Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

subsemnaruvsubsem{ura

/t5PC-c')'\ |
7 /'-7';Ti;

("\LrCo(

W.
ra

avald hrnclia de
pRTMAR'A
Timi$- ^CNP
PRTMARIA COMUNEI
PERIAM. Judepl Timig.
c
coMUNEt pERtAM,
/.-'t,:o:^tt)
il
)
Q/
oran
r.
n.'7tn\
pfia
.)tr/f'l
(zJ
s( B
4a
K
dotnicniut
" o:-'M.J^o

prcvederile art.326 din Codul Penal privind falsul in declalali, declar pe propria raspundere ce impreund cu familiar)
delin urmdtoarele:

I. BUNURI IMOBILE
l. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte liri,
Adresa sau zona

Catesoria+

doh ndirii

Suprafala

Cota-

Modul

Dane

de dob6ndire

Titularul'

*) Categoriile indicate sunt: 1) agricol(2) forestier;(3) inhaviland4) luciu de aptr(s) ahe categorii de terenuri
extravilane, dactr se afl{ ln circuitul civil.
2. Cltrdiri
NOTA:
Se vor declara

inclusiv cele aflate in alte

lir'.

Anul
Adrcsa sau zona

Cateeona*

)enictq.i"JT,I+

dobandirii

):ro3

Modul

Cota-

Titularulu

de dobandire

SuDrafata

5+ 1"/" t/t'

t/t-

3'^
c?'/d4

*) Catcgoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casi de locuir; (3)

casA de

4,L
LLCfta.2\

^//ot

'

H?'l-

vacanF; (4) spalii comerciale/de

produclie.

jFrin

familie

se inlelege solul/solia qi

copiii aflali in intrelinerea acestora.


ln cazul bunudlor proprii, numele propritarului (titularul, sofuvsolia, copilul), iar in
cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ti numele coproprietarilor.

') La "titula/'

se menlioneaze,

II. BUNURI MOBILD


l. Autovehicule/autoturigmc, tractoare! m{tini agricole, talupe, iahturi
care sunt supuse inmatriculddi,

potrivit legii

Natum

Nr. buclli

Marca

Si

alte mijlorce d transport

Anul de

Modul de dobdndire

fabricatie

2. Bunud sub forml d metf,le prelioase, bijuterii, obiect de arttr li de cult, colectii de rrtd ti
numismstictr, obiecte care frc parte din patrimoniul cultunl nationrl s.u universal sau rltle rsemetrea, a
ctuor valoare insumatd depategte 5.000 de erllo

NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.

Anul dobendirii

Descriere sulnarb

III. BUNIru MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASE$TE


BIINURI IMOBTLE |NSTRAINATE iN ULTIMELE 12 LIJNI
Natura bunului inshiiinat

Data
instrdinArii

Persoana

citre care s-a

Valoarea estimate

3.OOO

Df,

f,TJRO FIECAR.E, $t

Forma instriintrrii

Valoaxea

instreinat

IV. ACTIVE FINANCIAR.E


1, Conturi gi depozite bancar, fonduri d investilii, forme echivalent de economisire 9i investire, inclusiv
cardudle d credit, dacl valoarea insumate a tutuor acestora dpa4e$te 5.000 de eulo

NOTA:
Se vor declam inclusiv cele aflate in benci sau institutii financiare din strtrinltate.

Institulia care administreaztr 9i

Tipul*

adresa acesteia

Valuta

Deschis

in

Sold r'aloare la zi

anul

Categoriile indicate sunt:(l) cont cutent sau echivalente(inclusiv card);(2) depozit bancar sau
echivalente;(3)fondud de investilii sau echivalente, inclusiv fondud private de pensii sau alte sisteme cu acumulare
(se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

tutuor acestora
2. Ptasamente. investitii directe gi imprlmuturi acordate, dac! valoarea de pial6 insumati a
depdsegte 5.000 de eulo

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile 9i participdrile in strdinitate'
Emitent tithrsocietstea in carc
persoana este aclionar sau
asocia/benefi ciar de imDnunut

Numfu de titlud/cota
de pafticipare

Tipul*

Valoarea total6 la

*) Categoriil indicat sun! (l) hanii de valoare delinute(titluri de stat' certificate' obligaliuni); (2) Actiuni
sau

sociale in societali come.ciale; (3) impnunutud acordate in nume prsonal'

pr{i

pe an:
3. Alte active producatode de venihrd nete, care insumate dep4e$c echivalentul a 5 000 de euro

NOTA:
Se vor declam inclusiv cle aflate in strainatate.
V. DATORII
Debile, iPoteci, galanlii emise in beneficiul unui te(, bunuri achizilionate in sistem leasing $j a|le asemenea
bunuri, dactr valoarea insumatA a tuturcr acestora depbe$te 5 000 de euro.

NOTA:
Se vor declal"a inclusiv pasivele financiarc acumulate in streiniitate,
Contmctat in anul

Creditor

Scadent la

VI. Csdouri, servicii sau avrnt|je Primite grltuit sau subvnlionate fatl de v|losrea de piattr' din
prrtea unor peNoone, organlzatii, societtrti comrcisle, regii sutonome, companii/sociottrtl nf,tional sau
institutii publice roDtrnetti sau striine, inclusiv burse, credite, garanlii, decontjlri de cheltuieli gru rlte
asmener, a ctuor valoare individuald depqette 500 de eurot

Cine a realizat venitul

l.l.

Sursa venitului: nume, adresa

Serviciul prestat/obiectuI
geneEfor de venlt

Venit anual
incasat

Titular:

1.2. Sot/sotie
1.3. CoDii.

*) Se excepteazi de la declarare cadourile gi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gadul I 9i al ll-lea.
VII. Venituri rle declarantul i si ale membrilor stri de fsmilie, realizate in ultimul an fBcrl lncheirt (poEivit
art. 4 t din Legea q-!7!200f - Codul fiscal, cu modificAtile 9i complettuile ulterioare)
NOTA:
Se

vor declara inclusiv veniturile provenite din strdinltate.

Cine a realizal venitul-

I. Venituri

Sursa venitului:

nuid

serriciut

prestar/odGii[Ei-i6i

diniiEii

r!!r a\
2. Venituri dtn

Lvqniru.i di;
3.1. Titular:

?f1

aitvittr

"ed".;Eto;;t"ib"

ou,i-o.

4.l. Titular:

Vnituri din

6. Venituri din

activiE

?. Venituri dtn

8. Venituri
8.1 .

Titular:

oinilte su;;

inexactitatea

Drt. compietlrli:

24.c\.b[

iaiJdiGii

DECLARATIE DE INTERESE
subemnatuysubsemnara

A/tcJttr'T Qun7' a^

lia de

Ia

h aq'|

avand

PRIMARIA COMT,NEI PERIAM, JudeTuI Timi$, CNP


cunoscand prevederile art.326 dirl

ivind falsul in decl

l. Asocirl sru aclionrr l, societlti comercidi comprnivsocitlti


m si membru ln
Unitatea

denumirea

ti

sau alte
adresa -

nafionale, institutii de credit, grupuri de interes economic,


orcrnizrtii necuvernrmental:
Nr. de pI4i
Valoarea toble a pl4ilor sociale ti a
acliunilor

2. Calitstee dc membru in org.nele de conducere, rdministrare 9i control rle societllilor comrciale, rle regiilor ruronome,
.le comprniilor/societtrlilor nalionale, rle iNtituliilor de credit, ale grupurilor de interes economlc, ale rrociatiilor sru
Unitatea

3.

denumirea

ti

adresa

Nr. d p64i

Valoarea totala a pa4ilor social $i a

actiunilor

Crlit.t.

de membru in cadrul

asdialiilor profesionale ti/slu sindicNl

3.t.
4. Calitater de membru ln orsmele de cond

mlnhrrlr si control. retribuite sau nrtribuit. detinute ln cadrul

4,t,
5. Contrscte, inclusiv cele de asistentt juridicA, coNultanl5 juridici, consults4n 9i civile, obltnute orl !flrte in derulare in
timpul exercitlrii functiilor, mrn&telor sau demnittriilor publice finrntste de h bugetul de st3t, locll fi din fonduri externe
de ltrasru unde srrtul este
5.l. Bencficiarul de contract:
Institutia
Tipul
Data incheierii
Durata
numele, prenumel./denumirea 9i
denumira $i

fost
incredinl.at

Rude de gradul )ale titularului

Socielii comerciale/Persoana
fi zice autorizattAsocialii

familiale/Cabinete individuale,
cabinete asociate, societiti civil

profesionale sau socieuti civile


respundere limihta care

rude d gradul I se intelege

pirinti

p linie ascendenta 9i copii pe linie descendenta.

Se vor declara numele, denumirea fi adresa beneficiarului de contracl unde, prin calilatea delinuri, titularul,
solul/solia ti rudele de gradul I obJin contracte, ata cum sunt definite la pct.s. Nu se declare conractile so.ier4ilor
comerciale p actiuni la carc decla$ntul impreunA cu solul/solia ii rudele d gradul I delin mai pulin de 5% din capitalul
socialal societafi, indiferent de modul de dobandire al aciiunilor.

Prezenta declarajie constituie act public Ei r6spund potrivit legii penale pntru inexacriratea sau caracrerul
incomplel al darelor menlionate.
DNIN comDletArii:

2.i,O\ X/f

'

--{P"|-.