Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE Df, AVERE

"

subsemnatuysubsemn""

'-BR*\ \Ut\-q{eoRe.H=

avand firnclia

SICCER..TTSISIEIN- h SERVICIUL PUBLIC coMtJNITAR LocAL AL PERS0ANELOR


CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM, Judqlul. Timir,

de

DIN
CNp

Hi 1135 3.r5+
domicrriur c_e!1:E*-Aq, Rilo,$:Frnrs
cunoscend
PrevederiIean.326dincodUlPena|privindfalsu''"offi""l".u.,
delm urmtrtoarele:

I. BUNURI IMOBILE

l. Ternuri
NOTAi

Se vor declara iDclusiv cele aflate

in alt

firi.

Anul
Aclrcs,a sau zona

Cateqoriar

-?e\c

dobendirii

Jo14

SupEfata

Lo.ooo

Cota-

Modul

Darte

de dobAndie

rtulaftt-

a,/o

"p

-r0 nosrdiRE Btr}\\Pir{dRsr


a. /o
"tn tlosrEtlRe allp<rr riro*.r -+r,nh
{/s tlosTBht tseA\ EoFIA

*) CarcSoriile indicate
sunt: I ) aericol:l2l forestier(3) inr-avilan;(4) luciu
de apa;(s) ahe categorii de rerenuri
--extravilane, daca se afla in circuirul clvit.
2.

Clldiri

NoTA:
Se vor decla.a

inclusiv cele aflate in alte Fri.

*) Cut"go;;t

rt F.in familie
se inlet.ge

soful/solia si copiil aflali in inFetinerea


acestora.

#i;ffit;iil','fff;:i:il1"LTi-11tr"?i:rui*j5*:$;,ui(ritu,aru,,sorur/soria,copi,ur),iarin

care

II. BUNURI MOBILE


t. Autovehiculc/autoturisme' tractosrer mrlinl agricole, grlupe, iabturl ti rlte mijloece de tr'nsport
sunl supus inmatricul6rii, potrivit lgii
Modul de dobandire
Anul de
Nr. buce!
Marca
Natura
fabricatie

{rorupism

ldj.svIAGN

\93\

c\JI(PXRARF

'..---'.-..-'-

cult' colecfrl d rrtl ti


oblectc de tril-tl
2. Bunuri sub formtr de mtal pretiorse' bii uterii' -de sru rltle $emetrea' a
.ui" iu" puttt ain paiiimoniut iutturrl nrFonll 3ru ullvers{l
nu.irn*riil-,

"ii."i"
crror vaiolre iDsumatd dep6$e$te 5 000 de euro

pe teritoriul Romaniei
proprietate' indiferent daca ele se afla sau nu
nt"nrronu ,ou,. otmurile aflate in
la momentlrl declararii.

l"o*

l)escriere sufiare

DXPA9E$TE
lll. BL)luRt MOBILE, A CAROR VALOARE
r2 LUNI

3'000 DE EURO FIECARE' SI

ir"siRAtNArE iN ULTIMELE

"unr,'riirnr"o'iiis
fr at.,r" i,Iutului in"trainat

jl ,,l:,l,jt j,jt_jl,jt**", fonduri de invest4ii, forme echivalenle de_ economisire


5 000 de euro
a ruturor acestora depaale$te
.ard"r',, ;. .*i;i. ".t;;" aloarea insumau
!.uufi.t""tu* in.tu,,'

runnciare din strdinetate'


cele aflate in benci sau instittrlii

G-trtu\ rt car( admr n ish eaza si

'

$i investire, inclusiv

Tipul*

(.,!goriire indicate sunt(r).lont

Ioh/Valoare la zi

valuta

'''^

'rPozit bancar sau


acumularc
d pensii sau srte si$eme cu

.:',:i:..:::."::i,:"5*lT:"#"':TJ'li;;;..
r""i"" p'i"a;
*r*,"",..., ', i.::i'l: ,1fl::::'JT'"'::t""T"#lriii"ri
fiscal anterior)'
i* ""t "-,

..

."f"

"i""nte

anului

de pialz'lrlsumata
imprumuhfi acordarc' dactr valoarea
directe
ti
investilii
.n!e'
.'1...'i
l.
depascii" i 0;0 de euro

tuuor acestora

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile 9i particip6rile ln streinalate.
Emitent tithtsocietatea in care
persoana este aclionar sau
asociat /benefic iar de imDnrmut

Numfu d titludcota
de panicipare

Tipul*

valoarca totali la
zi

+) Categoriile indicate sunt: (l) hartii de valoare delinute(titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2) Acjiuni
sau pe4i sociale in societlti comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
3, Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depe$egc echivalentul a 5.000 de eulo p: an.l

NOTA:
Se vor declara

inclusiv cele aflate in strainalate.

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanlii emise in beneficiul unui te4, bmuri achiz4ionate in sistem leasing qi ahe asemenea
bunuri, dace valoarea insumate a tuiuror acestora dep4elte 5.000 de etro,

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strdinatate.

\/I. Cadouri, servicii sau ovantaje primite grrluit sau subvenfionate fsftr de vslorrea de pisftr, din
peftea unor percoan, organizslii, societifi comerciale, regii autonome, compaoivsociettrti nrfionale slu
institutii public romlnegti sau strdine, inclusiv burse, credite, garantii, dcotrtiri de cheltuieli sau slte
asemeBca, a cdror valoare individuale deD6seste 500 de euro*

Cine a realizat

Ll.

venilul I Sursa renirului-ume,

Serviciul prestay'obiecrul

adresa

Titular:

*) Se excepteaza de la declararc cadourile tratatiile


uzuale primite din panea rudelor de gradul I gi al Il-lea.
$i
vII. venituri ale dclsnntului ti ale membdlor sdi de fsmilie, realizatc ir ultimul atr fiscsl incheitt (Dotrilir

art. 41 din Legea tu. 571/2003 - Codut fiscal, cu modificerile

NOTA:

ii

completarile ulre.ioare)

Se vor declara inclLrsiv veniturile provenite din steinAtate.

Serviclul preshuobiectul geoerator


de veolt

l. Venituri din salrrii

2. Venituri din
2.1. Titularl

3. Venituri din cedarea


3.1. Titular:

i bunurilor

4. Venituri dio in

5. Venituri din
5.1. Titula.:

6.

Venituri din ect

6.1. Titular:

7.

venituri ditr Dremii si din iocuri de noroc


Tiular:

7.1 .

t. venituri din alte surse

inexactitatea sau caracterul


incomplet al dalelor menlronate

Drtr compltirii: tt.O6-J,O 15

s".rlt".L\J

DECLARATIE DE INTERESE
Subserlna&Ysubsmnala
tuncfia de

eeT AsS

caNSU

l!,

-GFlEoR-G{E

or

av6nd

la SERVICIUL PUBLIC

COMLNITAR LOCAL AL
PERSOANELOR DIN CADRUL CONSILIUL I LOCAL AL COMI,JNEI PEtuAM. Judepr
rimir. ci.tp t'l {o2 \ { 35395|+ . aomiciriui EaAC e2lc.-l(l\\lf( cunoscend prevederite

l.

an.326 din Codul Penal privind falsul in decl


declar
Alocirl slu rctlonrr ls sottOli cornerciate; companltisociet4i nrfioorlc, inraitutii de crdir, grupud de iDter
economic,

Unitata

dnumirea

Si

adresa -

Valoarea totalA a

d4ilor

sociale

ti a

2. Crlitata de membru tn

rle comptniilor/societatilor nadonalt. ale ir.tiruFitor de credit, rle g-p".ito.


d"'ioi"t"r ecoromig rlc socirriilor s.u
fundldilor ori rl rttor org.niza(il
nsuve.nNmerrsr:

Unitatea

aenumirea 1 aa.esa -

3. Catitatea ae

Vdoarcr loralt a p54ilor sociale ri a

memb@
ne;--

4.

crlitrres de

S.

Coo,.""t., io"tu.i"

in organere;; conducre, dministrNr ri controt, rerribuite sru

"
timpul rercit{rij funcriilor.
nrndsraro; sau demtrir{tiror pu;[ce finanrate ae
cu.
sgcieriri
conerciatg cu cspirat de srat ;au u;de 3r;;i
94 Eq-h!!!'te
5. I . Beneficiarul de conbacti
Insdtuia
Tipul

d tirgetuiie

nireiif,iiGli4iniGlnErui

"rur,
;i; ;d';;iii".iii"..""..,

nurnelc, prenuncl/denunirea

Rude d gadut

ro"rl,i din fonduri e

Data inchierii

Durab

)ate riturarutrn

Socieili comercialene!soana
fi zice aurorizawAsociaii
familial/Cabinere individuale,
caDmde asociate, societali civile
proferionale sau societti civile cu
rispundere hmitati care desllioaja

protera

de avocar/Or8an izatr

act public ei raspund potrivit lesii pcnarc pentsu inexactirarea


sau caractcrur

"**'":;LTjTff*{onstinrie

Du! compre.rrli I .06


\

.2o\s

se,n"et6J1")

erne