Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

Subsenmata BRONT DACIANA, avand fthctia de INPECTOR

la SERVICIUL

PUBLIC COMI.JNITAR LOCAL AL PERSOANELOR DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL


COMIINEI PERIAM, Judelul Timi;, CNP 2710504353951, domiciliul Comuna Pedam, nr.1029, judeful
Timi$, cunoscand prevederile arr.326 din Codul Penal privind falsul in declaralii, declar pe propria
raspundere ce impreun5 cu familial) delin urmatoarele:
I. BTINURI IMOBILE

l. Trenuri
NOTA:
Se vor declara

inclusiv cele aflate in alleFriCota-

Comu.a PERIAM

dobandirii
I993

SuDrafala
0,15 ha

Modul

Titularul'

de dobandire

t/2

Consiituire drept
de proprielale

Bronl Nicolae-Marius
$i

Bront Daciana

Cornuna PERIAM

2000

J,60 ha

t/l

Moltenire

Bronl Nicolae-Marius

Comuna PERIAM

2002

1,50 ha

v2

CumpnJare

Bronl Nicolae-Marius

ti
Comuna PERIAM

2001

0,50 ha

t/2

Cump;rare

Bront Daciana
Bronf Nicolae-Marius

ii
Comuna PERIAM

20t2

0,50 ha

t/2

Cumpirare

B.on{ Daciana
Bronl Nicolae-Marius

ii
Bront Daciana

Comuna PERIAM

20t4

0,21 ha

U2

Cumperare

Bronl Nicolae-Marius
si

Bronl Daiana

. ')

categoriil indica& stmtr l) ricol;(2) fo.estier(l) innavilan(a) luciu de apt;(s) alr categorii de terenuri
exrr-avitane,

daca s afle in circuitul

2.

civil.

Chdiri

NOTA:
Se vor declara

inclusiv cele aflate in alle

!iri.
Cota-

Timigoara, str.MareFl

Modul

Suprafata

t996

49,00.np

t/2

Cumparare

Bront Nicolae-Marius
fi Bronl Daciana

Mostenie

Bront Nicolae-Manus

de dobandi.

et.lll, ap.l3
Periarn, nr.I029

1991

1619,00 mp

Ul

Perian, nr.l027

2000

1619.00 mp

t/1

') Categoriile

indicare

sut: (l)

Titularuf

dobandnii

Bro4 Nicolae-Marius

apanament; (2) c6a de locurtj (3) c6a de vacdla; (4) spalii come.crale/de p.oducie.

Pnn farnilie se inlelege solut solra ti copi,r anali in jnnetrnered acesrora


se menrioneazi' in cazur buuriror proprii, numel proprieraarrui (lilurarur,
sorur/so1ia, copilur), iar in cazul
bunurilor in coproprierare, cota-parte qi nmte coD.or,rietailor_

,)

') La'\itular"

II. BIJNURI MOBILf,

l
supuse

Autovehicule/rutoturisme, tracto|re, matini agricole, gNlupe, iahturi ti Nlte mijloac de tnnsport care sunt

inmatriculerii, potrivit legii


OPEL

1996

Cumpanre

OPEL

I998

Cumpamre

forlnl de metale pretioos' bijuterii, obiecte de artA 9i de culr' coleclii de rrtA 9i nunismdicn'
frc pfite din pstrimoniul culturrl nalionrl ssu univeBll ssu allle asemenea, a cnror valoare insumalA

2. Bunuri 3ub

obieci csre

dep4e91e 5.000 de euro

NOTA:
Se vor menliona toare bunurile aflare

in proprietare, indiferenl dac6 ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la

III. BUNURI MOBILE, A CiROR VALOARE DEPA'trSTE

3.OOO

DE EURO FIECART' $I BUNURI

IMOBILE iNSTR,{INATE iN ULTIMELE T2 LUNI

Pe6oM cire c@

s-a

insti'nat

IV. ACTIVE FINANCIARE

l.contufisidepozitebancare'fondurideinvstilii'formeechivalentedeecooomisir'iinvestir,inclusivcarduriled

credit, daca valoarea insumat6 a luturor acesbra depaa$Ste 5 000 de euro

NOTA:

tn*i'r'a

Se vor declara

inclusiv cele aflate in bdnci sau institulii financia'e din strdinftate'

aan'n'sez

aars a+!l!]g

.-'-.
sau echivalnte(inclusiv card):(2) depozh bancar sau echivalente:(3)fonduri
aferente anului
inclusiv ionduri private de pensii sau aite sisteme cu acumulare (se vo' declara cele

* Caiegoriile indicare sunt:(l) cont curent

a"

i"'""ririi""'?ii'J".te,

piala insumata a tuturor acestora dp4e9te


2. plasamenre, invesrilii direcre $i imprumuturi acofdare, dac6 valoarea de
5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara

inclusiv invesriliile ri panicip:rile ln slrninalate'

Emileir ridu/sGLtea in cad peBoana

su Miarb.neicid

de

este

acliond

imDrumut

-/_
obligaliuni); (2) Acliuni sau pl4t
Categoriile indicare sunr: (l) hanii de valoar delinute(rirluri de stal, certificate,
personal'
in
nume
sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate

3. AIle active producttoarc de venituri nete, care insumare depa'9c echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTA:
Se vor declara

inclusiv cle aflate in stninarate.

V. DATORII
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui trt bunui achiziionale in sistem lesing Si alte asemenea bururi,
dactr valoarea insumate a tuturor acestora dep4esre 5.000 de euro.

NOTA:
Se

vor declan inclusiv pasivele financiare acumulale in srrdinAtai.

vl. Cadoud servicii ssu tvantNie primite gratuit sau subventionate fall d vsloarea de piaft, din p.rita unor
penoarc, org.niz{iii, so.ietlti comercirle, regii autonomg companivsocietili nrlionde rau institutii public romaaetti
sru slrtrine' inclusiv burse, credite' gartntii, decontiri de chltuicli sru slte asemener, a ceror valoareinaividuata depifdle
500 de eurot

Sue lqnului: n@c,adEs

Ll. Titularl

Swiciul lcrbr/obietul *n.6rd d. vcnir

1.2. So/sotie
1.3. Copii

*)

Se

excpteaa de |a declarde csdourile $i rralatiite uzuate primite din panes rudetor de gradul I

Si

al

-lea.

v[. velit]r.l 1e declffmnrlui ti rle mmbrilor sri de frmilic, rerlizrt in ulrimul !n fEcrl tnchei.t (potrivit
.. -Legea
-. din
4l
nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu nodificarile si comDteurile ulterioarc)

an-

NOTAI
Se

vor declara inclusiv venirurile provenite din steindrate.

Sursr venitului: numq ldrst

Vnituri din sslarii

Swiciul pres@t/obiecrut ger.ratorde


venit

2l.859.00 lei
SC REGIOTRANS SRL

2.

Venituri ditr

2.2. Sot/soie

3.

venituri dln cedrre!

bunurilor

3.2. So/solie
4.

Ynlturi din

6. Veniluri din

7.2. Sovsol'e

& Veniturl ditr .lte surs

Teren agricol

1,43 ha

3480,18 lei

Teren asricol - 5.03 ha

Prezenta declaratie constituie act public ai

Atpr"d pottitil l.gii

penale Pentru inexactitalea sau caracterul

incomplet al datelor menllonate.

DetscomDlttrril: 09.06'2015

SeInn

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnata BRONT DACIANA, avand funclia de INSPECTOR la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

LOCAL AL PERSOANELOR DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMIINEI PERIAM, JudeFl Timis,
CNP 2710504353951, domiciliul Comuna Periam,nr.l029, judelul Timii cunoscand prevederil art.326 din Codul
Penal privind falsul in

declaraii, declar pe propria respunder:

l. Asocitt sru aclionrr la societllti comercialei comprnivsocittrti nationale, institulii Oe creatllropuri di inteiiEii6i!!!I9cum Si membru ln $ocirtii, fundr(ii sau.tte oresnn_rtii nguvernamentele:
Unita.ea - denumirea ii adress Valoarea rotala a p64ilor socral 9r a acfisilor

2.calit,te.dmembruinolgrneldeconducere,adrninistrarelicont.o@
ale comptniilor/societlltilor ntlionrle' sle inslituiiilor de crediq
fundrtiilor ori ale altor orgrnizrtii nquvemamentrte:
Unitatea - denumirea Si adresa -

3. CllitateN de membrutn

rb

grupurilor de inreres econonic, ale-Nsoriatiitor sru

Nr. de pa4i

cldrul asocirliilor profesiorat

Valoarea tohle a pe4ilor sociat Sia a4iunilor

sindicat

'i/ss,
Catible! de mmbru in orgrnek ae cona
partidelor politice, functiN detinuti Si denumirer psrtidutui politic:
4.

4.1.
5, Cotrtrecte, inclusiv cel de rsisteng

iuridicl,

cona

timpul exercittrrii funcli or, mrnddelor ssu dmnitltilor publice finsnlat de|; bugtut de srrt,local g din fonduri externe
oriltrchehte cu societali comercisle cu crpirsl dr slat 3su unde strtut sre actionar m'iorirsrhinorita;:
5.1. Beneficiarul de contracr
numele, prenuft ele/denumirea

Rude de gradul ') ale titularului

Socie6li comerciale/Persoanr
autorizatn,/Asociatii
familiale/Cabine. individuate,
cab,nete asocial, societnti
civile profesionale s3u societ?ili
fi zicA

civile cu rispundere limirari:


care desf4oara profesia de

avo{atorganizalii
neguv-emamentale/Fundaf

i/Aso

Przenu declaratie conslituie act public

Daia

conpkrarii: 09.06.20t5

li

respund potrivit legii penale pnrru inexactitarea sau caracterul incomplet al