Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AI'ERE

I principal la Primtrria
Viiinului
nr 44,
srr.
Periam,
ComuneiPeriam, CNP l7?0429153941, domiciliul
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria
raspunderc ca impreuna cu familia' detin umatoarele:
I. Bunuri imobile
Subsemnatul, Mirea Cristian-Manuel, avand functia de lnspector

l. Terenui
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

* categorlile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; {3) intraviran;


(4) luciu de apa; {5) alte categorii de lerenuri extravilane, daca se afla
in cilcuitul civil.
2. cladi!i
NOTA:

Se

vor declala inclusiv cele aflate in aLte lari.

' Carego!:iIe -nd,care s- r: r_ apartamenL; r- cdsa


.4) spa_ii comet^ialp de p!oducLie.

de

casa de vacdnLa,

) ta ,,t-rrrar"

bLn-!:Io! p.opr", 1rm.lp

"zulcoplluI), iar in cazur b,unurilor in


proprreraru.Lui (Lrtularul, sotul/sotia,
coproprierate, coto-pd!le si nm.le coprop!-erarr o-.
II. Bunuri mobile
r. Autovehicule/autoturisne. tractoare, nasini agricole, satuPe, iabturi
1e9i j.

.r.

th p.r.

i-

_. d 11

patrinoniul cultural national sau universal, a caro! valoare insNata


depaseste 5.000 de eulo
NOTA:

se vo! nentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferenE


ele se afla sau nu pe te!itoriul Ronaniei Ia monentul declararii.

daca

IlI. Bunuri nobile, a caror valoale depaseste 3.000 de euto fiecare, si


bunuri inobile instrainate in ultinele 12 trrni

Iv. Active financiare

h:n.:ra fondull de investitii,

folne echivarenle

de econonisire si inves!ire, inclusiv caldulile de credit, daca valoarea


insunLata a tutulor acestora depaseste 5.000 de euro
NO?A:

se vor declala inclusiv cele aflate in banci sali institulli


din stlainata!e.
rnstitutia care adntntstleaza si

financiare

adlesa

* categoliiIe indicate sunt: (1) cont culenL sau echivalence (inclusiv


card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduli de investitii sau
-.hrvdIen e, incluq'v ronouri privare dp pensrr saL alLe sisreme c.
acmulale (se vor declara ceLe aferente anului flscal anterio!).
2, Plasamente, invescitii di!ecte si inPrunuturi acordate, daca valoarea
de piata insumata a tutulo! acestora depasesle 5.000 de eulo
NOTA:
Se vor declara inclusiv invesritiile si participarile in s!!a!na!atendtent rirlu/!ocietatea in cale
lsociat/beneficia! de irpruut

Lraloalea

' .-..-a.conelcia]e; (3) inprmuturi acoldate in nune personal.


3. Alte active producatoare cte venituri nete, care insumate
echjvaLerLul a ,.000 de euro pe an:

NOTA:

totala Ia zi

-.cieraf1
depasesc

vo! declara inclusi,v cele aflate in stlainalate,


Debite, ipoteci, garantii enise in benefici,ul unui te!!, bunuri

Se

achizitionate in sistem ]easing si alte asemenea bunuri, daca vatoared


insrhata a tutulor aceslora depaseste 5.000 de eu!o
NOTA:

Se

vor declaia inclusiv paslve]e financiale acunutate in st!ainatale.

vI. cadou!i, servicii sau avantaje p!imlre gratuit sau subventionate


fata de valoarea de piata din parrea unor pelsoane, organizarii, soclerarr
comerciale, regii autonome, conpanii/socierati nationate sau institurrl
pub.Lice lonanesti sau straine, lnclusiv bulse, crediter garantii, decontari
de cheltuieli, altele decat cele ale anqaiarorului. a caror valoa!e
individuala clepasesEe 500 de eulo,
vnrt uI anual !nc.ea!

Se excepteaza de Ia declalare cadou!iIe si tratariile uzuate p!imite


o-n pdrtea rLdelo! dF gradJI T s! aI tt-t.a.
VlI. Venitu!i ale declalantului si aIe menrbli10r sai de fanitie,
lealizate in ultimu-L an fiscat incheiar {potrivit a.r. 41 din Leqea nr.
c?1.200r p!rvrnd CooJI frscal, cu moorfrc.!rte s1 conpletarrte uir.r,oarer
NOTA:

Se

vo! declara inclusiv veniturite plovenile din srrainarare.

L venrtu.t din salarir


Prid, Co(una Perrd,
str, uuresul!i nr. 1

lngtner constluctor

15,333

veniLuri din acrrvrtarr !ndependnte

/enrrur anuaL tncasat


.eoate. roros,nte- oun,i ---i.

venitu!i dln tnvesti

venituri din pensj,i

6. venilu!i dt.

-. \en,'u" d,n pr.nrr er drn tocuri

vnituri di! arte

de noro.

3ur3e

Plezenta declaratie consrituie act public si raspund polrivii ]egii


penale pentru inexactilatea sau carac!eruI incompleE a] daEelor nentionate
Data conple!arii

7r .( .- t/-

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul, Mirea Cristian-Manuel, avand functia de Inspector I principal, la Primlria Comunei
Periam, CNP 17'10429353941, domiciliat in Periam, str. Vi$inului nr 44, cunoscand prevederile 4IL
?92 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

l. Asocidt sau actionar ra societati conercaare, conpanii/socletdti natidnare,


e.ononic, plecu si he'ibru in as.ciatli, fundatll sau alte otsa.izatii

2, caritatea de ne,iblu i. olqanele de conducere, adrini3tlare si coltrol ale


de credit, aIe
re reqiilo! autonome, al conpani o./societatrlor natlonal, ale ins!itutiilcr
ilo! d. interes economi., ale asociatiito! sau fuldatiiror o.i ale alto! olganlzatlt
itatea - denMilea si adresa

. calitata de n6bo in .adrul arociatiiro! profesioGle 3ilsau srndlcale:


.1. renrlru al qrupului sindicar al Prim:liei conunei Pe!!an, afiliat la sindi.atur llbe! aI
lariacitor prinl!iei muDtctpiului Tinisoa!a
adninistrare sr cont!o), retribuiLe
- calitatea de nenbru in orqanle
inute in cadru! partaderor poLiticei fun.tia dettnuta si dnaa.ea parttdulu! p.lrta.:

contlacte, i.clusiv ce!e de a3istenta Ju!id!ca, consurtanta s! civile, obti.ute


luLale in tinpul exercitarii functiilor, nandateror 3au desitatlro! pub!ice fanantate de la buqerul
stat, locar s! di. fdnduli exrelne
siatul es!e acraona! najolita!/ninoralar:

5,1 Benefrcrarur

le/ prenuere/denurlea

Rude de

cu socleratt come.ciale cu capitar de stat sa!

sr

gradul 11) are

att conercrale/Persoana

izica autorizata/ Asocratrl

an!1iaIe/cabinete indivlduare,

cabinete asociate, socretatr

vile profeslonale 3au


at1 c!vrre Proreslorale .u
raspundere Iimitata care
sfasoala Profesia de
edrve.cnenta!e/Fundatii/Asocra

caracterul incomplet al datelor mentionate'


Data completarii

)t cl

;-'

'

Semnatgtt