Sunteți pe pagina 1din 1

CONTESTATIE

Subsemnatul(a) ......................................................................................, domiciliat(a)


in localitatea ......................................................................,str. ......................................,
nr. ...............bl. ............ sc. ...... ap. ........., judetul .........................., avand BI/CI seria
..............nr........................ eliberat de ...........................................................................,
CNP ..................................................., prin prezenta contest suma de .........................
lei, calculata prin decizia de impunere anuala nr. ....................................... din data de
............................., motivand ca nu recunosc suma din decizie, deoarece ..................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................................................
Documente necesare anexate:
copie BI/CI
copie Decizie
documente doveditoare: ....................................................................................

Data............................
Semnatura .......................................

Nr. telefon .................................