Sunteți pe pagina 1din 59

II.DREPTCIVIL.

DREPTURILEREALEPRINCIPALE
1.Dreptuldeproprietate1.1.Noiune
DefinirealegalaadreptuluideproprietateafostcompletataprinreglementareanouluiCodcivil
(inraportcuart.480dinvechiulCodcivil)insensulcelorevidentiatededoctrina.
Nouareglementaredefinesteacestdreptprincontinutulsau,adicaprinatributeleconferitede
dreptuldeproprietate:posesia,folosintasidispozitia.
Astfel,innouareglementare,seconsfintestedreptulrealaltitularuluideaposeda,deafolosisi
deadispune(jusposidendi,jusutendi,jusfruendisijusabutendi)debunulsau,proprietate
privata,atributecepotfiexercitateinmodabsolut,exclusivsiperpetuu,curespectarealimitelor
legale.
1.2.Continutuljuridicaldreptuluideproprietate
Continutuljuridicaldreptuluideproprietateesteacelasicuceldintextulart.480dinvechiul
Codciv.,sianume,atributeledreptuluideproprietatesunturmatoarele:
Posesia(jusposidendi)reprezinta,subaspectjuridic,apropiereastapaniriibunuluicareeste
obiectuldreptuluideproprietate,practic,relatiadintreproprietarsibunulsau.Astfel,posesiaca
elementdedreptexprimadreptuldeaapropriasiastapanibunul,spredeosebiredeposesia
exercitatacastaredefapt.
Folosinta(jusutendisijusfruendi)caatributaldreptuluideproprietate,spredeosebirede
termenulfolositinlimbajulcomun,interminologiajuridicareprezintadreptulproprietaruluidea
seservipersonaldebunulsauinfunctiedenaturaacestuia.Desigur,aceastaprerogativaa
titularuluinutrebuieexercitataabuziv.Exercitareaacestuiatributnuexcludeinsadreptul
proprietaruluideanusefolosidebunulsaupierdeprinneuzdreptuldeproprietate.
Ceadeadoualaturaaatributuluifolosintei(jusfruendi,fructus)reprezintadreptulproprietarului
deaculegefructeleproduseperiodicdebunulsau,faraaseconsumasubstantaacestuia.Astfel,
fructelesedeosebescdeproductecareconsumasubstantabunului.
Fructele,conformart.548N.C.C.,reprezintaaceleprodusecarederivadinfolosireaunuibun,
faraadiminuasubstantaacestuia.Fructelesunt:naturale,industrialesicivile.
Fructelenaturalesuntproduseledirectesiperiodicealeunuibun,obtinutefarainterventia
omului,cumarfiaceleapecarepamantulleproducedelasine,productiasisporulanimalelor.
Fructeleindustrialesuntproduseledirectesiperiodicealeunuibun,obtinutecarezultatal
interventieiomului,cumarfirecolteledeoricefel.
Fructelecivilesenumescsivenituri.Fructelecivilesuntveniturilerezultatedinfolosireabunului
decatreoaltapersoanainvirtuteaunuiactjuridic,precum

chiriile,arenzile,dobanzile,venitulrentelorsidividendele.
Dreptuldeproprietateasuprafructelornaturalesiindustrialesedobandesteladataseparariide
bunulcareleaprodus.Dreptuldeproprietateasuprafructelorcivilesedobandestezicuzi.

Spredeosebiredefructe,productelesuntproduseleobtinutedintrunbuncuconsumareasau
diminuareasubstanteiacestuia,precumcopaciiuneipaduri,piatradintrocarierasialtele
asemenea.Fructelesiproductelesecuvinproprietarului,dacaprinlegenusedispunealtfel.
c)Dispozitia(jusabutendi,abusus)esteatributuldreptuluideproprietate,carearedouaforme:
dispozitiamaterialasidispozitiajuridica.
Dispozitiamaterialasereferalabunurilecorporale,inclusivdrepturiledecreantaacaror
substantajuridicaesteinmaterialitateatitlului.Dispozitiamaterialapresupunedreptulproprieta
ruluica,elinsusisauprinaltapersoana,saconsumesubstantabunului,saculeagaproductele,sa
modifice,satransformesausadistrugabunul.
Dispozitiajuridica.Exercitareaacestuiatributserealizeazaprinactejuridicededispozitieintre
vii(intervivos)saupentrucauzademoarte(mortiscausa).Inacestsens,actedeinstrainarea
dreptuluideproprietateintreviipotfi:vanzarea,donatia,contractulderentaviagera,contractul
deintretinereetc.,iarpentrucauzademoartelegatul.
1.3.Caracterelejuridicealedreptuluideproprietate
InCodulcivil,laart.480,suntenumeratecaracterelejuridicealedreptuluideproprietate
(exclusivsiabsolut)iarinnoulCodcivil,laart.555alin.(1),seadaugasialtreileacaracter
consacratdedoctrina,sianume,perpetuitatea.Astfel,innouareglementare,dreptulde
proprietateesteabsolut,exclusivsiperpetuu.
a)Caracterulabsolut
Caracterulabsolutaldreptuluideproprietate,introprimaabordare,,poatefiprivitinsensul
diferentieriidedrepturilerelative,faraafiluatinconsiderarenumaicaracterulsauopozabil
ergaomnes,care,dealtfel,caracterizeazatoatedrepturileabsolute.Acestcaractertrimitemai
degrabalaundreptdeplin,complet.
b)Caracterulexclusiv
Caracterulexclusivprincareseintelegnunumaiputeriledeplinealetitularuluidreptului,cisi
monopolulacestuiaasuprabunuluisausiexcludereatertilor,inclusivaautoritatilorpublice.
Exceptiefaceproprietateacomuna,cazincareexistamaimultiproprietariasupraaceluiasibun
inacelasitimp,situatieincareamputeavorbideexercitareaincomunamonopoluluidecatre
coproprietari.
c)Caracterulperpetuu
Caracterulperpetuuestecorolarulperpetuitatiidreptuluideproprietateprivata,insensulca
acestadureazaatatatimpcatexistabunul.
Asadar,dreptuldeproprietate,dreptperpetuu,includesiideeatransmisibilitatiisale,fieprinacte
juridiceintrevii,fiepecaleasuccesiunii.

Totasemenea,caracterulperpetuualdreptuluideproprietateesteevidentiatside
imprescriptibilitateadreptuluideproprietate,carenusestingeprinneuz,limitadetimpa
dreptuluideproprietatefiinddeterminatadepieireabunului.
Asadar,dreptuldeproprietateestetransmisibil,cuexceptiabunurilorcarefacobiectuldreptului
deproprietatepublicasauacazurilordeinalienabilitatelegalaoriconventionalaabunurilor
proprietateprivata.

2.Modalitilejuridicealedreptuluideproprietate
Dreptuldeproprietateestedreptulcelmaicomplet"asupraunuibun,intrucatconfera
titularuluisautoateceletreiprerogative(posesia,folosintasidispozitia),avandcaracterabsolut,
insensulcaatributelecareintrainalcatuireacontinutuluisaujuridicexistainraporturile
proprietaruluicutertii,darsicaracterexclusiv,insensulcanumaiproprietarullepoateexercita
inmodindependent,indeplinatatealor.
Dreptuldeproprietateesteundreptabsolut,insalimitatincontinutulprerogativelorsale,siun
dreptexclusiv,darcarepoatefiexercitatinmodconcurentdemaimultititulari.
Dreptuldeproprietate,inacceptiunealuiceamailarga,exprimaputereasuveranasiabsolutaa
proprietaruluiasuprabunului,exercitatafaraintermedierea,farainterventiatertilorintretitularul
dreptuluisibunulceformeazaobiectuldreptuluisau.
Dreptuldeproprietateseinfatiseaza,deci,caundrepttotal,deplin,intrucatproprietaruldispune
detoateputerileasuprabunului.
Dacauniiautoriautratatcaracteruldeplinaldreptuluideproprietatedistinctdecaracterul
exclusiv,conceptiereflectatasidenoulCodcivilroman,introaltaopinie,plenitudineaputerilor
proprietaruluisiexcludereatertilordelaexercitareaprerogativelorsalereprezintadouaaspecte
indisolubillegatesicare,impreuna,contureazacaracterulexc1usivaldreptuluideproprietate.
Acestedouatrasaturi,deesentadreptuluideproprietate,careiisuntproprii,ilindividualizeaza
intrecelelaltedrepturireale,reflectandatatseparat,darmaialesimpreuna,modulsuveranin
careproprietaruliiexercitgputerilepecaredreptulsauileconfera.
Incazuldreptuluideproprietatepursisimplu,prerogativeletitularuluisuntnunumaidepline,
darsiindependentedeoriceputeriexercitatedealtapersoanaasuprabunului.Exclusivitatea
dreptuluideproprietateareinvedereposibilitateaproprietaruluideaexercitasingurasupra
lucruluitoateceletreiatributecareintraincontinutuljuridicaldreptuluisau,inmodnemijlocit
siindependent.
Titularuldreptuluideproprietate,persoanafizicasaupersoanajuridica,arevocatiadeaexercita
totalitateaatributelorcareintrgincontinutuljuridicaldreptului,pedeoparte,iarpedealta
parte,dealeexercitasingur,farainterventiaaltorpersoane.Dreptuldeproprietateesteundrept
exclusiv,insensulcaproprietarulisiexercitatoateprerogativeleasuprabunuluisingur,inputere
proprie,cuexcludereatuturorcelorlaltesubiectededrept,darcurespectareaordiniipublicesia
dispozitiilorimperativealelegii.
Asadar,ceeacedistingeinmodesentialdreptuldeproprietatedecelelaltedrepturirealeeste
tocmaiexercitareaprerogativelordreptuluidecatreproprietateinputerepropriesiininteres
propriu.
Exercitareainputereproprieaatributelorceintraincontinutuljuridicaldreptuluiproprietarului
trebuieinterpretatainsensulcaproprietarulsesupunenumailegii,intimpcetitulariialtor
drepturirealeasupraaceluiasibunpotexercitanumaiopartedintreacesteatribute,in

conformitateculegea,darsicurespectareavointeiproprietarului,carestabilestelimitele
atributelorpecarelerecunoastealteipersoaneasuprabunuluisau.
Totodata,proprietarulexercita,directsauindirect,plenitudineaatributelorcareintrain
continutuljuridicaldreptuluideproprietate,ininterespropriu.
Dreptuldeproprietateestepursisimpluinsituatiaincarearecatitularosingurapersoanasia
fostdobanditdecareproprietarulactualinmodsigur,ireversibil,faracaexistenta
3

dreptuluiinpatrimoniuldobanditoruluisadepindadeunevenimentsaudeoimprejurare
viitoare,carearfidenaturasaildesfiintezerevocandulsauanulandul.
Inunelesituatii,dreptuldeproprietateareoanumecomplexitatecarerezultadinaceeaca
dreptulnumaiestepursisimplu,ciafectatdemodalitati,insensulca,fieesteundreptasupra
unuiasaumaimultorbunuricareapartinsimultanmaimultortitulari,fieexistentaviitoarea
dreptuluiinpatrimoniultitularuluiestelegatadeunevenimentsaudeoimprejurareprevazutade
legeoricareestestabilitaprinvointaomului.
Modalitatiledreptuluideproprietatesunt,inopinianoastra,proprietatearezolubila,proprietatea
anulabilasiproprietateacomuna(caresepoateinfatisacaproprietatecomunapecoteparti,fie
eaobisnuitasaufortatasiperpetua,proprietatedevalmasaoriproprietateperiodica).
Prinurmare,incadrulproprietatiicomuneartrebuisasefacaodistinctienetaintreceeacear
puteaficonsideratcafiindformealeproprietatiicomune,respectivproprietateacomunapecote
parti(coproprietate),proprietateadevalmasasiproprietateaperiodica.
Potrivitdispozitiilorart632N.C.C.,formeleproprietatiicomunesunturmatoarele:
proprietateapecoteparti(coproprietatea)siproprietateaindevalmasie(devalmasia).
Coproprietateapoatefiobisnuitasaufortata(candnupoateincetaprinpartaj).
Avandinvederecaracteruldeplinsiexclusivaldreptuluideproprietate,maimultepersoanenu
potaveainacelasitimpproprietateaintreagaasupraaceluiasibun.
Caracteruldeplinaldreptuluideproprietate,exercitareadecatretitularuldreptuluiaplenitudinii
prerogativelorpecaredreptulsauileconferasepastreazasiincazulproprietatiirezolubileorial
proprietatiianulabile,intrucatatatproprietarulsubconditierezolutorie,catsidobanditoruldin
actuljuridicanulabilsecomportacuprivirelabuncaproprietariactuali,decicaoriceproprietar
pursisimplu.
Incazulproprietatiianulabilesialproprietatiirezolubile,suntemmaicurandinprezentaunei
vocatiiaexercitiuluiconcomitentalatributelordreptuluideproprietate,faraseajungelao
asemeneaexercitaresimultana.Chiardacadreptuldeproprietatesubconditierezolutorienuare
aceeasivaloarecuundreptpursisimplu,acestanuestetotusiosimplavirtualitatededrept,cum
estecazuldreptuluisubconditiesuspensiva.
Nimicnuexcludecoexistentamodalitatilordreptuluideproprietate.Astfel,esteposibilca
dreptuldeproprietateasupraunuibunsaseinfatiseze,inacelasitimp,atatcadreptdeproprietate
comunapecoteparti,catsicadreptdeproprietateanulabilasaurezolubila.Deasemenea,in
practica,poatefiimaginatacoexistentacoproprietatii,fieeaobisnuitasi/saufortata,cudreptulde
proprietateperiodica.
Regulaestecadreptuldeproprietatesafieundreptindividual,pursisimplu,iarproprietatea
comunanuconstituiedecatoexceptiedelaregula,catavremelegiuitorulinsusiaconsiderato
numaiunaccident.
InnoulCodcivil,intregCapitolulIValTitluluiII(Proprietateaprivata")dinCarteaaIIIa
(Desprebunuri")estededicatproprietatiicomunesicontinenormeaplicabileoridecateori,in

temeiulunuiactjuridicsaualaltuimoddedobandireprevazutdelege,dreptuldeproprietate
privataaredoisaumaimultititulari(art631).
Dacabunulestestapanitincomun,coproprietatea(dreptuldeproprietatecomunapecoteparti)
seprezuma,panalaprobaconntrara(art633).
Incazulproprietatiicomune,plenitudineaprerogativelordreptuluideproprietateesteexercitata
incomundetitulariidreptului,Cuelementespecifice,dupdcumsunteminprezenotaproprietati
cornunepecoteparti,aproprietatiidevalmasesauaproprietatiiperiodice.

Caracterulexclusivaldreptuluideproprietatesementineincazulproprietatiicomune.Chiar
dacaopersoanaajungesanumaiexercitesinguraprerogativeledreptuluideproprietate,acestea
nudevin,totusi,independentedevointasa.
Inconcluzie,ceeaceseimpuneafisubliniatestecaracterulcolectivaldreptuluideproprietate
comuna,caractercarerezultadinunitateabunuluiasupracaruiapoartadreptuldeproprietate
avandmaimultititulari.
2.1.Proprietateacomunpecotepri
A.Proprietateacomunapecotepartiobisnuita
Dreptuldeproprietatecomunapecotepartiobisnuita,camodalitateadreptuluideproprietate,se
caracterizeazaprinaceeacaunbun,nefractionatinmaterialitateasa,apartinesimultanmai
multorproprietari.
Proprietateacomunapecotepartiimplicaexistentaadoisaumaimultititulariaidreptului,care
poartaasupraaceluiasibun.Dreptulfiecaruicoproprietaresteconcurent,seintalnestecu
drepturilecelorlaiticoproprietariinfiecareparticuladinbunulrespectiv.
Rezultacaniciunproprietarnuestetitularexclusivasuprauneifractiunimaterialedinbun,care
nuestedivizatinraportdedrepturilefiecaruicoproprietar.
Mairezultacafiecarecoproprietarestetitularexclusivdoarasuprauneicotepartiidealedin
dreptuldeproprietate,determinatainmodabstractsubformauneifractiimatematice,
procentuale.
Aceastamodalitateaclreptuluideproprietateare,inprincipiu,uncaracteresentialmente
temporar,insensulcaoricaredintretitulariidreptuluideproprietatepoatesacearaincetarea
coproprietatiiprinpartaj,faraafiexclusesialtemodurideincetareacoproprietatiiobisnuite.
CatavremenuauexistatdispozipiinCodulcivilsauinlegispecialecaresareglementeze
exercitareadreptuluideproprietatecomundpecotepatriobisnuita,origineateorieiasupra
coproprietatiiafostcautatainesentajuridicaainstitutieisiindispozitiilelegaleprivind
imparteala.
Subacestaspect,seimpuneafifacutadistinctiadintredrepturilecoproprietarilorasuprabunului
inmaterialitateasasidrepturilecoproprietarilorasupracoteipartiidealesiabstractedindreptul
deproprietate.
Intredrepturilecoproprietarilornuexistadiferentecalitative,cidoarcantitative.Niciun
coproprietarnupoateexercitaexclusivdreptuldeproprietateasuprabunului,ceeacenu
inseamnacaacestanupoatedispuneliberdecotasapartedindreptuldeproprietate.
Inceprivestevalabilitateaunuiactdedispozitietranslativdeproprietateincheiatdeun
coproprietarfaraacordulcelorlalti,solutiilelacaresaajunsinpracticajudiciaradiferadupa
cumdobanditorulaveasaunucunostintadespreimprejurareacainstrainatorulnuaveacalitatea

deproprietarexclusivcuprivirelabunulceaformatobiectulactului.
Atuncicanddobanditorulacunoscut,lamomentulincheieriicontractului,cinstrainatorulnu
esteproprietarexclusivalbunului,sastatuatcaactuljuridicestevalabil,daresteafectatdeo
conditierezolutorie.Consolidareasaudesfiintareaactuluirespectivdepindederezultatul
partajului.Daca,prinoperatiuneadepartaj,bunulrevineinproprietateaexclusivaa
coproprietaruluiinstrainator,atuncidreptuldobanditoruluiseconsolideaza.Daca,dimpotriva,
bunulinstrainatrevine,inurmapartajului,inlotulaltuicoproprietar,atunciinstrainarease
desfiinteazacaurmareaefectuluideclarativalpartajului.
5

NoulCodcivilabandoneazaconceptiapotrivitcareiapartajularecaracterdeclarativ,conform
dispozitiilorart.680efecteleimparteliiurmandaseproducenumaipentruviitor.
Art680Efectelejuridicealepartajului"(1)Fiecarecoproprietardevineproprietarul
exclusivalbunurilorsau,dupeicaz,sumelordebaniceiaufostatribuitenumaicuinceperede
ladatastabilitainactuldepartaj,darnumaidevremededataincheieriiactului,incazul
impareteliivoluntare,sau,dupdcaz,deladatareimemeriidefinitiveahotareiriijudecatoresti.
(2)Incazulimobilelor,efectelejuridicealepartajuluiseproducnumaidacaactuldepartaj
incheiatinformaautenticasauhotaraireajudecdtoreascaramasadefinitiva,dupeicaz,aufost
inscriseincarteafunciara."
Inconformitatecureglementarileart.786dinvechiulCodulcivilinvigoare,partajulaveaunact
declarativdedrepturi,fiecaredintrefostiicoproprietarifiindconsideratproprietarexclusival
bunuluisaubunurilorceiaurevenitinurmapartajului,retroactivdinmomentulnasterii
dreptuluideproprietatecomuna.Coproprietarulcaruiaiireveneabunulveacalitateadetertfata
deacteleincheiatedecatreoricaredintreceilalticoproprietaricuprivirelabunulrespectiv.
Evenimentulcuvaloaredeconditieestereprezentatdecuprinderea,cuocaziarealizarii
partajului,inlotulcoproprietaruluicarenuaparticipatlaincheiereaactului,abunuluisaua
bunurilorceauformatobiectulactuluidedispozitie.Producereaacestuievenimentare
semnificatiaindepliniriiconditieirezolutorii,consecintafiindaceeaadesfiintariiretroactivea
actuluideinstrainare.
Daca,insa,lapartaj,bunularfiinclusinlotulcoproprietaruluicareaincheiatactuldedispozitie,
caefectalindepliniriiconditiei,actulesteconsolidatretroactiv,intrucatcoproprietarulcarea
dispusdebunesteconsideratproprietarpursisimplu,dinmomentulnasteriistariide
coproprietate.
Introaltaopinie,saaratatcunastfelderationamentnuarexplicatotusisituatiadobanditorului,
carenupoateficonsideratcaavandundreptasupraintreguluibun,charsisubconditie
rezolutorie,atatavrernecatautorulsauarenumaiocotapartedindreptuldeproprietate.De
aceea,sapropusoreinterpretareaevenimentuluicuvaloaredeconditie,insensulcincluderea
lapartajabunuluiinlotulcoproprietaruluicareaincheiatactuldedispozitiereprezinta,defapt,
nuoconditierezolutorie,cioconditiesuspensiva.Consecintacaredecurgedintroastfelde
interpretareesteaceeaca,inipotezaatribuiriibunuluicoproprietaruluicareadispusdeel,
proprietarulsubconditiesuspensivadevineproprietarexclusiv,iarincazcontrar,conditianu
poateficonsideratacafiindindeplinit,astfelincatpartilesegasescinsituatiaincareactuljuridic
dedispozitienuarfifostincheiat.
Dacaactuldedispozitieimbracaformaunuiactdeinstrainare,neamaflainprezentaunuicaz
deproprietaterezolubilaatipica,caracterulatipicfiinddeterminat,pedeoparte,deiinprejurarea
caevenimentulcuvaloaredeconditierezolutorienuestestabilitprinvointapartilor,cidecare
legiuitor,iarpedealtaparte,defaptulcatransmitatorulnuesteproprietarpursisimplu,elavand
numaiocotapartedindreptuldeproprietate.
Altiautori,analizandjustificareateoreticaacaracteruldeclarativalpartajuluisuccesoral,au

consideratcanuarputeafiacceptatateoriapotrivitcareiafiecaremostenitoresteproprietarsub
conditiesuspensivaalbunurilorceiisuntatribuitesisubconditierezolutoriealcelorcesunt
atribuitecelorlalti.Cualtecuvinte,pendenteconditione,oriceproprietarsubconditiesuspensiva
presupuneinmodnecesarexistentaunuiproprietarsubconditierezolutorie,candbunultrebuie
saaibaunproprietaractual.Incazulimparelii,insa,acestadinurmanupoatefideterminatar

urmacatoticoereziisuntproprietarisubconditiesuspensiva,ceeacearinsemnacanimeni,in
timpulindiviziunii,nuareproprietateaactualaabunurilorsuccesorale,ceeaceesteinadmisibil.
Inopiniaautoruluicitat,solutiaesteaceeadeaconsideracaracteruldeclarativalimparteliica
fiindofictiunelegala,concluzierezultanddinchiarinterpretareatextuluiart786C.civ.,potrivit
caruiafiecaremotenitorestenumaipresupuscaadobanditsingurimediatdeladefunctbunurile
cealcatuiesclotulsau.Aspunecaimpartealaareefectretroactiv,adicaaafirmacdbunurile
cuprinseinfiecarelotaufosttransmisedirectdeladefunctlaeredeleatributarinseamnaa
nesocoti,realitateastariideindiviziunecareaexistatintretimp.
Insfarit,seimpuneafimentionatasiopiniapotrivitcareia,insituatiavanzariibunuluice
formeazaobiectuldreptuluideproprietatecomundpecoteparicuincalcareareguliisarimpune
aplicareasolutieiprincareafostrezolvataproblemavanzariibunuluialtuia.
Vanzareacumpararealucruluialtuiaincunotintadecauza,reprezentandooperatiune
speculativa,saaratateaareocauzailicitaastfelincatestenulaabsolutinbazaart968C.civ.,in
afaradecazulincareactulafostsavarsitincadrulexercitariilegaleacomertului.
Inipotezaincarecumparatorulafostineroare,socotindcabunulvandutapartinevanzatorului,
vanzareaesteanulabilapentrueroareasupracalitatiiesentialeavanzatorului,careafost
consideratdecumparatordreptproprietaralbunului.
Potrivitdispozitiilorart.642N.C.C.,actelejuriclicefacutecunerespectarearegulilorprevazute
laart.641(aunanimitatiisauamajoritatii,dupacaz)suntinopozabilecoproprietaruluicarenua
consimtit,expresontacit,laincheiereaactului.Coproprietaruluivatamatiserecunoastedreptul
ca,inaintedepartaj,saexerciteactiunileposesoriiimpotrivatertuluicarearfiintratinposesia
bunuluicomuninurmaincheieriiactului.Inacestcaz,restituireaposesieibunuluisevafacein
folosultuturorcoproprietarilor,cudauneinterese,dacaestecazul,insarcinacelorcareau
participatlaincheiereaactului.
Inconformitatecuprevederileart681dinacelasiCod,acteleincheiate,inconditiilelegii,deun
coproprietarcuprivirelabunulcomun,ramanvalabilesisuntopozabileceluicaruiaiafost
atribuitbunulinurmapartajului.
Daca,ladataincheieriicontractuluiasupraunuibunindividualdeterminat,acestaseaflain
proprietateaunuitert,contractulestevalabil,iarvanzatorulesteobligatsaasiguretransmiterea
dreptuluideproprietatedelatitularulsaucatrecumparator.Obligatiavanzatoruluiseconsidera
cafindexecutatafieprindobandireadecareacestaabunului,fieprinratificareavanzariidecare
proprietar,fieprinoricealtmijloc,directoriindirect,careprocuracumparatoruluiproprietatea
asuprabunului.
Incazulincarevanzatorulnuasiguratransmitereadreptuluideproprietatecatrecumparator,
acestadinurmapoatecererezolutiuneacontractului,restituireapretului,precumsi,dacaeste
cazul,dauneinterese.
Atuncicanduncoproprietaravandutbunulproprietatecomunasi,ulterior,nuasigura
transmitereaproprietatiiintreguluibuncarecumparator,acestadinurmapoatecere,pelanga

dauneinterese,laalegereasa,fiereducereapretuluiproportionalcucotapartepecarenua
dobandito,fierezolutiuneacontractului,incazulincarenuarficumparatdacaarfitiuteanuva
dobandiproprietateaintreguluibun.
Insa,cumparatorulcare,ladataincheieriicontractului,cunosteacabunulnuapartineain
intregimevanzatorului,nupoatessoliciterambursareacheltuiefilorreferitoarelalucrarile
autonomesaulucrarileadaugatevoluptuare(art1683N.C.C.).
Dreptulcoproprietaruluideacerepartajulnuseconfundacudreptulacestuiadeadispunede
cotapartedindreptuldeproprietateasuprabunului.

Deoarecefiecarecoproprietarareundreptexclusivdeproprietateasupracoteipartiidealedin
dreptuldeproprietate,acestapoateinstrainaaceastacotapartesauopoategreva,fardafi
necesarconsimtdmantulcelorlalticoproprietari.
Incazulinstrainariicoteipartiidealedindreptuldeproprietate,dobanditorulvalualocul
coproprietarului,avandaceleasidrepturi
Inceprivesteactiuneainrevendicare,aceastapoatefiexercitatadeproprietarulexclusival
bunuluirevendicat,deunderezultacatincoproprietarnupoateintroduceactiuneainreven
dicareimpotrivacelorlalticoproprietari,deoareceacestanuestetitularulexclusivaldreptuluide
proprietateasuprabunului,ciarenumaiocotaparteideala,matematicadindrept.
Avandinvedereca,prinactiuneainrevendicare,seurmaresteredobandireaposesieiasupra
bunului,inmaterialitateasa,opiniamajoritaraexprimataindoctrina,darsiinsolutiile
jurisprudentiale,afost,initial,insensulcauncoproprietarnupoateformulasinguroastfelde
actiune,faraacordulcelorlalti.Respingereaactiuniiintroastfeldesituatie,casanctiune,nu
reprezintaunscopinsine,ciaparecafiindunmijlocdeprotectieimpotrivaactuluidedispozitie
alunuiadintrecoproprietaricare,prinexercitareaactiuniiinrevendicarecuincalcarearegulii
unanimitatii,tindeladobandireadreptuluideproprietateexclusivaasuprabunuluirevendicat.
Inplanprocedural,existentaacorduluituturorcoproprietarilorlaintroducereaactiuniiin
revendicarecuprivirelabunulceformeazaobiectuldreptuluideproprietatecomunasereflecta
injustificareacalitatiiprocesualeactive.
Astfel,deexemplu,injurisprudentaCEDO,cauzaLupassialtiivs.Romania,14decembrie
2006,publicatainM.Of.nr.464din10iulie2007,Curteaaretinutcaaplicareastrictaaregulii
unanimitatiileaimpusreclamantilorosarcinadisproportionataceiaprivatdeoriceposibilitate
clarasiconcretadeaobtineexaminareadecatreinstanteacererilorlorderestituireaterenurilor
inlitigiu,aducandastfelatingeresubstanteiinsesiadreptuluilordeacceslaoinstanta.Prin
urmare,aavutlocincalcareaart.61dinConventie.
Saconsiderat,introaltaopinie,caactiuneainrevendicareesteactdeconservare,sinude
dispozitie,astfelincatpoatefiintrodusadeunsingurcoproprietarimpotrivaunuitertcarede
finebunulfaratitlusiesteadmisibila,intrucaturmeazaregulilegestiuniideafaceri.
NoulCodcivilcontine,subacestaspect,modificarideesenta.Astfel,inconformitatecu
dispozitiileart.643,fiecarecoproprietarpoatestasingurinjustitie,indiferentdecalitatea
procesuala,inoriceactiuneprivitoarelacoproprietate,inclusivincazulactiuniiinrevendicare.
Hotararilejudecatorestipronuntateinfolosulcoproprietatiiprofitatuturorcoproprietarilor,iar
hotararilejudecatorestipotrivniceunuicoproprietarnusuntopozabilecelorlalticoproprietari.
Candactiuneanuesteintrodusadetoticoproprietarii,paratulpoatecereinstanteidejudecata
introducereaincauzaacelorlalticoproprietariincalitatedereclamanti,intermenulsiconditiile
prevazuteinCoduldeproceduracivilapentruchemareainjudecataaaltorpersoane.
Potrivitdispozitiilorlegaleinvigoare,cumcoproprietariiexercitaimpreundatoateatributelecare

intraincontinutuljuridicaldreptuluideproprietate,rezultacasiactiuneainrevendicarepoatefi
exercitatadecatretoticoproprietarii,faraafinecesarcaacestiasaiasadinindiviziune.
Deasemenea,oricaredintrecoproprietaripoaterevendicasingurcotasaparteidealasiabstracta
dindreptuldeproprietateasuprabunului.
B.Proprietateacomunapecotepartifortatasiperpetua

Potrivitdispozitiilorart.632alin.(3)N.C.C.,ceeacecaracterizeazacoproprietateafortataeste
faptulcaaceastanupoateincetaprinpartajjudiciar.Asadar,dinmodulderedactareatextului,
introinterpretareperacontrario,arrezultacapartajulconventionalnuesteexclus.
Inacestsens,potfimentionatesidispozitiileart.671alin.(3)N.C.C.,caredispundupacum
urmeaza:incazulproprietatiiperiodicesiincelelaltecazuridecoproprietatefortata,partajul
esteposibilnumaiprinbunainvoiala".
Dacabunulestestapanitincomun,coproprietateaseprezuma,panalaprobacontrara(art
633).
Prinurmare,proprietateacomunapecotepartiobisnuitareprezintaregula,normelecareo
reglementeazaconstituinddreptulcomun.
Prezumtiadecoproprietateeste,insa,oprezumtierelativa,iarodatacesefacedovadacontrara
(insensulcasunteminprezentacoproprietatiifortate,adevalmasieisauaproprietatiiperiodice),
devinincidentereglementarilespecificefiecareiadintreformeledeorganizareadreptuluide
proprietateenuntate,careseabatdelaconfiguratiatipicaadreptuluideproprietatepurisimplu.
Coproprietateafortatasiperpetuaconstituieexceptiadelaregulapotrivitcareiaproprietatea
comundpecotepartipoatefisistataoricandprinpartaj.Aceastaformaaproprietatiicomunepe
cotepartipoartaasupraunorbunuricare,datoritadestinatieicaracteruluiperpetuualacestei
destinatii,nupotfiimpartite.
Coproprietateafortatasiperpetuaarecaobiectunbunsaumaimultebunuri,care,datorita
naturiilor,potsisuntfolositeinmodpermanentdedoisaumaimultiproprietari,eleneputandsa
fieimpartite.
Bunurileasupracaroraseexercitacoproprietateafortatasiperpetuasuntaccesoriifatadealte
bunuriconsiderateprincipalesicaresuntproprietateexclusivaafiecaruicoproprietor.Inaceasta
ipoteza,coproprietateaestefortatapentrucaexistasisementineindependentdevointa
coproprietarilorsiesteperpetuadatoritascopuluisaudestinatieipermanentecareiaiisunt
afectatebunurileasupracarorapoarta.
Conformprincipiuluiaccesoriumsequiturprincipalem,situatiajuridicaadreptuluide
proprietatecomunapecoteparifortatasiperpetuaourmeazapeaceeaadreptuluideproprietate,
purtandasuprabunuluiprincipal.
Coproprietariinupotsolicitapartajareabunuluicomun,accesoriunecesaralbunuluiprincipal,
buncareconstituieobiectuldreptuluideproprietateexclusivaalfiecaruiadintrecoproprietari.
Cutoateacestea,practicajudiciaraaadmispartajulfolosinteiunorbunuriproprietatecomunape
cotepartifortatasiperpetua,cumarfi,spreexemplu,curteaunuiimobilsaupodulacestuia.
Incazulproprietatiicomunepecotepartifortate,coproprietariiaudrepturimailargidecat
coproprietariiincazulproprietatiiobisnuite.
Fiecarecoproprietarpoatefolosibunulcomuncaunadevaratproprietar,existandinsaanumite
limite,insensulcanusepoateaduceatingeredrepturilorsimultaneconcurente,deaceeasi

natura,egale,reciproce,alecelorlalticoproprietari,iarfolosintatrebuiesaserealizezenumaiin
scopulutilizniifonduluicaruiaiafostafectatbunulcomunaccesoriu.
Fiecarecoproprietarnupoateefectuaactedeadministrare,nicichiarinfolosultuturor
coproprietarilor,decatcuacordulunanimalacestora.
Uncoproprietarnuaredreptuldedispozitiedecalcuprivirelacotasaparteabstractadindreptsi
nupoatetransformamoduldefolosintaalbunuluicomun.
Deasemenea,uncoproprietarnupoateincheiaactededispozitieprincaresainstrainezebunul
ceformeazaobjectaldreptuluideproprietatecomunapecotepartifortatasiperpetua.
9

Instrainareabunuluiproprietateexclusivaconduce,automat,latransmitereacatredobanditora
dreptuluideproprietatecomunapecoteparifortatasiperpetua,cadreptaccesoriu.
Coproprietariiauobligatiasasuportecheltuieliledeintretinere,folosinta,reparatii,conservarea
bunuluicomun.Intindereaacesteiobligatiisestabilesteinraportdeparteafiecaruiasaude
valoarea,deintindereabunuluiprincipalpentruacaruiutilitateestedestinat,caaccesoriu,bunul
asupracaruiaseconstituiedreptuldeproprietatecomunapecotepartifortatasiperpetua.
Existaanumitesituatiiincarejurisprudentaaadmis,inmodexceptional,casiincetarea
coproprietatiifortateesteposibila.
Inconcluzie,apreciemcafiindintemeiataobservatiapotrivitcareiaproprietateacomunapecote
parti,camodalitateadreptuluideproprietate,nuafecteazacaracterulperpetuualacestuia,ci,
partial,caracterulexclusiv.
Inaltaordinedeidei,dacaincazulcoproprietatiiobisnuite,caracterultemporaraluneiasemenea
starestemaipregnant,unatarecaracternuesteexclusniciincazulcoproprietatiifortate,care
are,insa,oduratamaimareintimp.
2.2.Proprietateacomunndevlmie
Dreptuldeproprietatecomunaindevalmasiereprezintaoformaaproprietatiicomune
caracterizataprinaceeacztitulariinuaudeterminataocotaparteidealamatematicadindreptul
deproprietateasuprabunurilor,caresuntnefractionateinmaterialitatealor.
Potrivitdispozitiilorart.667N.C.C.,existaproprietatecomunaindevalmasieatuncicand,prin
efectullegiisauintemeiulunuiactjuridic,dreptuldeproprietateapartineconcomitentmai
multorpersoanefzracavreunadintreacesteasfietitularuluneicotepartideterminatedin
dreptuldeproprietateasuprabunuluisaubunurilorcomune.
Dacasenasteprinefectullegii,proprietateaindevalmasieestesupusadispozitiiloraceleilegi,
caresecompleteaza,inmodcorespunzator,cuceleprivindregimulcomunitatiilegale,iarin
cazulincareizvoruldevalmasieiesteunactjuridic,dispozitiileprivitoarelaregimulcomunitatii
legaleseaplicainmodcorespunzator.
Indreptulfamiliei,comunitateamatrimonialadebunuriasotilorreprezintaonotiunemailarga
decatdevalmasia,intrucatincludenunumaidreptuldeproprietate,darsialtedrepturi
patrimoniale,drepturireale,drepturidecreantasiobligatiipatrimoniale.
Proprietateadevalmasaasotilorpoartanumaiasuprabunurilorcareaufostdobanditeintimpul
casatorieidecatresoti,impreunasaudeoricaredintreei.
Conformart.30alin.(1)C.fam.,bunuriledobanditeintimpulcasatorieideoricaredintresoti
constituiebunuricomunealeacestora.Oriceconventiecontraracomunitatiidebunuriasotilor
esteinterzisa.,nesocotireaacesteiinterdictiifiindsanctionatacunulitateaabsoluta.In
continuare,art31C.fam.faceoenumerareabunurilorpropriialesotilor,deciaacelorbunuri
careconstituieoexceptiedelacomunitateadebunuri.

Potrivitdispozitiilorart35C.fam.,sotiiadministreazasifolosescimpreunabunurilecomune,
dispunandtotincomundeacestea.Seconsideracaoricaredintresotiareconsimtamantul,
celuilaltinexercitareadrepturilorasuprabunurilorcomune,exceptieconstituindsituatia
instrainariisaugrevariiimobilelorbunuricomune.
Incazulacestordinurmabunuri,numaiopereazaprezumtiademandattacitreciprocintresoti,
ciestenecesarafieoimputernicirespecialadatadecatrecelalaltsot,fieincheiereaactuluide
catreambiisoti.

10

Sotiiauposibilitateasastabileascaincomunmoduldeexercitareaatributelordreptuluide
proprietate.Candunuldintresotiincheiesinguracteledeadministrare,folosintasidispozitie,
opereaza,asacumamaratatregulamandatuluitacitreciproc.Prezumtiademandattacitreciproc
esterelativa;eapoatefiinlaturatapentrufiecareactinparte,incazulincareceldlaltsotface
probacasaopuslaincheiereaactuluirespectiv.
Dreptuldeproprietatecomunaindevalmasiealsotilorinceteazainmomentuldesfaceriisau
incetariicasatoriei,darexistaposibilitateacabunurilecomunesafieimpartiteinanumite
imprejurari,cutotulexceptionale,chiarsiintimpulcasatoriei.
Impartealapoatesafiesolicitatadecatreunuldintresotisaudecatrecreditoriipersonaliai
acestora.Prindesfacereasauincetareacasatoriei,dreptuldeproprietatecomundindevalmasiese
transformainproprietatecomunapecoteparti,inraportdecontributiasotilorladobandirea
bunurilorrespective.Avandinvedereaceastacontributie,sepotfaceapoiloturilesisepoate
procedalaimpartealamaterialaabunurilorcomune,pentruaseajungeladreptuldeproprietate
exclusivaaloricdruiadintresotiasuprabunurilorcareaufoststabiliteinlotulsau.
Potrivitdispozitiilorart312N.C.C.,viitoriisotipotalegecaregimmatrimonial:comunitatea
legalaseparatiadebunurisaucomunitateaconventionala.
Bunuriledobanditeintimpulregimuluicomunitatiilegaledecareoricaredintresotisunt,dela
datadobandiriilor,bunuricomuneindevalmasiealesotilor(art339).

11

3.Dezmembrminteledreptuluideproprietate
NoulCodcivildaexpresieconceptuluimodernprivinddezmembraminteledreptuluide
proprietate,potrivitcaruiadrepturilerealeasuprabunuluialtuiasuntconsecintadezmembrarii
atributelorcarealcatuiesccontinutuljuridicaldreptuluideproprietate.
Astfel,asupraaceluiasibunseexercitamaimultedrepturireale,cumsuntdreptuldeproprietate
dreptcomplet,deplin,careincontinutulsauincludetoateatributele(posesia,folosintasi
dispozitia)darsialtedrepturirealeconstituiteprindivizareaunoratributealedreptuluide
proprietate,maiputindispozitiajuridica.
Proprietaruldreptuluidezmembratpastreazaintotdeaunaopartedinatributeledreptuluide
proprietate,adeseorifiindunnudproprietar.
Indoctrina,dezmembraminteledreptuluideproprietateauprimit,subaspectuldefiniriilor,cu
unelenuante,caracterizareacafiind,inesenta,drepturirealeprincipale,derivatedindreptulde
proprietateprivataasupraunuibunproprietateaalteipersoane,careseconstituiesause
dobandescprintransferareaunorelementealecontinutuluijuridicaldreptuluideproprietate
asuprabunuluirespectivcatreoaltapersoana,sauprinexercitareaacestorelementedecatre
proprietarulbunuluisidecareoaltapersoana.
Asadar,dezmembraminteledreptuluideproprietatesuntlimitate,canumar,prinlege.In
enumerareaCoduluicivil,elesunt:
dreptuldeuzufruct;
dreptuldeuz;
dreptuldeabitatie;
dreptuldeservitute.
Catprivestedreptuldesuperficie,desirecunoscutunanimdedoctrinasijurisprudenta,elnuse
regaseainenumerareadatadevechiulCodulcivil.
InnoulCodcivil,dreptuldesuperficieesteexpresreglementat,chiarprimul,inenumerarea
dezmembramintelor(art.699701).
Desigur,inreglementareanouluiCodcivilseregasesc,cuuuelecompletarifatadeCodulcivil,
sidreptuldeuzufruct,dreptuldeuz,dreptuldeabitatiesidreptuldeservitute.Dupacumammai
mentionat,dezmembramintelesuntincompatibilecudreptulde.proprietate
3.1.Dreptuldeservitute
FatadesolutiaaleasadenoulCodcivil,potrivitcareiaservituteaestesarcinacaregreveazaun
imobilpentruuzulsauutilitateaimobiluluiunuialtproprietar"sicaresepoateconstituinumai
petemeiulunuiactjuridicoriprinuzucapiune",sepuneproblema,inraportcufosteleservituti
naturalesaulegale"(inprezentreglementatecalimitelegalealedreptuluideproprietate),daca
nuestevorbadoardedelimitaridoctrinare.

Astfel,uniiautoriconsideracaacesteapotfiprivitecaservitutiinsenslarg",cumarfi,de
pilda,curgereaapelor,dreptuldetreceresi,poate,chiarobligatiilesauservitutile"deprotectiea
mediuluisiservitutileinsensrestrans",cadezmembramintealedreptuluideproprietate,asa
cumrezultadinart.755alin.(1)N.C.C.
Deregula,servituteapresupunedouaimobileapartinandunorproprietaridiferiti,dintrecareunul
(dintreimobile)estefonduldominant,iarcelcaresuportaservitutea"estefondulaservitpotfi
insasisituatiiincareservitutilesaaibacaracterreciproc.
12

Inart.755alin.(2)NCCsementioneazacafonduldominantpoate,princonstituireaservitutii,
saisporeascautilitateaeconornicasailconfortul.
Dacaeste,insasaaveminvedereopiniadoctrinaracuprivirelaservituteainsenslargsi
servituteainsensrestrans,inprimulcaztitularulfonduluidominantareundreptcorelativ
restrangeriiexercitariidreptuluideproprietateafonduluiaservit.Acestdreptpotestativnueste
undreptreal.Dealtfel,elnuseregasesteinenumerareadrepturilorrealedelaart551N.C.C.,ce
areinvederezecedrepturireale,pecareledenumeste,precumsialtedrepturicaroralegeale
recunoasteacestcaracter.
Ceadeadouacategoric,servitutileinsensrestrans,adevaratedezmembramintealedreptuluide
proprietate,oferaposibilitateatitularuluidreptuluideaexercitachiaruneleprerogativeale
dreptuluideproprietatealetitularuluifonduluiaservit,prerogativececonstituiecontinutul
juridicalacestuidrept.Asadar,numaidreptuldeservituteinsensrestransesteundreptreal,
prevazutinmodexpresdeart.551pct.6N.C.C.Acestdreptrealpoatefiaparatprinactiunea
confesoriedeservitute.
Constituireaservitutii,ingeneral,imbracaformacontractuala,proprietariifondurilorvecine
putandssstabileasca:
servituticarepermittitularuluifonduluidominantsasilargeascasferadeexercitareadreptului
sauculimitareacorespunzatoareatitularuluifonduluiaservit.Deexemplu,princonventie,
proprietarulfonduluidominantpoateaveadreptuldeaplantalaodistantamaimicadecatcea
prevazutadelegesausadeschidaofereastradevedereinalteconditiidecatceleprevazutede
lege;
servituticarepermittitularuluifonduluidominantsaexercitepartialuneleprerogativeale
dreptuluideproprietateasuprafonduluiaservit;depilda,sasiconstruiascastreasinaastfelincat
apelefluvialesasescurgapeterenulvecinului,sauundreptdetrecereexclusivinfavoarea
fonduluidominant
Continutuljuridicaldreptuluideservituteestevariabil,infunctiedeactuldeconstituire,acesta
putandsaaibainvederesioutilitateviitoareafonduluidominant(art758N.C.C.).
Servitutilepotficlasificatein:
servitutiaparentesiservitutineaparente,dupdcumelesuntdeterminateprintrunsemnvizibil
(ousa,ofereastraetc.)saunu(servituteadeanuconstruipesteoanumitainaltime;
servituticontinuesiservitutinecontinue,infunctiedemoduldeexercitare,carepoatefi
continuu,farafaptaomului(servituteadevedere)saunecontinuu,undeestenecesarfaptulactual
alomului(servituteadetrecere);
servitutipozitivesiservitutinegative,celepozitiveimplicandexercitareapartialaaunor
prerogativealedreptuluideproprietateasuprafonduluiaservit,iarservitutilenegativefiind
aceleapotrivitcaroraproprietarulfonduluiaservitesteobligatsaseabtinadelaexercitareaunora

dintreprerogativeledreptuluisaudeproprietate(deexemplu,servituteadeanuconstrui).
Regulileprivindexercitareasiconservareaservitutiisuntdeterminateinprincipaldefaptulca
aceastaesteconstituita,deregula,prinactjuridic,asadar,princontract.
Aplicanduseprincipiullibertatiicontractuale,pecaledeconsecintaneaflaminsituatia
constituiriisistabiliriilibereaservitutilor(art.756N.C.C.).
Contractulprincareseconstituieservitutilepoateficutitluonerossaucutitlulgratuit
Consideram,deasemenea,caformatrebuiesafieautentica,avandinvederecaestevorbadeun
dezmembramantaldreptuluideproprietatecepoatesapoartaasupraterenurilor.
13

Catprivestedobandireaservitutiiprinuzucapiune,ceeacenureprezintaregulagenerala,aceasta
poatefinumaiceade30deaniprevazutadevechiulCodulcivilsaude10aniinconditiile
nouluiCodcivil.Inacestcaz,servituteasedobandesteprinposesiecastaredefapt,darnu
asuprabunuriloraltuia,ciaexercitariiservitutii,infapt,asuprabunuluialtuia.
Obligatiileinsarcinaproprietaruluifonduluiaservitsunt,inprincipal,celecareprivesc
respectareaobligatiilorasumatepentruasigurareauzuluisiutilitatiifonduluidominant,precum
sinotareaincarteafunciara,iarobligatiasetransmite,peaceastacale,dobanditorilorsubsecventi
aifonduluiaservit.
Catprivesteabtinereaproprietaruluifonduluiaservitdeairnpiedicaexercitareaservitutii,acesta
nupoateimpiedicapeproprietarulfonduluiaservitdeaschimbaloculprincareseexercita
servitutea,inmasuraincareexercitareaservitutiiramanelafeldecomodapentruproprietarul
fonduluidominant.
Drepturilesiobligatiileproprietaruluifonduluidominantsunt,inprincipal:
dreptuldealuatoatemasurilesideafacepecheltuialasatoatelucrarilepentruaexercitasia
conservaservitutea;
obligatiadeanuagravasituatiafonduluiaservitsideanucauzaprejudiciiprinexercitarea
servitutii.
Stingereaservitutilorpoatesafiedeterminatapecaleprincipalaprinradiereaacestoradin
carteafunciara(art770N.C.C.),prinneuztimpde10ani(art.771N.C.C.)oriprin
rascumparareaservitutiidetreceredecatreproprietarulfonduluiaservit(art.772N.C.C.).
3.2.Dreptuldesuperficie
InstitutiecareseregasesteinnoulCodcivil,reprezintadreptuldeaaveasaudeaedificao
coustructiepeterenulaltuia,deasupraoriinsubsolulaceluiteren,asupracaruiasuperficiarul
dobandeteundreptdefolosinta(art693).
Cualtecuvinte,dreptuldesuperficieesteundreptrealprincipalimobiliar,alcaruicontinut
juridiccuprindedreptuldeproprietateasupraconstructiei,plantatieioriinstalatiei,precumsi
dezmembramantuldreptuluideproprietatecarepresupunefolosintasi,introanumitalimita,
posesiasidispozitiaasupraterenuluiproprietateaalteipersoanedecattitularuldreptuluide
superficie.
Temeiullegalaldreptuluidesuperficieilconstituieart.693dinNoulCodcivil,careconsacra
ideeacaoriceconstructie,plantatiesaulucrufacutinpamantsauasuprapamantuluisunt
prezumateafifacutedeproprietarulaceluipamaint,cucheltuialasasicaresuntaleluipanace
sedovedestedincontra".Seconsacraastfeldreptuldeaccesiune,darsiposibilitateaca
proprietarulterenuluisanufiesiproprietarulconstructieisaualplantatiei.
a)Caracterelejuridicealedreptuluidesuperficie

Dreptuldesuperficie,cadreptrealprincipal,sepoateconstituinumaiasuprabunurilorimobile.
Initial,obiectulsauesteterenulsiapoiconstructia,plantatiaorilucrarea(inproprietate).
Dreptuldesuperficieesterezultatuldezmembrariidreptuluideproprietateasupraterenului;
asadar,esteundreptderivat.Aceastadezmembrareprivesteprerogativafolosinteisi,inmod
limitat,ceaaposesieisichiaradispozitiei.
Superficiarulstapanesteterenulrespectivcatitularaldreptuluidesuperficie,fiind,astfel,
posesordedreptinlimiteleconstituiriisuperficiei.Aceeasidezmembrareconferatitularului
dreptuluidesuperficiefolosinta,sichiardispozitia,conformconditiilorconstituiriisale.Astfel,
superficiarulpoateinstrainaconstructia,plantatiasausaogrevezecusarcini

14

Infunctiedeactulsaufaptuljuridicinurmacaruiadreptuldesuperficiealuatnastere,continutul
saujuridicestevariabil.
Asadar,superficiarulisipoateexercitaprerogativelenurnaiasuprauneipartidinteren,respectiv
asoluluisauasubsolului,sauinmodcompletasupraintreguluiteren.
Caractereledreptuluidesuperficie.Dreptuldesuperficieesteundreptperpetuu,dedusdin
perpetuitateadreptuluideproprietateasupraconstructieisauplantatiei,ceeaceildiferentiazade
dreptuldeuzufruct,uzsauabitatie.
Desigur,aceastaperpetuitateadreptuluidesuperficie,caretinedenaturasa,nupoatefisustinuta
atuncicandelesteconstituitprinactjuridicpeunanumittermen.Dealtfel,duratamaximaa
termenuluidesuperficieestede99deani(art.694N.C.C.).
Dreptuldesuperficieesteimprescriptibilsubaspectextinctiv,datfiindcadreptuldeproprietate
asupraconstructiei,plantatieisaulucrariiesteundreptperpetuusi,pecaledeconsecinta,
imprescriptibil.
InsanoulCodcivilrenunta,prinreglementarilesale,laideeaperpetuitatiidreptuluidesuperficie,
imbratisand,explicit,caracterulternporaralacestuidrept.Aceastapresupuneca,incazul
constituiriisuperficieiprinactjuridic,estenecesarsaseprecizezeceseintamplacuconstructia,
plantatiaorilucrarealaincetareasuperficieiprinajungerealatermen.Incazcontrar,sevor
aplicadispozitilleprivindaccesiunea.
Dobandireadreptuluidesuperficie,potrivitreglementariidinnoulCodcivil,sepoateface
prinactjuridic,precumsiprinuzucapiunesaupunaltmodprevazutdelege.Intoatecazurile,se
aplicadispozitiileprivindcarteafunciara.Astfel,incazulconstruiriipeterenulaltuia,superficia
sepoateinscrieincarteafunciarapebazarenuntariiproprietaruluiterenuluiladreptuldea
invocaaccesiunea.
Mentionamcadreptuldesuperficiepoatefidobanditsiprintestament(actjuridicunilateral),nu
numaiprinconventie.
Nastereadreptuluidesuperficieprinfaptjuridicareinvederedobandireaacestuiaprin
uzucapiune,darsiprinmostenire
Uzucapiuneaesteposibilainmasuraincareposesorulterenuluisecomportacaunsuperficiar,
iarnucaunproprietar,cumarfiincazulposesieicastaredefapt
Desigur,inconditiilereglementatedenoulCodcivil,uzucapiuneaesteextratabularasise
realizeazaintermende10anisautabulara,pentrucaretermenulestede5ani.
Intindereaexercitariidreptuluidesuperficieestedeterminatadeactulconstitutiv.Deregula,
inlipsaunorstipulatiicontrare,exercitareadreptuluiestedelimitatadesuprafatadeterenpecare
urmeazasaseconstruiascasideceanecesaraexploatariiconstructieiedificate.
Prevederispecialeprivescinterdictiamodificariiconstructieidecatretitularuldreptuluide

superficie,acestaavandobligatia,incazulreconstruirii,sarespecteformainitiala.Incazul
nerespectariiacestordispozitii,proprietarulterenuluipoatesaceara,intermendetreiani,
incetareasuperficieisaurepunereainsituatiaanterioara.
Dreptuldesuperficiepoatefiaparatprinactiuneaconfesoriedesuperficie,actiunecepoatefi
intentataimpotrivaoricareipersoane,chiarsiimpotrivaproprietaruluiterenului,dacaea
impiedicaexercitareadreptului.Dreptullaactiuneesteimprescriptibil,casidreptulaparat,in
masuraincareacestaexista.
Incetareasuperficiei
Dreptuldesuperficiesestinge,prinradiereadincarteafunciara,inurmatoarelesituatii:
laexpirareaterrnenului;
princonsolidare,dacaterenulsiconstructiadevinproprietateauneiasiaceleiasipersoane;
15

prinpieireaconstructiei,dacaexistaostipulatieexpresainacestsens;
inaltemoduriprevazutedelege.
Efecteleincetariisuperficiei.Inlipsauneistipulatiicontrare,proprietarulterenuluidevine
proprietarulconstructieiedificatedesuperficiar,prinaccesiune,cuobligatiadeaplati
constructialavaloareadecirculatiedeladataexpirariitermenului.Existasiposibilitatea,in
cazulincareconstructiaareovaloaremultmaimaredecatterenul,caproprietarulterenuluisaI
obligepesuperficiarsacumpereterenullavaloareadeplata.

16

4.Uzucapiuneamoddedobndireadreptuluideproprietate
Art.557prevedecamodurilededobandireadreptuluideproprietate,faraafacedistinctieintre
felulproprietatii,sunt:
conventia;
testamentulsimostenirealegala;
accesiunea;
uzucapiunea;
posesiadebunacredintaincazulbunurilormobileialfructelor;
ocupatiunea;
traditiunea;
hotarareajudecatoreascatranslativadeproprietateprineaInsai;
actuladministrativ,incazurileexpresprevazutedelege;
inscriereaincarteafunciarapentrubunurileimobile,cuexceptiacazuriloranumeprevazutede
lege.
Uzucapiuneaesteunmoddedobandireaproprietatiisauaaltuidreptrealasupraunuibun
imobil,prinposesiaexercitataneintreruptsauprinintervertireaprecaritatiiinposesie,in
termenulprevazutdelegesicurespectareaconditiilorlegale.
Fiecareposesoresteconsideratcaincepeinpersoanasa,onouaposesie,indiferentdacabunula
fosttransmiscutitluuniversalsauparticular,dar,cutoateacestea,pentruainvocauzucapiunea,
posesorulactualpoatesaisiuneascapropriaposesiecuaceeaaautorului(jonctiuneaposesiilor).
Viciileposesieisuspenda,desigur,cursuluzucapiunii.
Potfaceobiectuldobandiriidreptuluideproprietatesauaaltordrepturirealeprinefectul
uzucapiunii,toatebunurile/mobilecare,inaintesaudupaintrareainposesie,nuaufostdeclarate
prinlegeinalienabile.
InconformitatecunoulCodcivil,saemisonouaconceptiedereglementareauzucapiunii,mult
simplificatasimenitainmodevidentadeblocasituatiadobandiriiproprietatiiprinacestmod
reglementat.delege.
4.1.Uzucapiuneaimobiliara
a)Uzucapiuneaextratabulara
Dispozitiileart930N.C.C.prevadcadreptuldeproprietateasupraunuiimobilsi
dezmembramintelesalepotfiinscriseincarteafunciara,intemeiuluzucapiunii,infolosulcelui
carelaposedattimpde10ani,daca:
proprietarulinscrisincarteafunciaraadecedatori,dupacaz,siaincetatexistenta;
afostinscrisaincarteafunciaradeclaratiaderenuntarelaproprietate.Termenuluzucapiuniinu
incepesacurgamaiinaintededatadecesuluisau,dupacaz,aincetariiexistenteijuridicea

proprietarului,respectivinaintededatainscrieriideclaratieiderenuntarelaproprietate,chiar
dacaintrareainposesiesaproduslaodataanterioara.Inmodevident,acesteconditiivoropera
dupaintrareainvigoareanouluiCodcivil,acesttextdelegeneretroactivand;
imobilulnuerainscrisinniciocartefunciara.

17

Intoatecazurile,uzucapantulpoatedobandidreptulnumaidacasiainregistratcerereade
inscriereincarteafunciarainaintecaotertapersoanasaisifiinregistratpropriacererede
inscriereadreptuluiinfolosulsau,pebazauneicauzelegitime,incursulsauchiardupa
implinireatermenuluideuzucapiune.
Termenuluzucapiuniinuincepesacurgainaintededatadecesuluisau,dupacaz,aincetarii
existenteijuridiceaproprietarului,respectivinaintededatainscrieriideclaratieiderenuntarela
proprietate,chiardacaintrareainposesiesaproduslaodataanterioaraiarviciileposesiei
suspendacursuluzucapiunii.
Inprincipiu,fiecareposesoresteconsideratcaincepeinpersoanasaonouaposesie,indiferent
dacabunulafosttransmiscutitluuniversalsauparticular.Cutoateacestea,pentruainvoca
uzucapiunea,posesorulactualpoatesauneascapropriaposesiecuaceeaaautoruluisau,
institutiedenumitajonctiuneaposesiilor.
b)Uzucapiuneatabulara
Inconformitatecuart931N.C.C.,drepturileceluicareafostinscris,faracauzalegitima,in
carteafunciara,caproprietaralunuiimobilsautitularalunuialtdreptreal,numaipotfi
contestatecandcelinscriscubunacredintaaposedatimobilultimpde5anidupamomentul
inregistrariicereriideinscriere,dacaposesiasaafostneviciata.
Estesuficientcabunacredintasaexisteinmomentulinregistrariicereriideinscrieresiin
momentulintrariiinposesie.
4.2.Uzucapiuneamobiliara
Art939N.C.C.prevedecaacelacareposedabunulaltuiatimpde10ani,inalteconditiidecat
celealeposesieidebunacredinta,poatedobandidreptuldeproprietate,intemeiuluzucapiunii.
Viciileposesieisuspendacursuluzucapiunii.Siinacestcazpoateoperajonctiuneaposesiilor.

18

5.Aciuneanrevendicareimobiliar
ActiuniiinrevendicarenuisaconsacratodispozitiespecialainvechiulCodulcivil.NoulCod
civilprecizeazainsa,laart.563caproprietarulunuibunaredreptuldeal
revendicadelaposesorsaudelaoaltapersoanacareildetinefaradrept.Elare,deasemenea,
dreptulladespagubiri,dacaestecazul.
Vomdefiniactiuneainrevendicarecafiindaceaactiunecivilarealaprincareproprietarulcarea
pierdutposesiabunuluisausolicitarestituireaacestuiadelaposesorulneproprietar.Inacestsens,
jurisprudentaadeciscaactiuneainrevendicareeste"actiuneaprincareproprietarulneposesor
reclamabunuldelaposesorulneproprietar".
Actiuneainrevendicaresedistingedeactiuneaposesorie,desiindirect,contribuiesila
redobandireaposesieibunului.
Actiuneainrevendicaresedistingesideactiunilecontractualecareurmarescinapoiereabunului
incredintatuneipersoane.Incazulacestoractiuni,restituireabunuluinuseintemeiazapedreptul
deproprietate,cipeobligatiaizvoratadincontract,adicapeundreptdecreanta,motivpentru
careasemeneaactiunisuntpersonalesinureale.
Uneori,inpractica,seconfundaactiuneainrevendicarecuactiuneaingranituire,maialescand
cerereadedeterminareprinsemneexterioarealimitelorintreproprietativecineesteinsotitaside
cerereaderestituireauneiportiunideteren,ocupataprinmutareahotaruluidespartitor.Trebuie
avutinvederecaactiuneadegranituire,careestetotoactiunepetitorie,urmarestedoar
delimitareaproprietatilorlimitrofe.Candprinactiuneaingranituiresecereinsaoparte
determinatadinterenullimitrof,pecarevecinulardetineofaradrept,granituireaimplicasio
revendicare,iarreclamantultrebuiesasidovedeascadreptul.
5.1.Caracterelejuridicealeactiuniiinrevendicare
Actiuneainrevendicareesteoactiunereala,deoarecepoatefipromovataimpotrivaoricarei
persoanecareincalcadreptuldeproprietate.Caracterulrealaldreptuluideproprietatese
transmitesiactiuniiinrevendicareprincareesteaparatdreptul.
Actiuneainrevendicareareuncaracterpetitoriu,deoarecepuneindiscutieinsasiexistenta
dreptuluideproprietate.Aceastadeosebesteactiuneainrevendicaredeactiuneaposesoriesau
actiuneacareseintemeiazapeundreptdecreanta.
Actiuneainrevendicareesteinprincipiuimprescriptibiladinpunctdevedereextinctiv.Dreptul
deproprietatenusepierdeprinneuz,asaincatelvaputeafiaparatintotdeaunaprinactiuneain
revendicare.Atuncicandinsaunbunimobilestedobanditprinuzucapiune,sauunaltbunmobil
afostdobanditprinposesiadebunacredinta,dreptuldeproprietatealproprietaruluiinitialsa
stinssielnuvamaiputeaaveacastigdecauzaintroactiunederevendicare.
Dupafelulbunurilorrevendicate,putemdistingeintreactiuniinrevendicareimobiliaresiactiuni

inrevendicaremobiliare.
Inceleceurmeaza,vomtrataactiuneainrevendicareimobiliara.
5.2.Probaproprietatii
Exercitiulactiuniiinrevendicareimplicainprimulranddovadadreptuluideproprietate,iarin
procesulcivilsarcinaprobeiapartinereclamantului,dispozitiuneaart.112dinCodulde
19

proceduracivilafiindplasticevidentiatadeadagiul"actoriincumbitprobatio".Dealtfelcelce
faceosustinereinprocesulcivil,trebuiesaodovedeasca.
Dacateoreticlucrurileparsimple,inpracticaelesuntmultmaicomplicate,datoritaunor
imprejurariobiectivedemulteorigraudedepasit.Nudeputineorinuexistainscrisuri
doveditoarealedreptuluideproprietate,saualtransferuluiproprietatii.
Estetotodataposibilcainscrisurilesanufieinsotitedeschitesauplanuripentrudelimitarea
imobilelors.a.m.d.
Fatadedificultatileintampinateinmateriarevendicariiimobiliare,practicajudecatoreascaa
stabilitoseriedeprincipiicareseaplicainsolutionareaacestorcauzeinurmatoareleipoteze:
A)Ambelepartiinvocatitluriscrisecefacdovadadreptuluideproprietateasuprabunului
revendicat.
Dupacumtitlurileprovindelaacelasiautorsaudelaautoridiferitisolutionarealitigiuluipoate
cunoastedouaipotezesianume:
Candambeletitluriprovindelaacelasiautortrebuieanalizatdacapartilesiautranscrissaunu
titlulinregistruldepublicitateimobiliara,avandcastigdecauzaacelacaresiatranscrisprimul
titlul.
Dacaniciunadintrepartinusiatranscristitlul,vafiapreciatcavalabilinspetacelcudatamai
veche,potrivitprincipiului"quipriortemporepotiorjure".
Candtitlurileprovindelaautorideosebiti,vaaveacastigdecauzaparteaalcaruititluestemai
preferabil,potrivitprincipiului"nemoplusjurisadaliumtransferrepotest,quam
ipsehabet".
Pentruastabilicareestetitlulpreferabil,instanteleauinvedereurmatoarelecriterii:
verificareaautorilorpartilorsiadreptuluipecareacestiailaveaucuprivirelabunulinlitigiu;
candnuexistaaltemijloacedeprobainafaradetitlurisevadacastigdecauzapartiialcaruititlu
aredatacertamaiveche.
Osingurapartearetitluprivindproprietateabunuluirevendicat.
Dacaparatulinvocaunasemeneatitlu,atunciactiuneareclamantuluivafirespinsa.Dimpotriva
dacatitlulesteinvocatdecatrereclamant,elvaaveacastigdecauzacudouaconditii:
titlulsaemanedelauntert;
datatitluluisafieanterioaraposesieiparatului.
Niciunadintrepartilelitigantenuaretitlu.
"Deplano",actiuneaartrebuirespinsa,deoareceinfavoareaposesoruluiopereazaprezumtiade

proprietateinstituitadeart.935dinNoulCodcivil.
Asafiind,posesorulparataraveacastigdecauzainbazaprincipiului"inparicausameliorest
causapossidentis".Acesteisituatiitransante,practicajudecatoreascaiaadusinsaun
amendament,constandinanalizaprealabilaacelordouaposesiiaflateinconflict.Araveadeci
castigcelceinvocaoposesiemaiindelungata,utilasaudebunacredinta.

20

6.Posesia
6.1.Definiie
AutoriiNouluiCodcivilroman,inart.916,definescposesiaastfel:"Posesiaesteexercitareain
faptaprerogativelordreptuluideproprietateasupraunuibundecatrepersoanacareilstapaneste
sicaresecomportacaunproprietar".
Posesianuestedecatostaredefaptsauputereamaterialapecareoexercitacinevaasupraunui
lucrusicareesteanaloagacuaceeapecareoexercitaunproprietar.
Posesia,sedefinestecafiindostaredefaptcareconstainstapanireamaterialaaunuibun,care
permiteposesoruluisasecomportecasicumarfiadevaratultitularaldreptuluireal(dreptde
proprietatesaualaltuidreptreal).
Jurisprudentaaretinutconstantcaposesianuestedecatostaredefapt.Astfel,sastabilitca
posesiaesteostaredefaptcareconstainstapanireaunuibundecatreopersoanacesepretindea
fititularulunuidreptrealasupraaceluibun,eaputandfiexercitatasideoaltapersoanain
numeleacesteia.Posesiapoatefisaunuconformacustareadedrept;atuncicandesteconforma
custareadedrept,seconsideracaposesiaestelegitima,incazcontrareaestenelegitima.
Indiferentdacaestelegitimasaunelegitima,chiardacaesteostaredefapt,posesiaesteprotejata
delege.Subacestaspect,instantasupremaadeciscanimanuinuiestepermis,chiardacaarfi
proprietarsaucoproprietar,saintreinposesiabunuluiimpotrivavointeiceluicareoexercita
efectiv.
Posesiaconstituieostaredefaptdenaturaaproduceuneledrepturipentruposesorsinutrebuie
tratatacaundreptreal.Constituindunfaptexterior,detinereainfaptabunuluiesteusorde
stabilit,deoareceoricepersoanapoaterecunoastepersonalosituatiedefapt.
Darsimpladetinerematerialaabunuluinuestesuficienta.Deexemplu,vedemopersoana
lucrandconstantosuprafatadeteren;nustiminsadacaaceapersoanaposedaterenulca
proprietar,caunposesorsubnumedeproprietarsaucaundetentorprecar(deexemplu,esteun
arendas).Pentruaceastaestenecesarsaanalizamelementeleintrinsecialeposesiei,adica
elementeleconstitutivealeacesteia:corpussianimus.
6.2.Elementeleposesiei
a)Elementulmaterial(corpus)
Corpusconstituieelementulmaterialalposesiei.Absentaluifaceimposibilaposesia.Darasa
cumcorpusnupoateexistafaraanimus,totastfelanimusfaracorpusnupoateofericalitateade
posesor.
Corpusconstituieomultitudinedeactematerialecaresuntexercitatedirectasuprabunului.
Acteleprincareseconcretizeazacorpusvariazainraportdenaturafizicaabunului(deexemplu,
intrunfelseexercitaposesiaasuprauneicladirisialtfelasupraunuiteren),precumsiinraport

dedreptulrealinvocatdecelcareinvocacorpus.
Elementulcorpuscumuleazaunansambludeactemateriale.Inceprivesteactelejuridice,sa
considerat,introopiniepecarenuoimpartasim,caelementulcorpussarputeamaterializasiin
anumiteactejuridicepecarelearincheiaposesorul:locatiune,depozit,comodatetc.
Potrivitart.917dinNCC,posesorulpoateexercitaprerogativeledreptuluideproprietate
asuprabunuluifieinmodnemijlocit,prinputereproprie,fieprinintermediulunei
21

altepersoane.Aceastaregulaafostmostenitadindreptulroman,potrivitcaruia,paterfamilias
puteaposedaprinintermediulfiilorsaisausclavilorsai.
Unposesormaipoatedobandielementulcorpussiprinintermediulunuimandatarspecial.De
asemenea,persoanelelipsitedecapacitatedeexercitiusipersoanelejuridiceexercitaposesiaprin
reprezentantullorlegal.
b)Elementulintentional(animus)
Pentruafiposesornuestesuficientsaexistedoarelementulcorpus,fiindabsolutnecesarincaun
elementesential:animus.Acestelementpsihologic(animus)constainvointaposesoruluidea
stapanibunulpentruel,subnumedeproprietarsautitularalaltuidreptreal.
ElementulanimusilgasimreglementatincatevaarticoledinCodulcivil.Astfel,inart.916,cere
capersoanacarestapanestebunulsecomportecaunproprietarsaucauntitularalunuialtdrept
real(deex.uzufruct,uz,abitatie).
Pentruauzucapa,dobanditorulprimestebunuldelaundetentorprecar(locatar,depozitar,
creditorgajist,comodataretc.).Dacaarprimibunuldelainsusiproprietarulsau,ardobandi
insasidreptuldeproprietate.
Elementulintentionaltrebuiesaexisteneaparatinpersoanaposesorului.Doarminoriisialienatii
mintalidobandescposesiaprinintermediulreprezentantilorlor.
Art.919,alin.1dinNoulCodcivilprevedeca,"Panalaprobacontrara,acelacarestapaneste
bunulesteprezumatposesor".Aceastainseamnacalegiuitorulaintelessainstituieoprezumtie
infavoareaposesorului,insensulcaposedasubnumedeproprietar,ramanandsarcina
adevaratuluiproprietardeadovedicaposesorulesteunsimpludetentorprecar.
Art.919,alin.3prevedeca,atunci"Panalaprobacontrara,posesorulesteconsiderat
proprietar,cuexceptiaimobilelorinscriseincarteafunciara".Deci,atattimpcatnuseface
dovadacaaavutlocointervertireaposesiei,seprezumacadetentorulacontinuatsasipastreze
calitateadedetentorprecar.
6.3.Dobndireaipierdereaposesiei
a)Dobandireaposesiei
Pentruaoperaposesia,estenecesarcasafieintruniteceledouaelementeconstitutive:corpussi
animus.Stapanireamaterialaabunuluideterminasaseprezumevointadeapastrabunulpentru
sine.Dobandireaprinstapanireamaterialarezultafiedintrunfaptunilateralalposesorului,
atuncicandelexercitadinproprieinitiativaactematerialededetineresifolosinta,fiedin
predarealucruluidecatrefostulposesor,fie,insfarsit,dintrotransmiteredelavechiulposesor
pentrucauzademoarte.Minoriisialienatiimintalidobandescposesiaprinintermediul
reprezentantilorlor.Darposesiapoatefidobanditasiprinintermediulunuimandatarsauaunui
gerantdeafaceri.

Referitorlamandatar,estenecesarsaposedepentrumandantsinupentruelinsusi.Gerantulde
afacerivaposedadoarincontulgeratului.
Elementulanimusestecelcareconservadinpunctdevederecalitativposesia.Atattimpcat
posesorulrenuntasamaiposedepentrusinesauposesiaesteintreruptadecatreuntert,posesorul
devineunsimpludetentorprecar.
b)Pierdereaposesiei
Posesiapoatefipierdutaatuncicandsepierdelementelesale,corpussianimus.Potrivitart.921
NCC,posesiainceteazaprin:
22

transformareasaindetentieprecara;
instrainareabunului;
abandonareabunuluimobilsauinscriereaincarteafunciaraadeclaratieiderenuntareladreptul
deproprietateasupraunuibunimobil;
pieireabunului;
trecereabunuluiinproprietatepublica;
inscriereadreptuluideproprietatealcomunei,orasuluisaumunicipiului,dupacaz,conformart.
889alin.(2);
deposedare,dacaposesorulramanelipsitdeposesiabunuluimaimultdeunan.Modalitateacea
maiobisnuitadepierdereesteatuncicandambeleelementeconstitutive
sepierd,cumarficazulinstrainariibunuluisauabandonariilui.
Altamodalitateeste,deci,atuncicandsepierdedoarelementulmaterial(corpus),cumarfi
situatiile:bunulestedistrusinintregime,estepierdutsauestetrecutinposesiaalteipersoane.
Posesiamaipoatefipierdutasiincazuldisparitieibunuluidincauzedefortamajora.
Pierdereaelementuluianimusdetermina,deasemenea,caposesiasainceteze.Prinintermediul
intervertiriititlului,posesoruldevineunsimpludetentorprecar,ceeacefacecasaposedepentru
altul.
Incazulconstitutuluiposesor,proprietarulinstraineazabunulsau,dardupainstrainare,
dobanditorulillasaincontinuareinstrainatorului,cutitludedepozitsauinchiriere.Inacestcaz,
transmitatorulvadetinebunulcaundetentorprecar.
Suntsituatiicandpierdereaposesieipoateavealocimpotrivavointeiposesorului.Deexemplu,
bunulaintratindomeniulpublicalstatuluisauuneiunitatiadministrativteritorialesauaintrat
inposesiaaltuia,impotrivavointeiposesorului.Inacestultimcaz,posesorulvaputearecurgela
actiunileposesorii,pentruaredobandiposesiaimobilului.
6.4.Calitileiviciileposesiei
Esteposibilcaunposesorsaaibaatatcorpus,catsianimussitotusisanubeneficiezedeefectele
juridicealeposesiei.Aceastainseamnacasimplulfaptdeacumulaceledouaelemente
constitutivealeposesieinuestesuficient.Legeamaicereindeplinireasiaaltorconditii.
Astfel,art.922NCC,dispunecainafarasituatiilorprevazutedelege,nupoateproduceefecte
juridicedecatposesiautila.
Deoarecenusuntsuficienteceledouaelementeesentiale,corpussianimussibihabendi,Codul
civilprevedenecesitateacaposesiasaindeplineascasiurmatoarelecalitati:safiecontinua,
netulburatasipublica.Absentacelputinauneiadintreacestecalitatifacecaposesiasadevina
viciataastfelincateanuvamaiproduceniciunefect.

Legeacaracterizeazacalitatileposesieiprinprezentareasituatieicontrareaviciilorcareopot
afecta.
Vechiulcodcivilmentiona,pelangaceletreicalitatimentinutesideNoulCodcivil
(continuitatea,netulburareasipublicitatea)incadouacalitaticetrebuiasacaracterizezeo
posesie:neintrerupereaeisiexercitareasubnumedeproprietar.
Legiuitorulaalessaleinlaturedinenumerareaaminitita,intrucatacesteconditiiaufostadesea
considerateinutiledecatremajoritateaautorilorromanisipracticainstantelorjudecatoresti,
intrucatinexistentalornuviciazaposesia,cipursisimpluoimpiedicasamaiexiste.
Inacesteconditii,singureleviciiveritabilealeposesieiarfi:discontinuitatea,violenta,si
clandestinitatea.
23

a)Posesiasafiecontinua.Viciuldiscontinuitatii
Art.923dinNoulCodcivilprevedeinmodexpres,caPosesiaestediscontinuaatattimpcat
posesoruloexercitacuintermitenteanormaleinraportcunaturabunului.
Continuitateaexistaatuncicandbunulestestapanitcuregularitateapecareocerenatura
lui.
Caracteruldecontinuitatenuexclude,insa,anumiteintermitente.Dealtfel,textuldelegecereca
intermitentelesanufie"anormale",deundeconcluziacasuntadmisibileintermitentele
normale.Prevedereaamintitaisidovedesteutilitateainspecialinceeaceprivestebunurile
utilizatesezonier.Laaceastasemaiadaugasituatiacandposesorulabandoneazabunul.
Discontinuitateaesteunviciuabsolut,cepoatefiinvocatdecatreoricepersoanainteresata.Pana
laprobacontrara,insa,continuitateaposesieiesteprezumata.Indoctrinajuridicasaconsiderat
chiarcaposesiamaivechearputeaprezumaposesiaactuala.
Discontinuitateaesteunviciutemporar(deoarecenusimaiproduceefectelecandactelede
stapanireaudevenitregulate,conformnaturiibunului)siinmodobisnuit,eaplicabilabunurilor
imobile.
b)Posesiasafienetulburata.Viciulviolentei
Potrivitart.924NCC,posesiaestetulburataatattimpcatestedobanditasauconservataprinacte
deviolenta,fizicasaumorala,carenuaufostprovocatedeoaltapersoana.
Estenecesarcaposesiasanufidebutatsimentinutaprinactedeviolentafizicasaupsihica.
Chiardacaposesiaainceputpasnic,darafostconservataprinactedeviolenta,eanusiva
produceefectele.Posesiasafienetulburatapetotparcursulei,deoareceaceastaconditieeste
impusadeinsusiart.924Codcivilcaredispunecaposesianutrebuie"conservataprinactede
violenta".Cutoateacestea,pentruaseconsideratulburataposesia,vatrebuicaacteledeviolenta
saaibaoanumitagravitate.Incazulactelorusoaredeviolenta,carenuduclapierdereamateriala
abunului,posesorulselimiteazalaostaredeexpectativa,asaincatposesianuseconsidera
viciata.
Utilitateaposesieinuvafiatinsainsa,dacaacteledeviolentasavarsitedecatreposesoraufost
provocatedecatreuntert.Incazcontrar,sarajungelaconcluziainjustacaposesorulaflatin
legitimaaparareapastratposesiaprinactedeviolenta.
Violentaesteunviciurelativ,asaca,acestviciuvaputeafiinvocatnumaideceiinprivinta
caroraposesiuneaaavutunasemeneacaracter.Esteunviciutemporar(deoareceposesia
redevineutilainmomentulincareauincetatacteledeviolenta);acestviciuesteaplicabilatatin
ceprivesteposesiaimobilelor,catsiposesiamobilelor.
c)Posesiasafiepublica.Viciulclandestinitatii
Asemeneaproprietaruluisiposesorultrebuiesaexerciteposesiainvazultuturor.Codulcivilnu

prevedeceinseamnapublicitateaposesiei,dardefinesteposesiaclandestina.Astfel,conformart.
925dinNoulCodcivil,"Posesiaesteclandestina,dacaseexercitaastfelincatnupoatefi
cunoscuta".Defapt,legiuitoruladoritcaposesiasafieastfelexercitata,incatsapoatafi
cunoscutadecelimpotrivacaruiaesteexercitata.Estenecesarcaposesiasafiepublicapetoata
durataei.
Sastabilitcaestenecesarcaposesiasaseexercitepublicpentrucaproprietarulsapoataaflade
posesiaceseexercitaimpotrivasa.Legeanuprevedeinsasiconditiacaproprietarulsaaiba
efectivcunostintadeimprejurareacabunulsauesteposedatdealtul.

24

Estedificildeimaginatoposesieclandestinaincazulbunurilorimobile,motivpentrucare
clandestinitateaesteintalnitaderegulalabunurilemobile.Reamintimca,chiardacaposesianu
estepublica,darproprietarulputeasaocunoasca,atuncinuopereazaviciulclandestinitatii.In
cazulincareposesiadebuteazaclandestin,darulteriordevinepublica,sauinvers,principiul
aplicabilestecapublicitateatrebuiesasemanifestepeintreagadurataaposesiei.
Potrivitart.927NCC,posesiaviciatadevineutilaindataceviciulinceteaza.
6.5.Efecteleposesiei
Efectelepecareleproduceposesiapotfigrupateinpatrumaricategorii:
dobandireaproprietatiiasuprabunuluiposedat;
prezumtiadeproprietate;
dobandireafructelordecatreposesoruldebunacredinta;
protejareaposesieiprinintermediulactiunilorposesorii.
a)Dobandireaproprietatiiasuprabunuluiposedat
Inceprivesteprimulgrupdeefectejuridicealeposesiei,vomdistingedupacumposesiase
exercitainmaterieimobiliara.Prinintermediuluzucapiuniisevordobandiproprietateasaualte
drepturireale,caefectaluneiposesiiprelungite,inconditiiledeterminatedelege.
Referitorlabunurilemobile,legiuitorulnuaconsideratnecesarsaconditionezedobandirea
proprietatiiprintrecereauneiperioadedetimp;saconsideratcaposesiavaloreazatitlude
proprietate.Astfel,potrivitart.935NCC,oricineseaflalaunmomentdatinposesiaunuibun
mobilesteprezumatcaareuntitludedobandireadreptuluideproprietateasuprabunului.De
asemenea,persoanacare,cubunacredinta,incheiecuunneproprietarunacttranslativde
proprietatecutitluonerosavandcaobiectunbunmobildevineproprietarulaceluibundin
momentulluariisaleinposesieefectiva(art.937NCC).
Atattimpcatposesianuesteviciata,eaproduceanumiteefectejuridice.Spredeosebirede
posesiadereacredinta,posesiadebunacredintaproducemaimulteefecte.
Bunacredintaconstaincredintapecareoareposesorulcaelesteproprietarulbunuluipecareil
poseda,faracasaaibavreuntitlu.
Inmateriaimobilelor,art.920,alin.2Codcivilprevedecaincazulimobilelorinscriseincartea
funciara,dobanditorulestedebunacredintadacainscriedreptulinfolosulsauintemeindusepe
cuprinsulcartiifunciare.Incelelaltecazuri,estedebunacredintadobanditorulcarenucunostea
sinicinutrebuia,dupaimprejurari,sacunoascalipsacalitatiideproprietaraceluidelacarea
dobanditbunul.Bunacredintatrebuiesaexistelamomentulintrariiinposesiabunului.
Art.938NCCprevedecaestedebunacredintaposesorulcarenucunosteasinicinutrebuia,
dupaimprejurari,sacunoascalipsacalitatiideproprietarainstrainatorului.Bunacredintatrebuie
saexisteladataintrariiinposesiaefectivaabunului

Fatadeposesoruldereacredinta,estenormalcaposesoruldebunacredintasabeneficiezedeo
seriedeavantaje.Moralaesteceacareimpiedicasasepunasemnulegalitatiiintrebunasireaua
credinta.Cutoateacestea,maimulteratiuniobligalaprotejareachiarsiaposesiuniiderea
credinta.Untertcaretrateazachiarcuunposesordereacredintadorestecadrepturilesalesafie
consolidate.
Seconsideracaposesiadereacredintaproduceurmatoareleefecte:permiteposesoruluisa
recurgalaactiunileposesorii,pentruaparareaposesieisale;determinasasepoatadobandi
proprietateaasuprabunuluiposedatuzucapiuneaextratabularade10ani.
25

Posesoruldebunacredintapoaterecurgesiellaactiunileposesorii,insaconsecintelejuridiceale
buneicredintesuntdiferitedecelealereleicredinte.Inprimulrand,bunacredintaconstituieo
prezumtiedeproprietate.Spredeosebiredeposesoruldereacredinta,posesoruluidebuna
credintaiivorrevenifructelelucrului.Intimpceposesoruldereacredintanupoatedobandi
proprietateaasuprabunurilordecatprinuzucapiuneaextratabularade10ani,posesoruldebuna
credinta,incazulbunurilormobile,esteprezumatproprietarullor,prinsimplulfaptalposesiei;
avandsiocauzalegitima,incazulimobilelor,vaputeadobandiproprietateaasuprabunurilor
respectiveprinuzucapiuneatabularade5ani.
b)Prezumtiadeproprietate
Farasadistinga,art935dinNoulCodcivildispuneca"Oricineseaflalaunmomentdatin
posesiaunuibunmobilesteprezumatcaareuntitludedobandireadreptuluideproprietate
asuprabunului".
Prezumtiadeproprietateactioneazaatatinprivintabunurilormobile,catsiacelorimobile.
Posesorulesteprezumatafititularulinsusidreptuluideproprietate.
Maimult,potrivitart.936NCC,cuexceptiacazurilorprevazutedelege,posesiadebuna
credintaabunuluimobilasiguraopozabilitateafatadetertiaactelorjuridiceconstitutivesau
translativededrepturireale.
Aparentadreptuluiestecreatadeposesiesioferaposesorului,incazdelitigiu,osituatie
privilegiata,deoarecesarcinaprobeirevineceluicareiicontestadreptul.Introeventualaactiune
inrevendicare,posesorulvaaveacalitateadeparatsivabeneficiadedouaprezumtiiesentiale,
carelscutescdesarcinaprobei:prezumtiadebunacredintasiprezumtiadeproprietate.Desigur,
acesteprezumtiiramanvalabilepanalaprobacontrarie.Pedealtaparte,pentruaaveacalitatea
deparatintroactiuneinrevendicarenuesteabsolutnecesarcaposesorulsafiedebunacredinta.
Prezumtiadeproprietateestemultmaiputemicainmateriemobiliara,decatinimobiliara.Astfel,
incazulbunurilormobile,opereazainfavoareaposesoruluioprezumtieabsolutadeproprietate
(jurisetdejure).Inacestcaz,posesiuneavaloreazainsusititludeproprietate.Potrivitart.937
NCC,persoanacare,cubunacredinta,incheiecuunneproprietarunacttranslativde
proprietatecutitluonerosavandcaobiectunbunmobildevineproprietarulaceluibundin
momentulluariisaleinposesieefectiva.
Cutoateacestea,bunulpierdutsaufuratpoatefirevendicatdelaposesoruldebunacredinta,
dacaactiuneaesteintentata,subsanctiuneadecaderii,intermende3anideladatalacare
proprietarulapierdutstapanireamaterialaabunului.
Dacabunulpierdutsaufuratafostcumparatdintrunlocoridelaopersoanacarevindeinmod
obisnuitbunurideacelasifeloridacaafostadjudecatlaolicitatiepublica,iaractiuneain
revendicareafostintrodusainauntrultermenuluide3ani,posesoruldebunacredintapoate
retinebunulpanalaindemnizareasaintegralapentrupretulplatitvanzatorului.
Incazulbunurilorimobileexistadoaroprezumtiesimpladeproprietate,carevaputeafi
inlaturataprinprobacontrarie.

Posesiapermiteposesoruluisafigurezeincalitatedeparatinactiuneainrevendicare.Calitatea
deparatintroasemeneaactiuneovaaveaposesoruldebunacredintasauceldereacredinta,
indiferentdacaseurmaresterevendicareaunuibunmobilsauimobil.
c)Dobandireafructelordecatreposesoruldebunacredinta
Inprincipiu,fructelesecuvinproprietarului,darprinexceptie,elevorfiperceputedeposesorul
debunacredinta.

26

Indreptulroman,posesoruldebunacredintaputeadetinenumaifructelebunurilor
consumptibile,insalegislatiilemoderneauextinsdreptuldobanditoruluidebunacredintaasupra
tuturorfructelor.Posesoruldebunacredintaposedacaproprietar,intemeiulunuititlude
proprietate,farasacunoascaviciileacestuia.Singuraconditiepentruaculegefructeleestebuna
credintaaposesorului.
Posesorultrebuiesafiedebunacredintaladataperceperiifructelor.Fructelecivilepercepute
anticipatrevinposesoruluiinmasuraincarebunasacredintasementineladatascadentei
acestora.
Incazulfructelorprodusedeimobileinscriseincarteafunciara,bunacredintaseapreciazain
raportcuconditiilecerutetertilordobanditoripentruarespingeactiuneainrectificare.
Incelelaltecazuri,posesorulestedebunacredintaatuncicandareconvingereacaeste
proprietarulbunuluiintemeiulunuiacttranslativdeproprietatealecaruicauzedeineficacitate
nulecunoastesinicinuartrebui,dupaimprejurari,salecunoasca.Bunacredintainceteazadin
momentulincarecauzeledeineficacitateiisuntcunoscute.
Laposesiune,posesorulesteconvinscapercepefructeleincalitatedeproprietar,titlulnefiind
decatunaspectalbuneicredinte.Tocmaititlulaparentvalabilconstituieunelementdenaturaa
definibunacredintaaposesorului.Posesorulvapercepefructeleintemeiulbuneisalecredinte
chiardacaactularfilovitdenulitateabsoluta;aceastapentrucadispozitiileart.920lit.a)si948
alin.4dinNoulCodcivilnudistingintretitlurilelovitedenulitaterelativasauabsoluta.
Posesorul,dupacebunaluicredintaaincetat,varestituifructeleneculeselatimpulpotrivit,fiind
considerateperceputelatimpulpotrivitfructeleculeseinconditiinormale,adicacelenaturalela
coaceresau,dupacaz,lamaturizarealor,iarcelecivilelaimplinireascadentei.
Bunacredintafiindprezumatadelege,ramanesarcinareclamantuluisafacadovadarelei
credinteaposesorului.
Dacaprincipiulrestitutioinintegrumsuferaoexceptieinipotezaposesoruluidebunacredinta,
elseaplicaintegralinsituatiaposesoruluidereacredinta.Acestavarestituinunumaifructelepe
careleaperceputpetoataduratafolosiriibunului,darsifructelepecareaneglijatsale
perceapa.
Posesoruldereacredintatrebuiesarestituiefructelepercepute,precumsicontravaloareaacelora
pecareaomissaleperceapa.
d)Protejareaposesieiprinintermediulactiunilorposesorii.
Posesiuneaproduceoseriedeefectejurdice,indiferentdacaesteosimplaaparentaadreptului
sauesteconformacudreptul.Legiuitorulaintelessaprotejezeposesiafarasapunaindiscutie
realitateadreptului.Indiferentdacaposesiaesteexercitiulunuidreptsauoaparentaaacestuia,
legiuitoruladoritsaoocroteasca.Motivelecarearjustificaoasemeneaprotectiesunt
urmatoarele:

Inmodobisnuit,posesorulestesiproprietarulbunului.Ocrotinduseposesiasevaprotejapractic
inclusivpropretatea.Intradevar,posesiuneafiindoprezumtieaexistenteidreptului,legea
ocrotesteposesiunea,usurandastfelsituatiaadevaratuluititular,danduimijloculsaseaperefara
amaiaveanevoiesadovedeascadirectexistentadreptuluisau.
Pedealtaparte,intereseleordineisocialeauimpusasigurareaprotectieiposesiei.Nimanuinui
estepermissasifacasingurdreptate,iarcelcarepretindeundreptasuprabunuluiposedatde
altul,incazdeconflict,singurasolutievaficeadesesizareajustitiei.

27

Potrivitart.949NCC,celcareaposedatunbuncelputinunanpoatesolicitainstanteide
judecataprevenireaoriinlaturareaoricareitulburariaposesieisalesau,dupacaz,restituirea
bunului.Deasemenea,posesorulesteindreptatitsapretindadespagubiripentruprejudiciile
cauzate.Maimult,exercitiulactiunilorposesoriiesterecunoscutsidetentoruluiprecar.
i)Distinctiadintreactiunileposesoriisiactiunilepetitorii
Intimpceproprietateavaputeafiaparataprinactiunilepetitorii,posesiavafiocrotitaprin
intermediulactiunilorposesorii(art.949si952NCCsiart.674676Codproceduracivila).
Absentaunorcailegaledeaparareaposesiei,larimpiedicapeposesorca,incazdetulburare
saudeposedare,sasiocroteascaposesia.Estecazul,maialesalposesorilorfaraniciuntitlu,care
posedabunulimobilpentruadobandidreptuldeproprietateasupraluiprinefectuluzucapiunii;
unasemeneaposesortrebuiesaaibalaindemanaocalelegalasasiprotejezeposesia,caurmare
aefectelorjuridicepecarelevaproduceinviitor,deoarece,incazcontrar,saraflaoricandla
discretiacelorcareiitulburaposesia.
Doctrinajurdicasijurisprudentaauconsideratcaactiunileposesoriiimbracadouaforme:
actiuneaposesorieincomplangeresiactiuneaposesorieinreintegrare.
Oriceposesorvaputearecurgelaacesteactiuni,indiferentdacaesteunneproprietar,un
proprietarexclusivsauuncoproprietar,orichiarundetentorprecar.Jurisprudentaastabilitca
actiuneaposesoriepoatefiintentatachiarsiimpotrivaproprietarului.
Existadeosebirifundamentaleintreactiunileposesoriisiactiunilepetitorii.Intimpce
actiuneaposesoriepuneindiscutiedoarfaptulposesiei,exercitareaeinefiindconditionatade
existentaunuititlu,actiunilepetitoriiabordeazaproblemadreptuluideproprietatesaualaltui
dreptreal.Sferapersoanelorcarepotrecurgelaactiuneaposesorieestemultmailargadecatcea
carepoatepromovaactiuneainrevendicare.Apoi,spredeosebiredeactiunileinrevendicare,
actiunileposesoriisesolutioneazaintotdeaunadeurgentasicuprecadere.
Actiunileposesoriivorputeafipromovatedeposesoratuncicandarelocotulburaresauo
deposedare;tulburareasaudeposedareapotficonsecinteleunoractematerialesauactejuridice.
Indiferentdacatulburareasaudeposedareaarelocprinactematerialesauactejuridice,esential
estecafaptulposesieiestelezat.Asaincat,dacaprintulburaresaudeposedarenusecontesta
posesia,atunciactiuneaposesorienusiarejustificarea,ciarputeafiintentatacelmultoactiune
indespagubiri.
Posesorulestelibersaoptezefiepentruactiuneaposesorie,fiepentruactiuneapetitorie.
ii)Partileintroactiuneposesorie
Calitateadereclamantintroactiuneposesorieoareposesorulacaruiposesieafostlezata.
Acestapoatesafieinsusiproprietarul,deoareceposesianuestedecatunatributaldreptuluide
proprietatesieainsasivaputeafiprotejata.
Pelangaproprietar,vorputeapromovaactiunileposesoriititulariiunordrepturireale:
uzufructuarul,uzuarul,superficiarul,titularuldreptuluideabitatiesauservitute.Actiunea
posesoriepoatefiintrodusadeoriceposesorcareposedabunulimobilsubnumedeproprietar,
darsidecatredetentoriiprecari,asacumexpresseprecizeazalaart.949,alin.2dinNoulCod

civil,excluzandusesituatiacandautorultulburariiestetocmaicelpentrucareeiexercita
posesia.
Paratvafiautoruluitulburariisaudeposedarii.Actiuneapoatefiintrodusaimpotriva
succesorilorcutitluuniversalaiacestuia.

28

Potrivitart.950NCC,actiunileposesoriipotfiintrodusesiimpotrivaproprietarului.Actiuneanu
poatefiinsaintrodusaimpotrivapersoaneifatadecareexistaobligatiaderestituireabunului.
Inipotezaincareparatulvadeclaracaaactionatdindispozitiaunuitert,posesorulreclamantfie
caisivaindreptaactiuneaimpotrivatertului,fiedirectimpotrivaceluicareaprodustulburarea,
raspundereaacestuiaintemeindusepecalitateasademandatar.
Exceptanduneledezmembramintealedreptuluideproprietate,cumarfi,uzufructulsau
servitutea,carevorputeafiprotejatepecaleaactiuniiposesorii,asemeneaactiuninuvorputeafi
indreptateimpotrivacontractantilor.
Dacaautorultulburariisaudeposedariidecedeaza,actiuneaposesorievafiindreptataimpotriva
mostenitoruluicareareposesiabunului.
iii)Obiectulactiuniiposesorii
Intimpcedreptulromanpermiteaprotectiaposesieiinclusivlabunurilemobile,dreptulmodern
recunoasteposibilitateadeaaparaposesianumaiincazulbunurilorimobile.Solutiaeste,intr
adevar,logica,deoarece,potrivitprevederilor935dinNoulCodcivil,posesoruldebunacredinta
alunuibunmobilesteprezumatafiproprietarulaceluibun.Aceastainseamnaca,titularulva
putearecurgeoricandlaactiuneainrevendicare.
Acteledetulburaresaudeposedaretrebuiesafieintentionatesisanuselimitezelasimple
afirmatiisaureclamatiilaadresaposesorului.
Dacaacteledetulburaresaudeposedaresuntinsotitesidedauneproduseposesorului,odatacu
solutionareaactiuniiposesoriijudecatorulvahotarisicuprivirelarecuperareaprejudiciului.
Pentruasepromovaoactiuneposesorienuesteabsolutnecesarcaacteledetulburaresau
deposedaresaproducaprejudicii.
Inprezent,atatcladirilecatsiterenurilecusaufaraconstructii,aflanduseincicuitulcivil,pot
formaobiectulactiunilorposesorii.Deasemenea,fiindposibilaconstituireadedrepturireale
asupraterenurilor(cumarfi,deexemplu,superficia),acesteavorputeafiprotejatepecalea
actiunilorposesorii.Imobilulcareformeazaobiectulactiuniiposesoriitrebuiesafiedeterminat;
ouniversalitatedebunuri,nefiindsusceptibiladeposesie,nupoatefaceobiectulactiunii
posesorii.
iv)Termenuldeexercitareaactiuniiposesorii
Potrivitart.951dinNoulCodcivil,incazdetulburareoridedeposedare,pasnicasauviolenta,
actiuneaseintroduceintermenuldeprescriptiedeunandeladatatulburariisaudeposedarii.
Dacatulburareaorideposedareaesteviolenta,actiuneapoatefiintrodusasidecelcareexercitao
posesieviciata,indiferentdedurataposesieisale.
Aceastamasuradefavoareacordataposesoruluicenupoatedovedioposesieutilaestemenitasa
descurajezeacteledeviolenta,pentrucaimpunereaunorconditiideadmisibilitatemai

nerestrictivearestrangesemnificativposibilitateadeaparareimpotrivauneiastfeldeconduit
nesociale.
v)Luareamasurilorpentruconservareabunuluiposedat
Dacaexistamotivetemeinicesaseconsiderecabunulposedatpoatefidistrusorideterioratde
unlucruaflatinposesiauneialtepersoanesaucaurmareaunorlucrari,precumridicareaunei
constructii,taiereaunorarborioriefectuareaunorsapaturipefondulinvecinat,

29

posesorulpoatesacearaluareamasurilornecesarepentruevitareapericoluluisau,dacaeste
cazul,incetarealucrarilor.
Potrivitart.952,alin.2dinNoulCodcivil,panalasolutionareacererii,posesorulori,dupacaz,
cealaltapersoanapoatefiobligatalaplatauneicautiuni,lasatelaapreciereainstantei,numaiin
urmatoarelesituatii:
dacainstantadispune,inmodprovizoriu,deplasarealucruluioriincetarealucrarilor,cautiunease
stabilesteinsarcinaposesorului,astfelincatsasepoatareparaprejudiciulcesarcauzaparatului
prinaceastamasura;
dacainstantaincuviinteazamentinerealucruluiinstareasaactualaoricontinuarealucrarilor,
cautiuneasestabilesteinsarcinaparatuluiastfelincatsaseasigureposesoruluisumelenecesare
pentrurestabilireasituatieianterioare.