Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERX

\pU 'l4L/ ntd|'


"
ltlye,<rr h sERVrcruL puBlrc CoMUNTTAR

AeqepatT !!i
CADRUL CONSILIULUI LOCAL
A0a"0425353qt

subsemnarul/subsemna

AL

domiciriul

tn

avand rirnclia

de

LocAr AL PERSOANELOR DrN


COMIJNEI PEzuAM, Judelul Timit, cNP
.V44. cunoscend
PI/?4 JA 4n4)t.1R /,/14
J/,t

prevederile art.326 din Codul Penal pdvind falsul in declamtii, declar pe popria r6spundere"ctr impreune cu famitiar)

delin urmetoarele:

I. BUNURI IMOBILE
l. Trenufi
NOTA:
Se vor declan inclusiv cele aflate in alt tiri.
Anul
Adresa sau zona

Pe

Catesoria*

Blw

dob6ndirii

ea26

Suprafrta

flocoluh

Cota-

Modul

Dane

de dobandire

'/2' dilaaiqte

//z Cunipme

?"aim

ls!9

t2il,,

,/L

CUhP,/-,o/ac

Titularuf

l&ale

/t4lDt-

l&uMlk burq
q&QutJL4

r/e A/lP/t,re l&Aaltu

nk)4-

/ivh

1) Categoriile indicate sunt: 1) agricol(2) forcsrier(3)


inftavilan(4) luciu de apids) alte categorii de terenuri
extavilane, dac?i se aflA in circuitul civil.

Cltrdiri
NOTA:
2.

Se

vfi

declam inclusiv cele aflate in alte ttrri.

Anul
Arlresa sau zona

fBr

Catecoria,

l//

.,

dobandirii

SuDrafata

/9{,

tt/

Cota-

Modul

DATTC

de dobe.rdire

'/t
//z

nnl04B4

,l

53up

fl"Ll0

tuh pittlc
ct /h

Pt'Rtue

t/t" tknefinete

Titularul'
qBp.UdA^t

l&Rul t'./

/4lp)4,1

h)'u

tBRirl4N n42/n'

Az t)/neriNeBe t&itttu livfq


*) Categoriite indicate sunt

JTi-nfa-itie

(l

) apartament; (2)

c*

se inletege soluysolia $i copiii aflali in integnerca acesrom.


se menlioneaza' in cazul bunudlor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/solia, copilul), iar in
cazul bunudlor ln coproprietate, cota-pane gi numele coproprietarilor.

') La "titular"

II. BUNURI MOBILE


1 Autovehicule/rutoturism, tractoare, ma$ini agricole, grlupe, iohturi

care sunt supuse

qi alte

mijlorce de tronsport

nahiculErii, potrivit legii

Natura

Nr. buce!

Marca

Anul de

Modul de dobAndire

fabricatie

|n-nufust

4irntuP.tSn

Fou
Qtq-"=

Pr)

t 914

aHPfp*pe
W

4 P/) t?*

PL'

sub formd de metale prlioase' buuterii, obiecte de srttr ti de tult' colectii de arttr 9i
numismrtic5, obiecte crre fsc psrte din patrimodiul cultural national sau universd sau rltele asemn3, a
ctuor valoare insumatli dep4egte 5.000 de eulo
NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei

2.

Bunu

la momentul declaradi.

Valoarea estimat!

Anul dobandirii

Descfere sumare

IIT. BUNURJ MOBILE. A CAROR VALOARE DEPA$E9TE 3.OOO DE EURO FIECARE' $I


BUNURI IMOBILE INSTR;.NATE iN ULTIMELE !2 LUNI
Natura bunului insMinat

Pe$oana cltre care s-a


instreinat

Data

instriindrii

Forma instreinfuii

IV. ACTIVE FINANCIARE


l. Conh[i $i depozite bancare, fondui de investifii, forme chivalente de economisire $i investire, inclusiv

caralurile de credit, dacd valoarea insumata a tuturor acestora dpae$e9t 5.000 de ulo

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau

lnstitulia care administreazi 9i

Tipul*

adresa acesteia

institutii financiare din straindtate'


Valuta

Deschis

in

Sold y'aloare la zi

anul

Categoriile indicate sunr(l) cont curent sau echivalnte(inclusiv catd);(2) depozit bancar sau
echivalente;(3x;nduri d investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulafe
(se vor declara cele aferente anului fiscal antedor).

2. Plasame e, investitii direcie 9i imprumuturi acordate, dace valoarca de piala insumati a


depisegte 5.000 de euro

tutu$r acestora

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile ti participerile in strdinAtate.
Emitent titlu/societatea in care

Tipul*

NuInfu de titluri/cota
de participare

persoana este aclronar sau


asociat/benefi ciar de imDrumut

*) Categoriile indicate sunt: (t) hertii

Valoarea totald la
zi,

de valoare detinure(titluri de sta! cenificale, obligaliuni); (2) Acliunj

sau p64i sociale in sociedli comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume prsonal.

3. Alle active producetoarc de venitLrd nete, care insumate depi$e$c echivalentul a 5.000 de eulo pe an:

NOTA:
Se vor declan inclusiv cele aflate in strainatate.
V. DATORII
Debile, ipoteci, garantii emise ln beneficiul rului te4, bunuri achizilionate in sistem leasing
bunuri, daca valoarea insumati a tuturor acestora depqette 5.000 de eulo.

li

alte asemnea

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate ln strAin;tarc.
Creditor

Contractat in anul

Valoare

Scadent la

-''

'.-'..
vI. crdouri, srvicii sau avsntaje primite gr{turt sru subvention{te faltr de vrroarr de pirti, din
Prraeo unor pc$oane' organizatii' societtrli comercisle, regii autonome, comprnii/sociedli nalionale sou
institulii publice romrnesti sru strtrine, incrusiv burse, crJdite, garao;ii, decontiiri de cbaltui;l sru ane
asemeneq a carc. valoare individuald dep4egte 500 d euro.
Cine a realizat venitul

l.l.

Sursa venitului: nume, adresa

Titular:

Serviciul prestat/obiectul

Venit anual

generalor de venlt

incasat

1.2. Sovsotie

1.3. Copii

*) se excepteaztr de la declararc cadourire gi


trataliile uzuale primite din panea
de gradul I ti arll-lea.
vll. venituri rre dechrrntului ri ale mmbrflor sii de famirie, re;rizete in uitinur rudelor
an nscor in:beiat (;otivir
aft.41 din Legea nx. 57 | /2003 - Codul fiscal, cu modifictuile completirite ulterioare)
$i
NOTA:
Se

vor declara inclusiv veniturile provenite din striiniitate.

Cine

r rerlizrt vetritul

Serviciul prestat/obiectul generrtor


de

l. Venituri din salarii


l l,r h IP,

aAt.

l etur

ve t

Venit {nurl

ircrart

i-'2

2. Venituri ditr

3.

venituri din cedara

4.

venituri din ln

5,

venituri ditr

bunurilor

sn

6, Venituri did
6.1. Titular:

7.

venituri ditr premii ti din iocuri de noroq

t. Venituri

din rlte surse

ffiAecUr"$"

"onstigi. ""t

p"Oti" ql .aspuna potriult legii pnale pentru inexactitatea sau catacterul

incomplet al alatelor menlionale

Dsta comPlet{ili:

1,9. o+

ntr{

Semntrtura:

4n+

DECLARATIE DE INTERESE
subsemnatuf/subsemnata
tur,.tia de

4ef eBe^J7

/,

4B&/1)lU rtl4Plh

k;Jr.tu?

. avand

LOCAL AL
PERIAM, Judelul

la SERVICIUL PUBLIC COMLJNITAR

cunoscand prevederile

l.

Asoclat sau rctionrr la socletlll comerciale; cohpNnitsocitlli nafion3le, in3titulii de credit, grupuri de interer economic,
rc.um ri membru ltr alo.irtii. fundrtii sau alte orsaniatll necuvemrmotal:
Unitatea dnumirea $i a&esa Valoarca toiah a d4ilor sociale ri a

aqiunilor

2. Crlitatea dc membru ln organelc de conducere, rdminbtmre

ti control rle societltilor comercble, rle regiilor rutonome,


3le compniilor/societrtilor nailonale, rle institutiilor de crdit, ale grupurilor de interg economic, ale .societiilor sru
Uniiatea

denumirea $i adresa -

Valoarea totala a p64ilor social qi a

acliunilor

3.

Crllttaet

4,

C.lit.te!

de meDbru

in odrul $ocirtiilor prof$ionrl ti/sru sitrdic|l

d membru in orgrnel de conducrc, adminiltrsre 9i contml, retribuite

5. Contracte' inclusiv cele d

!.u

neretribuite, detinute in crdrul

rrbtenl! juridici, comultrntA jurtdict, consultrnltr ti civile, obfinute ori sflste ln derulsre in
b bugetul de strt,local ti din fonduri xtern

llmpul exercitlrii functiilor, m.ndetelor sau dmnit5tllor publlce lin8nfrte de


de
5.

|. Beneficiarul

numcle, prenumel/denumirea

st

Institutia

de contractl

ii

sau unde statul e3te


Procedl|la
Tipul
prin carc a

Dala incheierii

Durata

fosl

incredinFl

Rude de gradul ') ale litularului

Societnli comerciale/Prsoanl
fi zica autorizatYAsocialii

familiale/Cabinete individuale,
cabinel asociate, societili civile
profesionale sau societ4i civilc cu

r&pundere limitata care dsf4oarA


profesia de avocat/Organizali i

') Prin rude

de gradul I s intelege

parinli pe linie ascendemi Si copi' pe linie descendenrr.


adresa bneficiarului de conrract unde, prin calirare3 detinud. titularul.
oblin contracte, ata cum sunt definite la pct.s. Nu se dectarA contractile socie!4itor

') Se vor declrra numel, dnumirea ti

solul/soJia fi rudele de g:adul I


comerciale pe a4iuni la care declarantul impreunn cu sotul/solia 9i rudele de gradul I detin mai putin de 5% din capitalul
socialal societzfii, indiferent de nodul de dobrndir al actiunilor.
Prezenta dclaratie constitui act public
incomplet al datelor mnionate,

D!t! completlrii:

,9 .c4

ttti

ti

rnspund potrivit legii penal pentru inexactiratea sau caracterul

Sennlturr:

,lth,tlh