Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007

Biologie vegetal

Prob scris la biologie


i animal - clasele a IX- a i a X- a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Proba: e/f
Varianta 10

Scrie i pe foaia de examen litera corespunz toare r spunsului corect. Este corect o
singur variant de r spuns.
1. Faciliteaz schimbul de substan e cu mediul:
a) centrozomul
b) plasmalema
c) mitocondria
d) ribozomul
2 puncte
2. Prin meioz se formeaz :
a) embrionul
b) ovarul
c) ovulul
d) zigotul
2 puncte
3. Amfibienii adul i au:
a) ureche extern
b) respira ie dubl
c) inim tetracameral
d) nutri ie autotrof
2 puncte
4. Branhiile sunt caracteristice:
a) ciclostomilor
b) mamiferelor
c) p s rilor
d) reptilelor
2 puncte
5. Receptorii vizuali sunt localiza i n:
a) coroid
b) cornee
c) retin
d) sclerotic
2 puncte
6. Structural, cerebelul este format din:
a) bulb, punte, mezencefal
b) talamus i hipotalamus
c) substan cenu ie i alb
d) emisfere cerebrale
2 puncte
7. Oasele pneumatice sunt caracteristice:
a) amfibienilor
b) p s rilor
c) pe tilor
d) mamiferelor
2 puncte
I.

Biologie vegetal i animal


clasele a IX-a i a X-a, proba e/f

Varianta 10

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

8. Au fecunda ie extern :
a) mamiferele
b) p s rile
c) pe tii
d) reptilele
2 puncte
II.
1. Coloana B cuprinde reprezentan ii unor grupe sistematice, iar coloana A taxonii c rora le
apar in. Scrie i pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifr a coloanei A i litera
corespunz toare din coloana B.
A
B
1. briofite
a) m tasea broa tei
2. ciliofore
b) euglen
3. clorofite
c) ferig
4. pteridofite
d) mu chi de p mnt
e) parameci
8 puncte
2. Coloana B cuprinde exemple de ncreng turi, iar coloana A reprezentan i ai regnului animal
care apar in ncreng turilor respective. Scrie i pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifr
a coloanei A i litera corespunz toare din coloana B.
A
B
a) artropode
1. coral (m rgean)
b) celenterate (cnidari)
2. insect
c) molu te
3. lipitoare
d) viermi inela i
4. pas re
e) vertebrate
8 puncte
III.
1. Procesul de fotosintez se desf oar n cloroplaste.
a) Scrie i ecua ia chimic a fotosintezei.
b) Preciza i patru elemente structurale ale cloroplastului i rolul acestuia.
c) Explica i de ce plastidele incolore nu particip la procesul de fotosintez .
11 puncte
2. Excre ia este procesul de eliminare a produ ilor toxici, rezulta i prin metabolism.
a) Enumera i c ile extrarenale la mamifere.
b) Preciza i trei particularit i morfo-anatomice ale sistemului excretor la p s ri.
c) Denumi i unitatea structural i func ional a rinichiului; preciza i rolul acesteia.
11 puncte
IV. Se ncruci eaz un soi de porumb cu boabe ro ii - caracter dominant, homozigot pentru
acest caracter, cu un soi de porumb cu boabe galbene - caracter recesiv. Notnd cu R
gena dominant i cu r - gena recesiv , stabili i:
a) genotipul p rin ilor;
b) genotipul i fenotipul indivizilor din F1;
c) num rul i genotipurile combina iilor din F2, ob inute prin ncruci area indivizilor din
F1.
10 puncte
V. Alc tui i un eseu cu tema Inima i circula ia sngelui la reptile, p s ri i mamifere dup
urm torul plan:
- inima la reptile i p s ri: compartimente, particularit i structurale i func ionale;
- prezentarea comparativ a marii i micii circula ii la p s ri i mamifere;
- rolul sistemului circulator i al circula iei sngelui n realizarea func iei de nutri ie a
vertebratelor.
26 puncte

Biologie vegetal i animal


clasele a IX-a i a X-a, proba e/f

Varianta 10