Sunteți pe pagina 1din 1

Examen de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar,

sesiunea mai 2008, proba I – proba scrisă, 17.05.2008

1. Care sunt abaterile disciplinare ale auditorilor financiari, sancţiunile aplicabile şi procedurile de constatare a
acestora potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România (
HG nr. 983/2004 )?
2. Care sunt ameninţările şi măsurile de protecţie privind activitatea auditorului financiar si aplicarea de către
acesta a principiilor fundamentale (cadrului conceptual) al Codului Etic (Secţiunea 200)?
3. Care sunt prevederile Codului Etic privind ameninţările asupra independentei generate de furnizarea de
servicii de consultanta in legătura cu litigiile si de furnizare a unor servicii juridice clienţilor de audit (Anexa la
Secţiunea 290)?
4. Prezentaţi forma, conţinutul si întinderea documentaţiei de audit conform ISA 230 (Revizuit)– Documentarea
auditului (ISA 230).
5. Prezentaţi cerinţele principale ale ISA 260 – Comunicarea aspectelor de audit celor însărcinaţi cu guvernanţa
(ISA 260).
6. Ce are în vedere auditorul financiar la testarea controalelor, inclusiv in ceea ce priveşte natura acestor teste,
conform ISA 330?
7. Cum sunt definiţi următorii termeni: „eşantionarea în audit”, „eroarea”, „eroarea anormala”, „populaţia”,
„riscul de eşantionare”, „riscul independent de eşantionare”, „unitatea de eşantionare”, „eşantionarea
statistică”, „stratificarea” şi „eroarea tolerabilă”, conform ISA 530 – Eşantionarea in audit si alte metode de
testare (ISA 530).
8. Responsabilitatea conducerii şi a auditorului financiar conform ISA 570 –Principiul continuităţii activităţii (ISA
570).
9. Ce înţelegeţi prin supervizarea misiunii de audit intern şi garantarea îndeplinirii obiectivelor, asigurarea
calităţii şi perfecţionarea profesională a personalului care desfăşoară astfel de activităţi.
10. Care sunt prevederile generale referitoare la activele imobilizate cuprinse in Reglementările contabile
conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu
modificările si completările ulterioare – definire, prezentări de informaţii in notele explicative, necesare in
cazul miscarilor diverselor elemente de imobilizări.
11. Definiti datoriile, provizioanele si datoriile contingente si prezentati relatia datorie curenta- provizion- datorie
contingenta, conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate
prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
12. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ pentru ca o societate-mama sa poata fi exceptata de la
obligatia elaborarii de situatii financiare anuale consolidate, conform prevederilor Reglementarilor contabile
conforme cu Directiva a VII-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare?
13. Prezentati principalele elemente care conduc la clasificarea unui contract de leasing ca leasing financiar
conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝.
14. Prezentati structura costurilor, potrivit prevederilor Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea
si conducerea contabilitatii de gestiune, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.826/2003.
15. La sfârşitul primului an de la înfiinţare, o entitate prezintă în bilanţ cheltuieli de constituire neamortizate în
sumă de 100 lei, iar capitalul propriu este în sumă de 2.100 lei format din capital social 500 lei şi profitul net
al exerciţiului curent (inclusiv cel destinat rezervei legale) 1600 lei. Care este suma din profitul net al
exerciţiului ce se poate distribui ?