Sunteți pe pagina 1din 2
Aplicat fntrebari I. Indica care din urmitoareleelementedesemneazi mioae yi care resure: 1. Numerarin valu; 2. Echipamente informatie; 3. Capital subsers nevirsat; 4 Efecte de patit; 5. Obligatiuni emise si rascurnpirate: 6. Bchipamente tehnologice: 7. _Avansuri acordate personaluluis 8 Reyinri din salaei datoratetetlor, 9) Avansur de trezorerie 10, Contibuia unital esigurrie sociale; 11. Debitridiverss 12. Profil report 13, Ierese de participare; 14. Client-ereditori: 15. Provizioane pentr litt Nota Se vor folosipreseurrile M peru mioace sR penta rsuse. 1. Ariat cdcor categorii de mijloace aparyin urmatoarele elemente 1. Terenuris 2. Bfeete de primit de ta client; 3. Licente: 4. imprumuturi acordate pe termen lung; 5. Clini; 6 1 8 Furnizori ~debitoris Constructs Programe informatice; 9. Macfuti; 10. Mijloace de transport; 1. Aereditive; 12, Alte ereanfe sociale Noti: Se vor folosi prescurtiite: In-imobilizii nesoporale, le-imobiliari_ corporale, If-imobiliri_financiare, ileace eiveulane Tn decontare, Met=mijloaceciculante de twezorerie 11. Indicati caror categorii de resurse apartin urmatoarele elemente: 1. Prime de conversie « obligatiunilor in actiuni; 2. Fumizoris 3. Rezerve legale: 4. imprumuturi din emisiuni de obligatunis 5. TVA colectati 6. Personal ~ salarit datorate; 7. Creditor diversi; 8. Capital subscris varsat; 9. TVA de plats; 10. Clienji~ ereditoris 11, Alte datori sociale; 12, Credit bancare pe termen seurt; 13. Rezultat reportat Nota: Se vor folosi umitoaele nota: Rps-resursepropri ale sctivtii, Rps-resuse proprit eu destnate special resursesrdine in angajamente, Rsc= resursestrsie in ere. 1V, Precizatt pentru fecare din urmitarcle clemente dach desemnear® mijloace ori resurse sau reprezinté postu recifiative. Fost litera M pentru mijoace,R penta resus si ra pentru post tive de activ contra pasiv $i Prp pent postu rectficative de pas eontra atv T. Obligate ft de personel pent plata jutoretor material; TVA ee recuperat Efecte de pltt pentru imobiliza Amortizareaechipamentlortehnologce Jnmprumt acordt une esti ait a cae se dein atinis Adaosul comercial aferent mifusilor din ste end acesea se evaluea la pret de vinzare eu amnuntl inclisv TVA Avansur primi de aces Fond comercial, ‘Ajustr’ pentru deprecerea sumelor de inesat de la un client; (0. Profil nerepartiat in exerctul anterior st eportat in exerci euent; 1, Provision penta lit 12. Repartizarea profitului; 13. Actiuni detinute la entitati afiiate; 14. Avansuri acordate furnizorilor; 15, Cheltueli de consttuire; 16. Ambalaje. Nota: Wentfcaipentrafecare element contl sineticcorespunzator din Plana de conturi general pentru agent economic (simbol si denumice). Exereitit 1.0 societate comercial peri "al cAtei obiect de actvitate il constitute producerea de bunuri, prezint, ide de gestune, urmatorul inventar al activelor, datorilor si capitalrilor proprii: Construct (cu o amortizare calculats de 20%) 25.000 Miloace de transport (cu o amortizare calculats de 30%) 32.000 Echipamente tehnologice (masini, uilaje gi instaati de lueru, eu o amortzare calculatt de 35%) 85.000 Materii prime 18.500 Materiale auxiliare 3.000 Combustibiti 1.600 Piese de schimb 1.400 Materiale de natura obiectelor de inventar 2.000 Produse finite 15.000 Semifabricate 7.000 Facturi de incasat de fa cient 28.000 ‘Numerat in casierie 1.500 Disponibititat banesti pastrate in contul societti deschis la bane 20.000 Acreditive 8.000 Datori fata de furnizori 24.550 Datori fafa de un furnizor pentru achizitionarea unui util 18.000 Obligati fata de bugetu! statului pentru plata TVA-ulut 1.600 Profitul objiout in exercitiul eurent 5.000 Capita substis varsat 135.500 CCredite bancare pe termen scurt 15.000 Rezerve legale 14.000 Se cere si se prezinte situaia patrimontului societti posturilor titlul conturilorsinttice din Planul general de contur sub Forma de bilan initial folosind ea denumire a 2, Pe baza datelor de mai jos furnizate de inventarul maselor patrimoniale ale unei societiti comerciale * {determine mcimea capitalului social al acestefa precum si partea incl nevarsatl din capitalul subscris: Construeié 22.000 Instaiaiitehnice, mijloace de transport, animale gi plantati 35.000, Terenur 18.000 ‘Numerar in lei aflat in easierie 1.100 Disponibil la banca, 12.900 Marfuri 14.000 Datori fata de furnizort 20.700 Profit obtinut de a inceputul exercitiului 6.400 Imprumut objinut de la © bane& pe termen scurt 4.000 Amortizatea constructilor 6.000 “Amortizarea instalailor, mijloacelor de ransport,animalelor gi plantaiilor 9.400 Sume de incasat de la client 4.000 Datori fata de personal pentru munca prestatl 5.000 Materiale de natura obiectelor de inveatar 2.000 Datori privind asigurile sociale 1.500 Decontiri cu actionarilasoctati privind capitalul 5.000 Sa se prezintesituaia ativelor, datorilor si capitalurilor propriiaferente societatii"" sub forma de bilant,folosind ca ‘denumire a posturilor ttl conturilor din Planul general de contri 43, Sa se intocmeased Ia iberd alegere bilantul teoretic (cu postu nesistematizate) prin care si se simuleze situatia unei entititi economice "Y" care are ca object al activitiii de baz comercializarea marfurlor. Se vor avea in vedere Uurmatoarele restiti ‘+ Numirul posturior din activ se ried ta 12, ira cetor din pasiv la 10, ‘© Capitatul subscris nevarsotreprezins 25% din marimea capitalului social ‘+ Imobilizarite necorporate sunt amortzate in proportie ce 35%, iar imobitizrite corporale in proportie de 20% ‘© Stocul de mirfuri este de 4.000 lei, evaluat la cost de achiziie efectiv. ‘+ Rezervele legale deja constitute reprezinti 5% din mirimea capitalului socal,