Sunteți pe pagina 1din 25

MANUAL DE CONTROL A PRODUCTIEI

IN STATIA DE MIXTURI ASFALTICE

Exemplar nr. [

Exemplar controlat

Aceast document nu poate fi reprodus sau copiat de catre o terta parte, in totalitate sau partial, fara
aprobarea scrisa a conducerii SC ........................

Lista de control a reviziilor

Cod F (IL BC 01) - 01

Editia

Revizia

Continutul reviziei

Elaborare editia 1/revizia 0

Numele i prenumele

Funcia

Pagina modificata

Data

Semnatura

Data

Intocmit
Verificat

Sef statie mixturi


asfaltice

Aprobat

Director Executiv

CUPRINS

1.
2.
Cod

Pagina de garda
Lista editiilor si reviziilor
Cuprins
1.1. Introducere
1.2. Domeniu de aplicare
1.3. Gestionarea documentelor
Referinte normative

1
2
3

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Termeni si definitii
Conditii
4.1. Controlul productiei
4.2. Plan de calitate
4.3. Organizare
4.4. Controlul documentelor
Proceduri de control
5.1. Materii prime
5.2. Livrare mixturi asfaltice
Controale si incercari
6.1. Generalitati
6.2. Materii prime
6.3. mixtura asfaltica preparata
Neconformitati
7.1. Generalitati
7.2. Actiuni corective si preventive
7.3. Tratarea neconformitatilor
Echipamente de control, de masurare si de incercare
Inregistrari
9.1. Inregistrarile calitatii
9.2. Liste formulare
Instruire personal
Anexa 1 Procedura control materii prime
Anexa 2 Procedura control mixturi asfaltice
Anexa 3 Procedura control preparare mixturi asfaltice
Anexa 4 Procedura control manipulare, depozitare si livrare
Anexa 5 Procedura control etalonare si intretinere a instalatiei
Anexa 6 Lista documentelor SMC

1. INTRODUCERE
1.1. Definirea si detalierea elementelor aplicabile
1.1.1.Manualul de control al productiei pentru statiile de mixturi asfaltice este elaborat in urmatoarele
scopuri:
Cod

a) Descrierea modului de organizare a statiei si a prezentarii personalului implicat in procesul


tehnologic;
b) Confirmarea increderii ca producerea mixturi asfalticelor se face cu respectarea standardelor tehnice
in vigoare si a cerintelor standardului SR EN ISO 9001 2008 Sisteme de management al calitatii.
Cerinte.
1.1.2.Manualul de control a productiei este elaborat avand ca date de intrare urmatoarele:
c) Organigrama societatii si a statiei de mixturi asfaltice
d) Regulament de ordine interioara
e) Fisele posturilor
f) Documentatia de referinta mentionata la punctul 1.2. din prezentul manual.
g) Procedurile sistemului calitatii prezentate in manualul organizatiei, particularizate la nivelul statiei de
mixturi asfaltice.
1.1.3. Manualul de control a productiei, in calitatea sa de document cadru de lucru la statiile de mixturi
asfaltice ale societatii S.C.................. SRL , serveste urmatoarelor scopuri imediate:
a) Cunoasterea de catre fiecare angajat a politicii promovate de conducerea societatii, prezentata in
Manualul Calitatii la nivel de organizatie si la care se face referire si in prezentul manual;
b) Analiza periodica, la diferite nivele de coordonare si conducere, a stadiului Sistemului de
Management al Calitatii implementat in statia de mixturi asfaltice.
c) Utilizarea sa ca document de referinta in cadrul auditurilor interne de verificare a conformitatii
Sistemului de Management al Calitatii cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008, exprimate
atat in prezentul manual cat si in celelalte documente de sistem (manualul calitatii la nivel de
organizatie, proceduri de sistem, proceduri de lucru, proceduri tehnice de executie, instructiuni de
lucru);
d) Realizarea, prin intermediul inregistrarilor calitatii, prevazute in Manualul de control a productiei si
proceduri, a doua verigi importante din Sistemul de Management al Calitatii;
e) Responsabilizarea fiecarui angajat pe activitatea desfasurata;
f) Reconstituirea traseului calitatii pentru procesele si implicit pentru produsele realizate de statia de
mixturi asfaltice Iasi.
1.2. Domeniu de aplicare
Prezentul Manual al Calitatii reflecta politica in domeniul calitatii a S.C.................. SRL
SUCEAVA, (prezenta in Manualul Calitatii la nivel de organizatie cod ////////////////////////), precum si
functionarea Sistemului de Management al Calitatii particularizate pentru statia de mixturi
asfaltice ///////////////////////.
1.3. Gestiunea documentelor
1.3.1. Controlul Manualului de control a productiei
Elaborarea manualului ; Verificare/Avizare si aprobare ;
Analiza periodica ; Editie / revizie ;
Multiplicare ; Difuzare ; Pastrare/ arhivare ; Retragere / scoatere din uz urmaresc respectarea Manualului
calitatii pe societate si Procedura Controlul documentelor
2. Referinte normative
Documentele de referinta la care se raporteaza cerintele Sistemului de Management al Calitatii sunt:
SR EN ISO 9000 2001: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular
SR EN ISO 9001 2008: Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii
HG 766/1997 Hotarare privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii:
HGR 877/200 Hotarare privind obligativitatea ca toate produsele si materialele de constructii
HG 622 - privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii.
Cod

PA-006 Procedura de atestare a statiilor de mixturi asfaltice


SR 174-1/2009 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald.Partea
1: Conditii tehnice de calitate
SR EN 13108-21/2007 Mixturi asfaltice. Partea 21: Controlul productiei in fabrica
SR 7970/2001 Lucrri de drumuri. Straturi de baz din mixturi asfaltice cilindrate
executate la cald. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie.
SR 174-2/1997 - Lucrri de drumuri. mbrcminti bituminoase cilindrate, executate la cald.
Conditii tehnice pentru prepararea si punerea n oper a mixturilor asfaltice si receptia
mbrcmintilor executate.

3. Termeni si definitii
In prezentul manual sunt aplicate definitiile din standardul SR EN ISO 9000 - 2001
Calitate norma in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele.
Cerinta nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
Satisfactia clientului perceptie a clientului despe masura in care cerintele clientului au fost indeplinite.
Sistem de management al calitatii sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o
organizatie in ceea ce priveste calitatea.
Obiectiv al calitatii ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate
Planificarea calitatii parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si
care specifica procesele operationale si resursele aferente necesare pentru a indeplini obiectivele calitatii.
Nota: Stabilirea planurilor calitatii poate fi parte a planificarii calitatii.
Controlul calitatii - parte a managementului calitatii concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la
calitate
Mediu de lucru ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea.
Client organizatie sau persoana care primeste un produs (ex. consumator, cumparator, utilizator final,
comerciant cu amanuntul, beneficiar si achizitor)
Nota: Un client poate fi din interiorul sau exteriorul organizatiei.
Furnizor organizatie sau persoana care furnizeaza un produs (ex. producator, distribuitor, comerciant cu
amanuntul sau vanzator al unui produs, serviciu sau informatii).
Proces ansamblu de activitati intercorelate care transforma intrarile in iesiri.
.Proces special este un proces de productie la care conformitatea este demonstrata prin folosirea
evidentelor generate in timpul productiei. Un proces de productie este un proces special cand inspectiile
ulterioare necesare la stabilirea conformitatii sunt fie imposibile, fie indezirabile.
Produs rezultat al unui proces.
Faza secventa definita a unei activitati
Procedura mod specificat de desfasurare a unei activitati sau al unui proces.
Trasabilitate abilitatea de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare.
Conformitate indeplinirea unei cerinte
Neconformitate neindeplinirea unei cerinte
Defect neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
Actiune preventiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei situatii
nedorite potentiale.
Actiune corectiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati sau a altei situatii nedorite
detectate.
Corectie actiune pentru a elimina o neconformitate constanta.
Planul Calitatii document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si
cand pentru un anumit proiect, proces, produs sau contract.
Cod

Inregistrare document prin care se declara rezultatele obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor
realizate.
Inspectie evaluarea conformitatii prin observare si judecare insotite dupa masurare, incercare sau
comparare cu un calibru.
Incercare determinarea uneia sau mai multor caracteristici in conformitate cu procedura.
Verificare confirmare, prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite conditiile specificate.
Abrevieri
SMC
- Sistemul de Management al Calitatii
RSMC
- Responsabilul SMC ului al
MC
- Manualul Calitatii
PSMC
- procedura a SMC
PO
- procedura operaionala
PL
- procedura de lucru
PI
- procedura de inspectie
P
- procedura de incercare
PQ
- planul / planurile calitatii
PCCVI
- plan de control de calitate , verificari si incercari
PNC
- produs / produse neconforme
NC
- neconformitate
RNC
- raport de neconformitate
AC
- aciune corectiva
S.C.................. - S.C.................. S.R.L.
CQ
- control calitate
Nota: alte abrevieri si definitii, in afara de cele cu caracter general, prezentate mai sus , se expliciteaza in
procedurile in care se regasesc.
4. Conditii
4.1. Controlul productiei in instalatia industriala
Controlul productiei de mixturilor asfaltice cuprinde toate masurile necesare pentru mentinerea
caracteristicilor mixturilor asfaltice in conformitate cu condiitiile specificate. Ele includ :
a)
selectarea materialelor
b)
proiectarea mixturilor asfaltice ;
c)
productia mixturilor asfaltice;
d)
inspectia si incercarile mixturilor asfaltice;
e)
inspectia echipamentelor de preparare si de transport a mixturilor asfaltice;
f)
controlul de conformitate.
Sistemul de control al productiei contine proceduri si instructiuni documentate, cu inregistrarile aferente.
4.2. Plan al calitatii
Compartimentul CQ elaboreaza planul calitatii pentru controlul productiei de mixturi asfaltice
4.3. Organizare
PREZENTAREA ORGANIZATIEI
4.3.1. Date de identificare:
Denumire: S.C.................. SRL
Forma juridica: societate comerciala cu capital privat
Cod

Numar de inmatriculare la Registrul comertului:


Sediu social: ///////////////////////////////
Punct de lucru: //////////////////////////////
Telefon:
Fax:
4.3.2 Scurt istoric
Fondata in 1992
Astazi
Experienta in realizarea produselor, inalta calificare a personalului cat si implementarea sistemului
calitatii in concordanta cu standardul ISO 9001:2009, da posibilitatea firmei de a realiza produsele la
un nivel calitativ superior, cu preturi foarte avantajoase si cu respectarea termenelor prevazute in
contracte.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale, se face de la furnizori recunoscuti, cu potential economic,
bine consolidati pe piata, comenzile fiind onorate operativ pe masura cererii.
4.3.. Domenii de activitate
Obiectul de activitate al societatii :
2.3.1. Prepararea si comercializarea mixturi asfaltice.
2.3.2. Prepararea si comercializarea betoanelor.

3. RESPOSABILITATI
4.3.1. Cerinte generale
Responsabilitatea, autoritatea si interdependenta personalului sunt definite si documentate prin fisele
posturilor, decizii de nominalizare pe post, ROI, organigrama societatii.
4.3.2. Responsabilitati
43.2.1. Director Executiv
a) Aproba dimensionarea personalului in raport cu prevederile normelor si normativelor;
b) Aproba logistica necesara desfasurarii activitatii de preparare, control si transport a mixturilor
asfaltice.
4.3.2.2 Directorul Tehnic Producie
a)
aproba PQ urile pentru productia de mixturi asfaltice ;
b)
stabileste care sunt procedurile ce trebuie elaborate pentru descrierea activitatilor cuprinse
in PQ le si nominalizeaza personalul care le va elabora , si termenele de finalizare ale
acestor documente
c)
initiaza actiuni corective pentru eliminarea neconformitatilor constatate in prepararea
mixturi asfalticelor
4.3.2.3.

Directorul Comercial
a)
Colaboreaza cu seful laboratorului si sefii statiilor de mixturi asfaltice in intentia de
aprovizionare a materialelor componente de la alt furnizor si se asigura asupra posibilitatii
de depozitare pana la furnizarea rezultatelor de catre laborator .

4.3.2.4.
a)
Cod

RSMC
coordoneaza activitatea de autorizare interna si externa a personalului de specialitate
7

b)
c)
d)

din ...........................( sefi statiilor de mixturi asfaltice , sef laborator , responsabil CQ )


urmareste instruirea personalului, conform procedurii Instruirea personalului
efectueaza audituri interne periodice pentru evaluarea stadiului implementarii SMC in toate
compartimentele societatii;
urmareste implementarea AC si raporteaza Directorului Executiv stadiul acestora

4.3.2.5.

Responsabilul CQ
a) completeaza Fisa de autoevaluare a statiei de mixturi asfaltice, la verificarile trimestriale
si informeaza Directorul Executiv asupra NC lor constatate ;
b) confirma NCle ( direct sau la solicitarea personalului de executie ) si intocmeste RNC
d)
proceseaza neconformitatile conform prevederilor procedurii Controlul produsului
neconform
e)
efectueaza verificarile necesare asupra AClor inteprinse pentru eliminarea NC lor si
confirma acest aspect .

4.3.2.6.

Seful Statiei de Mixturi asfaltice


a)
propune AC pentru eliminarea si prevenirea acestora pe viitor a NC lor constatate in
urma verificarilor trimestriale efectuate de Comisia de atestare interna a statiei de mixturi
asfaltice;
b)
efectueaza instruirea personalului din subordine procedurii Instruirea personalului
c)
afiseaza in statia de mixturi asfaltice retetele care se utilizeaza
d)
raspunde de receptionarea , depozitarea si gospodarirea materialelor componente: agregate,
bitum, aditivi, in locatia depozitelor de consum proprii statiilor, in vederea asigurarii
caracteristicilor calitative impuse
e)
raspunde de aplicarea ( dupa caz ) a masurilor ce se impun pentru pregatirea agregatelor
f)
asigura conditii de desfasurare a activitatii de intretinere a instalatiilor de preparare a
mixtirilor asfaltice in conformitate cu sarcinile ce ii revin prin Planul de intretinere
periodica si reparatii planificate
g)
pune la dispozitia Responsabilului Metrolog la termenele prevazute prin Program anual de
verificari metrologice, echipamentele de cantarire si dozare
h)
face verificarea operativa , cel putin o data pe saptamana , cel mult la 50 de ore de
functionare, a instalatiilor de dozare conform procedurii Verificarea sistemului de
cantarire si dozare
i)
raspunde de respectarea caracteristicilor sortimentului de beton comandat in ceea ce
privete granulozitatea agregatelor , tipul i dozajul de ciment , tasarea , temperatura etc.
j)
raspunde de efectuarea in conditii corespunzatoare a transportului mixturilor asfaltice catre
terti
k)
raspunde de evidenta productiei
l)
raspunde de respectarea ritmului de livrare
m) elibereaza declaratii de conformitate pentru mixturi asfalticele livrate
n)
adopta masurile corespunzatoare la sesizarea laboratorului privind aparitia unor rezultate
necorespunzatoare in urma inspectiior efectuate asupra materialelor componente sau asupra
mixturilor asfaltice
o)
identifica beneficiarii la care s-a livrat mixturi asfaltice ale carui caracteristici au rezultate
necorespunzatoare , si le comunica rezultatele

4.3.2.7.

Sef Laborator
a)
raspunde de autorizarea in termen a laboratorului conform Procedurii privind evaluarea
laboratoarelor de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii
b)
Efectueaza controlul de calitate la receptia materialelor/produselor aprovizionate sau livrate
in conformitate cu procedurile, instructiunile si PCCVI/PC aplicabile

Cod

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
4.3.2.8.

efectueaza controlul final al produsului si intocmeste certificate de calitate;


elaboreaza inregistrarile calitatii in conformitate cu PC/PCCVI si alte cerinte contractuale
efectueaza incercari in conformitate cu standardele in vigoare si autorizatia ITC;
efectueaza incercari fizico-mecanice pentru materialele aprovizionate;
efectueaza recoltari si incercari pe probe standard a produselor livrate;
emit buletine de analiza si incercari in forma si continutul prevazut de norme si de
documentele sistemului propriu al calitatii;
participa la analiza si solutionarea neconformitatilor cand aceasta impune activitati de
laborator;
asigura inregistrarea in documentele specifice a datelor referitoare la probele prelevate si
incercarile efectuate;
mentin intr-un sistem de evidenta usor de regasit, inregistrarile generate in activitatile de
incercari efectuate.

Sef Atelier Intretinere Reparatii-Mecanizare


a)
organizeaza , conduce si verifica activitatile de intretinere ce sunt in sarcina atelierului si
cele de reparatii planificate, reparatiile accidentale ale instalatiilor si echipamentelor
statiilor de mixturi asfaltice in vederea reducerii la minimum a stationarilor utilajelor,
conform procedurii Mentenanta utilajelor si echipamentelor si a procedurilor
operationale de intretinere specifice statiilor de mixturi asfaltice
b)
intocmeste Programul de intretinere periodica preventiva si Programul de reparatii
planificate.

4.3.2.9.
b)
c)
4.3.2.10.
a)

Responsabil Metrologie
raspunde de efectuarea verificarilor metrologice conform conform procedurii Controlul
dispozitivelor de masurare si monitorizare
intocmeste Programul anual de verificari metrologice.
Referent Resurse Umane
coordoneaza activitatea de instruire interna si externa a personalului conform procedurii
Instruirea personalului

4.3.2.11. Responsabil depozit materiale


a) Raspunde de organizarea activitatii de receptie la primire a produselor, conform deciziei de
numire a comisiei de receptie;
b) Asigura depozitarea materialelor/produselor, in conditiile specifice, astfel incat sa fie pastrate
caracteristicile tehnice si de calitate;
c) Asigura manipularea materialelor din si in mijloacele de transport in cadrul depozitului
d) Mentinerea evidentei stocurilor de produse si materiale.
4.3.2.12. Relatii de interfata
In activitatea de asigurare a calitatii pentru lucrarile efectuate, societatea are relatii de interfata externe cu:
* Unitatile beneficiare de servicii (clienti);
* Societati furnizoare de produse/servicii;
Organisme interne sau externe de control
4.3.3. Audituri interne
Auditurile interne verific dac activitile legate de calitate, mediu, sntate i securitate
ocupaional i rezultatele aferente sunt conforme cu reglementrile stabilite i determin eficacitatea
SMI. Rezultatele auditurilor ajut la mbuntirea performanelor organizaiei i pot fi folosite ca date de
intrare ale activitilor de analiz efectuate de management.
Cod

Procedura stabilita i meninuta (procedura Auditul intern ) stabileste modul de planificare,


meninere i documentare al auditurilor interne ale SMI. Selectarea auditorilor i modul de efectuare a
auditurilor asigur imparialitatea i obiectivitatea procesului de audit, auditorii neauditndu-i propria
activitate.
Auditurile interne se efectueaz la intervale planificate prin Programul de audit intern elaborat
de Reprezentantul Managementului i supus aprobrii Directorului General la nceputul fiecrui an
calendaristic lund n considerare statutul i importana proceselor i zonelor care vor fi auditate, precum
i rezultatele auditurilor precedente, pentru a determina dac SMI:
a) este conform cu msurile planificate referitoare la cerinele standardelor adoptate i la cerinele SMI
b) dac implementarea SMI este meninut i eficace.
Planificarea fazelor auditului se face n funcie de natura i de importana activitii supuse
auditrii, personalul care-l efectueaz fiind independent, fr responsabiliti directe n activitile ce se
supun auditrii.
Rezultatele auditurilor se nregistreaz n Rapoarte de audit de ctre Auditorul ef i se aduc la
cunotin responsabililor proceselor auditate.
Auditurile pentru OH&S se efectueaz la intervale planificate prin Programul anual de audit
elaborat de Reprezentantul Managementului i supus aprobrii Directorului General la nceputul fiecrui
an calendaristic lund n considerare nivelul de risc asociat fiecrui loc de munc, pentru a determina dac
OH&S implementat este conform cu legislaia aplicabil n vigoare. Auditurile pentru OH&S se
efectueaz de ctre un evaluator de risc autorizat.
Rezultatele auditurilor se nregistreaz n Rapoarte de audit i se aduc la cunotin
responsabililor proceselor auditate.
Rezultatele auditurilor interne ale calitii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, precum
i ale auditului pentru OH&S fac parte integrant din datele de intrare ale activitilor de analiza efectuat
de management i de mbuntire continu.
Pentru monitorizarea i msurarea proceselor identificate (prezentate in capitolul 4 al prezentului
manual) factorii de decizie au avut n vedere mbuntirea continu i planificarea acestora n acord cu
viziunea i obiectivele strategice ale organizaiei.
Organizatia monitorizeaza si masoara gradul de respectare a angajamentului de conformare cu
prevederile legale si alte cerinte aplicabile. S.C.................. S.R.L. in procedura Evaluarea conformitatii
cod:.in care se stabilesc metodele de control, responsabilitile i autoritile asociate evaluarii
conformitatii, in vederea stabilirii de masuri reactive si proactive pentru reducerea costurilor posibilelor
accidente/incidente si a amenzilor/contraventilor.
n cadrul analizelor efectuate de management sunt evaluate rezultatele obinute. n cazul n care
nu au fost atinse obiectivele stabilite, sunt dispuse aciuni corective pentru atingerea acestora.
4.3.4 Sistem de management al calitatii in statiile de mixturi asfaltice
Procese principale desfasurate in Sistemul de management al statiei de mixturi asfaltice
Abordarea bazata pe proces reprezinta identificarea si managementul sistematic al proceselor
utilizate in cadrul unei organizatii si in special, interactiunile dintre astfel de procese. ISO 9001:2008
promoveaza ca metoda de conducere a unei organizatii abordarea bazata pe proces intrucat o organizatie,
privita ca o suma de procese, functioneaza eficace daca fiecare proces este eficace, iar corelarea intre
procese este optima si tinuta sub control.
Familia de standarde ISO 9000:2000 defineste un model de sistem de management al calitatii
bazat pe proces care este personalizat pe furnizare de produse.
Conformitatea SMC cu SR EN ISO 9001:2008, se realizeaza prin:
a) Identificarea proceselor relevante ale SMC si repartizarea acestora in cadrul statiei de mixturi
asfaltice, prin documentarea acestora.Procedurile de sistem si procedurile de lucru la nivelul intregii
Cod

10

b)
c)
d)
e)
f)

organizatii se regasesc in MC societate; pentru statia de mixturi asfaltice//////////////// Lista procedurilor


si instructiunilor in vigoare se regasesc in Anexa 2 a prezentului manual;
Determinarea succesiunii si interactiunii acestor procese;
Determinarea criteriilor si metodelor necesare pentru ca operarea cat si controlul acestor procese sa fie
eficace;
Asigurarea resurselor si informatiilor necesare pentru functionarea si tinerea sub control a acestor
procese;
Monitorizarea, masurarea si analiza acestor procese;
Implementarea actiunilor necesare pentru a realiza rezultatele planificate si imbunatatirea continua a
acestor procese.

Cerinte referitoare la documentatie


Amploarea procedurilor si nivelul de detaliere a acestor proceduri este in stransa legatura cu
complexitatea produsului furnizat, cu metodele utilizate, cu calificarile si cu instruirea necesara pentru
personalul implicat in efectuarea activitatii.
Planificarea calitatii, unde se impune; principalele procese care au loc in activitatea statiei sunt
planificate.
Sunt prestabilite:modul in care decurge fiecare activitate, functiile implicate, verificarile, modul de
realizare a trasabilitatii, inregistrarile si documentele care intervin in fiecare etapa, dupa caz.
Inregistrarile furnizeaza dovezi ale conformitatii cu cerintele si a functionarii eficace a SMC si de
aceea trebuie sa ramana lizibile, identificabile cu usurinta.
Fiecare inregistrare emisa in activitatile statiei este identificata in mod unic, prin numere de
inrgistrare din registrele de evidenta
Toate inregistrarile sunt mentinute in dosare si bibliorafturi pe care se mentioneaza indexuri de
regasire. Gruparea inregistrarilor se face pe categorii si sunt insotite de borderouri de evidenta (dupa caz).
RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
Angajamentul managementului
Managementul de varf demonstreaza angajamentul sau pentru dezvoltarea si implementarea SMC si
imbunatatirea continua a eficacitatii sale prin:
a) Comunicarea in organizatie si implicit in statia de mixturi asfaltice a importantei satisfacerii cerintelor
clientilor, a cerintelor legale si a celor de reglementare;
b) Stabilirea politicii si a obiectivelor in domeniul calitatii si documentarea acestora in Declaratia de
politica in domeniul calitatii.
c) Conducerea analizei periodice a SMC.
d) Asigurarea resurselor disponibile, astfel incat sa se respecte planificarea proceselor care concura la
realizarea produselor;
e) Evaluarea modului de functionare a SMC, care se realizeaza prin analizarea sistematica si planificata a
functiilor sale, in cadrul sedintelor de analiza ale conducerii.
f) Date referitoare la Analiza managementului se regasesc si in MC societate.
Conform cerintelor standardului, persoanele cu responsabilitati in managementul organizatiei,
persoanele desemnate cu activitati de inspectie, control si verificare, precum si auditorii interni, au fost
abilitate prin decizii semnate de catre Directorul executiv.
Orientarea catre client
Date referitoare la orientare catre client, intelegerea si satisfacerea cerintelor si asteptarilor partilor
interesate sunt prezentate in MC la nivel de societate.
Managementul societatii identifica necesitatile si asteptarile personalului sau in privinta
recunoasterii, satisfactiei profesionale si a dezvoltarii individuale.
Cod

11

a)
b)
c)
d)

In ceea ce priveste relatiile interne, in statia de mixturi asfaltice:


Are stabilite clar responsabilitati in domeniul sanatatii si securitatii;
Tine seama de impactul asupra mediului;
Identifica cerintele legale si reglementarile aplicabile;
Identifica impacturile actuale si potentiale ale produselor, proceselor si activitatilor asupra statiei de
mixturi asfaltice, comunitatii locale, mediului si sanatatii umane.

Politica in domeniul calitatii


*
*
*
*
*

Managementul de varf defineste la nivelul organizatiei politica in domeniul calitati, care este:
Adecvata scopului organizatiei;
Include,angajamentul sau privind satisfacerea cerintelor clientilor sai si imbunatatirea continua si
eficace a SMC;
Cadrul pentru obiectivele calitatii;
Comunicata si inteleasa in organizatie inclusiv in statia de mixturi asfaltice;
Analizata pentru adecvarea ei continua.

Politica in domeniul calitatii este documentata in Declaratia de politica in domeniul calitatii semnata
de Directorul executiv si se regaseste in MC la nivel de organizatie.
Planificare
Obiectivele calitatii
Obiectivele stabilite de managementul organizatiei, documentate sunt specificate in Declaratia de
politica in domeniul calitatii din MC societate.
Planificarea sistemului de management al calitatii
Directorul executiv, impreuna cu personalul din conducerea societatii, realizeaza anual
planificarea calitatii pentru societate si pentru statiile de mixturi asfaltice ale societatii.
Planificarea calitatii defineste procesele realizarii eficacea obiectivelor in domeniul calitatii si
cerintelor referitoare la calitate in conformitate cu strategia societatii.
Elementele de care se tine cont pentru realizarea planificarii calitatii sunt prezentate in MC la nivel
de organizatie.
Planificarea calitatii este redata prin urmatoarele documente/ inregistrari provenite din procesele de
realizare a produsului si procese suport:
a) Bugetul de venituri si cheltuieli;
b) Planificarea estimativa a productiei;
c) Standarde nationale, cerinte legale si de rglementare;
d) Program de investitii;
e) Program de reparatii/revizii;
f) Programul anual al achizitiilor publice;
g) Program de instruire personal;
h) Obiectivele calitatii.
Conducerea societatii analizeaza sistematic aceste elemente ale planificarii calitatii pentru a se asigura
de eficacitatea proceselor organizatiei si inclusiv a statiilor de mixturi asfaltice.
Responsabilitate, autoritate si comunicare
Responsabilitate si autoritate
Managementul de varf se preocupa si se asigura ca responsabilitatile si autoritatile sunt definite si
communicate/repartizate in cadrul organizatiei si in particular statiei de mixturi asfaltice Iasi prin:
Cod

12

a) Responsabilitati clare definite in Fisa postului pentru fiecare angajat, atat profesionale cat si de
respectare si aplicare a prevederilor specificate in documentatia SMC;
b) Definirea competentelor in interiorul organizatiei, tinand seama de functia fiecarui angajat, precum si
a relatiilor de colaborare, subordonare, coordonare;
c) Conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2009, persoanele desemnate cu activitati de
inspectie, control si verificare au fost abilitate prin decizii semnate de catre Directorul executiv.
Comunicare interna
Managementul de varf se asigura ca:
a) Sunt stabilite canale adecvate de comunicare in cadrul punctului de lucru si la nivelul intregii
societati;
b) Comunicarea se refera la eficacitatea SMC.
. Toate informatiile de ordin administrativ, profesional, tehnic sau de asigurarea calitatii sunt date de
intrare in fluxul informational pentru diferitele procese care se desfasoara in cadrul statiei.
Organizatia si-a propus sa mentina in cadrul sau un mediu deschis si cooperant care sa stimuleze
personalul, sa inteleaga mai bine ce trebuie sa faca, fiecare in parte, pentru a realiza impreuna obiectivele
comune.
Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca este stabilita o comunicare interna in
organizatie si se aduce la cunostinta personalului politica, obiectivele, cerintele si informatiile privind
eficacitatea SMC. Comunicarea se realizeaza prin sedinte, intalniri de lucru, note, decizii, documente si
date scrise, comunicatii telefonice etc., fiind un proces continuu.
Date suplimentare privind comunicarea interna se regasesc in MC la nivel de organizatie.
Analiza efectuata de management
Analiza efectuata de management este un proces important al SMC, desfasurandu-se planificat si
documentat conform procedurii operationale Analiza efectuata de management. In vederea sedintei de
analiza, RSMC intocmeste Raportul de analiza a functionarii SMC, pe care il prezinta managementului de
varf.
MANAGEMENTUL RESURSELOR
Infrastructura
Prezentarea generala a statiilor de mixturi asfaltice ale societatii SC S.C.................. SRL Iasi
Societatea dispune de 1 statei de mixturi asfaltice repartizate astfel:
Infrastructura utilizata in cadrul statiilor de mixturi asfaltice pentru realizarea confromitatii cu
cerintele produsului include:
a) Instalatii tehnologice pentru producerea mixturi asfalticelor;
b) Buncare alimentare statie;
c) Spatii de depozitare a agregatelorr: padocuri cu pereti despartitori, platforme betonate;
d) Utlitati; retea de distributie pentru energie electrica/racorduri electrice si retele interioare, tablouri
electrice generale;
e) Retea alimentare cu apa;
f) Cladire administrativa sediu statiei de mixturi asfaltice; laborator incercari materiale de constructii.
Mentenanta infrastructurii se asigura conform:
a) Programarii reparatiilor capitale a utilajelor/instalatiilor tehnologice/echipamentelor (plan de
cheltuieli, necesar de materiale), avizate de directorul executiv.
b) Programul de revizie si intretinere a echipamentelor componente ale statiei de mixturi asfaltice, care
se parcurge la inceputul fiecarui an.
Instalatii din dotarea statiilor de mixturi asfaltice
Cod

13

Statiile de mixturi asfaltice sunt compuse din:


a) Cabina de comanda;
b) Depozite de consum, componente mixturi asfaltice ;
c) Sistem de alimentare cu agregate;;
d) Sistem precis pentru dozare
e) Sistem de malaxare;
f) Sistem de comanda;
g) Benzi transportoare;
h) Tancuri depozitare bitum;
i) Sisteme de uscare pentru agregate;
j) Sisteme de incalzire a bitumului si mixturlor asfaltice;
k) Sisteme de protectie impotriva noxelor;
l) Sisteme de protectie impotriva vibratiilor;
m)Dispozitive de semnalizare avertizare alarmare;
n) Mijloace de acces cum sunt:platforme; scari; balustrade; elemente de vizitare;
Mediu de lucru
Managementul organizatiei are obligatia sa asigure mediul de lucru necesar realizarii produselor
de beton , conform cu cerintele specificate si stabilite in contracte.
Mediul de lucru, in cazul personalului executant, este delimitat in spatiile de lucru ale statiei, unde
nu intervin agenti poluanti/nocivi pentru aer,apa, sol sau personal angajat si este mentinut un mediu de
lucru propice activitatii desfasurate.
4.3.5.

Subcontractanti

Pentru analizele de laborator care nu se pot face in laborator propriu este incheiat contract cu laborator tert
atestat.
4.4. Controlul documentelor
Controlul documentelor se face conform procedurii: Controlul documentelor.
Toate documentele i informaiile ce se refer la cerinele SMI pentru pregtirea documentaiei: aviz
de mediu inclusiv documentele de provenien extern, cum ar fi standarde i desene ale clientului, sunt
meninute sub control. Modul de inere sub control al acestora este prezentat in procedura general
Controlul documentelor

Toate documentele modificabile din cadrul S.C.................. S.R.L. (n aceasta categorie intrnd:
documentele SMI, proceduri, schie, solui tehnice, planurile calitii, instruciuni etc.) respecta
urmtoarele principii generale:

fiecare document este identificat printr-un nume generic si un cod

fiecare document evideniaz stadiul ediiei in vigoare si al reviziilor

fiecare document are un numr definit de pagini numerotate

fiecare document este identificat in mod clar cu autoritatea de elaborare, avizare/ verificare si
aprobare a documentului

fiecare document are stabilit modul de difuzare si de control

fiecare document este multiplicat si difuzat intr-un numr cunoscut de copii, conform listei de
difuzare

copiile pentru care emitentul nu i asuma responsabilitatea actualizrii, avnd numai un caracter
informativ, vor fi identificate in acest sens: Copie informativa etc.

pentru fiecare tip de document este stabilit n mod precis autoritatea de revizuire i modificare.
De regul, dreptul de a modifica un document l are numai emitentul.
Cod

14

orice modificare a unui document atrage dup sine ridicarea reviziilor paginilor modificate. Acolo
unde este posibil, este de preferat ca modificrile efectuate s fie marcate, pentru a se asigura
identificarea lor rapid de ctre destinatar.
versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile n toate locurile unde se efectueaz
operaii eseniale pentru funcionarea eficient a SMI
orice modificare a unui document va fi difuzat tuturor destinatarilor de copii oficiale conform
listei de difuzare.
n cazul n care un document devine n ntregime neaplicabil, emitentul are obligaia retragerii
tuturor copiilor difuzate conform listei de difuzare.
Prin alte documente nelegnd:
documente tehnice:
o manuale, cri tehnice achiziionate n scopul mbuntirii profesionale;
o reviste la care organizaia este abonat;
o standarde, prescripii tehnice.
documente realizate de cei direct implicai n activitile S.C.................. S.R.L., pentru a se
cunoate cu exactitate problemele aprute la o lucrare pentru care se asigur urmrirea n
exploatare;
corespondena cu clienii.

De gestionarea documentelor n cadrul S.C.................. S.R.L. se ocup fiecare responsabil de proces.


Locul de pstrare si arhivare este prevzut i special amenajat pentru a preveni deteriorarea lor. Prin grija
Reprezentantului Managementului documentele sunt cuprinse n centralizatoare i sunt puse la
dispoziia utilizatorilor
5.

Proceduri de control

5.1. Materii prime


Controlul productiei de mixturilor asfaltice cuprinde toate masurile necesare pentru mentinerea
caracteristicilor mixturilor asfaltice in conformitate cu condiitiile specificate. Ele includ :
a)
selectarea materialelor
b)
proiectarea mixturilor asfaltice ;
c)
productia mixturilor asfaltice;
d)
inspectia si incercarile mixturilor asfaltice;
e)
inspectia echipamentelor de preparare si de transport a mixturilor asfaltice;
f)
controlul de conformitate.
Sistemul de control al productiei contine proceduri si instructiuni documentate, cu inregistrarile
aferente dupa cum urmeaza:
Control materii prime Anaxa 1
Controlul mixturiii asfaltice Anexa 2
Controlul fabricatiei mixturilor asfaltice Anexa 3
Manipulatre, depozitare si livrare Anexa 4
Etalonare si intretinere a instalatiei de prepararare mixturi asfaltice Anexa 5
5.2. Livrarea mixturi asfalticelor catre clienti
Livrarea mixturi asfalticelor catre clienti se face conform procedurii de livrare a mixturi asfalticelor
pentru terti.
Livrarea mixturi asfalticelor se face cu respectarea cerintelor din SR 174-1/2008, SR 174-2/1997 ,
SR 7970/2001.
Cod

15

La livrarea mixturilor asfaltice, statia de mixturi asfaltice elibereaza urmatoarele documente:


a) aviz de insotire a marfii
b) declaratie de conformitate
c) alte documente solicitate de client
Dupa inspectiile si incercarile finale sunt luate masuri pentru protectia calitatii produsului finit.
Livrarea mixturilor asfaltice se face cu mijloace de transport adecvate , conform clauzelor contractuale,
in baza Avizului de expeditie, a Facturilor eliberate de compartimentul financiar contabil si a
Certificatului de calitate / declaratie de conformitate.

6.

Controale si incercari

6.1. Generalitati
Controlul productiei de mixturilor asfaltice cuprinde toate masurile necesare pentru mentinerea
caracteristicilor mixturilor asfaltice in conformitate cu condiitiile specificate. Ele includ :
g)
selectarea materialelor
h)
proiectarea mixturilor asfaltice ;
i)
productia mixturilor asfaltice;
j)
inspectia si incercarile mixturilor asfaltice;
k)
inspectia echipamentelor de preparare si de transport a mixturilor asfaltice;
controlul de conformitate
Materii prime
6.2.1 Cerinte de baza pentru materiile prime
Materialele componente trebuie s fie conforme specificaiilor i cerinelor impuse de standardele SR
174-1/2009, SR172-2/1997, SR 7970/2001 Materialele componenete ale mixturilor asfaltice nu trebuie sa
contina substante nocive in cantitati care pot avea un efect daunator asupra caracteristicilor mixturilor
asfaltice
Sunt evaluati si selectati furnizorii pe baza capabilitatii acestora de a furniza un produs certificat.
Materialele aprovizionate se receptioneaza de catre comisia de receptie, numita prin decizie interna si
se respecta procedurile interne referitoare la depozitarea acestora.
Laboratorul recolteaza esantioane din materia prima aprovizionata la frecventa stabilita prin PCCVI,
aplica procedurile de lucru ale laboratorului pentru verificarea calitatii acestora , interpreteaza rezultatele, le
inregistreaza. Formuleaza rapoarte de neconformitate cand acestea nu corespund cerintelor contractuale sau
normelor in vigoare.
Depozitarea materialelor si manipularea acestora sa se faca astfel incat sa nu se contamineze cu alte
materiale si sa-si pastreze caracteristicile initiale.
Laboratorul respecta PCCVI-urile in ceea ce priveste inspectia materialelor si cerintele din SR
174-1/2009, SR172-2/1997, SR 7970/2001
6.2

6.2.2 Receptia materialelor si produselor


Receptia produselor de la furnizori si beneficiari, primite in depozitele statiei de mixturi asfaltice,
se realizeaza de catre Comisia de receptie numita prin decizie interna.
La primirea produselor/materialelor se asigura efectuarea urmatoarelor activitati :
a) receptionarea produselor la primirea acestora ;
b) asigurarea conditiilor adecvate pentru depozitare si conservare cat si verificarea periodica a pastrarii
acestor conditii
c) tinerea sub control a produselor primite incepand cu momentul primirii si pana la introducerea in
opera ;
Cod

16

d) anuntarea beneficiarului , in scris despre orice produs neconform sau deteriorat


In statia de mixturi asfaltice s-au definit si implementat procese pentru identificarea, manipularea,
ambalarea, depozitarea, protejarea si livrarea produselor, procese care sa previna distrugerile, deteriorarile
sau utilizarea improprie in timpul fabricatiei si la livrarea/transportul produsului.
6.2.3. Manipulare
7.9.1. Manipularea produselor aprovizionate se face cu mijloace de transport adecvate si cu incarcator
frontal , in zone special amenajate, iar personalul este instruit cu cerintele procedurilor in vigoare, astfel
incat sa previna amestecul sau impurificarea acestora.
6.2.4. Depozitare
La primirea produselor in depozit se face receptia calitativa a acestora. Depozitarea produselor
acceptate se face in spatii corespunzatoare care sa le asigure pastrarea caracteristicilor calitative, pe tipuri,
loturi sau sarje.
Gestionarea evidentei se face prin Registrul de evidenta intrari iesiri si Fisa de magazie, ce
contin dupa caz, urmatoarele informatii :
a) Provenienta materialului/produsului depozitat;
b) Numarul comenzii;
c) Data de fabricatie;
d) Calitatea materialului;
e) Cantitatea;
f) Data introducerii in depozit;
g) Data scoaterii din depozit.
Primirea unui material/produs in depozit se face pe baza Avizului de expeditie, iar eliberarea se
face cu Bon de consum sau Bon de predare primire, iar scoaterea materialelor sa se faca cu manipulari
minime.
6.2.5. Conservare
Avand in vedere natura produselor realizate de statia de mixturi asfaltice, se impun masuri speciale
pentru protejarea acestora impotriva incendiilor, deteriorarilor, temperaturilor scazute, etc.
Piesele de schimb si dupa caz anumite echipamente sunt conservate de catre furnizor si protejate
in incinta statiei in conformitate cu instructiunile de lucru emise de furnizori.
Pentru agregatele utilizate la prepararea mixturi asfalticelor si mortarelor nu necesita conditii
speciale de conservare, fiind pastrate in padocuri.
6.2.6. Controlul si incercarile pentru agregate
Inspectia/Incercarea
Scop
1 Incercari ale
Pentru a se verifica aptitudinea
caracteristicilor intrinseci
prevazuta pentru utilizare
ale agregatului (rezistenta
mecanica etc)
2
Control al documentelor de Pentru a se verifica ca produsul
livrare
livrat este conform cu comanda
si ca provine din sursa
convenita
3
Cod

Verificare organoleptica a
depozitului de materiale

Pentru o comparare cu aspectul


normal in raport cu sursa, cu

Frecventa minima
Aprobare a sursei de
aprovizionare inainte de
utilizarea initiala conform EN
13043
La fiecare livrare

Zilnic
17

Inspectia/Incercarea

Scop
granulozitatea, cu forma si cu
impuritatile
Pentru a se evalua
conformitatea cu o norma sau
cu o alta granulozitate stabilita

Analiza prin cernere

Forma, indice de concasare Pentru a se evalua


etc.
conformitatea cu o norma sau
cu o alta granulozitate stabilita

Continut de apa

Controlul procedeelor

6.2.7. Controlul si incercarile pentru filere


Inspectia/Incercarea
Scop
1 Incercari referitoare la
Pentru a se verifica aptitudinea
caracteristicile intrinseci
prevazuta pentru utilizare
ale filerelor (masa
volumica aparenta, puterea
de rigidizare)
2
Control al borderoului de
Pentru a se verifica ca produsul
livrare
livrat este conform comenzii si
ca provine din sursa stabilita
3

Analiza prin cernere

Pentru a se verifica
conformitatea cu un standard
sau cu o alta granulozitate
aprobata

6.2.8. Controlul si incercarile pentru lianti


Inspectia/Incercarea
Scop
1 Proprietati intrinseci ale
Pentru a confirma
liantului
caracteristicile produsului si
conformitatea acestuia cu
specificatiile adecvate
2
Control al borderoului de
Pentru a se verifica ca produsul
livrare
livrat este conform cu comanda
si ca provine din sursa
convenita
3

Temperatura

Proprietati ale tipului de


bitum(penetratie, punct de
inmuiere sau vascozitate)
Controlul

5
Cod

Frecventa minima
a) la prima livrare provenita
dintr-o noua sursa
b)in caz de dubiu, urmare a
controlului organoleptic
c) 1 pentru 2000 tone
a) la prima livrare provenita
dintr-o noua sursa
b)in caz de dubiu
c) cum este indicat in planul
calitatii
Cum este indicat in planul
calitatii
Frecventa minima
Aprobare a sursei de
aprovizionare inainte de
utilizarea initiala conform EN
13043
La fiecare livrare

a) la prima livrare provenita


dintr-o noua sursa
b) cum este indicat in planul
calitatii
Frecventa minima
Aprobare a sursei de
aprovizionare inainte de
utilizarea initiala conform EN
12591
La fiecare livrare

Pentru a se verifica ca
temperatura liantului se
situeaza in limitele autorizate
ale intervalului de temperatura
Pentru a se verifica
conformitatea cu specificatia

La fiecare livrare

Pentru a se compara cu

La fiecare livrare sau in fiecare

1 pentru 300 tone

18

Inspectia/Incercarea
organoleptic(control pe
esantion sau pe cisterna)

Scop
proprietatile percaptibile
normale

Frecventa minima
zi, in cisterne

6.2.9. Controlul si incercarile pentru Aditivi


1

Inspectia/Incercarea
Incercari adecvate pentru
determinarea
caracteristicilor intrinseci

Scop
Pentru a confirma
caracteristicile produsului sau
pentru a se verifica
conformitatea sa cu specificatia

Control al documentelor de Pentru a se verifica ca produsul


livrare
livrat este conform cu comanda
si ca provine din sursa
convenita
Controlul organoleptic al
aditivului

Pentru a se compara cu
aspectul normal

Frecventa minima
a) Aprobare a sursei de
aprovizionare inainte de
utilizarea initiala
b) Cum este indicat in planul
calitatii
La fiecare livrare

La fiecare livrare, daca este


posibil; daca nu, conform
planului calitatii

6.2.10 Controlul si incercarile pentru Mixtura recuperata


1

Inspectia/Incercarea
Controlul organoleptic

Scop
Pentru a se permite separarea
pe tip, sortarea compusilor
periculosi sau nocivi

Clasificarea agregatelor
recuperare(control vizual
referitor la angularitate,
tipul petrografic)
Continut de apa

Pentru a se evalua aptitudinea


de utilizare in diferite
amestecuri
Controlul procedeelor

Frecventa minima
In timpul receptiei fiecarui lot
trimis(in caz de dubiu, de
exemplu continut de gudron,
este necesara o incercare
suplimentara)
1 pentru 1000 t

Cum este indicat in planul


calitatii

6.3. Mixtura asfaltica preparata


Controlul conformitatii mixturilor asfaltice
Frecventa minima de esantionare este stabilita prin PCCVI si este conform SR EN 174-1/2009
Controlul si incercarile pentru Mixtura
Inspectia/Incercarea
Scop
Frecventa minima
1 Controlul organoleptic al
Pentru a se compara cu
La fiecare sarja
mixturii
aspectul normal in raport cu
granulozitatea, uniformitatea
amestecului si omogenitatea
anrobarii
2
Temperatura
Pentru a se asigura ca
a) Conform cerintelor de la 5.3
materialul este conform cu
SR EN 13108-21/2008
specificatiile sau alte cerinte
b) Oricand sunt prelevate probe
3 Granulozitate si continut
Pentru a se asigura ca
A se vedea anexa A
Cod

19

Inspectia/Incercarea
de liant
4
5

Alte caracteristici care


figureaza in specificatiile
tehnice
Caracteristicile vehiculelor
care livreaza mixtura
asfaltica prin evaluare
vizuala
Curatenia vehiculelor care
livreaza mixtura asfaltica
prin evaluare vizuala

Scop
materialul este conform cu
specificatiile
Pentru a se evalua
conformitatea

Frecventa minima
Cum este indicat in planul
calitatii

Pentru a se verifica
conformitatea izolarii

Inainte de prima utilizare


In caz de dubiu

Pentru a se evita contaminarea

Inainte de fiecare incarcare

Evaluarea conformitatii se face pornind de la rezultatele incercarilor individuale sau media pe patru probe
conf tabel A1 din SR EN 13108-21/2006
7. Neconformitate
7.1 Generalitati
Identificarea si raportarea produselor neconforme constituie datoria si responsabilitatea tuturor
membrilor statiei de mixturi asfaltice.
Identificarea si consemnarea neconformitatilor se face in urmatoarele etape ale activitatilor:
a) la receptia materialelor si produselor primite de la furnizori;
b) la eliberarea din depozit a materialelor si produselor;
c) in timpul executiei produselor si verificarii acestora;
d) la livrarea produselor catre beneficiari;
e) urmare a activitatilor de audit.
In urma analizei produselor neconforme se pot decide urmatoarele actiuni:
a) autorizarea utilizarii, eliberarii sau acceptarii cu derogare a produsului, de catre o autoritate relevanta
si de catre client;
b) reprelucrarea pentru a satisface conditiile specificate;
c) reclasare pentru alti utilizatori;
d) respingere sau rebutare;
e) verificarea rezultatelor incercarilor si daca acestea sunt valabile, luarea de masuri pentru eliminarea
erorilor;
f) daca neconfromitatea este confirmata prin repetarea incercarilor, se intreprind actiuni de corectie;
g) cand se confirma neconformitatea cu specificatia ca nu a fost evidentiata in momentul livrarii, se
avertizeaza elaboratorul si utilizatorul pentru a se evita pagubele in consecinta;
h) se consemneaza toate actiunile intreprinse.
7.2. Actiuni corective si preventive pentru deficiente in functionarea statiilor de mixturi asfaltice
8.7.1. In situatiile in care, cu ocazia auditurilor interne, a verificarilor periodice sau a controalelor
efectuate de ISC, in activitatea statiei de mixturi asfaltice sunt constatate deficiente cu implicatii asupra
calitatii mixturi asfalticelor produse, acestea se comunica organismului de atestare in 24 de ore, care va
proceda la una din urmatoarele masuri, functie de natura deficientelor:
a) Limitarea productiei statiei de mixturi asfaltice;
c) Oprirea functionarii statiei de mixturi asfaltice.
Cod

20

8.7.2. In cazul limitarii productiei si opririi functionarii, reluarea activtatii in conditii normale se va face
pe baza reconfirmarii certificatului de atestare de catre comisia de atestare.
8.7.3. In vederea rezolvarii neconformitatilor constatate cu ocazia auditului intern, a verificarilor periodice
sau a inspectiilor efectuate de organismele abilitate, in statia de mixturi asfaltice se vor lua masuri
corective sau preventive , dupa caz.
8.7.4. Aducerea la indeplinire a actiunilor corective se comunica in maximum 24 de ore organului
constatator pentru a decide.
7.3.

Tratarea neconformitatilor

7.3.1. Tratarea neconformitatilor constatate asupra materialelor componente - In cazul NC lor


constatate asupra materialelor componente se va proceda conform procedurii Tratarea neconformitilor
la recepia materiilor prime
7.3.2.Tratarea neconformitatilor constatate asupra conformitatii mixturilor asfaltice - Se va proceda
conform procedurii Controlul Produsului Neconform
7.3.3. Tratarea reclamatiilor clientilor - Reclamatiile clientilor consituie si NC si se trateaza conform
procedurii Tratarea reclamaiilor clientilor
7.3.4 Tratarea neconformitatilor constatate de catre organismele de inspectie si control - Tratarea
neconformitatilor constatate de catre organismele de inspectie si control se face conform procedurii
Controlul Produsului Neconform .
7.3.5 Tratarea neconformitatilor metrologice
In situatia in care se constata ca, in urma verificarilor, un mijloc de masurare si incercare prezinta
erori mai mari decat cele tolerate, se evalueaza impactul acestei abateri asupra rezultatelor masuratorilor
si se decide oportunitatea repetarii verificarilor a caror rezultate sunt incerte.
8.8.5.2. Cand se constata ca:
a) Dispozitivul a suferit o avarie;
b) A fost supus unei suprasarcini sau a fost manipulat gresit;
c) Prezinta o functionare anormala;
d) Functionarea corecta este indoielnica;
e) A depasit intervalul de confirmare metrologica stabilit;
f) Prezinta o violare a integritatii sigiliului;
Se aplica eticheta DEFECT.
Dispozitivele de masurare si monitorizare care nu sunt utilizate din motive ce nu tin seama de
starea lor de functionare, se eticheteaza cu eticheta CONSERVARE.
8. Echipamente de control, de masurare si de incercare
8.1. Controlul echipamentelor de lucru
Centralele, echipamentul si mijloacele de transport trebuie sa fie supuse unui sistem de intretinere
planificata si trebuie sa fie mentinute in conditii de functionare eficienta, astfel incat sa nu afecteze
caracteristicile si cantitatea de beton.
Pentru a asigura buna funcionare a dispozitivelor de stocare , echipamentelor de dozare , malaxare i
transport , precum i a echipamentelor de comand se efectueaz un control al acestora , conform progamelor
de ntreinere periodic ( zilnica, saptamanala, lunara sau alte perioade), pe timp friguros si calduros.
intretinerea este asigurata de catre personalul Atelierului de Intretinere Reparatii , conform programelor
elaborate de catre seful Atelierului si aprobate de catre Directorul Executiv .
Tipul si frecventa inspectiilor si incercarilor efectuate asupra echipamentelelor este data prin
progamele de intretinere periodica definite prin procedurile operationale de intretinere a statiilor de mixturi
Cod

21

asfaltice si prin procedura Mentenanta utilajelor si echipamentelor si va fi conforma tabelului de mai jos :
Element al instalatiei
Control/incercare
Obiectiv
Frecventa minima
industriale
Pentru a se asigura ca
Control vizual cum este
echipamentul de cantarire
descris in proceduri
Zilnic
functioneaza corect
Echipament de
cantarire
Incercare de control al
Pentru a se verifica ca
a) la instalare
exactitatii cantaririi
exactitatea este coforma cu
b) anual
(reetalonare)
cerintele din planul calitatii
c)in caz de dubiu
La primul lot al
Pentru a se asigura ca
zilei care contine
Control organoleptic
distribuitorul functioneaza
aditivi
corect
Distribuitori de aditivi
Incercare de control al
Pentru a se verifica ca
a) la instalare
exactitatii descris in
exactitatea este coforma cu
b) anual
proceduri
cerintele din planul calitatii
c)in caz de dubiu
Comparare intre
Pentru a se verifica ca
a) la instalare
Debitmetre
cantitatile reale si
exactitatea este coforma cu
b) anual
cantitatea masurata
cerintele din planul calitatii
c)in caz de dubiu
Comparare intre masa
reala a materialelor
Sistem de dozare (in
componente in siloz si
Pentru a se asigura ca
a) la instalare
cazul instalatiilor in
masa prevazuta
exactitatea dozarii este coform b) anual
flux discontinuu)
utilizandu-se metoda
planului calitatii
c)in caz de dubiu
prescrisa in planul
calitatii
Comparare intre masa
reala a intr-un interval de
Sistem de dozare (in
Pentru a se asigura ca
a) la instalare
timp masurat si masa
cazul instalatiilor in
exactitatea dozarii este coform b) anual
prevazuta folosind
flux continuu)
planului calitatii
c)in caz de dubiu
metoda prescrisa in
planul calitatii
Control vizual conform
Pentru a se asigura ca
descrierii din planul
echipamentul functioneaza
Zilnic
calitatii
corect
Echipament de control
Incercare de control al
Pentru a se asigura ca sunt
a) la instalare
al temperaturii
exactitatii conform
inregistrate temperaturile
b) anual
descrierii din proceduri
corecte
c)in caz de dubiu
NOTA In caz de dubiu se face referire la aprecierea corecta a unui operator cu experienta
Verificarea sistemului de cantarire si dozare se va face saptamanal conform procedurii Verificarea
sistemului de cantarire si dozare .
8.
Inregistrari
9.1. Inregistrari ale calitatii
Sunt considerate inregistrari ale calitatii :
a) Nomenclatorul de mixturi asfaltice
b) Registru retete mixturi asfaltice
a) Chestionarul de autoevaluare a statiei de mixturi asfaltice
b) Registrul de neconformitati al statiei de mixturi asfaltice
Cod

22

c) Registrul de reclamatii al clientilor statiei de mixturi asfaltice


f) Inregistrarile NC lor constatate precum si cele ale actiunilor corective intreprinse
Sunt considerate deasemenea inregistrari ale calitatii inregistrarile proceselor la care face referire
prezenta procedura , procese ce sunt detaliate in procedurile corespunzatoare proceselor.
Inregistrarile calitatii identifica autoritatea de inspectie responsabila pentru eliberarea produsului
si sunt pastrate si arhivate in conformitate cu cerintele procedurii Controlul inregistrarilor .
Inregistrarile inspectiilor si incercarilor ( inregistrarile calitatii ) care fac dovada ca mixtura
asfaltica este sau nu este conforma cerintelor standardelor in vigoare sunt pastrate si arhivate de catre seful
statiei de mixturi asfaltice si de catre seful laboratorului S.C.................. la locul de desfasurare al activitatii
Toate datele referitoare la controlul productiei sunt inregistrari ale calitatii si se inregistreaza in
Registrele de incercari ale laboratorului, transmitandu-se concluzii catre seful statiei de mixturi asfaltice.
Corectiile stabilite de catre laborator se inregistreaza in Registrul de corectii, existent la statiile ce
deservesc sectia de prefabricate.
9.2. FORMULARE
9.2.1 Lista formularelor din statiile de mixturi asfaltice

Fia de autoevaluare a staiei de mixturi asfaltice


cod:
Nomenclatorul tipurilor de mixturi asfaltice
Registru intrari bitum
cod: F
Registru intrari agregate
cod: F
Registru intrari aditivi
cod: F
Registru evidenta mixturi asfaltice
cod: F
Transpunere retete in statie
cod: F
Registru de verificare periodica a echipamentelor de cantarire si dozare
Registru de neconformitati a statiei de mixturi asfaltice
Registru reclamatii

9.2.2. Lista formularelor compartimentelor si documentelor interactive ce contribuie la calitatea


productiei statiei de mixturi asfaltice
9.

Instruirea personalului

Activitatea de instruire a personalului din cadrul organizaiei se desfoar n baza planificrilor anuale
ntocmite de Compartimentul Resurse Umane conform necesitilor de instruire exprimate de fiecare
compartiment i include att cursuri desfurate n cadrul organizaiei ct i cursuri externe prin
participri la colarizri, cursuri de perfecionare, conferine, simpozioane, informri etc.
Stabilirea necesarelor de instruire
Necesarul de cursuri este emis de ctre fiecare compartiment, incluznd att teme de specialitate (tehnici,
metodologii etc.), n domeniul calitii, ct i pe probleme de mediu i sntate i securitate ocupaional.
Planificarea instruirii
Planul anual de instruiri se face de ctre Responsabilul Resurse Umane n baza Necesarelor de
instruire primite de la fiecare compartiment n trimestrul I sau IV al fiecrui an, cuprinznd activitile de
Cod

23

instruire necesare pentru anul n curs sau anul urmtor, corelate cu necesitile de competen ale
personalului i cu obiectivele conducerii i este supus aprobrii Directorului General.
La elaborarea Planului anual de instruiri se au n vedere urmtoarele:

nivelul de pregtire general, experiena i competena care sunt necesare pentru ndeplinirea
sarcinilor curente aferente fiecrui loc de munc;

cerinele de instruire specifice;

cerinele specifice domeniului calitii;

cerine legate de aspectele de mediu reale i poteniale;

cerine legate de pericolele, riscurile pentru sntatea si securitatea ocupationala, precum si


metodele de control al acestora;

identificarea activitilor/problemelor/temelor pentru care este necesar instruirea i formarea


personalului.

Efectuarea instruirii
Directorul General numete n baza unei decizii interne Comisia de Evaluare a Instruirii pentru
verificarea cunotinelor acumulate n urma instruirilor interne efectuate.
Responsabilul Resurse Umane stabilete participanii la cursurile de instruire conform Planului anual
de instruiri i arhiveaz Rapoartele de instruire .
Lectorii cursurilor de instruire trebuie s asigure tematici/suporturi de curs.
Instruirea personalului n domeniul calitii i mediului se realizeaz:

cu ocazia sarcinilor i responsabilitilor atribuite;

cnd i schimb zona de responsabilitate;

ori de cte ori SMI este revizuit;

cu ocazia cursurilor de instruire i de specializare.


Instruirea angajailor n domeniul securitii i sntii ocupationale se realizeaz prin: instructajul
introductiv general, la locul de munc i periodic.
Instructajul introductiv general se face: noilor ncadrai n munc, celor transferai de la o unitate la alta,
celor venii n organizaie ca detaai, persoanelor aflate n organizaie n perioada de prob etc. pe baza
programului de desfurare ntocmit de ctre Coordonator activitate protectia muncii i aprobat de
ctre Directorul General, i care are ca scop informarea asupra activitilor specifice organizaiei,
principalelor msuri de protecie a muncii care trebuie respectate n timpul lucrului, riscurilor de
accidentare, legislaia privind sntatea i securitatea ocupationala n vigoare, consecinele posibile ale
necunoaterii i nerespectrii legislaiei.
Durata instructajului depinde de specificul activitii, complexitatea proceselor, gradul de mecanizare i
automatizare i nivelul de pregtire al angajailor.
Instructajul la locul de munc se face dup instructajul introductiv general i are ca scop prezentarea
riscurilor, a msurilor de prevenire specifice locului de munc i a prevederilor normelor specifice de
securitate a muncii, a instruciunilor proprii. Instructajul se face de ctre eful Compartimentului i
include demonstraii practice.
Instructajul la locul de munc se face pe baza prevederilor normelor specifice de securitate a muncii, a
instruciunilor proprii elaborate pentru locul de munc specific.
Cod

24

Instructajul periodic se face de ctre eful Compartimentului specific, ntregului personal i are ca scop
aprofundarea normelor de protecie a muncii, cuprinznd i demonstraii practice, dac este cazul.
Instructajul se face de ctre persoane cu o bun pregtire tehnic, cunotine de specialitate i caliti
psiho-pedagogice i care au diplom/certificat acordat de ctre Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale.
Instructajul de protecie a muncii se consemneaz n Fia individual de instructaj (tipizat) imediat dup
efectuarea instructajului.
Pentru vizitatorii n grup se ntocmesc Fie de instructaj colective (tipizat).
Pentru personalul tehnic din instituii i institute de cercetare i proiectare, precum i pentru delegaii
strine, este obligatorie prezena unui nsoitor din organizaie, fr a se ntocmi Fi de instructaj.
Evaluarea instruirilor
Instruirile vizeaz cunoaterea i aplicarea documentelor SMI, a procedurilor operaionale specifice, a
legislaiei in vigoare, a normelor, a standardelor, instruciuni etc. i se finalizeaz cu teste de evaluare.
Rezultatele testrilor se consemneaz n Rapoartele de instruire de ctre Comisia de Evaluare a
Instruirii.
Instruirile externe se finalizeaz cu Certificate/Diplome/Autorizaii emise de organizaiile care au efectuat
instruirea.
Responsabilul Resurse Umane raporteaz la sfritul fiecrui an situaia instruirilor n cadrul analizelor
efectuate de management.
Detalierea procesului de instruire se face n procedura generala Instruirea personalului,

Cod

25