Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVER,E

/c/,/eL

SubsemnatuYS{bselrlllltr

cor,t siiiera.
/ ,so9 /6 3s 39 45

la

CONSILIUL LOCAL
domiciliul

,en;4n
24

AL

avend flrnctia de
COMIJNEI PERIAM, Judeful Timi$, CNp

7rm'srleet
54.1hk*rLtfuAe

/y'!

cunoscend.

prevede le an.326 din codul Penal privind falsul in declaralii, declar pe propria rasprmdere ce impreuna cu familial)
delin urmitoarcle:
I. BUNURI IMOBILE

l. Ternuri
NoTA:
Se

vor declara inclusiv cele aflate ln alte lfui.

Arul
Actesa sau zona

Catesoria+

Penian
xfuA,tita tt

dobandirii

Suorafala

a'

/99

/oat

/99

9too

Cota-

Modul

Darle

de dob6ndire

//y

,/r

14 OSr

ltufttruf

e/r'u?(

|l0stettne

(a'?as,o7a tdnt4

') Categoriile indicate sunr l) agricol(2) foresrierd3) intravilar;(4) luciu de apAds) alte c.tegoni de rerenuri
extravilane, dacd se afla in circuitul civil.
Clldiri

2.

NoTA:
Se

vor declara inclusiv cele aflate in alte

g[i.

A'lul
Adresa,sau zona

5L ilniso,tPet

cateeoril"
nroau"rrl)

Categoria*

')

tndicat'e

dobandirii

/99

Cota-

Modul

SuDrafata

Dane

de dobandire

,455

/,

sunl (1) apartanent; (2) casa de locuit; (3)

IFri-n,familie se intelege soFl/solia

Titularul':

lvosleu)pe

casd de

vacarti; (4) spatii comerciale-/de

$i copi auali in inrrelinerea acestora.


, La nrutar" se menltoneaz.. in cazul bunurilorproprii,
numele proprielarului (ritutarul, soiut/solia, copilul),
iar in
cazul bunurilor ln coproprietate, cola-parte numele
coproDrietadlor.
rl

II. BUNURJ MOBILE


l. Autovehicule/autotud3me, tractoare, mrtinl rgricole, $rlupe, hhturi ti alte mijlof,ce
care srmt supuse inmatricul[rii, potlivit legii
Marca
Natwa

Nr. buceii

de

transport

Modul de dobdndire

Anul de
fabricatie

1/A/

,quiolitBisn

PUN/C

Qu/P4',e'*B+

2oc J

2. Bunuri sub form! d metale pretioas, bijuterii, obiecte de rrtil ti de cult' cole4ii de artt ti
altele asemnea' a
numismatlctr, oblecte care fsc parte din patrimoniul culturd nstiodrl sau universal sau
c6ror valoare insumata depasefte 5.000 de euro

NOTA:
ele se afla sau nu pe iedtoriul Romaniei
Se vor mentiona toate bunurile aflate irr propnetate' indiferent daca
la momentul declararii
Descriere sumari

Valoalea estimate

Anul dobandirii

DE EURO FIECARE' SI
BIJNURJ MOBILE' A CAROR VALOARE DEPA9E$TE 3'OOO
BUNURI IMOBILE iNSTR.IINATE iN ULTIMELE T2 LUNI

III.

TV.

ACTIVE FINANCIARE

i. b'"tt.i
a"

""ra*if"NOTA:
"t"ait,

investire' inclusiv
uancare, fonduri de investilii, forme echivalente de economisirc si
if*a;aloatea insumate a tuturor acslora depaa$e$te 5-000 de euro

9l

a"pod"

din streinitate'
se voidectara Ucl.rsiu cele aflate in benci sau institulii financiare

iiiiitulia

care administreaza 5i

fonduri ptivat; de
echivalentei(3)fonduri de investilli sau ectt'valenteinllusiu

n"

*'ur":f,ff;'il:'i#:.1iiit:"t:#ttffi;fiI"*

acordate, dace valoarea de

depqeSte 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara

iv .cardX2) dePozit bancar sau


pensii sau alte sisteme cu acumulaft

inclusiv investiliile 9i ParticiPdrile in strdinttate'

piali insumati

a tuturor acestora

Tipull

Emitent tithy'societatea in care


persoana este aclionar sau
asociat/beneficiar de imDrumut

Numtu de titluri/cota
de participarc

Valoarea totab la

*) Categoriile indicate sun! (1) hertii de valoarc delinure(tirluri de stat, certificate,


obligaliuni); (2) Acliuni

sau

pe4i sociale in societrli come.ciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3, Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depdge$c echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. DATORJI

Debite, ipoteci, garanjii emise in beneficiul unui te4, bunuri achizilionate in sistem
leasing
bunuri, dace v-aloarca insumata a tuturor acestora dep4e$te 5.000 de eulo.

Si alte asemenea

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strdinrtate.

Creditor

Contractat in anul

Scadent la

Valoare

Vl. Crdouri senicil sru avrntaje,primite gratuit s.u subvenflon.t frrtr d valouea
d pirp, ditr
pr6orne, orgtnizotii, soclettrli comrcille, regii auton;mc, cornpanii/societE$
-unor
nalionate sar,
institutii
publice rominetti sau strtrine, inclusiv burse, cre"dite, g"r"oFi
a""Jr,tr.i
d
cheltuieli
slu alte
asemetra, a ctuor valoate individuah

.
partr

dep4erte

Cine a realizat venind


L

l. Titular:

5OO de

Sursa venitului: nume,

euo*

adrG

Serviciul prestat/obiectu|

Venit anual
incasat

1.2. Sot/sotje
1.3. Copii

*) se exceptear'

de la declarare cadoudre
$i trataliire uzuale primite din panea rudelor de gradul I si ar

Illea.

Vnituri ale declarrntului 9i ale_membrilor sii de famili, realizate


, . . vII
in ultimul an fiscal lnchirt
(potrivit
afl. 4_t din LeSea ff. 57 tD003 - Codut fiscat, cu moditrca"l"li-""ripf.iiir"
NOTA:
"fi"""*")
Se vor declam inclusiv veniturile provenite din
strdinetate.

Serviciul prestst/obiectul generrtor

Cine o realizrt venitul

de venit

Ventturi diD

srltrii

2. Vetriturl din

3.

veniluri did cedrree

4. I .

Titular:

c/r' 5/ Q
6.

vetrituri din

94/r'

ettil
Ve H;T

46a 'eet

MH;EZ7

4t!t!4!

tt

tC/r'L

Qtlr'4

462.<ol:

li si dln jocuri de troroc

8. Venituri din

,ltQlgM

ffispund

,{r','s't,'t ,a!4

I-rtk

potrivit legii pnale pentru inexactitatea sau caracterul

incomplet al datelor menfonate

Dlta comPletirii:

Zo. aq.

1'o/t

SemDituti:

b+

SubsemnatuvsuMAfa-

A0/r S;Lt

e,Q

4pu sk//

/a/l(L

la CONSILIUL LOCAL

/LtbutJS Strs , aomi.,tr,,ut PC Pirrw

avand funclia de
pERrAM.
qOMUNFI
Judelut Timi$. CNp

4L

'

9.

cunoscand prevederile an.326 din

Codul Penal privind falsul in declaralii, declar pe propria rIspundere:

l.Asocirtsruattionrrlrsociet{'icomercisIe;comp*
ti oembru id rrocirtil, fundrtli sru alte orssniatii nepuvernamenrrte:

prcum

Unitatea denumirea

gi adresa -

Calitarea delrnurA

Nr.
de

t.1

omrn$arrr

de pA4i

Valoarea totale apa4ilor soiale $i a actiunilor

acliuni

codtrol de societirilor

comrciale,,le regiilor autonome,


tle compatriilor/jocietiliror nafionrre, ale ins.itutiilor de credii,$r ate grupuribr Je'ini"r""
rr"
-sa|l
-""-'-"
'
!q4{qlijlor_94 4e aIoI olssnizatii nesuvrTmeniale:
""ononlr",
"rociatiiror
Calitatea detinuri

Nr. de pe4i

Valoar btaiA

p-,4ilor sociate g

aqiunit,or

de atiuni

z.l
r, cr|ltrir de membruin cadrul asoci4iitor profesionate
'i,,srr
a,

"r[r"u

d.-"t

P1ftidlor politice, functis detinutl {i denumirea

p.rtidrlui polltic;

5. Contrrcte. inclusiv cte ae asiste

rinpul erercit'rii fun(riror. nsndNt;b;sru dcmnitatiror pullce


rinrntNre de ti tugeruiie srrr
ori Inchelate cu societtti cornrcisle cu crDirrr d..
5.1 Benefici
numele, prenumet/denMirea

rocat

giain ronou

Durata
a totata

fost

incredinlar

Titular

Sovsolie

Rude de gradul

ale titutarului

Societ4i comercialepersoant
fi

zica aubrizattAsocia i

familiale/Cabinele individuale.
cabinere asociate, socier4i
civile profesiof,ale s.u societat
civile cu rispundere limitat?l

car deslatoare profesia de

avocarorganizalii
neguv_emamentals/FundativAso

ciatiil

peffi
*a". p.i"
derinuL. htu,arur,
sorur/soJial:.Jj"f.":.,:"1lfi,:^.,:"":Tl:."""^1,^dl:T
f":r:tTl"i*."i,",i*
ri rudere d sradur r orlin *nt."L,.u5u"._
""'ii*ea
r"p"3. t,l?tffi:ffi:lilJ?;i:l:fr,:i
"iii,ia"niii.
ffi;?fl'"f"illH'i"f"i*'"ifffi#ffiff:,"#l;"#ri.,a"r'a"e,"d'iid"r;'..*if"6a"szci"*pilr"r
:)

Pnn rude de
d gradutl se intet"ee p,r,nfi

o*tal"Jie coNtituie act public $i rispund porivit lesii penate


pentru inexacuurea sau caracterul

,_--,,:T*,11
rncomplel
al dalelor mentionare.
Data completSril:

Jo. ch

. 2t)/5

}ruhre in

Semn{tura:

ftw