Sunteți pe pagina 1din 12

DREPT COMERCIAL 87 - 282

87.
Pentru SNC, asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele
societatii de persoanele care o reprezinta. Deoarece SC MM este o societate cu raspundere limitata
ea raspunde limitat numai pentru actiunile intreprinse in cadrul propriei societati. In ceea ce
priveste SNC AP- MM, asociatul SC MM va raspunde solidar si nelimitat, nu este valabila clauza
inserata in actul constitutiv.
88.
a. Pai raspund in mod solidar, fiind o societate in nume colectiv. Insa nimic nu-l impiedica pe
debitor ca si ulterior celor 15 zile sa sa continue urmarirea societatii si nu pe asociatii sai, se poate
trece la executarea silita a bunurilor acestuia pentru recuperarea creantei.
b. Beneficiul de discutiune este de fapt obligatia creditorului ca mai intai este actionata societatea
debitoare pentru recuperarea prejudiciului si numai in masura in care aceasta nu-si acopera
datoriile in termen de 15 zile stabilit de lege sa fie urmariti asociatii.
89. Prin ce modalitati se realizeaza punerea in intarziere conf contextului art 3 alin2 din
Legea 31/1990, republicata?
Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla
sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii
societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea
nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta
impotriva acestor asociati.
Punerea in intarziere se efectueaza prin notificare sau scrisoare recomandata.
90.
La infiintarea societatii cu raspundere limitata, sunt acceptate doar aporturi in bani sau natura
legea neadmitand aportul in creante.Nu este deci legal aportul in munca pe care il au cei doi
asociati persoane fizice.
91.Se poate infiinta o societate comerciala declarandu-si sediul intr-un spatiu in care
functioneaza mai multe societati?
Da.
92.
Conf art 8 Lg 31/1990 Actul constitutiv al societatii pe actiuni k) modul de distribuire a beneficiilor
si de suportare a pierderilor Art 17. alin 4: Prospectele de emisiune care nu cuprind toate
mentiunile sunt nule. Suscriitorul nu va putea invoca aceasta nulitate, daca a luat parte la
adunarea constitutiva sau daca a exercitat drepturile si indatoririle de actionar. VR luat parte la
adunarea constututiva, deci actiunea sa ca fondator nu este intemeiata.
93.In ce situatii acceptantii prospectului de emisiune se pot retrage in faza prealabila
inmatricularii soc in Registrul Comertului?
Art 26 alin 2 Daca valoarea aporturilor in natura, stabilita de experti, este inferioara cu o cincime
aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage,
anuntandu-i
pe
fondatori,
pana
la
data
fixata
pentru
adunarea
constitutiva.
95.
Intr-o societate cu raspundere limitata, asociatul unic, exista ca organ de conducere aga? Asociatul
poate fi administrator?
art 13 (1) In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei
singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit
prezentei legi, adunarii generale a asociatilor. (2) Daca asociatul unic este administrator, ii revin si
obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.
96.
Art 15 alin 3 prestatiile in muca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalui social.
97.
Avantajele acordate membrilor fondatori trebuiesc mentionate in actul constitutiv pentru a fi
valabile, art 8 alim m.
98.

DREPT COMERCIAL 87 - 282


La costituirea SA prin subscriptie publica, actiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui
acoperite integral.Aportul in numer poate fi varsat numai in prop de 50% diferenta in termen de 12
luni. Art 20
99.
Adunarea constitutiva are competenta legala de a examina si valida raspunsul expertilor de
evaluare a aporturilor in natura.
100.
In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca
dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor art. 32. Societatea a fost infiintata pe un termen de 10
ani, ea s-a dizolvat dupa 2 ani este deci o dizolvare anticipata. Au dreptul la daune, dar nu se pot
opune hotararii AGA singura indreptatita la dizolvare.
101.
La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni
incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra
sa, judecatorul delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi
experti din lista expertilor autorizati.
102.
Raport va cuprinde descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca
valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte
elemente indicate de judecatorul delegat.
103.
Nu pot fi numiti experti:
- rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv, ori sotii acelora care au constituit
aporturi in natura sau ai fondatorilor;
- persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele
decat aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au
constituit aporturi in natura
104.
Sediile secundare sunt demembraminte fara personalitate juridica si patrimoniu ale societatilor
comerciale. In schimb filialele au personalitate juridica cu patrimoniu propriu. Ambele sunt insa
constituite pentru nevoile specifice comertului. Societatea mama isi exercita actiunea prin dreptul
la vot la filiale si prin ordine directe in cazul sediilor secundare. Raspuns fals.
105.
In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal,
oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin
notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8
zile de la primire.
106.
Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost
inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal. Daca se depune dovada sediului social
si specimenele de semnatura, nulitatea nu va fi declarata.
107.
108.
ART. 56 Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal
numai atunci cand:
a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica, in situatiile prevazute la
art. 5 alin. (5);
b) toti fondatorii au fost potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;
c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;
d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;
e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;
f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul societatii, obiectul sau de activitate, aporturile
asociatilor si capitalul social subscris si varsat;

DREPT COMERCIAL 87 - 282


g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;
h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.
109.
Fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat in numele unei societati in curs de
constituire, raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in
contul societatii, in afara de cazul in care societatea, dupa ce a dobandit personalitate juridica, le-a
preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data
incheierii lor.
110.
Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau. Incheierile
judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului
sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.
Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la
data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
111.
Obligatiunile sunt un aport de creanta, admisibil pentru societatile de persoane, asemenea SNC.
Societatea creditoare poate sa-l urmareasca silit pe asociatul care a adus ca aport obligatiunile,
insa acesta are dreptul de beneficiu de discutiune adica actiunea se va indrepta in primul rand
asupra societatii care nu a onorat la termen obligatiunile, si doar apoi in caz de nereusita sa se
indrepte asupra asociatulului.
112.
Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor
societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau pe
auditorii financiari si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.
Administratorul care nu a respectat prevederile raspunde pentru daunele care au rezultat pentru
societate.
Administratorul ar fi trebuit sa se abtina de la o deliberare in aceasta directie, deci va suporta
prejudiciul cauzat, neicasarea sumelor cuvenite.
113.
Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau
avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de
comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.
(2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului
constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor.
(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe
asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri.
(4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa
fi luat vreo hotarare.
Prevederile de mai sus nu s-ar aplica daca ar fi vorba de un asociat comanditar, a carui raspundere
se limiteaza la aportul la capitalul social. Contrarietatea de interese intervine si in cazul sotilor,
excluderea este motivata.
114.
Asociatii comanditati ai societatii in comandita simpla raspund solidar si nelimitat pentru
operatiunile lor, deci apararile lor nu sunt motivate.
115.
Este legala prevederea, legea spune ca in mod obisnuit participarea la profit si la pierderi a
asociatilor este direct proportionala cu participarea acestora la capitalul social.Insa, prin exceptie
prin actul constitutiv pot fi prevazute alte procente.
116.
Dividendele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz,
stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatiei financiare
anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati o
penalitate aferenta perioadei de intarziere, la nivelul dobanzii legale.

DREPT COMERCIAL 87 - 282

117.
Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii
lor.
120.
Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a
patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare.
Transmiterea patrimoniului are loc si societatea isi inceteaza existenta la urmatoarele date:
a) daca nu s-a facut opozitie, pe data expirarii termenului de introducere a opozitiei;
b) daca s-a facut opozitie, pe data la care a devenit irevocabila hotararea de respingere a opozitiei
sau, dupa caz, hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori
a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata
datoriilor.
122.
Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de
zile de la efectuarea publicitatii in Monitorul Oficial, deci inclusiv asociatii atat timp cat nu s-a facut
nici o repartitie din activ.
123.
Contrarietatea de interese intervine in cazul in care un administrator are intr-o anumita operatiune,
fie in mod direct fie indirect, interese contrare celor ale unitatii sau in cazul in care celalat sot sau
sau rudele si afinii pana la gradul al 4-lea au asemenea interese, administratorul avand cunostinta
de existenta acestor interese contrarii..
124.
Pentru fuziunea a doua societati este necesara intocmirea unui proiect de fuziune care se
intocmeste pe baza hotararii aga a celor doua societati.
125.
Legea prevede intr-adevar ca actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite,
la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de
cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a hotararii adunarii generale.
Insa daca emisiunea de actiuni noi in vederea maririi capitalului social presupune existenta unor
prime de emisiune, valoarea primelor va trebui integral achitata la data subscririi. Ca urmare,
hotararea actionarilor in acest sens nu este valabila.
126.
Daca in actul constitutiv s-a prevazut o clauza de continuare cu mostenitori, sotia supravietuitoare
are drept de vot. In caz de neacceptare a mostenirii sau in lipsa unei prevederi in acest sens in
actul constitutiv, societatea are obligatia la plata partilor sociale mostenite catre succesori conform
ultimului bilant contabil aprobat. si sotia nu are nici intr-un caz drept de vot.
127.
Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor
asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel. Astfel in cazul de fata
cand prin actul constitutiv se prevede aprobarea modificarii actului constitutiv de majoritatea
calificata a capitalului social, prevederea este valabila, nu este nevoie de acordul tuturor asociatilor
pentru modificarea dorita.
128.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea
obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii au dreptul de a se
retrage din societate.
129.
Actionarii retrasi din societate, au dreptul de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe
care le poseda, la valoarea medie determinata de catre un expert autorizat, prin folosirea a cel
putin doua metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare (EVS).
130.

DREPT COMERCIAL 87 - 282


Societatea cu raspundere limitata este o societate infiintata pe increderea dintre asociati, nu se
specifica excluderea posibilitatii a doi soti de a se asocia in cadrul unui SRL. Desigur in cazul de fata
pentru constituirea societatii, in afara de aportul in natura- imobilul proprietate comuna, asociatii
trebuie sa aduca si un aport in bani.
131.
si in acest caz exista beneficiul de discutiune prin care asociatul vatamat are in termen de 15 zile
de la punerea in intarziere sa se adreseze in primulb rand societatii si doar apoi sa se intoarca
impotriva asociatilor pentru valorificarea pretentiilor.
132.
Redactarea actului constitutiv nu intra in atributiile adunarii extraordinare, nu este necesara prin
urmare existenta unei prezente de 3/4 din actionari.
133.
Legea prevede ca hotararile AGA contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in termen de 15
zile, termen de altfel respectat. Hotararea ramane valabila si pentru asociatul care nu a participat
la vot. Dupa parerea mea, nefiind o hotarare - cea de schimbare a obiectului de activitate - o
hotarare contrara legii sau actului constitutiv ea nu se ataca in justitie. In schimb, asociatul
nemultumit se poate retrage din societate avand dreptul la contarvaloarea actiunilor la care
renunta.
134.
Daca excluderea asociatilor SNC, SCS, SRL se pronunta prin hotarare judecatoreasca, instanta
judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul
social a celorlalti asociati, dispunand modificarea actului constitutiv.
135.
Pedeapsa este revocarea din functie si raspunderea pentru daunele cauzate.
136.
Masurile adoptate nu sunt legale, numarul cenzorilor trebuie sa fie tot timpul impar, 3 daca prin
actul constitutiv nu se prevede un numar impar mai mare.
137.
Clauzele prevazute in contract nu sunt legale, administratorul persoana fizica desemnata raspunde
conform legii solidar cu societatea de management pe care o reprezinta.
138.
Amanarea este legala, nu s-a putut lua o decizie in lipsa unei majoritati absolute a membrilor
prezenti.
139.
Nimeni nu poate functiona in mai mult de trei consilii de administratie concomitent. Vinconsult este
administrator la cinci societati, aceasta interdictie nu se refera si la administrarea societatii
Incowest fiind proprietarul a peste un sfert din societatea respectiva. Tot mai raman patru societati
la care societatea sa este administrator, trebuie sa renunte la ultima pentru a intra in legalitate.
140.
Cele imobile sunt proprietatea firmei si nu proprietatea personala a asociatului unic- administrator,
el nu are dreptul de garantare al creditului luat in interes personal.
142.
Asociatii sau actionarii au dreptul de a vinde societatii la care sunt asociati diverse bunuri
proprietate privata. Decizia adoptata de consiliul de administratie este corecta daca s-au indeplinit
conditiile de prezenta a cel putin jumatate din administratori cu votul majoritatii absolute.
143.
Daca adunarea decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul
acestora inceteaza de drept si adunarea va proceda la inlocuirea lor.
144.

DREPT COMERCIAL 87 - 282


Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la
aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre el si societate.
145.
In cazul in care nu se respecta dispozitia ca membrii comitetului de directie accepta calitatea de
cenzor la po societate concurenta, exista pericolul revocarii su raspunderii pentru daune.
146.
Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi
administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara
numai
daca
prin
actul
constitutiv
nu
se
dispune
altfel.
Cu aceeasi majoritate asociatii pot decide asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii
puterilor lor, afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv.
147.
Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de
asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.Fiind un asociat unic, aceste conditii
sunt indeplinite, conventia este valabila, investitia va reprezenta un aport la capitalul social. Daca
in schimb asociatul va ceda o parte din partile lui sociale in schimbul investitiei si capitalul social nu
se va modifica, nu este o conventie corecta , partile sociale sunt proprietatea asociatului, ele nu vor
putea fi schimbate cu o investitie facuta in favoarea societatii.
148.
Hotararile judecatorului-sindic vor putea fi suspendate de instanta de recurs pentru
a) hotararea de respingere a contestatiei debitorului,
b) hotararea prin care se decide intrarea in faliment,
c) hotararea de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare
si din incasarea de creante,
149.
In cazul de fata, debitorul este in situatia de insolventa, in sensul ca el este in incapacitate
temporara de a face plati, in urma incasarii la randul lui a unor creante, respectiv prin sechestrarea
bunurilor sale mobile, creditorul va putea sa-si recupereze prejudiciul. Astfel, cererea de declansare
a proceduriilor de faliment conf prevederilor Legii 64/ 1995, va fi respinsa de judecatorul sindic
deoarece creditorul nu se afla in insolvabilitate conform legii. Cererea formulata de debitor este
intemeiata.
150.
Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt:
a) darea hotararii de deschidere a procedurii;
b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea
procedurii;
c) desemnarea administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestora, controlul
asupra activitatii lor si, daca este cazul, inlocuirea lor. Desemnarea are caracter provizoriu
pana la prima adunare a creditorilor, care poate decide mentinerea sau schimbarea
administratorului ori a lichidatorului numit de judecatorul-sindic. Pentru desemnarea
provizorie, judecatorul-sindic tine cont de eventuale cereri ale creditorilor petenti si poate
respinge aceste cereri numai motivat;
d) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;
e) judecarea actiunilor introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor
transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;
f) judecarea contestatiilor debitorului ori ale creditorilor impotriva masurilor luate de
administrator sau de lichidator;
g) confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre
creditori;
h) hotararea de a se continua activitatea debitorului, in caz de reorganizare;
i) solutionarea obiectiilor la rapoartele administratorului sau lichidatorului;
j) autentificarea actelor juridice incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesara
forma autentica;
k) darea hotararii de inchidere a procedurii.
151.

DREPT COMERCIAL 87 - 282


Intr-adevar, adunarea creditorilor poate fi convocata de catre administrator sau lichidator, dar si de
catre adunarea creditorilor al caror creante reprezinta 30% din totalul acestora. Adunarea
convocata nu este valabila, fiind convocata de creditorii care detin doar 20% din creditori.
Daca creditorii sunt reprezentati de terte persoane, aceste trebuie intr-adevar sa aiba procura
speciala pentru exercitarea drepturilor acestora.
Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei.Orice deliberare asupra unei
chestiuni necuprinse in convocare este nula, cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii
tuturor creantelor. Actiunea de anulare a hotararii este legala.
152.
O persoana fizica sau societate comerciala poate fi numita administrator in cadrul procedurii de
reorganizare si al falimentului este ca acesta sa fie practician in reorganizare si lichidare conform
legii. De asemenea el trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala
pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate in exercitarea atributiilor sale.
153.
Administratorul va examinarea activitatii debitorului in raport cu situatia de fapt si va intocmi un
raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu
mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, precum si asupra posibilitatii reale de
reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea.
154.
Prin insolventa se intelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea
vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.
155.
Pentru ca un creditor sa poata inainta la tribunal o cerere impotriva unui debitor comerciant de
declansare a procedurii reorganizarii judiciare si al falimentului el trebuie sa aiba o creanta certa,
necontestata, lichida, care consta de regula in sume de bani si exigibila care a ajuns la scadenta de
un cuantum superior echivalentului in lei a 3000 euro calculat la data formularii cererii, iar debitorul
de timp de 30 de zile a incetat sa faca plati.
156.
Insolvabilitatea consta in imposibilitatea debitorului de asi indeplini obligatiile fata de creditori, atat
din lipsa lichiditatilor cat si al altori bunuri din care sa satisfaca creantele creditorilor. Practic
pasivele nu pot fi acoperite din activul net. In practica exista cazul debitorlui aflat in stare de
insolvabilitate, dar care nu se afla in incapacitate de plati deoarece el beneficiaza de termene de
gratie de la creditorii sai.
Prin insolventa se intelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea
vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile. El nu se afla insa in
insolvabilitate avand la randul sau de incasat creante sau avand in proprietate bunuri care pot
acoperi datoriile neachitate.
Refuzul de plata poate fi intemeiat, in caz de insolventa, si poate fi neitemeiat, cand debitorul
detine mijloace banesti de achitare a datoriilor, insa cu rea-credinta nu-si achita datoriile.
157.
La cererea debitorului, judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa
consemneze, in termen de 15 zile, la o banca, o cautiune de cel mult 10% din valoarea creantelor.
Cautiunea va fi restituita creditorilor, daca cererea lor va fi admisa. Daca cererea va fi respinsa,
cautiunea poate fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Daca nu este consemnata
in termen cautiunea, cererea introductiva va fi respinsa.
158.
Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de de a-si administra si conduce activitatea , de asi administra averea cu execptia cazului cand si-a manifestat intentia de reorganizare. Chiar si in
cazul intentiei de reorganizare, creditorii pot cere judecatorului sindic sa ridice debitorului dreptul
de administrare, daca constata pierderei continue in averea debitorului sau exista indicii de
imposibilitatea realizarii planului de reorganizare.
159.
Doar in cazul falimentului debitorului I se ridica dreptul de administrare al propriei societati, pentru
procedura de reorganizare, el isi pastreaza acest drept, cu exceptia cazului in care judecatorul
sindic ridica acest drept ca urmare a cererii depuse de creditori in acest sens cand exista indicii de

DREPT COMERCIAL 87 - 282


imposibilitate a punerii in aplicare a procedurii reorganizarii sau cand averea debitorului sufera
pierderi in continuare. Afirmatia este partial falsa si partial adevarata.
160.
Operatiunile comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita , efectuate in
cei trei ani anteriori procedurii sunt considerate:
- contracte de vanzare-cumparare in care pretul platit de debitor depaseste in mod vadit
valoarea bunului cumparat
- contracte care au ca obiect prestarea unor servicii mandat, transport, comision,
consultanta, in care prestatia debitorului este vadit superioara din punct de vedere valoric
fata de prestatia celeilalte parti.
161.
acte de transfer cu caracter gratuit sau de creanta : contractul de donatie, cesiunea de creanta cu
titlu gratuit, prestarile de servicii cu titlu gratuit.
162.
Contractul de inchiriere privind un imobil al debitorului poate nu va fi desfiintat cu exceptia cand in
contract s-a prevazut astfel. Cu toate acestea, administratorul sau lichidatorul poate sa refuze sa
asigure chiriasului pe timpul inchirierii prestarea oricaror servicii datorate de debitor in calitate de
proprietar. Chiriasul are dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate
de proprietar. Evident, chiriasul poate opta fie pentru evacuarea cladirii, fie pentru detinerea in
continuare a imobilului.
163.
Creantelor constatate prin titluri executorii sunt exceptate de la procedura de verificare prevazuta
de Legea 64/1995.
164.
Titularul de creante care nu depune cererea de admitere este decazut, cat priveste creantele
respective, din urmatoarele drepturi:
1. dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii creditorilor;
2. dreptul de a participa la distribuirile de sume in cadrul reorganizarii si falimentului;
3. dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membrilor ori asociatilor cu
raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare, ulterior inchiderii procedurii, sub rezerva ca
debitorul sa nu fi fost condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit
raspunderea pentru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase.
165.
Planul de reorganizare va precedea reorganizarea si continuarea activitatii debitorului fie lichidarea
unor bunuri din averea acestuia.
166.
La inceputul sedintei de vot administratorul judiciar va informa creditorii despre voturile valabile
exprimate in scris.
Urmatoarele categorii de creditori vor vota separat:
a) creditorii titulari de creante garantate;
b) creditorii bugetari;
c) creditorii chirografari.
Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creditori daca titularii majoritatii creantelor din acea
categorie voteaza in favoarea planului.
Nu vor fi incluse in cvorum si nu vor participa la votarea asupra planului de reorganizare, propus de
debitorul persoana fizica, creantele al caror titular este sot, ruda sau afin, pana la gradul al
patrulea inclusiv, cu debitorul.
Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot, pe care titularul acesteia il exercita in categoria de
creante din care face parte creanta respectiva.
Creantele urmatoarelor categorii de persoane vor constitui categorii distincte de creante si vor
participa la vot, in cazul in care titularii acestora sunt indreptatiti sa voteze
a) titularii fiecarei categorii de creante subordonate,
b) membrii, asociatii si actionarii, pentru drepturile reziduale derivand din calitatea lor.
167.
Votarea si confirmarea planului produc urmatoarele efecte :

DREPT COMERCIAL 87 - 282


- activitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator
- creantele si drepturile creditorilor si al celorlalte parti interesate sunt modificate asa cum este
prevazut in plan
- in cazul unei executari silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definitiva impotriva
debitorului.
168.
Intrarea in faliment are loc in urmatoarele cazuri:
- debitorul si-a declarat intentia de a intra in faliment ori nu si-a declarat intentia de
reorganizare ori nici un plan din cele propuse nu a fost acceptat si confirmat
- debitorul si-a declarat intentia de reorganizare , dar nu a propus un plan ori planul nu a fost
acceptat si confirmat si nici o alta persoana indreptatita nu a propus un plan de organizare
sau nici unul nu a fost acceptat sau confirmat
- nu au fost indeplinite obligatiile de plata si celelalte sanctiuni asumate
169.
Creditorii care beneficiaza de garantii reale vor fi satisfacuti din sumele de bani obtinute din
vanzarea bunurilor afectate de garantii. Daca din sumele obtinute din vanzare nu pot fi acoperite
creantele garantate, pentru diferenta de incasat, creditorii vor deveni creditori chirografari, intrand
pentru restul de 200 milioane, creditorul y intra in concurs cu ceilalti 4 creditori, ale caror creante
nu au fost garantate printr-o garantie speciala.
170.
Creantele vor fi platite in urmatoarea ordine:
- taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii, inclusiv pentru conservarea si
administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor
angajate pentru realizarea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului
- creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de
societatile bancare dupa deschiderea procedurii precum si creantele ce rezulta din
continuarea activitatii debitorului
- creantele izvorand din raporturi de munca, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii
procedurii
- creantele bugetare
- creantele reprezentand sumele datorate de catre debitori unor terti in baza unor obligatii de
de intretinere, alocatii pentru minori, sau de plata a unor sume periodice destinate
asigurarii mijloacelor de existenta
- creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul sindic pentru intretinerea debitorului
si al familiei sale , daca aceasta este persoana fizica
- creantele reprezentand credite bancare si dobanzile aferente celor rezultate din livrari de
produse, livrari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii
- alte creante chirografare
- creante subordonate, in ordinea prevazuta de lege.
171.
Inchiderea procedurii produce efecte atat cu privire la persoanle care au participat in cadrul
procedurii, cat si cu privire la debitor. Prin inchiderea procedurii, judecatorul sindic, administratorul,
lichidatorul si toate persoanele care I-au asistat sunt descarcati de orice obligatii sau
responsabilitati cu privire la procedura fata de debitor si averea lui, creditori, titulari de garantii,
actionari si asociati.
Debitorul este descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de inregistrarea cererii introductive,
sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de plati ori transferuri frauduloase.
Cu toate acestea, debitorul va fi descarcat de obligatii daca vor fi platite in cadrul procedurii. Aceste
dispozitii nu se aplica debiorilor care in ultimii 5 ani au mai fost supusi acestei proceduri si au
beneficiat de aceste dispozitii.
172.
Bancruta frauduloasa, consta in una dintre urmatoarele fapte:
a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii ori ascunderea unei parti din
activul societatii, infatisarea de datorii inexistente sau prezentarea in registrul societatii, in alt act
ori in situatiile financiare a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsit in
vederea diminuarii aparente a valorii activelor;
b) instrainarea, in frauda creditorilor, in caz de faliment al unei societati, a unei parti insemnate din
active

DREPT COMERCIAL 87 - 282

173.
Inregistrarea in registrul comertului al firmei si a celorlaltor date , are ca efect declarativ cu privire
la calitatea persoanei, creindu-se o prezumtie relativa de comercialitatecu privire la faptele pe care
aceasta le savarseste si cu privire la calitatea de comerciant

174.
Contractul de cesiune produce efecte numai intre asociati. Persoana care are obligatia de a cere o
inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate, in afara de cazul in care face
dovada ca ele erau cunoscute de acestia.
175.
Comerciantii, inainte de inceperea comertului, precum si alte persoane fizice sau juridice, prevazute
in mod expres de lege, inainte de inceperea activitatii acestora, au obligatia sa ceara inmatricularea
in registrul comertului, iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului sau, dupa caz, a activitatii
respective, sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror
inregistrare este prevazuta de lege. Prevederile nu se aplica meseriasilor si taranilor care isi desfac
produsele din gospodaria proprie.
176.
Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul
comertului
sunt
executorii
de
drept
si
sunt
supuse
numai
recursului.
177. Recursul este solutionat de curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau
sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, la curtea de apel in a carei raza
teritoriala se afla sediul sucursalei.
178.
Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata are dreptul sa ceara radierea inregistrarilor
pagubitoare in tot sau numai in anumite elemente ale acesteia.
179.
Constituie fond de comert ansamblul de bunuri mobile corporale si necorporale- marci, firme,
embleme, brevete de inventie, vad comercial- utilizate de un comerciant in vederea desfasurarii
activitatii sale.- Legea nr . 11 privind combaterea concurentei neloiale, modificata si completata
prin Legea nr 298/2001.
180.
Legea 31/1990 defineste sucursalele ca dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor
comerciale fiind calificate ca sedii secundare ale acestora la fel ca agentiile, reprezentantele sau
alte sedii secundare care au autonomie de gestiune. Fondul de comert ca entitate de sine
statatoare se regaseste atat in cadrul intreprinderii, societatii, cat si in cadrul sucursalei, fiind
element comun pentru acestea, fara insa a se confunda cu fiecare din ele.
181.
Firma este definita ca numele, sau dupa caz denumirea folosita de comerciant in realizarea
operatiilor care fac obiectul comertului sausi sub care se semneaza. Caracterele acesteia sunt:
- este un atribut de identificare a comerciantului
- noutatea firmei, conditiile de validitate- orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele
existente
- disponibilitatea firmei- sa nu produca confuzie si sa nu fie deja inregistrata
- liceitatea firmei- nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii
din sectorul public
182.
Vadul comercial reprezinta puterea sau capacitatea comerciantului de a atrage clientela. Clientela
reprezinta totalitatea persoanelor fizice si juridice care se afla in raporturi juridice cu un
comerciant.
183. In cazul in care obiectul garantiei reale mobiliare este inlocuit cu un alt bun, acesta din urma
este considerat produsul primului si va constitui obictul garantiei respective. Creanta de incasare al

10

DREPT COMERCIAL 87 - 282


clientilor in termen de 30 de zile va fi considerat ca si garantie pentru nerambursarea imrumutului
bancar. Contractul de vanzare-cumparare este valabil.
184.
Fondul de comert poate constitui aport la capitalul social al unei societati comerciale, fiind un aport
in natura de bun incorporal. Aportul in societate al fondului de comert se deosebeste de vanzareacumpararea acestuia intrucat in cazul aportului, in locul fondului de comert, asociatul primeste parti
sociale sau actiuni, pe cata vreme in cazul vanzarii, vanzatorul primeste de la cumparator pretul
fondului
de
comert
vandut.
185.
Nu. Daca o garantie reala este lovita de nulitate, inscrierea in Arhiva nu confera valabilitate
garantiei, ceea ce inseamna ca are doar rolul de a face opozabila fata de terti garantia constituita.
186.
Cesiunea contractului de locatiune aspra fondului de comert este de fapt o vanzare a dreptului de
folosinta, este admisibila in cazul in care nu este interzis prin contractul de locutiune, este cerut
consimtamantul locatorului- daca prin contract s-a prevazut acest lucru, fiind o cesiune de creanta,
cesiunea trebuie notificata locatorului sau acceptat in forma autentica de catre acesta..
187.
Fidejusorul este persoana care se obliga fata de creditor sa execute obligatia in cazul in care
creditorul nu o face. In dreptul comercial, de regula garantii personali ai debitorului raspund solidar,
suprimandu-li-se dreptul de discutiune si de diviziune, impartire al datoriei cu alti fidejusori. Banca
este deci indreptatita in actiunile sale.
188.
Dividendele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz,
stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatiei financiare
anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati o
penalitate aferenta perioadei de intarziere, la nivelul dobanzii legale. Astfel, actionarul AM va putea
cere dobanzi de intarziere incepand din data de 4 martie, data hotarata de aga pentru distribuirea
dividendelor.
259.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea
obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii au dreptul de a se
retrage din societate si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe care le poseda, la
valoarea medie determinata de catre un expert autorizat, prin folosirea a cel putin doua metode de
evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare
260.
Ca urmare a retragerii actionarilor actiunile acestora vor fi dobandite de societate. Actiunile proprii
dobandite vor fi instrainate in termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, in modul stabilit
de adunarea generala extraordinara. Cele neinstrainate in acest termen vor fi anulate, societatea
fiind obligata sa reduca corespunzator capitalul social.
261.
De obicei, membrii grupului de interese raspund solidar si nelimitat pentru obligatiile asumate de
grup. Totodata, actul constitutiv poate sa prevada exonerarea de raspundere a unui nou membru al
grupului ppentru obligatiile nascute anterior momentului intrarii sale in grup.Membrii grupului de
interese, pot de asemenea invoca beneficiul de dicutiune. De asemenea, pot exista intelegeri
incheiate cu tertii co-contractanti prin care sa se stabileasca raspunderea doar a unui membru sau
chiar si raspunderea la nivelul capitaluluui social.
262.
Grupul de interes economic se aseamana cu SNC prin faptul ca legea nu prevede un minim de
capital, mai mult, grupul se poate constitui mai mult, fara capital. Aporturile pot fi de orice natura,
numerar, in natura, creante. Nu pot constitui ca aport sau element de majorare al capitalului social
prestatiile in munca, el putand fi considerate ca aport la patrimoniul societatii.
268.

11

DREPT COMERCIAL 87 - 282


Orice actiune platita da drept la vot, prin urmare actiunea la purtator- care daca nu ar fi fost platita
ar fi fost nominativa, are drept de vot in AGA.
269.
Actionarii beneficiaza de dividende proportional de cota de participare in capitalul social. N
cuantumul stabilit de AGA,
271.
Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta numai prin scrisoare
recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 15
zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului inscrisa in registrul actionarilor.
Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.
272.
Convocarea actionarilor la adunarea generala va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor
adunarii.
274.
Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de valoare egalasi acorda posesorilor lor drepturi
egale. Emisiunea de obligatiuni nu este legala.
275.
Va subscrie 750.000 lei, valoarea obligatiunilor va trebui integral varsata.
276.
Valoarea totala a obligatiunilor va fi de 5.000.000 lei deoarece valoarea nominala a actiunilor
convertite trebuie sa fie egala cu cea a actiunilor.
279.
Nu, evidenta valorilor mobiliare emise de o societate detinuta public, tranzactionate pe o piata
reglementata, va fi tinuta de o societate de registru autorizata de Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare
280.
Administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor sau auditorilor financiari, cu cel putin o luna inainte de
ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar
precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.
281.
Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva,
pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
282.
In 15 zile de la data adunarii generale, administratorii trebuie sa depuna situatiile financiare anuale
la Reg Comertului si si la Ministerul Finantelor Publica.

12