Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatuvsubsemnata

1/ 1/: toa4z
o/ /t 3c Sal a-Z

1:0.,15/

i6J

CONSILIUL LOCAL

ta

domiciliul

AL

avend firnctia de
COMUNEI PERIAM, Judelul Timis, CNP

PIV/2h c/R DPI/Z./ ,14 3

cunoscand

prevederile art.326 din Codul Penal privind falsul in declara$i, declar pe pmpria rAspundere c[ impreuna cu familia')
detin umtrtoarele:

I. BUNURI IMOBILE

l. Terenufi
NOTA:
Se vor declam inclusiv cele aflate in alte l?lri.
Anul
Adrcsa sau zona

lr4/ A d
ftnt n h

Catesoria*

SuDrafata

,lD q. ,/)/ t

1"7

//z

1k:.

w ///

1.1,t

Modul

Cota-

dobendirii

Titularul'

de dobendire

t/t
H,1a

/t: tl t ? i

,//4ra/",4 c/

t)

Categoriile indicate sunr 1) agricold2) forestier(3) inEavilan(4) luciu de apA(5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacd se afl?i in circuiol civil.
2.

CBdiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tfui.
CotaAdrsa sau zona

ftnrtn

Cateeoria*

dob6ndirii

20og

Suoiafata

:.ro ///

Modul

Titularul'

de dobendirc

/t//,'-/R/i / RE HAV,/./24,

1) Caiegoriile indicate sunt: (1) apartamnt; (2) castr de locuit; (3) casd de vacanla; (4) spalii comerciale/de
proouctle.

Prin familie se tnlelege soluvsolia $i copiii allali in lnrrelinerca acestora.


se mentioneazd, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sofuysoli4 copilul), iar in
cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte 9i numele coproprierarilor.

') l,a "titular"

-)

II. BUNURI MOBILE


l. Autovhicule/rutoturisme, tnctorre, matini sgricole, $lupe, irhtud ti rlte mijloace
caxe sunt supuse

de

traNport

inmatricuhrii, potrivit legii

Natura

Nr. buca!

Marca

Anul de

Modul de dobendire

fabricatie

y'/t/ K4

nttf,a

/tf

i / / /,4 rt

fr*/DR

Rd//

t'rf;r

ta.</

,DE/,/ Z

fl

/oal

CUHd"AR}} RE

zDDT

C4,'HFIRtsKE

,/912;

(, hPlR4/

u7t
5fEit

Ru, HnRzi

n/4

//Lt h/:7r,

/.fl4 - .|D/o

1;ar 4
E /fitK//Pr/2r4),1;G
i /ER //p, cr4l ri6 lt
/
lRn ef)R e/.t/
faA^l

zoaz

pqa

Q,t11P/446

Itll/-,11f8F1

2, Bunufi sub form{ de'metrle pretiorse, bliutrii obiecte d artd ti de cult, colectlt de rrt{ ti
numhmetlcl, obiecte csre fac parte din prtrlmonlul culturrl nrfional sau universsl slu rltel asemenea, a
caror valoare insumatd dep4e$te 5.000 de eulo

NOTAI
Se vor mentiona toate bunurile aflat in propdetate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritodul Romaniei
la momentul declararii.

Valoarea stimati

Anul dobendirii

Descriere sumard

III. BI]I{IJRI MOBILE, A C,AROR VALOARE DEPASf,$Tf, 3.OOO DE EURO FIECARE, $I


BUNURI IMOBILE INSTR.IINATE iN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului instdinat

Data

Persoana cdtle care s-a

insdinerii

insts{inat

Forma instr?iintrrii

IV. ACTIVE FINANCIARE


1. Conturi $i depozite bancarc, fonduri de investilii, fome chivalente de economisirc
cardudle de crdit, daca valoarea insumati a tuturcr acestora depaqe$te 5.000 de eulo

li

investirc, inclusiv

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele allate

lnstitulia care administrea".e $i

in binci sau institutii financiare din sHinatate.

Tipul*

Valuta

adresa acesteia

Dschis

in

Sold/Valoar la zi

anul

Categoriile indicate sunt:(l) cont curent sau echivalente(inclusiv cardx2) depozit bancar sau
echivalnte;(3)fonduri de investilii sau chivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alt sisteme cu acumulale
(se vor declara cel aferente anului fiscal anterior),

2, Plasamente, investilii diecte $i imprumuh.ri acordate, daca valoarea de pialtr insumattr a tuturcr acestora
depittle 5,000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile ti panicipfuile in striinetate.

Tipul*

Emitent titlu/societatea in care

Numer de titluri,icota
de participare

persoana este acFonar sau


asociat/benefi ciar de imDrumut

Valoarea totalA la

*) Categoriile indicate sunt: (l) haftii


sau pd4i sociale in
3-

de valoare delinure(rirluri de srat, certificate, obligariuni); (2) A4iuni


societili comerciale; (3) lmprumuturi acordate in nume personal.

Alte active producetoare de veniruii nete, care insumate depr$e|c echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. DATORJI
Debite, ipoteci, gamnlii emis in beneficiul unui terl, bunud achizitionate in sistem leasing ti alte asemenea
bunuri, dacii valoarea insulnati a tutuor acestonr depise$te 5.000 de euro.

NOTi:
Se

vor declra inclusiv pasivele financiare acumulate in sF:indlate.

Crcdito.

RAlfty't.t;|

Contmctat in anul

4,ttJ'

Scadent la

Valoarc

10/4

L.C

OA.

VI. Cadouri, servlcll sau avrntde primite gntuit sau subvenlioDrte fatjl de vslof,res de pirF, din
parter unor pr3otrne, orgrnizalii soclettrti comerclalg regii tutonome, cornprnii/societtrti nafionrle sau
inltitufii public romlinetti sau strlline, inclusiv burse, credlte, garanlii, decontrri de chltuili sau alte
asemnea, a c?ircr valoare individualA depegegte 500 de euro*

Cin a realizat venitul


L

Sursa

veritului: nume, adresa

l. Titular:

Serviciul prestaf/obiectuI

Venit anual

generator de venit

incasat

1.2. Soy'sotie

t)

Se excepteaze de

declamr cadoudle

vII. Venituri ale dclsrantului


Ootivit

art. 4,1 din Legea

NOTA:

ff.

ti trataliile

gi ale membrilor

uzuale primite din patea rudelor de gradul I $i al Il_lea.

sii

d fomilie, rallzate in ultimul

5?1/2003 - Codul frscal, cu modifictidle gi completirile ulterioare)

Se vor decla.ra inclusiv venirurile provenite din streindtate.

rn fiscrl lncheiat

Serviciul prstruobiectul generator

Cine a realizrt venitul

de venit

Venit anual
incasat

1 Vedituri din srhrii

2, Venituri

3.

dln

buourilor

Vnituri din cedarer

4, Venituri ditr

5. Venituri din
5.1. Titular:

6. Venituri

dilt

7. Venituri din

din iocuri de noroc

t. Venituri dio llte sufte

prczenta declaralie constituie act public $i rispund potrivit legii penale pentru inexactitates sau caracterul
incomplet al datlor menlionat.

Drta codpletlrii:

Al - nnt -Zt4,t-

Semntrtun:

l$r,

DECLARATIE DE INTDRESE
Subsemnatuf/subsemnata

,4,t /

t/z.l

.16ic / //,

.)

/2a4/

i .i J ,f L

//r4z2ll,'

i,,,'J(P,{ A

av6nd tunclia de

la coNstl-tul LocAL AL CoMUNEI PERIAM, Judetul Timis, CNp

, domiciliul

fi7//2n O4t/t/ J , cunoscand prevederile art.326 din

Codul Penal privind falsul in declaofii, declar pe propria rAspundere:

I' Asocitt !!u .ctionrr


Unitatea

Ls

3ocietltl comercirle; comprnivrocietlti national, institutil de crdit, gupuri d interes eronomic,

dnumirea qi adresa -

Nr. de pd4i

Valoarea totah a p;,rlilor sociale si a actiunilor

2.ca|itrt!dmembrulnorgrncledeconducr,aaniairtrrre9iconto@
alc codpeniilor/societtlilor nrlionale, rle iNtituttilor de credit,

funddiilor ori sle rltor orgNnizatii nequvernNmcntat:


Unitata - denumirea fi adresa -

3. Calitate8 de membru

lle grupurilor de inrr6

ecooomic,

dc;ocirfiilor

sau

Valoarca totald a p64ilor sociale fi a acliunilor

crdrul elociatiilor profclio.ate si/sru sindic.te

3.l.
4. Calit.tea de membru ln organcte de conducere, aaninistrare 9i controt,

retrttuite-ilneretrituiti, adlnutE;;A;i

contrrcte' inclwiv cle de rlLtcng juridic4 consutrang i";aicr, conruttangl 9i civite, olinute ori anate in a-uhre intimpul exercitirit functiilor, mandatelor sau demnil{tilor publice finrntste d Ia bogetul d sts! lo.rt g diD fonduri terne
ori incteirte cu socirtt(i comercirl. cu csoliat de strt sru unde stlrul ."ie lctionrr ;ioritar/miaorit!;:
5.l. Beneficiarul de contract:
5-

numele, F,renumele/denunirea
Si

adrsa

Rude de gradul ') ale ritularului

Sociei4i comerciale,f e.soant


fi zic6 aurorizattAsociatii
familiale/Cabinete individuale,
cabinele asociate, societai
civile profesionale sau socieiili

civile cu rAspundere limiau

prof$ia
avocatorganiatii
care desfaioare

de

nguvemamentakr'Fundatii/Aso

'l

i;tGffi;

Prin rude de gradut I se inletege pa,inli p tinie;cendenra


des ndenra
vor decla.ra numer, denumirea $i adresa bneficiarurui de conriact unde, prin caritalea dEinuG,
ritulanr,
.
soful./sotia ti rudele de giadul I obfin contracte, asa cum sunt definite la pcr.s. Nu
se'deckre conlractile societdlito.
comrc,ah pe
la care declarantul impreuna cu solutaotta ti rudele de gradul I dlin mai pufin de 5% din capi;lul
-acliuni
socialal 5ociernlii,
Indrferenr de modulde dob6ndire al a{liun,ior.

sr
_')

Prezenta declarali consdtui acr public


$i raspund potrivjt legii peruue penru nexactltatea sau caflrcteful

incohplet al datelor menionate_

Dltr completirii:

C4 -

l*r' l,stt'

Semnatur!:

f-1..