Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul/a_________________________________________________,
domiciliat/ n ________________________________ jude/sector _____________,
strada ___________________________________________________ nr. ________
bloc ___ scara ___ etaj ___ ap. ___, telefon/mobil ___________________________,
CNP ___________________, CI seria ___ Nr.___________ declar pe proprie
rspundere, cunoscnd prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul n
declaraii, c ________________________________________________________.

Data:

Semntura: