Sunteți pe pagina 1din 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori fillalele au rémas in continuare cu dificultati financiare; > tei dintre filiale, respectiv CFR Gevaro, CFR SCRL Brasov, CFR SCAD Brasov, desfasoard activitate in proportie de peste 95% pentru Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ,CFR CAldtori” —S.A., in timp ce CFR Voiaj desfagoara in jur de 25% activitati conexe, constand in mare parte in vanzari bilete pentru transport aerian gi auto, acestea insemnand chiar 0 dezvoltare a sistemului de vinz3ri a concurentei. > — sau dezvoltat structuri organizatorice la nivelul fiecdrei filiale, prin cresterea num&rului de personal TESA in detrimentul celui de execut > a scéaut volumul de activitate in 2009 intr-un procent de cca 15% fat de perioada similara a anului 2008 Fat de cele prezentate, avind in vedere rolul strategic pe care il are transportul feroviar public de cAlatori, stoparea pierderilor, reducerea subventillor si asigurarea unui sistem coerent de coordonare a activitatii de transport feroviar public de célétori, propunem absortia celor patru filiale de citre SNTFC CFR CAl8tori” SA, ‘Intrucat Societatea Nationali de Transport Feroviar de Célétori ,C.F.R, Calétori” — S.A este actionarul unic al filialelor ce vor fi preluate prin fuziune, capitalul social al Societatii Nationale de ‘Transport Feroviar de Clitori ,C.F.R. Calstori” —S.A nu se modifica ca urmare a fuziuni Situatia patrimoniului sia indicatorilor financiari ai filialelor la data de 31.05.2009 este prezentata in anexa, Predarea - preluarea patrimoniului urmeaz8 a se face in termen de 90 de zile de la data aparitiei hotdrarii de guvern, prin protocol intocmit pe baza situatilor financiare (balanfa si bilant) incheiate dupa data aparitie’ hotararii de guvern si pe baza listelor de inventariere a activelor $i pasivelor. Cele patru filiale, dupa fuziunea prin absortie, vor avea statut de sucursale. Adoptarea acestei operatiuni juridice va avea ca efecte: ~ _eliminarea unor structuri paralele in ceea ce priveste vanzarea legitimatilor de calatorie si administrarea parcului de locomotive, ~ _ optimizarea programelor de reparatil locomotive, = _ gestionarea mai judicioasa a stocurilor de materiale si piese de sc verigi Prin fuziune, personalul CFR Calitori va creste de la 16.783 la 20.580. Dupa preluarea prin fuziune a societatilor absorbite, urmeaz’ a se face o reanalizarea a activitati acestora, urmand si se propun’ Adun&rii Generale a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Feroviar de Caldtori ,C.F.R. CalStori” ~S.A reorganizarea acestora, sub forma 1. CFR Gevaro va fi mentinuta ca centru de cost, pentru a putea avea evidente contabile distincte asupra transportului feroviar de calétori cu vagoane de dormit si cusetd si a servicilor oferite la ‘vagoanele restaurant $i similare. 2. CFR Voiaj va fuziona prin preluarea activittii si personalului agentillor de voiaj la nivelul Diviziei Comerciale din fiecare RTFC 1-8. Patrimoniul acesteia de asemenea va fi preluat la nivelul fiecdrei RTFC 1 - 8. Dupa o redimensionare corespunzstoare a nivelului de vanziri, agentiile de voiaj se vor regasi in subordinea directa a RTFC 1-8, prin Divizille Comerciale. Personalul de vanzare care rezulta din reorganizare va fi preluat in statile de cale ferata pentru reducerea orelor suplimentare, CMLD si acoperire vacante. SNTFC ,CFR Calatori” SA va analiza contractele incheiate de SC .C.F.R-S.C.V.LC Bucuresti"-s.A pentru activitatile conexe si va prelua in masura interesului propriu acele activitati care produc venituri reale si nu concureaza activitatea companiei b, prin eliminarea unei 3. CFR SCAD Brayov va fi mentinuté ca centru de cost, pentru a se beneficia de avantajele aprovizionrii centralizate si pentru a avea evidente contabile distincte. 4, CFR SCRL Brasov va functiona prin preluarea fiecérei subunitati ca sector de reparatii de fiecare depou de locomotive sau SELC, sector coordonat de seful de depou adjunct (reparati. in conformitate cu prevederile art. 239 alin. (1) din Legea societatilor comerciale nr.31/1990 coroborate cu art.13 alin.(6) lit.g) din statutul CFR Caltori, anexa la H.G.nr.584/1998, art.13 alin.(6) lit.g) din statutul CFR GEVARO, anexa la H.G.nr.7/1999 $i art. art.13 alin.(6) lit) din statutul CFR SCRL Brasov, CFR Voiaj, CFR SCAD Brasov, anexa la H.G.nr.863/2001, fuziunea se hotdraste de cétre Adunirile Generale Extraordinare ale Actionarilor fiecdrei societiti participante la fuziune. in scopul realizérii fuziunii societatilor comerciale, raportat la_prevederile art. 241 din Legea nr.31/1990 si avandu-se in vedere dispozitille art.249" din acest act normativ, Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor vor ‘mandata administratorii societatilor pentru intocmirea unui Project de Fuziune care va cuprinde: a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune; b)_ fundamentarea si conditile fuziunit; ¢) cuantumul primei de fuziune; 4) _drepturile conferite de cétre societatea absorbant sau beneficiara detinatorilor de actiuni care confer drepturi speciale sicelor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora; €) data situatillor financiare ale societétilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii; f) data de la care tranza contabil ca apartinand societ le societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere ii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare; Dupa intocmire, Proiectul de Fuziune aprobat de Consilille de Administratie aie societatilor implicate, raportat la prevederile art.242 alin.(1) din Legea nr.31/1990, va fi depus la Oficiul Registrului Comertului unde este inmatriculata fiecare societate insotit de 0 declaratie a societitilor care-si inceteazd existenta despre modul cum au hotdrat s& sting’ pasivul lor. Dupa avizarea de citre judecatorul delegat, Proiectul de Fuziune va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a pentru a da posibilitatea creditorilor societitilor implicate in fuziune de a-si exercita dreptul la opozitie. Conform art. 242 alin.(2) si art. 113 lit.h) din Legea nr.31/1990, dupa 30 de zile, si in conditiile neexercitarii dreptului la opozitie de catre teri, Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor societatilor implicate in fuziune vor hotdrt asupra realizérii fuziunii, in temeiul art. 242 alin.(2) si art. 113 lit. h) din Legea societatilor comerciale. Avandu-se in vedere prevederile art, 13 alin. (6) lit. g) din Statutul CFR Calatori ~ $A, anex’ la H.G. nr. 584/198, conform cArora ,analizeazi si propune spre aprobare fuziunea CFR Calétori” Adunarea Generali Extraordinar’ a Actionarilor are competenta de a propune spre aprobare fuziunea CFR Calétori, aprobare care, din interpretarea art. 1 alin. (3) din H.G. nr. 584/198 gia art. 52 alin. (6) din 0.U.G. nr, 12/1998, republicat’, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin Hotarére a Guvernului. Odata aprobata Hotérarea Guvernului se realizeazd fuziunea prin absorbtie. temeiul art. 13 alin. (6) lit. g) din Statutul CFR Calétori, anexa la H.G. nr, 584/1998, supunem Adundrii Generale Extraordinare a Actionarilor, urmatoarele: 1) aprobarea demarérii procedurilor necesare fuziunii prin absorbtie a CFR Calatori, in calitate de societate absorbantd, cu filialele CFR GEVARO, CFR SCRL Brasov, CFR Voiaj si CFR SCAD Brasov, in calitate de societsti absorbite; 2) mandatarea Consiliul de Administratie al CFR Célétori pentru intocmirea, in conformitate cu prevederile legale, a Proiectului de Fuziune prin absorbtie si depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comertului de pe lang Tribunalul Bucuresti Dir.Gen.Adj. Dir.Gen aaj.) Liviu Pescarasu i ge