Sunteți pe pagina 1din 2

E BIL

roofsystem . rain system.

LAACORDAREA GARANTIEI
Garantia se referi la produsele livrate de BILKA STEEL pe teritoriul Romaniei. BILKA
STEEL nu acordd garantie pentru pagubele directe sau indirecte, survenite din
cauzele sau omisiunile de maijos:
Produsele au fost afectate chimic intr-un mediu coroziv sau datoriid contactului prelungit cu alte materiale, de exemplu: beton umed, cupru, mortar, sol, vopsea.
Produsele au suferit modific5ri mecanice sau de alta nature, datorite transportului,
manipulSrii sau depozitdrii defectuase (in cazul in care BILKA STEEL nu este
responsabild de acestea).
S-au efectuat operatiuni de tdiere a produselor BILKA STEEL prevopsite, cu disc
abraziv sau cu alie scule taietoare, care produc inc6lzirea locala excesivd a pieselor
prelucrate.
Orice operaliune de indoire a produselor BILKA STEEL s-a efectuat la o tdmperaturi
de lucru mai mice de -10 grade C la alte materiale la'indoire cu ajutorul maqinii, $i + 5
grade C Ia indoire manuale.
Pe perioada de depozitare, instalare qi utilizare nu s-a evitat contactul direct cu betonul
umed, cuprul, solul sau cu alte materiale corozive sau contactul permanent sau prelungit cu apa.
Produsele BILKA STEEL au fost depozitate mai mult de 45 de zile in spatiu deschis,
caz in care prezentagarantie i$i pierde valoarea.
Produsele BILKASTEEL au fost depozitate mai mult de '180 de zile in spatiu inchis,
caz in care prezentagarantie i9i pierde valoarea.
Garantia nu acoperd daunele produse din cauza nefolosirii accesoriilor recomandate 9i
furnizate de BILKA STEEL, respectiv din cauza montajului deiectuos.
Garantia nu acoper; daunele produse in cazuri de fo(5 majori cum ar fi rSzboi, revolu
dezastre naturale, incendii, etc.
Beneficiarul pierde drepturile de garanlie dacd, o dati cu notificarea despre existenta
unui defect al produselor BILKA STEEL, nu este prezentat originalul prezentei Garantii
(corect completat Si semnat de colaboratorul BILKA STEEL cet 9i de cumperdtor)
impreune cu factura originald de achizitionare a produselor.

rso900t

FERI r F--.1 ED

oi"triouitori8....l?C#

st

Beneficiar: ........\

Adres6 de livrare:

J)2-

FacturS: . . .../...

.1.

>L

... . ..