Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

0,t

Sr

9,4 U n,ASC g t' p2D/A,4

avand funclia de
la CONSIUUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM, Judetul Tini$, CNP
)
.-,
. domicilinf ftaAr.. t,' e'J d /4/D. //,a a
. cunoscAnd

subsemnatuysubsemnata

ti EL

) 44 /2 t4 tf19LJ

prevederile a(.326 din Codul Penal privind falsul in declaralii, declar pe propria r?ispundere c:i impreund cu familiar)
delin urmatoarel:

I. BUNI]RI IMOBILE
l. Terenud
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte firi.

Anul
Adresa sau zona

D
I LU

C4,1,U

Cateeoriat

l,pchi ,/

dobAndirii

l.cc

/?o 3

?eurt

to0

Vuu'u

Suprafal.a

t6rk

Cota-

Modul

oatte

de dobendire

///

/,t"*lL-

//t

(ok //t

rr.,l

/r^u

Titularul'

{fr-l;"""1-

(,

V,r-*,,*-'l

dtaitr t*'ao-

Jf^, /17 2.a-L^,

a.

*) Categoriile indicate sunt: l) agdcol;(2) forcstier(3) ift-aviland4) luciu de ape(5) alte categorii de trcnuri
extravilane, dacd se afl! ln circuitul civil.
2. Clddiri
NoTA:
Se

vor declara inclusiv cele aflate in alte

PutLw

')

t,>

frl

tiri.

*%i6r

Categoriile indicate sunt (1).partamen! (2) case de locuit; (3) casA de vacanli; (4) spaiii comerciale/de

producfie.

r)

Prin familie se inlelege solul/sofia $i copiii aflat in intetinerea acestora.


se menlioneaza, in cazul brmurilor proprii, numele proprietarului (titulalul, sofuvsoli4 copilul), iar in
cazul bunurilor in coproprietat, cota-pane ii numele coproprierarilor.

') l,a "titular"

w('a

hz.

II. BUNURI MOBILE


l. Autovehlcule/autoturisme, tractoare, mrgini agrlcol, talup, lahturi

care srmt supuse iirmariculfuii, potrivit legii


Natllla
Marca

Nr. buce!

Anul de

Si

alte mijlorce de transport

Modlll de dobendire

fabricatie

2. Bunuri sub forml de metrl prelioese, biiuterii, obiecte dc artl ti de cult, colectii de lrttr $i
numirmrtici, obiect core fec perte din patrimoniul cultural nafiontl sru univen3l sru altele asemenea, a
ciror vsloare insumata dep&este 5.000 d euro
NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indilerent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul aleclaradi.

Anul dobandirii

Descriere sumari

Valoarea estimati

ITI. BI]NURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASE$TE 3.OOO DE EURO FIECARI' 9I


BUNURI IMOBILE INSTR,IINATf, iN T]LTIMELE 12 LUNI
Natura bunului instriinat

IV. ACTTVE FINANCIARE


1. Conttd li depozite bancare, fondud de investitii, forme echivalente de economisirc $i investire, inclusiv
cardurile de credit, dace valoarea insumaltr a tuturor acestora depa4qte 5 000 de euro
NOTA:
Se vor declara inciusiv cele aflste in benci sau institutii financiare din stdinetate
lnstitulia care administreazn si
adresa acesteia
P

Ef/

/",1.,, /1

Tipul*

Valuta

Deschis

in

Sold,^/alode la zi

anul

te't

7,

T .'/ ?? 1",

2.

categoriil indicate sunt:(t) cont crrent sau echivalente(inclusiv cardx2) dPozit bancar sau
echivalente;(3)fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau ahe sisteme cu acwnulare
(se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe gi imprumuturi acoidate, dacA valoarea de piati insumatii a tuturor acestoia

dep6$e$te 5.000 de eulo

NoTAI
Se

vor declam inclusiv investiliile 9i participnrile in strdindtate

Tipul'

Emitent titlu/societatea in care


persoana este aclionar sau
asociac/beneficiar de imDnunut

t)

Categoriile indicate slmt:

(l) heftii

Numtu de titluri/cota
de participare

Valoarea totah la
zi.

de valoare definute(titlwi de stat cerrificate, obligaliuni); (2) Acliuni

sau padi sociale in societiti comerciale; (3) imprumuiuri acordate in nume personal.

3. Alte active producetoare de venihr.i nete, care insumate depd{e$c echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTA:
Se vor declaE inclusiv cle aflate in stnimtate.
V. DATORII
Debite, ipoteci, garanlii emise in beneficiul unui te4, bunuri achizilionate in sistem leasing $i alte asemenea

bunuri, dactr valoarea insumata a tuturor acestora dep4e$te 5.000 de euro.

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainltate.
Creditor

Contractat ln anul

Scadent la

Valoare

Vl. Crdourt, servicii sau avf,ntaje primite grrtuit sau gubvenlionat fsltr de valoarea de piat{, din
partea unor persoane, ofganizrtii, societtrti comerciale, regii sutonome, comprnii/societiti nrtionale seu
institutii publice romdnetti seu strline, inclusiv bursc, credite, garenlii, deconttrri de cheltuieli sau alte
asemener, a cdror valoare individualtr dep:$e$te 500 d euro*

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: nume, adresa

l l. Titular:

Serviciul prestat/ob'ectul

Venit anual

senerator de venit

incasat

1.2. Soy'sotie

1.3. CoDii

*)

Se excepteazi de la declarare cadourile Si trataliile uzuale primjte din partea rudelor de gradul I
$i al

VII. Venituri ale declarantului ti ale membrilor s{i de frmilie, realizate in ultimul
(potrivit art. 4-l din Legea nr. 57112003 - Codul fiscal, cu modificerile gi complertuiie ulrerioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din striinittate.

lllea.

!n fiscsl inchiot

Che r rrlizat venitul

Serviciul prestaUobiclul gnerutor


de

venit

Venit rnurl
incasat

Venituri din srlarii

2, Venituri diD

3. Venituri din cdarea folosintei

bunurilor

J.l.lltulat:

4. Veniturl dln

5. Venituri din

6. Venituri din o

7. Venituri

din iocuri de noroc

din

t. Venituri din

alte surse

Prezenta declaralie constituie act public

fi

raspund potrivit lgii penale penhu inexactitatea sau caractrul

incomplet al datelor menlionate.

'

D{t! complettrrii:

3o.ol

to/(

Semntrturr:

/Jt;,*"t'-c<

a'

DECLARATIE DE INTERESE
SubsemnatuYsubsemnata

t0ft
z

Sr

t/E

5'fflu[t/rS

t//

/?cD/('/

avend limclia de

la CONSILruL LOCAL AL COMUNEI PERIAM, Judelul Timit, CNP


domiclliul ?tYt tt a. L"z 177
cunoscand Dievederile art.326 din

tt-

t tl t9 jt'jQ ltL

Codul Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rdspundere:

l. Atociat sru actionrr lt 3ocietlti comrcisle; compsniyso.ietiti nationsle, institulii


Unitalea

denurnirea 5i adresa -

Nr. de pa4i

de credit,

Valoa@ tobla

grupud d. interes economic,


a

I'a4ilor sociale ria acliunilor

2. Calitatr de membru ln orgrnele de conducere, adminirtrsre ti codtrol rle socletlliloi comer-ate,;te rgiilor autonorft,
sle compNniilor/societltilor r|lioralg ale instituliilor de credit, sle grupurilor de intre$ economiq ole asocistiilor sau
fundrliilor ori rle rltor orqrniz-rtii nsuvemrmertrte:
Unilatea - denumira Si adresa Nr. de pd4i
Valoarea totah a pr,rlilor sociale ti a actiunitor

3.

Cilitltea

de membru in

cldrul .so{iatiilor prcferiod.le ti/sau $indicale

l.l.
4.

Crlit{le.

de memblu in o.g.oele Oe

"

5..contr.cte,incl$ivclde!'i.te[tIjurtdiciconsuttan1l1uffi
timpul ctercitirii functiilor, mrndrtelor sau demnititilor publice finanlrtc ae h bugetut de *at, tocsl din fonduri extrne
ori lncheirte cu socletid comrcisle cu capitrt d stat sau unde statul est rctionar mlaioritrtminortrai:ti
Beneficiarul de contract:
numele, prenumel/denumirea
5. I .

Rude d

$adul ')ale tirularului

Societili comercial/PersoanA
fi zici autorizarrAsocialii
farniliale/Cabinete individuale,
cabinete asociate, socie6Ji
civile profesionale sau socielrii

civile cu rnspundr Iihitarn

desf:'oari profesia
avocltorganizatii
care

de

neSuvemamentale/Fundatii/Aso

') Prin

pari.li@

rude de gradul I se inFtege


declara nunele. denumira

') Se vor

ti

adrsa beneficiarului de c;ntract unde, prin catira*a delinda,

lnrlarul,

decrarantul impreuna cu soruusolia $i rudete d


sradur r derin mai purin de 5./o din
socrarar socretaFr. Indrterenr de modut de dobandire al actiunitor.

capi;tul

soluvsola 9i rudele de gradul I oblin contracte, ata cum sunr definile ta pcl.s. Nu
s;'declala contrsct e socitutitor

::i:l"lll"-f .Tliyil: *':

Prezenra decraralie consrituie acr public


$i r,spund ponivit legii r'enale penFu inexa.narea sau caracl"rul
incomplet al datelor menJionate.

Datr completlrii:

Jo.o0 1o/l

Semnltun:

//l-,h",-\