Sunteți pe pagina 1din 5

subsennatuysubsemna 6

I[/\/.\

/ L 1 v L

DECLARATIE DE AVERf,

)\t+3 CIJ

/a1 )

avand funcjia de

h CoNSILIUL LocAL AL COMTJNEI PERIAM, JudeTuI Timi$, CNP

domiciliul 14. S€fu'A/h

cunoscand

prev€d€rile an.326 din Codul Penal privind falsul in declaralii, declar pe propria respundere cd impreund cu familia') delin uimtrtoarele:

I. BUI\ruRI IMOBILE

l Terenuri

NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate in alie tfui.

Adresa sau zona

Pf&+,t'

Catecoria*

qstud

dobendirii

/QB

SuDrafata

brf$

Cota- Modul

Dirne

de dobandire

6Wu/ay*

r'

Titularul'

U/'7'e

, \/"!CU

'Qd

LF}]a

t) Categoriile indicate surt: I ) ag.icold2) forestier(3) intravilan;(4) luciu de ape;(s ) alte categodi de terenud

€xtravilane, dacd se afl6 in circuitul civil.

2. Clldiri

NOTA:

S€ vor declam inclusiv cele aflate in alte f.dri.

7;n/ $ c.en4-

kBirm

Cateeonar

nelttMF\

wft

Anul

dobandidi

N%)

fre(

SuDrafata

6 {hp

Cota-

//z

Jl,olw //,{.

Modul

de dobandire

qrnpp,+pi

btlt1vfr .

d\aw.R"PP

Titularul'

A.latLL j24/y'

,,1+1o, 4:8J04+

'/*ltzw

,O*.1

)a,!oz Lz>LN'

*) Categoriile indicate sunt: (l) apartamenq (2) casa de locuit; (3) case de vacanF; (4) spalii comerciale/de prooucle.

rI nrin-familie se inlelege soFl/solia 9i copiii aflali in intetinerea acestora. ') La "titular" se me4ioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (litularul, sotuvsofia, copilul), iar in cazul bmurilor in coFoprietate, cola-parte qi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehlcule/outotudsme,

tractoare, mtglnl rgricole, trlupe, iahturi 9i slte mljloace de transport

care sunt supuse inmafiiculIdi, potrivit legii

Natura

tlom;u e+-S n

Arf/bfuetlrh

Marca

.lflck r3rc

*rch ae4")

Nr. bucdii

,l

/

Anul de

fabricatie

ffii-

"hk

Modul de dobandire

0t/r/Dak2{

Un/+P+L'-

2. Bunuri sub forml d€ metale prelioase,

bijuterii, obiecte de rrtl ti de cult, cole4ii de artl

$

numhmaticl, obiecte crre fNc parte din prtrimoriul

ceror valoare insumattr dep4e$te 5.000 de euro

culturrl nrlionrl ssu univerurl 'ru rltele Bemener, a

NoTA:

Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.

Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimate

III. BUNURJ MoBILE, A cARoR VALoARE DI,PA$ESTE 3.OOO DE EURo FIECARE, sI

BUNURI TMOBILE INSTR,4,INATE IN ULTIMELE 12 LUNI

Natum bunului insEdinat

Data

instrrintuii

Persoana cetre care s-a

instrdinat

Forma insEdinerii

Valoarea

IV. ACTIYE FINANCIARE

l. Conturi $i depozite bancare, fonduri d investilii, forme echivalente de economisirc $i investire, inclusiv

cardurile de credit dactr valoarea insunati a tuturor acestora depai6e$te 5.000 de euro

NoTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate in benci sau instihrtii financiare din stainatat€.

lnstitulia care administreazi 9i

adlesa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in

anul

SoldTvaloare la zi

+ Categoriile indicate sunt:(l) cont cuent sau echivalente(inclusiv card);(2) depozit bancar sau

echivalente;(3)fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor d€clara c€le aferente anului fiscal anterior).

2. Pldsamente, investitii dtecte $i imprumuhri acordate, dacd valoarea de pialtr insumattr a tuturor acestora dpbqte 5.000 de euro

NoTA:

Se vor declara inclusiv investiliile $i participlrile in streindtate.

Emitenl titlu/societatea in carc penoana este aclionar sau asocia/benefi ciar de imDrumut

Tipul'

Nume{ de titluri/cota

de participare

Valoa.ea totala h

*) Categoriile indicate sunl (1) hertii de valoare delinule(tiiluri de stat, c€rtificate, obligafiuni); (2) Actiimi

sau pe4i sociale ln societtrli comerciale; (3) imprumuturi acordate in nlrme personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate dep4egc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTA:

Se vor declam inclusiv cele aflate in strainatate,

V. DATORII

Debite, ipoteci, ganntii emise in beneficiul unui te4, bunud achizitionate in sistem leasing $i alte asemenea

bwud, dace valoarea insumat: a tutuor aceston deptrgegte 5.000 de euro.

NOTA:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in streinltate,

Creditor

Contactat in anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantde primite grf,tult sau subvenlionat€ ff,F d€ valolrea de pirttr, din

part€a unor p€rsoane, orgelizetii, socicttrli comerclsl€! r€gii autonom€, companii/societltl n|lionele sau

inslitulii publice rominetti s.u strtrine, inclusiv burs€, credite, garantii, d€conttrri d€ cheltuieli seu alte

asemen€a, a clror valoare individualtr dpdteqte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

!.1. Titular:

1.2. Sot/sotie

Sursa venitului: nume, adresa

Serviciul prestat/obiectuI

senerator de venit

Venit anual

incasat

+) Se excepteazl de la declarare cadourile gi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gadul I ti al ll-lea.

VIL Venituri ale declaEntului

9i

sle membrilor

s[i de familio, realizate in ultimul rn fiscrl itrcheiat

(potrivit art. 4,1 din Legea E

!2!!f - Codul fiscal, cu modifictu ile 9i completirile ulrerioare)

NOTA:

Se vor declara inclusiv venituile provenite din striinetarc.

Cine a rerlizst venitul

l. Venituri din s.lrrii

1.1 . Titular

Sursa venitului: nume,

adrest

Serviciul prestrt/obiectul generrtor de v€nit

Venil anual

incrsrt

1,2. Sovsotie

1.3. CoDii tJlt(tJ

/nA, et Ad -'tdat/

.PltAtrr aAfP+t

2. venituri ditr lctivittrti iudependente

2.1. Tinrla!:

2.2. Sot/sotie

o/€P'17-CL

t2.ou

2.3. CoDii

3. veniturt din cedsres folosintei bunurilor

3.1. Titular:

3.2. Sot/sotie

4. V€niturl din inv€stitii

4.1. Titular:

4.2. Sovsotie

5. Venituri din Densii

5.1. Titular: / t,/l t

(,

t.2. Sovsotie / t/ 4 t(c/

6. venituri din rctivitlti asricole

6.1. Tituldr

6.2. Sovsotie

frNo. oN/tll

fL,1"., E

7. Venifuri din Dremii si din iocuri de noroc

7.1. Titular:

,POiS, ctt4<-

rc;l9 a'v{.

7, Qoc

-f 1.n

7.2. Soy'sotie

7.3. Cooii

t. Venituri diD rlte sutse

8.1. Titular:

8.2. SoYsotie

8.3. CoDii

Prezenta decla&lie constituie act public Ai incomplet al datelor menlionate.

Dlts completiriii ll ,Ae. 445

rlspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul

Subsemnatul/subsemnata

y5lti,tl,

/5Aob0/b5+,?30

DECLARATIE DE TNTERESE

t*lSCu

, avand funclia de

Ia CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PEzuAM. Judetul Timit, CNP

, domicitl.l @

JaZ'4,n

cunoscand pr€v€d€rile

art.326 din

Codul Penal privind falsul in declaralii, declar pe propria rrspundere:

l. Asocid sau rctiomr h societlfi comercirlq comprnivsocietili nr$omle, bstitulii de credit, grupuri de id€r€s €conomic,

recum Bi membru in asocletii. fundatii sau alte

Unitatea - denumirea $i adresa -

Nr. de pi4i

Valoarea lolala a pa4ilor

sociale ri a aqiunilor

2. Cditltes de membru in organele de conducer€, administrNre ti control al€ socielllilor comerci.lc, ale regiilor Nulonome,

ale companiilor/societltilor nationale, !l€ instilutiilor de crdit, al€ grupurilor de int€res economic, ale $o{iatiilor 3Nu

Unitalea - denumirea Si adresa -

Valoarea tolaltr a pA4ilor sociale ti a aciunilor

3. Crlitrt€$ de medbru ln crdrul sso.irliilor prof€sionalc ti/slu sindical€

3.1.

4. Callote3 de membru ln organel€ de conduc€re, administrrre ti control relribuite s8u neretribuite, delinute ln cs.lrul

functi! detinutl si denumirea Dartidului oolitic:

4.1.

5. Cortracte, inclusiv c€le dG $istenll juridicl, consultsntl Juridict,

timpul exercftnrii futrctiilor, mandltelor slu d€mtrtlittlor publce

consultrnti $ ctvlle, obltnute ori rflate in derulrre in

flnrnlate de la bugetul de stat, lo.rl ti din fodduf ertene

de sbt sru unde strtule3te

5. l . Beneficiarul de contract:

numele, prenumele/denumireg

ti adresa

Rude de gEdul ') ale titulalului

Societi$ comerciale/Persoant

fi zictr autorizartfu ocialii

faniliale/Cabinete individuale,

cabinere asociate, societeti

civile profesionale sau socie$fi

civile cu raspundere liditatl care desfasoar6 profesia de

avocarorgtuizatii

neguv,ernam€ntale/Fundali

i/Aso

') Prin rude de gradul I se inplege pirinti p€ linie ascendentA $i copii pe linie descendentd.

') Se vor declara numele, denumires $i adresa b€neficiarului de contract unde, prin caliaatea definuta, titularul,

soluysolia 9i rudele de gradul I oblin confade, a|a cum sunt definite la pct.s. Nu se d€clar! contractile sociegfilor conerciale p€ acliuni la care declar.nnrl impreund cu solul/solia $i rudele de gradul I detin rhai putin de 5% din capitalul socialal sociedJii. indiferent de modul de dobandire al actiunilor.

Prezenta declaralie constituie act public !i

incomplet al datelor menlionate.

Datr comprcttrriir ll .06, e06

rAspund porivit legii penale pentru in€xactitatea sau caracterul

*'$,