Sunteți pe pagina 1din 14

E

t
I

Curspentu mediciirezidenli

\tcc

SCOIIOZA IDIOPATIC

l
i_.

; formedlnice,dupvrsa
de apari$e
idiopatic
Scolioza
--;;;li;
fnue0 5t3 u* - o66egnve
lnfanul,
ntre3 anllpuberhE- gnve
o sclioza
Juvenll,
redus
o scolioza
dobscen$lorgnvitae
poateprogresa
o scoliozaadultr.ltul
: Poatefi grav,deoarece
Etioloaie
nu este'prirnarosos,
estenslderaboaigenefid.Mecanismul
*O,ratnrente
scolloza
bren$ali,
uneilaxi$.
endocrini,
unorfactori
fiindsecr.rndare
osoase
de{brmrile
iigBmenbre,
etc.
AnFtomopatolooie
n planfronbl
- devla$eprlmar
(spreconcavltate
9i anterior)
- verrecuneiform
roFbidale
o:rbel'devin
dela,exemibtea
- vertebrele
Iaapex,debrmlh.ghibusul'costal,
- rotagaesteaccenRra
spinaspre'concavltate
sprcohvexitate,
- coul vertebreJ'es&,orieritat
- toracele:e*eovalar'oblic
convex
- ghibusposterior?erpartea
pe.partea
- proeminen$anterigar
concav
devin,inegale,
aparertoz
- dissJrile
peparacorrvot
rflriscular-
- hlpertonle
asodat.
cuasimeHa
rotabrilsr coloanel
vertebrale
:'
- lordozcornpensabrie
Eiamenclinici
- anamneza:
dab apari$ei,
dac,evolueaz
gl ribnulevolugel
o .subvrstade 10ni,90%
HE.8hddenF
evolueaz
o peste15anl,30%evolueaz
- datapubertgl
o prepuberale
500/o
o rosSuberale100/o
- factorlvorizang
absenlaeopii
- durerea
- deobice[.ste
Examenobiectlv:

deroflonalStaginara
a

inspectle
glcelecompensatorii
primar
curbura
padentului
inl$mea
(orelarea
rifnuluidecregtere
EgBTshd'nbser:
1-{ qdncacea
ot gradulscotiozeif
sevamsum
aupacienhd
Xl:ClttSpm
cre$l
$AS;5
astrelinct
snumsurrng
eznd;
rnernbrul
osullnac
S4ltqeq{tetellllac,la
inferJor
apoftzele
spinoase
sevormarca.clrdermabgmful

Orto@ie

a rertebic;. dace
la nivetutaPEfizdspinoase
fir gJ pk-rmb
echillbrarea,sliozi:
fesier
cade'
echlllbn firsl
anFl
gbusulul
rrlgmea
o stlo fundional
ste' arile orecFaz
o testulde suspendare
fa
o testuldeaplecaren
examenneurologlc-arescopulsexclud
scoliozele
secundare
pulmonare
examenal capacilllor

Hamenndiolooic
- APcu cresteleiliace
- APn flexlelateral
- profil dreaptrrls6nga ' ambelese.facn pozi$e
inegalitatea
ezndsnu aparscolioza.prln
pelvine
membrelor
execuI'
- incidenFdrousonat:Sbagira:'se
gl
pe
busuL'stal',,:
Fer'pendianlar
Lluni :,
se.vgrr!eta'dln'.6n
- examinrile
- .pr,ederearratudtaSisehdetului
,
minil,subv"rstade 12ani
o nadiografia
o hstul Rlsserde matura$eosoas'peste
fig.10 fisurzreawdiltdui :Gobb
vffi de 12ani: osificareancepela SIASJa
1?ani $ Progr az.
aprcxirna$v
lent.ppstericr
'
- se definc5 gnde
. padeR$icu
Grad:neutru.r:';
R0au 70olo
10'
degtt$re'Peste
Sanse
. paciEn$l
2OVo
cu.:R.,34au
:gos:de
9rrePestg'10?
l: " 'pedhulul
Grad:+
'
dispare
:
MsurareacHrbtgrdi.rotiitiei,veftebrqle
Mstoda Cobb - esteCea"mai.utili:a,
se
lcrad:++ l: .; 'Pediculul
facen ei etape
.
1. ldenficarea
disPmt
virtebrdnube
:.,: .
suBerioare
2. idenfiereaver&brelneutrelnferioare
+r+ '-qf
Grad:
3, rnsurara
urghiulut'dlnbeEngentala
vertebrasurba.Sl.tatenb Ia
irt
vertebra{nferloar
1: ;:E I

g*

H}
':

.Hetoda'Ferguson'- :fleeslidentificarea
apocului- nu estegplifreorent

G rd:r+ + +

cofwex

::i

tncav

Fig.11l4surarea.rotlidtebrde

tilsurarea,rota$ei veitebrale

pod$eioedtodilor
ge.tadiogmfiaantergpostcrioar
- prindebnniaar.eri
pediqilldepeparteaconvar,
prin
a crcpg$e,seaprecia
- seapreriaz
lmpdrraverteblngasetrone
- mebdaNa*r$l4oe
:

a1
Dl

Formeclinice
sisnolri,lnfm l
- ,debutsbr5tade3 anl
tlpurl:
- exlst'dou
(deobiceirapictppgresiv)
o prorsiv
o relrslvsBonbn(70-90%
dinczuri)
- prognostic:
de
o nu erislposl:bili$
prognoscd
nrrburae
mic
o dac5unghiuldep5egte35
",
gi e$stcurburl
o
esteProbabi!
comperrcator
,
folrnprggrM
o :unghlqitrertebraleste
(se
fas: de pr:oqnostic
ungrhlulul
estorter-al
ng.fZ msunrea
ntrecoast9i
msoar

oeroendiqubrPe vertebra
RnD (r/
# de unghi nbe pa*a co$tod l ncav);
$t;#t

*,fut
+
It
1i

r':
5.ttt
,!

r.:
.j

TRtfilNr:

"ng

dtrffit) >:20i semnlfid eolut$tatea *oliozei


'

va fl re$untnobsnrtie ..
o RVAD< 20b pcienhr!
subcorsqt'Jstg$$n$ $*
r- nVt 20' -. bn"U dacsrofi.leaz
(anterir9l
aotescenspondllodd;rnblna
h
' ipnOUoa.A.tar
posErloar)PecrirburaPrlmar
.
Scofroaajuvi:nil
- DareJa+10 an{r':nla pubertatr
- 15?gfitilsctli@tflfari
dai ftec\rites dt$l dfea
- I exdfo,n;"tAdirrgt.var{are,
- tams|t
6luni .,
ro lesrb:Z0e-toltratecliniciradiologicd'ln'6n
. -.,j ..
cresubcsrt': a@dg4idac ,RVD
o j celeWs 2e sffi dac,nSiUl
' rmneamsunt*tonuoab Periodice
.Sllo,aadolnrlul
pes40"'b tateaz:drinngfl
-' suntdeotltfl,cuconse{e;
poterlal
e\rolutivsczltt
au
-

Ortopedie
Scllorh adrrltrrhll
- <trrlrullcr.rrtl(i r:rulr
30" de oblcelnu progreseaz
- ctrthiltlldrrr lf(l Intnt 30-50.pot prcgresa
.c t n|r t n||r : t $r ( | (l l x ::rtc 5 0 ' p ro g re s e a z (a p r oxImauv1./an)
" rlrnorm6il$ frn(rlont pn:sant(dqglnu a fst prezen1n-copllrle)
- l''iltl.' Irilltfllno:itlcul dlferenthl'- nu e,totdeaunascoliozacauzadureril
- lrnlrlrttutrrl esttrdn oblc.elanUalglAINSetc
- lrnlonnlrhrl ctlrurglcal est Eevatde compllca$lla 40o/odlntre pacleng,din ca
m.rlrrrol0 2!ir!,h
- Ptlctdndrrueltr stnt frecrrente

ErRlutlo

Dupv$r:iltt:
$establllzeaz
de oblceila ncetarea
cresterli
- scolkr.11;11'
- cekrtnlhntllcfnt regrsafrestulprogreseaz
errolueaz
- subvilmtndc 10anl- 909/o
- Bestcv{lr$ade 10anl:309/oe{Olueaz
gi duOmafurarea
lnfantllcuunghlrnalrnarede50'poateprogresa
- scollora
scfiek*ulul
(509o)9tcelepostpubenle(109/)
celeprepuberale
- unghkilcreSEln pubertate;
>10"
evolueaz
Duplocallzare
suntmalsevere
- celedorsalegi celedorso-lombare

omotkut

(nformele,gnve,
o,runghlpeste50', cu locatizare
dorsalsau
- carOtoisptratorii
dorsolombar
cronlc
- apBreo6ul pulrnonar
digestlve prinddicardiafgmulul
'
cu paraparez
spasli
splnal,
nenmase-nT/o dlnarurl aparco lschemle
progresiv

Tiourianahimice
aurturInlc.lombar
de 250/o
- au o lnciden!
mal'benlgn
- au prognostlculcel
^ auapo<ulla LrLz
schdeti
- crescffin saudelocdupmaturarea
Curbur{ untd,dorsolomba r
15t
- Tnctden$:de
- apo<laTrrTrz
rnahirareascheletului
- crescmoderatdup
- au,prognucmoderat
Gurbu dubl'toracic 9l lombar
- indden!de 40olo
o.t apo<TrTe
- curbutoracid freo/eht envex la dre;apta,
arscla
Lr-Lz
lornbar
lnvers;
curbur
- adeseaextsto veebrneutrntreele
79

F.
!i: '

C'.gspentnr medicii rezidenft

moderavbun
- evolutiegl prognostlc

i;>

'I

Cururunicdorsat
- inciden!de}o/o
iliv 103ni)
purl(la aproxirn
decitcelelalte
- au debutmaiprccoce
- apexla Te-Tg
- tulburrirdioresplratoril
(malalescelepeSe50")
dea fi mari5lgvolutive
- autenciinlF
modlficri
arqzlce
i
n celedecr.runghldepeste80'
- reducduratadeviat,maijales

,'.

eurburdubl toracic i
la snga,ceaInferloarInvers
este,frecverjrt
- ceasuperloar
peambelecurburi
- necesltratamentsbict.ctilrurglcal,
- problemecardloresplraorll
Curburuniccervicotoracic
- suntrare
- pu$ninvaiidante:dardisgra$oase
- tratamenlulrdrirurEical,este
indicatde,oblieidln,rnstive.msmetice
- .altflevoluliaestebunsubatamentconsenav
,.

Deleffnjna,lea
curburilornrimare(structuralel sl secun4are:
- lnl$alceleprirnaresuntstructurale;celesecudaredevinn umppi elestructr.rmle
' dacsuntbel curbe;ceadin mgloce structunlli; dacsuntpatru,celedotdln rn'rjloc
suntstructurale
- frecvent
curburile
sucturaie
sJntdeplasate
spre,rwdhte,
Invers.lacele.secundare
- curura
eamaimaree cearsFuctr:rral'
- curburaceamaipu$nffexibltgl,care.se
.recteaz
rprintehnica:ScLlrnidt:
mai pr.rg6
(radiografie
APnnclinare
maxlm
dreap6/:stnga)
e ceaitrucnrn
- cuburilesecundare
sumatesuntcg!multegalecucurburaprincipal
in scolloza
compensatii
giin ceadecompensat;
n scollozasupraoomnsat.sunt
malmari
- curburile
secundare
mariaparpecplgana
lornbar,
careeit.ernaimobll
TratamentnechlrurofcaI
Controlulperiodic
se face.control
radiogranc,
deobiceila 6-12lunl;adolescengi
cucurburimari
- vorfi
chemag
la controlla 3luni.
- criberil:
-., o irbursub20" la paciengicu selet imatur- sevoroornlrn,radiograficla
-'- 6luni;dacc'rburilesuntmicig nu progreseaz
vo, n erniura uiJ'
o curbursub20' la paclen$lur sdrtetinatur= nu nffii de oOicelonboale
o curburpeste20" la.paciengrimaturr- vor fi ctremagla conbolla t h;il- -- tratamenurortopedicesteIndlcatdacctrbura deplge5zs' sau.pre4hg
deficit cosmeHc

- curburited. :O<O"ttalPgden$
nnahrrinu necesitrabmendartimp!e l*4 ani dup
maturibteascheletulul
vorfi chemagla ntroale

80

Ortopede
Tratamontortgtic
Tralamentulortotlcseociazobligaloriucr.rchinebtrapie. ',' ,

.
OrttzaMILWAUKEE
oprestecrettereacurbelormoderab$aumlci.determtno elongalie
progreslv,
l are un,efectantirhtor.
Grsetelegipaate
suntrarutilizateazicatabment deiungdunt:.
presiuneposterolateralf
- tlp RISSER
,peco.qirxipte,
- esterdattuabandona,aplic
asodacu tncgiune
- ...
I .:'. i '' A-'
extensle
cranio-peMan. :,
- glpsulCO:IREL
- esteaplicat.cu

Tchnicile distnqionaie -, suntdestinatecoree{iei


orbdor
- dlstracliahalodemurala
-.es&iactua!mr folosi;se aplicareHaloot adiunede 6 kg
pe @,ma* al cranlului,fi5elesunt stnsen Oiagonat

Ei,curptezilnlc.ctj:be136r.;
aplico extensiesupra:condlllan
cu 2 x 3 kg; fa$iunea se rnengnede obici:.021le
* 3 spmnlS esteaetualmente
...
foloslcapasprellrninarnalnte
de op1alie,
* es;mal4pwentslast;.se.
distraSia
halo+,pelvian
folosescdouftgeriftElg,cei:
lnffi postedor":deStrASTspreSlPS;cu
o exen$de.Z-3nrmlzilpenbu.'rf0i21,zil;",se,
,,.
opre5te.da
e.*pare'durerecervlcall!
gipsuli
Creeliacurelorcu,aparategipsatearescopul:
- de ? entratoraceledeasupmsacrului
- de a cornctacurbelemal alesin ariatoracic,astfqt
lndt $,se:e\rltegBvareacardio. Oylmona_
Oea mbunliiaspedulsmeuc. .;
:
Ttament chlnrreit
Coloanatoradcnorrnalestepu$nflo<lbllli,dace 9i scolloticflexibflitateascade* de
f-otoanatombarare mairar indicaSie
trai:x1!:!c!ene
Framentelenetrurgite.
.runcgacardio'.putrnonar
deoarF.
maL
flevibil.
g*e
esteaft@u mai,aes
ltrsgn
PrT,reducerg:ap?dltl vltale Qipsrrilereducdeasrnenea,apacibtea
vibt, dinst
l
mow se prefrcorsetulMllwakee.
Inclicagile,tratamenh,llui
chtnrrgica!dup vr*
- curburprogresiv
ta un copilncrestere
(>25")- se va arnfura,sBonditcdeza
ct.mai
' ;,'
mutt,desareceopregesSreazoneiopefttte
- clifurmllabserr4cuaslmebiea trunctrir$r.ri
la adolesn
ciiiardacaintat
cretrea
(>r10.R\aD)
- la paclenglmallnvrscearenu rspund
la tatarnent@nsetvatie ,,
Zonadecpondiloded
gi bate vertebrele{e la captelesJrelrobte n
- rle oblceitoaH orbun prl{na{
-se
.drias@Siuou:,OuOu"ut
gceqJOtrecge,
la care adau!o verteOr.santsas
t
' la nivelh-k ne putemopri,chir'dacexiso notalie;in s.rHi
&cep$mde se
'
:
:
PoatefixaSlSr
;
E1

Cun pentu mediciirezidenti

T,ehnidgeheral
de peste60"vor benef,cla
preoperator
- 1ngeneralcurburile
detractiunede up,Halo
pentruaproximav
1.0zile
- .spoirdlodg4posrioa
estedeobiceisuficlenn scotioza
{dlopaflc
- achralse
prefertefnicaGoldstein
mshre
- grefoane
dln lliac
coloanelvertebnle
.- deperiostarea
pn proceletnversebraclceg aruculagile
laterale
'lombare
- decorticarealamelelor
rezectia
articulalillor
dinffeprcsele
arflanlare
- seurnpluspaliileintertranwersare
i,ntreproceselearticulareor grefoanesau/igref
csoasmrunli
fixarecrrsistemulutitizat(unrnbrrtpedlorlare,ghlarfamlnare,UJe,etc.)
- apartglpsatpentruaprodmauvg lunl .
Complicatii
l
gipsate:,
Aparatele
: escare
. hrlburrinervoase
j
(frewenttedunlde.plocbrahlal)
a duodenlui
- compresiune
er aparlliauneloeluzil
{D:) de a,msenErjcsupericiar
intestinale
nalte- cofipllcaliapoateaparegidup'atamentul
drtnrrgil
Trac$unea
scheletic
- rcprezintcearnaisig.urrnetoddeesrece
nervoase
- potaparc.tulbur-arl
- dactradiuneaeslecresculende oblcelnu aparprobleme
PR.INCIP$ DE TRATAMENTfl SCOTIOZA IDIOPATIC
':
Scoliozainfantllll
- dacUC< 25opaclenhjlse tethe rb*rva$Q de6t* acestecurbepot regresa;se
,
rracbernala contrrolla 36 lunlgl dacpfecGgnrea.UC
crJ5-10"sera Indl corset
pentru2-3 ani
Mltwakee
deeisbr ver Fneficinde
sau.independen
- gurbelecu crestere'mpld
: insturnenhlie.subelEnatdedlstrase ar ajr:s@rea
n funcflede
tjet per:manent
(!)
cregere,.ftlrspondilodez
$olhzaJrryenil {3'1O anl}
- ctiheduldebment esRVAD:pBdenglcr RVADsrb 25o1rfl dlematela conFol
la 3.6 luni,celanRVAEpes25" sauere5re;t
curbelqr F10ror fi bata$
n cazulcurbelor"flexiblle
sevor foloslorteze
- in cazutcurbelorrlgldeserrrfaceglpsurlseila de corec$e,apolorsetMllwakee
pnla ncetare.crestertl
apol
: crntefrapld pr,Wsivevor fl tmbte cr.lhftgnen-4e #iloar dtsfacliOnal,
ortez
spondilodeza
- la pubertatera fi lua n consldera
.66lio adotescen!!flul
:tritriul-detrabanoert
esteUCpeste25osauo oe$ere cu 5-10"
82

Ortodte
- corsetMllwakeeplnla maturareaosoas
' crbete malmarlde 40ocr, scheletlmaturvorfl h"tatechlrurglcal,
prinfuzlune
posterloar
gllnsbnmentage

i:L,

Scolloraadultrrlul
- orcqta estedtftdtgl rcdus
n douetape:malntlanterlor,apolgl posterior
- se preferspondllodeza

r
:

SCOIIOZA NEUROMUSCUT.AR.

._-

CfBrERr
- neumpaflc
- lezlunimedutare
- pollomlellta
- botlneurotog@progreslve
- slringomlelia
- mlet6menlr.tgoct..
- paralklarebral:infantil
- mlopatlc
- artogrlpoz
- disoflemuscular
- neurofibromatoz
- dlverse

.i

l.

I
!

',1

Lr,
-l3
-.i

t
lFr,-,
l,

Particutaritti'
- erntrleazpld gl dupncebreacrSteril
:
- evoluead'frenntspe,complica$l
- onbelestrnt..rnallungl
- hbrnentul conseiraflvestelluzoilu
va cuprindefr'egvent
- frecverrtods oliclbte a peMsulul;prin'irrmare.spondilodeza
gl sacrul
- ratade pseudartrqeestemare
- nust llngspondltode
$ stsflnereapetemlentunga trur"chlului

:q -

I0allttl d'ffiment.chlnrnlcal

:361:,. .

dibnnlbteprpgreslv
afecbrep*Sofncardlorpulmonar
dabrl obllcf$lpelvlene
Dlerderca.eclrlllbrulul
tnnriieont a*cta - anelor5l poSerloar(reducefrecvenp
pseudartrozel) ;
(Frh sauSr dacestetisoclaoblldbteapelvisulul)
- indltodeb,fi mat'lung
preturrEt6
lmoblltsr
9toftepEtemen lunE
firstator
-

..

scolte;ni,",tilh'tsi{ntk}medntre
dacaparnalntedeGrsta de
n t00g; dTncerzurl,
ffi
10nl
gl poster{oar
soclaaI
anterloar
In spondllodz
- fabrnennrt:consde ob'feel
lnstnrr.renAge
83

'qr.'

:
F
*

irff

r
FF,i

F;

('urx pcntrumcdit:ii rczidenli

Scollozadln oollmlpllt
ffcttrll' dcf P*-,
la lttcrtrrair
amn
O'n
tratamenfulcntrurcar?

ilruhJ-."ar-"i*",lur*iqrlnghrrmnnharulcoheloubor.sset
Sconozaainoa*tlz|a'ce..rebra|I'tntan

Til'nou,aasoru,irr,,n:irrun,cnrage
ll":"jll3l'#'i:,lii:Lli.ff
SCOLIOZA CONGENTTALA
Rcprezlnt
consecintaunei
deeyoltrlanormale
a coloanel I
vertebrle.Poatefi:
un defectde
fonnare .
(hernlveebre
sauvertebre
cunelforme)
. undefectde
(bar
segmenbare
nesegmentat '
unllaterel)
- poate,prezenta
defect,bitatprat,
sau defe<te:mixte
poatefi asoda ,
cu coastesudate
-- frecveflteste
asodat'cr.lalte
anornaillale
mduvelsau,ale
alh oro rga ne ,

'

'

-:'

compleXe:pe6nLc9mptetart'dlagngs.tqJlul
imagistlce
ce"aee:usUncfexarninri
(RMN.Tc)
Evolutiesi orscFostic
cu 5'/ an)
la 3-6 luni(crescaproximativ
- nectsltcontroale
rnultiolest
l au bareleunilaterate
5lhemivebrele
- cetmairezervat'prognostic
': ':
defectutpb,acee$,parte..
Celesegrnenbbauun:prOgnosfrc
- barelecornptet
iri,unUteauunprognosticru,
rnalpulinru
malbun
auun.prognostic
- barelenesegrnenhte
\
,-_::-

Tratament
(clrbelezuntrlglde)
::ffintul
eonservaHv
estede'sbicetIneficace
.corsetul
penh,r
compensatodi
a$npbre"
ctrrbele
Mtlwakee
,de
84

Ortope$le
drirurgicalindlferentdevirst'pr'in
curbeleprgfeslvevor'ffffitate prin stabitizare
sntedoari
evenblalherniepifiziodez
frtnstrumnagie,
f*;; -sierroaA
ctrba
recta
se
prin
cre5tere
va
p.partecnvex;
rr*tf
;.rdi;tdi"t,.t
neuroloql
deficit
produceeorent
rnitrumena$abt acsonal
a av
uereazlnain:,q-de
;;;ii--t*
:
;tioz:

CIFOZLE
lonbadiese
clfozafizfologlctoradcestede 30-50i qJ apexlaTt.l-or-dozzf-hiolegic
primarq.maitigide.{oidoza
g
saoa,sunt
q0-60.,
cifoza
toracic
t
Gfoa
la
u*
de
.
iJri5"a Tr ru*r6ut" ortoiatism'lui $ Rrin.urmal maiflexibile.
J.rtiJ S "
Dsfinltle si terminolocie
q:rbn plansagltalcu convexibhedorsal ..
- dbza'rprefnt odce
cif:oz
'"
= orieeeurOlq.l conve:citdoe.ln
rfuiuneace*icalsaulomhr repr"eaint'
:
patologlc
phloEic::' '. :. :.
- lifo futtu 55qn reEiunea'toracic'rcrezint*,cifoz
:
e{yiolisau
b'rtotla
curUa.
Jnnrber&rnairmiddet,cea.
o
fripof
p-rezind
oiao
normal
Etiolooie
posterioan1 '
nu rezislla presiunesau.mloglq
cohana.anterioar
@recand
.
'
rezlstla tracgune.
.1

Clasificare,

ffig"oi.a,u..
- malfonna$iverbrale'
lrnperfec
- osteogeneza
- condrodisplazil

. .

Clfozedobndite
* distrofice
- atitrrdineadfotid-clteneiituchrral{freontfenrei{orll}ne,cuhip!tr0fie:
rnuscular)
;lnfanl
(boalaCalv,.rar)saujwenil {boala:Scheuermann,
- oste@ndroza
,horen)

- r a h lti c.
- pstqpomu
- osteomalacic
- boalaPaget
(prinfracturi)
- infe$oase:h tbcsaunEta-nos
-

unalglce
sponrllllt
Bosltraumatic
,fiadurl:rnacrofractrridla.gne&ateSautlll,r"$tl .mig,oh&fii:{lEdiagnosficabe:
sdr.Kiimmel-Vemeuil

Curspentrumediciirezide4i

- :eSq-a$ gtue dl-npoliomrelli,


neurofibromato,
parallzra
srrlngomlelre,
cerebrar
Inrantll;mlopaue(suntde faptcituscoltoze)
gryqulorn
ostnofll,osteornosteold,anglom,mlelommuluplu,metastaze
- tumorale:
isterid,sdr.libldocenestopatic
- psihice:
TEESIT
TrabmenhJlconsentor
esteefioce doarnboalaScfreuennann.
Exlstun rc vldos
eifuz' deptasarc,anterioa
a cenhtrluide greutat- cregers diformrgi.ctmai
frecveltn-ecesit
procgdurlanbrioarcgl postertoare
combtnateprlndpiigeneoate,
- curburlleJungi,unfor.me.
fle<ibile(se corecteaz
ln hlperectensie)
- ln*nrmen@e
po$erioar,
:
apolantedoar
- cifuzelerigldesefratead prinreleaseantertorgl apolftziunep@rtoar qr
infirmentalie
- clfoleacute,angularc,slrntde oblcelrigde gl prdnm rlsctresrt dede tedunl
neurologice,
de aceeacordiaestepostbiidar riscan;oblecfrvuf
lnnrengel
este
reprezenbtde prcteJarea
saudeeompresia
elementelor
newoa*.tf stabl@tett sltt,
deobheipecaleanterioarla
- reconstrudia
antrerbar
estefoartelmprtan: r reconstuc$eairFr|oardpar
fortedestresspemasade ftrziuRe
saupe materllulde,osinte,ere ducla
pseudartozsauh deerlorara,rnabrlallul
de,oteoslntez;
- reconstrucTia
anffioar.sefacecu grefoanelriErcorporeale
l on lay;
- n cTfozele
modemhcorectbile
completsefulsc arefoaneinterorporeafedin
coast,
fibul,creastlliac,caprnuralsauos diaflzar;
grefclane
carenupot fi corc@te,sefotosesc
on laydn
- n cifozelerigide,angulare,
peroneusaucoastpetoa-lungimea&rbei; sepot folo$,malrnultegrefoar,iar
spatiuldintregrefoane$i'coloan
cu lesutososspongi,monbJut
se compteteaz
fiindacoperiterntual
firdun
cu un lambouperiosl;la procedeuseasociaz
posterioar
posterioar;
5i Insbunrentalia
n aproxlrnaUv
2-anl;perrtrrrinrporarerqpldil.se'61esc
- greft se incorporeaz
grefoanevascularizate
{coastrota saugrefp'npediqiat dtnfibtd)
* insburnenta$a
anterloiar fimlndneceslhteaUmpulul2, sterTor

t&ra--psefiaunstid
ffiffi:ffiitarnenului

prlndlftnnlg
angulare
ale
inigalisecancterlzeaz

pffioare. Gfcza
.lnsuficlent
a rupfurilorelementelor
corpilorvertebrallsau.vtndee-rea
eseddennlnade:
* pierdera n$mllunulrp \rtebnlct peste>30o
- r praefllatinsr,fi"6hJrl'qJnelforme-rnulUple
- delaminecbcmla,ffiuatn frcilrrilefrflslablle
:
paradlnlce:
Eramlnri
vertebrall
nafologlr- ra evalual canalut
"er.
,'
-TC
- RMN

Trabnrmt
pqs-rioar
&rc la pserdarroz5l defrrlomrealmpbntulul
- piocedurlleo<cltrsfv

Ortopedie
- dacdfozadeBgegte
30-40"grcoroana
posterioar
esterntaclseva faceun
procedeuanterrorasoclaterrentual
cu o decomBresle
antrioargl grefln ray
anterloar
- dacclbza.depte5E
40-45'sauestemarmalmlc,.dar
cu hstabllltateposterioar,
se-\orpracticaprcmieeomblnateanErlorgl posterlor
- clfozeleflorlbltermrfi rczolrah prinInsumeitalipostefloargi fuziune,uJmate
de
fuziuneanter{oar
cifozele
rlor
rlglde lI apo{ateprindecompreslunel
fuziuneanterloar,
apolfuzluneg
instrumentatle.eetenbal
p,io:taretn celesarrte,saui#o*untug"
at guruUuri
CobelDuboussetlnle lungl
- osteobmlllesunt'discubblle-scopul^inbrvengel
nu estecorcctareaairor,mlugtct
:
prolSa elementelor
gi stablllzarea
nervuase
bbanei; corectarea
curburlpatolootce
manlfestrtie
9re9Sansaffzlunll, rcducesollclbrealnstiumenb$elgl amelloreaz
durpr.oadeup crpnlc:gl
degenlnuvela nlvelulcoloanel
lncenettemodlflcrlle
vertebrale,
evenhtal
lmbunle$te
tl sltuaganeurologic
Ctfozascnltil
Cuz:
- scdereareztstenFfcorpilorvertebrall
- reducelea
bnusululmusolloligmentar
Tratamentulestede regulconsennuv:
- antiinflamaborll
nesteroldlne
- analgezl
- orteze'
- trtamentndocrln
5l rn&bollc
I
Tratarnenil!idrlrurgll.se.hdiclfn'ur,rnbarele
zurl:

l
,"'- 3i,.rff#,*
defidtneurologlc

Cuurtleruntde,oblclfio<lbtte'(dac
nu'seasoclaz
sponditoa);mantftstricfinlce:
- durere
r - hlperlordoz
ceMcal
- hii"r'd"zalo*u.il
- ftadtrl treinulpteur clfozrotund
Tratarren!Efilrurglh

- krsurffiar$nrauneposrtoar
anterloar
rtecompresla
la:teenecesl
- rnstnrmenAr
if n'rduoenrloar

- decornoreslertitndiculit
pent 5
prlncorsetoracolombar
aastaseproEjeaz
- hdi$ntdeUfutionn$et,
tunl posbpbr tar.rnsblltsail
se fa oln prlrnad postortor!

87

I
'
tt

Cun pentrumcicii re?identi,

l-tscouozn
I TEHNTC
rns**uooENTATr,

t'

Princioii
.pozilieaestelnoecubitventntpemaspreva"r.tc,rdispozidvrelirnln9res|unea

5uorninarx

q*nchil, etele5lumedisefixeazia 90'

: :#ili&;i&ia-n Posterror sLpertoare


de os)
celordtn:banca
- gretesunto"pr"ittu'one-(qunt
urygt|
sau
unl,. ruo.iiid#lrcl" outrtaitiur supraflelor,proselor
- recoltarea
sponilrrodeza','.r,,illi|i;Tffii;il;;il,=zecga
articulare

I nstrumentarul ltarrin gton

repot
rtlgelamlnare'
pe'caie
sefrxeaz
u1e',.
este'rffit dedou
insumenbrut
r" ottno" lnterverbnl' '.
;;d''i,.i
Dezavantajelesistemului:
1
larnetorvertebrale,cu rlscde fracturacestora
;;i;:ruaurori-il"tul
sjer
evJd.'i
(mal
nqu
dr"p*
_ se.reduce
rordozai;;;b:,*l"*.rin
Hanintoncurbe)
lucruesterisont:in regiunea
- eirligelesenxeazpe lrnelevertebmle,dar aoest
tora-cicli

LasistemsepotabasasiflredeUpo.rug.rnon!,trecuteprinbazaproceselorspinoase'
Inten'enlia
pedja Oinconcavitate'
undesenxeazfprintrionul rminat,Ft.tenslonate
6lunl'
pentru
apro>dmav
tpi
ooui
A's"t
urmaA" utrai"a
"rt"
hou$St'
Instrumgntr+tl,C.?trl
a diforinl$l'tlrligele lzultiplepermit
AcestlnstrurnenAr,o6tcorecta-{Onnslonal
ceea'ce
curbe,cu :sutrafrugoaE,
sunt
n3ele
UunXol rdu-ea solidtor.
o corecJie
penbru
o
esen$ale
roa$el,
acongoluld
pdiliau
*utttttg
ofer
PTc$e
$ Srlnfitele
riinjprsauiiratirte malmareprinfuareinpunctemulgple
lndris'
cadru
re formeaz'rrn
iupe*sarSi'rnferioar,

'
.

Dezavanbje:.
g o<perient
si*em e$b complicanesl-smp
scump
instrumenbr
- $erdecresct,desngeintraoperator

,
-

1.'
InstrumentarulLuoug
er o coreqqmtI.:yn
o fixarrnalsolldded lnsburnentarut.tningQn,
$sterflut,ofer
de
neuromus$hr'Slscul
solioZa
a difonnlfltor*oitu1glf"tu utitt at tna ates'pentru
Rileiublatnlnara:SeapllddoU
esternalimdreprin
nerirtoEi
leziune
$iniLr'
Segog1gnrc $ pelvlsttldupmetodaGalrston
sublamlnare<:rrse'lnnoadkrele
:
G*Ota"cupaUdFtalaluei prinartica9asacrotllac)'

:i,

88
I

Ortripedie

r n ctru mont t laant or loa r - ^ ,,^ t-..

corpilor
prlilatenleale
arnbele
Eg*bunpontrucu6uriffu c*mun In tay-pe
vsrtobrdllsau
rnrun$)'
cugrerspots
;;;rl':;urile marl1lnasodere
fiJ ung'rubipri tete
agrafefixatepefiecare'vertebr
*
seFceuncablutensionaL
;urubudlor
rnrtruEentatla.3il[<
prinnbarireabtuluictr:.If-,
aduceo modmretnstrumenta$eluyer
Slsternul
malanleriorsautna!
uneleuruburi
Sepout"pruOrotr*a r-nd
semfrlgld.
posterlor,

Slslnmsl-SlS
ffilt do" Ujertgidelisecu Sunrburipediculare
(tn regluneadorsal)5i crligelaminareSn
lombar)."
reglunea

qr inEtruEentar
decoln
interventiilor
Comolicatiile
fi'prin
se"previne
unse(esiv|
srldeuezire,fie(preEnbll)pr'lnmetodapon$alulul
(cafldnunecsiitra6rflept)saucorcgej
rbferderea
3r",p61in
- pseuctartroza,
pierderea
core$iei
cu
- degradarearnontaiglul
Haningtsn)
-g.ez
pengulnsmrmentar'l
(Uptc
imbare
- Ofijrifii lordozei
monbiului
degmdarga
favoriaz
pani
cronic,
'fiomOgle
$
ffi6,
:deos@sinz
^.^d

:[$
Il5