Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVER.

Taect// sno/v/* f/il"+

SubderfinEhr#Subsemnata

/ 22/rr'?4/ h

//y14AcP

1/olfr/i524,t6

pRTMARTA

domiciriur

J(r

avend tunclia

de

coMUNEr pERrAM, rudetur rimi$, cNp


cunoscand
5/e4r,rLi . m, O{1, ttrp/lr'/

prevederile afi.326 din Codul Penal privind falsul in declaralii, declar pe propria respundere

c?i

impreuna cu familiar)

I. BUNURJ IMOBILE
l. Terenuri

NoTAI
Se

,th

vor declara inclusiv cele aflate in alte

J7c)aru/ai

liri.

ftr

4p)ln 'drav

*) Categoriile indicate sunt: l) agdcol(2) foreslier(3) intravilan(4) luciu


extravilane, dac! se afla in circuitul civil.
2.

de

apI(s)

alte categorii de terenuri

Clldiri

NoTA:
Se

vor declara inclusiv cele aflate in alte

Aalresa sau zona

jir.

J/e1an1/a;,541

Calecoria*

r)

1trri.

dobendirii

SuDrafaE

lo/J

*) Categoriile indicate sunt: (l) apanament; (2)

/fl

Cota-

Modul

oarte

de dobandire

Titularul'

ut /u2" t. firnr7ar4 y'fet// gi/,y./ -t

casd de locuit; (3) casi de vacanld; (4) spalii comerciale/de

produclie.

familG

copiii aflali in inrefinerea acestora.


menlioneazl, in cazul bunurilor proprii, numele proprierarului (titularul, soluysoli4 copilul), iar in
cazul bururilor in coproprieBte, cota-parle qi numele coproprietarilor.

') La "titular"

se inlelege soJuysotia 9i

se

II. BI'NURI MOBILE


l. Autovehiculhutoturfum, tractorr, maginl agricole, grlupe, iahturi

gi

rlte mijlorce

de

transport

care sunt supuse inmatriculerii, pobivit legii

Natua

Nr. bucili

Marca

vil/ @if

truroiupka

//

Anul de
fabricate

,1M2

Modul de dobandire

l1/4//ztQf

2. Bunuri sub formtr de metale pretioase, bljuterii, oblcte de artl tl de cult, colectii de rrtd ti
numismiticl, obiecte crre frc perte din patrimoniul cultural nrfioul sau uolversrl cru rltele aremener, a
c?hor valoare iosumatii dep4e$te 5.000 de euro

NoTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe
la momentul declaradi.

teritoriul Romaniei

III. BUNURJ MoBILE, A cARoR VALoARE DEPASESTE 3.OOO DE EURo FIECARE, sI


suNUR-r r[,rosu-s iNsrR4.tNATE iN uLTIMELE 12 LLNI

IV. ACTIVE FINANCIARE


1. Conturi ti depozite bancare, fonduri de investilii, fome echivalente de economisire 9i investire, inclusiv
cardurile de credit, dace valoarea irsumat?i a tuturor acestora depaiSegte 5.000 de euro

NoTA:
Se vor declara

inclusiv cele aflate in benci sau institutii financiare din stdinilat.

Instihrlia care administreazi

ti

Tipul*

aalrcsa acesteia

Valuta

Deschis

anr

in

Solal,^y'aloare la zi

Categoriile indicate sunt:(t) cont crrent sau echivalente(inclusiv card);(2) depozit bancar sau
echivalente(3)fonduri de investi{ii s6u echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sistme cu acumula.e
(se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe $i imprumuturi acordat, daca valoarea de piala insumate a tuturor acestora
dep4este 5.000 de eulo

NOTA:
S vor declara inclusiv investiliile qi participdrile in sdinltate.

persozrna este acFonar sau


asociat/bnefi ciar de lmDrumut

*) Categoriile indicate sunt: (l) hartii

Valoarea totald la

Numfu d titlud/cota
de panicipare

TipuF

Emitent titlu/societatea ln care

zi

de valoare detinute(titluri de stal, certificate, obligatiuni); (2) Acliu.ri

sau pa4i sociale in societitli comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume prsonal.

3. Alte active Foducf,toare de venituri nete, care insumate depqegc echivalnol a 5.000 de euro pe an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in stsainatate.
V. DATORU
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui te4, bunud achizilionate in sistem leasing
burud, dac?i valoarca insumatA a tuturoi acestora depdgelte 5.000 de euro.

ti

alte asemenea

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in stsdnetate.
Creditor

P/aEF//!) Altll

Contractat in anul

&0{

Scadent la

Valoare

t tn 4/F

JOJO

VI. Cadouri, serylcii ssu ovantsje primlte grstuit sou subventlonate fattr de vrlorre8 de pisltr, din
partr unor prsoene, orgrDizrtii, societlli comercisle, rgii autonome, compsnltlocietifi nationsle sru
institulii publice romtroalti sau strtrine, inclusiv bure, credite, grrrDtii, decotrtiri de cheltuieli stu alte
.semenea, a ctuor valoare individualtr dep4eite 500 de eulo*

Cine a ralizat venitul

Sursa venitului: nume, adresa

Serviciul prestat/obiectuI
generator de

venit ,,/ /

Yenit anual
incasat

1.1. Titula.r:

L2. Sotsotie
1.3- Cooii

VII

*) Se excepteaze de la dclararc cadourile $i trataliile uzuale primite din partea rudelor de gadul I ti al lllea.
Venlturi ale declrrintului $ rle membailor stri de familie, re{lizste in ultimul rtr filcrl ilcbeirt (potdvit

!!-t!2003 - Codul fiscal, cu modificeiile $i completirile ulterioare)


NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdinitate.

art- 41 din Legea

Suras venitului: nume,

Clne a realizat venitul

adrst
Venituri di! s|larii
L l. Titular

Srviciul prestrtobiectul generator


de venit

Venit snurl

lncrsrt

1.

f6eu/

s/o4ft

Elt/,,

Pltlroi| EpIn

//f 1fEOoA

PU,YOPIL

/a, {/,4

1.2. SoYsotie
1.3. Copii
2.

Venitufi did rctivitlti itrdependente

2. I .

Tinrlar:

2.2. So/sotie
2.3. CoDii
3. Venituri din cedlres
3.1. Titular:

foloshtei bunurilor

3.2. Sotsotie
4. Venituri din investitii
4.

Titular:

4.2. So/sotie
5. Venituri diD Densii
5.1. Titular:

ED th/ 4i/thrta E/trlA

fp-tt/

PETaF

P(ryti .utn44/l2t

/w

5.2. Sovsotie
6. Venituri dh sctivittrti
6.1. Titular:

rgricole

6.2. Soy'sotie
7. Venituri din Drmii si din iocuri de noroc
7. I .

Titular:

7.2. So/sotie
?.3. CoDii
8. Vnlturi dln
8.1. Tituln:

EaAl/

rlte sulse

5/4t,V/t 66aY',

rtl.ta-i l.25 , /n/9

nt&t/1e ((P//

?ot

8.2. Sot/sotie
8.3. CoDii

Prczenta declarajie constituie act public $i rfupund


incomplet al datelor mnlionate.

Data complettrrii:

W of "10/f

pofivit lgii penale pentru inexactitatea

squ caracterul

DECLARATIE DE INTER.ESE
ssbse$d/subsemnara
:tia de

/t/t7CJ'

YrA T-w74-4Z

f4w

c/r///,/ ' a/r-r/4-

avand

/<//f A P,IL PRIMiRIA COML,INEI PERIAM. JUdCIUI TiMi$, CNP


,ao t*li. JZL'tltk, &,1 iYdllcunoscand prevedrile an.326 din
IA

l. Asocirt slu actionff h societlti comercialei companii/societtrti n.liomlc, instiautii


Drecum si menbru ln lsociltil. fund3tli s8u rlte orprniz.tii nesuvemrmtrtd:
Nr. de p64i
Unitatea denumirea Si adresa Calilatea delinut6

dG

crdit, grupuri de inter economic,

Valoarea total6 a pa4ilor sociale 9i a

acliunilor
de

aciuni

t.l
2. Crlitates de membru in organele de conducere, adminbtrare 9l conlrol rl socitltllor comerciale, tle rcgiilor tutonome,
rle comprniilor/societltilor n.liooale, de idstituliilor de crdit, ale grupurilor de inters economic, rle $oci.tiilor sNu
fundatiilor ori ale Nltor orsrnizrtii neeuvmamentrle;
Nr. d p64i
Valoarca toiall a p64ilor social ii a
Unilatea dnumirea 9i adresa Calilatea detinurl

mliunilor

de actiuni
2.1

3. Cditate8 de mmbru ln

crdrul asocirliilor profesional ti/3Nu sindicll

3.1

4. Calitatea de membru in orgNnele de conducere, administrare ii control, retribuite s.u nereribuit, detinute ln crdrul
o3rtidelor Dolitice. functia detlruti si denumirea orrtidului Dolitic:
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asbtentl juridictr, consultanltr juddicl, consultanti ti civlle, oblinute ori rtlrte in deruhre in
timpul exercittrrii funcfiilor, mrnditelor sau demnidlilor publice finrntrte de h bugetul de stat, loc.l li dln fonduri externe
ori i[chei|te cu socictati comerciale cu c.Ditsl de sila sau und srrtul est actionrr mrioritrr/mhoritar:
5.1. Beneficiarul de contract:
Inslitutia
Tipul
Daia inchierii
Durata
numele, prenumelddenumirea ti
prin care a
denumirea fi
totaE
incredinlat

Titular

Sol/solie

Rude de gradul ') al titularului

Societ4i comcrciale/Persoane
fi zici autorizalvAsocialii

familiale/Cabinete individuale,

cabineteasociate,societati civile
profesionale sau societili civile cu
rtrspundre limitati crre desilioarA
profesia de avocatorganizalii
neguvemarncntale/Fundatii/Asocial

ii1
') Prin rude de gadul I se intlege pirinti p linie sscendenu Si copii pe linie des.endedn.
declara numele, denumire ti adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea delinuttr, titularul,
sotuysolia ii rudele de gradul I oblin coftracte, ata cum sunt definir la pct.s. Nu se declari contractile societ4ilor
comerciale pe acliuni la care declarantul imprewd cu solul/solia $i rudel de gradul I delin mai pulin de 5% din capitalul
socialal societeii, indifercnt de modul de dob6ndire al acliunilor.

') Se vor

Prezenta declaratie constituie act public


incomDlet al datelor mentionat.

Drt

completirll:

J,{.0t.

ta/f

ti

rnspund potrivit lgii penale pentru inexactiratea sau caracterul