Sunteți pe pagina 1din 34
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 234/6.1V2015 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE CENTRALE MINISTERUL AGRICULTURI §1 DEZVOLTARII RURALE ORDIN pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditillor specifice si a modului de implementare ‘a.schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) gi (3) din Ordonanta de urgenté a Guvernului nr, 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plaiti care se aplicd in agricultura in perioada 2015—2020 i pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societitile agricole ultur, precum gi a condi previzute in Programul National de Dezvoltare Rural 2014—2020 {nbaza Relersul! de aprobare or 158.549 dn 6 apie 2018 a Dracfi goneralé pli agcole i skatog, in conformtate cu provedocie — Regulameniul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentui European si al Conilui din 17 decembvis 2073 de stable a Lunor norma pevind patie desta soodate fermieroe pn scheme da spain edna! polit agicala comune ¢ de abvogare @ RRagularentiu (CE) nr. 6357/2008 ol Cans is Ragulamentlui (CE) re. 73/2000 a Consis, cu moda st compete itrioare; Regulamentl (UE) ne. 1.306/2019 al Parlamentulul European al Consiu din 17 decembrie 2013 paving fnanfarea, gosionarea si moniorizares politi aghesle comune gi do ablagare 8 Regulamentelor (GEE) nr 352/78, (CE) ti Tosfoa (Ce) me 2790/88, (CE) nr 81412000, (CE) re 1290/2005 g1 (CE) ne 48S/2008 alo Conall, cu madi gt complotiia uleroare: Pit Regulamantului dologat (UE) ar. 628/2014 al Comisiai dni maria 2014 de complatara @ Regulamentul (UE) 1, 1.207/2019 al Porlamontulus European gl Consiili de etabiira suo norm pvnd patie crecteacordatafrmiror prin "choma de epriin in cadrl pole! agricola comune s da modifeare’a anexalX fa reguamentd mnfonat = Rogulamentuli Gelogat (UE) nt 640/2014 din 1 marie 2014 de compotare a Regulamentuli (UE) nv. 1306/2013 al Parlamentuli European si al Consult in co oe prveste Sistem ntgrat de Adminisirare gi Control na Regulamenti de punece in apicare (UE) nv 41/2034 al Comiie cin TGhunie 2014 da stabire 2 normelr de punare ‘in aplcare 2 Regulamentuiui (UE) nt. 1307/2013 al Paramértului Europasn gal Cones de elabilre & nor norma privind lale drecte scardeta fermiorlr prin scheme de sprin in eadrul pots agricole comune = Ragilamantull de punera in epicar (UE) 80022014 al Comisie din 17 ula 2044 de labile a normelor de punara fn apicara 8 Regulamentalu (JE) nr. 1206/2013 al Parlérnentuli European si al Coneiulu da stabi 8 uner norm in ceaa ca pivesla sistem itogral de adminisvare si contol, masurle de dozvottare urls si ecocondibonaialea, in temeiul pravederior an. @ alin (6) sala a. 34 alin. (1) din Ordonana de urgenfa a Guvemulu nr. 22018 pentru sprobarea schema de la care se apis 1 agra n pada 20152020 | pont modicarea art 2 din Lagea nz. 36/1091 Divind socitii agnool alle frre de asocerain agrcutura, lear. 10 ain. (5) cn Hotere Guvernul rr. 1.188/2014 pind (tganizerea s funconerea Miisorlui Agri 9! Dezvolari Rural, al Hosrart Guveruli nr 2102018 prvind stables Sectoarear,cutuorispecior de animale pani care sa aco spr cla n peroada 20157020, sale art. 31 cr Hotrrea Givemuli ne 22072015 pv slates cachulganeral de mplemertare a mBsurlorProgramul Najonel de Dezvala® Rizal cofinanfate din Fondul European Agrcol pentru Dezvollare Rural side la bugetul de stat, sinistral agricuttu caprToLULt Domeniul de aplicare gi defini ‘At. 1, — Prazentul ordi stabileete criterile de aligiitate, Condi specifica gi modul de implomentare a schamelor de I pravazute la art. 1 alin. (2) (2) din Ordonana de urgent '2 Guvernului rr. 3/2015 pentru aprobarea achemelor de plat ‘care se epic’ in agricuturé tn perioada 20152020 si pentru modificarea art. 2-din Lege nr. 36/1991 privind sociotaile ‘agricole gale forme de asociere In agrculturs, danumita tn ‘continuare ordonanta. ‘Ad. 2.—In sensul prazentulul ordi, urmétoditermeni se definase aatil 8) zanimal cu noreguli"inseamnd orice animal solicitat fn ‘cerere st inaxietent in Regisiu national al exploatior,darumit In continuare RINE, la controll administra sisau la contol la fala loculul sau care nu Tndeplinagte una dite condiile de ‘lgibitate, dupa caz" ) animale declarata"Inseamnd animalola care fac object! unei Gereri de sjutor pentru animale In cadrul schemel de dezwdiirit rurale erie umitonl odin: alutoare pentru animale sau care fac obiectul unei cereri do plat pentru o masurd de sprifin lagatd de animale; ©) animal dotorminat” Insearnns, in cazul unei schame de sjutoare pentru animale, un animal panty care sunt indepliite toate condiiia previzute de normale privind acorderaa ‘jutorulu,22u, in cazul unel msur de spriin legate ce animale, tun animal identificat prin controsle administrative sau prin controle a fata locul 4) .anul de cerere" aste anul calondaristc in care fermi epun cererea uniod da plat, conform art. @ ain. (1) It b) din ¢) bivoli de lapts" insaamnd femela din specia bubaline core. fatat col pun 0 das pnd la termenui-imilé de depunore 2 coretoe gi ane cal putin un produs inagistrat in RINE: 1) xbloe fic" esto 0 suprafaé de toren liza tn scopuri agrcate de unul sau mai mull fermior, delimitata da limite alurale Sau artificial stable scare poate inciude una sau mel ‘muite parcele agricole; MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA|, Nr. 234/6.1V.2015 a 2) categorie de flasin aunt: ()) slorenuri arabile" Inseamnd terenuflo cultivate in ‘Ecopul products! de cultun eau mentinuta in buna ‘condi agicola si de madi in conformiate ou ‘aricolul 93 din Regulamantul (CE) ne. 1206/2013, indiferent daca terenutle respective sunt sau nu ‘acoperite de sere sau de un mijac de protectio fix ‘eau mobil (@ .cuturi permanente" inssamnd culture pontu cara fu se practic’ un sistom de rotate, allale docét papunila permanente, cara ocups terenurie pentru o pfioada de cinci ani sau mai mare si care produc Tecolle repetate, inclusiv pepiniersle si specile orastiore cu ccs de producti scut, ) _pBguni permanente” Inseamnd terenuria folosite Dantru producti de iarba sau co alte plants erbacee furajere in mod natural (spontan) sau prin culivare (inedménjare), care nu au fost incluse timp da cinci ‘ani eau mai muti siterul de tafe a culturor din ‘exploatatie, cu excepfia suprafelelor scoase din productia comercial in conformitate cu Reguiamentul (CEE) ne. 2078/92 al Constlului privind metodele de products agricolé compatibile ‘2 carnjale de protectia a medi ide mentinere.a de agromadiu in cazul amendart standardelor obligato relevante seu a corinfelr stabite in conforma cu legisla ‘comunitaé sau nafonala, O clauz de raviuire esta necesard peniru engejameniale care depasesc perioada de implementare (PNDR) ‘edaptafi la oul cadnu juridic al perioadei umétoare de programare sau daca o asemenea alustare a legislalial hafionale sau comuritarenu este acceptalé de cétra beneficar. Angslamentul va fi enulat, ins nu se va cere rambursarea Dlaiior efectuate pans la aoea data reepactand astfel perioada Tncare angajamentul a fost in vigoare; i) ,controale edministrativeinsearnna contrlelesre au ca cop verfiearea corectitudini’ si exhaustivialinformatilor furnizate in cererea unicd de plat, in documettela stagate ‘acestsia sauna daclarfi, a respect iow toate cfterile de aligibilitate, cu angsjamentale gicu alte obligati Privind schoma de ajuloare glseu matsura d@ spriin in cauzs, 2 ‘condi ‘care esto acordat ajutoru’sisau speinul, a ‘Serinjlor sia standardelorrelevants peatru ecocondiionaltate, ‘conform ait. 24 din Regulamentul de-punere in aplicare (UE) nr. 609/2013 de stablire a normelor de aplicare a Reguamentull (UE) ar. 1.306/2013 al Parlamentului European 41 al Consiluiul in ceea ce privasts sistemul integral de Sdministrare sf cantrol, masurle de dezvoltare ruralé. gi ‘ecoconsijonaltatea, denumit in continuare Regulamental (UE) e B09/208 3 }) controll vial" insearnné controlul administratv privind complatitudinea, cosrenia, plauzibiltatea si corectitudinea datelor din corerea unied de platd, a documentelor atagate ‘cereri, procum sia documentslor doveditoare privind utiizarea logalé @ torenului declarat. Contolul vizual se realizeaza la primires corer unice de plata sau a modificérlae acestaia in prozenta fermieruui, k) ,cullur sacundara’ inssamnd cultura infinjate pentru respedtarea cerinjalor prvind zonela cu strat vegetal, cara so Infinjoaza dupa recoltarea culturi principale declarata in anul do carere curam, in seopul asigurri acoperi terenuliiarabil Pe perioada imi 1) .Jata-imits ‘de depunere a corel" insearmnd data de 15 mai ia care se adauge perioada de 25 zie calendarisice do opunere a corer cu intrziere, eu o reducere de 1% ponte fiecaro luerstore a sumelorla care fermierular favut crept acd cereres unicd de plalé or f fost dopuss pn la data de 415 mai. Dacd 0 astfel de inlériore depasenle 25 de tile calendarstce, cererea de ajutor sau cerorea de pats esto Conskderatéinadmisibi, ar beneficaruui nu ise acordriciun fajutor sau spriin, in confermitate eu provederie et. 13 din FRlogulamentul delogat (UE) nr. 640/2014; ‘) sdeinétor de animale" — parscana care are in posesio prmanentéanimata,n caste de proprietor de animale isa propricir de explosaje, seu aren posesiefemporara animale calilata de persoand céreia |= Incredinjalingrjes lor ps inreaga perioada 8 anuiui de cérere, detinute in baz unui document incheiat in condi jgisiatio in vigoaro: 1) .exploatalia i sector zootahnic®insearené orcs incints Improjmulté cu unul sau mai multe adgpostur, orice consiuctio s2U,Ticazul une ferme jn er liber, oFceloc In care sunt finut, Gejinut, ngs, tate sau manipulate enimela, in conformitats cu Ordinul pregedinialui Autor Nafonsle Santiara Vetorinaré 1 pentru Siguranta Alimentslor or. 402010 prvind aprobares Nome’ santare varnare pentuirmplomentarea procesulul do idontfcare sf ftregistare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelr, cu shodicsle si complete utarioare, danumit in continuare Ofdinul ANSVSA nr. 40/2010, 0) vada Waditioneléuilizstéextensiv”inseemné suoretefele 4 vez! wadijonsie care sunt uilizate in principal ca pais permanenis prin cosit slseu pagunal, avand dimensiones minim 8 pertole eigibie de 0,3 he. Densitatea pomior 49:5140—240 pom, indferent de specia cutivats, tar intervalee dine pomi nu sunt simetrice 1 sunt acoperia cu $c furajre perene: ) .marginile d8ci/mp"inseamnd suprafaie de tren ats Ia ispoztia fermieruli, situate la marginoa parcalei gi care Constituie zone de interes ecologic. Lajimea acostora esis cupinsa ttre 120 my @).neconformitale* inssamnd, in cazul citeilor de sists engserentor sau lator obgst legate Consliiie de ecordare « ajutorului sau spriinului mentor coll G7 snes (2) in Rogar (UE) 12060013, fide eligbiltat, angojamente ‘cazul ecocondilonaliiag rneconformitaisa cu oerinisle de reglementare in materi ds Gestionare din cadrul_legislaie!UniuniiEuropene, eu standardals privind bunele condit agricole gi de medi ale terenurior, definite de stalsle membre In conformitate cu aricalil 84 din Regulameniul (UE) nr 1306/2013, sau eu Cerna privind inireinerea pisunilor permanente menioneta Is ‘aicolul 93 alineatul (3) di acelai reguiament, 1) parcel agrcols” inseamnd o supra continué de tren ‘yi, care face object! unel decaf din partea unui singur forier, ou aceessi categorie de folosinj, pe care 20 culvao singurd grupa de cult n confometate cu art. 67 alin. (8) din Regulamentul (UE) ne 1308/2013 privind fnanjarae, gestionarea si monitorcarea poli agricole comune i de Sbrogere a Regulamontelor (CEE) ne 382778, (CE) ne 165/94, (Ce) nr. 2.790088, (CE) nr. 8 14/2000, (CE) nr. 1280/2006 si(CE) ‘i 485/2008 ate Const 2) parcel de referni" oslo supratal delimialé googra ‘vind un identfcator unio, Irogistraa in sistomul de (eografice (GIS) al sistomulul do identficare al parcelelor agricole (LPIS) ia care face refrie art. 70 din Reguiamentul (CE) re 1.306/2013 gi art 2 alin. 25 din Regulamentul (CE) fr 640/20". In Rema parcel de refernta ests bocul fi 8) .perioada de refiner’ esto perooda in eare un animal care face obiectul unei cereri unice de pista trebuie reinut in ‘explostatia pant care a depus corerea und do plats; 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA, Nr. 234(6.1V.2015, 1) piodse agrools” Inseanind produbéle, ou excophia produsolor pescaregt, enumerate in anexa re 1 la Tratatl ‘inre Roget Belgie Repubica Cah, Regatul Danemarcai, Republica Fedevala Germania, Republica Estonia, Republica Elon, Regetl Spanis, Republica Frances, idanda, Republica lllan, Republics Cpr, Republe Latons, Republics Livers, Maroia Ducat al Luemourguli, Republos Ungers, Republica Malt, Regatul Trilor de Jos, Republica Austria, Republica Poloni, Republica Portughezd, Republica Slovenia, Republica Sloveod, Republics Fnianda, Ragetul Suodel, Regatil Unt al Nari Brtani gi Iandei de Nord (state. membre le Univ Europene) si Republica Bulgaria =! Romana prvind ederarea Republi Bulgaria gia Romaioila Unines Europeans, raliiat prin ogee 15172005, ') regtru indica al exploataer inasamns regis it de ‘cetinator de. animale in conformitate cu art. 5. din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 gisau art. 3 Ik d) din Regulamentul Consliubi (CE) ‘ne 17602002 ‘sleau docurmertele do evidence exploctafel cu pri la euprtafa sorcola utiliza, stuctira cultutior tpul si contlatea Tngrésamintelor cu az0t aplcate pe terenul agricalsisau ‘xpodiata din oxploatati (planul de ferlzare si Bordroul da fvrre),astfal cum sunt provizule tn Codul do bune practi! ogncots 7) alprafelddetorminatS" Inseam ncazu achemelar de sjulosre pe suprafata,suprfela pentru care au fost indepiite {bate crore de algae sau ate obipat agate do conde de acordare a sjutoatlor eau, in cazul masurlor de spin pa ‘uprafals, suprafaialolurior sau a parcelelor determinate In Uma controaalor administrative su prin controsi la fala locals %) csistomul de informatii geografce’ (GIS) reprezinta tahricie computerzate. bazale pe sistomal de. informal geografce menjonels” ls art. 76 div Regulamentul (JE) mm. 130672018 1) ,Sistemul de identicare a parceolor agiclo' (LPIS) roprozinta 0 bess do. date. computerzats, components a Sistemului itegrat 46 seministrare si conbel (IACS), care ‘unctionaazs a rival de porcls de referinf, Silom LPIS in Roméria ulizeazs ortofotopianur aeriane sau saeltare cara ‘spect un slandard uniform ca gararaazao prize cal pun ‘cchvalenta ou caa oferta de cartograferea la o scars da ‘5000. Dimenciunea pico maginior asia de 0,5 m 0208 68 sigur 0 precisa submotis: 7) suprelsja maximal eligi 8 parle! de refering sate ori cave oe pot aga pls recto pent ) .suprafata do past permanent” Insgamna terenul cu palit permananto declarat in anul 2012 In conformitate cu Ragulamentul (CE) ne. 73/2009, procum gi supraala cu palit permanente daciarata in 2015 in conformitata cu art 72 alin. (1) primul paragrat it.) din Regulamentul (UE) nr 1306/2013 de Care fermi care fac cbiectul obigafei de a aplica practice ‘agricole benefice pentru cimd si mediu, care nu a fost declarat declarata in 2018 In conformitate ou art. 72 alin. (1) primal paregra it 2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 de care fermieri care fac obiectul obigatii de a aplica practice agricole benefice pantru lima si mediu; 22) sintagma manporea unel supraete agricole into stare care 0 face adecvald pentru pigunat sau poniru culivare, nicio actiune pregatitoare care depaseste cadrul metodalor sl Ubipjalor agreole uzuele" in sonst! art 2 alin, (2) It. b) din cordonanl, insearind actin progattoare, melodele g ublajle ‘agricole care nu exced tphnologel speciice culturior agricole; 2b) Jour din ra de came" inseamnd maseulul din epecia taurine necasirat 2c) soren aft la dispozitiaformiorulut” inseamné terenul pentru Gare fermierul davedasta ubizarea legalé a acestui, 24) taurine din rase de carne" Inseamné taurnele din rasale cuprnes in lista Intocrté de Agentia Nafonai pentru Zootehnio ‘Prot. Dr. G_K. Constantinescu" i provazuté In anoxa nr. 6; 3 do lapte”insaamnd femela din epecia urine care taurine’ din rase de cama care 2 fatat cel putin o dats pnd la teemenuitimté de depunare a certior $i are col putin un produs Tnvagistrat in RNE; 129) .vacd mets cu rasé.de care la termenul= limits de depunere a soferilor si aro col pulin un produs Invegistrat in RNE, objinsté din incrucigarea cu un taur din ras de came; {h) fomeléroprdducétoare de ras pur Inseried in seciunga princpalé a registulul genealogic $i care are Iregisirald G0 pun © mont sau insémdnfare arial CAPITOLUL CBndift specifice gi crteri de pentru acordarea plafilor AnC3.—(1) Benefciari pltior pravizutela art. alin. (2) $i (@) shart. 33 din ordonanfa sunt cei provézui la art. 7 din iititate M2) Forint care ris desfaqoari activision agro provizut aan 2 in, (2) n ovonan ru sunt igi lots (9) Boneticari pljior provizto la art. tain: (2) $1) # vt.38 din ordonan{ldopun la corral Agoriiei de Pb § ittrvenge pon greats, Gamma i covinuare APIA, Singur corre unics de plat sunt iene n mod ni Regist Unie de ldentincare, fe beza: 2) donators in Regal Uric de Ideas: 5) cod nurrc parson sau cod uni do nragiatare capris in cartncatl Go tragisrare etbert de cite, Ofc Nana Rogier Comers, donut in conirsre ONC: ©) cont Bancar declart a APIA do care Bonar. At 4. = Concifie. general pe care. tebule si lo indeplnesscl un slictant porta benesa de scordarea do Dian eacalschomelor a pil oct sn col proves Sit din rdonants ZL. (1) La depuneroa coer unce de plat, fermi trbule ai prosnt ln APIA 3) copia de pe. cartes da identatebultinul_ \entatlpageporicericatl Se register laos age comerplufowiata de eogtrare fecal dupd eazy lar can foprocantauld, cope do po deals de icenicare, ‘eapectv crt de ionttatab tin Go ientatalpasaport 5) dovada dotnan unc cont banca ot €) procrs nota neasuln care errr persona ies Inpulorvicela © parsoand pera Gopunerea carer unis de [ay ere sa au porno rprazantan ruse cu APIA (2) Incpand ou anu de corera 2015 documenta cara fac dhoveda itz opal tren cares prez APIA, Conformiate cu provederlo ar 8 in. (1) Hn) n conan, Sint ole pnd 1s) explotafa tn care se deatiqouré activision sgyce stavrna ba oriplaiaza confer nodehsh- err pro inaneca te. 9a naoja Geo one conform eu orginal floor i care‘sunt trace atae in Caps IL cap. I cap. XVa din rogisbul arial 20152019, conform madeliei- ‘et provazut in anaxa 1 MONITORUL OFIGIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nt. 23416.1V.2015 5 ») terenulagricoefiat a dispezita fermierului: copii conform ‘24 crigialul ale tilului de propristate sau ale altor acte doveditoare ale creptuui de propretate asupra terenului sau ale ‘alior documenta, pravézute de Logea nr. 28772000 privind Codul Civil, republicatd, cu modificéile_ultrioare, denumit_Tn Ccontinuare nou! Cod Givi, cum ar f: contractul de aronda ‘cantractul da concasiune, contractul de agociera Th partcipatune, contract de inchiriare, contractul de comodst, pracum slconvacl de coneasunslrenda nett c Ager Domeniior Satu, danumté tn continuare ADS, dupé caz ‘cazil in care ferierul utlizeazs teren aft la dispoziia e2 sub ‘alle forme decdt cale pravézuto antocior, prezinis la APIA ‘adeverinja provazuld la lit 2) elerala de priméria pe raza ‘carela esto stat ferenul in cauzs, aceacté categorie da teren fir inserisd la cap. Il, endul 08 -sub alte forme”. In cazul In ‘care farmierul persoand fzic8 nu” define till de propritata, poste prazenta in cul acestuia adeverinja aliberaté de primaria pe raza careia acte itu terenul in cauza, n conformist cu dalole Inscrise In rogisrul agrcol, prevazuts la lita), gi 0 ‘declarajla pe propria raspundere a fermiorulu, din care roiasé motivul privind ipsa tilului de propritate. Dectarajia pe Propria réspundere se din fala secrelarului unitati [Sdministrativtertoriala sau in fala notaruul pubic. Persoanela ‘care au domiciiul in stdinétala gi care depun cererea unica de até prin intormediul unui imputericit dau declaratia pe propria reguncar emis lemon sou cle cena le Romani 0) idenifcarea fa achive a parcelelor agricole uiizate: {abel centralizater care va cuprinde numérulcurent, suprafata (ha), actul de identicare @ supratete, blocul fic, parcola declaralé in corerea nied de plats din blocul fz gi cult Tnlocmt gi semnat da cate fermi, 4) prin derogare de la lit), panty anul de cerere 2018; in care se destigoard activates agrcolé: adevernfa ‘lborats de priméria po raza céreia esto situattoronul in calzs, In conformitate cu dateleprvind torenul agricolutiizatInsérise Jn Rogistul agrcol 2014, conform modalulu-cadru prevazut In ‘anexa ne. 1, Insap de o copie conform cu original feler Tn ‘care unt inccrea datele cin cap. Ib, cap. Il (@) Contractole de arendare incluso in @ocumentale mentonate a alin. 2) vor respecia provederia at .836—1-860 din noul Cod Civil. Contractela de arendare jachaiate inaintea intra tn vigoare a noului God Givil continu 88 Ish produca ‘fectole pnd la data incetéril prin modaltae stabilto prin ‘contract. Contractele de arendare InchBlate dupa intrarea In Vigoare a noului Cod Civil, firs. respectarea pravederior art, 1.836—1.850 din actul normatif/mentionat, nu slau Tn ‘consigerare, (4) Contractela de asociare in partcipatine incusa tn documentela menjionate la alin. (2) trebuie 28 respecte prevederls at. 1.940—1.054 din noul Cod Civil. Supeafetle de {feron afandatafinchiriatelcancesionatalimprumutata prin coniracte de comodat nu pot face cbiectul contractolor de ssodere in paicpaune (6) In cursul conkealelor administrative referitoare la uizarea legals terenuriior agicole care fae objectul carer nice de plat, funcjonarul APIA, rasponsbil cu administrarea ‘carer unice de plat, verified valabiitatea gi complettudinea