Sunteți pe pagina 1din 1

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul ........, de cetatenie ....., nascut la data de ..... la ., jud. ...,


domiciliat in ..., str....., nr. .., bl. ..., sc. .., et. .., ap. .., sector ...., legitimat cu BI/CI,
seria .., nr. ..., eliberat de ...., la data de ........, CNP ..........., imputernicesc
pe ......................, legitimat cu ...., seria .., nr ....., sa ma reprezinte la
Administratia Financiara .......... pentru depunerea declaratiilor fiscale si pentru
efectuarea oricaror demersuri, depunerea sau ridicarea oricaror documente
necesare pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent.

DATA

SEMNATURA