Sunteți pe pagina 1din 9

DMF0003(0)

AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17

Revizia

Editia

C UPRINS
1. SCOP................................................................2
2. DOMENIUL.......................................................2
3. DEFINITII..........................................................2
4. DOCUMENTE DE REFERINTA..........................2
5. RESPONSABILITATI..........................................2
6. PROCEDURA....................................................3
7. DOCUMENTE, INREGISTRARI..........................8

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 1 din 8

DMF0003(0)

AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17

Revizia

Editia

1. SCOP
Scopul prezentei proceduri este de a stabili si mentine un sistem de audituri interne ale
calitatii, care sa determine daca Sistemul de Management al Calitatii este conform cu
masurile planificate referitoare la cerintele standardului ISO 9001:2000 si la cerintele
stabilite de catre DMHI si de asemenea daca este implementat si mentinut eficace.

2. DOMENIUL
Aceasta procedura se aplica la planificarea, pregatirea, efectuarea, raportarea si urmarirea
auditului calitatii pentru Sistemul de Management al Calitatii din Daewoo-Mangalia Heavy
Industries S.A.

3. DEFINITII
3.1. Auditul calitatii Proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii
de dovezi de audit si de evaluare a lor cu obiectivitate pentru a determina masura in
care sunt indeplinite criteriile de audit.
3.2. Auditor - Persoana care are competenta de a efectua un audit.
3.3. Clientul auditului Organizatie sau persoana care solicita un audit.
3.4.
Criterii de audit Ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate ca
referinta pentru audit.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. N/A

5. RESPONSABILITATI
5.1. Managerul Quality Management Team are urmatoarele responsabilitati:
(1) elaborarea, implementarea si revizia procedurii de audit;
(2) planificarea si efectuarea auditurilor;
(3) selectarea auditorilor calificati;
(4) verificarea inchiderii rapoartelor de audit la data stabilita;
(5) controlul actiunilor corective initiate;
5.2. Managerul departamentului auditat sau implicat in rezolvarea neconformitatilor, are
urmatoarele responsabilitati:
(1) colaborarea cu auditorii la efectuarea auditului;
(2) colaborarea cu auditorii la stabilirea metodelor de tratare a neconformitatilor
si/sau actiunilor corective;

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 2 din 8

DMF0003(0)

AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17

Revizia

Editia

(3) stabilirea datei de rezolvare a neconformitatilor gasite, precum si a responsabililor;


(4) sa se asigure ca actiunile sunt intreprinse fara intarziere pentru eliminarea
neconformitatilor constatate si a cauzelor acestora;
(5) pastrarea rapoartelor de audit intr-un dosar separat;

6. PROCEDURA
6.1. Tipuri de audit
Auditul calitatii este format din auditul sistemului calitatii si din audituri de
proces. Scopul si domeniul fiecarui tip de audit sunt:
6.1.1. Auditul sistemului calitatii
Acest tip de audit se efectueaza conform planului anual de audituri. Sunt
auditate Diviziile/Departamentele/Sectiile in scopul obtinerii de dovezi de
audit si de evaluare a lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care
sunt indeplinite criteriile de audit.
6.1.2. Audit de proces
Auditul de proces consta din analiza si evaluarea activitatilor legate de:
-

un anumit proces al Sistemul de Management al Calitatii (de exemplu:


procesul de aprovizionare; control desene; analiza proiectarii; reclamatii
client, identificare si trasabilitate table si profile etc).

aplicarea si controlul elementelor tehnice care pot afecta produsul.

Acest audit se efectueaza neplanificat, luand in considerare cerintele


aplicabile pentru procesul auditat. Auditul se desfasoara la toate
departamentele implicate in procesul respectiv.
6.2. Calificarea auditorilor
6.2.1. Instruirea auditorilor
(1) Instruirea interna a auditorilor
(1.1) Instruirea auditorilor se face in baza programului si graficului de
instruire stabilit (anexa 1).
(1.2) Lectorii sunt stabiliti de catre Managerul QMT si trebuie sa aiba
experienta necesara unui auditor conform criteriilor de calificare
(para: 6.2.2.)
(2) Instruirea externa a auditorilor
Instruirea auditorilor se poate face si de catre firme specializate dinafara
organizatiei.
(3) Inregistrari de instruire

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 3 din 8

DMF0003(0)

AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17

Revizia

Editia

Se mentin inregistrari de instruire in Inregistrarea instruirii auditorului


formular cod DMF0098.
6.2.2. Nivelul si criteriile de calificare
(1) Nivelul, criteriile de calificare si activitatile auditorului sunt prezentate
in tabelul de mai jos:
Nivel
Criterii
Auditor - Persoana care a efectuat cursul
Asistent
intern de instruire pentru
auditori si a carei experienta in
domeniul Managementului
Calitatii este sub 1 an
Auditor - Persoana a carei experienta in
domeniul Managementului
Calitatii este mai mare de 1 an
- Persona care a efectuat cursul
intern de instruire pentru
auditori
- Persoana care a efectuat un curs
extern de instruire pentru auditori
Auditor - Persoana a carei experienta in
Sef
domeniul
Managementului
Calitatii este mai mare de 2
ani si care a acumulat un
numar de minim 3 audituri in
doi ani ca auditor sau
- Persoana care a efectuat un curs
extern de instruire pentru auditori

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Activitati
- Asista la desfasurarea auditului

- Intocmirea programului si a
chestionarului de audit
- Auditarea
- Intocmirea raportului de audit

- Intocmirea programului si a
chestionarului de audit
- Auditarea
- Pregatirea raportului de audit
- Analiza raportului de audit
- Verificarea modului de tratare a
neconformitatilor gasite
- Verificarea si analiza actiunilor corective

Pagina 4 din 8

DMF0003(0)

AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17

Revizia

Editia

(2) Managerul Quality Management Team confirma nivelul de calificare al


auditorului in formularul Inregistrarea calificarii auditorului,
DMF0099.
(3) Este mentinuta Lista auditorilor calificati, cod DMF0087
(4) Auditorii care efectueaza auditarea Sectiei Asigurarea Calitatii sunt
calificati in conformitate cu criteriile mentionate la punctul (1) si sunt
inregistrati in Lista auditorilor calificati, cod DMF0087 , fara a fi
nevoie de o calificare suplimentara.
(5) Calificarea unui auditor nu mai este valabila daca acesta nu mai
efectueaza activitati de audit mai mult de 2 ani. Auditorul poate fi
recalificat din nou dupa efectuarea unui curs de instruire intern/extern.
6.3. Planificarea Auditului
6.3.1. Sectia Asigurarea Calitatii elaboreaza anual un Plan de audit, in baza
rezultatelor auditurilor anterioare si luand in considerare statutul si
importanta proceselor si zonelor care trebuie auditate. Planul de audit
cuprinde departamentele ce vor fi auditate si perioada de timp.
6.3.2. Departamentele a caror activitate influenteaza calitatea sunt auditate cel
putin o data pe an.
6.3.3. Managerul Quality Management Team poate decide efectuarea unui audit de
proces (neplanificat) atunci cand sunt sesizate probleme serioase referitoare
la calitate, la nerespectarea procedurilor de sistem, etc.
6.3.4. Cu cel putin o saptamana inainte de auditare, in cazul auditurilor planificate si cu 3
zile inainte pentru auditurile neplanificate, Sectia Asigurarea Calitatii trimite
Programul de audit, formlar cod DMF0030 la departamentele care vor fi auditate.
6.4. Echipa de audit
6.4.1. Echipa de audit poate fi constituita din unul sau mai multi auditori calificati si
poate fi completata, daca este necesar, cu specialisti intr-un anumit domeniu.
6.4.2. Conducator al echipei de audit este unul dintre Auditorii Sefi.
6.4.3. Auditorii Asistenti pot face parte din echipa de audit, numai cu rol de asistent.
6.4.4. Auditorii au libertatea si autoritatea de a efectua auditul si nu au
responsabilitati directe in zona auditata.
6.4.5. Responsabilitatile auditorului sef sunt urmatoarele:
(1) Pregatirea programului de audit
(2) Anuntarea auditului si a punctelor ce urmeaza a fi verificate inainte de
inceperea auditului
(3) Efectuarea auditului
(4) Intocmirea si difuzarea raportului de audit
DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 5 din 8

DMF0003(0)

AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17

Revizia

Editia

(5) Verificarea actiunilor corective intreprinse si/sau tratarii neconformitatilor constatate.


6.5. Pregatirea auditului
6.5.1. Echipa de audit intocmeste un Chestionar de audit formular cod DMF0100,
pe baza documentelor de referinta aplicabile (ISO 9001, Politica in Domeniul
Calitatii, Manualul Calitatii, Proceduri, Instructiuni, etc.).
6.5.2. Chestionarul de audit este aprobat de Seful Sectiei Asigurarea Calitatii.
6.5.3. Departamentele auditate pregatesc auditul; la data
documentele necesare in timpul auditului sunt pregatite.

auditului,

toate

6.6. Adaptarea programului de audit


6.6.1. In cazul in care auditul nu poate fi efectuat la data stabilita prin programul de
audit, din motive obiective, managerul departamentului auditat solicita, cel putin
cu o zi inainte de data auditului, amanarea acestuia. In acest caz auditul se
reprogrameaza.
6.7. Auditul
6.7.1. Intalnirea de deschidere
Inainte de inceperea auditului, echipa de audit are o sedinta de deschidere la
care vor participa, din partea departamentului auditat: managerul, sefii de
sectii, persoana responsabila cu asigurarea calitatii.
6.7.2. La sedinta de deschidere este prezentata echipa de audit si se discuta despre:
- scopul auditului daca este neprogramat, se vor prezenta motivele care au
determinat luarea deciziei de efectuare a auditului
- orarul auditului
- aria de auditare
- documentele de referinta
- documentele ce vor fi verificate
- sedinta de inchidere programarea acesteia.
6.7.3. Auditul intern se efectueaza prin investigatii bazate pe chestionarul de audit
dar auditorul poate extinde subiectul auditului sau zona auditata daca este
necesar.
6.7.4. Auditorul poate verifica puncte aditionale nespecificate in chestionarul de
audit daca este necesar.
6.7.5. Investigatiile efectuate in timpul auditului intern pot include:
- un dialog cu persoanele responsabile cu asigurarea calitatii sau cu
persoanele direct implicate in activitatea auditata;
- verificarea documentelor aplicabile (editie, revizie, lizibilitate, pastrare,
codificare, nivel de verificare si aprobare, etc.);
- verificarea cunoasterii documentelor aplicabile de catre cei care le utilizeaza;
DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 6 din 8

DMF0003(0)

AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17

Revizia

Editia

- verificarea/observarea modului efectiv de lucru si a gradului in care acesta


respecta cerintele documentelor aplicabile;
- verificarea inregistrarilor mentinute.
6.7.6. Constatarile echipei de audit se bazeaza pe dovezi obiective cum ar fi:
- documente, inregistrari;
- observatii directe;
- declaratiile persoanelor implicate direct in activitatea auditata;
- fapte, evidente, etc.
6.7.7. Auditorul inregistreaza rezultatele in chestionarul de audit astfel: A
acceptat; N neconformitate; R recomandare (in cazul in care
auditorul considera ca recomandarea poate duce la imbunatatirea activitatii
referitoare la sistemul de management al calitatii).

6.8. Pregatirea raportului de audit


Rezultatele auditului sunt inregistrate intr-un raport de audit (formular DMF0036)
care contine urmatoarele:
- neconformitatile gasite;
- recomandari ale auditorilor;
- actiunile corective sau preventive care vor fi luate;
- data inchiderii neconformitatii sau actiunilor corective/preventive;
- rezultatul actiunilor corective.
6.9. Intalnirea de inchidere
6.9.1. La terminarea auditului, echipa de audit organizeaza o sedinta de inchidere la
care vor participa, din partea departamentului auditat, persoanele care au fost
prezente si la sedinta de deschidere.
6.9.2. Se discuta urmatoarele:
- rezultatele auditului;
- tratarea neconformitatilor, stabilirea datei de rezolvare si persoana
responsabila;
- actiunile corective/preventive ce vor fi intreprinse, stabilirea datei de
rezolvare si persoana responsabila;
- solutionarea opiniilor divergente si acceptarea raportului de audit (semnarea
de catre persoana auditata si de managerul departamentului auditat).
6.10. Urmarirea rezultatelor auditului
6.10.1. Departamentul auditat primeste copia raportului de audit, originalul
pastrandu-se la Sectia Asigurarea Calitatii.

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 7 din 8

DMF0003(0)

AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17

Revizia

Editia

6.10.2. Recomandarile facute de auditori in raportul de audit nu sunt obligatorii.


Metoda de rezolvare este decisa de departamentul auditat.
6.10.3. Departamentele auditate au obligatia ca, la data mentionata in raportul de
audit pentru finalizarea tratarii neconformitatii sa anunte Sectia Asigurarea
Calitatii. De asemenea departamentele auditate prezinta dovezile obiective
referitoare la tratarea neconformitatii.
Auditorul sef confirma inchiderea neconformitatii prin semnatura pe
originalul si copia raportului de audit.
In cazul in care neconformitatile nu sunt rezolvate in timpul stabilit, se
stabileste de comun acord cu departamentul implicat un ultim termen de
rezolvare, dar nu mai tarziu de data urmatorului audit planificat. Daca nici
pana la acest termen neconformitatea nu este inlaturata, Sectia Asigurarea
Calitatii informeaza Conducerea Companiei.
6.10.4. Evaluarea eficacitatii actiunilor corective luate este verificata cu ocazia urmatorului
audit efectuat in departamentul implicat. Daca actiunea corectiva luata este eficace,
Auditorul sef confirma aceasta in ambele copii ale raportului de audit.
In cazul in care actiunea corectiva nu a fost eficace, raportul de audit este inchis
nesatisfacator si se mentioneaza in rapoartele noului audit ce alta actiune corectiva
va fi initiata.
6.11. Evaluarea si raportarea rezultatelor auditurilor
Dupa efectuarea auditurilor programate, precum si in cazul auditurilor neplanificate,
Sectia Asigurarea Calitatii pregateste un raport de evaluare a rezultatelor auditului.
Raportul de evaluare este analizat de Managerul Quality Management Team,
aprobat de Senior Managerul Quality Management Team si prezentat analizei Top
Managementului.

7. DOCUMENTE, INREGISTRARI
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Inregistrarea instruirii auditorului, formular DMF0098; se pastreaza la Sectia Q.A.


Inregistrarea calificarii auditorului, formular DMF0099; se pastreaza la Sectia Q.A.
Lista auditorilor calificati, formular DMF0087; se pastreaza la Sectia Q.A.
Program de audit, formular DMF0030. Se inregistreaza in registrul Programe de audit. O
copie se transmite departamentului auditat; originalul se pastreaza la Sectia Q.A.
7.5. Chestionar de audit, formular DMF0100. Se inregistreaza in registrul Chestionare de
audit; se pastreaza la Sectia Q.A.
7.6. Raport de audit, formular DMF0036. Se inregistreaza in registrul Rapoarte de audit. O
copie se pastreaza la departamentul auditat. Originalul se pastreaza la Sectia Q.A.
7.7. Planul de audit. Se pastreaza la Sectia Q.A.

8. A NEXE
8.1. Inregistrarea instruirii auditorului, formular DMF0098
DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 8 din 8

DMF0003(0)

AUDITUL C ALITATII
Cod: DMPS - 17

Revizia

Editia

8.2. Inregistrarea calificarii auditorului, formular DMF0099


8.3. Lista auditorilor calificati, formular DMF0087
8.4. Program de audit, formular DMF0030
8.5. Chestionar de audit, formular DMF0100
8.6. Raport de audit, formular DMF0036

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A.

Pagina 9 din 8