Sunteți pe pagina 1din 4
Unitatea de studiu 2 PIATA PRODUSULUI SI PIATA INTREPRINDERII Obiectiy fundamental ‘Intelegerea pier produselor si organizatiilor prin prisma opticii de marketing Obicetive cognitive Dupi ce vef parcurge capitoll vef st: © motival pentru care marketingul defineste piaja avind ca punct de plecare ‘consumstori; ‘cate gorile de pieye cu care operearé marketingul ce este piaja produsului gi indicatorii cu care poate fi evaluati: ce este pinta intieprinderii gi care sunt formele acesteia; coce solicitare etc; © ce este segmentatea piepi si cum poate fi realizati. 1. PIATA PRODUSULUI indicator pieei intreprinderii referitor la dimensiume, arie geograficd, grad de Marketingul are in vedew toute catogoriile de pic privite prin prisma pietei de ‘referingt care poate fi: = pias de refering a produsului; = piaga de meferimgé a intreprinderii ‘Aceste douil cate gori de pieye vor fi prezentate fn detaliu tn cele ce urmeazA. Pista produsulai este alcituti din toti consumatori unui produs, indiferent care sunt producitorii sau ofertantii acestuia, Identificarea, stdierea si sabilirea strategilor de marketing pentru sceasti piati uebuie sf aiba in vedere mai multe aspect: ~ defines clara produ: = localizamea in spayius = delimitaren in timp, = relagile produsului cu alte produse: Popuilagia sorala N, ‘Consumazor at ‘Nonconsumaror’ al produrauh roduulai x ; Relat Absokafh Ny Ne Fig. 21. Piata produsulut Plata teoreticd = N,— Nox =N; + Nar Piaja actual = NI = Nt—N2 = Ni—(N2I + N22) Piata potentials = NI + a N21 + BN22— iNT @ ~ coeficient care reflect’ ponderea nonconsumatorilor relativi care pot deveni consumstori, in totalul nonconsumatorilor elativi; A - coeficient care reflecti’ ponderea nonconsumatorilor absolugi care pot deveni consumatori, in totalul nonconsumatorilor absoluri; 1. coeficieat care reflecti pierderea posibili de consumatori actuali ai produsuli si care se calculeazii ca raport inte numérul consumatorilor ce pot fi pierdufi gi total consumatori. Capacitatea piefei: 7 — imtensitatea de consum, sespectiv cantitatea consumatii de 0 persoani intr-o ‘anumiti perioadii de timp, de regula un an; Ver ~ volumul cumpiriturii specifice (cantitatea achizitionati’ de 0 persoani Ia o cumpirare ‘f~ freevenga de consum, dati de perioada de timp Ia care este reluati cumpirarea, Se cexprimi ca numar de cumpériri intr-o anumits perioadi-de timp (zi, luni, an), sau ca raport intre durata perioadei de referingi gi durata medie in zile a intervalului dint dou cumpiriti succesive. Potensiatul P=CP Volumut piefei (V,)reprezinté cantitatea dint-un produs vinduta efectiv pe piati Gradului de sarwratie ( Gy )a pie: (Cu cit acest ultim indicator are 0 valoare mai mici cu atit piaga respectiva este mai se pend Seeded 2. PIATA INTREPRINDERI Plecind de 1s consumatorii $i nonconsumatorii unui produs putem ajunge 1a clientit Sntreprindesii pentru produsul respectiv. Piaga total ‘Consumarori Ni Nonconsuemarori N2 Chengivi1 | Nonclient N12 | Nonconsumareri | Nonconsumarori relatia N21 | absolutiN22 Plaga crticd Fig, nr, 22 Piafa tntreprinderit Piata intreprinderii va fi alcituité din cliengii propeii. In cadrul acestoia vom fntfln gi iaja cried adic aces parte a piewei sub care functionarea intreprinderii este tn pericol. ‘Aceasta mai este denumiti si piatd protejati avind fn vedere efortul pe care trebuie si] fact intreprinderea pentru a o pistra. Clienti respectivi asiguri pentru intreprindere tncasérile ecesare acoperirii costurilor gi atingerea pragului de rentabilitate,” Piate acmald = N11 Piafa teoretica = NII + NI2 Piafa potensialé a nareprinderit =NII + a N12 + BN2I - ANI * Pentru detalii vei $, Patina, +.2.—Fmeligenta marketing — plus, Edizara Poirom, las, 1999 @ - cocficiont care reflecti ponderea noncliomilor care pot deveni clieni ai ‘nue prinderii, In totalul nonctiengilor acesteia; P- coeficient care reflect ponderes nonconsumatorilor relativi care pot deveni clienti ai intreprinderii, fn totalul nonconsumatorilor relativi; 4—cosficient care weflect& pierderea posibilé de cliengi actuali gi care se caleulesza ca raport fate puminil clieaglor ce pot i pierdugi gi total cen, Cota de piata reflects ponderea detinutl de firm pe piaga produsului sau produsslor po care Je oferA spre vanzare, Aceasta se calculeaz4, de regula, ca un raport Ste volumul ‘vAnzisilor firmeé si volumul total sl vénrarilor dia marfa sis mirfurile din profilal ei de 71, png nonpdec pocce prod} enpinei pin inh, voi fect volo cee awe fcr ee Pry out roma PG pgs concern ean rode ck poral ne sts er pe oie cota ein de irom concoct oui, wage A Motels rem ce rotate png (mt cat no comport da spk te ede fd ok phd nda os de me © mien rene Poe cn cn nie en, = SE om ome, = Pe ca CRP. cota mtv ea tepid Cnc, ses dint ons pig 6p cone cig Into mites coe wltne fre ncn pt cup poe Ndr ve, tro cet seen oat el mere 2c 2: «colar cs iia che epi «Shatner ome cee pine ot mit; mn cep dein borer pa pect tn hd, dg nie ste ive inh ete mal mtn emai Tim cred tol oper fiw com dati spect profesor se (com opus eae bis), ~ concurent neinsemnat, cind misimea cotei sale mlstive este nesemnificativi, ‘rovtusele sale neiferenyindu-se sensibil de altel. (Cota relativ de piatt poate fi determinaté i prin raportae pict! intreprindeii la pata cconcurentului cu cea mai mare putere,