Sunteți pe pagina 1din 49

Wolf Messing: Cel mai dotat om cu capacitati Psi pe care

l-a avut secolul al XX-lea


Wolf Messing: The 20th Century's Greatest Psychic
Le clairvoyant de Stalin/ Clarvazatorul lui Stalin
Wolf Messing(1899-1974)

Wolf Messing(1899-1974) a fost cel mai important clarvazator si telepat


din secolul al XX-lea. El a prezis infrangerea lui Hitler (in ziua de 4-5 mai
1945), daca va ataca URSS (lucru pt. care Hitler a pus un premiu de
200.000 Marci pe capul sau). Acelasi Wolf Messing i-a prezis în 1940, pe
cand era la Moscova, lui Stalin(care a fost în stare de şoc) ca desi era
semnat un tratat de neagresiune cu Hitler, Germania va ataca URSS (intr-
o perioada cand nu exista nici un indiciu că va fi incalcat Pactul Molotov-
Ribbentrop semnat in 24 August 1939, dar datat in 23 August).
Wolf Messing i-a făcut lui Stalin două demonstraţii spectaculoase, folosind
tehnicile sugestiei mentale. In prima demonstraţie el a ridicat de la bancă
100.000 de ruble, cu o simpla foaie de hârtie goală ruptă dintr-un caiet de
elev . In a doua demonstraţie, a pătruns nonşalant în cel mai bine păzit
bunker al dictatorului, sugerându-le gărzilor că este Lavrenti Beria şeful
KGB, cu care de altfel nu semăna deloc.

Wolf Grigorievich Messing: Russia's Greatest Psychic and


Telepath
Wolf Grigorievici Messing: Omul cu cea mai mare inzestrare cu
capacitati Psi şi telepatice al Rusiei
Fate Magazine August 2006
by Paul Stonehill

Creierul uman este misterios, şi The human brain is mysterious, and


capacitaţile sale cognitive its complex cognitive powers are far
complexe sunt departe de a fi from being understood. In the
înţelese. În cei mai întunecosi ani ai darkest years of the turbulent 20th
turbulentului secol al 20-lea trăia un century there lived a man who
om care imblanzit si valorificat harnessed the mysterious powers of
puterile misterioase ale creierului, the brain like no other human being
ca nici o altă fiinţă umană known to history. He was a telepath,
cunoscuta in istoria recenta. El a a mind reader, a psychic, a remote
fost un telepat, un cititor al viewer, and a lucky survivor who
gandurilor, un om dodat cu puteri avoided both the Holocaust and the
psihice, un vizualizator la death camps of Joseph Stalin.
distanţă(remote viewer), precum şi We may never know the full extent
un supravieţuitor norocos care a of his extraordinary abilities.
evitat atât Holocaustul, cât şi
lagărele morţii(gulagurile) lui Iosif
Vissarionovici Stalin. Noi nu vom
putea cunoaşte niciodată,
adevarata măsura sau extensie a
abilităţilor sale extraordinare. Wolf Grigorievich Messing was born
in 1899 to a poor Jewish family in
Wolf Grigorievici Messing s-a născut the tiny town of Gora-Kavaleriya
în 1899 într-o familie săracă evrei near Warsaw, in what was then part
din micul oraş Gora-Kavaleriya of the Russian Empire.
lângă Varşovia,Polonia, care era pe As a young child he suffered from
atunci parte a Imperiului Rus. “lunatism,” a disorder believed to
In copilărie a suferit de la be caused by the phases of the
"somnambulism/lunatism", o moon. Messing was cured when his
tulburare despre care se credea ca parents placed a tub of cold water
ar fi cauzată de fazele Lunii. by his bed, so he would step into it
Messing a fost vindecat atunci când and wake up.
părinţii săi au pus o cadă cu apă
rece, langă patul lui, asa ca la At the age of six Messing was sent
ridicare din pat trebuia sa paseasca to a religious school, where he
în ea şi se trezea. distinguished himself by his
La vârsta de şase ani Messing a fost devotion and his incredible ability to
trimis la o şcoală religioasă, unde s- memorize prayers. Later he was
a remarcat prin capacitatea sa de enrolled in a yeshiva, but ran away
devotiune/devotament şi prin after two years.
incredibila sa capacitate de a
memora rugăciuni. Mai târziu, el a
fost înrolat într-un Yeshiva
Rabbinical School, dar a fugit după
doi ani.
Messing got on the first passenger
train he could find, hid under a
Messing luat primul tren de bench, and fell asleep.When the
pasageri pe care l-a putut găsi, s-a train conductor demanded his
ascuns sub o bancă, şi a adormit. ticket, Messing picked a piece of
Atunci cand conductorul trenului i-a paper off the floor and handed it to
cerut biletul, Messing a luat o the man, looking into his eyes and
bucată de hârtie de pe podea şi a willing that the man believe the
înmânat-o omului, privind în ochii scrap to be a genuine train ticket.
lui şi dorind ca acesta sa creada ca He was successful, and arrived in
acea hârtie era un adevărat bilet de Berlin with no further problems.
tren. El a reusit, şi a ajuns in Berlin,
fără alte probleme suplimentare. A Starving Medium
Messing was paid a pittance for
Un medium care murea de menial work, and once fainted from
foame Messing era plătit cu sume hunger right on the street. He was
derizorii pentru munci dezonorante, taken to a morgue, where he was
şi o dată leşinat de foame pe saved from his lethargy by the
strada. El a fost dus la o morgă, famous psychiatrist and neurologist
unde a fost salvat din starea de Professor Abel. This man was the
letargie de către celebrul psihiatru first to realize Messing’s incredible
şi neurolog Profesorul Abel. Acest mental powers and his ability to
om a fost primul care a realizat control his body. Abel began to
incredibilele capacitati psi ori puteri conduct mind-reading experiments
mentale ale lui Messing şi with the boy.
capacitatea sa de a-si controla
corpul. Abel a început să efectueze
experimente de telepatie(lectură Messing could become cataleptic
mentală)cu băiatul. (entering a trancelike or
unresponsive state of
Messing putea deveni cataleptic la consciousness) at will. Later he
dorinţă(intrand intr-o stare de found out that he could foretell the
conştiinţă similara transei in care future in this state. Meanwhile,
realiza izolarea- nu răspundea la young Wolf began to work in the
stimuli exteriori). Mai târziu a aflat Berlin Panopticum (a circus) and a
că în aceasta stare el putea vedea variety theater.
(prevesti) viitorul. Între timp,
tanarul Wolf Messing a început să
lucreze în Panopticum din Berlin (un
circ), precum şi la un teatru de The professor was amazed with
Varieté. results of his experiments. Messing
immediately understood all mental
Profesorul a fost uimit de rezultatele commands and executed them with
experimentelor sale. Messing precision. He trained himself by
înţelegea imediat toate comenzile going to the Berlin market to read
mentale şi le executa cu precizie. El the minds of the vendors.
s-a antrenat mergand intr-o piaţă
din Berlin ca sa citeasca mintile
celor care vindeau acolo.

Abel also taught the teenager to


turn off his feelings of physical pain.
Messing became a fakir, and to
Abel, l-a învăţat de asemenea, pe supplement his income (and send
adolescent sa opreasca senzatiile money to his impoverished family),
sale de durere fizică. Messing a he let people pierce his chest and
devenit un fachir, si pt a-şi mari neck with nails in front of an
venitul (şi să trimită bani familiei audience.
sale sărace)el ii lăsa pe oameni să-i
intepe pieptul şi gâtul cu ace si cuie International Fame
in fata publicului. When he turned 16, Messing
began his first tour, traveling to the
Faima Internationala city of Vienna.
Când a facut 16 ani, Messing a But he was no longer a circus
început primul său turneu, attraction. Messing had developed a
călătorind in orasul Vienna. program of psychological
Dar el nu mai era o atracţie de circ. experiments, as he modestly
Messing a creat un program de refered to them. During these
experimente psihologice, aşa cum “experiments” the teenager would
modest face referire la ele. execute commands sent to him
În timpul acestor "experimente" mentally, tell biographies of people
adolescentul s-ar executa comenzi he never met before, and find items
care ii erau trimise mental, spunea hidden by the audience.
biografia unor oameni pe care el nu
i-a întâlnit niciodată înainte, şi Messing’s growing fame attracted
găsea obiecte ascunse de public. the attention of Albert Einstein. The
great physicist invited the talented
Faima in creştere a lui Messing a youth to his home, where Messing
atras atenţia lui Albert Einstein. met Sigmund Freud.
Marele fizician l-a invitat pe The psychologist immediately
talentatul tanar la el acasa, si acolo began his own mental experiments.
Messing l-a întâlnit pe Sigmund He gave a mental command to
Freud. young Wolf to get a pair of tweezers
Psihanalistul(S. Freud) si-a început and pluck three hairs from
imediat propriile experimente Einstein’s fabulous mustache. The
mentale. El a dat tanarului Wolf o youth did as he was instructed,
comandă mentală “sa ia o pensetă albeit with embarrassment. But
şi sa smulgă trei fire de păr din Einstein told him to turn to him for
renumita mustaţă a lui Einstein. assistance, should he ever need it.
Tanărul a făcut asa cum i s-a cerut, Messing never met with
deşi era incurcat. Dar Einstein (nu Einstein again, but learned from
s-a suparat)si i-a spus sa vină la el Freud the art of concentration and
pt ajutor, dacă ar avea vreodată self-hypnotism. Later in his life
nevoie de el. Messing met with other famous
Messing nu s-a mai întâlnit people, including Gandhi in 1927.
niciodată din nou cu Einstein, dar a
învăţat de la Freud, arta de
concentrarii şi a auto-hipnozei. Mai
târziu, în viaţa sa Messing s-a mai
întâlnit cu alţi oameni celebri, In 1917, Messing began a world
inclusiv cu Gandhi în 1927. tour, amazing people throughout
the planet. His circus days were
over. In 1921 he returned to Poland,
În 1917, Messing a început un now a free country, and served in
turneu mondial, cu oameni uimitori the army.
de pe întreaga planetă. Zile sale de
circ au fost sfarsit. În 1921 sa întors Later, the now-famous young
în Polonia, acum o ţară liberă, şi si-a man toured the world again, with a
făcut armata. (serviciul militar). renowned medium as his manager.
Mai târziu, acum celebrul tanar a He had enemies among charlatans
plecat din nou intr-un turneu who preyed on naïve people and
mondial, cu un medium de renume their beliefs; they tried to
în calitate de manager. El a avut compromise the psychic, but he
duşmani printre şarlatani, care se knew of their plans through his
exploatau naivitatea şi credinţele incredible powers of perception.
oamenilor; acestia au încercat să-l Messing also solved crimes and
compromită pe Messing, dar el ştia found lost valuables.
de planurile lor, prin puterile sale
incredibile de percepţie. Messing a
ajutat de asemenea la rezolvarea
unor crime si la gasirea unor Enemy of the Third Reich
obiectele de valoare pierdute. In 1937 Wolf Messing incurred
the wrath of the demented Adolf
Inamicul celui de-al treilea Hitler. While performing in a
Reich Warsaw theater, the telepath
In 1937, Wolf Messing a starnit foretold Hitler’s demise if the
mânia dementui Adolf Hitler. În timp Germans attacked Soviet Russia.
ce sustinea un spectacol într-un Hitler was fascinated by mystical
teatru din Varşovia, telepatul a ideas, and reacted immediately and
prezis infrangerea lui Hitler în cazul hysterically. The Nazis put a price of
în care germanii vor ataca Rusia 200,000 Reichsmarks on Messing’s
Sovietică. Hitler era fascinat de head.
ideile mistice , şi a reacţionat It is not clear whether Hitler
imediat şi isteric. Naziştii au pus un wanted to murder Messing or to
preţ 200000 de marci pe capul lui harness his powers in captivity. (His
Messing. other famed psychic, Hanussen, an
Nu este clar dacă Hitler a vrut să-l influential confidant of the
omoare pe Messing, ori sa-i superstitious Führer, was murdered
exploateze puterile sale în in a Nazi power struggle.) Messing
captivitate. (tinand cont ca celalalt had to hide for a long time to evade
faimos om dotat cu puteri psihice, the Germans.
Hanussen, un confident influent al
superstiţiosului Führer, fusese
asasinat într-o luptă pentru putere a After 1939, Nazi-occupied Warsaw
nazistilor.) Messing a trebuit să was plastered with leaflets offering
ascundă pentru o lungă perioadă de a reward for Messing’s capture. On
timp pentru a scapa de germani. one occasion, he wandered
După 1939,Varşovia ocupata de carelessly on a busy city street
nazisti a fost umpluta de afise si where he was arrested and
pliante, care anuntau oferirea unei savagely beaten.
mari recompense pentru capturarea
lui Messing. La un moment dat, el a At the police station, he collected all
rătăcit neglijent pe o stradă his mental strength and willed the
aglomerată a oraşului,de unde a guards to come to his cell. As they
fost arestat şi bătut cu sălbăticie. staggered inside, Messing left it,
La secţia de poliţie, el si-a adunat locked them in, and escaped.
toată puterea lui mentala şi a emis
gandul ca toti gardienii sa vina in
celula lui. Aşa ca in timpt ce se
inghesuiau în interior, Messing a
părasit incaperea, a incuiat-o, şi a He left Warsaw through the sewer
scăpat. tunnels, hiding in a cart covered
with hay, and made his way
(traveling only at night, with trusted
guides) to the Soviet Union. He
El a părăsit Varşovia prin tunelurile crossed the Bug River in November
de canalizare, ascunzandu-se apoi 1939.
într-o căruţă acoperit cu fân, şi s-a
indreptat Uniunea Sovietică Stalin’s Cunning Fellow
(călătorind numai pe timp de Messing handed the Soviets a
noapte, cu ghizi de încredere). El a Nazi leaflet that promised a reward
traversat râul Bug, în noiembrie for his capture. A Jewish refugee
1939 .. with strange talents, he did not find
work immediately. He was lucky not
Omul viclean al lui Stalin to be sent to the gulag
Messing a înmânat sovieticilor un concentration camps. Later,
anunt nazist care promitea o Messing was protected by
recompensă pentru capturarea lui. Panteleymon Ponomarenko, the
Ca refugiat evreu cu talente Communist leader of the
ciudate, el nu a găsit de lucru Byelorussian Republic, and allowed
imediat. El a fost norocos că nu a to perform. Soon thereafter the
fost trimis imediat în gulag, intr-un NKVD (secret police) interrupted his
lagăr de concentrare . performances and dispatched the
Mai târziu, Messing a fost protejat psychic to Moscow to meet the
de Panteleymon Ponomarenko, formidable Soviet leader.
liderul comunist al Republicii
Belaruse, şi i s-a permis să dea Stalin became quite interested in
spectacole. Curând după aceea Messing. Though he was not a
NKVD (poliţia secretă)i-a întrerupt religious believer, he did consider
prezentarea capacitatilor sale paranormal abilities to be a
psihice şi possibility. Stalin tested the
l-a expediat la Moscova pentru a-l extraordinary refugee by ordering
intalni pe formidabilul lider sovietic. him to rob a bank.
Stalin a devenit destul de interesat Shortly thereafter, Messing,
de Messing. Deşi nu era un followed by a squad of police
credincios religios, el a considerat officers, walked into the Central
abilităţile paranormale ca fiind o Bank headquarters in Moscow with
posibilitate. Stalin l-a testat pe an order to take away 100,000
extraordinarul refugiat ordonandu-i rubles. Walking up to the teller’s
să spargă o bancă. window, Messing handed him a
La scurt timp după aceea, blank sheet of paper and opened his
Messing, urmat de o echipa de briefcase. The teller was given a
ofiţeri de poliţie, a intrat în sediul mental order, which he followed
Băncii Centrale din Moscova, cu un immediately and correctly,
ordin de a scoate 100000 ruble. enthusiastically producing the
Mergand până la fereastra required sum. Messing left the
casierului, Messing i-a înmânat o building with the money, but then
foaie goală de hârtie şi si-a deschis immediately came back and gave
servieta. Casierului i se daduse un the money back to the teller.
ordin de mental, pe care l-a urmat The poor man looked at a blank
imediat şi cu corectitudine, si piece of paper and the stacks of
entuziasm a predat suma cerută. bills, and suffered a heart attack.
Messing a părăsit clădirea cu banii, Messing was happy to learn that the
dar apoi a revenit imediat şi a dat man survived.
banii înapoi la casierului. Stalin was convinced.

Bietul om s-a uitat la bucata de Fame came immediately; Messing


hârtie goală şi la teancurile de became something of a superstar,
bacnote, şi a suferit un atac de and his success brought incredible
cord. Messing a fost fericit să afle că income to the government.
acesta a supravietuit. Stalin a fost Messing’s assistant, Valentina
convins. Ivanovskaya, recalled that the
medium met with Stalin, Beria,
Faima a venit imediat; Messing a Voroshilov, Kalinin, and other Soviet
devenit ceva de genul unei mari leaders.
vedete, iar succesul său a adus
venituri incredibile guvernului. Once Stalin told him,“What a
Asistenta lui Messing , Valentina cunning fellow you are, Messing!” to
Ivanovskaya, isi reaminteste faptul which the telepath replied in less-
că mediumul se întâlnea cu Stalin, than-perfect Russian:
Beria, Voroşilov, Kalinin, precum şi “It is not I who is the cunning one, it
cu alţi lideri sovietici. is you who is truly cunning!”
Kalinin nervously pulled his sleeve,
Odată Stalin i-a spus, "Ce om but Stalin was obviously in a good
viclean sunteţi, Messing!", La care mood that day. Perhaps Messing
telepatul a răspuns într-o rusă nu read the dictator’s mind.
prea perfectă : "Nu eu sunt cel
viclean, dumneavoastra suntetii cel Stalin and Lavrenti Beria (head of
care este cu adevărat viclean!" the secret police) decided to test
Kalinin nervos si-a tras manecile, the hypnotist’s abilities again.They
dar Stalin a fost, evident, într-o asked if he could exit the Kremlin
dispoziţie bună în acea zi. Poate că without a pass if the guards were
Messing a citit asta mintea warned not to let him out. Messing
dictatorului. replied that he could. And he did
leave the building without any
Stalin şi Lavrenti Beria (şeful poliţiei problems, although a secretary
secrete) au decis să testeze din nou followed him. No one stopped the
abilitatile hipnotizatorului. Ei l-au medium, and he waved to the
intrebat dacă ar putea ieşi din Soviet leaders from the street. The
Kremlin fără un pasaport în cazul în guards swore that the man who
care gardienii au fost avertizaţi să walked out past them was none
nu-l lase sa iasa afară. Messing a other Stalin himself.
răspuns că el ar putea. Şi el a
părăsit clădirea fără probleme, deşi When Messing walked back into the
un secretar l-a urmat. Nimeni nu a l- building (as he recalled in his
a oprit pe medium, şi el a fluturat interview to Leningradskaya Pravda
mana catre liderii sovietici din newspaper in 1964), the watch
strada. Gardienii au jurat că omul commander sent a message in his
care a iesit trecand pe langa ei nu mind: “You dirty Yid!” The telepath
a fost nimeni altul decat Stalin struck him on the cheek with his
însuşi. own thought. And the officer
Când Messing a intrat înapoi în jumped back.
clădire (dupa cum si-a amintit
intamplarea în interviul său din The psychic consulted both Stalin
ziarul Leningradskaya Pravda în and the chief of the NKVD on a
1964), comandantul garzii i-a trimis number of occasions. Other
un mesaj în mintea lui: "Tu evreu meetings with the top party and
imputit!" Telepatul l-a lovit peste secret police officials took place,
obraz cu propriul sau gând. Şi and Messing suffered much stress
ofiţerul s-a dat la o parte. as a result.

Aiding the War Effort


Messing a fost consultat atât de Messing did not perform from
Stalin cat şi de şef NKVD-ului intr-o 1943 until the end of the war,
serie de ocazii. Alte intalniri cu allegedly because the Soviet
varfurile partidului şi cu oficialii government sent him on a mission
poliţiei secrete a avut loc, şi ca to Siberia where he was placed in
rezultat Messing a suferit mult de charge of an institute for unfolding
stress. of divine powers in human beings,
Sprijinirea efortului de război and not an espionage college, as is
Messing nu a dat spectacole din said by the part interested in
1943 până la sfârşitul războiului, monopolizing this field. But this
deoarece se presupune că guvernul period of his life has not been
sovietic l-a trimis într-o misiune în covered in his memoirs, and
Siberia, unde a fost insarcinat cu remains a mystery.
intemeierea unui institut pt Not long before the Nazis
dezvoltarea capacitatilor divine ale invaded Soviet Russia, Messing was
fiintelor umane, iar nu un colegiu de invited to speak with top Red Army
spionaj, cum sustin cei interesati in commanders. He predicted that
monopolizarea acestei activitati. there would be a massive war with
Dar această perioadă a vieţii sale Germany, but it would end between
nu a fost acoperita, în memoriile May 3 and 5, 1945, with a Soviet
sale, şi rămâne un mister. victory.

Nu cu mult timp înainte ca naziştii


sa invadeze Rusia Sovietică, Stalin was informed about this
Messing a fost invitat să vorbească prediction, and when the war
cu partea superioara a ended, the Soviet dictator sent a
comandanţilor Armatei Roşii. El a congratulatory telegram to Messing.
prezis că va exista un război masiv He kept the telegram for years.
cu Germania, dar ca se va termina Messing donated his own
cu o victorie sovietica in perioada 3 money for the construction of two
- 5 din luna mai, 1945. military aircraft during the war, and
Stalin a fost informat despre helped his adopted country in many
această predicţie, şi atunci când other ways. His family perished in
războiul sa încheiat, dictatorul the Holocaust.
sovietic a trimis o telegramă de
felicitare lui Messing. El a păstrat A recently aired Russian television
telegrama de ani de zile. Messing si- special implied that the famous
a donat banii lui proprii pentru psychic met Stalin some 20 hours
construirea a două avioane militare before the dictator’s death, and
în timpul războiului, şi a ajutat ţara predicted that he would die soon.
care l-a adoptat în multe alte feluri. Messing initiated the meeting, as he
Familia sa a pierit în Holocaust. wanted to intervene with Stalin on
O recenta emisiune de televiziune a behalf of the doctors arrested in the
difuzat stirea că faimosul detinator infamous “Doctors’ Plot” (in which a
de caacitati psihice l-ar fi întâlnit pe circle of Jewish physicians were
Stalin cu aproximativ 20 de ore accused of conspiring to poison
înainte de moartea dictatorului, şi senior Soviet leaders, including the
ca ar prezis că va muri în curând. dictator;
Messing ar fi cerut audienţă,
fiindaca ar fi vrut să intervină pe some historians allege the plot was
langa Stalin, în numele medicilor orchestrated by Stalin to justify a
arestaţi în infamul "Complot al new purge of the party and the
Doctorilor'" (în care un numar de police and to prepare the country
medici evrei au fost acuzaţi de o for a war with the West).
conspiraţie pentru otravirea liderilor Stalin warned Messing that he
sovietici, inclusiv a dictatorului; would be sent to the gulag if he did
unii istorici considera că acest not stop meddling. After his death,
complot a fost orchestrat de către Stalin’s heirs quashed the
Stalin pentru a justifica o nouă accusations against the doctors and
epurare a partidului şi a poliţiei şi ca instead arrested and executed
să pregătească ţara pentru un Beria; Messing could have predicted
război cu Occidentul). as much.
Stalin l-a avertizat pe Messing că va Some have noted that Stalin’s
fi trimis in lagar(gulag)l dacă nu se death in March 1953 coincided with
opreste sa se mai amestece. După the holiday of Purim, and the
moartea sa, mostenitorii lui Stalin implication is that the Jewish
au renuntat la acuzaţiile împotriva psychic removed the evil tyrant.
medicilor şi în loc de aceasta l-au But Messing was no murderer, and
arestat şi executat pe Beria; he did not play a role in the blood
Messing ar fi prezis si aceasta. sport of Soviet politics. Otherwise,
Unii au remarcat că moartea lui he would not have lived a long life
Stalin in martie 1953 a coincis cu in his adopted country. Curiously,
sarbatoarea de Purim, şi trag another Russian television film
concluzia că magicianul evreu l-ar fi about Messing was aired right after
eliminat pe tiran. Insa Messing a the first one, and made it quite
fost nici un ucigaş, şi nici nu a jucat clear that no such meeting ever
un rol în sportul sângeros al luptei took place. It looked like someone in
pt putere din politica sovietica. În Russia was trying to blame Stalin’s
caz contrar, el nu ar fi trăit o viaţă death on the Jewish refugee who
indelungată în ţara care l-a adoptat. was given a haven in the USSR, yet
Curios, un alt film rus de televiziune there are those who protect
despre Messing a fost transmis Messing’s name and honor.
imediat după primul, şi a afirmat
destul de clar că nici o astfel de
întâlnire a avut loc vreodată. Parea Soviet Medium
ca cineva din Rusia, a încercat să During the war, the famous
dea vina moartii lui Stalin pe un telepath gave many performances
refugiat evreu caruia i s-a dat un in the Soviet military units, military
refugiu în URSS, dar ca există si cei hospitals, and defense plants. His
care protejeaza numele şi onoarea demonstration of mysterious
lui Messing. qualities of human psyche and brain
Mediumul Sovietic irked Communist ideologues and
În timpul războiului, faimosul their materialistic propaganda.
telepat a dat mai multe spectacole
în unităţile militare sovietice, in
spitale militare, şi uzine care lucrau Before every performance after
pt apărare. Demonstraţia sa a 1950, a statement from the Institute
capacitatilor misterioase ale of Philosophy of the Soviet Academy
psihicului şi creierului uman i-a iritat of Sciences had to be read to the
pe ideologii comunisti şi public announcing that Messing’s
propaganda lor intemeiata pe abilities to read others’ minds were
materialism. based on “reflection of thoughts on
După 1950, inainte de fiecare motor human controls”—
spectacol, trebuia citita publicului o that is, he guessed the thoughts of
declaraţie a Institutului de Filosofie others based on their involuntary
al Academiei Sovietice de Ştiinţe,in and unconscious movements.
care se anunţa că abilităţile lui Telepathy does not exist,
Messing de a citi mintea altora se proclaimed the so-called scientists,
bazau pe "reflectare somatica a because Marxism-Leninism did not
gândurilor"(teoria ideo-motoare)- provide the guidelines as to its
adică, el ghicea gândurile altora in existence. A human thought cannot
baza mişcărilor lor involuntare şi exist outside of the brain or the
inconştiente. material world, and Messing’s
experiments had nothing to do with
telepathy—this was the official
Telepatia nu există, proclamau aşa- ideological line.
numiţii oamenii de ştiinţă, fiindcă Messing did not like to perform
dogma marxism-leninismului nu a in big cities because he did not like
furnizat orientări cu privire la to attract too much attention from
existenţa sa. Un gând uman nu the Communist leaders. But the
poate exista în afara creierului sau Soviet people loved Messing’s
a lumii materiale, şi experimentele performances and filled the theaters
lui Messing nu au nimic de-a face cu whenever he was in town.
telepatia-aceasta era linia
ideologică oficială. Once while performing in Kiev in the
Lui Messing nu-i plăcea să dea late 1940s, he was detained and
spectacole în oraşele mari, pentru brought to Moscow because Nikolay
că nu voia sa atraga prea mult Bulganin, a top Soviet official at the
atentia liderilor comunişti. Dar time, had been ordered by Stalin to
poporul sovietic a iubit find a lost briefcase with topsecret
demonstraţiile lui Messing şi a documents. Messing was brought to
umplut teatrele ori de câte ori a fost the office of the individual who had
în oraş. lost the briefcase, where he
concentrated his remote viewing
La un moment dat, în timpul unui abilities as he looked at the items in
spectacol în Kiev, la sfârşitul anilor the room. Messing visualized a
1940, el a fost reţinut şi adus la scene with a sloping riverbank, a
Moscova, pentru că lui Nikolai small church, and a bridge across
Bulganin, un inalt oficial sovietic, la the river. There was a black item
momentul respectiv, i se ordonase under the bridge. It was the
de catre Stalin sa găseasca o briefcase.
servietă cu documente ultrasecrete Messing spoke with local
care fusese pierduta.Messing a fost geography experts, giving them the
adus la biroul individului care a description in his mind, and they
pierdut servieta, unde s-a folosit recognized two such locations in the
abilităţile sale de a vedea la vicinity of Moscow. Two trucks full
distanţă in timp ce a privit la of armed soldiers were dispatched,
elementele din camera. Messing a and a few hours later the briefcase
vizualizat o scena de pe un mal in with its precious contents was
panta, o mica biserica, si un pod placed in front of the Soviet
peste un râu. Era un obiect negru officials.
sub pod. Era servieta.
Messing a vorbit cu experţi in
geografia locala, oferindu-le
descrierea din mintea lui, şi acestia
au recunoscut două astfel de locaţii,
în apropiere de Moscova. Două
camioane pline cu soldaţi înarmaţi
au fost trimise, şi dupa câteva ore Messing begged Soviet scientists to
servieta, cu conţinutul său preţios a study him and provide explanations
fost plasat în faţa oficialilor for his unique abilities. But for the
sovietici. most part such scientists were
closed-minded people, terrified of
the official Communist party line,
and they ignored his pleas. Some
tests were carried out in the
Institute of Psychiatry of the
Academy of Medical Sciences,
Messing a rugat oamenii de ştiinţă USSR.
sovietici să-l studieze şi să ofere But the scientists there preferred
explicaţii pentru abilităţile sale not to discuss issues that could not
unice. Dar in mare parte acesti be described by the ideomotor
oameni de ştiinţă erau închisi la actions. The opportunity to study a
minte, îngroziti de linia oficială a new phenomenon was lost.
partidului comunist, şi i-au ignorat Wolf Messing believed in the
cererea sa. Unele teste au fost existence of a special
efectuate în Institutul de Psihiatrie “field”responsible for telepathic
al Academiei de Ştiinţe Medicale, a abilities. He felt it should be
URSS. discovered and researched, and
that it could provide wonderful
Dar oamenii de ştiinţă de acolo au possibilities, just as the
preferat sa nu discute probleme electromagnetic
care nu ar putea fi descrise prin field did. He was also fascinated by
acţiunile ideomotoare. Posibilitatea hypnosis, and recalled that in his
de a studia un fenomen nou a fost younger days in Poland he used
pierduta. hypnosis to cure mental illnesses in
Wolf Messing credea în existenţa extreme cases.
unui "camp" special, responsabil de On at least one occasion, Messing
abilităţile telepatice. El a simţit că was able to predict a man’s fate by
ar trebui să fie descoperit şi looking at his photograph. He was
cercetat, şi că aceasta ar putut oferi able to foretell the future (when he
posibilităţi minunate, la fel cum was forced to by circumstances)
făcut-o campul electromagnetic. with accuracy. Messing wrote that
El a fost, de asemenea, fascinat de foresight or clairvoyance does exist.
hipnoză, şi si-a reamintit că în We cannot explain such phenomena
tinerete, în Polonia a folosit hipnoza because we have yet to clearly
pentru a vindeca boli mentale în understand the essence of time, its
cazuri extreme. connection to space, and the
Intr-o ocazie, cel puţin, Messing a interconnectedness between past,
fost în măsură să prezică soarta present, and future.
unui om privind fotografia acestuia. The legendary artist and famous
El a fost în stare să prezică viitorul telepath worked until 1974. By then
cu precizie (când a fost forţat să de he was fluent in Russian, Polish,
împrejurări). Messing a scris că Hebrew and German languages. The
precognitia, previziunea sau KGB allegedly confiscated his
clarviziunea nu există(vedeti personal diaries and notes
articolul despre functionarea divina immediately after his death. The
sau holografica). Noi nu putem documents remain classified.
explica astfel de fenomene pentru Wolf Messing passed away in 1974,
că nu am înţeles in mod clar încă and was buried next to his wife at
esenta timpului, conexiunea sa cu the Vostryakovsky cemetery of
spaţiul, precum şi Moscow.
interconectivitatea dintre trecut,
prezent şi viitor.
Legendarul artist şi faimos telepat
a lucrat până în 1974. Până atunci
el a fost fluent în limba rusă,
poloneză, ebraică şi germană. KGB-
ul ar fi confiscat jurnalele sale
personale şi notele imediat după
moartea sa. Documentele au rămas
clasificate. Wolf Messing a murit în
1974, şi a fost îngropat alături de
soţia sa, la cimitirul Vostryakovsky
din Moscova

Creierul uman este misterios, şi capacitaţile sale cognitive complexe sunt


departe de a fi înţelese. În cei mai întunecosi ani ai turbulentului secol al
20-lea trăia un om care imblanzit si valorificat puterile misterioase ale
creierului, ca nici o altă fiinţă umană cunoscuta in istoria recenta. El a fost
un telepat, un cititor al gandurilor, un om dodat cu puteri psihice, un
vizualizator la distanţă(remote viewer), precum şi un supravieţuitor
norocos care a evitat atât Holocaustul, cât şi lagărele morţii(gulagurile) lui
Iosif Vissarionovici Stalin. Noi nu vom putea cunoaşte niciodată,
adevarata măsura sau extensie a abilităţilor sale extraordinare.

Wolf Grigorievici Messing s-a născut în 1899 într-o familie săracă evrei din
micul oraş Gora-Kavaleriya lângă Varşovia,Polonia, care era pe atunci
parte a Imperiului Rus.
In copilărie a suferit de la "somnambulism/lunatism", o tulburare despre
care se credea ca ar fi cauzată de fazele Lunii. Messing a fost vindecat
atunci când părinţii săi au pus o cadă cu apă rece, langă patul lui, asa ca
la ridicare din pat trebuia sa paseasca în ea şi se trezea.
La vârsta de şase ani Messing a fost trimis la o şcoală religioasă, unde s-a
remarcat prin capacitatea sa de devotiune/devotament şi prin incredibila
sa capacitate de a memora rugăciuni. Mai târziu, el a fost înrolat într-un
Yeshiva Rabbinical School, dar a fugit după doi ani.

Messing luat primul tren de pasageri pe care l-a putut găsi, s-a ascuns sub
o bancă, şi a adormit. Atunci cand conductorul trenului i-a cerut biletul,
Messing a luat o bucată de hârtie de pe podea şi a înmânat-o omului,
privind în ochii lui şi dorind ca acesta sa creada ca acea hârtie era un
adevărat bilet de tren. El a reusit, şi a ajuns in Berlin, fără alte probleme
suplimentare.

Un medium care murea de foame


Messing era plătit cu sume derizorii pentru munci dezonorante, şi o dată
leşinat de foame pe strada. El a fost dus la o morgă, unde a fost salvat din
starea de letargie de către celebrul psihiatru şi neurolog Profesorul Abel.
Acest om a fost primul care a realizat incredibilele capacitati psi ori puteri
mentale ale lui Messing şi capacitatea sa de a-si controla corpul. Abel a
început să efectueze experimente de telepatie(lectură mentală)cu băiatul.

Messing putea deveni cataleptic la dorinţă(intrand intr-o stare de


conştiinţă similara transei in care realiza izolarea- nu răspundea la stimuli
exteriori). Mai târziu a aflat că în aceasta stare el putea vedea (prevesti)
viitorul. Între timp, tanarul Wolf Messing a început să lucreze în
Panopticum din Berlin (un circ), precum şi la un teatru de Varieté.

Profesorul a fost uimit de rezultatele experimentelor sale. Messing


înţelegea imediat toate comenzile mentale şi le executa cu precizie. El s-a
antrenat mergand intr-o piaţă din Berlin ca sa citeasca mintile celor care
vindeau acolo.

Abel, l-a învăţat de asemenea, pe adolescent sa opreasca senzatiile sale


de durere fizică. Messing a devenit un fachir, si pt a-şi mari venitul (şi să
trimită bani familiei sale sărace)el ii lăsa pe oameni să-i intepe pieptul şi
gâtul cu ace si cuie in fata publicului.

Faima Internationala
Când a facut 16 ani, Messing a început primul său turneu, călătorind in
orasul Vienna.
Dar el nu mai era o atracţie de circ. Messing a creat un program de
experimente psihologice, aşa cum modest face referire la ele.
În timpul acestor "experimente" adolescentul s-ar executa comenzi care ii
erau trimise mental, spunea biografia unor oameni pe care el nu i-a
întâlnit niciodată înainte, şi găsea obiecte ascunse de public.

Faima in creştere a lui Messing a atras atenţia lui Albert Einstein. Marele
fizician l-a invitat pe talentatul tanar la el acasa, si acolo Messing l-a
întâlnit pe Sigmund Freud.
Psihanalistul(S. Freud) si-a început imediat propriile experimente mentale.
El a dat tanarului Wolf o comandă mentală “sa ia o pensetă şi sa smulgă
trei fire de păr din renumita mustaţă a lui Einstein. Tanărul a făcut asa
cum i s-a cerut, deşi era incurcat. Dar Einstein (nu s-a suparat)si i-a spus
sa vină la el pt ajutor, dacă ar avea vreodată nevoie de el.
Messing nu s-a mai întâlnit niciodată din nou cu Einstein, dar a învăţat
de la Freud, arta de concentrarii şi a auto-hipnozei. Mai târziu, în viaţa sa
Messing s-a mai întâlnit cu alţi oameni celebri, inclusiv cu Gandhi în 1927.

În 1917, Messing a început un turneu mondial, cu oameni uimitori de pe


întreaga planetă. Zile sale de circ au fost sfarsit. În 1921 sa întors în
Polonia, acum o ţară liberă, şi si-a făcut armata. (serviciul militar).
Mai târziu, acum celebrul tanar a plecat din nou intr-un turneu mondial,
cu un medium de renume în calitate de manager. El a avut duşmani
printre şarlatani, care se exploatau naivitatea şi credinţele oamenilor;
acestia au încercat să-l compromită pe Messing, dar el ştia de planurile
lor, prin puterile sale incredibile de percepţie. Messing a ajutat de
asemenea la rezolvarea unor crime si la gasirea unor obiectele de valoare
pierdute.

Inamicul celui de-al treilea Reich


In 1937, Wolf Messing a starnit mânia dementui Adolf Hitler. În timp ce
sustinea un spectacol într-un teatru din Varşovia, telepatul a prezis
infrangerea lui Hitler în cazul în care germanii vor ataca Rusia Sovietică.
Hitler era fascinat de ideile mistice , şi a reacţionat imediat şi isteric.
Naziştii au pus un preţ 200000 de marci pe capul lui Messing.
Nu este clar dacă Hitler a vrut să-l omoare pe Messing, ori sa-i
exploateze puterile sale în captivitate. (tinand cont ca celalalt faimos om
dotat cu puteri psihice, Hanussen, un confident influent al superstiţiosului
Führer, fusese asasinat într-o luptă pentru putere a nazistilor.) Messing a
trebuit să ascundă pentru o lungă perioadă de timp pentru a scapa de
germani.
După 1939,Varşovia ocupata de nazisti a fost umpluta de afise si pliante,
care anuntau oferirea unei mari recompense pentru capturarea lui
Messing. La un moment dat, el a rătăcit neglijent pe o stradă aglomerată
a oraşului,de unde a fost arestat şi bătut cu sălbăticie.
La secţia de poliţie, el si-a adunat toată puterea lui mentala şi a emis
gandul ca toti gardienii sa vina in celula lui. Aşa ca in timpt ce se
inghesuiau în interior, Messing a părasit incaperea, a incuiat-o, şi a
scăpat.

El a părăsit Varşovia prin tunelurile de canalizare, ascunzandu-se apoi


într-o căruţă acoperit cu fân, şi s-a indreptat Uniunea Sovietică (călătorind
numai pe timp de noapte, cu ghizi de încredere). El a traversat râul Bug,
în noiembrie 1939 ..

Omul viclean al lui Stalin


Messing a înmânat sovieticilor un anunt nazist care promitea o
recompensă pentru capturarea lui. Ca refugiat evreu cu talente ciudate, el
nu a găsit de lucru imediat. El a fost norocos că nu a fost trimis imediat în
gulag, intr-un lagăr de concentrare .
Mai târziu, Messing a fost protejat de Panteleymon Ponomarenko, liderul
comunist al Republicii Belaruse, şi i s-a permis să dea spectacole. Curând
după aceea NKVD (poliţia secretă)i-a întrerupt prezentarea capacitatilor
sale psihice şi
l-a expediat la Moscova pentru a-l intalni pe formidabilul lider sovietic.
Stalin a devenit destul de interesat de Messing. Deşi nu era un credincios
religios, el a considerat abilităţile paranormale ca fiind o posibilitate.
Stalin l-a testat pe extraordinarul refugiat ordonandu-i să spargă o bancă.
La scurt timp după aceea, Messing, urmat de o echipa de ofiţeri de
poliţie, a intrat în sediul Băncii Centrale din Moscova, cu un ordin de a
scoate 100000 ruble. Mergand până la fereastra casierului, Messing i-a
înmânat o foaie goală de hârtie şi si-a deschis servieta. Casierului i se
daduse un ordin de mental, pe care l-a urmat imediat şi cu corectitudine,
si entuziasm a predat suma cerută. Messing a părăsit clădirea cu banii,
dar apoi a revenit imediat şi a dat banii înapoi la casierului.

Bietul om s-a uitat la bucata de hârtie goală şi la teancurile de bacnote, şi


a suferit un atac de cord. Messing a fost fericit să afle că acesta a
supravietuit. Stalin a fost convins.

Faima a venit imediat; Messing a devenit ceva de genul unei mari vedete,
iar succesul său a adus venituri incredibile guvernului. Asistenta lui
Messing , Valentina Ivanovskaya, isi reaminteste faptul că mediumul se
întâlnea cu Stalin, Beria, Voroşilov, Kalinin, precum şi cu alţi lideri
sovietici.

Odată Stalin i-a spus, "Ce om viclean sunteţi, Messing!", La care telepatul
a răspuns într-o rusă nu prea perfectă : "Nu eu sunt cel viclean,
dumneavoastra suntetii cel care este cu adevărat viclean!" Kalinin nervos
si-a tras manecile, dar Stalin a fost, evident, într-o dispoziţie bună în acea
zi. Poate că Messing a citit asta mintea dictatorului.

Stalin şi Lavrenti Beria (şeful poliţiei secrete) au decis să testeze din nou
abilitatile hipnotizatorului. Ei l-au intrebat dacă ar putea ieşi din Kremlin
fără un pasaport în cazul în care gardienii au fost avertizaţi să nu-l lase sa
iasa afară. Messing a răspuns că el ar putea. Şi el a părăsit clădirea fără
probleme, deşi un secretar l-a urmat. Nimeni nu a l-a oprit pe medium, şi
el a fluturat mana catre liderii sovietici din strada. Gardienii au jurat că
omul care a iesit trecand pe langa ei nu a fost nimeni altul decat Stalin
însuşi.
Când Messing a intrat înapoi în clădire (dupa cum si-a amintit intamplarea
în interviul său din ziarul Leningradskaya Pravda în 1964), comandantul
garzii i-a trimis un mesaj în mintea lui: "Tu evreu imputit!" Telepatul l-a
lovit peste obraz cu propriul sau gând. Şi ofiţerul s-a dat la o parte.
Messing a fost consultat atât de Stalin cat şi de şef NKVD-ului intr-o serie
de ocazii. Alte intalniri cu varfurile partidului şi cu oficialii poliţiei secrete a
avut loc, şi ca rezultat Messing a suferit mult de stress.

Sprijinirea efortului de război


Messing nu a dat spectacole din 1943 până la sfârşitul războiului,
deoarece se presupune că guvernul sovietic l-a trimis într-o misiune în
Siberia, unde a fost insarcinat cu intemeierea unui institut pt dezvoltarea
capacitatilor divine ale fiintelor umane, iar nu un colegiu de spionaj, cum
sustin cei interesati in monopolizarea acestei activitati. Dar această
perioadă a vieţii sale nu a fost acoperita, în memoriile sale, şi rămâne un
mister.

Nu cu mult timp înainte ca naziştii sa invadeze Rusia Sovietică, Messing a


fost invitat să vorbească cu partea superioara a comandanţilor Armatei
Roşii. El a prezis că va exista un război masiv cu Germania, dar ca se va
termina cu o victorie sovietica in perioada 3 - 5 din luna mai, 1945.
Stalin a fost informat despre această predicţie, şi atunci când războiul sa
încheiat, dictatorul sovietic a trimis o telegramă de felicitare lui Messing.
El a păstrat telegrama de ani de zile. Messing si-a donat banii lui proprii
pentru construirea a două avioane militare în timpul războiului, şi a ajutat
ţara care l-a adoptat în multe alte feluri. Familia sa a pierit în Holocaust.
O recenta emisiune de televiziune a difuzat stirea că faimosul detinator
de caacitati psihice l-ar fi întâlnit pe Stalin cu aproximativ 20 de ore
înainte de moartea dictatorului, şi ca ar prezis că va muri în curând.
Messing ar fi cerut audienţă, fiindaca ar fi vrut să intervină pe langa
Stalin, în numele medicilor arestaţi în infamul "Complot al Doctorilor'" (în
care un numar de medici evrei au fost acuzaţi de o conspiraţie pentru
otravirea liderilor sovietici, inclusiv a dictatorului;
unii istorici considera că acest complot a fost orchestrat de către Stalin
pentru a justifica o nouă epurare a partidului şi a poliţiei şi ca să
pregătească ţara pentru un război cu Occidentul).
Stalin l-a avertizat pe Messing că va fi trimis in lagar(gulag)l dacă nu se
opreste sa se mai amestece. După moartea sa, mostenitorii lui Stalin au
renuntat la acuzaţiile împotriva medicilor şi în loc de aceasta l-au arestat
şi executat pe Beria; Messing ar fi prezis si aceasta.
Unii au remarcat că moartea lui Stalin in martie 1953 a coincis cu
sarbatoarea de Purim, şi trag concluzia că magicianul evreu l-ar fi eliminat
pe tiran. Insa Messing a fost nici un ucigaş, şi nici nu a jucat un rol în
sportul sângeros al luptei pt putere din politica sovietica. În caz contrar, el
nu ar fi trăit o viaţă indelungată în ţara care l-a adoptat. Curios, un alt film
rus de televiziune despre Messing a fost transmis imediat după primul, şi
a afirmat destul de clar că nici o astfel de întâlnire a avut loc vreodată.
Parea ca cineva din Rusia, a încercat să dea vina moartii lui Stalin pe un
refugiat evreu caruia i s-a dat un refugiu în URSS, dar ca există si cei care
protejeaza numele şi onoarea lui Messing.
Mediumul Sovietic
În timpul războiului, faimosul telepat a dat mai multe spectacole în
unităţile militare sovietice, in spitale militare, şi uzine care lucrau pt
apărare. Demonstraţia sa a capacitatilor misterioase ale psihicului şi
creierului uman i-a iritat pe ideologii comunisti şi propaganda lor
intemeiata pe materialism.
După 1950, inainte de fiecare spectacol, trebuia citita publicului o
declaraţie a Institutului de Filosofie al Academiei Sovietice de Ştiinţe,in
care se anunţa că abilităţile lui Messing de a citi mintea altora se bazau
pe "reflectare somatica a gândurilor"(teoria ideo-motoare)-
adică, el ghicea gândurile altora in baza mişcărilor lor involuntare şi
inconştiente.

Telepatia nu există, proclamau aşa-numiţii oamenii de ştiinţă, fiindcă


dogma marxism-leninismului nu a furnizat orientări cu privire la existenţa
sa. Un gând uman nu poate exista în afara creierului sau a lumii
materiale, şi experimentele lui Messing nu au nimic de-a face cu
telepatia-aceasta era linia ideologică oficială.
Lui Messing nu-i plăcea să dea spectacole în oraşele mari, pentru că nu
voia sa atraga prea mult atentia liderilor comunişti. Dar poporul sovietic a
iubit demonstraţiile lui Messing şi a umplut teatrele ori de câte ori a fost
în oraş.

La un moment dat, în timpul unui spectacol în Kiev, la sfârşitul anilor


1940, el a fost reţinut şi adus la Moscova, pentru că lui Nikolai Bulganin,
un inalt oficial sovietic, la momentul respectiv, i se ordonase de catre
Stalin sa găseasca o servietă cu documente ultrasecrete care fusese
pierduta.Messing a fost adus la biroul individului care a pierdut servieta,
unde s-a folosit abilităţile sale de a vedea la distanţă in timp ce a privit la
elementele din camera. Messing a vizualizat o scena de pe un mal in
panta, o mica biserica, si un pod peste un râu. Era un obiect negru sub
pod. Era servieta.
Messing a vorbit cu experţi in geografia locala, oferindu-le descrierea din
mintea lui, şi acestia au recunoscut două astfel de locaţii, în apropiere de
Moscova. Două camioane pline cu soldaţi înarmaţi au fost trimise, şi dupa
câteva ore servieta, cu conţinutul său preţios a fost plasat în faţa
oficialilor sovietici.

Messing a rugat oamenii de ştiinţă sovietici să-l studieze şi să ofere


explicaţii pentru abilităţile sale unice. Dar in mare parte acesti oameni de
ştiinţă erau închisi la minte, îngroziti de linia oficială a partidului
comunist, şi i-au ignorat cererea sa. Unele teste au fost efectuate în
Institutul de Psihiatrie al Academiei de Ştiinţe Medicale, a URSS.
Dar oamenii de ştiinţă de acolo au preferat sa nu discute probleme care
nu ar putea fi descrise prin acţiunile ideomotoare. Posibilitatea de a studia
un fenomen nou a fost pierduta.
Wolf Messing credea în existenţa unui "camp" special, responsabil de
abilităţile telepatice. El a simţit că ar trebui să fie descoperit şi cercetat, şi
că aceasta ar putut oferi posibilităţi minunate, la fel cum făcut-o campul
electromagnetic.
El a fost, de asemenea, fascinat de hipnoză, şi si-a reamintit că în
tinerete, în Polonia a folosit hipnoza pentru a vindeca boli mentale în
cazuri extreme.
Intr-o ocazie, cel puţin, Messing a fost în măsură să prezică soarta unui
om privind fotografia acestuia. El a fost în stare să prezică viitorul cu
precizie (când a fost forţat să de împrejurări). Messing a scris că
precognitia, previziunea sau clarviziunea nu există(vedeti articolul despre
functionarea divina sau holografica). Noi nu putem explica astfel de
fenomene pentru că nu am înţeles in mod clar încă esenta timpului,
conexiunea sa cu spaţiul, precum şi interconectivitatea dintre trecut,
prezent şi viitor.
Legendarul artist şi faimos telepat a lucrat până în 1974. Până atunci el a
fost fluent în limba rusă, poloneză, ebraică şi germană. KGB-ul ar fi
confiscat jurnalele sale personale şi notele imediat după moartea sa.
Documentele au rămas clasificate. Wolf Messing a murit în 1974, şi a fost
îngropat alături de soţia sa, la cimitirul Vostryakovsky din Moscova

The human brain is mysterious, and its complex cognitive powers are far
from being understood. In the darkest years of the turbulent 20th century
there lived a man who harnessed the mysterious powers of the brain like
no other human being known to history. He was a telepath, a mind
reader, a psychic, a remote viewer, and a lucky survivor who avoided
both the Holocaust and the death camps of Joseph Stalin.
We may never know the full extent of his extraordinary abilities.

Wolf Grigorievich Messing was born in 1899 to a poor Jewish family


in the tiny town of Gora-Kavaleriya near Warsaw, in what was then part of
the Russian Empire.
As a young child he suffered from “lunatism,” a disorder believed to be
caused by the phases of the moon. Messing was cured when his parents
placed a tub of cold water by his bed, so he would step into it and wake
up.
At the age of six Messing was sent to a religious school, where he
distinguished himself by his devotion and his incredible ability to
memorize prayers. Later he was enrolled in a yeshiva, but ran away after
two years. Messing got on the first passenger train he could find, hid
under a bench, and fell asleep.When the train conductor demanded his
ticket, Messing picked a piece of paper off the floor and handed it to the
man, looking into his eyes and willing that the man believe the scrap to
be a genuine train ticket. He was successful, and arrived in Berlin with no
further problems.

A Starving Medium
Messing was paid a pittance for menial work, and once fainted from
hunger right on the street. He was taken to a morgue, where he was
saved from his lethargy by the famous psychiatrist and neurologist
Professor Abel. This man was the first to realize Messing’s incredible
mental powers and his ability to control his body. Abel began to conduct
mind-reading experiments with the boy. Messing could become cataleptic
(entering a trancelike or unresponsive state of consciousness) at will.
Later he found out that he could foretell the future in this state.
Meanwhile, young Wolf began to work in the Berlin Panopticum (a circus)
and a variety theater.
The professor was amazed with results of his experiments. Messing
immediately understood all mental commands and executed them with
precision. He trained himself by going to the Berlin market to read the
minds of the vendors.
Abel also taught the teenager to turn off his feelings of physical pain.
Messing became a fakir, and to supplement his income (and send money
to his impoverished family), he let people pierce his chest
and neck with nails in front of an audience.

International Fame
When he turned 16, Messing began his first tour, traveling to the city
of Vienna.
But he was no longer a circus attraction. Messing had developed a
program of psychological experiments, as he modestly refered to them.
During these “experiments” the teenager would execute commands sent
to him mentally, tell biographies of people he never met before, and find
items hidden by the audience.
Messing’s growing fame attracted the attention of Albert Einstein.
The great physicist invited the talented youth to his home, where Messing
met Sigmund Freud.
The psychologist immediately began his own mental experiments. He
gave a mental command to young Wolf to get a pair of tweezers and
pluck three hairs from Einstein’s fabulous mustache. The youth did as he
was instructed, albeit with embarrassment. But Einstein told him to turn
to him for assistance, should he ever need it.
Messing never met with Einstein again, but learned from Freud the
art of concentration and self-hypnotism. Later in his life Messing met with
other famous people, including Gandhi in 1927.
In 1917, Messing began a world tour, amazing people throughout
the planet. His circus days were over. In 1921 he returned to Poland, now
a free country, and served in the army. Later, the now-famous young
man toured the world again, with a renowned medium as his manager. He
had enemies among charlatans who preyed on naïve people and their
beliefs; they tried to compromise the psychic, but he knew of their plans
through his incredible powers of perception. Messing also solved crimes
and found lost valuables.

Enemy of the Third Reich


In 1937 Wolf Messing incurred the wrath of the demented Adolf Hitler.
While performing in a Warsaw theater, the telepath foretold Hitler’s
demise if the Germans attacked Soviet Russia. Hitler was fascinated
by mystical ideas, and reacted immediately and hysterically. The Nazis
put a price of 200,000 Reichsmarks on
Messing’s head.
It is not clear whether Hitler wanted to murder Messing or to harness
his powers in captivity. (His other famed psychic, Hanussen, an influential
confidant of the superstitious Führer, was murdered in a Nazi power
struggle.) Messing had to hide for a long time to evade the Germans.
After 1939, Nazi-occupied Warsaw was plastered with leaflets offering a
reward for Messing’s capture. On one occasion, he wandered carelessly
on a busy city street where he was arrested and savagely beaten.
At the police station, he collected all his mental strength and willed the
guards to come to his cell. As they staggered inside, Messing left it,
locked them in, and escaped.
He left Warsaw through the sewer tunnels, hiding in a cart covered with
hay, and made his way (traveling only at night, with trusted guides) to the
Soviet Union. He crossed the Bug River in November 1939.

Stalin’s Cunning Fellow


Messing handed the Soviets a Nazi leaflet that promised a reward
for his capture. A Jewish refugee with strange talents, he did not find work
immediately. He was lucky not to be sent to the gulag concentration
camps. Later, Messing was protected by Panteleymon Ponomarenko, the
Communist leader of the Byelorussian Republic, and allowed to perform.
Soon thereafter the NKVD (secret police) interrupted his performances
and dispatched the psychic to Moscow to meet the formidable Soviet
leader.
Stalin became quite interested in Messing. Though he was not a
religious believer, he did consider paranormal abilities to be a possibility.
Stalin tested the extraordinary refugee by ordering him to rob a bank.
Shortly thereafter, Messing, followed by a squad of police officers,
walked into the Central Bank headquarters in Moscow with an order to
take away 100,000 rubles. Walking up to the teller’s window, Messing
handed him a blank sheet of paper and opened his briefcase. The teller
was given a mental order, which he followed immediately and correctly,
enthusiastically producing the required sum. Messing left the building
with the money, but then immediately came back and gave the money
back to the teller. The poor man looked at a blank piece of paper and the
stacks of bills, and suffered a heart attack. Messing was happy to learn
that the man survived.
Stalin was convinced. Fame came immediately; Messing became
something of a superstar, and his success brought incredible income to
the government. Messing’s assistant, Valentina Ivanovskaya, recalled that
the medium met with Stalin, Beria, Voroshilov, Kalinin, and other Soviet
leaders. Once Stalin told him,“What a cunning fellow you are, Messing!”
to which the telepath replied in less-than-perfect Russian:
“It is not I who is the cunning one, it is you who is truly cunning!”
Kalinin nervously pulled his sleeve, but Stalin was obviously in a good
mood that day. Perhaps Messing read the dictator’s mind.
Stalin and Lavrenti Beria (head of the secret police) decided to test the
hypnotist’s abilities again.They asked if he could exit the Kremlin without
a pass if the guards were warned not to let him out. Messing replied that
he could. And he did leave the building without any problems, although a
secretary followed him. No one stopped the medium, and he waved to the
Soviet leaders from the street. The guards swore that the man who
walked out past them was none other Stalin himself.
When Messing walked back into the building (as he recalled in his
interview to Leningradskaya Pravda newspaper in 1964), the watch
commander sent a message in his mind: “You dirty Yid!” The telepath
struck him on the cheek with his own thought. And the officer jumped
back.
The psychic consulted both Stalin and the chief of the NKVD on a
number of occasions. Other meetings with the top party and secret police
officials took place, and Messing suffered much stress as a result.

Aiding the War Effort


Messing did not perform from 1943 until the end of the war,
allegedly because the Soviet government sent him on a mission to Siberia
where he was placed in charge of an espionage college. But this period of
his life has not been covered in his memoirs, and remains a mystery.
Not long before the Nazis invaded Soviet Russia, Messing was
invited to speak with top Red Army commanders. He predicted that there
would be a massive war with Germany, but it would end between May 3
and 5, 1945, with a Soviet victory.
Stalin was informed about this prediction, and when the war ended, the
Soviet dictator sent a congratulatory telegram to Messing. He kept the
telegram for years.
Messing donated his own money for the construction of two military
aircraft during the war, and helped his adopted country in many other
ways. His family perished in the Holocaust.
A recently aired Russian television special implied that the famous
psychic met Stalin some 20 hours before the dictator’s death, and
predicted that he would die soon. Messing initiated the meeting, as he
wanted to intervene with Stalin on behalf of the doctors arrested in the
infamous “Doctors’ Plot” (in which a circle of Jewish physicians were
accused of conspiring to poison senior Soviet leaders, including the
dictator; some historians allege the plot was orchestrated by Stalin to
justify a new purge of the party and the police and to prepare the country
for a war with the West).
Stalin warned Messing that he would be sent to the gulag if he did not
stop meddling. After his death, Stalin’s heirs quashed the accusations
against the doctors and instead arrested and executed Beria; Messing
could have predicted as much.
Some have noted that Stalin’s death in March 1953 coincided with
the holiday of Purim, and the implication is that the Jewish psychic
removed the evil tyrant.
But Messing was no murderer, and he did not play a role in the blood
sport of Soviet politics. Otherwise, he would not have lived a long life in
his adopted country. Curiously, another Russian television film about
Messing was aired right after the first one, and made it quite clear that no
such meeting ever took place. It looked like someone in Russia was trying
to blame Stalin’s death on the Jewish refugee who was given a haven in
the USSR, yet there are those who protect Messing’s name and honor.

Soviet Medium
During the war, the famous telepath gave many performances in
the Soviet military units, military hospitals, and defense plants. His
demonstration of mysterious qualities of human psyche and brain irked
Communist ideologues and their materialistic propaganda. Before every
performance after 1950, a statement from the Institute of Philosophy of
the Soviet Academy of Sciences had to be read to the public announcing
that Messing’s abilities to read others’ minds were based on “reflection of
thoughts on motor human controls”—
that is, he guessed the thoughts of others based on their involuntary and
unconscious movements.Telepathy does not exist, proclaimed the so-
called scientists, because Marxism-Leninism did not provide the
guidelines as to its existence. A human thought cannot exist outside of
the brain or the material world, and Messing’s experiments had nothing to
do with telepathy—this was the official ideological line.
Messing did not like to perform in big cities because he did not like
to attract too much attention from the Communist leaders. But the Soviet
people loved Messing’s performances and filled the theaters whenever he
was in town. Once while performing in Kiev in the late 1940s, he was
detained and brought to Moscow because Nikolay Bulganin, a top Soviet
official at the time, had been ordered by Stalin to find a lost briefcase with
topsecret documents. Messing was brought to the office of the individual
who had lost the briefcase, where he concentrated his remote viewing
abilities as he looked at the items in the room. Messing visualized a
scene with a sloping riverbank, a small church, and a bridge across the
river. There was a black item under the bridge. It was the briefcase.
Messing spoke with local geography experts, giving them the
description in his mind, and they recognized two such locations in the
vicinity of Moscow. Two trucks full of armed soldiers were dispatched, and
a few hours later the briefcase with its precious contents was placed in
front of the Soviet officials.
Messing begged Soviet scientists to study him and provide
explanations for his unique abilities. But for the most part such scientists
were closed-minded people, terrified of the official Communist party line,
and they ignored his pleas. Some tests were carried out in the Institute of
Psychiatry of the Academy of Medical Sciences, USSR. But the scientists
there preferred not to discuss issues that could not be described by the
ideomotor actions.The opportunity to study a new phenomenon was lost.
Wolf Messing believed in the existence of a special “field”responsible
for telepathic abilities. He felt it should be discovered and researched,
and that it could provide wonderful possibilities, just as the
electromagnetic
field did. He was also fascinated by hypnosis, and recalled that in his
younger days in Poland he used hypnosis to cure mental illnesses in
extreme cases.
On at least one occasion, Messing was able to predict a man’s fate by
looking at his photograph. He was able to foretell the future (when he was
forced to by circumstances) with accuracy. Messing wrote that foresight
or clairvoyance does exist. We cannot explain such phenomena because
we have yet to clearly understand the essence of time, its connection to
space, and the interconnectedness between past, present, and future.
The legendary artist and famous telepath worked until 1974. By then he
was fluent in Russian, Polish, Hebrew and German languages. The KGB
allegedly confiscated his personal diaries and notes immediately after his
death. The documents remain classified.
WolfMessing passed away in 1974, and was buried next to his wife at the
Vostryakovsky cemetery of Moscow.

Paul Stonehill is a Soviet-born American author, lecturer, consultant,


broadcaster, and freelance journalist. He is the author of The Soviet UFO
Files: Paranormal Encounters behind the Iron Curtain (1998, Quadrillion
Publishing Inc.).

http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf_Messing
http://englishrussia.com/?p=172

"Dacă acordarea Premiului Nobel este criteriul cel mai valid al valorii
ştiinţifice a unor savanţi, atunci o atitudine pozitivă a acestora faţă de
fenomenele PSI le conferă autorizaţia de a fi studiate cu toată încrederea;
amintim printre aceştia pe A. Einstein, S. Freud, Pierre şi Marie Currie, Th.
Edison, N. Bergson. Mai mult, Einstein, Freud şi marele om politic
Mahatma Ghandi îl cunosc personal pe Wolf Messing, prognostul cel mai
apropiat de zilele noastre, pe care îl supun unor probe şi experienţe ce îi
conving pe deplin de capacităţile extrasenzoriale ale acestuia. Messing
explică, într-un interviu acordat unui ziar celebru din acea vreme,
mecanismul ce stă la baza precogniţiei astfel : “Alături de metodele
ştiinţifice şi logice de cunoaştere, mai există şi o cunoaştere directă, care
este prezicerea.
Printr-un efort de voinţă, văd deodată rezultatul final al unui eveniment,
care îmi apare ca un fulger în faţa ochilor mei. Mecanismul cunoaşterii
directe scurtcircuitează cauza logică şi efectul în lanţ şi-mi relevă numai
etapa finală şi definitivă ce determină un eveniment. ”
[PRECOGNIŢIA, de Alexa Georgeta Universitatea ,,Andrei Şaguna''
Facultatea de Psihosociologie Specializarea psihologie]]
Wolf Messing - Stalin's Psychic
From: http://networking.mydesigntool.com/viewtopic.php?
tid=279&id=31

Most psychics' stories are not very creditable. Especially in this day and
age, anyone who claims to have psychic ability is either suspected of
watching too many episodes of Heroes, or having spent too much time
around the same people. Wolf Messing's legacy in this sense is a bit
different. His witnesses/references include the likes of Albert Einstein,
Sigmund Freud and Joseph Stalin.

Wolf Messing's story mainly took place during the first half of the 20th
century. Whether or not his psychic powers were real or merely wartime
propaganda is therefore up for debate. It is very possible that Stalin
allowed the rumours about Messing to spread, in an attempt to make
Hitler question whether or not Stalin had an ace up his sleeve. After
reading Wolf Messing's story you will probably be able to make up your
own mind on the subject.

Messing's first psychic experience

Wolf Messing was born a Polish Jew near Warsaw on the 10th of
September, 1899. At the time Russia was being ruled by its last czar,
Nicholas II. Messing ran away from school when he was 11, and without
having purchased a ticked, boarded a train heading to Berlin. Legend has
it that on the train he was caught by a brutal ticket collector who
repeatedly asked him to show his ticket. Messing ended up handing the
collector a peace of paper from his pocket, willing the collector to mistake
it for a ticket. And surely enough the iron jaws of the collector's ticket
punch snapped and Messing was handed back his "ticket". The collector
apparently even asked Messing why he had been sleeping under a seat
when he had a perfectly valid ticket on him.

How Messing established himself as a psychic in Berlin

Once in Berlin Messing suffered from chronic malnutrition. Over time he


did however manage to establish himself as a mind-reader in city
theatres. Thanks to his ability he earned the grand sum of five marks a
day. He claimed that by setting himself into a light trance he could
concentrate on the thoughts at the top of a person's mind. His success
wasn't to go unnoticed. Soon enough he would find himself in company of
some truly great men of his time: Albert Einstein and Sigmund Freud.

Both Einstein and Freud were highly interested in the 17 year old
Messing's abilities. And when tested, Messing did not disappoint. As the
story goes Freud told Einstein that he would think of a command for
Messing to interpret and carry out. One day when all three were seated in
Freud's salon in Vienna, Messing went into a trance, upon which he sat
up, walked across the room to a pair of scissors lying on a desk, and then
proceeded to clip exactly three hairs from Einstein's moustache.
Apparently he had carried out the exact command that Freud had been
thinking off. Accounts of this story do wary somewhat. Some say instead
of cutting three hairs he plucked them using a pair of tweezers.

The years between World War I and II

During World War I messing toured South Africa and the Far East, and
afterwards returned to his birthplace, which had become an independent
Poland. After more years of compulsory Military service he started
travelling throughout Europe again. He never struggled to make a living,
showcasing his mind reading talents to amazed audiences. His most
famous trick was to drive a car whilst blindfolded, receiving all the
information that he required from the passenger.

The rise of Hitler and the coming of World War II

As the Second World War was approaching Messing fled to Moscow.


Hitler's non-fondness of Polish Jews who happened to be capable of extra-
sensory perception and psychic arts was not really a secret. However,
Stalin was just as wary as Hitler in regards to people with special powers,
leaving Messing in a quandary as to how he should make a living. When
he did find work as a last act in various nightclubs, he often found himself
as a guest of either the police or worse, the KGB.

The accuracy of his antics did not go unnoticed by the KGB. This explains
how one day, after being arrested, he was told that he was soon to expect
a visitor with immense authority. This was no exaggeration. The visitor
was Stalin himself. Stalin began to question Messing about his life in
Poland and the situation there. A few days later, after being released, the
KGB again rounded Messing up, informing him that Stalin had a few
special tests in mind, to determine the true extent of his abilities.

The first test was more or less the same scenario as when Messing
handed the scrap of paper to the brutal ticket conductor when he was 11.
Only this time the stakes were higher. He was to walk into an official state
bank and ask an official to hand over 100'000 roubles while presenting a
blank piece of paper at the same time.

After successfully completing this test Messing often found himself in


Stalin's presence. Messing spoke of his foreboding that Hitler was
planning to invade the USSR. He claimed that he had a vision of the war
coming to Russia in the June of 1941. So did Messing's abilities include
those of a prophet as well as mind reading? Or did he merely gather some
information of the top of some German military official's minds? Either
way, on June 22 of that year Hitler's armies invaded the USSR.
Throughout the war Messing's ability was used by Stalin to raise public
spirits. At one point Messing was summoned to the Kremlin by Stalin, who
was curious if he himself could be made a fool of by Messing. He was to
display his powers by exiting the building without a pass, while Stalin's
private secretary was to follow 10 steps behind him. Several minutes
later, after having gone into his deepest trans yet, Messing found himself
outside the gates, looking up at the window of Stalin's study.

This stunt promoted Messing to the position of Stalin's personal seer. He


was forever being invited to Stalin's private apartments in the Kremlin.
For what ever reason however, Stalin did not seem to heed Messing's
advice regarding the war.

Messing's life after World War II

In the 1950s Stalin ordered Messing to undergo extensive testing at the


hands of Soviet scientists. They decided that electrical impulses in
Messing's brain were acting as radar signals. These signals would bounce
of similar strong thought patterns from his targets' minds, allowing him an
insight into their thoughts. Messing himself was not too curious about the
workings of his gift.

He would spend the next 20 year touring the USSR, performing in small
villages. Along the way he also gained a reputation as a faith healer. In
1972 he tragically died from a heart attack. He had gained such a high
status in the USSR that he was giving a hero's burial.

What to make of Messing's story?

Even if Wolf Messing was merely a skilled trickster, he still lived a


remarkable life. Being able to fool the likes of Joseph Stalin is no easy
task. Often the stakes for him were not merely his reputation, but instead
his life.

A few areas of his legacy have without a doubt become exaggerated. To


go from mere mind reader to prophet and then to also become a faith
healer does sound rather unrealistic. In my opinion he might have been
the David Blain/ David Copperfield of his day and age, employed by Stalin
to both raise public spirits and as a war time propaganda tool. What
makes his story so special is his association with three highly recognised
figures of his time, and that even the biggest doubter (like myself) cannot
say with 100% certainty that he was a fake.

Paranormal TV: Wolf Messing Mentally Robs a Bank


http://www.statemaster.com/encyclopedia/Wolf-Messing

Biography

Born to a Jewish family, Messing fled from Germany to the USSR before
World War II. His abilities came to the attention of Joseph Stalin.

Stalin became interested in the case of Wolf Messing, and was


determined to check the authenticity of his supposed abilities. In one
experiment, Messing walked into a bank, presented the teller with a
“note”, and requested 100,000 rubles. The “note” was actually a blank
piece of paper. The cashier handed over the money, and Messing packed
the banknotes into his briefcase and left the bank. Messing then re-
entered the bank with two observers who had witnessed the transaction,
and handed back the money. The cashier collapsed with a heart attack
when he realized what he had done.

A second test set by Stalin was to enter his house — surrounded by


armed guards — without a pass. Later, as Stalin was working in his office,
Messing walked in. Messing explained that he had broadcasted a mental
suggestion that he was the feared head of the secret police Lavrenti
Beria, and that the guards had seen Beria, not Messing.

Cultural references
Wolf Messing is mentioned in Suvorov's novel The Choice (Выбор), under
the name “Rudolf Messer”

Wolf Messing is also mentioned in The Coming of Tan, by Riley L. Martin


(allegedly with extraterrestrial O-Qua Tangin Wann), as one who has
“neurological attributes or powers that the aliens don't or no longer
have”.

References
Ostrander, Sheila and Schroeder, Lynn (1970). Psychic Discoveries Behind
the Iron Curtain. Prentice-Hall, Inc. ISBN 0-13-732230-5.
Nagel, Alexandra Een mysterieuze ontmoeting(Une rencontre mystérieuse
) :Sai Baba en mentalist Wolf Messing/A mysterious meeting... :Sai Baba
and mentalist Wolf Messing published in Tijdschrift voor
Parapsychologie/Journal for parapsychology 368, vol. 72 nr 4, Dec. 2005,
pp. 14-17 (Dutch language)
Topsy Küppers: Wolf Messing – Hellseher und Magier. Langen/Müller,
München 2002. ISBN 3784428800 (German)
Topsy Küppers: Wolf Messing – Der Hellseher in Stalins Diensten/Le
voyant dans les services de Staline ;“Wolf Messing: Clarvăzătorul în slujba
lui Stalin”, 2002
WOLF MESSING: The 20th Century's Greatest Psychic by Brian Alan
Burhoe
in Spirituality / Metaphysical (submitted 2006-04-25)

Wolf Messing. The One Who Had Seen through Time Episode 1 of 16.avi
http://www.youtube.com/watch?v=3OOsgHKAqMU

Eu Wolf Messing Я - Вольф Мессинг


Вольф Мессинг (Фильм 1) ч. 1 из 5
http://www.youtube.com/watch?v=Xm2_VaOilrY

Режиссер: Николай Викторов


Как жить, точно зная дату своей смерти? Каково любить женщину, читая все ее мысли?
Как жить, зная все помыслы и чаяния окружающих тебя людей?
Люди ждали от него помощи, и он помогал им. Ждали правды, которую только он мог
им сообщить. И он говорил им правду.
Гитлер за его пророчества объявил на него охоту.
Его испытывал Сталин.
Он предсказывал даты начала войн и мировых катаклизмов.
Вольф Мессинг. Слишком многое ушло вместе с этим необыкновенным человеком.
Сведения о нем до сих пор скрыты в недрах архивов.
Известно одно: он никогда не ошибался, - маг, пророк, человек-легенда.

"You're Wolf Messing! It is you who predicted the death of our Fuhrer!"
précognition precognitive
Wolf Messing a schimbat soarta celui de-al doilea razboi mondial.A fost
fara indoiala cel mai dotat on in precognitie
Hitler il avea pe Erik Jan Hanussen.
In literatura parapsihologica a secolului al XX-lea Wolf Messing ar putea fi
comparat doar cu legendarul Gérard Croiseta. A calatorit in India, Viena ,
unde s-a intalnit cu Albert Einstein si Sigmund Freud in faimosul
apartament din Berggasse 19.

Messing, the Psychic who fled Hitler, was tested by Stalin and astounded
the world with his telepathic and predictive powers!

Experienta din copilarie


While still a boy, he had his first psychic experience: "My father sent me
to the store... It was already dusk. The porch of our little wooden house
was in darkness. Suddenly on the steps there appeared a gigantic, dark
figure clad in a white garment. From above came a voice that said, 'My
son! I am a messenger to you...to foretell your future! Go to school! Your
prayers will please heaven!' "
Later, he moved to Berlin, where he developed his psychic abilities. He
developed a mind reading stage act that quickly drew attention
throughout Europe.

In Vienna he met Sigmund Freud, who tested him. Freud was amazed at
the results. It took places in Albert Einstein's apartment. Freud gave
Messing a mental command. In Messing's own words: "To this day I still
remember Freud's mental command. Go to the bathroom cupboard and
pick up some tweezers. Return to Albert Einstein and pull out from his
luxuriant moustache three hairs." Messing did as told.

Years later, when speaking of the incident, Freud concluded that "If I had
my life to live over again, I would devote it to Psychic Research."

When he predicted Hitler's death if the Fuhrer "turned toward the East,"
Hitler had a sum of 200,000 marks put on his head.

If Hitler, who was fascinated by the occult arts, had listened to Messing
rather than his advisors, the war would have gone differently. Messing
was arrested by the Germans. At the police station, he gave the officers a
mental order to go to a room in the other end of the building, even his
guards.

He wrote: "When, responding to my will, the police had all gathered in


that room, I lay completely motionless, as if dead. Then, quickly, I ran into
the corridor. Instanly, before they could come to, I slid the iron bolt on the
door..."

He escaped to Russia, where he continued his career as a telepathic


entertainer. A career that had been interupted the night he was taken off
the stage by green-uniformed Russian police officers and presented to "a
man with a moustache." It was Josef Stalin, Dictator of the Soviet Union.

Stalin commanded a frightened Messing to prove his psychic abilities of


thought control. He told Messing to pull off a psychic bank robbery.
Messing was to walk into the Moscow Gosbank, alone and unarmed, and
come back with 100,000 rubles. Plainclothes agents would be inside and
outside as witnesses.

"I walked up to the cashier and handed him a blank sheet of paper torn
from a school notebook." Stern Soviet agents watched as the elderly male
teller looked at the paper, went to the safe, came back and handed
Messing 100,000 rubles. Messing walked outside to waiting Soviet agents.
Amazed, they counted the money then handed it back. When Messing
returned to the bank counter and handed back the money, the teller
looked at the money in surprise, looked at Messing then at the blank
sheet of paper. He fell to the floor with a heart attack. "Luckily, it wasn't
fatal."

Stalin tested Messing again a number of times -- all successful.

After that, Messing went on to prove, more than any other woman or
man, the validity of psychic mind reading, telepathy and precognition.
(Stalin didn't believe Messing's prediction that "Soviet tanks would roll
into Berlin" a year before Hitler invaded Russia.) Soviet parapsychologists
threw every test at him they could think of. He astounded them all.

For the decades to follow, Messing alternated clinical testing with


performances of his stage show, amazing and delighting audiences with
his mentalist abilities.

Even though the Soviet authorities prevented the official printing of his
autobiography, ABOUT MYSELF, in 1967, it was smuggled out of Russia
in manuscript form. Now, with Russia free once more, it is available in
published form.

Messing wrote: "My ability to see the future may seem to contradict the
materialist understanding of the world. But there is not a particle of the
unknowable or supernatural about precognition... The Future is shaped
from the past and the present. There are patterns of connections between
them... After an effort of will, I suddenly see the final result of some event
flash before me... The time is coming when Humankind will understand all
these phenomena. There is nothing strange about it."

And about his telepathic powers: "People's thoughts come to me as


pictures. I usually see visual images of a specific action or place. I first put
myself into a certain state of relaxation in which I experience a gathering
of feeling and strength. Then it's easy to achieve telepathy. I can pick up
just about any thought. If I touch the sender, it helps me sort out the
thought being sent from the general 'noise.' But contact isn't necessary
for me."

Wolf Messing died suddenly and mysteriously in 1974.


Bibliografie
Recommended Reading:

ABOUT MYSELF an Autobiography by Wolf Messing

WOLF MESSING: THE TRUE STORY OF RUSSIA'S GREATEST PSYCHIC by


Titiana Lungin

PSYCHIC DISCOVERIES BEHIND THE IRON CURTAIN by Ostrander &


Schroeder
D. Scott Rogo also edited the English-language version of Wolf Messing:
The True Story of Russia’s Greatest Psychic by Tatiana Lungin (Translated
from the Russian by Cynthia Rosenberger and John Glad). New York:
Paragon House, 1989.

THE MORNING OF THE MAGICIANS by Pauwels & Bergier

WOLF MESSING: UNO DE LOS MAS GRANDE SIQUICOS DE TODOS LOS


TIEMPOS
Para todos los interesados en la historia de lo paranormal, este es uno de
los capítulos más interesantes de dichos eventos en el siglo XX. Lo
siguiente corresponde brevemente a pasajes de la vida de Wolf
Grigorievich Messing el psíquico Judío-Polaco, lector de mentes, hipnotista
lector mental a larga distancia (remote viewer) Ruso mas grande de todos
los tiempos. Perseguido por Adolf Hitler y por Joseph Stalin, este Judío
Polaco que escapó el Holocausto nazi y los Campos de Concentración
Estalinista protagonizo durante su vida los eventos más enigmáticos de la
historia de los síquicos.

Por razones de tiempo solo voy a traducir los dos pasajes mas
significativos de la vida de Messing y están vinculados a su relación con el
dictador ruso Joseph Stalin. El artículo sobre la vida de este hombre lo
incluyo textualmente in Ingles al final de este post.

Entre los grandes logros de Messing se incluye ganarse la "credibilidad"


de Stalin y de Beria el Jefe de la NKVD (la Policía secreta que antecedió a
la KGB). Para demostrar sus habilidades Stalin le ordeno entrar a un
Banco en Moscú y extraer una cantidad grande de dinero, lo cual Messing
hizo cuando siendo supervisado por un escuadrón de policías asignados
por Stalin para ver si mentía o decía la verdad, el psíquico entro a la cede
principal del Banco Central de Moscú con una orden supuesta de extraer
$100,000 rublos. Messing se acerco a la ventana del banquero y le
entrego una hoja en blanco y un maletín abierto. El banquero entonces
recibió una orden mental la cual el acato rápida y entusiastamente
produciendo la suma requerida. Messing abandono el edificio del Banco
Central y al poco rato regreso devolviéndole el dinero al banquero y
mostrándole que este solo le había presentado una hoja en blanco. El
cajero entonces al ver una hoja en blanco y darse cuenta que había
regalado 100 mil rublos por gusto sufrió un ataque al corazón.

No siendo esta prueba suficiente el dictador Ruso Joseph Stalin y Lavrenti


Beria (Jefe de la NKVD) ordenan a Messing la más dura prueba de todas
para corroborar realmente las habilidades hipnóticas de Messing. Llaman
al psíquico/hipnotista al despacho de Stalin y el dictador en persona le
dice que la prueba consistirá en que Messing tendría que salir del Kremlin
con el obstáculo de que los guardias de custodia de la salida tendrían
órdenes directas de Stalin mismo de no dejarlo salir. El psíquico abandono
el edificio del Kremlin y los guardias lo dejaron salir. Desde fuera del
Kremlin Messing dio una vuela y saludo a los lideres soviéticos frente a
los guardias para demostrar que lo había logrado. ¿Como lo hizo? Los
guardias de custodia del Kremlin luego dijeron que ellos hubieran jurado
que quien salio del edificio fue Joseph Stalin en persona.

Messing entro nuevamente al Kremlin poco rato después del incidente y


el Comandante de Posta, ya conociendo de todo lo que había pasado
pensó mentalmente "Sucio Judío" El telépata se acerco al Comandante y
le dio unas cachetadas devolviéndole la respuesta mentalmente a lo que
el guardia dio un brinco hacia atrás de la sorpresa.

Las anedoctas anteriores y mas fueron reportadas por el periódico


Leningradskaya Pravda en 1964.

Existe por cierto este interesante libro sobre la vida de Messing, se titula:
Sheila Ostrander şi Lyn Schroeder, au fost primii americani care, în cartea
lor „Descoperiri psihice în spatele Cortinei de Fier”, publicată în 1971
Wolf Messing: The True Story of Russia's Greatest Psychic por Tatiana
Lungin
Topsy Küppers: Wolf Messing – Hellseher und Magier. Langen/Müller,
München 2002. ISBN 3784428800 (German)
Nagel, Alexandra Een mysterieuze ontmoeting… :Sai Baba en mentalist
Wolf Messing/A mysterious meeting... :Sai Baba and mentalist Wolf
Messing published in Tijdschrift voor Parapsychologie/Journal for
parapsychology 368, vol. 72 nr 4, Dec. 2005, pp. 14-17 (Dutch language)

"Orice adevar trece prin 3 faze:mai intai este ridiculizat, apoi trezeste o
opozitie violenta,si in sfarsit este acceptat ca fiind evident de la sine"-
Avicena.
Wolf Gregorevich Messing
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Messing
Wolf Gregorevich Messing (10. September 1899 in Góra Kalwaria (Polen);
† 8. November 1974 in Moskau) war ein bekannter Hellseher und
Hypnotiseur.

Geboren und aufgewachsen in einer deutschstämmigen jüdischen Familie,


sollte Messing nach Wunsch seines Vaters eigentlich Rabbiner werden.
Schon als kleiner Junge soll er durch seine parapsychologischen
Fähigkeiten aufgefallen sein.

Die in Warschau begonnene Ausbildung brach der junge Mann ab. Er zog
dann als Hellseher, Hypnotiseur und Magier durch die Welt und erlangte
so rasch Berühmtheit. Bei einem dieser Auftritte soll ihn angeblich Albert
Einstein gesehen und in sein Haus eingeladen haben, wo Sigmund Freud
diverse Experimente mit ihm durchgeführt haben soll.

Eine seiner Reisen führte Messing nach Indien, wo er eine Begegnung mit
dem bekannten, aber recht umstrittenen Guru Sathya Sai Baba gehabt
haben soll. 1937 soll Messing bei einem Auftritt in Warschau den Beginn
des Zweiten Weltkriegs und Hitlers Niederlage vorausgesagt haben,
woraufhin er inhaftiert wurde. Angeblich befreite Messing sich mit Hilfe
seiner hypnotischen Fähigkeiten aus dem Gefängnis, um dann nach
Russland zu fliehen.

Später sei er auf Stalin getroffen, welcher äußerst interessiert an den


Fähigkeiten Messings war. Um die Authentizität dieser Fähigkeiten zu
überprüfen, seien ihm Aufgaben gestellt worden. In einem Experiment sei
Messing in eine Bank gegangen, habe einem Angestellten ein Stück
Papier überreicht und daraufhin die Auszahlung von 10.000 Rubel
gefordert. Der Angestellte zahlte das Geld ohne weiteres aus – das
Papierstück, welches Messing überreichte hatte, war unbeschrieben.

Messing verließ die Bank, kam mit zwei Zeugen wieder und gab das Geld
zurück. Als der Angestellte erkannte, was er getan hatte, und nicht
wusste, wie dieses hatte passieren können, erlitt er einen Herzanfall.

In einem weiteren Test Stalins drang Messing ohne Ausweis in ein


bewachtes Haus ein. Auch als Stalin in seinem Büro arbeitete, sei Messing
ungehindert an den Wachen vorbeigegangen und bis ins Büro
vorgedrungen. Wie Messing erklärt habe, hatte er die Gedanken der
Wachen beeinflusst und sie einen Vorgesetzten (Stalins Geheimdienstchef
Lawrenti Beria) statt seiner selbst sehen lassen.

Вольф Мессинг
Wolf Messing
( 10.09.1899 года [Гура-Кальвария, Варшавская губерния ]-
08.11.1974 года [Москва])
Россия (Russia)
Сверхъестественные способности не раз спасали жизнь – его жизнь,
и вещали смерть – чужую смерть. Не оставляя места ни страху, ни
надежде... Но где он, божественный ли, сатанинский ли дар, сейчас,
осенью семьдесят четвёртого, когда в советчиках лишь страх, а в
помощниках – вполне традиционная, отнюдь не сверхъестественная
советская медицина? Судьба и смерть пришли за ним в свой черёд, и
перед их лицом предсказатель гибели Третьего рейха, заклинатель
империи зла и научного атеизма стал страдающим, испуганным
стариком.

Во́ льф Григо́ рьевич (Ге́ ршикович) Ме́ ссинг (10 сентября 1899, Гура-
Кальвария, Польша — 8 ноября 1974, Москва, СССР) — эстрадный
артист, выступавший в СССР с психологическими опытами «по
чтению мыслей» зрителей, заслуженный артист РСФСР (1971)[1].

Содержание [убрать]
1 Биография
2 Автобиография и проверка её достоверности
2.1 Происхождение легенд
3 Участие в раскрытии преступлений
4 В кинематографе и на телевидении
5 Примечания
6 Литература
7 Ссылки

[править] Биография
Вольф Мессинг родился в еврейской семье в городе Гура-Кальвария,
расположенном в 25 км на юго-восток от Варшавы — на территории
Российской империи. В юности участвовал в номерах иллюзионистов
в польских бродячих цирках. Затем освоил «эстрадную телепатию»
(т. н. «контакты через руку»). В интервью П. Орешкину Мессинг
таким образом описывал свои выступления:

…Это не чтение мыслей, а, если так можно выразится, «чтение


мускулов»… Когда человек напряженно думает о чём-либо, клетки
головного мозга передают импульсы всем мышцам организма. Их
движения, незаметные простому глазу, мною легко воспринимаются.
… Я часто выполняю мысленные задания без непосредственного
контакта с индуктором. Здесь указателем мне может служить
частота дыхания индуктора, биение его пульса, тембр голоса,
характер походки и т. д.[2]

Аналогично объяснял методику Мессинга и член-корреспондент


Академии медицинских наук СССР Д. А. Бирюков, руководитель
медицинского института, в котором артист демонстрировал своё
умение.[3]
В 1939 году после начала Второй мировой войны бежал в Советский
Союз, где начал выступать с «чтением мыслей», сначала в составе
агитбригад, затем с индивидуальными концертами от Госконцерта.
Выступал в качестве иллюзиониста в советском цирке.

Во время Второй Мировой войны на средства артиста Мессинга были


построены два истребителя (на одном из них Герой Советского
Союза Константин Ковалёв сбил 4 вражеских самолёта).

Ассистентом в номерах Вольфа Мессинга до своей болезни и смерти


была его жена — Аида Михайловна Мессинг-Рапопорт.[4]

С 1961 по 1974 годы ассистентом Мессинга была В. И. Ивановская.[5]

8 ноября 1974 года в 23 часа Вольф Мессинг скончался в больнице


после продолжительной болезни. Смерть наступила от отёка лёгких
после отказа почек. Похоронен на Востряковском кладбище в
Москве[6].

[править] Автобиография и проверка её достоверности


В 1965 году в журнале «Наука и религия» (номера с 7 по 11) были
опубликованы «мемуары» Мессинга, фрагменты которых также
печатались в «Смене», «Советской России» и ряде других изданий.
Попытки проверки наиболее сенсационных заявлений артиста
показали их недостоверность.

Мессинг утверждал, что в 1915 году 16-летним встречался с


Эйнштейном на его квартире в Вене, где его поразило обилие книг, и
провёл телепатический сеанс с Эйнштейном и Фрейдом. Однако
доподлинно известно, что у Эйнштейна вообще не было квартиры в
Вене, и с 1913 по 1925 годы он Вену не посещал. Кроме того,
Эйнштейн всегда держал в своих квартирах лишь несколько
справочников и оттиски наиболее важных статей.[7]
Мессинг утверждал, что когда немецкая армия оккупировала
Польшу, его голова была оценена в 200 тыс. марок, так как он в
одном из театров Варшавы предсказал гибель Гитлера, если он
повернёт на восток. Его якобы схватили и посадили в полицейский
участок, откуда он якобы сбежал, используя свои
сверхъестественные способности. Однако никаких доказательств
столь громких утверждений не существует.
В ходе проверки 857 фондов трофейных документов в Российском
государственном военном архиве (фонды архивов Имперской
канцелярии, министерств, управлений тайной полиции, управления
государственной безопасности, личные фонды нацистских лидеров)
не было обнаружено никаких сведений об артисте Вольфе Мессинге.
Аналогичный результат дала проверка каталога Берлинской
библиотеки. При проверке архивов Правительства Генерал-
губернаторства (Польши), Министерства иностранных дел Германии,
немецкого посольства в Москве, Канцелярии рейха, министерства
рейха по народному просвещению и пропаганде, Немецкого бюро
известий, немецкого зарубежного научного института, мест
нахождения службы Розенберга, Руководства пропаганды рейха
никаких документов о реакции Гитлера по поводу публичных
выступлений Мессинга не обнаружено.[5]
В журналах межвоенного периода Польши, писавших на темы
тайных знаний, парапсихологии и оккультизма («Обэим»,
«Подсолнечники», «Мир духа», «Мир сверхчувственный», «Духовные
знания», «Свет») упоминаний о Вольфе Мессинге не обнаружено (в
отличие от других гипнотизёров и ясновидцев). В справочнике
«Библиография Варшавы. Издания за 1921—1939 г.г.» не указано ни
одной статьи, посвященной Мессингу. В книге Юзефа Свитковского
«Оккультизм и магия в свете парапсихологии» («Лотос», Львов,
1939 / Краков, 1990) фамилия Мессинг не встречается. В
«SonderfahndungsbuchPolen», («Подробная книга Слежки
(Наблюдений) в Польше»), изданной криминальной полицией в июне
1940 года, фамилия Мессинг не встречается.[5]
Мессинг якобы встречался в 1940 году в Гомеле со Сталиным, якобы
«интересовавшимся положением в Польше, встречами Мессинга с
руководителями Речи Посполитой». Подобные встречи со Сталиным
якобы проходили и позднее, в том числе и в Москве. Такой интерес
руководителя государства к беглому эстрадному телепату, далёкому
от политики, весьма сомнителен. Кроме того, отсутствуют какие-
либо документы, подтверждающие подобные встречи Сталина с
Мессингом, в Центральном архиве ФСБ РФ, архиве ЦК КПСС (ныне —
Российский государственный архив социально-политической
истории), в Центральном архиве КГБ Республики Беларусь, в
Национальном архиве Республики Беларусь, Государственных
архивах Грузии, партийном архиве Грузии (ныне — архив президента
Грузии), в записях лиц, принятых Сталиным в Кремле (опубликованы
в журнале «Исторический архив»: 1994, № 6; 1995, № 2,3,4,5-6;
1996,№ 2,3,4,5-6;1997,№ 1), в тетрадях посетителей кабинета
Сталина с 1927 по 1953 годы.[5]
Мессинг утверждал, что по просьбе Сталина, загипнотизировав
кассира Госбанка, подал ему пустой лист и получил у него же
100000 рублей. Но в то время порядок выдачи денег в Госбанке был
совсем другой: чек подают бухгалтеру, у которого никаких денег
нет. Потом этот документ проходит через внутренние каналы банка,
тщательно проверяется ревизором (или двумя ревизорами, если
сумма велика), далее чек попадает к кассиру, который готовит
документы и деньги и уже после всего этого вызывает клиента.[5][8]
[править] Происхождение легенд
Николай Китаев в своей брошюре «Криминалистический экстрасенс.
Вольф Мессинг: правда и вымысел» утверждает, что «мемуары»
Мессинга были сфабрикованы известным журналистом-
популяризатором, заведующим отделом науки «Комсомольской
правды» Михаилом Васильевичем Хвастуновым.[9][10]. То, что книга
Мессинга «Я — телепат» на самом деле написана Михаилом
Хвастуновым, а также то, что написанное в ней — вымысел,
подтвердил научный писатель и журналист Владимир Губарев
(бывший научный редактор «Комсомольской Правды»).[11]

Кроме того, специалист по чтению идеомоторных актов В. С.


Матвеев отмечал, что при встрече с ним Мессинг отказался
продемонстрировать умение гипноза или какой-либо другой трюк,
описанный в мемуарах.[12] [13]

По утверждению психиатра Михаила Буянова, Вольф Мессинг в


последние годы жизни обращался к нему за врачебной помощью,
страдая многими фобиями.[14]

[править] Участие в раскрытии преступлений


В публицистике многократно упоминается об участии Мессинга в
раскрытии различных преступлений (поимка шпиона, указание во
время суда на истинного убийцу и т. п.). Как показало исследование
Н. Н. Китаева, почти все подобные истории недостоверны: в архивах
участие Мессинга в расследовании дел не указано и кадровые
работники суда и прокуратуры, работавшие в местах
предполагаемых событий, единогласно утверждают, что ничего
похожего на самом деле не было.

Исключением являются события июня 1974 года в Иркутске. При


расследовании дела директора магазина плодовощеторга,
обвиняемого в крупном хищении, Мессинг присутствовал на его
допросе и в тот же день уполномоченный БХСС ознакомил
следователя со «справкой», составленной якобы после беседы с
Мессингом. В справке были указаны ранее неизвестные факты,
разоблачавшие обвиняемого. Справка была подшита в секретное
дело оперативного учёта, сведения были проверены и
подтверждены. Однако, как позже выяснилось, таким
нестандартным образом следователь легализовал агентурную
информацию, не желая раскрывать её истинный источник.[5]

[править] В кинематографе и на телевидении


Вольф Мессинг. Первый советский экстрасенс (2005) — фильм
телекомпании «Пигмалион» режиссера Максима Файтельберга,
основанный на мемуарах Мессинга.
Тайны века 36: Вольф Мессинг. Я вижу мысли людей (2005) — фильм
телекомпании «Останкино» режиссёра Владимира Луцкого,
основанный на мемуарах Мессинга.
Я — Вольф Мессинг (2009) — художественный фильм режиссёра
Николая Викторова, основанный на мемуарах Мессинга.
Вольф Мессинг: видевший сквозь время (2009) — многосерийный
художественный фильм режиссёров Владимира Краснопольского и
Валерия Ускова по сценарию Эдуарда Володарского, основанного на
мемуарах Мессинга.
[править] Примечания
↑ Эрлихман Вадим. Мессинг: чародей Страны Советов // Гео, 2004, №
10
↑ Орешкин П. «Чтение мускулов», а не мыслей // Техника-молодёжи.
1961. № 1. с.32
↑ Бирюков Д. А. Основные вопросы учения Дарвина в атеистической
пропаганде. // Наука и религия. М.,1957. С. 162,163
↑ Вольф Мессинг — дар или проклятие?
↑ 1 2 3 4 5 6 Н. Н. Китаев. «Криминалистический экстрасенс» Вольф
Мессинг:правда и вымысел. // В защиту науки 2008 № 4, стр 102—144
(формат файла PDF)
↑ Востряковское кладбище(Проверено 13 ноября 2009)
↑ Львов В. Е. Фабриканты чудес. Л., 1974
↑ Гитлер и Сталин вообще не знали, кто такой Вольф Мессинг
↑ Любовь Габеева «Как иркутский учёный „разоблачил“
легендарного телепата», «АиФ в Восточной Сибири» № 41, 7 октября
2008 г.
↑ "Миф о даре Мессинга сочинили в «Комсомолке», «КП» 05 декабря
2009
↑ Владимир Губарев. Миф о Мессинге.
↑ Матвеев В. С.О мысленном внушении, «телепатах», сенсациях и
чувстве ответственности. // Урал, 1969. № 1. с. 123.
↑ Матвеев В. С. О «загадочном» в психике. М. 1960.
↑ Психиатр Михаил Буянов: «Четверть всех экстрасенсов больные,
остальные — жулики»
[править] Литература
Вольф Мессинг. О самом себе. Москва, 1965.
Н. Непомнящий. Вольф Мессинг. Москва: Олимп, 1999.
Э. Володарский. Вольф Мессинг. Видевший сквозь время. СПб:
Амфора, 2007.
Н. Димова. Вольф Мессинг. Драма жизни великого гипнотизёра.
Москва: Вектор, 2007.
В. Л. Стронгин. Вольф Мессинг. Судьба пророка. Москва: АСТ-Пресс
Книга, 2008.
[править] Ссылки
Н. Н. Китаев. «Криминалистический экстрасенс» Вольф
Мессинг:правда и вымысел. // В защиту науки № 4, стр 102—144
(формат файла PDF)
А. Королев «Медиум вождя». Статья на сайте «РИА Новости»
В Мессинге я разочаровался еще в ранней юности…
Валерий Мишаков. Вольф Мессинг — мистификация века
Миф о Мессинге
В. Л. Железняков «Гитлер и Сталин вообще не знали, кто такой
Вольф Мессинг»
Источник —
Категории: Персоналии по алфавиту | Родившиеся 10 сентября |
Родившиеся в 1899 году | Умершие 8 ноября | Умершие в 1974 году |
Заслуженные артисты РСФСР | Иллюзионисты | Мистификаторы |
Умершие в Москве | Похороненные на Востряковском кладбище
Wolf Gregorevich Messing, född den 10 september 1899, död 8 november
1974, var en person som sägs ha haft förmågan att påverka folk och ting
telepatiskt. Messing föddes i en judisk familj i Tyskland men flydde till
Sovjetunionen innan andra världskriget. Hans telepatiska förmåga
intresserade Josef Stalin.

Stalin ska ha testat Messings telepatiska förmåga genom olika


experiment. I ett av dem gick Messing in i en bank och visade en check
för att sedan be om 10 000 rubel. Han fick pengarna och lämnade
banken. Han kom senare tillbaka med två observatörer och lämnade
tillbaka pengarna, samt visade checken som egentligen var ett blankt
papper.

I ett annat experiment skulle Messing gå in i Stalins privata hus utan


några dokument att visa för vakterna. Messing kom in till Stalins
arbetsrum och förklarade att han fått vakterna att tro att han egentligen
var säkerhetspolisens fruktade chef Lavrenti Beria, och att de såg Beria
och inte Messing.

Det sägs att Messings telepatiska förmågor blivit bekräftade av personer


som Mohandas Gandhi, Sigmund Freud och Albert Einstein.

På senare tid har Messings förmågor varit Sathya Sai Babas (en indisk
mystiker) primära diskussioner.

Exploring Psychic Phenomena: Beyond Mind and Matter. Wheaton, IL:


Theosophical Publishing House. 1976.

Cercetările privind războiul psihic au fost executate în mai mult de 20 de


institute conduse de comunitatea ştiinţifică din Siberia, mai precis din
Novosibirsk. Aceste cercetări au continuat până în 1991. Andropov a
comandat cercetătorilor să uite consideraţiile morale, să neglijeze
subiecţii care şi-au pierdut viaţa sau au suferit mari chinuri şi să acţioneze
cât mai eficient în cursa pentru perfectarea armei paranormale. Peste 500
milioane de ruble au fost investite în acest proiect de Comisia Militaro-
Industrială şi de KGB. În primii ani după 1980, peste o jumătate de miliard
de dolari a fost cheltuită de sovietici pentru războiul psihotronic, aşa cum
afirmă Martin Ebon, un comentator american al războiului psi. Bugetul
pentru dezvoltarea armelor psihotronice a fost depăşit numai de acela
pentru armamentul nuclear, care ajunsese la peste 40.000 de ogive.
Cercetările erau strict secrete. Astfel laboratorul din Odesa al Universităţii
era ascuns sub Grădina Botanică. Numai curierii secreţi ştiau cum se
ajunge la aceste institute de cercetări în domeniul războiului paranormal.
Gărzi ale KGB-ului şi GRU-ului asigurau securitatea acestor centre de
cercetare. În cel mai mare secret, se efectuau cercetări pe scară largă
care ar părea bizare cercetătorilor vestici. Psihotronica, domeniul de
aplicaţii al energiei psihice, a fost dezvoltat pentru realizarea morţii la
distanţă. Spionajul psihic a fost conceput ca un mecanism pentru sistemul
de arme letale paranormale. Psihotronica cuprindea o multitudine de
arme psi care începea cu aparatele cu microunde şi ajungea la uciderea la
distanţă prin mijloace psi. John D. Lamote, într-un raport al Agenţiei de
Informaţii a Armatei Americane din 1972, intitulat „Armele ofensive
sovietice“, menţiona cercetările sovietice pentru arma psi. Atunci când a
fost demonstrată existenţa spionajului psihic, cum se poate păstra
integritatea secretelor ce trebuie apărate? Ruşii au fost primii care au
utilizat aparatură electronică pentru a bloca spionajul psihic al propriilor
baze. Ei au descoperit că bobinele Tesla interferau cu spionajul psihic.
Nicola Tesla a fost un geniu care a inventat forme noi de echipament
electric la sfârşitul secolului al 19-lea. Multe din descoperirile sale au fost
cu mult înaintea timpului, încât nu au putut să fie înţelese pe deplin până
când ruşii nu au început să descifreze cercetările lui Tesla în anii 60. S-a
descoperit că, două bobine Tesla, care transmiteau în faze diferite, la 180
grade sincron, sunt capabile să absoarbă energia psihică a spionilor şi
capturată. Aceste aparate contra spionajului psihic se numesc anti-RV
(remote view) şi sunt larg folosite astăzi nu numai de sovietici, dar şi de
americani pentru asigurarea securităţii bazelor secrete şi a institutelor de
cercetare. Surse din cadrul agenţiilor americane de informaţii au afirmat
indirect că dispun de dispozitive anti-RV de cea mai bună calitate, care
asigură securitatea obiectivelor apărate împotriva spionajului psihic.
David Morehouse vorbeşte despre aceste dispozitive în cartea sa
„Războinicul Psihic“. În ceea ce-i priveşte pe americani, autorul vorbeşte
doar despre vulnerabilitatea instalaţiilor americane ultrasecrete în faţa
spionilor psihici ruşi experimentaţi.
După inventarea dispozitivelor anti-RV, s-au descoperit o serie de câmpuri
exotice biofizice de apărare pentru protejarea liderilor sovietici şi pentru a
distruge sau a face rău celor ce încercau să pătrundă în creierele
acestora. Dr. Abraham Şrifin, un savant sovietic din domeniul psi, a
declarat că, încă din 1963, a lucrat în Kazahstan la un centru de cercetări
secret din cadrul războiului psihic, sub îndrumarea Institutului de
Transmisii de Informaţii din Moscova, condus de Dr. Solomon Gellerstein.
În acest institut, se lucra la perfecţionarea tuturor tipurilor de arme
psihice, inclusiv la câmpurile biofizice, aşa numitele forţe psihice.
Nimic nu demonstrează mai bine puterea unei noi arme decât utilizarea
acesteia pe câmpul de luptă. Sovieticii au început, prin anii 80, să
exploreze utilizarea în scopuri militare a spionajului psihic. Spionii psihici
din Asia Centrală erau capabili să descrie detalii ale armamentului nuclear
sovietic aflat la sute de kilometri depărtare. Specialiştii armatei sovietice
erau antrenaţi să anticipeze mişcările de trupe. Spionii psihici sovietici de
la Institutul din Moscova lucrau alături de trupe în războiul simulat pentru
a descoperi inamicul şi locul unde acesta va ataca. Spionii psihici au fost
utilizaţi în războiul din Afganistan pentru a localiza armatele
mujahedinilor. Ascunşi în munţi, luptătorii afgani erau vânaţi psihic,
deoarece găsirea acestora prin mijloace convenţionale era foarte dificilă.
În februarie 1994, revista „Fate“ publica un articol intitulat „Războiul
psihic sovietic”, avându-l ca autor pe Paul Stonehill, care atingea acest
subiect. Povestea adevărată rămâne însă în arhivele secrete ale
Kremlinului.
Cercetătorii ruşi au descoperit că starea teta de conştienţă care este
prezentă în timpul când o persoană visează, era cea mai indicată pentru
realizarea spionajului psihic. Pentru a induce această stare de conştienţă,
cercetătorii ruşi au folosit diverse mijloace ca drogurile, hipnoza sau
meditaţia. În urma a numeroase experimente, s-a descoperit rolul
autovizualizării creierului pentru inducerea stării necesare. Pentru
amplificarea capacităţilor de spionare psihică, s-au folosit bobine Tesla
reglate să emită unde ELF, unde de foarte joasă frecvenţă, la 7,8 hertzi pe
secundă. Aceasta este frecvenţa naturală a Pământului. Prin aceste
mijloace, verificate şi optimizate după ani buni de experimente, ruşii au
obţinut performanţe deosebite ale spionajului psihic. Au fost utilizate şi
aşa numite mijloace psihotronice, cum ar fi implanturile în creier care
erau în fapt comutatoare în sistemul de stres al creierului sau
generatoare de anxietate a corpului. Acestea produceau efecte
asemănătoare cu cele ale unor droguri puternice sau ale sugestionării
hipnotice. Au mai fost folosite câmpurile magnetice de 7,8 hertzi. Acestea
produceau aceleaşi efecte ca ale bobinelor Tesla.
Exploatând câmpurile biofizice ale corpului, ruşii au scos în evidenţă
curenţii neurali ai creierului. Ei au descoperit astfel că, în starea normală
de veghe, circulă un curent negativ spre pozitiv din partea anterioară a
creierului spre cea posterioară. Prin aplicarea unui curent slab pe acest
parcurs al curentului (din partea anterioară spre partea posterioară), ruşii
puteau să modifice starea de veghe a ofiţerului paranormal. Prin scăderea
artificială a potenţialului negativ al părţii anterioare a creierului în raport
cu cea posterioară, spionul psihic putea fi indus într-o stare teta.
Utilizarea acestei metodologii a permis ruşilor să regleze starea creierului
acestor spioni speciali aducându-i în starea dorită. Mergând mai departe,
savanţii sovietici au descoperit că pot să inducă aceşti spioni în starea
delta, caracteristică pentru somnul adânc, fără vise. Delta este uşa pentru
influenţarea telepatică, pentru telecinetică (telekineză) sau chiar pentru
uciderea de la distanţă. Psihotronica, ce putea fi utilizată pentru
schimbarea conştienţiei unui mare număr de oameni, are nevoie ca
subiecţii să fie în starea delta. Numai ruşii au reuşit până acum să
dezvolte în siguranţă starea delta, caracteristică războiului psi, arma
finală, după cum se pare, a sistemelor militare. Şi alte ţări au încercat să
dezvolte acest sistem, dar n-au reuşit decât să distrugă subiecţii acestor
cercetări.
Americanii au realizat că sunt în urmă în acest domeniu. Acest fapt este
ilustrat de cartea lui Henry Gris şi William Dick „The New Soviet Psyhic
Discoveries”, în care se evidenţiază avansul obţinut de ruşi şi pericolele
pe care acesta îl incumbă.
Sovieticii şi-au antrenat telepaţii pentru a fi capabili să lovească o
persoană pur şi simplu prin proiectarea unui pumn telepatic victimei.
Studierea ştiinţifică a câmpurilor biofizice care înconjoară pe clarvăzători
le-a făcut acestora posibilă clasificarea acestor câmpuri şi a fenomenelor
generate de acestea. De asemenea s-a observat că aceste câmpuri
biofizice ale spionilor psihici dispăreau brusc atunci când aceştia erau
coborâţi într-o stare teta. La punctul de rezonanţă Shumann de 7,8 hertzi,
câmpul biofizic uman părea să se topească în mediu şi să dispară pentru
o fracţiune de secundă. Când se întorcea în fiinţă, acesta era de multe ori
mai mare decât normal. Ruşii au mai descoperit că spionajul psihic era un
simptom al experienţei afară din corp (OOBE), provocată de translocarea
biofizică. Într-un limbaj simplificat, corpul biofizic se mişca la o locaţie
depărtată, culegea informaţia, apoi o returna corpului fizic pentru
transferul acesteia la creier. Cu scanere de tip Kirlian, ruşii au descoperit
că vederea psihică era un fenomen biofizic. Dacă aceste câmpuri biofizice
ar fi putut fi controlate, atunci era posibilă nu numai vederea psihică, dar
şi knockout-ul telepatic. Încă din 1962, dr. Leonid Vasiliev a publicat
„Experimente cu sugestia mentală”, în care erau prezentate numeroase
date înregistrate de savantul rus în urma experimentelor în stare de
hipnoză şi a knockout-ului telepatic. Savanţii sovietici au descoperit că
vederea psihică ar putea fi examinată prin efectele sale asupra energiei
biofizice a corpului care ar fi detectată utilizând fotografia Kirlian. S-a
observat că, atunci când un expert al războiului paranormal spiona o altă
persoană, exista o schimbare în câmpul biofizic, atât a spionului, cât şi a
persoanei spionate. Câmpurile de frecvenţă joasă (ELF) s-a descoperit că
induc oamenii în transă. Savanţii ruşi au demonstrat că, dacă
clarvăzătorul ar putea să mimeze aceste oscilaţii ELF în corpul său
biofizic, iar apoi să plaseze acest câmp altei persoane, atunci acea
persoana şi-ar pierde cunoştinţa. Astfel s-a născut knockout-ul telepatic.
Sovieticii au încercat să rezolve problema stocării energiei psihice, într-un
mod asemănător cu cea electrică. Rezultatele obţinute prin studiul
fotografiilor Kirlian şi a unei diversităţi de scanere destinate analizei
corpului biofizic, cu componentele sale biomagnetice, bioelectrice şi
bioplasmatice, le-a permis fizicienilor sovietici descoperirea fizicii paranor-
malului. Dr. A. Akimov, fost director al Centrului sovietic de tehnologii
netradiţionale, a dezvăluit că savanţii ruşi au descoperit o nouă clasă de
câmpuri şi de particule. Ei au elucidat efectele acestor particule şi
câmpuri asupra organismelor vii şi nevii, precum şi asupra obiectelor fără
viaţă. Aceste câmpuri noi erau definite pe baza unor noi nume introduse
în fizică ca spinori, microletoni, torsionic etc. Savanţii vestici au denumit
această varietate de câmpuri cu un singur cuvânt, scalar, dovedind că
apreciau destul de puţin noile clase de câmpuri fizice. Generatorii ruşi
psihotronici care stocau radiaţia torsionică au fost consideraţi ca fiind
cauza distrugerii reţelelor neurale ale creierului şi ale câmpurilor biofizice
care acţionau asupra creierului şi care constituie, în fapt, mintea noastră
şi psihicul. Astfel au apărut distrugătorii de minţi (creiere).
Cercetătorii cehi au descoperit că energia biopsihică este efectul fizic care
stă în spatele psihokineziei şi al clarvăzătorilor. Generatori psihotronici,
maşini care înmagazinau energia psi, au fost descoperiţi de cehul Robert
Pavliţa. Cu ajutorul acestei descoperiri, spionii psihici ruşi se puteau
conecta ei înşişi la amplificatoarele psihice care le măreau puterile
paranormale până la cote nemaipomenit de înalte. Generatoarele psihice
extrăgeau câmpurile biofizice ale unei persoane, le înmagazinau şi apoi le
puneau la dispoziţia celor care doreau, pentru producerea efectelor
psihice. Cehii au descoperit două tipuri de generatoare psihotronice:
generatoarele cosmice din gama cărora face parte şi piramida egipteană
şi generatoarele biologice. Din această ultimă categorie face parte
generatorul lui Wilhelm Reich. Wilhelm Reich era un elev de-al lui
Sigmund Freud. A observat că anumite cutii în care se aşezau straturi
succesive de lână şi de oţel puteau stoca energia biofizică. Această
descoperire fundamentală a fost perfecţionată de ruşi . Sheila Ostrander
şi Lynn Schroeder se ocupă cu multă atenţie de generatorii psihotronici în
lucrarea „Descoperiri psihice: Cortina de Fier ridicată“.
Aceste generatoare pot produce trei efecte diferite, depinzând de tipul
generatorului. Primul tip, odată încărcat, produce efectul pentru care a
fost executat, independent de agenţii externi. Al doilea tip are nevoie să
fie încărcat în continuare şi condus prin atingeri umane şi priviri. Al treilea
tip poate fi încărcat din plante şi animale.
Savanţii sovietici au lucrat la descoperirea unor metode care, prin
folosirea generatoarelor psihotronice, să amplifice capacităţile psihice ale
experţilor războiului paranormal, pentru a fi folosiţi ca spioni psihici.
Spionii ruşi asistaţi de generatoarele psihotronice au devenit capabili să-şi
dezvolte knockout-ul telepatic, ajungându-se la influenţarea de la
depărtare. Tehnica influenţării de la distanţă a fost dezvoltată din
„hipnoza somn-veghe” care a fost descoperită de ruşi în 1930. În fond,
aceasta reprezintă abilitatea de a hipnotiza persoane de la distanţă.
„Hipnoza somn-veghe” permitea hipnozatorului să transfere comenzi
telepatice subiectului chiar dacă erau la mii de kilometri depărtare.
Influenţarea la distanţă stă la baza hipnozei. Un ucrainean, Albert
Ignatenko, a demonstrat, în cadrul emisiunii televiziunii britanice „Lumea
paranormală a lui Paul McKena“, că el putea ridica sau coborî pulsul unei
persoane care se afla departe de el. Aceasta a fost o demonstraţie
surprinzătoare a influenţării la distanţă care se bazează pe metodologia
rusă de antrenare a subiecţilor şi a fost testată pentru oprirea bătăilor
inimii unor animale sau oameni (subiecţi). Abilitatea de a hipnotiza
persoane aflate la distanţă şi plantarea unor sugestii în capetele lor a
permis ruşilor să-şi influenţeze inamicii. Anii buni de cercetări în această
direcţie au condus la dezvoltarea abilităţii de ucidere la distanţă, puterea
de a face ca inamicul să cadă mort prin mijloace telepatice. Vladimir
Jirinovski a declarat la televiziunea britanică că Rusia dispune de
persoane care „pot ucide pe oricine aflat la mii de kilometri distanţă“.
Eduard Naumov, un vestit parapsiholog rus, declara: „un generator
psihotronic poate influenţa un individ sau o mulţime de oameni. Acesta
poate afecta memoria şi mecanismul de funcţionare a atenţiei. Un aparat
psihotronic poate provoca oboseală fizică, dezorientare sau poate altera
comportarea unei persoane.”

De la disciplină reacţionară la armă a războiului psihologic


Parapsihologia în spatele fostei cortine de fier
În anul 1957 apăruseră în întreaga presă sovietică numai trei articole
despre parapsihologie - considerată o disciplină reacţionară şi toate erau
ostile. Zece ani mai târziu, totalul lor se ridica la 152 şi mai puţin de 10%
erau negative sau critice. Parapsihologia a devenit astfel un subiect
apreciat. Un număr din ce în ce mai mare de jurnalişti din Vest au
descoperit ***** ând că în spatele „Cortinei de fier” se află un mare grup
de oameni de ştiinţă ce studiază acest fenomen.

În întreaga Uniune Sovietică existau numeroşi subiecţi talentaţi, dornici să


îşi demonstreze abilităţile paranormale şi o mulţime de oameni de ştiinţă,
dornici să îi studieze şi să împărtăşească noile lor descoperiri cu colegii
din Vest. Sovieticii erau de fapt la fel de interesaţi de telepatie,
psihokinezie, OZN, vindecări paranormale şi restul spectrului de
fenomene PSI, ca oricare alţi oameni de ştiinţă, iar cercetările lor se
bucurau de sprijinul autorităţilor.

În 1966, la moartea lui Leonid Vasiliev (unul dintre pionieri studiului


parapsihologiei), o nouă generaţie de cercetători sovietici, mulţi formaţi
chiar de către el, erau gata să îi ducă mai departe şi să îi aprofundeze
investigaţiile. Tânărul fizician Viktor Adamenko studia chiar talentele
psihokinetice ale soţiei sale, Alla Vinogradova. Doctorul G.A. Sergheev,
matematician şi neurofiziolog era implicat în cercetarea interacţiunilor
umane normale şi paranormale. Biochimistul Yuri Kamensky s-a arătat a fi
un „transmiţător telepatic” de succes, iar experimentele sale la mare
distanţă, realizate cu actorul Karl Nikolaev fuseseră supervizate de chiar
Leonid Vasiliev. La Universitatea din Kazahstan, în Alma-Ata, doctorul în
biofizică V. M. Iniuşin dezvoltase o teorie despre „corpul bioplasmatic” şi
perfecţionase fotografia de înaltă frecvenţă, popularizată apoi de către
Semion şi Valentina Kirilian şi cunoscută acum în întreaga lume.

Rosa Kuleshova citeşte cu degetele

Oamenii de ştiinţă sovietici lucrau împreună cu mai multe persoane având


astfel de capacităţi. Nina Kulaghina îşi demonstra în special abilităţile
psihokinetice la care putea face apel la comandă, indiferent dacă se afla
într-un laborator în faţa oamenilor de ştiinţă sovietici, sau într-o cameră
de hotel în faţa unor vizitatori din Vest. Rosa Kuleshova şi-a demonstrat în
mod repetat abilitatea de a citi cu degetele. Boris Jermolaev i-a uimit pe
mulţi, printre ei aflându-se şi eminentul psiholog doctor Veniamin Pushkin,
făcând să leviteze obiecte şi chiar persoane. Un tânăr din Azerbaidjan pe
nume Iofik Dadashev, părea decis să ducă mai departe tradiţia
statornicită de cunoscutul telepat Wolf Messing şi făcea demonstraţii de
telepatie în aproape fiecare oraş din Rusia Sovietică.

În spatele acestui „senzaţional”, oamenii de ştiinţă au lucrat însă din greu


la punerea bazelor teoretice ale acestei noi ştiinţe - parapsihologia şi la
cercetarea ei cât mai riguroasă. Ei erau conduşi de dr. Ippolit Kogan, şeful
secţiunii de bioinformaţie a Institutului Tehnic din Moscova. Şi, deşi
parapsihologia nu era recunoscută ca o disciplină ştiinţifică în sine,
existau mulţi printre care şi tânărul biolog, Eduard Naumov, care s-au
dedicat complet acesteia, sporind şi îmbunătăţind relaţiile Est-Vest în
acest domeniu de cercetare.

Milan Ryzl a demonstrat că abilităţile paranormale pot fi dezvoltate prin


antrenament

În alte părţi din Europa de Est, panorama fenomenelor PSI părea


echilibrată, promiţând multe în special în Cehoslovacia, unde dr. Milan
Ryzl a arătat că înzestrările paranormale pot fi dezvoltate printr-un
antrenament sistematic. Lucrând o perioadă de peste trei ani cu un singur
subiect - Pavel Stephanek a cules rezultate semnificative în testul cu cărţi
Zenner. Acest test presupune ca subiectul să 'ghicească' în mai multe
probe consecutive ce carte va trage o altă persoană dintr-o serie de 5
cărţi purtând inscripţionate anumite simboluri. Pavel Stephanek a reuşit în
9 probe din 10, la cele mai multe dintre ele fiind martori şi vizitatori din
Vest. Millan Ryzl are meritul de a fi realizat prima demonstraţie de
telepatie probată în condiţii de laborator. Concluzia a fost că „Subiectul
manifestă facultăţi de percepţie extrasenzorială în mod evident şi
repetat.”

Tot în Cehoslovacia, inginerul inventator Robert Pavlita a generat un


interes considerabil cu „generatorul său psihotronic”, un mic obiect de
metal cu care, era capabil să depoziteze „energia bilogică”.

Oarba Vanga Dimitrova prezice politicienilor

În acelaşi timp, Bulgaria a devenit prima ţară în lume care s-a putut
mândri cu un medium extraordinar, o femeie oarbă, numită Vanga
Dimitrova, care locuia într-un oraşel din sudul ţării, Petrich. Cei care
doreau să o consulte erau atât de numeroşi încât se construiese special
pentru ei un hotel. Mai ales că în noaptea de dinaintea întâlnirii cu Vanga
ei trebuiau să doarmă cu o bucăţică de zahăr sub pernă. A doua zi Vanga
lua bucata de zahăr, şi-o presa pe frunte şi era apoi capabilă să furnizeze
o mulţime de informaţii despre trecutul, prezentul şi viitorul celui în
cauză. Vanga a fost consultată şi în probleme internaţionale şi se spune
că înainte de decembrie 1989 însuşi Ceauşescu i-a cerut sfatul.

Bulgaria se mai poate mândri şi cu Institutul Oficial de Parapsihologie din


Sofia – primul din lume de acest gen, condus de Giorgi Lozanov, un medic
care, ca mulţi alţi bulgari, a primit informaţii personale exacte de la Vanga
Dimitrova. El a devenit mai târziu celebru prin metoda sa de învăţare
rapidă prin sugestologie.

Dialogul PSI Est-Vest s-a sfârşit înainte de a se naşte

Se poate spune că în 1960, Europa de Est era într-adevăr centrul


parapsihologiei mondiale. Dar aceasta nu era totul. În 1968, Eduard
Naumov a organizat o conferinţă internaţională la Moscova, care a fost
onorată de prezenţa a nouă cercetători vestici, alături de doi jurnalişti
americani: Lynn Schroeder şi Sheila Ostrander.

Întâlnirea a început cu stângul, odată cu apariţia în cotidianul rus


„Pravda” a unui atac virulent împotriva parapsihologiei în general şi a
mediumului Nina Kulaghina, în particular. Aceasta era numită impostoare
de jurnaliştii soviectici. Participanţii au fost alungaţi din Casa Prieteniei,
unde avea loc evenimentul. Dialogul Est-Vest dintre parapsihologi luase
sfârşit înainte să înceapă.

Lucrurile s-au înrăutăţit când Schroeder şi Ostrander au publicat


„Descoperiri parapsihologice în spatele Cortinei de Fier”, în anul 1970.
Această carte celebră conţine o cantitate de informaţii uriaşă despre
studiul fenomenelor paranormale din Europa de Est şi, în special, din fosta
U.R.S.S., informaţii necunoscute până atunci vesticilor. Ea a condus la o
creştere considerabilă a interesului Occidentului pentru aceste fenomene.
A fost atunci clar pentru toată lumea că sovieticii erau foarte avansaţi în
cele mai multe domenii de cercetare a paranormalului.

Folosirea înzestrărilor PSI în scopuri militare

Dar autorităţilor sovietice nu le-a plăcut deloc cartea. Era, spuneau ei,
„plină de erori privind relatarea faptelor şi plină de prejudecăţi
antisovietice” şi au reacţionat violent la sugestia că parapsihologia era
cercetată spre a fi folosită în mod special în „apărare, război psihologic,
spionaj etc.”.

Ceea ce îi supărase de fapt era indiscreţia lui Naumov. Acesta dezvăluise


câteva secrete de stat: primul, că militarii sovietici se ocupă de
experimente de telepatie animală între un submarin şi ţărm, şi al doilea
că găsiseră o metodă prin care să intercepteze telepatia dintre oameni -
un fel de radar telepatic. Ambele aveau o considerabilă aplicabilitate
militară. Comunicaţiile convenţionale cu un submarin în submersie sunt
extrem de dificile, iar telepatia putea rezolva această problemă, cu
condiţia ca transmisiile să fie realizate fără erori, sau cu alte cuvinte,
persoanele antrenate în telepatie să poată comunica perfect. În ceea ce
priveşte al doilea aspect, acesta era un punct nevralgic. Dacă telepatia ar
fi devenit o armă de război, ceea ce s-a şi petrecut, interceptările de
acest gen ar fi avut o valoare la fel sau poate chiar mai mare ca şi
interceptările comunicaţiilor.

URSS a interzis cercetarea individuală a fenomenelor PSI

Naumov şi-a propus să realizeze în 1972 o altă întâlnire internaţională. În


urma organizării acesteia a a fost arestat şi condamnat la doi ani de
muncă forţată sub pretextul unor infracţiuni financiare. Probabil ca
rezultat al puternicelor proteste internaţionale, el a fost eliberat un an mai
târziu. Oricum nu i s-a mai permis să îşi reia munca şi a dispărut cu totul
de pe scena parapsihologiei.

În octombrie 1973, presa sovietică a publicat un articol ce părea că


defineşte în sfârşit atitudinea oficială a URSS–ului faţă de parapsihologie.
Mesajul era clar - fenomenele PSI există şi pot fi cercetate, dar nu de
către amatori ori ”militanţi individuali” (aici se făcea o referire clară la
Naumov), ci doar de către Academia Sovietică de ştiinţe.

După acest mesaj părea că au fost restabilite nişte relaţiile internaţionale


normale cu privire la acest subiect. La iniţiativa a doi psihologi, doctorul
Stanley Krippner din SUA şi doctorul Zdenek Rejdak din Cehoslovacia, a
fost organizată în 1973 la Praga prima Conferinţă Internaţională de
Cercetări Psihotronice (psihotronica fiind termenul estic pentru
parapsihologie). Mai mult de 400 de delegaţi din 21 de ţări au participat la
lucrările conferinţei, inclusiv un grup de cercetători de la Academia
Sovietică de ştiinţă. „Nu este nici o îndoială că experimentăm naşterea
unei ştiinţe unice” a spus atunci Stanley Krippner, „una care necesită o
combinaţie a fizicii şi a comportamentului ştiinţific, cu un nou punct de
vedere, holistic, asupra organizării sistemelor vii”.

Se părea că se construise în sfârşit o punte solidă între parapsihologii din


Est şi cei din Vest. Mulţi occidentali au început să viziteze blocul ţărilor
estice şi s-au legat parteneriate ştiinţifice. Ulterior, Congresele
Psihotronice au fost ţinute la intervale de doi ani şi, deşi n-a fost nici o
prezenţă sovietică la Monaco în 1975 ori la Tokio în 1977, o echipă de
medici din Moscova a asistat la adunarea din 1979 din Brazilia, unde dr.
Rejdak a ţinut o pledoarie convingătoare pentru aşezarea cercetărilor
psihotronice în afara politicii.

Înscenările sabotează parapsihologia

În data de 11 iunie 1979, corespondentul din Moscova al ziarului „Los


Angeles Times”, Robert C. Toth, a primit un telefon de la un om numit
Petukov, care îi solicita o întâlnire urgentă. Petukov i-a dat lui Toth un
document, dar înainte ca el să aibă timp să arunce măcar o privire peste
el, au fost amândoi înconjuraţi de către poliţişti şi serviciile secrete ruse şi
târâţi într-un lung şi foarte neplăcut interogatoriu. În timpul acestuia, un
personaj ce pretindea a fi un mare membru al Academiei de ştiinţe a
apărut brusc, a citit documentul şi a anunţat că acesta conţine o relatare
a unor recente descoperiri sovietice în domeniul PSI. Ceva pe care
americanii îl căutaseră în zadar timp de o jumătate de secol şi care era
secret de stat. Toth a fost eliberat de KGB după 13 ore de interogatoriu şi
i s-a cerut să părăsească ţara. Incidentul a nedumerit observatorii vestici,
la fel de mult ca şi pe Toth însuşi, care nu arătase nicodată vreun interes
pentru parapsihologie.

Rusia are capacitatea de a purta un război psihic


S-a crezut la vremea aceea că era doar un avertisment privind
interacţiunile cu oameni de ştiinţă dizidenţi din URSS. Întregul episod
părea aranjat de către autorităţi, dar se dovedise o înscenare stângace. S-
a emis atunci ipoteza că era posibil ca sovieticii să nu fi rezolvat misterul
PSI, dar doreau ca vesticii să creadă că au făcut-o deja şi sperau că Toth
va relata în ziarul său ceva din cele petrecute.

Era doar o ipoteză. În 1973 preşedintele Brejnev făcuse în discursul său o


referire enigmatică la o formă de armă „mai înfricoşătoare” chiar decât
armamentul nuclear. Era o referire ascunsă la arma biochimică
(bacteriologică), ori afacerea Toth fusese o reamintire blândă pentru
vestici, că sovieticii erau în măsură să poarte acum un război psihic?

După vizita sa în U.R.S.S., la puţin timp după ce a venit să trăiască în SUA,


Milan Ryzl a povestit despre starea paradoxală de lucruri întâlnită de el
acolo. Parapsihologia, spune el, pare slab fondată, deşi acolo sunt semne
de interes considerabil din partea autorităţilor militare şi a securităţii, în
vederea folosirii ei.

Aplicaţiile practice au fost întotdeauna o caracteristică a tuturor


cercetărilor comuniste şi o dată ce devine posibilă folosirea practicii PSI în
nu contează ce domeniu, concluzionează dr. Ryzl, „nu este nici o îndoială
că U.R.S.S ar folosi-o.”
Cercetătorii vestici au fost în mod repetat îndemnaţi de către colegii estici
să dea asigurări că forţele psihice sunt folosite pentru pace şi în folosul
umanităţii. Or, chiar această insistenţă a lor este stranie. Ryzl spunea că:
„Se ascunde ceva în modul în care vorbesc ei despre aceste lucruri, care
arată clar faptul că anumiţi oameni au alte idei despre cum ar trebui
folosite capacităţile PSI .”

Bibliografie:
1. Lynn Schroeder&Sheila Ostrander - Psychic discoveries behind the Iron
Curtain, Prentice Hall , 1970.
2. J. B. Rhine&William McDougall - Extra Sensory Perception, Kessinger
Publishing , 2003
3. Benjamin B. Wolman - Handbook of Parapsychology, McFarland &
Company, 1986
4. Jane Henry - Parapsychology: Research on Exceptional Experiences,
Routledge, 2004
5. Dean Radin - Entangled Minds: Extrasensory Experiences in a Quantum
Reality, Paraview Pocket Books, 2006

S-ar putea să vă placă și