Sunteți pe pagina 1din 12

Cuvânt către Neamul Românesc: „Părinţii şi Ţara nu se vorbesc de rău!


Săptămânal regional de atitudine şi cultură

Anul V, Serie Nouă - Nr. 126 (161), 12 Pagini, Preţ: 2 lei, Perioada: 12 - 18 martie 2010

Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu

Săptămânalul regional de Marko Bela


atitudine şi cultură numărul 1, transmite
un
Condeiul ardelean,
document
2
îl puteţi achiziţiona din:
oficial în
Judeţul Braşov limba maghiară
- Chioşcurile Roşii
z Braşov, Săcele,
din Cancelaria
Codlea, Râşnov, primului
Zărneşti, Predeal ministru
- Chioşcurile Pres com
z Braşov, Făgăraş, Săcele,
Rupea, Feldioara

Judeţul Covasna
- Chioşcurile H-Press
z Sfântu-Gheorghe,
Târgu-Secuiesc,
Covasna, Baraolt
- Chioşcurile Adrimar
z Sfântu-Gheorghe, ‡ Pe 20 martie a.c., în municipiul harghitean, Forumul Civic al
Covasna, Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş organizează o mare Partidul
Întorsura-Buzăului
adunare populară a românilor din cele trei judeţe din inima Ţării
- Chioşcurile Pres com
z Sfântu-Gheorghe ‡ La eveniment, sunt invitate şi autorităţile Statului Român 3 6
Conservator
şi zâmbetul
de primăvară

Ideologia comunistă şi
cei cu bani mulţi
direct al ideologiei comuniste pitalist. Ele nu pot să conducă la în care toate procesele sociale şi
este ura înverşunată faţă de cei acel egalitarism comunist, fiindcă economice sunt aşezate temeinic Cum
# prof. Ilie Şandru
(Topliţa)
cu bani mulţi”. Nu prea înţeleg relaţiile economice capitaliste se pe făgaşul lor firesc, este raportul renaşte
ce legătură există între ideologie
Nu ştiu cât de adânci mai sunt şi bani.
bazează pe economia liberă, de
piaţă, în care legea cererii şi ofer-
numeric al celor două categorii
sociale aflate la cei doi poli ai so-
vechiul 7
acum, după 20 de ani de „liber- Înţeleg, însă, că ura aceasta tei are un rol primordial. cietăţii, între care trebuie să exis- „târg al
tate” şi „democraţie”, urmele lă- „înverşunată” mai persistă doar În mod inevitabil, însă, aces- te un echilibru. Desigur, acesta nu breslelor”
sate de ideologia comunistă, care la o anumită parte a populaţiei tea conduc la naşterea unor dife- este stabilit de cineva anume, ci
se manifestă, în special, în „ura de azi a României. Mai precis, la renţieri sociale, la apariţia acelor de o anume normalitate existen-
înverşunată faţă de cei care au cei din generaţia veche, fiindcă „oameni cu bani mulţi”. Ei sunt tă în societate, ce poate fi totuşi
bani mulţi”, aşa cum crede cine- la generaţia crescută după 1989, cei care constituie, de fapt, unul influenţată de factorul politic.
va. (vezi Adevărul - nr. 6100, de nu mai poate fi vorba de aşa ceva. dintre factorii dezvoltării econo- Dacă acesta este capabil să aibă
marţi, 2 martie a.c.). Aceasta nu a avut cum să fie atin- mice şi sociale pe care se bazează o viziune clară şi precisă asupra
Mă rog, fiecare cu părerile lui, să de ciuma acelei ideologii co- progresul socio-economic într-o dezvoltării normale a societăţii,
pe care este liber să şi le expri- muniste nefaste, care ne însoţeşte societate de tip capitalist. În ace- atunci nici cei cu bani foarte mulţi
me, că doar de aceea trăim într-o şi astăzi şi rânjeşte „cu ură în- laşi timp, la fel de normală este nu vor fi prea numeroşi, nici cei
societate democratică. Cred, însă, verşunată la cei cu bani mulţi”! şi apariţia, la celălalt pol al so- fără bani, ori cu bani puţini, nu
că autorul rândurilor respective, Fac şi eu parte din acea gene- cietăţii, a sărăciei, adică a celor vor fi prea mulţi. Într-o astfel de
prin care vrea să încrimineze ve- raţie care a trăit cea mai mare par- mulţi, cu bani puţini, care trăiesc societate, motorul adevărat şi ho-
chile metehne ale ideologiei co- te a vieţii „înaintea erei noastre”, la nivelul minim al standardelor tărâtor al dezvoltării economice îl
muniste, ce se mai menţine încă adică a actualei orânduiri, ce are civilizaţiei contemporane. va constitui aşa-numita „clasă de
în concepţia unora dintre noi, tră- la bază o cu totul altă ideologie şi Ceea ce este foarte important mijloc”, care va cuprinde marea
ieşte într-o regretabilă confuzie, ale cărei fundamente economice într-o societate capitalistă nor- majoritate a locuitorilor ţării.
atunci când afirmă că „un efect se sprijină pe relaţiile de tip ca- mală, cu o economie sănătoasă, (continuare în pagina 8)

*actualizat în fiecare luni


2 Anul V, Serie Nouă - Nr. 126 (161) Opinii - Politic

Prefectul UDMR de Vaslui a pornit la


îndeplinirea misiunii dată de uniune
Săptămânal regional
de atitudine ºi cultură
Consiliul Judeţean şi subprefecţii, obţinerea autonomiei pe criterii et- are. Nu e semn bun! Maghiarizarea
Fondat în 2006 # Ioan Mugur Topolniţchi
(Covasna) nu doreşte să vorbească în limba ro- nice, prin orice acţiuni. Sunt bune judeţului a început. E un bulgăre,
Director fondator mână, îşi inventează un motiv, plea- şi astea din Moldova, că alea din deocamdată mic, dar se rostogoleşte.
Doru Decebal Feldiorean
Urmăresc, aşa cu amărăciune, că şi îi lasă baltă. De aici şi până la Ardeal nu sunt suficiente. Dacă acţi- De ce n-o fi rămas domnia sa,
E-Mail: info@condeiulardelean.ro

ce scriu ziarele din Vaslui cu privi- declanşarea patimilor politice între unile se duc lângă Prutul ce despar- din pasiunea pentru animale, la coa-
re la activitatea prefectului susţinut români, nu mai trebuia făcut nimic. te Moldova în cea de Vest şi cea de da vacii ori a calului şi s-a băgat în
Director general
de UDMR. Observ că încet, dar De făcut era asigurarea ordinii şi Est, e cu atât mai bine. V-aţi gândit politică? Să-i învrăjbească pe Miha-
Violeta Elena Caţa sigur, apare limba maghiară în pu- disciplinei de şedinţă, de informat vreodată la ce procent ajunge mi- lachi, Iftimoaie, Bichineţ, Buzatu,
blicaţii. Expresii ungureşti traduse despre acţiunile Guvernului pentru noritatea maghiară în România primarii comunelor vasluiene, şi al-
Redactori în paranteze nu fac decât să famili- viitorul mai apropiat sau îndepărtat dacă românii din Moldova de Est ţii, zâmbind pe sub mustaţă din culi-
Adrian Teacă arizeze cititorul cu limba maternă a şi cum pot ele fi folosite în favoa- primesc drept de vot? Mai intră se? Atenţie români ce am zis, mai în
Andrei Mihai Braşoveanu prefectului judeţului, Levente Csaba rea locuitorilor judeţului. Domnul comuniştii udemerişti şi urmaşii lor glumă, mai în serios, Vasluiul, ţinut
Szekely. Mare greşeală! Dumnealui Levente Csaba Szekely avea, însă, în Parlament şi la guvernare? Cu si- secuiesc este o acţiune demarată, pe
Tehnoredactare (DTP) ar trebui să exerseze limba româ- altă treabă când a convocat şedinţa, guranţă nu. termen lung desigur. Fiţi vigilenţi,
Bódi Szilamér János nă mai intens. Dar, dumnealui, am bineînţeles nesemnificativă pentru Deja au apărut în presa vasluiană vă sfătuieşte unul născut în nordul
constatat, se exchivează cu măies- buna guvernare. Omul şi-a făcut scrisori anonime care să-l victimize- Moldovei, care trăieşte în sudul Ar-
Corectură trie. În loc să prezideze o şedinţă numai datoria faţă de UDMR, care ze pe competentul medic veterinar, dealului, păţit cu udemeriştii. Fiţi în-
Claudia Otilia Karda convocată de el cu primarii, cu doreşte destabilizarea ţării pentru glumiţe în limba maghiară prin zi- ţelepţi, moldovenii mei, şi ai noştri.
Tiparul executat la:
Intact SA Bucureşti Marko Bela transmite un document oficial în limba
Redacţia:
Str. Lăcrămioarei,
Nr. 18, Bl. 42, Sc. C, Ap.1,
maghiară din Cancelaria primului ministru
Sfântu-Gheorghe, Stimaţi colegi, vreau să vă atrag atenţia asupra unei situaţii penibile preşedinte al UDMR.
judeţul Covasna, ROMÂNIA şi aberante: Bela Marko, preşedintele UDMR, transmite un document în În cazul de faţă, el are antetul Guvernului şi este ştampilat cu parafa
limba maghiară cu antetul Guvernului, cu ştampila lui de viceprim-mi- de viceprim-ministru a lui Bela Marko, ceea ce îl face document oficial.
Cititorii ne pot contacta la: nistru, de la faxul 021-318.11.52 al Cancelariei primului-ministru. În mod evident, este vorba nu numai de un abuz, ci şi de încălcarea Cons-
Tel.: 0267-312.260 tituţiei privind limba oficială a Statului Român.
Fax: 0367-814.145 Vă ataşez şi scrisoarea unuia dintre directorii de liceu care a primit
faxul către prim-ministrul Emil Boc.
Editat de SC Tracia SRL
Sfântu-Gheorghe

ISSN 1843 - 4665


Marcă înregistrată la OSIM
NR 87664
Asociaţia „Noi Românii“
Preşedinte
Florin Ignat

Director executiv
Ioan Mugur Topolniţchi
Colaboratori
prof. univ. dr. Petre Ţurlea
dr. Mircea Dogaru
dr. Ioan Lăcătuşu
dr. Gheorghe Olteanu
dr. Mircea Frenţiu
ing. Nicolae Doroftei
av. Ioan Solomon
prof. Ilie Şandru
prof. Ligia Ghinea
prof. Vasile Stancu
prof. Rodica Pârvan
prof. Doru Dobreanu (traducerea textului din limba maghiară)
prof. Mircea Bodnari
prof. Alexandru Ciubîcă 2 mar. 2010 13.40 (fax) 0213181152 Cancelaria primului-ministru
prof. Mihaela Vatamanu Alexandrescu Antet: România - Stema - Prim-ministru
prof. Corina Sporea Bărăgan Convocare
prof. Georgeta Ciobotă Vineri, 5 martie 2010, ora 11 a.m., vă invit la consfătuirea directo-
prof. Sanda Romana Feldiorean
rilor şi directorilor adjuncţi de licee maghiari, care va avea loc în sala
prof. ing. Adrian Moisoiu
prof. ing. Maria Peligrad mică a Palatului Culturii din Târgu-Mureş.
Pr. Prot. Florin Tohănean La consfătuire vor fi dezbătute problemele actuale ale învăţământu-
Pr. psh. Nicolae Floroiu lui în limba maternă.
Pr. Ioan Ovidiu Măciucă Cu stimă, Ştampila:
Pr. Cristian Vlad Irimia ss MARKÓ BÉLA Guvernul României - viceprim-ministru Voi transmite acest e-mail şi preşedintelui României, Traian Băsescu.
Pr. Iustin Gârleanu Bucureşti, 2010, martie 1 În mod obişnuit, aş fi aplicat un principiu sănătos, acela de a nu pune
Pr. Nicolae Bota pe seama maliţiozităţii sau răutăţii ceea ce poţi pune pe seama prostiei şi
Pr. Constantin Iacob
Vă ataşez facsimilul documentului original în limba maghiară şi tradu- incompetenţei. Contextul, însă, mă face mai precaut: la 20 martie vom
Pr. Adrian Stoian
Pr. Ioan Tămaş cerea lui. Este vorba de o convocare exclusivă a directorilor şi adjunc- comemora 20 de ani de la evenimentele de la Târgu-Mureş. Tot felul de
Lazăr Lădariu ţilor maghiari din licee la o reuniune care a avut loc vineri, 5 martie, la incitări de acest gen, care au zgândărit sensibilitatea românilor ardeleni şi
Constantin Mustaţă Târgu-Mureş. peste care s-a suprapus sentimentul de abandonare a lor de către autorită-
Mihail Broanăr Documentul, care încalcă competenţele ministerului de resort, ţile de atunci, au dus la acea dramă...
Dan Tanasă ar fi putut fi, eventual, un document intern al UDMR. Asta dacă ar Cu prietenie,
Monica Blaj fi avut antetul UDMR şi semnătura lui Bela Marko în calitate de Dorin Suciu
Responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor
publicate revine autorilor (art. 206 C.P.).
Articolul 1 din Constituţie: România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
Eveniment Anul V, Serie Nouă - Nr. 126 (161) 3

Românii din Covasna, Harghita și Mureș


organizează o mare adunare populară
Forumul Civic al Românilor nilor anticonstituţionale ale unor tează făţiş la unitatea şi suverani- trei judeţe, dorim să tragem un tuturor zonelor României”.
din Covasna, Harghita şi Mureş va lideri politici şi civici maghiari, tatea statului şi naţiunii române”, nou semnal izvorât din îngrijora- Participanţii la manifestare vor
organiza, la Topliţa, o mare aduna- rea românilor aici trăitori şi direct mai cere „răspicat” să fie respec-
re populară în care va cere autori- Centrul municipiului Topliţa afectaţi faţă de recenta adoptare tat statutul limbii române ca limbă
tăţilor statului să ia poziţie faţă de tacită, în Senatul României, a legii oficială în activitatea instituţiilor
acţiunile separatiste ale liderilor promovate de UDMR cu privire la administraţiei publice locale.
maghiari, de enclavizare a zonei. regionalizarea României, lege prin „Vom reînnoi propunerile noas-
Într-un apel lansat miercuri, care se doreşte refacerea formulei tre de stabilire prin lege a unor
Forumul îi cheamă pe românii din staliniste, de tristă amintire, a Re- garanţii în procesul de descentra-
cele trei judeţe să vină în munici- giunii Autonome Maghiare, şi a lizare, care să evite abuzurile şi
piul harghitean Topliţa, la data de regiunii de nord-est a Transilvaniei discriminările românilor numeric
20 martie, pentru a le spune „diri- ruptă din trupul ţării, prin Dictatul minoritari de către autorităţile lo-
guitorilor ţării” că în judeţele Co- de la Viena, de repunere pe tapet cale, precum şi cele privind asigu-
vasna, Harghita şi Mureş trăiesc a adoptării în Camera Deputaţilor rarea cadrului legal de reprezenta-
peste 400.000 de români. a proiectului de Lege privind sta- re a populaţiei româneşti din zonă,
„Suntem urmaşii celor care se- tutul minorităţilor naţionale, prin în structurile decizionale legislati-
cole de-a rândul au înfruntat cele care se urmăreşte legiferarea bazei ve şi administrative locale şi cen-
mai crâncene mijloace cu scopul autonomiei teritoriale pe criterii et- trale”, se mai arată în document.
de a ne desfiinţa şi maghiariza, nice şi sforţarea proclamării limbii În plus, românii din cele trei
cum a afirmat cel care a fost întâiul maghiare ca limbă oficială în aşa- judeţe îi vor chema pe etnicii ma-
Patriarh al României, Miron Cris- zisul „ţinut secuiesc” şi, apoi, în ghiari la conlucrare, „considerând
tea, fiu al Topliţei Române. Ase- toată Transilvania şi, nu în ultimul că singura soluţie de convieţui-
menea mijloace, sub o altă formă, rând, de continuarea acţiunilor de re este buna înţelegere, bazată pe
sunt folosite şi astăzi împotriva discriminare şi deznaţionalizare a respectul reciproc, în spiritul va-
identităţii şi dăinuirii noastre” - se românilor din Arcul Intracarpatic”, lorilor creştine şi europene, şi nu
afirmă în apelul lansat de Forumul care urmăresc enclavizarea acestei se mai arată în apel. se mai menţionează în document. separatismul şi enclavizarea”.
Civic al Românilor din Harghita şi zone, prin înfăptuirea autonomiei De asemenea, românii din Conducerea Forumului Civic al În finalul apelului se menţio-
Covasna. teritoriale pe criterii etnice a aşa- cele trei judeţe doresc să tragă un Românilor din cele trei judeţe mai nează că, la Topliţa, se va reaminti
Potrivit documentului citat, la zisului „ţinut secuiesc” şi să soli- semnal de alarmă faţă de recenta precizează, în apelul făcut public, că problemele românilor din cele
adunarea populară de la Topliţa, cităm autorităţilor statului - Parla- adoptare tacită, în Senat, a Legii cu că la adunarea populară de la To- trei judeţe „vizează fiinţa naţiona-
românii îşi vor exprima îngrijo- mentului României, Preşedinţiei, privire la regionalizarea României, pliţa se va cere ca „în configurarea lă şi reprezintă o problemă vitală
rarea faţă de acţiunile unor lideri Guvernului -, precum şi întregii a repunerii pe tapet a Legii privind regiunilor de dezvoltare social-eco- a întregii ţări, a cărei rezolvare
maghiari care doresc enclavizarea societăţi româneşti, Patriarhiei, statutul minorităţilor naţionale, a nomică a ţării, în concordanţă cu presupune exprimarea solidarităţii
zonei, prin obţinerea autonomiei Academiei, mass-media, societăţii încercărilor de proclamare a limbii cerinţele Uniunii Europene, să nu tuturor românilor, din ţară şi din
teritoriale şi se va solicita autorită- civile să ia atitudine şi să-şi expri- maghiare ca limbă oficială şi a ac- prevaleze criteriul etnic, care s-a străinătate”.
ţilor statului să ia atitudine faţă de me, public şi neechivoc, o poziţie ţiunilor de discriminare la adresa dovedit generator de disfuncţiona- Manifestarea de la Topliţa va
aceste demersuri. tranşantă referitor la acţiunile ire- românilor. lităţi, discriminări şi subdezvoltare avea loc în sala de spectacole a
„Dorim să ne exprimăm îngri- dentiste, revizioniste şi separatiste „Prin glasul autorizat al re- şi care n-a dus nicidecum la dez- Casei de Cultură din municipiu.
jorarea pentru continuarea acţiu- ale liderilor maghiari, care aten- prezentanţilor românilor din cele voltarea armonioasă şi echilibrată a AGERPRES (Gina Ştefan)

APEL FRAŢI ROMÂNI din judeţele


Covasna, Harghita și Mureș!
Forumul Civic al Românilor din Co- teritoriale pe criterii etnice a aşa-zisului rile pentru proclamarea limbii maghiare reciproc, în spiritul valorilor creştine şi
vasna, Harghita şi Mureş, vă cheamă să „ţinut secuiesc”, şi să solicităm autori- ca limbă oficială în aşa-zisul „ţinut secu- europene, şi nu separatismul şi enclaviza-
lăsaţi pentru o zi grijile voastre acasă şi să tăţilor statului: Parlamentului Români- iesc” şi, apoi, în toată Transilvania, şi, nu rea. România a dovedit că este şi rămâne
veniţi la Topliţa, sâmbătă, 20 martie 2010! ei, Preşedinţiei, Guvernului, precum şi în ultimul rând, de continuarea acţiunilor patria comună a tuturor fiilor ei, pe care îi
Veniţi să ne alăturăm glasurile spre a întregii societăţi româneşti, Patriarhiei, de discriminare a românilor din Arcul In- ocroteşte deopotrivă, indiferent de etnia,
le spune diriguitorilor ţării că în judeţele Academiei, mass-mediei, societăţii civile tracarpatic. naţionalitatea ori confesiunea lor, mode-
Covasna, Harghita şi Mureş, trăim peste - să ia atitudine şi să-şi exprime, public Vom cere ca în perspectiva reîmpăr- lul interetnic românesc fiind apreciat pe
400.000 de români! Suntem urmaşii celor şi neechivoc, o poziţie tranşantă referi- ţirii administrativ-teritoriale a ţării, în plan internaţional.
care secole de-a rândul au înfruntat ,,cele tor la acţiunile iredentiste, revizioniste configurarea viitoarelor unităţi adminis- Le vom reaminti tuturor românilor
mai crâncene mijloace cu scopul de a ne şi separatiste ale liderilor maghiari, care trativ-teritoriale să nu prevaleze criteriul că toate aceste probleme cu care ne con-
desfiinţa şi maghiariza”, cum a afirmat atentează făţiş la unitatea şi suveranita- etnic, care s-a dovedit generator de dis- fruntăm aici, nu sunt doar ale românilor
cel ce a fost întâiul Patriarh al României, tea statului şi naţiunii române. funcţionalităţi, discriminări şi subdezvol- din aceste judeţe, ci ele vizează fiinţa na-
Miron Cristea, fiu al Topliţei Române. Prin glasul autorizat al reprezentanţi- tare. Vom cere răspicat să fie respectat ţională şi reprezintă o problemă vitală a
Asemenea mijloace, sub o altă formă, lor românilor din cele trei judeţe, dorim statutul limbii române ca limbă oficială întregii ţări, a cărei rezolvare presupune
sunt folosite şi astăzi împotriva identităţii să tragem un nou semnal izvorât din în- în activitatea instituţiilor administraţiei exprimarea solidarităţii tuturor români-
şi dăinuirii noastre. Iar acestea se petrec grijorarea românilor aici trăitori şi direct publice locale. Vom reînnoi propuneri- lor, din ţară şi din străinătate.
după mai bine de nouă decenii de la Ma- afectaţi, faţă de recenta adoptare tacită, le noastre de stabilire prin lege a unor De aceea vă chemăm, fraţi români din
rea Unire de la Alba-Iulia, din 1 decem- în Senatul României, a legii promovate de garanţii în procesul de descentralizare, Covasna, Harghita şi Mureş, să veniţi
brie 1918, când Transilvana noastră stră- UDMR cu privire la regionalizarea Ro- care să evite abuzurile şi discriminările sâmbătă, 20 martie 2010, la Topliţa Ro-
bună s-a unit cu România! mâniei, lege prin care se doreşte refacerea românilor numeric minoritari de către mână, să vă exercitaţi drepturile consti-
Aşa cum a hotărât Adunarea repre- formulei staliniste, de tristă amintire, a autorităţile locale, precum şi cele privind tuţionale şi să ne unim glasurile pentru
zentanţilor românilor din judeţele Co- Regiunii Autonome Maghiare, şi a regiu- asigurarea cadrului legal de reprezentare apărarea drepturilor noastre, dar şi pen-
vasna, Harghita şi Mureş, din 28 octom- nii de nord-est a Transilvaniei, ruptă din a populaţiei româneşti din zonă, în struc- tru apărarea unităţii şi integrităţii Româ-
brie 2006 de la Izvorul-Mureşului, şi de trupul ţării, prin Dictatul de la Viena, de turile decizionale legislative şi adminis- niei, pentru ca pruncii noştri să aibă un
această dată, dorim să ne exprimăm în- repunerea pe tapet a adoptării în Camera trative locale şi centrale. viitor, aici, în vatra strămoşească.
grijorarea pentru continuarea acţiunilor Deputaţilor a proiectului de Lege privind Îi vom chema, din nou, pe concetăţenii
anticonstituţionale ale liderilor politici şi statutul minorităţilor naţionale, prin care de etnie maghiară la conlucrare, consi- Sfântu-Gheorghe - Miercurea-Ciuc
civici maghiari, ce urmăresc enclavizarea se urmăreşte legiferarea bazei autonomi- derând că singura soluţie de convieţuire - Târgu-Mureş,
acestei zone, prin înfăptuirea autonomiei ei teritoriale pe criterii etnice, de sforţă- este buna înţelegere, bazată pe respectul 6 martie 2010
4 Anul V, Serie Nouă - Nr. 126 (161) Istorie - Cultură
lor din Covasna şi Harghita), să stea filmul maghiar al „Trianonului“.
„Nu! Nu! Niciodată! Redobândirea hegemoniei de vorbă cu reprezentanţii acestor ro- Film care, după propriile lor de-
mâni. Nu protejează măicuţele greco- claraţii, le-a arătat maghiarilor „în
maghiare în Bazinul Carpatic în documente.” catolice de la orfelinatul din Odorhei,
maltratate de autorităţile secuieşti,
sfârşit adevărul“ şi, desigur, „ne-
dreptatea Trianonului“. Din octom-
Cronologia acţiunilor budapestane şi udemeriste (II) locale, pentru că „impurificau etnic“
zona. Ignoră scrisoarea „ceangăilor“
brie 2005, tot la Sfântu-Gheorghe, pe
Prefectura domnului Gyorgy Ervin
# dr. Gheorghe Olteanu tiromâneşti, inclusiv al „Hungariei“ paganda ultimelor decenii, de avanta- din Cleja, care-i solicitau sprijinul îm- tronează, încălcând legea şi sfidân-
(Baden-Baden, Germania) de la Arad, simbol al iredentismului jele şi nobleţea unei străvechi origini potriva repetatelor provocări şi acţiuni du-i pe români, o stemă ce include
maghiar; al Tratatului de prietenie maghiare sau chiar hunice. udemeristo-budapestane, urmărind însemnele Ungariei Mari.
Document româno-maghiar, fără a cere „priete- Documentele Vaticanului, ai că- maghiarizarea lor. Apărător al legii şi luptător pentru
Acest document se publică deoare- nilor“ să-şi asume responsabilitatea rui misionari au cunoscut foarte bine, Îşi încheie mandatul înmânând „demnitatea“ românilor - e drept, în
ce în România prea mulţi cred că ştiu, istorică pentru genocidul din Ardealul de-a lungul secolelor, realităţile cato- personal, primarului şovin din Sfântu- concepţia Domniei Sale, a românilor
iar dintre cei care ştiu, prea puţini sunt de Nord în anii ’40 şi nici retrocedarea licilor din Moldova, afirmă indubita- Gheorghe, o „diplomă de excelenţă“, ţine doar de digestie - domnul Băses-
integri. Documentul este cunoscut la bunurilor Fundaţiei Gojdu; al adoptă- bil românitatea acestora. afirmând că ştie ce le datorează ma- cu, preşedintele „jucător“ şi vorbăreţ,
Cotroceni din 1993. Preşedintele Ilies- rii, datorită indolenţei şi incompeten- De aceea, beatificarea în 1983, la ghiarilor şi că cea mai mare realizare a tăcut (în ciuda solicitării românilor
cu a ţinut să transmită mulţumiri, pen- ţei dâmboviţene, de către Consiliul Roma, în prezenţa a 70.000 de pele- a preşedinţiei sale ar fi fost „reconci- din zonă), râzând probabil (Iliescu
tru „informaţii deosebit de preţioase”, Europei, a concepţiei promovate de rini a lui Ieremia „Valahul“ (nu „ma- lierea româno-maghiară“(!?). Gest rânjea) şi aşteptând ca prefectul de
doamnei Bergel, cea care a trimis do- UDMR şi Budapesta - „minoritate ghiarul“, „secuiul“ sau „ceangăul“) de sfidare la adresa românilor şi de Covasna, care ştia ce să facă şi cum
cumentul Preşedinţiei. Deşi cunoştea arhaică maghiară“ - pentru aşa-zişii spune totul. Ion Stoica (1556-1625), obedienţă faţă de maghiari, ce-i ma- să-i respecte pe români, să fie trecut
de atunci planurile Budapestei de „re- „ceangăi“ (denumire peiorativă, nici- fiul lui Stoica Costişte şi al Margaretei culează mandatul. Un mandat ce va în rândul inamovibililor funcţionari
dobândire a supremaţiei“ în Bazinul odată acceptată de românii catolici), Bărbat din Sasca, a devenit călugăr rămâne, totuşi, în istorie prin meritul publici. Pe de altă parte, încercînd să
Carpatic, urmat peste vreo 10 ani de deşi covârşitoarea majoritate (pes- franciscan cu numele Ieremia, la Na- de a fi scos România din umbra funes- scindeze blocul maghiar, în ignoran-
Raportul SRI privind autonomizarea te 236.000) a românilor catolici din poli (după 1576), impresionându-i pe tă a Moscovei, îndreptându-o decisiv ţa Sa, acest preşedinte l-a sprijinit pe
şi pierderea controlului în chiar inima Moldova îşi afirmă românitatea, îşi contemporani prin omenia lui eroică, spre Europa. Laszlo Tokes, europarlamentar cu un
ţării, „eternul preşedinte“ s-a limitat cunosc originea română transilvănea- îndeplinind şi funcţia de infirmier timp Actualul preşedinte, Traian Băses- virulent program antiromânesc; a pro-
la sporadice declaraţii de genul „nu nă şi resping categoric deturnarea şi de 40 de ani şi fiind supranumit de cu, declara pe 7 ianuarie 2005, după mis maghiarilor solicitata „autono-
voi permite“, fără urmări concrete. El impunerea „ex machina“ a originii şi contemporani San Geremia Valacco. ce Tăriceanu cedase (cu seninătate) mie culturală”, cu toate consecinţele
este preşedintele legalizării şi etablării identităţii lor. La ultimul recensământ, Viaţa Sa exemplară a fost descrisă de şantajului UDMR: „Nu mă distanţez educaţionale, previzibil explozive, ale
politice a UDMR; al epurării etnice în s-au declarat „ceangăi“ - 847 per- Francesco Severini (1670) şi de Em- de domnul Tăriceanu. Dacă prefectul acesteia şi l-a abordat cu două pe-
Covasna şi Harghita; al evenimente- soane, şi maghiari - 5.472, în întreaga manuele da Napoli (1791, cuprinzând maghiar de Covasna nu va face ce tre- rechi de mănuşi pe rasistul primar al
lor de la Târgu-Mureş; al impunerii Moldovă. Din aceştia din urmă 2.724 şi versuri dedicate lui în greacă, lati- buie şi nu-i va respecta pe români, va Odorheiului, Szasz Jeno. Pozând con-
lui Mihăilă Cofariu, în opinia publică sunt secui maghiarizaţi din comuna nă, italiană, ebraică). fi schimbat imediat“. Cu numai două comitent în faţa românilor ca garant al
internaţională, ca martir „maghiar“, Ghimeş-Făget, ce nu puteau fi numiţi Intermezzo-ul preşedintelui Emil zile înainte, la instalarea în funcţie de respectării legii şi Constituţiei, domnul
maltratat de „bestiile române“; al ceangăi. În lucrarea sa „Moldova“ Constantinescu începe cu graţierea lui către Bela Marko (naşul vicepremier), Băsescu rămâne consecvent în dupli-
expulzării copiilor români din şcolile din 1916, autorul maghiar Gyorffy Pal Cseresnyes, bestia responsabilă de domnul Gyorgy Ervin uitase să jure pe citatea ce-l caracterizează. Aceea cu
româno-maghiare; al distrugerii de Istvan spune despre secuii de pe Tro- infirmităţile lui Mihăilă Cofariu. Dom- Constituţie. Gest logic şi consecvent - care s-a angajat, atât în condamnarea
monumente istorice româneşti, de si- tuş că „nu sunt solidari cu ceangăii nul Constantinescu a refuzat, timp de UDMR a refuzat în repetate rânduri comunismului, fără lustraţie, cât şi în
turi arheologice dacice şi preistorice şi se dispreţuiesc reciproc“. Este de patru ani (chiar şi după demonstraţia să voteze Constituţia României. lupta împotriva corupţiei, exceptând
neconvenabile maghiarimii; al ex- presupus că aceia care se declară de la Sfântu-Gheorghe, pentru drep- Sfântu-Gheorghe este unul din propria persoană, familia, camarila
ploziei de monumente maghiare an- „ceangăi“ sunt cei convinşi, prin pro- turi egale, din aprilie 2000, a români- primele oraşe în care a rulat, ilegal, Sa şi propriul partid. (va urma)

O carte ghid: patriei”, de „colaborare pentru binele Deşi inegal reprezentaţi, totuşi ro- tislava, declarând Transilvania unită

ARDEALUL
comun”, de „egalitate, fraternitate şi mânii aveau, pentru prima oară în is- cu Ungaria. Nici chiar împăratul Aus-
libertate naţională”. Această atitudine toria lor, putinţa de a se afirma ca naţie triei, declară ei în mod dârz, nu poate
este caracteristică pentru firea popo- alături de celelalte trei naţii privilegi- reveni asupra acestui act istoric.
rului român. Dârz în afirmarea şi re- ate, care monopolizaseră în cursul se- Franz Iosif nu înţelege însă să
alizarea drepturilor sale, românul nu colelor dreptul de a conduce treburile cedeze presiunilor maghiare, ştiind
este niciodată intolerant sau răzbu- publice ale Transilvaniei. că numai printr-o colaborare leală a

PĂMÂNT ROMÂNESC nător faţă de foştii săi asupritori. În


clipele în care alţii se gândesc la răz-
bunare, românul adoptă creştineas-
Era începutul unei ere noi în viaţa
românilor de dincolo de Carpaţi.
Ungurii, printr-o manevră neaştep-
tuturor naţionalităţilor din Imperiu,
monarhia eteroclită îşi va putea men-
ţine unitatea. Neţinând seama de cele
- XCII - ca, adevărat creştineasca, atitudine a tată, reuşesc să pună capăt frumosului, hotărâte la Conferinţa de la Alba-Iu-
# prof. Vasile Stancu radical cu trecutul, înlocuind consti- iertării. Cuvântul „omenie”, după cât dar atât de efemerului vis al români- lia, împăratul convocă Dieta Tran-
(Sfântu-Gheorghe) tuţia feudală şi anacronică a Marelui atât de just a remarcat un ziarist, deşi lor. La conferinţa mixtă, reprezentanţii silvaniei pentru ziua de 4 noiembrie
Ducat al Transilvaniei cu o constitu- derivat dintr-o rădăcină latinească, nu ungurilor, profitând de majorităţile lor 1861. În ordinea de zi, printre ches-
ţie modernă, din care urmau să dis- se găseşte în nicio altă limbă latină, hotărâtoare, declară conferinţa…fără tiunile fundamentale, era înscrisă şi
Regimul constituţional pară privilegiile nobiliare, corvezile fiind nu numai proprie, dar în acelaşi obiect. Ei motivează atitudinea lor egalitatea pe tărâmul politic şi religi-
şerbilor şi inegalităţile dintre naţiuni. timp şi caracteristică firii românilor. prin aceea că în 1848 Dieta de la Cluj os a românilor”.
În cursul acestei epoci, ungurii au Împăratul mai formula în mod expres La atitudinea de largă compre- confirmase hotărârea Dietei de la Bra- (va urma)
manifestat, cu o dârzenie neîntrecută, dorinţa ca la Adunarea reprezentativă hensiune a celei mai vechi şi mai
voinţa lor de a persevera în politica a Transilvaniei să participe „şi naţiu- numeroase populaţii transilvănene, Paznic la Vatră

Fiori
de opresiune şi de intoleranţă faţă de nile excluse până atunci de la exerci- ungurii au răspuns cu duşmănie. Ei
români. Ei au sabotat cu încăpăţânare ţiul drepturilor politice”. n-au înţeles, nici în ceasul al 12-lea,
diabolică absolut toate măsurile libe- După secole de deznădejde cum- că dreptatea care li se făcea românilor
rale, edictate de împăratul Franz Iosif plită, o rază de speranţă s-a revărsat, nu este o favoare, ci împlinirea unei
şi nu au abandonat partida până ce în sfârşit, asupra românilor de dinco- evoluţii naturale, pe care nimeni şi Preotesei Dochiţa Măciucă din Covasna,
punctul lor de vedere nu a triumfat. lo de Carpaţi. nimic nu era în stare s-o oprească din
După consultarea reprezentanţi- Este extrem de interesant de notat mersul ei impetuos. judeţul Covasna
lor autorizaţi ai tuturor provinciilor atitudinea pe care o iau masele româ- Cancelarul aulic Kemenyi reu-
monarhiei, Împăratul s-a hotărât să neşti faţă de foştii lor asupritori în ziua şeşte, prin metode împotriva cărora Ori de câte ori înfloreşte-o floare
adopte ca metodă de conducere a di- în care avea, în sfârşit, să li se recu- românii transilvăneni nu mai con- Şi mi-e dată clipa să-mi răsară-n drum
feritelor provincii, sistemul aşa-zis al noască şi lor dreptul la o viaţă liberă, tenesc a protesta, să falsifice repre- Iau cu mine numai gingaşa-i culoare
„individualităţilor istorico-politice”, după îndelungi secole de sclavie. În zentarea Transilvaniei la Conferinţa În priviri şi-n pieptu-mi purul parfum.
provinciile având dreptul la legifera- loc să dea curs liber patimilor încă- mixtă care urma să se întrunească la
re, nu însă şi atributele suveranităţii. tuşate, pe care le-au înăbuşit timp de începutul anului 1861. Cei 539.218
aproape un mileniu, ei întind unguri- unguri şi secui sunt reprezentaţi prin
Ori de câte ori pe aproape
Deasupra Dietelor provinciale, îm-
păratul, prin Diploma din 20 octom- lor o mână de frăţească înţelegere. 24 deputaţi, pe cât timp românii, deşi Cineva ucide o floare
brie 1860, a înfiinţat şi un parlament La Congresul de la Sibiu al ro- în număr de 1.353.550 suflete, nu re- Plânsul ei îmi inundă sub pleoape
central, supraprovincial. Totodată, el mânilor transilvăneni răsună glasul uşesc să aibă decât 8 reprezentanţi… Durerea ei nerostită mă doare.
a cerut imperios preşedintelui de con- înţelepciunii. Românii vorbesc de la fel cu saxonii care numără, însă,
Pr. Ioan Tămaş Delavâlcele
siliu, Rechberg, să rupă definitiv şi „bună înţelegere între toate naţiile numai 196.375 suflete.
„Patriotismul nu-i brăţară sau papion sau pălărie. Să-l porţi sau nu. Să ţi se pară că-ţi vine sau nu-ţi vine, ţie. Te naşti cu el. Ţi-e-n datul sorţii. N-ai cum să-l lepezi de pe tine.
Îl porţi ca pe-o cămaş-a morţii, nu-l cumperi de la curţi străine. Şi de vândut n-ai cum să-l vinzi. E un fel de suferinţă crestată dureros pe grinzi de suflet vechi şi de credinţă. Aud şi
văd, citesc şi tac cuprins de-o silă ancestrală. Plâng de ruşine c-am fost dac şi c-am ajuns acum zăbală în gura ştirbă a nu ştiu cui, care-mi molfăie mândria şi-mi bate lacrimile-n cui
şi-mi răstigneşte poezia.”
(Tudor Gheorghe)
Istorie - Cultură Anul V, Serie Nouă - Nr. 126 (161) 5
Mitropolitul Visarion Puiu - contemporanul nostru (IV)
# prof. Vasile Stancu a oferit burse de studii şi a tipărit Episcopul Visarion Puiu, mulţumit marelui istoric Nicolae Iorga, la 1 păstrarea sau restaurarea acestor
(Sfântu-Gheorghe) manuale şcolare şi materiale didac- de înfăptuirile sale în timpul celor iunie 1937, putem desprinde vocaţia sfinte locaşuri strămoşeşti, desti-
tice. În acelaşi timp, a făcut nume- 12 ani de păstorire basarabeană, dar sa de ctitor şi restaurator al locaşelor nând suma de două milioane lei
roase donaţii. Astfel, la 20 februarie şi dezgustat de starea de apatie din destinate cultului, de regenerator şi (cam cât dă statul pentru toate ce-
1930, donează suma de 100.000 lei sânul conducerii Bisericii, dorea să înnoitor al ortodoxiei româneşti: lelalte monumente în întreaga ţară),
Visarion Puiu, Seminarului „Veniamin Costachi” se retragă la o mănăstire din ţară. „… Găsind noi, la venirea ca mi- spre a li se face lucrările necesare,
Mitropolit al Bucovinei din Iaşi, „din al cărei venit, rog ca Moartea Mitropolitului Buco- tropolit al acestui colţ de ţară, numită noi adăugând împodobirea biserici-
jumătate să fie întrebuinţat pentru vinei, Nectarie Cotlearciuc, i-a Bucovina, sfintele mănăstiri lipsite de lor cu veşminte, schimbând cărţile
În perioada episcopatului său, întreţinerea unui elev sărac şi silitor schimbat, însă, destinul, regele Ca- călugări trebuitori, bisericile lor mu- chirilice cu cele româneşti, refăcând
Visarion Puiu a fost un adevărat cti- din această şcoală, de preferinţă din rol al II-lea dorindu-l pe scaunul mi- cegăite şi gospodăriile în paragină, iazurile şi livezile lor, construind că-
tor de lăcaşuri de cult şi învăţătură. judeţele Eparhiei Hotinului”; la 14 tropolitan rămas vacant. Ales la 17 deci având nevoie de felurite îmbu- minuri pentru vizitatori, şi alte ase-
A construit monumentala Catedrală februarie 1931, donează Facultăţii octombrie, învestit la 30 octombrie nătăţiri sufleteşti şi materiale, am pus menea îmbunătăţiri.
Episcopală, reşedinţa maiestuoa- de Teologie din Bucureşti suma de şi instalat la 10 noiembrie 1935, ie- între întâile noastre griji şi aceea de Iar pentru ca între zidurile din
să a acesteia şi patru noi biserici la 500.000 lei, „pentru sprijinirea stu- rarhul devine mitropolitul celei mai a încerca reînvierea lor cu monahi şi frumoasa mănăstire Suceviţa, să nu
Bălţi, dând oraşului reşedinţă o nouă diilor viitorilor studenţi teologi, lip- bogate eparhii din Ortodoxie şi din călugăriţe, care să redeie, pe cât cu mai vadă închinătorii noştri şi vizi-
înfăţişare urbanistică. A înfiinţat, la siţi de mijloace”; la 5 august 1931, episcopiile fără locuinţă. După cum putinţă, viaţa monastirilor noastre de tatorii străini pe acei câţiva călugări
Edineţ, un seminar, la Dobruşa - o 300.000 lei Şcolii de Arte şi Meserii mărturisea în însemnările sale, a odinioară, prin rugăciuni şi muncă de ieri, prea bătrâni, rufoşi şi de nici
şcoală de cântăreţi, la Mănăstirea din Iaşi, „cu destinaţia ca din venitul ajuns să aibă cea mai frumoasă reşe- rodnică, spre folosul lor sufletesc şi un folos cuiva, am adus în locul lor,
călugăriţelor de la Japca - o şcoală lor, să se ajute, în fiecare an, pentru dinţă, aşa cum era Palatul Mitropoli- al închinătorilor: iar folosind îndrep- mutându-i, călugăriţele numeroase
de gospodărie. În eparhia păstorită, taxe şi rechizite şcolare, câţiva elevi tan din Cernăuţi. La instalarea sa, îşi tările lor bugetare ale eparhiei, am şi harnice din neîncăpătoarele chilii
a finalizat construcţia a 19 biserici sărmani şi silitori aleşi de consi- mărturisea crezul privind viitoarea dispus să se dea şi mijloacele băneşti de la Vatra-Moldoviţei, întâi, spre a
şi a început alte 53, a reparat peste liul profesoral”; la 20 august 1931, activitate, crez devenit cuvânt de or- pentru îmbunătăţirile materiale de le da o mai îndestulătoare adăpos-
350, unele monumente istorice, şi a Şcolii Profesionale de Fete „Sfân- dine şi „program de lucru de fiecare care au trebuinţă. tire monahală, apoi, ca prin ele să
ridicat din temelii peste 50 de case tul Sava” din Iaşi, 300.000 lei „din zi şi fiecare clipă” totodată. „Doresc, Şi dacă în zilele de decădere mo- întreţin în mai curată stare Suceviţa
parohiale. A reparat şi înzestrat, cu venitul căreia să se poată da anual afirma înaltul ierarh, a-mi îndeplini rală prezentă încă nu am dobândit şi odoarele ei, reînviind şi viaţa reli-
toate cele de trebuinţă, păduri, vii sprijinul trebuitor pentru învăţarea îndatoririle în aşa fel încât să mă pot mănunchiul de monahi trebuitori, în gioasă prin ordine şi cântări alese,
şi terenuri arabile, peste 40 de mă- în această şcoală, câtorva fete sărace învrednici a fi socotit cândva prin- schimb am început cu lucrările ce iar gospodăria lor împodobind-o cu
năstiri păstorite din eparhia sa. De şi silitoare din Iaşi”. tre vlădicii care au folosit credinţei duc apoi spre acelaşi scop, punând un atelier de cusături de vestimente
asemenea, a dat ajutor şcolilor de După înălţarea şi târnosirea Ca- şi poporului nostru.” Că a acţionat adică la îndemâna Comisiei mo- şi obiecte bisericeşti, ce lipsesc azi
stat pentru construirea de noi loca- tedralei din reşedinţa Eparhiei, în în acest sens, ne-o dovedesc fapte- numentelor istorice din Bucureşti, întregii ortodoxii.”
luri sau repararea celor mai vechi, prezenţa regelui Carol al II-lea, le sale. Dintr-o scrisoare, adresată mijloacele materiale pentru a ajuta (va urma)

Cuvinte de lumină şi iubire, întru luminarea şi eradicarea


faptelor întunecate ale firii omeneşti (I)
# dr. Ioan Lăcătuşu la nivel personal, cât şi al societăţii. La nivel lism, patriotism, libertatea ca valoare socială nului nostru Iisus Hristos etc..
(Sfântu-Gheorghe) personal, iubirea, credinţa şi speranţa sunt esenţială ş.a.. Interesantă este şi abordarea comparati-
pârghiile de salvare de la pieire, iar atunci Un spaţiu mare este acordat aspectelor vă a unor teme, cum ar fi: ştiinţă - conştiin-
Aşa după cum ne-a promis la lansarea când tot mai mulţi oameni îşi vor călăuzi via- teologice, precum: relaţia om - Dumnezeu, ţă, cunoaştere - autocunoaştere, apartenenţă
volumului „De meditat împreună”, părinte- ţa după principiile moralei creştine, nu vor iubirea aproapelui şi iubirea de Dumnezeu, - esenţă, lumină - umbră, rău - bine, cumpă-
le Ioan Tămaş Delavâlcele, cu o tenacitate şi întârzia să apară şi semnele de însănătoşire la tezaurul dragostei dumnezeieşti, starea de tare - desfrânare, copilărie - maturitate, tine-
consecvenţă „nemţească”, dar şi cu o generoa- nivelul societăţii. sfinţenie - între deziderat şi realitate, aştep- reţe - bătrâneţe, fericire - tristeţe, barbarie -
să inimă maramureşeană şi o înaltă conştiin- În stilul său caracteristic, în Gânduri care tările oamenilor de la „sfinţii de pe pământ”, civilizaţie, sat - oraş, comunism - democraţie,
ţă românească a publicat, în presa locală, un mă neliniştesc, părintele Ioan Tămaş, redă raportul dintre viaţa pământească şi viaţa de occident - spaţiu est european, românismul ca
grupaj de articole sub genericul Gânduri care sub forma unor aforisme, a unor aserţiuni dincolo de marea trecere şi dintre bunurile „profesie”, sau ca trăire autentică, ca spiritu-
mă neliniştesc, urmat de ciclul de meditaţii pe tulburătoare, prin conţinutul şi mesajul lor, pământeşti şi cele dumnezeieşti, condiţia şi alitate, echilibru între a avea şi a fi ş.a..
teme filosofice, teologice, istorice şi sociologi- expresia concisă a gândurilor care îl neliniş- Nu lipsesc nici unele teme predilecte ale
ce intitulate Cuvinte de lumină şi iubire. tesc, căutând răspunsuri la numeroase între- autorului, cum sunt cele privind: nostalgia
Cele 111 articole, grupate în două părţi, bări, pe care ni le punem fiecare dintre noi reîntâlnirii cu locurile natale, reculegerea
văd din nou lumina tiparului, de data aceasta într-o măsură mai mare sau mai mică, la teme şi recunoştinţa la mormântul celor trecuţi la
în prezentul volum tipărit de Editura „Eurocar- izvorâte din neliniştile, căutările, neodihna cele veşnice, satul ca matrice spirituală, dar
patica” din Sfântu-Gheorghe, editură specia- şi zbuciumul sufletesc ale unui intelectual şi efectele perverse ale modernizării satului
lizată pe tipărirea unor lucrări despre istoria, român, profund preocupat de condiţia uma- românesc, omul contemporan, în diferitele
cultura şi spiritualitatea românească, şi convie- nă din societatea românească contemporană. sale ipostaze, înţelepciunea gândirii orien-
ţuirea interetnică din Arcul intracarpatic, dar şi Dar, spre deosebire de majoritatea dintre noi, tale, artă, valoare şi kitsh-ul de la cimitirul
a unor volume redactate de intelectuali români autorul are generozitatea şi, de ce nu, curajul vesel de la Săpânţa, răfuiala cu lichelismul,
din această binecuvântată parte de ţară. civic de a ne face părtaşi la neliniştile sale, mitocănia şi nonvaloarea, manelele care sunt
Motivând noul său demers publicistic, surprinzându-ne prin sinceritate, francheţe pe cale de a transforma „Ţara Doinelor” în-
autorul afirmă: „Cuvintele de lumină vin să şi, mai ales, prin maniera de a gândi liber, tr-o mahala, dar şi „învăţămintele părintelui
„lumineze” umbrele adânci din ungherele despovărat de şabloane, clişee şi prejudecăţi. Ioan către fiul său Vasile” şi multe altele.
sufletului omenesc”, din „partea întuneca- Părintele Ioan îşi pune „sufletul în palmă”, în- În partea a II-a a cărţii, Cuvinte de lumină
tă a existenţei umane”, precizând că abor- făţişându-se în toată complexitatea personali- şi iubire, pentru început, autorul ne desluşeş-
darea frontală a acestor teme nu reprezintă tăţii sale de preot ortodox, profesor, publicist, te toate conotaţiile şi implicaţiile respectării
un scop în sine, nu are drept obiectiv doar lider de opinie, toate subsumate OMULUI de marii porunci dată nouă de Mântuitorul, prin
prezentarea unor informaţii detaliate despre elevată cultură şi spiritualitate românească. pana Sfântului Evanghelist Matei (7, 1-5):
aceste subiecte prezente în discursul public, Paleta problemelor abordate în prima par- „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Mult mai
în mod deosebit în mass-media, prin partea te a volumului este deosebit de vastă. Citito- mare păcatul de a-i judeca pe preoţi. La Bi-
de „senzaţional”, ci îşi propune să ne ofere rul are posibilitatea de a reflecta, împreună serică, ne reaminteşte părintele Tămaş, nu
teme de reflecţie despre multiplele şi gravele cu autorul, asupra unor teme precum: destin, locul preotului ca exponent al „omeniei na- vii pentru preot, ci pentru Dumnezeu, pentru
lor consecinţe. Numai o cunoaştere profundă modestie, mediocritate, ură, frumos, nemuri- ţiei”, atenţia pe care trebuie să o acordăm mântuirea sufletului tău. Dacă preotul a gre-
a acestor provocări, deopotrivă din perspecti- re, iubire, sinceritate, onoare, respect, civi- trăirii religioase autentice şi mântuirii veş- şit, să nu-l clevetim pe uliţă, ci să ne rugăm
va psihologică, sociologică, istorică, dar mai lizaţie, cultură, progres, bunătate, dragoste, nice, rolul rugăciunii ca „sâmbure al vieţii pentru el, aşa cum se roagă şi el pentru noi, în
ales teologică, ne va ajuta în găsirea soluţiilor iertare, credinţă sinceră, căinţă, cunoaştere, duhovniceşti”, tălmăcirea pildei Apostolului Sfântul Altar”.
pentru gestionarea lor corespunzătoare, atât singurătate, timp, politică, progres, naţiona- Toma, bucuria şi semnificaţia Învierii Dom- (va urma)

„Deşi trebuie tratată conform legilor, secuimea este un ghimpe în mijlocul ţării noastre. Şi nu ţin a-i preface în buni români, dar cel puţin să-i deprind cu ţara aceasta; să nu stea
ariciul acolo, băgat în cuibul lui, ci să-l scoţi din văgăună, să vină să vadă românul la faţă; să nu-şi închipuie că românul e numai un funcţionar, un jandarm, un soldat; din contră, să-l
vadă la faţă că e un om zdravăn, cu calităţi şi însuşiri pe care un secui, adesea şi el un român deznaţionalizat, s-ar putea să nu le aibă! Ceea ce aţi început sunt lucruri bune, dar este un
început; trebuie dărâmată bariera şi orice ne aminteşte faptul că poporul românesc a trăit în provincii create şi dominate de străini trebuie să dispară!“
(Nicolae Iorga)
6 Anul V, Serie Nouă - Nr. 126 (161) Eveniment

Partidul Conservator şi zâmbetul de primăvară


# Bódi Szilamér János tă, în care an de an le aniversăm pe din partea Partidului Conservator,
(Sfântu-Gheorghe) gingaşele prezenţe din viaţa noas- tanti Olga s-a arătat vizibil emo-
tră, nici măcar gerul pătrunzător ţionată şi, cu lacrimi de fericire în
De Ziua Internaţională a Femeii - din oraşul Întorsura-Buzăului, po- ochi, mi-a spus: «Am 88 de ani, şi
8 Martie, Organizaţia Judeţeană Co- lul frigului în România, nu a reuşit până acum n-am primit niciodată în
vasna a Partidului Conservator (PC) să-i determine pe membrii condu- viaţa mea o floare de la niciun par-
a împărţit câteva sute de flori şi fe- cerii PC Covasna să dea înapoi din tid»”, ne-a declarat, sugestiv, preşe-
licitări doamnelor şi domnişoarelor nobilul demers prin care au dorit să dintele PC Covasna, Doru Decebal
din zona Buzaielor, transmiţându-le aducă un zâmbet şi o rază de soare Feldiorean, însoţit în Buzaie de vi-
să aibă parte de o primăvară cât mai pe chipurile şi în sufletele sărbăto- cepreşedintele Ciprian Cojocariu şi
frumoasă, dar şi tradiţionalul „La ritelor. „Asemenea tuturor femeilor de preşedintele Organizaţiei Jude-
Mulţi Ani!”. În această zi deosebi- care au primit câte o mică atenţie ţene de Femei, Mariana Floroiu.

Preşedintele PC Covasna, Doru Decebal Feldiorean, şi preşedintele


vasna,
Organizaţiei Judeţene de Femei a PC, Mariana Floroiu - Vicepreşedintele PC Co
înmânând o floare şi un mărţişor unei distinse doamne ia n Co jo ca riu - în pr ezenţa unei frumoase
Cipr
frumos
reprezentante a sexului

Preşedintele PC Covasna află de la


tanti Olga care
sunt necazurile persoanelor în vârstă
, dar şi ce
anume ar trebui făcut pentru tineri
i din ziua de azi
Reportaj Anul V, Serie Nouă - Nr. 126 (161) 7

# Adrian Teacă Tezaurul Arheologic Naţional. Dar unde lucrau - zice domnul Racz - să facă aici şi o fabrică de panouri mult nu mai are. Aici pot vorbi
(Braşov) şi că la Târgu-Secuiesc şi-a turnat peste 6.000 de oameni, s-a privati- solare. Vedeţi de ce sunt optimist? fără rezerve de „moştenirea” celor
Gabor Aron, în vremea Revoluţiei zat... degeaba, cu nişte arabi, care Investitorii serioşi încep să vadă două decenii de conducere udeme-
„Oraşul acesta ar trebui să fie de la 1848, faimoasele sale tunuri. au pus-o la pământ. Nu înainte de avantajele acestei zone, care are ristă. Din fericire, am acum şi ma-
un monument istoric. Pentru că În sfârşit, trebuie să amintim că a vinde la fier vechi tot ce au pu- un mare potenţial uman - forţă de joritate PCM în Consiliul Local,
muncă instruită - încă neexploatat. şi sper să urnesc lucrurile. S-au
Primăria Municipiului Din acest motiv am investit şi în băgat aici, în oraş, o grămadă de
Târgu-Secuiesc parcul industrial. Eu am fost om de bani, dar nu se vede. S-au risipit
afaceri, înainte de a intra în poli- pe investiţii grandomane. Un sin-
tică şi a candida pentru Primărie. gur exemplu: s-au cheltuit 52 de
Cam ştiu care sunt posibilităţile, miliarde lei vechi pe fundaţia unei
dar şi perspectivele aici. Parcul de piscine de 1.300 de metri pătraţi,
pe platforma IFET e doar începu- bani de la Guvern! Şi, în timpul
tul. Am depus deja două proiecte, acesta, infrastructura oraşului e un
ca să obţinem finanţare europeană, dezastru. S-a mai reabilitat ceva la
unul de 6 milioane de euro, altul de reţeaua de apă-canalizare, era un
4 milioane. Sper să putem atrage proiect din 2007, l-am început noi
repede aici investitori, din ţară şi în 2009. Cu bani de la Ministerul
din străinătate. Un al doilea parc Mediului. Am înfiinţat asociaţia de
industrial îl vom face în locul sta- dezvoltare intercomunitară, pentru
ţiei de epurare a fostei fabrici de a accesa fonduri de 18 milioane de
amidon, care a fost donată Primă- euro, pentru canalizare. Urmează
riei. Lucrurile încep să se mişte. ca, din fonduri proprii, să refacem
Criza asta, chiar dacă dă bătăi de carosabilul, ţinând cont de aspectul
cap, ne-a dat şi un răgaz, să regân- istoric al oraşului. Scuarurile, cur-
dim totul, să ne pregătim pentru alt ţile istorice, vor fi pavate cu pia-
drum”, crede primarul. tră cubică. Avem în cap să facem
Cam aşa stau lucrurile. Unii noi un proiect, pentru a convinge
mor, alţii se nasc. A murit fabrica UNESCO să intervină pentru re-
de amidon, mai degrabă falimen- abilitarea clădirilor din centrul is-
tată, a murit şi fabrica de spirt, cu toric. Avem atâtea de făcut...”.
„ajutorul” celebrului afacerist Er-
dely, a apărut o fabrică de cartofi
pai, foarte apreciaţi, care, desigur,
„Nu e neapărat nevoie ca
are contracte cu producătorii de regiunile să fie criterii etnice”
este unic în lume, ca arhitectură. printre „fii oraşului” se numără tut dezmembra. Aici a intervenit cartofi din zonă. A murit IFET-ul,
Cei care au condus oraşul timp de arhiepiscopul romano-catolic Ioan municipalitatea, a luat un credit de dar au apărut trei mici fabrici de „Dar cu Ţinutul Secuiesc cum e,
aproape 20 de ani, ar fi putut depu- Robu şi liderul udemerist Marko 1,8 milioane de euro şi a cumpărat mobilă. Care s-au reprofilat, în ul- cu ce v-ar ajuta o astfel de regiune
ne demult un proiect în acest sens, Bela! platforma (terenuri şi clădiri). Pen-
la UNESCO. Şi am fi avut fonduri tru a face un parc industrial. Fabri-
ca să refacem şi să modernizăm ca de aparataj electric merge, are
clădirile din centru, să-i redăm
„Lucrurile încep să se mişte 400 de angajaţi, pentru că a fost
oraşului strălucirea de altădată. la Târgu-Secuiesc” cumpărată de o firmă canadiană,
Din păcate, n-au făcut-o.” Asta e oameni serioşi, spre deosebire de
doar una din supărările lui Racz Cum e astăzi Târgu-Secuiesc? aventurierii arabi. Poliprod, fabrica
Karoly (foto dreapta), primarul Pesimiştii ar spune că supravie- de piese sudate grele, funcţionează
municipiului Târgu-Secuiesc. Mai ţuieşte. Optimiştii, printre care şi şi ea, acum cu capital francez. Dar
are şi altele, veţi vedea, dar, una primarul, că renaşte. Vestitele sto- marea bucurie a primarului e că,
peste alta, tânărul edil e mai de- fe „de mână”, după care se băteau în pofida crizei, investitorii străini
grabă optimist că vechiul „târg al braşovenii şi bucureştenii în anii nu ocolesc zona. Dimpotrivă: la 10
breslelor” va renaşte. ’70-’80, există şi astăzi. Mai mult kilometri de Târgu-Secuiesc, nişte
Piaţa rectangulară din centrul pentru export. Secuiana gâfâie, co- investitori germani construiesc o
oraşului Târgu-Secuiesc, Kezdiva- coşată de dificultăţi. Privatizarea fabrică de confecţii metalice, unde
sarhely, în maghiară, sau Szekler prin MEBO nu a fost prea produc- se vor prelucra piese grele, de 50-
Neumarkt, în germană, este, tivă. În schimb, au apărut alte trei 60 de tone, pentru minerit şi sec-
într-adevăr, o minune. Pe sub clă- fabrici textile noi. Una, culmea, pe torul energetic. „1.000 de oameni
dirile care bordează piaţa se des- locul fostei fabrici de lactate, cum- vor lucra în această fabrică. Au vă-
chid vechile „curţi”, 72 la număr, părată... ca să fie închisă imediat! zut nemţii că pot găsi în zonă buni
de fapt, tot atâtea străduţe. Aşa şi
sunt numerotate aceste splendide Centrul istoric al municipiului
curţi. Ele s-au format, natural, în tima vreme, pe producerea de PAL. pe criterii etnice?” - l-am întrebat,
Evul Mediu, când meşteşugarii au Asta se cere. Important e, vorba în final. „Nu e neapărat nevoie să
început să construiască, în spatele mereu optimistului Racz Karoly, fie pe criterii etnice - vine răspun-
clădirilor din piaţă, alte case, pen- să profiţi de oportunităţi. Iar una sul. Doar pentru păstrarea tradiţi-
tru familiile lor. Curţile formate dintre ele este aşezarea oraşului pe ilor, a limbii şi culturii noastre. Dar,
astfel, cu acces la piaţă, au devenit o arteră vitală, şi care, trebuie să o nouă împărţire în regiuni trebuie
străzi. Pe atunci, târgul era înţesat precizez, arată bine - DN 11, care făcută, pentru că ar dispărea dis-
de meşteşugari renumiţi în zonă, şi leagă Braşovul de Moldova. „In- crepanţele în finanţarea de către
nu numai - olari, cizmari, tăbăcari, frastructură avem, oameni califi- puterea centrală. Fiecare regiune
cojocari, fierari, lăcătuşi, pălări- caţi avem, resurse naturale avem, s-ar putea gospodări mult mai bine.
eri, croitori, tâmplari şi... turtari, tradiţie meşteşugărească avem, de Uitaţi, eu am nişte date de la Finan-
producătorii de turtă dulce! Nu ce să nu fiu optimist că vom atra- ţe: judeţul Covasna primeşte înapoi
întâmplător, în 1472, regele Sigis- ge mai mulţi investitori străini?” - cam 46 la sută din totalul sumelor
mund ridică localitatea la rang de conchide primarul. virate la buget. Alte judeţe, cum e
oraş, cu numele de Târgul Turiei. Bacăul, primesc chiar mai mult de-
Peste aproape 100 de ani, într-un cât au virat la stat! Asta nu e nor-
document din 1562, oraşul apare
„Moştenirea celor două decenii mal. Aşa nu ai şanse să te dezvolţi,
deja cu numele actual, Târgu-Se- de conducere udemeristă e grea” ca alţii. Şi nici fonduri europene
cuiesc. Ar mai trebui spus că în nu poţi să atragi prea uşor. Să re-
zonă s-au descoperit aşezări şi ne- Textiliştii produc mai ales în lohn, meseriaşi, în special sudori, cu ex- „Bine - îl întreb - dar cu infra- cunoaştem, printr-o regionalizare
cropole din epoca bronzului, dar şi marfa pleacă imediat peste hotare, perienţă. În Europa, mai e doar o structura oraşului cum staţi.” Ei, făcută raţional, s-ar păstra mai bine
din epoca romană, vase de bronz, mai puţin pentru piaţa internă. Fos- fabrică de acest profil, şi e tot a lor. aici s-a cam înnegurat domnul şi tradiţiile locale, singurul mod de
podoabe şi ceramică, aflându-se în ta întreprindere forestieră, IFET, Mi-au mai spus că intenţionează Racz: „Nu e la pământ, dar nici a combate efectele globalizării.”
8 Anul V, Serie Nouă - Nr. 126 (161) Pamflet - Editorial

Act ratat sau nu?


# Vrăjitorul din Ozun
(Ozun, judeţul Covasna)
un străin care face revista presei şi
nu cunoaşte şi sensul ascuns al cu-
sau Sfântu-Gheorghe te transpu-
ne imediat într-un scenariu SF, de
singur, imediat: care pădure?!
Revenind la tunul cu pricina,
aproapele, iar al doilea a trântit ia-
răşi o ameninţare voalată că pune
vântului „tun”, poate avea impre- epocă post-nucleară, în care nişte mă întrebam curios, care dintre po- mâna pe tun dacă nu iese faza cu
În psihanaliză, actul ratat de- sia că trăim într-o ţară în care nu ai terminatori foarte pricepuţi au dis- liticieni va simţi nevoia, voluntară regionalizarea aşa cum vrea el.
semnează o atitudine psihică in- putea vedea altceva decât creneluri trus totul, iar puţinii su- sau involuntară, să se apropie de După ameninţările că românii vor
conştientă prin care subiectul din care rânjesc, aşezate pe afet, pravieţuitori apar pe el, să se asocieze cu acest simbol avea soarta sârbilor din Kosovo,
ajunge să înlocuiască un proiect mii şi mii de tunuri. alo- revoluţionar paşoptist - post- ghiuleaua cu regionalizarea auto-
dezirabil cu un comportament ne- Paradoxal, tunurile revoluţionar decembrist - nomistă care nu se ştie dacă ne va
prevăzut, aparent fără legătură cu nu se văd, dar se văd falic prin excelenţă?! Co- trece pe la ureche a apărut pornită
iniţiala intenţie deliberată. Fără a foarte clar urmările chetam cu prezenţa unor dintr-o ţeavă cam flască. În prezen-
avea o diplomă în psihanaliză, voi tunurilor: fabrici în personaje asupra cărora ţa acestui simbol falic mă aşteptam
face şi eu psihanaliză autonomist- ruină, clădiri distru- planează suspiciuni la mai mult curaj, poate asumarea
politică, că deh, în ziua de azi poţi se, drumuri ciuruite asupra unor orientări şi altor tunuri, despre care se dis-
face propagandă autonomist-poli- etc.. Lucrând în tăce- intime indecise sau cută doar prin cabane pitite. Dar,
tică cu o diplomă de veterinar sau re, tun după tun, vaj- cu anumite fetişuri. n-a fost să fie… Mă aştept, însă,
chiar cu o închipuită diplomă de nicii tunari şi servan- În fine, primii care la ameninţări mai explicite de 15
filosof. ţii lor, au bubuit bine curi, şi-au manifestat des- martie, când se deschide sezonul
Aşadar, aflu că la Sfântu-Gheor- şi judeţele Covasna pentru a dis- chis sentimentele faţă declaraţiilor belicoase pentru toţi
ghe va fi adus un tun, şi nu unul şi Harghita. Senzaţia părea iarăşi, de numita piesă de ar- zdruncinaţii. Până atunci, înghit
oarecare, ci tocmai cel turnat de re- pe care o are cineva foarte repede. tilerie au fost preşedin- în sec, psihanaliza n-a reuşit şi îmi
voluţionarul paşoptist Gabor Aron. care traversează loca- Te întrebi unde tele Consiliului Judeţean dau seama că nu mă pricep la asta,
Cuvântul „tun” mi-a vibrat imediat lităţile din Har-Cov este sunt cei 50-60.000 Covasna, Tamas Sandor, şi recunosc deschis şi voi renunţa să
în timpane, pentru că l-am auzit de cu adevărat una dezolantă de locuitori ai celor amicul său primar de urbe post- mai fac aşa ceva. Asta e dom’le,
atâtea ori în perioada postdecem- şi nu doar în inertul mediu două oraşe, pe unde se as- nucleară Antal Arpad. Primul a în anumite chestiuni psihanaliştii
bristă încât deja am alergie la el, ca rural, ci chiar şi în oraşele cund de nu-i vezi? Prima vorbit despre clopotele de biserici de ocazie, veterinarii şi filosofii
de altfel orice om de bun-simţ. La care se ţin a fi mai cu ştaif. O ispită este să gândeşti că s-au topite pentru a face tunul, probabil închipuiţi n-ar trebui să-şi dea cu
câte tunuri au fost date în România, zi de week-end în Miercurea-Ciuc dus în pădure, dar răspunsul vine din dragoste creştinească pentru părerea.

Ideologia comunistă
şi cei cu bani mulţi UNIUNEA GUVERNUL Instrumente Structurale
(urmare din pagina 1) nu puţini. Sunt cei ce trăiesc împărăteşte de pe
Am putea vorbi atunci de bunăstarea între- urma banilor noştri, a celor mulţi, plătitori de EUROPEANĂ ROMÂNIEI 2007 - 2013
gii societăţi. Nu în sensul că pentru toţi va curge taxe şi impozite născocite de politicienii care Anunţ de participare
numai lapte şi miere, fără să facă nimic, ci de o s-au căţărat sus, pe creanga cea mai solidă a
bunăstare a celor care muncesc, iar munca lor
ar trebui să le asigure un trai decent, fără grija
zilei de mâine, fără teama că la bătrâneţe, după
puterii, iar acum, vorba marelui Eminescu, „ne
fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filozofie”!
Ei sunt cei care au grijă să-şi răsplătească cli-
Proiect finanţat prin Fondul
ani şi ani de muncă, vor ajunge muritori de foa-
me, vor răbda de frig, nu vor avea cu ce să-şi
entela politică, aceia care i-au ajutat să se ca-
ţere acolo sus. Iar răsplata aceasta nu e de aici, European de Dezvoltare Regională
procure medicamente etc.. de colea, aşa nişte mărunţiş de buzunar, ci este SC „ALEX & Co” SA, cu sediul în localitatea CHICHIŞ, nr. 34, cod poştal
Din păcate, România este departe de o ast- de ordinul zecilor şi sutelor de mii de euro! Iar 527075, judeţul Covasna, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Covasna sub nr.
fel de situaţie. Ca s-o putem caracteriza, vrând- zecile şi sutele de mii de euro nu sunt din buzu- J14/1089/1994, având Codul Unic de Înregistrare RO 6830461, anunţă deschiderea pro-
nevrând, trebuie să apelăm la ceea ce Lenin a narele guvernanţilor, ci din buzunarul statului, cedurii de achiziţie după semnarea în data de 16.12.2009 a Contractului de Finanţare
numit cândva „acumularea primitivă a capi- adică din buzunarele noastre! Este de-a dreptul încheiat cu Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afa-
talului” şi „capitalismul sălbatic”! Cam în incredibil că în România contemporană, în care ceri.
această etapă de dezvoltare capitalistă se află, se vorbeşte despre etică şi echitate, să se ajun- Drept urmare, ca primă etapă a procedurii de achiziţie,
după părerea mea, România. gă la diferenţe salariale halucinante, de 1/70, ba SC „ALEX & Co” SA organizează:
După 20 de ani de viaţă liberă, în România chiar 1/100!!!
sărăcia şi mizeria s-au întins ca o pecingine pes- Am auzit pe cineva întrebându-se, îngrijo-
te o bună parte a locuitorilor săi. Dar nu peste
toţi. Mai există, la celălalt pol al societăţii, acei
rat, ce va fi de noi, fiindcă statul nu va mai
avea bani de salarii, de pensii, mai ales de Licitaţie
„oameni cu bani mulţi”. Cine sunt ei? Autorul pensii, fiindcă a crescut îngrijorător numărul
rândurilor din „Adevărul” nu face nicio preci- pensionarilor. Desigur, este vorba de acele sa- pentru achiziţionarea următoarelor bunuri:
zare. Or, a judeca globalist această situaţie este larii mai puţin decât modeste şi de acele pensii
complet greşită. Fiindcă în România există, amărâte. Nu cred că Statul Român este în stare Lot 1: Pendulă pneumatică
într-adevăr, „oameni cu bani mulţi” pe care i-au de faliment, din moment ce este în stare să plă- Lot 2: Circular dublu de tivit/spintecat
câştigat cinstit, muncind, alegând, nedormind tească salarii de lux şi pensii de lux de zeci de Lot 3: Agregat cu control numeric în 5 axe pentru fabricarea de elemente pentru sicrie
etc.. Sunt cei care pot fi socotiţi ca fiind înte- mii de lei! Şi de zeci de mii de euro! Şi nu sunt Lot 4: Uscător de cherestea
meietorii acestei economii incipiente de piaţă, deloc puţine! Lot 5: Cazan termic
producătorii bunurilor materiale, fără de care Dacă este, într-adevăr, o situaţie de criză, Lot 6: Bancuri aspirante
nu poate exista o economie sănătoasă, solidă. atunci aceasta s-o simţim cu toţii, „de la vlă- Lot 7: Presă de brichetat rumeguş
Există, însă, din păcate, alte categorii de dică, până la opincă”! Să tragem cu toţii po-
„oameni cu bani mulţi”. Unii dintre ei sunt afa- noasele şi să punem toţi umărul să scoatem ţara Procedura de selecţie aplicată este selecţia de oferte. Potenţialii ofertanţi pot depune
ceriştii veroşi, fără scrupule, fără ruşine, fără din mocirlă, „să ne jertfim cu toţii pentru ea, oferte pe un singur lot sau pe mai multe.
bun simţ, gata de orice ticăloşie etc. numai şi căci este casa noastră, a tuturor”, cum spunea Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul societăţii noastre până în data de
numai să câştige bani, bani cât mai mulţi, să se Patriarhul Miron Cristea. 01.04.2010. Data limită de depunere a ofertelor este 07.04.2010.
îmbogăţească rapid, prin orice mijloace, capa- Iată de ce bănuiesc că „ura înverşunată faţă
bili să scoată la mezat ţara şi toate bogăţiile ei. de oamenii cu bani mulţi” nu este o reminis- Caietul de sarcini cuprinde: instrucţiuni pentru ofertanţi, proiect de contract şi
Sunt noii îmbogăţiţi „peste noapte”, învârtiţii, cenţă a vechii ideologii comuniste şi nici nu condiţii generale, formularele de depunere a ofertei, alte informaţii.
„băieţii deştepţi”, cei care au adunat, doar în este îndreptată împotriva tuturor celor bogaţi,
câţiva ani, averi fabuloase, inimaginabile, care, ci este starea de spirit ce s-a născut şi s-a ac-
într-o societate normală, nu ar fi putut fi aduna- centuat din ce în ce mai mult pe măsura în care Persoana de contact:
te decât de-a lungul mai multor generaţii! averile de care vorbeam mai sus au crescut, în Nume: MURĂRAŞU CODRUŢA-DOINA
Însă, nu sunt aceştia singurii „oameni cu timp ce sărăcia celor mulţi s-a accentuat de la Funcţie: Administrator SC „ALEX & Co” SA, Coordonator proiect
bani mulţi” în România. Mai sunt şi alţii, şi un an la altul. Contact: alexoffice@planet.ro, Tel: 0267-347.073, Fax: 0267-347.011
Învăţământ - Sport Anul V, Serie Nouă - Nr. 126 (161) 9
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Proiectul „Cetăţeanul” la Valea-Mare
Probabil că vă întrebaţi despre ce proiect Elevii au reuşit în cele propuse şi, astfel, cu ba-
în parteneriat cu APM Covasna este vorba! Ei bine, aflaţi că, de fapt, acest pro-
iect este doar o metodă inovativă de predare
nii strânşi, aceştia vor cumpăra seminţe de flori,
vor realiza un gărduleţ pentru protejarea lor, dar
Instituţie sensibilă, prin însăşi atribuţi- Apoi, a venit şi rândul APM să se deplaseze a Culturii Civice la clasa a VII-a şi presupune şi toate materialele necesare îngrijirii florilor şi
ile sale, la problemele mediului înconjurător, acasă la Echipa Verde, pentru a aduce la cu- găsirea de către elevi a unei probleme a co- copăceilor plantaţi. La eveniment a participat şi
Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Co- munităţii locale care să ţină de politica publi- primarul comunei, Gheorghe Avram, care le-a
vasna a considerat că este important să vină în că. Astfel, elevii clasei a VII-a au avut ca temă promis elevilor chiar un mic ajutor bănesc, fe-
ajutorul Echipei Verzi a Colegiul Naţional „Mi- găsirea unei asemenea probleme. Chiar dacă licitându-i, totodată, pentru această iniţiativă.
hai Viteazul” (CNMV) din Sfântu-Gheorghe, această problemă nu ţine neapărat de o politică Mulţumim tuturor pentru sprijinul acordat şi
judeţul Covasna. publică, elevii au descoperit că nu au suficient
Astfel, s-a format un parteneriat în care cele spaţiu verde în curtea şcolii. Aşadar, la îndem-
două părţi au desfăşurat şi vor desfăşura în con- nul profesoarei de Istorie şi Cultură Civică de
tinuare mai multe activităţi de informare şi pre- la Şcoala din Valea-Mare, elevii s-au gândit să
venire a poluării mediului. noştinţa elevilor realele probleme de mediu şi organizeze un mic spectacol caritabil (cu bilet
De exemplu, săptămâna trecută Echipa pentru a pune la punct campania de informare a de intrare). Aşa că au pregătit câteva dansuri
Verde a vizitat sediul APM Covasna, precum şi populaţiei, pe probleme de mediu, care va avea populare şi poezii. Dar, la această acţiune s-au
staţia de filtrare a aerului de la marginea muni- loc de zilele oraşului Sfântu-Gheorghe. alăturat şi ceilalţi colegi din celelalte clase. Cla- promitem că vom duce cu bine până la capăt
cipiului, aflând astfel lucruri importante despre Această întâlnire, la care participă Echipa sa a V-a a pregătit câteva cântecele, a VI-a a această activitate. Aşadar, dragi profesori şi
cât de poluat este aerul pe care îl respirăm şi Verde alături de alţi elevi, va avea loc la sala participat la dans, iar a VIII-a a realizat câteva elevi: dacă vreţi, se poate!!!
rolul acestei instituţii în stoparea poluării, dar şi multimedia a CNMV. felicitări de 8 martie, care au fost scoase la vân- prof. Sanda Romana Feldiorean
în menţinerea sănătăţii planetei. înv. Simona Negrilă (Sfântu-Gheorghe) zare în ziua spectacolului, duminică, 7 martie. (Sfântu-Gheorghe)

CFR Cluj se menţine lider şi după etapa a 20-a


Optimi
de săptămână, alte dispute foarte tari unde echipe precum Ceahlăul Pia-
finală
- tur -
g a I şi cu mare importanţă în lupta dra- tra-Neamţ, Gaz Metan Mediaş,

Li
matică pentru titlul de campioană: Astra Ploieşti, Poli Iaşi, Unirea Al-

r i l o r Steaua - Oţelul Galaţi, CFR Cluj - ba-Iulia şi, mai ales, Universitatea

rby-u
Dinamo şi FC Timişoara - Unirea Craiova (campioana unei mari iu-

e
Urziceni. biri), care nu se regăseşte deloc şi
Rubin Kazan - VfL Wolfsburg
FC Valencia - Werder Bremen
o n u l d Nu în ultimul rând, bătălii în- e ameninţată din ce în ce mai tare

z
crâncenate se mai dau încă şi în cu matineul, au probleme mari şi,

e
unul obişnuit, Dinamo înregistrând

S
Panathinaikos - Standard Liege subsolul clasamentului, acolo deci, dureri de cap. (A.M.B.)
Atletico Madrid - Sporting un semieşec pe teren propriu în
Juventus - Fulham

t i n u ă compania „lanternei roşii” Ceahlăul

con Rezultatele, Televizări,


OSC Lille - Liverpool Piatra-Neamţ, scor 1-1.
Benfica - Olympique Marseille Urmează acum, în etapa pro-
Hamburger SV - Anderlecht gramată pentru acest sfârşit de

Meciurile tur din 11 martie


Etapă după etapă, în Liga lui
Mitică partidele încinse continuă. etapa etapa
XX-a a XXI-a
s-au terminat după închiderea edi-
a
În runda a 19-a, una s-a încheiat
ţiei, returul fiind programat pe 18 cu victoria gazdelor, Rapid - FC
martie. Timişoara 1-0, şi două la egalita- Vineri, 5 martie Vineri, 12 martie
te, Unirea Urziceni - Steaua 2-2 şi
FC Braşov - FC Vaslui 1-1. Marea
Optimi surpriză a venit, însă, de la Galaţi, Rapid - FC Timişoara Ceahlăul - Gaz Metan Mediaş
de acolo unde formaţia gazdă, Oţelul, 1-0 (15:00 - GSP TV)
finală a învins la limită, scor 1-0, liderul
Astra Ploieşti - Poli Iaşi
- retur - CFR Cluj. Nici rezultatul din Şosea- Sâmbătă, 6 martie
ua Ştefan cel Mare nu a fost, totuşi, (19:00 - Digi Sport)
Steaua - Oţelul Galaţi
9 martie CLASAMENT Gloria Bistriţa - Astra Ploieşti
3-1 (20:30 - Antena 1)
Arsenal Londra - FC Porto
5-0 Dinamo - Ceahlăul
M V E I GOL PCT A
Fiorentina - Bayern Munchen 1 CFR Cluj 20 11 5 4 25-12 38 +8 1-1 Sâmbătă, 13 martie
3-2 2 Unirea Urziceni 20 10 6 4 28-17 36 +6
3 Steaua 20 10 6 4 29-20 36 +6 Duminică, 7 martie „U“ Craiova - FC Braşov
10 martie 4 FC Timişoara 20 9 8 3 31-14 35 +8
Real Madrid - Olympique Lyon (15:00 - Digi Sport)
5 Rapid 20 10 5 5 39-24 35 +5 Gaz Metan - Curtea de Argeş
1-1 6 FC Vaslui 20 10 5 5 28-21 35 +8 Curtea de Argeş - Pandurii Tg. Jiu
0-0
Manchester United - AC Milan 7 Dinamo 20 9 7 4 25-15 34 +1 (17:00 - GSP TV)
4-0 Oţelul Galaţi - CFR Cluj
8 FC Braşov 20 8 7 5 23-15 31 -2 CFR Cluj - Dinamo
9 Oţelul Galaţi 20 9 4 7 24-24 31 -2 1-0
16 martie Poli Iaşi - Unirea Alba-Iulia (20:00 - Digi Sport)
10 Gaz Metan Mediaş 20 6 8 6 20-27 26 -7
FC Sevilla - ŢSKA Moscova 11 Astra Ploieşti 20 6 6 8 24-27 24 -3 1-0
(21:30 - BoomSport) 12 Poli Iaşi 20 7 3 10 19-28 24 -6 Unirea Urziceni - Steaua Duminică, 14 martie
Chelsea Londra - Inter Milano 13 Pandurii Târgu-Jiu 20 5 6 9 15-21 21 -12 2-2
(21:40 - TVR 1) 14 Gloria Bistriţa 20 4 9 7 18-26 21 -9
15 „U” Craiova 20 5 3 12 26-31 18 -9 Unirea Alba-Iulia - Rapid
17 martie 16 Curtea de Argeş 20 5 2 13 17-35 17 -13
Luni, 8 martie (14:00 - GSP TV)
FC Barcelona - VfB Stuttgart 17 Unirea Alba-Iulia 20 3 5 12 19-32 14 -13 FC Vaslui - Gloria Bistriţa
(21:40 - TVR 1) 18 Ceahlăul 20 3 5 12 17-38 14 -16 FC Braşov - FC Vaslui
Bordeaux - Olympiacos 1-1 (16:00 - GSP TV)
(21:30 - BoomSport) Liga Campionilor Europa League Retrogradare Pandurii Tg. Jiu- „U“ Craiova FC Timişoara - Unirea Urziceni
0-0 (18:00 - Digi Sport)

Închiriem, în zona centrală a municipiului


Cabinet de masaj şi reflexoterapie Târgu-Mureş, spaţii pentru locuinţe, birouri,
PFA Victoria Hugianu cabinete, ateliere, magazii şi depozite (cu condiţii
Vă aşteptăm cu drag la sediul nostru din Sfântu-Gheorghe, de parcare aferente), la preţuri foarte avantajoase.
str. Sporturilor, nr. 3, bl. 1, sc. 1, ap. 2.
Programări la telefon: 0755-322.592 Tel.: 0265-261.423, 0743-160.537, 0744-505.797
10 Anul V, Serie Nouă - Nr. 126 (161) Sudoku - Şah

inea
Imagmânii
ă
săpt

Şi tu ne poţi trimite poze: Grila jocului este un pătrat de nouă pe nouă căsuţe, subdivizat în tot atâtea pătrate iden-
info@condeiulardelean.ro tice, numite regiuni. Regula jocului este simplă: fiecare rând, coloană sau regiune nu trebuie
să conţină decât o dată cifrele de la unu la nouă. Formulat altfel, fiecare ansamblu trebuie să
Nu doar că este cea mai mare bătaie de joc a ultimelor conţină cifrele de la unu la nouă o singură dată.
Cifrele nu reprezintă decât o convenţie, relaţiile aritmetice între ele nefiind de niciun
două, trei guvernări, reprezentând poate rușinea (min- folos.
ciuna, hoţia, ipocrizia - spuneţi-i cum vreţi) numărul Interesul jocului consistă în simplitatea regulilor sale şi în complexitatea soluţiilor sale.
1 a României post-decembriste, dar acum, pe sărăcia Dificultatea veritabilă a jocului rămâne, totuşi, în a găsi suita exactă a cifrelor rămase.
Acest joc a inspirat deja mai multe versiuni electronice care aduc un interes diferit
asta cumplită, Autostrada Transilvania mai lasă și câte- rezolvării grilelor Sudoku. Forma sa de tip grilă şi folosirea lui într-un scop ludic îl aduc
va mii de oameni pe... stradă. Aţi înţeles, adică șomeri! mai aproape de alte jocuri publicate în ziare, cum ar fi careurile şi problemele de şah.

Şah z Şah z Şah z Şah z Şah z Şah z Şah z Şah z Şah


LUPII TINERI
un centru de pioni puternic şi de aceea renunţă la
pionul din b2 pentru promovarea pionului „e”. Problemã propusã
15...Db6 16.a5! Dxb2 17.Ca4 Db4 18.Tb1
(Vezi diagrama 1) pasionaþilor de ºah
Recentele Finale de seniori ale ţării au desemnat drept campioni merituoşi pe marele Albul renunţă şi la al treilea pion, dar îşi
maestru Constantin Lupulescu la băieţi şi Elena-Luminiţa Cosma la fete, nume deja con-
MEREDITH William
activizează toate figurile. Negrul este într-o si-
sacrate ale şahului românesc. tuaţie foarte dificilă în care trebuie să se apere Checkmate, 1901
Desfăşurate în sistem elveţian, ele au permis şi afirmarea unor „lupi tineri”, avizi de foarte exact. După 18.Nd2!?, dama îşi continuă
glorie. Printre ei, şi ieşeanul Vlad Ungureanu, unul dintre cei mai agresivi, 8 din cele 9 odiseea plină de peripeţii pe tabla dominată de
partide jucate de el încheindu-se decis (6 victorii, o remiză şi două înfrângeri)! figurile albe: 18...De4 19.Cc3 Df5 20.Cg5 Dxe5
Modul curajos, incisiv, în care a abordat finala, merită toate laudele. 21.Cxf7 Dd4+ 22.Rh1 Ce5 23.Ta4 c4 24.Cxe5
Este şi motivul pentru care prezentăm, astăzi, una din partidele sale jucată împotriva Dxe5 25.Txc4 cu avantaj clar pentru alb. 18...
uneia dintre speranţele şahului românesc, campionul mondial de juniori Ioan-Cristian Dxa5 19.e6 fxe6 20.dxe6 Cxe6 21.Nc4 Dc7
Chirilă. 22.Te1 Cdf8 Singura mutare care putea să-l ţină
Comentariile aparţin învingătorului, căruia semnatarul acestei rubrici îi mulţumeşte pe negru în viaţă era 22...Ce5!?, de exemplu
pe această cale pentru amabilitatea şi promptitudinea cu care a răspuns solicitării. 23.Nf4 b5 24.Nd5 Cxf3+ 25.Dxf3 Nd4+ 26.Rh1
Dd8 cu poziţie aproximativ egală. 23.Cb6 Tb8?
Ungureanu, Vlad (2316) - Chirilă, Ioan Cd3 20.Nxd3 cxd3 21.Dxd3 b4 22.Cb5 Txe4
După 23...Df7 24.Cxa8 b5 25.Nd5 c4 26.Cb6
23.Cbd4 cu uşor avantaj pentru alb, Sasikiran,
(2505) [A67] albul are avantaj clar. [Cel mai mic dintre rele
CN Seniori Olăneşti (6), 04.02.2010 Diagrama 1 era probabil 23...Ta7 24.Dd2 Rh8 - n.n.] 24.Nh4
[Comentarii Vlad Ungureanu] Nh6 25.Cd5 Df7
26.Ce5!
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 (Vezi diagrama 2)
6.e4 g6 7.f4 Ng7 8.Nb5+ Un sistem interesant Diagrama 2
în care albul îşi poate realiza ideile (e5 sau f5)
destul de repede. 8...Cfd7 9.a4 0–0 Se poate
juca şi 10…Dh4 pentru a slăbi flancul regelui, Albul mută şi dă mat în două mutări (#2)
iar după g3 negrul are la dispoziţie atât De7, cât Autorul problemei, William MEREDITH, este
şi Dd8. 10.Cf3 a6 Probabil cel mai bun plan creatorul celebrei teme Meredith, atât de
pentru negru este dezvoltarea calului din b8 la cunoscută problemiştilor de pretutindeni.
a6 şi apoi la b4 [Un exemplu: 10...Ca6 11.0–0 Vă avertizăm că soluţia este destul de dificilă.
Cb4 12.h3 a6 13.Nc4 Te8 14.Te1 Tb8 15.Ne3
Soluţia, în ediţia viitoare.
Soluţia problemei din numărul trecut:
K (2669) - Bacrot, E (2721) / Mainz 2009 –
MINCKWITZ Johannes
n.n.] 11.Ne2 Te8 12.0–0 Cf8 Desigur este ris- Deutsche Schachzeitung 1875
cantă capturarea pionului din e4. Schimbul ne-
1.Dc3! Permite ca regele negru să aibă libertate de acţiune
bunului de câmpuri negre crează albului idei de şi pe linia 6-a.
atac multiple. [Mai activă este continuarea 12... 1…Rf6
Cf6 – n.n.] 13.e5 Negrul este aliniat pe ultima O poziţie de vis care forţează victoria! În [ Sau a)1...Rg6 2.Td6#; b)1...Rh6 2.Td6#;
orizontală. Albul poate profita de acest avantaj plus confirmă şi principiul conform căruia călu- Nici retragerea pe linia 8-a nu dă rezultat:
printr-un joc agresiv, la iniţiativă. 13...dxe5 ţul este foarte puternic în centrul tablei :). a) 1...Rf8 2.Td8#; b) 1...Rg8 2.Td8#; c) 1...Rh8 2.Td8#]
Una peste alta, din punct de vedere al albului 2.Td6# 1–0
14.fxe5 Cbd7 15.Ng5 Mutare cu tempo ce pro-
Vlad Ungureanu la „rampă” voacă negrului pierderi de timpi importanţi. Al- problema a fost doar înaintea mutării e5, după
ing. Nicolae Doroftei, maestru FIDE
bul are un avantaj de dezvoltare foarte mare şi care totul a fost în spiritul poziţiei.
b5 16.axb5 axb5 17.Nf1 Cf6 18.Nf2 c4 19.Dd2 doron50ro@yahoo.com
Traduceri Anul V, Serie Nouă - Nr. 126 (161) 11
Traduceri din presa
de limbă maghiară
Într-una din clasele a I din şcoala din Ghelinţa, am asistat la o oră de Asociaţia Civili pentru Trei Scaune acestea, împiedică orice iniţiativă: pe
limba română. Copiii au urmărit cu atenţie povestea despre animale, prezen- (CIVEK) adresează organizaţiilor de indicatoarele de la intrarea în localită-
tată de învăţătoare. Au urmat elevii, au povestit şi ei după un şir de imagini. tineret un apel care vizează apărarea, ţile Câmpia-Turzii şi Cluj nu figurea-
Limba lor maternă, maghiara, s-a amestecat cu limba română, inclusiv cu lim- respectiv utilizarea limbii materne. ză inscripţii în limba maghiară, în ca-
ba în care comunică animalele. La finalul orei, elevii au fost angrenaţi într-un Ocrotirea culturii noastre se manifes- drul instituţiilor publice bilingvismul
joc didactic, au fost împărţiţi pe grupe, fiecare şi-a jucat rolul distribuit şi au tă în apărarea limbii noastre materne. nu funcţionează, limba maghiară nu
vorbit în limba română. Manualul, care nu pentru ei a fost întocmit, nici nu Limba noastră maternă reflectă în e utilizată. Nici sfera întreprinzători-
a fost deschis, însă, într-un sat secuiesc, priceperile şi deprinderile lingvistice modul cel mai expresiv asupra istoriei lor nu asigură comunicarea în limba
au fost dezvoltate prin jocuri, aplicând mijloace adecvate vârstei copiilor. noastre de 1.000 de ani, asupra cul- cumpărătorilor, în cele mai multe cen-
Remarcând aceste aspecte, m-am întrebat când va ajunge problema pre- turii şi tradiţiilor noastre, limba este tre comerciale de pe Pământul Secu-
dării limbii române - după adoptarea unor decizii raţionale - de pe masa poli- protectorul identităţii noastre - se arată iesc se utilizează doar limba română.
ticii în sfera de specialitate, pentru ca în însuşirea priceperilor şi deprinderilor în apelul lansat de CIVEK. De aseme- Reprezentanţii Mişcării Angaja-
de comunicare în limba română, elevii de limbă maternă maghiară să fie aju- nea, limba maternă indică şi gradul de mentului Civil (CEMO) din Târgu-
taţi de o programă şcolară, manuale şcolare şi materiale didactice speciale. dispersare: în măsura în care limba se Mureş au subliniat: limba noastră -
Ca să simtă şi copilul maghiar din România că posibilitatea cunoaşterii, la un degradează, devine tot mai intensă şi piatra de temelie a identităţii noastre,
nivel tot mai ridicat, a unei alte limbi şi a unei alte culturi, este în avantajul asimilarea. fără de care nu putem exista - e peri-
său. Să nu reprezinte un adevărat chin răsfoirea manualului care conţine cu- CIVEK atrage atenţia asupra fap- clitată. Scopul nostru îl constituie atât
tragerea unui semnal de alarmă, cât şi
Telefoane
vinte, expresii, timpuri verbale care nu mai sunt demult utilizate. Învăţarea tului că, deşi utilizarea limbii materne
limbii prin jocuri didactice şi prin crearea unor situaţii de comunicare, să este garantată de lege, nu ne folosim mobilizarea fiecăruia dintre noi - sus-
constituie o bucurie pentru copii. de acest drept. Utilizăm rar limba ţin membrii CEMO. De asemenea,
Pentru a realiza acest lucru, politica educaţională trebuie să ajungă la de-
cizii raţionale. Când să ne aşteptăm la asemenea decizii dacă nu acum, în
maghiară atunci când ne adresăm
angajaţilor din instituţiile publice,
reprezentanţii mişcării atenţionează
că a sosit vremea demarării unei lupte
Utile
perioada în care organizaţia de reprezentare a intereselor maghiarimii se află dezbaterile oficiale au loc, în majo- a societăţii civile şi a exprimării nesu- Poliţia 112
la guvernare şi vesteşte lumii şi ţării că România are un vicepremier maghiar ritatea cazurilor, în limba română, în punerii civice. Tocmai din acest motiv Pompieri 112
şi mai mulţi miniştri şi secretari de stat maghiari. magazine, la societăţi de prestări ser- se solicită respectarea bilingvismului Salvare 112
Comunitatea maghiară aşteaptă beneficii de pe urma acestor funcţii. În vicii, pe firme apar inscripţii în limba în cadrul instituţiilor publice, firmelor Protecţia Civilă *982
domeniul învăţământului, de exemplu, elevilor să le fie asigurată posibili- română şi, cu unele excepţii, şi texte în şi întreprinderilor, în tot mediul nostru Jandarmeria *956
tatea de a studia în limba lor maternă geografia şi istoria, iar româna să fie limba maghiară care, de obicei, sunt - se arată în proclamaţie. Serviciul Antidrog *934
predată prin metode speciale. pline de greşeli - se subliniază în apel. Săptămânalul „Szekely Ujsag” Poliţia de Frontieră *959
Săptămânalul „Szekely Ujsag” (Covasna), nr. 5, 04-10.02.2010; Noi înşine ne limităm drepturile, nu (Covasna), nr. 5, 04-10.02.2010; Deranjamente Electrica *929
Titlu: Învăţarea limbii române - bucurie sau chin, ne folosim de posibilităţile prevăzute Titlu: Multilingvismul este o valoare Deranjamente Gaze *928
Semnează: Ambrus Agnes de lege. Statul, folosindu-se de toate europeană, Semnează: Both Ildiko Deranjamente posturi
telefonice 1921
Informaţii abonaţi
www.forumharghitacovasna.ro Romtelecom
Informaţii diverse
188932
1951
*Se formează obligatoriu
prefixul judeţului

Alba
Prefectura 0258-811.179
Consiliul Judeţean
0757-059.702 0258-813.380
Vehicule Imobiliare  Vând apartament 3 camere, deco- IT / Electronice Primăria Alba-Iulia
madat, 70 mp, în Sfântu-Gheor- 0258-819.462
 Vând Skoda Octavia, an  Vând pădure de stejar 2 ha în zona  De vânzare aparat foto DSRL
ghe, str. Stadionului, et. 9 din
fabricaţie 2002, motor 2.0 l Turia. Tel: 0741-604.173 10, 2 lifturi, termopan, parchet.
marca Olympus E-300 obiec-
tiv 18-50mm, 55-200 mm, 4 fil-
Braşov
benzină, 150 CP, tuning optic,  Vând casă, curte şi grădină în Privelişte panoramică. Centrală Prefectura 0268-419.277
suspensie sport, climatronic, localitatea Turia 1.15 ha, grajd tre, card memorie 2Gb, geantă Consiliul Judeţean
termică proprie, separare gaz- originală Olympus. Preţ 1.200
geamuri electrice, oglinzi elec- nou. Tel: 0762-270.393 contorizat, contor apă. Informaţii 0268-410.777
trice, scaune încălzite, set cau-  Vând casă în localitatea Vâlcele, lei. Tel: 0744-907.807 Primăria Braşov
între orele 09-20. Preţ: 30.400
ciucuri vară şi iarnă. Preţ 7.000 judeţul Covasna. Preţ 45.000 Euro. 0268-416.550
Euro. Tel: 0743-417.151 Tel: 0764-212.024
Euro. Tel: 0722-374.169 Diverse
 Vând Daewoo Cielo, an  Vând apartament în Sfântu-  Caut să închiriez garsonier㠝 Închiriez Cramă cu dotări Covasna
fabricaţie 1996, 1.5 DOHC Gheorghe, 4 camere, decoman- mobilată în Sfântu-Gheorghe, (presă, curent trifazic) în ve- Prefectura 0267-315.190
benzină, 180.000 KM reali, dat, 80 mp., confort 1, centrală ofer de la 50 până la 70 Euro. derea vinificării. Capacitate Consiliul Judeţean
culoare albastră, stare bună termică, parchet, etajul II din IV, de depozitare 30.000 de litri. 0267-311.190
de funcţionare. Preţ 10.500 cu garaj în faţa scării. Preţ nego- Tel: 0733-695.890
Eventual, asigur şi strugurii Primăria Sfântu-Gheorghe
Lei negociabil. Tel: 0728- ciabil, posibilitate plată în rate.  Vând garaj în Sfântu-Gheorghe pentru vinificaţie. Tel: 0728- 0267/316.957
903.624 Tel: 0722-643.021 pe bulevardul Grigore Bălan, 351.014, 0237-633.072
 De vânzare scooter MBK  Vând apartament 3 camere în vizavi de clădirea Romtelecom,  Vând două convectoare pe gaz. Harghita
Booster 49 ccm, an fabricaţie Sfântu-Gheorghe, Bulevardul în spatele blocului nr. 30. Preţ: Tel: 0722-934.088, 0746-678.179 Prefectura 0266-371.114
1999 noiembrie, înmatriculată, Grigore Bălan, lângă Romtele- 24.000 lei (negociabil). Tel: 0743-  Vând motor electric trifazat Consiliul Judeţean
stare perfectă de funcţionare, com, 35.000 Euro, negociabil. 005.242 preţ 250 lei negociabil. Aparat 0266-207.700
fără zgârieturi. Preţ: 1.900 lei. Tel.: 0735-311.926 sudură trifazat preţ 500 lei ne- Primăria Miercurea-Ciuc
Tel: 0744-907.807  Vând casă în Sibiu, Oraşul de Angajãri gociabil. Remorcă de cinci 0266-317.007
 Vând Skoda Fabia combi, Jos (cartier gara mică), 2 came- tone (după tractor) preţ 2.500
an fabricaţie 2004, motor 1.4 re, hol, baie, bucătărie, cămară,  Agenţie de recrutare şi plasare
lei negociabil. Informaţii la tel: Mureş
benzină, 87.000 km reali, culoa- curte în spate, garaj, beci cu forţă de muncă în Israel caută Prefectura 0265-263.211
0743-043.965
re gri metalizat, full extra, stare toate utilităţile. Preţ informativ: pentru îngrijire de bolnavi la Consiliul Judeţean
impecabilă. Tel: 0762-439.931 85.000 Euro. Tel: 0744-834.456 domiciliu femei cu vârsta în- Servicii 0265-263.211
 Vând tractor MTZ belarus 55  Vând sau dau în chirie aparta- tre 28-55 ani. Cunoaşterea de Primăria Târgu-Mureş
LE. Preţ 7.900 lei. Tel: 0752- ment 2 camere, parter, zona Ciu- limbi străine constituie avantaj  Efectuez lucrări de instalaţii de 0265-268.330
135.883 cului (Sfântu-Gheorghe). Tel.: (engleză, franceză, maghiară). încălzire şi sanitare. Tel: 0761-
 Vând DACIA 1310, în stare 0740-300.614 Tel: 0740-365.850 320.610 Sibiu
foarte bună de funcţionare. Preţ  Cumpăr garsonieră în Covasna, Prefectura 0269-210.104
3.400 lei negociabil. Tel: 0728- zona centrală, indiferent de stare. Mica publicitate este gratuitã Consiliul Judeţean
202.666 Ofer maxim 9.000 Euro. Tel: pentru persoanele fizice. 0269-217.733
Primăria Sibiu
Trimite mica publicitate prin sms: 0766-280.650 *tarif normal 0269-208.800
12 Anul V, Serie Nouă - Nr. 126 (161) Viaţa creştină
În pericol sunt şi cei care se pe diavol o cultivăm şi noi în pro-

Duminica a 4-a din Post


afiliază la Asociaţia Scientologică, priile fiinţe, prin postul şi rugăciu-
numită şi Magia Secolului XX. Ex- nea cu care ne îndeletnicim în aces-
clusivismul scientologic conduce la te zile binecuvântate.
o gândire şi mentalitate de tip adver- Trebuie să înţelegeţi că dacă

(Vindecarea fiului lunatic)


siv prieten-duşman, amic-adversar, postiţi şi vă rugaţi aşa cum se cu-
care presupune inclusiv separări şi vine, vă eliberaţi de orice urmă
renunţări la familie şi prieteni. Mare- a maleficului din voi şi că nu este
Din Sfânta Evanghelie de la stare de transă, alcoolul şi drogurile mânia este New-Age („Nouă Eră”). le lider scientologic L. Ron Hubbard nevoie să căutaţi «făcătorii de mi-
Marcu (9, 17-32) aflăm că un tată contribuie şi ajută, în opinia lor, pe cel Această formaţiune este de părere că refuză dreptul ca aplicare a legii… nuni». Dumnezeu a lăsat la îndemâ-
îşi aduce fiul demonizat înaintea ce le ingurgitează la atingerea anumi- lumea de astăzi nu mai „funcţionea- Pentru el, dreptul sau legislaţia nu na omului simplu armele ce-i sunt
Domnului Iisus Hristos pentru a fi tor stări… În Constanţa, în anul 1995, ză” aşa cum trebuie şi, în consecinţă, reprezintă un catalog normativ pri- necesare pentru a birui pe cel viclean.
vindecat. Acest copil era vrednic de au fost prinşi şi condamnaţi trei tineri ea doreşte să schimbe cursul istoriei vind drepturile şi îndatoririle cetă- Dar se cuvine, de asemenea, să fim
milă întrucât demonul, când îl chinu- autori a două crime oribile. Ancheta umane actuale. Toate psihotehnicile ţeanului… Moral este doar ceea ce convinşi că nicio zi de post sau două
ia, îl arunca în apă, în foc, îl înţepenea, a arătat că tinerii ucigaşi făceau parte propuse (hipnoza şi meditaţia de orice recomandă şi utilizează scientologia. cuvinte de rugăciune nu le-am putea
îl făcea să scrâşnească din dinţi şi cău- dintr-un grup satanist. De asemenea, fel), nu urmăresc, de fapt, o revenire De aceea, inclusiv distrugerea valori- face fără ajutor de sus. Aşadar, prin
ta să-l piardă. în oraşul Tulcea, au fost descoperite a individului la vechea normalitate, lor şi structurilor actuale devine ceva post şi rugăciune ne lepădăm voia în
Nici noi, cei de astăzi, nu suntem cazuri de suicid în numele lui Satan. considerată de new-age-işti morbidă, bun şi recomandabil, dacă slujeşte seama Celui ce toate le voieşte spre
ocoliţi de ura neîmpăcată a diavo- Despre aceste practici, ne informea- ci accesul lui la o stare aşa-zis nouă. intereselor Scientologiei. folosul nostru.
lului. Pentru a ne convinge de această ză următoarele: simboluri, în special Conform New-Age, un om „transfor- Cred că este de ajuns pentru a Postul şi rugăciunea nu sunt
realitate, vă invit să priviţi la câteva pentagrame (două vârfuri indică spre mat” devine un fel de „supra-om”, o ne face o idee despre cum acţionea- practici de exorcizare, ci trăiri
mişcări aşa-zise «religioase», care, răsărit sau un vârf spre altar sau spre altă specie. „Conspiratorii aquarieni” ză diavolul în contemporaneitate. intime, personale, şi expresii ale
din păcate, au numeroşi adepţi şi în victimă); îmbucăţirea cadavrelor, mu- depun eforturi să infiltreze educaţia Ce vor face părinţii pentru a-şi convorbirii cu Dumnezeu în că-
ţara noastră. tilarea animalelor. Alături de acestea, transpersonală oriunde este posibil: în ajuta copiii care au luat-o pe că- mara fiinţei. Postul şi rugăciunea
Un real pericol în ţara noastră mai lipsesc deseori: limba, anusul, sălile de clasă, în toate formele şi gra- rarea întunericului? Sfatul meu ar se cuvin să fie nu rodul ambiţiei
îl reprezintă Satanismul, care şi-a organele genitale. Apoi, sunt tatuaje- dele de învăţământ… Şcolile „Wal- fi să se apropie cu «necredinţa» lor noastre, ci să oglindească răspun-
găsit adepţi mulţi din rândul tine- le, cum ar fi: pantera neagră, capete dorf”, apărute după 1989 şi în Româ- de Domnul, să nu deznădăjduiască, sul nostru la bucuria ascultării
rilor. Ei nu pot părăsi rândurile gru- de ţap, figuri din mitologia greacă, o nia, sunt un exemplu în acest sens. ci să ceară ajutorul, după cum prea voii lui Dumnezeu.
pării respective chiar dacă se apropie cruce întoarsă sau un păianjen, cap- Problemele pe care le creează frumos ne învaţă rugăciunea a 9-a Faptele noastre, ale creştinilor,
de obştescul sfârşit. Dacă, totuşi, ar de-mort, oase de mort dispuse pe cru- această formaţiune sunt următoarele: a Sfântului Ioan Gură de Aur: «Nu trebuie să fie o oglindă a conlu-
îndrăzni să o facă, sunt ameninţaţi ce, un Baphomet (figură bărbătească în viziunea New-Age, omul trebuie să sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să crării, nu rodul închipuirii despre
cu tot felul de agresiuni fizice, psihi- cu chip de capră), un şarpe sau un redevină conştient de faptul că nu este intri sub acoperământul sufletului ceea ce ni se pare că am «înţelege».
ce… În cadrul „liturghiilor negre”, se cuţit din care picură sânge; haşişul o fiinţă autonomă, ci că se află într-o meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubi- Sfinţii Părinţi aveau înţelepciunea
apelează la sacrificii de animale, vătă- sau ciuperca numită „scaunul ielelor” relaţie de dependenţă faţă de miturile tor de oameni, vrei să locuieşti întru de a aştepta răspuns de sus, şi cred
mări corporale (tăieturi pe braţe sau în (psihocyle mushroom), profanarea ancestrale, de diferite forţe sau ener- mine, îndrăznind mă apropii… Că că aceasta este proba pe care tre-
alte zone, rupturi), la violuri ritualice mormintelor… Culoarea preferată a gii cosmice, care contravin oricărei n-ai îndepărtat pe desfrânata, nici pe buie s-o treacă cel care îndrăzneşte
în grup, ca şi la torturi… Orice sata- sataniştilor este argintiul. Ei se con- idei de libertate şi acţiune personală tâlharul nu l-ai izgonit… (Rânduiala să rostească cuvântul smerenie şi
nist trebuie să accepte să fie torturat duc după principiul că nicio autoritate responsabilă. Vehiculând anihilarea Sfintelor Împărtăşiri). care are pretenţia că face ceva în
şi să tortureze, la rândul său, pe alţii. politică sau morală, nicio instituţie, nu conştiinţei eu-lui personal, New-Age Poate vă minunaţi de vindeca- numele credinţei.
Iubirea trebuie transformată în ură. are dreptul să le impună ceva. Fiecare afirmă că Dumnezeu moare, locul său rea copilului demonizat din Sfânta Pr. Cristian Vlad Irimia
Pe lângă tehnicile manipulatorii, de dintre ei se cred centrul universului. fiind reluat de către om. Or acest lucru Evanghelie, dar să luaţi aminte la Parohia Covasna Staţiune
la autosugestie până la activitatea în Un alt flagel ce acţionează în Ro- duce la anarhie. faptul că acea putere ce a izgonit ROMÂNIA

Demonul - Duh de pradÃ


pentru Dumnezeu. Oricât îşi complică pustit asupra lumii noastre, ca să aducă
răul iluzia în mii de feţe, copleşind par- aceeaşi tulburare pe pământul făcut de
că, dând chiar impresia unei biruinţe Dumnezeu. Iar calea a fost prin omul
Acum, în Postul Mare, diavolul ne întâmplat în inima acestei minţi cereşti. glas al adevărului. Zis-a Mihail arhan- fatale şi totale a întunericului asupra abia înfiripat din mâinile Creatorului.
stă mereu împotrivă, mai ales acum, Se prea poate să-şi fi spus cândva, în ghelul: „Să stăm bine! Să stăm cu frică! luminii, lucrarea aceasta este iluzorie, Da, calea diavolului spre fire este prin
când ne hotărâm să postim sufleteşte şi inima sa: „Câtă putere, câtă frumuseţe, Să luăm aminte!” - cum spun şi astăzi pentru că totul este sub control. Răul om. Diavolul se împleteşte iluzoriu
trupeşte, el îşi ascute şi mai mult lupta câtă stăpânire este în mânia mea! Port preoţii la Sfânta Liturghie înainte de nu este; este ca nimicul, pentru că de peste fire, chinuind firea şi substituin-
contra noastră. în mine toate drepturile de a fi slujit sfinţirea darurilor. De atunci, criteriul fapt Binele există cu adevărat. Răul du-se stăpânului Ceresc.
- Părinte, am început să postesc şi nu a sluji. De aceea, îmi voi înălţa adevărului a fost restabilit. Dumnezeu este un bine urmărit în chip egoist, pus- - De ce, însă, îngăduie Dumnezeu
şi-aş fi dorit să realizez multe. Şi, fără stăpânirea şi scaunul meu deasupra lui a fost pus, din nou, în lumină ca stăpân. tiind de viaţă persoana. Trebuie să ştii aceasta, părinte?
să vreau, văd că sufletul meu e neputin- Dumnezeu. Şi tot gândind, glasul lui Era firesc ca în lume, în mijlocul căre- că biruinţa asupra răului şi pedepsirea - Dumnezeu îngăduie, pentru că lu-
cios în faţa ispitelor diavoleşti! În atât Lucifer a tunat: „Îngeri de sub cârmu- ia acea minte orgolioasă a lui Lucifer lui va fi un bine care va dura veşnic. mea pe care o vrea este cea a libertăţii,
de puţine lucruri reuşesc! Iar această irea mea şi toate puterile, închinaţi-vă a produs căderea, mintea smerită a lui Cum? Aşa cum lumina dimineţii alun- a voinţei de bine, conştientă şi liberă.
„puţinătate duhovnicească” mi-e întot- mie! Sunt dumnezeu”. Mihail să-i pună capăt prin dreptate, că gă întunericul nopţii; aşa cum stelele în Pentru că oricât de mare ar fi un bine,
deauna amărăciune şi nemulţumire de Gândul acesta şi glasul nu au rămas Dumnezeu nu are nevoie să se apere noapte nu sunt cuprinse niciodată de nu preţuieşte nimic dacă nu izvorăşte
mine însumi! ascunse înaintea lui Dumnezeu. Numai pe Sine, ci pe făpturile Sale. Mihael bezna nopţii. Îţi spuneam mai sus că dintr-o libertate deplină.
- Dragul meu, nu te deznădăjdui aşa că gândul menit să-l înalţe l-a coborât înseamnă: „Cine este cu Dumnezeu”?, însăşi căderea lui Lucifer avea la bază Pr. psh. Nicolae Floroiu
curând! Fii statornic şi hotărât! Oare pe Lucifer şi pe cei ce s-au supus voin- deci este trâmbiţa judecăţii celei drep- o gândire care prezicea într-un fel ma- Parohia Valea-Mare
nu şti că Domnul Hristos, prin Sfântul ţei lui. te. De aici încolo nu s-a mai petrecut terialismul filosofic. Diavolul s-a nă- ROMÂNIA
Botez şi celelalte Sfinte Taine, rânduite Tu poţi înţelege că, jos sau sus, şi nici nu va mai fi posibilă vreo altă
credincioşilor, ne-a făcut şi pe noi „păr- înălţare sau cădere, sunt noţiuni relati- cădere în sânul lumii îngereşti. Ba mai
mult, căderea lui Lucifer şi a diavoli-
PROVIDENŢA
taşi biruinţei asupra diavolului”? ve, ba chiar fără o consecinţă concretă
- Totuşi, de ce, părinte, diavolul şi reală când ne referim la realităţile lor săi a pus definitiv în lumină Binele
pare atât de puternic împotriva omului? spirituale. Aşadar, pricepi că Lucifer şi care este Dumnezeu, iar satana cu ai săi
- Ei, să ştii că despre taina răului şi a
diavolului se poate şti doar prin vredni-
ca descoperire dată sfinţilor în Biserică.
cei ce s-au supus voinţei lui, au trăit o
clipă iluzia împlinirii poftei lui nesăbu-
ite. Numai că, ceea ce părea în ochii lor
demoni sunt răul prin pururea lor nepo-
trivire cu Dumnezeu.
- Părinte, dar Dumnezeu nu a sufe-
DIVINĂ
La cârma vieţii trecătoare pe corabia speranţei,
Despre diavol vorbesc şi alţii: sectanţii, înălţare deasupra lui Dumnezeu, era de rit un fel de eşec la crearea lumii nevă-
vrăjitorii, ghicitorii. Dar în mod dena- fapt căderea. zute prin căderea diavolilor? Pentru ce, Stă Părintele ceresc, Apărătorul dreptăţii.
turat şi confuz. Trebuie să înţelegi că Tocmai aici stă confuzia categori- totuşi, a binevoit să mai creeze univer- Mare agitată şi cuprinsă de furtună,
dincolo, sus, ne aşteaptă o lume minu- ilor morale pe care diavolii nu le mai sul material şi neamul omenesc, că, de E călătoria scurtă către patria străbună.
nată, de nedescris în cuvinte. Acolo nu stabilesc în funcţie de Dumnezeu, ci de altfel, s-a şi repetat primul eşec?
e doar un Dumnezeu aflat în singurăta- ei înşişi. Astfel, se pare că în ruptul ca- - Dragul meu, este aceasta primul Cel ce face să răsară soarele strălucitor,
te, ca şi cum ar fi despărţit de propria pului ei nu vor să stabilească, sau poate gând pe care-l ridică mintea noastră Poartă pururea de grijă tuturor făpturilor.
Lui lume cerească. De aceea, e mare chiar nu mai pot, criteriul Adevărului în slabă. Eu cred că trebuie să frământăm Dumnezeu este iubire, pace sfântă şi iertare,
greşeala sectanţilor, care ne zic să nu-i Dumnezeu. Încă şi azi şi în veci, miş- mai bine această problemă. Desigur, Întărindu-ne voinţa prin credinţă lucrătoare.
cinstim pe îngeri, deşi, pentru noi, este carea lor este o îngustare nebunească în diavolul era deja la crearea lumii vă-
clar că cinstirea lor nu înseamnă nega- fundul celei mai adânci lipse de sens. zute. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a Ferindu-ne de păcate, îndeplinind poruncile,
rea, neglijarea sau absenţa cinstirii lui Lucifer a căzut împreună cu cei ce creat pe om şi lumea sensibilă. Ba, pe Lacrimi mari vor fi cruţate, dureri grele evitate.
Dumnezeu. l-au urmat şi căderea lor continuă veş- deasupra, a dat omului podoaba pe care
Să fim vrednici de îndurare şi providenţa divină,
Pace, unire, a fost în creaţia lui nic, angrenând în ea şi căderea omului, nici îngerii n-o au astfel, şi anume Chi-
Dumnezeu, în lumea nevăzută a înge- căci în proprii ochi căderea li se înfă- pul şi Asemănarea Sa! Deci, răul care Împletind dalbă cunună din rugăciune şi muncă.
rilor, care a precedat-o pe cea văzută. ţişează drept înălţare. Ei bine, dragul a apărut prin voinţa lui Lucifer nu a Pr. Ioan Ovidiu Măciucă
Lucifer era un luceafăr minunat în meu, în acea lume cerească tulburată împiedicat crearea omului. Cu alte cu- Parohia Covasna, ROMÂNIA
lumea puterilor de sus. Dar, ceva s-a de căderea lui Lucifer, a răsunat un vinte, răul nu poate fi un obstacol real