Sunteți pe pagina 1din 5

Df,CLARATIE DE AVERE

CO,2 )luz4 r9t/t/t,u,* . avnnd fifctia de


tMPMT/2_2_2e/)/4ilL ra rRTMARTA coMrrNEr pERrAM, rudetrr rimi$ cNp
AMntoS,rnT
ao ;,,ri., Eg)4*. /P. )3. &4 h 5 .
. cunoscend
SubsmnatuYSubsemnata

prevederile art.326 din Codul Penal privind falsul in declar4ii, declar p propria iaspundere c! impreund cu familiar)
delin umetoarele:

I. BUNURI IMOBILE
l Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 1rri.
Anul
Adresa sau zona

Catesoria.

dobandirii

Suprafata

Cota-

Modul

Datte

de dobandire

r) Categoriile indicate sunt: l) agricol(2) forestir(3) intravilar(4) luciu


exhavilane, alace se afl6 in circuitul civil.

Titulalul'

de apa;(s) alte categoriide trenuri

2. Cltrdirl
NOTA:
Se vor declsra inclusiv cele aflate in alte ttri.

Aclresa sau zona

Az/4+

.*)

proouqre.

P.itr

?e/?

Catesoriat

4n 7?qpn&I

dobandirii

,'u1

SuDrafata

!944

Cota-

Modul

Dane

de dobandire

np r/z

Tihrlarul'

e?r/p/a4,ee e04 zrr/4L -c{t,rL


N1/t44/kL//'t/4).
7Z/N s Z4apz

Catgoriile indicate sunr: (1) apartament; (2) casd de locuit; (3) cas6 de vacanF; (4) spalii comerciale/de

fa.ilie ." inlel"ge

li copiii aflali in lntrelinerea acestora.


in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soJul/sotia, copilul), iar in
cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ti numele coproprietarilor.
') La "titular"

-)

solul/sotia

se men$oneazA,

BUNURI MOBILE
l. Autovehicule/eutoturisme, tractorre, matinl rgricole,

IT.

Salupe,

care sunt supuse inmatdculdrii, potrivit legii

Natura

Nr. buca!

Marca

ishturi li .lte mijloice de trinsport

Anul de

Modul de dobendirc

fabdcatie

eu/{2424t

U,(L

L,L('

fr<1ftcls /Y

2. Bunuri sub formtr de mt.le pretioase, bljutedi, obiecte de arttr 9i de cult coleqli de erttr 9i
numismrticl, obiecte crr fac parte dio patrimoniul cultuEl nrtional sau universal sau altele rsemena, a
clror valoare insumattr dep4ette 5.000 de eulo
NOTA:
Se vor mentiona toate bunudle aflate in prcprietate, indiferent daca ele

se

afla sau nu p tedtoriul Romaniei

la momentul declararii.

Anul dobandirii

Descriete sumare

Valoarea estimatd

III. BUI\IURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPA$ESTE 3.OOO DE EURO FIECARE, 9I


BUNURI IMOBILE iNSTR,{INATE iN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului

insfiinat

Data

Persoana cttre care s-a

insheindrii

instremat

Forma inshiinerii

IV. ACTTI'E FTNANCIARE


l. Conturi fi depozite bancare, fonduri de investilii, forme echivalente de economisire
cardurile de credit, dace valoarea insumat! a tuturor acestora depalt$e$te 5 000 de uro
NOTA:
Se vor declam inclusiv cele aflate in benci sau institutii financiarc din sHinatate
lnstitutia care administreazd

ii

Tipul*

adresa acesteia

Valuta

Deschis in
anul

li

Valoarca

investire, inclusiv

Sold,^y'aloare la zi

Catgodile indicate sunt:(l) cont curent sau echivalente(inclusiv cardx2) depozit bancar sau
ehivalente;(3)fonduri de investtii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare
(se vor declara cle aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investilii directe $i imprumuluri acordate, dac! valoarea de piaF insumaui a tuturor acestora
depdie$te 5.000 de uro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile

Si

participedle in srein?itate.

Emitent titltsocietatea in care


persoana este actionar sau
asociat/benefi ciar de imDrumut

Tipul*

Nurner de titluri/cota
de participare

Valoarea total, la
zl

3. Alte active producdtoare de venituri nete, care insumate dep4etc echivalentul a 5.000 de euro p an:

NOTA:
Se vor declan inclusiv cele aflate in strainatate.
V. DATORJI
Debite, ipoteci, garanlii emise in beneficiul unui te4, bunuri achizilionate in sistem leasing $i alte asemenea
bunud, dace valoarea insumati a tuturor acestora depdteqte 5.000 de eulo.

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivle financiare acumulate in srainatate.
Creditor

Contractat in anul

Scadent la

VL Crdouri, servicii sru rvantrj primite grstuit sru slbveofionrte fatd de vrloarer de piag, din
partea unor persotne, orgrnizalii, societtrli comcrcirl, rii {utonome, compsnivsociettrli nrliotrle sau
institulti publice rominetli sau strdine, inclusiv burse, credite, gannlii, deconttrri de cheltuili sau ,lte
asemenea, a c6ror valoare individuah depEsegte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

l t,

Su$a venitului: nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul

Venit anual

generator de venit

incasat

lrtular:

|.2. Soy'sotie
1.3. CoDii

*) Se excepteazd de la decla$re cadourile Eataliile uzuale primite din pa(ea rudelor


de gradul I qi al U-lea.
ti
vll. Venituri ale declaratrtului ti ale membrilor sli de frmilie, rerlizate in ultimul an fiscrl inihiat (Dotrivil
art. 4l din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modjfic?trile $i completirile ulterioare)
NOTAI
Se

vor decla& inclusiv veniturile provenite din strAinAtate.

Serviciul prstrt/obiectul genrator

Cin a rerlizat vnitul

de

venit

Venit anusl
incaoat

l. venituri din srl{rii

2. Venituri din rctivittr

bunurilor

3. Venitun din cedsrea

4.

venituri din

5.

Vcnituri din

6.

Venituri din

7,

venituri din

8.

vcnituri din rlte surse

le

i din iocuri de noroc

Prezenta declaratie constituie

incomplet al datelor menlionate.

Data complettrrii:

2? 0/,

l,/5

ti

rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea

caracterul

DECLARATIE DE INTERf,SE
subsemnatut/subsemnata
funclia de

,^/.

ctTit VAAI4 4t4ll//4

j'

.r',/2?23.

ura"a

eplTimit. CNP

, cunoscend prevederite an.326 din


Codul Penal Drivind falsu in dec
declar
undere:
l. Asocist sau lctionar la societlti cooerciali compa i/sociedti n.lionale, institulii de credlt, grupuri d inreres economicl
prcum $ membru lD rsociatii, fund.tii ssu alre orsrniz{tii nesuvernrmtrtrte:
Unitalea - denumirea ii adresa Calilatea delinuta
Nr. de pa4i
Valoarea total, a pn4ilorsociale 9ia

acliunilor

t.l
2. calitata de membru ln organele do conducere, administrare 9i control ale socierilitor comerciaG,

lle comprniilo./iocietltilor n.tionale' rle insrltutiilor

-i regiitoiiiiiii

f,

de credit, ale grupurilor de intrs economic, rte asocisliilor ssu

fundstiilor ori ale altor organiz{tii neguvrnamentaler


Unitatea denumirea lr adresa Calitata delinutI

Nr. de p!4i

Valoarea tolala a pA4ilor social Si a

acliunilor
de actiuni

2.1.

3. CNlitatea de mmbru ln csdrul asocirlillor profesionat ti/ssu sindicale


3.1

4'crlihtrdemmbrulnorgan|deconoo"ere,ao.ini"t@
prrtidelor politic, functia detiput{ si denumirer partidului potitic:

5.contrNcte'inc|u3ivclede'sistentIjuridicl,consultNntij@
tinpul errcitnrii functiilor, mandatelor sru dmnitltilor publice ffnantate de h b;getul ;e stat, locsl din fonduri eirrne
ti
gr! ldchiite cu Bocittti comerciale cu cspiaal de stat sau unde st3tut ste rctionar m;ioritar/minoritrr:
5. l. Benefi ciarul de conrr&t:
Institulia
Tipul
Data inchierii
Durata
numele, prenumel/denumirea

ii

touH

incredinlat

Tilular

Sot/soJie .
Rude de gradul ')ale ritularului

Societeti comerciale/Persoann
fi zicd autorizaltAsocialii
familiale/Cabinere individuale,
cabinete asociare, societ4i civite

profsionale sau socielali civil cu


rlspundere limiralA care desfqoare
profesia de avocatorganizatii
nepuvemarnentaie,4undalii/Asocial

I-)
Prin rud de gradul I se inptege par
se lor declara numere' denumirea fi adresa beneficiarului de c;rFacr unde, prin calirarea deinurr, rinrrarur,
solul/soJia li rudle d gradul I obJin contracte,-ata cum sunr definite la pct.s. Nu
se aechrJ conrraaile societalitoi
comerciare p acfiuni la care declaranlul impreunA cu solurisotia
t' rudele de gradun detin mai putin de 5% din capi;lur
socialal socrtalii. indifererr de modutde dohandrre ataflrunitor_

,)
')

declaragie constituie act public $j rrspund pohivir legii pnale pnrru jnexacfilatea
.IncompletPrezenta
al dalelor

me4ionate.

Data cotnpletihiil

/,9 a/

"tctf

Semnltura:

trul

tt/n