Sunteți pe pagina 1din 544

CATALOGUL

MANUScRISELOR

ROMANEgI

****

GABRIEL $TREMPEL
-,

II

www.dacoromanica.ro

"Itoortra

CATALOGUL

MANUSCRISELOR
ROMANESTI

vol. IV

www.dacoromanica.ro

Redactor: NICULAE GHERAN

ISBN 973-44-0040-1

www.dacoromanica.ro

GABRIEL $TREMPEL

CATALOGUL
MANUSCRISELOR
ROMANESTI
B.A.R. 4414-5920

OD
EDITURA MINTIFICA
Bucureti, 1992

www.dacoromanica.ro

Gabrielei,

sotie devotatd Isi mamci duioasd,

martord a strddaniilor mele

www.dacoromanica.ro

Ctre cititor,
Cu prezentul volum Editura tiintific6 incheie o nou6
serie bibliograficd de mare insemndtate cultural, in paginile
tomului de MO fiMd descrise ultimele 1506 manuscrise din
custodia Bibliotecii Academiei Romne (respectiv cotele
4414

5920). "
Termiarea CATALOGULUI MANUSCRISELOR ROMANESTI i-a ingkluit autorului s insiste asupra modului
de constituire a colectiei de la Biblioteca Academiei Romane,
postfata de la finele volumului jnscriindu-se ca o contributie de prim ordin in istoria bibliografiei nationale. Ea este
urmat de o cheie" bibliografic, precizindu-se corespondente. dintre vechile si actualele cote.

EDI TURA

www.dacoromanica.ro

4414

Sec. XIX (cca 1831-1833); 123 f. ; 34,5 x 23 cm.

F. 1 : < .Regulamentul Organic al Moldovei, astfel cum a fost votat de Obsteasca

Extraordinara Adunare de revizie a Moldovei, in Mitropolia din Iasi, in anul


1831 (si care in urmd a fost modificat. R. Rosetti)>.
Textul cu cerneald neagrd i rddcinie. Legaturd veche in piele. Cumpdrat
de la Maria M. Sturdza din Ddrnienesti, jud. Roman, la 9 oct. 1915.
4415 Sec. XX (prima jumdtate); 32 f.
f. 13 bis; 21 x 17 cm.
<George Bacovia, Poeme in versuri p i prozd>. Mentionilm: Plumb de tarred
(1.1) ; Nervi de toamnd (f.2); Nocturnd (1.3); Pax (1.4) ; Destul (1.5); Frig (1.6) ;
Strigoi (f.7) ; Amurg I (1.8) ; Amurg II (1.9); Vint (1.10) ; Gol (1.11); Vals de
toamnd (1.12); Toamnd (1.13); Niciodatd (1.13 bis); Romantd (1.14). Poeme
In prozd: Tirziu (1.15); In Cafeu (1.18); Van (f.21) ; intunerec (f.23);
Ninsoare (f.26) ; Moind (f. 29).
Versurile au fost republicate in: G. Bacovia, Opere. Prefatd, antologie, note,
bibliografie de Mihail Petroveanu. Text stabilit, variante de Cornelia Botez.

Editura Minerva. Bucuresti, 1978, dupd cum urmeazd: Plumb de iarnd

(p.96) ; Nervi de toarnnd (p.97) ; Nocturnd (p. 92) ; Pax, aparut sub titlul:
Intre ziduri (p.101); Destul (p. 135); Frig (p.102); Strigoi, aparutd sub titlul:
Amurg (p. 65); Amurg I, apdrutd sub titlul: Scintei galbene (p.63); Amurg II
(p.116); Vint (p.67); Gol (p.84); Vals de toamnd (p. 91); Toamnd, apdruta
sub titlul: Belsug (p.112); Niciodatd, aphrutd sub titlul: Renuntare (p.161);
r
Romanic); (p.104). Poemele in prozd: Tirziu, ln Cafeu, Van, N insoare M
a fost publicate in Opere sub titlul general: Bucdti de noapte (p.315-323).
Intunerec este republicatd, sub acest titlu, la p. 369.
Textele slut scrise cu cerneald neagrd. Ms. constituit din fragm. cumpdrate de
la Dinu Pillat, la 30 dec. 1953 si 27 mart. 1954.
4416 Sec XIX (1859); 10 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-11 (1.1-10); 27,5 x
20 cm.
F. 1: Statutele Bancei Romdne. Lipseste sfirsitul.

Textul cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la anticarul Israel Kuppermann


din Iasi, la 17 nov. 1915.
4417 Sec. XX (mijloc) ; 75 f. -9 1.1 bis ; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-72
(1.4-75) ; 27,5 x 20,5 cm.

F.1: Alexandru S. Puskin, Boris Godunov. Dramd. Versiune romaneasca


de Victor Eftimiu.
Textul cu cerneald rosie. Din arh. Victor Eftimiu, ddruitd Bibliotecii Academiei R. S. Romania prin testament si trecutd in col. in anul 1977.
4418 Sec. XX (cca 1960); 172 f ; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd ; 25"
17,5 cm.

F.1: Victor Eftimiu, Haiducii. Scenariu de film. Pentru piesa Haiducii, care
std la baza scenariului, sd se vadd: V. Eftimiu, Opere: 5, Teatru, Editura Minerva, Bucuresti, 1973, p. 251-331.
Textul cu cerneald rosie. Din arh. Victor Eftimiu, ddruitd Bibliotecii Academiel R. S. Romania prin testament si trecutri in col. in anul 1977.
4419 Sec. XX (prima jumdtate); 48 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
34 x 22,5 cm.
<Victor Eftimiu, Versuri si prozd>. Mentiondm
Peisagiu nordic (f.1) ;
Asa te port in mine (f.2) ; Femeia care cintd (f.3) ; Oglinzile (f.4) ; Rindunele

(1.6); Primdvard (1.7); Doind (f.8); Faunul (1.9); Stam tn penumbra lojii...

(1.11); Cintecul spaimei (1.12); Lui Mihail Eminescu (1.13); Singurdtliti (f.14) ;

Nu le-asculta! (f.15); Pe drumul.


CIL plopii. .

. . (f.16); 24 Ianuarie (f.17); Cu Seina


i
(f. 18); Noembrie
parizian (1.19) ; Prietenului George Baiculescu
www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

(1.20). Proza este reprezentata prin nuvela: 0 datorie de onoare (1.21-48).

Text fragmentar fara sfirsit. Unele piese au fost republicate fn suita de Opere 7.

Poezii, dup cum urmeaza: Peisagiu nordic (p.139) ; Asa te port in mtne. .

(p.175) ; Oglinzile (p.299); Doind (p.195) ; Singurdteiti (p.217) ; Nu le-ascultal


(p.221). Nuvela: 0 datorie de onoare a fost republicata In Opere 10. Nuvele,
schit,e, povestiri, p.24-74.

4420

Textul cu cerneal neagra si rosie. Din arh. Victor Eftimiu. Unele piese au
fost achizitionate de la diversi, intre anii 1957-1964.
Sec. XX (prima jumatate) ; 49 f. ; numerotatle veche cu cifre arabe, diversa ;
20 x 16 cm.
(Gala Galaction, Povestiri. eseuri>. Mentionam titturile: Impeireitia limitrofd
(1.1-7); Arnurgul de pe plai (1.8-14) ; Casa din strada Semicerc (f.15-20); Ecaterina ctitora (1.21-27) ; Mos Grigorie Groparul (f.28-34) ; Cimitirul din Ch4indu
(1.35-41) ; Cu Hamlet in lumea reveriei (1. 42-49).

Dintre titlurile de mai sus, Casa din strada Semicerc a fost republicata sub
Until: Casa amintirilor, in Galaction, Opere alese. Ed. Ingrijita de Teodor
Virgolici. Cu o introducere de D. Micu. Vol. I. Nuvele, povestiri, amintiri,
reverii, Insemnri de calatorie. Editura pentru literatura. Bucuresti, 1959,
p. 309-311.

Textul cu cerneala neagra. Cumparat de la Anticariatul de Stat, la 3 dec.


1962.
4421

Sec. XIX (cca 1889-1890) ; 277 f.; numerotatie veche cu cifre arbe: 2-275
29 x 33 cm.

(1.2-277) ;

(Jacob Negruzzi>, Amintiri din Junimea. Text pregatit pentru tipar, copiat
de mina sotiei sale Maria, cu corecturile i interventiile autorului. A fost
tiparit In prima ed. la Editura Viata Romaneasca-Alcalay. Bucuresti, 1921.
Insemnari: F. 277: Sfirsit. Trifestii Vechi sau Hermeziu <jud. Iasi>. 18891890".

4422

Textul cu cerneala neagra. Cumparat de la Gl. M. Negruzzi-Konya, la 25


mart. 1958.
Sec. XX (1951) ; 70 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri: 2-76
(1.3-70) ; 34 x 10,5 cm.
F.1: Victor Eftimiu, Pdcald ci Tandald. Scenariu de film. August-septembrie
1951.

tntre 1.69-70 textul prezinta discontinuitate, lipsind filele cu numerotatia


Veche 69-75.
4423

Textul cu cerneala rosie. Cumparat de la Anticariatul de Stat, la 9 dec. 1963.


Sec. XX (1947) ; 29 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-28 (1.3-29) ; 29,5 x

10,5 cm.

4424

F.1: Victor Eftimiu, Pelerinii. Piesd radiofonica. Decembrie 1947.


Textul cu cerneal neagra. Cumparat de la Radu Hanes, prin Anticariatul de
Stat, la 28 dec. 1981.
Sec. XIX (sfirsit) ; 6 f.; 22.5 x 17 cm.
F.1: <.Psaltichie>. Acsioane tonisite de sf<intiia) sa pdr(intele> Nectarie shimonahul, prodromit, protopsalt sAintului> Munte Aton.
Textul, cu cerneal neagra, este scris In alf abet de tranzitie. Titturile, iniiaIele si indicatiunile muzicale shit scrise cu rosu. Initiate ornate la 1.1, 2, 3 s.a.
Reproducere In culori, infatisitnd Muntele Athos, la 1.1. Legatura veche
In carton. Darla Academiei Romane de Casa Bisericii, la 13 oct. 1915.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romaneti


4425

Sec. XIX (cca 1850-1860); 21 f.; 23,5 x 16 cm.

<Miscelaneu de versuri romdnesti 3 i grecesti, mai ales de dragoste>. Mentionam:


<Doamne,cltu e de frumoasd, Lizisoara mea (1.1v)); <Tinerefea-mi sd petrecelTot

cu amar si cu chin (f.4v)> ; <In lame ndscutlVinind n-au steitut (1.5)); <Untie
sift doi pomi si-n mijloc ciusmia (1.5v)); <Luniid luminatoarelSi stele strdlucimare (1.5v)); <Nu ma pedepsi stapindlSi-mi spune da ma iubesti (1.6)> ; <Ar fi
fost cu mull mai binelDe nu te mai intilneam (1.9v)); <Amorul cind sd-ntdreste(
hare cei ce sd-nsotesc (1.10)); </. Catina?, Aideti frati intr-o unirelTara noastra e in peire (1.101); <Trista turturicd (1.11)> ; <Cu jule si cu mihnire de tine
ma osibesc (f Al' )> ; <Asa am fost ursitl Sa fizz nenorocit (1.13)>; Tu esti lumea
tu-mi esti viata (1.13' >; <Dupa atita lunga, cruda despartire (1.14)); <Zioa,
vai! se depcirteazeil Nu mi-a adus decit chin (1.15'D ; <Cdruta postii (1.15' > ;
<Linistit-a tnea viatal A peril acum, s-a dus! (1.161> ; <Mult mi e inima in
tristatal Caci prea rau ma (Jaz ursit (1.16' )> ; <0, lurid, dragd land, aseunde a ta
razd (1.17')); <Ce frumoasd esti tu, lundl Cit de falnic strdlucesti (1.18)); 0,
tinard nenorocild (1.19') ; <Trdesc in suferinici, departe d-al tau nume (1.20)> ;
Suvenirea amorului (1.21).
Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de transitie si latin. Legatura
veche in carton se pastroar.a sub legatura moderna. Daruit Academiei Humane
4426

de Casa Bisericii, la 21 sept. 1915.


Sec. XIX (a doua jumatate); 29 f.; 18,5 x 11,5 cm.
<Psaltichie>. Compositii de: Macarie ieromonahul, Iosif Naniescu, Grigore
protopsaltul.
F. 15' -17" albe.

Insemnari: F.14: Preotul Gheorghie". Este copistul ms. F. 18:

In

sfinta si marea Miercuri a patimilor, la Utrenie, tradusa si potrivita melodia

pe limba romaneasca de arhimandritul Iosif Naniescu".

F.8: in srintul i marele post, in Vinerea sAptaminei a cincea, seara la priveghiere, la slujba cintarii Acatistului, condacul glas 8, ni, tradus in romaneste, dupd cel greceqte, de fericitul parinte ieromonah Macarie".
Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de transitie. Titlurile, initiafele i indicatiunile musicale sint scrise cu rosu. Legatura veche in carton
se pastreasa sub legatura moderna. Daruit Academiei Romane de Casa Bisericii, la 26 sept. 1915.
4427 Sec. XIX (cca 183(i); 138 1.; 16 x 10,5 cm.
<Psaltichie romdno-greceascd). Compositii de: Petru Lambadarie, Hurmuz
hartofilax, Joan protopsaltul, Grigorie Lambadarie, Petru Vizantie, Dionisie
Peloponisiotul, Petru Berechet, Grigore protopsaltul, Macarie ieromonahul,
Dionisache Fotino Moraitul, losif Naniescu, Uheorghe Criteanul.
F. 111"-116" albe.
Insemnari: F. 3: 1834. losif". Numele este criptografiat. Alaturi semnatura: Iosif ierodiaconul", probabil Iosif Naniescu.
F. 84: La anul 1836, in Episcopia Buzaului, dupa cererea ierodiaconului
Iosif Naniescu, cind a tiparit Prohodul Domnului".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile musicale slut
scrise cu rosu. F'rontispiciu In penita la f.93. Initiale ornate la f.55, 56'
79 s.a. Daruit Academiei Romane de Casa Bisericii, la 13 oct. 1915.
4428 Sec. XIX (sfirsit); 16 f.; nurnerotatie veche cu cifre arabe: 1-16 (1.1-16) ; 16 x
9,5 cm.

F.1: <Psaltichie>. Irmoasele lui G. Ogurlu, prifdcute de A. Spiridon din Spartis;


ci iard s-au mai tndreptat de catra Theodor Focheas.
Textul, cu cerneala albastra, este scris In alfabet de transitie. Indicati-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

10

unile muzicale sint scrise cu rosu. Daruit Academiei Romdne de Casa


4429

Bisericii, la 13 oct. 1915.


Sec. XIX (cca 1840) ; 7 f.; 16 x 10,5 cm.

<Psaltichie>. Compozitii de Petru Lambadarie.

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile muzicak sint


scrise cu rosu. Legatura veche in carton se pastreaza sub legatura moderna.
Darla Academiei Romane de Casa Bisericii, la 26 sept. 1915.
4430

1864 (1.1); 72 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 6-143 (1.3"-72) ; 10,5 x 8,5 cm.
F. 1: Versuri sau Cintece de stea, ce sd cintd la Nasterea Domnului nostru IsusHristos <f. a.> scrisd de mine I . Stefan. Bucuresti, 1864. Mentionam: Cintarea 1:
Steaoa spre rdsdrit strdlucestel Steaoa-mparatului se iveste (1.3)); Cintarea 2:
<Steaoa sus reisare (1.4)); Cintarea 3: <Trei crai de la rdsdrit (1.5)); Cintarea 4:
<in orasul V itleem (1.7)); Cintarea 5: <Astazi noud ne-a rdsdrit (f. 8)); Cin-

tarea 6: (Slava sit aibd nesfirsital Dumnezeirea intreitit (1.8")); Cintarea 7:


<Doamne. I isuse HristoaselTa esti zori prea frumoase (1.9)); Cintarea 8: <La

nunta ce s-a intimplat (1.10v)); Cintarea 9: <Moisi si Aron (1.12)); Cintarea 10:
<0 pricind minunatal Din-ceput din lumea toatei (1.13)); Cintarea 11, Psalm
28: <Auziti aceste toatel Noroacle, neamuri si gloate ((.14)); Cintarea 12, Psalm
46: <Limbile sti salte (1.151> ; Cintarea 13: Psalm 94: <Venni cu tog dimpreuncit
Sit ne facem voe band (1.17)); Cintarea 14, Psalm 96: <Domnul stittu crai In

tam/ Tdrile stt spaimintara (1.18)); Cintarea 15: <0, prea frumoastt pustie!
(1.19 > ; <Ctntarea 16: 0, prea laudatd1Maica preacurata (f.21)); Cintarea 17:
<Ingerul a alergatISi Fecioarei a strigat ((.22)> ; Cintarea 18: <Adam dacd a
gresitl Domnul din rai 1-a gonit (1.23)); Cintarea 19: <Astdzi cel prea laudatf
Ingerul marelui sfat (1.24v)); Cintarea 20: <Acum ceasul rni a sosit/ i lumea
am pdrasit (1.28)); Cintarea 21: <DascOle prea invdtatel Cel ce-nveli scolarit

carte (1.34)); Cintarea 22: 0, amar,si grea durerel.leale fdr-de mingiiere (1.39') ;
Cintarea 23: <Pdrintele cel ceresclAdevOr dumnezeesc (1.41)); Cintarea 24:
<Sta Maica amar plingindl Linga cruce ldcrOmind (1.43")); Prorocia: <Asa ne
grdeste Domnull SO ascultdm cu tot omul (1.45)); Urare la pahar (1.47) ; <Irozii
(1.47v)); Alte deosebite cintdri. Cintarea 1. Iosif fratii sdi (1.49); Cintarea 2:
1. Heliade-Raclulescu), Cintarea dirninetii ((.51') ; Cintarea 3: Primdvara
(1.53`) Cintarea 4: Vieata omului ((.56); Cintarea 5: Nestatornicia (1.58) ;
Cintarea 6: Norocirea (1.59v) ; Cintarea 7: Zavistia (1.60v) ; Cintarea 8: Dragostea (1.64); Cintarea 9: Cdsdtoriea fericitii (1.66"); Cintarea 10: <Anton Pann),
Pusnicul (1.68); <G. Ucenescu>, La murindul (1.69v); <Astdzi natiea romdnd
Este liberii stOpind (1.72v)).
Textul cu cerneald neagra. FrOnbispicii-ui chenare In penita la f. 1, 3,5 s. a.
Initiale ornate la 1. 8, 10 17, 14 s. a. Legaturd veche In carton. Daruit Academiei
Romane de Casa Bisericii, la 13 oct. 1915.
4431 1779 (1.2) ;66 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice 1-56 ((.2-57) ; 15,5 x 10 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 2-36: Vistiriia credintei intru Domnul Dumnezdu, din viiata fi adevdratele a Dornnului si Dumnezdului nostru Iisus Hristos cuvintele fdgdduintii
lui, cele cu band, adeverintd binecredincio.silor sdi.

2. F. 36"-57": Cazanie in Simbdta cea Mare, La ingroparea dumnezdiascului


trup al Domnului Iisus Hristos. ,,Si iarasi Plinsul si Tinguirea precinstitei
Maicii lui Dumnezdu gi pentru pogorirea lui Hristos la iad.
3. F. 58-59": <Rugiiciuni). Strigare ci glasuire sufletului cdzut, zioa ci noapte,
cdtrd cerescul Dumnezda, pdrintele situ. 4. F. 60-63v: <InvOldturi>. Pentru omul crestin ce iaste invrdjbit cu cineva
nu sit sileste sit se impace curund si sO iarte pre gresitul sdu, ce line minie fipoarta

vrajba intru inima lui, www.dacoromanica.ro


care iast otravd de cumplitd moarte sufletului sdu.

Catalogul manuscriselor romdnesti

11

5. F. 64r-v : <Cintec de stea>. Text fragmentar, fir inceput.


Insemnri: F. 2: Scrisd de smeritul Costantin Diiacul, in sfinta Manstire
<a> Putnii, la anii dela Hristos 1779, mart." Cf. G. Strempel, Copisti de
manuscrise romdnesti pind la 1800, vol. I, Bucuresti, 1959, p. 33
1.66v-Coperta a II-a inter.: Sa se stie de and au trecut prin Bucovina, prin
Cimpulungul Moldovenesc, puternicul si marele Imparat Iosif, imparat
nemtascu. i n-au trecut intr-ascunsu, ci In videre a toatti lurne. $i toti 1-au
vazut cu ochii lor; care si en, nevrednicul, rn-am invrednicit a-1 vede, cum
vad pe fiestece orn, la cursul anilor de la zidire lumii 7291, iar de la minturrea lumii 1783 si pe itinie veliat 7291, iar de la Hristos 1783, In luna
lui iunii 3 zile au trecut prin Cimpulungu.
intr-aceia vreme cind au trecut pe imparat al Rimului, multi bani au dat
bacsis pe la poste <... rupt> oamenii care ii duce... si caritele acele... foarte
grele; cd unile

sasa, cite opt, cite zece cite doisprece, cite pa<trusprezece,

dte> sasasprezece cai. Si ... de greutate mare ... era la toata ... rnai bine,
care lume nu sd poate
nat ca acesta
va imparat . ..".
F. 1v: La cursul anilor de la zidirea lumii 7291, iar de la mintuirea lumii

1783, in luna lui sant <emvrie> 27 zile au rapausat potropopul Mihalachi de

la tinutul Sucevii, la care vreme au venit i loan Novi din Tara Lesascd.
Si s-au asazat la Mitropolie Sucevii, la locul unde au fost rnai inainte. Si la
aceia vreme au fugit si parintele Meletie arhimandritul in Wile turcesti cu
multa avere. i asa am rdmas noi cu totii singuri, cu plingerea i cu tinguirea
cu curgerea lacramilor neoprit i ca niste oi far-de pastori, ce umbld ratacind".
Coperta I-a interioara: I Sa sa stie de cInd rn-am apucat eu, Costandin diiac
din vestitul oras Suceava la dumnealui Anghelachi, vornic Cirnpulungului
Moldovenesc, In zioa lui Antonie cel Mare, ghenarie 17 zile, la velet 1783".
II: Incercare de condei.
F. 1: Cifrele arabe.

F. 2v, 4v, coperta a II-a interioara: D. Cuparencu".


F. 65-66: Incercari de condei.
Textul cu cerneald neagra. Frontispicii In penitl la f. 2, 36v, 60 s. a. Legaturd veche In piele. Daruit Academiei Humane de Casa Bisericii, la 13 oct.
1915.

4432

1824 (f.1); 14 f.; 17,5 x 12 cm.


F. 2: <Acatistul cuvioasei Paraschiva>. Canon de rugdciune cdtre precuvioasa
Parascheva <si alte rugdciuni>.

Insemnari: F. 1: Talmdeit de pe elinica de Costaehe Negrut.. 1824".


Textul cu cerneald neagra. Unele indicatiuni tipiconale sint scrise cu rosu.
Legatura veche in carton se pastreazd sub legatura moderna. Daruit Academiei Romdne de Casa Bisericii, la 26 sept. 1915.

Sec. XIX (cca 1888); 5 f.; 17,5 x 11 cm.


F. 2: <V. Adamachi>, Calendar eclesiastic pe 12 milioane ani.
Insemnari: F. 2: Oferit inalt presfintiei sale P<arintelui> Mitropolit a Moldovei i Sucevei etc., de catrd compilatorul i comhinatorul acestui calendar,
urrnat si de observatiune. V. Adamachi. Iassi, 23 august 1888".
Textul cu cerneald neagra. Unele cuvinte sint scrise cu rosu. Legatura veche
In pInza se pastreaza sub legatura moderna. Ddruit Academiei Romne de
Casa Bisericii, la 26 sept. 1915.
4484 1839 (1.1); 17 f.; 18 x 11,5 cm.
<Psaltichie>. Compozitii de: Dionisache Moraitul, Dionisie Peloponisiotul,
.Antim arhiereul Hariopoleos.
4438

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

12

Ingemnari: F. 11: S-au scris la oct. 15. 1839, In Buzdu".


F.14: Aghioasele care s-au cintat In Seminarul sfintei Episcopii Buzdu,
la leat 1836, dupa cele grecesti, de Iosif <Naniescu>, ce se cintd peste tot
anul la Liturghiea lui Gurd de Aur".
F. 15v: Acest Axion este alcdtuit mai Intliu In greceste de Antim arhiereul
Hariopoleos i tilmacit In rumneste de Iosif <Naniescu>, ierodiaconul al
2-lea al sfintei Episcopii Buzau, la anul 1838 sept. 7".
F.1, 6v, 7v: insemnri ale clui Iosif Naniescu din anul 1839, privind trad.
din greceste a textelor liturghice.

Textul, cu cerneald neagra, este scris In alfabet de tranzitie. Uncle titluri,

initiale i indicatiuni muzicale sint scrise cu rosu. Ddruit Academiei Romdne


de Casa Bisericii, la 13 oct. 1915.
4435 Sec. XIX (mijloc); 76 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-151 (f.1-76); 16 x
10,5 cm.
F. 1: <J. Fr. Ilegnard>,'Menemii. Comedie <in cinci acte>, tradusd din frantozeste En limba noastrd nationald de Teodor Qrosanu.

Insemndri: F.1v-2: Distributia rolurilor intocmit de Costache Caragiali.

Textul cu cerneald neagra. Legaturd veche In carton i cotor de piele. Cumpa-

rat de la anticarul Marcu Pollack, la 17 dec. 1915.


4436

Sec. XIX (mijloc); 10 f.; 28.x 9 cm.


<Cronologie. Crugul ci temelia lunii, extrase de Ghimnasie Cintdreful>.
Insemndri: F.10v: Din Tipicul cel mare al Sfintului Athon Munte scos el
scurtat precum sd vede de Ghimnasie Cintdretul, fdrd de a sd pune cuvintele
lor de fata, ci numai zilele lunilor i ceasurile . . .".
Textul, cu cerneald neagra i rosie. Legatura veche in carton se pdstreaza

sub legatura modern. Ddruit Academiei Romdne de Casa Bisericii, la


13 oct. 1915.

1873 (f.5v); 5 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-8 (f.1-4v); 21,5 x 14 cm.
F.1: <Psaltichie>. Cintare carea sd cintd de arhiereu sau, in Upset', de preofi,
la esirea soborului de preofi la serviciul de seara al bisericii, prelucrat de mine,
Nicolae Apostolescu, dupd originalul compus de rdposatul mieu frate, Teofan
ieroshimonahul fi fost superior al Schitului Izvoardle, sau Crasna <jud. Prahova?>, pe carea cintare am dedicat-6 prea sin( ii sale noulai arhiereu si titular,
episcop de Arges, Domnului Domnu Iosif .Nanescu.
Insemndri: F. 5v: N. Apostolescu, profesor de muzicd orientald bisericeascd.
Ploesti, 1873, martie 16".
Textul cu cerneald albastrd. Titlurile i indicatiunile muzicale sint scrise
cu rosu. Ddruit Academiei Romne de Casa Bisericii, la 13 oct. 1915.
4438 Sec. XX (cca 1948); 143 f.; numerotatia veche cu cifre arabe, diversa; 34
x 10,5 cm.
<Victor Eftimiu), Sima haiduceasa. <Scenariu radiofonic? in trei tablouri>.
Lipseste sfirsitul. Insemndri: F. 1: 17 iunie 1948".
Textul cu cerneald neagra. i albastrd. Din arh. Victor Eftimiu, ddruitd
Bibliotecii Academiei Romane prin testament si trecutd in col. In anul
4437

1977.

4439

Sec. XX (cca 1950); 51 f.; numerotatie veche cu cifre arale, divers; 34 x


10,5 cm.

Victor Eftimiu, <Basme in versuri si prozd>.


1. F.1-35: Prichindel. Basm En versuri.
2. F. 36-51: Pdunasul codrilor.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

13

Textul, cu cerneala rosie i albastra. Din arh. Victor Eftimiu, druit Bibliotecii Academiei Romdne prin testament si trecutd in col. in anul 1977.
4440 Sec. XIX (sfirsit); 116 f.; 34 x 21 cm.
<Teologie dogmattcd. Confesiunea ortodoxd a bisericii rdsdritului sub formd de
intrebdri i rdspunsuri>. Cuprinde trei parti. Din prima parte, care are 126

de intrebari, lipsesc primele 28, iar intrebarile 31-34 se repeta.


F. 57 alba.

Textul, cu cerneald neagra. i albastra. Ddruit Academiei Ron-lane de M. Saulescu, la 1 sept. 1915.
4441 Sec. XX (prima jumatate); 80 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa
34 x 21 cm.
<George Calinescu, Articole literare>. Mentionam: Prefatd <la manualele
de limba romdnd pentru liceu. 1947 (1.1-2)); <Limba poeziilor lui Eminescu
(1.3-13)); Pentro o biografie a lui Eminescu (f.14-16) ; Moduri poetice (1.17 21) ;

Poezia Domnutui Ion Barbu (1.22-29) ; Eugen Lovinescu (f. 30-31) Masca
apoloniand a lui E. Lovinescu (f. 32-62) ; Aureliu Cornea (f.63-66) 0 gala de
box (f.67-78), este semnat de G. Calinescu, dar nu este autograi; Cdrti de
and (f.79-80).
Textul cu cerneald neagrd si albastra. Ns. constituit d
a. cumpArate
pe diverse cal intre anii 1954-1963.
4442

Sec. XIX-XX (cca 1893-1908); 18 f.; numerotatie veche cu cifre arabe:

2-11 (1.9-18) ; 33 x 10,5 cm.

<I. L. Caragiale, Versuri i prozd>. Mentionam versurile: Magnum Moph-

tologicum (f.1) ; Odd Copilului (f.3) ; Fabuld democraticd (f.4); De ce? Scherzo
(1.5); Nebun ce situ. Fabuld (1.6). Proza: <Scrisoare nedatatd adresatd redac-

torului ziarului Epoca, in care roagd sd i se publice citeva fabule (f.7)); Fatfrumos cu mot in frunte. Traducere dupd Riquet a la houppe de Perrault (1.8 18

Versurile au fost republicare in: I. L. Caragiale, Opere IV. Ed. ingrijitd de


*erban Cioculescu. Editura Funda)iilor, Bucuresti, 1934 dupa cum urmeaza.:
Magnum Mophtologicum (p.316); Odd Copilului (p. 349-350) ; Fabuld democrattcd (p.342); De ce? Scherzo (p.350). Basmul Fdt-frumos cu mot in frunte
a fost republicata in Opere II. Nuvele i schite. Ed. ingrijita de Paul Zarifopol. Editura Cultura Nationala. Bucuresti, 1931, p. 348-355, 443 444.
Textele sint scrise cu cerneald neagra. i albastra. Ms. a fost constituit din frag.
4443

intrate in col. bibliotecii intre anii 1950-1956.


Sec. XIX (inceput) ; 48 f.; 23 x 18 cm.
F.3: <Psaltichie>. Anastasime, adecd stihirile invierii, sarnoglasnice, carele
sd cintd sara la Vecernie si la hyalite <si cele opt glasuri>.
Insemndri: F. 48: I Acest Anastasimatari este al mieu, cel mai jos iscalit.

Si cine s-ari ispiti a mi-linstreina, acela sa-i fie dobinda puscariia, sa-1 manince

miseliia, sag raniiasca in cap chieliia. Aceasta sa-i fie. lar eu cint pa el, landind pre Hristos. 1830, martie 9. Zmerit i pacatos, Hristache Rasinarean,
cintaret".

II La acesta trei au invatat; cu mine patru".

IIIAcest Anastasimatar este (lama mie de logofatul Alexandru Popovici,


sin popa Joan aus Kronstadt, la anul cu leatul de mai sus ardtat. Scris de
Hristache cintdret., fecior lui Bucur Droc din Rasinar".
Insemnarea este scrisd cu caractere latine i ortografie maghiara.

F. 48v : I Acest Anastasimatari iaste a lui Dobre Dageratu din Mah<alaua>

Otatarilor".
II: Cartea aceasta am daruit-o domnului prof. V. Cucui. Alba-Iulia, 1922.
Remus Rusan".

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

14

III: Versete din Psaltire.

F. 2 : I Urmeazd, fiiule, cele din urmA cu luare aminte, cd acest mestesug


este band fdrd de fund. Cel ce stie innota,lezne trce; iar cel greu de fire,'nu-s
mai piarzd vrmea. 1829. Hristache. Craiova".
II Urmeazd, fiiule, si iubitoriule de cintdri, frate, cle din urmd, cu luare
aminte. CA acest mestesug al Psaltichii iaste tocma ca o baltd de Mrd fund.
Cel ce stie innota, lezne trece; iar cel greu de fire, sd nu-s mai piarzd vrthnia.
Nicolae Muntianovici, paroh in Maerii BAlgradului".
Textul, cu cernealt neagrd. Titlurile, initialele i indicatiunile muzicale slut
scrise cu rosu. Frontispicii in penip la f, 3, 9, 15 s. a. Initiale ornate la
f. 10, 16, 22 s. a. Desen psaltic la f.2. Vinietd i crochiuri de monahi la f.47v
si 48v. Din bibl. preotului si muzicianului I. D. Petrescu, a cdrui stampild
in tu rosu este aphcata la f.1, 20, 44 si 47v. CumpArat la 28 oct. 1969.
4444 Sec. XX (cca 1955-1961) ; 367 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-351
(f.3-367); 15 x 21 cm. (format oblong).
F. 1: Cezar Petrescu, <Vladim sau> Drumul pierdut. <Roman. Partea I-a.>
Romanul a apdrut postum i incomplet, sub ingrijirea lui Mihai Gafita, cu
titlul de mai sus, la Editura pentru literaturd. Bucuresti, 1962.
4445

Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la Smaranda Chehata, la 2p iun. 1973.


Sec. XX (cca 1955-1961); 370 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 352-702
(f. 1 369) ; 15 x 21 cm. (format oblong).
<Cezar Petrescu, Vladim sau Drumul pierdut. Roman. Partea a II-a>. Textul

cu cerneald neagrd si albastrd. Cumparat de la Smaranda Chehata, la 23 iu4446

nie 1973.
Sec. XX (cca 1955-1961) ; 349 f. + f. 1 bis; numerotatie veche cu cifre arabe:
1-345 (f. 1-349) ; 15 x 21 cm. (format oblong).

<Cezar Petrescu, Vladim sau Drumul pierdut. Roman. Partea a III-a>.


Textul cu cerneald albastrd. Cumparat de la Smaranda Chehata, la 23 iun.
1973

4447

Sec. XX (cca 1955-1,961) ; 345 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa ;

15 x 21 cm. (format oblong).


<Cezar Petrescu, Vladim sau Drumul pierdut. Roman Partea a IV-a>.
Textul cu cerneald albastrd. Cumparat de la Smaranda Chehata, la 23 iunie
1973.

4448

Sec. XX (cca 1955-1961); 387 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 247-636
(f. 1-387) ; 15 x 21 cm. (format oblong).
<Cezar Petrescu, Vladim sau Drumul pierdut. Roman. Partea a V-a>.
Textul cu cerneald albastrd. Cumparat de la Smaranda Chehata, la 23 iunie
1973.

4449

Sec. XX (cca 1955-1961) ; 300 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 637-933

4450

Sec. XX (cca 1955-1961) ; 370 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-370
(f. 1-370) ; 15 x 21 cm. (format oblong).
F. 1: <Cezar Petrescu, V ladim sau brumul pierdut. Roman. Partea a VII-a>.
Cartea a treia. Rdzboaie i pAci.

(f. 1-300); 15 x 21 cm. (format oblong).


<Cezar Petrescu, Vladim sau Drumul pierdut. Roman. Partea a VI-a>.
Textul cu cerneald albastrd. Cumparat de la Smaranda ChShata, la 23 iunie

1973.

Textul cu cerneald albastrd. Cumparat de la Smaranda Chehata, la 23 iunie


1973.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romdnesti


4451

1.5

Sec. XX (cca 1955-1961); 414 f.; numerotatie veche cu cifre arbe: 371-780
(f. 1-414) ; 15 x 21 cm. (format oblong).

<Cezar Petrescu, Vladim sau Drumul pierdut. Roman. Partea a VIII-a).


Textul cu cerneald. albastrd. Cumpdrat de la Smaranda Chehata, la 23 iunie
1973.

4452

Sec. XIX (1824-1825); 154 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x

14,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 5-65: Elementi aritrnetice, ardtate firesti, acum intii scrisd in zilile preaduminatului si preinatatului domn Joan Sandul Sturza voevod, cu blagoslovenie
preosfintitului al Moldavii chiriu, chir V iniiamin, in Iasi, la let 1824 noernvrie
20.

F. 5.5-56, 65v-67v albe


2. F. 68-148: Calindariu pe apteaki i doi de ani, prescris acum in zilile preaindltatului dornnului nostru Ioan Sandul Sturza voevod, la anul de la Hristos

1824, noemvrie 15. Copia dupd Calendarul tipdrit la Iasi In anul 1785, de
cdtre Mihail Strilbitchi. Cf. Bibl. rom. veche II, p. 301-302, nr. 484
La f.4, 100-120 slut redate Relate medicale i gospoddresti.
3. F. 148-152: Trepetnic de semne omenesti, de pe limba eleneascd, scos si
tilcuit pre limba rurndneascd la anul 1743.
4. F. 152 r V: <Ceasuri bune i rele).
Insemndri: F. 65: Si cu aceasta sb dd sfirsit Elementii arithmeticesti si
Arithmetica gheometriei. i s-au scris de mine mai gios iscdlitul. La let 1825,
fevruarie 20 s-au sfirsit. Anghelache Tufdscu"

F. 68 : Aflat-am acest Calindariu i cu alte multe lucruri Impodobit, pe


care eu, iubindu-1 foarte, am silit si 1-am prescris Intocma, fiindc este mult
ajuttoriu iconorniei casii.

Fost-au tiprit acest Caliadariu In tirgul IauIui, In zilele prealuminatului


domn Alecsandru Ioan Mavrocordat voevod, la anul de la Hristos 1785,
avgust 8. Eu, iubitoriul de ale scrisd i prin iconomiia celor Sntdlepti Sn tipariu date, nu rn-am Indoit a nu le crde, ci Intocma, nimic strmutind sau
lsind, 1-am prescris, addogind i alte multe de folos rtete pentru doftorii,
acum la anul de la Hristos 1824, dorind a ma invta sa scriu curat. Eu Anghe-

lache Tufescu".
F. 1: I 183-1 au urmat boala holera morbos, care au urrnat In toatd lurnea.
Si au murit aproape de o a zacea parti din norod, tinind numai de la martie
ptn-la sapternvrie". Cf. I. Corfus, Insemndri de demult. Iai, 1975, p. 175.
II: Insemndri de stare civild.
F. 2-3: insdrnnare a unora din lucruri, ca s s stie.
1822, saptemvrie 27 au Intrat In Esi domn manila sa Ioan Sandul Sturza
voevod si au priimit cuca la octomvrie 8, la Frumoasa, cu alai foarte frumos.

Ibidem, p. 48.
1828, aprilie 25 au venit moscalii In Moldavia In Esi si s-au bdtut cu turcii
pentru Intdrire tractaturilor de la Ahcherman, mergind pin-la Andianopoli.
Si au legat pace acolo la 1829, saptemvrie. 2. Ibidem, p. 97.
1832, ghenar 1 au pornit lucrare Reglementului cu asdzare de 3 giudecbtori
la tot tinutul si neluare rusmaturilor, adeca asd.zdmint nou. Ibidem, p. 109.

1833, aprilie s-a desfiintat giudecdtoriile de la sasd tinuturi, facindu-s a


rminea numai la 10 tinuturi, adicd: Dorohoiu, Back', Flticenii, Romanul,

Piiatra (acestea privitoare cu apelarisirea card divanu de apelatii, ce tot


acum s-au alcdtuit a fi numit de Tara de Sus) si Eii, Flciiu, Tutova,

Covorluiui Focsanii (card devanu de Tara de Gios, stricindu-s din divaurili


ci au fost de la pornirea Reglementului pin-acum i asdzindu-s pa acestea
sus numiti, curn i divanul domnes. Ibidem.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

16

1834 au venit domn In orasul Esii Mihail Gregoriu Sturza voevod. Ibidem, p. 52

1853, aprilie au venit rusfi In Moldaviia.


1854, saptemvrie 5 s-au dus rush din Moldaviia.
1854, saptemvrie 20 au venit nemtii In Moldova.
1857, In luna fevruarie i martie s-au dus nemtii. Ibidem, p. 99-100. 1861,
dechernvrie 11 au venit depesa telegrafica vestitoare cd s-au Incuviintat de
catre fnaltile puteri unire Principatelor, Moldova cu Romania. Ibidem,
p. 62. 1875,ianuarie 15 a inceput i o tinutu pfna la Pasti, 13 aprilie, o iarna
foarte grozava."
II: Insemnari de stare civild. Le mentionam pe cele de la f. 3r v, privitoare
la copistul ms.: 1874, august fn 8 zile, joia pe la orate 101/2 din zi au respozatu iuhitulu nostru parinte i facatoriu a acestei cdrti, care se numea AngheI
Tufescu. Ramine de suvenire In toata vieata noastra. $i In 10 s-au Inmormintat, fiind la biserica pitrecut di toata fameliea si de sotiea sa pina. la mormfnt.
Yr' etate de 73 ani".
La 1801 s-au nascut Anghel Tufescu, scumpul si iubitul nostru pdrinte, si
au decedatu la anul 1874, fn etate de 73 ani. Fie-i prina usoard si la toate
neamurile. Amin".
F. 153-154: Insamnare cutremurilor s. a..
1827, octomvrie 2, sara pe la 2 ceasuri din noapte s-au cutremurat pamfntul.
1827, octomvrie 17, sara pe la 12 ceasuri iarasi s-au cutremurat pamIntul.
1828, martie 29 spre 30, noapte, s-au cutremurat pamintul. Altii me-au spus ;
eu n-am sfmtit.
1829, noemvrie 13 spre 14, era ca 3 ceasuri pfn-fn zio, s-au cutremurat pamintul foarte tare. Au tinut ca 2 ciferturi.
1830, aprilie 24 in spre 25, noapte s-au cutremurat primfntul.
1831, fevruarie 13, noapte, pin-a nu cInta cucosul, s-au cutremurat parrifntuL

Alii me-au spus ; eu n-am simtit.

1831, aprilie 21, dimineata, s-au cutremurat. Altii me-au spus ; eu n-am sfmtit.
1831, dechemvrie 8, cind asfinta soarile, s-au cutremurat pamintul. Eu n-am
simtit.
1832, ghenarie 5, spre 6, noapte, chip a doua cfntare a cucosilor, s-au cutre-

murat p<amintul>. Eu n-am strntit.

1832, noemvrie 24 spre 25, noaptea, s-au cutremurat p(SmIntul> bine.


1834, aprilie 24 spre 25, noaptea s-au cutremurat p<dmintul>. Alin me-au
spus ;

eu n-am simtit. Insemnarea se repeta.

1835, aprilie 9 sara, pe la 2 ceasuri spre 10, s-au cutremurat primintul.


1838, ghenarie 11 spre 12, pe la 5 ceasuri din noapti, s-au cutremurat parnintul
foarte tare. Au tfnut pol < = jumatate) ceas. Iar ghenarie, 20 spre 21 s-au
cutremurat. Altii me-au spus ; eu n-am sfmtit macar cd altii fmi spun cd mai
in toati noptili s-au cutremurat, de la 11 si pin-astazi la 21.
1839, iulie 9, duminica la toaca de Leturghii, pe la 11 ceasuri a noptii trecute
<sic>, s-au cutremurat pamintul binisor.
1843, martie 5, sara, s-au aratat un Milan liT raza alba despre apus, rddicat
spre amiazazi. $i au fost acest skim In multe sari, pfna la 13 martie ; 8 zili

au tinut.

1843, saptemvrie 20, pe la 4 ceasuri pol turcesti, s-au cutremurat p<amintul>


bini.
1844, sdptemvrie 15, pe la un ceas WS 5 dupd ameazi, evropenesti, s-au cutre-

murat p<amIntul> bini.


1847, dechemvrie 19 spre 20, noapte, pe la 10 ceasuri evropenesti, s-au cutremurat p<dmintul>. Altii me-au spus.
1847, maiu 9, pe la 3 ceasuri 20 m<inute> dupd ameazazi, s-au cutremurat
pamintul, tdrisor.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

17

1857, clechemvrie 3 spre 4, noapte, pe la 9 ceasuri Mil 5 m<inute>, s-au cutremurat p<dmintul> binisor.

1861, martie 16, noapte spre 17, pe la un ceas 20 minute, s-au cutremurat
pdmintul tare.
1872, ianuare 30 spre 31, pe la 12 jumatate, s-au cutremurat tare pAmintul".
Cf. I. Corfus, Insemndri. .
p. 261, 262, 266-269, 273, 276-278, 291.
F. 154": Aceastd carti esti serisd di catra logofdtul Angheli Tufd, scoasd di
pe altd carte, in anii trecuti. 1826".

Textul cu cerneald neagril. Leghturd veche in scoarte de lemn si piele. Cumpa-

rat de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 19 ian. 1916.


4453

1823 (f.1) ; 15 f.; 22,5 x 18 cm.


F. 1: 1785. Obstescul Hrisov de la domnul Alexandra Ioan Mavrucordat voevod,
cc s-au scris de pe altd copie. A fost tiparit la Iasi in anul 1785. Cf. .13tbl. rom.
ceche II, p. 306, nr. 490.

nsemn5ri: F. 1: De mine s-au scris, Manolachi Noor, fiiul dumisali banului Toader Noor, la anul 1823, iunie 17".
F. 14: 1817, avgust 27. intocma dupd condied. Matei clucer". Probabil
copia de care s-a folosit Manolachi Noor.
Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann
din Iasi, la 19 ian. 1916.
4454 Sec. XIX (mijloc) ; 106 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-87 (f.2-45) ;
21 x 17 cm.
<Miscelaneu>.
1.

F. 2-32'1: <Papadichie>. Grdmatica musichii nod.

2. F. 34"-84v: <Aritmeticd>._ lnceputul arfimeticii cu Dumnezeu cel sfint. 1848,


ghenari 9.

3. F. 85-10e: <Psaltichie romdno-greceascd>. Compozitli de: Daniil protopsaltul, Petru Lambadarie, Grigore protopsaltul.
4. F. 105: <Tipic>. D-aici insemnez psalmii ce se cetesc la vremi.

insemndri: F. 5", 33V. Roiul Neeolai". Este numele, probabil al scolarului


care a scris aceste cursuri, sub form de intrebdri i rdspunsuri.
F.
F.

95: Pdun Nicolai, 1851". A copiat Psaltichia.


1 r v, 105"-106": Incercdri de condei.

Textul cu cerneald neagrA, este scris in alfabet de tranzitie. Cumparat de la


anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 19 ian. 1916.
4435 Sec. XX (cca 1940-1942) ; 128 f.; numerotalie veche cu cifre romane: 1-128
(f. 1-128); 20 x 14 cm.

<V. Voiculescu, Umbra. Piesd in 3 acte si 6 tablouri>. Cf. V. Voiculescu, Duhul

pdmintului. Teatru romdnesc. Umbra .Fata Ursului. Editura regald pentru


literaturd i artd. Bucuresti, 1943, p. 5-175.
Fata de textul publicat, ms. prezintd deosebiri, mai ales in partea finald.
Textul cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la Ion Voiculescu, la 14 dec. 1966.
4456

Sec. XVIII (mijloc) ; 110 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu greseli ; 26,5 x
18,5 cm.
<Miscelaneu de cronici moldovenesti>.

1. F. 1-82 <Nicolae Costin, Letopisetul Tara Moldova de la zidirea lama


pind la 1601>. Text fragmentar, fArd inceput i sfirsit. Cf. I. CrAciun si A..
Dies, .Repertoriul manuscriselor de cronici interne. Sec.. XV XVIII privind
istoria .Romdniei Bucuresti, 1963, p. 91.
2. F. 82-102: <Grigore Ureche, Letopisetul Tdrii Moldova de la Dragos vodd
pfnd la Aron coda>. Text fragmentar. Cuprinde anii 1561-1594. Ibidern, p. 55.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

18

3. F. 102-110v: <Miron Costin, Letopisetul Tarii Moldovii de la Aron vodd


pind la Stefdnifd vodd Lupu>. Text fragmentar. Cuprinde anii 1595-1611.
Ibidem, p. 67.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Frontispicii artistice in penitd la f. 9v, 25, 29 s. a. Initiale artistice la f.1, 15, 43 s. a.
Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 19 ian. 1916.
4457 Sec. XIX (prima jumatate); 14 f.; 21 x 17,5 cm.
<Yersuri religioase>. Text fragmentar, fSr inceput i sfirsit.
Insemnri: F. 14v: I: Fragment de rugciune. II: Incercdri de condei.
Textul cu cerneald neagrd. Initialele sint scrise cu rosu. Fiecare fild cuprinde
pe verso cite o miniatura, artistic lucrata, cu subiect moralizator, pe intreaga
suprafata a paginilor. Cumparat de la Bucur Tincu, la 7 dec. 1967.
4458 1784 (f. 41v) ; 120 f.; 20,5 x 15 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-5", 119-Coperta a II-a interioard: Ca sd stifi de aceste descintece de ce


sintu bune.
2. F. 6-12v: <Molitve si rugdciuni>. Rinduiald de rugdciune pentru izbdvirea
celor ce patimesc de invdluiri si de asuprelele duhurilor celor necurate ui rugd-

ciuni de blestem asupra aceloras duhuri viclene.

3. F. 12v-41v: <Slujbe religioase>. Canon de umilintd pentru izbeivirea neputinciosului.

Intre f. 22v-23 textul prezinta discontinuitate, lipsind file.

4. F. 42-50v: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Cle cite sint pre pdmint, unde
sd muncesc pdcdtosii.
5. F. 50v-53: <Eshatologie). Aceastd invdfdturg-i) pentru invierea morfilor.
6. F. 53": <Literaturd apocalipticd>. Scurt fragment, fard sfirsit.

7. F. 54-66: Cuvint pentru estrea sufletului din trup fi pentru infricosata a


dooa venirea lui Hristos, alu celui dintru sfinti pdrintele nostru Chiril,

arhiepiscopul Alecsandrii, foarte de folos sufletului, carele aduce la umilintd ji


la pocdinfd, scoasd intii din elinie pre limba sloveneascd i iarti pre limba cea
proastd ruseascd, si acum pre limba rumaneascd.

8. F. 67-69v: (Descoperirea Sfintei Liturghii). Taina sfintei si dumnezeestii

Leturghii ce s-au ardtat limbilor pdginesti din dumnezeiasca strdlucire, precum

scrie Baronii, la anii de la Hristos 1009, cind impeiratiia Amoral impdrat la


Vavilon, iar Anfilog tmpdriitiiala Araviia. Lipseste sfirsitul.
9. F. 70", 90: <Pomelnice. Unul este din anal 1842).
F. 71, 90v-91v 101v-112, 113v-117" albe.
10. F. 72-90: <Cazanii la oameni morti>.
11. F. 92-101: <Relete medicate cj descintece>. Sint scrise la finele veacului

trecut, cu alfabet latin.

tnsemnari: F. 41v: Sfirsitul blestemului asupra dracului i lui Dumnezeu


lauda. Leat 1784. Cu puterea lui Iisus Hristos si cu a Maichei <sic> Precestii
si cu ajutor<ul> sfintilor, scris-am eu, logofatul Iacov, care sez din sus de Visoi,
in luncd, linga Dirsta diiaconului Gheorghe aceastd slujbd pentru duhul cel
necurat. Precum am gasit <asa am> scris, eu mai micul nitre frati".
F. 66v: I Aceastd cazanie pentru cuvintul esirii sufletului din trup s-au scris
de mine, mai micul intre frati, robul lui Dumnezeu logofatul Iacov ot Visoi

<jud. Gorj>. 0 am luoat de pe tipariu dintr-un Molitvenic sirbesc, scoasd


intiiu pe alte limbi, precum scrie la inceput. far eine s-ar lne1a cu firea si
cu mintea a socoti cS sint minciuni, acela va fi supt blestemul sfintilor pa.rinti. Negresit in stire sd fie la toti carii vor ceti aceasta, i plata vor avea de la
milostivul Dumnezeu, carele iubeste pre toti oamenii cei ce vor ceti cu fried
dumnezeiascd". Cf. G. Strempel, Copisti . . . , p. 105-106.

www.dacoromanica.ro

Catalogur manuscriselor romaneti

19

II: tnsemnare de cititor din 10 iunie 1796.

Coperta I-a interioara: I Aceasta carte este a mea, a popii Iacov i o am scris
<eu> popa, cu mina. $i mi-o au legat-o Neculae".

II: Pentru ale 12 pietri scumpe, carele era tintuite pre efod".
III: Ret,eta de boala de ochi.
F. 112"-113, 118: Insemnari de stare civila din sec. XIX.
F. 118": Insemnari de cititori din anii 1863-1864.

Textul cu cerneata neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale shit


scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f.1, 6, 42 s. a. Initiale ornate la f. 2,
25, 33" s. a. Legatura veche in scoarte de lemn i piele. Cumparat de la Ion
Bican din Cimpulung, la 11 feb. 1916.
4459 Sec. XIX (mijloc); 73 f.; 24,5 x 19 cm.
<Omilii finute in toate zilele din sdptdmina patimilor>.
Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Cumparat de la

anticarul Marcu Pollack, la 13 ian. 1916.

4460

Sec. XIX (prima jumatate); 54 f.; 22,5 x 18 cm.


M iscelaneu religios).

1. F. 1-24": <Slujbe religioase>. Slujba sfintului Nifon. in luna lui avgust 11,
pomenirea celui intru sfinfi pdrintelui nostru .Nifon, patriarhul cetdlii lui Constandin.
2. F. 25-5e: V iata ci petrcerea cuviosului i de Durnnezeu purtdtoriului plirintelui nostru Nifon, arhiepiscopul cetdfii lui Constandin, celui ce au postnicit
in Muntele cel cu numele sfint al Athonului, in Mandstirea ce sd numeste a sfintului Dionisie. Lipseste sfirsitul.

Textul cu cerneala neagra. Primul titlu este Kris cu rosu. Cumparat de la

4461

anticarul Marcu Pollack, la 13 ian. 1916.


Sec. XIX (mijloc); 85 f.; 21,5 x 15,5 cm.
<Miscelaneu

religios>.

1. F. 1-31": <Cintdri religioase in lb. romdnd i greacd, cu caractere chirilice>.


2. F. 32-85v: <Psaltichie romdno-greceascd>. Compozilii de: Petru Peloponisiotul, Petru Lambadarie, Visarion Tirnoveanul, socolean.

F. 34"-37, 76"-82" albe.


Insemnari: F. 32: Parintele Visarion au scris aice".
F. 38: Velet, anul 1855, noemvrie 16 zile am Inceput eu scoala, In tovarasie
cu parintile Niculaiu Gafton. $i spre stiinta am iscalit: D. Alecsandrescu".
F. 58: Di la 1855, ghenarie In 22 am intrat eu in scoal . . Dimitrie Alecsandrescu, insa de mare ninoroc"
F. 70: Di la o mii opt sute cinzaci i patru am intrat In $coala Centala in
Seminarie Socolii. 1854, martie 20. D. Popovici".
F. 72: Anul o mie opt sute cinzaci i asa, ghenarie In unsprazaci rn-am
logodit eu cu fiica dumisali prezviterii Elenii sin preotul Costandin Rata
rn-am cununat la dozaci i doi acestii luni. $i spre stiinta am iscalit.

D. Alecsandrescu".
Coperta I: interioara, F. 21', 22, 33v, 34, 71-72v, 83r_v, 85v: Incercari de condei
socoteli i semnaturi ale lui Dimitrie Alecsandrescu.

Textul, cu cerneala neagra, este scris In alfabet de tranzitie. Cumparat de la


anticarul Iulius Pach, la 14 iun. 1916.
4462 1861 (f. 18); 18 f.; 18,5 x 15 cm.
F. 1: <Legenda duminicii>. Cuvintul Dornnului nostru Jisus Hristos, din sfintile scripturi cules.

F. 0-7 albe.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

20

Insemndri: F. 18: SfIrsit i lui Dumnezeu laudd. 1861, feorar 2. Iordachi


Donici am scris".
4463

Textul, en cerneald neagrd, este scris In alfabet de tranzitie. Leg Rut% veche
In carton. Cumpdrat de la anticarul Iulius Pach, la 14 iun. 1916.
Sec. XIX (prima jurndtate); 190 f.; numerotatie veche cu cifre arabe 2-160
(f. 2-159); 23 x 17cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1"-46": <J. Fr. Regnard), Tragodiia lui Sapor <In versuri).

2. F. 47-54", 56V-147", 159"-160": Versuri originale si traduceri, cele mai multe


copiate din opera lui C. Conachi>. Cf. C. Conachi, Poesii. Alcdtuiri si tdlmdciri.

<Editie Ingrijitd de Miron Pompiliu). Editura librSriei Fratii Saraga. Iai


<1888).
3. F. 55-56: <Scrisoare de amor, in genul celor rdmase de la C. Conachi>.

F. 148-149, 185"-186" albe.


4. F. 149'459, 167-184: <Doc. i corespondentd privitoare mai ales la partile
rdsdritene ale Moldovei i /a Rusia, din prima jumdtate a sec. XI X>.
5. F. 161-163: Trepelnic pentru smnili trupului.
6.

F. 147'

164-166",

187-190": <Retete medicate>.

Insemndri: F. 46": I S-au scris la anul 1820, dechemvrie 10 si s-au sfirsit".


II Cind la acistas anu i zi m-am Indrdgit cu iubita me Sultdnica, fiica sdrdarului Manolachi Radoviciu, pe cari la anu 1824, ghenarie 6 rn-am i Insotit
pre legi i rn-au cununat soru-me cu curnnatu-mieu, barm Enachi Corne 0
tot la acistas an, dechernvrie 20 au trecut din viiatd. Costachi Caracas serdar".
Este copistul Tragodiei lui Sapor.

V': 1820, dechemvrie 8".


F. 159: Ieromonah Pahomii. Scris la Schitul Iorjanutii, tInutul Sorocii.
F.

1806, avgust 29. Iar pe aceastd condicup am prescris-o ieu, mai jos iscalitul,
la let 1833, dechemvrie 17, In tirgul Tecuciului, poftit fiind de dumnealui
sardarul Costachi Caracas. Neculaiu Corne, caminar". Este copistul filelor
49"-72, 149'459, 161-166".

F. 166': La anu 1798, dechemvrie 17, vineri sara, la 3 ciasuri de noapte


au trecut din viatd tatd1 meu, sulgerul Ionitd Caracas. Asa precum am gdsit

Intr-o carte de morti scris de Mos Costache Benescu, frate cu bund-me


Marie cruceriasca, cari rn-au i botezat".

F. 32-33", 185: Insemndri de stare civild din anii 1830-1835.

Textul cu cerneald neaord. Legatura veche In piele. Ddruit Academiei Romdne

de Casa Bisericii, la b29 febr. 1916.


4464 Sec. XIX (mijloc); 39 f. ;22 x 17 cm.
<Miscelaneu>.
1. F. 2-18", 32-33, 34'1:

<Slujbe religioase>.
F. 2-10": Canonul sfintului mucenic Jrinarh, din luna lui noemvrie 28.
F. 11, 19, 33"-34 albe.
F. 12-18": Paraclisul Sfintului Mormint. Facerea lui loan <episcopul> Mirelor.
F. 32-33: Rinduiala cind sd imbracd arhiereul.
F. 34v: Tropariul cuviosului Onufrie de la sdheistrie Voronii, unde au vie(uit
si-i sint ci moastele. 1867, iulie 10.
2. F. 20-28: Descoperirea Sfintei Liturghii.
3. F. 29-31: <Invdtaturi moPale). Indernnare pdrinteascd.
4. F. 35-38": <D. Stamate, Cuvint la inmormintarea arhiereului Irinarh Miclescu>.

5. F. 39 1--v: <D. Stamate>Stihul de pe pietra eldichii Irinarh <Miclescu>,


Insemndri: F. 39": Acest stih s-au alcdtuit prin sirguinta me, de D. Stamate.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romane0i

21

profesorul de fizica din Academie, Iasi, inpreuna i cuvintul din urma la Ingropare raposatului vlddica. Varlaam Cretianu".
Textul, cu cerneal neagra, este scris de mai multe miini. Titlul canonului,
colontitlurile, unele initiale i indicatiuni tipiconale sint scrise cu rou. Lega-

tura veche in carton i cotor de piele. Daruit Academiei Rornane de Casa


Bisericii,
4465

la 25 apr.

1916.

1833 (f. 8); 178 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 1-333 (f. 8-174) ;
21 x 16,5 cm.

<Miscelaneu>.

1.F. 8-142v, 173V-175: Tipicon, adecd insemnarea rinduelii bisericii din


lerusalim a sfintei lavre a ouviosului si de Dumnezeu purteitorului, parintelui

nostru Savii. Aceiasi rinduiald sd face si in celelalte cinstite lacasuri alele rusalimului; asemenea si in celelalte sfinte ale lui Dumnezeu ldcasuri.

2.F. 142v-163v, 165V-173: <Cronologie: crugul htnii, temelia anului, Mina


lui Damaschin, Calendar pe 17 ani>.
3. F. 175V-178v: Inceputul celor 12 Vineri mari.

insemnari: F.8: *i eu, cel mai jos iscalit, am scris,cele mai de trebuinta

intimplari ale paznicilor, dupd cum sa va vedea. Anul 1833, dechemvrie 28.
Matache Slavescu, psalt".
F. 8-12: Acest adunat Tipic este scris de mine, Matache... Slvlescu <sic>,
din leat 1833, cind md aflam psalt la sfInta Episcopie Buzau, dupd cel mare
al Iaului. i pentru *Uinta am insemnat" F. 164r v: Aceasta carte ce coprinde
intr-insa cele mai Insemnate praznice StapIneti, cum i ale Nascatoarei de
Dumnezeu i ale sfintilor celor mari ce sa vor Intimpla preste an, lmpreunate,
Impreunati cu duminicile, pentru Ca sa am tiinll de urmarea slujbei lor

cum sa cintd dupa orinduiald la biserica, le-am adunat dupre Tipicul cel
mare al lasului. Inca am mai adaogat Intr-aceasta carte i acei vase stilpi
ai Evangheliilor Utrenii duminecii, cum i naterea i tirbirea luminilor

lunelor, Inca i canonul Mlinii lui Damaschin i le-am facut un trup intr-aceastd
carte.
Iar cartea aceasta s-au Inceput a s scrie de mine, cel mia jos iscalit, din luna
lui dechemvrie in 28, la anul 1833, pa vremea chid ma aflam psalt Ia sfinta
Episcopie a Buzaului, pastorind eparhia preaosfintiia sa chirio, chir Chesarie
episcopul Buzevscoi i domnind excelentiia sa domnul deplin imputernicitul
prezedent al Moldovalahii, excelentiia sa gheneral leitinant, gheneral adiotant ai a feluri de ordine cavaler Pavel Dimitriovici Kisilef, In zilele preaputernicii armii ruseti.
*i am ispravit aceasta carte (foarte folositoare) din scrisul ei, la anul 1834,
In luna lui ianuarie in 14 zile. Carele atunci am i Inceput a urma la Invatatura
colii nationale din Buzau, la sfintiia sa d<omnul> profesor al coalei, Dionisie
ierodiiaconul. Deci dar cartii acetiia i-am i pus numo Tipic adunat. i cine
din prieteni, sau cunoscuti, va cugeta ca s o fure de la mine, s-au i alti streini
sa nu le fie de ajutor ce cla osinda toate slujbele i sfintii ce sa coprind intraceasta carte. Iar cel ce o va lua cu tire, sa le aiba blagosloveniia, insa iarai
sa mi-o dea inapoi, dupa ce va ceti. i oricine va ceti aici, sa ma pomeneasca
i pa mine. Al tuturor mai micul, plecatul, Matache Slavescu, psaltul. Anul
1834, luna ianuarie in 14".

F. 173: 1834. Am scris acestea eu, cel mai jos iscalit, dupa Calindarul cell
alcatuit pe o coala de hirtie mare de d<umnealui> dascalul colii nationale

din Valenii de Munte, Ioan Gherasim Gorjanu, pa vremea chid ma aflam psalt
la sfinta Episcopie a Buzaului, fiind episcop preaosfintiia sa chiriu, chir Chesarie, carele au i prefacut biserica cu Infrumusetarea care O. vede, facind
si

timpla din nou, de lemn. Matache Slavescu, psalt".

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

22

F.1: Aceastd carte, Canon bisericescu, am cumparat-o eu de la dumneaei


cucoana Cassandra, consoarta decedatului psalt al Episcopiei Buzdu, sub

Episcopul Chesarie, Matache Sldvescu, ce a murit la 22 februarie 1838, cdruia


In copildria mea, dupa ducerea de aid a pdrintelui Ghelassie, psaltul dela Monastirea Banului, am fost student de muzica bisericeascd, pe chid fAceam studiile
seminariale sub bunul professore Gabriil Munteanu ; cad la Ghelasie urmam
cind studiam la Scoala normald, sub profesoratul pdrintelui Dionisie, platind

pentru aceast carte doi galbeni impAratesti. 1845, noemvrie 25. Buztiu.
C. Don" <lectura numelui incertd>.

Textul, cu cerneald neagr. Pecete inelard In fum a la Matache Slvescu,


la f. 28 si coperta I-a interioard. Legaturd veche In carton si Icotor de piele.
Cumparat de la anticarul fails Pach, la 14 iun. 1916.
4466 1794 (f. 112) ; 152 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 153 299 (f. 2-149);
29x 19,5 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 2-112: A cuviosului pdrintelui nostru Isaie Pustnicul, Porunci celor

ce s-au lepddat de lurne.


g. F. 112 150 : 4Vieti, de sfinti : Alexie, Omul lui Dumnezeu, Gherasim cel
de la Iordan, Pahomie cel Mare>.

Insemnri: F. 112.: Rogu-vd pre toti de obste parintilor si fratilor, orice


gresald, yeti afla pre aceastd carte, in cuvinte sau In stove, s md ertati pre
mine, nevrednicul Intro ierodiaconi Athanasie pacatosul, pentru cela ce au zis:

Ertati si sd va erta voao. 1794, octomvrie 6".


F. 122": Anno 1794, octomvrie 9".
F. 150: S-au scris de ierodiacon Athanasie. fAnii de la firistos 1794". Insemnarea este scrisd i cu caractere latine. Cf. G. Strempel,
p. 10
F. 2-4: Aceasta carte ce sd chiarnd Isaie Pusnicul este cumpdrata de mine,
mult pdcdtosul si mai micul intre dascAli". Insemnare incompletd.

F. 25-81: Aceastd carte am ddruit-o sfintii sale irmonah Isaiia, pentru


pomenirea mea si a tot neamului mieu. Isaiia monah, 1814, martie 22".
Coperta I-a interioard: Concept de chitantd.

F. 150rv, 151'; Fragment de Invdtdturi monahale.


F. 151 rv: Scara ms.
F. 152: lnsemnare de cititor.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Frontispicii stingace In penita la f. 2 si 112. Peceti In tus violet la f. 1

si 9. LegAturd veche In scoarte de lemn i piele. Ddruit Academiei Ron-lane


de Casa Bisericii, la 25 apr. 1916.
4467 1831 (f. 13') ; 14 f.; 24x 17 cm.
F. 5: Cinstitul Paraclis al s<fintului> preacuviosului pdrintelui nostru Grigorie
Decapolitul ce-1 avem aici in Tara Romdneascd la sfinta Mdaistire Bistrtfa.
La f. 14r-v este redatd: Deosebitd rugeiciune cdtre preacuviosul pdrintele nostru
Grigorie Decapolitul.

Insemndri: F. 13": S-au prescris aceste doao Paradise de smeritul Intro monahi Parthenie, zoograf, prin osirdia i Indemnarea s<fintit> parintelui chir
Gavriil, arhimandrit, igumenul al acestii s<finte> MAnastirii Bistrita, pentru
a lor pomenire. 1831, noemvrie 16".
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurie i initialele slat scrise cu
rosu. Frontispiciu colorat la f.5. Miniaturd reprezentindu-1 pe sfintul Grigore
Decapolitul. Legatura veche In piele acoper legatura modern. Cumprat de
la anticarul B. Pohl, la 18 febr. 1916.
4468

1792 (f. 3") ; 84 f.; 20,5 x 14,5 cm.


<Miscelaneu>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

23

1.F. 5-12: Cinstitutul Paraclis al sfintului, preacuviosului pdrintelui nostru


Grigorie Dicapolitul.

2. F. 13-41: Luna lui noemvrie 20 de zile, V iiata si minunile sfintului si

preacuviosului pdrintelui nostru Grigorie Dicapolitul, ce i sa alla sfintele moaste


la Mdndstirea Bistrita, aduse de dumnealui rdposat banul Barbu Craeovescul,
cu multd cheltuiald.
3. F.421N: Acatistul Maicii Domnului>. Text fragmentar.
4. F. 43 48": Istoriia lui Iordache Stavarache, biv vel spatar si basi capichihaia
al Tdrii Muntenesti. S-au scrisu la anii 1767, iunie 22. Cf. I. Craciun i A.Ilies,
Repertoriul. . p. 192. Niezi, mai ales, Cronici si povestiri romdnesti versificate
(sec. XVII XVIII). Studiu si ed. critica de Dan Simonescu. Editura Aca-

demiei R. S. Romania, Bucuresti, 1967, p. 93 102.


5. F. 51: <Inveildturi crestine>.
6. F. 51'-53": <Rugaciune cdtre Maica Domnului>.
7. F. 54 79: Gheorghe Brancovici, Cronica slovenilor, Iliricului, Misiei celet
de Sus si de Jos>. Text fragmentar. Cf. I. Craciun si A. Hies, Repertoriul.
p. 326-327.
8. F. 80 81: Decalogul gi alte porunci, evanghelicesti.
Insemnari: F.3r v: Aceasta viiata a sfintului, cuviosului si de Dumnezeu
purtatorului, parintelui nostru Grigorie Decapolit o am scris-o dupe o filadra
ce o am aflat la metohul sfintii Mitropolii, ce s numeste Magureanu, care aceia
era cu tipar si cu teatd orinduiala, adica cu Vecerniia, cu Utrdniia i cu ca

noane si cu Paraclis<ul> sfintului, care Paraclis I am scris aicea. Si s-au

scris in zilele prealuminatului domn lo Mihail Costandin Sutul voevod, intru


a dooa domnie a marii sale, pastorindu turma pravoslavnicului norod al lui
Hristos preasfintlia sa parintele mitropolitului <sic> chiriu, chir Cozma, Intru
al cincilea an al pdstorii preasfintii sale. Si am scris spre pomenire. Iar rei ce
vd veti Intimpla a ceti bucurati-va intru Domnul, cd multe cuvinte folositoare
slot In viiata sfintului. Pentru care ma rogu ca mice greseala yeti gasi, Indreptati. ca n-au scris-o mina de Inger, ce de om. Ci ma ertati, nezicind vreun
cuvint rdu, ca i pe dumneavoastra sa vS. erte Domnul si sa va lndrepteze
spre lumina poruncilor liii. Iar carele sa va intimpla s o fure, sa fie afurisit
de Domnul nostru Iisus Hristos si de 318 sfinti parinti de <la> saborul Nichei
si de toate sfintele soboara i sa aiba piris la dreapta judecata pre marele
si luminatorul Grigorie Dicapolit. Si am scris> la anii di la Nasterea lui Hristos
1792, iulie 29. De roZul lui Dumnezeu Grigorie".
F. 3', de alta mina: I Grigorie logofatul de la sfinta Mfinastire Aninoasa".
II Scris-amu eu pa aceasta carticica a dumnealui logofatului Grigorie, ce sa
afl cu saderea la sfinta Mandstire Aninoasa, in sud Muscel. Am Insemnatu
eu pa aceasta cdrticica a dumnealui i cine va citi s aiba a ma pomeni.
Si am scrisu eu, carele mai josu ma voi iscali loan logofdt de la sfinta Mandstire <Aninoasa> 1800, avgust 17".
F.4": Acestea istorii ce le-am scris eu, cind ma aflam la sfinta Mitropolie,
la sfiintia sa parintele iconom al sfintei Mitropolii, chirio, chir Dositheu Buzaianul, fiindca sa afla sfintia sa iconom de opt ani la trei mitropoliti, care s
vor arata mai jos: la sfintiia sa parintele mitropolit Cozma i la preasfintiia
sa parintele proin mitropolit Filaret si la preasfintiia sa parintele mitropolit
chirio, chir Dositheu, ani 3. Si apoi 1-au facut igumen la sfinta Manastire
Aninoasa In sud Muscel. i fiindca ma aflam i eu la sfintiia sa parintele igu-

men slujind de ani doisprezece, care stintiia sa rn-au crescut i sfintlia sa


m-au Invatat carte si sintu ciracu al sfintii sale <...> Si eu am scris, ca cine
va ceti s alba a ma pomeni".
F. 49": Adeca la leat 1797 am scris eu aici, pa aceasta coala de hirtie, adica
pa aceasta carticicd, fiincla am scris-o eu dintru-nceput, toate istoriile, cum si

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

24

ParaclisuL sfintului Grigorie Dicapolit, cind ma aflam la parintele Dositheu,


iconom al sfintii Mitropolii, in zilile prea sfintii sale parintelui mitropolit Idrii chirio, chir Dositheu, intru al doilea an al pastorii preasfintii sale. 5i acest
parinte Dositheu pina la trei ani s-au facut igumen la Manastirea Aninoasa,
in sud Muscel. Si fiindea eu ma aflam slujind sfintii sale de mic copil m-au luat
si aici la Mandstirea Aninoasa. 5i eu am scris, ca cine va ceti s aiba a md
pomeni. 1797, avgust 28".
F.2.: La leat 1795, dechemvrie 25 am scris eu pa aceasta cartieicd a mea, chid
ma aflam eu la Cucueti, horopsit da preasfintiia sa parintele mitropolit al
Ungrovlahiei, chirio, chir Dositheu, pentru pira ce am avut pentru pdrintele
arhidiacon, pentru 5tefan tigan al sfintii Episcopii Buzaului. Eu pentru a lor
am fost urgisit doaa sdptamini.
Atunci am pati(mi>t. 5i fiindca milostivul Dumnezeu nu lasd pre omu pre
dreptate sa piei, ci peste putina vreme acest piris al mien au cazut Intr-o vind
mare si 1-au gonit preasfintiia sa pdrintele mitropolit si am ramas cinstit si
blagoslovit de preasfintiia sa. *i am insamnat aici, ca eine va ceti sa ail:A a ma
pomeni. 1797, sept. 8".
Insemnari ale copistului, mai ales din anul 1797, Ma s aducd insa stiri noi
en privire la persoana sa, intilnim la f. 1v-2, 41= v, 50, 53V , 56" 57, 81 84.
F. 79: Sa s tie ca aceastd carte mai nainte era a dumnealui logofatului
Grigorie i mi-au ddruit-o mie, pentru carele am zis i bogdaproste. Dumnezeu
sa-1 tie sanatos. Gheorghe".
F. 49: La leat 1791 martie 15, duminica, la 2 ceasuri din zi s-au cutremurat

pdmintul, In zilile prealuminatului domnu loan Gheorghe Hange<rli>.


Cf. I. Corfus, lnsemndri.

p. 246.

F.1 2": La leat 1802, octomvrie 14, intr-o marti, In zioa de Vinerea Mare
< Cuvioasa Paraschiva>, pa la 7 ceasuri din zi s-au cutremurat pamintul
Infricosat, cici n-au mai pomenit acest rind de oameni, atuncea, aflindu-ma
si eu la Dealu, cu sfiintia sa pdrintele Aninosanu, chir Dosithei. Am scris In
zilele prealuminatului nostru domnu Io Alexandru Ipsilant voevod." Ibidem,
p. '248.

F. 79v: La leat 1797, noemvrie 23, duminica spre luni, s-au Intimplat o

minune si un semnu in lurid., de au mincat-o vircolaeii. Si eu ma allam tot la


Manastire Aninoasa, iconom, cu sfiintia sa parintele Dositheu, egumen la
aceast sfint manastire, intru al doilea an de cind se afla sfintiia sa egumen
si domnu Tarii Rumdnesti lo Alexandru loan Ipsilant voevod, intru a doaa
domnie a marii sale, in scaun<ul> Bucurestilor i pastorind norodul si turma
lui Hristos Dreasfintlia sa pdrintele mitropolit Dositheu, intru al cincilea an al
pastorii preasfintii sale. 5i acest mitropolit au fost si epscop la Episcopila
Buzauhii ani sapte Si era grec Ianiotu <lectura incerta.> 5i am scris eu spre
pomenire, ca eine va ceti s aibd a ma pomeni. 1797, noemvrie 23. Grigorie."
Ibidem, p. 286-287.

F. 1 2", 42v, 49-51, 53", 56' 57, 72y-73, 79r 1r, 81v 84": Numeroase
insemnari de cititori si incercari de condei.

Textul cu cerneal neagra. Cumparat de la Aurel Filimon, la 19 februarie


1916.

4469

1839-1840 (f. 1, 35); 39 I.; 22 x 16,5 cm.

F.1: Tetrad de eczersitie gramaeicepi a lui Georgescu Iancu. Anul 1839, noemorie

29. Filele 21"-39" cuprind concepte de scriitori, ca teme scolare.


Textul, cu cerneala neagra, este scris In alfabet de tranzitie. Legatura veche
In carton se pastreaza sub legatura moderna. Cumparat de la anticarul Iulius
Pach, la 14 iunie 1916.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romanesti


4470

25

1839 (f.1); 5 f.; 22,5x 18 cm.

F. 1: <Gramaticd romdneascd>. Pentru pronuntie i ortografie, dupd sistema cea


veche a grammaticilor romdni.

insemndri: F.1: Lectlia I-iu. Octomvrie 20, 1839".


Textul, cu cerneald neagra, este scris In alfabet de tranzitie. Cumparat de la
anticarul Iulius Pach, la 14 iunie 1916.
4471 1867 (f. 1); 90 f ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-172 (f. 5 90): 20 x
16 cm.

F.1: <Medicind veterinard>. Tractarea morbelor cari se ivesc mai adesea la cai
si la vitele mari cornute, la oaele si la porci, precum si turbarei cinelor, de Ludovic

Hoevet, membru al Societatii veterinarilor germani, precum si al Societatii patriotice din Meklemburg i veterinar practic in Bucuresti. Bucuresti, 1867.

Textul, cu cerneald neagrd. La f.5 este aplicatd pecetea In tus a autorului.


Legdtura veche in carton. Din bibl. lui D. A. Sturdza. Trecut In col. Academiei
4472

Romkne In martie 1916.


Sec. XIX (cca. 1840) ; 62 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversd; 20,5 x
17 cm.

<Manual de geografia Europei>. La f. 13"-14" se afld un scurt Vocabular


ruso-romdn.

F. 15, 35' 38" albe.

I nsemnri : F. 16: Aceast Gheografie pe semestru di iarnd este a lui Costachi


Radavici. Anul 1840, septemvrie 'nth". insemnarea se repetd, pentru semestrul de yard., la f. 39.
Textul, cu cerneald neagra., este scris in alfabet de tranzitie. Ms. a fost constituit dintr-un fragment ce provine de la anticarii Saraga din Iasi, si dintr-un
alt fragment din bibl. lui D. A. Sturdza si trecut In col. Academiei Romane
In martie 1916.
4473 Sec. XIX (cca 1835 1845); 218 f.; 23,5 x 17,5 cm.

<Miscelaneu f ilosofic>.

43v : (Introducere in filosofie>.


2. F. 44-211v: Loghica, sau Filosofia formald.
F. 212-218v: Tabla materiilor.
insemndri: F.211-. La iul. 15. Scris de mai jos isedlitul, In Seminaria
Socola. Gheorghie Dimitriu".
Textul, cu cerneald rdddcinie i neagrd, este scris, pe alocuri, In alfabet de
tranzitie. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack, la 25 iumie 1916.
4474 1811 (f. 87); 131 f. + f. 93 bis; 21,5 x 17 cm.

1. F. 1

<Miscelaneu).

1. F. 2-3: <Elemente de cronologie:) Ardtare cind pied Pastile nemtilor odatd


cu noi, i cind nu pied odatd cu noi.
2. F. 4-54'; Mina lui Damaschin, acum intli intr-acest chip pe triples asezatcat,
cu multe alte adause rindueli imbogatitd i tipdritd pentru folosul de obste al
pravoslavnicilor de biserica rdsdritului. Sibii, la anii de la Hristos 1789. Pentru
tnsusi trebuinta mea. Vas<ile> Tinsila. Copie dupd cartea tipdritd la Sibiu
In anul 1793.
Cf. Bibl. rom. veche II, p. 354-355, nr. 565.
3. F. 55-76: Hundertjahrige Kalender. . . far das jetzige jahrhundert 1800 bis
1909.. . GrAtz 1809.. . Copiat In lb. germand, pentru uzul propriu, In Suceava,
la 8 iunie 1811, de Vasile Tintila.
4. F. 76"-88": <Elemente de cronologie>.
5. F. 89-105, 131: Pashalia care sd vede dupd cuprindere slovelor.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

26

6. F. 106-114: Canon de rugdciane cdtrd Ingerul peizitoriu/ viefii omului.

Facerea lui Joann monahul, cel cu piciorul negru <Mauropons>.

7. F. 115-120': Canon de rugdciune cdtrd puterile ceresti ci cdtrd tog. sfinlii


8. F. 122-130: <Acatistul Sfintului Nicolae>.
Insemndri: F. 1: Aceasta carte, ce sd numeste Mina lui Damaschin, iaste
a lui Vasilie Tintila. Cernduti, In 24 avgust c<alendar> v<echi> 1813".
F. 87', 105": Suceava la 15 iulie 1811 c(alendar> v<echi>. Vasilie Tintila,
c hesaro> , e<rdiesc> invaptoriu".
F. 88: La 13 septemvrie 1834, c<alendar> vechiu au murit episcopul Bucovinei
Isaia Balosescul si 1-au Ingropat in sfinta Mandstire Putna".
F. 1r. : La 18/6<sic> noemvrie 1825 au murit preindltatul impArat Alexandru

al Ros;ei. Asa dar 20 de ani dupd bdtae ce s-au Intimplat la Austerlit In


Bohemii". Cf. I. Corfus, Insemnri.. p. 91.

F. 121r-' : Scoash. din altd carte citeva insemndri.


S sd stie de cind au lost un pohoi mare, la anul 1779.
Sd sd stie de cind au fost impdratul nemtesc Iosif in Cernduti si In toatd Bucovina, si au scos pe loan Novi de la Joltva si 1-au asezat la Suceavd, la anul
1783.

La anul 1789 s-au cutrernurat pdmintul. Tot Mtn' acest an au murit impdratul Iosif.
SA sd stie chid s-au cutremurat pdmintul, la anul 1790.
SA sd stie cind au rdpAusat preosfintitul Dosothei Birescul, la anul 1789.
La arnil 1793, sara la 7 ceasuri s-au cutremurat pamintul.
La anul 1799 au fost peatr mare.
La anul 1809 au avut lesii cu nemtii bdtdlie. Moscalii au Luat Zaliscicul i alte
tirguri i Hofrat Platter din Cerndutj au fdcut inzurectie, adica cei ce au mers
de bund voe la bdtdlie.
La anul 1810 au fost foamite.
Anul 1811 au fost anul cel mai roditor.
La anul 1797 s-au sculat lesii asupra Bucovinei.
La anul 1799 au lost ciuma.
La ahul 1808, dechemvrie 4 c<alendar) v<echi> s-au Inceput intlijdat ghimnaziul, adicd invatare limbii latinesti in Cernduti.
La 22 septemvrie 187 c<alendar> v<echi> s-au inceput intlijdatd In Cernduti

siminarium.

La 19 iulie 1813 c.v. au fost pohoi mare.


La 30 april 1813 c.v. au nins si au fost omdt mare.
La anul 1817 au agiuns coretul de pdpusoi 30 lei.

La anul 1818 au agiuns coretul de pdpusoi 2 lei.


La anul 1817, iulie 20 c.v. au sosit imparatul Frant I cu Impdrteasa sa In
Cernduti.

La 28 mai 1818 c.v. au nins.


La anul 1821 gheneralul Ipsilanti ce au esit de la moscal i cu grecii au tdiat
pe toti turcii in Moldova si in Munteneasca <sic>.
$1 volentirii s-au bdtut pe urmd cu turcii ce au venit, neputind sta lmpotriva
lor ; dupd multe prAddciuni au venit In Bucovina si s-au dus hi moscaL Boiarii
din Moldova au fugit la Bucovina si la Tara Muschiceascd. Intru aceasta vreme
mare bdtae au lost, la Mdndstire Slatina, pe carele turcii nu numai aceasta,
ci si mai multe mAndstiri, biserici, orase, sate si curtj le-au ars si le-au pradat.
Ipsilandi <sic> Inca au fugit la Ardeal. Iasul mai de tot au ars.
La anul 1821, tot postul Craciunului au arat oamenii. Si in zioa si a doua zi
de Craciun, asa de cald ca vara au fost, cd fetele la tara au giucat afard descultd,
In camese.

www.dacoromanica.ro

Catalogut manuseriselor romanesti

27

La 20 avgust 1822 c.v. au rapausat preosfintiia sa dom<nul> episcop Dania


Vlahovici, in satul Dorna, unde mersesd la scAldatoare, In virsta de 82 ani
si 10 luni. $i au fost pastor Bucovinei 33 ani si 25 zile. i s-au ingropat la
Mdnastire Dragomirna.
La anul 1822 au venit voda Ionite Sandulachi Sturza In Tara Moldovii, dupA

bdtdlie cu volentirii". Parte din insemnari au fost publicate de I. Corfus


In Insemndri de demult, p. 40, 48, 75, 83, 88, 127, 130, 134,135, 136, 162, 163,

174, 179, 180, 243.


F. 74: I Cu cheltuiala preosfintiei sale mitropolitului Anastasie Crimea s-au
facut Manastirea Dragomirna".
II SA se stie cd la 2 martie 1835, calendar nou, la 3 civerturi la 3 ceasuri

dupd miezul noptii au murit preainaltatul imparatul nostru Fruit intliu".


Ibidem, p. 53.

Textul, cu cerneala neagrd si rAdAcinie. Cumparat de la Dein. Gh. SimionescuSimicel din Focsani, la 31 dec. 1915.
4475 Sec. XX (prima jumdtate) ; 130 f ; numerotatie veche cu cifre arabe, diversA ;

24 x 19 cm.
<V. Voiculescu, Prozd>. Mentiondm povestirile: Iubire magicd (f. 1-46 ;

58v); Demoniacul din Gadara (f. 59-89) ; Maudstirea de ceard (f. 90-110) Azima sufletului (f. 111 115"); <Mlntuirea smochinului (f. 116 130)). Povestirea Iubire magicd a fost republicata In
V. Voiculescu, Iubire magicd. Povestiri II. Ed. de Victor Iova. Editura Cartea
RomdneascA. Bucuresti, 1982, p. 119-151.
Textul este scris cu creionul si cerneald albastrA. Cumparat de la Ion Voicu
lescu, la 12 dec. 1968.
4476 Sec. XX (cca 1933); 57 f. ; numerotatie veche cu cifre romane: 1 56 (f. 2
57); 21 x 15,5 cm.
<V. Voiculescu>, Sacul cu cartofi <La pragul minunii>. (Poem dramatic>.
Cf. V. Voiculescu, La pragul minunii. Poem dramatic. Bucuresti, 1934.
Srnochinul mincinos (f. 47

Textul este scris cu creionul. Cumpdrat de la Ion Voiculescu, la 15 dec.


1966.

4477

Sec. XX (cca. 1946); 46 f.; 24 x 19 cm.

<V. Voiculescu>, Gimnastica sentimental& <Piesd in trei:acte). Cf. V. Voicules c

Teatru. Ed. IngrijitA i prefata de M. Tomus si I. Voiculescu. Editura Dacia


Cluj, 1972, p. 77-202.

Textul este scris cu creionul. Cumpdrat de la Ion Voiculescn, la 14 dec. 1966.


4478 1822 (F. 1) ; 269 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-502 (f. 7-257") ; 38,5 x
24 cm.
<Miscelelaneu>.

1. F. 1 257": Hronograf ce set zice Scrierea anilor, care s-au scris acum in
allele preaindltatului impdrat al Austriei Franliscus cel dintfiu, prin osteneala
mea mai in jos numitul Costandin Popovici. Brasov 10 mai 1822.
2. F.258r-v ; <Sentinla lui Pilat>. Cartea de judecatd a lui Pilat din Pont,
tdlmdcitd despre grecie din istoriia bisericii, pentru hotdrirea ce ai fdcut asupra
Mintuitorului Hristos, osindindu-1 la moarte, ca sd-1 reistihneascd jidovii pre

cruce.

3. F. 259r-v: (Vieti de sfinli>. Muceniia stintalui mucenic Anastasie cel Nou,


care s-au muncit de tatdl lui chir Daniil in cetatea Delvinul.
4. F. 260-262v: <Literaturd apocalipticd>. V ideniia lui chir Daniil.

F. 6, 263-268' albe.

Insemnari: F.1: S-au Inceput sa sa scrie aceastd carte la 11 martie <1822>


si au luat sfirsit la iunie In 13, tot Intr-acel an".

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

28

F.7: 10 iulie 1822". Insemnarea in frontispiciu.

F. 257 v: Mai incolo rog pre cititoriul, ca de sa va intimpla vreo gresala a afla
sa nu huleasca, ci cu duhul blindetelor sa o treaca cu vederea. Ca precum ceriul cu anevoe iaste a sa vedea WA de nori, asa i scriitoriul cu neputinta
iaste a nu i s ascunde vreo gresala, mai virtos ametit fiind de multa scrisoare
supt perdeaoa ochilor. Fiti sanatosi. C<onstantin> 13<opovici>".
F. 262': Sfirsit. Dumnezeului nostru slav. C<onstantin> P<opovici>,
1822, iuliie 29".

F. 269: I Aceasta carte, anume Hronograf, sa afla a mia, mai jos numit,
care am cumparat-o aici la Brasov. 1822, In 5 avgust am scris aici. Ioan Golia".

4479

II Aceasta carte, anume Hronograf, sa afla a numitului mai <In sus> in zioa
in care sa vede Brasovul. 11 aprilie 1839. Ioan Leca"
Textul cu cerneald neagra. Titturile si unele initiate shit scrise cu rosu, verde
si albastru. Frontispicii colorate la f. 1 si 7. Legaturd veche in piele. Ddruit.
Academiei Romane de prof. V. S. Moga de la coala de Agricultura din
Bucuresti, la 7 martie 1916.
1831 (f. 9); 34 f, ; 30,5 x 21,5 cm.
<Macarie ieromonahul, Papadichie>. Introducerile in sistema noud psaltica

este precedata de o Inainte cuvintare catra cintaretul roman", semnata


Macarie ieromonah, portarie, alcatuitoriul psaltichiei romanesti" (f. 8),
si de o dedicatie catre mitropolit (f. 9), semnata i datata 8 apr. 1831. Ms.

este autograf. Textul cu cerneald neagra. Unele titluri, initiate i indicatiuni


muzicale slut scrie cu rosu. Daruit Academiei RomAne de Casa Bisericii, la
29 febr. 1916.
4480

Sec. XIX (cca 1818-1860) ; 50 f ; 27 x 20 cm.

<Psaltichie romdno-greceascd>. Compozitii de: Macarie ieromonahul, Hristafu.

dascalul, Gheorghe Criteanul, Petru Efesiul.

F. 3"-4", 24"-28", 30 albe.

La f. 46" se afM conceptul unei scrisori cu continut gospodaresc din 4 dec.


1859 a lui Iosif Naniescu, adresata unui oarecare Lambu, din vremea chid era
egumen la Mandstirea Gaiseni.
Textul, cu cerneald neagra. Unele titluri, initiate i indicatiuni muzicale sint
scrise cu rosu. Laruit Academiei Romane de Casa Bisericii, la 29 febr. 1916.
4481 Sec. XIX (mijloc); 5 f. ; 26 x 19,5 cm.
<Psaltichie>. Compozitie de Petru Lambadarie.
Textul cu cerneala neagra, este scris in alfabet de tranzitle.
Titlul, initialele I i indicatiunile muzicale sint scrise cu rosu.
Davit Academiei RomAne de Casa Bisericii, la 29" febr. 1916.
4482 1885 (f. 1); 10 f ; 17,5 x 11 cm.
<Varlaam de la Mdndstirea Ciolanu, Versuri satirice ei compozilii muzicale
(heruvic i axion)>.
Textul cu cerneala neagra. Tittul psaltichiei, initialele i indicatiunile muzicale
sint scrise cu rosu. Daruit Academiei Romane de Casa Bisericii, la 21 febr.
1916.
4483

1822 (f. 1); 24 f. ; 26 x 20,5 cm.


F.1: <Papadichie>. Theoriticon, sau cuprindere a mestesugului musichiei bisericesti, dupd asdzdmintul cel nou, tilmeicit din greceste pre Umbel romaneascd
de smeritul Macarie ieromonahul, portarie al sfintei .Mitropolii a Bucurestilor
si acurn inaiu datd in tipariu, cu osirdiia si toatd cheltuiala domniei sale domnului Hagi Constandin Pop, spre folosul de obste al neamului romdnesc, la anul

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

2,9

1822. 1ntru Impdrdteasca cetate a Viennii. Un Theoreticon al lui Macarie apare

la Viena In 1823, fail ca numele lui Constantin Hagi Pop sa fie amintit.
Cf. Bibl. rom. veche III, p. 425-427, nr. 1185.
Textul cu cerneala neagra. Unele initiale i indicatiuni muzicale shit scrise
cu rosu. DAruit Academiei Romne de Casa Bisericii, la 29 febr. 1916.

4484 Sec. XIX (cca 1857) ; 333 f. ; 21,5 x 16,5 cm.

<Psaltichie rorruino-greceascd>. Compozitii de: Gheorghe Criteanul, Macarie


ieromonahul, Ghelasie ieromonahul, Daniil protopsaltul, Petru Lambadarie,

Mihalache protopsaltul, Grigorie protopsaltul, Petru Efesiul, Iacov proto-

psaltul.
Insemnari: F. 218": 1857, fevruarie 7. Ghimnasie monah din sfInta Monastire
Caldarusani".

Textul cu cerneala neagr. Tilurile, initialele si indicatiunile muzicale slut


scrise cu rosu. Initiale ornate la f. 100v, 104, 102' s.a. Legatura veche In piele.

Cumprat de la Ion Carabas, la 3 nov. 1971.


4485 Sec. XIX (prima jumAtate) ; 111 f. ; 41.5 x 26,5 cm.

<V. Voiculescu, Versuri>. Mentiondm: <Copii lacomi te vindurd road/ Securi


streine codrii ti-i doboard, (1. 1)); Mormintul stegarului (f. 2) ; <In prour de
primdeard (f. 3)); La prasild (f. 4; Durerea (f. 6); Amurg pe lac (f. 7); Vindtoare veche (f. 9)); <Icoand veche (f. 10)); <Cintarea lebedei (f. 13)); <Pedeapsa
macului (f. 15)); Lache logofatul (f. 16) ; Steaua (f. 16") ; .Nucul (f. 17); Trec
vremile (f. 19) ; <Destinul (f. 20)); <Imn muncii> (f. 22) ; Norii (f. 27, 29);
Luna (f. 27") ; Nunta tdreineascd (f. 30) ; Omar (f. 31) ; <Cdzut pe piatrd (f. 32));
<Coboard cuvintele (f. 33)); <Durerea (f. 37)); <L-arn lsat de-a trecut (f. 40));

<Spuneti-i c rn-am Inturnat (f. 41)); Lumineitorul (f. 43); <Botezul (f. 44));
Vorbeste sufletul (f. 46); Ginduri de iarnd (f. 51) ; Rcisdrit pe cimpie f. 5 ;
<Haitele mdrii (f. 56)); <Fantazie de seard (f. 59)); <Ca o baiaderd (f. 63));
<Ostrov incins de ape (f. 65)); Oboseald (f. 67) ; Ca-n basmul cu Greul Pcimfn
tulai (f. 68); Doclaa (f. 71); Decebal (f. 72); Cintec sufletului (f. 75); 7.11 1r
(f. 75") ; Gindului (1. 76 ; <Trista minune (f. 78)); <Bacanta dansind (f.79));
$arpele (f. 80); Poezie (f. 82); <Pescuitorul de ginduri (I. 84) ;) <Orbul (f. 87 ;
<Isus din copilarie (f. 89)); Smeu bdtrin (f. 90); <Coiful de aur (f. 9 ;
Zorile de vard (f. 92v); <Cheia de aur (f. 93)); Cupa (f. 95); bin cobuz de
end (f. 97) ; Dobrogea-n amiazd de yard (f. 98); Nunta pdunilor f. 99 ;
Cintecul ursului (f. 100) ; Dupd cules (f. 101) ; Domnului Prof. Dr. I .Car a
cuzino (f. 102) ; <Ingeilbeneste carnea . . . i s-a sfirsit culesul (f. 103)); Glas
din groapd (f. 104) ; V illon (f. 105) ; Novcletd (f. 106); Arca Reiului f. 101);
Ce pronie sciracd (f. 108); <Theufi si slabi Cu ochii tristi si chipurile upte
(1. 109)); Nu aur, ci azur (r. 110). Majoritatea poeziilor au fost republicate
in: V. Voiculescu, Poezii. Editura Fundatiilor. Bucuresti, 1944, dup. cum
urmeaz5: Mormintul stegarului (p. 43); <In prour de primeivard (p. 64 > ;
La prasild (p. 77); Durena (sub titlul Durerea neamului, p. 78); Amurg pe lac
(p. 80) ; <Vindloare veche (p. 82)); <Icoand peche (p. 83)); <Cintarea lebedet
(p. 90)); <Pedeapsa macului (p. 103)); Lache logofatul (p. 16); Nucul (p. 112 ;
Trec vremile (p. 121) ; Destinul (p. 122); Imn rnuncii (p. 124) ; Norii (sub titlul
Nori de card (p. 132); Luna (p. 134); Nunta fardneasca (p. 136) ; Omar (sub
titlul Ureazd-mi p.138) ; <Cdzut pe piatrd (p. 137)); Coboardcuvintele (p.141));
<Durerea (p. 149)); L-am ldsat de-a trecut (p. 143)); Spuneti-i cd pu-am
Inturnat (p. 146)); Lumindtorul (p. 151) ; <Botezul (p. 155)); Vorbeste sufletul

(sub titlul Sufl tul, p. 161); Ginduri de iarral (p. 163); Rdsdrit pe amine
(p. 169) ; <Haitele mdrii (p. 172)); Fantazie de seard (p. 177)); <Ca o baiaderd
(p. 178); <Ostrov Incins de ape (p. 183)); Oboseald (p. 189); Ca-n basmul
cu Greul Pdmintului (p. 193) ; Dochia (p. 196) ; Decebal (p. 198); Cintec sufle-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

30

tului (p. 206) ; Zile le (p. 190); Ginclului (p. 209); <Trisect minune (p. 210));
<Bacantd dansind (p. 216)); Sarpele (p. 217); Poezie (p. 220) ; <Pescuitorul
de gInduri (p. 222)); <Orbul (p. 232)); <Isus din copildrie (p. 234)); Smeu
bderin (p. 253) ; <Coiful de aur (p. 260) ; ; <Cheia de aur (p. 268)); Cupa
(p. 285); Din cobuz de end (p. 288); Dobrogea-n amiazd de vard (p. 302);
.Nunta pdunilor (p. 322); Cintecul ursului (p. 349); Dupd cules (p. 360).

Textul este scris cu creion i cerneald neagra si albastrd. Ms. a fost constituit din file de dimensiuni variate, achizitionate pe diferite cdi, Intre
448G

anii 1960-1969.
Sec. XX (cca 1913 1922) ; 37 f.; numerotatie veche cu cifre romane: 1-31
(f. 2 32); 20 x 16 cm.
F. 2: <Dernetru Demetrescu-Urmuz), Schiee f i nacele.. aproape futuriste.
Cuprinde: Dupd furtund (f. 2-3) ; Ismail si Turnapitu (f. 3V 6"); Gayk
(f. 7-9); Pelnia pi Starnate (1. 9-14); Algazy et Grummer (f. 14"-17); Plecarea In serdincitate (f. 17"-19); Cotadi ci Dragomir (f. 19-22') ; Fuchsiada.
Poem eroico-erotic f i muzical in prozd (f. 23-32).

F. 37 este ocupata de o tabld a cuprinsului redactata de Urmuz.


F. 33 cuprinde o notita bibliografica asupra publicsrii operei lui Urmuz,
redactata dupd 1930.

F. 33-36' albe.

Ms. a fost republicat in: Urmuz, Pagini bizare. Ed. intocmita de Sap Pula.

Editura Minerva, Bucuresti, 1970, p. 7-43.


Textul cu cerneald neagra. Legaturd veche in pinza. Intrat In col. Biblio-

tecii Academiei Romne la 16 nov. 1955. Provenienta necunoscutd.


4487 Sec. XIX (sfirsit) ; 155 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-203 (f. 3-121')
32,5 x 21 cm.
F. 3. Catalogul plantelor a Grcidinei Botanice din Iassi.
Textul, cu cerneald neagrd, este scris, partial, in alfabet de tranzitie. Din
bibl. lui D. A. Sturdza. Trecut in col. Academiei Rorridne in martie 1916.
4488 1849 (f. 39v) ; 39 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 3-42 (f. 1 29") ; 38,5 x
24 cm).

<Dr. Cuciuranu, Memoriu pentru Infiinfarea Spitalului de boli venerice dn


Ia,si>. Lipseste Inceputul.
Insemnri: F. 39v; Iasii in 18 septemvrie 1849. Dr. Cuciuran".
Textul, cu cerneald neagra. Din bibl. lui D. A. Sturdza. Trecut in col. Academiei Romne in mart. 1916.
4489 Sec. XX (cca 1955) ; 208 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 204
(1. 2-207) ; 15 x 21 cm (format oblong).
<Cezar Petrescu, .Rdzbunarea lui liotnog. Nuveld>.
Textul cu cerneala neagra i albastra. Din arh. Cezar Petrescu. Cumparat
de la Smaranda Chehata, la 16 iul. 1981.
4490 Sec. XIX (a doua jumatate); 211 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 25-470

(f. 1-211"); 20 x 16,5 cm.


<Psaltichie>. Nu sint mentionatl autorii compozitAlor. Manuscrisul a fost
alcdtuit de psaltul Marin Gheorghe, ce semneaza la f.2", 28 si 60.
trisemndri: F. 51: Acest Polieleu este prescurtat de d-lui domnu Nicolae
Calinescu, profesorul de cintari in Siminarul sfintei Episcopii Rimnicului"
Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie.
Titlurile, initialele i indicatiunile muzicale shit scrise cu rosu. Legaturd veche
in piele, restauratd la cotor. Cumparat de la Victoria Grad, la 27 iun. 1972_

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romanesti


4491

31

Sec. XX (cca 1950-1952) ; 152 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;

15 x 21 cm. (format oblong).

<Cezar Petrescu, Nuvele>. Mentiondm talurile: Corbul alb (f. 1-90) ; intre
f. 70-71 si 80 81 textul prezint discontinuitate, lipsind filele cu numerotatia originald 71 si 72; .N-ai carte, n-ai parte (f. 91-152) ; lipsesc filele cu

numerotatia originald 23, 29-30, 38-39, 46 47, 58-63, 73 76. A fost

publicath sub titlul: Ai carte, ai parte in: Cezar Petrescu, Vino si vezi. Editura
tineretului. Bucuresti, 1954, p. 289-317.
Textul cu cernealh albastr si neagrd. Cumphrat de la Smaranda Chehata,
la 16 iul. 1981.
4492 Sec. XX (cca 1950 1955) ; 123 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversh;
15 x 21 cm. (format oblong).
<Cezar Petrescu, Conferinte f i articole literare>. Mentiondm titlurile: Scriitorul
f i epoca sa (f 1-65); Literaturd si actualitate (f 66 98);, .Eroii pozitivi de
azi (f. 99-123).
Textul cu cerneald neagrd i albastrd. Cumpdrat de la Florica Petrescu, in
dec. 1968 si iun. 1969.
4493 Sec. XIX (dupd 1850) ; 20 f.1 17,5 x 11cm3
<lliiscelaneu>.

1. F. 1-3: <Poricologos>. Lipseste sfirsitul.


2. F. 3-20v:< Snoave si fabule in versuri>. Mentiondm: Fostul la Tarigrad
(f. 3); Tdran> cu curcanu (f. 4); Addlmasul (f. 5); Betivul ci fiul sdu (f. 5");
Doftoru de pdduchi (f. 6") ; Minciuna O't adevdrul (f. 7') ; Masterea (f. 9'1);
Vindtorul (f. 10); Mortul tocmit (f. 11); Pantaloni rosii (f. 11'); De unde sai
cd sins hagiu (f. 14") ; Ursul i Adam (f. 15); Lupul pocdit (f. 15") ; Cersitorul
cdldtor (f. 16v); Cine stie carte are patru ochi (f. 17); Gaspetii si gazda (1.18 ;
Hotdritul de moarte (f. 19) ; Toporul qi vdcspard (f. 20'). Sint fragmente, fdra.
sfirsit.
Insemnari: F. 3: Anghelescu Joan". Este copistul ms.

Textul, este scris cu cerneald neagrd, in alfabet de tranzitie. Cumphrit


de la anticarul B. Pohl, la 18 febr. 1916.
4494

Sec. XIX (cca 1829 1830); 28 f. + f. 25 bis; 18,5 x 11,5 cm.


<Miscelaneu religios>.

1. F. 1-21 ; <Rinduiala vecerniei>. Text fragmentar, fdrd inceput i sflrsit.


2. F. 21"-28": <Ceaslov>. Rugdciunile dirninetii. Text fragmentar, fdra sfirsit.
trisemnri: F. 11", 13, 14, 16, s.a.: Dimitrache gramaticul. 1829, ghenarie
26". Este copistul ms.
Textul cu cerneald neagrd. Initiale ornate la f.2, 5, 9 s.a. Peceti inelare in fum
si stampile do sate din jud. Vaslui la f.3, 5, 9', 11v. Cumpdrat de la anticarul
B. Pohl, la 18 febr. 1916.
4495 Sec. XIX (cca 1872 1874) 37 f.; 17 x 10,5 cm.
<Psaltichie>. RdspunsurileSfintei Leturghii. Compozitii de Varlaam protosinghelul i tefan Popescu.
insemndri: F. 22v: Luat dupre Stefan Popescu, profesor de cantori la Seminarul Central Bucuresti".
F. 25: Compus de protosinghelul Varlaam. 1873, februarie 16. At. Popescu".
F. 4", 7, 15, 23" s.a.; 1872-73, februariu 4. At. Popescu".

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

32

Textul, cu cerneald neagril. Unele titluri, initiale i indicatiuni tipiconale sint


scrise cu rou. Initiate stingaci ornate la f. 15", 16, 18 s.a. Intrat in col. Bibliotecii Academiei Romdne in anul 1952. Provenienta necunoscutd.

1866 (I. 1); 13 f.; 22 x 13,5 cm.


F. 2: Cinstitutul .Paraclis al doilea al preasfintei Ndscdtoarei de Dumnezeu.
insemndri: F. 1: Carte- de rugciuni. 1866, luna aprilie, in 18 zile. Iaii".
Textul, cu cerneald neagrd, este scris In alfabet de tranzitie.
Cumparat de la anticarul B. Pohl, la 18 febr. 1916.
4497 Sec. XIX (cca 1879 1892); f. 179 + f. 127 bis; paginatie veche cu cifre .
arabe, diversd; 15,5 x 9,5 cm.
F. 1: <Psallichie>. Carte de cintdri a elevului din classa III-a seminariald.
Eparhia Husi. Anul 1879, luna lui maiu in 8. Galerie Adam. Sint amintite
compozitii de Petru Lambadarie, Varlaam protosinghelul i Th. Alexiu.
In final sint date citeva compozitii laice.
insemndri: F. 127 bis: Tudor <Alexiu>, 1885, 3 aprilie
Protosinghel
Varlaam, strdnepotul lui mo Adam. 1876, aprilie 11. Mdndstirea Ciolan".
F, 2: Dat spre suvenire amicului meu Ionescu Teodoru, pentru care subscriu. Al. Gallerie".
F. 129": In anul 1902, a 3-a zi de Pati, 16 aprilie, am avut zdpadd
in Curtea de Arge, de la ora 9 a.m.".
Textul cu cerneald neagrd, albastrd si creion. LegAturd veche in carton
si cotor de piele. Provenienta necunoscutil.
4498 Sec. XIX (dupd 1850); 26 f.; 17,5 x 10,5 cm.
<Lectii de logica>. Texte fragmentare, Mrd inceput i sfirit. F. 20-26 sint
redactate sub forma de intrebdri si rdspunsuri.
Textul, cu cerneald neagrd, este scris in alfabet de tranzitie. Cumpbrat de
la anticarul Israel Kuppermann diu Iasi,la 19 ian. 1916.
4499 Sec. XIX (mijloc) ; 251 f.
f. 186 si 188 bis ; 13,5 x 10 cm.
F. 1: Magazin, tomul <al> II-lea, scrisu de George Ucenescu, psalt si profesor
4496

de cant. Sint versuri orig. i copii, retete medicate, insemndri .a. Mentiondm:

Istoria nafterii Mintuitorului (f. 2-18"): slut Irozii. La Pafti (f. 20); Monumentu de gratulatie la sosirea rudeniei mele din Bucuresti la Brasov, spre a
ocupa postul de prima cantor la Biserica cea mare rdsdriteand a Sfintului Nirolae 4in Scheiul Brasovului (f. 25); Cintul modei giurnalelor (f. 28); Pasdrea
galbind-n cioc (f. 32 "); riganul mort intre doo pite (f. 34) ; I nima mea (f. 35);
La o pasdre (f. 36) ; Dacd n-ai frumps (f. 36") ; <Un cojocar (f. 39)> ; Bdsina
(f. 42) <Cei pdcdliti (f. 42")>; Leacul betivului (f. 44 ; Un Oran brat (f. 45) ;
Cu cel prost n-o scoti, la rale (f. 46); 1eiorul muerii rele (f. 47') ; Cel cu bundnavdtdturd (f. 50) ; Prostul, prost rdmine (f. 51") ; Partea rinduitd (f. 53) ; Cine
n-are bdtrin, s cumpere (f. 57) ; Damon si Filic (f. 60); La o nuntei curioasd
In Brasov (f. 64") ; Ah, lume, lume ! (f. 67") ; Norisorul (f. 69") ; Darnele (f. 70);
Muerea mea (f. 71v) ; Stihuri vitioase (f. 73% ) ; Ghicitori (f. 78) ; Mers co last ic
(f. 79); Cintul sasilor (f. 80); lobatusi nemesu (f. 72); Ce are, este al lui (f. 83");
Plinso-cintul lui Adam (f. 85); este Versul lui Adam ; Monument de gratulatie

claret sd va face prota Ioane Popasu episcop la Sibiu (f. 90); Pdcatul cere rdspldtire (f. 95) ; Din biografia lui Napoleon cel Mare (f. 97"): este Cintecul lui
Bundparte ; Sdrmana inima mea (f. 100") ; Sa fim cu voe band (f. 102') ; Sententii alese (f. 104) ; Sumetia (f. 106) ; Cintec de lume (f. 107) ; Doina vechie
.(f. 108) ; Cucu gi corbu (f. 109") ; Cit pdtimesc pentru tine (f. 111); Colectiune
de strigdri in joc (f. 112-143"); Cdtrd mult iubita mea Romdna (f. 144); Un
cis (f. 146) ; Cdtrd o floare (f. 153) ; Lao nenorocitd (f. 153") ; D-auzi mindro (f.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romanesti

33

154) ; Dorul meu (f. 155) ; Treci yard mai curind (f. 155) ; La Marita (f. 156' ;
Adio (f. 157') ; Romantei (f. 158v) ; Rugariunea Inca (1. 164); Iota unu bate
(f. 165); Floarea (1. 166') ; Toamna pdsdrilor (f. 170); Robul amorului (1. 171);
Lingusirea voinicului (f. 172); Fata amorezaul (f. 173v) ; V isul din 12 mat
1874 (1. 175); Cine e in fericire (f. 179); Micul cdldret (f. 180); Oratia rostad
de eleva mea Maria Cirstocea la ecsanienul sern <estrulm> II din anul 1846
in Scoala de pe 7'ocile (f. 181); 0 vorbei beitrind (f. 185); La onomastica palmnalui meu Dimitrie Eremias (f. 185); Nddejdii mele de noroc (1. 186') ; Virstele
omului (f. 187) ; Brasoveanul (f. 188 bis v); Ghicitori (1. 189v) ; Toamna (f. 190) ;
Caltegdrul si hotii (1. 191') ; Cintul ungurului pribeag in Tara Romdneascd

la anul 1849 (f. 197); Romdnul aura ungurul prebeag (f. 198"); Vita lui Todo
rache (1. 202'); Foicicei degerata (f. 204); Memoria patriei (f. 205); Florile
mele (f. 207 v); Acrostih : Elisaveta (f. 209); Visul din 24 ianuarie 1878 1. 209 v)
22 fevruarie 18 78 (1. 211 v); Horn de la Plevna (1. 212 v); Acrostih Elisaveta
(f. 214 v); Acrostih: Romulus (f. 215); Poza ei (f. 215 '); Trandafirul (1. 216);
Cum prised dulcile locuri (f. 218 v); La onomastica ficii noastre V ita 1. 221);
Un grddinar (1. 222 ") ; Oltenii la coasd (f. 223 v); Sub umbra de nuc (1. 224 ;
Frunzulim meighiran (1. 225); Tinguire (1. 226 v); 0 noapte fard odihnd
(f. 228 v); Biografie (f. 226, 229 v-230 v). Retete medicale si gospoddresti
(f. 19, 81 v, 200 v, 218, 251).

F. 23 v-24 v, 167-169 v, 231-246 v albe.

Insemndri: F. 186: 26 octomvrie 1851. Bucuresti, George Lcenescu, ascul


tAtor de musica bisericeascr.

F. 186 v: Ucenescu. Profesor si cantor pe Tocile".


F. 213 v: 25 maiu 1878. G(eorge) 1.iccenescu>, protopsalt".
F. 105 v: 8 octomvrie 1850, la 4 ore seara a fost logodna mea. G. Ucenescu".
Mai dateazd i semneazd la f. 164 ", 209 ", 214 v, 215.
F. 251 v: Anton Pan s-a ingropat joi, in 4 noemvrie 1854,1a 3 oaredupd prInz
in Mahalaoa din Lucaci, Bucuresti".
F. 247-250: Registru de cele ce se coprind in cartea de fatd.
Textul, cu cerneald neagra, albastrd i creion este scris In alfabet de tranzi
tie. La f. 157 , exemplificare psaltica. La f. 175, desen colorat ilustrind
un vis. Legdturd veche in carton si cotor de piele. Provenienta necunoscutd.
4500 Sec. XIX (cca 1886); 305 f. + f. 118 si 202 bis; paginatie veche cu cifre
arabe: 1 594 (1. 11-305 v); 20,5 x 13 cm.
F. 1: Magazin de felurite deprinderi poetice din anii 1843 incepind si 'And
in anul 1885. Cele mai multe lucrate de mine, Georgie Ucenescu, psalt Bisericii
Sfintului Nicolae i profesor de musica bisericeascd. Brasov, august, anul 1886.
Ms. copiazd, in paae, textele vol. precedent. Dintre titlurile noi le mentio
ndm pe urmAtoarele: Zaharia Antinescu, Monument de gratulatiune f. 21 V ;
Un candidat de-nsurat (f. 43); Pdstorul Dined si jund si Fica (f. 47); Povestea
finului The Boeru, conscolarul meu la Anton Pan (f. 50 v); Din albumul num
(1. 63 v); Celor trei surori din pajistea Scheiului (f. 64 ; Trandafirul fermecat
(f. 65); Trandafirul fdlos (f. 65) ; resiiturd de zicale &Urine f. 65 v); Oralie
rostad la onomastica patronului si crescdtorului mieu, domnul pdrintcle diacon
Iosif Barac (1. 66 '); Monument de gratulatiune la onomastica coconaii Marina
Barac, sora scumpului mieu patron, domn losif Barac, diacon (f. 67); Gratula
latiune la onomastica Domnului loan Jipa (f. 68); Pentru Livius Orghidan
(f. 68 ); Furca (f. 69) ; Nestatornicia (f. 69 v); Adevdrul (f. 70) ; Cdtrd o facet
mdrecad, anume Utica (f. 71"); Nu iubesc si nu ma stric (f. 71 v ; Plinso-cintul
Catrinilii mele (f. 72 v); Visul (f. 73); V isul lui Timon (1. 75 v); Marina Ange
loae (f. 77) ; De virtute (f. 77 ") ; Scumpul (1. 78); Cunostintei adevdratd (f. 78 V);

Fa bine si asteaptei rdu (1. 79); In deziaiddjduirea mea (f. 83); Un fiu nermblin-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

34

zit (f. 83 v); 0 femee lenesd (f. 85) ; Tiganul cu oi : poveste (f. 86 v); Partea
scdpdrii de moarte (f. 89); Un prunc de zilpadd (f. 90); Unde dai i uncle crapd
(f. 91 v); Femeia e mai eftind ca o vita (f. 93); Miron i Saftica (f. 95 v); Un&gat bolnav (f. 96); Tiganul si iapa (f. 96 v); 0 slugd posnata (f. 97 "); ROsfaful amorului (f. 98 v); Iovi(a pliicintdreasa (f. 99 v); Ispititorului naturii
(f. 103) ; Nedreptatea (1. 103 v); %Situ/ Malac (1. 105 v); Sifa fata de casd a
.clomnului Anton Pann (f. 106 v); Muerea nesupusd (f. 107); Sofia E. Popp
(f. 108 v); Un neddr (f. 110); .11luerea rea (1. 112 "); Cupid (f. 112 v); Versuri
pentra oao rosii (f. 114) ;Serbarea Pastelui in Brasov (f. 114 v); La nunta
amicului mieu Joan Stinghe iunior (f. 116 "); La anul nou. Pentru Marifa
I. Barac (f. 118); Junelui Child Popescu pictor bisericesc din Ploesti (f. 118
bis). Un reispuns la epistola din 10 aprilie 1848 (f. 119); &feta cu care sit faci
un suflet bun de muere (f. 121); Victor si Camila (f. 123); Ochilor ageri (1. 132);

La o zind fetisoard (f. 132) ; Cintul inimii amorezate, dupd alfabet (f. 133 v);

flora Saftifii (f. 135); Tinca fata (f. 135v); Tdranul (1. 136); Plinso-cintul
.streinului (f. 137) ; Muerea iubeafti (f. 137 "); Priveghitoarea amorului (f. 138);

Ajunul anului nou (f. 138) ; Transilvania o fatd (f. 142 "); Stihuri pentru
farsang (carneval, f. 143); Urare la anul nou (f. 145); Adresd la Cimpulung
eiltrd mindra juna Paraschiva Dumbravd (f. 148); Plinso-cintul despdrfirii
(f. 149); Alungarea dorului (f. 149 v); Cintul anului 1848 (f. 151); <Anton
Patin), Stelifa (f. 152); Fata bdtrind, Licunta Fdtului (f. 152): Balasa gi
trandafirul (f. 154 '); Neaseminarea (f. 155); Dorul mieu in zori (f. 155 v);
Hora vechie (f. 156) ; Mugurul (f. 157 v) ; Virtutea (f. 158) ; Cint pdstoresc

(f. 163); Lumea ciudatd (1. 163 V) ; Juna Eliza (f. 164 v); Adoratei mele (f. 166) ;

-0, dragoste ! (1. 167); La Ileana (f. 167 v) ; Cum sii trec zilele (f. 168 v); Filis

(f. 169 '1); Savu Ldutarul (f. 175 "); Epistola lui Ndpirstoc (f. 176 v) ; Vrednicia
muerilor (f, 178 "); Luna mai (f. 181 v); Dorind i Clorinda (f. 182 v); Ciltrd
logodnica mea, juna Parascheva Neguf (f. 184 v); Soarta mea este rea (f. 185);
Jeluire asupra gindurilor (f. 186 v); Un rasunet 1851 (f. 189); Din cronica
Romdniei. Cintul gingavului (f. 190)
lumea invdfatd (f. 194); Sapidmina cea dupd cununia mea (f. 196); La Veta (F. 196 v); Care este mirele ?
(f. 197); M-ai ldsat (f. 199); Tinguire (f. 199 v); Fata vechie (f. 200 v) ; La
marmintul Mariufei Costescu (f. 202 "); Tinerefele (f. 203); Epitaful plugarului
(f. 204) ; Muerile si moda (1. 204 v) ; Logodnicii mele (f. 205 v); Adio (1. 206);
Dor de mindrci (f. 206 v); Urare la un !las (f. 207) ; Fldcdul (1. 207 v); Rindurica

(f. 208) ; Cintul ducerii rinduricii (f. 208 v); Cintul sosirii rinduricii (f. 210);
Carofita (f. 212); Plinso-cintul Maicii -Domnului in joia patimilor spre vineri
(f. 213) ; Cintul vinului din 1846 (f. 214 "); Elevilor miei de pe Tocile in anul
1847 (1. 217) ; IVemultiirnitul (f. 217 "); Mai nimic (F. 218); La mormintul
Mariutii 1849 (f. 220) ; Lumea (F. 227) ; Norisorul (f. 228); Cint veselitor
(f. 230): Maialul din anul 18,55, de inginerul Emilian Certas (f. 232); Jeluirn-as si n-am cui (f. 240); Frumoasa fume (f. '242) ; Cdleitorul iubef (1. 242 v);
Cucu si corbu (f. 243) ; .,Scalarita (f. 271 ;) Un dor mibusit (f. 274) ; Trece vara
mai curind (f. 274 v) ; Marifa G. Manteanu (f. 274 v); Militarul plecind (f. 276) ;
Saftica (1. 276 v); Micul cciltiref (f. 284 v); Suvenire (f. 289); Grddinarul disgustat (f. 292 v); Greiclinarul (f. 293 v); Un cint istoric vechi (f. 295) ; Fata
mare (1. 295 v); V ai, inima cum ma doare, (1. 296) ; Ctitrd Zdbldicula Mario

(f. 297) ; 0 urare a colinddtorilor setteni (f. 297 "); Hora Curcanilor (f. 299);
Cintul midejdea (f. 301 "). Befete medicale si gospoddresti (f. 21 v, 61 v, 221
222 ", 234, 288 v).
F. 8 V 10 v, 302 305 albe.

insemnAri: F. 40 v: Luerat In Bucuresti, fiind la D. Anton Pan, la 1850".


F. 67 v: George Ucenescu, InvAtator si cantor la Sflnta Treime In Brasov".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

35

F. 131: Aceast istorioard <Victor si Camila> lucrind-o In Bucuresti la anii


1852 si in lipsa profesorului mieu Anton Pann, formind un Calendar pe anal
<1853> I-am tipdrit cu voia tensorului Penescu, impreund cu alte lucran
ale mele, spre multdmirea profesorului mieu".
F. 157: 1890, 17 iulie, inpArtdsit Dlui Gavrile Musicescu, prof. de musicl
la Mitropolia din Iasi in Moldova. G(eorge> LXcenescu>".
F. 285 v Bucuresti, 26 octombrie 1851. G. Ucenescu, student al D in
Anton Pann. Anul I-iu".
F. 301 V: Bunul mieu profesor AntonPann, fiind 12 zile bolnav de lingoare
a incetat din vieatd in 3 novembre, calendarul vechiu, 1854. Asa ma
vesteste turnatorul de litere al lui A. Pann, domnia sa D. Dimitrie Samolada
elevul lui Pann, Ilie Boerescu. G(eorge>U<cenescu>".

F. 2-8: ,.Scara alfabetica a poesiilor afldtoare in acest magazin! Textul cu


cerneald neagra i albastrd. Unele tithiri sint scrise cu rosu. Pecetea inelara
In fum a lui George Ucenescu, aplicat pe I. I Brainard, 1. 1, 22 si 304' Lega
turd veche in carton. Provenienta necunoscutil.
4501 Sec. XX (cca 1944 1945); 364 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 361
(f. 2-364); 14,5 x21 cm; (format oblong).
<Cezar Petrescu, Adapostul Sobolia Roman. Cartea I-a>. A fast tipdrit sub
acest titlu in Editura NationalaMecu. BuctirWi, 1945. Textul cu
cerneald neagrd. Cumparat de la Smaranda Chhata, la 13 aug. 1982.
4502 Sec. XX (cca 1944-1945); 276 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 362
628 (f. 2-276); 14,5 x 21 cm. (format oblong).
(Cezar Petrescu, Adeipostul Sobolia. Roman. Cartea a II-a>. Textul cu cerneala neagrd, cumpArat de la Smaranda Chhata, la 13 aug. 1982
4503 Sec. XX (cca 1944-1945); 318 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 629
936 (f. 1 318); 14,5 x 21 cm. (format oblong).
<Cezar Petrescu. Addpostul Sobolia. Roman. Cartea a III-a>. Textul cu cer
4504

4505

neala neagrd. Cumprat de la Smaranda Chehata, la 13 aug. 1982


Sec. XIX (a doua jumdtate); 169 f.; 17,5 < 12 cm.
<Psaltichie. Cuprinde: heruvice, axioane, slujba utreniei q. a.>.
Compozitti de: Grigore Lambadarie, Anton Pann si Ghelasie I3asarabeanul
protopsalt.
Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Titlurile, inilialele
si indicattunile muzicale sint scrise cu rosu. Frontispicii in penitd la f. 9, 57
si 81v. Initiate ornate la f. 9, 10v, 57 s a. LegAturd veche in piele. CumpArat
de la pr. Gheorghe Bdbus, la 20 iul. 1984.

Sec. XIX (a doua jurntate); 109 f.; 18,5 x 12 cm.

<Psaltichie. Cuprinde: anixandare, tropare, polielee s. a.). Cornpozitii de:


loan Cucuzel, Nectarie shimonahul, prodromitul, Petru Berechet si Theodor
Focheos.

F. 11-16v, 29v-32v, 83-86v albe.


Textul, cu cerneaM neagrd, este scris in alfabet de tranzitie. Uncle titluri,
initiale si indicatiuni muzicale sint scrise cu rosu. Initiate ornate stingaci la
f. 42v, 45, 46 s. a. LegAturd veche in carton si cotor de piele. Cumparat de
la pr. Gheorghe &thus, la 20 iul. 1984.
4506 Sec. XIX (a doua jun-Mate); 38 f.; 20,5 x 16,5 cm.
<Psaltichie. Slujba utreniei din Sirnbata Pamtlor>. Compozit.ii atribuite In
Petru Larnbadarie.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

36

Textele sint surise en cerneald neagrd i rosie, In alfabet de tranzitie. Tit lurile, initialele i indicatiunile muzicale slut scrise cu rosu. Legaturd veche
in piele. Cump drat de la pr. Gheorghe Mu*, la 20 iul. 1984.
4507 Sec. XIX (a dona jurnatate); 199 f.-I- f. 12 bis; numerotatle veche cu cifre

arabe: 1-178 (f. 6-194); 20,5 x 17 cm.

<Psaltichie. Doxastar s.a.>. Compozitii de: Vlasie ieromonahul, lacov protopsalt, Hurmuz hartofilax, Athanasie Iordanescu.
F. 3 5 v, 77-78 v albe.

Insemndri: F. 116 v: Sfirsitul lunii main. 1853, ianuarie Intiiu".


F. 151: Sfirsitul lunilor i lui Dumnezeu slavd, 1854, ianuarie In 30. Sim-

WA".
F. 1: Acest Docsastari este scris de mine, cel mai jos subinsemnat, tn Seminarul sfintei Episcopii Argesi, fiind scolari, in zilele lnnialt preasfintli sale

pdrintele episcop D.D. Climent; iar domn au lost Barbu Dimitrie *tirbei
voevod. Am Ineeput la dechemvrie in 4, 1854, si am finit la aprilie I-iu 1855.
Mai insemnez cd la 1854 avgust 15 au esit nemti In Tara Romneascd.

Scris-am eu cu mind de Wind. Mina si condeiul va putrezi, iar numele sd


va plini. C. Pomilescu. 1855, octomvrie 19".
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele i indicatiunile muzicale stilt
scrise eu rosu. Legaturd veche in piele. Cumparat de la pr. Gheorghe Babua,
4508

la 20 iul. 1984.
Sec. XX (dupd. 1950); 237 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
15 x 21 cm. (format oblong).

<Cezar Petrescu, Articole literare). Mentiondm: Dupd o jumatate de veac:


1907 1957 (1. 1 96) ; Cuoint (nainte <la Antologia 1907, f. 97 151)). Intre
f. 107-108 textul prezintd discontinuitate, lipsind o filS. Cdrtile pentrucopii
si tineret (1. 152 237). Lipseste ultima fild de text.
Textul cu cerneald neagr i albastrd. Cumparat de la Smaranda ChShata
la 30 iun. 1979.

Sec. XIX (cca 1850-1860); 32 f.; 26 x 21 cm.


F. 1: <Teatru>. Ldncierii. Comedie in un act cu cintece. Printre persoane:
Chirita I3irzoi, Zamfirita Frant Lutica, Spald-Varzd ldneieriu, *oldan viteazul, Cuconu Birzu, Leonil, chir si Mita Lacherdopulos.
Textul, cu cerneald neagril, este seris in alfabet de tranzitie.
Provine din hirtii rdmase de la V.A. Urechia, ce constituiau ms. 4517.
4510 Sec. XX (cca 1925); 56 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 34,5 x

4509

21 em.

F. 1: Tinerete fard bdtrinete piesd in zece tablouri, in versuri, de A<drian>

Mania si Ion Puha.

Intregul ms. este seris de A. Mania.


Insemridri: F. 1: Scris Sopirlita (Romanati). Vineri 16 ianuarie Vineri 23
ianuarie 1925". Antograf Ion Pile.
Textul cu cerneald neagril. CumpArat de la Cornelia Pillat, la 12 mart. 1970
4511 Sec. XX (cca 1925-1935); 54 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
22 x 17 cm.
F. 1: Adrian Maniu si Ion Pillat, Pdturicd (dupd romanul Ciocoii vechi si
noi" de N. Filimon). SchitA de scenario (in 4 acte si 9 tablouri). Intregul
ms. care cuprinde numai actele III i IV, este scris de Ion Pillat.
Textul, cu cerneald neagrd i creion albastru. Legatura veche in carton. Cumparat de la Cornelia Pillat, la 12 mart. 1970.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romdnesti


4512

37

Sec. XX (cca 1920-1960); 103 f. + f. 100 bis; numerotatie veche cu cifre


arabe, divers; 29,5 x 21 cm.
<Adrian Maniu, Versuri>. Poezii copiate i revdzute In vederea publicarii

lor In ad. de Versuri In prozd, 1965. Mentionam titlurile: Vraje (f. 1); Cintec
de jale (1. 2); Cu fruntea in mind (f. 3); Moartea in primdvard (f. 4); Intunecare (1. 7); Doi camarazi (f. 8); Pdmintul fagelduinlei (f. 9); Fiat lux (f. 10);
Clnd stiu (f. 11); Toamnd rosie (f. 12); La musuroaie (f. 13); Pdmint si stele
(f. 17); E liniste In aoanpost (1. 18); Pentru Ion soldatul (f. 19); Moartea lui
Pegas (f. 20); In pdmint viald (f. 25); Seard neagrd (f. 26); Repauz (f. 28);
Soldatul Cristea (f. 29); Cintecul dezertorilor (f. 35) ; V inerea mare (f. 36);
Primdvard sfintd (f. 37) ; Naiul lui Pan (f. 38) ; Popa (f. 40) ; Observator (f. 41);
Retragere (f. 43) ; Singe le eroilor rodeste (1. 45) ; Ginduri in noapte (f. 47) ; Cln
tecul cdldtorului intimpinind furtuna (f. 48); ,,cdtrarii (f. 49); Agresiune aeriand
(f. 50) ; Avion cdzut (f. 51) ; Ajun (1. 52); pasta veche (1. 53); Copil jucindu-se
cu o cutie de soldati (f. 64); Mdrgele pe drum (f. 66); Tezaurul domnilei (f. 68);
Ceas tiziu (1. 70); La o ramurd (f. 71); Toamna de sus (1. 72); Cintecul loamnei mele (f. 74); Schimb de noapte (f. 76); Cartea fdrii (f. 78); Pomul cunostintei (f. 84); Bdtd lie navald (f. 85); Se juca o umbra (1. 87); lepurasi de paste
(f. 88) ; Elegie barbard (f. 89) ; Cintecul soldatului (f. 97); I naiul vrdjmas (f. 99);

Moldova (1. 100). Parte de poezii au fost republicate, dupd cum urmeazd:-.
In Adrian Maniu, Scrieri 1, Versuri. Editura pentru literaturd. Bucuresti,
1968: Vraje (p. 144). tri Adrian Maniu, Versuri in prozd. Editura pentru,
literaturd. Bucuresti, 1965: Cintec de jale (p. 215) ; Cu fruntea in mind (p. 216) ;

Moartea in primdvard (p. 218). I ntunecare (p. 225); Doi camarazi (p. 227);
Pdmintul fOgdduinfei (p. 228); Fiat lux (p. 229); Cind stiu (p. 230); Toamnd
rosie (p. 232); La musuroaie (p. 243); .Pdmint i stele (p. 246) ; E liniste tzz
avanpost (p. 249); Pentru Ion soldaful (p. 254); Moartea lui Pegas (p. 258);
In pdmint viald (p. 262); Seard neagrd (p. 264); Repauz (p. 275); Soldatul
Cristea (p. 285); Cintecul dezertorilor (p. 293); V inerea mare, sub titlul: Instantaneu (p. 295); Primdvard sfintd (p. 302); Naiul lui Pan (p. 304); Popa
(p. 308) ; Observator (p. 314); Retragere (p. 319) ; Singele eroilor rodeste (p. 322);

Ginduri in noapie (p. 324); Cintecul cdldtorului intimpirand furtuna (p. 327);
,,cdtrarii (p. 329); Agresiune aieriand (p. 333); Avion cdzut (p. 336); Ajun,
(p. 338); Teasta vechie (p. 353); Copil jucindu-se cu o cutie de soldaii (p. 360).
Textele sint scrise cu creion i cerneald neagrd. Cumparat de la Virgil Dalea,
la 20 dec. 1968.
4513

Sec. XX (cca 1920-1960); 119 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, di-

versa ; 29,5 x 21 cm.


<Adrian Maniu, Versuri). Poezii, partial copiate i revAzute In vederea publicSrii lor In ed. de Scrieri. Mentiondm titlurile: Jucdrie : Miinile (f. 1 Y)
0 dimineald (f. 2); Seard (f. 2); lntiiele stele (f. 3); In pddure (f. 3 "); Vanitas
(f. 4); Elegie (f. 4 v) ; Vraja de noapte (1. 5); Jucdrie : Ochii (f. 5 v) ; lnaintea
gindului (f. 6); In adincuri (f. 6 V); Primdvard (f. 7); Singurdtate (f. 7 V);
Ruind (f. 8); Pentru suflet (f. 8 '); Mdgarul (f. 9); Grddini (f. 9 "); Dansul

morlii (f. 10) ; Alt ceas de toamnd (f. 10 "); 26 August (f. 11) ; Castelul (f. 11 ");

Pentru o pasdre moartd (f. 12) ; Elegie (f. 15) ; Alt cintec (f.1.6); Crdciun in
Moldova (f. 17); Dulgherul (f. 18); Ispita (f. 20); Povestea din sat (f. 21);
Rugdciune (f. 27); Stea de iarnd (f. 28); Iarnd (f. 29); In adincuri (f. 30);
Grcidini de zarzavat (f. 31); Dor (f. 32); Strofe inchinate (f. 33); Pe bdreigan
in dimineald (f. 34); Decernbrie (f. 36) ; Cirnitir de lard (f. 37) ; Cintecul tramrdrei (f. 38); Cintecul fard sfirsit(f.39); Ploaia a stins (f. 40); Seard de aur
(f. 41) ; Cintec de noapte la mare (f. 42) ; Mingdiere (f. 43) ; Viata asta trece
(1. 44) ; Blestem (f. 45); Vedenie (f. 47) ; Seard de inghegf.48); Gtnduri trnpo

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

38

trivite (f. 50) ; Sufletul amantului sinucis (f. 51) ; Bal mascat (f. 52) ; Din
stal (f. 53) ; Primdvard desartd (1. 57) ; Lant in piatrd arsd (f. 58) ; Castelul
vechi (f. 59) ; Asemeinari (f. 62) ; Moment romantic (1. 63) ; Inscripiii pe nisip

if, 64, 70); Cetatea de la mare (1. 65); Mare neagrd (1. 66); Mgrind (f. 69);
Pescar in larg (f. 71) ; Seard pe celdlalt mal al Dundrei (f. 72); Cintec de primdvard (1. 73); La cheile de piatrd (f. 74); La piscul ciinelui (f. 75); La o tumormintare (f. 76) ; Municipald (f. 77) ; Povestea cocoselului de aur (f. 86) ; Pescar in larg (f. 91); Tapul din cimitir (f. 92); Frumoasa lacului verde (f. 93);
Lupta cu balaurul (f. 94); Noaptea la hanul dracului (f. 95); Epeira (f. 109);
Schimbare la fald (f. 112); Ceadaltd (1. 113); <Lui Tudor Musatescu (f. 114)>;
Dacd... de R. Kipling (1.416); I necatul (dupd Puskin, f. 117). Parte din poezii

fost publicate in: Adrian Maniu, Scrieri 1, 2, Versuri. Editura pentru


literaturd. Bucuresti, 1968: Pentru o pasdre moartd (I, p. 45); Alt cintec
(I, p. 56); Crdciun in Moldova, sub titlul: Crdciun (I, p. 103); Dulgherul
(I, p. 105) ; Ispita (I, p. 107) ; Povestea din sat, fragmentatil cu titlurile:
Saltimbancii, Amurg, Botezul, Mai departe, Treisprezece ani, Amdgirea,
Ce-a zis satul, Adevdratul sfirsit (I, p. 115 132) ; Rugdciune (I, p. 135);
Stea de iarnd (I, p. 136); Iarod (I, p. 141); In adincuri (I, p. 142); Grddini
de zarzavat (I, p. 156); Dor (I, p. 159); Strofe inchinate (Marioarei Ventura,
I, p. 160); Pe bardgan in dimineatd, sub titlul: Dimineaja pe beirdgan (I,
p. 162); Decembrie, sub titlul: Decembrie rural (I, p. 163); Cimitir de lard,
sub titlul: Cimitir (I, p. 166); Cintecul inserdrii, sub titlul: Cintecul in searil
(I, p. 170); Cintecul feird sfirsit, sub titlul: Cintecul nemdrginit (I, p. 173);
Ploaia a stins (II, p. 19); Seard de aur (II, p. 21) ; Cintec de noapte la mare
(II, p. 23); Mingdiere (II, p. 34); V iata asta trece (II, p. 36); Blestem (II,
p. 37); Vedenie (II, p. 45); Seard de inghiet (II, p. 47) ; Ginduri impotrivite
(II, p. 55); Sufletul amantului sinucis (II, p. 59); Bal mascat (II, p. 63);
Din stal, sub Litlul: La teatru (11, p. 145); Printiwarei desartd, sub titlul:
au

Primdvard fistichie (II, p. 50).


Textele sint scrise mi creion, cerneald neagrd, rosie i albastrd. CumpArate
de la Virgil Dalea, in dec. 1968 si iun. 1969.
4514 Sec. XIX (inceput); 31 f.; 15,5 x 10 cm.
<Tipic de felul cum sd citesc pesnile in postul mare>.
Textul, cu cerneald neagrA. IniiaI ornatd la 1. 8 v. Din bibl. Bisericii Barboiu din Iasi. Ddruit Academiei Romdne de D.A. Sturdza si inventariat in
anul 1918.
4-515

Sec. XIX (prima jumatate); 24 f.; 20 x 14,5 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1v-9 V : Gromovnicu lui Eraclie imparatu, care au fost cilitor de stele,


scoase <sic> dupd tipar. Arum era a do<a> oard, tipdrit la leat 18.30, aprilie 5,
fdcut de aici din Vdleni. Bibl. rom. veche nu inregistreazd nici un Gromovnic
tiparit in anul 1830.

2. F. 10 v-11
<Previziuni meteorologice>. Tvoreniia Ozdrea prorora 0
f0 jdestva Hristovo <= Facerea proorocului Ezdra, despre nasterea lui Hristos>.

Preziceri despre felul vremii intr-un an, dupd zilele saptdminii In care cade

CrAciunul.

F. 12, 17 v-18 albe.

2. F. 13-17: Trepet<n>ec de semne omenesti.


4. F. 18 v-22 V: Sfaturi gospoddresti>.
5. F. 23 v F. <Fragm. din Roata lui Solomon>.
Insemndri: F. I liminard r V j f. 24 r V. insemndri gospoddresti.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, inilialele 9! unele expresii

5crise cu rosu.

www.dacoromanica.ro

sint

Catalogul manuscrisetor romanesti

39

Frontispicii colorate la f. 1 v si 13. Initiale ornate la f. 1 v, 10 si 13. Minia


turi reprezentind simbolurile zodiilor la f. 4, 5, 6 s.a. Miniaturd reprezentind
Nasterea la f. 10 v. Viniete colorate la 1. 1, 9 v si 17. Ddruit Academiei Romane de V. Moga, la 16 sept. 1916.
4516 Sec. XX (Inceput); 59 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 20,5 X
13 cm.

<Emil Crtrleanu, Schite si art. publicate in rev. Luceafdrul" de la Sibiu, in


anii 1909 1911). Mentiondm: Crucea si steaoa (f. 1 8); Manuscriptele lui
Ion Creangd (f. 9-15); 0 piesd de teatru a lui Ion Creangei (f. 16 21); Din
lumea celor cari nu cuvintd : Ca soarele ! (1. 22-28); Secretul (f. 29 39);
Pentru o pasere ! Scenetd (1. 40-47); Viata e un vis ! (f. 48 59).
Textele sint scrise cu cerneald neagra. Din arh. revistei Luceafdrul, (umpArat5. de la Anticariatul de Stat, la 3 nov. 1971.
4517 Sec. XX (inceput); 105 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversil; 21 x
17 cm.
<Ion Agirbiceanu, Nuvele, schite si. articole publicate in rev. Luceafdrul"
de la Sibiu, in (mil': 1909 1911). Mentionam: Freisinica (f. 1 17); Teleguf
(f. 18-23); Copilul Chivei (f. 24-31); Pdrintele Vartolomei Bogdan (f. 32
49); Inviere (f 50 57); Ion Bazdug (1. 58 66); Yestea (1. 67 89); Fraiii
(f. 90-102): Badea Cirtan (f. 103 105).
Textele sint scrise cu cerneald neagra. Din arh. rev. Luceafdrul, cumpArat5
4518

de la Anticariatul de Stat, la 3 nov. 1971.


Sec. XX (inceput); 192 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
17 x 10,5 cm.

<Ilarie Chendi, Bari de seamd, art. si recenzii, publicate in Luceafdrul"


de la Sibiu, in anii 1910-1911). Mentiondm: Veronica Micle, Poezii (f. 1
18); N. bavidescu, La fintina Castaliei, Poezii (f. 19 37); Cornelia Moldovan, Cetatea soarelui <Versuri> (1. 38 50); Corespondenta scriitorilor (f. 51
54) ; Ion Pdun-Pincio, Versuri, .Prozci, Scrisori (f. 55 63); M. Sadoveanu,

Apa mortilor. Roman (1. 64-81); Plingerea nedreaptd a unui poet (1. 82 85);
Al.T. Stamatiad i C. .Riulet, Femei ciudate. Piesd intr-un act (f. 86-91);
Liliacul (f. 92 98) ; D. Anghel, Povestea celor neciijiti. Fantezii ci porirete

(f. 99-105); Eugeniu Siefinescu-Est, Poeme (f. 106-115); C.S. Fdgetel,

Copiii nopfii. Piesd in versuri in cinci acte (f. 116-124); Dati-ne monografiile
scriitorilor nostri (f. 125-133) ; (Em.)Grigorovitza (1. 134-137) ; Un uKorist
ardelean (f. 138-139); Cincinat Pavelescu, Poezii (f. 140 151); N.N. Beldiceanu, La un han, odatd... (f. 152 157); Constanta Marino-Moscu, Ada
Laza. Nuvele (f. 158-164); Operele postume ale lui I.T. Mera (f. 165-168);
Elevul lui Duiliu (f. 169-1714; La Roma de Al. Tzigara-Samurcas (f. 171
173) ; Un viitor aviator-literat <I.C. Vissarion) (1. 174-178); .Rivalitate surdd

(f. 179-184); Haralamb G. Lecca, Poezii (f. 185-192). Textele slnt scrise
cu cerneald neagrd pe fise bibliografice de la Academia Romand, adesea
avfnd pe verso descrieri de periodice. Din arh. rev. Luceafdrul, cumpArat
de la Anticariatul de Stat, la 3 nov. 1971,
4519 Sec. XX (inceput); 51 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, divers; 21 x

17 cm.
<Miscelaneu de versuri i prozd publicate in rev. Luceafdrul", In anii 1909
1911). Mentiondm: $t. 0. Iosif: Bolnav (f. 1); Cintdretul (f. 3); Nopii de
veghe (f. 4); D. Anghel i t. 0. losif: Balada lui Bucur (f. 5); D. Anghel:
La mindrele vremi de odinioard (din carnetul unui iesan, f. 8); Mihail .1logtil-

niceanu (Din carnetul unui iqan, f. 11) ; V. Eftirniu: Statuia-nchinatd idilelor

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

90

rnoarte (f. 14) ; De departe (f. 17); Scrisorile trimise altddatd (1. 20) ; Cintec I

(f. 23); Cintec II (f. 24); Cintec III (f. 25); Ispas. Schitd (f. 27-31); M. Sadoveanu: Drum la mos Anania. Povestire (f. 32-39); .intr-o poiand. Povestire (f. 40-43); Cincinat Pavelescu: Trecatorului (Prefat la vol. de poezii
al lui Gincinat Pavelescu pus supt pres6., f. 44) ; Cintecele Malinei (f. 45);
La curtea cu juri (1. 46) ; Serenadd (f. 47) ; Reintoarcerea (f. 50).

Textele stint scrise cu cerneath. neagra i creion. Din arh. rev. Luceafarta,
cumparatA de la Anticariatul de Stat, la 3 nov. 1971.
4520 Sec. XX (cca 1933-1935); 157 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-150
I. 9 157); 21 x 17 cm.
F. 2: Octavian C. TaslAuanu, Satul meu. Arnintiri din copildrie si tinerete.
A fost publicat, partial in: Octavian C. TAslAuanu, Spovedanii, Ed. Ingr;
jitS de Gelu Voican. Prefap de Vasile Netea. Bucureti, Editura Minerva,
1976.

Textul cu cernealS neagra


la 28 apr. 1972.
4521

albastrA. Cumpsrat de la Gelu Voiculescu,

Sec. XVIII (mijloc) ; 10 1.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-10 (f. 1
10) ; 28 x 17,5 cm.

<Molitvenic>. Text fragmentar. Cuprinde: Rugdciunea pentru ceia ce sd

pocdesc, adecd de ertdciune (1. 1-3); Rugaciune pentru cei ce sint intru blestemuri si pre sine cu jurdmint s-au legat (f. 3 v-5 V); Rugdciune de ertdciune
ta tot blestemul si afurisaniia la mart, carele sd cetesc de arhiereu: iard de nevoe
sd citesc si de pdrintele cel duhovnicesc, de nu va fi arhiereu (I*. 5 v--10 V).
Insemnilri: F. 10 v: De Grigorie ierografeas s-au scris".
Textul en cerneal neagra. Titlurile, colontitlurile, iniiale1e i indieatiunile
tipiconale sint scrise cu rou. Frontispicii in penip la f. 1 i 5 v. Initiale ornate
la f. 1 si 3 v. Colontitlurile sint Incadrate de viniete florale. Ms. a fost roeuperat din C.R.V. nr. 343. Din bibl. mitropolitului Moldovei losif Naniescu,
d5ruit5 Academiei Romane in anti! 1894.
4522 1824 (f. 1); 4 f ;19 x 11,5 cm.
F. 1: <Versuri>. Poftele inimii. Cdtrd cel de bun ghen ndscutul domn Athanasie Grabovski, domnului de in Apadia, la zioa numelui domniei sale, intru
adincd umilintd si cu nemdrgirkitd veneratie, de la un client aduse. La Pesta,
in 18 iannarie 1824.
Insemnari: F'. I liminar, dupa co este transcris Litlul: Scriere in versuri cu
acrostibul: tefart. Popovici, invdtdtor ronzdnesc in Pesta Domnule. Athanasie
Grabovski de Apadia. 4 foi in 8 N.B. Din greahl fusese pus intre cdrtile tipArite la no A 15174. 11 sept. 1918. I. Bianu".
Textul cu cernealfi neagrA. Initialele acrostihului sint ornate. Provenienta
necunoscuth.
-4528 1775 (f. 34 '1); 41 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni; 2-36

(f. 2-34); 25 x 16,5 cm.

(Miscelaneu religios>.

1. F. 1-34 v: <Ceaslov>. Text fragmentar.


2. F. 35-41 : <Octoih>. Text fragmentar din glasul 6.

Insemnri: F. 34 V. S-au scris In sfirda Mandstire Secul, de smeritul


pacAtosul Evstathie Popovici, ard<elean>. 1775, aprilie 24".

F. 9 : Istafius Poppovics Transilvanus".


Textul cu cerneala neagra. Titlurre, colontitlurile, iniia1eIe

5i

i indicatiunile tipiconale din Ceaslov shit scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 1,

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor mu-Muesli

41

10, 17 v e.o. Initiale ornate la f. 17 si 23. Viniet in penitl, la f. 34. Ms. a

fost recuperat din C.R.V. nr. 241. Provenienta necunokut.


4524 Sec. XIX (sftrsit); 416 f.; numerotatie si paginatie veche cu cifre arabe:
3-465 (f. 4-416 v); 34,5x 20 cm.
<Cintece bdtrinesti i voinicesti cu variante, adunate i adnotate de loan PopReteganul Vol. 1.). Mentionam titlurile: Alamor (f. 4); Petrea Branului
(f. 10); Cintec vechiu (f. 11); Constantin viteazul (f. 12); Turturica (f. 13);

Sora Todosie (f. 14); Constantin fecior slirac (f. 21); Doi frdfini (f. 22); Ileana
birtasului (f. 24 v); Doud morrninte (f. 26); Cintec din bdtrini (1. 29); V oina
(f. 31) ; Irina (f. 34) ; Nevasta vindutd (f. 36); Ce fac soacrele (f. 37); Costa
(f. 38); Rusalin al lui Demian (1. 39); Vdleanu (f. 41); Barbul (f. 50); Lenca
(f. 52 ); I nelul i naframa (f. 53); Anifa (f. 55); Vlad (f. 60); Fata ghindrariului (f. 61); loan Bradul si soru-sa (f. 63); Hora serpelui (f. 65); Pintea
V iteazul (f. 66) ; Sandu (f. 74); Mirele Chivii (f. 75); George (f. 76); Toader
,si Toadera (f. 78); Pdcurarul i sora sa (f. 79); Patima lancului (f. 80); Fata
amdgitii (f. 83); Bdrbalii, tot ca ei (1. 85) ; Dochia (1. 86); Pisma (f. 88); Perirea
a lor doi iubifi (f. 90) ; Ana (f. 92) ; Credinfa corbului (f. 93); Bldstemul (f. 95);
Gheorghifli (f. 96); Versul lui Grigoriu Maior (f. 100) ; Murgul lui I ancu (f. 102) ;

Chira (f. 103); ,Serbanul (f. 105); Ileana (f. 106); Nevasta fugitd (f. 107);
Neda si Petrea (f. 108); Sora (f. 111); Copila si podarii (f. 113); Nevasta si
podarii (f. 114); Child cdtanild (1. 115); Paserea bdtrind (f. 117); Toderas
(f. 118); Bliistdmul fetei triceluite (f. 121) ; Versul lui Bundparte (f. 122);
Ana gresita (f. 126); Ana Brasoveanca (f. 127); Drdgula Pintii (f. 130); Ana
Cosinceana (f. 132); Sincuja (f. 133); Murgul voiniculai (f. 134); Siminic
ci Siminica (f. 135); lovan i Maria (f. 138); Nora soacrei rele (f. 139); Soarele
mire (f. 140); Torna Alimos (f. 141); Bdrbatul i nevasta (f. 142); RujIllina
(f. 143); Omul nectijit (f. 147) ; Minuneaua (f. 148); Drdguja hofului (f. 150);

Voila (f. 153); Riscongel (f. 154); Chiva (f. 156); Mama vicleand (f. 157);

Bogifa (f. 158) ; Nevasta vindutd. (f. 161); Doi tineri cdsdtorifi (f. 163); Chivuca

(f. 164); Ginu Costandinu (f. 165) ldndsel si Vida (f. 169); Nevasta fugitd
hofii (f. 172); Arzd-te focul, gindac (f. 181); Acela-i ficior-ficior (f. 182);
Arzd-rni-te codru des (f. 183); Batd-te crucea (f. 185); Bate vintul (f. 186);
Blind ziva (f. 187); Cintd puiul cucului (f. 188); Cintarea hofului (f. 190);
Mdtei cdpitan (f. 191); Codrule frunzd rotunda (f. 193); Cintd cucul (f. (94);
lveinag (f. 195); Trei voinici (f. 196); Cintd mlndrd (f. 199); Cintdpuiu cucului
(f. 200); Ce te legeni bradule? (f. 204); Ceald, ceafd, negureald (f. 207) ; Cine
aleargd, cine ? (f. 208); Jele-i, doamne, lotrului (f. 209); Codrule codrujule
(f. 212); Coto jos pe lingd Tisd (f. 214); Crismdrifd (f. 216); Cacule cu pene

negre (f. 218); De-ar fi ungurul cu minte (f. 222); De-as ajunge pen-la yard
(f. 223); Doarnne, fine-mi nitride (f. 224); Din timpul revoluliunei lui Horea
(f. 228); Dincolo de Fdgefel (f. 229); Ciatdu (f. 234, 245); Istrate voinicul
(f. 235); De-ale viteazului lancu (f. 236); Todoran (f. 237); Frunzd-n nue
if. 239); Voina (f. 240); lancul (f. 241); Drdguja lui loan (f. 242); Toma
(f. 247); Frunzd verde lasd, lath... (f. 249); Frunzd verde leostean (f. 250);
Frunzd verde mdghieran (f. 251); Ddian (f. 252); Jianu(f. 253); Mtrza (f.
255) ; Frunzd verde sdlcioard (f. 257); Ghirasim (f. 260) ; Hei, la Mures (f. 261);

Hop, jup, jup (1. 263); Horea (f. 264); De-ale lui Pintea Viteazul (f. 265);
George i mama sa (f. 266); Jele-i, doamne (1. 267); Jeluim-as i n-am cui
(f. 268); Jelui-m-as, jelui (f. 269) ; La felgaddu sub plidure (f. 270); Furtund (f.
271); Corbea haiducul (f. 272); Murciwa (f. 275); Hoful (f. 276); Frajii ostndiji

(f. 277); La crisma lui Face bine (f. 279); Marcu i turcii (f. 280) ; Versul
bradului (f. 286); Floricith cu foi late (f. 287); Lunifd, lunild (f. 290); Morjii
ldi de codru des ! (f. 291): Md uitai din deal tn vale (f. 292); Md dusei lunea

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-592a

42

la ttrg (f. 295); Md dusei seara pe fund (f. 296) ; Multamesc taicutului (f. 297);
Mot.

tdi de munte rau (f. 298); Mu lt md bat ginduri nebune (f. 299); .Nu

pot trece prin oras (f. 300) ; Niculae cu cal sur (f. 301) ; Oltule, ctne turbat (f. 302) ;

Novae (f. 304); Prunca i voinicul (f. 306); Holul loan (f. 309); Find fusei

prin Banat (f. 311); Pdunas, pdun, pdun (f. 313); Find eram copil rnic (1% 315);

Pdrinte popa, dascale (f. 316); Pasarica cu cumuli (f. 317); Niculai si mindra
sa Elena (f. 319); Pica frunza de la munte (f. 321); George a Banului (f. 322);
Sub poala de codru verde (f. 324); Sufla vintul alinat (f. 326) ; Sdraci mtndrujele mele (f. 327); Piperea, harambasea hosilor (f. 328); Cdpitanul Trandafir
(f. 332)) ; Stoinicel Viteazu (f. 334) ; Gruia lui Novae (f. 336) ; Pintea (f. 373);
Sub poale de codru verde (f. 381); Hora lui Pintea V iteazul (f. 382) ; Trage
bade cu geana (f. 386); Toatd vara (f. 388); Pdtru (f. 389); Unde mergi tu,
Iancule ? (f. 391); Ion Bolnav (1. 392); Doua bldsteme (f. 397); Ghild cdtanitd
(f. 398); Bdrgdnas (1. 400); Haiducul (f. 401 ); Toma (f. 404); Caii furasi
(f. 405) ; Soacra ci nora (f. 406) ; Bldstemele (f. 408); lanes i Chidva (f. 410);

Petru (f. 413); Sufla vintul (f. 415);


F. 69
272
406

70, 79, 85, 95, 100, 111, 112, 142-149, 157

162, 209, 210, 235, 266,

274, 277, 278, 280-284, 354-360, 373 380, 398, 399, 401-404,

414 slut tipdrite, decupdri din diverse publicatii. Pentru bibliografia


scrierilor lui loan Pop Reteganul, In care au fost publicate unele din productiile populare adunate de el, In ms. 4524-4544 sau parti din amintiri,
sd se vadd: Ion Apostol Popescu, Ion Pop Reteganul, viata i activitatea, cu
o prefata de Ion Agirbiceanu. Editura Didactica $i Pedagogicd, Bucureti,
1965, p. 244 245.
Textele slut scrise cu cerneald neagrd, pe }Artie de diferite dimensiuni. Daruite Academiei Romdne dupd moartea folcloristului.
4525 Sec. XIX (sfirit); 283 f.; paginatie veche cu cifre arabe, divers ; 34,5 x

20 cm.
(Ctntece ostdsesti, de dragoste s. a., adunate i adnotate de loan Pop Reteganul.
Vol. 2>. Mentiondm titlurile: Albd-i casa (1.8); Ascultati aici, voinici (f.11);
Ascultati neamuri, iubili (f.14); Auzi maicd doba-n sat (f.17); Fire-ai fume
a focului (f.19) ; Avu maica numai doi (1.20); Birdul si cu popa (f. 21') ; Busuioc
de pe cetate (f. 25); Cind de-acasd am plecat (f. 29); CInd la cdtane am pornit
(f. 30) ; Cintd cucii vinerea (f. 31); Cintd puiul cucului (f. 33); Despdrsirea
unui soldat de solia sa (f.34).; Glutei cucul de pe cruce (f. 35); Din epistola unui
soldat (f. 37); Citu-i Bdtgradul de mare (f. 38); Cine, foc, n-o dat cdtand (1.40);
Cine n-are noroc, n-are. . . (f.41); Colo-i dealul Bdif ii (f. 44); Dectt la Neampa
cdtand (f. 46); De and In Bosnia am intrat (f. 51); De la Praga-n jes pe vale
(f. 53); Cu pusca plind ie,siam (1. 55); De trei ani gi de o fund (f. 56); Ziva
bund feara mea (1.58); Din vale de Sure Mare (f. 59); Dorul soldatului (1. 62);
Dragile mete surori (f. 63); Duce .Neamful feciorii (f. 65)Ni Dundrild, apd rece
(f.66); Eu ma duc mindro ca mine (f. 69); Esi mdiculd-n deal la cruce (1.72);
Fd-md, Doamne, ce mi face (f.75); Fire-ai maicd bldstdmatd (f.78); Fost-am
ci eu floricicd (f. 79); Foae verde de surduc (f. 80); Frunzd verde de lemn scris
(f. 81) ; Frunzd verde de pe munte (f. 83) ; Frunzd verde de secard (1.85); Frunzd
verde din paltin (f. 86); Frunzd verde din potana (f.87); Vers catanesc de la
ocuparea Bosniei (1.88); Frunzd vede florice (f. 89); Frunzd verde griu curas
1.91); Din lupta cu Praisul (f. 92) ; Frunzd verde lemn crescut (f.93); Frunzd
verde mar sdlciu (f. 94); Frunzd verde os de nucd (f.95); .Frunzd verde, rdu
s-aude (f.96) ; Frunzd verde si-o nuia (f.97); Frunzd verde de vie (f. 100)4 Foarfecele Neamlului (1.102); Raida nandra pin-la cruce (1. 106); Hai nandrd de
ma petreci (f. 107) ; Cintec din 1866 (f. 110); Imparate,tmpdrate . . . (f.111);
ln grddina mtndrei mete (1.114); /o md duc maicd-n cdtane (f. 116); Jelerni-i,

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfineti

43

maicuia, jele (1.118); La fintina rofioard (1.120); Las- sei stie acar-care (1.121);
Lasci mindrd cd-i vede (1.122); Maicd, unde md duc eu (1.123); Munte, munte,
peatrd seaca (f. 124, 147); Murat, Maras, apd had (1.125); Mindrd li-am spas
eu aseard (f. 126); M-o facut maica fecior (f.127); M-a facut maicalunea (1.128);
Majeran de pre ceiate (1.132); Maicd, tii cind rn-ai fa-cut (1.134); Maicd, din

copiii ti (1.139); Mu lt doriti ai mei pdrinfi (1.144); Mu lt ma mir maica de


tine (1.145); Murgule cu.coama laid (1.149); N-ar avea loc de pomand (1.151);
.Ndsdud, oras vestit (1.153); Neamiule, cind m-ai luat (f. 154); .Neamtule n
compania ta (1.155); Neamtule, perif-ar vita (1.156); Nici un dor nu vine tare
(1.157); Norisor, norisor gros (1.158); Nu md catani-mpdrate (1.159); 0i, Ardeal,
frard iubitd (1.160); Oh, badild, de-al tau dor (1.161); 0, sdraca cdtana (1. 163);

Oltule, eine turbat (1.164); Pasere de pe cetate (f. 165); Pe dealu Feleacului
(f. 166); Pe din sus de Baia-Mare (1. 167); Plinge-ma maicd cu dor (f. 170 ;
Pe farmuri de Dunarild (f. 172); Pace rnindrd si vieata (1. 173); Parduas cu
apd rece (1. 174); Pasaricd, paseirea (1. 176); Pa:Arica cu cunund (1. 177);
Pe dealul Ardealului (f. 179); Pe drurnutul Clujului (f. 180) ; Pe cel rit tncun
knit (1. 181); Pe marginea Dunarii (f. 182); Mures, Mures, apd laid (f. 183);
Pe din sus de Ordstie (1. 185) ; Pe drum pe la Orade (f. 189); Pe din sus de Sura
Mare (f. 190); Pe sub umbra de salcula (f. 192); Pest- o lund i tri zile (f. 193) ;
Ploud, ploud cu bulbuci (f. 194); Porumbas, mindru frurnos (f. 196); Forumcitu-mi-a badea (f. 197) ; Pusca cu ofelele (1. 199) ; Rau ma tern de tisturi rele
(f. 200) ; Rosmarin verde, crengos (1. 202) ; 5Stii tu mindra ce ziceai (f. 206);
Soldatul murind in batae (1.208) ; Stiut-ali voi, feciori, bine (1.209); Spune,maica,
adevdrat (f. 210); Strigd, strigd, un pui de turc (f. 211) ; Strigd rata neamtului

(1. 212); Sufla vintul pe hotar (f. 214); Sufld vint de la Carai (f. 215); Tow('
var.a mi-am varat (1. 216); Tot de-aceea rn-am temut (1. 217); Trage-o mindrd
traganat (f. 218) ; Trandafir de pe cetate (f. 219); Unde-s casarmile-nchisd
(f. 221); 'Vai, morlii tai de birau (f. 222) ; Vai, saraca cdtana (1. 223) ; Vai,
saraci copii frumosi (f. 225); Testamentul soldatului (f. 227); Ale mele cardri
grele (f. 228) ; Firea-i lume a focului (f. 229); Vers cdtunesc de la ocuparea Bosniei (f. 229v); Lupta de la Josefstadt (1. 232); Lupta de la K antggratz (f. 233);
Aseara si alaltd seard (f. 250); Ard badea cu plugu (f. 252); Badea mea tindr
copil (f. 254); Care fatd-i mai de soi (1. 255); Cit e drumul de alungul (f. 256);

Cine aude gura mea (f. 259); De la noi pe munte-n sus (f. 261); Firicel lung
de negard (f. 263); Foicicd trei grinace (f. 265) ; Foaie verde trifoi (f. 266);
Frunza verde de costreie (f. 267); Haide lele-n grddinitd (f. 269); La ftnand
(f. 270); Mult stau i ma tot gindesc (1. 271v); Mei loane, Crasorene (1. 2C2);
Md dusei cu plugu-n coasta (f. 273); Pe marginea de pdmint (f. 275); Pe uli;a
casei mele (f. 277); 0, lelifd pui paun (1. 279); Mindra mea de lingd drum (1.
280); Primavara cind in frunze (f. 281); Prin padurea rard-n jos (f. 282).
F. 100, 202-205, 208 sint tiprite, decupdri din diverse publicatii.
Textel sint scrise cu cerneald neagrd, pe hirtie de diferite dimensiuni.
Ddruite Academiei Romne dufla moartea folcloristului.
4526 Sec. XIX (sfirit); 332 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-663 (I 2-332);
21 x 12,5 cm.
<Versuri de dragoste din Ardeal, adunate i adnotate de loan Pop Reteganul.
Vol. 3>.

Sint 370 poezii, unele de dimensiuni reduse, aranjate alfabetic dui:4 primul

cuvint al primului vers.

Textele sint scrise cu cerneald neagrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Daruite Academiei Romne dupd moartea foldoristului.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

44

4627

Sec. XIX (sfirsit) ; 236 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-450 (f. 14-236w) ;
21 x 12,5 cm.
<Versuri de jale din Ardeal, adunate i adnotate de loan Pop Reteganul. Vol. 4).

Sint 215 poezii, unele de dimensiuni reduse, aranjate alfabetic dupa primul
cuvint al primului vers. Ultima poezie este: Frunzd verde de secard. Vol. are
ocupate primele 13 f. de un Cuprins, fn care sint incluse si poeziile ms. 4528.
Textele shit scrise cu cerneald neagra, pe hirtie de diferite dimensiuni. Ddruite
Academiei Romne dupa moartea folcloristului.
4628 Sec. XIX (sfirsit) ; 249 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 451-948 (f. 1 249) ;
21 x 12,5 cm.
<Versuri de jale din Ardeal, adunatei adnotate de loan Pop Reteganul. Vol. 5).
Sint 214 poezii, unele de dimensiuni reduse, aranjate alfabetic dupd primul
cuvint al primului vers. Vol. incepe cu poezia: Frunzd verde din livezi i se
termind cu: Vezi dorule, vezi nebune.

F. 33, 186-188 slut tiparite, decupri din diverse publicatii.

Textele slut scrise cu cerneald neagrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Ddruite


Academiei Romdne chip moartea folcloristului.
4629 Sec. XIX (sfirsit) ; 256 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-497 (f. 9-256) ;
21 x 12,5 cm.
<Versuri de dor din Ardeal, adunate si adnotate de Ioan Pop Reteganul. Vol. 6).

Sint 237 poezii, unele de dimensiuni reduse, aranjate alfabetic dup primul
cuvint al primului vers. Primele 7 f. shit ocupate de un Cuprins.
Textele slut scrise cu cerneald neagrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Ddruite
Academiei Romne dupd moartea folcloristului.
4680 Sec. XIX (sfirsit) ; 292 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-547 (f. 19-292) ;
21 x 12,5 cm.
<Versuri de urit, minie, necaz din Ardeal, adunate si adnotate de loan Pop Bete-

ganul. Vol. 7>.


Sint 266 poezii, unele de dimensiuni reduse, aranjate alfabetic dup. primul
cuvint al primului vers. Vol. incepe cu poezia: Abia astept pind la yard i
se terrnind cu: Frunzd verde de pe nit. Ms. are ocupate primele 18 f. de un Cu-

prins, in care sint incluse si poeziile tomului 4531.


F. 19, 56 si 267 sint tipdrite, decupdri din diverse publicatii.

Textele shit scrise cu cerneald neagrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Ddruite


Academiei Romne dupd moartea folcloristului.
4681 Sec. XIX (sfirsit) ; 333 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 549-1293 (f. 1-333)
21 x 12,5 cm.

<Versuri de urit, minie, necaz din Ardeal, adunate ci adnotate de loan Pop
.Reteganul.

Vol.

8>.

Sint 323 poezii, unele de dimensiuni reduse, aranjate alfabetic dupd primul
cuvint al primului vers. Vol. incepe cu poezia: Frunzd verde Si -o lalea i se
termind cu: Zacd dracu-n tine, bebe.
F. 27, 32, 35, 112, 28.1, 282 sint tipdrite, decupdri din diverse publicatii.
Textele shit scrise cu cerneald neagrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Druite
Academiei Romne dupd moartea folcloristului.
4682 Sec. XIX (sfirsit) ; 367 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-705 (f. 13-369) ;
21 x 12,5 cm.
<Versuri satirice din Ardeal, adunate si adnotate de loan Pop Reteganul. Vol. 9).

Sint 325 poezii, unele de dimensiuni reduse, aranjate alfabetic dupd primal
cuvint al primului vers. Primele 10 f. slut ocupate de un Cuprins.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

45

F. 73-75, 248, 249, 315, 321 shit tiparite, decupari din diverse publicatii.

Textele sint scrise cu cerneala neagra, pe hirtie de diferite dirnensiuni. Daruite

4533

Academiei Romane dupa moartea folcloristului.


Sec. XIX (sfirsit) ; 387 f. ; 21 x 12,5 cm.
<Versuri i strigeituri din Ardeal, adunate i adnotate de Ioan Pop Reteganul.
Vol. 10).
Sint, 398 strigaturi, aranjate alfabetic, dup a. primul cuvint al primului vers.

Ms. cuprinde literele: A, B si


4534

C.

Textele slut scrise cu cerneal neagra, pe 'Artie de diferite dimensiuni. Daruite


Acaderniei Romane dup moartea folcloristului.
Sec. XIX (sfirsit) ; 444 f. ; 21 x 12,5 cm.
Versuri ci strigeituri din Ardeal, adunate i adnotate de Joan Pop Reteganul.
Vol. 11).

Sint 455 strigaturi, aranjate alfabetic, dupa primul cuvint al primului vers .
Ms. cuprinde literele D, E, F.
Textele skit scrise cu cerneald neagra, pe htrtie de diferite dimensiuni. Daruite
Academiei Romane dupa moartea folcloristului.
4535 Sec. XIX (sfirsit) ; 390 f. ; 21 x 12,5 cm.
<Versuri si strigeituri din Ardeal, adunate si adnotate de loan Pop Reteganul.
Vol. 12).
Sint 393.strigaturi, aranjate alfabetic, dup primul cuvtnt al primului vers.
Ms. cuprinde literele: G, H, I, L, M.
Textele slut scrise cu cerneala neagra, pe htrtie de diferite dimensiuni. Daruite
Academiei Romne dupd moartea folcloristului.
4536 Sec. XIX (sfirsit) ; 473 f. ; 21 x 12,5 cm.
<Versuri si strigaturi din Ardeal, adunate ci adnotate de Joan Pop Reteganul.
Vol. 13).
Sint 508 strigaturi, aranjate alfabetic, dupa primul cuvint al primului vers.
Ms. cuprinde literele: N, 0, P, R, S, S, T, T, U, V.
Textele sint scrise cu cerenala neagra, pe hirtie de dimensiuni diferite. Daruite
Academiei Rom Azle- dupa moartea folcloristului.
4537 Sec. XIX (sfirsit) ; 318 P.; paginatie veche cu cifre arabe: 1 640 (f. 2 318') ;
21 x 12,5 cm.

<Versuri populare din Ardeal, adunate si adnotate de loan Pop Reteganul.


Vol. 14).
Sint 315 poezii, de dimensiuni reduse, aranjate alfabetic dupa primul cuvtnt

al primului vers. Ms. cuprinde literele A, B, C, D, E, F.


Numeroase f. sint tiparite, decupari mai ales din Tribuna de la Sibiu.

Textele sint scrise cu cereneala neagra, pe hirtie de diferite dimensiuni. Daruite Academiei Romne dupa moartea folcloristului.
4538 Sec. XIX (sfirsit) ; 305 f. ; paginAtie veche cu cifre arabe : 641 1284 (1.
1-305') ; 21 x 12,5 cm.
<Versuri populare diverse din Ardeal, adunatei adnotate de loan Pop Reteganul.
Vol. 15).
Sint 296 poezii, unele de dimensiuni reduse, aranjate alfabetic dupa prinsul
cuvint al primului vers. Ms. cuprinde sfirsitul literei F i literele H, I, J, L,

M, N, 0, P, R, S, S,

T.

Numeroase f. grit tiparite, decupari mai ales din Tribuna de la Sibiu.


Textele sint scrise cu cerneala neagra, pe hIrtie de diferite dimensiuni. Daruite

Academiei Horn ane dupa moartea folcloristului.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

46

4639

Sec. XIX (sfirit) ; 302 f. ; filele 212 *i 213 sint inversate la legat ; numerotatie

veche cu cifre arabe, diversd ; 21 x 12,5 cm.


<Versuri populare din Ardeal, adunate Fi adnotate de loan Pop Releganul.
Vol. 16>.

Sint 300 poezii, unele de dimensiuni reduse, aranjate, in majoritate alfabetic,

dup. primul cuvint al primului vers.

Numeroase f. shit tiparite, decupri mai ales din Tribuna de la Sibiu.

Textele sint scrise cu cerneald neagrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Ddruite


4540

Academiei Romdne dupd moarLea folcloristului.


Sec. XIX (sfirit) ; 240 f.; numerotatie i paginatie veche cu cifre arabe,

diversd ; 34 x 21 cm.
<Datini, credinte, obiceiuri, descintece, bocete din Ardeal, in versuri si prozd,
adunate ci adnotate de loan Pop Reteganul. Vol. 17>.

F. 3-5, 175, 184, 206, 214-217, 222, 224, 225, 236 sint tipdrite, decupdri
din diferite publicatii.
Textele sint scrise cu cerneald neagra, pe hirtie de diferite dimensiuni. Ddruite

Academiei Romne dup moartea folcloristului.


4541 Sec. XIX (sfirit) ; 196 f. ; numerotatie i paginatie veche cu cifre arabe,
diversd ; 34 x 21 cm.

<Obiceiuri de nuntd din Ardeal, in prozd si versuri, adunate i adnotate de Joan


Pop Reteganul. Vol. 18).
Textele shit scrise cu cerneala neagra. Ddruite Academiei Romaine dup moar4542

tea folcloristului.
Sec. XIX (sfirsit); 221 f. ; numerotatie i paginatie veche cu cifre arabe,
diversd; 34 x 21 cm.
<Obiceiuri la sdrbdtori, din Ardeal, in prozd si versuri, adunate Fi adnotate de

loan Pop Reteganul. Vol. 19).

F. 7, 73, 74, 76, 100-103, 112, 113, 119, 129, 167, 202, 205, 207, 210
sint tipdrite, decupdri din diferite publicatii

213

Textele sint scrise cu cerneald neagrd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Druite


Academiei Romne dup moartea folcloristului.
4643

Sec. XIX (sfir0t) ; 293 f.; numerotatie i .paginatie veche cu cifre arabe,
diversd ; 34 x 21 cm.
<Joan Pop Reteganul, Amintiri din copildrie, intercalate intre obiceiuri de
Crdciun i colinde din Ardeal, adunate

es adnotate. Vol. 20).


F. 37, 55, 56, 69, 70, 199, 201, 234-238, 240, 249 267, 273-280 sint tipdrite,

decupdri din diferite publicatii.

Textele sint scrise cu cerneald neagra, pe hirtie de diferite dimensiuni. Ddruite

4544

Academiei Romdne dupd_ moartea folcloristului.


Sec. XIX (sfirit) ; 229 f. ; numerotatie i paginatie veche cu cifre arabe,
diversd ; 34 x 21 cm.
<Credinie, obiceiuri, descintece, duhuri rele, datini s. a. din Ardeal, in prozd
pi versuri, adunate ci adnotate de loan Pop Reteganul. Vol. 21).
F. 20, 46, 62, 88, 89, 107-111, 132, 163-171 sin Lipdrite, decupdri din diferite
publicatii.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd, pe hirtie de. diferite dimensiuni. Ddruite

4645

Academiei Romdne dupd moartea folcloristului.


Sec. XIX (1893-1894) ; 271 f. ; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui N. Densuanu. Partea I. Epoca

pind la anul 600 d. Chr.>. Cuprinde rdspunsuri din: jud. Arges, corn. Pdduroiu
jud. Brdila, corn. Batogu, Bordeiu Verde, Ciocile, Chiscani, Cazasu, Cioara-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romanesti

47

Radu-Voda, Cioara-Doicesti, Ceaciru, Gaiseanca, Filiu, Ianca, insuratei,


Movila Miresei, Naziru, Romanul, Surdila-Greci, Scortaru-Nou, ScortaruVechiu, Stancuta, Tatar, Traian, Valea Cinepei, Vadeni, Viziru ; jud. Buzau,
corn.: Arnaru, Cislau, Glondiru, Chiojdu-Bisca, Carpinistea, Ciurea, Dara,
Fundeni, Glodeanu, Maxenu, Monteoru, Manzalesti, Maracineni, Petroasa,
Pogoanele, Patirlagele, Sibiciu de Jos, Stilpu, Tabaresti, Zilisteanca, Valea
Teancului.

Raspunsurile corn. Ianca-Brdila sint date pe Chestionarul imprimat In anul

1893 si expediat tuturor corn. Mai multe file sint albe.

Textele shit scrise cu cerneala neagra i albastra, pe hirtii de diferite dirnensiuni. Depuse la Academia RomanA de N . Densusianu, dupA anul 1900.
4546 Sec. XIX (1893-1894) ; 358 f.; 34 x 21 cm.

(Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui N. Densusianu. Partea I. Epoca


pind la anul 600 d. Chr.>. Cuprinde raspunsuri din jud. Dimbovita, corn.:
Odobesti, Bela, Barbulet,Crovu, Pietrari, Sotinga, Voinesti, Aninoasa,
Berevoesti-Ungureni, Capul Piscului ; jud. Muscel corn.: Cetatenii din Deal,
Contesti, Davidesti, Dobresti, DArmonesti, Godeni, Golesti, Goleetii-Badii,
Glambocel, Jupinesti, Mioveni, Mihaiesti, Nucsoara, Stefanesti, Turculesii,
Tigane;.ti, Valeni, Valea Popii ; jud. Ialomita,
Alexeni,
corn.:
Bora, Cosumbesti, Cocargea, Dichiseni, Elisa-Stoenesti, FrAtilesti, Grindu,
lazu, Ciocanesti-Margineni, Ograda, Rasi, Rasa, Slobozia, Stefanesti, Tonea,
Urziceni: jud. Prahova, corn.: Aricesti, Breaza de Jos, Breaza de Sus, Busteni,

Brebu, Drajna de Sus, DArmanesti, Ghirdoveni, Haimanalele, Homoriciu,


Habudu, Manesti, Nedelea, Ocina, Poiana de Verbilau, Provita, Ploestiori,
Podenii Vechi, Pietrosani, Starchiojd, Singeru, Tesila.
Mai multe file sint albe.
Textele sint scrise cu cerneal neagra i albastra, de obicei pe coli ministeriale. Depuse la Academia Romana de N. Densusianu, dupa anul 1900.
4547 Sec. XIX (1893-1895); 529 f.; 34 x 21 cm,
<Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui N. Densu.sianu. Partea I. Epoca
pind la anul 600 d. (hr.>. Cuprinde raspunsuri din: jud. Dolj, corn.: Adunati
de Geormane, Almaju, Argetoaia, Birca, BSileti, Brabova, Caraula, Como-teni, Dessa, Floresti, Galiciuca, Lipovu, Maglavit, Motetei, Poiana, Plenita,
Rastu, Sadova, ScAeni, Secui, Simnicu, Virtopu, Vella; jud. Gorj, corn.:
Arcani, Albeni, Berzeni, Balanesti, BAcesti, Balesti, Bumbesti, Carpenisu,
Dragoesti, Cirbesti, Godinesti, Ionesti, Jupinesti, Musetesti, Moii, Negresti,
Novaci, Pojogeni, Petrestii de Jos, Rosia, Rugii, Saulesti, Stanesti, Tismana,
Tirniseni, Turbati, Topesti, Turburea, Urechestj, Urdarii de Sus; jud. .Roma
nati, corn.: Bals, Brastavatu, Resca, Hotarani, Bosoteni, Dioti, Cacalep,
Redea, Zanoaga, Vadastra; jud. Vilcea, corn.: Babeni, Brosteni, Benesti,
Calinesti, Cheia, Costesti, Cermegeni, Cacova, Cazanesti, Govora, Gradistea,
Lapusata, Mihaesti, Maciuca, Mateesti, Pietrarii de Jos, Slatioara, Stanesti,
Sirineasa, Stoenesti, Ursi, Vladesti, Voicesti, Zatreni.
Raspunsurile corn. Bals (Romanati), Calinesti, Cheia, Voicesti (Vilcea) slnt
date pe Chestionarul imprimat In anul 1893 si expediat tuturor corn. Mai

multe file sint albe.

Textele sint scrise cu cerneala neagra i albastra, de obicei pe coli ministeriale

Depuse la Academia Romana de- N. Densusianu, dupA anul 1900.


4548

Sec. XIX (1893-1895); 413

f.

34 x 21 cm.

<Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui N. Densusianu. Partea I. Epoca

pind la anul 600 d. Chr.>. Cuprinde raspunsuri din : jud. Ilfov, Com. : BragadiruBulgaru, Caciulati, Curatesti, Domnestii-Caltuna, Dobreni, Ghermanesti,
Jilava-Mierlari, Nana, Plataresti, Otopeni, Slobozia-Clinceni, TArtasesti,

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

48

TincAbesti ; jud. Olt, corn.: CrAciuneii de Sus, Colonesti, Corndtelu, Cireasovu,

Cucueti, Dobrotinetm, Dobroteasa, Fata, Ibnesti, Maldaru, Otestii de Sus,


Priseaca, Rijlet,u-Vierosu, Poboru, Simburesti, Spineni, Titulesti, Tempeni,
Tesluiu, Ursi, Vai-de-Ei ; jud. Teleorman, com.: Birla, Bragadiru, Belitori,
Ciocesti-Mindra, Drdcsenei, Girdgdu, Mrtgurele, Saclele, Slobozia-Mindra,
Tufeni, Voivoda, Zirnbreasca; jud. V lasca, com.: Arsache, Branistea,Glavacioc
Mihndeati, Merenii de Sus, Naipu-Cilnistea, Pangdlesti, Preajba, Slobozia

Talpa-Ogrdzile, Viina, Toporu.


La f. 392 413 se and un exemplar din Chestionar, partea a Il-a, imprimat
la Iasi In anul 1895, completat cu rdspunsurile corn. Novaci, jud. V lasca.
Rdspunsurile coin. Otopeni (Ilfov) si Dobrotinetu (Olt) sint date pe Chestionarul imprirnat In anul 1893 si expediat tuturor com. Mai multe file shit
albe.

Textele sint scrise cu cerneald neagra i albastrd, de obicei pe coli ministeriale. Depuse la Academia Romdnd de N. Densusianu, dupd anul 1900.
4649 Sec. XIX (1893 1894) ; 414 f.; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui N, Densusianu. Partea I. Epoca
pind la anul 600 d. Chr.>. Cuprinde rdspunsuri din jud. Bacdu, com.: Bsesti,
I3erzuntu, Casin, Ciui, Dofteana, Ddrrnnesti, Filipeni, Letea, Liuzi-Cd1uOra, Nadisa, Obirsia, Sldnic, Tamasi, MAndstirea Casin, Fundu-Rdcaciuni,
Bogdana, Ripile; jud. .Nearnt, corn.: Bicaz, Borlesti, BAlptesti, Birgoani,
Buhalnita, Bodestii-Precistei, Costisa, Budestii-Ghicdi, Clrligii, Crticdoani,
Dochia, Dobreni, Galu, Filioara, Bistricioara, Grurndzesti, Hangu, Schitul
Rdpciunea, Doamna, Miirgineni, Mastacdn, Petricanii, Vindtori, Orbic,
Pipirig, Rducesti, Bozieni, Roznov, Si1itea, erbesti, Talpa, Pastrveni,
Timisesti, Uscati ; jud. Covurlui, corn.: Bursucani, Cudalbi, Satul Costi,
Filesii, Foltesti, Gdnesti, Tirgu-Bujor, Jordsti, Cavadinesti, Mastacani,
Tulucesti, Wiscu, Vlddesti, Rogojeni, Slobozia Conachi, Sivita, Branistea,
Tutcani, Beresti, Bdlintesti, Bneasa, BAleni, Miicieni, Vlddesti, Virlezi ;
jud. Putna, corn.: Cirnpurile; jud. Tecuci, corn.: Corbita, Poiana. Mai multe
file stilt albe.

Textele slut scrise cu cerneald neagri1 i albastrd, de obicei pe coli ministeriale. Depuse la Academia Romand de N. Densusianu, dup. anul 1900.
4550 Sec. XIX (1893 1894); 304 f. ; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui N. Densusianu, Partea I. Epoca
plat la anul 600 d. Chr.>. Cuprinde rdspunsuri din : jud. Putna, corn.: Biliesti,
Mera, Rdstoaca, Vulturu; jud. Rimnicu-Sdrat, corn.: Dediulesti, Ddnulesti,
Dumitresti, Jir1lu, Malurile, Nicolesti, Plainesti, Rubla, SgIrciti, Grebn,
Valea Ratei ; jud. Neamt, corn.: Vilcelele; jud. Roman, corn.: Bogzesti, BAlusesti, Bughicia, Botesti, Brdnisteni, Carol I, Cordun, Cotu-Vamesului, Dulcesti, Ddgita, Gherdesti, Giurgeni, Helestieni, Hdlducesti, Iucsesti, Mogosesti
Micluseni, Mircesti, Negre, Porusti, Pancesti, Rosiori, Srdtesti, Strunga,
Stanita, Tupi1ai, TArnseni, Tirgu-Bacesti, Trifesti, Sagna, VSleni. Rdspunsurile corn. Dagita, Mircesti, Tdrndsent (Roman) shit date pe Chestionarul
imprimat in anul 1893 si expediat tuturor corn. Mai multe file sint albe.
Textele Mut scrise cu cerneald neagrd i albastrd, de obicei pe coli rninisteriale.

Depuse la Academia Romand de N. Densusianu, dupd anul 1900.

4651

Sec. XIX (1893-1895); 554 f. 34 x 21 cm.


<Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui N. Densuianu. Partea I. Epoca
pind la anul 600 d. Chr.) Cuprinde rdspunsuri din: jud. Suceaca, com.: Basaraba, Boroaia, Brosteni, Baia, Cristesti, Cuirnulesti, Dolhasca, Dolhesti,
Dorna, Draguseni, Fintina Mare, Giurgesti, Harrnanesti, Heciu, Bradatal,

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

49

Liteni, Lunca-Pascani, Miroslavesti, Mdlini, Mddeiu, Neagra *arului, Opri


seni, Preutesti-Uniti, Ruginoasa, Raddseni, Saru-Dornei, tirbai, Stoini
ceni, Uidesti, Ttrusi, Valea Glodului ; jud Tecuci, coin.: Bratillsesti, Barcea
Buda, Burdusani, Condrchesti, Corbasca, Corod, Cosmesti, Gdiceana, Godi

nesti, Huruesti, Homocea, Iondsesti, Negri testi, Negulesti, Oncesti, Ploseuteni,


Poiana, Stnisesti, Iveti, Vultureni, Tudor Vladirnirescu, Cirja ; jud, Tutova,
corn.: Praja, Avrdmesti ; jud. Vaslui, corn.: Birzesti, Bodesti, Buhtiesti, Co

ddesti, Cosesti, Chetresti, Dobrovtit, Dumesti, Dnesti, Doagele, Wreeni,

Ipate, Ivnesti, Laza, Lipovdtu, Mircesti, Minjesti, Muntenii de Sus, Muntenii

de Jos, Negresti, Parpanita, Scheia, Solesti, Tansa, Tanacu, Telejna, Zapo


deni. Rdspunsurile corn. Cristesti, Opriseni, Stirbati, Uidesti (Suceava
AvrAmesti (Tutova), Donesti (Vaslui) stilt date pe Chestionarul imprimat In
anul 1893 si expediat tuturor corn. Mai multe file sint albe.
Textele sint scrise cu cerneald neagra i albastr, de obicei pe cob ministeriale
Depuse la Academia Romnd de N. Densusianu, dap anul 1900.
4552 Sec. XIX (1893 1894); 521 f.; 34 x 21 cm.

<Rdspunsurile la chestionarul istoric al lui N. Densusianu. Partea I. Epoca


pind la anul 600 d. Chr.>. Cuprinde rtispunsurile din: jud. Dorohoi, corn.:
Adtricata, Sindriceni, Zamostea, Brdesti, Broscduti, Borzesti, Corldteni,
Dimdcheni, GrAmesti, Hovirna, Strbi, Hintesti, Horodistea, Hudestii Mari,
Ivdnesti, Iondseni, Lisna, Losna, Mamornita, Mitoc, Mileanca, Manoleasa,
Oroftiana, Pltiniul, PilipSui, tiubieni, Pomirla, Rddduti, Corddreni,
Saveni, Tirnauca, Tureatea, Vdculesti, Vtrfu Cirnpului, Zvoristea, ZlAtu
noaia; jud. Botosani, corn.: Bliceni, Rtideni, Cristesti, Uriceni, Brehuesti,
Burdujeni, Bodeni, Cucoreni, Calinesti, Cosula, Durnesti, Costesti, Poiana
Lungd, Prelipca, Rosiori, Salcea, Storesti, Sulita, Trusesti.; jud. Iasi, corn.:
Brdesti, Buciumi, Cucuteni, Poeni, Ceplenita, Costuleni, Siren, Hulboaca,
Pdusesti, Miroslava, Mogosesti, Movileni, Pausesti, Prisdcani, Podu Iloaei,
Poeni, Sipotele, Rediu, Tomesti, Tutora, Trifesti, Tdutesti, Voinesti , jud.
Fdlciu, corn.: BAsesti, Bozia, Covasna, Drinceni, Deleni, Epureni, Gagesti,
Grozesti, Grurndzoaia, Pahnesti, Risesti, Stdnilesti, Berezeni, Vutcani.
Rdspunsurile corn. Bodeni (Botosani), Hulboaca (Iasi), Gdgesti (Fdlciu
slut date pe Chestionarul imprimat in anul 1893 si expediat tuturor corn
Mai multe file sint albe.
Textele sint scrise eu cerneald neagra i albastr, de obicei pe coli ministeriale. Depuse la Academia RomAnd de N. Densusianu, dupd anul 1900.
Sec. (1893-1896) ; 481 f.; 34 x 21 cm.

4663

<Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui N. Densusianu. Partea I

si a I I -a ptnd la anul 600 d. Chr., pentru judelele Tulceasi Constanfa>. Cuprindo

r5spunSuri din jud. Tulcea, corn.: Ceamurli de Sus, Atmagea, Bestepe, Bala
bancea, Casapchioi, Hagilar, Cataloi, Enisala, Greci, Jijila, Meidanchioi,
Nalbant, Pecineaga, Turcoaia, Vacdreni ; jud. Constanja, com.: Alacapa,
Beilic, Biulbiu, Carol I, Coslugea, Cara-Harman, Calfa, Carta], Cara-Murat,
Carvan, Dulgheru, Ddeni, Gargalac, Gherengec, Girliciu, Ghi7ddresti, Mir
leanu, Oltina, Parachioi, Rlsova, Seimeni, Saraiu, Topolog, Taspunar, Cuz
, guni, Groapa Ciobanului, Osman Faca, Topalu ; jud. Vlasca, corn.: Nebuna
Velea. Rspunsurile corn. Ceanaurli de Sus (Tulcea), Carta! (Constanta

Out date pe Chestionarul imprimat In anul 1893 si expediat tuturor com.


Mai multe file sint albe.
Textele sint scrise cu cerneald neagr si albastrd, de obicei pe coli ministeriale. Depuse la Academia Romand de N. Densusianu, dupd anul 1900.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

50

4554

Sec. XIX (1893 1896); 514 f.; 34 x 21 cm.

<Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui N. Densusianu. Partea I-a si a Il-a,


pind la anul 600 d. Chr., pentru Transilvania, Banat si Bucovina>. Cuprinde
localitatile: Stroesti, Lujeni (Bucovina); Geaca, Brasov, CobeaCetea, Codlea
Ciubanca, localitati din Zarand, Paucinesti, localitati din Nasaud, Sebesul
Sasesc, Sinca Veche, Sacele, Seliste, Cebea, Boriceni, Ostrovul Mare, Rechitova

Vascau, Zam (Transilvania); Caransebes, Apatita, Sugatag, Sapinta, Sticeni,


Valea Dienii, Maidan (Banat); Petrosani (jud. Vlasca). Raspunsurile pentru
comuna Petrosani sint date pe Chestionarul Partea a II-a, imprirnat in anti!
1895 si

expediat tuturor corn.

La f. 73

76 se gasesc doua scrisori adresate de B. Baiulescu Itti N. Densusianu

Teofil Frincu.
La f. 315 399v sint legate citeva nr. din Foaia Diecezand ce aparea la Caransebes, din mart. mai 1895, iar la f. 478 481 sint citeva pag. dintr-un nr.
nedatat din Familia, cuprinzind materiale istorice i etnografice.
Textele sint scrise cu cerneala neagra i albastra, de obicei pe coli ministeriale. Depuse la Academia Romana de N. Densusianu, dupa anul 1900.
4555 Sec. XIX (1896); 454 f.; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui N. Densusianu. Partea a II-a, pind
la anul 600 d. Chr.>. Cuprinde raspunsuri din: jud. Dolj, corn.: Birca, Cosi

mosteni, Carpenu, Cernatesti, Galicinica, Gogosiu, Gingiova, Mischii, Rachita,


Secuiu, Virtopu; jud. Gorj, corn.: Albeni, Andreesti, Birzeiu de Padure,

Budieni, Cirligei, Ciineni, Danesti, Dragoesti, Godinesti, Licuriciu, Pojaru


de Sus, Rosia, Racii, Saulesti, Slobozia, Turbati, Telesti, Turcenii de Sus,Tismana, Urdarii de Sus; jud. Mehedinti, corn.: Balta, Bobaija, Bala de Jos,
Cleanov, Dilna, Girla Mare, Ilovat, Peri, Ponoarele, Ruptura, Secu, Sisestii
de Jos, Vrata: jud. Romanati, corn.: Brastavat, Dioti, lanca, Leu, Margaritesti, Vadastra, Zanoaga; jud. Vilcea, corn.: Bodesti, Balcesti, Brosteni,
Costesti, Calinesti, Dejoiu, Lapusata, Mateesti, Nemoiu, Orlesti, Otesani,
Pojogi, Popesti, Stanesti, Sirineasa, Slavesti, Stefanesti, Zatreni. Raspunsurile

pentru corn. Calinesti (Vilcea) sint date pe Chestionarul partea a II-a, imprimat
in anul 1895 si expediat tnturor com.
Textele sint scrise cu cerneala neagra, i albastra, de obicei pe coli ministe-

riale. Deptise la Academia Romand de N. Densusianu, dupa anul 1900.


4556

Sec. XIX (1896); 544 f.; 34 x 21 cm.


<Rdspunsuri la chestiouarul istoric al lui N. Densusianu. Partea a II a,
ptna la anul 600 d. Chr.>. Cuprinde raspunsuri din jud. Arges, corn.: Bradu
de Jos, Costesti, Oarja, Humele, Leordeni, Launele de Jos, Pirvu-Rosu,
Paduroiu, Padureti-Ciesti, Racovita, Schein, Uda de jos; jud. Braila, com.:
Bordeiul Verde, Coltea, Chiscani, Ciacir, Cioara-Radu Vocht, Cioara-Doicesti,

Insuratei, Ianca, Nazirul, Osman, Rorna.nul, Rosiori, Surdila-Gaiseanca,


Surdila-Greci, Scortaru Non, Tudor Vladimirescu, Tataru, Ulmul, Valea

Ctnepii ,Viziru ; jud. Buzau, corn.: Brad eanu, Beceni, Chiojdu-Bisca, Caragelele,

Clondiru, Dana, Fintesti, Gvanesti, Gheraseni, Glodeanu-Silistea, Luciu,


Mtnzatesti, Policiori, Panatau, Sibiciu, Simileasca, Stilpul, Gura Saratii.
Raspunsurile pen tru corn. Costesti (Arges), Policiori, Glodeanu-Silistea
(Buzau) shit date pe Chestionarul partea a II-a, imprimat in anul 1895 si
expediat tuturor corn.
Textele sint scrise cu cerneala neagra i albastra, de obicei pe coli ministeriale. Depuse la Academia Romana de N. Densusianu, dupa anul 1900.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

51

4657 "Sec. XIX (1896); 643 f.; 34 x 21 cm.


<Baspunsuri la chestionarul istoric al lui N. Densusianu. Partea a I I a,
'And la anul 600 d. C hr.). Cuprinde raspunsuri din jud. Olt, com.: Albesti,
MOO, Bardstii de Vede, Beciu, Buzesti, Colonesti, CucuetA, Craciuneii de
Jos, Dudu, DrAganesti, Gura Boului, Izvoarele, Mereni, Oporel, Poboru,
Spineni, Suica, Rizletu-Vierosu, Radesti, Viespesti, Valea Merilor ; jud.
Prahova, corn.: Brebu, Ceptura, Drajna de Sus, Margineni, Pacureti, Star
chiojd, Tomsani ; jud. Teleorman, com.: Bragadiru, Belitori, Cringeni, Ciurari,
Dorobantu, Dracseni, Frumoasa, Gdragau, Lisa, Magurele, Mozaceni,
Nenciulesti, Netotii de Jos, Odaia, Pirlita, Piatra, Socetu, Suhaia, Spstarii,
Tatdresti, Urlueni, Voivoda, Virtoapele de Sus, Zimbreasca ; jud. Vlasca,
corn.: Babele, Branistea, Gistesti-Romdni, Valea, Novaci, Petrosani, Talpa
Ogradile. Raspunsurile pentru corn. Belitori i Urltreni (Teleorman) sint date
pe Chestionarul partea a I l-a, imprimat in anul 1895 si expediat tuturor corn
Textele sint scrise cu cerneald neagra i albastra, de obicei pe coli mini
steriale. Depuse la Academia Romnd de N. Densusianu, dup. anul 19004558 Sec. XIX (1896) ; 562 f.; 34 x 21 cm.
<Raspunsuri la chestionarul istoric al lui N. Densusianu. Partea a II a, pina
la anul 600 d. Chr.). Cuprinde rdspunsuri din jud. Bacciu, corn.: Bldgestii,
Buhociu, Casin, Prdjesti, Pancesti, Scorteni, Valea Rea, Vasiesti ; jud
Covurlui, corn.: Bdleni, Beresti, Cavadinesti, Fi1eti, Foltesti, Lupesti, Masta
cani, Piscu, Srnu1i, Tutcani, Slobozia lui Conachi ; jud. Flciu, corn.: Cos
mesti ; jud. Neamf, corn.: Filioara. Hangu, SiIi.tea, Bistricioara, Doarnna,
Borlesti, Bicaz, Cirligi, Birgdoanii de Sus, Crdcdoani, Budestii-Ghicdi,
Costisa, Gircina, Calugareni, Dochia, Dobreni, Grumazesti, Grintiesu, Talpa,
Uscati, Margineni, Mastacdh, Vinatori, Pingarati, Pastraveni, Bozieni,
Reucesti, Roznov, Socea, Vadurile; jud. Rimnicu-Srat, corn.!.- Balta Alba,
Bogza, Babeni, Brosteni, Baltati, Corbu, Chiojdeni, Dediulesti, Dragosloveni,
Galbenu, Slobozia Mihalceni, Hingulesti, Jirlau, Macrina, Nisipurile, Odo
basca, Sgirciti, Socariciu, Dragosloveni, Urechesti, Vilcelele, Viani, Valea
Ratei. Rilspunsurile pentru corn. Cosrnesti (Falciu) i Socea (Neamt) sint date
pe Chestionarul, partea a II-a, imprimat In anul 1895 si expediat tuturor
Textele sint scrise cu rerneala neagra i albastrd, de obicei pe coli ministeriale.

Depuse la Academa Romand de N. Densusianu, dup. anul 1900.


4559 Sec. XIX (1896); 505 f.; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui N . Densusianu. Partea a II a,
pind la anul 600 d. Chr.). Cuprinde raspunsuri din jud. Dorohoi, com.: Adincata,

Brdesti, Bivolul Mare, Cordareni, Cotusca, Corlateni, Dimacheni, Havirna,


Hudestii Mari, Lozna, Mileanca, Mamornita, Manolesti, Mitoc, Oroftiaria,
Pomirla, Suharau, Saveni, Tarnauca, Tureatca, Vculesti, Zamostea, Zvo
ristea; jud. Suceava, corn.: Basaraba, Borca, Boroaia, Bogdanesti, Brosteni,
Cristesti, Dragdnesti, Dolhestii Mari, Dolhestii Mici, Dolhasca, Fordsti, Liteni,
Madeiu, Malini, MirosIdvesti, Ciumulesti, Ruginoasa, Sasca, Stolniceni Pr%
jescului, Vascani, Valea Glodului ; jud. Iasi, corn.: Bosia, Bdiceni, Badeni,
Bresti, Bdiceni, Costuleni, Galata, Gropnita, Goldesti, Hulbotici, Mogosesti,
Pdusesti, Poeni, Popesti, Prisdcani, Roscani, Sipote, Tautesti, Sinesti, Tomesti, Tutora, Andrieseni, Voinesti, Cristesti, Curtesti ; jud. Botosani, corn.:
Radeni, Salcea. Raspunsurile pentru corn. Mamornita i Mitocu (Dorohoi)
sint date pe Chestionarul, partea a II-a, imprimat In anul 1895 si expediat
tuturor corn.
Textele sint scrise cu cerneala neagra si albastrd, de obice pe coli rninisteriale
Depuse la Academia Romdna de N. Densusianu, dupd anul 1900.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

52

4560

Sec. XIX (1896); 550 f.; 34 x 21 cm.


<Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui

N. Densusianu. Partea a Il-a,

pind la anul 600 d. Chr.). Cuprinde raspunsuri din jud. Roman, corn.: Brosteni

Bahna, Branisteni, Butnaresti, Barn, Batrinesti, Botesti, Cirligul, Chiliile,

Cordun, Carol I, Damienesti, Dag Ita, Duleesti, Giurgeni, Gheraesti, Galbeni,


Hociungi, Helestieni, Miclauseni, Mircesti, Pincesti, Poenele de jos, Stanita,
Strunga, Tupilati, Tamaseni, Trifesti, Valeni ; jud. Tecuci, corn.: Buda,
Negrilesti, Brahaesti, Barcea, Condrachesti, Corbasca, Corodu, Furceni,
Giurgiova, Cohor, Godinesti, Ionitsesti, Nicoresti, Negulesti, Oncesti, Ploscuteni, Rachitoasa, Tudor Vladimireseu, Torcesti, Tiganesti, lveti, Urnbraresti,

Vultureni, Valea Rea; jud. Tutova, corn.: Avramesti, Bogdanesti, Clrja,


Docani, Iveti, ObIrseni, Perieni, Plopana, Puesti, Stanesti, Salceni, Stanuesti ;

jud. Vaslui, corn.: Barasti, Danesti, Ipatele, Ivanesti, Laza, Muntenii de

Sus, Mircesti, Suhulet. Raspunsurile pentru corn. Cordun, Mircesti i Stanita (Roman) sint date pe Chestionarul, partea a II-a, imprirnat In anul 1895
si expediat tuturor com.
Textele shit scrise cu cerneala neagra i albastra, de obicei pe coli ministeriale.
Depuse la Academia Romana de N. Densusianu, dupa anul 1900.
4561 Sec. XIX (1896); 445 f.; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la chestionarul istoric al lui N. Densusianu. Partea a II-a ptnd
la anul 600 d. Chr.). Cuprinde raspunsuri din jud. Dimbovita, corn.: BaleniRomani, Bilciuresti, Crovu, Glimbocata, Ghergani, Manesti, Pietrari, Poiana
de Sus, Rasvad, Romanesti, Voinesti, Ciocanesti-Margineni,; jud. Infomga,
corn.: Bora, Grindu, Plevna, Rasi, Tonea; jud.
corn.: Branesti, CalaretiSeinoiu, Slobozia-Clinceni; jud. Muscel, corn.: 13oteni, Calinesti, Contesti,
Cotesti, Dobresti, Donmesti,
Stefanesti, Valea Popii, Budisteni ; jud. Arges, corn:. Davidesti. Rilspunsurile pentru corn. Razvad (DImbovita) si Domnesti (Muscel) sInt date pe Chestionarul, partea a II-a, imprirnat
In anti! 1895 si expediat tuturor com.
F. 240-253 cuprind revista Casa Rurald (anul II, 1895, nr. 1) ce aparea fa
corn. Grindu, jud. Ialomia, cu materiale anexe la Chestionar. Textele shit
serise GU cerneala neagra i albastra, de obicei pe coli ministeriale. Depuse la
Academia Romana de N. Densusianu, dup. anul 1900.
4562

Sec. XIX (sfirsit); 450 f.; 20,5 x 16 cm.

<Extrase din chestionarul istoric al lui N. Densusianu cu privire la daci,


popoare barbare, legende despre Dochia, Darie, Aleandru Macedon, piaci s.a.).

Textele sint scrise cu cerneal albastra. Depuse la Academia Romana de


N. Densusianu, dupa anul 1900.
4563 Sec. XIX (sfirsit); 503 f.; 20,5 x 16 cm.
<Extrase din chestionarul istoric al lui N. Densusianu cu privire la jocuri de

copii, obiceiuri girdnesti, bani, cdrdmizi, albindrit, pdduri, case construite pe


stilpi (palafite) s.a.>.
Textele sint scrise cu cerneala albastra i neagra. Depuse la Academia Rornana de N. Densusianu, dupa anul 1900.
4664 1909 (f. 1 liminara); 317 f.; numerotatie veche en cifre arabe, cu numeroase

repetari: 1-218 (f. 4-317); 21 x 17 ern.

F. I liminara: Romdnii din Serbia. Studiu istoric i etnografic de Teodor Filipesca, cu 25 ilustratiuni si o hand etnograficd. Tom. I. 1909. F. 1-3 cuprind

o prefata datata: Saraievo, In maiu 1909.


Textul este scris cu cerneala neagra. De la Cancelaria Academiei Romne.
Inventariat la 15 oct. 1910.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiineti


4565

1909 (f. 1 Brainard); 289 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 219

53

456

(f. 1-287); 21x 17 cm.


F. I Brainard: Romdnii din Serbia. Studiu istoric i etnografic de Teodor
Filipescu, cu 25 ilustraliuni ci o hand etnografica. Tom. II. 1909. F. 288 i
289 cuprind hdrti etnografice ale Serbiei.
Textul este scris cu cerneald neagr. De la Cancelaria Academiei Romne.
Inventariat la 15 oct. 1910.
4666 1795 (f. 1); 27 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1 46 (f. 3-25) ; 19 x
13,5 cm.

F. 1: Arithmetica. Ardtare pentru pravilile intiie, pentru cele de die feliuri,


prifacere a celor mari in mai mici ci a celor mici in mai niari, cu povetfuiri
la toate pravilile. 1795. M. Millo. Cf. G. *trempel, Copisti.. , p.154.
F. 26-27 albe.
Insemnri: F. I. Brainard: Matei Milo, spatar".
F. 25'1: Vasile Milo, spatar".
Coperta I-a interioard: Alexandru Millo, spatar. Anica Millo. Safta Millo".
F. 27: Insemndri gospoddreti.
Textul cu cerneald neagra i raddcinie. Legaturd veche In carton 0 cotor de
piele. Ddruit Academiei Romdne de Alexandru N. Gane, la 27 oct. 1918.
4667 Sec. XIX (cca 1836); 29 f.; 12,5 x 9 cm.
Poetical e i psaltul. Piesd in apte corturi, in versuri, de pitarul Haralambie
Bdldsescu. Autorul semneazd, la f. 3, o prefata cdtre cititori, iar la f. 4-5 o
alocutiune in versuri greceti care o doamnd, Sevasta, datatd 26 oct. 1836.
Insemndri: F. 1: 1848 aprilie 5 s-au nascut fiul nostru Nicolachi, botezat
de d<umnealui> postelnicul Costache Burghele".
Textul este seris cu cerneald neagra, In alfabet de tranzitie.
Miniaturi stIngace la f. 2 0 6. Vinietd florald la f. 28". Provenienta necunosdun..
4668 1866 (f. 27") ; 29 f.; 20,5 x 16,5 cm.

' F. 2: Prohodul adormirii Maicii lui Dumnezeu, intocmit dupre cum sd dna
greceste fdra scddre sau inmullire de vreo silavd. Ms. copiaz textul romdnesc
din Urmari pe mormintiri <sic> de Joan Prate. Cf. Bibl. rom. veche III,

p. 338, nr. 1080.


Insemndri: F. 27r-v Acste Prohoade, frith al Domnului este din Triod ;

al doilea, al Maicii Domnului, iar veche facere, a lui Manuil ritor Marii

Bisrici, Corintheanul. Toate dar acstea In moldaviu <sic> din nou potrivite
pe tonura e1irietii intocmiri i tiparite la anul 1820 de loan Prale moldoveanul ; iar acum, mult indemnIndu-md din parinti i maici, 1-am Intocmit
dupre cum este al Domnului, cel tocmit de rdposatul Macarie cu fonesuri de
paralaghie, inceputurile, mijloacele i sfir0tu1 cu binecuvIntdrile i IndreptIndu-1 in stari i In cuvinte 1-am scris In sfinta Monastire Clddruani, la
anul 1866, noemvrie 23. Ghimnasie shimonah, cintdret.".
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele i unele ctntdri gat scrise cu
rou. Legatura veche In carton se pstreazd sub legatura modernd. Din bibl.
mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romne, In anul
1894.

4669

Sec. XIX (mijloc); 34 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-26 (f. 2

27") ; 23 x 17 cm.

<Slujba> En sfinta i Marea Simbdtd. Text 0 notatie muzicald psaltica.

Textul, cu cerneall neagra, este scris In alfabet de tranzitie. Legatura veche


in carton se pstreazd sub legdtura modern. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu. Ddruit Academiei Romne In anul 1894.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

54

Sec. XIX (prima jun-Mate) ; 12 f ; 25,5 x 20 cm.


<Doc. diplomatice>. Nota ce au infeilosat ministru Rosiei, baron Strogonoo
catra malta Poartet. 6/18 iulie 1821.
Textul cu cerneal neagrti. CumpArat de la mostenitorii lui V. A. Urechia,
la 3 iun. 1914.
4571 Sec. XVIII (a doua jumatate)
sec. XIX (prima jumaate) ; 15 f. ; 20 x
4570

15 cm.

iscelaneu> .

1. F. 1

3v: <Moliwe ce se citesc cind este bintuitd casa de duhuri necurate>.

Text fragm. Lipseste Inceputul.

2. F. 4-12v : <Rinduiala Litiei>. Texte fragm. MrS inceput si cu lipsuri intre

f. 8v-9.

Insemnari : F. 3v: 1824, ghenarie 2".


F. 13v 15v: insemnri gospodaresti din anul 1863 si Pomelnice.

Textele sint scrise cu cernealS neagra de mai multe miini. Fragm. desprins
din C.H.V. nr. 268.
4572 1740 (f. 33v); 104 f. ; 30 x 19 cm.
<Miscelaneu religios>.

1. F. 2-94: <Minei prescurtat>. Text fragm, cu f. 2,8 si 11 completate de


pr. Moise Popovici la sfirsitul sec. trecut.
2. F. 95-104v: <Strastnic> Slujba sfintelor patimi a Domnului si a Mintuitoriului nostru I isus Hristos..F.103

104" slut completate de pr. Moise Popovici

la sfirsitul sec. trecut.


Insemnari: F. 33": Ani(i> de laNastere lui Hristos 1740, meseta maiu 19 dni,
chid au puhoet apele foarte mari in toate lunile preste an i multe holde au
stricat.
Scris-amu eu diac Simion, fiind fecior de 44 de ani." Este copistul ms.
Cf. G. Strempel, Copioi.. P. 218.
F. I liminara: Acest Mineiu prescurtat este a s<fintei> biserici din Hirsesti
Hirzesti, Bihor>. S-a legat a doua oara cu pretul de

fl. 50 cr.

v.a. H irsesti, 19 august 1893. Semnat prin Moise Popoviciu Pope, preor.
F. 1: I Mineiu prescurtat a s<fintei) biserici din Htrsesti, legat In 1893.
Descris de diac Simion in anul 1740... cores prin Moise Popoviciu, pr. 27.VI.
1903".

II Moise Popoviciu, preot catehet In Beins <

Beius, Bihor>.

_3. 1ln. 1914".

F. 7: In anul 1903 s-a ales de episcop la Arad loan Ignatie Papp, nSscut
fri Pocioveliste in comitatul Bihor. Semnat prin pr. Moise Popoviciu".
F. 89": I Scris-am eu Popovici din Flean <= Foeni? Satmar>, In luna lu
aprilie In 6 zile, 1804".
II Moise Popoviciu, pr. in Seghiste <Bihor>, hirotonit tn 1885". III Spre
-amintire mS subscriu. Seghise, 24 iulie 1903. George Ciuhandu, profesor de
teologie. Arad".
IV In anul 1904, din februar pina. In 10 august n-a plouat niciodatA sA se
sature pamintul. A fost, asadaril, o secAd cum nimenea dintre noi cei vii nu
mai stiu. Era sA se aprinda lumea. Primdvdri n-am avut nimic. Moise Popovici
pr."

F. 94: insemndri neinteresante ale lui Gheorghe Ciuhandu din anii 1898
si 1914.

F. 94v: Un astfel de Mineiu sA mai gaseste si la s<ftnta> bisericS din P<etrileni>

ZAvoeni <Bihor>. Anul scrierii acelui Mineiu e 1733. liSport la Biserica si


-scoala" despre amindouS a facut smeritul subcris pr Moise Popoviciu din
4eghiste. 27. VI v<echiu>, 1903".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscrisetor rornne0i

50

Textul cu cerneald neagra. Titlurile, iniia1ele Lindicatiunile tipiconale slut


scrise cu rosu. Frontispicii in penip la f.7v, , 16" 34 s.a. Cumparat de la
Moise Popovici, pr. din Beius, la 3 febr. 1914.
4573 Sec. XVIII (mijloc) ; 17 f.; 18 x 14 cm.
<Acatistu' Domnului nostru I isus Hristos>. Lipseste inceputul.

Insemnari: F. 16: I La leat 1802 octomvrie 14 au fostu cutremurul cel

mare. Logofat Stan ot Brebu Manastire".


II Sa-nsemneaza intru acest Ceaslov pentru cutremurul ce s-au cutremurat
in stoboru <sic> Blagovesteniilor pamintu al doile ceasu dinu noapte o<ri>
al treile ceasu. Erau (?) oamenii strinsi la cisld la Alecsandru. *i era In luna
lui martie, zile 26, legat 1790.
*i am scris eu Ion Ciorob <lectura numelui incerta> pentru tinerea minte de
la cestu cutremur". Cf. I. Corfus, Insemairi. . . p. 243.
F. 16": I Acestu Ceaslov bogat este luat de la chir Ciorobea". II La anii
cu leat 1814 sd sa stie ca n-au dat zapadd 'Ana la sfeti Nicolae. i in zioa da
sfeti Nicolae ardea pirjol pa Nemernecu, la dechemvrie 6 zile". Ibidem,
p. 132.
F. 17: I 1835 au fost toata iarna uscata i geroasa".
II: insemnari de cistiguri realizate la botez din satul Megievriu (lectura
incerta> pe anul 1836.
F. 17v: 1835, octomvrie la 26 au inceput a ninge. $i au tinut ninsoarea trei

zile i trei nopti. *i au dat zapadd da doo palme si au apucat bucatele nestrinse,

atit porumburi neculese, cit si viile au ramas neculese. $i in postul Pastilor


In luna lui marte culege oamenii porumbu pa Branicioc". Ibidem, p. 141.
Textul cu cerneald neagra. Initialele i indicatiunile tipiconale slut scrise cu
rosu. Colontitlurile, pina la f.8", sint incadrate Intrk viniete florale. Fragm.
desprins din C. R. V. 288.
4574 See. XIX (inceput); 24 f.; 19,5 x 14,5 cm.
<Miscelaneu religios>.

1. F. 1 17 : < vieti de sfinti>. Luna lui aprilie in 23 de zile, pomenirea sfintului


marelui mucenw Gheorghie ci muncile cite au radat pentru dragostea DomnuluL

nostru lisus Hristos.


2. F. 18-21: <Omilii>. La vinerea samariniencii, cuvint.

3. F. 21v-24: <Ornate pe marginea desertaciunii, parafrazat dupd loan


Damaschinul>.

Textul cu cerneala neagra. Initialele si titlul de la f. 18 shit scrise cu rosu.


Fragm. desprins din C. R. V. nr. 307.
4675 Sec. XIX (prima jumatate); 23 f.; 23,5 x 18 cm.
<Meditalii teologice ci filosofice>.

F. 11: alba.
Insemnari: F. 21r-v: Inventar de lenjerie.
F. 22r-v: Concept de scrisoare cu caracter gospodaresc, din jurul anului 1868,
neidentificat.
F. 23: Concept de inscris dat lui P. Gane, nesemnat, datat 10 mart. 1868, cu
continut gospodaresc.
Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Cumparat de laanticarul Israel Kuppermann din Iasi, la 14 iun. 1916.
46T6 Sec. XX (inceput); 350 f. ; numerotatie veche cu cifre romane i arabe, diversa ; 21 x 17 cm.
F. 1: Fecioara dela OrlOans. Drama romantica <In versuri> de Frederic Schiller,

tradusd de Maria Cuntan. Cu un studiu istoric de Dr. Eleonora Lemeny.


Ms. a fost tiparit la Sibiu, WI nici o modificare, in anul 1909.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

56

Textul cu cerneald neagra. Din arh. lui I. Bianu, intratA In col. Bibliotecii
Academiei Romdne, la 12 oct. 1940.
4577

Sec. XX (inceput) ; 45 f ; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-45 (f. 1 45) ;

21 x 17 cm.
F. 1: <Maria Cuntan), Rdsbunare. Drama In 2 acte, prelucrare din nouvela
Rache" de Carmen Sylva:
Textul cu cerneald neagra. CumpArat de la Anticariatul de Stat, la 3 nov.
1971.

4578

4579

Sec. XX (inceput); 89 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 87 (f. 2 89) ;


21 x 17 cm.
F. 1: 0 mama credincioasci. Povestire pentru tinerime de Maria Cuntan.
Lucratd dupd tin manuscript istoric-literar al Domnului Dr. I. Lupas.
Textele cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la Gelu Voiculescu, la 27 iim. 1972.
Sec. XIX (sfirsit)
XX (inceput) ; 219 f.; numerotatie veche cu care arabe,

diversd; 33,5 x 22,5 cm.


<Maria Cuntan, Amintiri>. Ms. este conceput sub forma unor scrisori, sau
mdrturisiri; mentionam unele din ele: La Sylvia, scrisoarea I, 1898 (1. 1);
Mcirturisiri (f. 8) ; Amintiri (f. 27) ; Rinduri scrise la margine. Familiei loan
Vdtdsan; datatd: Sibiu, 25 decembrie 1912 (f. 35) ; Scrisoare Aureliei. (f. 40) ;
Icoane (f. 56) ; (Scrisori Aureliei (f. 69-115, 125-144)); Invierea (1. 117) ;

Scrisoare Anastasiei (f. 167) ; Scrisoare Mariei (f. 173) ; Scrisoare Norei (f. 191) ;
Scrisoare de incheiere. Mie insumi (1. 209).

F. 6v 7", 55, 115V-11e, 199, 208 albe.


Textele sint scrise cu cerneald neagrd. Ms. constituit din piese achizitionate
de la Gelu Voiculescu si Anticariatul de Stat In anul 1972.
4580 Sec. XIX (sfirsit)
XX (inceput); 153 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,
diversd; 40 x 18 cm.

<Maria Cuntan Versuri>. Mentiondm: La castelttl dintre brazi (f. 1) Mdrturisire

(f. 7); intre 1% 7-8 textul prezinta discontinuitate, lipsind o fild; Foi in vint
(f. 12); Cintece (f. 14); Povestea cintecului (f. 20); De la vatrd (f. 29); Mihail
Eminescu (f. 51); Madona Mdrii (f. 52); Note de drum (f. 58); 0, mama sfintd
(f. 67) ; Cintece de earnd (f. 69); Strofd (f. 77);-Cintec (1. 78); Pentru ideal
(f. 79); Imprumuturi (f. 86); Catrd regina Romdniei (f. 88); Despdrfire (f. 89);
Imn (f. 91) ; Despdrfire (f. 93); Iubirei mele (f. 94) ; Babei Dochia (f. 96) ;
Copii sdraci (f. 97); Rugilciune (1. 99); Colindd (f. 101); Pasti (f. 102) ; Descintec (f. 106) ; Deochiu (f. 107); Doind (f. 108); Cintec (f. 109) ; lnchinare

(f. 110); Sfarimaturi (f. 114); I deale (f. 125)-; Cintare (f. 138); Cintecelor mele
(f 140); lubirea vielii mele (1. 144) ; I ntre morminte (1. 145); Note de drum
(f. 149). Marea majoritate a poeziilor au fost publicate in Luceafdrul de la
Sibiu, in anii 1909-1911. Unele, putine, au fost republicate in: Maria Cuntan,
Din caerul vremii. Versuri. Vol. I. si II. Bucuresti. Editura Minerva, 1916,
cum sint: La castelul dintre brazi (I, p. 119) ; Mdrturisire (I, p. 130) ; Cintece (I ,
p.157) ;Povestea cintecului (I, p. 177); De la vatrd (I, p.186); Mihai Eminescu (I,
p. 211); Madonna Mdrii (I, p. 234); Note de drum (I, p. 241) ;0, mama sfintd!
(I, p. 257); Cintece de iarnd (II, p. 69.)
Textele stilt scrise cu cerneald neagrd. Ms. a fost constituit din versuri aflate
In arh. I. Bianu, intrata In col. Bibliotecii Academiei Romne la 12 oct. 1940
si din versuri aflate in arh. rev. Luceafdrul, achizitionate In anul 1972.
4581

Sec. XIX (mijloc); 53 f.; 39,5 x 21,5 cm.

<Versuri patriotice, satirice fi de dragoste>. Mentiondm: Salutalie adresata


rorndnilor din parte<a> Italiei, in anis/ 1859 (f. 1-16) ; Manuel Posdnescu,

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romAnesti

57

La amicul P.G. (f. 17); <Spuni inimioard, spunil, Ci durere te rdpuni (f. 18));
<Primdvara cum sosestit, Toatd firia vesdlesti (1. 18")); <lorgu Crupensehi),
V iitorime (f. 19-20) ; <Comisul V. Pogor, Desertdciunea lumii, rdutatile
ei i tristele urmdri ale faptelor sale (f. 21 26)) ; D. Bolintineanu, Cdtrd
boerii romdni antinationali. Nu este autograf (f. 28-291 ; <Versuri satirice
de la 1848, copiate de C. Erbiceanu (f. 30 31)); Luntrasul (din Florian, f.32)
Unui cline (din Florian, f. 32) ; 0 giudecatd (f. 33 34) ;.Frunza uscatd
(f. 35) ; 0 criangd iarna (talmacire din Victor Hugo, f. 36); Unui canar (1. 36) ;
Intoarcire de la gard (f. 36"); Un trunchiu de copaci (f. 37) ; Primire unut
ministru la Irate sa venire In Esi (f. 39); Epitafu (f. 41) ; La Cesmegiu (f. 41) ;
Turturica si vindtorul (f. 43); 0 aluzie (f. 46) ; Tlmdcire din Larnartin: Imnul durerii (f. 47) ; La o propunire de Insotire (sau la dod petitoare, f. 49) ;
Fiicelor mele, cind eram bolnav (f. 49) ; Descriere Olimpului (f. 50); Epitaful
Casandrei Razu (f. 52); Intr-o zi de amagire (1. 53v); Drept dedicatie cdtrd oricare cetitor (f. 53); Gustul piste timpu (f. 53).
Tnsemnari: F. 2: La cinci ianuarie 1859, chid Alecsandru Ioan I-u fu ales
prin unanimile voturi la tronul Moldaviei. Salutare adresata Romaniei prin

aceste viersuri dedicate de la Italie de Marco Antonio Canini. Tradusa In


viersuri romane de un zelosu amator".
F. 27 r : Alaturata poesie: Cdtrd boerii romdni antinationali, cu data 1848
octombrie 12 se zice a fi autograful lui D. Bolintineanu. In aceasta calitate
a fost cumparata la Biblioteca Centrala, cu banii statului. Acest manuscript
nu este MO. scris de Bolintineanu. 3 octombrie 1902. I. Bianu".
Textele sint scrise in alfabet de tranzitie, cu cerneala neagra si albastra.
Ms. a fost constituit din fragm. provenite pe diferite cai, inclusiv prin desmem-

brarea unor vol. heteroclite.


4582 1953-1954 (f. 6); 59 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu goluri: 1
(f. 2-59); 13 x 18 cm. (format oblong).

91

F. 3: Al. T. Stamatiad. Arta poeticd. Bucuresti. Idei i indemnuri asupra artei


scrisului, cele mai multe asezate sub forma versurilor.
F. 3,1 5v, 48v 49, 51-55 albe.
La f. 6, o dedicatie postuma sotiei sale Letitia.

Textele shit scrise cu cerneala albastra si creion. Daruit de D. PanaitescuPerpessicius, la 17 iul. 1956.
4588 Sec. XIX (a doua jumatate); 243 f.; 23 x 16 cm.
<Corespondentd adresatd lui Al. Papiu-Ilarian de Simion Bahr's, Simion
Bdrnutiu, N. Fdgdrdsanu, losif Hodos si alte htrtii cu privire la activitatea
si boala sa). Dintre hlrtii consemnam:
F. 36 37: <Simion Barnutiu?>, Cuvintul unui student despre necesitatea
Academiei la romdni.
F. 106-107: Turcia i cabinetele Europei, extrase din Fr. Bouvet, La T urquie et les Cabinets de l'Europe depuis le XV siecle, ou la Question de l'Orient,

Paris, 1853, efectuate de S. Barnutiu?


F. 108-111: <S. Barnutiu?), De ingropdciunea romanilor.

F. 132-153: <S. Barnutiu?),Obsereafiuni stastice despre cultivatiunea pdmtn-

tului Europei f.a.


F. 154-160: <S. Barnutiu?), Italia tnainte de domnirea romanilor.

Cu o transcriere facuta de Iosif Hodos.


F. 161 162 : <S. Barnutiu), Educatiunea gi cultura romanilor.
Cf. Iosif Pervain i Ioan Chindris, Corespondenta lui Alexandru PapiuIlarian (Scrisori, documente, memorii, note). Vol. III. Editura Dacia.
Cluj, 1972.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

58

Textele skit scrise cu cerneald rddacinie i neagrd. Hirtii le Al. Papiu-Ilarian,


ce se gdseau in arhiva Iosif Hodo i apoi in aceea a lui Nerva Hodos, au fost
4584

depuse la Academia Romand in anul 1919.


Sec. XIX (a doua junititate) ; 196 f.; 23 x 16 cm.
<Corespondentd adresatei lui Al. Papiu-Ilarian, Simion Balint, losif Hodos
f.a., de Joan Maior, N. Maniu, V isarion Roman, I. Vegezzi-Ruscalla, I. Ratiu,
Aron Florian, Jacob Muresan Toma Costin si add, precum si hirtii diverse de
arh. privitoare la activitatea ior). Dintre ms. mentionam:
F. 161 180: Frate de dincolo. Fragm de nuveld sau roman, neidentificat.

Se pastreazd cap. III si XII.

F. 181-196": <Frag. de studiu cu privire la Antioh Cantemir, ambasadorul


Rusiei in Marea Britanie).

Parte din scrisori au fost publicate de I. Pervain si I. Chindris in Corespondenta

lui Al. Papiu Ilarian.

Textele stilt scrise cu cerneald rAddcinie i neagrd.. Hirtiile Al. Papiu Ilarian,
ce se &eau in arh. Iosif Hodo i apoi in aceea a lui Nerva Hodos, au fost
depuse la Academia Romn in anul 1919.
4585 Sec. XIX (a doua jumdtate) ; 168 f. ; 23 x 16 cm.
<Corespondentd adresatd de Al. Papiu-Ilarian lui loan Ursu, Simion Balint,
losif Hodos, Dionisie Precup, f.a. precum i scrisori adresate lui Al. PapiuIlartan de Catinca Rosetti s.a. Vol. mai cuprinde extrase, note i insemndri
istorice ale tut Al. Papiu-Ilarian dupd lucrdri in lb. italiand, francezd, !mind,

maghiard, germand).
Cf. I. Pervain si I. Chindris, op. cit.
Textele sint scrise cu cerneald rdddcinie, neagrd i creion. Hirtiile Al. Papiu
Ilarian, ce se gaseau in arh. Iosif Hodo i apoi in aceea a lui Nerva Hodos,
au fost depuse la Academia Roman& in anul 1919.

4586

Sec. XIX (a doua jumdtate) ; 257 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa ; 23 x 16 cm.
ansemndri istorice, note, extrase diverse facute de Al. Papiu Ilarian, doc. i
scrisori En legeiturd cu boala i rnoartea sa>. Mentionaml
F. 9-104': Trei fii ai beserecii ronuinesti din vecindtatea Mitropoliei.
F. 105-166": <Iosif Hodos, Despre o veche psaltire romdneascd>.
F. 167 168": Cdtrd romdnii din Brasov, scrisoare datat Viena, 13 iun. 1852.

F. 188 189"; Puline observatiuni la un articlu al lui Catone Censorinul,


publicat in Gazeta de Transilvania", nr. 59.

194: Inca un cuvint din Ardeal in causa morei Gimnasiului din Beius.
Textele sint scrise cu cerneald neagr i albastrd, in alfabet latin si de tranzitie, in lb. romana, italiand, germand, francezd, maghiard. Hirtiile Al. PapiuIlarian, ce se gaseau in arh. Iosif Hodo i apoi in aceea a lui Nerva Hodos,
F. 192

au fost depuse la Academia Romnt in anul 1919.


4587

Sec. X,X (prima jumdtate); 206 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, divers& ;

20,5 x 16 cm.
<Eugen Lovinescu, Schite, scenete, inserrindri critice). Mentionam: .intr-o zi
de curse. Scenetd. (f. 1-13); Eliezer. Comedie ebraicd in trei scene (f. 14-25) ;
Povestealui Coco (f. 26-37, 113-119); Ariel (fig. 38-47) ; Aa e la vilegiaturd.
Scenetd comica (f. 48-76); Insemndri critice (f. 77-83); Octavian Goga
(f. 84-93, 105-112); Fragmente critice (1. 94-104); intre f. 96-97 textul
prezintd discontinuitate, lipsind doud file; D. Em. Girleanu (f. 123-130) ;
Caragiale II (f. 131-138) ;Alterna amant . . . (f. 139-146) ; D. I. A. BrdtescaVoinesti (f. 147-152); M. Sadoveanu, cu prilejul Insemndrilor lui .Neculai
Manea" (1. 153-161) ; D. I. BaSsarabescu (f. 162-173) ; E. Lovinesca,

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

59

lui C. G. (f. 174-182) ; Suflete de copii. Schita dialogata (f. 183 192) ; Dioscurii. D-nii D. Aughel fi ycl. 0. losif (f. 193-206). Ms. au fost publicate in
rev. Sb urdlorul.

Textele sint scrise cu cerneald neagra. Din arh. I. E. Toroutiu, lsata prin
testament Bibliotecii Academiei in anul 1956.
4588 Sec. XX (prima jumatate); 158 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa,
20,5 x 16 cm.
<Eugen Lovinescu, Articole critice si schite). Mentionam: Dis Manibus sacrum (f. 1-10) ; Tamburinarul din Valmajour (f. 11-19); Paraleipomena...
(f. 20-28); Hotul de Zenon (f. 29-39); Kakochymos (f. 40 51); Ka ...
(f. 52-65); intre f. 61 62 textul prezinta discontinuitate, lipsind doud file;
I ntr-un oras, departe. . (f. 66 77); Cdlcitori francezi in Grecia in veacul al
XIX (f. 78-86); Parerga (f. 87-94); Matilde Serao, cu prilejul ultimului

roman : Dupe' iertare (f. 95-119); Jean-Jacques Weiss (f. 120 136) ; Antonio
Fogazzaro, cu prilejul ultimului silu roman: II Santo (f. 137 148) ; NoteDiscutii-Informatii (f. 149 158) ; intre f. 149 150, textul prezinta discontinuitate, lipsind o fila. Ms. au fost publicate in rev. Sburdtorul.

Textele sint scrise cu cerneald neagra. Din arh. I. E. Toroutiu, lasatti prin
testament Bibliotecii Academiei In anul 1956.
4589 Sec. XX (inceput) ; 60 f.; 16 x 9,5 cm.
F. 1: <A. Steurman-Rodion), Frontul rosu. Sonete. Mentionam tilurile:
Strigari in pustiu. Foame (f. 2); Redde nobis horem ... (f. 3); Aeroplan (f. 4);
Guri de tun (f. 5); 0 vie (f. 6) ; Tolstoiand (f. 7); Genus homo (f. 8) ; Vindtoare
de pesti (1. 9); Creer (1. 10); La Reine qui passe (Ill); Pinea (f. 12) ; Auri
sacra fames (f. 13) ; Nero (f. 14) ; Abel cdtrd Cain (f. 15) ; Panta rhei (f. 16) ;
Doud tunuri (f. 17) ; Glossa-milei (f. 18); Reizboiul cdrnei. Tortura (f. 19) ;
Flagellatio (f. 20) ; Le rut (f. 20'); De profundis (f. 21) ; I n cdutarea lui (f. 22);
Secetd (f. 23); Clipe de ragaz. In finul proaspdt (f. 24) ; Glosa timpului murind
(f. 25); Mediu (f . 26); I nchipuiresi adevdr (f. 26v) ; Bisericuta din Borzefti ((. 27) ;

Bogdana (f. 28); Femina, dulre malum (f. 29); Ceasornicul, noaptea (f. 30);
ln jiltul de mesteacdn (f. 31); La moard (f. 32); Scherzando (f. 33) Muzird
de noapte (f. 34) ; Dumineci (f. 35); Hans Sachs (f. 37); Luncd (f. 37v); Sat
(f. 38); Spleen (f. 38") ; Pcqti (f. 39); Ciinii satului (f. 39'); Aliaf ii si ceialalti.
Francejii (f. 40); Rusii (f. 41) ; Umbrei lui Vereschiagine (f. 41v); Italienii
(f. 42); Prizonierii (f. 42") ; Parisul ars (f. 43) ; lntr-o tabdrd, undeva (f. 44) ;
Coltul Penatilor mei. Taciturna dom.us (f. 45); Volume moarte (f. 46); Patul
de acasd (f. 47); Lui Jean (f. 48); Cu trenurile-n zbor (f. 49); Scule (f. 50) ;
Subtilitdti (f. 51); Carte (f. 52); Materne griji (f. 53); Nu te ruga (f. 54) ;
Iluzia (f. 55); Insenindri (f. 56) ; Seard de plecare (f. 57); Satira pdcei (f. 58);
Mostenirea grea (f. 59). Filele 3, 4, 24 si 45 sint tiparite, decupari din reviste.
Cu exceptia sonetelor din ciclul Aliatii si ceialalti, (f. 40-44), toate celelalte
au fost publicate in ordinea ms. sub titlul: A. Steurman-Rodion, Frontul

rosu. Sonete postume. Iai. Viata Romaneasca, 1920, p. 79-142.

Textul cu cerneal albastra. Cumparat de la Al. Goldenberg, la 11 sept. 1961.


4590

Sec. XIX (sfirit); 187 f.; 20 x 16 cm.

F 1:Alexandra. Drama in patru acte de Richard Voss. Traducere de A. Davilla.


Textul de cerneald neagrd. Legatura veche in pinza. De la Biblioteca Centrald
Universitard. Trecut in col. Bibliotecii Academiei In anul 1954.
4591

1820 (f. 1); 15 f.; 31,5 x 11 cm.


<Miscelaneu>,

1. F. 1-7v: Pilde mojicesti. Culegere de proverbe i zicatori


populare, unele dintre ele licentioase.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

60

2. F. 8-15: Istoriia lui Fertmoi? <ultimul cuvint ilizibil>. Satird la adresa


familiei Stirbei.

Insemndri: F. 1, 7": 1820, maiu 13".


F. 15: 1820 maiu 16 s-au scris".
Textul cu cerneald neagr. Din bibl. It. col. D. A. Pappasoglu, ddruit Academiei Romne prin Muzeul de Antichitdti, In anul 1905.
4592 Sec. XVIII (sfirsit)
sec. XIX (inceput) ; 38 f ; 24 X 17 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-6: (Previziuni meteorologice>.


2. F. 8-13": <Gromovnic al lui lraclie Empdrat>. Text fragmentar, Mrd Inceput si sfirsit.
3. F. 14-15: <Omilie rostitd de Pasti <4 apr. 1792) En fata lui Mihail Sulu,

donznul Tarii Romdnesti>.


4. F. 16-17: (Cuvint la insatunarea lui Mihail Sulu, ca domn al Tdrii Borndnesti, probabil En 1791>.

5. F. 17-18: <Omilie la Nasterea lui Hristos>. Text fragmentar. Lipseste

sfirsitul.
6. F. 19-21'1: Omilie rostitd la Nasterea lui Hristos, de fald fiind si domnul,

nenumit, al Tarii Romdnesti>.


7. F. 22-23: Aloculiune rostitd de un preot In fala domnului, nenumit, al
Tdrii Romdnesti, la Nasterea lui Hristos>.
8. F. 24-28": (Cuvint la Enscdunarea lui Alexandra Moruzi i Alexandra
Sulu ca domni ai Tarii Romdnesti>. Acelasi text, cu numele domnilor schimbat.
9. F. 29-30: <Engornion = Aloculiune) hi venirea domnului Tdrii Bomdnesti>.

10. F. 31-33: Omilii la Nasterea lui Hristos, finute in fala domnului, nenumit. al Tdrii .Romdnesti>.

F. 6" 7v, 34 albe.


11. F. 35-38: <Cazdnie hi om mort>.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd. Ms. a fost constituit din fragm. ce
provin din bibl. It. col. D. A. Pappasoglu, ddruit Academiei Romdne prin
Muzeul de Antichit4i, fri anul 1905.
4593 Sec. XIX (a doua jumdtate-sec. XX (inceput) ; 56 f.; paginatie i numerotatie
veche cu cifre arabe, diversd ; 37 x 22,5 cm.
<Miscelaneu de versuri>. Mentiondm: <G. Seulescu ?>, Odd dedicat4 d-sale
marelui vornic Vasilie Pogor. 1854, aprilie 11 (f. 1) ; Anton Naum, Hesperide
(Iluziune, f.2". Noaptea, f. 4, Minie, f.6) ; George Cretzeanu, Fabule (Buha

panegiristd, f. 10; Epurele cu coarne f. 11, Giurdmintul lupului, f. 12, Privighetoarea si soimul, f. 14) ; <N. Scheletti>, traduceri din H. Heine : Loreley
(f. 15), Lacrima (f. 15") Fetita de pescar (f. 16), Ochii tdi (f. 16), La iubita
mea (f. 16"), Copila la izvor (f. 17) ; trad. pdstreazd interventiile lui C. Negruzzi ;

N. Gane, Piatra lui Toader. Legenda (f. 18-24) ; Th. Serbdnescu,


Rdspuns la ... Amiculi meu D. C. 011dnesco (f. 25), La pescuit (f. 27), Sonet
(f. 29), Poet si Epicurei (f. 29"), Despdrtirea (f. 30), Strigoiul (f. 31); Ea

(f 31"), Pe malul girlei (f. 32), Cruciulita (f. 33), Ad amicitiae laudem (f. 36);
S. Bodndrescu, (Cdlcitoriu pe-a lumei valuri> (f. 37), Destinul meu (f. 38),
Cheea legilor (f. 38"), Cintecul rneu (f. 39), Necazul meu (f. 39"), Perderea
(f. 40), Placerea 'rasa (f. 40"), Steaua mea (f. 41), Averea mea (f. 41") ; Veronica
(f. 44) Galatheea (f. 45) ; Valerica Micle, Albastrele (f. 46) ;
Micle, Lui X .
I. Nenitescu, A Intins a sa aripd, (f. 47), Locuinta unui pictor (f. 47r-- );
Th. D. Sperantia, Pestele i Dumnezeu (f. 48); A. C. Cuza, Rdspuns la Entrebarea (lui N. Volenti, f. 49); Smara, Cintecul lebedei; Inseildturi din gt,id

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

61

(f. 50); Anton Bacalbasa, Mater dolorosa (f. 51); I. Popovici <Bandjeanul>,
Cum nu vine el (f. 53), Cu aducerile aminte (f. 54), Cu pasul (f. 55), La groapd
(f. 56). F. 7Y-917 albe.

Textele sint scrise cu cerneald neagrk si albastra. Ms. a fost constituit, partial

din fondul de autografe ale lui Iacob Negruzzi, donat Academiei Romdne
la 23 mai 1919, precum si din achizitii diverse dintre anii 1950 -1965.
sec XX (prima jumdtate); 74 f.; numerotatie veche cu
4594 Sec. XIX (sfirsit)
cifre arabe, diversd; 35 x 24 cm.
<Miscelaneu de versuri>. Mentiondm: St. 0. losif, La Tudor Vlodimirescu
(1. 2), Povestea florilor (f. 4); Panait Cerna, Cintec (f. 5), Tablou (1. 6), Din
trecut (f. 7), Noapte de yard (f. 7), Sub stele (f. 7"), Prometeu (f. 8); Al. Davila,
Balada strdmosilor (f. 11), Inchinare (f. 15), Ileana Cosinzeana (f. 16);
George Voievidca, Portret (f. 18), Revelion (f. 19), V ivere est militare (f. 21),
Orologiul (f. 22), Podul (f. 23), Primdvard (f. 24), Tertine (f. 25), Dragoste
(f. 26), Sonet (f. 27); D. lov; Toiagul lui Mos Serafim (f. 28 37) ; G. Roticd,
Tot inima nebuna . . . (f. 38), Pe stradd (f. 39), Anume pentru tine (f. 39);
N. Mihaescu-Nigrim ; 0 frunza (f. 40); Radu D. Rosetti Amicului Trancu-

Iasi; epigrarnd (f. 41); I. Al. BrAtescu-Voinesti: Sonet (f. 42), Isus (f. 43),
Robie (f. 45), Monorimd (f. 46); Cicerone Theodorescu, Cfnip (f. 47); Ion

Minulescu, Romania rneschind (f. 48), Romanfa alba.strd (1. 49), Primdvard
inutild (f. 50), Buletinul Bailor Herculane pe luna iulie 1941 (f. 51), Buletinul
Bailor Herculahe pe luna august 1943 (f. 52), Aquareld (f. 53), De vorbd cu
Cerna (f. 54) I mpl,are posturna (f. 56), Pastel absurd (f. 58), Cintecul ploaei
(f. 59); Al. Philippid Rdsvrdtire (f. 61); traducere din Goethe: Lunei (f. 66);
Ion Marin Sadov ariu ; Toamnd tirzie (I. 68); Demostene Botez, Fiul omului
(1. 69) ; Adrian Maniu, Mdrturisire (f. 74).

insemndri: F. 3: 8 sept. 1897. St. 0. Iosif".


F. 1: Originalul poesioi: La Tudor Vladimirescu de St. 0. Iosif, fdcutd In
Tirgu-Jiului la 8 septembrie 1897, cu ocazia unei escursiuni a studentilor

universilari tn aces', ores si Imprejurirni si citit la banchetul dat de prinadria


orasului in otel Cdmdrasescu, de d. Titu Frumusanu, primar. Originalul
s-a pastrat de mine I. Moisil, director al Gimnasiului Tudor Vladimirescu
din Tirgii-Jiu. Adaos de mina lui Iuliu Tuducescu: si daruit la 12 iunie 1925".
Textele sint Acrise cu cerneald neagrd i creion. Ms. a fost constituit din
diferite donatii i achizitii dintre anii 1925 1972,
4595

Sec. XX (1909-1944); 24 f.; 32,5 x 20 cm.


<Ion Pillat, Versuri>. Mentiondm: Mie (f. 1); Panou decorativ: Anotimpurile
(f. 3); Sblrnie cobza (f. 4)> ; Divan din Brussa (f. 5)> ; Legendd (f. 6)> ;
<Din rubaiyatul lui Y ussuf, fragm. (f. 7)> ; <Poteca brumata stropind cu rugind
(f. 8)>; Cintec de toamnd (f. 9)>; Drumul strarnosesc (f..10)); Rugat-arn
norul (f. 11)); Amurgul moare jos in vale (f. 13)> ; <Strain plecam de-acasd
(f. 14)); Cintecele stepei II (1. 15)> Cazutd-i bruma (f. 16)); <Pace pe noi
(1! 17)> ; Sonet. Ronsard (f. 18); fn mii de forme, <trail din> Goethe (f.
19); Solie (d. 21) Cdlare se duce poetul <trad. din> Juan Ramon Jimenez

.(f. 22); Marina, 4rad. din> T. S. Eliot (f. 23). Unele dintre poezii au fost
republicate In ed. de Definitive de la Fundatii, vol. I, 1944, dup cum urmeazd: Panou decorativ; Anotimpurile (p. 73); Sbfrnie cobza (p. 12); Divan

din Brussa (p. 45); Legendd (p. 10); Din rubaiyatul lui Yussuf (p. 48);

Ctntec de toamnd (p. 14); Drumul strdmosesc (p. 9); Rugat-am norul (p. 13);
Cintecele stepei (p. 151).

Textele sint scrise cu cerneald neagra i albastrd. Ms. a fost constituit din achi-

zitii diverse din anii 1966 si 1972.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-592G

62

4596

Sec. XX (prima jumdtate); 118 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd ;

23,5 x 17 cm.

<Miscelaneu de proza si criticd l'terard>. Mentiondm: I. Al. Brdtescu Voinesti.


Privighietoarea. Schita
I. A. Bassarabescu: Zi de martie. Schitd

(f. 5-9); Ind

(f. 1 .

mea catedrd la 1 ceul Unirea". Amintiri duioase (f. 10-27);


Gib. I. Mihdescu, Turneul (f. 28-47); Radu D. Rosetti, Bustul lui Leonard.
Opinie separatd (f. 48-56) ; I. A. Bassarabescu, Omul cu barbd (f. 57-59) ;
Gala Galaetion, . . . Te inspird, third barde . . .1" (1. 60-66); Cezar Petrescu,
<Conferintd cu caracter autobiografic, tinutd la Universitatea din Bucuresti,
la invitatia prof. D. Caracostea (f. 67-118)).
Textele sint scrise cu cerneald neagra, albastr si creion. Ms. constituit din
diferite achizitii ale anilor 1946-1970.
4597

1903); 276 f. ; 20 x 33 cm (format oblong) F. 1: A. Naum,


Povestea vulpei. Epopee eroi-comicd. Dedicatd D-lui Iacob Negruzzi.
Sec. XX (cea 1901

Ms. a fost tipdrit, cu titlul de mai sus In Ed. Socec, Bueuresti 1903.
Textul cu cerneald albastrd. Cumparat de la Alex. Naum, la 5 oct. 1967.
4598 Sec. XX (inceput); 42 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri: 1 54
(f.

2-42); 33 x 20 cm.

<Anton Naum, Versuri). Mentiondm: La Roma. Idele din Mart (f. 2); Artemis.
Pe virful Orthigiei (f. 4) ; Horatiu cdtrd Virgil (f. 6); Din legenda Evei (f. 8);
Stejarul (f. 11); Lady Macbeth (f. 13) ; Pustnicul (y-grec a lui Pitagora, f. 20) ;
Lui V asile Alecsandri (cu ocaziunea inaugurdrei statuei sale in Iasi, f. 26) ;
Cintecul sirenelor (f. 29); Elegie (f. 35); Apus de soare (f. 37); Anno CC X V I
(f. 38); Orbul si ologul (traducere din Florian, f. 39). Poeziile au fost publicate,

In majoritatea lor In Convorbiri literare, anii 1903-1915.


Textele sint scrise cu cerneald albastr. CumpArate de la Alex. Naurn, la
5 oct. 1967.
4589 Sec. XIX (sffrsit) ; 49 f.; 20,5 x 16,5 cm.
<George Baronzi, Versuri>. Mentionam: Copildria (f. 1); Rindunica reintoorsd
la cuibul ei (f. 2') ; Ce mi-a fost mai, drag (f. 3') ; Un trist apel (f. 4) ; Versuri

visate (f. 5); De ce ai murit (f. 7v); Triste amintiri (f. 8') ; I nvocare (f. 10);
Lugubra (f. 10") ; Duioasd mama (f. 11") ; Nici o sperantii (f. 12") ; In desert
(f. 13) ; Dolor (f. 14") ; Lui A. L. (f. 17"); Biciul (f. 18); Cine esti tu? (f. 19") ;
La*** (f. 20") ; Imn compus la ocasiunea venirii princesei Maria del Edimburg
cu mirele ei, principele Ferdinand (f. 22); Maiestdlii sale regelui Carol I, la
ocasiunea jubileului de la 10 mai 1891 (f. 23); Poesia (f. 23", 40') Cintice de
jale. Cintic de leagdn (f. 27) ; Dupd nwarte (f. 29); Lui Demirel (f. 31); Bietut
porumbel (1. 32') ; Ecoul consolator (f. 33") ; Testamentul lui Demirel (f. 35') ;
Epitaful lui Demirel (f. 37); Norul f i fumul (f. 39); 1 ntr-o seard de carnavat
(f. 44); Ultimul recurs (f. 45); Dupd disolvarea camerelor trecute dialog Entre
un aget electoral si un primar rural (f. 47).

F. 27" 28, 37V-38v albe.

Poeziile Norul si fumul i Poesia au fost republicate in : G. Baronzi, Poesii


alese (cu o prefa)a de N. Iorga). Vlenii de Munte, 1909, p. 281 si 277.
Textul cu cerneald albastr. Din bibl. It. col. D. A. Pappasoglu, ddruit Academiei Romdne prin Muzeul de Antichitati, In anul 1905.
4600 Sec. XIX (ineeput); 247 f.; numerotatie veche cu cifre arabe si chirilice, cu
greseli: 1-142 (f. 4-158) ; 22,5 x 16,5 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald>. Ms. cuprinde Cuointe ale sfintilor pdrinti
din Pateric i din Limonarion pentru zilele anului din lunile iun., iul., sept.
si oct. Mentiondm cuvinte si invdtAturi de: Ioan Gurd de Aur, Efrem Sirul ,

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

63

Vasile eel Mare, Nil Pustnicul, Theodorit episcopul Chirului, Grigore Sinaitul, Isaia Monahul, Theodor Studitul, Athanasie eel Mare, Everghetinos,
Marco Pustnicul s.a.

F. 1r-" cuprinde un fragm. din Minunile Maicii Domnului, transcris de


I. I3ianul la f. 2.

176" albe.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, unele colontitluri i initialele stilt scrise
cu rosu. Frontispicii in penita la f. 4, 92, 110 s.a. Initiale ornate la f. 126,
F. 175

128, 139 s.a. Legatura veche In piele. Cumparat de la Ion Bican din CImpulung-

Muscel, la 18/31 dec. 1918.


4601 Sec. XIX (Inceput); 121 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, culipsuri:

4-126 (f. 1-121); 23,5 x 16 cm.

<Miscelaneu>.
1. F. 1 60": <S. Gessner, Moartea lui Abel>. Lipseste Inceputul

sfir-

situl. F. 61 alba.
2. F. 62 121": <Herodot(?), Fragmente din Iscorii>. litre f. 117' 118 textul
prezinta discontinuitate, lipsind douS file.
Insemnari: F. 24": Aceasta carte esti a dumnealui Costandin Dachiu (leetur incerta) vel vist<iernic>".
F. 49: Sa sS stii di cind s-au robit tirgul Buzaului. Umbla velet pa o mii
812".

Textul cu cerneala neagra. Unele


iniiale slut scrise cu rosu. Frontispicii In
penita la 1. 8,25 si 49". La f. 7e este desenata in laviu, stind fa masa, familia
celor dintli oameni. Cumparat de la Ion I3ican din Pitesti, la 31 dec. 1918.
4602 Sec. XVIII XIX (cca 1740-1862); 148 f. + f. 110 bis; 24 x 17,5 cm.
<Cortea zugravilor Mihai, Radu, Avram ci Nip din Tirgoviste>. Cf. Teodora
Voinescu, Un caiet de modele de picturd medievald romdneascd, In Pagini de

veche arid romdneascd III, Bucuresti, Editura Academiei R. S. Romania,

1974, p. 147 276.


tnsemnari: F. 78": Leal. 7249, 1739 <sic> s-au nascut filul nostru Raducanu,
noemvrie 6".
F. 82: Dascalu Radu zugraf sin Mihai zirgraf, Mai 12 d(ni> 7265" < 1757).
F. 48": *-am scris eu dascalu Radu zugraf".

F. 88": Dascal Radu zugraf ; mai 1, intr-o sfinta vineri rn-au gasit".
F. 112", 118: Radu zugraf sin Mihai zugraf".
F. 65: Sa sa stie cind ni s-au aprins noao casa, de ne-au ars tot ce am avut
noi si am isit numai cu ce am fost p5 noi. Sep(temvrie> 20, 1766". Radu
i.ugravul mai senmeaza la f.: 88, 104", 108".
F. 35: Da ruca <= mina)Nit.a ot Tirgoviste".
F. 94": Acestu sfintu Dumitru s-au facia de Nita sin Gligore, sudit. 1829".
F. 129: De ruca Ni sinu Grigore. Fevruarie 24, 1830".
F. 138: De ruca Nita, 1831, martie 25".
F. 138": Atesti, de Nip sinu Gligore otu Tirgoviste. 1830), fevruarie 14".
F. 147: De Nita sinu Gligore, sudit". Nita sugravul mai semneaza la f.:80,
132, 133", 136".

F. 23": Avram zugrav ot Tirgoviste. 1838, aprilie 7".


F. 54": De ruca Avrama".
F. 111: Sa she de cindu ne-am luoat robii liii Dumnezeu, Avram i Zoita.
Leat 1833, inoarie 27".
F. 56': De ruca Avramu. Leat 1833, maiu 4". Avram zugravul mai semneaza la f.: 55", 123v".
F. 28: *i amu scrisu eu Ilie. Liatu 1865. Au fostu dumnealui hagi Avrarnu
zugravu bolnavu. Aprilie 28".

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

64

F. 65: I Urgiele. Au tunat si au fulgerat la <fe)vruarie 14 d<ni>, 7255"


<

1747).

II Au petit soarele la iulie 14, 7256 <

1748>, intr-o joi, pA nimez<i>".

III Chid au pierit soarile a doa <oa>rd, intr-o vineri, pA lP prinz, la iu-

nie 2,7268" < 1760>.


IV Cind s-au cutremurat pamintul la aprilie, 9 zile, in miecul nopti, la D umineca Thomii. 1765".
V Chid s-au cutremurat pAmintul a do<a> oarA la septemvrie 3, iar la miezul nopti, spre simbAtA. 1765".

F. 22v : 1848, octovrie. SA sS stie cindu au vPnitu moscalii i turcii".


F. 37: SA sd stie cind an dat un potopu mare foarte, cit au vinitu girlile mari
9i au inecat satele
orasiile. Si au tinutu de la 17 avgostu 1837". Cf. I. Corfus,
nsemndri .
p. 164.
F. 110 bis: Textul unei scrisori din anul 1784, prin care Radu zugravul este
chemat, de un nenumit, pentru efectuare unor lucrdri.
F. 128: Acestia s-au insemnat de cindu s-au cutremurat pAmintu; luna lui
noemvrie, trespre<zece> zile, noaptia, spre paisprezece. 1829. Nita ocenic".
Ibidem, p. 262.
F. 218": I SS <se> stie de cindu au venitu moscali in Bucuresti, in luna lui
dechemvrie 13, intr-o joi. Leat 1806".
II SA sA stie de chid s-au cutremurat pAmintu, la 1829, noemvrie 14, la
lAsata secului de postul Nasterii lui Hristos. 1829".

III SA sd stie cindu au intratu grah Palenu cu oastea moschiceascA In


Bucuresti, la leatu 1828, luna lui mai 10, ce s-au aredicat la leatu 1830,
aprilie 20".
IV SS <se> stie cindu s-au cutremurat pAmintu, in zioa de Vinerea Mare p5
la prinzu. Si au fostu cutremuru mare, citu s-au fArimat case marji Coltea
din Bucuresti i alte multe. Leat 1802, octombvrie 14".
V Sa sS stie de cindu au fost molima holerii. Si au fost leat 1831, iunie 10".
VI SS sA stie de cind s-au cutremuratu pAmintu, marti seara, a sasea zi de
la BoboteazA. Inoarie 11, leat, 1838". lbidem, p. 85, 96, 249, 264, 272.
F. 129: SA <se> stie de cind s-au cutrenauratu pAmintul, marti la patru ceasuri, la sase zile dupti BoboteazA. i s-au surupat multe case si biserici.
Inoarie, 11, leat 1838".

F. 137: Bocet

F. 143: Sa sS stie cindu au venit moscalii sS sS batS cu turcii la 1853. Si au


facut j volintiri si au bAtut turcii la Calafatu. i s-au ridicat <la> leat 1854.
Si au venit turcii i nemtii tot intr-acestu anu. Si la avgostu In 29 zile au dat.

brumd 3 zile ..."

F. 65", 72v : Descintece

F. 94, 98, 146: IncercAri de condei.


Ms. este constituit din file de diferite dimensiuni, ce cuprind modele de

desene utilizate la zugrAvirea bisericilor. Putinele texte slut scrise cu cernealA


neagrA. CumpArat de la Ion Bican din Pitesti, la 31 dec. 1918.

4603

Sec. XIX (dupA 1832) ; 123 f.; 21 x 16,5 cm.


F. 8-9: Pomenic, care s chiamd Proscomisarion, ce iaste al acestii dumnezeesti besrici din satul Celeiu, din judetul Romdnati, unde 85 prtiznuieste
si sd cinsteste hramul filaitoriului de minuni .Nicolae de hz Mira Lichei, care
besricd iaste zi<di>td de piiatrd din temelie, pe mosiia sfintei Mdndstiri Bistrita

de sfintiia sa pdrintele chir Gavriil arhimandrit, igumenul sfintei Mindstiri


Bistritei, ajutind ci ali pravoslavnici crestini, dupd putrea lor, carii pre rind
sd vor scrie intru acest dumnezeesc pomenic, in zilele preaindltatului impdrat

.Necolae Pavlovici, fiind episcop preasfintila sa chiriu, chir Neofit, episcopul


Rimnicului, care Pomenic de obste s-au dat la tot pravoslavnicul crestin .

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romimesti

6D

I ar mai marii sint acestea ctitori: Radu <Sapcd> ereu, Stan ereu, Ilie V i.sarion
monahsi alf ii cafii pre larg sd vor ardta, cene ce au dat si au ajutat la asezarea
pomelnicelor sale. Si sfiintia sa, pdrintele Serafim, iconomul sfinter Mznastiri
Bistrita, au ajutat cu taleri 100, bani in mind, si au facut si acest dumnezeesc
Pomenic, cu a sa cheltuialei, spre a sfentii sale Qecinica pomenue. 1832.

La f.

12"

13 este redat: Pornelnicu preotului Radu Sapca, intiiu ctitor

besericii Celeiu".

F. 80-82 albe.

Insemndri: F. 6: Pomenicul bisericii din satul Celeiu, jud. Romanat, 7idith

la 1832, prin asirdia pr. Radu *aped, intlitil ctitor al bisericii. Daruit Academiei
Ron-lane, in zile mari dupa dorinta pr. V. Marinescu din Celeiu, dela 21 iulie
1909, implinitfi dupd moarlea lui, de fostul sdu rieten i oaspe Al. 'I'. Dumitrescu, bibliotecar-ajutor al Academiei. Bucuresti, 12/25 dec. 191b".
F. 28": Carele au scris Pomnicul acesta, Pahomie monah".

F. 3-4 cuprind insemnarea preotului V. Marinescu, datatd 21 inl. 1909, cu

privire la ridicarea bisericii noi, pe locul eelei vechi.


F. 1-2: Scrisoarea lui Al. T. Dumitrescu adresata lui Ion I3ianii la 12/25 dec.
1918, prin care 11 instiint,eaza cd tdoneazd Pomelnicul, impreund cu un Chiriacodromion din 1748, 13ibliotecii Academiei.

Te1le sint scrise cu cerneald de diferite culori si creion. Uncle tilluri

cu

iM-

tiale sint scrise cu rosu. Frontispiciu colorat la f. 8. Miniaturi reprezentindu-i pe


sf. Nicolae i Iisus Hristos, la f. 7V si 8. Ddruit Academiei Romdne de Al. T.

Durnitrescu, la 25 dec. 1918.


4604 Sec. XVIII (sfirsit); 27 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice cu repetdri:
1-20 (f. 1-24); 31.5 x 11 cm.
<Fragm. de cronicd privitoare la Tara RomdneascO, pentru anti 170 1792.
Par a continua cronica lui Dumitrache medelnicerul. F. 26 27v oil rind o descriere fragmentard a jud. Torii RomOnesti>.

F. 13-14, 1e-17 albe.

Textul cu cerneald neagrd, Ms. constituit din arh. K. col. D. A, Pappasoglu,


donatd Academiei Romdne odatd cu ms. de la Mumul de Antichitfili, In anul
1903.

4605

1872 (f. 1); 5 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-5 (f. 1 5); 21 5 x 13 cm.
F. 1: <Psaltichie>. Slava' i acum. In sfintasi marea miercuri a patin dor, la titrenie, tradusd si potrivitci melodia pe Umbel romdneascd de urhimandritul lost/.
Naniescu. 1872.

Insemndri: F. 5: Pr. Gh. Ionescu. Anul 1872, aprilie 3".

Textul cu cerneald neagrd. TiLlul si unle indicatiuni muzicale sint scrise cu


rosu. Provenienta necunoscutd.
4606 Sec. XVIII (sfirsit) ; 15 f.; 26 x 17,5 cm.
<11:1 iscelaneu)k.

1. F. 1-4: lard pentru izgonirea fericitului loan <Curd de Aur> corn ardta din
singure cuvintele sale care au scris ceitrd episcopul Chiriiac, care .;a acesta era
izgonit din scaun.
2. F. 4v-51': Pentru aducerea mocwclor sfintului Ioan Zlatoust din Comana In
Tarigrad.
3. F. 5v-15v: Viata a celui dintru sf. pdrintelui nostru loan Zlatoust, patriiarhal
Tarigradului. 1Voemvrie 13. Lipseste sfirsitul.
Textul este scris cu cerneald rAddcinie. Titlurile sint scrise cu rosu. lnitiale
ornate la f. 1, 4" si 5". Fragm. recuperat din C. R. V. nr. 91, S. 4.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414.-5920

66

4607

Sec. XIX (1852-1856); 47

1,: 33,5 x 20,5 cm.


<Catalog de notele obtinute la lb. franrezd la Scoala ostaseascd din Bucuresti in
anii 1832 1856. F. 31-47 (anti 1854-1856) sint semnate, ca prof. de Ulysse
de Marsillac>.
F. 19, 33" 35" albe.

InsemnAri: F. I liminarV: Aceasta Condich de note este a elevilor primei


promotiuni ce a scos oficeri Scoala Militard din Bucuresti: promotiunea lui
Stilniceanu, duph numele primului elev al clasei (1854-1856). Eu am chpAtat o
de la un fost elev al meu, colonelul Vbitoianu Artur, in 1914 si o daruiesc, la
rindu-mi Acaderniei Romne, cu deshisirea c fac parte din promotioneA a

XIX-a (1872 1874). General de divisie NAsturel. 1919, 18/31 mai. Bucuresti".
Textul cu cernealh neagrh. Leghtura veche in carton. Druit Academiei de gen.

P. V. Nbsturel, la 5 iun. 1919.


4608 Sec. XIX (mijloc); 12 f.; 22,5 x 18 cm.

<Teatru. Sceneta in versuri intitulath 1840" avind ca personaje pe Alecu Russo,

sora sa, Costache Tonea, Palade>.


Textul cu cerneal neagrh. Din arh. G. T. Kirilcanu, intrath In col. Bibliotecii
Academiei R. S. Romnia in anul 1961.
4609 Sec. XX (cca 1936 1937); 354 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2 352
(f.

9-354); 22 x 17,5 cm.

F. 3: Liviu Rebreanu, Gorda. Roman. A aphrut in Editura Universala-Alcalay


din Bucur>sti, in 2 vol., in anul 1938. Cf. Liviu Rebreanu, Opere, vol. X. Editie
critic:1 de Niculae Gheran. Bucure,sti, 1981.
Textul cu cerneald neagr. Leghturl orig. in piele. Cumphrat de la Niculae

Gheran, in luna aug. 1984.


4610

Sec. XIX (prima jumiltate) ; 106 f.; numerotatie veche CU cifre arabe: 1
f. 51-102) ; 30,5 x 21 cm.

52

<Miscelaeu)

1. F. I liminar 48: Arc bine inrordat. Cuprinde PN trnse de Teologie polemicd,


redactate, unele, sub formb d intrebbri i raspunsuri, din Lactantius, Firmian,
din Filocalie, Teofan Procopovici arhiepiscopul Petersburgului, Ivan Boltinie,
general etc. si publicate sub titlul de mai sus la Petersburg.
2. F. 51-106: <Proschinitarul Muntelui Athos si al Ierusalimului> Insemnare
a cdlatoriei mle in scurt, a ieroshimonahului Chiritac, cind am mers de la Molda-

viia spre pdrfile rdsdritalui, adecd in Sfintul Munte Athon si in lerusalim In


anii <1840 1841 >.

F. 49-50' cuprinde douS f. disparate dintr-o tiphritura contemporanh cu ms.,

neiden tificata.

InsemnAri: F. 105": Aceste le-au scris cel mai mie intre clirici, Nichita".
Textul cu cernealh neagrh, este scris de mai multe miini. Leghturd veche in
carton si cotor de piele. Daruit Academiei Romne de Petre Girboviceanu, la
14

4611

f lar. 1919.

Sec. XIX (mijloc); 34 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-34 (1. 1-34);

33,5 x 20,5 cm.


F. 1: <Istaria bisericii Moldovei>. lnceputul crestinduilii si al ierarhiei in Moldaviia, adunatd intru acest chip si scrisd de Antlronic.

Textul cu cerneald neagrb. Titlurile si iniialele sint scrise cu rosu. Frontis-

picii in penitil la I. 1 si 12v. Dhruit Academiei Romne de Petre Girboviceanu,


la 14 febr. 1919.
4612 1793 (f. 1); 44 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1
43 (f. 2
44) ;

35 x 23 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

67

F. 1: Pomennecul al sfintei Mdnastiri Pangaratii, carele s-au prefacut acurn

intii de pre cel vechiu, precum sd vette, cu toata osirdiia si cheltuiala a preacinsti-

tului pdrinte a sfingei sale chir Chiral ieromonahul, fiind igumen al acestii
sf. mdndstiri, unde s cinsteste hramul a sf. marelui mucenic Dimitrii, izvoritoriul
de mir, Intru domnie a preaindltatului dommdui nostru, mariia sa Mihail Constantinovici Sutul voevod, fiind mitropolit Tari Moldavei preaosfinciia sa chirio,
chir, Iacov.
Si s-au scris de mine, nevrdnecul Intru ieromonahi hagi Gherasirn Putneanul,
la anul 1793, sept<emvrie) 13 d<ni>".
La f. I sint redate: Stihuri in versuri pentru viiata omului.
Inc. : Omul in lume ndscind/Sd naste gol ei plingind

La f. 2': Cuant aura cuviosii pdrinti, carii sd afid traitori Infra aceastd sftntd

MdridstirePangaralii.
La f. 3: invdgiturd in ce chip sd face pomenirea acestorfericicii vrednici de laudd
ctitori Male altor fdcator(i> de bine, care au miluit si au intdritjaceasta sfinta casa.
La f. 42: Pomennecul ctitorilor.
La f. 44: Cuvint in scurt pentru pomenirea ctitorilor, talmdcit din pomennecul
cel vechiu.

Pomelnicul este alcdtuit sub forma unui Sinaxar.


tris^mndri: F. 44": Preacinstiti pdrinti, carii vd aflati petrecAL ri Ii sfinta
Mandstire Pang<a>ratii, cum intru aceastd vreme de acum, asa i cei te vor fi in
in vrdmurile viitoare, cu cucerie si cu multd smerenie i plecaciune mil rog dra-

gostei sfintiilor voastre O. nu puneti bdnuiald asupra mea, cdrui a am scris pomen-

necul acesta, pentru cd s-au mutat o seama de ctitori de la zilele si locurile lor,
la alte zile, caci aceasba n-am facut din voia mea, ce din intimplare, c6 I red n-au
fost pomenecul cel vechiu de fata cind am scris Sinaxariul. i eu am urmat dupii
pomnnecul sfintei Mindstiri Neamtmlui, lasind locurile pentru numel ctitorilor, dar nu s-au nemerit toate, !ma locurile pe unde s-au mutat numele ctito-

rilor sint bune. lard eu rarasi mIt intorc cdtra dragostea sfintiilor voastre si,

cu umilintA cdzind, mIt rog sIt and ertat, ca i milostivul Dumnezeu sa vd rarte
preasfintiele voastre. Amin. Hagi Gherasim ieromonah Putneanul, biv igumen
Agapiei. 1793, sept<emvrie> 13". Cf. G. Strempel, Copisti . . p. 84.
Textul cu cerneald neagra i rosie, este scris cu litere ce imita Cj acul.
Titlurile i colontitlurile sint scrise cu rosu. Chenar i frontispicii, artistic lucrate
in penita, la f. 1, 4, 6" s. a. Initiate ornate la f.2v si 40v. Viniete a tistice in,
penita la f. 2, 34, 44" s. a. Legaturd artistica in scoarte de lemn i piele, cu inscriptia de pe prima coperta: Acest pomelnic este al sfintii It inastiri Pingdrati,

fiindu egumen cuviosul Chiril eromonahul. 1793, luna lui dechemvrie 23".
Daruit Academiei Romane de Pimen Georgescu, mitropolitul Moldovei la
4613

11 run. 1919.
Sec XIX (inceput) ; 18 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice i arabe, diversd ;
21,5 x 15,5 cm.
(Miseelaneu>.

1. F. 1-3: (Legenda lui Avgar>. Text fragmentar.

2. F. 4v 6: Slujba din toate

zilele.

3. F. 10r-v: <Fragment de Omilie la oameni morli>.

4. F. 11-18v: (Neofit Cavsocalivitul, Taind ascunsd si acum descoperitd>.


Text fragmentar, copiat dupa ed. tipdrita la Iasi in anul 1803. Cuprinde foaia
de titlu, redata cu greseli la f. 11, predcslovia lui Neofit, precum i fragrn. din

cap. I si II.

tnsemndri: F. 11: Si de mine s-au inceput de am luat-o In scris, dupa aceia,

la leat 1812, avgust 28. Zamfir".

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

68

4r-N, 6v-8: !nsemnri gospodaresti privind paminturi din tinutul Buzaului,


printre care si Vintileanca.

F.

F. 8"-9" albe.

Textul cu.,cerneala neagra. Ms. constituit din fragm. aflate in arh: It. col. D. A.
Papplsoglu, donata Academki Romane, odata cu Ins. de la Muzeul de Anti-

chitati, in anul 1903.


4614

Sec. XX (cca 1922-1930); 46 f.; 20,5 x 16,5 cm.


<N. lorga, Sf. Francisc, drama In 5 acte>. A fog publicat, sub titlul de mai
sus, la Valenii de Munte, in anul 1930. 0 trad. in lb. italiana sub titlul Frate
Francesco, a fost realizata de Gino Lupi i tiparita la Milano in 1931.
F. 14-19 sint ocupate de lucrarea de examen a unei studente la istoria univer-

sala, din anul 1922.

Textul este scris cu creionul pe hirtii de' diferite dimensiuni.


Din arh. N. lorga, trecuta in col, Bibliotecii Academiei Romne in anul
1953.

4615

Sec. XIX (prima jurnatate); 96 f. ; 16,5 x 10,5 cm.

F. 5: (Medicind populard>. Printipurile fundamentale a sistemii moroziane


niorizoniane>.

Textul cu cernealil neagra, este scris in alfabet de tran7itie. Legatura veche


In carton si piele, restaurata la cotor. Din bibl. lid Paul Gore, al carui ex
libris tiparit este lipit in interiorul primei coperti. Daruit ,Academiei Romane
de Paul Gore, la 11 iul 1919.
4616 1854 (f. 1); 187 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1 367 (1. 2-185"); 18,5 x
11,5 cm.
F. 1: Domnii cazacii. Istorisire sarivaricd, comicd si foarte adevdratd de isprd-

vile militare a rusilor in orient, de domnii Tacsil < Taxile> Delord, Cleman
Caraghel < Clement Caraguel> si Ludovic Hivart < Huart>. Tradusci in
limba romdrai de S<avel> Manu, maiu(r> adiutant. Tomul 1. 1854, septemvrie
En 1 zi. EPii.
Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de tranzi)ie. LegAtura veche
in carton. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack. la 24 apr. 1919.
4617

1791 (f. 49") ; 122 f. ; numerotatie


(f. 2-83); 22,5 x 16 cm.

veche cu cifre arabe si chirilice: 3-86

<Miscelaneu>.

1. F. 1 49" : <Luna lui iul.> in 21 de zile, viiata <preacuviosilor <pii>rintilor


nostri <loan si Simeon>. F. 1-3 sint rupte in partea lor inferioara, iar intre
1. 3'1-4 textul prezinta discontinuitate lipsind o fiPi.
2. F. 50-98: Luna lui iulie in 9 zile, viata celui intru sfinti pdrintelui nostru

Theodor, episcopul Edesului, scrisd de Vasilie episcopul Amasiei.


3. F. 99-122": (Cuvinte pentru pocdinteisi de umilintd ale sfintului Efrem Sirul>.
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri i initiale sint scrise cu rosu. Initiaide ornate la f. 9', 17, 19 s. a. Din bibl. lui Paul Gore, al carui ex libris tiparit
este lipit pe prima fila liminara. Daruit Academiei Romne de Paul Gore, la
11

4618

iul. 1919.

Sec. XVIII (sfirsit); 143 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, diversa;
23,5 x 16,5 cm.

(Iliscelaneu de literaturd monahalii>.


1. F. 2-79 Viata preacuviosului pcirintelui nostru Paisie cel Mare, in luna
lui iuniia in 19 zile, scrise <sic> de preacuviosul Joan Colov.
2. F. 79-92: Luna lui iulie in 7 zile, viata si pdtimirea sfintilor preacuviosilor
mucenici Epictet preotul si Astion monahul. Lipseste sfirsitul.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romAnesti

69

F 92-95 albe.

3. F. 96-123: Luna lui septemariel In 11 zile, viata si ostenelele preactroasat


maicii noastre Theodorii, carea En chip bdrbatesc s-au nevoit.
4. F. 124-130: A slintului V asil. e eel Mare, Cue nt ce iaste chipul calugurcsc
si cu ce s aseamana si care trebue sa le pazeascd calugarul, deaca votaste sd sd
asemene chipului cu cel ingeresc.

F. 131r-: <Rugaciune rnonahald>.


6. F. 131-132: <Sfaturi catre calugari>.
7. F. 132r-: Stihuri alcse dintru aceasta sfinta carte dc pre fala a avtt ball.
8. 133-136: <Nichifor Theotokis, CuvEnt catre culugart, tn ziva in car trn
5.

bracd mantia>. Lipseste sfir,situl.


9. F. 137-142: <Chinurile Mintuitorului>.
10. F. 142: <Pomelnic>.

Insemi ari: F. 1' : Ace<a>sta cartecica s-au prescris de mine, p catoasa

Melathiia monahiia, pentru j ern( nire mert 5i a pi rir 111( r miei Stetaa , Mariia,
ariiman. Am dat<-o> maic5<i> Varahii Ii sin ta Manastire Scinteia. Si eine

a ceti sa si roaffe pentru mine, plcatoasa".

F. 143r : <Listubde botezati in manastire, cu num le parinftlor si a ieromonahtlor

ce au slujit>.

1r %, 142: Ins mnari gospodAr sti.


Textul cu cerneala neagr5. Lnele tilli ri, colont'tluri i iniiale sint scrise
cu rosu. Froi tispiciu In penita la f. 96. Din bibl. lui Paul Gore, al c irui ex
libris tiparit este lipit pe prima lila liminara. Daruit Academiei Romane de
Paul Gore, la 11 iul. 1919.
4619 1805 (f. 157) ; 158 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri: 1 160

F.

(f.

1-157); 27 x 18 cm.

F. 1: <Voltaire>, Istoria craiului Sfeziei Carol al 12 le, t lmacitd pe limba


moldovineascd de sfintie sa chir Gherastm, arhimandritul Mitropoliet Iasului,
despdrtitd in opt ccirti. 1799, sdpt<emvrie>. Intre f. 1S6"-157 textul prezint
discontinuitate, lipsind trei 1.
insemnari: F. 157: S-au scris In Cotul Morii (malul sting al Prutului de
Jos> la anul 1805, dechemvrie, aceste istorii, de mine Lazar Stefan, diac ot
divan".
F. I liminare: insemnari gospodaresti.
F. 158'1: incercari de condei.
6
Textul cu cerneala neagra. D5ruit Academiei de Paul Gore, la 11 iul. 1919
4620 Sec. XVI (sfirsit); 627 f. 21 x 14,5 cm.
<Miscelaneu slavo-romdn>.

1. F. 1-332: <Minei prescurtat>. Text slavonesc de redactie medio-bulgara,


cum este pentru intregul ms.
2. F. 333-376: <Slujbe, rugciciuni si Tipic>. Text slavonesc. Titlurile rugaciunilor sint traduse si in romneste.
3. F. 377-420: <Pascaliesi alte elemente de cronologie>. La f. 393 este redata,
Mina lui Damaschin.
4. F. 421-456: Gromovnic . .. Text slavonesc.
5. F. 457-627: <Floarea darurilor>. Text bilingv slavo-roman, interliniar.

Lipseste ultima fila. Textul romnesc este redat cu cerneala rosie.


tnsemnri: F. 29: A Putnii. Calist ieroshimonah is(cal = a scris>" Insemnarea este din sec. XVIII.

F. 35': insemnare slavoneasca de la inceputul sec. XVII, care atesta aparte-

nenta vol. la bibl. Manastirii Putna.

F. 361: SA sa stie chid s-au hirotonit episcop parintele Dosoftei In scaunn

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

70

Haddutmlui, la vleat 7259, in luna lui noemvrie in 21 dzile. Scris-au ierodia-

conu Oherman. Mitropolit<ul> Iacov tot atunce, la vleat 7259 <-4750>


noemvrie 14 dzile".
F. 376": Eu IonitA se se sti di chid am sedzut in Putna. Velet 7259" <=1751>.

Tex tul, cu cerneald r5dilcinie, neagra i rosie este scris in semiuncial. Titturile,
initialele si indicatiunile tipieonale sint scrise cu rosu. Initiate ornate la f. 114",

116, 142' s. a. Legrttura veche in piele se pdstreazd sub legatura modern.


Ms. a Meat parte din bibl. prof. Eugen Kozak. Cumparat la 2 febr. 1959.
Oferta Zaloziesky.
4621

1824 (f. 1); 261

f. ;

paginatie veche cu cifre arabe, cu corecturi: 1-518

(f. 1" 261') ; 33 x 21 cm.


F. 7: Hronografu alcatuitu din multe feluri de istorii, din Legea Veche si Noud

povestitoru, pentru multe, minunate lucruri. Cuprinde evenim'entele pina la


domnia imparatului Maxentiu. La f. 1" 6 sint redate Stihuri cdtre pravoslavnicii cetitori, semnate de Gheorghe Teodoru.
.

193

194" albe.

Insemnari: F. 1: Slava, cinste i inchinaciune Dumnezeului mieu celui ce

mi a i ajul atu de am scrisu acestu Hronografu, tilcuitu din limba greceasca


in moldoveneasca i alesu din multe feluri de istorii a impAratiloru celoru de
dentultu ce au fost in Legea Veche i NoS, in zilele impardtestii sale mdriri,
AleKandru Pavlovici, namesnicu fiindu in orasul Chisindului dumnealui
Cantazu, in anul curgStoru de mai josu ardtattt. Scriitorul acestii cdrti Gheor-

ghe Teodoru. S-au prescrisu in tirgul Foltesti. Anul 11824, fevruarie 20".
F. 6:
Cel mai mic intre toti fratii cetitori, pricatosul, smeritul i plecatul

toatil persoana Gheorghie Theodorovici".


F. 1: ,La anul 1848 dechemvrie 23 s-au seversitu din viata dumnealui vornicu

Necufai Costachi".
i iniiaieie sint scrise sea rosu
si verde. Frontispiiii bogat colorate la f. 1, 98', 100 s. a. Initiate ornate la
f. 7, 101, 110 s. a. Viniete colorate la f. 75', 100', 105' s. a. Legdtura veche

Textul cu cerneala rddacinie i neagrd. Titlurile

in carton si cotor de piele. Curnparat de la anticarul A. Zwiebel, la 6 oct. 1919.


4622

Sec. XIX (cca 1824 1825) ; 396 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 529
1327 (f. 1-396') ; 33 x 21 cm.
F. 1: Parte al 2-le a Hronografului. In parte dintiiu coprinde de la zidire streimosilor nostri Adamu si Eva, pinei la luarea cetatii Romi, in zilele impdreitii
lui Maxentie peiginul : al 2-le parte coprinde de la intrare marelui Constandin
In Roma si pind la impdratiia lui Theodosie, iar al treilea parte coprinde de
la impdrilliia lui Leonu cel de la Isavriia si pind la impartiliia lui sultanu
Mehemetu, fiul lui sultan Amuratu. Lipseste sfirsitul. Este continu area ms
precedent ; se opreste la domnia lui sultan Mehemetu fiiul lui sultan Baghiazitu".

F. 219-220

1" albe.
InsemnAri: Coperta

interioara: tnsemnare despre frumusetea Messinei

din Sicilia.
Fila ultim liminard V Coperta a II-a interioard: Liste de sultani, redactate en creionul pe la 1860.

Fila ultim liminard: Insemnari gospoddresti, fcute cu creionul in mart.


1860.

Textul cu cerneal raddcinie. Titlurile si initialele shit scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 2, 87, 115 v s.a. Initiate ornate la f. 21, 31, 55 s.a. Viniete
bogat colorate la f. 86 ", 115, 200 s.a. Legatura veche in carton si cotor de
piele. Cumparat de la anticarul A. Zwiebel, la 6 oct. 1919.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rom5nesti

71

Sec. XIX (mijloc); 426 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1 846 (f 1 423v)
32 x 20 cm.
F. 1: Elementurile dreptului roman, dupd intocmirea institutiilor, alcatuite de
loan Goulieb Aineccie <= Johannes Gottlieb Ileineccius>.
Textul, cu cerneald neagrd, es e scris in alfabet de tranzitie. LegAturs veche
in piele. Ddruit Academiei Romdne de anticarul A. Zwiebel, la 14 febr. 1919.
4624 Sec. XIX (f859); 24 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-24 (f. 1 24 ;
4623

33 x 22 cm.
F. 2: <Drept>. Constitutiunea Principatelor Unite ale Romdniei <votata si

adoptatd de Cornisia centrala la 9 octombrie 186*.


Textul orig. ce poart la f. 23, semnaturile membrilor Comisiei Centrale.
lnsemndri: F. 15, 16 v, 23: S-a votatu i s a adoptatu de Commisiunea

Centrald, in sedinta din 9 octobre 1859".

F. 24 v: Aceasth Constitutiune coprinde file doudzeci si patru, No. 24, scrise


nescrise. 1859, noembre 17. Directorulu Cancellarii, N. Nemoianu".
F. 1.: Cumparat cu 2000 lei (cloud mii)
10 iulie 1919
de la louotenentul

Rosetti, fiul lui Vintihl C.A. Rosetti. I. Bianu".


Textul cu cerneald neagril. Legsturd veche in carton si cotor de piele. Cumpdrat de la It. Rosetti, la 10 iul. 1919.
4625 Sec. XIX (inceput); 151 f.; 15 x 10 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 3-5 v, 132 v-139, 144 v-147: <Intrebdri si rdspunsuri>.


2. F. 6 v-7: <Numele lui Hriszos>.
3. F. 7 v-811: <Numele Precesai>.

4. F. 8 : <Alexandru Macedon despre Olimpiada>.

5. F. 9 v-11: <Povestiri din letopiseful lui Gheorghe Chedrineanul>.

6. F. 11 v 15: <Cazaniia pentru moarte>.

7. F. 15r-v : <Insemndri despre pdcate>.


8. F. 15 v-20:< Poeestire despre Athenais>.
9. F. 20-22 v:< Istorioare morale>.
10. F. 22 v-23, 123, 149, 150 v: <Retete medicale si descintece>.
11. F. 23r-v: Insdmnare pentru zilele cele ce au spus Domnul lui Moisd cd
sint trei zile idle in lund.
F. 26-107, 125 v-127 albe.
12. F. 109 v-113: <lnsemndri de teologie rnorald>.
13. F. 113 v-118 : <Cronologie>. Selinodrornion, adecd umbletul i nastirea
lunii, in ce zi, In ce cias ii minuntd sd timpld nasterea ei.
14. F. 123 <Stihuri de psalmi>.
14. F. 127 v.-131
<Fragm. de teologie polemicd>.
16. F. 140-144: <Cronologze biblicd>.
tnsemnri: F. 24 v: Sa s stie. 1806, noemvrie In 21 au venit moscalii tn
tirgul Baltilor in Moldova. 1812, oct <omvrie> 2 s-au dus. Au sdzut peste tot

6 ani fdr dod luni de chid au venit, pingi and s-au dus".
F. 25: 1819, noemvrie 12, la sapte ceasuri din noapte au inceput a fulgera
tare si pe urm a ploa tare, ca vara, si a tuna si a datum atita de tare, cit
sd cutremura pdmintul. Si au tinut un ceas tunetul".
F. 25 v: Sa sa stie de and au venit Simion la mine sd invete carte si eu sa.-1
hranescu i sa-1 imbrac In trei ani. Pe tata-sau II chiarnd Gheorghie Bot, din
satul Canciu, scaunul Dejului, in Tara Nemtascd. Iar acum sade la noi (la>
Slobozie <Ca un> ungurean bejdnar".

F. 108: Sa s stie de and au nins bine in Dumineca Slabanogului, de cu


noapte. 1814 april 19, dupa. Pasti, april 19".

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

72

F. 119 V-122: Insemnare despre o seceta din anul 1813 si farmece pentru

dezlegarea ploii, cu finalul: ...Cine va ceti sd zicd, daca va fi crestin: Dumnezau si erte pe dascalu Gheorghi Radovici sin Radii teslar. $i eram eu In aceastd.
vrerne dascal la Domneasca, In tirgul Birlad. 1813, maiu 24".

F. 122 v: Cind <a lost> cutremurul cel mare la oct <omvrie> 14 au picat
besdrica Ducai si Domneasca s-au stricat, la anul 1802, oct. <omvrie> 14, la
saple ceasuri jun-Mate, marta, zioa. Au ttnut cinci minute din ceas. Eram
eu dascal la Sfeti Nicolaiu la Esarti ; dormearn in scoald. Gheorghi Radovici
dascal. 1802 anul, oct <omvrie> 14".
Insenmarea este reluatd, eu mici modificari, la f. 124 v.
F. 124 v: I 1802, octomvrie 28, acum intiiu au nins in anul acesta"

II. 1801, iunie 29, au ploat cu piiatra, de era piiatra de o litra de mare;

sa sa tie".
F. 125: I. 1802, noemvrie 28 au trecut mariia sa Alersandru Costandin
Muruz voevod <cu> Zoita doamna prin tirgul I3irladului".
11. 1s03. iulie 17 au traznit i s-au aprins h5rbarul lui Neculaiu Ciup. $i au
trArnit si pa loan sin diiaconul AnLohi intr-o joi sara, iar vineri am avut sfinta
mare mucenita Marina".
F. 147 ": 1769, Costandin voda Mavrocordat. $i indata stapthirea ostilor
muschecesti, care au trecut de chid au venit, pina cind s-au dus, 5 ani".
F. 147 V-148: 1787 Alecsandru voevod Ipsilant, pre care 1-au luat nemtii.
Apoi, stdpi irea nemtilor, hanul cu tatarii 1 cu turcii, i Manoli voda. CIL
an luat multime de bani de la turci, ca sa faca pace far-de stirea comandirului

cdui mai mare peste oi, anume cneaz Bangration. Deci simtind pricina

1-au rildicat sa-1 clued la Rusiia sa-s de sama, avind pricina de judecata cu
Ipsilant, cum ca din pricina Filipescului s-au Viet optsprezdce suflete, neamuri

lui Ipsilant in Tarigrad i iel au scapat".


F. 148 V: 1806. Aicea In tirgul Birladului au detunat la Mordnii de Gios In
Bujoreni o casa a lui Dunaitru Bujoranu, pin care tunet i-au trasnit i femeia
lui, Mariia. $i era la injurnatritare praznicului, rniercuri in luna liti april In
'25".

F. 149 v: SS sa stii de chid s-au facut pace In MoldoN a, cind au venit al


doilea rindu in Moldova. $i au sizut cinci ani in Tara Moldovii si au mincat
sd zicern. mai tot ; si au ramas t'ara la mare lipsa, cit au mincat oamenii rinzd
de alun si coaja de ulmu si radacina de papura minca oamenii i Inca si moscalii. Umbla velet 1791". '
F. 150: Cind au perit soarele, in zilele lui Alexandru Moruz, voevod, Costantin, Zoita doamna. Leat 1804, ghenanie In 30, intr-o zi, simbilta, la toaca.
$i eu eram in virsta ca de 19 ani. Gheorghe dascal".

F. 151: SS sa stie de cind au dat o furtuna mare, care au tinut trei zile si
s-au Mut mare omor in oi i in cirezile negutatorilor i oameni diulji s-au

prapadit, la let 1797, mart 10. Martie in 10, 1797. Gheorghie Radovici, dascal".
F. 151 v: I. Cind au trecut mania sa Alecsandru Costandin Moruz voevod,
Zoita doamna. 1802, noemvrie 28".
II. 1803, martie 21, simbati. sara <la> un ceas din noapte s-au cutremurat

pamintul, dar incet".


III. Cind au trdsnit harbarnecu la Ciup si au arsu Ion a diiaconului si au
murit In loc. Joi sara; sfinta Marina iara vineri dimineata. 1803, iulie 17.
Anii de la Adam 7311".

F. 1-2 v: Insemnari gospodaresti.


F. 108 v, 119, 139 v: Insemngiri de stare civila din anii 1813-1826.
Coperta a II-a interioard: Insemndri de cititori.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

4626

73

Textul cu cerneald neagr i r5dcinie. Legaturd veche In piele.


Cumparat de la G. Ionescu, la 2 nov. 1959.
1875 (f. 9); 9 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 8 (f. 2 9); 20 x
14,5 cm.

<V. Alecsandri>, Legenda Rindunicai, dedicatd Doamnei N. ...Grddifteanu.


Ms. autograf, precedat, la f. 1 v, de poezia in lb. francezd: Envoi. Face parte
din ciclul Legende.

Insemnri: F. 9: 1875. V. Alecsandri".


F. 1: Ddruit de d-na Nica Capitanovici (fostd Petre-Grdisteanu). *ed.
Acad. 9 maiu 1919". Insemnarea apartinel ui I. Bianu.

Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de Nica Capitanovici,


la 9 mai 1919.
4627 1919 (f. 2 V); 3 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 3 (f. 1 3); 24 x
15,, cm.

F. 1: Demonstralia postulatului lui Euclide. Metoda a doua, de Teodor Crivetz,

profesor.

Insemildri: F. 2 v: Scrisa intre 15 ianuar si 15 februar 1919 de mine, Teodor

Crivetz".

F. 1, 2: Acest manuseris al nip este dat de mine pentru Biblioteca Acade


miei Romdne. Bucuresti, 18 april 1 mai 1919. Teodor Crivetz".
Textul in cerneald neagrd. Titlul de la f. 1 este tipdrit. Druit Academiei
Romdne de Teodor Crivetz, la 5 mai 1919.
4628

Sec. XX (1903-1914); 154 f. d- f. 52 bis; 22 x 17 cm.


<G.T. Kirileanu, Insemndri politice din anii 1903 1914). Ms. a fast constituit

din file disparate aflate in arh. autorului.


Textul, cu cerneald neagrd, albastrd si creion, este scris pe hirtii de diferite

dimensiuni. Din arh. G.T. Kirileanu, ditruit Bibliotecii Academiei Romne


de dare nepoti, in anul 1962.
4829 Sec. XX (1915-1916); 160 f. + f. 41 si 151 bis; 22 x 17 cm.
<G.T. Kirileanu, Insemndri politice din anii 1915 1916). Ms. a fost consti-

tuit din file disparate aflate in arh. autorului.

Textul, cu cerneald neagrd i creion, este scris pe hirtii de diferite dimensiuni.

Din arh. G.T. Kirileanu, &triad Bibliotecii Academiei Romne de calre


nepoti, in anul 1962.

4630 Sec. XX (1917-1920); 155 f.; 22 x 17 cm.

<G.T. Kirileanu, Insemndri politice din anii 1915-1916). Ms. a fost consti-

tuit din file disparate elate In arh. autorului.

Textul, cu cerneald neagra, albastra i creion, este scris pe hirtii de diferite


dimensiuni. Din arh. G.T. Kirileanu, ddruitd Bibliotecii Academiei Romdne
de dare nepoti, In anul 1962.
4631 Sec. XX (1920); 203 f. -4 f. 176 bis; 22 x 17 cm.
<G. T. Kirileanu, Insemndri politice din anul 1920). Ms. a fost constituit din
file disparate aflate In arh. autorului. Textul, cu.cerneald neagrd, albastrd
ai creion, este scris pe hirtii de diferite dimensiuni. Din arh. G.T. Kirileanu,

ddruit Bibliotecii Academiei Romne de cdtre nepoti, In anul

4632

1962.

Sec. XIX (1845); 5 f.; 34,5 x 21,5 cm.

F. 1: Statutele Asociatiei Literare a Ronulniei. Proiect cu numeroase corecturi,

semnat, printre alii, de Iancu Vdcdrescu, *tefan Golescu, I. Voinescu II,


A.T. Laurian, Cezar Bolliac, Petrache Poenaru, C. Brdiloiu.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

74

Au fost publicate de Vintild C.A. Rosetti in Romdnul literar, seria I I, anul I,


nr. 7 din 21 mart. 1893, p. 196-202.
Textul, cu cerneald neagr, este scris In alfabet de tranzitie. CumpArat de
la sublt. Rosetti, fiul lui Vintild C.A. Rosetti, la 8 iul. 1919.
4638

Sec. XIX (1845-1847); 110 f.; 36,5 x 23 cm.

<Jurnalul sedintelor Asociatiei Literare a Romaniei de la 22 iun. 1844 pind


in dec. 1847, avind ca anexe diferite adrese, srrisori, facturi, note etc.).

Mai multe file shit albe.


A fost publicat partial de Vintild C.A. Rosetti sub titlul: Societatea hterard
din 1845 In Romdnul literar, seria II, anul I, nr. 1-5, 8, 13, 14, p. 15 22,
55-57, 76-78, 106-109, 139-142, 244 247, 399-406, 426-430.
Textele, cu cerneald neagra, sint scrise In alfabet de tranzitie.
Gumparat de la sublt. Rosetti, fiul lui Vintild C.A. Rosetti, la 8 iul. 1919.
4834 Sec. XIX (1848, lunile iul.sept.); 98 f.; 36 x 21,5 cm.
<Doc. cu privie la Revolutia din 1848 in Tara Romeineascd, cuprinzind parte
din lucrdrile Guvernului provizoriu i ale Locotenentei domnesti>.
Textele, cu cerneald neagrd, shit scrise in alfabet de tranzitie.

4635

4636

Cumprat de la sublt. Rosetti, fiul lui Vintild C.A. Rosetti, la 8 iul


Sec. XIX (1853-1867); 31 f.; 36 x 21,5 cm.

1919

<C.A. Rosetti, Note de cdliitorie in Malta, Galipoli, Constantinopol. Program


de asanare politica i morald din anul 1867 i alte doc. politice), Majoritatea
filelor sint autografe C.A. Rosetti.
Textele, cu cerneald neagrd, shit scrise in alfabet de tranzitie i latin. Cum-

prat de la sublt. Rosetti, fiul uli Vn!tild C.A. Rosetti, la 8 iul. 1919
Seg. XIX (cca 1845-1872); 11 1.; 36 x 22,5 cm.
<C.A. Rosetti, Versuri>. Mentiondm titlurile; Rdspuns la o scrisoare prin
carelmi cerea a-i spune ce doreste sufletul meu (f. 1-3); De ce cind totul se
odihnesce (f. 4) ;); Md uit in naturd cit e de frumoasa (f. 7)); Lumea te

aprobd, suride (f. 8)>. La f. 10-11 '1 se and: Bdtdlia de la Calugareni. Opera
eroicd in 3 acte. Musica de capelmaistru Engel, cuvintele de Winterhalder.
Textul, in versuri, al lui Winterhalder nu cuprinde decit primele patru scene

din actul I.

Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie i latin. Cumparat de la sublt. Rosetti, fiul lui Vintild C.A. Rosetti, la 8 iul. 1919.
4637

Sec. XIX (1844-1845); 49 f.; 21,5 x 17 cm.


C.A. Rosetti, Jurnal Rosetti, Jurnalul meu. Ed. ingrijit i prefatata de

Marin Bucur. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1974, p. 20-79.


Textul, cu cerneald neagra. Cumpdrat de la sublt. Rosetti, fiul lui Vintila
<C.A. Rosetti, la 14 iul. 1919.
4638 Sec. XIX (1846-1847); 139 f.; 21 x 16 cm.
F. 1: <C.A. Rosetti>, Journalul meu pe anul 1846 <si 1847). Paris, rue de
l'Ouest 54 bis.

F. 73-74, 124'1-134 albe.


Cf.

L.A. Rosetti, olurnalul meu..., p. 79-223.

Textul, cu cerneald neagrd i creion este scris, partial, In alfabet de tranzitie.


Cumprat de la sublt. Rosetti, fiul lui Vintild C.A. Rosetti, la 14 iul. 1919
4639

Sec. XX (cca 1929-1930); 57 f.; 20 x 13,5 cm.

<N. Iorga, Fiul cel pierdut. Drama in 3 acte>. Piesa a fost tiparita, sub titlul
de mai sus, la Valenii de Munte, In anul 1930.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiineti

75

Textul este scris cu creionul. Din arh. N. Iorga, intrata in col. Bibliotecii
4640

Academiei Romane in anul 1953.


Sec. XIX (1848 1856); 9,9 f.; 26,5 x 21,5 cm.
<C.A. Rosetti, Jurnalul meu pe anii 1848 1856). Cf. C.A. Rosetti, Jurnalul

meu..., p. 223-351.
File le 75-87 cuprind note diverse ale lui C.A. Rosetti s.a., precum si conceptul unui memoriu in legatura cu expulzarea lui Winterhalder de catre
*tirbei vodd in mai 1852.
File le 96-99 v cuprind insemnari de date in legatura en Jurnalul, precum

si diverse insemndri b.mesti.


Filele 71-74 v, 85 95 v albe.
Textul, cu cerneala neagra. Legatura veehe in carton se pastreaza sub lega

tura moderna. Cumparat de la sublt. Rosetti, fiul lui Vintila C.A. Rosetti,

la 14 nil. 1919.
4641 1676 (f. 268 v); 272 f.; 19,5 x 14,5 cm.
<Miscelaneu religios>.

1. F. 1-214, 228 268: <Molitvenic). Lipseste inceputul. Cuprinde: Rinduiala inmormintarii mirenilor, Molitva moasei, Molitva femeii dupa nastere,
Rinduiala botezului, Rinduiala cununiei, Rinduiala inmormintarii preotilor
mireni, Rinduiala maslului.

2. F. 214-227 v: Cinstitul Paraclis a sfintei Marie.


3. F. 269 272 ": <Calendar>. Text fragmentar cuprinsind lunile de la rkp-

ciune, pind la mai.


Insemnari: F. 268 v: Cu mila lui Dumnez<S>u, scris-am eu popa Urs di
in Cotigleatiu <jud. Bihor> aceasta carte. De eu doar voiu fi 'gresit eeva intru
ia. lara voi, cetitori, eine yeti ceti intr-aceasta carte, indireptati bine si nu
ma yiudecareti, ce-mi graiti sa-mi iarte Dumnez<a)u pacatele, cum Dumnez<a>u sa iarte si ale voastre pacate.
inceputu-s-au a sa scrie in luna lui maiu in 22 de zile i s-au sfirsit in luna
lui cuptoriu in 15 zile, in a lu saptelespraziace an deaca au luo(a>t, turcii
Tara Oradia, in ce an au fost foamia.
Anii lui Iisus Hristos 1676". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 260.
F. 87 V: Aceastd citanie (?) o am cumparat la nst ( ?) loan". Lectura dillcud.

F. 268 v-269: Scris-am en popa Petru, cind... da cind au luoat turcii".

Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale shit


scrise cu rosu. Insemnarile lui Iuliu Tuducescu de pe filele liminare de la
inceput, cu privire la continutul i insemnarea copistului sint facute pe verso-ul

unor file de raport autograf al lui D.A. Sturdza. Legatura veche in piele se
pastreaza sub legatura moderna. Daruit Academiei Romane de Nicolae
Firul, invatator in Oradea, la 26 mart. 1920.
4642 Sec. XVII (sfirsit); 208 f.; 20 X 14 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-6: <Omilie in postul mare). Text fragmentar, gra inceput.


2. F. 7-11 : <Canon de rugeiciune cdtre Iisus Hristos).
3. F. 11v-12": Plingerea lui Irimie pro(oro>cu. Nu figureazd. cleat cap. 5.
4. F. 13-19 v: De<s>pre chinul lui Iisus Hristos scris-au sfintul Mathei

evanghelistu. Glava 107. Este textul Evangheliei de la Matei de la pregatirea


Pastilor pina la lepadarea lui Petru. Cap. 26.
5. F. 19 v-43, 77" 78 v: Aice sd areicluescu <= se Encep> cEntece la Crciunu,
de<s>pre nastere lui Iisus Hristos. Sint 17 Cintece de stea i rugaciuni. tntre
f. 38 -39 textul prezintd discontinuitate, lipsind o fild.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

76

6. F. 43 v-44

Y:

<Cintece de stea la Florii>.

7. F. 44 v-52: Cintece in Vinerea de Papi.


8. F. 52-57, 68 v-70 v: De aice sd ardduescu cintilrile la Papi, dc Invirare.
9. F. 57r-v: Aceasta i la Ispas. Lipseste sfirsitul. Intre f. 57 "-58 lipseste
o 217.

10. F. 58-68 V. <Cintece vi rugeiciuni la .Rusali>.

11. F. 70 v-77 V, 79-87, 90 V-98: <Psalmi>.


12. F. 87 89: <Dccalog>.

13. F. 89-90 ", 98-99, 104 110, 113 " 117 v 144 161 ": <Rnsgactuni>.
14. F. 99 v

100 v, 126 v-129 v: Cintec lui Irimie de rob, agul I rusalimului

15. F. 101 v-103 v <Povestire biblica pe Irma cartii a 2-a a Imparatilor,


cap. 24).
16. F. 110-113 v: <Catavasii).
17. F. 117" 118v, 207-208v: <Dosoftei, P. almii 46 si 48, cer. ificati>.
18. F. 119 126: Cintecu lui Ion <Bogoslov> clad fu rupit'cla cd-u raiul
19. F. 129 v-132: Cintecu lui Adamu.
20. F. 132 v-138: Ciniccu lui Jona prorocu.
21. F. 138 v-143 v: Di in prorocitura lui Isa proroc, incatatura de<s>pre
creme de apoi.

22. F. 165 170 v: -<Cintecul crl de la miiniictire>. RugIciune fn versuri.


Lipseste Inceputul si sfirsitul, lipsind texte intre f. 164 v 165, 170 v-171.
23. F. 171-178: <Cintari biseric pi>. Troicinicul carcle l-au facut Mitrofan.
24. F. 179-190 ": <Paraclisul Maicii Dornnului>. Lipse5le inceputul.
25. F. 191 201: <Legenda Duminicii>. Trin it ria Domnului nostru lisus
Hristos de in ceriu.
26. F. 201 v-206 ": <Rinduiala parastasului>. Slujba la cumindare.
Insemnari: F. 151 v: Scris-am eu popa Giurgiu di in Lunca Sprei" <jud. Dihor>. Cf. G. Strempel, Copipi.r.., p. 87.
F. 6: Insemndri i incercdri de condei. Desprindem: I Scris-am, eu Toader,
cfndu amu fostu de 20 de _ani fn tuna lui n rtisor, cvidti au lost de 26 de
zile... 1740".

II Cinstite pdrinte, protopoape de la Cimpeni, Domnul Hristos s te

ii

cu bund sdndtate... eu, Onul".


F. 6 V. I Cru mita lui Dumndzdu i cu agiutorul Duhului Sfintu amu scrisu
eu Vasalie deiac din Sitani <jud. Bihor), cind am fostu de 18 ani. Cind am
scrisu, luna lui maiu 48 zile, anii lui lisus Hristos 1760".
II Scris-am eu diiacu din Gepis" <jud. Bihor).

F. 61: Scris-am eu Rdbeaghenu... ai lui Hristos 1780. Dat-amu la birdu

sasd potronici i o grosita, 2 graitari, iardsi alti 2 grditari".


F. 64: Scris-am eu diiacul Ion din Gepisu, clndu am <sic) fost 1758".

F. 146: Si f iartare pacateloru pind In veci veciloru. Amin.


Scris-amu eu Toaderu, cind am fost de 19 ani, fn tuna lui brumariului, in
5 zile, marti. Anii lui Iisus 1740".

F. 152: I Scris-am eu Vaselii lu pope Mnehaiu, cindu amu fostu de 21 de


ani.

Anei lui Hristos 1763; tuna lui octomvrie au fostu de 21 de zile".


II Scris-am eu 115bSganu Theodor, cfndu amu fostu de 17 ani. 1775.
F. 207 ": Scris-am eu Onul, lui popa Pdtru".
F. 11.8", 146 v, 152 ", 157 v, 168", 170 ", 178 ": Incercdri de condei.
Textul este scris cu cerneald neagrd i rAddcinie. Frontispicii stingace in
penitd la f. 7, 19", 43" s.a. Initiate ornate la f. 38 v, 40, 99 " s.a. Insemndrile
lui Iuliu Tuducescu de pe filele liminare de la fnceput, cu privire la continut
stilt fdcute pe verso-ul unor file de raport autograf al lui D.A. Sturdza. A se

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romEme5ti

77

vedea i ms. precedent. Legdtura veche in piele se pdstreazd sub legStura

modernd. Ddruit Academiei Romdne de N. Firu din Oradea, la 20 mart.


1920.

4643

Sec. XX (1921); 222 f.; 23 x 17,5 cm.


(G.T. Kirileanu, Insemndri politice din anul 1921). Ms. a fost constituit din
file disparate aflate in arh. autorului.
Textul, cu cerneald neagrd, albastrd i creion, este scris in lb. romnd si
francezd, pe hirtii de diferite dimensiuni. Din arh. G.T. Kirileanu, ddruitd.
Bibliotecii Academiei Romdne de cdtre nepoti, in anul 1962.
4644 S c. XX (1922); 147 f.; 23 x 17,5 cm.
<G.T. KiriHanu, Inscmndri politice din anul 1922). Ms. a fost constituit din

file disparate aflate in arh. autorului.


Textul, cu cerneald neag&i, albastra. si creion, este scris in lb. romnd si

francezd, pe hirtie de diferite dimensiuni. Din arh. G.T. Kirileanu, ddruitd.


I3ibliotecii Academiei Romdne de cdtre nepoi, in anul 1962.
4645 Sec. XIX (prima jumdtate) ; 1 f. ; 65,5 x 50,5 cm.
Pomenecul boiarilor Bcilsdsti, ctitorii bisericii sfintului, marelui mucenic Dimitrie.

Textul este scris cu aur i cerneald neagrd, pe pergament


Miniaturi cu subiect religios si chenar inflorat. Ms. se prezintd sub form, inui
rulou, lipit pe mdtase rosie. Provenienta necunoscutd.
4646 1788 (f. 3); 152 f.; numerotatie veche cu cifre arabe i chirilice, diversd;
19,5 x 16,5 cm.
,

<Miseelaneu>

1. F. 1-2: <Versuri>. Cuvint facia ci tocmit prin stihuri poeticesti in versuri,

pentru viiata a fiestecdrui om intru aceastii lume. Inc.: Omul in lume ndscind/Sd
naste gol i plingind...

4647

2. F. 3 v--150 v: <Alexandria).
3. F. 150 v-151 V: <Cintece de sten) Vers cuvios pentru nunta re s-au filrut
in Cana Gali<l)ei si pentru minunea lui Hristos.
4. F. 152 v: <Geometrie). Cum are sa se mdsoare cu cotul un poloboc cu vin
sau alt fel de bduturd.
Insemnare: F. 3: Aceasta Alexandrie s-au scris in zilile preluminatului Imp5rat Iosep si a K.K. rimlenesti impardtii, craild Ghermanii, Bohemii, Dalmatii, Croatii, Slovonii, Galitii, ducsul Toscanii, Hungarii. 1788, april 25".
F. 116 V. Eu, smeritul, am scris aceasta Alixdndrie, eu Enachie".
Textul este criptografiat.
F. 124: Aceasta Alixdndrie este a me. Enachie". Textul este criptografiat.
F. 65 v, 66 v, 71, 72 v si 108 v: 1789". Cf. Strempel, Copipi.., p. 63.
Textul este scris cu cerneald neagrd. Frontispicii in penip la f. 3, 65 v, 66 v,
s.a. Initiale ornate stingaci la f. 6, 85 v, 86 v s.a. Legaturs ve^he in scoarte
de lemn i piele. Ddruit Academiei Rom@te de protoiereul D. Dan din Cernauti, la 25 dec. 1920.
Sec. XIX (inceput); 20 f.; 15 x 10,5 cm.

<Miscelaneu>.

1. F. 1 v-2: <Trepetnic de semne omenesti). Text fragmentar.

2. F. 2 v-4 v: <Versuri>. Inc.; Gindeste, adu-ti aminte I DS ale mele cu-

vinte..."
F. 4 v: Pentru cel ce iubeste.
3. F. 10: <Azbuchile).
4. F. 10 v: (Versuri). Inc.: Dar de nu ar fi spoiald / i dires i rumeneall..."

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

78

5. F. 11 14: Istoriia printipului Ipsilant. Cronica in versuri.


6. F.' 20 "-14: <Versuri>. Mentiondm:
F. 20 : Inc. Gindete, adu-ti aminte / La ale mele cuvinte..."
F. 18 : Pre hamor cind sci indrdgeste omul.
F. 18: Pentru care fac peireisire dd. hamor.

F. 17 v Hamor dei muere bdtrinet.


F. 16 v : Pentru cei ce set bucurd la zestre multd si ia nevastei uritei.
F. 15: Pentru cei ce cearcd prigonire la hamor.
F. 14 v Necazu muerilor asupra bdrbatilor.
F. 14: Pentru muerea ce set socoteste pre sine frumoaset.

/nsemnri F. 1, 4, 5-9, 11r-v : hisemndri gospoddreti din jud, Vilcea,


concepte de scrisori, incercdri, de condei.
Textul cu cerneald neagra. Din arh. It. col. D.A. Pappasoglu, donat Academiei Romane odat cu ms. de la Muzeul de Antichitdti, in anul 1905.
4648 Sec. XVIII (incep'ut); 208 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 109 199
(f. 118-208); 30,5 x 20,5 cm.

<Cazanii la sdrbdtori imparettesti>. Ms. continua, i ca numerotare i ca tematicd, Cheia intelesului, carte de predici ale lui Ioanichie Galeatovski, tipdrita la Bucure01, in 1678. Cazaniile ms. sint la: Invierea Domnului (f. 118),
Indltare (f. 125), Pogorirea Duhului Sfint (f. 133), Schimbarea la faid. (f. 144 '1),

Adormirea Precistii (f. 151), Naterea Precistii (f. 160), Intrarea in biserica.
a Maicii Domnului (f. 167), Bunavestire (f. 173 "), Inaltarea Crucii (f. 182),
Sfintul Gheorghe (f. 187 ), Sfintul Nicolae (f. 192 ), Sfintii Apostoli Petru
$i Pavel (f. 200).
Tabla de materii, manuscrisd, pentru intregul vol., se afl la f. 1 2.
Insemndri: F. 3, 7, 208 ": Stefan eromonah".
Coperta a II-a interioard: Aceast carte iaste a lui Stefan ieromonah,
ig<umen)ot Bistrita. 7220" <=1712). Cf. G. Strempel. Copisti...,p. 245-246.

F. 8: A Mndst<irii) Bistritii" Oltene).

Textul cu cerneald neagra. TJnele titluri i initiale sint scrise cu row. Viniet
In penita la f. 208 . Legstura veche in scoarte de lemn i piele, restaurata
la cotor. Din bibl. Mandstirii Bistrita, a cdrei pecete inelard in fum este aplicatd pe f. 8.
4649 1764 (f. 103); 322 f.; numerotatie veche in cifre chirilice: 5 331 (f. 1 322);
21 x 14,5 cm.
<Miscelaneu).

1 F. 1-92: Minunile Maicii Dornnului>. Lipsesc primele 4 file de la inceput.


2 F. 92 "-103: <Descoperirea sfintei Liturghii>. Tilcul sfintei Liturghii ce
s-au ardtat limbilor peigine din dumnezdiascei streducire, precum scrie Baroneausii la anii de la Hrtstos 1009.
3. F. 103 -133: Aicea scriem din Otdcinic.
4. F. 134-154 : <V ieti de sfinti>. Din Sinaxarul lui Metafrast : Luchian,
Zinovie, Zinovia, Elefterie, episcopul Iliricului, Cei sapte Coconi din* Efes>.
5. F. 154 159: <Eshatologie>. Pentru suflet, cind sd desparte de trup si
pentru Vmile edzduhului i pentru pomene, scoace din istortia sfintului Macarie. Intre f. 154 -155 textul prezintd discontinuitate lipsind cloud f. iar
f. 155 este rupt in partea superioard.
6. F. 159-173 : <Povestiri biblice din Testamentul Vechi>. Din Scriptura
vche dupd Biblie. Cuprinde povestiri dupd: Esire, cap. 17, Isus Novi. cap. 1,
Regi I, cap. 17, lstoria omoririi balaurului si a sfeirimdrii lui Bel. !ntre
f. 160 -161 textul prezinta discontinuitate lipsind o fila.
7. F. 173 .; <Geografie>. Cifi rnunti sint mari inalti in lume si cum sd chiarnd
numele lor.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rom5ne0i

79

8. F. 174 181: <Istoria slovenilor>. De inceperea vechiului neam slovenesc


i d numirea lui.
9. F. 181 v: <Geografie>. Spunere cite mile tin ostroavele cele mari.

10. F. 182-284 v: <Cronict muntenevi>. Ltopisepil Tarii Rumtinefti din

descillecdtoare $i de unde au venit rumdnii de s-au asdzat En Tara Rumdneascd.

<= Letopisepil cantacuzinesc>. Lipseste sfirsitul. Textul se opreste la anul


1688. !titre f. 227 V 228 textul prezintd discontinuitate, lipsind o fad. Cf.
I. Crdciun si A. Ilie, Repertoriul... p. 157.
11. F. 285-322 v: Dumitrache melnicerul, Cronologia tabelard: 1215
1687>. Intre f. 321 422 textul prezinta discontinuitate, lipsind o fild.
Cf. I. Craciun si A. 1lie, Repertoriul..., p. 189.
insemndri: F. 103: Am scris eu Tudosie dascal de la Slimnic <Rimdicul
Sarat>, fevruarie 20 dni, leat 164". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 259.
Copeeta I-a si a II-a interioard: insemndri personale ale lui Dimitrie logofdt.
F. 181 v: Insemnare de la 1831 de hainele unei fet
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile i unele initiale shit scrise
cu rosu. Frontispicii in penip la f. 92 v, 103 v, 174 s.a. Din bibl. Colegiului
Sf. Sava, a carei stampild in fum este aplicatd pe f. 79, 154 V 159 v, 303
si 321 V. A apartinut lui Cezar Bolliac, a cdrui semndturd figure
la f. 160
si 182. Druit Academiei Romne de Alexandru Lapedatu, la `.
v. 1916.
4650 1781 (f. 30 "); 30 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 30 (f. 1 30);
32 x 22,5 cm.
F. 1: <Constantin Cantacuzino stolnicul>, Istoria Tarii Romdnevi dintru
inceput. Cf. I. CrAciun si A. flies, Repertoriul..., p. 163.
insemndri: F. 30 ": S-au prescris de Grigorie ierodiaconul din Episcopiia
Rimnicului, cu chieltuiala monahului Rafail. 1781". Cf. G. Strempel, Cophti...,
p. 92.
Coperta l interioard, sub un desen stingaci: Acest balaor este Wilt de...
Costache, cu zisa si invdtdtura a preasfintii sale chiriu, chir Pahomie, egu
menul Hur(ezului), ce s and acum in judet cu Iosif monah. Si I am fAcut
in oras<ul> Craiovii. Costache logofdt za divan. 1797, apr<ilie> 24".
Textul cu cerneald neagra. Titlul i initialele suit scrise cu rosu. Frontispiciu i initiald, artistic lucrate in aur la f. 1. LegAturd veche in carton si
cotor de piele. Ddruit Academiei Romdne de Alexandru Lapedatu la 25 nov.
1916.

4651

Sec. XIX (mijloe) ; 315 f.


f. 234 si 313 bis ; numerotalie veche cu cifre
romane i arabe diversil; 36 x 22 cm.
<Dr. C. Virnav, Scrieri diverse in lb. romdnd,si germane?). MentionAm:

1. F.

Politisch.

93 v: Das Frstenthum Moldau. Physiographisch-Stati tis h unit

2. F. 95 101: Meine Reise nach Sldnik im Jahre 1814.


3. F. 109 113 : Moldova in anul 1847 de Costachi Vdrnav, do tor de meditind.

4. F. 115-119
5. F. 120

: Veniturile ,si cheltuelcle tdrii pe anul 1848 .si 1819.


158 v: Caldtoria me de la Liov la Cerniluti i Liteni in anul 18(10

<fi> boala me.

6. F. 159 268 : 13 iuli 1865. Drumul la Dorna <de la Donna>, drumul la


Sarul Dornei <fi bura>.
7.

F. 270-273 v: qnsemindri de cdlatorie facute in Germania la K onigscvarth> .

8. F. 274-315: <Diferite note, .liste de prefuri, numere disparate de gazete


nemtefti, scrisori politice cu privire la evenimentele din vara anului 1857

s.a.>.

F. 3, 4 V '6 v, 69, 73, 75 v

76 V, 77 V

78v, 79 v

80 v, 94, 101 v

102 ,

103 108v, 113V-114v, 120-122', 149v-150", 196, 199 v 212', 232,


www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

80

246 v-249 v, 254 v 258 v, 259 v 260 v, 262 v-2C4 v, 265 v-267 v, 268 T269 v, 281 v--283, 311 albe.
Textele, cu eerneala neagra, sint scrise in alfabet de tran7itie 3 i lafin, pe

hirtii de diferite dimensiuni, Ms. constituit din hirtiile daruite Academie


Romane de familia Virnav, prin Teodor Rosetti, la 2 ian. 1920.
4652 Sec. XIX (mijloc) ; 16 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 16 (f. 1 16) ;
18 x 11 cm.
(Miscelaneu de literaturd populard).
1. F. 1 3: (Versuri). Inc.: Marita din Cisraigiu I Ma facu mare hagiu..."
2. F. 3: (Ghicitori).
3. F. 4 v 16 v: (Povestiri>. lostoriia <sic> unuia ovreiu. 1837.
Lipseste sfirsitul.

4653

Textul cu eerneald neagra. Din arh. It. col. D.A. Pappasoglu, donata Academiei Romane odala cu ms. de la Muzeul de Antichitati, in anul 1905.
1823 1825 (f. 164 v, 88 ; 245 f.; 15 x 9,5 cm.

<Acatistier).
1. F. 1 28 v: <Acastistul Maicii Domnului). Condace i icoase third preasfinta Neiscdtoare de Dumnezeu.
2. F. 29r-,: Tropariul Buneivestiri.
3. F. 30 62 v: Condacele i icoasele preasfintei Ndscdtoarei de Dumnezeu,
la Adormire.
4. F. 63 64: Rugdciune cdtrd Domnul nostru I isus Hristos inaintea icoaselor,

a sfintului Isaac Sirul.


5. F. 64 88 V: <Acatistul Mintuitorului>. Condace si icoase cdtrd Domnul
nostru lisus Hristos.
6. F. 89 113 v: (Acatistul Sfintei Crud.). Condace si icoase ale ppeasfintei
0.i de ()italic ficdtoarei Crucii Domnului nostru Iisus Hristos.
7. F. 114-138 v: <Acatistul sfintului loan Botezdtorul>. Condace si icoase
ale Sfintului, slavitului proroc, Thaintemergatorului ci Botezdtorului Joan.
Facerea sfintitului patriarh al Tarigradului, chir Isidor.
8. F. 139 165 v : (Acatistul sfintului Nicolae). Condacesi icoase a celui dintru
sling pdrintelui nostru ierarh .Nicolae, faceitoriul de minuni.
9. F. 166-200 v : <Acatistul sfintului Grigore Decapolitul). Condace gi icoa.se
ceitrd sfintul, preacuviosul, pdrintele nostru Grigorie Decapolit.

i icoase de laudd
Mira sfinta marea mucenild V arvara. La f. 203* v este inclus: Tropartu sfintului mucenic Platon.
insemnari: F. 201*-v: Aceste condace i icoase c5tr5. sfintul, preacuviosul,
pdrintele nostru Grigorie Decapolitul le-am gasit aieea, in sfinta Minastire

10. F. 202-244: <Acalistul sfintei Varvara). Condace

Bistrita, scrise, alcatuite si asazate, dupai cum sf:. vad, de dumnealui biv
vel gramatic Iordache Balsuca, moldovanu din orasul Iaii i are si mosie
in Moldova, la Joldesti, carele au lost surghiunit la aceasta manastire, de
mariia sa domnul Tarii Rumanesti, Costandin Ipsilant voeVod, dintr-o gresala ce au facut, fiind gramatic domnesc, 10 anii 1803, septemvrie. Si, aflindu-sa In surghiunie 9 luni, au scos aceste condace i icoase din viiata 30 canonul sfintului, potrivite foarte frumos".
F. 28 v, 61 v, 88 v, 112 v, 137 v, 164 v 201 v, avind schimbata numai data:

S-au scris in sfinta Manastire Bistrita <olteanli>, de Platon, 1825, aprilie 23".
F. 244 v: S-au scris in sfinta Manastire Distrita de Platon, nemtanu, 1825,
martie 9".

F. 244 v-245: Insemnari de stare civila ale lui loan Dobrotescu din anii
1840-1853.
F. 245 V: tnsemnare cu caracter gospodaresc.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rom5nesti

81

Textul ctl cerneala neagrd. Titlurile, initialele, indicatiunile tipiconale

si

insemndrile copistului sint scrise cu rosu. Leg; Aura veche in piele. Curnparat
de la Victoria Pupdzeanu, la 30 mart. 1984.

1870 (f. 250); 250 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 97-587 f. 1 248 ;
21 x 16,5 cm.
<Dr. Anastasie Fair, Botanica. Par lea a II-a. Fanerogamele>.
F. 155 alba.
Textul cu cerneala neagrd. Legatura veche in carton. Daruit. Academie
Romane de dr. Gheorghe Crainiceanu, la 23 apr. 1920.
4655 1786 (f. 2); 73 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 57 (f. 1 56 ;15,5 x
9,5 cm.
F. 1-2: Calentlariu, acum intii romdneste aseizat de pe cel sirbdsc pe limba
4654

runuineascd, ca intru 85 de ani sd slujascd. Ca mai intii la cel tiparnic era 100
de ani iar acum acei ani au trecut.si acum numai acesti 85 de ani mai slujasti
apoi aimintrele sd va schimba ca si cel slovinesc. lntr-acest chip au fost, fiind
de un astrolog la Kiev scos, de un mare dohtor muscal. S-au talmacit intr-acest,
chip, s-au izvodit Si precum s-au aflat de pre cel tiparit, cqa s-au si scris, la
anu Domnului 1765, int114, numcle lui Hristos, iar de la zidire lumii 7273.
s-au scris in zilele prealuminatului domn al Tarii Moldovii Joan Alicsandru
Mavrocordat voevod si in zilele mdrii sale ghindral Etimbergu, tn Cerniiuti,
let 7294, 1786. Si s-au scris acest Cdlindar de Gavril Galeri, dupd cum arata
veletu mai sus. S-au inceput a sd scrii in luna lui iul<ie> 7". Copistul mai
semneazd la f. 48, 55" si 67 ". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 72. Ms. cuprinde
un Zodier, un Grornovnic, un Trepetnic si o Pascalie.
tnsemndri: F. 21: Sa sa stie de cind au nins si au cdzut orna rhare, la marp. 137.
t<ie> 15, 1824. G. Galeri". Cf. Ilie Corfus,
F. 68: Sa sh tie de cind au fest finu<1> scu<rn>p si nu era de unde sa-I
cumpere. Si au zdcut vacile de limbare i oile. i moscali era tot la Moldova
si domn nu era la Esi. Mart<ie> 1809". Ibidem, p. 129.
F. 68 V: Sa sa stie de cind au fost (lei imparati la Cernauti, Frantis i Alexan
dru si au facut ccrngres. 1823, octomvrie. Gheorghii diiac". Ibidem, p. 91.
F. 70: Sri sS stie de cind s-au cutremurat pamintul, la 27 april, joi la 7 cea
suri. Anu 1822". Ibidern, p. 259.
F. 69-73"; Insemnari gospodaresti din anii 1787 1814.
Textul cu cerneald neagril. Unele colontitluri si iniiale sint scrise cu rwer,
Frontispicii stingace in penit la f. 8, 16, 35 s.a.,Viniete in penita la f. 9, 11 ",

15 s.a. Daruit Academiei Romane de Dimitrie Dan din Cernduti, la 7 mai


1920.

4656

1807 (f. 2); 90 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1


18,5 cm.

20 (f. 4

13 V) ; 23 x

F. 2: <Teologie pastorald>. Pastoralis, care cuprinde in sine purtarea preotului i datoriile lui cdtrd norod si inva(dturd a sluji sfintele taine cum sa cuvine,
la toatd treaba norodului, supt preaindltatul impdrat al romanilor, marele printipat al Ardealului Frani* al doile, cu voia celor mai man l. si blagosloveniia
preaosfintitului domnului domn Joan Bobb, vlddicul Fdgdrasului. Scrisd fri
Blaj de Petru Popovici-Petrideanul. Anul 1807.
Insemnari: F. 1, 89 " 90 ": Diverse chitanle i insemnari cu caracter administrativ, redactate in lb. latind si maghiard.

Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romne de arhiereul Iacov

Antonovici Birldcleanul, la 28 mai 1920.


4657 Sec. XX -(1923); 213 f.; 23 x 17,5 crn.
<G.T. Kirileanu, Insemndri politice din anul 1923>. Ms. a fost constituit din

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

82

file disparate aflate in arh. autorului. Textul, cu cernealb neagra, albastra


si creion este scris in lb. romana i franceza, pe hirtie de diferite dirnensiuni.
Din arh. G.T. Kirileanu, Klaruita Bibliotecii Academiei Romane de catre
nepoti, in anul 1962.
4658 Sec. XX (1924); 129 f.; 23 x 17,5 cm.
<G. T. Kirileanu, Insemnari politice din anul 1924), Ms. a fost constituit din

file disparate aflate in arh. autorului. Textul, cu cerneala neagra, albastra


si creion, este scris pe hirtii de diferite dimensiuni. Din arh. G.T. Kirileanu,
druita Bibliotecii Academiei Romane de catre nepoti, in anul 1962.
4659 Sec. XIX (1861 1862); 49 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1 13 (f. 2-9);
19 x 16,5 cm.
<Georgescu Christache, Elemente de istorie romand din epoca regalitaf ii pentru
trad. lor in lb. latind, si fragm. de gramaticd latind).
F. 28 v 31 sint ocupate de versuri de dragoste.

tnsemnari: F. 32: 1862, aprilie 1. II. Georgescu".


F. 49 v: Ianuarii 5. 1862. Georgescu Christache".
Coperta I exterioara: Tecst pentru traductiune latina. 1861. Georgescu
Christache".
Textul cu cerneala neagra i creion. Legatura veche lin carton.

Daruit Acadmiei Romane de C.D. Georgian, la 18 iun. 1920.


Sec. XIX (sfiNit); 127 f.; numerotatie veche cu cifre arabe i grecesti, diversa ; 21 x 17 cm.
<C.D. Georgian>, Antichitdti romane Partea civil, publicei si private'.
TextuP cu cerneala albastri. Legatura veche in carton. Daruit Academiei
Romane de C.D. G orgian, la 18 inn. 1920.
4661 Sec. XIX (sfirsit); 93 f. + f. 1 bis; 21 x 16,5 cm.
Dr. C.D. G orgian, Scrieri>.
1. F. 1 68: Note si observatiuni asupra limbii lui Titu Liviu.
F. 68" 88: albe.
2. F. 88 v 93 v: <Texte sanscrite nepublicate, aflate la Biblioteca imperialet
din Berlin. 1877).
Textele sint scrise cu cerneala albastra. Legatura veche in carton. Darult
Academiei Romane de C.D. Georgian, la 18 iun. 1920.
4662 Sec. XIX (a doua jumatate); 89 f. + f. 1 bis; nurnerotatie veche cu cifre
arabe diversa ; 34,5 x 21,5 cm.
cI. Eliade-Radulescu, Scricri>. Mentionam:
v_: 0 parte din Suvenirile unui Proscris.
1. F'. 1
2. F. 32 38 v: Dispozitiile si incerceirile mele de poezie (si de limba romdnd).
3. F. 39 49: G orgtu Lazar. La f. 47v-49: Cuvintare a lui G. Lazar la inscdunarea de mitropolit a lui Dionisiu Lupea <sic>. Autograf I. Eliade-Radulescu.
4. F. 49" 52: Daniel Tomescul.
F. 52v-53v, 72" 73v albe.
5. F. 54 55v: Oratie funebrd <la moartea lui fawn Vdceirescu>.
6. F. 56r V : <Panegiric pentru Grigore Brincoveanu>.
4660

7. 57r V

:
Vaca vdcluvei. Articol
8. F. 58: Citeva glurne.
9. F. 59r v, 62 r v: Anecdote preparatorie. Calul d-lui Gugumeinescul si ceitelul
lui telebi Alecu.
10. F. 59v- 61y: Mosia proprietarilor mosneni din comuna Flecdrenii, Articol.
11. F. 63-65: Mosta proprietarilor mosneni din comuna Blindusorii. Reluarea
articolului precedent, avind schimbata doar denumirea comunei.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor roma-I-testi

83

12. F. 66 72: Anecdote turcefti. Versiunea franceza a anecdotelor, In ms.

francez nr. 285 de la B.A.R.

13. F. 74 89": <Trad. fragmentard a unei nuvele frantuzefti, neidentificatd).


Textele sint scrise cu cerneala neagra i albastra. Din arh. I Eliade Radulescu,
claruita Bibliotecii Academiei Romane In anul 1953.
4663 1818 (f. 232') ; 233 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1 230 (f. 3 232 ;

33,5 x 23 cm.
<Minei pe luna decembrie>. Copie dupd ed. lui Chesarie episcopul, tipArita
la Rimnic in anul 1779. Pref ata lui Chesarie la f. 1 2. Cf. Bibl. rorn. ()eche 11,

co. 231-233, nr. 419.


Insemnari: F. 232: Slava, cinste

i inchinaciune lui Dumnezeu, celui in


Sfinta Troita slavit, carele mi-au ajutat dupa inceput de am ajuns i sfirsitul.

S-au inceput acest lucru la martie in 6 si au luat sfirsit la noemvrie in 4.

Mult doresc, cu adevdrat, cei inyaluiti pre mare de furtuna ca s dobindeasca


liniste buna, dard fard dO aseminare are scriitorul mai multa dorire de a ajunge
la a eartii savirsire. Tuturor pravoslavnicilor cetitori Cu umilinta ma rog eu.
smeritul ostenitoriu i prostul scriitoriu/SA fii gresalelor mete lesne ertatori/

Cci firea omeneascd/ Cit de mult sa se sileasca/Nu e cu putinta ca sa nu


greseascal, Decind cu greseala stramosascar.

F. 232": Aratare card iubitorii de Dumnezeu cetitori de catra prostul scriaori.


Dar poate s va parea cuiva, din cetitorii cei cunoscatori, ca s au facia vreo
schimbare a vreunii slujbe din cite sod cuprind in cartea aceasta a Innii lui
dechemvrie pre la yreun loc, atit la slujba praznicului Nasterii Domnului
nostru Iisus Hristos si la sfintii cei marl, cit si la sfintii cei mici, ce nu au tinere,
cum am zice la stihirile vecerniei, la litie si la stihovna, si la sdlne si troparele canoanelor la hyalite si-n seurt vreo micsorare a vreunui prolog, sau
vreo trcere alaturea a vreunui dint ce sS pomenste supt prolog, chid zice
intru aceasta zi sfintul c<utare> sau sfinta e<utare>. Si ea sa nu lungesc cuyintul, s va indoi ea s-au f5cut vreo indrazneala, ca me va lasa pre mine vrmea
poftorind iarasi pre acleasi deaca voi voi sa fac aducere aminte de toaLe
cite sa afla in earl e, apoi unul ca acela sa nu prgete a cauta Insusi izvodut:
Mineiul lunii lui dechemvrie, eel tiparit la anul de la Hristos 1779, in sfinta
Episcopie a Rimnicului i, infatisind negNsit, deplin sa va adeveri si pre mine

nu ma va osindi.

Cel ce cu osteneala scrisorii au fost insarcinat, tot acelasi o au si legat, Nicodim monahul din sfinta Monastire Calddrosani. 1818",
F. 233: Sa sa stie de eindu m-arnu bagat eu paracliser la biserica la
S<Lint,ii> Voivozi, la leat 1839, mai 12. Amu insemnat ea sa sa slit en, loan
Popoviciu ot Manastirea Tiganestilor".
F. 23311: Incercri de condei.
Textul, cu cerneala neagrd, este asezat pe cloud coloane. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunire tipiconale sint serise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1,3 si 29. Legatura veche in piele. Ddruit Academiei Romdne de
anticarul A. Zwiebel, la 25 iun. 1920.
4664 1759 (f. 1) 176 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice cu greseli i omisiuni:
2
176 (f. 2-172); 20 x 15 cm.
F. 1: Cu Dumnezeu incepem Ohtoih, intru carele sd afld slujba j rinduiala
celor 8 glasuri si cu alte orinduia<le> ce sd vor afla lnainte,scritndu-se de mtne
mai nue si synerit dascal Munteanu Vasilie de la Nernis-Jur < Jucul Nobil,
jud. Cluj>. Anii Domnului 1759, mai 17.
Insemnari: F. 176": Sfirsit ei... lui Dumnezeu multumita, ca ne au ajulat,
chip inceput, de am ajuns i sfirsit. Iara cei ce vi s-a intimplat a ceti, biocurati-va
in Domnul i ma <sic> veri ce gresale vet,i afla in slove sau in cu-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

84

vinte, indreptati cu duhul blindetelor, neimputindu-mi. Ca eu ca un neputincios rn-am nevoit, iar ca Un pacrIlos *tiu cd voi fi i smintit. Ca precum
iaste cu neputinp ornului a nu pacdtui, aa i scriitor a nu rdminea vinovat
In slava. Scris <-am eu> dascal<ul> Munteanu Vasilie de la Nemi* Juc, in
1739, iulie 5 zile. Si v'S poftese tuturor viatd fericitd". Cf. G. Strempel,

Copisti..., p.

156.

F. 1 liminara: Socoteli Mne*ti din Transilvania i incercdri de condei.


F. 1 liminaraY: tncercdri de condei.
Interiorul copertUor I *i II: tile cu texte rnonahale, copiaLe, chip toate aparentele la Manastirea Cernica, ce au slujit la repararea legiturii.
Textul cu cerneald neagrl. Titlurile. colontitlurile*i indicatiunile tipiconale
sint scrise cu ro*u. Chenar Iii penip la 1. 1. Frontispicii colorate la f. 12",
23", 82 *.a. Viniete colorate la 1. 23, 60y, 81' s.a. Legdturd veche in piele.
Cumparat la 25 iun. 1920. Provenient,d necunoscutd.
4665 Sec. XX (1925); 157 f.; 23 x 17,5 cm.
<G. T. Kirileanu, Insemnuri politice din anul 1925>: Ms. a fost constituit din
file disparate aflate in arh. autorului.
Textul cu cerneald. albastra. i creion este scris pe hirtii de diferite dimensiuni. Din arh. G. T. Kirileanu, clAruita Bibliotecii Academiei Romdne de

care nepoti, in anul 1962.


4666 Sec. XX (1926); 160 f.; 23 x 17,5 cm.

<G. T. kirileanu, Insenindri politice din anul 1926>. Ms. a fost constituit din
file disparate aflate in arh. autorului.
Textul, cu cerneald neagrd, albastra i creion este scris pe hirtii de diferite
dimensiuni. Din arh. G. T. Kirileanu diruitd Bibliotecii Academiei Romdne
de catre nepoti, in anul 1962.
4667 Sec. XX (1927); 132 f.; 23 x 17,5 cm.
<G. 'F. Kirileanu, Insemndri politice din anul 1927>. Ms. a fost constituit din
file disparate aflate in arh. autorului.
Textul, cu cerneala neartrd, albastr3 i creion este scris pe hirtii de diferite
dirnensiuni. Din arh. 0.T. Kirileanu, ddruitil Bibliotecii kcademiei Romdne
de cdtre nepoti, in anul 1962.
4668 Sec. XX (Inceput) ; 477 f. numerot a(ie veche cu cifre romane arabe, diversd:
13 x 19,5 cm (format oblong),
F. 1: Glosar de cuvinte dialectale culese din Moldova. Bucovina si Basarabia
de Vasile D. Moisiu, <Literele A si B>
F. 2 18 pirprind Ldmuriri cu privire la elaborarea glosarulu .
Textul cu cerneald albastrd *i neagri. Ddruit Acaderniei Roma.ne de autor,
la 11 aug. 1920.
4669

Sec. XX (inceput); 622 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 461-1072


(f. 3-622); 13 x 19,5 cm (format oblong).

<Glosar de cuvinte dialectale culese din Moldova, Bucovina si Basarabia de


Vasile D. Moisiu. Litera C>.
Textul cu cerneald albastrd i neagra. Ddruit Acaderniei Rorndne de autor,
la 11 aug. 1920.
4670

Sec. XX (1nceput); 593 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1073-1257


(f. 3 191); 13 x 19,5 cm. (format oblong)..

<Glosar de cuvinte dialectale culese din Moldova, Bucovina si Basarabia de

Vasile D. Moisiu. Literele DH>.

Textul cu cerneald albastrd i neagrd. Ddruit Academiei Romdne de autor.

la 11 aug. 1920.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti


4671

85

Sec. XX (inceput); 651 f. 13 x 19,5 cm. (format oblong).

<Glosar de cuvinte dialectale culese din Moldova, Bucomna i Basarabta de

V asile D. Moisiu. Literele I A >.


Textul cu cerneala albastra i neagra. Daruit Academiei Romane de autor,
la 11 aug. 1920.
1672 Sec. XX (inceput) 755 f.; 13 x 19,5 cm (format oblong .
(Glosar de cuvinte dialectale culese din Moldova, Bucovina si Basarabta de

Vasile D. Moisiu. Literele 0S).

Textul cu cerneala albastra i neagra. Daruit Acaderniei Romane de autor,


la 11 aug. 1920.
4673 Sec. XX (inceput); 615 f.; 13 x 19,5 cm. (format oblong).
(Glosar de cuvinte dialectale culese din Moldova, Bucovina si Basarabta de
V asile D. Moisiu, Literele S Z>.
Textul CU cerneala albastril i neagra. Daruit Academiei Romane de autor,

la 11 aug. 1920.

4674

f. 147): 211 f.; nurnerotatie veche cu cifre arabe i chirilice, div.rsa;


18,5 x 14 cm.
1756

<Aliscelaneu>.

1. F. 1-147: <Minunile Mdicii Domnului>. Lipseste inceputul, iar intre


f. 1v-2, 22-23, 26v-27, 102"-103, 111 112 textul pr zinta discontinuitate, lipsind file.
2. F. 147r V : <Tilcuiri ale sfintului -loan Zlatoust la psalmul 139> .
3. F. 148 193: <Povestiri canone fi .apocrife cu privire la, A oul Testament>,

4. F. 194-211: (Fragm. din istoria Romei antice, de la intemeiere pina la


domnia lui Titus>. Lipseste sfirsitul.

Insemnari: F. 147: Az pisah, rucoiu, brenoiu, mnogogresnii pop<a> Chirita


ot Craiova. Avg. 1 dni, 7264" <-= Am scris eu, cu mina de tarma, multpacatosul popa Chirita din Craiova. August 1 zi, 1756>.
F. 193": Az pisah pop(a> Chiri)a ot Craiova mnogogreasnic. Avt. 12, 7264"
<--= Am scris eu popa Chirita. din Craiova, mullpacalosul. August 12, 1750.
Cf. G. Strempel, Copisti.
p. 28.

F. 6-16: Adevar, pina aicea a sfintli sale au fost, iar acum mi-au daruit-o
mie, ca sa-mi fie pentru citit i pentru trecirea d vreme. i pentru aceasta
am fnsemnat aicea ca d acum sa sa stie... la leat 1759, sept(emvrie)25".
F. 30: Aceasta carticica este a parintelui potropopului Radu de la Cdpsuna"?
<jud. Dimbovita>.
F. 44-58: Aceast carte cu Minunile Maichii Precistii este a mea, cumparata de mine de la uncheas Stan ot Teisani? <jud. Dolj>. Si am scrisu ca
sa sa stie. Ier<omonah> Radu, proig<umen> Capsuneanu. Iar cine s-ar ispiti
sa o piteasca, sa fie suptu <blestemul celor 318> sf. parinti".
F. 56: Dechemv<rie> 22. Raducanul logofat ot Tatarasti 1779".
F. 56: Aceasta carte este a mea. Ier<omonah> Radu, proig<umen> Cappnetnu".
F. 53: Si am citit i eu pe acest Otsenic de multe ori". Semnatura indescifrabila.
F. 109, 193: Insemnari de stare civila din anul 1837.
F. 114: Calinescu Mateiu".

F. 133-134: Eu Dumitrache ot S<finta> Vineri".


F. 147: I S5. sa tie de and cu Inecu. Lest 1837, la iul<i>e 24".
II De cind au inceput d<umnealui> Iliiad vrajba cu ciocoii. Leat 1848".
III Cind au ars Bucurestii, 1847, in zioa de Pasti".
F. 155v-157: Aceasta sfinta carte este a lui popei Gheor<ghe>"

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

86

F. 21' 22, 24, 26r ", 45", 63v, 64", 65, 115 117, 123', 129, 132' 133", 159
160', 163r ", 190v 191, 199 205": Incercari de condei.
Textul cu cerneal neagrii. Peceti inelare in fum, sau imprimri de monezi
vechi ? la f. 50 si 73' Cumparat de la anticarul Herman Pach, la 12 aug. 1920.
4675 Sec. XIX (cca '1830-1832) ; 189 f. ; 15,5 x 10,5 cm.
<Miscelaneu>.
1. F. 1 5: <Bucear>. Text fragmentar.

2. F. 5"-181": <Ceaslov>.
3. F. 181" 185'1 <Oratii de nuntd>.
Insemnari: F. 1": Leaf. 1830, mart<ie> 19, cind au venit Neculae ... Ungureanului la scoa14. Eu dascal<ul> Radu Cret,u1<escu>. Este copistul ms.
F. 7: Am insemnat leatul de cind au intrat Neculae In scoala la mine spre
inviitatura cartii. Am ardtat mai jos anume, leat 1830, mart<ie>19".

F. 97": I Anu 1827 de la venerea muscalelor, cei de acum la martie 10".


II. Incercari de condei.

F. 98: Concept de porunca. din 18 februarie 1831, pentru trimiterea unui mum-

basir in jud. Ilfov, care sa cerceteze zapciii.


F. 186 189": Socoteli banesti, incercari de condei s.a.
F. 189v: Si am scris eu dascal<ul> Radu ot Cretul<esti>".
F. 187": Adeca de la venirea lui Tudor si a hi Epselantu am aratat aice, la
1821".

Interiorul copertilor I si II: Fragmente cu caracter judecatoresc folosite la


repararea legaturii.
Textul cu cerneala neagrd. Legatura veche In scoarte de lepn i piele. Cumparat de la ianticarul Herman Pach, la 12 aug. 1920.
4676 Sec. XX (1917 1918); 39 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversa ; 34 X
20,5 cm.
<Scrieri literare si politice din timpul prirnului rdzboi mondial>. Mentiondm
titlurile: Fichr (f. 1 3") ; Un martir (f. 4 7); Inedtatorul. (f. 7` 11') ;
Eroul unui timp trecut, sau omul cu piciorul de cauciuc (f. 12 16') ; Ref ugiati
Sceneta (f. 18'22") ; Model pentru un articol Eroii nostri". Scenetd (f. 23 25) ;
Pentru neantt De ce Romania nu puma urma altd cale (f. 26 39). Ms. nu sint
semnate i nici n-a putut fi identificat autorul bor.
F. 17 alba.

Insemndri: F. 16": I Scrisa. la Birlad. 20.111.1917".


II Un tovards al scrisului felicitd pe autor, care a anticipat i cristalizat de
minune societatea viitoare. 13 aprilie 1917.
Pe front (Pralea), <jud. Bacau>".
F. 26, de mina lui I. Bianu ; 1 april 1918 primitd. Circuld In mai multe exernplare manu,scrise prin Bucuresti. Brosura publicata la Iasi in 1918. Tipografia
Dacia". Petra Iliescu. 24 pagine".
Textele cu cerneala neagra. Intrate in col. Academiei Romane la 13 iul. 1920.
Provenienta necunoscuta.
4677 Sec. XX (1928) ; 117 f. ; 23 x 17,5 cm.
<G. T. Kirileanu, Insemnari politice din anul 1928>. Ms. a fost constituit din
file disparate aflate in arh. autorului.
Textul, cu cerneald albastrd, neagra i creion este scris pe hirtie de diferite
dimensiuni. Din arh. G. T. Kirileanu, druita Bibliotecii Academiei Roma.ne
de catre nepoti, In anul 1962.
4678 1881 (f. 189').; 189 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-378 (f. 1-189y);
34 x 21 cm.
<Arheologie biblicd. Curs tinut la Facultatea de Teologie din Cernduti>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

87

tnsemndri: F. 189":Finis coronat opus. Arch Odiacon> Gher<asim> G. Timus.


1881 mai 6".

F. 1 liminard, de mina lui I. Bianu: Facultatea de Teologie de la Universi


tatea din Cernduti. Curs de Archeologia Biblicd ascultat de G. Timu5, fost
episcop de Arges".
Textul cu cernead albastrd i neagra. Legsturd veche In carton.
Cumparat de la I. Theodorovici, in iun. 1920.
4679 1882 (f. 93') ; 20 x 16,5 cm.

<Curs de Istoria Noului Testament finut la Facultatea de Teologie din Cernauti


Note de curs luate de Gherasim 7 imus, fost episcop al Argesului>.

insemndri: F. 63: Fine. 1881, oct(omvrie> 15. Archid(iacon> G. Timus".


F. 93v: Fine. 1882, apriel 15. G. Timus".

Coperta I exterioard: An II. 1881. Introducere speciald in artile Test<amentului> Nou. Facult<atea) theolOgie>. Cernduti. G. Timus".

Textul cu cerneald neagr. LegAturd veche in carton. Cumparat de la I.


Theodorovici, In iun. 1920.
4680 Sec. XX (1929) ; 81 f.; 23 x 17,5 cm.
0. T. Kirileanu, Insenineiri politice din anal I929>. Ms. a fost constituit din
file disparate, aflate in arh. autorului.

Textul este scris cu creionul, cerneald neagrd i albastra., pe hirte de diferite


dimensiuni. Din arh. G. T. Kirileanu, ddruitd Bibliotecii Academiei Romfine
de catre nepoti, in anul 1962.
4681 Sec. XIX (mijloc); 7 f ; 26,5 x 20 cm.
<Album de facsimile dupd sernncituri de personalitdfi din istoria Moldovei,
Tdrii Romdnesti, .Rusiei si Poloniei, util studiilor de paleografie>.
extele cu cerneald neagra i rAddcinie. Druit Academiei Romne de Ministerul Instructiunii Publice in sept. 1920.
4682 Sec. XX (1930-1933) ; 202 f. ; 23 x 17,5 cm.
<G. T. Kirileanu, Insemndri poLitice din anii 1930 1933>. Ms. a fost constituit
din file disparate, aflate in arh. autorului.
Textul, este scris cu cerneald albastrd, neagrd i creion, pe hIrtie de diferite
dimensiuni. Din arh. G. T. Kirileanu, ddruita Bibliotecii Academiei Romne
de ditre nepoti, in anul 1962.
4683 1788 (f. 6") ; 54 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, diversd; 17,5 x 11 cm.
<Miscelaneu religios>.

1. F. 1 6": (Teologie pastorald>. Text frag. Lipseste inceputul.


2. F. 9"-54": <Liturgica bisericii ortodoxe>. Didascalie sau invdtdturd cdtrd
preoli i Mira diiaconi.

Lipseste sfirsitul. F. 7-9 cuprind prefata patriarhului Calinic, patriarhul


Tarigradului, care preoti.
Insemndri: F. 6": .. .Destul imi iaste de la partea cea iubitoare de pravo-

slavia ertarii cei dorite a ma invrednici Intru cite i eu ca un om voi fi gresit.


Tuturor smerit doritori de spasenie, d<asca>l Radul Duma, cint<aret> biser(icii> Brasov<ului>. Brasov, 1788, septemvrie 15". Este copistul ms. Textul
cu cerneala radacinie i neagra. Unele titluri, initiale i colontitlurile sint
scrise cu rosu. Cumparat de la V. Lupea, la 25 nov. 1971.
4684 1717 (f. 268); 269 f., minus fila 187, omisa la numerotat ; numerotatie veche

cu cifre chirilice, cu lipsuri: 30-206 (f. 1-185); 18 x 13,5 cm.

(Ceaslov). Lipsesc 30 f. de la Inceput. Intre f. 8v-9 textul preiinta disconti-

nuitate, lipsind o fila.

Insemndri: F. 268: Scris-am eu popa Flora aceast carte anume Ceasoslov,

www.dacoromanica.ro

88

B.A.R. 4414-5920
chid sedeam in sat in Cheresig <jud. Bihor>, In anii de la Nasterea lui Hristos
1717, meseta dechemvrie 23".
F. 26e: Insemnare greu lizibila,nedatata, cu privire la cumpararea manuscrisului (?)

F. 107: Scris-am eu Popovici Toader din Dusesti <jud. Bihor> In cartea


aceasta, cind au dat Stefan lui popa Jurjoai derept 2 (?) mareesi, in anul 1796".

F. 135"-137": Aceasta carte este a lui Popovici Flore. 1831.


Preacinstitului domn Gherasim... I831"(?)
F. 210: Aceasta carte iaste a liii Vasilii Popovici".

F. 245"; Inalt preosfintiea sa Gherasim Rata episcopul Aradului Enopoliei,


Orazii Mari si a altor part.i".
F. 185v: Insemnare despre slova pascaliei.
F. 269: Incercari de condei.
Textul Lste scris cu cerneala neagril si radacinie. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunile tipiconale, scrise cu rosu, sint decolorate de vreme.
Cumparat de la prof. Atanasie Popa din Cluj, la 1 inn. 1972.
4685 Sec. XVIII (sfirsit); 4 f.; 26,5 x 20,5 cm.
<Omilie>. 1nvdtaturd. A 8-a saptdmind dupd Rusale. Lipseste sfirsitul.
extul, cu cerneala neagra, provine din vechiul ms. cu aceasta cota, desmembrat. Cumparat de la Alexandrina N. Hodos, la 22 iun. 1920.
4686 1870 (f. 23) ; 23 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-43 (f. 1 23) ; 34 x
20,5 cm.
F. 1: Dr. Iosif Hodos>, Scoalele la romdni. lnceputul, istoria ci starea lor de
astazi.

Insemnari: F. 23: Scris-am in Baia de Cris. 1870. Dr. IIodosiu". F. 23":


Inceputul scoalelor la romani, scrisu de Dr. I. H. 1870. Ca discursu amu redtutu unele passagie In adunarea Associatiunei Transilvane ce s-a tinutu In
Simleu la 4-5 augustu 1878".

Textul cu cernealaneagra. Cumparat de la Alexandrina N. Bodo*, la 22 iun.

1920.
4687

Sec. XVII XIX ; 9 f.; 34 x 21,5 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1: Evanghelia de la loan, Cap. 20, v. 19-2,5, scrisd in lb. latind cis


caractere chirilice de Stan preotul, la 9 aprilie 1805>.
2. F. 2r ": <Omilie pe tema sfinteniei icoanelor>. Text fragmentar de la Inceputtil sec. XVII.
3. F. 3r ": <Euthirnie Zigabinos, Adaos la Tilcul Evangheliilor al lui Theofilact
arhiepiscopul Bulgariei, scris la 30 apr. 1820, de Romano arhimandrit de la

Mitropolie>.
4, F. 4: <Descintec>.

5. F. 5: < 4dresd a Ministerului Afacerilor Streine a Tdrii Romanesti din


1 febr. 1860, semnatd de V. Alecsandri, cdtre consulul general al Austriei la
Bucuresti, in legiiturd cu probleme negustoresti>. Textul in lb. franceza.
6. F. 6 9": <Facsimilele semndturilor membrilor Obisnuitei Obstesti Adundri
a Tdrii Romdnesti din anul 1846).

Text imprimat. Ms. constituit din fragm. de provenienta diversa, intrate in


col. Academiei Romane In lunile apr.-nov. 1928.
4688

(f. 33); 41 f.; 39,5 x 24,5 cm.


<J. J. Rousseau>, Contractulu sociale seau principiuri de dreptulu politica
traclus de Iosif Hodos>. Text fragmentar.
Itnsemnari: F. 33: Wienna, 13 august 1851. Joseph Hodosiu".
Textul cu cerneala neagra. Cumparat de la Alexandrina N. Hodos, Ia 22 iun.
1851

1920.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romaneti


4689

89

Sec. XIX (a doua jumatate); 119 f.; 21 x 16 cm.

F. 1: Balade poporale romdne, adunate de S. Fl. Marian. Mentionam titlu


(f. 3); Craiul Si sora sa (1. 4 ; Georgies
rile: Boa la din dragoste (f. 2); V

(f. 6, 17, 23) ; Todirean (f. 13, 21, 27) ; Ado lean (f. 14) ; Todiras f. 15, 26, 64 ;
Gheorghe (1. 18) ; <Ion, fecior de strb (f. 19)); Todirel (f. 25) ; Smeul (f. 28);

Smeul si fata (f. 30, 32); Fratele i sora (f. 31) ; Miorita (f. 35) ; Din sfitztul

Jlie (f. 36); Nevasta vindutd (1. 37); V dleanul (f. 39); Lelita priincioasd (f. 40);
Pdcdlitul (f. 41) ; Sfatul marnei (f. 42 ; Bogatul si sdracul (f. 43, 54) ; Grua
f. 46); Ghiorghitti (f. 47); Velean (f. 50); Luca Calinestilor (f. 57)); Cintecul
tilhariului (f. 58); <Balada Vilcului (f. 60) ; Balada fetii sdrace (f. 61)> ;
Voinicii ardelenesti (f. 62); Nevasta n temnitd f. 65); Bleistdmul (f. 66) ;(1)tnglt

Mures, pingd Tisd (f. 67)); <Frunzioard, perisor (f. 69)); <Frunzd verde,
stdjerel (f. 70)); Velcan I. 71); <Cind eram tindr voinic (f , 74)); Miorita

(f. 75) ; .Novac si fiul vitt Grue (f. 77); Grue si Novae (f. 81 ; Grue (f. 82);
Baba Novae (f. 90); <Frunzulutd cadalrna (f. 94); <Srneul gi fata f. 96 ;
<Voinicul i prunca (f. 98 >; Balada cdtanei (f. 99")); <Balada fetii mdritaid
dupd bdtrin (1. 100)); Radul (f. 101); <Balada mindrii parasite t. 102, 105 );
Voinicul i murgul (f. 103) ; <Balada lui Bdlan (f. 104)); <Balada nevestei
vindute (f. 106, 118)); <Balada fetei Inselate f. 107)); <Balada flacatilui
fermecat (f. 108)); V asilicd (1. 1101; <Balada mortii (f. 111)); Toader (f. 112);

Ion al Pietrarului (f. 113); <Balada murgului (f. 114); (Doine de dragoste
f. 115

117v)).

Baladele sint culese din Bucovina si Transilvania i transcrise de folclorist.


Textele sint scrise cu c.rneald neagr. CumOrat de la prof. Mihail arilut7n
din Suceava, ginerele lui S. Fl. Marian, la 1 mart. 1969.
4690 Sec. XIX (a doua jumiltate); 99 1. + 1. 97 bis; 21 x 16 cm.
<Poesii populare din Bucovina adunate de S. Fl. Marian>. Mentionnn titlurile:
Catrinao (1. 1); Vedrusca (1. 2); Fata Sandului (1. 4); Jian (1. 5); Baldnel f. 6);
Maas (f. 7); Vasiniuc (1. 8); Cosasul (f. 9); Draguta inselatd (f. 10) ; Molidul
(f. 11); Blitsteinzul (f. 12); Tudor (f. 13); Bleistdmul (f. 15) ; I nelul gi naframa

(f. 16) ; Velinas (f. 17) ; Fata Sandului( f. 18 ; Nevasta vidnutai (f. 19) Blastamul
(f. 21) ; Moartea (f. 22) ; Vilcul (f. 23) ; Ciuma (f. 24); Balada din Mitocul
Dragomirnei (1. 25) ; Toader (f. 26) ; Baladd din llisesti (f. 27); Valcan f. 28);

Voinicii ardelenesti (f. 29) ; Fratele si sora (f. 30) ; Nevasta de vtnzare (f. 31);
Toma De Alimos (f. 32); Beildnel (f. 33) ; Vilcul (1. 34) ; Corbea (f. 35) ; Drdgr4a sireatd (f. 36); Drciguta insalatd (f. 37); Vasilicd f. 38); Blastdmul f. 39 ;
Murgul ..(f. 40) ; I nelul (f. 41) ; Velea (f. 42) ; Gheorghies (f. 43); Vticu f.44)

Iovitd (f .45); Mateiu i sirba (f. 49): Badiul (f. 50 ; Fata sirbului f. 54) ;
Gheorghita (f. 55); Drdguta insalatd (f. 56) ; Puii rindunelet (1. 57);

Bldstniul maicii (f. 58) ; Surorile (f. 59) ; Fata .,Sandrului (f. 60); Gheorghies
(f. 61) ; Ion (f. 62); Voinicul bolnav (f. 63) ; Gheorghies (f. 64) ; Nevasta fugita
(f. 65) ; Dragalina (f. 66) ; Vilcul (f. 67) ; Blasteimul (f. 68) ; Puti cucului
(f. 69); Drciguta inscilatd (f. 70 ; Voinicul la-inchisoare (f. 71, 74) ; Corbea
(f. 72); Puii rindunelei (f. 75); Despdrtirea (f. 76); V oinicul (f. 77); Desprttrea
(f. 78); Bobita sau Ccildloria mortului (f. 79); Ilinca (f. 81); Turcul fi nevasta
(f. 82) ; Vilcul (f. 84) ; Fratii (f. 85) ; Despdrtirea (f. 86) ; Drgitta Inselattt
(f . 87); Strdinul (f. 88); Gheorghe a Popii (f. 89); Serpii )(f. 90); Voznicit
ardelenesti (f. 91); Vilcul (f. 93); Nevasta fugitd (f. 95); Jijioara (f. 95); Dochtta
(f. 97).

Textele stilt transcrise de folclorist cu cernealri neagrA. CumpArat de la prof.


Mihail Carhusu din Suceava, ginerele lui S. Fl. Marian, la 1 mart. 1969.
4691 Sec. XIX (a doua jurnState); 138 1.; 21 x 16 cm.
<Poezii populare din Bucovina qi Transilvania, adunate de S. Fl. Marian>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

90

Mention Am titlurile: <Frunzd verde nicorete (1.1)); <Pe ulita armeneasca


(f. 2,67) ; <Frunzulita clocotici (f. 3)); <Frunza verde de cicoare (f. 4)); <Busuioc

mindru-n cdrare (f. 6)); <Pe cel deal, pe cel colnic (f. 7)); <Petrisor (f. 8));
Busuioc (f. 10); <Blasteimul maichii (f. 12)); Vilcul (f. 14); <Frunza verde
toporas (f. 17)); Stefeinucci (f. 18) ; Petrisor (f. 19); Jian (f. 20); Ingheata apa
Prutului (f. 21) <Frunza verde de-alunica (f. 23)); <Pe cel deal, pe colnicel

(f. 24)); <Frunza verde clocotici (f. 25)); <Frunzulita earbd data (f. 26)) ; <Frunzulita mintd creald (f. 27)); <Stanciu (f. 28); Turcul si murgul (f. 29) ; <Frunza
verde rug de mure (f. 30)); <Pe din jos de Tirndvild (f. 31)); <Dar tuned multd

esti lungd (f. 32)); Nevasta fugard (f. 33, 68) ; Taranul si ciocoiul (f. 36) ;
Vdleanul (f. 38) ; <Frunza verde rozmalin (f. 39) ; <Frunza verde IM pelin
(f. 40)); <Era un fecior de om bogat (f. 41)); <Pe cel deal de codru verde
(f. 42)>; <Frunzei verde odolean (f. 43)); Vilcul (f. 44); Toderean (f. 46) ;
<Gheorghe (f. 47)); (Petre (f. 48)); <Balada fetii parasite (f. 49)); <Cununia
intre frati (f. 50)); Puii coarbei (f. 51) ; <Busuioc de pe mdlin. (f. 52)); Jian
(f. 53); Catincula popii (f. 54); <Luncd, furled, vale-adincd (f. 55)); <Pe cel
munte verde (f. 56)); <Femeia vindutd (f. 57'));Fata bradului (f. 58); Nevasia
fugita (f. 59) ; Fata Sandului (f. 60) Ilincula Banului (f. 61) ; <Nevasta vindutd
(f. 62)); Neagra Negrutii (f. 63) ; <Supt umbra de stdjerel (f. 64)); <Frunzd
verde 4e alun (f. 65)>; <Cununie intre frati (f. 66)); Dochita (f. 69) Calugarii
(f. 70v); Vdlecinul (f. 72) <Ana Banului (f. 74)>; Vdlean (f. 75); <Fost-a
fost un crclisor (f. 76)); Vellean)(f. 77); <Boala din dragoste (f. 78)); <Colo-n
deal la Manacel (f. 79)); <Frunzd verde alunica (f. 80)); <Taci badita, nu mai

zice (f. 81)); <La feigiidaul cel de peatra (f. 82)); <Cite card cu povoard (f. 83));
Murgulsi turcul (f. 85) ; Turcul (f. 86); Frunzd verde stejerel (f. 87)); Voichila
(f. 88); Craiul codrului (f. 90) ; Copila pribegita (f. 91) ; <Balada murgului

(f. 92)); <Du-te dor la fintanita (f. 93)); <Am intrat asard-n casd (f. 94));
<Cit Ii muntele de mare (f. 95)); Voinicul i murgul (f. 96) ; <Asta sard penserat (f. 97)); Tire (f. 99); <Rindunica, rindunea (f. 100)); <Legea lui
de om bogat (f. 101)); <Ie-ma, bdifd, cu tine (f. 102)); <Frunz verde solzi
de peste (f. 103)); <Ma scol joia demineata (f. 104)); <Tu te duci, bddita
duci (f. 105)); <Frunza verde si-o suroand (f. 106)); <Frunzd verde un burete
(f. 107)); <Mdmula cind m-o nascut (f. 110)); Marghiolita (f. 111) ; Bradul
(f. 112); <Vine/ bade si ma ia (f. 117)); <Mei suii pe culme-n deal (f. 118));
<Fa-ma, Doamne, ce mi-i face (f. 119)); Cintecul lui Bujor (f. 120) ; Bujor
(f. 122); Jian (f. 123); <Frunzd verde leului (f. 124)>; Rindunelele (f 125);
Orfana din strdincitate (f. 126) ; Despartirea (f. 127); <Dumbravild grasa (f. 128);
Cuza (f. 129) ;<Mai vdzut-ai om pe lume (f.130));<Sa pi/ dragd turturea (f. 131));

<Frunzisoard nucil saca (f. 132)); <Frunzisoard lemn de nuc (f. 133)); (Maica
n-ai mai fi iertata (f. 134)); <Am s ieu drumul de-a lungu (f. 135)); <Catd

maica, cui ma dai (f. 136)); <Hai lelita sd fugim (f. 137)); Dorul (f. 138).
Cu putine exceptii, textele sint transcrise de folclorist cu cerneald neagra.
Cumparat de /a prof. Mihai Crdusu din Suceava, ginerele lui S. Fl. Marian,
la 1 mart. 1969.
4692 Sec. XX (1916-1918); 77 f.; numerotatie i paginatie veche cu cifre arabe
diversa.; 33,5 x 21 cm.
<Miscelaneu de insemndri politice, militare f.a. din timpul primului rdzboi
mondial). Mentiondm:
1. F. 2-7: <Insemnliri privitoare la politica guvernului de la Iasi, chestiunea
Basarabiei, pacea separata
2. F. 8-17: <Consemndri, rapoarte f.a. cu privire la starea armatei rotridne
din 24 decembrie 1917 etc., in lb. germand ci maghiard).

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

91

3. F. 18-21, 59-72: (Relatarea cascitoriei lui Carol de Hohenzollern cu Zizi


Lambrino>.

4. F. 22 29", 33-35: <Jnsemnri tactice aprecieri ale unui ofiter participant


la luptele din Dobrogea, [acute pe*eren>.
5. G. 36 45: Octavian Goga st opera sa. Conferinp. tinuta In timpul rdzbo
iului. Text dactilografiat.
6. F. 46-58: <Insemndri militare ale unui ofiter, din primele zile ale campaniei
din Transilvania : august 1916>.
7. F. 73-77: <Raport semnat Nicolaevici, datat 24 august 1918 si intitulat:
Situatia in Moldova>.
Textele sint scrise cu cernealiTi neagrb, creion, dactilo, pe birth de diferite
slienensiuni. Daruit Academiei Romane de I. Bianu, la 9 nov. 1920.
4693 Sec. XIX (a dona jumMate); 118 f.; 21 x 16 cm.
<Poezii populare din Bucovina si Transilvania, adunate de S. Fl. Marian>.
Mentionam titlurile: Pornirea lui Napoleon la Sant-Elena f. 2); Adaos la
Cltiralina (f. 4); Pdhdrele de cristal f. 5)); (Frunza verde iarbei mare (f. 7 > ;
Ionied Darie (f. 9); <Valean f. 11 > ; <Darie f. 13 > ; <Turca f. 14)); <Frunzd
verde doi bani mari (f. 15, 37 ; Condrea f. 16 ; <Cind eram numai de o
hind (f. 17)); <Am fost una la mama f. 18)); <Braclanel tdiat de sus (f. 19 > ;
<Peste deal, peste cimpie f. 20)); <Asa-mi vine uneori (f. 21)); <Nu stiu,
Doamne, ce-as mai face (f. 22 ); <Fa-ma, Doatnne, ce me i face (f. 23 >;
<Bade, dorul tau si al meu (f. 24)); Unita uritelor f. 25 ; Bldstdmul cal tgarului
(f. 27); Voinicul fdrmecat (f. 28 ; (Vai de mine, ce-am s fac f. 29)); <Sus
la naltul ceriului (1. 30 > ; <La greu coboris (f. 31 ; Voinicul si dragula (f. 32);
Frunzulitd par uscat (1. 33) ; <Sus la naltul ceriului f. 34 > ; Voinical bolnav
(f. 38) ; Bolnavul din iubire (F. 39) ; Nevasta blastamatai (f. 40 <Harnicuta
mea femee (f. 40); Codrean f. 42 ; Sora otravitoare (f. 52 ; (Pe sub vale,
pe sub coastd (F. 54 > ; Piritea (f. 55 ; Fata generariului (f. 60 ; Puiul minunelei
(f. 61) ; Ghiorghies (f. 62 ; Preoteasa $i preotul (f. 63 ; (Frunzd verde de-alior
(f. 64)); (Pe dealurile delunr,ate (f. 66 > ; Bradul F. 67) ; Georgiesu fecior de
greu (f. 67); <Sub o poald de codru verde (f. 68 > ; V outwit codrulut (f. 69 ;
(Frbtnzuleana pelinitd (f. 71 > ; <Frunzuligi de alior (f. 72)); <Paseruicd,
paserea (f. 73)) ;< Frunzd verde trei molizi (f. 74 > ; (Cinta cucul sus pe nue
(1. 75)); Todirel (f. 76) ; Dunarea (f. 77) ; Ana Ardeleana (f. 78 ; Fata Banului
(f. 80) ; Dochita fiica Sandului (f. 83); Grue (f. 85) ; Calapod (f. 89) ; Fata
Sandului (f. 91) ; Nedelea (1. 92 ; Turcul si murgul (1. 94); <Sus in deal codru
haeste (f. 95)); Unghiatti apa pe vale (f. 96)); <Hai sa bent, ca bani avem
(1. 98)); <La mijlocul codrului (f. 100)); Jianu f. 101); Ghiorghies a popii
f. 102) ; <Pe drurnul cel pardsit (f. 104)); <Pe muntele cel mai mare (f. 105));
Negruta (f. 106) ; Calul 1 ancului (f. 107); <Pe din jos de cea gradind (f. 108 > ;
Calapod paharnicul (f. 109, 117); (Pintre vii, pintre sevii (f. 111); (Frunza,
trei lalele (f. 112)); Voinicii ardilenesti (f. 113) ; .,Serpii (f. 115 ; <Dragu nenti
vita nenii (f. 116)).
Textele sint transcrise, in majoritatea lor, de folclorist cu cerneal neagra.

Cumparat de la prof. Carbusu din Suceava, ginerele lui S. Fl. Marian, la


1 mart. 1969.

4694

Sec. XVIII (mijloc); 27 f.; paginatie veche cu cifre arabe; 9 62 f. 1-27' ;

28 x 17 cm.

<Radu Popescu, Istoriile domnilor Tdrii Romdnesti>. Text Iragmentar f1rS


inceput i sfirsit. Cuprinde istoriile de la inceputul domniei lui Radu Negru
si pind la anul 1517.
Textul este scris cu cerneala. neagr. Din bibl. lui $1-faii D. Gredanu. Cump5rat de la B. Wallenstein, la 16 iun. 1969.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

92

4695

Sec. XIX (a doua jumdtate); 74 f.; 21 x 16,5 cm.

<Poezii populare din Bucovina si Transilvania, adunare de S. Fl. Martan>.


Mentiondm titlurile: <Dragu nenii, vita nenii)(f. 1)); Bobita (f. 2); Ilianca
(f. 4); Corbea (f. 5); Voinicul bolnav f. 7) Craiul si sora sa (f. 8); <CU in
jos pe prundurel (I. 9)); Ion a Petrariului (f. 10) ; Turcul si murgul (f. 11, 33,
36 ; Cuza (f. 121 ; Voichita (f. 14) ; Sindu (f. 16) ; Cintecul lui Darie (I% 17);

<Frunza verde lemn de-un bat (f. 18)); Fata Sandrului (f. 19); <M-am insurat
de malil (f. 23)); <Frunzd verde de trei fire (f. 24)); Voinicul i prunca (f. 25);
Jian f. 26) ; Sora i fratele (f. 27); Fata mare (f. 29) ; <Sub o tufd de smochinti
(f. 30 ); <La fug &III de peatra (f. 31)); <La finana sub cetate (f. 32));
<Frun a verd de pe baltd (f. 34)); Condrea (f. 35); <La fagddau la Pesce
(f. 37)); Pacurarit (f. 38) ; Velea (f. 39) ; Fata neascultatoare (f. 40) ; Surioarele
(f. 41) ; <Mic de taita, mic de maicd rdmdsei (1. 42)) ; Fata grecului (f. 44);
Dalim n (f. 45); Calnpod pal arnicul (f. 46) ,Serpii (f. 50); Corbea f. 51);
Dari (1. 52) ; Jian (I. 53-63v); Ion a Petrariului (f. 54) ;Fata Sandului (f. 57);
.Sona si fi akle (f. 61); <Ft unzd verde trei migdale (f. 63)); 7 oma Alimos (f. 64 ;
Blastamul mind, uljtji (f. 65 ; <Pe ccl deal, pe cel colnic (f. 68)); Bldstdmul
1. 69 ; Voir icul .,si fata mare (f. 70 ; <Sub poala de codru verde (f. 72)); <Sus

la steaua cea din zare (f. 73)).


Textele stilt transcrise, In majoritatea lor, de alte miini, cu cerneald neagr.
Cumparat de la prof. Mihail Caruu din Suceava, ginerele lui S. Fl. Marian,
( 96

la 1 martie n 1969.
Sec. XVIII (mijloc ; 37 f.; 29 x 18 cm.
<A1 iscelaneu) .

1. F. 1-25: <I. Boro, Transcriere i studiu cu privire la textul ms. chirilic


de la f. 27-37v).
2. F. 27-36: <Ontzlie ci legende privitoare la Noul Testament>. JnvdIdtura la

4( 97

a)tere lui Hi istos.


3. F. 36v-37: <Evangheliile Nasterii, dupd Matei>.
Insemndri: F. 37' : I. Scris-am eu Adam din Turdai <jud. Hunedoara),
i prod". Cf. G. *trempel Copisti. . p.2.
II Aceastd Ciizanie iasle a bisericii <din) TurdaW.
III Sd sd tiia cind au murit tata mieu... <lecturd incerta.). 1788".
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de canonicul Ioan
Boro din Lugoj, la 23 dec. 1921.
Sec. XIX (a doua jumdtate); 99 f.; 21 x 16,5 cm.
<Poezii populare din Bucovina, adunate de S. Fl. Marian>.
Mentionam tillurile: Soarele si luna (f. 1); Corbea (f. 2") ; Jianul (f. 9); Catri-

nuta (f. 10) ; Frunzd verde par uscat (f. 11)); Turcul ci murgul (f. 12) ; Tudur
(f. 13) ; Feciorii lui Stanciu (f. 15); <Sus la munte-n stejerel (f. 16)); Fata mare
(f. 17); Toma Dalimosu (f. 18) ; Ion a Petrariului (f. 21) ; <Frunzd verde tripelie
(f. 22)) Bujor (f. 23); <Frunzd verde de agud (f. 24)); Miorita (f. 25);
Baba NOvac (f. 26); Bogatul ci sdracul (f. 29); <Frunzd verde de duddu (f. 30));

Ionicd (f. 31); Crdisorul (f. 33); Bradul (f. 43, 46-49); <Legea ta de ciung
urit (f. 45)); Pintea (f. 50); Jianul (f. 51); Fata Sandulesii (f. 52); <Cununia
de sord cu frate (f. 53)); Grue (f. 54); <La Suceava pe sub soare (f. 58)); (Pe
ulita armeneascd (f. 59")); Tudur (1. 60) ; <Ce ti-i fie, mdi Ilie? (f. 62)); <Toms

(f. 63)); <Colo-n deal la Macinel (f. 64)>; <De te duci bade, te duci (f. 65));
<Frunzuleand sinziand (f. 66")); Calapod paharnicul (f. 67-74); (Pe cel deal
pe cea cdrare (f. 75)); Blastdmit1 mindrutii (f. 76); <Frunzd verde Mdrdcine
(f. 78)); Bltistdmul lelimi (f. 79) ; Marcul (f. 80); Cdlugdrul (f. 83) ; <Cind
eram andr ne-nsurat (f. 85)); <Gheorghies (f. 87)); <Ici in vale la strlmtoare

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

93

(f. 89)); Maica si fiu (f. 90); Voinicii ardelenesti (f. 92) ; Fata Sirbului f. 96);
<S-au vestit la Bucuresti (f. 98)).
Textele shit scrise, in majoritatea lor, de alte mfini, cu cerneala neagrd. Cumparat de la prof. Mihail Carausu din Suceava, ginerele lui S. Fl. Marian, la
1 mart. 1969.
4698 1806 (f. 1) ; 501 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 2 992 (f. 5 500) ;
22 x 16 cm.
F. 1: <Cronograf>. Cartea Empdratilor ce sd zice Oiografu, adecd facerea lumti.
Dintru inceput cum au ficut Dumnezeu cerul i parnintul si pre stromos<ul>,
nostru Adam si pre Eva i cum sd inmultird oamenii pre pdmint. i s-au scris

in anii de la Hristos 1806.

insemnari: F. 191: Nicola Raduvici".

F. 5, 63: N. Bassarabescu".

Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele shit scrise cu


rosu. Frontispicii in penita la f. 1,5 34" s.a. Initiale ornate la f. 10, 13, 21 .a.
Viniete in penitil la L 108v, 117, 185 .a. Desene florale colorate la f. 3 liminard
si f. 501. Legatura veche in piele. Daruit Academiei Romne de Mauriciu
Blanc, la 18 mart. 1921.
4699 Sec. XX (inceput) ; 52 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd ; 34 x
21,5 cm.
<Dr. D. Grecescu, Studii si cercetdri botanice>. Mentionam titlurile:
1. F. 1-14: _Plante vasculare ale Ceahldului pind acum cunoscute, expuse subt
raportul istoric, geografic i sistematic de Dr. Dim. Grecescu, profesor onorar
al Unibersitdtei din Bucuresti. Membru corespondent al Academiei Romdne.
Membru al Societdtii Geografice Romdne. Membru al Societeitii Imperiale de
Naturaltsti din Moscova. Membru al Academiei Internationale de Geografte
Botanicd din Franta . a.
2. F. 15-34: Plante noud din Rorndnia pind acum necunoscute. Studiate si
descrise de Doctorul Dim. Grecescu. 1908, noemerie. Bucuresti. Filele 20 34
cuprind planse litografiate.
3. F. 35-52": Feregele indigene. Clasificatia lor <s.a.>.
Textul cu cerneala neagra. Ms. ramase in urma mortii Dr. D. Grecescu si
daruite Academiei Romane de maiorul Bartolomeu, prin Stefan C. Hepites
la 3 dec. 1920.
4700 Sec. XIX (inceput) ; 73 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversa ; 24,5 x
19,5 cm.
<Miscelaneu religios>.
1. F. 1-39 v: <Omilii. Cuvint in V inerea cea Mare asupra paternii (f. 1

30 v).

.1nedtdturd la sdrbdtoarea Intimpindrii Domnului, pentru curdtirea sfintei


Fecioare, pilde a celor mari (f. 31-39 v)>.
F. 40, 44 albe.
2. F. 41-48: <Sentinta lui Pilat>. Text grecesc (f. 41-43 v) si text paralel
grecesc i romanesc (f. 45 481,.
3. F. 49-57: Viiata si petrcerea cuviosului pdrintelui nostru Gherasim cel
Nou.

4. F. 58 73v: <Ornilie>. Cuvint pentru lunea sciptdminii a doa a possului

asupra nepocdintei, care tine pind la sfirsitul vietii.


Textul cu cerneala neagra. Din bibl. mitropolitului Moldovei Calinic Miclescu,
a carui parafa in tu este aplicata la f. 1. Leagtura veche in carton se pastreaza

sub legdtura modernd. Daruit Acaderniei Romne de Octavian Lugosanu,


la 13 mai 1921.
4701 1849 (f. 19) ; 20 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 20 (f. 1-20 ; 17,5 If
11 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

94

F. 1: <Eshatologie>. Istorie pentru vedeniia ce au (4-nut pentru Mdruistirea


Neamlului un pdrinte anume Theodosie, dintru aceiasi mdndstire, la leat 1797
in luna lui dechemvrie, dupd moartea cuviosului arhimandritului si staretului
Paisie sfintilor Monastiri Neamtului $i Secului, cu trei ani mai pe urmd.

Insemnbri: F. 19: I Am scris aceasta vedenie la anul 1849 octomvrie 12,


de pe-a parintelui Ghenadie. i o prescriseiu eu, Matheiu monahul, munteanul",
II Aceasta videnie s-o judece fiecare din cei cu minte sanatoasa si de vor

aproba-o de adevaratd, iarta-mi-se, stiu eu, iar de nu, nici eu ma lAu. Pareria
me e ca tot lucrid, timpul... cu timpu devine de sine din rau la rail, pina ajunge

la mai ran".
F. 19 v: I SS se stie de chid am intrat la invataturd In Seminariul Socola
la 1860, avgust 28, fiind parintele Niofit rectoriu si parintele Filaret Scriban
arhiereu, egumen ace<le>iasi manastiri".
II Observalle. 1. Staritul Dionisie face Seminariul i coala la <Manastirea>
Nearntul in 1856-7.
2. Manastirea i biblioteca arde in 1862, sub star<etia> arh<imandritului>
Timof tei.

3. Toate ideile cuprinse in aceasta carte s-au indeplinit intocma. Videnia


este vazuth la 1797 dechemvrie, in 20/21".
F. 20: Aceasta videnie o am de pi la 1856 dechemvrie 18. Narcis Cretulescu".

F. 1-8: Daruesc aceasta Videnie d-lui loan C. Georgean, profesor la Liceul


Sf. Sava din Bucuresti, in semn de inalta consideralje.
1897, august 13. Manastirea Neamt. Narcis. Sint martor celor petrecute in
aceasla videnie. Narcis <Cretulescu>".
F. 20 v: Inventar de carti i socoteli diverse.
Textul cu cerneala neagra. Daruit Academiei Romdne cfe anticarul Iulius
Pach, in sept. 1921.
Sec. XIX (prima jumatate); 187 f. : 22,5 x 17,5 cm.
F. 1: Istorita pohticeascd a Dachiet st a niamului romdnesc, culiasii de la cei
mai buni istortci si alciituitit in limba nernteascd de Ludovig Gebhardii, dupd
planul lui Vilhelrnu Gutrii, a lui loan Grai si a altor invdtati englezi, cuprinsd
intru a cestuias autor istorie de obstie a toata lumia. I ar acum inties data' pre/Acutd in limba romdnilor si hotiiritd in frii tomuri de loan Nemisescul, vist<ier>,
in orasul Iasii, la let 1809. Tomul al doilia, pentru Moldaviia.
F. 2: Istorie Moldovei, alcittuitd de Ludovig Gebhardi, dupd planul lui V ilhelm
Gutri si a lui loan Grai i altor invdtati engleji, culiasd de la cei mai buni istornici si cuprinsd in istorie sa ce de obste pentru boatel lume, in linzba nemtascd,
in tomul al 57-le, acum intiiajdatd prefitcutd in limba romdnilor si impreunatit
in trei tomitri, impreund cu asdmine istorie a Valahii si a Ardialului, de loan
.Nemisciseu vist<ier>, in orasul Esii, la anul 1808. Tom. 1, pentru Moldova.
Cf. Allgemeine Weltgeschichte. Nach dem PlanWilh. Guthrie und Joh. Gray
und andrer gelehrten Englaender entworfen, ausgearbeitet und aus den besten
Schriftstellem gezogen von Ludewig Albrecht Gebhardi. Band LVI. Bruenn,
1788.

(3

Textul cu cerneala neagra. Legalura veche in carton si cotor de piele. Darait


Academiei Romrie de Eudoxiu Hurmuzachi, la 30 sept. 1921.
Sec. XIX (cca 1830); 99 f.; 11,5 x 16,5 cm (format oblong).
<Versuri, de dragoste, mai ales, in lb. romdnd, greacd si lured cu caractere grecesti, cele mai multe avind ci notatia psaltica>. Compozitiile sint atribuite lui:
Iacov protopsaltul, loan protopsaltul, Petru Vizantie, Anastasie din Larisa.
La f. 37, cintecul, in greceste, intitulat: Despre dragostea Samurcasoaei, ar

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rom5neti

4704

4705

4706

4707

95

situa culegerea de versuri in Tara Romdneascd. La f. 99 versuri, in greceste,


pentru frumoasa localitate Cernauca" din Bucovina, mosia Hurmuzdchestilor.
Insemndri: F. '99, in greceste: Cernauca, 22 noiembie 1830".
Textul cu cerneald neagr. Legaturd veche in piele. Ddruit Academiei Romane de Eudoxiu Hurmuzaki, la 30 sept. 1921.
Sec. XX (1934 1939); 166 f.; 23 x 17,5 cm.
<G. T. Kirileanu, Insemndri politice din anii 1934 1939>. Ms. a fost constituit
din file disparate, aflate in arh. autorului.
Textul este scris cu cerneald neagra, albastrA i creion, pe hirtie de diferite
dimensiuni. Din arh. G.T. Kirileanu, ddruitd Bibliotecii Academiei Romdne
de dare nepoti, in anul 1962.
Sec. XIX (mijloc)t, 16 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 2 31 (f. 1 16);
32 x 21,5 cm.
F. 1: <Istorie universald>. _Nrioada XI. De la Grigorte VII si Godefrid de Builon, pind la Columb i Luter si, de la inceputul cruciatelor pind la descopertrea
lumei nuod; ceiderea impardfiei ppet ci restatornicirea ftiinfclor In Europa.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de anticaru/ Julius
Pach, la 25 nov. 1921.
Sec. XIX (cca 1868); 26 f. ; 35 x 21,5 cm.
<Project de lege pentru organizarea si func(ionarea farmaciilor).
Textul cu cerneald neagra. Ddruit Academiei Romdrie de anticarul Julius
Pach, la 25 nov. 1921.
1815 (f. 1); 134 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1 235 f. 5 v-122 v) ;

20 x 15,5 cm.

F. 2: <Neofit Cavsocalivitul>, Infruntarea jidovilor asupra legii i a obiciurilor lor, cu dovediri din sfinta si dumnezeiasca Scripturii, atita din cea vche,
cit i din cea noao, acuma India Irani accstasi chip tiparitei in zilele prealuminatului ci preaindltatului domnului nostru Alexandra Constandin Moruz
voevod, Intru a doao domnie a mdrii sale in Moldaviia, cu blagosloveniia i cu
toatd chieltuiala preaosfinteniei sale chiriu, chir I acov, mitropolit a toatd Moldaviia, in Iasi, la anii de la Hristos 1803, fevruarie 8. Cf. Bibl. rom. veche I I,

p. 446-447, nr. 662.


F. 123 v-132, 133-134 albe.

Insemndri: F. 1: Aceasta foarte folositoare carte ce 55 numste Infruntarea


jidovilor s-au prescris de pre una din cle tiparite in Moldaviia, de mine, mai
jos numitul, spre folosul celor iubitori de citanie pravoslavnici crestini, Nicolae
Grid, paroh in Bolgarseg. 15 martie 1815. Brasov".
F. 123: Sfirsit si lui Dumnezeu laudd. 1815. N<icolae> Grid".
F.

I liminara: Aceasta carte ce sd numeste Infruntarea jidovilor iaste a

Gestrider <lectura incertd> brasovan Gheorg Demeter. S-au adus de la Brasov


in arfu 1816".
F. 134 v: Fragm. de rugAciune.
F. I II liminare, 132 v si 134 v: Socoteli diverse.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Uncle


cuvinte i initiale sint scrise cu verde. Chenar i frontispiciu colorat la f. 1
si 5". Inijiala ornatd la f. 97 v. LegAtura veche in piele, restaurata. la cotor.
4708

Ddruit Academiei Romdne de pr. Gheorghe Ciuhandif din Arad, in dec.-1921.


Sec. XIX XX (cca 1880 1920); 145 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe,

diversd; 34 x 21 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

96

<Petre GrAdisteanu, Amintiri parlamentare, discursuri politice, art.; memorii


Mentionam titlurile: Fragmente din discursul ce am tinut ca vice
presedinte al senatului la 14 decembrie 1896, cu ocazia rdspunsului la mesajul
tronului (f. 10-24); Dispozitiuni ce ar fi bine sd coprindd noua lege electorald
(f. 25-33); Manifestul partidului national liberal (1. 34-36); Liga poporului
si partidul poporului (f. 37 43); Von Stein (f. 44-46); Chestiunea agrard
(f. 47 49); Ce se petrece ? (f. 50 55 ) ; Scrisoare deschisei ceitre D.I.I.C. Brdlianu (f. 56-81 ; Chestia tdranilor (f. 82-93); Preocupeiri (f. 95-101);
La respoNabilite du roi (f. 102 108); Dreapta judecatei (f. 109-111); Si
dupei pace ? (f. 112 115); Decret lege pentru votul universal (1. 116-119);
Anomalii (1. 120 127); Un morman de nedrepteiti (f. 128-132); 0 consultatiune juridicd (f. 133 136); (Memariu in legdturei cu Creditul Urban Bucuresti (f. 137-139)); <Illemoriu al micilor functionari, adresat directorului
Creditului Funciar Urban Bucuresti (f. 140-142)) Proprietarii ci chirtasii
(f. 143-145).
Tetele sint scrise cu cerneald si creion. Ultimele trei sint dactilografiate.
Ms. constituit din hirtiile ramase in urma mort,ii autorului si trecute In patrimoniul Academiei Romne in oct. 1921.
Sec. XX (1940 1949); 333 f. + f. 322 bis; 23 x 17,5 cm.
<G. T. Kirileanu, Insemnari politice din anii 1940 1949>. Ms. a fost consti-

tuit din tile disparate, aflate in arh. autorului.


Textul este scris cu cerneald neagrd, albastr si creion, pe hirtie de diferite
-

dimensiuni. Din arh. G.T. Kirileanu, ddruita Bibliotecii Academiei Romne


de care nepo(i in anul 1962.
10

See. XIX (chip 1868); 18 f.; paginatie veche u cifre arabe: 1-14 (f. 12

18 v); 28,5 x 23 cm.

<V. Alecsandri, Versuri i prozti>. Mentionam titlurile: Concertul (1. 1);


Vintul (f. 2 v); Miezul ernii (f. 3); Flori de nufdr (f. 3 v); Portret I (f. 4) Portret II (f. 4 v); Lunca din Mircesti (f. 5); Vinatorul (f. 7); Balta (f. 8 ; Malul
Siretiului (f. 9); Coasa (f. 10) ; Seiceriol (1. 11). Proza: Un epizod din 1848
(f. 12 18 v). Vcrsurile fac parte din ciclul Pasteluri, cu exceptia poeziei
Vintul ce face parte din ciclul Varia. Proza: Un epizod din 1848 este un fragm.

11

din povestirea Dridri. Ms. autograf.


InsemnAri: F. 2: Mircesti, 1868".
Textul cu cerneald neagra. Ddruit Academiei Romne de I.C. Negruzzi,
la 15 mai 1922.
Sec. XIX (mijloc), 14 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-28 (f. 1-14 V) ;
21 x 17 cm.
F. 1: <M. Kogalniceanu?>, IntimplOrile din Moldova in luna lui martie 1848.
Lipseste sfirsitul.
Textul, cu cerneala neagra este scris in alfabet de tranzitie.

Din bibl. lui Artur Gorovei din Fdlticeni. Cumparat la 28 apr. 1961. Oferta
Kogrdniceanu.

/112 Sec. XIX (prima jumState); 12 1.; 19 x 11 cm.


<Versuri si erteiciuni la morti din jurul Hategului>.

lnsemndri: F. 3: Macioi Vizantie, p<aroh> Demsosului <=Densusului>".


F. 4r Y) Nota. TatS1 meu era de nastere din Maceu, un sat aproape de Hateg
(In Transilvania), renumit pentru vinul bun ce-I producea i oameni nalti
si

frumosi. Mosu-meu era preut acolo si se numea Niculae. Numele de familie

este Pop. La B1aj Insa, la scoald, fiind cea mai mare parte copii de pop.,
din care causa aveau i conumele cei mai multi Pop, de aceea profesorii,

pentru a evita confusiunile, au Inceput a-i numi dupd numele satelor de uncle-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

97

era<u>. Asa, tata, a fost numit Inca in scoald, dupd terminologia ungureascd
Macioi, adecd de la Maceu", sau Mdcianu, iar noi de la Densus-Densusianu.
Iasi, 31 iuliu 1890. Aron Densusianu".

F. 11 ": Din manuscriptele tatdlui meu. Aron Densusianu".

F. 12 ": Fragm. biblic (Intelepciunea lui I isus fiul lui Sirah, Cap. VII, verset
38).

Textul cu cerneald rAddcinie. Cumparat de la Damian P. Bogdan, la 10 iun.


1982.
4713

Sec. XIX (rhijloc) ; 59 f.

+ f. 37 bis; 35,5 x 22,5 cm.

<Versuri diverse, uncle dintre ele trimise spre publicare redactiei Steaua Dundrii ;
prinlre ele, numeroase, in lb. francezd ci germand>. Mentiondm titlurile: <Zori
de ziod sd aratd (f. 1)); Amoriul cd taste" Lume povesteste (f. 2)); <Ctnclu
noapte ce Intunecoascil Ale iai umbre revarsd (f. 2 ")); <Ah prietene, ah preiubite,
spune-mi, iaste adevdrat ? (f. 3)); (Dintr-o capiste uitatd (f. 3 ")); <V ersuri
En lb. francezd i adaptare In lb. romdnd, adresate de anul nou, '1840, de Alecu.

Kogdlniceanu pdrintelui sau (f. 5-6)); L' anne 1840 (f. 7); <Je suis d'u.n

sicle vie la coqueuerie (f. 9); datatd 1843 : autograf al contesei Dasch> ; rComplementu Stelii Dundrii, pentru anul nou 1856 (f. 11); Fiorii. Poesie dedicatd
Stelei Dundrei. Paris, 1 mart. 1856 (f. 13) <Trage dantul, moldovene ! (f. 14));
E. Kappek, Der Fremde an den U fern derBistriza. Dan kgefdhl, friedenssegen,
Volksgliick.
Drei Gesiinge dem romunischen Vol1ce gewidmet. I m Iulii 1856
<= Strainul pe malul Bistritei. Omagiu, binecuvint area pdcii, fericirea popo-

rului. Trei cintece dedicate poporului roman (f. 15-20)); Dumnezeul celor
semnatd D. Driscdlescu (f. 22) ; <Hord. Datatd: Botosani, 17 octombrie 1856 si semnatd: Buzdugan (f. 23)); Stegarii si cocardasii (f. 27) ; <Couche
toi sans souper, tu te leveras sans dettes. Autograf M. Kogalniceanu (f. 29)>;

Cfntecu popularu (f. 31) La Jurnalul Steaoa Dundrei. Dedicatie redactorului


sdu, Domnul M. Kogdlniceanu : semnata. D. Idier (f. 34) Romania cdtre
Moldova

(1.

36) ; La frcuii In eczil (f. 37)) ; La o blondind (f. 38); amindoud poe-

ziile shit semnate St. <sic> Sihleanu; <Prea bine a zislCel ce te-a descris
.(f. 40); autograf I. Heliade-Radulescu); A une jolie femme (f. 42); .Ronde
interrompue (f. 42 "); Le reveil-matin (f. 43) Dazien (f. 44); Romdnia i Protecga (f. 46-52); Disputa Intre Valahiia si Moldaviia (f. 55-59"). Fila 33 r-v
este ocupatd de insemndri cu caracter politic, ce urmau s fie dezvoltate in
parlament.
F. 10, 12, 25"-26 V, 35, 45, 52 V-54 V albe.
Textul este scris de mai multe miini, cu cerneala neagrd i albastra, in alfabet
de tranzitie. Fragm. desprins din fostul ms. 4713, trecut la A. 3067.
4714 Sec. XX (ante 1916); 16 f.; 20,5 x 16 cm.
F. 1: <Liviu Rebreanu>, Primadona. Glum intr-un act. Text definitiv si
variante.
Insemndri: F. 11: 10.VII.1913 L. Rebreanu".
Textul cu oerneald neagrd. Din arh. Liviu Rebreanu, ddruit Academiei
Romane de Fanny Rebreanu, in anul 1949.
1930) ; 70 f.; numerotatie veche cu cifra arabe:
4715 Sec. XX (cca 1927

2-71 (f. 3-70); 21 x 17 cm.

<Liviu Rebreanu>, Trei metropole Berlih Roma Paris. Impresii de calltorie.


Text fragm. cuprinzind aproape jumdtate din textul publicat in vol. Metropole.

Berlin Roma Paris, apdrut la Edit. Cartea Romaneasca in anul 1931.


Textul cu cerneald neagrd. Din arh. Liviu Rebteanu, ddruit Academiei
Romane de Fanny Rebreanu, in anul 1949.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

98

4716

Sec. XVIII (mijloc); 129 f.; 10 x 7,5 cm.

<Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-2: Mdrturie a lui losip ludeul Flavie pentru Iisus Hristos.


2. F. 2-8 v: <Nicodim Aghioritul>, Din cartea: Nevdzut rdzboiu. Text fragmentar.

3. F. 9-24: <Patimile Mintuitorului>. Cuvintele lui Hristos cele grdite pre


cruce.

4. F. 24 v-33: Capete ale ceii durnnezeesti i duhovnicesti legi, ale preacuvio.sului Marco Pustnicul.
5. F. 33-35: A sfintului Isaia Pustnicul <Cuvinte>.
6. F. 35 37 v: <Cuvinte ale> sf(intului> Petru Damaschinul.

7. F. 37 v-49 v, 127-128: <Fragm. din Pateric>.


8. F. 50-66: A celui dintru sfinfi pdrintelui nostru Macarie Eghipteanul

<Cuvinte>.
9.

F. 66-82 v: Cuvint pentru pdzirea inimii, plin de folos, a lui Nichifor

celui din Singuratate.

10. F. 82 v-89: Dinpreund alcdtuirea lui Callist, a preasfinfitului patriarh


al Cetdfii lui Constantin, Chip al ludrii aminte a rugdciunii.
11. F. 89-127, 128-129 v: <Cuvinte ale sfinfilor pdrinfi pentru fapte bune,

rdbdare, tdcere, smerita cugetare, nepdrtinire, rugdctune s.a.>.


Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i initialele sint scrise- cu rosu. Legatura

veche in piele. Ddruit Academiei Romdne de urmasii lui Tudor Pamfile, la


10 febr. 1922.
4717 Sec. XVIII (sfirsit)
XIX (prima jumatate); 25 f.; 12 x 7,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 2-9: <Lista domnilor Tara Rom/mesa de la inceput, pind la Gheorghe


Hangerli voevod>.

2. F. 9v-25: <Insemndri diverse cu caracter istoric, gospoddresc i de stare


civild>.

Insemndri: F. 8v-9: Vedi-sd mai sus cu leat 1786, cu stdpinire domnului


Necolae Mavroghene, In 3 ani orinduit de Impdatiia Otomaniceascd asupra
Tarii Nemtesti, dind pricind nemtii cu scularea asuprd-i, i, biruiti fiind,
au fugit, Si asa, Mavroghene, cu multi soldati turci sS orinduiesc asupra
nemtilor. Si avea acea bdtdlie pe virfu muntilor. PS cine gasea, 11 Oda, ti
luoa capul i 11 ducea la Mavroghene, macar i crestin. Le da celenguri da
argint i capoate roii, mdcar si dS ai nostri. Asa au tinut 3 ani. S-au scos
din domnie si trecind pd la Rusciug, 1-au omorit turcii. In destul au patimit
tara cu trecerea lor la munti". Cf. I. Corfus, Insemndri..., f., 80-81.
F. 12v-15: Multele Intimpldri ale vremii. Leat 1771, venirea muscalilor,
cind imparatea Ecaterina. Fost-au stdpinitori ani 3, luni 11, zile 3. Au fost
mare lipsd in toate.
1789, stdpinirea Austrii au fost 1 an si luni 10. Inainte domni Mavroghene ;
sS aratd 1nainte 1ntre domni 1mpotrivitor nemtilor. Cutremur<ul> ce s-au
fAcut la sfinta i cuvioasa Paraschieva, multe mAndstiri, biserici, case s-au
zdrumicat.
1821, au fost zavera din greci. Apoi unit au fost i Ipsilanii cu zavera, anume
Alecsandru i Necolache i Iorgu, frati. Indestule pagube au [Scut tdrii; sint
scrise In istorii.
1822, au sosit i sldvit chehaia bei, cu ostasii sdi In oras Tirgoviste. Zavergiii
s-au Imprastiat ca Mina orbilor. Frica turceasca au gonit In Brasov p5 boeri
si mai pa toti. S-au aflat, sdzind cu ordiia din susu orasului. Multi crestini
au perit dS turci cu nume cld zavergii.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfineti

99

La leat 1829 au venit muscali din spre Braila, amariti si ei i caii lor. Si ping

la leat 1835 s-au ridicat din tail si din spitaluri si de la JAL


Leat 1831 s-au scris norod cu<m> a sa face Regulament din povata ecselentli sale domnului prezedent Kisilov, ramiind in Bucuresti ca sa asaze
intocmirea la acest scris al norodului. S-au inlimplat, nu numai aici, <ci>

in multe Orli ale tarilor o boal ce-i zice holera. Multi an murit din crestini.
1829, ni s-au ardtat o mare spaimg. 0 himind mare din ceriu, apoi cutremur,
sfrimind multe case, biserici, zidiri.
1829, aici Ii oras au arsu citeva pravalii in Tirgu din Launtru.
1831, s-au Inceput a sa luoa din tara militari in locu romanilor spre a sa cinsti
rumanii.
1840, osebi (IS canonu a sa judeca noroadele prin toate satele, apoi i scoale,

case mari prin toate satele, pentru invatatura copiilor, prin toate satel6
slut facute temeinice. Ispravnici otcirmuitori, zapcii suptotcirmuitori In
fiescare judet, apoi prezedenti cu judecatori, maghistrat, stringgtori (IS
milostenii.

1843, s-au asSzat d<omn> manila sa Gheorghie Bibescu. Mariia sa cu boerii


au scos jugarit la cei ce via cu vinzari la tirguri: da boy, da un cal, parale 2,
bune. Si noi, orosanii, avem o sarcina: ce aducem de afara la casile noastre
platim dS bou parale doao bune. Aeminea i da cal inhamat: numai apa
ne au ramas mostinire
La leat 1847, in zioa Pastilor, au arsu cu foc de la milostivu Dumnezeu,
Bucurestii, sa zicem mai a treia parte. Sa arata mai sus venirea moscalilor
la leat 1771. Mai naintea venirii sS radicase norodu ; alta nu auzeai decit
stupai ( mai repede>. Ramasese boerii si ceilalti fat% cai. Si ce mai gasea,
luoa.

Un semnu fticut, acesta s-au aratat i aici in Tara Romaneascd. Acest semnu
s-au aratat si aici in lume, in leat 1848. lar aici, in oras Tirgoviste mai cu

mare elan. Cu haine impodobiti, cu toti ai orasului negutatori, boernasi,


impodobiti cu multe steaguri, cu care singuri sa boerea, care mai mare
sa. fie. 0, ce bucurie astepta sa le vie, la oricare boerie. Deodata. ne-au venit
doao imparatii: muscalii i cu turcii. Sa tacem, sd vedem".
Cf. I. Corfus, Insemndri..., p. 316 317.
F. 19 23": tnsemndri de stare civild din anii 1800-1852.

F. 25: trisemndri de istorie biblica relative la Noul Testament.

F. 10": Aceasta carte este a lui Ion Dragomirescu. Iulie in 4. Gine o va -gasi
sa mintg ca este a lui, sa nu fure, ca. se va traze la pedeapsa care o va fura".
Textul cu cerneala neagra. Legatura veche in piele. Daruit Academiei Romane de urmasii lui Tudor Pamfile, la 10 febr. 1922.
4718 Sec. XIX (inceput).; 259 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, diversa ;
16 x 11 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald>.
1. F. 4-129": Al lui Isihie preotul bisericii Ierusalimului cdtrd Theodul, Cu()Ent de suflet folositoriu i mintuitoriu, pentru trezvire ci fapta bun, In capete
<205>. Opera este precedata (f. 1 2") de viata lui Isihie preotul.
F.

3, 130-136" albe.

2. F. 137 188: A preacuviosului Simeon Noul Bogoslov, Inydfdturd pentru


lepdclarea de lume. Cuvint 22 (f. 137 148"), I nainte cueintare si ardtare
a celor pentru luare aminte i pentru rugaciune (f. 149 173"), CuvEnt la acia
ce iaste cea dupd chip fi cum cu cuviinfa sd Infelgge ca un chip a lui Dumnezeu, omul, si cum cd ceia ce iubste pre erdimasi ca pre niste facatori de bine,
urmdtoriu lui Dumnezeu iaste st Duhului Sf int de aicea pdrtas fdzIndu-sd

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

100

Dumnezeu, prin punere qi prin daru sa face, cunoscindu-sa numai de cei ce


.sd lucreazd de preasfintul Duh (f. 174-188).
3. F. 188"-200": Cuvint pentru pazirea inimii, plin de folos, a lui Nichifor
celui din singuratate.
4. F. 201-207: Capetele ceii dumnezeesti i duhovnicesti legi, ale preactiviosului Marco Pustnicul.
5. F. 207v-238v: (Invalaturi ale sfinglor paring, unele sub forma de Intre,bari i rilspunsuri>.

6. F. 238"-251": (Pateric). Povestire minunatd a pdrintelui Pior <s.a.).

4719

7. F. 251v-25-9: A celui dintru sfing pdrintelui nostru Athanasie, arhiepis.copul Alexandriei, Cuvint in capete cu toate poruncile lui Dumnezeu Mira
yet ce s-au lepadat de lame Pi vor a sd mintui.
8. F. 259": A sfintului Grigorie Bogoslov, <Porunci pentru calugari>.
Teitul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile i iniia1e1e sint scrise cu
rosu. Initiale ornate la f. 238" si 251". Legaturd veche in piele. Ddruit Academiei Romane de urmasii lui Tudor Pamfile, la 10 febr. 1922

1802 (f. 31); 80 f.; 17,5 x 12 cm.


<M iscelaneu> .

1. F. 1-14: <Omilie pentru omul cel bun si drept, in ce chip yin Engerii de-i
iau sufletul. Cu menlionarea Vdmilor vdzduhului>. Lipseste inceputul.
2. F. 14-31; <Eshatologie>. Invaldturd pentru muncile iadului i pentru
osindire sufletului celui pcicatos si ce i s intifripla in ceasul morgi.
3. F. 32-36": Stihuri poiticesti pentru domnul tdrii acestiia... marie sa domnul
Ghica voevod. Lipseste sfirsitul Cf. I. Craciun si A. Dies, .Repertoriul..., p. 133.

4. F. 37-75": <Istorioare din Pateric>. Din f. 69 se pastreaza doar un mic


fragment, ftira legatur cu textul propriu zis.

5. F. 76 79": Istorie a me, a diiaconului Ilie, ce-am pdtimit in vreme de acum


la anul acesta 1801, oc<tombrie> 15. In versuri.
6. F. 80r-v: Trepetnic de semne omenesti. Text fragmentar.

Insemnari: F. 31: Si s-au scris la anul 1802 In luna lui ghenarie. Si s-au
scris de mine cel mai pacatos Inare> fiii omenesti. Ilie diacon putnean, din
Zamostea" (?) <= jud Dorohoi>.

F. I liminare: Acest Catavasieriu <sic) iaste al preutului Ioan Lapusnia-

nul din Mandstiria Birnova, cu drepti banii ai mei. Si cini sa va ispiti ca sa-1
bistraineza sa fii suptu blastemul... marelui mucenic Gheorghii si a tuturor
sfintilor 0 mii opsuta,19, avgust 15 zile". Insemnarea i fila nu par a avea
legatura cu ms.
Textul cu cerneald neagra. Daruit Acaderniei Romane de urmasii lui Tudor
Pamfile,

4720

la 10 febr.

1826 (f. 2) ;

1922.

186 f.; numerotatie veche cu care chirilice; 1-187 ff. 1"

186v) ; 18 x 11,5 cm.

<Versuri religioase i morale, cele mai multe alcatuite de Xenia shimonahia>.

La f. 110 o varianta la Versul lui Adam. Ms. are numeroase interventi

marginale, facute de un condei mai cultivat.


Insemnari: F. 2: I 1826, iulie 30. Xenie shimonahiia. In sf. Manastire Agapia
s-au izvodit aceast carti di laudi pren stihuri, spre minglere sufletului meu
cui o va priimi".
II Donata. de Chesarie Dima".
F. 186": S-au izvodit pren Xenie shim <onahia) i fdcatoare de stihuri.
Aceasta me-i porecla, sau numili bun".
Textul cu cerneald neagra. 0 coperta din vechea legaturd In piele se pas-

treaza peste actuala legatura. Daruit

Academiei Romdne de urmasii lui Tudor Pamfilie, la 10 feb. 1922

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti


4721

10'

Sec. XIX (mijloc); 196 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 20,5 x
15 cm.
<Psaltichie romdno-greceascd>. Compozitii de: Petru Lambadarie, Hurmuz
hartofilax, Grigore Lambadarie, Petru Efesiul, Costache psaltul, Dionisie
Moraitul, Iacov protopsaltul, Macarie protopsaltul, Dimitrie Suceveanul.

F. 41-, 80"

81", 178

179 albe

Insemnari: F. 45: 1845, mai 28. Stefan protopsalt din Roman".


F. 57: 1845, iunie 7. Stefan".
F. 82: 1845, ghenar 12".
F. 77-79: Aceasta carte este a me si chear de mine scrisd in cursu la anul

1842, de chiar mi-au venit si ceasul mortii, cad Dumnezeu ca un drept judecatoriu venind".
.
F. 152-153: N-au vroit mat% nimicd, fara numai a merge fat la dreptul
judecator, far% fatd<rie), la anul 1860, april 16. Costache psalt Gheorghiu,
brat? <----- Irate> Ion, zat <= cumnat> Ionescu".
F. 162: La anul 1848, avgust 14 zile a murit Alecsandru cumatru Paraschiv
de holerd; si pentru ca mi-au fost prietin am Insamnat ca sa nu-1 uit. C<ostache> G<heor>g(hiu>".
F. 180: Anul 1861 (?) la iulie In 24 de zile s-au Inecat prietenul mieu Gheorghin psaltul".

F. 14: Sa s stie chid nr-am tocmit sa invat o copila la Ceaslov, la anul


1847, inuarie 13 zile. Cos<tache> Gheorghiu".
F. 1: Aceasta carte este dreapta a me si cine va indrazni ca sti o furi, s&
fie anaftema si sa i sa legi Infinite si picioarile ca sa nu poata umbla. C. cu
mare osteneala am scris sfintele cintari ale Sfintei Treimi. Alecu Popescu".
F. 40r-v: tnsemnari cu privire la importanta muzicii bisericesti, semnate:
C. Ionescu, la anu 1905, fevruar 22".
Textele sint scrise cu cerneal neagra, albastra, verde si rosie. Frontispicii
stIngace In penita la I. 95, 97, 99 s.a. Initiate ornate la f. 24, 25, 46 s.a.
Viniete stingace in penita la f. 93, 95, 97 s.a. Ddruit Academiei Romne

4722

de urmasii lui Tudor Pamfile, la 10 febr. 1922.


Sec. XIX (prima jumatate); 79 f.; 22 x 15,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-17v: <Monahism>. Pentru patirnile care scriu sfinlii pdring ell nu


poate cdlugdrul cu dinseile sd sd mintuiascd, nici priimste Dumnezeu rugdciunea lui.

2. F. 18-20: <Povestire din Pateric>.


3. F. 21-60: De la izgonirea lui Adam din raiu Incepim a scrie oarecare
.

istorii politecesti fi duhovnicesti, a sf. Dimitrie mitropolitul Rostovului. IntrQ.


1. 41-43 este intercalat un <Cuvint pentru moarte ft definirea ei>.
4. F. 61-79:: Invdfdturi <monahale> scoase din cartea a doa a sfintului Isaiia
Pusnicui.
Textul cu cerneala neagra. Ultimul titlu, colontitlurile si initialele shit scrise
cu rosu. Initiate ornate la f. 1, 12 si 18. Legatura veche in carton si cotor
de piele.
Druit Academii Romane de urmasii lui Tudor Pamfile, la 10 febr. 1922.
4723 1837 (f. 9); 10 f.; numerotatie veche in cifre chirilice: 4-9 (f. 4-9): 19 x
11 cm.
F. 1: (Legenda Duminicii). Epistoliia Domnului Iisus Hristos ce au trimis
din ceriu in cetate Ierusalimului, in Sfintul Sion.

Insemnari: F. 9: 1838 iunie 30 s-au scris. Amin".


F. 10: Incercari de condei.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

102

Textul cu cerneala neagra. Titlul, initialele i insemnarea de la f. 9 slut scrise


cu rosu. Ddruit Academiei Romane de urmasii lui Tudor Pamfile, la 10 febr.
1922.

4724

Sec. XIX (mijloc); 27 f. ; 17,5 x 9,5 cm.

<A iscelaneu>.
1. F. 1: <Fragm. de Tipic>.
2. F. 1"-7, 9V-18: <Psaltichie.

Cuprinde heruvice>.
3. F. 7 9: (Acatistul Maicii Domnului>. Text fraton.

4. F. 18", 21V-27": <Fragm. de rugticiuni si de Canon de umilintd>.


Insemnari: F. 16": Andronic Cozmovici. Anul 1854, luna lui avgust in 20
zile sfirsit". Este autorul Psaltichiei.

F. 14: Anul 1854 luna Ii avgust in 19 zile. Andronic sin preut loan".
F. 5: I Andronic Cozmovici. 1854, mai 10 zile".
II Sfirsit, Anul 1854, lnna lui mai in 10 zile. Andronic".
F. 19-21: insemnari cu caracter personal si gospodaresc ale lui Andronic
Petrovici" <sic>.
Text urit, cu cerneal neagra, in alfabet de tranzitie. Daruit Academie
4725

Romne de urmasii lui Tudor Pamfile, la 10 febr. 1922.


Sec. XIX (mijloc); 32 f. ; 18,5 x 14,5 cm.
<Miscel2neu>.

1. F. 1-7v: (Fragm. de geografie privitoare la locurile sfinte, la Africa

Europa>.
2. F. 9: (Versuri la Boboteazd>.

3. F. 9": (Aritmeticd>. Propedia gaMenilor: intr-un galbin eft face, si in doi


i in trei, i in mai multi.
4. F. 10: Cinstitul Paraclis al sfintului sfintitului mucenic Haralampie, care

iaste foarte folositoriu si apdrdriu de infricosatd boald a ciumii: inset si de altele


boale este apilratori la cel ce cu credintd si cu fierbinte dragoste il va ceti si-1
va asculta.
Nu figureaza decit titlul i inceputul.

5. F. 10-14: (Fabule st invdteituri morale>.


6. F. 14"-21": In luna lui octomvrie in 5 zile, Vedenia lui Cosma Monahul,
infricosata i de folos.

7. F. 21": <Cintdri bisericesti>.

8. F. 22-25: <Fabule>.
9. F. 25" 32"; <Cintece de stea>.
insemnari: F. 21": S-au scris aceasta minunata Vedenie la anul 1855, septemvrie 24 zile, de mine, suptiscalitul, cu mina mea, la Biserica Sfintului
Proroc Ilie din orasul Botosanii. A. Petrovici. Este dreapta a mea".

F. 22: Aceasta carte este a lui Andronic din satul Piriu Negru <jud. Dorohoi>

Si este bun Met. Satul aratat este la tinutul Dorohoiul".


F. V: tnsemnarea lui Andronic despre un incendiu, nelocaliiat, din anul
1855.

Text urit, cu cerneala neagra, in alfabet de tranzitie. Daruit Academie


4726

Rom ne de urmasii lui Tudor Pamfile, la 10 febr. 1922.


Sec. XIX (mijloc): 13 f. ; paginatie veche cu cifre arabe, diversa ; 21,5 x 17 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-2", 5-6: (Versuri>. Mustrarea sufletului i a trupului, Sub forma


de dialog.

2. F. 3: <Descoperirea celor 12 Vineri>. Text fragmentar.


3. F. 6": (Preziceri istorice>.
4. F. 7-13": Opocalipsul Maicii Domnului>. Cazaniia acei pentru muncile
iadului i pentru pdcdtosii, cind au umblat Pricista pri pdmint, de au veizut
muncile uncle sd muncesc pdcdtasii. Lipseste sfirsitul.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

103

Insemnnri: F. 3: 1842 fevroare 4. Neculai Borciln".


F. 3v, sub un desen: Aceasta este Mandstirea Sncului. 1842. N. Borcild".
F. 7: Muncile iadului, a lui N. Borcild. Anul 1841, dechemvrie 1".
F. V': Aceasta carte ci s-au scris de suptscrisul la anul 1841 sd va 'Astra
Intre celelante cArti spre aducire arninte. N. Borcild. 1860, noemvrie 8".
Textul, cu cerneald neagrn, este scris In alfabet de tranzitie. Desene stin-

gace In penitd la f. 72" 73, reprezentind biserici. Ddruit Academiei Romne


de urmasii lui Tudor Pamfilie, la 10 febr. 1922.
4727 Sec. XX (cca 1917-1918); 183 f.; numerotatie veche cu cifre arabe 1-175

(I. 2-181); 21 x 17 cm.

(Inscriptii de pe morminte, clopote, vase de cult etc., precurn si insemndri de


pe cari si ms. de la biserici g i nuincistiri mai ales din jud. Bacu, Ia,si, Roman si
Tutova culese de Tudor Pamfile). Parte din ele au fost publicate in revista

Miron Costin, anii IIII.

Textul cu cerneald neagrd. DAruit Academiei Romdne de urmasii hii Tudor


Pamfile, la 10 febr. 1922.
4728

1925 (f. 3); 154 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-1'52 (1. 4-154);
21 x 17 cm.
F. 3: <L. Rebreanu), Apostolii. <Comedic in trei acte>. Cf. Liviu Rebreanu,

Opere, 11. Ed. criticd de Niculae Gheran, 1980, p. 199-289, 1094-1148.

trisemndri: F. 1: 2. VII. 1925. Joi".

F. 3: Marti, 11.VIII.1925".
F. 154: Sfirsit. Simbdtd, 24.X.1925, ora 1 noaptea. Liviu Rebreanu".

Textul cu cerneald neagrd. Din arh. L. Rebreanu, ddruit Academiei Ronaine

de Fanny Rebreanu In anul 1949.


4729

Sec. XX (fnceput); 73 f. + f. 63 si 65 bis; numerotatie veche, cu cifre arabe


diversd; 34 x 16,5 cm.
<L. Rebreanu, Nuvele). Mentiondm titlurile: Ofilire (f. 1-11) 0 femeie
i doi bdrbati (f. 12-27); Domnul (f. 29-50); Prostti (f. 51-54); Culcusui
(f. 55-59); Dintele (f. 60-73).

Cf. Opere, vol. 1-2, unde sint publicate, dupd cum urmeazd: Ofilire, in vol. 1,

p. 11-18, 339-349; 0 femeie i doi bdrbati sub titlul: Rdfutala, In vol. 1,


p. 19-32, 349-359; Domnul, sub titlul: Domnul Ionicd, in vol. 1, p. 311
322 ; Prostii, In vol 2, p. 12-20, 331-337; Culcusul, In vol. 2, p. 21-37,
337-34L; Dintele, In vol. 2, p. 55-74, 350 358.

La f. 27w, un concept de scrisoare entre un om de litere din Tarn, In legturd


cu proiectul unei trad. a romanului Rdzboiu si pace de L. Tolstoi.
Textul cu cerneald neagra i creion. Din arh. L. Rebreanu, dnruit Acade
miei Romdne de Fanny Rebreanu in anul 1949.
4730 Sec. XIX (mijloc); 47 f.; 25 x 20,5 cm.

(Miscelaneu de cronici rimate, versuri patriotice s.a.). MentionAm:


1. F. 1 C: Discdpdlinarea lui Const. coda Brincovanu de cettrd turci, timplatd
in Constantinopole la anul 1730 noemvrie 17 <sic> Cf. I. Craciun si A. Dies,
Repertoriul..., p. 181.
2. F. 7 V: Descdpdfinarea domnului Grigorie Ghica, timplaid la a<nul>
1777. Ibidem, p. 133.
3. F. 10-14": Descdpdtinarea lui Bogdan vorn(icul) ci Cuza spat(arul> de
domnul Muruz. An<ul> 1778, oct(omvrie) 1. Ibidem, p. 137.

4. F. 15-44', 47": <Versuri patriotice, s.a., de scriitori romtini). Mentionnm: La Infiinfarea Milifiei Romdnesti de Cirlova V. (f. 15); Marselieza
romanilor, 1840, de C. Bolliac (f. 17) Patriotul veacului de Alexandrescu

(f. 18'); Ruinele Tirgovistei, 1820, de V. Cirlova (f. 19") ; 0 noapte pe rulneie

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

104

Tirgovistei <de> Eliade (f. 21); Sfatul Domnesc in anul 1846 (f. 211') ; Murmura

publica (I% 23); Rdspuns la o criticd (f. 23v); Rdspuns la o fabuld: Boul ci
fdcutd de G. Asaki, i publicatd in Albind (f. 241') 7 (0 nobleid culeasd
si turbatd (f. 26)>; Taranul i oaea (f. 261'); Doi raci <de> A. Donici (f. 27);

Dorul patriei. Cintec (f. 271'); Suvenirul slavei de I. Vdcdrescu (1. 271'); Mihai
<Sturza> si guvernul sdu (f. 28); Fabuld (f. 30); Magariul, boul, catirul, veve-rita i mielul (f. 30v); Deputatul in provinfie. 1847 (f. 32); Zioa bund a lui

Mihai cdtrd deputati. 1847 (f. 331'); Suspinul Moldovei (f. 35); Satira me
sau Deputatul egoist (de> Eliade (f. 37); Epigramd <de) G. Sion (f. 40); Fata
de roman (f. 401'); Cdtrd lingositorii lui Mihai vodd crudet (f. 41); Cdtrd romdni (f, 41); Cdtrd boeri, de Dim. Bolintineanu (f. 42); Odd la informarea
Moldovei (f. 43) ; Cintecul cdldrimei romdnesti <de> V. Alecsandri
(1'. 44); Ilora Ardealului de V. Alecsandri (f. 441'); Cintecul scoalelor (f. 441');
Epitaf de Ionied Tdutu (f. 47); Satird <Mai, roscane, nu-i a bine (f. 471')).
5. F. 45-461': Rdvasuri vechi a domnilor moldoveni (pdstrate in Biserica
Barnovschi din Liov>. Ecstras din Alduta Romdneascd" nr. 5, din 1 sept.
1838.

Textul, cu cerneala neagra, este scris In alfabet de tranzitie. Daruit Academiei Romane de urmasii lui Tudor Pamfile, la 10 febr. 1922.
4781 Sec. XVIII (sfirsit); 72 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri: 39
186 (f.

1-721'); 28,5 x 19,5 cm.

(Misceteanu).
1. F. 1 14": Apocalipsul sf. Joan Evanghelistul). Lipseste 1nceputul (cap. 1
12, ptna la versetul 12).

2. F. 15r-v: (Preziceri). Tilcul ci au fdcut lerochirici de Vizantie cetate.


3. F. 16-17: Tilcul slovelor de pe mormintul impdratului Costandin ce s-au
tdlmdcit de preosfintitul patriiarhu al Tarigradului, Ghenadie.
4. F. 18r-v: <Eshatologie>. Alt hrizmos al presvintului pdrintelui nostru Methodie arhiepiscopul (Patarelor), cuvintu pentru celi ce vor sd fii in zllile di apoi.

Lipseste sfirsitul. lntre f. 18v..-19 textul prezinta discontinuitate, lipsind


doua f.
.5. F'. 19-31v: Citiva din prorocie sau discoperire videniilor lui Daniil prorocul

6. F. 32-361': Doao capete din prorocire lui Iezdchiil <Cap. 38 si 39).

7. F. 37-41: (Preziceri). Tdlmdcire facerii lui loan Plocov, sfetnicul lui


Olstii, la pricinile cesti di acum cari s-au ivit in vreme lui sultan Mustafa.
8. F. 41v-46v: Extrase din Ceasornicul domnilor, tradus de N. Costin dupd

Antonio de <Guevara>.

9. F. 47-721': (Oracole>. Pentru noroc


cad zarurile). Lipseste sfirsitul.

ce feliu a fi cuiva <dupd curn

Insemnari: F. 1: Donata de Chesarie Dima".

Textul cu cerneala neagra. Daruit Academiei Romane de urmasii lui Tudor


Pamfile, la 10 febr. 1922.
1782 Sec. XX (cca 1917-1926); 106 f.; 21 x 17 cm.
<Maria Cuntan, Scrisori adresate lui Loan Bianu in anii 1917-1926 si Scrieri).

Mentionam: La colibd. Seen& tragi-comica (f. 91-100); poeziile: Parastas


(f. 103) ; Poetului A. Vlahuta (f. 105).

Insemnari: F. 100: 1918, decemvrie 25. Scrisa pentru Foaia Tinerimei


data la redactle.
Textul cu cerneala neagra. Ms. constituit din hfrtiile provenite de la Maria
Cuntan si daruite, Academiei Romane partial, la diferite date.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romanesti


4738

105

Sec. XX (cca. 1912-1916); 42 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-42


(f. 1 42) ; 21 x 17 cm.
F. 1: Maria Cuntan, Nana. Icoana din popor Intr-un act.
Insemnari: F. 1: Aparuta In revista Viitorul Romdncelor, redactata de Adela
Xenopol".

F. 41-42: Notd. Am luat subiectul din Seliste (Marginimea Ardealului).

Acolo a trait Nana; cIntecele ei au ramas In gura poporului. Casa lor vechie,
ruinata, st Inca In fundul unei ograzi de pe suisul numit Steaza, a satului.
Cu clt avint, cu ce dragoste am scris acest act pe care il astern cu Incredere si
cu nadejde la pragul Teatrului National. Maria Cuntan".
, Textul cu cerneala neagra. Daruit Academiei Romane de Maria Cuntan, la
8 sept. 1922.
4734 Sec. XX (1919) ; 40 f. ; numerotatie cu cifre arabe, cu reveniri: 1 37 (f. 1
40) ; 21 x 17 cm.
<Maria Cunt,an>, Nepotul lui Mos Pralea. <Piesa In versuri>. A fost publicata.

In Foaia Tinerimii, V (1921), nr. 15, p. 172-173, si nr. 16, P. 188 189
Insemndri: F. 40: Maria Cuntan. Septemvrie 1919. Tirgoviste". Textul cu
cerneala neagra. Druit Academiei Romane de Maria Cuntan, la 8 sept.
1922.

4735

Sec. XX (cca. 1915-1922); 160 f.; paginatie i numerotatie veche cu cifre


arabe, diversa ; 21 x 17 cm.
F. 1: Brtncovenii. Poem dramatic In 3 acte <In versuri>, cu prolog si epilog,
de Maria Cuntan.
Insemnari: F. 56-58, prefata" explicativa a genezei poemului.

Textul cu cerneala neagra. Daruit Academiei Romane de Maria Cuntan,


la 8 sept. 1922.

4736

Sec. XX (cca 1920-1922); 176 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, divers& ;

21 x 17 cm.
F. 1: Maria Cuntan, Dorul de mama, urmare la Cintarea lui Andrei" Poem
dramatic In 5 acte <in versuri>. Sint doua versiuni.

Textul en cerneala neagra. Daruit Academiei Romane de Maria Cuntan, la


8 sept. 1922.
4737 Sec. XX (cca 1919-1923) ; 76 f.; 21 x 17 cm.
F. 1: <Maria Cuntan), Apostolii. Poem istoric In 4 acte, In versuri. Sint doua
versiuni.

4738

Textul cu cerneala neagra. Ddruit Academiei Romane de Maria Cuntan, la


8 sept. 1922.
Sec. XX (cca 1920-1921) ; 108 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversa ;

21 x 17 cm.

F. 2: Maria Cunt,an. Fratii Mircea. Povestire din vieata romanilor ardeleni.


Insemnari: F. 58: Novennbrie 1921".
F. 108: Maria Cuntan. Noemvrie 24, 1921".
Textul cu cerneala neagra. Dartkit Academiei Romne de Maria Cunt,an, la
8 sept. 1922.
4739 Sec. XX (cca 1914-1922) ;:63 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversa ;
21 x 17 cm.
<Maria Cuntan, Jurnal, Insemndri din vremea rdzboiului s.a., intitulate: Foi
de ziar (f. 1), Ceasuri de dimineald (f. 8"), Ceasuri de seard (f. 13); Scrisori
(f. 15v), Din caietul cu table rosii (f. 38)). Unele pag. de jurnal i scrisori au
fost publicate In Foaia Tinerimii din anii 1921 1926, sub titlul: Scrisori
pierdute pe drumuri, precum i In Viitorul Romdncelor.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

106

Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de Maria Cuntan, /a


8 sept. 1922.
4740 Sec. XX (cca 1916-1922) ; 133 f.; paginatie veche cu cifre arabe, divers ;
21 x 17 cm.
F. 1: Maria Cuntan>, Fulgi rupti din fared. Versuri. Mentiondm titlurile:
Cele din urma poezii (f. 1); Strofe neisprdvite (f. 2,18); Carmen (f. j3); Noapte
de groazd (f. 5); Din cartea Muntilor (f. 9); Poveste de Crdciun (f. 11); Nu la
mormint (f. 15) ; Toma (f. 19); Cain (f. 22); Maestrului artist Enescu. Text
tiprit (f. 33); Asezdmintelor Brincovenesti. Text tipdrit (f. 34) ms. poeziei se
pdstrezd la f. 1v. Caritate (f. 35); La moartea lui Al. Vldhutd. Text tiparit
(f. 37) ; Crucea. Text tipdrit (f. 38); Bisericuld ruinatd. Text tiparit (f. 39) ;
Templu (f. 40) ; Strofe neisprdvite (f. 41, 47, 99); De-acum vor tresdri morminte.

Text tipdrit .(f. 43) ; Din bdtrini. Tett tipdrit (f. 44) ; Amintire. Text tipdrit
(f. 45) ; Din chilie. Text tipdrit (f. 46); Un copil, tatdlui sdu, (f. 50); Cfritecele
amurgului (f. 53) ; Zori de card. Text tipdrit (f. 58) ; Insdrare. Text tipdrit
(f. 59); V is fi vial& Text tipdrit (f. 59); Din foisor (f. 60) ; Fire rupte. Text tipd-

nit (f. 62); Cintarea sufletului. Text tiprit

(f. 62); Toamna. Text tipdrit

(f. 63) ; In templul artelor (f. 64) ; Parastas (f. 68); Cintare (f. ;70) ; Principelui
Carol fi principesei Elena (f. 72) ; Pe albumul doarnnei A. R. (f. 74) ; In astep-

tarea I nvierei (f. 76); Primdvard (f. 78); Unirea (f. 79); De zece mai (f. 82);

Tei sfint (f. 84); Cintece copilaresti (f. 93); Dimineata (f. 97); Despartire (f. 101) ;
Azi trimit sufletul la tine (f. 103, 118) ; Ciniarea din urmd (f. 104) ; Vad sfinti cdzafi . de pe altare (f. 106) ; nchinati-vd la pietre (f. 108. 120) ; Regrete (f. 110, 122) ;

Inchinare de 10 mai (f. 111); .Dedicatie (f. 113); Templu (f. 115); Colindd.
Text tipdrit (1. 117); Senina inspirare (f. 124) ; Strofd (f. 126). Unele din
poeziile tiprite sint decupate din rev. Sburdtorul, Cuvintul liber, (ce aprea
la Tirgoviste) s.a.
Filele 133v-127v, 92v-86v, 63v cuprind o variantd din: Brincovenii
tragedie romantic in versuri <in 3 acte>.

Filele 86-92 sint ocupate de: Cuprins.

F. 116v-117, 128-133 albe.

Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de Maria Cuntan, la


8 sept. 1922.
4741 Sec. XX (cca 1922); 102 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x
17 cm.
<Maria Cuntan, Scrieri>. Mentiondm: 0 priveghiere. Poem dramatic dedicat
sarbatorilor de incoronare. 15 octombrie 1922. (f. 1- 27). Sint doud versiuni:
Castelul din Buia (f. 28-30) ; Brincovenii, Tragedie in versuri, trei acte, cu
prolog si epilog (f. 31-102).
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de Maria Cuntan tri
oct. 1923.
4742 Sec. XX (cca 1915-1930); 147 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
34,5 x 22 cm.
<Maria Cuntan, Scrieri In versuri fi proza, corespondentd, decupdri din rev. F.a.>.

Mentionam: Scrisori adresate lui Ioan Bianu din anii 11115 1929 (f. 1-32);
versurile: Poveste de Craciun (f. 12); Poeziiior mele (f. 13); Iubirei mele (1. 14) ;
Omagiu (f. 62); Cind cetesc (f. 69); Cronicd rimatd (f. 72) ; Jube,te and Iii cere
firea (f. 78); Iluzii (f. 85) ; Tort amestecat (f. 99); I n curat (f. 120), prozd:

Foi de ziar (f. 33-36, 20-21).


F. 144-147 cuprind scriSoarea Mariei Cuntan din 8 sept. 1922, adresat:1
Academiei Romdne, cu rugamintea de a-i primi spre pstrare scrierile, al
cdror inventar este inclus in adresd.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

107

F. 37-147, cuprind, cu exceptiile de mai sus, nr. i decupdri din rev. si din
vol. II al scrierilor sale: Din caierul vremii. Mentionam rev.: Foaia tinerimii,
Bucuresti, 1920-1926, director Vladimir Donescu, .Revista copiilor i a tinerimii, Bucuresti, 27 mart 1920 si V iitorul Romeincelor, lard an, in care stilt
publicate fragm. din drama In 4 acte: Pdcate.
La f. 37, o insemnare autografd: Proza i poezie. Cele din urm colabordri
ale mele. Pentru Domnul Director I. Bianu de la Academia Romnd. Maria
Cuntan. 1.1.1930" Aldturi, mentiunea lui I. Bianu: Aduse spre pdstrare de dl.
dr. Sofronie Rosca. 18.1.1930, nr. 19: Bib<lioteda). I. Bianu".
Vol. a fost constituit ca s completeze Intregul fond al scrierilor Mariei
Cuntan.
Textele shit scrise cu cerneald neagrd. Intrate In col. Academiei Romdne in

4743

anii 1922 si 1930.


Sec. XVIII (a doua jumdtate); 197 f.; paginatie veche cu cifre chirilice:
1-308 (f. 19-152v); 14,5 x 10 cm.
<Miscelaneu de medicind populard si descintece>.

1. F. 19-176v: (Refete medicate>.


2. F. 177-186v, 189-190: <Descintece>.
3. F. 187r-% : <Refetd de imbundtdfit vinul alterat>.
4. F. 192-196v: <Re fete veterinare; pentru cai>.
Ms. este precedat de o tabld de materii (f. 1-11).
f. 12-18v, 52, 91, 97, 115v-116v, 122v-123v, 125" 126v, 129, 132-133,
135v 136, 144 145v, 146v-147v, 154, 156-172v, 173v-175v, 179-183, 188,
190v-191 albe.
Insemndri: F. 113": 1791, martie 15 am intrat Ionit In doftoriile rastunn
si au <a>vut liacu".
F. 12: Carte de doftorii de orice boald, build i incercatd intru toate de
C. Caribolu". Acesta mai semneazd si la f. 11v.
-

F. 183v: Aceastd cdrticica iaste de dohtorii de toate tribuintile".

Textul cu corneald neagra. LegAturd veche in scoarte de lemn i piele. Ddruit


Academiei Romdne de I. Moisil, la 30 mart. 1922.
4744 Sec. XIX (inceput) ; 29 f.; 17 x 10 cm.
F. 1: Vorbire in versuri de glume intre Leonat befivul om din Longobarda si
intre Dorofata, muerea sa.
insemndri: F. I liminard: I Gavriil Mlesnitd, invdt<dtor> din Vicov de Sus"

dud. Suceava>.
11 Ddruit pentru Biblioteca Academiei Roma.ne de I. Moisil. 30 martie
1922".

Textul cu cerneald neagra. LegAtura. veche In carton si cotor de piele. Ddruit


Academiei Romdne de I. Moisil, la 30 mart. 1922.
4745 Sec. xyIII (1796 1797); 710 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1 706

(f. 2-710); 19,5 x 14 cm.

F. 2: <Miscelaneu de literaturd monahald>. Carte ce sd chiiamd Paradisos, dupd

cuvintul cuviosului si de Dumnezeu puraitorului, pdrintelui nostru Simeon


Metafrast, tilmticindu-sd dd Agapie monahul de la Grit, cu toatd osirdiia i
pohtd multd dintru clinic in cea dd obste limbd greceascd i dd Constantin
Cocordscu dupd grecie pa infeles rumdneste, dupd cum sd vede, la anul d
la mintuirea lumii 1766, ghenarie in 2. I ar dd al doilea s-au scris dd mine,
cel smerit i mai jos iscdlit, copil mic fiind si aflindu-md aici in sf. Mitropolie

a Bucurestilor, in casd fiind la preasfinfia sa pdrintele mitropolit a toatd Ungrovlahia, chirio, chirio Dositheu, in zilile preaindlfatului nostru domn I o Alexandra

loan Ipsilanti voevodu.

i am inceput a scrie aceasta sfintd carte in tuna

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414--5920

108

lui decemvrie tn 17 zile, in zioa sf. proroc Daniil. Voicu copilul. 1796, dechem-

vrie 17 dni. Mentionam vieile sfintilor: Varlaam i Ioasaf (f. 2"), Ilarion
(f. 79v), Avramie (f. 103), Macarie Rimleanul (f. 116"), Filaret cel Milostiv
(f. 128"), loan Damaschin (f. 143), Sava cel Sfintit (f. 157), loan Colthasul
(f. 208v), Andrei Salos (f. 230), Paisie cel Mare (1. 262), Onufrie (f. 320),

Antonie cel Mare (f. 333v), Pavlin episcopul (f. 400"), _loan cel Milostiv (f. 406),

Averchie cel Mare (f. 462), Grigorie al Neochesariei <Taumaturgul> (f. 478)
Ambrozie (f. 496), Spiridon episcopul Trimithundei (f. 516'), Artemie cel Mare
(f. 542), Iacov Persul (f. 561), Mina, Ermoghen i Efraf (f. 572"), Tecla (f. 606),
Anastasia Romanca (f. 619"), Eufrosina (f. 629) Pelaghia (f. 639"), Evghenia
(f.647"), Ecaterina (f. 669), Cecilia, Valeria si Tivurtie (f. 692), Varvara (f. 700"
Ms. mai cuprinde, intercalate, fragm din: Pateric, Lavasaicon, Scara sf. loan
Climax, Efrern Sirul, Simeon Noul Teolog s.a.

F. 709-710': Scara acestii carti, dupd orinduiald.


F. 207v-208, 403"- 405", 539V-541', 602"-605", 667v-668

albe.

insemnri: F. 710": 1797, maiu 13. Si am scris eu, cel mai jos iscalit, Voicu
copilul ot sfinta Mitropolie din Bucuresti. Deci eu voiu muri, i pacatoasa
mea mina va putrezf ; ci cine va ceti i va gsi, sau lipsd in cuvinte, sau in
slova, s zica: Dumnezeu sal erte... Ca i p dumneavoastra sa va erte cel
mult indurat i milostivb1 Dumnezeu. Iar cartea aceasta va raminea spre
pomenire vecinica".
F. 333: Si am scris eu cel mai jos iscalit, aceste sfinte vieti, intru mrirea
lui Durnnezeu. Si sa lauda rivna sfintilor ce au avut catra el. Aceste cuvinte
am scris eu, Voicul copil".
F. 403: Si am scris eu, cel mai jos iscalit, Voicul copilul..., intru marirea
Dumnezeului nostru si a preacuratei Fecioari".
F. 708": Si am inceput a scrie aceasta... sfint carte, dechemvrie 17, 1797
<sic) si au luat sfirsit la aprilie In zioa dintli. 1797, aprilie 1". Cf. G. Strempel
Copisti .

p. 273-274.

F. 1r-vsi coperta I interioard: Insemnari de cititori si incercari de condei.


F. 668": Marin Niculescu, fiincica au slujit... sfintii sale parintelui arhimandrit Domentian sapte ani i and am esit 1837, noemvrie 4".
Textul cu cerneala neagra. Unele initiale sint scrise cu rosu. Legatura veche
in piele. Cumparat de la prof. Stoica Teodorescu, la 16 ian. 1922.
4746 1805 (f. 59v); 64 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 3-120 (f. 1-59'1;
22,5 x 16,5 cm.
<Tragodia lui Lentor. Cinci acte , In versuri. Traducere din lb. francezd de
C. Conachi).

trisemnri: F. 59": Aceasta istorie ce-i talmacita de pe frantuzasca de

dumnealui comisul Costachi Conachi,


Prescrisu-am eu, iubitoriul de ostinele, pre plecatul Ianacachi
Nu numai pentru a me eglinge <= petrteere), si din vremi trecire,
Dar si pentru a altor iubiti ce mi-or face cerire,
Caci cu adevarat voesc printr-a mele ostinele
sa folosasc i pe altii cu oaresce mingiere;

Pre cari pre toti poftesc, cinstitilor cititori,


Gresalilor mele ca sa-mi fiti ertdtori.
Caci nime in lume nascut nu poate fi negresit,
Ce numai Domnul de sus, tuturor este vadit.

Savirsitu-am in Husi, 1805, avgust 3".


F. 61v-64: Insemnari gospodaresti si diverse socoteli.

F. I liminare: Concept de zapis.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

199

Textul cu cerneald neagra. Unele titluri, cuvinte si initiale sint scrise cu rosu

si verde. Legdturd veche in piele. Ddruit Acaderniei Romne de Matilda


I. Simionescu, la 19 mai 1'922.
4747 Sec. XIX (inceput); 76 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 3 154 (f. 1-154);
21 x 14,5 cm.
<Metastasio, Ahielefs la Schiros>. Lip Seste Inceputul si sflelital
Textul cu cerneald neagr. Unele titluri, nume i initiale sint scrise cu rosu.
Legaturd veche In piele. Ddruit Academiei Romane de Matilda I. Simionescu, la 19 mai 1922.
4748 Sec. XIX (sfirsit); 183 f.;paginatie veche cu cifre arabe, din doi in doi:
1-199 (f. 2-102) ; 21 x 16,5 cm.
<Gheorghe Baba, Manuale de lb. romnd pentru clasele I III secundare>.
Cuprinde:

F. 1-73: Gramatica romdn. Partea Entiia, pentru clasa I-a secundard.


F. 74-93: Poesii. Froth. Lecturd. Pentru clasa I-a secundard.
F. 94 130 : Gramatica romand. Partea a doua, pentru clasa II-a secundard.
F. 131-135: Prosa. Poesii. Lecturd. Pentru clasa II- a secundard.
F. 156 181 : Gramatica romdnd. Partea treia, pentru clasa III-a...secundard.
F. 182-183" : Poesii. Clasa III-a. Nu cuprinde decit o singurd poesie.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romne de N. Iorga, la 20 dec.
1922.

4749

Sec. XX (cca 1909-1916); 41 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;


24 x 19,5 cm.
<L. Rebreanu, Schite ci nuvele>. Variante fragmentare. Mentiondm titlurile:
Golanii (f. 1 17); Nevasta (f. 8-9); Mina (f. 10-16); Trebue samdritdm pe
Ghighi (f. 17-19); Mdritisul (f. 20-24); Orbul (f. 25-27); Hora morlii
(f. 28 32); Ispita (f. 33-36); Ordonanta domnului colonel. Din carnetul
unui sublocotenent (f. 37-41).
Cf. Liviu Rebreanu, Opere, 2 si 3 unde au fostp ublicate, dup curn urnieazd
Golanii (p. 38-54, 345-350); Nevasta (p. 75-82, 358 363); Mina, a lost
publicat sub titlul: Ocrotitorul (p. 83-105, 363-369) ; Trebue sd mdritdm

pe Ghighi, a fost publicata sub titlul: Cearta (p. 122-127, 376-378) ; Mdritisul,
a fost publicatd sub titlul: Talerii (p. 133-140, 383-385); Orbul, a fost publicat sub titlul: Cersetorul (p. 149-156, 390-393); Hora mortii (p. 157-185,

393-399); Ispita, a fost publicatd sub titlul: Peiduchii (p. 308

321, 435) ;

Ordonanta domnului colonel, a fost publicatd sub titlul: Zenecul (vol. 3, p.255
268).

Textele slut scrise cu cerneald neagrd, albastra. i creion. Din arh. Liviu
Rebreanu, ddruitd Academiei Romane de Fanny Rebreanu in anul 194 9
4750 Sec. XX (cca 1910-1930); 94 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd ;
23 x 18 cm.
<L. Rebreanu, Trad, din literatura universalii>. Texte fragmentare. Mentiondm titlurile: <0. Wilde>, De profundis (f. 1 5) ; Eugene Brieux, Cum am
scris Brindusa? (f. 6-11); <M. Gorki>, Melva (f. 12 15) ; <H. Ibsen, Strtgoii
(f. 16-25v)>; <K. Mikszath>, Cavalerii (f. 26-27); J. Jeans, Misteriosul
Univers (f. 28-94).
Textele slut scrise cu cerneald neagrd. Din arh. Liviu Rebreanu, druita
Academiei Romne de Fanny Rebreanu, in anti! 1949.
4 51 Sec. XX (cca 1910-1941) ; 54 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
26 x 17 cm.
<L. Rebreanu, Art. i conr>. Texte fragmentare. Mentiondm titlurile: Nuvela

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-59201

110

(f. 1-2); Critica (dupa Hermann Bahr; f. 3 4); Pentru critici (f. 5-9);
Punerea in scend (f. 10); Scena modernd (f. 11-12); Cutisele premierelor
(f. 13-17); Autorul (f. 18-19) ; Eleganta (dupa P. Zifferer, f. 20-24);
Congresul presei (f. 25); Cuvintul d-lui Carossa (f. 26-27); (Conf. ;inlaid
in anii 1940 1942, pe tema prdbutirii frontierelor (f. 28-31)); <Cuvint de
rdspuns cu prilejul unei sdrbdtoriri (f. 32

36)); <Conf. tinuta in Cercul Ana-

lelor Romdne, asupra operei sale (f. 37-54)).

Textul cu cerneald neagra, albastra i creion. Din arh. Liviu Rebreanu, daruit
Academiei Romne de Fanny Rebreanu, In anul 1949.
4752 Sec. XIX (mijloc) ; 28 f.; 33,5 x 20,5 cm.
<Lista boerilor Moldovei, probabil la 1857>.
Textul cu cerneald neagra. Ddruit Academiei Romdne de D. A. Sturdza,
la 1 mart. 1912.
4753 Sec. XIX (sfirsit) ; .42 f.; 21 x 16,5 cm.
F. 1: <Ovid Densusianu>, Evolutionismul in studiul genurilor literare. Publicat
In Revista critwd literard din Iasi, an II (1894), nr. 1 p. 16-32 si republicat
In Ovid Densusianu, Opere, IV. Ed. critica de B. Cazacu, loan Serb si Florica

Serb. Editura Minerva. Bucuresti, 1981, P. 66-79.


Textul cu cerneala neagra. Din arh. Ovid Densusianu, ddruitd Bibliotecii
Academiei Romane.

4754 Sec. XVIII (prima jumatate) ; 221 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu
lipsuri: 17-244 (f. 1-221); 31,5 x 19,5 cm.

<Anthologhion>. Lipsesc primele 16 f. de la inceput, dupa numerotarea origi-

nala, precum si 1-2 f. de la sfirsit. Intre f.1"-2 textul prezinta discontinuitate lipsind f. cu numerotatia veche 18-24.
Insemnari: F. 15" 18: Anno 1784, luna lui iulie 31 zile. Aceasta carte
anume Mineiu o au dat Patcdsoae de pomana biserecii acestie a Olosigului
<jud. Bihor>, pentru sufletul lui popa Gabor, care a slugit In biserica aceasta

a sfintului mare mucenic Gheorghie".


Textul, cu cerneald neagra, este asezat pe douil coloane. Titlurile, initialele i
indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu.
Frontispicii stingaci colorate la f. 175v, 204v, 213% s.a. Prima dintre
legaturile vechi in piele se pastreaza sub legatura moderna. Daruti Academiei
Romne de episcopul unit al Ordzii,1 Dr. ValeriuTraian Frentiu, a 22 ian. 19.
4755

1856 (f. 1) ; 228 f.; numerotatie veche, din doi in doi: 2-114 (f. 3 227);
22 x 16,5 cm.

F. 1 : I storialegelatiunii romane de la inceputul sdu pind la legelatiunea modernd,

urmatd de o generalisatiune a dereptului roman si de esplicaliunea istoricd a


institutiiuntlor lui I ustinian, dupd testurile cunoscute mai demult, seau descoperite

mai decurind de D. Ortolan, profesore la Facultatea de Legi dein Paris, tradusd dupd a patra editiune de Simeone Barnutiu, profesore de filosofia ti de
legi la Academia dein Iasi. 1856.
Textul cu cerneala neagra. Legatura veche In carton si cotor de piele. Ddrui
Academiei Romaine de pr. V. Podoabd din Hususdu , jud. Tirnava-Mica
prin G. Bogdan-Duicd, la 20 oct. 1923.
4756 Sec. XIX (a doua jumatate) ; 81 f.; 19 x 11 cm.
<Miscelaneu de versuri religioase si laice>. Mentionam titIurile: <Cintece de
stea i V icleimul (f. 1 3")); Oratie la S. Patti (f. 4-6v); <Cintdri liturgic&
la Pasti (f. 7-14)); Cintare la Nasterea Domnului nostru lisus Hristos (f_
15r-v) ; Cintarea lui Josef i a fratilor lui (f. 16v 17) ; <Cintdri vesdlitoare
(f. 17-18) ;); Cintarea rorndnilor (f. 18" 19") ; 0 cintare lumeascd (f. 19"
21) ; Cintare intre doi iuSqi (f. 21v 22v) ; Cintarea impotriva muerii cei ba-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

111

trine (s.a.> (f. 22"-27); Supt o culme de cetate (f. 27 28) ; Cintarea lui Bundparte (f. 28"-30"); Impiirdfia poamelor (f. 31 32); Predicalia figanilor
(f. 33-39); Trecoloriu roman (f. 40) Ascunderea in nour (f. 40") ; Insuflefirea
romanilor (f. 41-42); Versul lumii (f. 42r-v) ; Credinfa in vis perdutd (f. 43r.v);
0 cintare lumeascd (f. 44) ; <Versuri laice cu text in lb. germand qi romdnd
(f. 46)> ; Taci, taci, inimd, taci! (f. 47); <Cintarea lui loasaf cind a intrat in
pustie (f. 48)); <Oralie hi nuntd (f. 53 54")) ; <Anuiritd turturea (f. 55));

<Cintare lumeascd la nuntd (f. 55"-57)>; Cintarea plugarilor (f. 57-58);

<Jalea strdineitdfii (f. 58"-59")>; Cintarea romdnilor (f. 59") ; <Cucule de


uncle viilDin Ardeal de la Sibiiu (f.I 60)); <Andrei Muresanu, Rdsunet
(1. 60"-61)>; (Cintece de dragoste (f. 62-64)); <Cintdribisericeti la Nacterea
lui Hristos (f. 67 68")); <In cea verde grddinifdlEste o mica coconild (f. 69

71)); <Puica me de la AradlDe tine mi-i tare drag (f. 71"-72")> <Un om
bdtrin, intr-o fard,IPornind cdtrd cimp, afard (f. 73-76)); <Ce sti fac, amar
de minelPreste mine greu imi vine. Dialog Intre barbat i muiere (f. 76"
81")).

Insemnari: F. 45: Spre eterna memoriei <sic> ma subscriu tie, amice al rnieu,

In aceasta carte. Agadiciu <jud. Caras>, 1 ianuarie 1871.


loan Simu. Preparand absolut".

Textul, cu cerneala neagra, este scris, partial, In alfabet de tranzitie. Cumparat

de la Nicolae Danciu din Caransebes, la 25 ian. 1923.


4757

Sec. XIX (mijloc) ; 12 f.; 16,5 x 10 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1-7 : <Cintdri religioase i rugliciuni din Ceaslov>.

2. F. 8-12: <Versuri populare>. Mentionam: <Vremea, iatd, ne desparte


(1. 8)>; <I ntr-o verde gradinifd (f. 8" 9)) ; Paseire galbind in cioc (f. 9r v)> ;
Cintarea lui Napoleon (f. 10r-v). Text fragm.; Cintare jalnicd (f. 11-121.

Textul, cu cerneala neagra, este scris In alfabet de tranzitie. Cumparat de la


Nicolae Danciu din Caransebes, la 25 ian. 1923.
4758 Sec. XIX (cca 1849-1884) ; 163 f. pagingie veche cu cifre arabe: 1 29
(f. 7-35") ; 17 x 10,5 cm.
<C. A. Rosetti, Note, insemndri, scrisori politice c socoteli beinecti). Mentionam:,

<Scrisoare adresatd din Paris membrilor comisiei pentru luarea socotelilor


la 2 dec 1849 (f. 7-23)); Scrisoare polemicd adresalci lui I. Eliade-Radulescu
Fi Cristian Tell (f. 25 35")>; Lipseste sfirsitul.
F. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42-146", 148,
150, 152, 154, 15.6, 158 albe.
F. albe, ce se succed din doua In deua, sint de fapt file de sugativa, asezate
Intre foile ms.
Textul cu cerneald neagra, albastra i creion. Legatura veche In carton.
Cumparat de la Constantin V. Rosetti, la 17 febr. 1923.
4759

Sec. XX (inceput) ; 93 f.

versa ; 21 x 16,5 cm.

+ f. 13 bis; numerotatie veche cu cifre arabe di

<Ovid Densusianu>, Romani buni ai romdni rdi. Pdreri imparfiale asupra


activiteffei patriotice a Ligei Culturale.
Culegere de art. din Revista Romand Politicaci Literard, republicate sub titlul
de mai sus In tipografia Carol Gbl din Bucuresti, In anul 1902.
Textul cu cerneala neagra. Din arh. Ovid Densusianu, daruita Bibliotecii
Academiei Romane.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

112

4760

Sec. XIX (a doua jumAtate); 50 f.; 34 x 20 cm.

<losif Hodos, Versuri, doc personale, insemnari diverse>. Mentiondin versurile:


Mdmaruta <== Buburuza> (f. 1,6) ; Sunet < = Sonet> (f. 2) ; Solferinul (f. 3);
Sonetu (f. 4); 0 stea (f. 4') ; Norii poftele omului (f. 4') ; Sunet (f. 5); Enigma

(f. 5') ; Sunetu (f. 5"). Mai mentionAm: <Project de salut, in lb. italiand, la
vizita in Transilvania a unui arhiduce (f. 15-16)>; <Insemnari (acute dupd
scrierile istorice ale lui Clain (f. 21 22")> ; <Lista de carli fAcutA In Viena,
la 1 iun. 1855 (f. 26-42n> ; <Inventariu despre scrierile lui Papiu carii se
afla. in V iena Intocmit la 15 nov. 1852 (f. 44-48)>.
Textele sint scrise cu cernealA rAdAcinie, neagrA i creion. In lb. romAnA,

maghiarA, germanA si Habana. Din bibl. lui Nerva Hodos. DAruit Academiei
_RomAne In febr. 1923.
4761 Sec. XIX (inceput); 97 1%; 22 x 16,5 cm.
<Miscelaneu>

1. F. 1-84"; A celui intru sfinfi parintelui nostru Ioann, Gura de Aur arhiepiscopului Tarigradului, tilcuire la psalmii
2. F. 88 89: <Omilie pe tema pomenirii sufletelor celor raposaii>.
Text fragm.
140, 141, 129, 116 si 144

3. F. 90-94, 96-97: <Capete de tnedtaturi monahale>. Texte fragm.


insemnAri: F. I I liminare: Aciast carte manuscrisA, care a fost proprietatea repausatului in Domnul, pArintile arhimandrit Nichifor ComAnianu,
pria iubitul i scumpul socru al subsemnatului, eu o dau preotului Nicolae
Niculescu, iconomu de la Biserica Pope Dirvasi (Alba), din Calea Victorii,

spre suvenirea amintirei repausatului. 1889, septembrie 3. N. Popovici, maior


in retragere".

4762

F. I liminarA: Nichifor, 185"


Textul cu cerneald neagrA. Titlurile, colontitlurile, initialele i trimiterile
marginale sint scrise cu rosu. LegAturA veche in piele.
Din bibl. lui Nifon, episcopul DunArii de Jos. Dana Acadcmiei RomAne
de Simeon Niculescu, In mart. 1923.
Sec. XIX (Inceput) ; 14 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 7-20 (1. 1-14) ;
25,5 x 18 cm.

<Liturghia sf. loan Curd de Aur>. Text fragm. In lb. romAnA i greacA, textul

grecesc fiind scris cu caractere chirilice.

Textul cu cernealA neagrA. Titlurile, initialele j indicatiunile tipiconale slut


scrise cu rosu. Din bibl. lui Nifon, episcopul DunArii de Jos. DAruit Academiei
RomAne de Simeon Niculescu, In mart. 1923.
4763 1833 (f. 2); 159 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-292 (f. 11-159); 24 x
19,5 cm.
F. 2; Plutarh Nou, sau pe scurt scrierea viefilor celor mai vestifi barbali si
mueri a toate neamurilor, din cele mai veclzi vremi, pina in vremile noastre.
I n limba frantozasca de Petru Blanhard <=-- Blanchard>, iar acum intiiu pentru
natia rometneasca pre romdnie talmdcita si data la lumina. Tomul I, 1819.
Copie dupA cartea tipAritA la Buda In anul 1819. Cf. Bibl. rom. veche III,

p. 290-291, nr. 1032.

insemnAri: F. 159: Aceasta carte s-au scris de mine Anton Starnatopulo,


dascal grecesc, acum, In Brasov, 1833, avgust In 14."
F. 1: Aceasta carte numitA Plutarh Non o dau pr. Nicolae Niculescu iconomu de la Biserica Popa Dirvasi (Alba) din Calea Victorii, spre suvenirea
amintirii repausatului arhimandit Nichifor ComAnianu, prea iubitul socru
al subsemnatului. N. Popovici. 1889, sept. 3. Bucuresti".
Textul cu cernealA neagrd.
Desene In medalion reprezentind figuri ilustre ale
www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rornfine#i

113

antichitafii la f. 10, 39 si 94. Legatura veche In carton. Din bibl. t.ii Nichifor,
episcopul Dunarii de Jos. Daruit Academiei Romane de Simeon Niculescu,
In mart. 1923.
4764 Sec. XIX (mijloc); 177 f.; paginafie veche cu cifre arabe, din doll& In doua:

7-353 (f. 1-174); 19,5 x 16,5 cm.

<Manual de istorie generald veche, de la facerea lumii, ptnd la Octavian August>.

Lipseste Inceputul. Dupa paginafia veche, lipsesc primele trei f.


Textul, cu cerneal neagra, este scris In alfabet de tranzifie. Legatura veche
In carton. Daruit Academiei Romane de Virgil Plesoianu, In mart. 1923.
4765 Sec. XVIII (sfirsit); 122 f.; 18,5 x 13,5 cm.
<Miscelaneu de pastorale, omilii, refete medicale, concepte de doc. eclisiastice
emanate de la Mitropolia Tdrii Romdnesti din vremea mitropolitului Dosithei
Filittis (1793-1810)). Menfionam:
1. F. 10r-v: Engomion <= Orafie> la sf. Pasti.
2. F. 18-22: <Omilie la Adormirea Maicii Domnului>.
F. 22v-32, 44-49v, 102-121v: Documente bisericesti.
3. F. 32-41,122: <liefete medicale>.
4. F. 42-44: <Omilie la cununie>.
5. F. 49v-52: <Omilie la .Nasterea lui Hristos>.
6. F. 55r : <Formular de diatd>.
7. F. 63v 69: <Omilie moralizatoare pentru cei ce nu merg la biserica>
8. F. 81-92: <Antim Ivireanul, Didahii la pogribania omului pristdvit>.
Cf. Antim Ivireanul, Prediri. Ed. critica de G. Strempel. Editura Academiei
R. P. Romaner Bucuresti, 1962, p. 289-293, 256 260.
9. F. 92"-93: (Sfatuiri morale pentru cei ce se pregdtesc de ccildtorie>.
10. F. 95-102: <Antim Ivireanul>, CuvInt de invapaturd la sfinfii si intocma.
cu apostolii Costandin i Eleana. Lipseste sfirsitul../bidem, p. 152 158.
Textele sint serise cu cerneala neagra. Pecefi inelare In fum ale mitropolitului
Dosithei Filittis, la f. 3 si 109v. Legatura veche In carton sicotor ae piele.
Cumparat de la anticarul Marcu Pollack, la 19 apr. 1923.
4766 1829 (f. 105"): 105 f.; paginafie veche cu cifre arabe: 1 207 (f. 2 105);
22 x 15,5 cm.
F. 2: Istoriia lui Filerot <si Antusa>.
tnsemnbri: F. 105: Rog, dar, cu umilinfa pa cel cetitor, gasind vreo gresala
intru alcatuirea cuvintelor acestii istorii, de va fi patimas, sa-mi treaca cu
vederea i sa-mi dea ertaciune; pentru c numai un patimas poate cunoaste
gresalele unii acest fel de istorii, ca unu ce intr-aceasta gradina desfatindu-sa,
poate sa vaza maracini ce s va fi pripasit linga flori. Iar de nu va fi padmas, sa nu ma ocarasca, ca ma supar. Matei Piersiceanu, biv 3-ti logofat".
F. 105": 1829 apr<ilie>12".
F. 1: 1 Cu ajutorul milostivului am sAvirsit a ceti istoriia aceasta. Drept
aceia in-am iscalit cu mina de farina. 1829, maiu 10.
Costache INorescu logofat".
II: Incercari de condei i socoteli.
Textul cu cerneala neagra. Miniatura infafisind casa Antusei ?, dar avind
ca legenda Sfinta beserica.". Cumparat 'de la anticarul Marcu Pollack, la
19 apr. 1923.
4767 Sec. XVIII (sfIrsit); 20 f.; numerotafie veche cu cifre arabe, cu omisiuni:

1-24 (f. 1-20);. 19 x 14 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1 19: Intrebeiri si raspunsuri dascalesti : (mid dascdlul intreabd, ucenicul


raspunde.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

114

2. F. 19 "-20 v: A sf. Sisoe istorii aratei inainte. Text fragmentar,fara sfirsit.

Textul cu cerneala neagra. Frontispiciu in penita la f. 1. Cumparat de la


anticarul Marcu Pollack, la 19 apr. 1923.
4768 Sec. XIX (inceput); 42 f. + f. 11 bis; paginatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri: 49-95 (f. 1-17); 20,5 x 13,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-16 v: <Logica formald>. Text fragm., fara inceput i sfirsit. Intre


f. 14 v-15 textul prezinta discontinuitate, lipsind file. F. 13-14 stilt rupte
in partea lor inferioara.

2. F. 17-18

: <Trepetnic>. Semnele cele ce sd .facu omului. De orice sd va


cldti s caute, cd va afla scrise intr-aceastd carte.
.3 F. 19-24: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Cindu vrea Precesta Maica
sd meargd sd vazd toate muncile cite slut pd pdmint <sic>.
4. F. 25-42 ": <Versuri in lb. romdnd i greacd>. Mentionbm: <Stihuri pentru
uciderea lui Constantin Hangerli (f. 26-31)). Cf. I. Craciun si A. Ilies, Repertoriul..., p. 201. A se vedea si Cronici si povestiri romanesti versificate, ed. critied de Dan Simonescu, p. 225-281
5. <Versuri de dragoste> (1. 32-42v).
Insemnari: F. 17: S-au scrisu de mine, Dumitru, la leat 1808, dechemvrie
20. Aci va gasi si la ce leat ma am nascut eu: pa leatu 1791, intru una zi da

joi". F. 19: 1812, aprilie 2".

F. 31: 1799, fevruarie 18. La acestu mai sus aratatu leat m-am tnascutu eu,
celu mai jos iscalitu; i s-au taiatu i Hangerliu, totu la acestu leat. loan
Oheorghiul".

F. 42 : Dragomiru Bugaz, Valea Cucului" <jud. Prahova.).


Textul, cu cerneald neagra i radacinie. Frontispiciu st1ngaci, colorat, Ia
f. 49. Initiala ornata la f. 19. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack, la
19 apr. 1923.

4769 1862 (f. 28 v); 28 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-28 (f. 1-28);

20,5 x 16,5 cm.


F. 1: <Teologie practicd>. Manualu coprinzdtoru de datoriile preotiloru.
Insemnari: F. 12: N. Mihaescu. Classa IV. Siminaristu ecsternu.
Anulu 1862".
F. 28 v: N. Mihaescu. Seminarist ecsternu. 1862, sep<temyrie> 15; la 9
ceasuri si 5 minute am terminat-o de scrisu".
Textul cu cerneala neagra. Legatura yeche in carton. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack, la 19 apr. 1923.
4770 Sec. XX (cca 1925); 17 f.; 28 x 21,5 cm.
F. 1: Ovid Densusianu, In zonile oleic) Versuri pentru copii. 1925. Mentionam titlurile: Rugdciune de seard. Text tiparit (1. 2); Rugdciune de dimineald
(f. 3); Pdpusile (f. 4); La scoald (f. 5); Ginduri uitate. Text tiparit (f. 6);
Cdrtile. Text tiparit (f. 7); Sfaturile (f. 8); Intoarcerea la scoald (f. 9); Rime
i teoreme. Text tiparit (f. 10); Primdvara. Text tiparit (f. 11); Privelisti
senine (f. 12); Minciuna fi adevdrul (f. 13); Luminile sufletului (1. 14); Tara
noastrd (f. 15); Darul pentru toti Text tiparit (f. 17).
Ms. a fost pregatit pentru (Apar si a aparut, sub titlul de mai sus, la Editura
Socec. Bucuresti, 1925.

Textul cu cerneala neagra. Din arh. Ovid Densusianu, daruita Bibliotecii

Academiei Hornane.
4771

Sec. XIX (mijloc); 98 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa; 21 x


15,5 cm.

F. 1: Istoriea bisericeascd <de la indlfarea lui Hristos, pind la ultimal sobor


ecumenic (al doilea de la Niceea), din 787>. Lipseste sfirsitul

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rom5neti

115.

Textul cu cerneala neagra, este- scris in alfabet de tranzitie. Viniete coloratesi pecete inelara in fum la f.1. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack, la
19 apr. 1923.
4772 Sec. XX (cca 1923); 50 f.; numerotatie veche cu care arabe:1 45 (f. 1 50 ;
27 x 20,5 cm.
<Ovid Densusianu>, Irano-romanica. Studii filologice. Lipseste sfirsitul.
Publicat in rev. Grai i suflet I (1923 1924), P. 39 71, 235 250.

Textul cu cerneala neagra. Din arh. Ovid Densusianu, daruita Bibliotecii

Academiei R.S. Romania.


4773

Sec. XIX (mainoiembrie 1877); 149 f.; 34 x 20 cm.


<Vintila C.A. Rosetti, Insemndri zilnice si scrisori adresate familiei de pe
front in perioada 26 mai 28 nov. 1877>. Cf. Vintila C.A. Rosetti, Pageni
din trecut, corespondenta. Scrisori adunate, adnotate ,si publicate de... Bucu
resti, 1902.

Textul cu cerneala neagra, albastr i creion. Cumparat de la Constantin


V. Rosetti, la 29 iun. 1923.
4774 Sec. XIX (cca sept. 1878dec. 1879); 51 f.; 35,5x 23 cm.
<Vintild C.A. Rosetti, I nsemnari din rdzboi, scrisori adresate familiei 0.i diverse
documenie dintre anii 1877 1879. Ibidem.

Textul cu cerneala, albastra i creion. Cumparat de la Constantin V. Rosetti,


la 29 iun. 1923.
4775 Sec. XX (inceput) ; 17 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu repetari:

1-11 (f. 1-17); 20,5 x 16,5 cm.

F. 1: <D. Onciul>, Anal mortii Marelui Basarab Voevod. Cf. D. Onciul Scriert
istorice, vol. II. Ed. critica ingrijita de A. Sacerdoteanu. Editura EtEntifics,
Bucuresti, 1968, p. 326 329.
Textul cu cerneala neagra. Daruit Academiei Romane de Virgil Draghiceanu
4776

la 21 sept. 1923.
Sec. XX (inceput); 37 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa ; 24

17 cm.

<Ovid Densusianu, Studii literare i politice>. Mentionm:

1. F. 1 14: Originea motilor.

2. F. 15-30: Gaston Paris. Evocare cu prilejul mortii sefului coIii romanice,

tinuta in fata studentilor in martie 1903.


3. F. 31-37: Ziva dreptdtii.
tnsemnari: F. 37: Noemvrie 1918. Ovid Densusianu".

Textul cu cerneala neagra. Din arhiva Ovid Densusianu, daruita Bibliotecii


Academiei Roman.
4777 Sec. XIX (a doua jumatate).; 201 f.; 27 x 20 cm.
<I nsemndri politice, insemndri zilnice, concepte de scrisori, manifeste politice
g.a., ale lui C.A. Rosetti, Mircea, Horia 4 V intild Rosetti>.
F. 158-164, 173-174 cuprind manifeste i articole imprimate.
112, 114 albe.
F. 32
33 V, 40, 66, 75-81 ", 90 96, 99 104', 111
Textele, in lb. romn i franceza, sint scrise cu cerneala neagra, albastra si
creion. Numeroase file sint deteriorate. Cumparat de la Constantin V. Ro
setti, la 3 mart. 1923.
4778 Sec. XIX (a doua jumatate); 16 f.; 21,5 x 17 cm.
F. 1: <C.A. Rosetti>, Note polittce.
F. 10 alba.
Textul, in lb. romana i francezd, este scris cu cerneala neagra i albastra.
Filele ms. au fost gray mutilate, iar numerotarea mecanica pe alocuri gresita.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

116

Legdtura veche In carton. Cumparat de la Constantin V. Rosetti, la 3 mart.


1923.
-4779

Sec. XX (cca 1918-1925); 161 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
21 x 16,5 cm.
<Maria Cuntan, Versuri adunate sub titlul : Sbucium ci alinare"). Mentiondm titlurile: Dupd ani. Text tipdrit (f. 1) ; Jertfe. Text tipdrit (f. 1 v); Sonet.
Text tiparit (f. 1 v); Strofe scrise pe o carte (f. 2); Dimineata (f. 2); De-acum.
vor tresdri morminte (f. 3); Templu (f. 4); Caritate (f. 4 v); Copii ai suferintei.
Text tiparit (f. 5 v); Spre lumina (f. 5 v); Noapte de groazd (f. 6); Gindurt
bune. Text tipdrit (f. 9 v); Pro memoria. Text tipdrit (f. 9 '); An nou. Text
tipdrit (f. 9 v); De Zece Mai. Text tipsrit (1. 10); Spre pace. Text tiparit;
(f. 10 v); Unima. Text tiparit (f. 11); Se duc voinicii. Text tiparit (f. 11 v);
Castelul din Buia (f. 12); Ialomild turburatd. Text tiparit (f. 15 v); La statua
lui Gheorghe Lazar (f. 16); Lui Mihail Emindscu. Text tipdrit (f. 16 v); Sd
fi (tout. Text tiparit (f. 16 v); La moartea lui Al. Vldhutd. Text tiparit (f. 16) ;
Patrie. Text tip:11'R (f. 17); Scrisori rimate : Artistului Mihail Sadoveanu
(f. 17) ; Poetului;O.Goga (f. 18) ; Adelei Xenopol (f. 19) ; Agatei Birsescu (f. 19v) ;

Societeitei Scriitorilor Romdni (f. 20); Memoriei tatdlui meu. Text tiparit

(f. 21 v); Iubirei mele. Text tipdrit (f. 21 v); Din sbor. Text tipdrit (f. 22);
Poezie. Text tipdrit (f. 22) ; 0, ideale... Text tipdrit (f. 22); Grai de mama
Text tipdrit (f. 22 v); Copiilor. Text tipdrit (f. 22 v); Theatrelor (f. 24).; Nu
la mormint. Text tipdrit (f. 29); Pe strune curg mdrgdritare (f. 29); Tei sfint
(f. 30); Copiilor sdraci din sat Text tipdrit (f. 30 v); Unei regine. Text tiparit
(f. 31) ; Inspirare. Text tiparit (f. 31 V); Pentru lege. Text tipdrit (f. 32);
Carmen Sylva. Text tipdrit (f. 33) ; Cine esti? Text tipdrit (f. 33) ; Madona
mdrii. Text. tiparit (f. 33 v); Cintece triste. Text tiparit (f. 34 v); La icoana
fratelui meu mort (f. 35); Foi in vint. Text partial tipdrit (f. 35 '); Dor s i
vis. Text tipdrit (f. 36 v); Crucea. Text tiparit (f. 37); hare stele. Text tiprit
(f. 37); lubirea noastrd. Text tipdrit (f. 37 v); Strofd. Text tiprit (f. 37 ');
Revedere. Text tipdrit (f. 38); La castelul dintre brazi. Text tipdrit (f. 38);
Aici ma simt acasd. Text tipdrit (f. 38 ") ; Maria. Text tiparit (f. 38 v); Cobzarul. Text partial tipdrit (f. 39) ; Doind. Text tipdrit (f. 39 v); Cintec. Text
tipdrit. (f. 39 v); Loc de pace. Text tiparit (f. 39 v) ; Tirgoviste. Text tipdrit

Azi trimit sufletul la tine. Text tipdrit (f. 40); Carmen (f. 40 v); Fire
(f. 40);
pierdute. Text tipdrit. (f. 41) ; Taind. Text tiparit (f. 41) ; V ieata. Text tipdrit
(f. 41 v); Inchinarea lui Goethe : La Faust. Text tiparit (f. 42); Anotimpuri.
Text tiparit (f. 42 ") ; Regrete. Text tipdrit (f. 42 v); Din Cartea Muntilor
(f. 43) ; Din bdtrini (f. 45); Amintire (f. 48) ; Rugdciune (f. 52) ; Dureri sfinlite (f. 54-74); Reintoarcere. Text tipdrit (f. 75); Fire rupte. Text tipdrit
(f. 75); Idile. Text tiparit (f. 75 v); La Gura Riului. Text tipdrit (f. 75 v);

Floriile (f. 76); Cintec. Text tiparit (f. 76 "); Doud pdsdri. Text tipdrit (f. 76") ;

Sub liliacul inflorit. Text tiparit (f. 77) ; Idild Text tiparit (f. 77) ; In asteptarea lnvierei. Text tipdrit (f. 77) ; Zori de card. Text partial tipdrit (f. 77 v);
Insdrare. Text tipdrit (f. 78) ; Cintecele insdrdrei (f. 78 v); Icoane. Text tiparit
(f. 79); Spune-mi Text tiparit (f. 79 v); Bradul. Text tiparit (f. 80); Seara-n
pervaz. Text tipdrit. (f. 80) ; Rugdciuni. Text tiparit (f. 80); Acum cind iau
condeiu-n mind. Text tiparit (f. 80 v); Iubire. Text tipdrit (f. 80 "); Cintece
din primdvara vietii. Text tipdrit (f. 81); N-a picat lacrdma-n zadar. Text
tipdrit (f. 83 "); Povestea dorului. Text tipbrit (f. 83 v); Povesti in prag. Text
tiparit (f. 84) ; Riul meu cel sprintenel. Text tiparit (f. 84) ; Amurg. Text
tiptrit. (f. 84 '); Vremea. Text tipdrit. (f. 84 v); De demult. Text tiparit
(f. 84 v); Cintecul cercetasilor. Text tiprit (f. 85); Crdciunul orfanilor. Text
tipdrit (f. 85); Strofe neisprdvite. Text tiparit (f. 85); Tovardsii. Text partial

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romdnesti

117

tiprit (f. 85 '); Vecina chilioarei mele. Text tiprit (f. 85 "); De-acasd. Text
tipArit (f. 86); Casuta mea. Text tipArit (f. 86); Bine-ai venit. Text- tiparit
(f. 86) ; Unui poet. Text tipArit (f. 86 '); Poemele singurdtdlii. Text tiparit
(f. 86 V) ; Mira. Text tiparit (f. 86 v); Cintec de toamnd. Text tiparit (f. 87);
Toamnd. Text tiparit (f. 87); Povestea Craciunului. Text tipdrit (f. 87 ) ;
Povestea cintecului. Text partial tiparit (f. 87 v); Peste usa casei mele Text
tiparit (f. 88 v); Note de drum. Text partial tiparit (f. 89); Cuvinte sufletesti.
Text tipArit (f. 91) ; Sunet de talange (f. 92 v) ; Sumarul semnat

datat octombrie 1923 (f. 93 "-97 "); Note de drum, dupd Jules Verne
(f. 101); Ternplu (f. 108); Vin de la o-nmormintare (f. 109); .Rupe lanturi
(f. 110); Uragan (f. 112); Lasati-md set beau uitare (f. 116); Vine primdvara
(f. 120); Rugdciune (f. 123); Sumarul celor cloud caiete de adaus (f. 126
127); Dedicatie (f. 131) ; Pe un album (f. 132) ; Peatra filosofilor (f. 133);
S-a stins (f. 134); Sonec (f. 135); Se duc crestini pe la morminte (f. 136); Deacasd (f. 137) ; Zece mai (f. 139); Maica (f. 140); Omagiu (f. 141) ; Rdsund
8i

fanfara (f. 142) ; Oracol (f. 147) ; Din ceasuri grele (f. 148); Ardelenilor (f. 149);

Jertfa mea (f. 150) ; Marea ieii (f. 151); Simbdta mortilor (f. 152); Iluzii
(f. 153); Strofe neisprdvite (f. 157) ; Scrisoare rimatd. Societatii Scriitorilor
Romdni. (f. 160).

Textele riparite slut decupdri din: Vocea Poporului, Foaia Tinerimei, Legea
Noud, Vldstarul (din Tirgoviste), Foaia Copiilor s.a. La f. 99-100 o scrisoare
cdtre I. Bianu, datat februarie 1924, prin care depune vol. pregatit pentru
tipar la Academie.
Textul cu cerneald neagr. Ddruit Acaderniei Romne, succesiv, in oct. 1923,
febr. 1924 si 1925.
4780 Sec. XX (cca 1923-1924); 59 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa;

21 x 16,5 cm.
<Maria Cuntan, Incercdri dramatice>. Mentiondm:
1. F. 1-18, 20-29, 34-37, 51-59; Altare. Icoand dramaticA intr-un act.
Sint cloud variante.
2. F. 38-48: Misionarul. Scend dramaticd.
La f. 19 i 50 legate gresit, o scrisoare cdtre I. Bianu, datata 12 apr. 1924,
prin care depune la Academie ms. de mai sus.

F. 29 V-33 v, 4e-49 V albe.


4781

Textul cu cerneald neagra. Ddruit Academiei Romne in anul 1924.


Sec. XX (cca 1925); 62 f.; numerotatie veche cu cifre arabe; 1-59 (f. 3-61);

21 x 46,5 cm.

F. 3: Copiii Bardului. Poem dramatic <in 3 acte i in versuri>, dedicat Societtii Scriitorilor i Scriitoarelor Romne de Maria Cuntan. Octombrie 1925.
Ms. este precedat de o scrisoare cdtre I. Bianu, nedatatd, prin care depune
ms. la Academie.
Textul cu cerneald neagra. Druit Academiei Romne la 16 nov. 1925.
4782

Sec. XIX (cca 1897-1898); 187 f. + f. 1 bis; numerotatie veche cu cifre


arabe, diversd; 21 x 17 cm.
F. 1: <Ovid Densusianu>, Istoria limbei romdne. 1897-8. <Partea I>. Curs
tinut la Universitatea din Bucuresti i litografiat.
Textul cu cerneald neagra. Din arh. Ovid Densusianu, ddruit Bibliotecii

Academiei Romne.
4783

Sec. XIX (cca 1897-1898); 196 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,

versa ; 21 x 17 cm.

ch-

<Ovid Densusianu, Istoria limbei romane. 1897-8. Partea a II-a>. Curs


tinut la Universitatea din Bucuresti i litografiat.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

118

Textul cu cerneald neagrd. Din arh. Ovid Densusianu, daruita. bibliotecii


Academiei

4784

Rom 'due.

Sec. XIX (cca 1801-1871) ; 21 f.


<Miscelaneu>.

f. 12 bis ; 36,5 x 23 cm.

1. F. 1-2 ": Molitva la Nctsterea lui Hristos.


2. F. 3-5: Molitva de farmece.
3. F. 7r v: <Retete medicale>. Jnscmnare pentru salcii, cum urmeazd.
4. F. 9-12: < Versuri). Mentionam: (Ca o grddind pdrdginitdantocma iaste
asemuitdIA noastrd lard mult ticdloasti (f. 9)); <Cintec de stea (f. 11)> ; <Scrisoare

En versuri, nesernnatd, trimisd lui Constantin Hagi Pop, de la Sibiu, la Pesta,


la 19 iulie 1812>.
5. F. 13-14 ": <Cintdri bisericesti la ziva sfintilor Constantin 8 i Elena>.
Textul in lb. romana i greaca.

6. F. 15-16: <Cazanie la om mort>. Rostita de serdarul Gheorghe Jianu.

7. F. 17: <Fragm. de pravild>. Pentru camdtd. Glava 281.


8. F. 18-21 ": <G. Ucenescu), Culegere de cele mai trebuincioase cintdribisericesti <= .Psaltichie>.

F. 5 " 6 ", 8, 10, 13 '1-14 albe.


Insemnari : F. 21 ": 8 martie 1871. Brasov. Ucenescu. Psalt".
F. 14 "-13: 1801, mai 16... Gheorghe Nicolau". Inscriptia, in lb. greacd.
Textele, cu cerneala neagra, slut scrise de diferite miini si au intrat in col.
Bibliotecii Academiei Romane, pe diferite cai, intre anii 1913-1972.
4785 1805 (f. 1) ; 119 f.
f. 26 bis ; paginatie veche cu cifre male, cu greseli
1-242 (f. 2-119 "); 22 x 18 cm.
F. 1: Cartea legii din .Sapte Scaune Sdsdsti din Ardeal. Prin mine scrisd, Savva
Popovici, protopop din Reisinari. Julie 20, anu 1805.
insemnari : F. 2: Catra cetitoriu. Iata inaintea ta, iubite cetitoriule, legile sasilor si ale tuturor celor ce lacuese In scaunisile sasasti, care sa zic Pamintul craesc, de spre care limba latineased talmacite. Ca fiind cd intr-acea limbd sint incurcate i cu anevoie d. inteles, sl in iimba rumancascd nu sa pot cu cite un
cuvint i luminala toate pune, pentru aceia au trebuit intelesul intru

unele locuri sa facd i ceva tilc, care au cu semnul acesta ( ; 1-am


pus intre doao scoabe de 1-am inchis, precum vei vedea numai aici.
aduc aminte ca 511 tii, sli te indreptezi i folos sli ai. lard de
unde nu vei intelege, intreaba pe altii carii inteleg, ca nu Wind
dupd prostii a ta
i
rdu intelesul mintii tale sa te pdgubesti.
)

lunie 10, 1805".


F. 114-119: Aceasta carte ce sli chiama Statuta, adeca Cartea Lejii este
a dumnealui Oprea t.flea din Saliste. Cumparata cu ostneala dumnealui.
S-au scris prin mine, robul lui Dumnezeu, Nicolae Popovici fiind notar.
1822, februarie 28".
F. I liminard v: Verset de psalm.
Textul cu cerneala radacinie si neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele
sint scrise cu rosu. Vrontispicii artistic colorate la f. 1, 2, 3 s.a. Initiale ornate
la f. 7 ", 12, 15 " s.a. Vinieta in penita la f. 105 ". Legatura veche in scoarte
de lemn i piele, restaurata la cotor. Din bibl. lui Onisifor Ghibu, al carui
ex libris este aplicat pe f. 1. Cumparat de la urrnasii acestuia In anul 1978.
Fost ms. 6125.
4786 Sec. XIX (cca 1820-1830) ; 144 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice:
1-62 (f. 1 "-62); 21,5 x 16 cm.
F. 1: Carte ce se chiamd Crinii larinii, sau Flori preafrumoasa, care s-au adu
nat din dumnezeiasca scripturd, pentru mintuirea sufleteascd i s-au asezat
prin osteneala oarecdruia bdrbat credincios.

www.dacoromanica.ro

Cata1ogti1 manuscriselor romdnesti

119

tnsemnari: F. 1-7: Aceastd carte: Crinii tarinii este a s<fintei> MOndstiri>


Curchi <jud. Orhei> 1839".
F. I liminard: I Aceastd carte este driaptd a me, a ierodiaconului Ioasaf
sin Mardari din Mndstirea I-15.rjauca, judetul Orhei, oficiul Calarasi, ci sd
chiamd Crinii Tarinii". i mi-au legatu a doua oard printili ierodiaconul
Antonin din Mandstirea Garbovati <jud. Tighina>. 1921, iunii In 2 zile".

II Primitd in dar de la ieromonahul Ioasaf. Mdnastirea Ifirjauca. lunie


1923. 0. Ghibu".

Textul cu cerneald neagr. Unele titluri, colontiLluri, unele iniia1e i numero


tarea orig. shit scrise cu rosu. Din bibl. lui Onisifor Ghibu, al cdrui ex libris,

este aplicat pe f. H liminard.


Cumparat de la urmasii acestuia In anul 1978. Fost ms. 6124.
4787

See. XVIII (sfirsit); 484 f. minus f. 101-110, omise la numProtat ; numero


tatie tirzie cu cifre chirilice, cu lipsuri ; 21,5 x 15,5 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald).
1. F. 1-25 v: < Vieti de sfinti : loan Curd de Aur (f. 1-16); lipseste Inceputul ;Matei Evanghelistul (1. 17-25 v)>.
2. F. 26-27 v: Trimitere a lui Publie Leontul, romanului, celui ce odinioard
au fost proconsul prea adult, intru care I isus Hristos minunat sd ia in scris
(adicd) ca cum set zugreiveste, pre care cind petrecea el (adicd Publie) in lerusalim cdtrd sinatul obstiei romanilor cu deamdruntul au scris (pre cum marturisste Eghitropie). Prosopografiia lui Hristos.
3. F. 28-124: 07 lett*, de sfinti : Grigorie Lamindtorul (f. 28-65); Porfirie,
episcopul Gazei (f. 65 v-93), Haralambie (f. 93-124)>
4. F. 125-145 v: In luna martie in 25 de zile, Cuvint la Bunavestirea preasfinlei Ndscdtoarei de Dumnezeu, dintru dumnezeiasca scripturd si de la sfintit
pdrinti si de la vrdnicii de credintd povestitori adunat.
5. F. 146-148 v: Minunea sfintilor Arhangheli.
6. F. 148 v-174 v: <Vie!i de sting, : Apostolul Filip (f. 148 V-157 v), Silvestru,
papa Romei (f. 158-174 v)>.
7. F. 174-191: <Minunile sfintului Nicolae). Minunea pentru Stefan impdratul sirbesc, cum i-au ardtat lui yctefan, sfintul Nicolae, dup orbire, ochii
in palme.
8. F. 192-205 v: A sfintului Grigorie Sinaitul, inainte cuvintare asupra cdrtii
oceviia : Pentru cd nu iaste lupta noastrii cdtrd singe i cdtrd trup, i ce iaste
rdzbolul i ce iaste ostasul i toatet arma luLDumnezeu. Titlul este redat la I.
.205 V, al cArei loc este dup f. 191 V.
9. F. 206-245 v: Luna lui august in 15 zile, Adormirea preasfintei stdpinei
noastre Ndscdtoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Mariei. Povestire pentru
cea fdrd de moarte adormire a preasfintei Ndscdtoarei de Dumnezeu, adunatd
de la sfintli pdrinti i vrednici de credintd scriitori, de la Meliton episcoput
Sardiei, i de la Iuvinalie, patriiarhul lerusalimului, si de la .Nichifor cartea
a 2, cap. 22 i 23 i de la Metafrast si de la allii multi. < Oniilii).
10. F. 246-261: Luna lui noemvrie in 21 de zile, ardtare pentru intrarea in
bisrica Domnului a preacuratei si preablagoslovitei stdpinei noastre de Durn-

i pururea Fecioarei Mariei si pentru vietuirea ei Intru


dinsa. De sfintii pdrinti ,si vrdnici de credintd adunatd scriitori, de sfintut
Eiod, episcopul Antiohiei, sfintul Iacov al Ierusalimului, sfintul Tarasie,
sfintul Theofilact arhiepiscopul Bulgariei, sfintul Gheorghie al Nicomidiei
(= Omilii).
11. F. 261 v-272 v: Luna lui septemarie in 8 zile, Cuvint /a Netsterea preacuratei Nascdtoarei de Dumnezeu.
nezeu .Ndscdtoarei

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

120

12. F. 273-321 : Viafa celui Entru sfinti, pdrintelui nostru Vasilie cel Mare,
arhiepiscopul Chesariei Capadochiei, de la Amfilohie episcopul Amasiei fi
de la alti vrdnici de credingi.
13. F. 322-338 : In luna lui dechemvrie in 25 de zile, CuOntare de Na,sterea
Dornnului, Dumnezeului i Mintuitoriului nostru lisus Hristos, dintru dumnezeiasca Evanghelie si de la sfinfii pdrinji si de la povestitorii cei vrednici
de credintd adunatd.
14. F. 339-347: In tuna lui dechentvrie En 27 de zile, Cuvintare pentru fugirea
preacuratei Fecioarei, de Dumnezeu Ndscdtoarei, Empreund cu tindrul ndscut,
dumnezeescul coconut En Eghipet, dintru dumnezeiasca Evanghelie fi de la
sfinii pdrinti ,si de la povestitorii cei vrednici de credinfd adunatd.
15. F. 347 -357: In tuna lui fevruarie En cloud zile, Cuvint pentru inampinarea
Domnului si pentru cureitirea preacuratei Fecioarei de Dumnezeu Ndscdtoarei.
16. F. 357 y-367 Y; Cuvintare pentru Enchindciunea maghilor.
17. F. 368-425 :.< V ieti de sfinIt : Theodosie cel Mare (f. 368-402 ); Antonie cel Mare (f. 403-425 )>.
18. F. 426-446 : Cuvint la dumineca cea dupd lnlfarea cinstitei fi de vinyl
facdtoarei cruci...
19. F. 447-458: Cuvint al celui intru sfinli pdrintelui nostru Grigorie, episcopul Nisis,la sfinta si cea de mintuire Inviiare a Dornnului nostru I isus Hrtstos.
20. F. 458 "-468: Al celui intru sfinfi pdrintelui nostru Ioann Zlatoust, arhiepiscopul cetdlii lui Constantin <Gavin* la sfinta lnviiare a Domnului nostru
I isus Hristos.

21. F. 469-476: Invdtdturd a sfintului pcirintelui nostru Efrem Siriianul


la Schimbarea la fald a Domnului fi Dumnezeului fi Mintuitoriului lisus

Ilristos.
22. F. 476-482: A sfEntului pdrintelui nostru loan Gard de Aur, CuvEnt la
Dumineca a Cincizcea.

.23. F. 482 v-484 : A celui intru sfinti pdrintelui nostru loan Gurd de Aur,
arhiepiscopul Tarigradului, Cuvint de prdznuire la sfingi apostoli Petru fi
Pavel. Lipseste sfirsitul.
tnsemnari: F. 16 V: 1799. Si amu scrisu ieu dup cele doao iarni mari"
F. 145 : La Bunavestire Cuvintul iaste scrisu de Cosma Mcatoru de cintaxi".
F. 154-156: S-au facut cutremuru in luna lui octomvrie in 14 zile la anii
1803, foarte mare. Cazute multe beserici in Tara Rumneasca.".

F. 220 : 1799".
F. 269 -270: 1799. Si amu scrisu iu Pafnutie <lectur incerta> monah".
F. 468: Chiril monahul". Este copistul f. 308-468.
F. 16 , 124, 192 , 245 , 271, 272 : IncercAri de condei.
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri si initiale sint scrise cu rosu si verde.
Frontispicii in penita i culori la f. 205 , 308, 403 s.a. Initiale ornate la f. 405,

416, 467 s.a. LegAtur veche in pinzA. Cumparat de la Aurel Zafiu, la 12


mai 1980. Fost ms. 6123.
4788 1773 (f. 73 ) ; 73 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice i arabe: 1-71
(f. 1 72); 30,5 x 21,5 cm.
F. 1: Istoriia Troadei scrisd de Dit grecul gi Darie frigul, carii cind sd bdtea
Troada era En tabard. F. 3, gresit legata, urmeazd dup f. 9.
Insemnilri: F. 73 : I Prescrisu-s-au de monahul Rafail din 11,15n5stirea
Hurezii. 1773, aflindu-ma cu s5drea in ManAstirea Govora".
II: insemMiri de cititori i incercari de condei.
F. 1: A lui Rafail monahul". Alaturi pecetea sa inelar In fum.
F. 32 : Aceasta carte a grecilor si a troadenilor s-au scris de mina mona-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

121

hului Rafail, In Mandstirea Hurezii. S-au scris la anu 1773. Dumitrache Cepescu, 1817". Numele lui Cepescu este scris 1 cu caractere gotice.
F. 38 : 1817, Brasov in Ardeal, septemvrie in 14".
F. 49 : nsemnare de cititor, la adresa lui Hector, reluatd si la f. 72 .
F. 59 V. Insemnare de cititor, despre zidirea Troadei.
F. 72 : Insemnari de cititori. Printre ele una a lui Barbu Cepescu din Bra-

sov, din 5 mart. 1811.


F. I si II liminara Sevastita Barbu Cepescu. 1837".

Textul cu cerneala neagra. Titlurile si iniialele sint scrise cu rosu. Frontispiciu i initiala ornata la f. 1. Legatura veche in earton i cotor de piele. Cumparat de la Ion Ciubotaru, la 29 iun. 1979. Fost ms. 6122.
4789 1711 (f. 267) ; 267 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1 268 (f. 1 266);
15 x 9,5 cm.
F. 1: <Psaltirea>. A lui David proroc si Imparat, Cintare. Intre f. 7 8 textul
prezinta discontinuitate, lipsind o fila.
Insemnari: F. 267: Sfirsit i lui Dumnezau laudd. Aceasta sfint i dumne-

zlasca Psaltire o am scris eu, popa Bucur, din Simbata de Sus, In zilele
prea luminatului i inaltatului domn Io Costandin 13<rincoveanu> Basarab

voevod, domnul Tarii Rumanesti. $i o am scris aici in Simbata de Sus, ap<rl


lie> 19, feat 7219" <= 1711>.
F. 267 : S s stie ca am cumparatu eu, logofatu Neculae a lu popi Ion,
aceasta <P>saltire, de la Onea GSin cu cinci ducesi i un potori<nic>, in luna
lui martie, in sa<p>tamina a cincea a marelui post".
Textul este scris cu cerneala neagra. Titlul si prima initiala sint scrise cu
rosu. Legatura veche in scoarte de lemn i piele. Cumprat de la Ion Ciubo-

taru, la 29 iun. 1979. Fost ms. 6121.


4790 Sec. XX (cca. 1906 1933); 174 f.; 32,5 x 20 cm.

<Album de autografe (versuri, prozd, coresponden(d, autobiografii) ce au aparfinut cdpitanului Dimitrie C. Zavalide>. Parte din ele au fost adunate in ideea

alcatuirii unui Dic)ionar bibliografic al tuturor scriitorilor. Mentionam versurile: Elena Farago: Secetil (f. 2); Nu-i nimeni (f. 3); i vei pleca (f. 4);
M. Saulescu, Visurile (f. 6); Ecaterina Pitis: Sonet (f. 8); Cintec (f. 24);
*tefan Braborescu, Scoica (f. 9); B. Luca, Soarele, fragment (f. 10); LM. Marinescu, Pescarul (trad. dupa Goethe, f. 12) ; A. Mindru, Sonet (f. 13) ; I.U.
Soricu, Chemare (f. 14); G. Tutoveanu: Lupta (f. 16); Seard (f. 18); Ascultd
iardsi (f. 20); Sara (f. 22); Lazar, Iliescu, Din Heine (f. 25); Sandu Teleajen,
Ontecele noptii (f. 36); Maria Cuntan: Ginduri bune (f. 38); Povestea Creiciunului (1. 40); Colindd (f. 42); Sunet de talangd (f. 44); Dritrn spre casd
(f. 46); Nu la mormint (f. 48); Zori de card (f. 51); Scrisoare rimatd artistului
Mihail Sadoveanu (f. 52); Scrisoare rimatd artistei Agata Birsescu (f. 54);
Strofe dedicate artistei Agata Birsescu (f. 55) ; Dimineald (f. 57); Castelul din
Buia (f. 61) ; Scrisoare rimatd Societeitii Scriitorilor Romdni (f. 65); lntrebare
(f. 67); Al.Gh. Doinaru, Oras moldovenesc : oameni ci locuri (f. 69); George
Voevidca: Fantome (f. 75); Flageolet f. 76); Cavalerul negru (f. 78 ; Balada
mortului (f. 78) ; Flori orientale (Din literatura japoneza, f. 128); Zoe G. Frasin: In preajma ei (f. 79) ; Ecoul durerii (1. 80 ; I n mrejele firii (f. 82 ; Const. Z.

Buzdugan: Serenadd de toamnd (f. 84); Maternitate (f. 86); Cintec de toarnnd
(Din Paul Verlaine, f. 87); Plinsul Mariei (f. 88) ; Vintila Russu-Sirianu,
Cintecul zdpezii (f. 89); Al. Iacobescu, Cartea Marei (trad. din Ada Negri,
f. 90); Const. Goran, Sfinxului (f. 105); Ultima verba f. 106), Sonet 1. 107);
Elegie (f. 108); Hrisant P. Dascalescu, Instigatori (f. 109); Gabriel Gheorghiu,

Pastel rustic (f. 174). Mentionam proza de: Emil Girleanu, I nsemndri de
ale lui Ion Creangd. Nu este autograf. Este corectat i semnat de Girleanu

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

122

(f. 26-30); I. Boteni, La izvorul tmduirii (f. 31-34) ; D. Tomescu, fragment de recenzie la Viforul" de Delavrancea (f. 35) ; Petru Vulcan, Intrarea
trt Bosfor (din vol. Constantinopolul", f. 92-97), Cum am ajuns colaborator
la Adevetrul ilustrat" (f. 98-104). Mentionam scrisori i autobiografii de la:
I. Gh. Duca (f. 1); Maria Cuntan (f. 60, 68, 131-133); Al. Popescu-Telega.
(f. 112-114); lorgu Jordan (f. 115-117); A. de Herz (f. 118-120) ; Zoe G.
Frasin (f. 121-122); I.A. Bassarabescu (f. 125-127) ; Al. Marcu (f. 130);
Ilie Beirbulescu (f. 134-135) ; Sandu Teleajen (f. 136-137) ; Al. Iacobescu
(f. 138-141); Irina G. Lecca (f. 142); T. Crudu (f. 143-147); George Voevidca
(f. 148); Lucian Costin (f. 149); 0. Tafrali (f. 150 156); P. Dulfu (f. 157) ;
C. D. Fortunescu (f. 158-159); Artur Gorovei (f. 160-163); D. lot, (f. 164
166) ; Adrian Pascu (f. 167-170) ; N. .ecerban (f. 171-172) ; I.E. Toroutiu
(f. 173).

Textele shit scrise cu cerneald de diferite culori. LegAturd veche in pinzd.


Cumpdrat de la Ilie Panev, la 23 iul. 1969.
4791 Sec. XX (1923-1924); 101 f.; paginatie veche cu cifre arabe ; 1 152 (f. 1
76 "); 28 X 21,5 cm.
F. 1: Italiano: Dottrina christiana tradotta in lingua muldava dal padre Silvestro Amelio di Foggia minor conventuale di S. Francesco olim profetto delle

sagre missioni appostoliche di Muldavia, Vallachia e Transilvanict. L'anno


1719, in Yassi.
Muldavo : Catechismu creftinescu de pre limba franciasca en limba muldaveneasca, talmacitu da perintele Silvestru Amelio de la Foggia den postrecul lui
sfeti Franciscu, patriarcul protopopul ungurescu den zara Muldovi, mintena,sCa ci ungurasche en Yessi. Anul dupe lui Christos un mijo szeptu sute noespresdzecie. Copie modernd.
F. 78-101 shit ocupate de corespondenta purtata de Academia Roman&
In special de care loan Bianu, in legdturd cu ms. copiat, in anul 1923.
F. 65-77 7 cuprind un vocabular italiano-moldovenesc.
F. 91 99Y albe.
Insenindri: F. 77: S-a copial dup. ms. afldlor in Biblioleca Ordinului Minoritilor Conventuali din Roma (Piazza S.S. Apostoli, 51) in decemvrie 1923

ianuarie 1924, de: Const. I. Niculescu (p. 1-76, 111-116 si 129-152)


si loan Lupu (p. 77 110 si 117-127)".

Textul cu cerneald neagra si rosie. Copie realizat la Bucuresti, dupa ms.


imprumutat de la Roma prin Ministerul Afacerilor Externe.
4792 Sec. XX (cca 1922-1923); 28 f. + f. 1 bis ; 33 x 20 cm.
F. 1: Monografia comunei Girla Mare, plasa Cimpu, judetul Mehedinti, lucratd de Atanasie Popescu, invdtAtor.
Textul cu cerneald albastr. Ddruit Academiei Romdne de cdtre autor, la
9 mai 1924.

4793

Sec. XVIII (prima jumdtate) ; 480 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice:
41-522 (f. 1-479); 30,5 x 20,5 cm.
<Cronograf copiat partial de I. A eculce>. Lipsesc primele 40 f. de la inceput,
precum i sfirsitul. Cf. I. Neculce, Letopiselul Tarii Moldovei, editie criticd de
Gabriel $trempel, Bucuresti, 1982, p. 64, nota 155.

tnsemndri: F. 39 liminard: I Acest script de istorie sacr si de cronicd sau


litopisit, 1-am gdsit asvirlit la venirea me ca superior la aceastd sfintd monastire. $i, cetindu-1, am crezut de cuviintd a-1 trece intre cArtile Bisericii
sf-lui Sava din Iasi, ca sd nu O. peardd i sa rdmiie la urmasi ca sd vadd
ei ce lucruri produce anii veacului trecut. 1877, august. Superior, Narcis
Cretulescu".

II Biserica sf. Sava este fAcutd la 1625 de ctitorul Roan Paladi. Aceasta

este a III-a bisericd pe acest loc i anume: 1) 0 biseric cu hramul Adormirea

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rom5nesti

123

Maicii Domnului, cam pe la 1412-1496, bisericd de lemn. 2) 0 bisericd cu


hramul sf. Mihail si Gavriil, facuta pe ruinele bis. Adormirea Maicii Domnului. Aceast bisericd au fost prifcutd In mitoc pentru Lavra Sf. Sava
de la Erusalim. Mai pe urnid, inchinat Sfintului Mormint, i s-au dat de hram
dupd obiceiul grecilor, pe sf. Sava, iar de la 1863-4 este romdneascd. Si
spre stiintd am notat aici eu, superiorul sf. Sava, Narcis Cretulescu 1877
august 2".
F. 38 liminard : Aflat de mine Intre cArtile bisericii, la 5 noembrie 1922.
Paroh la Biserica sf. Sava din Iasi, de la 1 octombrie 1922, paroh pr. N. Hodoroabd".

F. 2 liminard: Hronograf de la facerea lumii pind la anul 1624. Scris In

sec. XVI I I.

Fragment: foile 41-525, WS sfirsit. Are 223 capete (glave), dupd cari urmeazd (glava 224-226) alte materii. Scris de mai multe mini (3 4). Foile
248-9, 265 (2 foi), 314-316, 319, 325 si altele par a fi scrise de loan Neculce.
I. Bianu".
Scrisul apartine lui Iuliu Tuducescu.
F. 80v: Sa s sti de <cind) s-au btut tur<cii) cu moscali la <indescifrabil),

cind Imbla velet 7279" <= 1771).

Textul cu cerneala neagra. Titlurile si initialele sint scrise cu rosu. LegAturd


veche In scoarte de lemn i piele. Ddruit Academiei Romdne de Dr. Angelescu, ministrul Instructiunii, prin N. Iorga, la 31 mai 1924.
4794 Sec. XIX (a doua jurndtate): 229 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa ; 34 x 20,5 cm.
<Dr. Constantin Caracas, Topografia Tdrii Romdnesti ci observaliuni antropologice privitoare la seinatatea i bolile locuitorilor ei. Traducer,' din lb. greadi
de G. Sion).
Trad. a fost fAcutd dup carlea tipdrit in tipografia lui Eliade, in anul 1830.
Cf. Bibl. rom. veche III, p. 713, nr. 1505. Vezi i: G. I. IonescU-Gion, Por
trete istorice, Bucuresti, 1894, p. 43, precum i p. 30, nota 2.
Textul cu cerneald neagra i albastrd. Ddruit Academiei Romano de E. Ciupagea, prof. la Liceul Matei Basarab,.la 22 mai 1924.
4795

Sec. XX (1944-1945): 125 f.; 21 x 15 cm.

<W. Shakespeare, Dragoste irositd. Comedie in cinci acte, In versuri. Tradusd

de D. Protopopescu).
Insemnari: F. 125: Sfirsit. Ruc5r, Miercuri 19 septembrie 1945, ora 5 seara".
Textul este scris cu creionul. CumpArat de la C. Oprescu, la 8 iul. 1957.
4796 Sec. XIX (1821) ; 48 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1 92 (f. 1 46"):
22,5 x 18,5 cm.
F. 1: <Gheorghe Lazdr>, Grammatica rumdneascii. Cf. Gheorghe Lazar (1779
1823). Bibliografie.

Aniversdri UNESCO, Bucuresti, 1979, p. 136-139,

nr. 668 679.


Insemndri: F. I liminara: I 1821, avgust 10. G. Lazdr".

II: Insemnare de zugrdvirea unor case si acareturi.


F. 1; Profesoru Lazdru".
F. 46v: Gheorghe Lazar. 1821".

Textul cu cerneald neagra. Legaturd veche In carton si cotor de piele. Ddruit


Academiei Romdne de M. Gaster, la 24 oct. 1924.
4797 Sec. XVIII (sfirsit); 121 f.: paginatie veche cu cifre arabe: 5-249 (f. 1-121) ;
31,5 x 21 cm.
<Atiscelaneu de cronici moldovenesti).

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

124

1. F. 1 25": <Miron Costin>, Cartea clinch a niamului moldovnilor, din ce


lard au esit strdmosii kr. Text cu lipsuri. Cf. I. Crdciun i A. Hies, Repertoriul.
p. 78.
2. F. 26-100'1: <Nicolae Costin>, Inceputul litopisefului rii noastre Moldovii.
Text cu lipsuri la inceput i la sfirit. Se oprete la anul 1594. Ibidem, p. 91.
3. F. 101-121: Litopiselul Tdrii Moldova de la domniia lui Aron voevod,
scris de Miron <Costin> logofatul. Text frag. Cuprinde numai anii 1595-1621.
Ibidern, P. 67.

Insemnri: F. 35: Constandin Praja".

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, scurte fragmente de cronica.,

insemndrile marginale, unele denumiri i anii din text sint scrise cu row.
Frontispicii in penit la 1. 26 i 48'. Legatur veche in scoarte de lemn
piele. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack, la 10, nov. 1924.
4798 Sec. XX (1938): 115 f. + f. 17 bis ; numerotalie veche cu cifre arabe: 1-112

(f. 1-115): 21 x 17,5 cm.

<W. Shakespeare, Mdsurd pentru masurd. Comedie in cinci acte, in versuri.


Tradusd de D. Protopopescu>.
Insemndri: F. 1: Miercurea-Ciuc, Luni 30.VI.38".
F. 115: Sfirit. Miercurea-Ciuc. Marti 14.VI.1938. D. Protopopescu".
Textul este scris cu creionul. Cumpdrat de la C. Oprescu, la 13 febr. 1958.
4799 Sec. XIX (mijloc): 87 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-86 (f. 1-86);
20,5 x 16,5 cm.
F. 1: <Curs de> Teologhia dogmaticd.

Textul, cu cerneald neagrd, este scris In alfabet de tranzitie.


Legatura veche in carton. Ddruit Academiei Romne de anticarul Marcu
Pollack, la 12 ian. 1924.
4800 1819 (f. 4): 179 f.: numerotatie veche cu cifre arabe: 1-174 (1. 6-179);
34 x 21,5 cm.
<Miscelaneu de cronici moldovenesti>.
1. F. 6-32 <Miron Costin>, Carte dentii De niamul rnoldovenilor den ce lard

au esit strdmosii lor. Titlul este la f. 9. Ms. este precedat de un ,Pinax, adic
insemnari di ceh ci sa afld intru acest Hrinograf" (f. 1 5") i de Predoslovie
la De neamul moldovenilor (f. 6-8'). Cf. I. CrAciun i A. Ilie, Repertoriul. ,
p. 78.

2. F. 32-98": <Nicolae Costin, Letopiselul Tdrii Moldovei de la zidirea lumii


pind M 1601>. Text fragm. fdrd inceput i sfirit. Se oprete la anul 1594.
Ibidem, p. 91.
3. F. 98v-179: Litopisitul Tdrii Moldovii de la domnie lui Aron ()odd, scris
de Miron <Costin> logofdtul. Lipsete inceputul. Ibidem, p. 67.

Insemnri: F. 1-4:

Letopisdt fiind prescris de mine de pi altul,

care sd dovedete de adivaratu,


',Acest la anul 1819, iulie 15. Ioan Miclescu, caminar".

Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la M. Sevastos, la 7 dec. 1959.


4801 Sec. XIX (ante 1848); 20 f.: 42 x 26 cm.
<Memoriu patriotic, antigrecesc, in problema mndstirilor inchinate, adresat
de un boier din partida nalionald domnitorului Tdrii Romanesti,Gheorghe
Bibescu>. Lipsete sfiritul.
Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la M. Cazacu, la 25 oct. 1967.
4802 1805 (f. 6); 230 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-441 (f. 6-225); 35 X
22,5 cm.

F. 6: Hrondgraf sau Scrierea anilor, ce spune foarte frumoase istorii alese

din Biblie, incepind de la facerea lumii. Cf. Pr. Alex. A. Popescu, Un manuscris

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

125

din anul 1805. kronograful lui Niculae Grid dascdlul, diaconul i preotul carturar de la Bis. Sf. Niculae-Brafov in Graiul Dirnbovilei XV (1937), nr. 5-6,

p. 1-7.
Insemnari: F. 6: 1805, 12 ianuar. Nicolae Grid".
F. 230: SfIrsit.
Cu ajutoriul lui Dumnezeu celui prealnalt.

Aceast cinstit carte sfirsit au luat.


Ce cuprinde In sine istorii foarte minunate
De dascalii bisericii noastre adunate,
Inceptndu-se frith de la facerea lumii,

A ceriului, a pamintului si a lunii,


Scris si de marele David proroc si Imparat,
Ce au fost (si iaste i acum) de toti crestinii laudat.
Inca i pentru fiiu-sau cel de Dumnezeu Intelep(it Solomon,
Ce au zidit biserica cea Infrumusetata, sfintul Sion
pentru marele i Intocma cu apostolii Imparat Constantin,
Ce au fost foarte cinstitoriu de Dumnezeu si ales crestin.
Istoriile a mai multi Imparati ce au Imparatit,
Si Intru a sa stapinire, care cit au trait.
Arata i pentru luarea Taligradului de turci,
Chid i pe ce vreme, i ce soltan era atunci?
Mai pe urma scrie i pentru saborul al optolea,
Ce s-au savirsit la Florentiia.
Deci

0. iubitorilor de Hristos cetitori,


Unde ma yeti afla intr-aceasta carte alunecatori,
Cu duhul blindetelor Indreptati,
Ca si voi de la Hristos ertare sa aflati.
Ca precum orbul cu neputinta este a umbla fara poticneala,
Asa si scriitoriul fara greseala.
Tuturor plecat, Nicolne. Gridovici, m<anu) p<ropr)ia.

Brasov. S-au Inceput acest dumnezeesc lucru la 12 ianuarie 1805.


S-au savirsit Intr-acest an, la 20 mai".
F. 5: Aceasta sfinta i prea mutt pretioasa carte, ce sa numeste Hronograf
adeca Scrierea anilor, este a cuviosii sale chir hagi Damaschin, ieromonahul
duhovnic din sfinta Monastire Sinaia cea mica din Tara RomAneasca.
Si pentru ca tuturor in deobste sa fie cunoscut, am Insemnat aicea la anul
de la Ilristos 1863, maiu in 10 zile."
F. 1: Aceasta carte s-a scapatu de mine de la focu de unde era robita, ca era

sS arza. Ion Gh. V. Popescu".

F. 230v: Insemndri de stare civila, din anii 1884-1885.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele si cifrele marginate ale pinax-ului

de la f. 2 4" stilt scrise cu rosu. Unele initiate ale pinax-ului slut se:Ise cu
verde. Frontispiciu in penita i culori la f. 6. lnitii e ornate la f. 1 si 212".
Cumparat de la Al. Popescu, la 23 iul. 1969.
4803

Sec. XIX (mijloc); 53 f. ; paginatie veche cu cifre arabe, diversd: 35,5 x 22 cm.
<Miscelaneu medical si balneologic>.
1. F. 1 12v : <Medicaid veterinard. Levin cu privi,re la epidemiile animalelor).
2. F. 13-53v: <Balneologie. Intrebuinf area apelor de la Ripa din Vale i Balta

Alba, de linga Brdila, precum i analiza lor chimicd>.


Intre f. 29-37 sint cuprinse rapoarte din anul 1847, care comitetul carantinelor, cu privire la operatiunile Intreprinse pentru analiza apelor.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

126

30v, 3517 _3-v,


b
46 albe.
Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la anticarul Marcu Pollack, la 18 iul.

F. 5" 6", 17 18", 24, 29"


1924.
4804

Sec. XIX (inceput) ; 38 f. ; 33,5 x 23 cm.


( nvcifaturi monahale ale starefului Gheorghe de la Cernica>.
Mentionam: 1. F. 1 9: Dintru aceiasi pdrinteascd diiatd. Partea a doao, cu

tilcuire mai pre larg. Lipseste sfirsitul.

F. 9"-11" albe.

2. F. 12 38': Alta invdfdturd catre sinodiia Cernicdi, pentru cum sd nu schirnbe


rinduiala podvigului, dupd trcerea mea din viiafd. Lipseste sfirsitul.

Textul cu cerneala neagra. Toate -filele au chenare in penita, lucrate artistic si colorate. Initiale colorate si artistic lucrate in penita pe fiecare lila.
Legatura veche in piele. Din bibl. Mandstirii Cernica. Adus de N. Iorga oi
daruit Academiei Romne la 31 oct. 1924.
4805

Sec. XX (1945) ; 147 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x 15 cm.

<W. Shakespeare, Henric IV. Tragedie in 5 acte, in versuri. Partea I-a Traducere de D. Protopopescu>.
insemnari: F. 147: Rucar, Duminecd 2 septemvrie 1945, ora 10 dim. (fail
un sfert)".
Textul este scris cu creion negru i albastru. Cumparat de la C. Oprescu,

la 25 mart. 1958.
4806

Sec. XX (1945) ; 162 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa ; 21 x 15 cm.

<W. Shakespeare, He_nric IV. Tragedie in 5 acte, in versuri. Partea a II-a.


Traducere de D. Protopopescu>.
insemnari: F. 162: Rucar, Luni 10 septeinvrie 1945, ora 6 seara".
Textul este scris cu creion negru si albastru. Cumparat de la C. Oprescu,

la 8 iul. 1957.
4807 Sec. XX (1945) ; 95 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa ; 21 x 15 cm.
<W. Shakespeare, Comedia amdgirilor. Piesd in 5 acte, in versuri. Traducere

de D. Protopopescu>.
insemnari: F. 95: Sfirsit, azi ,Joi 5 iulie 1945 (ziva alegerilor in Anglia),
ora 11 seara".
Textul este scris cu creion negru. Cumparat de la C. Oprescu, la 13 febr.
1958.

4808

Sec. XX (1945) ; 103 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa ; 21 x 15 cm.


<W. Shakespeare, Timon din Atena. Tragedie in 5 acte. Traducere de D. Protopopescu>.

tnsemnari: F. 103: Sfirsit. Cimpu-Lung, Vineri 2 noembrie 1945, ora 6

seara".

Textul este scris cu creion albastru i negru. Cumparat de la C. Oprescu,


la 8 iul. 1957.
4809 Sec. XIX (cca 1865-1867); 286 f.; 21,5 x 17,5 cm.
<Cursuri de algebra si trigonometrie predate de prof. D. Petrescu si G. Rosu
la .,Scoala militard din Bucuresti in anii 1865-1867, refinute de S'tefan C. He-

pites>.

F. 2 219": Algebra.
F. 220 229" albe.
1.

2. F. 230-286v: Trigonometria.
insemndri: F. 1: Cursurile de Algebra, predat de prof. D. Petrescu in anul
1865/6 la $coala Militard din Bucuresti si de Trigonometrie, predat in anul

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfine*ti

127

1866/7 la *coala Militard, mutatd la Ia0, de prof. Rou. Manuscris de St. C. Hepites".

F. 97": Acestu textu, numerotindu-se, s-a gdsitu cd cuprinde file noazeci


optu, adicA nr. 98 i s-a datu elevului tefan Hepites. Inceputu la 6 septembre 1865. Terminatu la 24 februariu 1866. Oficeru repetitoru <Leonida)
8i

I arca".

Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romane de vaduva lui *tefan


Hepites In anul 1924.
4810 Sec. XX (1945) ; 156 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x
15 cm.
<W. Shakespeare, Troilus ci Cressida. Tragedie In 5 acte, In versuri. Trad.
de D. Protopopescu).

insemndri: F. 156: Sfir0t. Rucdr, Marti 21 august 1945, ora 10 dim.


Textul este scris cu creion negru. Cumparat de la C. Oprescu, la 13 febr.
1958.

4811

Sec. XVIII (sfir0t); 125 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 43-170
(f. 2-125) ; 21 x 14,5 cm.

<Miscelaneu>.

t. F. 2-38"; <Istoria lui Sindipa filosoful>. Text fragm., fSr 1nceput (lipsesc primele 42 f. chip numerotatia originald) 8i WA. sfir0t.
2. F. 39-125; <Minunile Maicii Domnului>. Text fragm. fard 1nceput i
Mrd sfir0t. F. 39-45 sint gre0t legate. Succesiunea lor normald este: 41,
40, 39, 44, 43, 42, 45.
Textul cu cerneald neagrd. admit Academiei Romane de Dr. 0. Romano

din Borsec, la 10 aug. 1925.

4812

Sec. XX (cca 1944-1945) ; 151 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, divers1;
20,5 x 16 cm.
<W. Shakespeare, Romeo i Julieta. Tragedie in 5 acte, In versuri. Trad.
de D. Protopopescu>.
Textul este scris cu creionul. CumpArat de la C. Oprescu, la 25 mart. 1958

4813

Sec. XX (cca 1910-1916); 163 f.; 28,5 x 20 cm.

F. 1: Din bucdtdria fdranului roman. Culegeri fdcute de M. Lupescu, invdtitor.

Insemndri: F. 2, la sfir0tu1 unei prefet.e: M. Lupescu, InvdtAtor. Zorleni


Tutova, februar 1916".
Filele 8-9 sint ocupate de ofertele pentru tiparire ale folcloristului M. Lupescu, precum i de rezolutii ale sectiei literare a Academiei, din anii 1916

0 1919.

Printre semnatari, In dark de I. Bianu: T. Maiorescu, I. Negruzzf, D. Zamfirescu, G. Bogdan-Duicd.

F. 9V-11' albe.

Textul cu cerneald neagra. Trecut in col. Bibliotecii Academiei Romane,


aproximativ in anul 1925.
4814 Sec. XX (1918); 47 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 4-42 (f. 8 46 ;
34,5 x 21 cm.
F. 4: Tutunul. Studiu folcloric de Tudor Pamfile. Ms. a fost trimis spre publicare Academiei Romane, in col. Din vieata poporului roman", la 16 decembrie 1918, cum reiese din adresa lui Tudor Pamfile de la f. 1, pe care se
and mai multe rezolutii ale lui I. Bianu 0 ale sectiei literare. Ms., nefiind
publicat, a fost inclus In col. bibliotecii.
Textul cu cerneald neagrd. Trecut in col. Bibliotecii Academiei Romane,
aproximativ In anul 1925.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

128

Sec. XX (cca 1915); 286 f.; numerotatie veche cu cifre arabe; 3-279 (f. 8
286); 34 x 17 cm.
F. 1: Dragostea En datina tineretului roman de Tudor Pamfile.
tnsemndri: F. 5, la sfirsitul prefetei: Birlad, octombrie 1915".
F. 1, de mina lui I. Bianu: Sectia literard. 9 iunie 1921. Aprobat pentru
publicare in Vico poporului roman". Nu s-a publicat.
Textul cu cerneald neagra. Legatura veche in pirazd. Depus la Academia
Romnd in vederea publicarii de cdtre autor, in anul 1921.
4816 Sec. XIX (inceput); 71 f.; 33,5 x 22,5 cm.
<Teologie polemic, cu dezbateri En jurul botezului>. Lipseste inceputul.
Textul este scris cu cerneald neagra. Din bibl. MAndstirii Cosula, jud. Botosani. Adus de N. Iorga i ddruit Academiei Romdne, la 9 ian. 1925.
4817 Sec. XX (cca 1944-1945); 121 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
21 x 15 cm.
4815

<W. Shakespeare, Regele Ion. Tragedie in 5 acte, in versuri. Trad. de D. Protopopescu>.


Textul este scris cu creionul. Cumparat de la C. Oprescu, la 8 iul. 1957.

4818

Sec. XVIII (sfirsit); 210 f.; 18,5 x 14,5 cm.


<11/ iscelaneu> .

1. F. 1-18v: <Psaltire slavo-romdnd>. Versetele slavone alterneazd cu cele

romdnesti. Text fragm. Cuprinde numai primii opt psalmi.


2. F. 19-23, 24-41": <Ceaslov>. Text fragmentar.

3. F. 23"_: <Molitvd>. Text fragm.


4. F. 42-65v: <Catehism>. Spunerea legiei crestinesti, cu rdspuns.
5. F. 66-171": <Octoih>. Lipseste sfirsitul, iar intre f. 158"-159 textul prezintd discontinuitate lipsind file.
6. F. 139: <Doxologia cea mare>. Text adaos ulterior, fn sec. XVIII.
7. F. 172-210": <Tipic slavo-romdn>.
Insemndri: F. 139": Cindu s-au tocmitu popa Moisiu la Giuncu <jud. Hunedoara>, s-au Locmil, in postul mare. *i au fostu atunci popit 'n acel anu la
vIddica Vichentie, ipiscopul Aradului si au fostu impArat Caroli la <Beci>.
$i am fostu de virstd de 20 si 5 de ai. Scris<-am eli> Mois<iu>, vd.leat 1721".
Textul cu cerneald neagra i raddcinie. Frontispicii colorate la f. 1, 19, 66
s.a. Initiale ornate la, f. 1, 140, 148 s.a. Ddruit Academiei Romdne de Catinca
A. Birseanu, la 29 mai 1925.
4819 Sec. XIX (cca 1880-1881); 62 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
28,5 x 20,5 cm.
<Miscelaneu de muzicd psalticd>. Mentiondm:
1. F. 2-37": <G. Ucenescu>, Tractatu teoretico-practicu de musicd eclesiastica
gr<eco>-orientald.

F. 38-48" albe.

2. F. 49-60: Cinstitu Palacris al preasfintei Netscdtoarei de Dumnezeu i


pururea Fecioarei, scris al doilea. Facerea fericitului impdrat chir Teodor si
compus de fericitul ieromonahul Varlam. i scris de enteiretul Dumitru Oprescu,

la annu de la Hristos 1880.


3. F. 61-62: <Antiaxioane>.

Insemndri: F. 37v : Compus de mine, G. Ucenescu. Maiu 1881".


F. 1: Carte de cintece bisericesti a lui Andrei Bddulescu. Anul 1877, aprilie

27"

F. I liminard": Date informative. Acest manuscris 1-am gdsit la cintretul


bisericesc Dumitru Badea, de la Biserica Sfinta Treime de pe Tocile, din
*cheii Brasgvului, pe cind ma aflam in Brasov, in anul 1954, pentru docu-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

129

mentarea mea in legaturd cu studiul Un urmas al lui Anton Pann, Gh. Ucenescu". Acestuia Ii ramdsese de la tat5.1 silt', Andrei Badea (Bdodulescu ,
cum Ii placea sd se semneze. Dupa mArturisirile lui Dumitru Badea, amindoi,
si tatAl i fiul, au fost elevii lui Gh. Ucenescu, intru ale psaltichiei. Andrei
Badea II avea de la insusi dascdlul lor, Gh. Ucenescu.
Nu cunoastem imprejurdrile.

Pentru bdtrinul cintaret Dumitru Badea, manuscrisul a reprezentat un


minunat mijloc de pioasa aducere aminte a tatalui su i a dascAlului lor,
Gh. Ucenescu de pe urma cdruia spunea el am invatat paralaghia
si am fost oameni cu vazd aici".
Dupd multe insistente, mos Dumitru Badea s-a hotdrit sa-mi incredinteze
acest manuscris, cu conditiunea 55-i fie numele pomenit in cartea aia (adica
in studiul nostru), iar acest buchet (manuscrisul, cum 11 numea el) sd se Ostreze undeva, ca 55 fie de pilda celor dupd mine cd si l-a noi 8-a cintat psaltichie, ca la Anton Pann".
Dupd dorinta posesorului donez acest manuscris, .intitulat ,TRACTATU
TEORETICO-PRACTICU" Bibliotecii Academiei din Republica Populars
Romand. Acest manuscris a lost prezentat foarte amanuntit de domnul
Gheorghe Alex. in revista Mitropolia Olteniei anul VIII, nr. 10 12, octornbrie-decembrie, Craiova, 1956, sub titlul Ain pretios manuscris psaltic:
TRACTATU TEORETICO-PRACTICU de musica ecclesiastica gr. orientald
de George Ucenescu", i foarte sumar de subsemnaLul in studiul mai sus

anuntat, la capitolul: Opera lui Gh. Ucenescu... manuscrise. 9 decernbrie


1958. Profesor V-le D. Nicolescu, cercetAtor stiintific la Institul de Folclor
din Bucuresti i profesor la *coala de Muzicd. nr. 1".
Textul cu cerneald neagrd, este scris, pe alocuri, in alfabet de tranzitie. Unele

titluri, initiale si indicatiuni muzicale sint scrise in diverse culori. Initiate


ornate la f. 7, 8, 62 s.a. Ddruit Bibliotecii Academiei Rorndne de prof.
5.; asile D. Nicolescu, la 9 dec. 1958.
4820

Sec. XX (cca 1944

1946); 166 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;


21 x 16,5 cm.
<W. Shakespeare, Cymbeline. Tragedie in 5 acte, in versuri. Traducere de
D. Protopopescu>.

Insemndri: F. 166: Sfirsit. Rucdr, Vineri, 3 august, ora 11".


4821

Textul esLe scris cu creionul. Curnpdratv.de la C. Oprescu, fa 13 febr. 1958


1867 (f. 1); 19 f.; 34 x 21 cm.
F. 1: Fluerul lui ;Stefan <Idild>. Dedicatiune Doamnei Efrosina Racovild,

de N. Gane. 1867, ianuarie 1-iu. Reprodusa in toate ed. de nuvele ale lui
Nicolae Gane.

Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de Emil Racovitd,


la 4 dec. 1925.
4 822 Sec. XIX (cca 1870-1900); 263 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-239

(f. 25-263); 21 x 17 cm.

F. 3: Dictionar macedo-romdnesc lucrat de la anul 1870-1900 de <pr.> loan

Murnu. aiterele A B>.

Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romane de Ministerul Instructiunii Publice la 26 febr. 1926.
4823 Sec. XIX (cca 1870-1900); 458 f.; numerotalle veche cu cifre arabe: 240

695 (f. 3-458); 21 x 17 cm.

<Dictionar macedo-romnesc lucrat de la anul 1870-1900 de pr. Joan Murnu.

Literele CG>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

130

Insemnri: F. 458": Dictionarul dialectului macedo-roman de pdrintele

loan Murnu".
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romne de Ministerul InstrucOunii Pub lice, la 26 febr. 1926.
4824 Sec. XIX (cca 1870 1900); 310 f.; 34 x 20,5 cm.
<Dictionar macedo-rorndnesc lucrat de la anul 1870 1900 de pr. Ioan Murnu
Literele H 11).
Textul cu cerneald neagrd. 'Aria Academiei Romdne de Ministerul Instruciunii Publice, la 26 febr. 1926.
4825

Sec. XIX (cca 1870-1900); 283 f.; 34 x 20,5 cm.


Literele RZ>.

<Dictionar macedo-romdnesc lucrat de la anul 1870-1900 de pr. loan Murnu.

Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romane de Ministerul Instructiunii Publice, la 26 febr. 1926.
4826

Sec. XIX (1847-1850); 770 f. paginatie veche cu cifre arabe:


(f. 1-768v); 23 x 18 cm.

1534

<Miscelaneu de versuri religioase, copiate de Teodor Mile, daseil ci trivdtdtor

din Sdliste, dupti un alt ms. al lui Pica Pdtrut. Ilustratiile care Impodobesc
ms. grit semnate : Picu Pdtrut>.
Mentiondm:

1. F. 2-528v: Stihos, adecd viers la toate praznicile Domnului nostru lisus


Hristos si ale pururea Fecioarei Mariei i ale sfintilor celor mai friseimnati
de maica besrecd a reisaritului. 1847. Silliste, 18 aprilie, Theodor Mile, dascdl.
2. F. 529-638": Stihos, adecd viers la toate duminecile Treodului i In zilele
cle cu prdznuire, care cuprinde Treodul, acum de curind scoase de mai multi
dascali ai besricii reisdritului si de mine, mai jos nurnitul, prescrise aici dupd
aceiasi rinduiald , dintiiu. 1848. Sdliste 23 septemvrie. Theodor Milea, mutt
ticalosul i decit toti mai pdaitosul, mai micul dascalilor la scoala cea de lingd

besrecd din orasul Sdliste,


3. F. 646-750v: Stihos, adecd viers la toate duminecile Penticostariului ci
In zilele cle cu prdznuire, care cuprinde Penticostariul, acum de curtnd prescrisd

de mine, mai jos numitul. Si sint de mai multi dascli ai bisrecii rdsdritului
izvodite. Sdliste, 3 mai. Theodor Milea, decit toti mai ticdlos i mai pdcdtos ,
cel mai ink intre dascdli, adecd ajutor. 1849.
4. F. 751-753v: (Versuri ce ge cined in Postul mare si versuri despre zavistie>.
F. 754-768: Scara viersurilor din toate lunile si din Triod si din Penticostariu, cu listurile si cu inceputurile lor, pentru ca sd le gdsesti mai lezne.
5. F. 768 770: Cdsdtoria sf. losif cel Preafrumos cu Asinetha.

F. 394-396v, 439v-441v, 639-645v albe.


Numeroase versuri sint atribuite lui loan Tincovici din Buda, Vasile Aaron,
Anton Pann, Dosoftei mitropolitul s.a. De asemeni sint transcrise unele
colinzi (f. 22, 281, 525v, 544v, 563v, s.a.).
Insemnri: Stihurile fiecdrei zile sau sarbatori slut semnate de cel care le-a
scris, Teodor Milea, cu data i, adesea, locul copierii: Sdlitea.
Mai complete ni se par insemildrile de la:
F. 291": Maiu 4 zile, anul 1848. Theodor Milea, tin/Stator pruncilor mai mici".
F. 463": Septemvrie 3, 1848. Theodor Milea. Prescris de pre cartea lui Picu
Petrut".
F. 476: Septemvrie 6, 1848. Theodor Milea. Prescris din c<artea> lui P<icu)
P<etrut)."

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romilnesti

131

F. 541: Septemvrie 1848. Theodor Milea, dascal. Prescris. Am luat copie


de pre cartea lui Picu Petrut".
Majoritatea miniaturilor sint semnate de Picu Patrut, ca spre pilda:
F. 126: SS liste, septemvrie 10, 1847. Picu "'Strut, criznic".
F. 267: April 29, 1848. Picu Patrut, c<risnic>, SA liste".
F. 1: I Aceasta carte numita Stihos, adeca viersuri la toate prainicele, s au
daruit de mine Theodoste monahul din sfintul Schit Chia, fratelui Dumitru
Milea i cumnatei Mariia, sotia dinsului, din S5Iite, ca sa ma aiba Intru
pomenire. Octomvrie 14, 1863".
II Eticheta de pe cotor scrisd de Onisifor Ghibu la 1905, In vederea Expozitdei din Sibiu, de la 1905".
III Cartea este o copie. Originalul se gaseste in proprietatea lui Onisifor
Ghibu, prof esor universitar. Cluj". Ultirnele Insemnari slut autografe 0. Ghibu.

Textul cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. TiLlurile si ini-

tialele sint scrise cu rosu. Numeroase frontispicii colorate, ca cele de la f. 29',

31, 34. Miniaturi lucrate de Picu Patrut, la f. 27", 40', 46 s.a. Initiate ornate
la f. 649, 656, 660" s.a.
Viniete colorate la f. 36", 38v, 50' s.a. Legatura veche In piele, avind imprimata inscriptia: Theodor Milea, invatator la prunci mici. 1850. Cumparat
de la Nicolae Herta dineTirgu Jiu, la 30 iun. 1926.
4827 Sec. XIX (inceput); 113 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2 116 (P. 1

113); 22 x 16,5 cm.


F. 3; <Neofit Cavsocalivitul>, Taind ascunsd si acum descoperita.
intre f. 58"-59 textul prezinta discontinuitate, lipsind o filS. Lipseste de
asemeni, o fila de la Inceput. Ms. a lost eopiat dupa cartea tiparita la Iasi
In anul 1803. Cf. Bibl. rom. veche II, p. 446 447, nr. 662.
Insemnari: F. 113: Aceasta carte am pus di mi-au prescris-o loan, dascal
al nostru, la Manastire Rachitoasa <Tecuci>. Si cini Imi va streina-o sa fii
blastemat. loan sluger".
F. 113": Diverse socoteli gospodaresLi.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile i initialele slut scrise cu
rosu. Initiale ornate la f. 3 si 43. F'rontispiciu stingaci in penip la f. 25'.
Legatura veche in carton si cotor de piele. Cumparat de la anticarul Marcu
Pollack, la 22 iun. 1926.

4828

Sec. XVIIIXIX; 96 f.; 22,5 x 15 cm.

<Pomelnicul bisericii din Grosani, jud. Muscel>. intre I. 57'


invataturi pentru Rinduiala tirnosaniei.

63' slut incluse

Textul este scris de mai multe miini, cu cerneala i creion.


Din legatura veche in scoarte de lemn si piele nu se pastreaza decit coperta
a II-a. Daruit Academiei Romdne de anticarul Marcu Pollack, la 26 febr.
1926.

4829

Sec. XIX (1830 1831) ; 124 f.; 22,5 x 17 cm.


F. 1: Privatul drept al romdnilor. Partea intiiu, care cuprinde, pe lingd ideile
cele mai dinainte trebuitoare,.obsteasca parte a sistimei si al dreptului persoanelor. Inceput la 3 iunie 1830 in Ghimnazia Vasiliana a .Scoalelor Nationale
din capitala Printipatului Moldovei, de Tudor Popescul, scolariu din numeta
ghimnazie.

tnsemnari: F. 29': 1830, iulie 15".

F. 122": Iassy, 1831, fevruarie 13. T.P.".


F. I liminara: Cuvint rostit de D. prof<esor Cristian> Flectenmaher la deschiderea intiiului curs de legi In Ghimnazia Vasiliana din MOnastirea) Sfintilor

Trii Iararhi <in Iasi>". Text fragm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

132

Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de Dumitru D. Mototolescu, prof. de drept roman, la 16 apr. 1926.
4830

Sec. XIX (prima jumatate); 213 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 3
143 (1. 1 139); 14,5 x 9,5 cln.
<Miscelaneu religios>.
1. F. lr : Pornelnicul durnnealui logofdtul Mihail.

F. 2 21", 46v-75v, 94-103v, 140, 146-212v albe.


2. F. 22-46 <Psalmi alesi>.
3. F. 76-93v: Cinstitul Paraclis al sfintilor i intocma cu (a>postolii impdrati

Costandin si Elena.
4. F. 104-124v: <Paraclisul Maicii Domnului>. Canon de rugeiciune cdtrd
preasfinta Ndscdtoarea de Dumnezeu ce set cintd la toatd scirba sufletului si
la vrme de nevoe. Facerea lui Theostirect monahul.
5. F. 125-139v: Paracltsul al doilea al preasfintei Nascdtoare de Dumnezeu,
ce set cintd la towel scirba sufletului si la oreme de nevoe i grijd. Facerea fericitului impdrat chir Theodor.
6. F. 141-145v: <Rugdciuni in lb. greacd>.

trisemndri: F. 213: tnsemndri de bani luatj pentru paradise si osfestanii.


Textul cu cerneald neagr. Legatura veche in piele, restauratd la cotor. Din
bibl. lui Stefan Sihleanu. Ddruit Academiei Romne in anul 1925.
4831 Sec. XVIII (sfirsit); 20 f.; nurnerotatie veche cu cifre chirilice: 1-20 (f. 1

20); 21 x 15,5 cm.

F. 1: Plingerea sfintei Meindstiri a Silvasului din eparhiia Hatagului <sic>


din Prislop. Cf. I. Crdciun si A. Hies, Repertoriul. . p. 391, Cf. si Cronici
si povestiri romdnesti versificate.. . ed. Dan Sirnonescu, p. 70.
Insemndri: Coperta I interioard: MAndstirea Sinaia. Sud Prahova".
Textul cu cerneald neagrd. LegAturd veche in carton si cotor de piele. Din
bibl. lui Stefan Sihleanu. Ddruit Academiei Romne in anul 1925.
4832 1839 (f. 200); 200 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-387 (f. 1-200);
20,5 x 16,5 cm.
<Miscelaneu de Teologie polemicd>.

1. F. 1-144: <Ioanichie Galeatovski, Polemicd trnpotriva evreilor, numitd


Prastie, tradusd de Chiriac ierornonahul de la Miindstirea Neamt>.
2. F. 144v-200: Al celui intru sfinti pdrintelui nostru Dimitrie, milropoletul
Rostovului, fdcdtoriul de minuni, Adunare in scurtu pentru eresurtle lepove-

nesti.

trisemndri.: F. 200: Si s-au scris de mine, nevrednecul si mai micul fare


screitori vami Lupul Focsa, la let 1839, avgust".
F. 2 v-3 v; ...Drept aceia, vdzind eu noianul acei carti de mdrime, Inn rn-am
bizuit a o tlm5ci toatd, pentru pricina neputintei mele, ce am ales dentr-insa
numai neste floricele in chipul istoriilor, care nu au lost pind acum pre limba
moldoveniascil. Si cetindu-le ceneva, socotese cd nu va rmine fdrd de folos.
Si. eu, cilrticica aceasta ce s-au numit Prastii, nu o am tAlmAcit-o den cuvint
in cuvint... ce nurnai noimile intrebdrilor si a rdspunsurilor am luoat.
hied am <m>ai adaos la scoposul cArticelei si din alte carti precum si <de>
la sfintul loan Gurd de Aur den Apologhiia si den altele... $i sti s roage si
pentru mine smeritul si mai micul intru Hristos frate Chiriiac eromonah si
dohovnec den sfinta MAndstere Niamtul".
Textul cu cerneald neagra.. Frontispicii in penita la f. 1, 4, 144 v s.a. Din
bibl. lui Stefan Sihleanu. Ddruit Academiei Romdne in anul 1925.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti


4833

133

Sec. XIX (cca 1822-1826); 122 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe.: 1-48

(f. 4-51); 21 x 15,5 cm.

<Miscelaneu).

1. F. 2-51, 53-62, 73-76 v, 106 v-112 v, 122 v: <Versuri de dragoste

ei.

patriotice). Cele de la f. 22 v, 44-45, 46 47, 59, 111 v, 119 v sint In lb. greacd,

de obicei cu caractere chirilice. Versurile de la f. 29 v-33 sint copiate dupd


Iancu Vdcarescu. Cele de la f. 52 r V slut puse pe notatie psalticd.
2.. F. 62 v-72: <Rojdanic).
3. F. 77-86: Canonul befivilor.
4. F. 86 v-92: <Legenda Durninecii). Epistola Domnului Dumnezeu si Mtn
tuitorului nostru lisus Hristos.
5. F. 92 v: (Talismanc). Molifta Precisti.
6. F. 93-95: Zapisul Avestigi.

F. 95 v-96, 115 v-116, 117-119, 120, 121 albe


7. F. 96 v: Refetei de sculament.
8. F. 97: <Descintec de brined).
9. F. 97 ": Retetei de oacsu.
10. F. 98-106: <1Voul Erotocrit). Text fragm.

Insemndri: F. 34, la sfirsitul unor versuri: Gheorghe Gheorghiu"


F. 57, 58, 59 r v, 60, 61, 62: 1822 februariemartie".
F. 75 V. 1823 dechemvrie 2".
F. 95: Aceasta Iepistolie cu molitfele iei dinpreund i cu zapisul Avestitii,

ce sS afla. scrise intru aceastd. carte, s-au scris de .. robul lui Dumnezdu eel
in jos iscAlit. Care aceastil carte este a dumnealui dasedlul Costache, cintdretul Coltii. i i-am scris-o eu, spre vesnicd pomenire. Si cine BS va ispiti
ca sd o fure intiiu are datorie a intreba p5 stdpinul ei i apoi sd o fure. Ca,
nelntrebindu-1, i furind-o, va fi blestemat de 318 sfinti pdrinti ce au fost

adunati la soborul Nicheei. 1826, avgust 2. Coll.ea. Dimitriu Pappa" (SemnAtura in lb. greaca>.

F. 115: Aceste stihuri shit ale dumnealui Ghip, feciorul popii Dumitru
rdposatul, ot Coltea. 1826, noemvrie 24. Si s-au scris cid (iheorghe Gheorghiu".
F. 62 v: 1822, martie 28, cind sS afla i turcii In Bucuresti i plecaserd boerii

la Silistra; i sd auzea CS sa-i trimitd la Tarigrad".


F. 55: Leat 1821, noemvrie 5, simbata dup . toacd, s-au cutremurat panaintul la 10 ceasuri".
F. 51: In leat 1818, iunie 26, intr-o zi de duminied seara au radicat niste
nemti, cu mestesug, o bdsicd, In slavd foarte mare. De 1700 coti de ptnza
bdsica, cu spirturi fiind innduntru, cu o luminatii mare; au aridicat-o din
Curtea domneasca cea arsd. i li s-au plata de domnie tal(eri) 10.000, avind
prinsoare cd, da nu va ridica-o, sS pldteascd. nemtii banii lndoiti. Au luat
nemtii si de la cei ce au Intrat, eft au put<ut). Intimplindu-sa aceasta in
zilile mdrii sale preaindltatului nostru domn Io loan Gheorghiu Caragea
vodd, in al sasilea an al domnii dintliu".
F. 51 v: I In leat 1821, noemvrie 26, simbatA seara, la un sfert din noapte,
pa Cimpul lui Moruz, <am scdpat) din miinele turcilor, cum sddea i cu pistoalele la cap. Si au alergat i Stanicd, fiind in zilile turcilor, and eram la
Biserica Amzii ceausu".

II In leat 1822, fevruarie 5, s-au mdritat soru-mea Lucsandra. Si turcii


aici in Bucuresti. i eram la Biserica Amzii defteriu, eu, Costache".

III In leat 1822, septemvrie 13, au venit mariia, sa, prealndltatul nostru
domn Io Grigorie Dimitru Ghica voevod in Vdcdresti. Si au plecat. Si au
plecat i turcii la septemvrie 15 cu chehaia bei de aici din Bucuresti, la un

ceas din zi, dupd esirea bisericii de dimineatd. Si la 24 ale lui septemvrie au

Intrat mariia sa in scaun".

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

134

F. 1 r V, 112 v, 113, 122 v: Incercari de condei.


Textul cu cerneald neagr. Din vechea legaturd nu se pstreazd decit cotorul,
sub legatura modernd. Din bibl. lui Stefan Sildeanu. Ddruit Academiei Romane in anul 1925.
4834 1788 (f. 184); 186 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-183 (f. 1-183);

23 x 16 cm.
F. 1: A cuviosului pdrintelui nostru Isaiei Pustnicul, Porunci celor ce s-au
lepadat de lume.

Insemndri: F. 184: Aceasta carte s-au scris de ticlosul Neonil, la let 7296
(4-- 1788>, octomvrie 14, cind s-au tdiat trei frati de turci la vii la Necoresti".
p. 159.
Cf. G. Strempel,
F. 1: Ioanichie igumenul Cozii".
F. 1-7: Aceastd sfinta carte o <sic> cumpArat-o eu, smeritu i pdcdtosul
ieromonah loannichie, de la mina printelui Theodosie, ieromonah fiind la
Bistrita. i oricine s-ar ispiti ca sa mi-o ia, sd, fie afurisit de mine, pdcdtosul
duhovnic. Leat 1811, aprilie 1".
F. 186: I .Reletd medicaid.
II Tipic.
III lnsemnare de cititor din anul 1816.
F. 186 v: Buchile.
F. 184 v-185: <Apostolul ce se citeste miercuri, a treia sdptdmind dupd Rusalii>.
F. 185: <Rugdciune En cinstea sfintului Tihon>.
Textul cu cerneald neagra. LegAtura veche In piele se pdstreaza sub legatura

modernd. Din bibl. lui Stefan Sibleanu. Ddruit Academiei Romdne in anul
1925.

4835

Sec. XVIII (sfirsit); 147 1.; numerotatie veche cu cifre arabe: 8-70 (f. 10
72); 16,5 x 10,5 cm.
<Catavasier>. F. 1-8 v shit completate la Inceputul sec. XIX.
F. 1, 116 120 v skit In lb. greacd. (Polieleul).

F. 2 v-3 v, 121-146 albe.


tnsemnri: F. 146 v-147: inceputul fabulei Corbul ci vulpea, reluat de

numeroase ori.
F. 147 v: Concept de scrisoare a lui Ipate Rdu, scris de Serban de la Biserica
Sfinta Vineri (fara localitate).
Interiorul copertilor: Incercari de condei i insemndri de bani.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale slut
scrise cu rosu. Legatura veche in scoarte de lemn i piele. Din bibl. lui Stefan
Sihleanu. Ddruit Academiei Romdne In anul 1925.
4836

Sec. XVIII (sfirsit); 202 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri:
4-205 (f. 1 200) ; 21,5 x 17,5 cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-130 v: (Minunile Maicii Domnului). Lipsesc primele trei f. de la


Inceput, iar intre f. 106 v-107 textul prezinta discontinuitate lipsind cloud f.

2. F. 131-200: <Vieti de sfinfi: Eustatie Plachida (f. 131-154 v), Ecate-

rina (f. 154 v-175), Alexie, Omul lui Dumnezeu (f. 175 v-190 v), Xenofont
(f, 191 200)>.
Insemnri: F. 201: I Cintec de stea. Text fragmentar.
II Aprecieri puerile la adresa celui ce a scris fragm. de colindd.
F. 201 v: Concept de scrisoare.
F. 202 r-v: IncercAA de condei.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfineti

133

Textul cu cerneald neagril. Titlurile, colontitlurile, initialele si numerotarea


orig. skit scrise cu rosu. Din bibl. mi Stefan Sihleanu. Dhruit Academiei
Rom hue In anul 1925.
4837 1784 (f. 1) 238 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu lipsuri: 1 480 (f. 3
237 v); 27:5 x 19 cm.
storia ethiopiceascd a lui Thodor>. Lipseste sfirsitul, iar intre f. 7 v 8 textul
prezinth discontinuitate, lipsind dou f.
InsemnAri: F. 1: Aceasth istoriia-ci sS numesti Iliodor scrisu-s-au cu toath
cheltuiala dumnealui Neculaiu Ganta, biv vel pah<arnic) In zilile preinhltatului i luminatului domnu Alexandru Costandin Necolai voevod, intru India
domniia a mdrii sale, in Iasi. Alexandru Ciohoranu. 1784, avgust 20 dni".
Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 29.
F. I. liminara"f. II liminarh, f. 238 v j ultima full liminara:Incerchri de

condei in lb. romnd si greach.


Textul cu cerneala neagrd. Titlurile cap. shit scrise in culori. Colontitlurile

slut scrise cu rosu. Miniaturi la f. 2 v si 122. Frontispicii colorate la f. 1, 1 ,


3 s.a. Initiale colorate la f. 25, 55 v, 138 v. Viniethcolorath la f. 138. Din bibl.
lui Stefan Sihleanu. Daruit Academiei Romne'in anul 1925.
4838

Sec. XVIII (sfirsit); 140 f.; numerotatie vale cu cifre arabe din zece tn
zece: 30 x 19,5 -cm.
<Ambrosius Marlianus, Theatron politicon, adecd Priveliste politiceascd).

Insemndri: F. 137 v S-au scris de Vasile".

Cf.

p. 262.

G. Strempel,

F. 138 v: Aceasta carte ce sit chiamh Theatru politicon ieste a celui ce mai
jos se suptinsemneaza. 1851, mai 8. Protosinghelul Ipolit". Urmeaza tnsemnazi personale cu privire la cinurile monahale prin care a trecut, Intre anii
1850

1853.

F. 140: Aceasta carte iaste a parintelui episcopului Arge.siu, chirio chir


Gri(gore Rritescu, 1820-1823)".
Textul cu cerneala neagra. Din bibl. liii Stefan Sihleanu. Ddruit Academiei
Romne In anul 1925.
4839 Sec. XVIII (sfirsit); 109 f.; numerotatie veche cu cifre arabe:
1-107 (f. 2-109); 30,5 x 20,5 cm.

<Ambeesius Marlianus, Theatron politicon, adecd Priveliste politiceascd, tomul


al treilea>. Ms. a fost copiat de aceiasi mina, ca i cel precedent. Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 262.

Insemndri: F. I liminara: I Sa se stie ca aceast carte iaste a phrintelui

Dorothei, eclisiarhul sf. Episcopii Argesului".


II Mare misel au fast acela care au scris pa aceasth sf. carte. I proci".
Textul cu cerneala neagra. Frontispiciu In penita la f. 2. Legaturh veche In
piele. Din bibl. lui Stefan Sihleanu. Daruit Academiei Roldne In anul 1925.
4840 Sec. XX (cca. 1912); 51 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversh; 47 x
29 cm.

(Delavrancea, Hagi Tudose. Comedic In 4 acte). Prima redactie. A fost tiplt


1.1til pentru prima data, sub acest titlu, in anul 1913.

Insemnari: F. 51: Sfirsita pe malul MArei Negre. 15 iulie 1912".

Textul este scris cu creionul, pe coli de desen de diferite dimensiuni. Cumparat de la Cella Delavrancea, la 17 iun. 1968.
4841

Sec. XVIII (sfirsit); 279 f.; 31,5 x 21,5 cm.

(Medicind>. Mestesugul doftoricesc <cdrfile V VIII . Cuprinde : medicind


internd, ginecologie, boli infeclioase, dermatologie i venerologie, otrdvuri, pedia.trie).

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

136

F. 278 V 279 cuprind: Refete medicale.


F. 157 158 v albe.

Textul cu cerneald neagra. Titlurile colontillurile si initialele shit scrise cu


rosu. Frontispicii in penita la f. 1, 115, 159 s.a. Din bibl. lui Stefan Sihleanu.
Ddruit Academiei Romne in anul 1925.
4842 Sec. XX (Inceput); 121 f.; numerotatie veche cu cifre arabe diversd: 21 x
17,5 cm.
F. 1: Teodor I. Focsilneanul, Limba noastrd. Limbajul eclesiastic. Limbajul
laic. Ortografia.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romne de Dan Perieteanu,

la 15 apr. 1927.

4843

Sec. XX (cca 1945); 123 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe divers; 21 x


15 cm.

<W. Shakespeare, Titus Andronicus. Tragedie in 5 acte in versuri. Trad.


de D. Protopopescu>.
Insemndri: F. 123: Sfirsit. C. Lung, miercuri 26 decembrie 1945, ora 5 p.m."
Textul este scris en creionul. Cumparat de la C. Oprescu, la 13 febr. 1958.
4844 See. XX (cca 1930 1945); 42 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
21 x 17 cm.
<Victor Ion Popa, Teatru. Cuprinde: Desteapta pdmimului. COrnedie intr-un
act (f. 2 25); Plata birului. Comedie radiofonica pentru ora satului (f. 26
42)>, Desteapta pdridtitului a fost publicata in: Victor Ion Popa, Piese imr-un
act. Ed. ingrijita de Beatrice Moscu. Editura de Stat Didactied i Pedagogica.

Bucurestl, 1958, p. 7 27.


Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la Sorin Popa, la 17 iul. 4972.
4845 Sec. XX (cca 1912 1913); 236 f.; 20,5 x 15,5 cm.

<Delavrancca, Hagi Tudose. Comedie in 4 acre. Redactie definitivd>. Lipseste

ultima Md. A fost tipdrita, pentru prima data, sub acest titlu, In anul 1913.
Textul cu cerneala neagrA. Cumparat de la Cella Delavrancea, la 17 iun.
1968.

4846

Sec. XX (cca 1910-1915); 205 f.; 20,5 x 15,5 cm.


<Delavrancea, A doua Constiima. Piesa. in 4 acte. Redactie completd>. A

fost tiparita, pentru prima ()ark postum, sub titlul de mai sus, In anu11923.
Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la Cella Delavrancea, la 17 WTI.
1968.

4847

Sec. XX (cca 1910-1915); 156 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu lip-

suri: 2-191 (f. 2-156); 20,5 x 15,5 cm.

<Delavrancea, A doua Constiimd. Piesa In 4 acte. Redactie incompletd>


Insemndri: F. 156: Actul al treilea, transcris, scurtat i indreptat la Via'
huta, in Dragosloveni. Sfirsitul la 2 fard 20, dupa miezul noptAi. Eram singur.
Hopi i hotoaicele se dusesera la Chindia", In R.-Sdrat. Barbu.
Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la Cela Delavrancea, la 17 iun.
1968.

4848 Sec. XX (cca 1945-1946); 117 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa;

21 x 15 cm.

<W. Shakespeare, Pericle. Tragedie In 5 acte, In versuri. Trad. de D. Protopopescu>.

Textul este scris cu creionul. Cumparat de la C. Oprescu, la 13 febr. 1958.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rom5nesti

137

4849- Sec. XIX (a doua jumdtate); 40 f.; 20 x 21,5 cm. (format oblong).
F. 1: <Constantin Negruzzi>, Flora Romnd. Vocabular botanic romanolatino-francez, cuprinzind unele plante de pe pdmintul .romdnesc. Unele file
sint albe.
Ddruit Academiei Romne de Iacob Negruzzi, la 23 mai 1919.
4850

Sec. XIX (a doua jumdtate); 64 f.; 34 x 21,5 cm.

<Doc. eminesciene>. Cuprinde: scrisori, acte, chitantd, adrese. Mentiondm


scrisori cdtre: Titu Maiorescu, din anii 1871--1884 (f. 2 3, 12 14 , 18
(?); I. A. Samurcas, secretarul agentiei romne din Berlin, din anul 1874,
in legaturd cu moartea lui Serban (f. 4 10 '); V. Burld, copie, datat Liman,
18 aug. 1885 (f. 16-17); Al. Vlahuld, datat Mndstirea Neamplui, 26 ian.
1887 (f. 50 51) ; Cdtre un amic, datatd Botosani, 9 dec. 1887 (f. 53 ; scrisori
trimise de Veronica Miele lui Eminescu, toate copii, din anii 1877 1880,
unele In lb. francezd (f. 19-48); chitantd, datat Botosani, 17 dec. 1887,
pentru bani adunati de trupa dramaticd Fany Vld.clicsccu f. 55); acte privind angajarea i demisia ca slujbas la Consiliul judetean Botosani In 1864
(f. 56-58); acte privitoare la activitatea sa de revizor scolar In jud. Iai i
Vaslui (f. 60 62); copie dup. memorial unor notabilitdti ale orasului Botosani, din 27 mai 1887, cdtre Consiliul cotnunal, pentru acordarea unei pensii
poetului (f. 64). Unele scrisori au fost publicate de 0. Minar in: Cum a iubit
Erninescu. Pagini intime. Ed. a doua refAcutd si completatd prin publicarea
Intregei corespondenti ce a urmat intre Eminescu si Veronica Miele. Bucuresti, Librdria Noud. F.a.
Pentru cd doc. literare din vol. au fost redate in diverse publicaii, cu indi
carea cotei de manuscris i pentru a nu deranja cercetdrile viitoare, am ldsat
si pe mai departe acest lot de scrisori i acte in fondul de ms.
Textele stilt scrise cu cerneald neagrd i albastra. Ms. a fost constituit din
piese intrate in col. Academiei Romdne pe diferite cdi, intre anii 1913-1930.
4851 1742 (f. 227 v); 329 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 20-350 (f. 1

329); 32 x 20,5 cm.

<Miscelaneu liturghic>.
1. F. 10-63 : <Octoih mic>. Lipsesc primele 19 f. de la Inceput.
2. F. 64-329 V: Anthologhion, ce sd zice Floarea cueintelor ; cu Dumnezeu

sfintul. Lipseste sfirsitul lunii iul. i luna aug.


Insemndri: F. 60: Stefan dascal am scris aicea".
F. 110 v: Scris-am eu, Stefan dascal. Stefan".

F. 227 v: I Scris-am eu, Stefan dascal mare, moldovean. 1742, 7250, meseta
april, 2 zile".
II Scris-am eu Toder Tdzloan. Si am dat-o la biserica Top1ii pentru pomenire vsnicd".
F 251 V: Scris-am eu, Stefan dascal, moldovean din Dragomiresti, cfnd am
fost In Tara Ardealului, In tinutul Turdii. 1742, 7250, luna lui martiia, 8 zile".
F. 26.4: Stefan, dascal mare, 1742".
F. 290: Scris-am eu, Stefan dascal, chid am fost in Ardeal, In Tara Ungureascd, din Muldova. Vleat 7251, 1742". Cf. G Strempel, Copisti..., p 243.
Textul, cu cerneald neagra., imitd tiparul. Titlurile, initialele i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii In penitd la f. 5, 8 , 12 s.a. IniPale ornate la f. 44, 45, 46 s.a.
Din vechea legAtura. In scoarte de lemn i piele se pdstreazd doar prima copertd Cumparat de la A. Filimon din Tirgu- Mures, In dec 1927.
4852 1742 (f 102 ) ; 204 f ; numerotatie veche cu cifre chirilice: 375 582 (f 1
202) o continua, cu lipsuri, pe aceea a manuscrisului precedent ; 32 x 20,5 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

138

F. 1: I riceputul Triodului, cu mita lui Dumnezeu, carele cuprinde Intru sine


toate slujbele carele sint mai de trebuintii. Manuscrisul mai cuprinde:
F. 128 -162: Slujba sfintelor i mintuitoarelor patimi ale Domnului nostru
I isus Hristos <= Strastnicul>.
F. 162 202: (Penticostarul>.
F. 2031.-: Tipic din capetele lui Marco, cum sd cintd slujba sfintilor In postul
mare. Text fragm.

Insemndri: F. 96 : Scris-am eu, Stefan, dascal moldovan".

F. 102 V: Scris-am eu, Stefan, dascal moldoveanul, Bind In Brasov. Vleat


7251, 1742. Mai micul i plecatul Stefan dascal, pururea ostenitoriul cdtrd
scrisoare". Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 243.
F. 100 : ,:Aceasta sveatilnd o cautd pi ceilaltd fat,d, cd au fost aicea }Italia
foarte rea".
F. 204: I SA sd stie cd acest sfint Triod 1-am legat eu, popa Flore, din Net<eni,

jud. Ndsdud>, drept 2 florin). Insd la vlet 1752".


II Si sA sti bine e aceastA sfintd carte a scris-o dascalu Stefanu..."
III Sd s tie cd acest Triod 1-am sfir<sit) eu, Toaderu TAz1<du>anu din

Toplita".
IV Sd sd stie de cfndu rn-am cdsdtorit eu, Toaderu TAzloanu din Toplita.
Anul 1838".
F. 1: SA sd stie c aceasta sffritd carte, anume Triod si". Insemnare incompletd.
Textul, cu cerneald neagra, irnitd tiparul. Titlurile, initialele i indicatiu-

nile tipiconale slut scrise cu rosu..


Frontispicii fn penit la f. 1, 128 v, 153 l.n. Legdturd veche fn scoarte de

lemn i piele restauratA la cotor. Cumpdrat de la A. Filimon din Tfrgu Mures,


In dec. 192/.

4858

1943 (f. 1); 14 f.; numerotatie veche fn cifre arabe ; 2-13 (f. 3-14); 30 x
21 cm.

F. 1: Victor Ion Popa, Tutu, Tuli i Mica. Como:board intr-un act. 1943.
Textul cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la Sorin Papa, la 17 iul. 1972.
4864 Sec. XX (cca 1930-1945); 72 f.; numerotatib veche cu cifre arabe, diversd;
21 x 17 cm.
<Victor Ion Popa, Nuvele i poeestiri>. Mentiondm titlurile:
spre stea au
(f. 1-14); Froim, juptnul satului (f. 16-26); Dusmanul trenului
(f. 27-33); Metehnele coanei Dora (f.'34-47); Mos Drdgan milogul (f. 48
54) ; Balaurul din iezditurd (f. 55-72). Cf. Victor Ion Popa, Ghiceste-mi fn
cafea. Nuvele I i povestiri. Ed. Ingrijitd i tabel cronologic de Corneliu Simio-

nescu. Prefata de Nicolae I. Popa, unde slut pubicate toate povestirile, cu


exceptia lui Froim, juptnul satului.
F. 44V_15% albe.
tnsemndri: F. 27: Victor Ion Popa. 1935".
F. 47: Victor Ion Popa. Sibiu, 22 iulie 1934".
Textele slut scrise cu cerneald neagra. Cumpdrate de la Sorin Popa, la 17

ful. 1972.
4856

Sec. XX (cca 1930-1945); 152 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, divers;
21 x 17 cm.
<Victor Ion Popa, Schite gi mode>. Mentiondm titlurile: Ghiceste-mi tn cafea
(f. 1-28); Disparitia lui Max Edelstein Depou de Masini agricole" (f. 29

58) ; Cum a murit Titi Burghelea, zis Atletul (f. 60-82); Scrisoarea unui
mort (f. 83-92); Promotia Tdchigi Cantemir". Lipseste prima MA (f. 93
'00); Fiica Spiritismului (f. 101-109); Spaima cea cumplitd (f. 110-125);
...ul din America (f. 126-137); Crdciun specific national (f. 138-142); Mcq
Ion Costea bea. De ce? (f. 143-152).

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfine5ti

139

Insemnari: F. 101: Victor Ion Popa. 1935".


F. 59: Autorul a schimbat titlul in La incercarea puterilor, sau Alegerea

omului de om". Cf. Victor Ion Pope, Ghiceste-mi in cafea..., unde sint publicate toate povestirile.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd i albastrd. Cumparate de la Sorin
Popa, la 17 iul. 1972.
4856 Sec. XX (cca 1930-1940); 134 f. minus f. 29, omisA la numerotat ; numero-

tette veche cu cifre arabe, diversd; 21 x 17 cm.

<Victor Ion Popa, Cuiul lui Pepelea, prelucrare dup. T. Pamfile intr-un act>.
Ms. este compus din (Jolla versiuni ale piesei (f. 87-134, 1 28), precum
de caietul complet de regie (f. 30 86). Una din versiuni (f. 87-134) a facut
parte din Biblioteca Teatrului National din Cerndutt. Cf. Victor Ion Popa,

Piese intr-un act... p..41-78.

4857

Textul cu cerneala neagra. Cumpgrat de la Sorin Popa, la 17 iul. 1972.


Sec. XVIII XIX (cca 1799-1831); 39 f. + f. 20 bis; 22,5 x 16 cm.
(Pomelnicul Bisericii Sf. Ilie din Cimpulung-Muscel>. La f. 4 5 este redata
o Catagrafie de cele ce sd afld supt stdpinirea sfintei biserici unde sd cinsteste
i sd prdznueste hramul sfintului Ilie prorocul, cum aratd. 1827. ESte un inventar de cArti i odoare bisericesti. La f. 31 v-32 v, 37-39 shit redate cloud zapise de danie care biserica, din anii 1815 si 1826. La f. 31 v este precizatd

biserica al carei pomelnic este si care nu apare mentionata in altd parte.

F. 5 -7 v, 12-25", 34,36

albe.

insemnri: F. 1: SA sd 5tie c acest Pomenec s-au Meat de sfinttia sa pgrintele chir popa Neculae, cu toatA cheltuiala sfintii sale, intru pomenire,
fiind facut nou de ce celalalt s-au fost invechit. l i sfinttia sa, vazind, a au
ostenit cu cheltuiala 1-a fAcut i hardzit sfintei biserici ce e hramul prorocului

Ilie, in zilele prea inaltatului nostru domn Io Alexandru Costantin Muruz

voevod, fiind 5i pastor, mitropolit al Ungrovlahiei chir Dositheu, arhiepiscop,


de ani de la Hristos 1799, aprilie I. Popa Nicolae ot sfeti Ilie, i prod".
F. 1 V: SA sa stie ca am scris 5i eu aici, pacatosul, cu mina de taring. Mina

va putrezi, iar cel ce va cal ma va pomeni. 1831, august 27. Preotu loanu
sin preotu Vasile, ce am fost j eu la aceastd sfinta biserica slujitor sfintelor

slujbe".
Textele sint scrise cu cernealA neagrd. MiniaturA reprezentind pe proorocul
Ilie la f. 9 . Frontispicii colorate la f. 10 5i 11. Legaturd veche in scoarto
de lemn i piele. Cumparat de la I. Masgireanu, la 13 km. 1958.
4858 1843 (f. 1); 138 f. + f. 43, 47 5i 97 bis; paginatie veche cu cifre arabe: 1-227

(f. 2-138); 21 x 15,5 cm.

F. 1: Istoriiia Dachiei, in care sd cuprinde Transilvaniia, Moldaviia, Valahiia


o parte din Ungariia, scrise de suptiscdlitul, carele le-am scos cu mina dupd
alte cdrti cu istorii de tipar la anul 1820 de la Hristos, iar de la Adam 7328,
spre stiinfa a fiestecdruia doritor de aceastd patrie, ce acum sd afld imparlitd
supt multe juguri a streinilor stdpiniri. Data acum la lumina, 1843, ghenarie
15. Biv polcovnic Con(stantin> Basarabescu. Este traducerea volumului intli
din Istoria Daciei de Dionisie Fotino, tipArit in greceste la Viena, in anul

1818. Cf. Bibl. rom. veche III, p. 251-258, nr. 996.


F. 115 -170 cuprind: Scard de cite sd coprind intr-aceastd carte.
F. 121-138 cuprind: Tablet de istoriia politicd a Printipatului Romaniei,

ce s-au g<s>il la preasfinflia sa pdrintele episcopul Argestu, chiriu, chir, hanon, dupre cum s-a asternut mai jos cu prescurtare pre rind. Sint liste de domni
si insemnari istorice, mai ales privitoare la Revolutia de la 1848.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

140

tbsemntiri: F. 115: Sffrsitul tomului ce era O. fie acesta fn<tt>iu, istoriei


Dachieei, ce acum parasindu-s viteazul ei nume i s nee Tara Rumaneasca.
Iar pentru altele 3 asemenea tomuri, ale carora hirtii in vremea rdzvrAtirii
din leat 1821 cu altele multe lucruri s-au rpit, ramiind numai acesta".
F. 120 : Iara eu cu umilinta va rogu, fratilor, stiinta ficindu-vA, ca la acest
istornic lucru, fiind insumi ostenitor cu mestesugul scrisorii multe lunecari
voiu fi facut. Una pentru aseminarea slovlor, care nu fac osebire unele de
catre altele pentru slove. Alta, pentru multa osteneala, fiindu-mi firea Ingreoiata, nu le voiu fi prins de veste, ci le voiu fi trecut. Iar domni<i>lor voastre
cititori, unde yeti vedea gresala, sli 1ndreptati. Si aceste lunecari sa nu le
defairnati, ci cu inima buna binecuvfntati i credeti i ertati, a vi sa erta gi
gresalele dumilorvoastre.

Precum dorescu sa soseasca la vadul cel cu adapostire, carii Mut batuti de


valuri Intru lucitil marii, asa am dorit i eu sd sosescu la sfirsitul cartii acestiia. Tuturor Intru pravoslavie plecat de obste rugatoriu, iubitoriu de osteneala, biv polcovnic Constandin Basarabescu. Ani 1843, mart. 15".
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile i uncle initiale stilt scrise
cu rosu. Frontispicii i iniiaJe tiparite la f. 1, 2, 41 v s.a. Viniete tiparite la
f. 41, 58, 120 s.a. Legaturd veche In carton. Ddruit Bibliotecii Academiei
Romane de acad. Constantin Moisil, la 3 nov. 1958.
4869 Sec. XIX (1nceput); 223 f. + f. 2 bis; numerotatie veche cu cifre arabe:

1-219 (f. 7-123); 22,5 x 16,5 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 2-5: <Omi lie din joia mare, pe tema vinzarii i a ldcomiei de argint,
datatd 30 martie 1811>.

F. 5 6 v albe.
2. F. 7-176 v: <Dumitrache medelnicerul, Cronica rdzboiului rusoturc
de la 1768-1775>. Cf. I. Craciun i A. Hies, Repertoriul..., p. 105.

3. F. 177-214" , 216 v-217, 218 222 ": <Copii in lb. romdnd pi greacd,

dupd doc. de istorie politicd, in special privitoare hi rdzboaele ruso-turcepti


din anii 1812-1829 pi urmdrile lor pentru Tiirile Romdne, precum pi de iswrie,
eclisiasticii din Tara Romdneascd>.

F. 215-216, 217 v-218, 223 v: <Relete medicale>.


Insemnari: F. 223: Insemnari de stare civild ale arhimandritului Samuil
Vierosanul, din anii 1828-1832.
Textul cu cerneald neagra. Legaturd veche, deterioratd, In carton.
Cumparat de la I. Acrivescu, la 9 dec. 1958.
4860 1809 (f. 1v ); 28 f.; paginatie veche cu cifre chirilice: 1-44 (f. 6 -28) ;
21 x 14,5 cm.
4.

<Pomelnicul Mandstirii Aninoasa, jud. Buzau>.

Insemnari: F. I': Acest catastih de pomeniri pentru vii i pentru morti

1-au dat diiaconul Costandin sfintei beskeci de la Manastirea Aninoasa, ca


sa-i fie si sfintii sale de pomenire. Caci 1-au dat sfintei bsreci, ca sa fie pentru
pomenirile viilor i mortilor, la toti <e>noriiasi sfintei MAnastiri Aninoasei,

In zilele care pastorea turma lui Hristos preasfintitul mitropolit a toata Ungrovlahiia chiriu Dositheu. Si era egumen sfintei Manastiri Aninoasii chir
Dosithei, arhimandrit de la Buzau, si era iconom sfintei Manastiri Gavriil

monahul, cli era crescut de egumen. Si. am scris eu smeritul fntre ermonahi toil

ermonah, la leat 1809, fevruarie 2".


F. 2 v-3: Evangheliia din zio dd Pave, de la loan.

Textele slut scrise cu cerneala neagra. Legatura veche In scoarte de lemn

gi

piele. De la Muzeul de Antichitati. Trecut In col. Bibliotecii Academiei


Romane In anul 1958.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor ronafinesti

141

Sec. XVIIIXIX; 15 f:-; 21,5 X 16 cm.


<Pomelnicul Schitului Sfintul loan de lingd Hurezi>.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd. Unele titluri i initiale slut scrise cu
rosu. Frontispicii In penitd la f. 1 si 2. Legdturd veche In scoarte de lemn
si piele, reparata la cotor. De la Muzeul de Antichitati. Trecut In col. I3ibliotecii Academiei Romdne In arml 1958.
4862 1821, 1829 (f. 23', 169 V); 170 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-162
(f. 8 169); 22,5 X 16 cm.
4861

(Miscelaneu>.
1.

F. 2 r-v: Simvolul sfintului Athanasie, patriarhul Alexandrii. Lipseste

sfirsitul.
F. 3 V-6 ": albe.

2. F. 8-14: V little i petrecerea parintelui nostru Avraam <

Apocalipsul

lui Avraam>.

3. F. 14-16 ": <Vesmintul lui Hristos>. Istoriia impdratului Mihail al lui


Theodor.

4. F. 16V-18 V: <Vieti de sting). lstoriia pdrintelui Macarie Eghipteanul,


and s-au intimpinat cu ingerul In pustie.
5. F. 18V-23 V: Descoperirea sfintei dumnezeestii Leturghii, precum scrie
Borochie <sic>.

6. F. 23 "-27: Invaldtura lui Arcadie<sic> cind au invdfat prc

p.t1 iu

Anadan.

7. 27-30: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Spunerea pentru muncile pdcdtosilor, cind au mers Precista la iad.
8. F. 30-31: Intrebdri i rdspunsuri. Dascalul intreabd si ucenicul rdspunde.
9. F. 31 "-32 v: lntrebari i raspunsuri de trebile bisericii lui Dumnezeu.

10. F. 33-35: Intrebdri si reispunsuri de patimile domnului nostru I isus

Hristos.

11. F. 35-38: Intrebare pentru zidirea lui Adam si rdspunsuri.


12. F. 38-39: <Descoperirea celor 12 Vineri marl>. 0 <i>storie mititied si
frumusicci.

13. F. 39"-41: <Viala sf. Dimitrie de la Basarabov>.


14. F. 41r-": Pdtimirea si petrecerea sfintului mucenic Ioan cel din Tara

Romeineascei <= Ioan Valahul>, care au nuirturi<si>t la anul 1662, maiu 12,
scris de Ioanu Chirofiluct < Cariofil>, ce au fost logollit mare al visterit cei
mari rumdnesti i tipdrit din moltirogolocul <sic> i ce s-au tipdrit de curind.
15. F. 41'1-44: lntrebdri si rdspunsuri trebuincioase i de [otos pentru invdIdtura copiilor.

16. F. 44"-62: Pentru ispovedanie, cu intrebdri si rdspunsuri. Carte foarte

de folosu pentru duhovnici, cum vor ispovedui, si pentru mireni cum vor ispovedui, intru care cel ce iscodeste intreabd si pre cel ce sd ispovedueste rabpunde.
17. F. 64-78: <Vieti, de sfinfi: Alexie, Omul fur Dumnezeu (f. 64-68); loan

cel Milostiv, patriarhul Alexandriei (f. 68-78)).

18. F. 78-81'; Cazanie la dumineea a saptia dupd Pasti, pentru sfrnfii

parinfi ce art fost la soborul dintiiu, trei sate si-optsprezece in Nicheia.

19. F. 82-86": <Zodier>. Pentru oamenii care in ce fund sd nas,, cum va

sd fie, precum am gdsit in izvod si ce va sd nascd: fecior, fatd, si cit va fi utile


lui.
20. F. 87-126y: <Omilii>. Primele doud: La nasterea lui lisus Hristos
(f. 87-93') si La Botezul Domnului nostru lisus Hristos (f. 99 102') apartin
lui Antim Ivireanul. Cf. Predici, ed. criticd de G. Strempel, Bucureti, 1962,

21. F. 127-137": Calendaru.


22. F. 138-140': Pentru Visul preacuratei Fecioarei de Dumnezeu Ndscdtoarei, cind au adormit in Mantels Maslinilor.

www.dacoromanica.ro

&A.R. 4414-5920

142

23. F. 140 142: <Legenda Sfrntului Sisoe>.


24. F. 142-160: (Eshatologie). Cuant pentru stirsitul lumii, pentru Anithrist si pentru a doao ventre a Domnului nostru I isus Hristos.

25. F. 161-162: <Sentinta lui Paw). Istorie pentru hotdrirea care au dat

Pilat, domnul I udeii, boeriu al lui Teverie chesarul, asupra Mintuitorului Hristos,
adecd ca sit se omoare pre cruce, care hotdrire cu cle intru dinsa scrise s-au aflat

In anii acestia la 1580.


26. F. 162 16e: <Eshatologie). Infeleptut leronim aratd cum cd au aflat
la un letopiset al jidovilor zicind cd au sd apuce tnaintea venirii lui Hristos
12 semne rninunate ci foarte Infricosate i In fiesicare zi ctte un semn, adecd
doasprezece zile Inaintea venirii.
27. F. 163' 169: Pentru Melhisedec istorie si tilcuire foarte minunatd si
frurnoasd, preotul lui Dumnezeu si imparatului celui tnstreinat Imre oarneni,
din viiata lurnii, urrneazd-i adecd inchipuirii lui Hristos.

F. 3"-6, 62-63, 95-98 albe.


Insemndri: F. 1: Aceasta. carte cu multe adundri de istorii i cu dogme

dumnezeesti, sa se stie c este a dumnealui jupin Enciu abagiu. Si de la inceput

pind la list 71 este scrisd de dumnealui logofdtu Mina, vdtaf de la Scoala


Domneased ot Sfintul Gheorghie Vechiu, carele mai in urmd s-au Mut si
logofat de divan. lar de la list 71 inainte s-au prescris de mine, Stan vdtaf,
tot de la numita scoald, urmator fiind in scoald dupd logofatul Mina.
Si pentru ca sd se stie, am insemnat. 1828, iulie 14".
F. 8: 1821, noemvrie 1".
F. 23: 1821, octomvrie 27".
F. 31: Sfirsit i lui Dumnezeu laudd. Serisu-s-au aceste hirtii de mine, cel
mai jos iscalit, in zilele lui hagi Ahmet pasa afendi; in leat 1821, noemvrie
12 zile s-au sfirsit. Ci eu, cititorilor, ori care veti citi i veti cunoaste vreo
gresald, dumneavoastrd, ca niste intelepti, sa. indreptati cu duhul blindetilor.
Si am scris eu, cu mind de tdrind. Mina va putrezi, iar scrisoarea va rdminea
spre pomenire. Aceasta. Mina \rata".
F. 81: Pisah az Stan vdtaf ot coala Domneascd de la Sfintul Gheorghie
Vechiu. 1824 mai 24".
F. 94: Pisah az Stan ipodidascaln ot Sfintu Gheorghe Veichiu de la Scoala
Domneased. Leat 1824, octomvrie 23".

F. 102: 1824, octomvrie. Pisah az Stan ipodidascd1 ot Scoala Gospod".


F. 120, 126: 1824, noemvrie 1. Pisah az Stan ipodidascal ot *mita Gospod".

F. 127: Izpisah az Stan ipodidascalu de la Scoala Domneased ot Sfritul


Gheorghie Vechiu. Leat 1828, iunie 7".
F. 137 : Acest Calindariu 1-am prescris dupre tipar pre slovd de mind, eu,

cel mai jos iscAlit.


Apoi fie asa cum zice sau cum va voi Dumnezeu. Ca eu cum am vraut, asemenea am scris. Leat 1828, iunie 11. Stan ipodidascalu otrocescu".
F. 160, 162: ,;Izpisah az Stan ipodidasc51u. 1828, iunie 27.

F. 169: Enciu abagiu. 1829, avgust 8".


F. 170" Iunie 28, 1853 ni s-au ndscut bdiat la 4 ceasuri turcesti din zi. Si
zioa iara duminica. Si s-au botezat iulie 15. S-au botezat de Ioana CAtinca
Polizoica i i-au pus numile Grigorie. Si am insemnat ca sa fie stiut. Ienciuco

Stan abagiu. Gras Bucuresti".


Textele slut scrise cu cerneald neagr. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. Miniaturd trifdtisind pe arhanghelul Mihail pedepsind pe Avestita, la f.3.
Copertile vechii legaturi in piele se pdstreaza peste legatura modernd.
Cumparat de la Ruxandra Anastasescu, la 30 dec. 1958.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti


4863

113

1805 (f. 1); 111 f.; paginalie veche cu cifre arabe: 1-199 (f. 2 96) ; 24 x

19 cm.

F. 1: Cartea legii la 7 Scaune Sdsafti din Ardeal. Prin mine, Savva Popovici,
protopop s<ir>b de la Rasinariu s-au scris. Martie 8, 1805.

insemndri: F. 53: Protopop Savva Popovici. 1805, fevruarie. Rdsinari".


F. 78: Protopop Savva Popovici. Rdsinari".

'

F. 110: SfIrsitul cartii legilor sdsristi din Ardeal, prin osteneala protopopului
Savva Popovici din Rdsinariu. 1805, martie 8".
F. I liminard:.SS sa stiid, aceasta carte cd o cumpdratu Opre Borce din Sdliste,
sd-i fiia pomana. Si de o va fura cineva, s fiia anatima. SA fiia pomand lui
si la tot neamu lor ; cu florinti cincisprdzeci".
F. 111r : Incercdri de condei.
TLXtUI cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile i initialele grit scrise cu
rosu. Frontispicii colorate la f. 1,4, 21 s.a. Initiate ornate la t. 2,48, 65 s.a.
Vinietd coloratd la f. 5. LegAtura veche in piele se pdstreazd sub legatura
modernd. Provenienta necunoscutd.
4864 Sec. XIX (Inceput); 42 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 3-39 (f. 4 40) ;
27,5 x 18,5 cm.
F. 1: 1806, avgust 15. Pravilniceascd Condicd. Copie dup. Mic marutal de legi,
tipdrit la Bucuresti In anul 1780, In vremea domniei lui Alexand I sihnti,
In text paralel grecesc si romanesc. Cf. Biblt rom. ()eche II, p. 246 _id,
'
Insemndri: F. 40 41: Sfirsit. Aceasta. copie s-au scris de mine, cel mai jo.,

iscalit. Rog, dar pre toti cititorii, dupd obstesc sfirsit, a nu pregiata zicind
<llumnezeu> s5.-1 erte. Tuturor plecat al lui Hrlstos rob md fAgAduesc in

veci. Constandin.
La tipare vaz Insemnat cd precum cerul nu sd poate a fi fdr-de stele, asa si
tiparele Mrd gresali. Care si adevarat iaste multi fiind la tiparit. Cu cit mai
virtos eu, ticdlosul, cu mtia singur mestesugindu-md a.Incheia carte. Ertati,
dar, ca sf1 va ertati si sd ne.ertdm. Acelas numai, ce pre heruvimi sa odihneste
si vede adincurile (cdruia i sf1 Inchind toatd fdptura i toata suflarea), iaste
fArd gresala, de la carele toate sf1 Incep i toate sf1 sfirsesc. Amin".
F. 41: Aceastd copie iasle scrisd de catrd. dumnealui logofdtul Costandin
cdruia Dumnezdu sa-i deie sdnatate, fiindcd acesta au fost i foarte mult poli-

ticit (?), in care s-au dat aceastd copiP".


F. 1: Aceastd sfintd i dumnezdiascd Pravda este a dumnealui biv vel stolnicului Barbu Viisoreanu. Si cine o va fura sd fie blestemat de toti sfintii

parinti i sf1 nu-i ese sufletul pd gurd i sa-1 batd Dumnezdu, O. nu i sf1 aleagd

nimic..
F. 1-3, "

5r ,17 35, 40-42: Insemndri de cititori 1ncercdri de condei, concepte de scrisori.


Textul cu cerneald neagrd. Titlurile si initialele slut scrise cu rosu. Frontispicii
in penita la f. 4,7, 8 s.a. Pecete In cerneald la f.l. Cumparat de la L. Stavila,
la 26 febr. 1958.
4865 Sec. XIX (Inceput); 286 f. f. 225 bis ; numerotatie veche cu cifre chirilice:

1-6 (f. 1-6); 23 x 18 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1 224 :<Psaltire sirb'o-romdrid). Textul sirbesc alternead cu cel romdnesc.

La sfirsitul Psaltirii gut adsogate rugSciunile obisnuite: Cintarile lui Moise,


Rugeiciunea Anei, mama lui Samuil, Cintarea celor trei coconi, Rugdciunealui
Zaharia, tatdl Sf. loan Botezdtorul

F. 224 231v albe.


2. F. 232 265: Istoria pentru robia si luarea sldvitei cetdti Tarigradului,

care sci numefte Constantinopol ci Roma cea Noao, pre care o au robit sultan

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

144

Mahomet, al optulea impdrat turcesc, la anul de la Hristos 1453. F. 251 este


rupta In partea inferioard.
3. F. 265' 266': Pentru motqtele impdratului Costandin.
4. F. 266' 276": Pentru trnpardliia lui David prorocul 9i impdratul.
5. F. 276"-286v: Inceputul de imptirdliia lui Solomon.
Textele sint scrise cu cerneala neagr i radacinie. Titlurile i initialel stnt,
scrise cu rou. Frontispicii In penita :a 1. 1,8v, 15" .a. Initiale ornate la f.16, 26
43 .a. Legatura veche In carton i cotor de piele. Ms. a apartinut familiei
D. Alexiovici din Orova, al earei timbru sec este impTitnat la f. 1 i a caret
pecete In fum este aplicata la f. 1,85, 121, 217 i 250. Cumparat de la Anticariatul de Stat la 30 dec. 1958.
4866 1799 (f. 125'): 275 f. + 156 i 183 bis; numerotatie veche cu cifre chirilice
CU omisiuni: 1-205 (f. 7-203) ; 22,5 x 18,5 cm.
<M iscelaneu> .

1. F. II liminara: <Zile bune fi rele>.


2. F. 1 5", 126 130" ; Minunile preasfintei Noisclitoarei de Dumnezeu, scoase

din izvodul Sfetagorii. Texte fragmentare. Lipse*te sfiritul.


3. F. 6-28': Inceputul cu ajutoriu lui Dumnezeu a Vdmilor celor din vdzduh,
la care rnerg sufletele dacd es din trup. Deci deaca ia ei sufletul din trup, intiiu
merge la vama de vorbe desarte, urite

fi

nebune.

4. F. 29-125v: Cu vrerea lui Dumnezeu incepui a scrii Viata fi povestea si


lucrul marelui impdrat Alixandru de la Machidoniia din Filipus cetate, cum
luo lumea toatei si cite rdzboae fa-cu cu toate hariile cite fdcu Dumnezeu pre pdmtnt

si au fost impdrat a toatd lumea.


5. F. 132-190: Uimirea sau videnia sfintului Grigorie, cea mai presus de fire,
ucenicul sfintului pdrintelui nostru Vasilie cel /Vou, a cdruia pomenire _re in
mantic 26 de zile.
6. F. 191 19e: Gromovnic a lui Eraclie impdrat, carele au fost cetitoriu de
stele. Lipsete sfIrOtul.
7. F 199 202: <Intrebdri si rdspunsuri>.
8. F. 202"-204": Incepuiu a scri cu ajutoriul lui <Dumnezeu> Cuvinte alse
de folos tuturor celor ce vor crde tntr-insele, din Miirgdritul lui Loan Zlatoust
<.a.>.

9. F. 206-21e: Cazanie la dumineca a 4, a lui Mathei, cap. 8.


10. F. 216 223: Cuvint al 5 al sfintului Simeon Noului Bogoslov, pentru sd

nu ndddjduim numai in credintd, (and de fapte 6une.


11. F. 223' 226": Altd povste infricosata pentru preolii cei nevrednici, cum
cd dumnezeiasca dreptate, fdra zdbavd plineste cclor indrdzntti i obraznici.
12, F. 227 234": <Apocalipsul Maicii Domnului>. Cu ajutoriul lui Dumnezeu

incepuiu a scrii munca iadului, precum am gdsit scoasd din dumnezeeoile


scripturi..

13. F. 235-242: <Legenda Duminecii>. Epistoliia Domnului


Mintuitoriului nostru Jisus Hristos.

fi

14. F. 244-253, 258-272: <Versuri>. Mentionam

fi Dumnezeului

Cintecele

de

stea :

<Astdzi cel prea IdudatlIngerul marelui sfat (f. 244)> ; <0, prca frumoasd pustie
(f. 245)); Veseleste-te, Vifleeme (f. 245") ; In orasul V ifleem (f. 246) ; Auziti
acstea toatel, Neamuri, noroade si gloate (f!248)> ; 22 unta din Cana Galilei
(f. 248")); <Steaoa de sus rdsare (f. 249")>; <Trei crai de la rdsdrit (f. 250)> ;
<Doamne Jisuse Hrisoasel Tu ne esti zori prca frumoasa (f. 250n> ; Oratie cdtrd
pravoslavnicii crestini la Nasterea lui .Hristos (f. 250); <0, ce slavd sufleteascal
marine Ingereascd (f. 260n> ; <Trei crai de la rdsdrit (f. 264)) ;<Moisi si
cu AronlAmindoi tinea de tron (f. 264v)); <Durnnezeu dintru tnceput/Toatd
lumea au fdcut (f. 265n> ; <Jzgonirea lui Adam din rai (1. 266", 268)). VePsitri

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romimesti

145

la om mort (f. 246). Versuri religioase: <0 prea milostied Maid Tu spre ruga
mea te pleacd (f. 251)); <losif vindut de fratii sdi (f. 258 260)> ; Versuri

pentru strdtrultate (f. 267).

15. F. 250": <Fragm. de Pateric).


16. F. 253' 257: Trepetnic de simne om.enepti.
17. F. 273

274: <Sfaturi pi retete gospodarepti).


InsemnAri: F. 125'1: Aceasta. Alixandrie o am scris eu, Joan Droc din Riiinar.
1799, ianuarie 25".
F. 275' : trisemnari de stare civilS din anul 1801.

F. 275: I .. 1801, in luna lui aprilie in 29 de zile au ars satul Avrig pina
la 30 de c5.i, apoi in luna lui mai au ars in Sebi, pa Olt... ilizibil, apoi tot

intr-aceastd lurid au ars la Ogna cas<i) 542, in Apo ldu de Sus au ars casi 50.
Apoi toamna, la octombrie in 16 zile, miereuri <chid) au fost noaptea au tunat
cu fulgere i cu grindine. Apoi in 17 zile ale ace*tii luni, sara, joi au fost, au
nins pel aceste dealuri zeipadS groasei, cit i in sat au mai acoperit pAmintul".
II: RetetS pentru omul siTheltos.
F. I liminarr, 131r , 213 215, 226, 242 243, 272 273, 274 : IncercSri de condei, sau creion, insemnilri de cititori, neinteresante etc.
F. 190: Concept de scrisoare moderna..
Textele .$int scrise cu cernealS neagra. i r5d5cinie. Unele titluri, colontitluri
i initiale sint scrise cu rou. Frontispicii colorate la f. 1,78, 235 .a. Initiale
ornate la f. 77, 245, 251 .a. Viniete colorate la f.: 125, 226', 242 .a. Fragm.
din vechea legAturS in piele se p5streaza sub legAtura modernd. Cumparat
de la I. Doncariu, la 30 dec. 1958.
4867 Sec. XVII (a doua jumatate) ; 185 f. + f. 114 bis ; numerotatie veche cu cifre
chirilice, diversd: 17,5 x 13 cm.
<Miscelaneu religios).
1. F. 1' 9: <I nveitturi monahale).
2. F. 10-21: <A) sfintukui) nostril. pdrinte Hristofor, arhiepiscopul de la
Alexandria, Istorie i Inveiteiturd de folosul sufletului ardand ci tnchipuind a ce
sd inchipuiapte aceastd lume hicleana pi depart& !ntre 1. 13 14 textul prezinta
discontinuitate, lipsind douS file.
3. F. 22-40: Capete de InvdIdturd pentru rugdciune ale setntului Nil, episcopul
pi rnu,cenicul.

4. F. 41 60: Cite de patru soroace invdtdturi ale svintului Grigorie Bogoslov,


prepuse de pre elinpte acum slovenpte, intii, iard apoi i dupd slovenepte, rum4-

neoe, pentru folosul tuturor.


5. F. 61 75: (Rinduiala ispovedaniei pi rugdciuni dupd ispovedanie).
6. F. 76 99: Invdteiturd a celuia carele iaste tram sointi, pdrintele nostru
loan Zlatoustii, patriarhul arigradului pentru proroci mineinopi ci pentru
necredinciopi gi spurcalii eretici i pentru semnele sfirpitului veacului acestuia,
care o au scris la vremea pristavirii sale.
7. F. 100 112: <Teologie polmiecd. Blastemul ereticilor).
8. F. 113 116: Rinduiala cdlugariei.
9. F. 117 146: Rinduiala de Ingruparia a trupurilor a pravoslavnicilor oarneni
mirni dupd tormeala 8 i obiclul cel de demult, carele line sftnta i marea biserecd.

10. F. 147-172: Traiul i patimele svintei ci inielptei cocoane pi maria

mucenild Ecaterini
Succesiunea filelor 149-152, deranjatS la legat, este urmAtoarea: 149, 151.
150, 152.
11. F. 173-185: Muncile 8 i patimile sftntului gi marelui mucenic Theodor
Stratilat. Lipsqte sfiritul.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

146

insemnari: F. 40", la sfirsitul unor Intrebdri i rdspunsuri pe teme de Vechi

Testament: Popa lorga. Leat 7261" <= 1753).

F. 60: I Aceasta sfint carte este a lui Dumitrasco pIrcalab". II Az mnogogreasnago i dzealo ocanenago rob Bojii <= Eu mult pacatosul i amaritul
rob al lui Durnnezeu> monah Cozma am legat aceasta sfinta carte acum de-a
doa oara, In zilele luminatului domn Io Costandin Nicolae voevod, la anul
7253 <= 1745> va selo < in satul> Buda (jud. Ilfov>. Meseta april 25 dni".
III tncercari de condei.
F. 146: I Sa sa stie ca aceasta carte este a lui Petre, Trtsorian, carele i-o
dat-o sfintia sa parintile".
II Sa s stie ca aceasta carte au fost a parintelui.popii lui Paisie, care s-au
calugarit la Tirsor la manastire <jud. Prahova) 9i ou dat-o lui Petria.
F. 150-154: Sa sa stie ca aceasta sfInta cartie este a Petrii Trtsorianul si
eine o va tura O. fie blagocestiti si molitifiti si blagoro i cu mita milostivului
Dumnezeu" <sic>.

F. 2: tnsemnarea prof. Gr. Cretm, din august 1895, cu privire la circulatia


ms. afirmind ca II detine de la Dobrescu, notarul din Telega <Prahova>.
Textul cu cerneala neagra si radacinie. Titlurile, colontil Write i initialele slut

scrise cu rosu, Legatura veche In piele se pastreaza sub legatura moderna.


Cumparat de la loan Cretm, la 18 nov. 1958.
4868 1838 1839 (f.
si 46) ; 69 f.; paginatle veche cu cifre arabe: 3-138 (f. 2
68) ; 38 x 24 cm.
(M iscelaneu>.

1. F. 1: (Retetd de rile>.
2. F. 2 46 ; Istorie lui Erotocrit i a Aretusii.
3. F. 46 47: < Versuri>. Mustrarea sufletului cu trupul.

4. F. 47-48: (Roata norocului),.

5. F. 52 53 : <Lisle de echivaleme lntre galbeni i lei>.

6. F. 53 68: (Aritmeticd>.
tnsemnari: F. 46: Aciasta carte iaste scrisa di mini, cel mult pacatos cleat

toti oamenii, Manolachi Athanasiu, spre mIngaere celor ci vor ceti Intr-Insa.
Si spre aducire aminte de mine, la ci vremi am scils, la anul 1839, ghenariel 6" .
F. 48: Cu plecaciuni m inchin <dumitale> dascale Vasile. Ravasul mieu sa
te gaseasca sanatos i voios. Ma rog, M-mi un bine si mergi }Ana la dascalul
Joan, dimpreuna cu fecioriul sib spuni multa Inchinaciune de la mine si sa-mi
dei carticelile, ca de un an de zile destul iaste. i voi rarnine a dumitale Indatorat, sluga plecata, Condurachi dascal. 1838 iunie 23".

F. 1'; 1838, octomvrie 3 am iniceput, eu".


F. 57:' 1893, fevruarie 18"
F. 3 4: Sa se stie de and am mers d. la satul Suharau <tinutul Dorohoi>,
cu sotiul meu Anica, la mosiia Chicirea qinutul Iasi>.
Si rn-am asezat acolo la anul 1843, aprilie 25".
F. 48-52: Insemndri gospodaresti din anii 18U-1844.

F. 69r-v: Doc. judecatoresti, In copie, din anii 1833 si 1839 de la tinutul Botosanilor i Dorohoiului.

Textul cu Cerneala rddacinie si neagra. Titlurile, colontitlurile, initialale si


unele cifre slut scrise cu rosu. Miniaturi reprezentind pe leraclie Imparat,
pe Aretusa i Frosina la f. 1' si 17.
Initiate ornate la f. 2, 19, 43 s.a. Ornamentatii marginate la f. 18, ,19,
20 s.a.
Steme ale Rusiei tiparite i lipite la f. 1 si 2. Din bibl. lui N. lorga. Trecut In
col. Bibliotecii Academiei Rornne in anul 1956.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romdnesti


4869

147

Sec, XVII (mijloc) ; 27 f.; 14 x 9,5 cm.

<Liturgicd>. Tocmirea a slujirei diiaconului cu preotul. Textul eeteniilor

este in lb. slavd, iar indicatiile liturgice i tipiconale shit In lb. romnd.
tnsemndri: F I liminard j interiorul copertii a II-a: Insemndri gospoddresti.
Textul cu cerneald rosie i neagra. Legtitura veche In piele se pdstresz, sub
legdtura modern. Cumparat de la Joan Cretu, la 26 febr. 1958.
4870 1701-1702 (f. 68', 44) ; 71 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice, diversd ;
20 x 14 cm.
<Miscelaneu>

1. F. 2-44: <Liturghia Sf. loan Gura de Aur>. Text romnesc i slavonese. Lipsesc primele 4 f. de la inceput, iar intre f. 2" 3 textul prezintd
discontinuitate lipsind 3 f.
2. F. 46-68: <Slujba sfintelor patimi Strastnic>.
3. F. 69-70"; <Slujba de toate zilele>. Text fragmentar, fr sftrsit.
4. F. 71: <Amulete>.

Insemndri: F. 44: Conet Liturghiia lui loan. Scris-am eu popa Niculae


din Cicmdu <jud. Hunedoara>, al dumivoastrd bun voitoriu, popei Paste
din Bozes <jud. Hunedoara>. Vleat 1702. Scris pentru un florin si 60 de
bani". Cf. G. Strempel, Copicti.. , p. 169.
F. 68": Pisah az Pdtru diac siiu Strasnic, vri dni cinstomu vlddica Athanasie.
Rojdestva Bojiia 1701, meseta april 12 dni" < Am scris eu Petru diacul acest
Strastnic in zilele cinstitutului vlddicd Athanasie. De la Nasterea Domnului
1701, luna aprilie, 12 zile>. Ibidem, p. 178.

F. 44`: I Scris-am eu pope Roan din Balsa dud. Hunedoara> la frate-miu


Apostol, Caj praznicul Invierii sd-t invieze cele Intunecate. T-am scris trei
rinduri ca sd trdesti in Domnu fdrd ginduri. Hristos au inviat. Anno 1763,
mart 20".
II 1765 au fost jarS la mine".
Textul cu cerneald neagra. Titlul Strastnicului, unele initiate si indicatiuni
tipiconale sint scrise cu rosu. Legatura veche In piele se pdstreazd sub legd
tura modernd. Cumpdrat de la A. Filimon din Tirgu Mures, la 12 apr. 1927.
4871 Sec. XVIII (prima jun-Mate); 128 f. ; numerotatie veche cu cifre chirilice
arabe, cu lipsuri ; 24-145 (f. 7-128) ; 21 x 14,5 cm.
<Octoih>. Lipsesc primele 20 f. de la inceput. Textul f. 72 77 este scris in
lb. greaca cu caractere chirilice. Lipseste sfirsitul.
Cintece de stea.
F. 128
Insemndri: F. 125": Amara este, fratilor, dard dulce este stiinta. Am scris
dintru acesta sat *ona <tin. Tirnavelor> Zaharie Bunea, dintru acest sat Sonea.
*I dacd voi trai, tot in Sone n-oi trdi eu, ci m-oi duce pind la marginea pdmintului si m-oi aseza unde va fi bine". Insemnar4 tirzie, de la inceputul sec.
X I X.

F. 92'; Scris-am eu Ionascu de la *ona". Insemnare de la Inceputul sec.

XIX.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale shit
scrise cu rosu. Frontispicii In penitd la f. f. 4, 26, 32 s.a. Majusculd ornatd
la f. 40". Viniete in penita la f. 71v, 93", 108 s.a. Desen in penitd la f. 79.
Cumparat de la A. Filimon din Tirgu Mures, la 12 apr. 1927.
4872 Sec. XVII (mijloc); 48 f.; 20 x 14,5 cm.
<Eoangheliile patimilor ce se citesc in Joia Mare>. Texte fragmentare. Cuprinde
numai primele opt evanghelii si Inceputul celei de a noua. Lipseste sfirsitul.
Intreof. 27" 28, 29" 30, 42v-43, 47" 48 textul prezinta discontinuitate,
lipsind file.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

148

Textul este scris in semiunciala cu cerneald neagra. Titlul, unele initiate si


indicatiuni tipiconale slut scrise cu rosu. Fragm. de frontispiciu colorat la
f. 1. Initiala ornala la f. 23. Cumparat de la A. Filimon din Tirgu Mures,
la 12 apr. 1927.
4873 Sec. XVIII (a doua jumatate); 66 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice:
1

65 (f. 1-65);
iscelaneu .>

21,5 x 15 cm.

1. F. 1-13": Slujba cintrii Acathistului al preablagoslovitei stdpinii noastre


Ndscdtoarie de Dumnezeu ci pururea Fecioarei Marti.
2. F. 14-19: <Acatistul Mintuitorului>. Canon de umilintd cdtrd Domnul
nostru I isus Hristos, care sd ctritd simbdtd seara, sau duminecd dirnineala.
3. F. 19-26: Acathist al celui dintru sfinti pdrintelui nostru N icolae, arhiepisco-

pul Mirelor de la Lichia, fdcdtoriu de minuni.


4. F. 26 32": Canon de rugdciune card Ingerul pdzitoriul vigil omului.
Facerea lui Joan Monahul, cel cu piciorul negru <Mauropons>.
5. F. 32" 36: Canon de rugdciune ce sd cintd cdtrd puterile ceresti i cdtril
tog. sfintii.

6. F. 36-44": <Ceaslov>. Text fragmentar.


7. F. 44"-46": Molitva ciltrd Dumnezeu Savaoth, foarte de folos, scoasid de pe
grecie pre limba rurndneascd de dumnealui Constandin Cantacozino stolnicul.

8. F. 46"-66": <Catavasier>. Text fragmentar. Lipseste sfirsitul.


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele si indicatiunile
tipiconale slut scrise cu rosu. Initiate ornate la f. 4", 7', 8' s.a. Cumparat
de la A. Filimon din Tirgu-Mures, la 12 apr. 1927.
4874 Sec. XVIII (a doua jumatate); 113 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice:
13 121 (f. 2-107); 18 x 10,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1 107": (Sinararul celor 12 luni>. Lipsesc primele 16 zile ale lunii


sept., precum si lunile iul.-aug., cu exceptia primei zile din iul. lntre f.
7, 77' 78, textul prezinta discontinuitate, lipsind o fila, respectiv doua.
2. F. 108-113": Cinstit Paraclisul Precestii. Text fragmentar. Lipseste

6'

sfirsitul.

Insemnari: F. 1"-6": <Aceasta carte> anume Adunarea lunilor mi-au dat


calugarita. Irina, pomana. lara eine s-ar ispiti sa o fure".
F. 35"-38": Aceasta carte anume Sinaxariu, adeca doasprazace luni iaste
al mieu, diac Miron (lectura numelui incerta>, de la calugarita Irina. lira

cine s-ar".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, iniiaIeIe i indicatiunile tipiconale shit
scrise cu rosu. Frontispicii stingace In penit,a, la f. 5Y, 19', 35" s.a. Cumparat
de la A. Filimon din Tirgu Mures, la 12 apr. 1927.
4876 Sec. XIX (cca 1826-1850); 76 f.; 38.5 x 12 cm.
<Pomelnicul Mdndstirii Nucet, jud. Dimbovita>.

I nsemnari : f. 1: Acest Pomelnicl-am facut eu, cu mina mea, cel mai jos iscdlit.

Si eine va sluji dupa mine rog dragostea tuturor ca s nu fie trecut i acest
al mieu pomelnic cu vedrea, pentru c i eu al-am ostenit cu acest Pomelnic
pin 1-am scris. i 1-am facut 1826, martie 4. boy ieromonah".
II Acest Pomelnic este al sfintei Manastiri Nucet. 1826".
F. 1": Pomelnicul fericitilor ctitorilor i epitropi s<fintei> MOnastiri>
Nucet. 1826, noemvrie 20".
Textele slut scrise de diferite mfini, cu cerneald neagrd i cion. Dania
Academiei Romane de Virgil Draghiceanu, la 26 febr. 1927.

'

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romineti


4876

149

Sec. XIX (prima jurndtate); 24 f.; 35,5 x 24 cm.

<Cazanii la oameni morti>. Mentionam: Cuvint rostit la inmormintarea domnuluiThan Sandu Sturza (f. 1 4)> ; Cuvint rostit la inmormintarea Ruxandrei
Ba (f. 4)> ; Cuvint rostit la fnmormintarea vornicului Dracachi Roset (f. 5 8));
<Cuvint rostit la inmormintarea vornicului Dimitrie Plaghino (f. 9 12));
<Cuvint la ingroparea unei cocoane, Smaragda (f. 13-14")>. F. 15 24 shit,
ocupate de transcrierea ms., facutil de arhiereul Calistrat Orleanu Birlddeana

In Bucuresti, la 10 iul. 1909.


Textele sint scrise cu cerneal neagrd. Ddruit Academiei Romdne de Virgil
Draghiceanu, la 16 febr. 1927.
4877 Sec. XIX (prima jumdtate) 65 f.; 39 x 25,5 cm.
<Project pentru organizareaSeminariilor duhovnicesti>. Trad. dupd proiectul
rusesc, apdrut la Petersburg In anul 1823, In doud parti, In tipografia lui
V. Plavincov.
Textul este scris cu cerneald raddcinie i neagra. Druit Academiei Romne
de Virgil Draghiceanu, la 16 febr. 1927.
4878 Sec. XX (cca 1945-1946); 162 1.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd ;
21 x 15 cm.

<W. Shakespeare, Richard III. Tragedie In 5 acte, In versuri. Trad. de


D Protopopescu>.
trisemndri: F. 162: Rued'', marti 14 april, ora 11 dim.".
Textul este scris cu creionul. Cumparat de la C. Oprescu, la 25 mart. 1958.

Sec. XX (1945); 131 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, divers; 21 X


15 cm.
<W. Shakespeare, Henric VI. Partea I. Tragedie In 5 acte, In versuri. Tra d.
de D. Protopopescu>.
Insemndri: F. 131: Cimpu-Lung, slmbdtd 24 noembrie 1945, ora 2".
Textul este scris cu creionul. Cumparat de la C. Oprescu, la 8 iul. 1957
4880 Sec. XX (1945); 145 f.; numerotatie veche cu ifre arabe, diversd; 21 x
4879

15 cm.

<W. Shakespeare, Henric V/. Partea a II-a. Tragedie In 5 acte, In versuri.


Trad. de. D. Protopopescu>.
Insemndri: F. 145: Cimpu-Lung, duminecd 9 decemvrie, 1945, ora 1 2
noaptea (dupd 5 zile de 1ntrerupere la Bucuresti)".
Textul este scris cu creionul. CumpArat de la C. Oprescu, la 8 iul. 1957.
4881 Sec. XX (1945); 138 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x
15 cm.

<W. Shakespeare, Henric VI. Partea a III-a. Tragedie In 5 acte, In versuri.


Trad. de D. Protopopescu).
Insemndri: F. 138: Cimpu-Lung, marti 18 decembrie 1945, ora 1 d.a. D.P.' A..
Textul este scris cu creionul. Cumparat de la C. Oprescu, la 8 iul. 1957.
4889 Sec. XIX (1824-1883); 9 f. ; 31 x 22 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 2-5": <Cuvint rostit de Neofit la alegerea sa ca episcop de .Rinanic,


in anul 1824).

F. 1, 6-8' albe.

2. F. 9: Pomelnicul fericililor i pururea pomenifilor ctitori ai sfintei Biserici


Stavropoleos. Scris cu caractere chirilice.
Insemndri: F. 9: Scris de mine, preotul G. Ionescu. Biserica Zlatari.
1883, iunie 20".
Ms. a rdmas In urma desmembrdrii i trecerii tomului, ce cuprindea doc. la fondul de arh. Druit Acaderniei Roihne de Virgil DrAghiceanu, la 17 febr. 1927.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

150

4883

Sec. XIX (prima jun-Mate); 11 f.; 38 x 23 cm.


(Omi lie pe tema desertdciunii lumii>.

Textul este scris cu cerneald raddcinie. DAruit Academiei Romne de Virgil


DrAghiceanu, la 17 febr. 1927.
4884

Sec. XX (1945); 148 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x


15 cm.

<W. Shakespeare, Henric VIII. Tragedie In 5 acte, In versuri. Trad. de

D. Protopopescu).
tnsemndri: F. 148: Cimpu-Lung, vineri 16 noemvrie 1945, ora 7 1/2 seara".
Textul este scris cu creionul. Cumparat de la C. Oprescu, la 8 iul. 1957
4885

Sec. XIX (13 iul. 1888-7 iul. 1889); 69 f.; 19,5 x 16 cm.

<G. D. Pal lade, Jurnal. 13 iul-1888-7 iul. 1889).

Textul cu cerneald neagra si albastra. Legaturd veche In piele. Druit Academiei Romne de Sofia *tefan Popescu, la 17 febr. 1928.
4886

Sec. XIX (7 iul. 1889-10 sept. 1889); 68 f.; 19,5 x 16 cm.

4887

Sec. XIX (10 sept. 1889-31 mart. 1891); 67 f.; 19,5 x 16 cm.
<G. D. Pal lade, Jurnal. 10 sept. 31 mart. 1891.)

<G. D. Pal lade, Jurnal. 7 iul.-10 sept. 1889).


Textul cu cerneald neagra si albastr. Leg:null veche in piele. Ddruit Academiei Romdne de Sofia *tefan Popescu, la 17 febr. 1928.
Textul cu cerneald neagra si albastr. Legd.turd veche In piele. Ddruit Academiei Romdne de Sofia *tefan Popescu, la 17 febr. 1928.

4888

Sec. XIX (1 apr. 1891-30 mai 1893); 223 f.; 21 x 16,5 cm.
<D. G. Pal lade, Jurnal. 1 apr. 1891-30 mai 1893).
Textul cu cerneald neagrd si albastr. Leg aura veche In piele. Ddruit Academiei Romne de Sofia *tefan Popescu, la 17 febr. 1928.

4889

Sec. XIX (30 mai 1893-31 dec. 1894); 224 f.; 21 x 16,5 cm.
(G. 1). Pal lade, Jurnal. 30 mai 1893 31 dec. 1894).
Textul cu cerneald neagrd si albastr. Legaturd. veche In piele. Ddruit Academiei Romdne de Sofia Popescu, la 17 febr. 1928.

4890

Sec. XIX (1 ian. 1895-26 iun. 1896); 223 f.; 21 x 16,5 cm.
<G. D. Pallade, Jurnal. 1 ian. 1895-26 iun. 1896).

F. 155-167, 170-190 albe.

Textul cu cerneald neagra si albastrd. LegAturd. veche In piele. Ddruit Academiei Romne de Sofia $tefan Popescu, la 17 febr. 1928.
4881

Sec. XIX (26 iun. 1896-20 nov. 1896); 57 f.; 24 x 19 cm.


<G. D. Pallade, Jurnal. 26 iun, 1896-20 nov. 1896).

Textul cu cerneald neagra si albastrd. Legatura veche In piele. Ddruit Academiei Romne de Sofia $tefan Popescu, la 17 febr. 1928.
4892 Sec. XIX (20 nov. 1896-28 febr. 1897); 66 f.; 22,5 x 18 cm.
<G. D. Pallade, Jurnal. 20 nov. 1896-28 febr. 1897).
Textul cu cerneald neagra si albastrd. Legturd veche In piele. Ddruit Academiei Romne de Sofia *tefan Popescu, la 17 febr. 1928.
4893 Sec. XIX (1 mart. 1897-1 sept. 18.98); 172 f.; 22 x 17 cm.
<G. D. Pallade, Jurnal. 1 mart. 1897-1 sept. 1898).
Textul cu cerneald neagra si albastr. Legaturd. veche In piele. Druit Academiei Romdne de Sofia *tefan Popescu, la 17 febr. 1928.
-

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romdnesti

151

Sec. XIX (1 sept. 1898-11 dec. 1898); 7 f.; 21,5 x 17,5 cm.
1 sept. 1898-11 dec. 1898).
Textul cu cerneald albastrd. Leg Stull veche in piele. Ddruit Academiei
Romne de Sofia Stefan Popescu, la 17 febr. 1928.
4895 Sec. XIX (11 dec. 1898-3 aug. 1899); 95 f.; 19,5 x 14 cm.
<G. D. Pal lade, Jurnal. 11 dec. 1898-3 aug. 1899>.
F. 18-29 albe.

4894

<G. D. Pal lade, Jurnal.

Textul cu cerneald neagra. i albastrd. LegAturd veche In piele. Ddruit Academiei Romne de Sofia Stefan Popescu, la 17 febr. 1928.

Sec. XIX (3 aug. 1899-1 apr. 1900); 72 f.; 22,5 x 17,5 cm.
<G. D. Pal lade, Jurnal. 3 aug. 1899-1 apr. 1900>.
Textul cu cerneald neagra i albastrd. Legaturd veche In piele. Ddruit Academiei Romdne de Sofia Stefan Popescu, la 17 febr. 1928.
4897 Sec. XIX (1 apr. 1900-20 aug. 1900); 47 f.; 22,5 x 17,5 cm.
<G. D. Pal lade, Jurnal.. 1 apr. 1900-20 aug. 1900>.
Textul cu cerneald neagrd i albastr. Legaturd veche In piele. Ddruit Aca
demiei Romdne de Sofia Stefan Popescu, la 17 febr. 1928.
4898 Sec. XIX (cca 1880); 57 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 34 (f. 23
57) ; 34 x 20,5 cm.
F. 1: <General Henrich Herkt, Istoricul vechiului Regiment 1 de artilerie>.
F. 18-22" albe.
Insemndri: F. 1, de mina lui I. Bianu: Scris (istoricul> de general Henrich
Herkt (ndscut In Bavaria la Aschafferburg). Nepotul D-rului Cihak. A venit
In Moldova, unde a intrat in Scoala de Cadeti la Iasi (1852)".
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de Maria Herkt,
la 23 mart. 1928.
4899 1839 (f. 38") ; 40 f.; 20,5 x 15,5 cm.
4896

(Miscelaneu de versuri populare>.

1. F. 1-28: .Plingerea sfintei Mndstiri a Silvaplui, din eparhiia Haigului


din Prislop, alcdtuit<d> prin stihuri. Cf. Cronici ci povestiri romdnefti versi
ficate (sec. XVII XVIII), ed. de Dan Simonescu, Bucuresti, 1967, p. 69

90, dar unde nu e mentionat manuscrisul.


2. F. 28"-37": Cintarea sfintului oasaf> feciorului de 1mpdrat, cind vau

lilsat impardlia sa la India i au plecat in pustie dupd sfintul Varlaam, starelul


sdu.

'

3. F. 37"-38: <Cintec de stea>.


Insemndri: F. 38": S-au scrisu prin mine Picu Petrut. Sdliste aprilie fn 27,
1839. Aceast carte iaste a dumnealui Dumitru Hrta, judele Slistii, la
anu mai sus scris".
F. 28: Amin. 1839. S-au scris la 25 aprilie aceste cuvinte. 1839".
F. 39-40, penultima f. nenumerotatd: IscAlituri moderne, Mute cu creionul.
Printre ele i a uuui Dumitru Herta.
Coperta I interioard: Sdliste, 1938, cu ocazia excursiei Astra. Stud. G. Noveanu".
Textul cu cerneald neagra. Frontispicii colorate la f. 1 si 28'. Legaturd veche
In scoarte de lemn i piele. Cumparat de la G. Noveanu, la 8 aug. 1966 .Fost
ms. 6101.
4900

Sec. XIX (prima jumatate); 64 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-58
(f. 1-53); 17 x 10,5 cm.
<Miscelaneu>.

I. F. 1-53: Pilde filosofega.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

152

2. F. 53v-64v: Teas lov>. Text fragm., fdrd stirsit.


Insemndri: Coperta I interioara: Stakie Popovici. Aceastil sfIntd carte am
scris-o in Caransebes, la 30 mai 1831 din Mdrul <Jud. Caras-Severin>. Copie
dupd coperta care s-a trimes la Fundatia Principe le Carol, de cdtre echipa
regald din comuna Mrul. 15 sept. 1937. Dimitriu Saulescu <lectura sernra-

turii jneertd>, echiper sociolog".


Textul cu cerneald neagra. Uncle titluri, colontitluri

initiale shit scrise

cu rosu. Legilturd veche In carton si cotor de piele. Cumprat de la G.Noveanu,

la 8 aug. 1966. Fost ms. 6102.


4901 Sec. XVIII (prima jumtate); 6 f.; 19,5 x 14,5 cm.

<Rinduiala hirotonirii>. Text fragm. In lb. roma.nd si" slava.


Cuprinde: Ortnduiala la hirotonisirea purtdtorilor de sfesnice (1. 1); Ortnduiala
ce ..sd face la hirotonisirea cetetului si a peavetului (f. 1") ; Ortnduiala ce sd face
la hirotonisirea ipodiaconului (f. 2); Orinduiala ce sd face la hirotonisirea diaconului (f. 3); Orinduiala ce sd face la hirotonisirea preotului (f. 5). Lipseste
sfirsitul.
Textul cu cerneald noagrd. Tithirile, colontitlurile, initialele i indicatiunile

tipiconale sint scrise cu rosu. Textul este incadrat de chenare In penitd.


Provenienta necunoscutd.

4902

1819 (f.

10); 10 f.; 24,5 x 19,5 cm.

F. 1: I nstiintarea lui Leon Lazul Bucovineanul, cdtrd sfintia sa pdrintele arhimandritul Sofronie din sfinta Mdndstire Slatina, din ttnutul Sucevei, pentru
tntimplarea din Iasi, cind s-au radical norodul cu strigdri cdtrd curte, pentru

strimbdtdtile sale, luind si pi mitropolitul Orli cit dinsii.


insemndri: F. 10: I Cu cea in Hristos fratascd dragoste rad inchin sf(intii>
tale, cinstite parinte arhimandrite, Leone. Fiindcd te afli in partite acste
iti trimit, pentru zdbavd, aceastd novit <= noutate>. Desi veche iaste,
Insd vrednicd In cuprinderea eii. Si sint al sf<intii) tale In Hristos iubit Irate
rugAtoriu, Sofronie arhimandrit. 1821, iunie 5, MAndstirea Slatina".
II 1821, iuni 22. Eteristii au tdet la Herta pe Reis <lecturd incertd>, miercurea,

inaintea mesii".
Textul cu cerneald neagra. Pro venienta necunoscutd4903

Sec. XVIII XIX ; 24 1.; 24 x 17 cm.

<Miscelaneu> .

1. F. 1-18, 19v, 22: (Retete medicale>.


2. F. 20v-21v: Trepenicu pentru siemnile omenesti. Text fragm. Lipseste

sfirsitul.

3. F. 23v-24: Descintic di lingoare. Sd sd desclnti luni, mercuri, si vineri.


Text de la sfirsitul sec. XVIII.
Insemndri: F. 18v-19": Insemndri de stare civild de la mijlocul gec. XIX.
F. 20: Insemnare din anul 1859 In legaturd cu invdtdtura unui copil.
Textul, cu cerneald neagra i albastrd, este scris in alfabet chirilic si de tranzitie.

Ms. constituit din fragm. Primele 21 f. au fost ddruite Academiei Romne


de Vasile Ionescu, la 6 mai 1905.
4904 1833 (f. 24); 31 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-45 (f. 1-22v); 17 x
10,5 cm.
<Miscelaneu de literaturd populard>.
1. F. 1 13v: <Roata norocului>.

2. F. 14-22: <Trepetnic>. Insemnare de sdmne.


3. F. 22v-24: Aceastd este steo ci sd chiamd Lucefdr, Tit<e>ra.
4. F. 251. v: <Ceasuri bune i rele>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rom5nesti

133

5. F. 26r ": <Zodier>. Pruncul de sd va naste intre 12 zile a lui ortonwrie i


Entre 12 noemvrie.

F. 30: <Versuri>.
Insemndri: F. 24: ,1833".
F. 27"-28", 30: fnsemnri gospoddresti.
F. 31: Concept de scrisoare.
F. 31": Concept de zapis pentru bani.
F. 29: IncercAri de condei.
Textul cu cerneald. raddcinie i neagra. Frontispicii stingace In penita la f. 1,
14 si 31. Provenienta necunoscutd.
4905 Sec. XVIII (sfirsit); 8 1.; 28 x 19,5 cm.
F. 1: Cugetdri de multe feliuri. Carte dintii a lui Oxisternu. Text fragm.
Textul cu cerneald neagra. CumpArat de la Anticariatul de Stat, la 31 dec.
6.

1963.

4906

Sec. XIX (prima jumdtate); 14 f.; 23 x 19 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1-3v: Rugdriunea ce sd cetiste de cdtrd duhovnic pentru ertareapdcatelor

si de tot jurdmintul

blestemul.

2. F. 4-7v: <Rugdciune ciltrd cei sapte arhangheli>, Tex L fragm. MrS 1nceput.

3. F. 8' V: <Psaltire cu tile>. Scurt fragm. cuprinzind psalmul 1.


4. F. 9 10": <Erotocrit>. Scurt fragm., lard Inceput i siftrsit.
5. F. 11-14": <Calendar>. Text fragm. Cuprinde partea de previziuni dupa
felul in care cad sdrbdtorile, dupd fazele lunii, precum i sfaturi gospoddresti.

Textele sint scrise cu cerneald neagra i rAddginie. Unele titluri, colontitluri,


initiate i indicatiuni tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispiciu In penitd.

la f. 8. Ms. a fost constituit din fragm. intrate In patrirnoniul Academiei


Romdne aproximativ lntre anii 1905 1967.
4907 Sec. XIX (Inceput); 5 f.; 31,5 x 21 cm.

F. 1: <Descoperirea sfintei Liturghii). Ardtarea sfintii i dumnezeiestii Leturghii ce din voia lui Dumnezeu s-au ardtat impdratului Amfilog, eft i sfdrimarea sideitii celdjii a Erusalimului.
tnsemnri: F. 5: I Sfirsitul istoriilor despre luoarea Tarigradului si cu aratarea Sfintii Liturghii IrnpAratului Amfilog. Neculai Benescu <am> eerie
acestii istorii.
II incercari de condei.
Textul cu cerneald radacinie. Frontispiciu In penita la f. 5. Provenienta
necunoscutd.

4908

Sec. XIX, (mijloc); 25 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-13 (f. 1-13);
34,5 x 21,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-13': Tazanii: in Dumineca Vamesului i a Fariseului, in Dumineca

Fiului celui curvar, in Dumineca Lasatului, de came (a Sf. loan Gurd de Aur),
in Dumineca Ldsatului de brinzd>.

F. 14 alba.

2. F. 15-25: Descriere in scurt a biografiei precuviosului pdrintelui nostru

Neonil, arhimandritul i staretul s<fintelor> M<dnd>s<tiri> Neanol i Secul.

Textele.sInt scrise cu cerneald neagra, in alfabet de tranzitie. Provenienta


necunoscutd.

4709

Sec. XIX (prima jumdtate); 28 f.; 23,5 x 19 cm.


<Miscelaneu>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

154

1. F. 1 -4: (Omi lie despre facerea omului si construirea bisericilor). Lipseste


sfIrsitul.

2. F. 5-11: Inveigiturd cdtrd crestini.


3. F. 12-28: (Socotelile bdnesti ale bisericii din satul Palos fin. Tirnava
Mare, din anii 1809- 1833).
Textul cu cerneald neagra i rdddcinie. Cumparat de la V. Teodoreanu,
la 30 oct. 1965. Fost ms. 6107.
4910 1872 (f. 52); 52 f.; humerotatie veche cu cifre arabe: 1-48 (f. 1-52); 21 x
13 cm.
F. 1: <V. Alecsandri>, Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi. Ms.
autograf. Cf. Constantin Negruzzi, Scrieri. Vol. I. Cu o prefata de V. Alecsandri. Bucuresti, 1872.

Insemnri: F. 52: Mircesti, ghenar 1872. V. Alecsandri".


Textul cu cerneald neagra. Ddruit Academiei Romdne de Iacob Negruzzi,
la 23 mai 1919.
4911 Sec. XIX (dupd 1870) ; 147 f.; 21 x 17 cm.

F. 1: Sinziana ci Pepelea. Poveste-feerie nalionald in V acturi de D.nu V. Alecsandri. Copie vdzutd i corectatd de poet. F. 18, 24, 44, 64y, 69v, 77v, 90"
101, 121, 128, 137-142 (numai verso), 145 cuprind interventii autografe masive ale lui V. Alecsandri.
Textul cu cerneald neagra. Legaturd veche In pinzd. Ddruit Academiei Rorndne
de Alexandru Capsa, la 15 sept. 1902.

4912

Sec. XIX (cca 1847-1872); 72 f.; paginatie veche cu tOfre chirilice: 1-98
(f. 2-50) ; 20,5 x 13 cm.
(Rugdciuni ci molitve, cele mai multe scrise si ilustrate de Picu Pdtruf din

Sdliste). Mentiondm : Rugiiciune cdtre Sfinta Treime (f. 2 22) ; Rugdiciune


cdtre Ndscdtoarea de Dumnezeu (f. 23-27); Rugdciune cdtre toji sfingi (f. 2733) ; Rugdciune de toate zilele (f. 34-36) ; .Rugdciune de seara (f. 37-38) ;

Rugdciune de cdtrd I isus Hristos (f. 39-40); Rugdciunea lui Efrem Sirul
catre Maica Domnului (f. 40"-41); Rugaciune cdtre Sf.Grigore Decapolitul)
(f. 42-43); Rugaciune cdtre ,,Stefan Mdrturisitorul cel Nou (f. 43-44);
Rugdciune cdtre Sf. Grigore Sinaitul (f. 44-45); Rugdciunea sf. Modest,
episcopul lerusalimului (f. 45-47); Rugdciune cdtre sf. Petru (f. 48-49);
Rugdciune atm toti sfinii (f. 49-50) ; .Rugdciune la Adormirea Maicii
Domnului (f. 51-52); Rugdciune la Tdierea Capului sf. loan Botezdtorul
(1. 52-54); Rugdciunea lui Macarie arhiepiscopul Filadelfiei, la Indllarea
Domnului (f. 54-55) ; Rugdciunea sf. Isac Sirul (f. 56) ; Molityd la vreme
de furtund (f. 56-57); Molitvele care sd zic la dobitoace (f. 58-60) ; Molitve la primejdii de boale si invazii de lacuste (f. 61-70); Rugdciuni cdtre
Maica Domnului si Iisus Hristos (f. 70"-72).
Insemndri: F. 1: Sdliste, 4 avgust 1847. Picu Pdtrut, crisnic".
F. 5, 8, 18, 22, 27, 33: tusemndri din lunile Qctombrie-decembrie 1848
ale lui Picu Patrut, cu text aproape neschimbat: Sdliste, 31 dechernvrie,
anul 1849. Scris-am eu, pdcatosul Picu Patrut, crisnic".
F. 36, 39, 40, 41 -, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 54, 55, 56, 66 68, 70: Insern-

ndri de date, !titre anii 1850-1872. Cea de la f. 41, din 4 mai 1852, este
semnatd de Procopie Pdtrut.
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri i initiate stilt scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 41, 42, 43 s.a. Initiale ornate la f. 2, 5, 9 s.a. Miniaturi
cu scene religioase la f. 2, 23, 27 s.a. Viniete colorate la f. 5, 8, 36 s.a. Legd-

turd veche In piele. Cumparat de la Stefan Vasile, la 14 apr. 1967. Fost rns.
6109.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti


4913

155

13); 14 f.; 19,5 x 13 cm.


F. 1: Cinstitul Paraclis cdtre sf. si de asemenea cu apostolii de Dumnezeu incununalii impdrali Costantin si Elena.
1776 (f.

Insemnari: F. 13": *i s-au scris prin osteneala robului Oui> Dumnezeu

Visarion ieromonah si cu plata sfintii sale chir Mihail ieromonah, ec(lisiarh


al Manastirii) Hurezii, la martie 11 dni. Valeat 1776".
F. 14": I Pahomie igumenul (Manastirii> Hurezi. Leat 1781".
II Scurte cintari bisericesti In roma neste si greceste.
Textul cu cerneala neagra. Tit lul, initialele i indicatiunile tipiconale Sint
scrise cu rosu. Ms. scos din C.R.V. 102, dublet 2. Fost ms. 6111.
4914 1800 (f. 8); 8 f.; 19 x 13,5 cm.
<Miscelaneu de cintdri biserice,sti>.
1. F. 1V-4: Litia hramului ce sd dna in postul cel mare.
2. F. 4V-8: Ecteniile ce sd zic de preot in postal cel mare, la toate litiile, pentru
cei morti. La f. 5v-6, un Pomelnic al Mdndstirii Hurez.
Insemnari: F. 8: Leat 1800, fevruarie 2".
F. 8": Aceste trataje cu Litiia sfintilor irnparati s-au scris de mine, pactosul
nevrdnicul rob, care mai jos ma voi iscali, cu 1nv4atura i toata chieltuiala sfintii sale parintelui chiriu, chir Mihail, ec<lisiarhul> acestii sfinte
Manastiri Hurezii. Leat 1800, fevruarie 2. Meletie iromonah <de la> Hurez".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele si indicatiunile tipiconale shit

Scrise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 1, 4' si 5'. Viniete In penita la


4 si 8. Ms. scos din C.R.V. 102, dublet 1. Fost ms. 6112.
4915 Sec. XIX (clupa 1878); 65 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, divers& ;
f.

21,5 x 11 cm.
<Petre Ispirescu, Rdzboiul de I ndependentd, povestit pentru copii>. Lipseste
sfirsitul.

Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la N. Furtuna, la 5 apr. 1967. Fost


ms. 6113.

4916

Sec. XIX (cca 1880); 18 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-18 (f. 1
18) ; 18 x 11 cm.
<Petre Ispirescu, Obiceiuri, datinisi legende legate de unele sdrbdtori ale anului>.

Textul cu cerneala neagra. Cumparat de la N. Furtuna, la 5 apr. 1967. Fost

ms. 6115.
4917

Sec. XVIII XIX ;" 11 1.; 34,5 x 17 cm.

<Miscelaneu de literaturd populard>.

1. F. 1-5v: <Descintece : de brined, de fapt, de deochi, de orbalb de ursitd>.

F. 6, 10-11 albe.

F. 7-9: <Legenda Duminicii>. Cuointi pentru zioa Duminicii.


3. F. 9r-v: Visul precuratei Fecioarii Marii. Text de amulet.
insemnari: F. 9": Va rog cari-ti ceti si yeti gasi greseli, ma ertati, nu-mi
puneti cuvint prost".
F. 11v: Concept de scrisoare pentru trimis grine unui boer.
Textele slut scrise cu cerneala neagra. Ele au facut parte din vol. de doe.
V. A. Ureche, cu cota de mai sus, trecut la arh. personala a istoricului.
4918 1743 (f. 10"); 111 f.; 19 x 14 cm.
<Liturghier>. Intre f. 96v-97, 104v-105, 105v-106 textul prezinta discon2.

tinuitate , lipsind file.

Insemnari: F. 10': Pis <= a scris> popa Petre de la Hereclean <jud. SAN>. i cine yeti ceti pre aceasta Leturghie i yeti sluji i yeti afla ceva sminteala, sa nu blastamati, pentru Ca i noi sintem cu gindori omiieti. i sa

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

156

md pomeniti la Sfinta Leturghie si pre mine, ca s vd pomineasca i preasfintiile voastre Dornniil Hristos, sflniia sa. Vleat 1743, meseta mai 25".
F. 26": Aceasta Priscornidie s-au izvodit de pre izvodul de la Belgrad. 1743,
meseta martie, 16 dzile, Popa Petre". Cf. G. $trempel, Copioi..., p. 177.
F. I brninarav: I Aceast luta Litorghie iaste a lui popa Ioan di la Ogna
<= Ocna Dejului>. Scris-am meseta martie in 12 zile. Ali Domnului 1755.
Aceasta am Insilmnat".
II Cintri religioase fragmentare In lb. romana si slavd.
F. 94": Svirsit Litorghii a Marelui Vasilie. Scris-am eu, popa Ioan di la
Ognd. Cade-sd a *Li cd Slujba Sfintului Vasilie cel Mare nu sd face totdeauna,

ce numai fn celea dzece zile rInduit dupe rInduiala sfintilor pdrinti a celor
7 soboard".

F. 110": Aceastd Sfint Leturghie o au cumparat anume Ancu Petre si


cu soru-sa Anuta, pentru sufletul unui crestin i frate a lor, anume Gliga,
pentru tot rodul. Pominste, Doamne, sufletele robilor ill Gliga, Anuta,
Gliga, Joan, Lupul, Petre, Mdrica, Petrea, Sofron, Joan, Gheorghie, Anisie,
Anuta, Vasa lie si tot rodul I. $i cine o va vinde, sau o va zologi, sau o va
fura, sd fie bldstilmat i afurisit de 318 sfinti pdrinti de la Necheia".
F. 111: Rugaciune la masa celui ce te ospateazd.
F. 10': RugAciune la masa, datatd 31 iul. 1849.
F. 109": Rugaciune pentru ciumd i pentru moarte grabnica, datat 6 aug.
1849.

F. 50" 51: tncercari de condei.


F. I liminard, pe o etichet modernd: Liturghier vechiu, scris. Biserica
romnd unitd Sig, plasa Crasna, judetul SA laj".

Textul cu cerneald neagra. Unele initiate i indicatiuni tipiconale shit scrise


cu rosu. Frontispicii In penita la f. 29' *i 64". Initiate ornate la T. 33, 41, 47'
*.a. 0 coperta din vechea legatura in piele se pdstreazd sub legatura modernd.
Ddruit Academiei Romne de preotul Florian Gavrilas din corn. Sig, jud. SA-

laj, la 26 oct. 1928.


4919

Sec. XX((cca 1916); 241 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 17 x
21 cm (format oblong).
F. 2: <Dimitrie Onciu>, Romdnii i ungurii in trecut. Re1aiunile kr politice
in dezvoltarea statului roman i a romdnilor de peste muni. Inceput tn septem-

brie 1916. Cf. D. Onciul, Scrieri istorice..., vol. II, P. 430-466.


Insemndri: F. 1: Aprobat in sed. 20 ianuarie 1928, a se tipri In Mem. Secl.
1st. VIII".
F. 240-241: 0 lungd notd a pr. Nicolae M. Popescu, membru al Academiei,
cu privire la imprejurdrile In care a ajuns ms. la Academie si a hotaririi aces-

teia de a fi publicat.

Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romne de M. Simionovici,


sora lui D. Onciul, prin Constantin Moisil, la 9 febr. 1928.
4920 Sec. XVII (a doua jumdtate); 135 f.; 15 x 10 cm.
<Octoih). Cuprinde numai glasurile 1-6. Lipseste inceputul i sfirsitul.

F. 10"-11 albe.

trisemndri: F. 8: Az popa Pdtru din Ctid" <= Chind?, Apuseni>. Coperta


II interioard: Manuscris gdsit Intr-o comund din jurul Ordstiei-Ardeal".
Textul, cu cerneald neagra, este scris de mai multe mtini. Unele litere shit
scrise cu rosu. Frontispiciu in penip la f. 11..
Ddruit Academiei Romne de generalul Nicolau la 2 nov. 1928.
4921

Sec. XIX (cca 1895-1899); 504 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
34 x 21 cm.
<Titus Livius, Istoria romand de la interneierea Romei, cartea VIII, cap. 9-25).

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

137

Trad. diverse prezentate la concursul Academiei pentru premiere. Autorii


trad. sint necunoscuti.
F. 19-21, 50-52, 107 108, 137-152, 220 223, 415 416, 458
459 albe.
Textul cu cerneald neagrd. F. 22-46 shit asezate pe cloud coloane. F. 153
219, 418-432 si 436-447 sint scrise pe ambele fete. Trecute In patrimoniul Bibl. in anul 1928.
4922 Sec. XIX (cca 1866-1879); 350 f.; nurnerotatie veche In cifre arabe i romane, diversd; 34 x 21 cm.
<Dezbaterile din Camera si Senat tn jurul art. 7 din Constitujie, cu privire
la Impamintenirea streinilor).
Textele sint scrise cu cerneald neagr i albastr. Provenienta necunoscutd.
4923 Sec. XX (cca 1909-1913); 131 f. f. + f. 1 bis; numerotatie veche cu cifre
romane i arabe, diversd: 34 x 21 cm.
<Miscelaneu de lucrari prezentate la Academie pentru premiere In sesiunea
1926

1927

nepremiate).

1. F. 1I28: William Shakespeare, Hamlet literar. Tradus 1909

1913.

F. 12 alha.
2. F. 130-131: Lupoaica. Schitd prezentatd pentru premiul Neusehots.
F. 130-154 ale vechiului ms., cuprinzind un teit dactilografiat', au fost
trecute la fondul de Arh. Trecute in patrimoniul Bibl. Li anul 1928.
4924

Sec. XIX (cca 1872

1874); 207 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;

34 x 21 cm.
<Probe de trad. din Caius Salustius Crispus i Marcus Tullius Cicero, prezentate la Academia Romana pentru premiere). Cuprinde:
1.

F. 1-38: Salustius, Jugurta, sau Belul Jugurtin, cap. XXIV XLV.

Trad. de Dimitrie F. Caian, prof. la Gimnaziul din Focsani.


2. F. 43-63: Salustius, Jugurta, cap. LXXXIV CII. Traducere de C. CopAcineanu, prof. In Roman.
3. F. 65-83: Resboiul Jugurtin de C. Salustius Crispu, cap. LXXXI V CH.
Trad. de Aron Densusianu, advocat in Fagdras. la 9 iul. 1872.
4. F. 85-96: G. C. Salustiu, Jugurta. Versiune de la c. 84, pina la e. 10'1
inclusive <de) Teodor Dumbravd, prof. la Gimnasiul rorndnesc superior din
Ndsdud, in Transilvania.
5. F. 97-130: <Plutarh, Viaja lui Cicero Trad. de> Stefan Iosif, prof. la
gimnasiu In Brasov.
6. F. 131-153: <Prima oraliune Philippica a lui M..X. Cicerone tn contra
lui M. Antoniu, lucrata de Dem. I. Popilianu, sub auspiciile Societajii Renasterea.

7. F. 156 17,ft: India cuvintare fdipica a lui M. T. Cicero contra lui M. Amtonius. <Traci. de> Stefan Stefurea studinte de filologie de la Universitatea
din Viena. (lucrat la Roznau in Moravia, in iul. 1872>.
8. F. 175 187": Prima Filipird a lui Marcus Tulias Cicero contra Iai Anto-

niu. Trad. nu este identificat.

F. 188-207: Cartea India a filipicelor lui Marcu Tulitt Cicerone contra


Marcu Antoniu. Trad. de Aron Densusianu, advocat in FAgaras, la 17 iulie
9

1872.

F. 38 42, 45-46, 63-64, 83 84, 132, 154 155 albe.

Textele slut scrise cu cerneald albastrd i neagra. Trecute In patrimoniul


Bibl. in anul 1928.
4925 Sec. XIX (cca 1872-1877); 210 f. minus f. 18, omisd la numerotat; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 34 x 21 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

158

(Trad. din autori clasici, prezentate la Academie pentru premiere>. Cuprinde:

1. F. 3-17: (Herodot, Istorii, cartea IV, 5-49. Trad. de I. Caragiani>.

2. F. 24-49": Istoria lui Herodot, cartea a IV, 50-100. Trad. de Alexandru


Gr. Sutu Iai.

2. F. 51-77y: Traductiune din Erodotu. IV, 5-50. (Facutd de> Basiliu


Rocneanu, student la Facultatea de litere i filosofie in Bucureti.

4. F. 79-10e: Plutarchu. V ieata lui Su lla. Cap. XV XXII. <Traci de>


Enniu Dem. Bdlteanu, licentiat In litere.

5. F. 102-147: V iata lui Sulla Romanul dupre Plutarcu. (Trad. de> Georgiu
Radu Melidon, directorul *coalei Normale Carol I.
6. F. 148-160": V ieata lui M. T. Cicerone de Plutarchu. Trad. nu este identificat.
7. F. 162-174": Plutarch, Tiberiu Gracchu. Traducdtorul Z. Demarat.
8. F. 175-186: Proba din traducerea biografielor lui Plutarch: <V ia(a lui

Sulla, cap. XV XXII. Trad. de Paul Budiu, student la Viena>.

9. F. 189-196: Din Dione Cassius. Liber LVI. Evenimente sub Cesare August,

anii 762 ab. U.C., veri 9 post Christ. 'Frad. nu este identificat.
10. F. 197-210': Primul libru a Istorielor lui Polybiu Megalopolitul.Trad.
nu este identificat.
F. 17v-23v, 50, 78, 161, 176, 186"-187" albe.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd i albastrd. Trecute In patrimoniul
4926

Bibl. In anul 1928.


Sec. XIX (cca 1877-1880); 229 f.; numerotatie veche cu cifre romane i

arabe diversd; 34,5 x 21 cm.

<Trad. din Plinius Secundus, prezentate la Academie pentru premiere>.


Mentiondm:

1. F. 3-26: <Epistolele. Cartea X cap. 4-60. Trad. nu este identificat.


2. F. 28-63: <Cartea X, Epistolcle 4-60). Trad. nu este identificat.
3. F. 67-92: C. Pliniu Caeciliu Secundu, Epistole, lib. VII, cap. 1-25.

Traductiune rombind (de> Gr. Cretu, profesor la Seminariul din Hui.


4. F. 97-140": Traductiunea Epistolelor ci Panegyricului lui Pliniu cel Tinetr,

Cartea VIII, cap 1-21. Trad nu este identificat.


5. F. 142-191: Plinius Caecilius Secundus Liber VII, <cap. 1-24> Trad
nu este identificat.
6. F. 192-229: C. Plinius Caecilius Secundus, Epistole, Cartea VII. cap. 1

33) (Trad. de> A. I. Philippide, student la Facultatea de Litere din Iai.


F. 27, 64, 66, 92v-96v, 141, 217-219' albe.
insemndri: F. 1: Lista comisiilor examinatoare pentru trad. din lb. latind
i greacd, Intocmitd de Al. Odobescu In anii 1871-1872, cum precizeaza
I. Bianu, pe aceiai Md.
Textele sint scrise cu cerneald albastrd i neagrd i cu numeroase corecturi
efectuate de care membrii comisiilor. Trecute in patrimoniul Bibl. In anul
1928.

4927

Sec. XX (Inceput); 97 f.; 16,5 x 10 cm.


(Grigore Tocilescu, Garnet de note i Insemndri istorice si arheologice, inclusiv cu privire la cheltuielile unor scIptituri).
Textele, In diferite lb., stilt scrise cu cerneald neagrd i creion. La f. 4, o seri-

soare a lui 0. Lugosianu, bibliotecar ajutor, care se ocupa cu publicajilk


Academiei, datatd 27 iun. 1908, prin care fi cere un raport pe marginea unei
carti. Ddruit Academiei Romne de anticarul Marcu Pollack, la 7 apr. 1928.
4928

Sec. XVIII (Inceput); 237 f.; 19,5 x 14 cm.


(Miscelaneu>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

159

F. 1-101": <Pravoslavnica mdrturisire a bisericii rdsdritului, alcatuitd


in trei pdrti, cu Intrebdri i reispunsuri>. Lipseste Inceputul i sfirsitul, iar
Intre f. 4'1-5 textul prezinta discontinuitate, lipsind file.
F. 5, 102, 126, 133, 226, 233 sint albe.
2. F. 103-205: Jitiia i viala i spunerea minunilor preacuviosului parintelui nostru Vasilie cel Nou, scrisd de Grigore calugdrul, ucenicul lui, cuvtnt
1.

de folos celor ce vor ceti <Cu Vdmile vdzduhului>. Intre f. 125 126 si 132

133 textul prezintd discontinuitate, lipsind file.

3. F. 205 220: I nedidtura sfintului Efrem <Sirul> pentru pocdinld. Cuant 61.

F. 220-222: Cuvintul celui dintru sfinji pdrintelui nostru loan Gard


de Aur, fietescdrui om folositoriu de suflet.
5. F. 222"-228: Cuantul sfintului apostol Pavel pentru esirea sufletulut.
Intre f. 225 226 textul prezintd discontinuitate, lipsind file.
6. F. 228-237: A celui dintru sfinti pdrintelui nostru Isaac Siriianireul,
4.

Cuvint foarte de treabd celui ce sade in chiliia lui i numai pre sine sd socoteste.

Intre f. 232 233 textul prezintd discontinuitate, lipsind file. Lipseste sflritu1.

Insemnari: F. 1-4: Aceasta sfinta. carte me-au dat-o sfintiia sa parintele


Filotei, mie, Radului Comneanului, pentru a so" <pomenire>.
F. 15-18: Aceastd sfintS carte este a Radului ComAneanul, druita da
sfintiia sa parintele nostru i unchiu Filotei, sfetagoret"
F. 111-113: Aceast sfinta carte este daruita <de> printele Filotei. Si
mi-au dat-o da pomenir In luna lui.mart 6 dzile".
F. 125: Gine cetste pre aicea sti socoteasca cu mintea ca cum le-ar vedea
cu ochii. Ca de iaste cuvios un domn pamintescu In slava lui, daOcu cit mai
v1rtos sd nu fie cuvios Dumnezeu, cel ce au facut ceriul i pamlntul".
F. 147: Bogatul pacatos, cind moare, sa Ingroapa luminat i frumos i

sa scoala din groapa urit si imputit ; iar saracul dirept sa scoala luminat
i cuvios, as5mlnind la chip cu Dumnezeu".
F. 172 si 189": Insemnari nelrichegaLe cu caracter apocaliptic.
F. I liminarS: Concept de poruncit, nedatata si incompleta, din vremea lui
Constantin Mavrocordat catre pIrcalabii de prin sate si catre toti tAranii
de prin satele judetului Ilfov, prin care li se aduce la cunostintl, cum ca,
sdtnii s-au sculat cu zurba asupra pircalabului, zicind Intr acestas chip
cum ca". <Incompleta>.
F. 20 si ultima fila liminare, Incercari de condei.
Textul cu cernealS neagrti. Unele titluri i iniiale slut scrise cu rosu. Frontispiciu In penitA la f. 103. Initiale ornate la f. 103, 205, 220 s.a. LegAtura
veche In carton si cotor de piele. Ms. obtinut de la anticarul Marcu Pollack,
4229

in schimbul unor carp, la 27 iun. 1928.


Sec. lX (Inceput): 23 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1
22 x 15,5 cm.

45 (f. 1

23);

<Florian, .Numa Pompilie al doilea crai al Rimului>. Cartea a doua.

Textul cu cerneala neagra. Ms. obtinut de la anticarul Marcu Pollack, In


schimbul unorcarti, la 27 iun. 1928.
4930 Sec. XIX (1842-1843); 68 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 2-134 (f. 2v
68) ; 20,5 x 18 cm.
<Cronologie de la facerea lumii pind la anul 1839, cind este inventatd dagherotipia>.

Insemnari F. 1: Aceasta Hronologie este a lui P. Orbescu <numele vechi a


fost anulat>. Se intrebuinteaza In clasa al III<-1ea> umanioare. Profesor ser-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

160

darul Josef Genilie, de geografie i hronologie. Septemvrie 1842


cind au invdt,at pe dinsa. 1843, aprilie 7, cind am scris"..

1843 iulie,

Coperta I interioard: I Aceast cronologie este cumparat de la C.B.".


II. Insemnare despre Inceputurile pamintului.

Textul cu cerneald neagrd. LegAtura veche in carton se pastreaasub legAtura


modernd. Ms. obtinut de la anticarul Marcu Pollack, in schimbul unor cdrti,
la 27 iun. 1928.
4931 Sec. XIX (cca 1846 1854); 117 f.; 35 x 21,5 cm.
<Caiete de studii ale luiGrigore ,,Stefiinescu, geolog, membru al Academiei Romane,.

din anii 1846 1854). Mentiondm:


F. 1 15", 49 59: Tetrad de desen linieal-geometric. Anul 1846, dechemerie
5, de ,Perdnescu Grigore <si doud desene academice in lavin, din anul 1852).
F. 16 26'1: <Caiet cu teme de matematici).

F. 27" 38: (Caiet de gramaticd latind>.


F. 40 47v: <Caiet de geografia Europei, cu heirti desenate ci colorate).
F. 51
F. 97

96: <Caiete cu teme la lb. germand, francezd si latind).

117'; <Caiet de istorie anticd). Principatul lui August.


Textele slut scrise cu cerneald neagrd, in alfabet de tranzitie.

Ms. obtinut de la anticarul Marcu Pollack, in schimbul unor cArti, la 27 iun.


1928.

4932

Sec. XIX (1852); 34 f.; 22 x 32,5 cm (format oblong).

F. 2: Caiet de caligrafie al elevului Grigore iSteflinescu, geolog, mernbru

Academiei Romdne>. Tahigrafid rurndneste. F. 30-34 cuprind instructiuni


pentru alegerea penelor, ascutirea lor i maniera de a scrie, toate copiate cali-

gra*.

Textul cu cerneald. neagrd, este scris In alfabet de tranzitie.


Ms. obtinut de la anticartil,Marcu Pollack, in schimbul unor cdrti, la 27 iun,
1928.

4932

Ser. XX (1923); 5 f.; paginatie veche en cifre arabe: 1-6 (1. 3-5v); 27 x

20,5 cm.

F. 3: <D. G. Kiriac), Repertoriu coral religios pentru cultul crestin ortodoa


(si greco catolic). Bibliografia este Insotitd de o scrisoare a compozitorului.
aciresatil episcopului Visarion Puiu i datatd. 24 febr. 1923 (f. 2), precum ni
de adresa acestuia edtre Academie, din 26 nov. 1928, prin care ddruieste
ms. lui D. G. Kiriac, Inaltului for. (f. 1). Pe verso-ul adresei, un concept de
rdspuns al lui loan Bianu, datat 30 nov. 1928, iar pe prima pagind dispozitia
scrisd, a aceluiasi Bianu, pentru constituirea, din bibliografie, a unui ms. separat.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de episeopul Visarion
Puiu, la 26 nov. 1928.
4934 Sec. XIX (mijloc) ; 73 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-145 (f.1"-73);
18 x 11 cm.
<Miscelaneu de versuri populare, i prorocire, scrise En Transilvania>. Mentionem: Versuri la morti (f. 1-11v, 12"); Versul lui Adam (f. 11"-121; VPrsul

lui Lazar (f. 12v-14); Vers la Botezul Domnului (f. 14v-15) Very la Durnineca Florilor (f. 15-16); Versul patimii lui Hristos (f. 16" 11); Versul sfintet
cruci (f. 17"-19") ; Vers la sfinta i luminata zi a Poistilor (f. 19V-22v1 ;
Versul lui Iosiv, pre care I-au vindut (rata (f. 22"-25) ; Versul lui Bundparte
(f. 25-26') ; Vers pentru jeluirea lumii (f. 26"-27); Ver,s pentru plingerea
israiltenilor < Dosoftei, La rtul Vavilonului) (f. 27"-28"); Vers de litere
< toast> (f. 28"-29"); Vers frumos (f. 21e-30) Verg la nuntd <din Cana
Galileei> (f. 30r-v ) ; Cintare la masa' (f. 31

32) ; Very de joie (f. 32r-v ) ; Versur

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romdnesti

161

preluminatului nostru episcopu Andreiu barone de Saguna (f. 32 33);


Vers pentruinchinarea pdharului (f. 33') ; Vers de veselie f. 33" 34) ; Vers unu
om trecindu-i vreme (f. 34') ; Versul uni pasare (f. 35-36); Versul <Hotinului>
(I. 36r-v ); Versul <de> primavard (f. 36" 38) ; Vers ungar si roman (1. 38r v);
Vers ungar ff. 38" 39) ; Versuri nalionale (f. 39 44; la f. 41": Vers pentru

plingerea unui roman, iar la f. 43: Rdsunet de Andrei Muresanu); Versul


lancului (f. 44" 45) ; Inceputul versurilor lumesti: A ndcazului (f. 45' 46 ;
Versul amorului (f. 4(jr-v ); Versul a doi tineri (f. 46' 47) ; Vers pentru rnus
trarea unei nimfe (f. 47-48) ; Versul a doi tineri (f. 48r-v ); Versul amorului

(f. 49r-v ); Vers de jale (f. 49v 50); Vers pen<tru> bldstdmul fetei cdtrd al sdu
iubit (f. 50' 51) ; Vers pentru desparfirea a doi tineri (f. 51r-v ) ; Vers pentru
fntristarea unui Uttar (f. 52r v ) ; Versul unui altar nenorocit f. 52" 53);
Jiffs pentru despdrtirea unui Huai- de catrd a sa iubtta (f. 53
55); Versul unut
tinar (1. 55); Versul amorului (f. 55r-v ); Vers lumesc (f. 55" 56); Versul
timpului (f. 56 57) ; Vers pentru jeluirea unui diac strain din Sibiu (f. 57" v),
lnceputul versiurilor pentru nasterea lui Hristos < Vicleirnul> (f. 58 63') ;
<Cintece de stea (f. 64 68)> ; .Prorociea care s-au aflat la Neapel, in Aldnastt
rea lui Benedict, unde au fost peatra cu Pia in jos, in mijlocul mandstirei, care

printr-o umilitd rugdciune s-au deschis prin patriarhul si au lost scris in stove

ce sd va intimpla in anii viitori <1845-1896> (f. 68' 70'). La f. 71 73,


incomplet: Scara (insdmnarea) celor ce sd cuprind intru aceasid carte.
Insemnri: F. 68: Aici amu scrisu cindu au vintu 1 batailon dinu Orlatu
si au fostu intr-alu 8 augustu inu anu 1878. Si amu fostu la 4 <ilizibil> la
Gligoru Nicolai

"

F. 93: Moise Itu a primit acest carnet de la Suzana Coma din Cover
<Tirnava Mare>.

Textul, cu cerneald neagril, este scris in alfabet de tranzitie. Initiate ornate

la f. 1,58 i 68'. Viniete in penitd la f. 70" i 73'. CumpArat de la V. Teodoreanu


4985

la 23 sept. 1965. Fost ms. 6105.


Sec. XIX ia doua jumatate); 233 f.; 35 x 22,5 cm.

<Alexandru Odobescu, Scrieri diverse in versurisi Prozd>. Mentiondm versurile:

In Valea Vulcanului (f. 1); Odd junimei romdne (f. 6); <Salt'imprejuru i
usoare naiade (f. 7)>; <Eu crez cd dulceald (f. 8)> ; <Multe femei iubit am fn
fume (f. 9, 12)> ; <Cunosti tu tara unde-nfloresc ldmiii (f. 10)> ; Moartea unei
amante (f. 11); <Ca tot codrul sd rdsune (f. 12)> ; Citeva strofe din Nebunti
les fous" de Beranger. Traductie (f. 13,16); Romansd spaniold asupra Cidulut
(f. 14); (.5i eu eram ndscut in Arcadia (1. 15")); <Fruntea fi-e mai iinard (f.17)>;
<Cind vesela-li zimbire spre mine se revarsd (f. 18)> ; Frunzd verde, iarbd creald
(f. 21); <Ca torcodrul sa rdsune (f. 23)>; <Odd Romdniei (1. 24, 132)> ; Cintul
lui Harmodie i Aristogiton, de Calistrat (f. 86) ; <Anion (1. 87)> ;> Cind vara
soseste (f. 89)> ; I ntoarcerea in wird (f. 130); Prima poesie in vdtatd de Alecsandru

cu d. profesor Birzotescu: learna (f. 233); Versuri in lb. francezd: A l'aurore


(f. 66) ; Le voyageur (f. 68' ) ; La rifle de Saulnier (f. 69); Le riche et le pauvre
(f. 70") ; La jeune fine (f. 72) ; Doind voiniceasca, tradusil In lb. francezd
(f. 73) ; Le dsir (f. 74) ; Voyez au firmament (1. 75) ; Hora et Closca (1. 137);
Le Chant de Michel le Brave (f. 137) ; L'anneau et le voile (f. 138) ; Le fierre
<sic> Etienne et l'epervier (f. 139); Le chant du prince Etienne (f. 139) ; Autre
chant (f. 139); Dolca, tradusd in lb. francezd f. 140); La peste (f. 141); La
petite femme de Bracheu (f. 142); Le cane et le cornouiller (f. 142) ; Brumatre
(f. 142') ; Le faugon et la fleur du fraisier (f. 142') ; Toma Alimoche f. 143);
Vidra, tradus In lb. francezd (f. 143') ; Doncild, tradusd in lb. francezd
(f. 144); Le signeur Mogoche (1, 145). Teatru: 0 scend din dramul Antigona
(f. 3') ; Fragment dintr-o tragedie <si project>: Mihai Viteazul f. 4 5', 19

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

162

20, 231); Ioanitiu craiul Romdnilor. Tragedie (f. 41-48, 50-52); <Project

de piesd, cu o staretd, un popd grec, o rdscoald (f. 49)); <Urban Grandier, proiect
ei fragmente de piesd (f. 54-65', 79 80")) ; <Ruth, proiect de piesd (f. 77-78")) ;
<V irginia, protect de piesd (f. 88)); <Nea Freitild (f. 178 230")). Prozd literard

ci istoricd: <Proiecte literare (f. 3)); Clddireai restaurarea Bisericii Episcopale


Curtea de Arges (f. 27-40) ; <Proiect de istorie literard (f. 8 Iv 83, 134-4136)>;
<Proiect de schild istoricd cu subject antifanariot (f. 85)); <Despre cintecele
populare romdnesti (f. 90)); <Elemente de fonetica (f. 92)); Littrature. Cursuri
audiate in anul 1847 la Paris (f. 93-102') ; <Jnsemnri despre monumentele
istorice din Arges si V ilcea, vizitate in vara anului 1860 (1. 103-129')); Historique de la decouverte <Pietroasa (f. 146-173)); Alexandru I. Odobescu
<Biografii (f. 174-177)); Cintarea Romdniei <Proiect de epopee (f. 231)>.
Cf. Alexandru Odobescu, Opere I si II, ed. (Titled publicatg sub ingrijirea
lui Tudor Vianu (vol. I) si Alexandru Dima (vol. II), BucurestiA1965-1967,
unde sint publicate (mai ales in vol. I) parte din ms. in vol. II sint publicate
numai: 1 nsemndri despre monumentele istorice din judetele Arges si V dlcea
(p. 361

408).

Textele sint serise cu cernealg neagrA, unele in alfabet de tranzitie. Dgruit


Academiei Romne de Casa *coalelor, la 7 nov. 1924.
4936 Sec. XX (cca 1938) ; 167 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversg;
19 x 13 cm.
F. 2: Paul Claude], Buna Vestire <1 ngerul a vestit pe Maria>. Mister In patru
acte i un prolog. Romneste de Ion Pillat. Cf. Paul Claudel, 1 ngerul a vestit

pe Maria. Mister in patru acte si un prolog. Versiune romdneascd de Ion


Pillat. Bucuresti, Editura Poporului, 1939.
insemndri: F. 167: I. P. Sfirsit traducerea. Miorcani, 18 august 1930".

Textul cu cerneald neagra, albastr i creion. Cumparat de la Cornelia Pillat,


la 15 iul. 1970. Fost ms. 6116.
4937 Sec. XX (cca 1910 1922) ; 344 f.; numerota(ie veche cu cifre arabe, diversa ;
31 x 23,5 cm.
<C. I. Severin,-Sinonimele lb. rotrulne, cu radicali diferiti.. . vol. I). Ms. cuprinde la f. 1 92, un exemplar din vol. I, cu titlul de mai sus, aparut la Iasi,
in Editura Viata Romneascg, 1926 (f. 1-86), precum si spalturi (f. 88 92).
Textul cu cernealg neagra. Dgruit Academiei Rom dile de prof. C. I. V. Severin
din Iasi, la 15 mart. 1929.
4938 Ser. XX (cea 1910-1923) ; 203 f. ; numerotatie veche cu cifre romane si
arabe, diverss ; 21,5 x 17 cm.
F. 1: C. I. V. Severin, Tractatul Synonymilor lb. romdne. Volumul II. Radicali
synonymi diferiti in raport la lucrurile divine la cult i la terminologia ecclesiasticd

Este o noug redactie a ms. anterior.

Textul cu cernealg neagrA. Ddruit Academiei Hornne de prof. C.I.V. Severin

din Iasi, la 15 mart. 1929.


4949

Sec. XX (cca 1910 1923) 459 f.; 21,5 x 17 cm.


<C. I. V. Severin, Sinonimele lb. romdne, cu radicali diferiti. Vol. III, literele
C, H, I, L, M, N i 0>.
Textul cu cernealg neagr. Ddruit Academiei Romne de prof. C. I. V. Severin

din Iasi, la 15 mart. 1929.

4940

Sec. XX (cca 1910 1923) ; 416 f.; 21,5 x 17 cm.


<C. I. V. Severin, Sinonimele lb. romdne, cu radicali diferiti. Vol. I V, literele
P. R, S, V si radicali la lucrurile divine, fiintele diabolice, prefixe . a .> .
Textul cu cernealg neaurg. Dgruit Academiei Rom Ane de prof. C. I. V. Severiet

din Iasi, la 15 mart. 1929.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnnesti


4941

Sec. XX (cca 1910-1924) ; 548 f.; paginatie veche cu cifre arabe:


(f. 3 548) ; 21,5 x 17 cm.
<C. I. V. Severin, Sinonimele lb. romeme, cu radicali diferitteol. V>.

1631

86.7

Textul cu cerneald neagrii. Ddruit Academiei Romne de prof. C. I. V. Severin

din las, la 15 mart. 1929.


4942

Sec. XX (cca 1910


21,5 X 17 cm.

1924) ; 270 f.; mimerotatie veche cu cifre arabe, diversd ;

F. 1: C. I. V. Severin, Tractatul sinonirnelor lb. romdne. Radicali identici:


Sufixele.
Textul cu cerneald neagrii. Dilruit Academiei Romne de pof C. I. V. Severin

din Iasi, la 15 mart. 1929.


4943

Sec. XX (cca 1910-1922) ; 272 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd ;

21,5 x 17 cm.
F. 1: C. I. V. Severin, Tractatul sinonimilor lb. romdne. Radicali identici.
Prefixele.

Prefata de la f. 2-4 este datat 30 apr. 1920.

Textul cu cerneald neagra. Ddruit Academiei Romdne de prof. C. I. V. Severin

din Iasi, la 15 mart. 1929.


4944 Sec. XX (cca 1910-1922); 331 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversd ;
21,5 x 17 cm.
F. 1: <C. I. V. Severin>, Tractatul synonymelor lb. romeine. Prefixele.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Rom dile de prof. C. I. V. Severin

4945

din Iasi, la 15 mart. 1929.


Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput) ; 333 f. ; 34 x 21 cm.

<C. I. V. Severin, Trad. fragmentare i comentarii din autorii latini clasici>.


Mentiondm; Q. Horatii Flacci, Epistola ad Pisones, De arte poetica, <Satire,
ode, epode>. Text latin publicat cu note critice si explicative de C. I. V. Severin,
fost prof. la limba latina la liceul Laurian (f. 1 32', 45 47, 60 106', 273

281', 327); sint fragm, unele cu comentarii ; Tacitus, Germania (f. 48 58 ;


Cicero, De officiis (f. 115 128); Ovidius, Metamorphoseon <cartea 11 .a.
(f. 129 148)) ; Titus Livius, Istoria, cartea XXI (f. 155 166); Vergilius,
Eneida, cartea II (f. 167-177') ; <Eutropius, Breviarium ab U.C., cdrtile
III IV (f. 179-186)>; Cicero, Tusculanele (f. 187 217) ; <Seneca, Agamemnon (f. 217v-219)>; <Tacitus, Istoriile (f. 224-227)>; <Vergilius, Georgicele,
cartea I V (f. 232-252)); <C. I. Caesar, De bello gallico (r. 286-325v)>.
Trad. sint fragmentare, cu comentarii i cu paginile dificil de iirmdril.
Textele sint scrise cu cerneald albastrd, neagrd si creion. Ddruit Academiei
Romdne de prof. C. I. V. Severin din Iasi, la 15 mart. 1929.
4946 Sec. XX (cca 1930-1940) ; 35 1.; 18,5 x 13 cm.
<N. Iorga, Versuri>. Mentiondm, cu aproximatie: <In aier e un miros de prunesi porumb (f. 2)> ; Giulgiu de foi (f. 4); Dupd lunga cale neagrd (f. 6 ; Mica p e
greu netcazu-mi (1. 10) ; Vreau sa plec de pe banal (f. 13) ; Vai, de cite ort
(f. 16); Prieten trist (f. 18) ; Celelalte (f. 19) ; lubiti al vostru singe (f. 21 ;
Nimic deal perita linei (f. 26) ; Oh, de m-as preface' ntr-o umbra chinutiet
(f. 27)>; .Nu tii nimic (f. 32); Dar de atunci. . . (f. 33). F. 1 este ocupata
de un text istoric in lb. francezd, cu privire la Balcanii din preziva inceperii
primului rdzboi mondial. Versurile un figureazd in culegerea: Toate poesiile
lui N. lorga, adunate de elevele sale si luerate de misionarele M. Oprea si

M. Bobu, vol. III. Valenii de Munte, 1939-1940.

Textul este scris cu creionul. Ms. a fost recuperaL din vol. CCLXXV de coresp.

N. Iorga, trecutd In fondurile Bibl. Acaderniei Romne de la Institutul


de istorie, In /anul 1956.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

164

4947

Sec. XIX (cca 1809) ; 40 1.; 16,5 x 11 cm.


F. 1: <Catehism>. Simvol al sfintei credingi si pravoslavnicd mrturisire, ce
In 12 incheieturi sd cuprinde, acum intii tilcuit in zilele blagocestivului domn

Alexandru Moruz voevod, cu blagosloveniia preasfintitului arhiepiscop ci mitro


al
fnaltului scaon al arhierestii pdstorii, de duhovnicescul pdrintele Ioil, ieromonah
si dascOl de theologhicesti invdtdturi, In anii de la mintuirea lumii 1803.
insemnari: F. 3 4, din inainte cuvintarea copistului
WS aeum, lumina(i fiind noi cu lumina cunostiintii de Dumnezeu, lnc i prin mijlocul Inva-

polit a toatd. Moldaviia chiriu, chiriu Ventamin, in vestitul Seminarium

taturilor, mai adaogindu-sA dorinta si rivna eii am scris acest glut Asezmint, care de sfintii prtrinji s-au askat spre dragostea ctr Dumnezeu si
spre intarirea credintii pravoslavnice, tilcuit fiind de duhovnicescul pdrintele
loil, ieromonah i dascrd theologhicestilor inv5turi, in zilele blagocestivubli
.domn Alexandru Costandin Moruz voevod, cu blagoslovenia preasfintitului
arhiepiscop si mitropolit a toat Moldaviia chiriu, chir Veniamin, spre

cunostinta de Dumnezeu i spre indulcirea a unor suflere ce rivna le indeamnA


a afla acest fliu de povrquire, de care poviltuire tragindu-ne spre bucurie,
vom slavoslovi pre Dumnezeu, cel in troip slintrt preaslAvit, pre Tatril, pre

Fiiul si pre preasfintul Duh, In veci. Amin. 1809. Cel mai nevrednic intre
clirici, Challistratus Popovics". Numele este scris cu caractere latine.
Ultima f. liminarrt ; "Calistrat cliric eel mai nevrednic intri clirici".
Textul cu cernea15. neagra. Frontispicitt in penip la f.5. Legatur veche in
piele. DSruit Academiei Romdne de episcopul Hotinului, Visarion Puiu,
la 18 mai 1929.
4948 1931 (f. 43); 43 f. + f.1 bis; numerotajie veche cu cifre arabe: 1-9(f. 2-10) ;
22 x 17,5 cm.

F. 1: St-John Perse, Anabasis. T5.1mAcit pe romneste de Ion Pillat. F. 2 10


shit ocupate de o Nota lArnuritoare asupra operei, cu aluzii la autor.
insemnAri: F. 43; .,Nota.. Tlmcirea inceputa In Bucuresti in iulie 1931.

Slirsitil la Eforie (Tekirghiol), la 9 august acelas an".


Textul cu cernealS neagr. Cumptirat de la Cornelia PRIM., la 15 iul. 1970.

Fost ms. 6117.


4949 Sec. XX (eca 1925 1927) ; 66 f.; 29 x 16 cm.
F. 1: Ion Pillat si N. Herescu, Poezii alese din Francis Jarnmes. Marea majnritate sint autografe Ion Pillat. Mentiorliam titlurile: Furn (f. 5); Si ar fi plind

casa de trandafiri (f. 6); lubesc-mdgarul (f. 7); Ma rechema livada (f. 10);
Doar muncile (f. 11) ; Iubesc prin vremi i Sufrageria (f. 12) sint imprimate;
De ai putea... (f. 13) ; Pe fiul de tdran (f. 14) ; Pdsunile... (f. 16); Aldturea
(f. 17); V ino . .

(f. 18) ; Mi-esti drag . . . autograf. N. Herescu (f. 19) ; Gindind. . .

(f. 25) ; Miroase jghiabul. . autoIf. 22); Va ninge. .. (f. 23) ; Ce trist era.
grill' N. Ilerescu (f. 26) ; Mi-a spas un om.. (f. 28) ; Cind vara va sosi...
(f. 30); Pe vretni au mers pe-aicea... (f. 31); Copila citeste alrnanahul (f. 32),
imptimat ; Ei, stiu eu . . . (f. 33) ; Pe firul telegrafic (f.34), imprimat ; Dar ce e
fericirea? (f. 35), imprimat
$i Rugdciuni (f. 38-46); Elegia a patrusprezecea autograf N. Herescu (f. 45) ; liugciune spre a merge la rai cu asiiii si Rugdciune ca scl nu moard un copil (f. 46) imp sintrimate; Cairene (1%
47 64). F. 65-66 slut ocupate de Cuprins, uncle sint mentionate (la f. 66)
si datele succesive ale trad. efectuate la Miorcani i Bucuresti, in anii 1925
1927.

Ms. a fost pregatit pentru tipar. El a aprtrut sub titlul de mai sus la Bucuresti,
In anul 1927.
Textul cu cerneala neagra. Cur-ill:drat de la Cornelia Pillat, la 15 iul. 1970.

Fost ms. 6118.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romtinesti


4950

165

Sec. XIX (cca 1874-1875); 68 f.; 21 x 17 cm.

<G. Baritiu, Articole publicate In Gazeta Transilvaniei" in anit 1874-1875).


Merrtionam titlurile: Rdscoala boierilor din Transilvania (f. 1 4') ; Partida
.calvineascd din Transilvania (f. 5 9") ; Romdnii turbali (f. 11 17); Consulul
fi, legea electorald. (f. 19-22') ; Limba romdneascd (f. 23-25') ; Comentariu
la Memorandul de la Blaj din 1872 (1. 27-36); Furiile ziarelor din cauza
conferinfei de la 23 mai 1875 (f. 37-41): Ienicerii turcesti i ienicerii noon
(f. 43 45") ; Autonomiasi sinodalitatea in Ungariasi Transilvania (f. 47 56");
Observafiuni (f. 57-62"); Patine nofiuni despre dreptul electoral in biserica
orientald si anume in cea din Dacia (f. 63 68") ; lipseste sfirsitul.

F. 10, 17"-18", 26, 41' 42", 46 albe.

Textul cu cerneald neagr5. Cumparat de la G. Noveanu, la 8 aug. 1966. Fost


ms. 6103.
4951 Sec. XX (cca 1920-1921) ; 123 f.; numerotatie cu cifre arabe, diversd; 34 X
20,5 cm.
F. 4: Colecliune folcloristicei I-omit/id din Banat, Intemeiati edatd de Emilian
1Vovacoviciu. Anul 1921. Partea a doaua. Materialul adunat a fast publicat
sub titlul: Din cornoara Banatului. Folclor. Partea II. Maiche Sfinte, halele
noptii etc. de Emilian i EcdtArina-Cdralina Novacoviciu. Oravita, 1926,
precum si sub titlul: Cuvinte bdneifene, adunate de Emilian Novacoviciu.
Oravita, 1925.
La Inceputul ms. (f. 1 si 2) slut atasaLe dour! scrisori ale lui E. Novacovici cAtre
Academie, prin care cere sprijin pentru tiparire, iar la f. 19 si 88 slut lipite
fotografiile sotilor Novacoviciu.
Textul cu cernealA neagrA. DAruit Academiei Rom Atte de Emilian Novacoviciu,

InvAtAtor pensionar din R5cdsdia, jud. Cams, la 10 aug. 1921.


4952 Sec. XX (1906) ; 377 f.; 34 x 21 cm.
<feeispunsuri la chestionarul de cintece populare al lui Th. D. [Speranfia:
care este cel mai nou cintec ce se cintd 1ci ce cintec s-a cintat inaintea acestuia.
1906. Corn. din jud. Gorj (f. 3 107") Mehedinli (f. 110 239) Fi Vilcea (f. 242
377), asezate alfabetic>.

Mai multe f. sint albe.


Textele sint scrise cu cerneald neagr i albastrA, pe coli oficiale. Druit
Academiei Romne de Eugen Sperantiala 12 apr. 19 29.
4953 Sec. XX (1906); 445 f.; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la chestionarul de cintece populare al lui Th. D. Speranfia:
care este cel mai nou cintec ce se cintd ci ce cintec s-a cintat Inaintea acestuia.
1906. Com. din jud. Dolj (f. 3 298) si Romanali (f. 301 345), asezate alfa..
betic.

Mai multe f. sint albe.


Textele sint scrise cu cernealA neagr

i albastrA, pe coli oficiale. DAruit


Academiei RomAne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
4954 Sec. XX (1906); 325 f.; 34 x 21 cm.

<Reispunsuri la chestionarul de cintece populare al lui Th. D. Speranfia:


care este cel mai nou cintec ce se thud i ce cintec s-a cintat inaintea acestuia.

1906. Corn. din jud. Arges (f. 3-146), Dimbovila (1. 148-272) si Mused

(f. 274-325), asezate alfabetic>.


Textele sint scrise cu cerneala neagrA i albastrA, pe coli oficiale. DAruit
Academiei RomAne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
4145 Sec. XX (1906) ; 412 f.; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la chestionarul de cintece populare al lui Th. D. Speranfia:
care este cel mai nou cintec ce se cintd si ce cintec s-a cintat inaintea acestuia.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

166

1906. Corn, din jud. Buzdu (f. 3 147), Prahova (f. 150-295) fi Rfrnnicul-

Seirat (f. 297-412), asezate alfabetic>.

Mai multe f. sint albe.


Textele sint scrise cu cerneald neagrd i albastrd, pe coli oficiaIe. Ddruit
Academiei Romdne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
4956 Sec. XX (1906); 446 f.; 34 x 21 cm.
<Rdspurisuri la chestionarul de cintece populare al lui Th. D. Sperantia: care
este cel maknou cintec ce se thud si ce cintec s-a cintat inaintea acestuia. 1906.

Corn. din jud. Ilfov (f. 3-200), Olt (f. 203-310), Teleorrnan (f. 312-351)
Ct

-4957

Vlasca (f. 353-446), asezate alfabetic>.

Mai mune f. sint albe.


Textele sint serise cu cerneald neagr i albastril, pe coli oficiale. Ddruit
Academiei Romdrie de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
Sec. XX (1906); 332 f.; 31 x 21 cm.
<.Rdspunsuri la chestionarul de cintece populare al lui Th. D. Sperantia: care
este cel mai nou cintec ce se anal si ce cintec s-a cintat tnaintea acestuia. 1906.
Corn. din jud. Braila (f. 3-56), Constanta (f. 58-164), Ialomita (1. 166-276)
ci Tulcea (f. 278 332), asezate alfabetic>.
Mai multe 1. sint albe.
Textele sint scrise cu cerneald neagrA i albastrd, pe coli oficiale. Ddruit
Academiei Romdne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.

4958

Sec. XX (1906); 354 f.; 34 x 21 cm.

(Raspunsuri la chestionarul de cintece populare al lui Th. D. Sperantia: care

este cel rnai nou cintec ce se cinta Si ce cintec s-a cintat inaintea acestuia. 1906.
Com. din jud. Putna (1. 3 34), Tutova (1. 36 90), Covurlui (92-155), Bacau
(1. 159-198), Tecuci (f. 200-282), Falciu (f. 284 321) pi Vaslui (f. 323
354), asezate alfabetic>.

Mai multe 1. sint albe.

Textele sint scrise cu cerneM neagrd i albastr, pe coli oficiale. Ddruit Academiei Romdne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
4959

Sec. XX (1906); 412 f.; 34 x 21 cm.


<Rdspunsuri la chestionarul de cintece populare al lui Th. D. Sperantia: care
este cel mai nou cintec ce se cinta si ce cintec s-a cintat inaintea acestuia. 1906.
Corn, din jud. Neamt (f. 3-45), Suceava (1. 46-96), Roman (f. 98-135),
Iasi (f. 137-285), Dorohoi (f. 288 351) i Botosani (f. 353 412), asezate
alfabetic>.

Mai multe f. sint albe.


Textele sint scrise cu cern4a15 neagrd i albastrd, pe coli oficiale. Ddruit
Academiei Romne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
4960 Sec. XX (1906-1907); 455 f.; 34 x 21 cm.
<Rdspunsuri la chestionarul de sarbatori populare cunoscute la sate, al lui
Th. D. Sperantia 1906 1907. Com, din jud. Mehedinti (f . 3 166), Gorj
(f. 168 352) i Vilcea (f. 354-455), asezate alfabetic>.
Mai multe f. sint albe.
Textele shit scrise cu cerneald neagrd i albastr, pe coli oficiale. Druit
Academiei Romdne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
4961 Sec. XX (1906-1907); 333 f.; f.; 34 x 21 cm.
<Raspunsuri la chestionarul de sarbatori populare cunoscute la sate, al lui
Th. D. Sperantia 1906-1907. Corn. din jud. Romanati (f. 3-154) fi Dolj
(f. 156-333)-, acezate alfabetic.

Mai multe f. sla albe.

www.dacoromanica.ro

catalogul manuscriselor romimesti

167

Textele shit scrise cu cerneald neagr i albastrd pe coli oficiale. Ddruit Aeademiei Roludne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
4962

Sec. XX (1906-1907); 296 f.; 34 x 21 cm.


<Rdspunsuri la chestionarul de sarbatori populare cunoscute la sate, al lui
Th. D. Sperantia. 1906 1907. Com, din jud. Arges (f. 3-129), Dimbovita
(1. 131-257) si Muscel (1. 259-296), asezate alfabetic>.

Mai inulte f. sint albe.


Textele slut scrise cu cerneald neagr

albastr, pe coli oficiale. Ddruit

Academiei Romdne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.


4963 Sec. XX (1906-1907); 316 f.; 34 x 21 cm.
(Raspunsuri la chestionarul de seirbatori populare cunoscute la sate, al lui
Th. D. Sperantia. 1906 1907. Corn. din jud. Prahova (1. 3-140 , Buzau
(f. 142 233) i Rimnicul Sarat (f. 235 315), asezate alfabetic>.

Mai multe f. sint albe.


Textele sint scrise cu cerneald neagrd si albastrd, pe coli oficiale. Ddruit

Academiei Ron-lane de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.


Sec. XX (1906 1907); 427 f.; 34 x 21 cm.
Rapunsuri la chestionarul de scirbatori populare cunoscute la sate, de Th. D.
Sperantia. 1906 1907. Corn. din jud. Oh (1. 3 107), Teleorman (f. 100 206),.
Vlasca (f. 208 305) si Ilfov (f. 306 427), asezate alfabetic.
Mai multe 1. slut albe.
Textele slut scrise cu cerneald neagrd i albastrd, pe cob oficiale. Ddruit.
Academiei Romdne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
4965 Sec. XX (1906-1907); 308 f.; 34 x 21 cm.
4964

<Rdspunsuri la chestionarul de sdrbeitori pop ulare cunoscute la sate, de Th. D. S pe-

rantia. 1906 1907. Com. din jud. I alomita (f. 3 109); Braila (f. 111-150),
Tulcea (f. 152 233) i Constanta (f. 235 308), asezate alfabetic>.

Mai multe f. slut albe.


Textele shit scrise cu cerneald neagra si albastrii, pe coli oficiale. Druit
Academiei ltornne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
4966 Sec. XX (1906-1907); 356 f.; 34 x 21 cm.

<Rdspunsuri la chestionarul de sarbatori populare cunoscute la sate, de Th. D.


Sperantia. 1906-1907. Corn. din jud. Putnal (f. 3 76)>, Tutova (f. 78-131),

Covurlui (f. 134-181), Bodin (f. 183-218), Tecuci (f. 220-257), Fdlciu,

(f. 259-316) i Iasi (1. 318 356), asezate alfabetic>.


Mai multe f. sint albe.
Textele shit scrise cu cerneald neagr i albastrd, pe coli oficiale. Ddruit
Academiei Romne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
4967 Sec. XX (1906-1907); 388 1.; 34 x 21 cm.
<Raspunsuri la chestionarul de sarbalori populare cunoscute la sate, deTh. D. Sperantia. 1906-1907. Corn, din jud. Nearnt (f. 3 71), Suceam

(f. 73-141), Roman (f. 143-198), Vaslui (f. 200-278), Botosani (f. 280

336) fi Dorohoi (f. 338-388), asezate alfabetic>.


Mai multe f. sint albe.
Textele slut scrise cu cerneald nieagr i albastrd, pe coli oficiale. Ddruit
Academiei Romdne de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
4968

Sec. XIX XX. (cca 1887-1921); 544 1.; paginatie veche cu cifre arabe,
diversd; 34 x 21 cm.

<Miscelaneu de folclor fi etnografie, adunat,prin Inviitatori i elevi, de Th. D.


Sperantia>. Vol. mai cuprinde statistiri cu privire la situalia scolilor din lard..

www.dacoromanica.ro

I).A.R. 4414-5920

168

Mentionam: <Situatii ale localurilor scolare i clevilor din anul 1909, ortnduite

pe jud. (f. 3 92)); <Cintece de stea, cintece populare, desctntece (f. 94-113));
<Povesti (f. 116 153)); <Legende (f. 155 248)) ; <Credinte i obiceiuri, mai
ales de Crdciun i Anul Nou (f. 250-401)) <Material ea caracter etnografic,
descintece, numiri de pesti si mamifere 1.0. (f. 404-544)).
Textele slut, wise Cu cerneal neagra, albastra si creion, pe hIrtii de diferi to
dimensiuni. Daruit Academiei Romane de Eugen Sperantia, la 12 apr. 1929.
4969

1821 (f. 10 v); 16 f.; 21,5 x 15,5 cm.


<Versuri copiate de Nicolae Beldiman, cele mai numeroase din creiatia lui
Alexandru Beldiman>. Mention5m: <Surpdtoriul omenirii, dusmanul cel
ne-npacat (f. 1)> ; <Trii priiatini sd adund ,si intre ei hotdrdsc, I Cdldtorii pre
mare a face sd sdmeldsc (r. 3)); <I nscriptie la o fintind j(f. 4 v)); (Aceasta a
Afroditii (f. 5)); <Tristd nestiinta, ce cu untilin(d (f. 5 V)); <Tu, Iho, ceia

ce tulburi si-mi cunosti al meu ndcaz (f. 6 V)); <Ce fume mult vicleand, ce lume
fdrd cap (f. 7)); <Privind in oglinda lumii, cu Un ochiu pdtrunzdtoriu (f. 11));

<Rddicd-mi, Doamne, viata, cd nu poci sd rnai trdesc (f. 13)); Cdtrd cinstitii

.dumnealor veliti boiari ai Moldavii (f. 13 v); < Versuri in lb. germand (f. 14 v.);
<Cit mi-i de urit, cind situ far-de tine (f. 16)); <Di ai sti, puicd, ctt md doare,I Ai
Mr, cu grabd mare (1. 16 )).

insemnari: F. 4 ": Poftit de vornicul Manolachi Dimachi, ca sa le pue la


unit din cisinefe, li-au alctui tatul meu".
F. 10 : S-au prescris de fiiul alcAtuitorului, pentru zabava i petrecire din
vremi aceluiasi pentru cari au luat ostinAla a scoati copii de pe orighinal.
spre pliroforii puiu a me iscalitura. Vasili Beldiman. 1821, noemvrie 18".
F'. 14: Aceast satira s-au facut pentru dumnealor ve1ii boiari i dizbracatori ai 5rii i sugatorii singiului ai saracilor".
Textul en cerneala neagra. Ms. provenit din desmembrarea f,pstilliti miscelaneu 4082.
4970 Sec. XIX (Inceput) ; 18 f.; 19 x 15 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-6 v: <Dialog religios>. De aice laste vorba cu Ndscdtoare de Dumnezdu

de <sic> alfavita la greci. Lipseste sarsitul.

2. F. 7-8

<Legenda lui Avgar>.

3. F. 8 v-9 v: <Prosopografia Mintuitorului>. Instiintare lui Lentulu, proconsul Iudei, cdtrd sinatul Rimului, pentru chipul Mintuitoriului, care au
fost intru acestas chip...

4. F. 10-14 v: <Eshatologie>. Prorociia sfintului pdrintelui nostru Methodii,


arhiepiscopul Patarilor, pentru cele ce vor scl fie in zilile de apoi.
5. F. 14 v 17 v: <Pilde filosofesti>.

6. F. 17 v-18: Retete gospoddresti>.


anu 1802 iunii 15 au fugit Calimah <sic> vodd de
Insemnari: F. 17: I

la Bucuresti in <Tara;Nemtasca i s-au bejenit Bucurestii. Si au mers Necolai


<sic> Sutu voevod den Moldova st u asazat tare.
II Sd sa stie cind au raposat mitropolitul lacov <Stamati). Let 1803, martie
10, la 9 ceasuri de noapte, luni In spre marti".
F. 18: I Anu 1803, martie 19 au pus (mitro)polit <pe) Viniiamin <Costache>
Negel".

II 3 ghenar 1806, au raposat Iogofatul Roz(no)vanu".

Textul cu cernealS rad5cinie i neagra. Ms. recuperat din C.R.V. 357, schimb 2.
4971

Sec. XX (inceput); 186 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa; 23,5 x

15 cm.

<Ian Urban Yarnik, Scrieri>. Mentionam: Amintiri (f. 1 v-81 v); Infrumusetarea tdrii (f. 82 v-135 v); Cultivarea de flori prin copii( f. 136 v-152 v);

www.dacoromanica.ro

fatalogul manuscriselor romdnesti

169

Curdlenia i buna rinduiald In gospoddrii si comune (Un Indemn pentru Infiin,


larea societdlilor de Infrumuselare la lard). Conferingi (f. 153 v 186 v).

Inaintea textului sint asezate trei scrisori: una, de 7 p. a donatorului ms,


adresatd. lui I. Bianu ; a doua a scriitoarei Ede Reus lanculescu, adresata

lui Ion Popescu si, in sfirsit, o copie dactilografiat1 dupd rdspunsul lui I. Bianu

cdtre donator.
Textul este scris cu cerneald neagra. Ddruit Academiei Romdne de Ion N.
Popescu, invatator in com. $tefdnesti, jud. Vilcea, la 22 nov. 1929.

4972

Sec. XVII XIX; 125 f.; 33 x 22,5 cm.

F. 4: Condica a preasfintii Mitropolii a Ungrovlahiei ce se-au feicut in vrmea


mitropolitului chtr iS'tefan, ca sd sd scrie aducerile aminte pentru arhiereii carii
se fac noi. Mantic Odra zi>, V ti liat 7176(
1668). Cuprinde, de obicei men

tionarea imprejurdrilor alegerii episcopilor si a mitropolitilor, precum ti


profesiunile de credintd ale acestora, sub semndturd proprie, dintre anii
1668

1820.

Cf. Condica sintd, publicatd. de Ghenadie Enaceanu. Vol. I, Bucuresti, 1886.


Textele sint scrise in lb. rorndnd si greacd (mai ales pentru sec. XVIII si XIX),
cu cerneald neagrd. Legaturd in piele de la mijlocul veacului ',recut, avind

imprimatd inscriptia: Condica sfintd a Mitropoliei Ungrovlahiei pe anii

1820. Cumpdrat de la $tefania Camariano, la 20 dec. 1984.


See. XIX (cca 1868); 192 f.; 34.5 x 21 cm.
(Catalo,, ul cel dintii al cartilor bibl, Seminarului Central din Bucuresti. Ms.
de prof. Pr. Barbu Constantinescu>. Titlul este imprimal pe prima coperta.
Insemnri: F. 1: Catalog de cdrtile bibliotecei Seminarului Central din
1668

4978

Bucuresti, cari erau ale Mitropoliei Ungrovlahiei, asezate pe vremuri in casele

de jos, unde a stat fostul mitropolit al Moldovei D.D. losif Naniescu, cind
era arhimandrit-profesor la lic. Matei Basarab i unde stb actualul director
al Sf. Mitropolii din Bucuresti, Dr. I. Cornoi.
De preclarea acestor cdrti vezi procesul verbal incheat de comisiune N. 6210
din 1868.
Cataiogul acesta este intocmit de studiosul profesor al Seminarului Central
din Bucuresti, Dr. B. Constantinescu, dup cum se vede din scrierea lui (catalogului). Am notat acestea fiindcd la dresarea acelui proces verbal din
1868, ca si la transportarea cartilor acestei biblioteci am Nat si eu parte,
sub numele de Petru Stancu din Clinceni, dinpreuns cu ali colari, colegi
din clasa a VI si a VII. Parthenie mitropolit Moldovei-Sucevei".
Textul cu cerneald. neagr. Provenienta necunoscutd.
4974 Sec. XIX (prima si a doua jumatate); 18 f. 38,5 x 21 cm.
<Versuri>. Mentiondm: <Dosoftei mitropolitul), Domnii Tarei Moldovei.
Versuri copiate din Parimiarul tiparit la Iasi in 1683. Cf. Bibl. Rom. Veche I,
p. 263-269, nr. 79 (f. 1); Cf. Al. Elian, Dosoftei-poet laic, In Contemporanul,
nr. 21, din 26 mai 1967.
<Scrisori tn versuri adresate de Daniil arhimandritul de Adrianopole, comisului Iordachi Cuza, in anii 1817-1819 (f. 3 7 v)); <Eri, la tirgu cel mare
(f. 9)); Liniste i sfinta clipeald la apropierea sfirsitului (f. 11 v); La anul
nou 1859, semnate: Dimitrie Davidel (f. 13); <Satird antigreceascd (f. 14));

Dormeai (f. 15); Teribel e momentul (f. 15 v); <De la noi pin-la Braseu (f. 17));

Hora lui Roman din anul 1866 (f. 17); <Cind a bate ciasul unu 4f. 18)>.
Textele slut scrise de diferite miini cu cerneal neagr, in alfabet chirilic,
de tranzitie i latin. Ms. constituit din fragm. recuperate din diverse coligate.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

170

4975

Sec. XVIII (cca 1780-1790); 126 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-250
(f. 2-126 ) ; 21,5 x 17 cm.
<Literaturd apocalipticd. Semnele contra lui Antihrist>. Ms. copiat de dascAlut
Radu Duma, cintret la Biserica Scheilor din Brasov. Cf. G. Strempel, Cop. 61.
Insemnari: F. 1: I S-au legat de suptiscAlitul spre vesnica aducere aminte
a preaiubitului meu prieten Opreanu M. Condeescu. 1849 ianuarie in 20.
G. Gheorghiu".

II: Versuri la Antihrist.


F. 1 v, in jurul unei gravuri colorate: :Antihrist propoveduind.
Ostasii lui Antihrist goneste <sic> pe crestini. Antihrist arde biserica crestinilor".

F. 2: 1715, octomyrie 15". Nu este data copierii.


Textul cu cerneald neagrd. Titlul predosloviei de la f. 2 este scris cu rosu.
Gravurd in aramd, coloratd, de facturd italiand, reprezentindu-1 pe Antihrist

predicind, lipitd pe fila 1 v. Legaturd veche In pinza. Cumparat de la N. I. Ne4976

goescu din Bucuresti, la 20 ian. 1930.


1740 (f. 249 v); 254 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri: 64
323

(f. 3-249 v); 20,5x 16 cm.

<Octoih>. Lipsesc primele cloud glasuri, precum si inceputul glasului 3. In


interior textul prezintd adesea discontinuitate, lipsind file. Lipseste stirInsemnri: F. 249 v: Scris-am eu, popa Ion, mutt pricAtos, trdind... <indescifrabil>. Valet 1740, meseta mart. 31 zili". lnsemnarea este criptografiata.
Doud litere din criptograma localitatii nu pot fi deslegate dupa cheia clasica.
F. 189: Conet <= sfirsit>. Meseta dechemvrie 10 zili". Insemnare criptografica,

Textul este scris cu cerneald raddcinie i neagr. Unele titluri, initiate si


indicatiuni tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispiciu in penitd la f. 220
Ms., gray deteriorat la intrarea in col. bibl. a fost restaurat in anul 1976.
Cumparat de la Vasile Anitas, la 31 mart. 1968.
4977 Sec. XIX (mijloc); 164 f.; 22 x 14 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 2 -4: Cuvintarea la inmormintarea unui poet.


2. F. 5-14 v, 27 v-60 v: <Invdreituri ci cazanii la oameni morfi).
3. F. 15-26 v: <Versuri i ertdciuni la morli. Printre ele versuri la preoli
morti, intocmite de preotul Vasile rdvdri>.

4. F. 1-2, 61-84, 99 v-100, 111 v-116, 130-144 v, 146-164": <Omilii

in dumineci ci sdrbatori mari f.a.>. Textul in lb. maghiara.


5: F. 85-92 v: Ziariulu miserului vicariu din Viltschire, traduse <sic> de I. G
Codru.

6. F. 94-95 : <Sentinla de condamnare la moarte din anul 1853, pronuntaM


de curtea marliald din Viena, impotriva a patru colaboratori ai lui Ludovic
Kossuth>.

7. F. 96-97: Organizatiunea Societdlei de lecturd a junimei romane din Oradea


Mare, <din 21 martie 1852).

8. F. 97 v-99: Un ce mithologisticu. Consiliu zeilor romani asupra fiului

rdtdcit. incercare literara, semnat V. Vancu, ianuarie 5, 1853.

9. F. 101-111 ": <Catavasier i Sinazar>. Text fragm.


10. F. 117-124 <Omilie in dumineca a doua dupd Pasti a Tomii>.
:

11. F. 125-129 v: <Memoriul romdnilor .din Ldpusul Unguresc (jud. Some7),


din 15 me. 1860, adresat episcopului gr. cat. de Gherla, cu rugdmintea de a fi
susfinut In Alp impdratului>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

171

12. F. 145 ": Numele citorva uirtufii, cu invdfdturile kr.


Insemnari: F. 20 v: 1839. V<asile) K<Ovdri>. In anul de ta Hristos 1839).
F. 8: Invapturil la un Unar mort, facuta In Siplacu < Suplac, jud. Bihor)
1858".

Textele sint scrise cu cerneala neagra, in alfabet latin, chirilie si de tranzitie.


Titlurile iniialeIe i indicatiunile tipiconale ale f. 20 '1-26, 101 111 slut
scrise cu rosu. Frontispicii In penip la f. 15, 20 v, 27 s.a. Initiale ornate
la f. 101, 103, 104 s.a.
Cumparat de la G. Noveanu, la 8 aug. 1966. Fost ms. 61.00.
4978 Sec. XIX (cca 1854 1856); 23 f.; 17 x 10 cm.
F. 1: Carte de versuri a lui Hie ,Sovre, clericu. 1854. Mentionam titlurile:
Versul lui Adam (f. 2): Versul cdlugdrilor (f. 7 '); Alt vers, la nuntd (1. 8
Versul Sibiului (f. 9 v); Versul ingropdrit Domnului <Hristos (f. 10 v)); Vers
frumos : <De ici pind la Brasov I Nu-i voinic sarman ca eu (f. 13)); Versul

jalnic al invdtdtorului: <Amaritd turturea (f. 13 v)); Vers al Sf. mucenic


Gheorghe (f. 14 v.); Vers foarte frumos : <Mures, Mures, apd lina

f.

15 ");

Vers jalnic: <Tineretia mi sa petrece (f. 16)); Vers de veselie (f. 16 '1); Vers
de despdrlire la 2 tineri (f. 17); Vers in forma coldcdriei (f. 17 "); Versul feciorului strein (f..18 v); Versul Moise si Aron (f. 19 v); Vers la un prune <mort(f. 20)); Versul feciorului care sd aflci pagubit pentru cdseitorie (f. 22) ; Versul
Sf. Nicolae (f. 22 v,).; Vers foarte frumos <la Sf. Gheorghe (f. 23 v)).

Insemnari: F. 23 ": Scris-am I. Sovre, auditoriu de theologhie morala.


Sibiu, 1856".

Textul cu cerneal neagra. Frontispicii stingace in peni)S la f. 1 v, 2, 10


s.a. Cumparat de la G. Noveanu, la 8 aug. 1966. Fost ms. 6099.
4979 Sec. XVIII (cca 1775-1790); 64 f.; numerotatie veche cu cifre chiriliee:

1-64 (f. 1-64); 19,5 x 14,5 cm.

<Slujebnic arhieresc>. Curpinde: Rinduiala ce sd face la hirotoniia puridtoriului de sf4nice (f. 1); Rinduiala ce sci face la hirotoniia citefului i cintdreiului (f. 1 v); Rinduiala ce sd face la hirotoniia ipodiiaconului (f. 2); Rinduiala
ce sti face la hirotoniia diiaconului (f. 3); Rinduiala ce sti face la hirotoniia
preotului (f. 6); Rugaciunea pentru ceia ce sS pocdesc, adecd de ertdciune (f. 9);
Rugciciunea la dezlegarea de blestem (f. 10 v); Rugeiciuni de ertdciune la tot
blestemul i afurisaniia la mort, carele sd citesc de arhiereu (f. 10 v); Rugaciunea care sd citste la punerea domnului al vreunii tart (f. 15); Rinduiala ce
sd face la sfintirea antimtselor, cind sd sfintesc afard de tirnosanie (f. 17);
Rinduiala care sd face la temelita besrecii (f. 23 v); Rinduiala ce sd face la
tirnosirea besrecii (f. 25); Rinduiala tirnosaniei cei mici (f. 55). Credem c
Grigore Rimniceanu este copistul ms.

F. 12v-14

albe.

Insemnari: F. 24: I" Aceasta carte, cu cele intr-insa arMate, mi-au hardzit o
sfintia sa par<in>t<ele> arhimandrit Grigorie de la sfinta Manastire Anthim,
al sfintei Episcupii Arges. Si spre stiinta am Insemnat aici. 1819 fevruarie.
Zanfir protopop, ceracul raposatului parinte, lu losif, episcop <de> Arges".
II Mai sus iscalitul mi-au harazit-o dezlegata. Proto(singhel?) .Gheorghie.
1837, iulie".

F. 64 v: I Popa Radu, protopop din Craiova si din Minnie".


II: Popa Radul, protopopul din Craiova; si din neamu mieu din Bucuresti
slut. 1780, fevruarie 40 dni". Textul este criptografiat.
Textul cu cerneal neagra. Legatura veche In carton si cotor de piele. Cumprat de la anticarul Iulius Pach, la 15 febr. 1930.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

172

4980

Sec. XVIII <prima jumatate); 191 f.; 20 x 14,5 cm.

<Miscelaneu de literaturd monahald>.


I. F. 1-88, 128 '1-191 : <Pateric>. Texte fragmentare.
2. F. 88-119 v: ViiaJa i nevoingile a preacuvioasei maicei noastre Evpraxiei,
cum s-au nevoit.
3. F. 119 v-128: Viiala preacuvioasei maicei noastre Pelaghiei.
tnsemndri: F. 147 v: Radul dascalul am scris aceasta carte. 7229" <--- 1721).
Textul este criptografiat. Cf. G. Strempel, Copisti,
, p. 192

Pomeneste-ma, Doamne, si pre mine pacatosul, robu tau, Joan iereu".


F. 92-94: Aceasta sfinta i dumnezaiasca carte este toata viiata cuviosilor

parinti. Si cine va citi pe dinsa sa va invOla toata viiata pusticiasca" <sic).


F. 96: Aceasta 1811, 7319, luna septemvrie".

F. 65-66, 148 v-152: Scris-am eu, loan iereu".

F. 9: 1828, aprilie 15 am cumparat bou de la Mihai Bian in taleri 32".


F. 90 V, 108 v, 115 v, 179 v-181: Incercari de condei.
Textul cu cerneala neagra. Unele titluri i colontitluri sint scrise cu rosu.
Frontispicii in penip la 1. 88 si 119 v. Cumparat de la anticarul lulius Pach,
la 15 febr. 1930.
4981 Sec. XIX (prima jumatate); 59 f., minus f. 39, omisit la numerotat; 20,5 x
14,5 cm.
<Miscelaneu religios>.

I. F. 1-2: Molitfa anvonului, ce s citeste in postul Pastilor la leturghiia Marelui Izasile. 1832, iunie 6.
2. F. 4-26: Acathist al.cuviosului si de Dumnezeu purtdtoriu, pdrintele nostru
Grigorie Decapolit.
3. F. 27-29: <Versuri>. Cintare card Dumnezeu.
4. F. 30-38: Cinstitul Paraclis al preacuviosului pdrintelui nostru si de Dumnezeu purtdtoriu Grigorie Decapolitul; ce-1 avem aici, in Tara Romeineasca,
in sfinta Mdndstire Bistrila.
5. F. 40-47 v : Inceputul Leturghii sgintului> loan Hrisostom.
Text fragm., fara sfirsit, in lb. greaca, cu caractere chirilice.
6. F. 49 r-v: Molitva ndjitului. Scrisa de Stanciu, biv vel clucer, la 21 mart.
1822.

F. 50-52, 57-59 albe.

7. F. 52 v-56: <Versuri pe tema nefericirii ci a melanholiei>.


8. F. 56 v: Imnu de la inmormintarea D.D. Hristea Grigoriu, profesor de musichie. 184,5, noemvrie 25. Text si psaltichie.
Insemndri: Coperta I-a interioara: I Acest Acathist este al popii lui Vasile
Olinescu, de la Biserica Maica Precesta. Si ramini ca s-au facut la leat 1834,
inuare 1".

II La Iet 1841, septemvrie 25, Joi, au plecat Neofit mitropolitul de aicia

din Minnie la Dragasani. Si noaptia mi s-au nascut copil de al 7<-1ea), vineri


dimineata la 12 ceasuri turcesti. Si. s-au botezat la 2 octomvrie, joi. Si numele i 1-au pus Thoma. Si nasi i-au fost dumnealui sardaru Thoma Olinescu,
clnd s-a facut casale noi. 1841, octomvrie 3. Popa Vasile Olinescu eftacsiia
paroh <lectura incerta) Sfintei Episcopii Minnie".
F. 2: S-au scos dup alta sfinta Leturghie la Brasov, in zilele prialuminatului
domn i impa-rat a toata Rusiia Nicolae Pavlovici, la liat 1828, iulie 15. Popa
Vasile, evtacsiia paroh <lecturd incerta> sfintei Episcopii Minnie".
F. 2 Y: In anul 1847, aprilie 7 s-au Intimplat o mare mila de la Dumnezeu
pre casa dumnealui domnu Leoport <sic>, ce era Inchiriiate de D.D. Stanciu

Capatineanu, un foe mare care s-a repezit pa casa dumnealui, vita de Tie

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romfinesti

173

Si au ars Lot, pind i piscupiia <sic>. In anu acesta, In zioa de Pasti, au ars
si la Bucuresti. In anu acesta au ddsrobit i iganii".

F. 26 v-27: Stihurile ce s-au scris pa piatra raposatului biv vel sdrdar

Nica VIddescu din judetu Vilcea, din orasu Rimnicu. Virsta: de ani 64 ;
ndscut la leat 1867 si s-au dat sfirsitul in anul 1831 fevruarie 22. De neam:
samintie preotasca. si Ingropat la sfInta Bisericd a Maicii Domnului, linga
oltar, In stinga". Urmeazd versurile.
F. 48: 1838, martie in 31. Stihurile ce s-au scris pd piatra rdposatului popa
Spridion Rdsuceanu, Ce este Ingropat la schitul Fedelesoiu" <jud. Arges>.
Textele slut scrise cu cerneald neagrd. Unele tiLluri, colontitluri, initiale si
indicatiuni tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 4, 30 si
40. Initiale colorate la f. 40-47 v. Miniaturi reprezentlndu-1 pe sf. Grigore
Decapolitul la f. 3 v si 29 v. Legdtura veche in piele se pdstreazd sub legatura
moderna. CumpArat de la anticarul Iulius Pach, la 15 febr. 1930.
4982 Sec. XVIII (prima jumdtate); 270 f. numerotatie veche cu cifre chirilice,
cu lipsuri: 2 270 (f. 14 v 270); 19,5 x 14,5 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 2-12 V: Cuvtnt al ec(scelentei> s(ale> d. deplin imputernicitului prezident al divanurilor Moldavii i Valahii, gheneral leitinant, gheneral adiotant
si al mai multor ordine cavaler P<avel) Dimitrievici Kiselef, gldsuit in sf. Mitropolie la deschiderea ecstraordinarei obpestii adumlri a Tdrii liumeinefti

la anul 1881, martie 10, in Bucuremi. Text tipdrit.


2. F. 14 247 v.: (Pateric>. Lipseste Inceputul i sfirsitul. Textul prezintd

discontinuitate pi tntre f. 110 111, 215 v-216, 235 236, 237 238.
Ms. gresit legat pe alocuri, are acolo urmtoarea succesiune a f. 16, 17, f.
lipsd, 22, 23, 24, 21, 18, 19, 20, 25, 26; 114, 123, 124, 125, 126, 115 122,
127, 128; 198, 202, 201, 200,. 199, 203, 204.
S. F. 249 260: Cuvint de ardtare (de> Apocalipsa h (sic> patriiarhului

Avraam.

4. F. 260 267 v: Povstea sf. Alexie, Omul lui Dumnezeu.


5. F. 267 v 270 v: A lut loan Cucuzel. (Vico>. Lipseste sfirsitul.
Insemndri: F. 248: I Sfirsit i lui Dumnezeu laudd, scriindu-o si sdvirsindu o

numai singur, prictosul, robul liii Dumnezeu Iordache logoratul MAgureannl"

II Scris-am eu, Nitul... pre acest Otasnic. Si este al nasului Vldclescului".


III Ghenarie 22 dni, leat 7257 < 1749>. Intr-aceast zi, duminied la trei
ceasuri din zi s-au ndscut fiiul nostru Gheorghie sin Costandin comisul VIIdescul, botezindu-sd <de> dumnealui Gheorghie Sinapi, biv vel pitar, ispravnicul ot Cimpulung, grec, sluga lui Gligorie vodd (Ohica>".
IV: Incercdri de condei.
F. 248 v: I ...foarte frumoase si am ostenit cu tot sufletul scriindu-o si eu
dupre alta carte. Ci v rog, fratilor, oricdruia Ii sa va Intimpla a ceti pe dinsa,
foart e bine 55 ia seama, sd nu ceteasil tn desdrt, mdcar cd *Liu cd yeti gdsi
multe cuvinte gresite i nesdvirsite. Ci vd rog pre dragostea dumneavoastra
sd nu suduiti <= injurati> nici s11. blestemati, ci so
Dumnezeu iart e
ca sil. vS iarte Dumnezeu pacatele si dumneavoastra, pe cum ne arata la
multe sfinte scripturi. Plecat si de tot binele rugatoriu lordache logofdt".
Cf. G. Strempel, Copisti..., p. 144.
II Acest Otesnic iaste al dumnealni postelnicul Nicolae Vlddescul. F,;i am
scris eu, nu stiu cine, cu zisa sfintii sale ierod(iaconului) Nitul ot Boteni
<jud. Muscel>. Aceastd am scris".

III: Incercdri de condei.

F. 207 : Aceastd sfintd. si durnnezeiascd carte, ce sd chiamd Otdcinic, este


al dumnealui cocon(ului> Mathei Vla.d(escu> ot Boteni".

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

174

F. 141 142: Acest Otdsnic este a dumnealui comisului Costandin Viadescu i cini o va fura-o <sic> sd fie a dracului si" <text tdiat la legat>.
F. 85 V. I Sa 8d stie cd am scris eu, Matei Vlddescul, pe acest Otasnic rumdnesc, da multe trebi, in zilele luminatului i preaindltatului domnului nostru

a toatd Tara Rumdneascd Io Gligori Ghica voivod. Si cind am scris aici


eram voinic dd. 15 ani, cu zisa dumnealui neicdi loniti. Matei VIddescu.
Martie 29, 1752".
II: Insemndri de stare civild din anul 1753.
III: Incercdri de condei.
F. 12 V. Aceastd carte ce sa numeste Otesinic o am gdsit-o in cartile Orintesti, stricatd, fiind scrisd de neste rudenii de ale noastre. Si am adeogat
si acest cuvint al ec<selentei sale> d<umnealui> deplin <imputernicitul>
Pavel Dimitrie Kiselev si am legat-o. Sa nu sd ispiteasca nimeni a o fura,
cci va da seama. 1833, ghenarie. Gheorghie protopop, notarie protopop".
F. 16, 23: Incercdri de condei.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile si initialele slut scrise cu rosu. Frontispicii In penitd la f. 24 v, 35 v, 49 v s.a. Initiale ornate la f. 62 , 66, 93 s.a.
Viniete in penita la f. 43, 47, 57 V s.a. Peceti inelare in run la f. 208" 209.
Cumparat de la anticarul Iulius Pach, la 15 febr. 1930.
4983 Sec. XX (inceput); 159 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 159 F. 1
159); 23 x 14,5 cm.
<loan Slavici, Lumea prin care am trecut>. Cf. loan Slavici Opere. Sub ingri-

jirea unui .colectiv. Vol. IX. Memorialistica, Varia. Edit. Minerva. Bucuresti, 1978, p. 179-288, 921.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romne de rev. Convorbiri
literare, la 13 mai 1930.
4984 1781 (f. 1) ; 127 f.; paginatie veche cu cifre arabe, cu greseli: 2-245 v (f. 5
127 v) 17,5 x 11 cm.
F. 1: ( Teologie polemica>. Osteneald de aur. Samuil Ravi al judeilor dascalului,

vddind i mustrind rdtdcirea judeilor. Jntii adecd din ardpeascd in latineascd

tdlmdcindu-se limbd, iard acum din cea latineascd tdlmdctndu-se limbd in cea
de okste adecd a elinilor greceascd limbd, data afard cu cheltuiala preacinstitului
chir .Nicolae Scurtul in Lixiia <sic> Saxoniei, tipografia lui Preid Kolif, 1769'
lard acum s-au scris prin mine, smerit, Theo() Deinifan. 1781. La Iasi a fost

tiparita o editie romneasca in anul 1771. Cf. Bibl. Rorn. Veche II, p. 197
200, nr. 378.
Insemndri: F. 123 ": Aceastea <sic> s-au scris la anul 1781, aprilie 2".
F. 16 V 23: Si aceasta iaste din cartile popii Iacov din Lepindea (lingd
Tirnaveni>, scrisil insu de mina sa. Aceasta am scris eu ,. mai sus numitu
popa Iacov, ca sil fie la toti pruncii miei. A<nul> 1805, 4 martie".
F. 1-14: lnsemnare fard importantd, cu caracter religios.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele, cifrele si insemndrile marginate slut scrise cu rosu. Frontispicii in penita la f. 1 si 5. Initiale ornate la
f. 2, 39, 112 s.a. Vinieta in penita la f. 123 . Cumparat de la G. Noveanu,
la 8 aug. 1966. Fost ms. 6098.
4986

Sec. XX (1936-1938); 115 f.; 20 x 12,5 cm.


<N. Iorga, Istoria Bucurepilor>. Intre f. 67-68, si 73-74 textul prezinta
discontinuitate, lipsind trei, respectiv o fill.
Manuscrisul a fost publigat sub titlul de mai sus la Bucuresti, Imprimeriile
Statului, 1939.
Textul cu cerneala neagra. Cumplrat de la C. Ungureanu, la 17 iun. 1968.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romtineti


4986 1832 (f.

177

1); 54 f.; 23 x 18 cm.

F. 1: <Neofit Cavsocalivitul>, Infruntarea jidovilor asupra legii si a obiceaiurilor lor, cu dovediri din Sfinta i dumnezeiasca Scripturd, alit din cea veche,
cit i din cea noao, acum intilu intr-acestasi chip tipdritd in zilele prealuminatului i preaindltatului domnului nostru Alexandra Constandin Moruz voevod,
tntru a doao domnie a mdririi sale in Moldavia, cu blagoslovenia i cu toatd
ehieltuiala preaosfiniii sale chiriu, chir Iacov, mitropolit a toatd Moldavia,
In Iasi, la annii de la Hristos 1808, feurarie 8. S-au tipdrit de ieromonahul
chir Macarie, duhovnic sfintei Mitropoliei si de Gherasim, ierodiacon, tipografi. Prescrisd din cuvint In cuvint din sus numila carte prin preacinstitul
domn protoprezviter al Caransebesului Ioann Thomici i de la preacinstirea sa
prin mine, fiind in coala clericeascd in Verse!, la anii de la Hristos 1832, In
luna lui martie in 31 de zile. Gheorghie Dimitrievici, preot. Cf. Bibl. Rom.
Veche II, p. 446 447, nr. 662.
Insemndri: F. 54 V: Nestiinta i prostiia acolo lacueste, in omul care nu
bucuros cdrti ceteste. Verset, 17 martie, annu 1832. Gheorghie Dimitrievici,
diacon".

Textul este sells cu cerneald rAddcinie. Cumparat de la Zoe Torneanu, la


21 iul. 1969.
4987 Sec. XIX (mijloc); 35 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversh; 31 x 20 cm.
<Alexandru Odobescu, Trad. fragmentare din Homer Si Virgiliu>. Mentiondm: Iliada de Omer. Cintul 1-iu (f. 2-12); Odisea lui Omer. Cintul tntliu.
Paris. Maiuseptemvrie 1852 (f. 14-25V); Georgicele de Virgil. Cintul inttiu.
Inceput la Paris, mai 1852 (f. 26 35). Cf. Alexandru Odobescu, Opere I.
Scrieri din anii 1848-1860... Bucuresti, Editura Academiei R.S. Romania,
unde este publicatd Odisea (p. 145-153). Pentru Iliada i pentru Georgice

sd se vadd Traducerile lui Al. Odobescu din clasici (1847-1851). Cu o prefat

de Em. C. Grigorescu. Bucuresti, 1930.


F. 12 V-13 albe.
insemnari: F. 1, de mina lui I. Bianu: Autografe Al. I. Odobescu.
Cumphrate 17 iunie 1930 (500 lei). lliada de Omer. Chihli 1-iu, 21 pagine.
Odisea lui Omer. Cintul Intiiu, 22 pagine. Georgicele de Virgil. Cintul tntliu,
19 pagine (inceput la Paris, mai 1852)".
Textul cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la Em.C. Grigoras, la 17 iun. 1930.
4988 Sec. XVIII (sfirsit); 8 F.; 31 x 21 cm.
<Istoria lui Erotocrit cu Aretusa>. Text fragmentar, fard 1nceput i sfirsit.
Textul cu cameald neagrd. Titluri i initiale cu rosu. lnitiale ornate la f. 2 v,
3, 6 s.a. Ms. are suprafete goale, in vederea ilustrdrii. CumpArat de la A. Foi-

soreanu, la 4 mai 1962.


4989 Sec. XIX (cca 1861 1862); 16 f. + f. 1 si 2 bis; paginatie veche cu cifre
arabe: 1 31 (f. 1-15); 24,5 x 19 cm.
<Alexandru Odobescu>, Episcopia de Arges. Studiu arheologic i istorie.
Textul, cu cerneald neagrd, este scris in alfabet de tranzitie.
Cumparat de la Al. Tzigara-Samurcas, la 15 dec. 1966.
4990 Sec. XIX (cca 1849); 42 f.; 21,5 x 17,5 cm.

<Istoria naturei. Introducere ci elemente de fiziologie>. Caet al lui loan Cotovu,

fost elev la Academia Mihdileand din Iasi. Insemndri: F. 1: De la loan


Cotovu din Hirsova, distr. Constantia".
Textul, cu cerneald neagrd, este scris In alfabet de tranzitie.
Ddruit Academiei Romdne de Vasile I. Cotovu, institutor pensionar din
Hirsova, la 9 ia.n. 1931.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

176

4991

Sec. XIX (mijloc) 31 f.; 21,5 x 17,5 cm.


<Elemente de algeb, 7. Caet al lui Ioan Cotovu, fost elev la Academia Mihdi-

leand din Iasi.


Inemnari: F. 3:
F. 1: De la Ioan

ian Cotovu".

tovu din H1rsova, distr. Constantia".


Textul, cu cerneala leagra, este scris in alfabet de tranzitie.
Ddruit Academiei omane de Vasile I. Cotovu, institutor pensiomar din

4992

llirsova, la 9 ian. 931.


Sec. XIX (cca 1821 -1825); 8 f.; 40,5 x 12 cm.

<Miscelaneu de ver; ri romdnesti fi grecesti>. Mentionani: <In zadar fac sild

mie Sd te uit cd t rn iubit (f. 1)>; <Pietrilor si voi simliti 1 Cd-n stare sint
(f. 1)); <S ;eata dragii vine I Din arc intins in mine (f. 1)>; <Cine
1

sd

zice cd arnortul nu supune inimi tari (f. 1

; <Ah, ce minut fericit 1 Cele ce


me-u invrednicit (f. 1 v)>; <Fie rdul cit de mare 1 Sd supune la rdbdare (f. 2)> ;
<Un dobitoc 1 Cind are foc (f. 2 ")>; <Al obrazului suspinuri... (lecturd incertd,
f. 2
; <Auz lumea zicind moarte 1 Eu strig viie, c-o voesc (f. 2 ")>; <lntre
vii nu mai trdesc I Dintre morti ma socotesc (f. 3)>; <Ce potop mare si greu 1

A'necat sufletu mieu (f. 3)> ; <Da me-ai da ori ce noroace I Jar cu vii ca sd
trdesc... (f. 3 )>;.<Sd-i spui drept mortii I A mai trdi nu-mi place (f. 3 V)> ;
<Sd zic rdmii sdndloasd I Inima nu md prea lasd (f. 3 V)>; <De mult dor,
dureri, m-aprinz I Pieptul mieu, cuptoriu nestins (f. 4)> ; <Numai chipul cel
frumos 1 Ce-i din fire drdgdstos (f. 4)>. Filele 5-8 V cuprind versuri in lb.
greacd.

Insemnari: F. 4 V: I Acest caLastili cu stihuri este al mien, celui mai jos

iscalit si am scris cu pand cla gaina i cu mina ddtarina; ctici mina va putrezi,

iard slova in veci sS va pomeni. I proci. 1825, ghenar 15. Melisanu" <lee-

tura numelui incerta, fiind anulat>. II Acest catastih este scris dupa
catahlul lui Theodorachl Greceanu, tutungiu".

III: Socoteli diverse.


F. 6 v-7 V: I Epistolar.
II: Socoteli diverse si incercari de condei.
Textul cu cerneala neagra. Provenienta necunoscuta.

1859 (f. 5 V) ; 6 f.; 35,5 x 21,5 cm.


<Ms. Proclamatiei lui Cuza Vodd cdtre romdnii din Tara Romdneascd, cu
multumiri pentru atitudinea uvula inaintea actului investiturii>. Proclamalia
este datatd: Bucuresti, 12 oct. 1859 si este semnata de domnitor 9i
de V. Alecsandri, ca ministru de externe.
La f. 3, o adresa, nesemnatd, catre Ion Ghica, presedinte al Consiliului de
ministri i ministru de interne, cu rugdmintea de a dispune tiparirea proclamatiei si difuzarea ei.
Insemnari: F. 1: Anul 1859. Secretariatul Statului, masa 1-iu. Dossier pentru
proclamatia care romdnii din Tara Romaneascd, pentru patriotica lor purtare".
Textul cu cerneala neagrd. Daruit Academiei Romane de N. Iorga, la 12
iun. 1931.
4994 Sec. XIX (cca 1858); 6 f.; 33 x 20 cm.
F. 1: Deputatul i Alegdtoriul, sau Fericirea Tarilor Romdne <piesd> intr-un
act p-un tablou, compusd de G. Nicolau. Reprezentatd pe scena Teatrului Na4993

tional din Brilad. 1858, dechembrie 16.

Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Titlul este scris
cu creionul. Dn arh. N. Iorga, intratd in col. Bibliotecii Academiei Rom'ane
in anul 1956.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti


4996

177

Sec. XIX (sfirsit); 606 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x
17 cm.
<Dr. D. Brindzd, Curs de botanicei>. Morfologia generale" externei, sau morfologia extern?" a corpului.

4996

Textul cu cerneald neagrd i albastrd. Provenienta necunoscutd.


Sec. XIX (sfirsit); 457 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x
17 cm.

<Dr. D. Brindz, Curs de botanicei. Morfologia general(' interne").


1 i corecturi cucerneald albastrd. Provenienta
necunoscutd
Sec. XIX (sfirsit); 280 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;

Textul cu cernealdneagra
4997

21 x 17 cm.

(Dr. D. Brindz5, Curs de botanicei)..Morfologia generale" interne" a corpului


(urmare).
Textul cu cerneald neagr i albastrd. Provenienta necunoscutd.
4998 Sec. XIX (sfirsit); 546 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;

21 x 17 cm.

<Dr. D. BrIndzd, Curs de botanic& Morfologia generale'. intern& Structura


reideicinii ,si a tulpinii>.

Textul cu cerneald neagra i albastrd. Provenienta necunoscut


Sec. XIX (sfirsit); 448 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 )4
17 cm. .
.

4999

<Dr. D. Brindzil, Curs de botanicei>. Fiziologia generald a corpului.


Textul cu cerneald neagril i albastrd. Provenienta necunoscutd.
6000

Sec. XIX (sfirit); 408 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x
17 cm.
<Dr. D. Brindzd, Curs de botanicd. Fiziologie general& Dezvoltarea rasei; dezvoltarea plantei: a ?.eideicinii, a tulpinii, a frunzei, a florii>.

Textul cu cerneald albastra i neagrd. Provenienta necunoscutd.


5001 Sec. XIX (sfirsit); 312 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x

17 cm.
F. 1 : <Dr. D. Brindzd>, Flora Bomeiniei. Desplirtiimintul I. Fanerogame. Plante
cu flori, reproducindu-se prin seminte, cuprinzind un embrion cu unul sau mai
multe cotiledoane. Subdespartelmintul I. Angiosperme. <Curs de botanicei>.

Textul cu cerneald neagra i albastrd. Provenienta necunoscutd.


6002 Sec. XIX (sfirsit); 144 f.; numerotatie veche cu cifre- arabe, diversd; 21 x

14 cm.
<Dr. D. Brindzd, Curs de botanic& Parietale si Dialipetale).
Textul cu cerneald neagril. Provenienta necunoscutd.
6008 Sec. XIX (sfirsit); 176 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x
14 cm.
<Dr. D. BrIndz, Curs de botanic& Dialipetale : Polygalyne, Caryophyline,
Guttiferale, Malvale>.
5004

Textul cu cerneala neagrd. Provenienta necunoscutd.


Sec. XIX (sfirsit); 245 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x
14 cm.
<Dr. D. Brindzd, Curs de botanicei, Dialipetale, Disciflore: Geraniale, Olacele,.
Celastrale, Sapindale>.

Textul cu cerneald neagrd. Provenienta necunoscutd.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

178

5005

Sec. XIX (sfirsit); 198 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x

14 cm.
<Dr. D. Brindei, Curs de botanicd. Dialipetale, Calciflore, Leguminoase, .Rosale>.
5006

Textul cu cerneald neagret Provenienta necunoscutei.


Sec. XIX (sfirsit); 249 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x
14 cm.
<Dr. D. 13rindzti, Curs de botanic& Plante Dialipetale caliciflore : Myrtale,
Passiflorale, Ficoidale, Umbelale>.

5007

Textul cu cerneald neagrd. Provenienta necunoscutd.


Sec. XIX (cca 1894) ; 163 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, divers6;

21 x 14 cm.

<Dr. D. Brindzil, Curs de botanic& Gamopetale : Infere, Rubiale, Asterale,


Campanale>.
.5008

Textul cu cerneald neagrd. Provenienta necunoscUtil.


Sec. XIX (sfirsit); 140 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x

14 cm.
<Dr. D. Brindzd, Curs de botanic& Gamopetale hypogyne: Heteromeree, Ericele

Primulale, Ebenale>.
Textul cu cerneald neagra. Provenienta necunoscutil.
.5009

Sec. XIX (sfirsit); 178 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, divers; 21 x
14 cm.
<Dr. D. BrindzA. Curs de botanic& Gentianele, Polemoniale>.

Textul cu cerneald neagril. Provenienta necunoscutd.


Sec. XIX (sfirsit); 153 f.; numerotatle veche cu cifre arabe diversd; 21 x
14 cm.
<Dr. D. Brinda Curs de botanicd. Bicarpelate. Personale, Lamiale>.
Textul en cerneald neagrd. Provenienta necunoscutd.
.5011 Sec. XIX (sfirsit); 191 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, divers; 21 x
14 cm.
<Dr. D. Brinda Curs de botanicd. Monochlamydee Apetale, Curvembriee,
Multiovalate aquatice, terestre, Micrembryee>.
Textul cu cerneald neagrei. Provenienta necunoscutd.
.5012 Sec. XIX (sfirsit); 266 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x
.5010

14 cm.

<Dr. D. BrInda Curs de botanic& Apetale. Daphnale, Achlarnydosporee,


Unisexuate>.

.5013

Textul cu cerneald neagrd. Provenienta necunoscutd.


Sec XIX (sfirsit); 182 f.; numerotalie veche cu cifre arabe, diversa; 21 X
14 cm.
<Dr. D. Brinda Curs de botanic& Caracterele generale ale clasei Monocotiledonatelor; Perigyne, Hypogine>.

Textul cu cerneald neagrd. Provenienta necunoscutd.


.5014 Sec. XIX (sfirsit); 158 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 21 x

14 cm.
<Dr. D. Brindid, Curs de botanicii. Monocotiledonate : Calyeine, Nudiflore,
Apocarpe, Glumacee>.

.5015

Textul cu cernea1A neagrd. Provenienta necunoscutd.


Sec. XIX (sfirsit); 162 f.; numerntatie veche cu cifre arabe diversd; 21 x
14 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rom5nesti

179-

<Dr. D. Brindza, Curs de botanic& Caracterele generale ale Gyinnospertnelor.


Gnetacee, Conifere, Cycadee>.
5016

Textul cu cerneala neagra. Provenienta necunoscuta.


Sec. XIX (sfirsit) ; 253 f.; numerotalle veche cu cifre arabe, diversa; 21 x
14 cm.
<Dr. D. Brindzd. Curs de botanic& Criptogame vasculare: Lycopodinee,

Equisetinee, Filicinee>.

Textul cu cerneald neagra. Provenienta necunoscuta.


Sec. XIX (sfirsit) ; 83 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa ; 21 x
14 cm.
<Dr. D. Brindza. Curs de botanic& Muscinee>.
Textul cu cerneald neagra. Provenienta necunoscuta.
5018 Sec. XIX (sfirsit) ; 296 1.; numerota!ie veche cu cifre arabe, divers ; 21 x
14 cm.
5017

<Dr. D. RciiTtlza. Curs de botanic& Thallophite. Alge: Cyanophycee, Chloro


phycee, Pheophycee, Floridee>.

Textul cu cerneala neagrd i albastra. Provenienta necunoscuta.


Sec. XIX (cca 1890); 208 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa;
21 x 14 cm.
<Dr. D. Brindza. Curs de botanicd. Clasa Ciupercelor. Ascomycete. Licheni.
Textul cu cerneala neagra.- Provenienta necunoscuta.
5020 Sec. XIX (sfirsit); 250 f.; 34 x 21 cm.
5019

F. 1: Ranunculaceele Florei Romdniei de Dr. D. Brindzil.


Textul cu cerneala neagra i creion. Provenienta necunoscuta.

5021

Sec. XIX (sfirsit); 103 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, divers; 17 x
10 cm.

<Dr. D. Brinda., Flora Sleinicului. Clasificare a plantelor. Note diverse cu


caracter bibliografic>.
Textul cu cerneala neagr
5022

i creion. Provenienta necunoscuta.


Sec. XVIII (mijloc) ; 233 f.; 14,5 x 9 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1

193" <Letopiseful cantacuzinesc>. Istoriia Tarii Romdnevi de cind


au desccilecat pravoslavnicii cregini. Lipseste sfIrsitul. Textul se opreste la
anul 1688. Cf. I. Craciun si A. I1ie, .Repertoriul..., p. 156.
2. F. 194-207'; <Radu Grecianu, Istoria domniei lui Constantin coda
Brincoveanu>. Text fragm. Ibidem, p. 175.
3. F. 208 212: <Legendei privitoare la Adam>.
4. F. 213"-224", 233"; <Molitve &rugciuni cdtrd Dumnezeu fi catra too

5. F. 225-232'; <Apocalipsul Maicii Domnului>.


6. F. 233: <Versuri religioase>.
Insemndri: F. 124"; Eu Florea Doniie". Pare a fi copistul ms.

F. 2-5: Aceasta <iaste a lui> Dumitru sin Dumitru Braciasi din Faleag,
Tirgul Ciucului, in tuna lui". Textul, scris cu creionul, a fost descifrat cu
aproximatie.

F. 109"-110: Cine au scris in cartia aciasta n-au pus cuvintele bine, ci


rau".
Textul cu cerneala neagra. Titlurilesi initialele sint icrise cu rosu. Frontispicii
colorate la f. 76, 96, 122 s.a. Initiate ornate la f. 69, 110", 181' s.a. Viniet .
in penitl la f. 57, 68, 207' s.a. Legatura veche In piele se pastreaza sub lega
tura moderna. Provenienta necunoscuta.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

180

,5023

Sec. XVII (mijloc); 400 f., minus f. 107, omisa la numerotat ; 20,5 x 15 Cm

<Miscelaneu religios>.

1. F. 1-31", 98-201", 227-392" <Cazanii ci Omilii>.


F. 74"-75, 161-165, 188, 326" 333, 368-371", 393-394" albe.
2. F. 32 97", 202 226":<Viefi de sfinli : V ialasi petrecerea sfiniei Paraschiva,

de Eftimie, patriarhul Tirnovei (f. 32"-45); V iafa si pdtimirile sfintului si marelui mucenic Dimitrie (f. 46

69") ; V iatasi povestea minunilor sfintului. N icolae,

arhiepiscopul de la Mira Lichiei (f. 70-97")7: V ialasi pdtimirile maicii noastre


Maria Eghipteanca, de Sofronie, patriarhul I erusalimului (f. 202 226").

3. F. 98: <Lista patriarhilor de la Adam pi nd la Tara, twill lui Avraam>.


4. F. 395 399": <Tipic. Maxim CalugArul, Cum trebuie sei se sdvirseascd
botezul>. Textul in lb. slava.
Isemnari: F. 400": Eu Cristea sin protopopul Staicu. Vleat 7191 < 16E2>,
intru tot cinstit si de milostivul Dumnezau darui1".
Coperta I intearioara.: Eu Antonie, ca sa sa stiia cS am scris Intr-aceastil
svinta carte. Meseta aprilie <lectura lunii incerta>, dni 19, vleat 7175" <=
1667>.

F. 187v: Siiaslovesi ispisah az, Grigorie ot razlicinih cniol Hristovih" Aceste cuvinte le-am scris eu Grigorie, din diferite carp ale lui Hristos>. Nu este
ropistul manuscrisului.
Textul cu cerneala neagrti i radacinie. Frontispieiu in penita la f. 227. Legatura veche in scoarte de lemn i piele. Peceti in fum ale Bisericii sfintului
Nicolae din cheii Brasovului la f. 1,165" si 397", atesta ca a apartinut bibl.
acestei biserici, de unde a fost donat Academiei Romane.
.5024 Sec. XVIII (inceput) ; 100 f.; numerotalie veche cu cifre arabe: 1-96

(f. 1-93); 21,5 x 16 cm.

<Miscelaneu religios>.
1. F . I liminare: <Rugdciune>.

2. F. 1 45": <Psaltirea impdratului i proorocului David>. Texte fragm.


F. 46 alba.

F. 47 84: <Cintdri bisericesti. Pripelele praznicelor>. Textul In lb. slava.


4. F. 84-100: <Canoane si rugiiciuni. La rnaslu (f. 84 93"). Canon in sfinta
i marea zi a Pastilor (f. 94-97", 100). Molitva salciei En Dumineca Florilor
if. 98 99")>. Intre f. 98"-99 textul prezinta discontinuilate, lipsind file.
Insemnari: F. 100: I" Scris-am en Stoica ot Brasov. Vleat 1716".

II Scris-am eu Ion Simlion".

Textul cii cerneal neagra. Tillurile, iniialele si indicatiunile tipiconale sint


serise cu rosu. Frontispieii In penita la f. 1 si 84. Initiate ornate la f. 2, 58",
62" s.a. Viniete si desene in penita la f. 35", 45", 50 s.a. Legatura veche In
piele se pastreaza sub legiltura moderna. Pecetea in fum de la f. 1 atesta ca
ms. a filcut parte-din bibl. Bisericii sf. Nicolae din cIieii Brasovului, de unde
a fost daruit Academiei Romne.
.5025 See. XVII (sfirsitk 223 f.; 29.5 x 19,5 cm.
<Parimiar. Cuprinde parimiile Triodului, ale Penticostarului, ale Mineelor>.
La f. 218"-222": Paraclisul Maicii Domnului.
F. 217"-218: albe.

insemnari: F. 222": ...<indescifrabil> ot Brasov".


Doamne, milostive, adu-ti aminte de mine pacatosul, robul tau.
<i ndescifrabil>.

Coperta 1 interioarit f. 223", Coperta a II-a interioara: tncercari de

vondei.

Textul cu cerneala neagra. Titturile, initialele si unele trimiteri marginate


stilt serise cu rosu. Frontispicii In penita la f. 1,5 si 143. Initiate ornate la

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rom5ne#i

191

f. 112', 172, 176 .a. LegAtura artistica In scoarte de lemn i piele. Din bibl.
bisericii sf. Nicolae din Schell Brasovului, de unde a fost daruit Academie
Rom ne.

5026

1694 (f. 283"); 283 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu greseli: 1

(f. 1-283) ; 32 x 21 cm.

275.

F. 1: Penticostarion, sau Slujbd de cincidzeci de zile, de pre limbd slovdneascd,


cu agiutorul lui Dumnedzdu s-au scos pre limbd rumeneascd.

Insemnri: F. 283": Iubitilor Intru Hristos frati i cinstiti parinti, carii veti
citi aceasta svinta carte ce sa chieama Penticostar, i aflindu coves vreo
lunecare din milinire firii norului sau din uimire minii, sau dintr-a mlnii,
pentru Dumnedzau rugam pre dumneavoastra cu Intelepciunea blindetelor
sa Indreptati. Iar pre mine, carele au ustenit intr-acest lucru de am scris
si am si tilcuit aceasta carte de lobos sufletului, s ma ertati si sa ma blagosloviti, sa nu ma blestemati ; ca i dumneavastra sa va spodobiti ertdrii si
blagoslovenii de la Dumnedzau, a toate tiitoriul. Ca n-au scris mina cereasca,

Ingereasca, ce mina pacatoasd, grea, paminteasca. Si n-am dat odihna marginilor


mle, dup. cum zice proorocul: nedah son ocima moima i proci. Asa si eu dzioa

noapte cugetam, ca sa vklz marginea sfirituiui, ca si cela ce intra in apa

adinca si mare, sa o inoate; i deaca usteneste pururea si des, cauta marginii.


Asa si eu, mai mic si mai plecat intre robii lui Hristos, Alecsandru dascal,
am Inceput cu vrre Parintelui i cu agiutoriul Fiiului i cu sirguiala Duhului
Svint i vadzui i sfirsitul... Slava lui Dumnedzau, unul In Troit.a ldudat
pururea de toate dihaniile, acum si in vecii vcilor. Amin. Laus et glora etr
honor altissimi ex caello Dei, unus enitrix Redemptor et Spiritus Sanctus.
Amen. De la zidire lumii an<ul> 7203, iara de la Intrupare Domnului 1694.
Inceputu-s-au a scrie aceasta carte meseta martie i s-au sfirsit meseta

septemvrie 24 dni. Ego preceptor <sic> Alexandrus scripsit <sic> librum


istum. Anno Domini 1694 mense sep<temvrii> die 22". Urmeaza un text In
lb. croatS, de 3 rinduri, cu ultimele elemente privitoare la scriitor i timpul
copierii.

Textul , cu cerneal neagr, este scris In cea mai mare parte pe doud coloane.
Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sint sense cu rogu
Frontispiciu colorat la f. 1. Legatura veche In scoarta de lemn si piele. Pece-

tile In fum de la f. 1 si 252' atesta ca ms. a Mut parte din bibl. bisericii

sf. Nicolae din Scheii Brasovului, de unde a fost donat Academiei Romane.
6027 Sec. XVII (sfirsit) ; 293 f.; numerotatie veche cu cifre: chirilice, cu greseli

1-290 (f. 1-293); 33x 21 cm.

F. 1.: Triodionul, adecd Tripeasnetul, care tine tntru sine slujbd a sfintului

postului celui mare, sa. Incepe cu Dumnezeu de pre Umbel sloveneascd, pentru
tntelesul creftinilor, chiar pre limbd rumeniasca <tradus i scris de Alexandru
dascdlul. Cf. ms. 5026).

Insemnri: F. 66, 74", 82: Scurte fragm. din Triod, scrise de alte miini.

Textul, cu cerneald neagra, este scris In cea mai mare parte pe doud coloane.
Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sInt scrise cu rosu
Frontispiciu colorat la f. 1. Legatura veche in piele se pastreaza sub legltura
modern. Pecetile In fum de la f. 1 si 104 atesta ct ms. a facut parte din bibl.
bisericii sf. Nicolae din Scheii Brasovului, de unde a fost donat Academiei
Rom ne.
6028

Sec. XIX (mijloc) ; 27 f.; 23 x 18,5 cm.


(Miscelaneu de versuri satirice F.a.) Mentionam: <Mihai vodd cel vestital
La prddatu fi la rdpitu
1)>; <Find cind nu te iubeaml Unde ma culcam,
dormeam (f. 3)> ; <Ea mi-oi pune juramtnel Spre [co lui Domnu Sftnt (f. 4)> ;

www.dacoromanica.ro

ELAM. 4414-5920

182

<Sdracii streina lard' I Mu lt mr-ai fost fdrei dreptate (f. 4")>; Versul bdrbatului

4 al muerii (f. 6); <La ori ce fel dd-ntimplarel Mult aduce vdtdmare (f. 9")) ;
<Cunosc a me gresaldl Md simt cd-s vinovat (f. 18)); <Rdmii sdndtoasd scumpa
me iubitd (f. 19")); < Vorbia un biet olddica( bdtrin 4 fdrd fried (f. 22)); <Spunemi, o, credintd, pentru ce jdlestil Un flutur ce zboard, dacd-1 prdpddesti (f. 23));

<Cuculet, pustiuletI Or ce rele tu rnd-nveti (f. 24)); <Mande tale rn-au certat
ci rn-au legat (f. 25)); Versuri pitice pentru un pitic. Nasterea i botezu lui
Sutache (f. 27).

F. 10"-17 cuprind un Epistolar


F. 8 9, 20-21" albe.

Textele sint scrise cu cerneald neagrd, in alfabet chirilic si de tranzitie. Ms.


constituit din fragm disparate, unele provenind din arh. Artur Gorovei, altele
din arh. principelul C. Basarab-Brincoveanu, altele cumpdrate de la Peire
Nistor, la 14 dec. 1964.
6029

Sec. XIX (cca 1840-1860) ; 25 f.; 36 x 22,5 cm.

<Versuri, mai ales satirice). Mentiondm: Un mic mernoar despre Limpid cel
vechi si timpul de falci a Tdrii Moldovei, supt domniia domnului Grigorie Ghica
voevod (I 1); Cintecul lui Duhamele (f. 3) ; Memoar de stegari si, cocardisti
(f. 4) ; la f. 50 transcriere modernd, cu greseli ; <.,54 el pci eolith sd chisel ; Peri,
pared nu mai fuse (f. 6)); <Brotdcelul si- broasca (f. 8)); Phicerea poetului
(f. 10); Cintecul tiranilor (f. 10"); <Dizbrdcatd de siintire,I I notind in zburddciuni (f. 12)); <Scurtd mi-au foss fericirel
placu invrdjitoriu (i. 12));
<Dragosti in tini nu poate sd fiel Amar di oricini s-ar incred tii (f. 12"));
Mdcesul si florile (f. 13); <Pe cel deal, pe cel colnicITrece o pruned s-on voinic
(f. 17)) <Pe tine, o dusmane, om de nimical Tiran al poporului, o, tu _loan
Ghica (5. 19)); Nifon, cu mila lui Dumnezeu, cu gcilbenasii ce am numdrat,
eu arhiepiscop 1ci mitropolit scelerat, cdlugdr mare, episcopa al Ungro-Romciniei

4 al curvdsdriei (f. 20) ; <0, domnule propicel Dd jocul dd popice (f. 22));

<Epigramd teatrald cu prospectul de mat susl Dedicat unei persoane in stena


ce s-au ecspus. In cinci acte. Versuri licentioase (1. 23)). F. 25 cuprinde

proverbe.

Textele sint scrise cu cerneald neagra, In alfabet chirilic si de tranzitie. Ms.

constituit din fragm. disparate, unele provenind din arh. Artur Gorovei,
altele din arh. principelui C. Basarab-Brincoveanu, altele cumpdrate de la

Z030

-5031

I. Mazilescu, la 31 dec. 1963.


Sec. XIX (cca 1816-1825) ; 34 f.; 31,5 x 22 cm.
F. 1: Lucrare Congresului de la V iena. Textul tralatului.
Textul cu cerneald neagrd. Ms. provine din desmembrarea textului cu aceastd
cotd. (f. 181-214).
Sec. XIX (mijloc) ; 45 f. ; 24,5 x 19 cm.
<Miscelaneu de versuri). Mentiondm: <Prin-amoriului dulceatdI Am trait eu
fericit (f.
; Gindire (f. 3") ; <I atd ceasul cel cumplitl Trist a razletirii vine
(f. 4)); Aducere aminte (1. 5) <Firii tuturor vestirel Cu a sa impodobire
(f. 5")); <Ah, a me crudd soardl :Prin rdtdciri md poartd (f. 7)); <La o inimd
crucial Acum pdtrundeti (f. 8)); <Culegind Amoriu, odatdd Trandafiri in gradina

(f. 9)); Veniamina, In acrostih (f. 11) ; Catinca, in acrostih (f. 12'); Maria,

in acrostih (13") ; <Dineoard, noaptia, miiazdl, Cind tot omul, peste tot (f.14));

<Vreme dispdrlireillatd cd au sosit (f. 16)); < Trei minute pentru mine Cind
lipsasti, ingerul meu (f. 16") ; <ln zddar alerg pdmintul,I In zeidar ma ostinesc
(f. 18)); <0, fiintd pre frumoasa,I Delicatd, gratioasd (f. 21)); I. Cuciuran,
Dispartirea (f. 21"), Scumpule (f. 22); Slugerul C. Botescu, Enigma (f. 23);
Tigara (f. 24); <Tu te plingi, Eleno, neincetat de mine (f. 25)); Tovardsii
.(f. 26) ; <Gr. Alexandrescu), Ucigasul fard voe (f. 26") ; Sburdtorul; nu al lui

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfine0i

183

Eliade (f. 28); Continuatie de la meditatie (f. 30); lancu (f. 30") ; Armiisariul
(f. 32); Trii panduri (f. 32") ; Doina ferecirei (f. 34); <Pasere galbind in cioct
Rau mi-ai cintat de noroc (f. 35)); <Rdtdcindu-sei un bursae nu-si getsi groapd
de piine (f. 36)); Versu de bucurie i de multdmire la inoirea privileghiilor
Moldavviei i Valahiei, rdscumpdrate prin tractatul inchiiat intre Rosiia si

Turciia in Andriianopol,la 2 septemvrie 1829. Inc.: Cit era mahina lumii


Intoarsd cu capu in gios (f. 37); him cintat la ocasia distribuirei premiilor
pentru anul scolar 1864-65 de elevii Gimnasiului Sf, Sava (1. 40); Amoriul
En cirnpii (f. 41); Rapid de coheir. Inc.: Opt dramuri de auzitelUci dramuri
de vdzute (f. 42); Polcovnicul (f. .44); <0 bundtate nevinovaull Purtind in viata
ce pdmintiascd (1. 45)).

F. 19-20, 29 albe.

Insemndri: F. 1: Capete de stihuri. Anul 1842, noemvrie 15 zile.


Acesta este al meu".
F. 21: Drezda, ienuar in 24/12, 1845. I. Cuciuran".
F. 35v: I Georgie Paulovici, ascultdtoriul anul al II-le teologie i alumnul
Seminariei din Cernduti. 1851".

II Arune Pumnul C<esaro> c<rdiesc> profesoriu de limba i literatura romdna.

in Cernduti, Ulita *coalei".


Textele sint scrise de mai multe miini, cu cerneald neagrd, In alfabet chirilic,
de tranzitie si latin. Ms. constituit dupd desmembrarea fostului miscelaneu
cu aceastd cotd. Provenienta necunoscutri.
6032 Sec. XVI (mijloc); 24 f.; 20 x 15,5 cm.
<Miscelaneu de literaturei religioasd>.

1. F. 1-14": <Legenda Duminicii. Epistolie a Domnului nostru lisus Hristos


ceizutei din cer la lerusalim>. Text alternativ,slavonesc i romdnesc.
2. F. 14"-20: Inveildtura intru cinstita i marea Dumineca Pastilor. Scrisd
e de sfintul Ioan Zlatoust <Omilie>.
3. F. 20"-24": <Inveiteiturei pentru sfinta Cuminecdturd>. Lipseste sfIrsituI.
Textul, cu cerneald neagrd este scris in semiunciald. Ms. cuprinde partea In
lb. romnd din codicele desmembrat ddruit Academiei Romdne de Artemie
Anderco din feud, Maramures, In anul 1921, din care partea in lb. slavond
constitue ms. slay 810, iar textele imprimate au fost trecute la carti romdnesti
vechi.

6083

Sec. XVIII (sfirsit); 14 f.; 14 x 20,5 cm. (format oblong).


F. 1": .Rinduiala sf. Liturghii, numai la Procomidie.
Insemndri: F. 14: $i s-au scris aceastd Leturghioard In lima liii iunie Ia
zece zile. i cine o va citi i gresdli va gasi, asa ma rogu, sirt le indrepteze si
pre mine, pacdtosul, sd ma erte. Amin".
F. 1 si 14v: Popa Panait, duhovnic".
Textul cu cerneald neagrd. Titlul, initialele i indicatiunile tipiconale stnt

scrise cu rosu. Desene In laviu cu simboluri liturgice la f. 1 si 4. LegAturd veche

in carton si cotor de piele. Cumparat de la Matei Cazacu, la 25 oct. 1967.


6034 Sec. XIX (cca 1810-1860); 38 f.; 40 x 25 cm.
<Miscelaneu>.

I. F. 1-5v : <Avestita, aripa Satanei>. Diverse variante.


2. F. 7-8: <Memoriu al unui boier moldovean, scdpdtat, &lire impilratul
.Rusiei>. Text Mil inceput, din jurul anului 1825. Semnatura a fost rupta.
3. F. 9-10': Doftoria universald a lui Morizon.
4. F. 11-12: <Cuvint rostit de un laic la innwrmintarea junei Ana Lastu>.
5. F. 13-17": <Cuvint rostit la inmormintarea spcitarului Mihail Cantacitzino,

ta 2 ian. 1857).

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

184

6. F. 21-22v ; Plingerea Tarii Romdnesti <dupd 1830, adresatd Rusiei>.


7. F. 23r-v: <Cintdri bisericesti>. Ectenie pentru -cerire.
8. F. 25v-29: <Rinduiala hirotoniei. Cuprinde: .Rinduiala la facerea cetefului
(1. 25v); Rinduiala la hirotonia ipodiaconului (f. 26); Rinduiala la hirotonia
diaconului (1. 26v); Rinduiala la hirotonia preotului f. 27"); Rinduiala la
facerea duhovnicului (f. 29)).

9. F. 33-37: Nota ci s-au dat la 10 aprilie 1824 eurd Inalta Poartd de ex-

<elenfa sa> ambasadorul Marii Bretanii <Stangfort, pentru scoaterea armatelor


turcestf din Tara Romdneascol si Moldova>.
F. 4, 18 20", 24, 29v-32v albe.

insemnAri: F. 2v: I 1838, iulie 6. Aceasta am scris-o eu, popa Sandu ot

VilsaneMi" <jud. Arges>.

II AflatA in pristrarea si posesia mea. Gh. Radu Ioni5. Comuna VilsAnestiArges. 30 decembrie 1915".
F. 6v: Incereri de condei.
F. 33; Vilmacirea din gazeta nemtascrl Algemaine <sic> Nr. 160, 161, 162,
163, 164 din anul 1824".
F. 381- v: Socoteli gospod5rti.
Textul, cu cerneal neagrd, este sells de mai multe miini In alfabet chirilic,
de tranzitie si latin. Unele titluri, initiate i indicatiuni tipiconale stnt scrise
cu rou. Frontispiciu stingaci in penip la 1.2 si artistice la f. 27", 28" si 29.

Initiate ornate la f. 25v, 26".si 29. Desen stingaci in penitAl la 1.3. Ms. constituit

din fragrn. recuperate, mai ales, din fondul de doe. istorice, intrate in col.
Bibliotecii Academiei aproximativ intre anii 1920-1969.
XIX (mijloc); 32 1.; 24,5 x 19,5 cm.
5031 Sec, XVIII (incepul)
<Miscelanen>.

1. F. 1-4v: Rinduiala ce sd face la locul sau la casa ce este supdratd de farmece sau de niscareva descintece.

2. F. 5-6": <Pomelnic fragm. al unui schit nenumit. Printre pornenifi:

Iordache Crefulescu, eel agd, Radu Fiantt, Macarie V intileanul>.


3. F. 7-10v: V iafa preacuviosului pdrintelui nostru xenofontie f i a soil lui
Marii s-a lui Ion -a lui Arcadie, fii celor nurnifi mai sus. Lipseste sfirsitul.
4. F. 11: <Descoperirea celor 12 Vineri marl>. Text fragm, Lira Inceput.
5. F. 16 17" <Legenda sfintului Sisoe>. Lipseste sfirsitul.
6. F. 18-21: <Cuvint rostit la inmormintarea Olimbiadei Galin>.
7. F. 22-24v; <Cuvint patriotic> cdtre scolari <rostit in iunie 1853 de> Joan
Illiade.
8. F. 28 30": <Mdrturisirea credinfei, la Rinduiala botezului evreilor>.
Cind cineva din evrei vrea sei vie la crestindtate, aceste cuvinte, inaintea soborului,
sd le mdrturisascd.

F. 11" 15v, 25-27", 31 albe.


Insemnhri: F.4v: ,.1846, fevruarie 28. Ilristache dasclu. Mah <alaua> Oborul
Vechi."

F. 32: I La 1842, octomvrie 14, Intr-o mercuri, la 4 ceasuri dupd amiaza


a plecat m5ria sa vod5 Alexandru Dimitrie Ghica voevod, In urma ferrnanului Por.ii, dat la 1 a acestii luni, pentru departarea mdrii sale din domnie,
rlupd cererea i struirea Rusiei, cu care pomenitul domn nu era In relatiile
ce ia doria.
Tot intr-aceasta zi ae 14 octomvrie am plecat i eu dup maria sa, In cantelaria
cAruia slujam ca cap de mas5 la Brasov, unde s-a poprit mariia sa vro 15 zile.
Si de aci a pornit spre Viena i apoi la Dresda.
Dup. citirea fermanului adus de Safet efendi turcu, caimacanii: banul
Gheorghie Filipescu, vornicu Teodor VdcArescu si vornicu Mihail Corneseu,

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rom5nesti

185

deterd porunci ca sl se adune Opstiasca Adunare estraordinard, spre a alege


pe domnu. Si la 20 dechemvrie acelas an s-a ales logofdtul credintli Gheorghie
Bibescu, cdruia venindu-i intarirea de la PoarLd la 12 fevruarie 1843 s-a stivirsit parada de intronare. Gr. Gradisteanu".
II La 1847, martie 23, in zioa de Paste, la 11 si 1/2 ceasuri Inainte de amiazi,
aprinzindu-se casa Zinc5i Druganeschii din Ulita Francezd, dintr-o slobozire
de pistol a fiului sdu, in mai putin de un ceas, fiind vint tare, s-a intins cel mai

grozav incendiu, Inca pind seara la 10 trecute s-au mistuit 1800 case, 12 biserici
si 15 oameni s-au perdut viata. Au ars in directia vintului Mahalelele: Covaci,
Curtea Veche, Marchitanii, Cojocarii, Bogasierii cu 13dra4iia, Sfintu Gheorghe

Nou i Vechiu, Stelea, Udricanii, Lucacii, Ceausu Radu, Sfintu Stefan; si a


mers focul pind la Vitan si in vii, afard, de au ars aracii. Pagubd in zidiri
rnarfd se Irma peste o sutd milioane lei".
Textul, cu cerneald neagrd este scris de mai multe miini, in alfabet chirilic,
de tranzitie si latin. Titlul de la f. 28 este scris cu rosu. Frontispiciu in penitd,
deteriorat, la f. 28. Ms. constituit din fragm. recuperate, mai ales, din fondul
de doe. istorice, intrate in col Bibliotecii Academiei aproximativ intre anii
1903

5036

1960.

Sec. XX (cca 1915 1930) ; 65 f.; 34 x 21 cm.


<Nicolae Nartea, Fabule si balade; Cintece populare adunate de V asile Popescu
din comuna Boroaia, jud. Suceava>. Fabulele i baladele lui Nicolae Nartea
ocupd f. 1 20. Mentiondm titlurile: I ntroducere (f. 1); Cotoiul cdlugdrului
(f. 1); Crep, pleznesc (f. 2) ; Pisoiul ci duldul (f. 3) ; Moartea (f. 3) ; Votul

(f. 4); Jidanul la gimnaz (f. 5); Jidanul (f. 6); Circimarul (1. 7); Ciobanu
impdrat (f. 8) ; Trandafir (f. 10); Peicurariul (f. 11); Actualitate (f. 14);

Hirtia (f. 14) ; Parcel, pore (f. 15) ; Porcii (f. 15); Leac de ofticd (f. 16) ; Capul
dracului (f. 17); Trei cersitori (f. 17); Cdstitoria (f. 18); Seracul (f. 19); V inu
(f. 20) ; Stuful (f. 20). Cintecele populare ocupd. f. 21-65. Mentiondna Litlurile: Nu stilt, Doamne, ce pdcat (f. 21) ; Am un porn in bdteiturd (f. 22) ; Numai
.cum m-oi ruga eu (f. 23); De jdle (f. 24); Tot oi plingis-oi
(f. 25); Frunzd
verde lozioard (f. 26) ; Foae verde rirnbrisor (f 27) ; La ce ni-am mai logodis
(f. 27); Despre noroc (f. 28) ; Mai bine moarte-ntr-un ceas (f. 28); BldstdPatu
m-amaica (f. 29) ; Doind kf. 30) ; Murgule, cellutu-rneu (f.30) ; S ni unim amindoi

(f. 31); Tinerete ce-am avut (f. 32); V aleu, ce fuduld esti! (f. 34); Cintecul pribeagului (f. 35); Cintecul recrutului) f. 37); De titi bdrbatu-urit f. 39); Se luptd

cu moartea farad (f. 39); De dragoste (f. 40); Blastrnul mindrii (E. 41); De

jale (f. 42) ; Crismdrita m-o chiemat (f. 44)4 Jalea mindrei s-amindrului (f. 45);
Recrutu (f. 46); Cintic de despdrtire (1. 47) ; Trdesc in lume cu jale (f. 48);
Despre prostie (f. 49, 51) ; Nila di la barbat (f. 50); Cintic fumeii uriti (f. 51)
Foae verde matostat (f. 52) ; Foaie verde trei masline (f. 53); Cintec din streini

(f. 54) ; Grija casei am luat (f. 55) ; Foae verde arsinicd (f. 56); Mindrultta
bistritana (f. 57); Dragil ni-i fain sarw'a (f. 57); Nu lega maicd lum.a (1. 58);
Cintic di bldstdm (f. 59); Md rugai pe la bogati (f. 60); Strigeituri la joc f. 61

65).

Textele sint scrise cu cerneald neagr. Ddruite Acad.,miei Romdne de Nicolae

Nartea din corn. Vale, jud. Sibiu, la 5 s.pt. 1930, respectiv de Vasile Gr.
Popescu din corn. Boroaia, jud. Suceava, in 1930.
5037 Sec. XVIII (mijloc); 19 f.; 13,5 x 10,5 cm.
<Miscelaneu).

1. F. 1-11": <Rinduiala ispovedaniei>. Text fragm, fdrd 1nceput i sfirsit


2. F. 12-19": <Ceaslov>. Text fragm. Cuprinde Rinduiala Vecerniei.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

186

Textul cu cerneald neagr. Unele titluri, initiate i indicatiuni tipiconale stnt


scrise cu rosu. Rinduiala ispovedaniei a fost legat la inceputul C.R.V. nr. 165
si a intrat in col. Bibliotecii In anul 1944. Provenienta necunoscutd.
6038

Sec. XIX (mijloc); 67 f.; 36 x 23,5 cm.


<Miscelaneu>.

1. F. 1-49v: <Regulamentul Organic al Moldovei). Text fragm. Cuprinde

cap. 2-5, 9.

F. 44, 50, 61-62', 65 albe.


2. F. 51 54": <Lisle de domni>. Insemndri di domnii Moldaviei cari au domnit
si la ci ani au fost si citi ani au domnit si citi luni, cum aratd in gios anurni,
di la domnu Dragos voivod ci au discdlicat in Tara Moldavii.
3. F. 55: <Satird>. Programa priimiri ambasadorilor Moldavii, Negre Si
Raleto, minitrii indltimei sale in intoarcere kr de la Constantinopoli. Eta,
30 <sic> fevruarie 1856.

4. F. 56: <Versuri,satirice la adresa lui V. Alecsandri>.


5. F. 57 58": Cuvintul la suire in scaunul Moldavvii a preaindltatului domnu
Mihail Grigoriu Sturza voevod, compus i rostit de arhimandritul Grigorie

Crupenschi in sava curtii la Esi, la anul 1834, iulie 1 zile a incoronatiei domnului Mihai Grigorie Sturza voevod.

6. F. 59 63": <Art. apdrute in Steaua Dundrii in decembrie 1855, cu privire

la optica diferitelor state apusene fagt de Tiirile Rometne>. Copii contemporane.


7. F. Eair-v : Urra. Tradus din ruseste. Versuri patriotice rusesti, din vremea
luptelor napoleoniene, dupd 1812.

8. F. 66 67": <Versuri patriotice>. Tara Unguriascd, auzind de multele

pdtimiri a Moldavviei, au venit sd o intrebe fi sd o cerceteze. Dialog in versuri.


Textele sint scrise cu cerneald neagrd. Ms. a fost constituit din f. disparate ale
fostului codice 5030, desmembrat.
6039

Sec. XIX (prima jumdtate) ; 58 f.; 25 x 20 cm.


<Miscelanett>.

1. F. 1-12: <Tragodia lui Lentor>. Lipseste sfirsitul.


2. F. 13-23: Capitul 1-iu din .Reglementul Organic a Printipatului Moldovei.
F. 23 -26v, 33"-37" albe.
3. F. 27-33: lntimpldrile din Moldova la 29 mantic 1848.
4. F. 38-52: Lucrare Congresului de la Viena. Textul tratatului. Lipseste

sfirsitul.
5. F. 53-54': Cuvint spus de rectorul scolilor duhovnicesti la ingroparea sotiei
pomescicului Stdmate Ecaterina, in 9 zile fevruarie. Anul 1835.

6. F. 55-56: Retetd de sopon prost. Scrisd la 2 febr. 1822.


7. F. 57-5$: Retetile pentru emoraghie. 1822 mart. La f. 58", un fragm. de
scrisoare, nesemnatd i nedatatd, a unui bolnav, ce se plinge de esecuri in
cdutarea sAndtAtii. Retetele par scrise de mina dr. Iordache Virnav.
Textele sint scrise de mai multe miini, cu cerneala neagrd.
Ms. a fost constituit din fragm. ale fostelor cote 5030 si 5031, des membrate
6040 Sec. XIX (inceput) ; 304 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-300 (1.4
303) ; 23 x 16 cm.
F. 4: Viiata a preacuviosilor pdrintilor nastri Varlaam i losaf, scrisd de preacuviosul pdrintele nostru loan Darnaschin, pentru folosul sufletesc ci tillmacitd
de pre limba slaveneascd pre timba rumcineascd de Udriste .Ndsturel.
Insemndri: F. 4: De obste a sf<intei> Mtn<ditiri> Cald<drusani>".
F. 1: I Aceast sfintd i dumnezeiascd carte iaste a sfintilor pdrintilor CSIdlrusani i asa sd sd petreacd cu bine. Amin".
II $i am scris eu, fratele Dimitrie, ot Caldorisani. 1816, avgust 15".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

187

III Meletie arhim<andrit> Cald<drusanir.


IV S'i am scris en, fratele Dumitru. Leat 1841, dechemvrie".

F. 304 :Am cetit si eu, smeritul si mai micul intre monahi, aceast sfictS
dumnezeiascd carte, a celor dintru sfinti pdrinti Varlaam si Iosaf. t844, septemvrie 14. Gherontie monahul". Coperta I interioard: Incercdri de condei
datate 12 iul. 1810.
Textul cu cerneald neagrd. Titlurile si initdalele sint scrise cu rosu. Frontispiciu
in penit la 1.4. 1ni.iaIe colorate la 1. 89v, 131v, 151v CC Viniete in penitd la

f. 171, 224 si 240v. Legaturd veche In piele. Ms. a facut parte din bibl. Ndsturel, al cdrei ex libris imprimat se arid lipit in interiorul primei coperti.

Cumparat de la P. V. Ndsturel, la 13 mai 1966. Fost ms. 6097.


5041 Sec. XIX (cca 1820-1861); 36 f. ; paginatie veche cu cifre arabe; 1
(1. 13-20); 29 x 22,5 cm.

15

<illiscelaneu>.

Mentiondm: A. Donici, Lupu i motanu (f. 1);


Calul ci magariul (f. 2). Amindoud sint autografe A. Donici i sint datate Ei

1. F. 1 20:< Versuri>.

15 aprilie 1842. Vaporul si Calul (f. 3); Mustele si albina (f. 3v) ; Dod vase
(1. 4v); Carul si oale (1. 4v). Par a fi, de asemeni, autografe Doniei, scrise in,
alfabet latin in anul 1861. <Oratii la nuntd (f. 7)> ; <Domnu i cu deputatii.
Invoiald au fdcutICa sd impartd banii fdrii, dupd cum lor le-au pldcut (1. 9));
<Glasul a unii guri dd josIScotind o rdsuflare (f. 9")> ; Dimitrie Balica, La
ruinele cetdfii Suceava (1. 13) ; Anul 1861 (f. 17); Unirii Prinfipatilor Rorndne.

Anul 18,59, ian. 6 (1. 19). Versurile sint inchinate lui V. Alecsandri printr-o
scrisoare (f. 10v-11), incheiatd: Al domniilor <sic> voastre servu Dimilrie
Balica. 1860, anul, luna decembrie 5 zile, or<asul> Chisindului".

F. 5v 6", 20v-21v albe.

2. F. 22-23: Teatrul din Iesi <Program>. Cu prin fnalta voe. Astdz miiercuri
In 2 1 ghenarie 1853, pentru cia de pe urmd data. Satird la adresa logofdtului

N. Canta sef al bandei de artisti plastografi".


3. F. 24-25: <Psaltichie>. Facerea psaltului Avesentie Rosculescu.
4. F. 26-29: <Rugdciuni>. Mdrturisirea pdcatelor inaintea duhovnicului.
Sint cloud variante.
5. F. 30-36: <Omilie>. Lipseste inceputul.

insemndri: F. 36: In 14 iulie 1833 o am scrisu-o eu, mai jos iscAlitul,


aceastd cazanie, neavindu-o satul san parohia mea Mititei <jud. Somes>
In cazanie tipdritd. Ioann Popp, paroh Mititeiului".
F. 1: Dod fabule hdrdzite iubitoriului de invdpturi si mult respectuitului
mie, pdrintelui arhimandrit Veniamin Rosset".
F. 3: Chiteva fabule preserise chip emabila dorintd a D-Iui Iancu Emanoil
Floreseu, drept suvenir din partea autorului lor A<lexandru> D(onici)".

F. 10: Suvenir pentru anul 1861, ianuarie in trii, in orasul Chisindului


Inchieat".

F. 12: La ruinele cetdtii Suceava. Versuri compusd In giunime me, a suptisedlitului, in anul 1821, iulie 15 zile, pe dialu numit Sint Ilie in Bocovina
cind eram in fugdrie acolo, din motiful Eteriei. Iar aice indreptatu i prescrisu
In anul 1860, luna iulie, or<asul> Chisindu, oblastu Bessarabiei. Dimitrie
Balica". Textele sint scrise cu cerneald neagril si rdddcinie, in alfabet chirilic,
de tranzitie i latin. La f. 10, 12v, 17 s.a. se afld desene in penita lucrate
de Dimitrie Balica.
Ms. constituit din fragm. desprinse din vechiul vol. 5041, desmembrat (1. 7
8,30 36), precum si din fragm. intrate In col. Academiei Romdne, pe diferite
cdi, Intre anii 1904-1968.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

188

4042

1888 (f. 1); 73 f. ; paginatie veche cu cifre chirilice: 1-144 (f. 2-73") ; 30 x
20 cm.
F. 1: .Rinduiala i slujba pentru cei ce s bintuesc de duhuri necurate traduset
din limba slavond la anul 1735. I ard acum s-au prescris intocma de pe manuscrisul tradus, pentru preasfintiia sa arhiereul ci vicariul sfintei Mitropolii
al Ungro-Valahiei D. D. Inochentie Ploesteanu, in zilele preaindltatului Fi
iubitoriului de Dumnezeu, intliului rege al Romdniei Carol 1-iu, pdstorind
scaunul sfintei Mitropolii preasfintitul mitropolit i primat al Romdniei
D. D. losif <Naniescu>. Prescrisd de ieromonahul Meletie Cristescu, in sfinta
Monastire Cernica, la anu de la Hristos 1888, septemvrie 1-iu.

Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet chirilic ce imita tiparul.

Titlul, colontitlurile, unele iniia1e si indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu.


Toate paginile sint incadraLe de chenare colorate. Initiale ornate la f. 13, 18,
31 s.a. Compozitie artistica, avind in mijloc o gravurd a Mintuitorului, colorata
cu creionul. Legaturd veche in carton si cotor de piele. Din bibl. mitropolitului
Partenie Clinceni. Trecut in col. Academiei Romne in anul 1921.
6043

1873 (f. 1); 50 f. ; pagina(ie veche cu cifre arabe: 1 95 (f. 2-49); 33 x

12,5 cm.
<Slujebnic arhieresc). Cuprinde: Dumnezeiasca Liturghie a celui Intru sfinti
pdrintelui nostru Joann Gurd de Aur (f. 2); Dumnezeiasca Liturghie a celui
intru sfinti pdrintelui nostru Vasilie cel Mare (f. 10); Otpusturile praznicilor

impdrdtesti, care sd zic la Vecernie, la Utrenie si la Liturghie, dupd a lor


rinduiald (1. 22) ; Rinduiala la cite!, ipodiacon i la diacon (f. 24); .Rinduiala

la hirotonia preotului (f. 27); Rinduiala hirotoniei episcopului (f. 29); .Rinduiala

la facerea arhimandritului (f. 35) ; Rinduiala la facerea arhidiaconului sau


a protodiaconului (f. 34); Rinduiala la facerea duhovnicului (f. 35); Rinduiala
ce se face la sfintirea antimiselor (f. 36); La sfintirea plinilor (f. 38) ; Molifta
colivei (f. 39); Rinduiala la blagoslovenia salciei (f. 40); Rugdciune pentru
ceia ce se pocdesc (f. 40') ; Rugaciune pentru ceia ce sint intru blestetnuri si

pre sine cu jurdmint s-au legat (f. 42); Molitfa dupd ispovedanie (f. 43); Blestemele Marelui Vasilie, adicd la toatd neputinta celor ce pdtirnesc (f. 43) ; Ritz-

duiala pogrebaniei mirenilor (f. 45); La rinduiala inmormintdrii pruncilor


(f. 48v). Insemnari: F. 1: Aceast sfint i dumnezeiascd Liturghie s-a
scris in zilele preasfintitului arhiepiscop i mitropolit al Ungro-Vlahiei M
primat al Rom Aniei D. D. Nifon, domn stdpinitor al Romdniei fiind fnaltimea

sa Carol I, la anul 1873, ianuarie 4, pentru presfintia sa parintele arhiereu


Ieronim, episrop Sevastis, actualul vicariu al sfintei Mitropolii al UngroVlahiei din Bucure.5ti. Anul 1873, ianuarie 4, de smeritul Intre preoti
G. Ioannescu, preot efemeriu la B(iserica> Zlatari".
F. 33: Anul 1872, dechembre 16. Preotu G. loanescu".
Textul cu cerneald neagra, este scris In alfabet chirilic ce imit tiparul. Titlurile sint, de obicei, colorate. Iniiale colorate la f. 3, 6, 15 s.a. Indicatiunile tipiconale sint scrise cu cerneald purpurie. Legaturd artistica. In piele.
Din bibl. mitropolitului Partenie-Clinceni. Trecut in col. Academiei Romdne
In anul 1921.6044 Sec. XIX (prima jumatate); 143 f.; 33,5 x 20,5 cm.
F. 1: Istorie bisericeascd a romdnilor lucratd de Petru Maior.
Copie dupd cartea cu acest titlu tiparita la Buda In 1813. Cf. Bibl. Rom.
Veche III, p. 78-81, nr. 828.
Insemndri: Fila I liminard: Aflat In biblioteca mitropolitului Partenie
<Clinceni>. Aprilie 1921".
Textul cu cerneald neagra. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecto

In col. Academie/ Romne In anul 1921.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rorniine0i


5045

189

Sec. XIX (mijloc) ; 165 f.; 35,5 x 21,5 rm.


(Arhimandritul Sofronie Barbovschii, Omilii alcatuite, cele mai multe, pe
tema morlii>. Unele dintre ele au fost rostite fiind domnul de tap. (f. 99 si
137). La f. 135: Cuvint la nunta cuconului Nicolachi Roznovanu. La f. 163:
Cuvint rostit de arhimandritul Sofronie Barbovschi, ierodidascalul, la ungerea
domnului Grigori Ghica, in Besrica Sfintului Nicolai din Eei, la anul 1849
octovrie 2. La sfirsitul Cuvintului (f. 165), mentitinea: Cuvintul acesta s-au
dat atuncea in gazeta. Iata si critica gazetierilor din Gazeta Bocovinii n.r.33,
Cernauti, vineri 7 octovrie 1849..." si urmeaza relalarea respectiv5, copiata,

In care este amintit arhimandritul Sofronie Barbovschi.


Textul cu cerneala neagra. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut
In col. Academiei Romane in anti! 1921.
5046

Sec. XIX (inceput) ; 64 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1

62 (f. 3

64) ;

33,5 x 23,5 cm.


F. 3: A lui Iliodor Istorie ethiopiceascd <Cap. I V>.
Insemnari: F. 1: Les Ethiopiques ou Amours de Theagene et de Charicle
par Hliodore veque de Tricca en Thessalie. M.B. On sait qu'Hliodore

florissai t au temps de l'empereur Theodose et de ses fils, mais on ignore la date

de sa naissance et celle de sa mort".


Textul cu cerneala neagra. Tit Write, colontithirile si initialele stnt scrise cu
rosu. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut In col. Academiei
Romane In anul 1921.
5047 Sec. XVIII- 'cca 1769) ; 8 f.; 27 x 19 cm.
(Miscelaneu).

1. F. 1 6'": Capet din Pravda'. Pentru care zi a sdptclminii trebue sd sd


pdzascd muere ,st bdrbatul de amestecare trupiased <s.a.).
2. F. 7 8": <Poveste pentru rdderea lui Adam>. Text fragm.

Inserrmari: F. 1: Iulie 5, 1769".


F. 8": Incereari de condei.

Textul cu cerneala neagra. Din bibl. milropolitului Partenie Clinceni. Trecut


In col. Academiei Romane in anul 1921.
5048 Sec. XIX (cca 1868); 55 f.; 34 x 20,5 cm.
<Inventarul ceirtilor Mitropoliei Ungro-Vlalziei, cedate Seminarului Central
din Bucurefti in anul 1868>. La f.1 se eta un Proces verbal, datat 31 martie
1868, cu privire la inventariere.
Insemnari: F. 1: La facerea acestui Proces verbal au fost de
fata mai multi scolari ai Seminarului Central, adusi spre a ajuta
la inscrierea cartilor in inventariu. Printre acestia ma aflam i eu, avind
numele de Petru Stancu din Clinceni, pentru care am notat aci. 1902, februarie in 8 zile <ale> alegerei mele ca metropolit al Moldovei si Surevei.
Parthenie, metropolit Moldovei-Sucevei".
Textul, cu cerneala neagra, este scris de mai multe miini.
Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut in col. Academiei Romane
In anul 1921.
5049

Sec. XVIII (incepul); 119 f.; pagingie veche cu cifre chirilice, diversa ;
20 x 15,5 cm.
<Parimiar>. Text fragm. fSrS Inceput si sfirsit.
Insemnari: F. 117": Insemnari privitoare la istoria Noului Testament.
F. 118-14k Fragm. de Omilie cu numeroase elemente de Vechi Testament.
F. I liminitr7: I Aceasta sfinta carte, anume Parimiiariu. iaste al mieu
cumparat cu bani buni. Eu, logofatul Ion Ib4f5leanu". De aceiasi mina,
mai jos, 1nsemnari cu caracter parenetic. II in anul 1747, In luna lui avgust
In 6 zile (s-au nascut> copilul mieu Alixandru i l-a botezat In 16 zile ale

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

190

acestii luni, fiind In sat In Hundorf <sau Ibasfaldu, jud. Tirnava Micd>.
Eu logofiltul Matei Voileanul". De aceiasi mina: Si am scris eu Alixandru,
fiind In Jac <Jud. SALO. 1747".
F. 117: I Aicea s-au Insemnat pentru ca sd sS tie ca in anu11764 noemvrie

In 25 de zile am luat darn! preotiei. Si am scris eu popa Ion ot Jacul


Rumdnesc".

II Sa sS stie cind am dat popi Ion, juratului din Bahnia <lecturd incertd>,
6 zloti nemtesti si 2 dutce si 4 florinti unguresti si 6 totori".
III: Insemndri gospodaresti ale lui Matei Voileanu din anii 1748 si 1750.
IV Si am scris eu, cel mult pacatos, logofdtul Bucu ot Sdncanul fiind in
Vetca <jud. Odorhei>. Leat 1772".
Coperta a II-a interioard: lncercare de condei a lui Matei Voileanu din
7 noiembrie 1763.

F. I liminard.: Scris-am eu lonu Cornea, ca sd <sd> stie de cind am scris,


cindu amu fostu In Jacu, foate suparatu fiind i strdinu cd n-amu pre nime.
Martie In 30 zile 1771".
F. 10-13: Sa sd stie c acest Paramier iaste al lui Ion grdmAticul ot Boita
<jud. Sibiu>, cumparat pe bani buni, 15 costande. Si cine".
F. 66": fit anii de la Hristos 1760, In luna lui martie In 16 zile au rilposat
soru-me Paraschiva. Dumnezeu s o odihneascr.
F. 3"; Scris-am de am ispitit aceastd cerneald pardsita".
Textul cu cerneald neagrd. Titturile, initialele i indicatiunile tipiconale

slot scrise cu rosu.

Desene florale fn penitd la f. 39 si 68. Legaturd veche in piele. Cumparat de la

5 050

G. Noveanu, la 16 mart. 1966. Fost ms. 6094.


Sec. XIX (fnceput); 97 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 2 32 (f. 3
33) ; 27,5 x 18 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-63', 80-97": <Vieti de sfinti: Eufrosina (f. 2), Apolinaria (f.

8),

Eupraxia (f. 12), Theodora (f. 21), Xenia (f. 28), Alexie, Omul lui Dumnezeu
(f. 33), Gherasim de la Jordan (f. 43"), Gheorghe (f. 44"), Grigorie, papa Romei
(f. 45), Ecaterina (f. 46), Govdelae si Candoia (f. 57), Filiter (f. 61v), Maria
Eghipteanca (f. 80)>.
2. F. 64 79": <Minunile Maicii Domnului>. Text fragm.
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri, colontitluai si unele initiate sint serisecu rosu. Frontispiciu colorat laf.2. Legaturd modernd fn carton si cotor de

piele, avind imprimatd o inscriptie ce nu corespunde continutului.


Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut in col. Academiei Romdne
In anul 1921.
5051 Sec. XIX (Inceput); 14 f.; 23 x 16,5 cm.
<Slujebnic arhieresc>. Cuprinde: Chiemarea cea mare la scaonul milropoliei
sau a episcopiei (f. 2); Rinduiala ce sd face la hirotoniia de episcop (f. 3).

Insemndri: F. 1: I Din paraclisul de sus. 1825. Ioan".

II A sfintei Mitropolii Moldavii".

Textul cu cerneald neagra. Titlul de la f. 3, unele initiate si indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut In
col. Academiei Romdne In anul 1921.
6052 Sec. XIX (cca 183.;); 11 f.; 20,5 x 14,5 cm.
F. 1: Rugdciune inaintea icoaselor Domnului Nostra Iisug,fIristos, a sfintului

Isaac Sirul.
Insemndri: F. 14: 1835, septemvrie 25".
Textul cu cerneald neagrd. Frontispiciu fn penitd la f.1. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. trecut In col. Academiei Romdne In anul 1921.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romdneti


5053

Sec. XVIII (sfirsit); 224 f.; numerotaLie veche cu cifre chirilice:


(f. 1-185); 21,5 x 15,5 cm.

191

187

<Miscelaneu).
1. F. 1-10": Cazaniia sfintului pdrintelui nostru Efrem <Sirinul, sau Harapul>
la Preobrajeniia Domnului Dumnezeu i Mintuitoriului nostru Iisus Hrtstos.

2. F. 11-50": <Than Curd de Aur, arhiepiscopul Tarigradului, Omilii la


Busalii (f. 11-21), la Nasterea Domnului (f. 21" 32") ,si la Sfintul ,,Stefan
(f. 33-50").
3. F. 51-66: <Vieli de sfinti). In luna lui martie in 1, pomenirea sfintei
mucenitei Evdochii.

4. F. 66"-180, 186 209: <Antim Ivireanul, Didahii). a. G.

t.rempe1,

Dotal manuscrise necunoscute ale Didahiilor lui Antim Ivireanul, In Revista


de istorie i teorie literard, Tom, 29 (1980), nr. 1, p. 125 134 si extras.
5. F. 181 185": Cuvint de inveildturei la mort. Nu este Antim.

6. F. 210-224: Cuvint dintr-ale sfintului Vasilie cel <Mare) ceitrii sfinfii


40 de mucenici.
Insemnari: F. 171": Dimitrie Popovici". Cf. G. Strempel, Copieti..., p. 183.
Copistul mai sqmneaza la f. 32", 75, 78, 102", 123 si 131". F. 146, 166, 224"
s.a.: Aceasta carticich este cumparata de mine, N. FinLescu, i esLe tot a
mea".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile i iniia1eIe slut scrise cu
rosu. Frontispicii colorate si cu scene anirnaliere sau motive florale la f. 1,66",
102" s.a. Din bibl. mitropolitului ParLenie Clinceni. trecut in col. Academiei
Hornane in anul 1921.
5054

Sec. XVIII (mijloc); 130 f.; numerota(ie veche cu cifre chirilice: 1


(f.
130); 20 x 13.5 cm.

130

<31 iscelaneu).

1. F. 1 106": (Exaimeron). Sfintul al nostru pilrinte Epifanie Chipreaninul


scrie,dintiiu de facerea ceriului.si a peimintului, de mare si de toate cele ce petrec
intr-inscle, cum am zice de cele ceresti si de cele piimintesti i de cele dedesupt
cite film .Dumnezeu in sase zile <sr alte povestiri relative la Vechiul Testament>.

2. F. 107 111": Cuvint ales a lui Grigorie Bogoslav de cinstita cruce a lui
Hristos i de cele doao craci a celor doi tilhari < Lernnul crucii>.
3. F. 111" 113'; <Proorocirea Savilei>. Cuvint de preainteleapta Savila.

4. F. 114-117: <Sentinta lui Pilat). Preaineiltarea lui Pilat de rdstignitul


lui, I isus Ilristos.
5. F. 117'1-127: I ntrebtiri si rdspunsuri ale lui Grigore de Nazianz, Vasile
cel Mare si loan Gard de Aur despre darurile bisericesti s.a.).
6. F. 127-130": <Eshatologie). Jitiia a doasprezece vise. Insemnari: F. 130":
Lucru placut lui Dumnezeu mai mult decit alte bunataLi ne InvaLam din
dumnezeiasca scriptura aceasta. Numai sintem rugatori dumnlorvoastre,
cS precit am putut si am adeverit a intelegerii vorbii moldovenesti, pazind
cu amruntul unirea cuvintelor ; ci si noi fiind alunecaLi In gindul a multor
alunecari ne rugam dumnlorvoastre, gasind multe greseli, sa avem ertare
si Domnul sa va erte".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile si iniLialele sint scrise cu rosu. Frontispicii
In peniLa la f.1 i 101". Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. trecut In

5055

col. Academiei liomane In anul 1921.


1787 (f. 247),; 323 f. ; paginaLie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni: 1
(f. 59"-76"); 21 x 15 cm.
<Miscelaneu religios>.

35

1. F. 1-246: <Agapie Landos, Mintuirea pdcdtosilor, cartea a III-a, Minunile


Maicii Domnului>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

192

1
19 sint ocupate de un cuvint catre cetitor al copistului si de Pina.x..
Litre 1. 58" 59 textul prezinta discontinuitate, lipsind file.
2. F. 246" 247: <Sfintul loan Curd de Aur, Comentariu pe marginea psal.
mului 139>.
3. F. 247' 301": astoria Noului Testament, de la Nastere kind la Inciltare
cu unele referiri la losephus Flavius>.
4. F. 301' 323": <Cronograf>. lnceputul imprdiilor Rimului.
Texte fragm.
Insemnari: F. 247: I Aceasta carte iaste a mea, a lui Ananie Ungureanul,

F.

sepisel al lui Stefanovici. Am scrisu eu cu multa osteneahl si sa nu indrazneasca

cineva a o fura fard de *Urea a cui va fi, ca apoi va lila certare de la Maica

lui Dumnezeu Sfirsitul sfintelor minuni. Amin. Aprier 21, 1787", CL G. Strempel
CopiVi
p. 259-260.

II Scrisil de Ananiia Ungureanul Ia anul 1787, aprilie 21. D. Teisanu".


F. 13": ... Iarit cfi veti ceti tam aceasta carte si va yeti folosi cu ajutoriul
si cu darn! lui Dumnezeu, rugati-va pentru mine, pacatosul, ca sa cistig
mintuire j sa savirsescu calea strainatatii mete cu 'Duna pocainta, ca sa dobindescu vecinica fericire, intru care toti sii ne aflam partasi in lisus lIristos,
Domnul nostru, caruia sa cuvine toata slava, cinstea i inchinaciunea cu
`Fatal si cu Duhul, in vci. Amin".
F. 301" 304: Aceste isLorii de ale imparatlloru romaniloru slut traduse
din Hronograful sfir4itului mitropolitu Dorotheiu alu Monemvasii, ce este
tiparitu greceste in Venetiia la anul 1786. Daru sa vede aid l oarecare adaosa
Hifi in is torii. PoaLe fi ca le va fi adunat da pa la alti ist6rici. Insa sa vaduscrise de un Anania Ungureanul la anul 1787, aprilie 21. Si amu insemnatu
si eu aicea, ca sa sa sLie ca aceasta carte astazi este a mea, suptiscalitul
D. Teisanu <nume sters>. P1oieti, 1-iu avgust 1874". Insemnarea este in
alfabee de tranzitie.
F. 323": I 1816, mart 1-ma. Bucuresti. La aceasta vreme, ducindu-ma din
Bucuresti la Moldova am daruit aceasta sfinta carte, ce cuprinde eu minunile
Maicii lui Dumnezeu, nepotilor miei, anume Costandin si Gheorghe, ca sa le
fie de pornenire sa ma cunoasca cit voiu avea viiata i dupa moarte sa ma
pomeneasca. i Dumnezeu sa le fie de ajutor i sa aiba parte de stapinire,
cinstita viiaA, pentru ca sA le daruiasca milostivul Dumnezeu ca un parinte.
Gheorghie Ioanovici, lad" lectura numelui incerta>. II ... Aceasta carte sa
chivernisesti... mina streina sa sd prapadeascd.. .totdeauna de mingiiere".
Ms. este rupt. III 1874, mai 30. Aceasta carte am cumparat-o de la Gheorghe
Sirbu, barbatu cucoanii Tinchii, stapIna-mea, a lui raposatu Costandin Brasoveanu".
F. 35": I Casele noastre le-am cumparatu in anu 1855, In luna lui avgustu,

peste drum de popa... <text Mat la legat>. Eu, Ecaterina Brasovanca".

II Aceastil slova este a raposati cocoani Tinchi <a> raposatului Costandin


I3rasoveanu <text taiat la legat>. Valea Gardului <sic Bradului?, Prahova>
21 septemvrie 1886".
F. 239'1-240, 240v: Insemnari neintersante ale lui D. Teisanu.
Textul cu cerneald neagra. Titlurile, colontitlurile si initialele sint scrise cu
rosu. Frontispiciu in penipla f. 13" .Desene in penita la f. 25, 231 si 247.
Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut in col. .Academiei
Romane in anul 1921
4056 Sec. XIX (cca. 1864-1865); 47 f.; numerotalle veche cu cifre arabe: 1-45.
(f. 3 47); 20,5 x 16,5 cm.
F. 1: Acte istorice scrise de Dr. <Barbu> Constantinescu pe dui era student
In Lipsca. Sint insemnari in lb. rom Ana, greaca i germana cu privire la istoria
politica si bisericeascd a romanilor. Mentionam in mod special: Manuscriptul

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti


lui Cldndu (f. 3"-20") ; Actul de catherisire a lui Antim I vireanul (f. 44

F. 35 43v albe.

193

47).

Textul cu cerneala neagr. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut


In col. Academiei Romne in anul 1921.
5057 Sec. XIX (cca. 1867 1868) ; 41 f.; 20,5 x 16,5 cm.
F. 1: Omilectica de ierodiaconul Ghenadie Endceanu., profesor la Seminarul
Central din Bucuresti, scrisd de scolarul Petru Stancu din Clinceni in anul
scolar 1867-8.
Textul cu cernealA neagiq. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut
in col. Academiei Romne in anul 1921.
5058 Sec. XIX (cca 1862); 68 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversd; 20,5 x
16,5 cm.
<Miscelaneu de cursuri seminariale>.
1. F. 2-21: (Teologie pastorali*. Manual coprinzdtor de datoriile preofilor.
2. F. 21v-68v: <Teologie dogmatica>. Ardtarelin scurt a dumnezeestilor dogme,
sau Teologiea docmaticd <sic>.

Insemnari. F. 21: Finit 1862, iulie 28. Costache Florea".

F. 68v: Sfirsit i lui Dumnezeu slayS. Costache Florescu". Mai semneaLS:


Costache Florea, la f. 2, 29v, 30, 36" s.a.

F. 1: Manual de Theologia pastorala i dogmaticS de Ilie Benescu, profesor


la Seminarul Mitropoliei din Bucuresti. 1860 <sic>. Manuscris de Costache
Florea".
Textul cu cerneala neagrit Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut
In col. Academiei Romne in anul 1921.
5059 Sec. XIX (cca. 1864); 39 f.; 20 x 16,5 cm.
F. 1: Retorica de Gheorghe lonescu, profesor la Seminarul Central din Bucuresti,
1864, decopiata de scolarul Petru Stancu. Clinceni, din Seminarul Central.
Textul cu cernea15. n6agrd. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut

in col. Academiei Romne in anul 1921.


5060

Sec. XIX (18.67) ; 24 f.; 25,5 x 19 cm.


F. 1: Dialectele si sintaxa limbei prellenice dupd prelegerile profesorului Ilie

Benescu, de scolarul Petru Stancu din Clinceni, din Seminarul Central din
Bucuresti Classa VI-1867.
insemnari: F. 24v: Elevul Petre Stancu din Clinceni. Ducuresti, iunie 2,
1867".

Textul cu cernealS neagrA. Din NIA. mitropolitului Partenie Clinceni Trecut


In col. Academiei Romne in anul 1921.
5061 Sec. XIX (cca 1860 1868); 50 f.; 27 x 20,5 cm.
F. 1: Syntasse latind de D. Niceforu. Bucuresti. <Scrisd de> Constantinescu
Christu.

Textul cu cernealS neagra. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut


In col. Academiei flnomne in anul 1921.
5062

Sec. XIX (cca 1866-1867); 99 f.; 21 x 16 cm.

F. 1: lstoria bisericeascd de Dr. B<arbu> Constantinescu, profesor la Seminarul


Central din Bucuresti, scrisd de scolarul Petru Stancu din Clinceni. 1866 7.

Cuprinde doar perioada de inceput, ping in sec. V.


insemnri: F. 72v, 83v, 84" sa.t Diacon P. Stancu".
Textul cu cernea15. neagrd. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecu t
In col. Academiei Romdne In anul 1921.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

194

5063

Sec. XIX (cca 1866 1867); 1:J0 f.; 21 x 16 cm.


F. 1: .1 ntroducliune in cdrfile Vechiului Testament de Dr. N. Nitulescu, profesor la Seminarul Central din Bucuresti. S-a scris de scolarul Petru Stancu

din Clinceni, in 1866-7.

F. 116 130 cuprind Introduc-rea in Evanghelia de la Matei.


F. 1" 3, 40 44" albe.
Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut
in col. Academiei Romdne In anul 1921.
5064 Sec. XIX (1881 1882); 138 1.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2 151

(f. 1-138); 19 x 15,5 cm.

F.1: Stilistica de D-soara (V.> Alexandrescu, predatei In Asilul Elena Doamna,


scrisei de Ecaterina loanovici, devenitd, Doamna B. Constantinescu. Bucuresti,
1881

2.

F. 131 138 albe.


tnsemndri: F. 138": Acest caet nu merotat con)ine 151 adicd una sutd cincizeci

foi. D-ra Institutoare V. Alexandrescu". La f. 85" semnAtura lui Alexandru


Davilla, la 5 martie 1882.
Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut
in col. Academiei Romdne in anul 1921.
5065 Sec. XIX (cca 1880 1882); 45 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 42
(f. 2 45) ; 19,5 x 16 cm.

<Versuri si cugetdri, ceea mai mare parte /Writ' titlu, in lb. romdnd, francezei i
germand, copiate de eleve de la Asilul Elena Doamna>. Printre ele citeva fabule

de La Fontaine, cloud. poezii de Goethe, poezia Decguctul, de II. Grandea


(f. 36" 37") i Mihnea si Baba de D. Bolintineanu f. 41 45).
tnsemndri: F.3" si 5 semnilturi ale lui Alexai dru Davilla.
Textul este seris cu cerneald neagrd i creion. Din bibl. mitropolitului Partenie
Clinceni i trecut In col. Academiei Itomdne in anul 1921.
5066 Sec. XIX (1871); 6 f.; 20,5 x 16,5 cm.
(Basme. Jon Hopi>.
Insemndri; F.1 si 6: Petre Apostolescu. 1871, februarie 2. Bucuresti."
Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut
in col. Academiei Romdne in anti! 1921.
5067 Sec. XIX (1875 1876); 19 f.; 21 x 17 cm.
<D. Georgieseu, seminarist si invdfdtor. Omilii compuse si pronunfate tn biserica

Sf. Dimitrie dirt comuna Vornicenii, plasa Bascu, jud. Dorohoi>.


F. 7 8", 11"-12, 15 16" albe.

Textul cu cerneald albastrd si neagrd. Din bibl. mitropolitului Partenie


Clinceni. Trecut in col. Academiei Rorndne In anul 1921.

5068

Sec. XX (lnceput); 20 f.; 26 x 18,5 cm.


Coperta I exterioard: Adunare de poesii ale diferifilor autori necunoscufi,
copiate dupd manuscrise cu creonul de I.P.S. Dr. Parthenie S. Clinceni,
mttropolit Moldovei. Bucuresti 1908.

Textul cu cerneald neagrd. Din bibl. mitropolitutui Partenie Clinceni. Trecut


in col. Academiei Romane in anul 1921.
5069

See. XIX (cca 1867); 6 1.; 25,5 x 19 cm.

F. 1 2: Ierodot Halicarnasianu. capie capitole traduse din Clio, dupd prelegerile profesorului Ilie Benescu. Clasa VI.1867. Seminarul Central din Bucuresti,
Romania, de seminaristul Petru S(tancu> din Clinceni.
Textul cu cerneald neagr. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut

In col. Academiei Romdne in anul 1921.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romitnesti


5070

Sec. XIX (cca 1835

195

1845) ; 60 f.+f. 54 bis; numerotatie veche cu cifre chi

rilice: 2-64 (f. 3-60); 23 x 17 cm.

F. 2r-v: (Rinduiala calugaririi>. Intru slava a unuia in Troitd shiva Dumnezeu,

cu blagosloveniia preaosfintitului si preamilostivului nostru stapin chtrto


chirio Veniamin, arhiepiscop i mitropolit Moldaviei, prin punerea la cale
si oserdiia preacuviosiei sale chir Silvestru, arhimandrit si stare; al sfintelor
Mndstiri Neamtului i Secului, s-au tipdrit cartea aceasta tntru care sei cuprinde cel mic fi cel mare ingeresc chip, la inceput rasoforul si la sftrsit seise

cuvinte inedlittoare pentru viiata monahiceascii, in sfinta Mndstire Nearrolui,

intru a sa tipografie, in anul rnintuirii 1815, aprilie 30. Copie chip cartea
tipArita la Neamt in anul 1815. Cf. Bibl. Rom. Veche III, p. 116, nr. 872.
Sint subliniate: Rinduiala la facerea rasoforului (f.
Invatatura pentru
;

cel ce va sd priimeascd chipul monahicesc (f. 7); Urmarea chtpulut celui mic

(f. 10'); Urmarea marelui i ingerescului chip (f. 27) ; Nume (monahale> dupre
alfavita (1. 54').

Insernnari: F. 60: Ghelasie ierodiacon Crebata au sgris".


F. 7-12: Aceastil cArticic5. a Glafiriei sh<imonahiei> Holban si este afero
siLd sfintului Schit al Almasu<lui>, jud. Neamt, spre al ei vecinica pomeniri.
1842".

F. 13-18: Aceastd carte este dreaptml a me, mai nainte, iscAlit i ste

dS-

ruitS de sf<intia) sa maica Glafira. starita den Schitul Almasu, s re vctinica


ei pomenire, cit voi fi in viata. Anul 1875 avgust 15. Teodorit ieroinonah".
Insemnarea, cu caractere chirilice.
Textul, cu cernealS neagra, imita. tiparul. Titlurile, colontitlurile, initialele
31 indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii in peni(1 la f. 2,
7, 10 s.a. Initiale ornate la f. 15, 23, 47 v s.a. Viniete in penitll la f. 26 si
60. Legatura veche in piele. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni, Trecut
in col. Academiei Romane in anul 1921.
5071 Sec. XIX (m.ijloc); 10 f.; 21 x 17 cm.
<Psaltichie> .Polieleu ce sd cinta la sdrbdtorile Nascatoarei Dumnezeu si pururea Fecioarei Mariei.
Textul cu cerneala neagra. Titlul. initialele si indicaliunile fill1711 ale sint
scrise cu rosu. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut in col. Aca
demiei Romane in anul 1921.
5072 Sec. XIX (sfirsit); 42 f.
f. 22 si 41 bis; 34 x 21 cm.
F. 1: Descintece adunate de Sim. FL Marian. Mention5m: De. cintrc de uirna
(f. 2); De serpe (f. 3); De nejit (f. 3 "); De helge (f. 4); De puschea I. 4 ");
De pecingene (f. 5); De spOriet (f. 5 ") ; De orbalt (f. 6 v); De nevastuicci sau
helge (f. 7 '1); De friguri (1. 8 "); De, rosuri (f. 9); Desopirlatta 1. 10 v) ; De
spdriat (f. 11); De pociturd (f. 11 '); De orbalt si durere de cap 1. 12); De
uimd (f. 12 "); De gilci (f. 17); De serpe (f. 18 ; Descintec de diocht f. 19);
De ,serpe (f. 21) ; De obrintit (1. 21 ; De besicd (f. 21) ; Descintec pentru vaci

cd le stria' cineva (f. 21 ") ; V rdjile ce le fac fetele la Sf. V astle st la Boboteazd
(f. 22 bis); De junghiuri (f. 22 bis "); De orbalt (f. 22 bis") ; Descintee do samcd
sau rdul copiilor (f. 23) ; Descintec de serpe (f. 23) ; De besicti (f. 23 V ; De diochtu
(f. 23 "); De pociturd (f. 23 "); De potcd (f. 24); De serpe (f. 25 ; De gilt': 1. 25);
De orbalz (f. 25); De samcd (f. 25 v); De besicd (f. 25 v); De pocitura (f. 25 v);
De albatd (f. 26) ; De rujd (f. 27); De besicd (f. 27 ; De rof tufa (f. 28); Descintec
pentru potcd (I% 29) ;De spdriet (f. 31 ; De gilcd (f. 31 ") ; De soparlatta f. 31 v ;
Descintec de dragoste (f. 33); <De deochi (f. 36)); De spdriat I. 39 ; Cu fapt
(f. 40) ; De desficut (f. 40) ; Descintec de junghiu (f. 41) ; Descintec de New
pe ursitd (f. 41 "); De serpe (f. 42) ; De helgie (f. 42) ; De spdriat f. 42) ; De
obrintit (f. 42 v).
www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

196

F. 13

16
38 albe.
Textele sint serise cu cerneala ncagra i creion. Cumparat de la prof. Mihail
Cariusu, gincrele lui Sim. Fl. Marian, la 5 apr. 1967. Fost ms. 6110.
5073 1906 (f. 35); 35 f. 21 x 16,5 cm.
<Arhimandrilal Iuliu Scriban, Memoriu despre recunostinfd. Izvorul i definitiunea ei. Impdrlirea ei di pa diferitele raporturi ale vigil. Concluziune>.
Manuscrisul, adresat miLropolitului Moldovei Partenie Clinceni, este precedat de o scrisoare si o carte de vizitd a lui Iuliu Scriban, ca superior al capelei
din 13aden-I3aden, din 20 octombrie 1906.
Insernnari: F. 35: Arhimandritul Iuliu Scriban. Baden Baden, 7/20 octombrie 1906".
Textul en cerneala neagra. Din bibl. mitropolitului Partenie Clinceni. Trecut
In col. Academiei Romane In anul 1921.
5074 1853 1854 (1. 199, 130); 199 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversa:
22 x 17,5 cm.

<Manual de Gebgrafie al lui Ene Borcea (Stroescu) de la Seminarul din Buzdu>.


Cuprinde: Geografie biblica (f. 3 44 "); Geografie ciila (politica, f. 51-130,
151-159 "); Geografie fizica, sau fireascd (f. 134-150 V); Geografia maternatied < Geografie fizicd i elemente de astronomic (f. 160 199)>.
F. 1 V 2, 45 47 V , 131 132 V albe.

insemndri: F. 1: Aceasta carte de studiu a fost a bunicului rneu, pr. Ene


protonotaru, la cursul Seminarului din Buzau, in 1954. Pr. Const. Popescu.
Racovita-Rimnicu Sarat. 1937)".
F'. 1 v: Aceasta Geografie este a mea, Ene Borcea, satul Domnita dud.
Rimnicu-Sarat>. Am inceput la dinsa 1854, martie 26".
F. 44 V. Sfirsit i lui Dumnezeu adorare, a geogralli sacre. Scrisa de Ene

Stroescu, 1854".
II Dimitriu preot Nicolae am iscalit ani, spre tinere de minte, lui Ene Stroe
din sat Domnit.a".

F. 48: Dela bunicul meu, pr. Ene Stroia, protonotarie, zis Borcea. Carte
de studiu din Seminar, in anul 1853. Pr. Cost. Popescu. Racovita-R. Sarat
1937".

F. 49: I
Geografie este a mea, celui mai jos iscalit. Si am scris cu
o mind de
',Aceasta
Prin; pentru ca mina va putrezi i strova va raminea. i cine

sa va ispiti s-o fure, sa fie afurisit de toti sfintii 40 de mucenici si sa fie analLima cu tot nearnu lui. 1853, septemvrie 18. Ene Stroescu".
II S-a intimplat cut remur, la anul 1853, septemvrie 22, la zece ceasuri din
ri. Pentru aceasLa s-au insemnat spre stiint. Iar la 23 au venit i muscali
in Seminar si ne-au scos afara, intr-alte odili, jos".
F. 130 ": 1854, martie 9,1a sfintii 40 de mucenici a fost zdpada. Si s-a insem-

nat spre stiinta".

F. 130: Sfirsit acestor 5 contenente, 1854, ianuarie 2, de scris. Ene Stroescu.


Domnita. Martie 11, de Inval.atu".
F. 199: Sitrit i liii Dumnezen slava.. 1853 martie 20. Aceastd giografie
este a lui Ene Stroescu din satul Domnita".
Textul cu cerneald neagra. Cumparat de la I. Moldovanu, la 24 dec. 1984.
5075 Sec. XX (cca 1910-1921); 190 T. 22 x 16,5 cm.
<Ion Pillat, Poezii>. Sint versuri din (iclurile: Amagiri, Gradina intre ziduri,
Pe Arges in sus. Mentionam litlitrile: <Coprinde inserarea de carbune (f. 2)> ;
Ceasul prielnic (f. 3) ; Roata morii (f. 4); Pe clae (f. 5); Pescarul (f. 6); Balada
prwighetoarei (f. 9); Amurg (f. 11); Clopot (f. 12) ; In preajma noplei (f. 13);
Rodin (f. 15); Drum de
noapte (f. 16); Sapienfia (f. 17); Spre ghelari ( 18);
www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romnesti

197

Trandafirui (f. 19); I n strand (f. 20); I ubitei de departe (f. 21); Madonna mia
(f. 24); Naufragiatul (f. 28) ; Dai Nippon (f. 29); I azul (f. 30) ; Thule (f. 31);
Artemis (f. 33) ; Noapte pe stepd (f. 35) ; Ceilauza cdmilelor cEntd spre ziud
(f. 36) ; Cintecele cazaculut (f. 37) ; Dusmanii (f. 45) ; Turla (f. 48 ; In cetate
(f. 51); Casa amintirii (f. 53) ; Nocturnd (f. 55); Sonetele toamnei (f. 61 ;
Ultima nox (f. 69) ; Templum meum (f. 74) ; Basmire (f. 75) ; El ei f. 82);
Ea-lui (f. 83) ; (Izvorul amintirii se pierde ne-nceput (f. 85 > Cintecele mdrit
(f. 86) ; lnchinare (f. 126) ; Mormintul (f. 128) ; Virful dealuluj (f. 129 ; In
vie (f. 130); Castanul cel mare (f. 131); Spre Izvorani (f. 132); Padurea de
la V alea Mare (f. 133); La zdvoi (f. 134); Cucul din V alea Popii (1. 135);
I n parcul Golcstilor (1. 136); Biserica lui Horea (f. 137); Casa din deal (f. 138);
Capela (f. 139) ; Adio la Florica (f. 140) ; Asteptindu-i (f. 143) ; Dosoftetu Mi
tropolitul (f. 146); Ghenadie Cozianu/ (f. 149); Anton Pann (f. 155); Eliade,
Cirlova i Alexandrescu (f. 158); Donici (f. 162); Bolincineanu (f. 165) ; Muresianu (f. 168) ; Alecsandri (1. 171) ; Eminescu (1. 174) ; Grigorescu (f. 178);
Strdinul (f. 183) ; Florica (f. 184); Cdsuta din copac (f. 185); Cdmara de (mete
(f. 186); Ciresul (f. 187); Lumina, iarna (f. 188); Odaea bunicului (f. 189);
In lancet (f. 190).

F. 151 v-154 v, 175 v-177 v albe. Versurile au fost publicate, lii rnarea
lor majoritate, in vol. separate si apoi prinse In ed. de Definitive, de la Fundatia Regala pentru Literatiir i Arta, Bucuresti, 1944, vol. I si II. Cf. mai

ales: Ion Pillat, Poezii (1906-1918). lid. ingrjita, tabel cronologic, note,

tabele sinoptice i postfata de Cornelia Pillat. Studiu introductiv de Mircea


Anghelescu, Bucuresti, Editura Eminescu, 1983, p. 405-422.
Textele sintscrise cu cerneala. neagra. Ms. a fost daruit Academiei Rormine
de Ion Pillat, la 13 iun. 1930.
5076

Sec. XX (cca, 1920-1927); 317 f. + f. 5 bis; numerotatie veche cu cifre


arabe, diverd: 21 x 16,5 cm.
<Ion Pillat, Poezii>. Sint versuri din ciclurile: Limpezimi, Satul meu, Bise-

rica de 7.1.1tei data,. Mentionam titlurile: Noapte pe ldrm (text dactilo, 1. 3) ;


Limpezimi (f. 4)- Moara uitatd (f. 5); Pluta (f. 6); In pddure (f. 7); Inscripiti
pentru o fintind (text dactilo, f. 8): Inscriplie pentru nucul din vie (f. 9); Piersicul (f. 10); Proect de templu (f. 11); Hanul cu rEndunici (f. 12)- Casa cu
liliac (f. 14) ; Calusarii (f. 15) ; Amurg (f. 17) ; Sdlcii (f. 18) Ceasul albastru
(f. 19); Lumina, lunii (f. 20) ; Stele (f. 21); Cintec de leagan (f. 22); Cintec de
leagan (f. 23); Primdeard (f. 24); Dor (f. 25); Drum de seard (f. 26); Imagini
loan-ma (f. 27); Pasdrea toamnei (f. 28); Cismigiu de toamnd (f. 29); Vracul
(f. 30); Cintec de duet (Hugo von Hofmannsthal, F. 31); Ceruri strdine (f. 32);
Atice Sunium (f. 34) ; Hymet (f. 35) ; Dafni (f. 37) ; Suleimanie (f. 39) ;Eyub f .40)
Startle (Jean Moreas): Un bob de grin hrdneste (f. 43) ;
primdvdratic... (Text

tiparit, f. 44); Clad va veni iar toarnna... (text tiparit, f. 45)- GEndesc la zdri.
marine... (text tiparit f. 46); Spdrgind deodatd jalea... (f. 47) ;' In vremea tineretii (f. 48); Paris, ce mult Eli seaman... (f. 49) ; Mi-e gindul la sdtucul... (f. 50);
Bolti fragede de ramuri... (f. 51); Eterul li-e tovards... (f. 52); Pe cEmpul fdrd
margini... (f. 53); Mai singur ci pe ginduri... (f. 54); /nserare (f. 57); Interior (f. 58); Cdprioara de portelan (f. 59). Miniaturd persand (f. 60); Pestii
rosii (f. 61); Lalele (f. 62); Clestar (f. 63) Icoana cu busuioc (f. 64) Somn
carat (1. 65); Artd poeticd (f. 66); Calendarul viei : Prier (f. 69); Florar (1. 71);
Cire.,sar (f. 73) ; Cuptor (f. 75); Gustar (f. 77); Vinicer (f. 79); Brumdrel (f. 81);
Brumar (f. 83) Undrea (f. 85); Ghenar (f. 87); Elegii <I XII> (f. 89-108;

Elegia I este tiparit); Satul meu : Harta (f. 112); Lumina (L. 113, 206);

Mos Gheorghe jitaru (f. 114, 187 v); Proprietarul (1. 115, 205v) ; Vlad plugarul
(1. 116, 204) ; Ilie baciu (f. 117, 191, 197 v); Vasile Bultoc (f. 118, 198 v); Ion

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

198

pescaru (f. 119, 201 v) ; trul Leiba (f. 120, 202 v, 204 v); Mester Toader (f. 121,

200 v); Vindtorul (1. 122, 203 v); Secretarul Primeiriei (f. 123); Iliuf, orbul
satului (f. 124, 193) ; Popa Breazu (f. 125, 188 v); Peirintele Niculai (f. 126,
188); Baba Visa (f. 127); Poetul (f. 128, 199 V); Ulifa satului (1. 129, 189 );
Curtea boereased (f. 130, 196 v); Parcul (f. 131) ; Crisma (f. 132, 196 V) ; Hora
(1. 133, 189, 190); Gistele (f. 134, 197) ; Oile (1. 135) ; .Rindunelele (f. 136, 194);

Stilpii de telegraf (f. 137, 203); Pdriul (f. 138, 205); Pddurea de la Stinca

f. 139, 190 v); Prutul (f. 140, 194 v); Ariciul (f. 141, 196); Culbecul (f. 142,
193 v) ; Stupul (f. 143. 192, 198) ; Umbra (f. 144) ; Tdcerea (f. 145', 202); Cimi-

tirul (f. 146, 199) ; Darul (f. 147) ; Florea herghelegiu (f. 154, 181 V); Ilinca
lui Ion (f. 155, 184); Domnisoara invdyitoare (f. 156); Domnul inveilator (1. 157,

182 ; Joldea contrabandistu (f. 158, 185 v); Anisia (159, 183); Iazul (1. 160,

186 V) ; Biserica (1. 161); Clopotul (f. 162, 182 v) ; Copacii din sat (f. 163, 186) ;
Morile de ()int (f. 164, 184 v); Brotacul (1. 165); Luna (f. 166); Prirndvara
(1. 167) ; Norii, vara (1. 168) , Toamna (f. 169) ; Iarna (f. 170); Noaptea (1. 171) ;

Stelele (f. 172) ; Ratesul vechi (1. 173); Amurgul (1. 174); <Zidarul daruri tari
a.ea-(1. (1. 178)); Stroe Lupan (1. 183 v); Petrea greidinarul (f. 185) ; Racul
(f. 191 V) ; Copiii poelului (f. 192 v); Bisericd veche (f. 213) ; Drumul magilor
(f. 216 ; Spre schit (1. 218); Mdneistire (f. 220); Arhondaricul (f. 222); Toaca
(1. 224 Gingul (1. 226) ; Cozia f. 228); Monahul la capre (1. 230) ; Ingerul
(f. 233); Povestea M.aicii Domnului : Raga ca sei imep (f. 236) ; Nasterea (f. 239);

.5077

Copilarta (1. 242); Juruirea (f. 244); Buna-Vestire (f. 247) ; losif Teslarul
(f. 249) ; Nasterea Domnului (f. 251) ; Steaua (f. 259) ; I nchinarea Magilor
(f. 261) ; Maica si Pruncul (f. 263) ; Bejenta (f. 265); Despdrfirea (1. 267);
Rusalii f. 269 ; Jalea (f. 271); Bocetul (f. 275); Adormirea (f. 279) ; indllarea
(1. 282) ; Mreaja (1. 284) ; Chipuri pentru o Evanghelie ; Smochinul neroditor
(1. 290) ; Fiul risipitor (f. 292) ; Semeineitorul (1. 294) ; Bunul Samarinean
(f. 296) ; Morfii (1. 298); Bisericd de altddatd (f. 313).
Insemn'ari: F. 181: Aceste 14 poezii au fost scrise la Miorcani In zilele de
30 septembrie si 1 octombrie 1923".
F. 187: Aceste 38 de poezii le-am scris toate la Miorcani de la 11 septembrie (marti dirnineat,a), pinil in 17 septembrie (luni seara)".
Versurile an fost publicate, in marea lor majoritate, In vol. separate si apoi
prinse in ed. de Definitive de la Fundatia Regals pentru Literal urS si Art5.,
vol. II.
Textele sint scrise cu cerneala neagrri si creion. Ms. a fast aruit Academiei
Romane de Ion Pillat, la 13 iun, 1930.
Sec. XX (cca 1920-1927); 222 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa.;
21 x 17 cm.
<Ion Pillat, Poezii>. Sint versuri orig. i decupdri tipArite, In vederea reali-

zArii unor reeditAri, din ciclurile: Casa amintirii, Visdri pdgine, Eternitdfi de o
clipd, Amdgiri, Grddina intre ziduri, Pe Arges in sus. MentionAm titlurile poeziilor manuscrise: Casa Amintirii (f. 5); Inapoiere (f. 8); Cintec de ducd (f. 10);
Drum de noapte (f. 12) ; Sfirsit de Toamnd (f. 14) ; Cintec de amurg (f. 15);
Nocturnd < Cintec dn noapte (f. 16)); Templul meu (f. 20); Lanterna magicd
(f. 22); V isdri pa-gine: V is si Centauri (f. 24); Renastere (1. 25); .Rugd pcigind

(f. 26); Viziune (f. 27); Artemis (f. 29) ; Unor mori de vint (f. 31); Opium

Cutezdtorul (f. 37); Cythera (f. 40); Cintecul stepei : In zori pe stepd (f. 49); <Asi vrea sd fiu Oigur
nomad .. . (f. 51)); <Cind ai un cal in spume . . (f. 53)); <Se-aprind lucefe(f. 55)); (Creste, scade, piere (f. 57)); <Ti-aducem cal, un steag, un
rii
arc ... (f. 59)); <Din erburi creste fremdtare . (f. 61)); <Pe sesul nins fdrel
ninsoare . (f. 63)); <Pe stepa legdnatd de vintul primdverii . (f. 65))
(f. 34); Visai de o cetate (f. 35) ; Eterniteifi de o clipd

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romilnesti

190

. . (f. 68)); lmmlddierea largd a stepelor otgure . . .


(f. 70)); Noapte pe stepa (f. 72); Anutgiri: Pescarul (f, 76); Trei calari (f. 83 ;
Clopot (f. 85); Iazul (f. 87) ; In strana (f. 89) ; Ciocirlia (f. 98) ; Cintecele marii :
Ghetarul (f. 100); .Pornire (f. 104 ; Parasire (f. 108) ; Piratul (f. 110) ; Farurile
(f. 120, 197); I napoiere (f. 192); Lanterna magicd (f. 194); 1 n sort pe stepd.
(f. 196) ; Biserica veche (f. 199) ; Gingul (f. 200) ; Arhondaricul (f. 201) ; Spre
schit (f. 202) ; Mindstire (f. 203) ; Toaca (f. 204) ; Drumul Magilor (f. 205);

(Mi-ai ars coliba de cioban .

Bisericd de altddatd (f. 206) ; Cozia (f. 207) ; I ngerul (f. 209) ; Elegia V : Closani

(f. 212); Elegie (f. 215); Pentru o noud editie din Pe Arges in sus : Contoara
(f. 21a); .Raddcini (f. 219); Ochelarii bunicii (f. 220) ; .Ruga (f. 222).

F. 2-3 cuprind prefata poetului la vol. Intoarcere, apdrut la Bucuresti in


1928, si datat: Miorcani 1926.

F. 32-33', 42 48", 79-32', 86, 91 97', 106 107', 113

119, 122

183 (Grddina Entre ziduri), 195 si 221 sinL tiparite, cu rare interventii ale
autorului.

Versurile au fost republicate in ed. de Definitive, vol. I i II, precum si In


vol. I din ed. Cornelia Pillat.
Textele sint scrise cu cerneald neagrit i creion. Ms. a fost ddruit Academiei
Romne de Ion Pillat, la 13 iun. 1930.
5078 Sec. XX (cca 1910-1916); 63 f.; 21 x 17 cm.
<G. Bacovia, Plumb>. Ms. pregdtit pentru tipar, prin grija lui I. Pala", care
a editat vol. in 1916. Majoritatea poeztilor sint decupdri din rev., revAzute
de autor. Mentionm titlurile poeziilor autografe 0 i cu interventii majore,
ale autorului: Plumb (f. 1); Decor (f. 3); Amurg de toamnd (f. 10); Tablou
de iarnd (f. 11); Plind (f. 15); Decembre (f. 17) Bar (f. 24) ; Fiori (f. 28);
Amurg de iarnd (f. 30); Singur (1, 37); Alifel (f. 40); Plumb de iarnd (f. 46);
Largo (f. 48); Alb (f. 57); .Nocturnd (f. 63).
Insemndri: F. 52 V: Acest volum, editat de Ion I. Pillat a fast revAzut si
aprobat de autor".
Textul cu cerneald neagrd. Ms. a fost ddruit Academiei Romne de Ion Pillat,
la 13 iun. 1930.
5079 Sec. XX (cca 1917-1927): 79 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
21 x 16 cm.
<Adrian Maniu, Versuri i Teatru>. Mentionam versurile: Grierul si Sentinela (f. 1); Seard vechie (f. 2); Dulgherul (f. ); Glumd de Toamnd (f. 4) Tea-

tru: Mesterul. Drama in 3 acte in versuri. Poeziile: Seard vechie, Dulgherul


oi Glurnd de Toamnd au fost republicate in: Adrian Maniu, Scrieri, 1, Versuri.
Edit. pentru Literaturd, 1968, p. 27, 105, 49.
Textul cu cerneald neagra, albastra. i creion. Ms. a fost ddruit Academiei
Romdne de Ion Pillat, la 13 iun. 1930.
6080 Sec. XX (cca 1916-1928); 185 f.; numerotatie veche cu cifre arabe si romane, diversd; 34 x 21 cm.
(Miscelaneu de versuri i prozil ale unor scriitori>. Mentionam versuri de:
N. Davidescu, Iravati (f. 3); Rugdciune (f. 4); Nocturna (f. 5); Chemarea
pdmintului (f. 7); A palit trifoiul (f. 10); Horia Furtund, Asfirtlit de toamnd
(f. 13); In uragan . (f. 21); Al. Macedonski, Rondelul Pagodei (f. 27); Rondelul Beat de .Roze (f. 28); Rondelul Chinezilor din Paris (f. 29) , Bondelul
Mcirei Japanese (f. 30). M-am dus departe (f. 31); nu slut autografe. Ion Minulescu, Strofe pentru elementele naturei ; Strofe pentru Lumind (f. 36); Strofe
pentru .Foc (f. 37); Strofe pentru Vint (f. 38); Strofe pentru ploaie (f. 39);
Strofe pentru Zdpadd (f. 40); Strofe pentru lntuneric (f. 41) Brelan de ant :
1915 (f. 43); 1916 (f. 45); 1917 (f. 47); Partenza Soliloqul Nebunului (f. 50);

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

200

Epilog f. 52); Nocturna (f. 53); Aquarela (f. 55); Vasul fantoma (f. 57);

Partenza (f. 59); Rinduri pentru Sulamita (f. 61); Impeicare posturna (f. 63);
Pastel marin (1. 65) ; Pastel mediocru (f. 66) ; Pastel profan (1. 67); Alfred
Mosoiu, Sonet. Fotografiei mele de altddata (1. 71); April (f. 72); Visul unui'
flutur (1. 73) ; in seara asta a murit ceva (f. 74) ; Noapte de vara (f. 76); Imnul
noptii (f. 77) ; Pe unde eri
(f. 80) ; Perpessicius, Flora stelelor polare (f. 83);
Pe Styx (f. 84); nu este autografa. Al. Philippide, Painjenis (f. 86); Crinul
f. 87); .Apus de toamnd (f. 89); Desen murdar (f. 90); Dragos Protopopescu,
Mustele cerului (f. 92) ; Bufnita Minervei (1. 95) ; Omoritorul de lebede (f. 97);
Al.T. Stamatiad, Psalm (1. 100); A1.0. Teodoreanu, Intomnare (1. 103, 106);
Toamnd (1. 104) ; Vis (f. 105); Noapte de Toamnd (f. 107); Era (f. 108); Lied
f. 109); Octombrie (f. 110); Broastele (1. 111); I. Vinea, Tirziu (f. 124); SIMI
(f. 126) ; V.Voiculescu, Pe Muntele Obirsia (f. 128) ; Nunta Tarcineasca (f. 130) ;

Piatrd aurifera (1. 131); Seara (1, 132) ; Copilul Piidurarului : Sosesc codrii
(1. 179) ; Prin sita zilelor (1. 180) ; Pisica Popii (f. 181) ; larna de altddatd
(1. 182); Cheia de aur (f. 183) ; Vara in miezul codrilor .(1. 184); Somnul la
rnargine de codru (f. 185). Pro7S: lone! Teodoreanu, Cinele (f. 113); Basmul
Toarnnei (fragment din nuvela Mos Lapte Acru, F. 117); Ogorul Toamnei
(f. 120); Umilul Viseitor (f. 121); Arnurg Biblic f. 122); V. Voiculescu, Fata
rsului, pitsd <in 4 acte> (f. 133 178). La f. 2 o scrisoare a lui N. Davidescu
adresata lui Ion Pillat, care insoteste versurile.
Ms. este constituit din autografe trirnise de scriitori in vederea includerii lor
In Antologia poetilor de azi, publicata de I. Pillat in colaborare cu Perpessicius, vol. I i II Bucuresti, 1925, 1928, unde n-au fost incluse Ms . decit pu-

tine texte.

i creion. Ms. a lost (lama Academiei


Romane de Ion Pillat, la 13 iun. 1930.
5081 1842 (1. 96 ; 96 1.; 22 x 17 cm.,
F. 1; Partea II-a a Matematicii. Giometria.
F. 50 v 52 v, 74 v 76 albe.
tnsemnari: F. 96 v: Finitul Gheometriei teoreme, care s-au inceput a sa.
paradosi la anul 1842, martie 2 si finita la 42, iunie 20. S-au invatat i s-au
prescris de mini, jos iscalitul, ascultatoriu anului I-in de filosofie i in sfirsit

Textele sint scrise cu cerneala neagra

paradosita de ("Rai D.D. Velichie Anton, doctor de filosofie i altele. Cuprinde


in sine 22 1/2 coale. 1842 iunie 20. Necolai Gheorghicescul. Seminariea Moldaviei".
F. 76 v: tnsemnare neinteresanta.

.5082

Textul, cu cerneala neagra, este insotit de numeroase figuri explicative.


Cumparat de la anticarul Israel Kuppermann din lasi, la 26 oct. 1908.
1856 (f. 2 V); 82 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1 159 (f. 4-82); 22,5 X
14 cm.

F. 1: Gramatica romana pentru triviale, capitale f i reale scoli din Bucovina,


lucratd de Demitrie Simiginovici, invittritoriu. Ediciunea I, 1865.
Insemnari: F. 3 v, la sfirsitul unei precuvintari: Cernauti in <al) 30-le ianuarie, c<alendar) v<echi> 1856. Demetrie Simiginovici, invatatoriu".
,Textul, cu cerneala neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Legatura veche
In carton si cotor de piele. Ms. a facut parte din bibl. Societatii pentru Cultura si Literatura romana. in Bucovina, a carei pecete este aplicata la f. 1.
Daruit Bibliotecii Academiei R.S. Romania la 23 oct. 1953. Provenienta
necunoscuta.
5088 Sec. XIX (cca 1876-1884); 94 f.; 20 x 16 cm.
(Teatra. Din repertoriul
lui Matei Millo>.
www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfineti

201

1. F. 1 11: Paraponisitul pus in slujbd. Chantoneta comicd, compusd

8i

esecutatd de Dnu M. Mil lo.


2. F. 12-54: Cuconita doarme. Comedie'ntr-un act, tradus i localizatd din
frantuzeste de Dnu M. Mil lo.
3. F. 55 62: Kera 1Vastasia <Monolog>.

4. F. 63-80: Mil lo mort, Mil lo viu. Comedie intr-un act, de ocasiune, de


D-lu M. Mil lo. Bucuresti, 29 aprilie 1876.
5. F. 80 y-86: Paraponisitul fard slujbei. Cintecel comic.
F. 86 "-94 albe.
Insemndri: F. 11: A. Radulescu. Vineri 2 februarie 1884, Bucuresti". Este
copistul manuscrisului.
F. 94 ": Insemnare de cheltuieli ale unei trupe de teatru, nementionatd,
Textul cu cerneald albastrd. Din arh. lui M. Millo, trecutd in col. Academiei
Romdne dupd moartea sa.
6084 Sec. XIX (cca 1850 1860 ; 70 f.; 22,5 x 17,5 cm.
F. 1: V icontele de Letorier. Comedie-vodevil in 3 acte, tradusd liber de D.M.
Millo. Titlul este redat, cu midi addogiri, si la f. 30. La f. 1 " este data distributia, nedatatd, in care figureaza, printre altii: Notara, Manolescu, Millo,
Frosa Sarandi.
F. 49, 68 "' 69 v albe.
Insemndri: F. 68: Theodor Popp". Este copistul ms.

Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Din arh. lui

M. Millo, trecutd in col. Academiei Romne chip moartea sa.


5085 Sec. XIX (cca 1850 1880); 115 f.; paginatie veche cu cifre arabe, din cloud
in cloud: 1 101 (f. 2 52) ; 25 x 20 cm.
<Teatru. Din repertoriul lui M. Millo>.
1. F. 1 v 86: Spoelile Bucurescilor. Comedie vodevild In cinci acte.
2. F. 87 88: (Matei Maio>, Dupd miezul nopfii. Vodevilu intr-un actu.
Text autograf. Nu figoreaza decit indicatiile de regie.
3. F. 91-102 v: Bdrbierul advocat. Comedic intr-un act, tradusd din frantuzeste. Lipseste sfirsitul.
4. F. 103-110: <Fragm. dintr-o piesd avind ca personaje pe: Ramasa,Bandraburcd, Pupinel, vamesi, tdrani>.
5. F. 111-112 : Rolul lui Birzoi din Chirita. Actul III.
6.
111
: Duelurile. Panfil. Actul I, scena 3. Frag.

7. F. 114-115: Rolul Neamplui din Chirita in Iasi.


F. 69 V-70 v, 88 V

90 v albe.

Insemndri: F. 86: Finele piesei. G. Petrescu". Este copistul piesei Spoelile


Bucurestilor.

Textul, cu cerneald neagra i albastrd, este scris in alfabet de tranzitie si


latin. Din arh. lui M. Millo, trecutd in col. Academiei Romne dupd moartea

sa.
5086 Sec. XIX (cca 1870-1880); 129 f.; 24 x 19 cm.

<Teatru. Din repertoriul lui M. Millo>.


1. F. 1-56 v: George Dandin, seau Bdrbatul dat pe bete. Comedie in trei acte.
Tradusd de la Moliere.
2. F. 58-129 'I: Baddranul, seau Burghesul gentilom. Comedie in trei acte.
Tradusd de la Moliere de D.M. Millo.
F. 57, 58"-59 " albe.
Textul cu cerneald neagra. Legaturd veche in carton. Din arh. lui M. Millo,
trecutd In col. Academiei Romdne dupd moartea sa.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

202

6087

Sec. XIX (cca 1870 1880); 83 f.; 23,5 x 18,5 cm.


<Teatru. Din repertoriul lui M. Millo>.

1
40: Un amic inviersunat. Comedie vode\ ila intr-un act, de E.
Labiche si Alfons Jolly. Tradusd de D-nu N.D. Elliescu.
2. F. 41 70: Magnetisorul. Comedic vodevila intr-un act, de Dnii Turnier
si Meier, tradusa de N.D. Elliescu.
3. F. 71-83: Haine vechi, sau Zdrentele politice. Chansoneta comica de Dl. M.

1.F.

Millo.

Textul cu cerneala neagra i albastra. Din arh. lui M. Millo, trecuta in col.
Academiei Romdne dupa moartea sa6088

Sec. XX (cca 1910-1920); 196 f.; 21 x 17 cm.


F. 1: Mdruntisuri <etnografice ei folclorice) de Tudor Pamfik. Mentionam
titlurile: Lciptoace fdrd stdvilare (f. 2); Socoteala unei mori si a unui taz, cu

un veac in urmil (1. 4); Plute pe Olt (1. 6); Din cle presldvite 1Vumi ali Precuratii Maicii sali (f. 10); Numtri de cini, cdtele si mite in T'epu-Tecuci (f. 11) ;
Husca (f. 12); Mdgar pentru ridicat osiile cardlor... (f. 18); Povestile (studiu
istorico-literar, (f. 19) ; Mucar (f. 34) ; Nume de bdrbati fi de femei in Tepu
jud. Tecuci (f. 36); Stilpi de morminte (f. 38) ; Sfintul Neculaiu din cutu"
(f. 43) ; Familii fi porecle in Tepu, jud. Tecuci (f. 47); Butuci pentru imptedecat vitele (f. 62); Pdsatul i bulgurul (f. 654; 0 vrajd din veacul X VIII (f. 67) ;
Leagiine (f. 68); Icoana Maicii Domnului cu trei mini" (f. 80)- Un vechiu
fangr de mind (f. 82); Mdgarul, trenul, bicicleta si aeroplanul (f. 83); 0 culegere
de horbote romdnesti (f. 87); 0 povarnd din Valenii de Munte (f. 91); Cuvinte
fi Entelesuri necunoscute <literele AC> (f. 94) Al doilea fel de rdschitor. Lenea
(f. 104); Un mdttunchiude Plugusoare (f. 105): Intrebuintdri ale trestiei (f. 144);
Cruci de lernn prin case (f. 150); Nunta In pdrti doljene, eldscene, ardelenesti
fi bucovinene (f. 152); Bdietasul (f. 173); Laturi, cdpccini si prinzdtori (f. 175);
Un sat de romdni rutenizati in jud. Iasi : Strunga (f. 181); Rdsuceald cdlugdreascd (f. 194).
Textele, scrise cu cerneala neagra, slot intovdrasite de numeroase desene In
penita. Legatura veche in carton. Ddruit Academiei Romdne de familia
folcloristului, la 10 febr. 1922.
6089 Sec. XX (cca 1913-1917); 164 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-163

(f. 3-162); 21 x 17 cm.

F. 1: Boli fi leacuri, la oameni cite fi pasdri, dupd datinele fi credintele poporului roman, adunate de Tudor Pamfile. Vol. II.
Ms. pregatit pentru tipar, dar nepublicat. Primul vol., publicat sub egida
Academiei Romdne, in col. Din vieata poporului roman, a apdrut in anul 1911.
Textul cu cerneald. neagra. LegAtura veche in carton. Ddruit Academiei
Romne de familia folcloristului, la 10 febr. 1922.
5090 Sec. XX (cca 1915-1920) ; 103 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-100

(f. 5-103); 21,5 x 17 cm.

F. 1: Urdri fi binge romdnesti, <adunate> de Tudor Pamfile.


Ms. pregatit pentru tipar.
Textul cu cerneald neagra. LegAturd veche in carton. Ddruit Academiei
RomAne de familia folcloristului, la 10 febr. 1922.
5091 Sec. XX (cca 1905-1915); 202 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd
21,5 x 17 cm.
' <Material fokloristic, etnografic, glosar s.a., adunate de Tudor Pamfile>. Mentiondm: Versuri cu conlinut folcloristic, adresate tineretului (1. 1-21); Cugetari (f. 22)i Cuvinte rani )S vorbe mari (f. 26-41); De-ale copillor (f. 42-49 ;

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rominesti


Datine i credinte (f. 55

71) ; <Glosar (f. 80

203

95 v)> ; Superstitii (f. 96

141

Din condica de casd a mitropolitului Neofit (materiale adunate pentru rev.

197). La f. 175 180, copii dupd inscrip(ide de deasupra


usli Schiturilor Robaia si Bratasesti, jud. Arges. La f. 181-191, preoti olteni
revolutionari in anii 1848 49; din dosarul anchetelor 1848 49, arh. Episcopiei de Rimnic. La f. 200 202, o scrisoare a etnografului francez L. Clug-

Miron Costin (f, 156

net, adresata liii Tudor Pamfile la 19 oct. 1916.


F. 141v 148 v, 197 v 199 v albe.
Textele sint scrise cu cerneald neagra i creion, pe hirtii de diferite dimensiuni.

F. 149, 152 155 cuprind deserre in creion si penita, eu caracter etnografic.


Ddruit Academiei Romne de familia folcloristului, la 10 febr. 1922.
6092 Sec. XX (cea 1915); 153 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2 153 f. 4
153); 34 x 21 cm.
F. 1: Legari i deslegdri. Datini si credinte mdrunte, adunate din satul Tepu,
jud. Tecuciu, de Tudor Pamfile.
Textul cu cerneald neagra. Legaturd veche in pinza. Ddruit Academiei Romane de familia folcloristului, la 10 febr. 1922.
5093 Sec. XX (cca 1915 1919); 64 f, ; 34 x 21 cm.
F. 1: Povestiri populare romdnesti, adunate de Tudor Pamfile.
Textul cu cerneala neagra i albastra. Legatura veche in Carton. Daruit Aca6094

demiei Romane de familia foleloristului, la 10 febr. 1922.


Sec. XX (cca 1904 1915); 417 f. + f. 303 si 324 his; pagmatie veche cu
cifre arabe, diversa; 34 x 21 cm.
<Tudor Pamfile, Versuri orig., prozd, culegeri de folclor si material elnografir,
recenzii, trad. etc. uncle publicate in rev. ( Floarea darurilor", Revista noastra",

Arhiva" s.a.)>. Mentionam: Gheorghe cel Viteaz" al lui Ispirescu (f.

Povesti (f. 6); Uniteiti de mdsurd f. 51); Plugdrele (f. 61 v) ; Leacuri, descin-

tece (f. 65); Credinte, superstitii (f. 74 V ; Ceva despre limba tigdneascd <studiu>
(f. 77) ; Istorii <glume, minciuni, comedii, jitii, tdmdsaguri, pdcaleli, f. 91 ;
<Tesaturi (f. 110)); Colinde (f. 113); <Versurt, si prozd orig. (f. 148 261 v > ;

<Recenzie hi: Octavian Goga, Poe-ii. Editura rev. Luceafdrul (f. 178 );
<Recenzie la: St.() Iosif, Credinte. Minerva, 1906 (f. 203 V)) ; <Kalidasa,
Urvasi. Trad. fragm. din actele I, II, i IV (f. 262 265, 311-315, 325
334)); Obiceiuri i nasteri, nunli i inmormintdri (f. 308); Muzicd romdneascd

(folclor muzical, f. 316-321 v); Plugusoare (f. 322). La f. 147, o scrisoare a

prof. Franz PospiAil din Olomouc, datatil 20 oct. 1944, cerind precizari despre
Caluseri.

Textele sint scrise cu cerneala neagra, albastr i creion. Ddruit Academiei


Romane de familia folcloristului, la 10 febr. 1922.
5095

Sec. XIX (a doua jurnatate); 129 f.; 34 x 21 cm.

<Teatru. Din repertoriul lui M. Millo>.


1. F. 6-17 V: Millo mort, Millo viu. Comedie intr-un act de ocasiune de D-1
Millo.

2. F. 32-36 v, 43-69: Cucoana Chirita la carantind in vagoanele de la Virciorova. 0 prostie mare in trei acte mici, cu cintece ragusite si coruri sberiate.
F. 32-36 v, care cuprind scene din actele II si III, slut autografe M. Millo.
3. F. 70-126 v: Danga, sau Influenta. Copaedie in 3 acte. Autograf Millo.
Vol. mai cuprinde:
F. 18-31: <M. Millo, Curs de artd dramaticd>. Text autograf, cuprinzind
doar trei lectii.
F. 5: <M. Millo, Versuri pe tema artei teatrale>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

204

F. 38-42 : <Scrisoare deschisti cdtre redactorul unei gazete, cu privire la arta


dramaticti). Text fragm. fdra inceput. F. 42, este autograf Mil lo.
F. 129: <Profesiune de credintd satbricd adresatd unui redactor, pe tema finanfelor tdrii si a partidelor politice>.
F. 1: <Afis din 23 iun. 1866 cu reprezentarea pieselor Barbu Ltiutaru, Kira
Nastasia, Pandurul s.a. in beneficial lui M. Millo>. In lb. franceza.

F. 3-4, 127: <Hirai cu privire la cheltueli de teatru si personale ale lui M.


M illo>.

F. 23, 37, 59, 127 v-128 V albe.

Insemnari: F. 50: Achil Georgescu", Este copistul piesei Coana Chirita

la Virciorova.
Textele sint scrise cu cerneala neagrd, albastra si creion. Din arh. lui M. Millo,
trecuta In col. Academiei Romne dupa moarta sa.
5096 Sec. XIX (cca 1880); 10 f.; 27 x 20,5 cm.
<M. Mille, Memoriile mele>. Text fragm.
Textul este scris cu creionul. Cumparat de la G. Ceausescu, la 29 mart. 1971.
5097 Sec. XIX (cca 1864) ; 12 f.; 34 x 21 cm.
F. 1: Liberarea propriettifii i a locuitorilor chicasi. Este proiectul de lege agrard
al lui Veda. Cuza.
Textul cu cerneald neagra. Provenienta necunoscutd.
5098 Sec. XIX (cca 1866-1895); 73 f.
f. 53 bis ; 34 x 21 cm.
<Miscelaneu literar>.
1. F. 1-22: <Simion Fl. Marian>, In ziva de Sin-Foca. Nuveld orig.
2. F. 24-45 : (Simion Fl. Marian>, Fintina Vintoaselor (Novela originala).
3. F. 47-53 v: <Simian Fl. Marian, Piesd de teatru in 2 acte, fSrS titlu, avind
ca personaje pe : Gheorghe Potricalti, Nechita Tindalti, Casandra, Vasii, Dumitru Ajunsul
Piesa a fost scrisa clad era elev la Gimnaziul din Suceava,
In 1866 (f. 47). Lipseste sfirsitul.
4. F. 54 73 v; Calugarul lustin Rebrisoreanu, Dein patimile mele. Sint o

suita de povestiri foiletoane le numeste autorul ale vietii lui loan


Davidescu din Nasaud, devenit ieromonahul Iustin David din Rebrisoara.
La f. 71-72 v, un fragm. de autobiografie a aceluiasi,

Textele shit scrise cu cerneald neagra. Cumparat de la prof. Mihail Carausu,


ginerele lui Sim. Fl. Marian, la 5 apr. 1967. Fost ms. 6110.
5099 Sec. XIX (a doua jun-Mate) ; 103 f. + f. 88 bis; 34 x 21 cm.
<Povestiri si snoave din Bucovina, adunate de Simion Fl. Marian>. Sint mentionate titlurile: Tiganul nesdfios (f. 1); Impdrteala figdneascd (f. 16); Tiganii
si holera (f. 17); Tiganul sfint (f. 21) ; igSnaii 9 i pldcintele (f. 22); Tiganut
vindtoriu (f. 23) Colindtitorul i mugurul (f. 25); Sldnina eftind (f. 26);
Gindul omului (f. 38) ; _roan Gard de Aur (f. 39); Jurdmintul tiganului (f. 54);
Tiganul ci baciul (f. 56); Tiganul la spinzurdtoare (f. 58); Tiganii i ciobanii
(1. 60); Dalta figanului (f, 62) ; Tiganul i Mercureasa (f. 64); Tiganul 9 i
stupul (f. 68); Tiganii i sldnina (f. 70); Tiganul lenes (f. 74)- Marti seara
(f. 76) ; Petrea cel strasnic (f. 78); Feciorul Morosanului (f. 80); Pdlirnariul
prefacut (f. 82); Popa ci sfintul (1. 85); Turcul cdlugdrit (f. 91); Tiganul
jucdus (f. 100); F. 12-52' slat autografe Sim. Fl. Marian.
F. 11, 45, 53, 55, 55v-67v, 73, 75, 81, 84, 90, 99 albe.
Textele stilt scrise cu cerneald neagrd. Cumparat de la prof. Mihail Carusu,
ginerele lui Sim. Fl. Marian, la 5 apr. 1967. Fost ms. 6110,
5100 Sec. XIX (a doua jumatate); 138 f. + f. 107 si 125 bis; 34 x 21 cm.
<Povesti bucovinene adunate de Simion Fl. Marian>. Sint mentionate titlurile:

Fiul Epei (f. 2-33v); Ginerele imptiratului Rosu (f. 35-58); Calimendra

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti

205

(f. 60-79); Sdrilcutul (f. 80 99); Bulimandrd si Mindra Lumei (f. 101 111) ;
Istian Veteazul si Ileana Cosinzeana (f. 113 122) ; Albina Ca mireasd, seau
Patimele lui Toader Cenuseriul (f. 123 138). F. 1-122 sint autografe
Sim. Fl. Marian.
F. 34 59. 100, 112, albe
insemnari: F. 35: Ginerele imparatului Rosu, poveste auzit de la Niculce
Ghiuta, econom din satul I1ieti i pregilti LS pentru tipariu de Simeon
Fl. Marian, teolog de IV an. Cernauti, 1874"
Textele sint scrise cu cerneal neagra. Cumparat de la prof. Mihail Carausu,

ginerele lui Sim. Fl. Marian la 5 apr. 1967. Fost ms. 6110.
Sec. XIX (cca 1850 1865); 57 f.; 33,5 x 21 cm.
<Do^. de Teologie polemicd impotriva Bisericii romane>. Cuprinde: Copit

5101

dupd cartea circulard a patriarbilor rdsdritului (de Constantinopol, Alexandria,


Antiohia ci Ierusalim), din 6 mai 1848, adresatd tuturor crestinilor ortodocsi,
in legetturd cu eresurile" bisericii catolice (f. 1 20, 40 57) ; Copie dupd
Rdspuns la ultima buld a p tpei Pius al IX lea, despre unirea bisericilor orientale cu a Romei, ficut de principele Jacob G. Pitzipios, fondatorul si directoral
general al Societatii crestine orientate, datat Bucuresti, 15 ianuarie 1862

f. 21-38).

Textele shit scrise cu cerneald neagra, in alfabet de tranzitie si lal i

imrat

de la G. Noveanu, la 16 mart. 1966. Post ms. 6096.


5102 Sec. XIX (cca 1875) ; 65 f.; numerota(ie veche cu cifre arabe, diversa ; 36 x
21 cm.

<Petre Ispirescu, Obiceiuri si datini la sdrbdtori, dupd luntle anului, din ian.
pind in dec., in Mahalaua Tirchilesti din Bucuresti i in alte par;i.) La f. 15
22, 63r , 65 sint redate colinzi i urari de Crariun i Anul Nou. F. 65 nu este
autografa.
Textele sint scrise cu cerneala neagr i albastra. Cumparat de la N. Furtuna,
5103

la 5 apr. 1967. Fost ms. 6114.

Sec. XIX (cca 1887 1888) ; 247 1. ; numerotatie veche cu cifre arabe, divers;

21 x 17 cm.

<C. D. Georgian, Scrieri diverse: studii, tradureri, texte s.a.>. Mentionam ;


P. Vergilius Maro (f. 1); Q. Horatius Flaceus (f. 46) ; Trad. din hrica si
epica persand (f. 85 110); Augustinus (f. 111); Arnbrosius (f. 11 ); Lactantius
(f. 124); Tertullianus (1. 128); Cornelius Tacitus (f. 144); Cicero (f. 149))
<Tex'e si exercitii de sintaxd (f. 158 205)); <Istoria biseri eased premitied
(f. 206 237)); <Poem in persana, cu transcriere latina si trad. romdneascd
(f. 238-247)).
Textele sint scrise cu cerneala albastra. Din arh. Al. Hodos, trecut In col.
Academiei Romne.
5104 Sec. XIX (sfirsit); 193 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa ; 21 X
17 cm.
<C. D. Georgian, Scrieri diverse : trad. din literatura persana, insemndri
de gramaticd latind si greaca s.a.). Mentionam traduceri din Firdusi (f. 1 34),
Nizami (f. 35), Anvari (f. 59), Hafiz (f. 61). Abu-Said (f. 68), Avtcena (f. 71 ,
Omar IChayam (f. 73), Rumi (f. 86), Saadi (f. 96) s.a. La f. 153 160, versuri
de N. D. Georgian. F. 162 193, insemnari gramaticale latine si grecesti
in lb. franceza.
Textele sint scrise cu cerneala albastra i neagra. Din arh. Al. Hodos, trecut
in col. Academiei Romane.
5105 Sec. XX (1916-1918); 453 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa ;
www.dacoromanica.ro
17 x 10,5 cm.

B.A.R. 4414-5920

206

<Cintece populare adunate de la ostasi in limpul primului rdzboi mondial,


clasate ci copiate de I. U. Soricu>.
Textul cu cerneald neagrd. admit Academiei Romne de Ministerul Cultelor
si Artelor, la 12 mart. 1924.
5106 Sec. XX (1916 1918); 276 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
17 x 10,5 cm.
<Cintece populare adunate de la ostasi in timpul primului rdzboi mondial,
clasate si copiate de I. U. Soricu).
Textul cu cerneald neagrd i albastrd. Ddruit Academiei Romdne de
Mini.
sterul Cultelor i Artelor, la 12 mart. 1924.
5107 Sec. XX (1916 1918); 265 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-265

(f. 1-265); 17 x 10,5 cm.

<Cintece populare adunate de la ostasi prizonieri din timpul primului razboi


mondial, clasate fi copiate de I. U. Soricu>.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romaine de Ministerul Cultelor
si Artelor, la 12 mart. 1924.
5108

Sec. XIX (1833-1834); 159 f.; 11,5 x 8,5

cm.

F.1: Adunare de cintdri de .Psaltichie <si versuri> de ierodiaconu losif Naniescu.

1833, Buzau, <in lb. romanti si greaca>. Compozitti de Gheorghe Criteanul


Petru Vizantie. Mentionam versirrile; <Tot mihnire pentru minelNorocul
au hotdrit (f. 130)), <Tineretea-mi sd petrecelTot cu amar si cu chin (f. 131"));
<Ceasul cel de despartirellnsemnat cu mina Ice (f. 132")); <Cum ziceai ca ma
iubestilNu gindeam sa ma urdsti (f. 134)); Al lui Iosif celui Preafrumos
(f. 135) ; <Ah ce ticdloasd soartal Pizmuire lumii poarta (f. 137")); <laid cel

adeverelnict Din smerite buzdtoi (sic. f. 139")); Ventti toti copiii1Cu cuget carat

(f. 144)); <I. Eliade-Radulescu), Cintarea diminetii (f. 146) ; Stihurt asupra
Moldaviei din vremea Zaverii (f. 158).
F. 2,23V-125v, 128V-129v, 148v 157v albe

insemndri: F. 3: 1833. loan".


F. 146: 1834. Bucuresti".

Textele sint scrise cu cerneala neagril. Titlurile psalLichiei, initialele si indicatiunila muzicale sint scrise CIA rosu. Frontispicii in penita la f. 3 si 135.
Initiale ornate la f.3, 7, 11" s.a. Legaturd veche in piele. Din bibl. mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu, trecutd in col. Academiei Romne dupd moartea
sa.
5109

Sec. XIX (a doua jurridtate); 257 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 3 353
(f. 3 178); 20 X 14 cm.
<Miscelaneu intitulat: Bibliotecti portativa. Diverse. 1868, maru 12. Cirlogani
(jud. Vilcea)>. Cuprinde: insernndri de mdsuri i greutAti, retete medicate,
sarade, numeroase versuri copiate din autori romani, altele orig. sau traduse
din scriitori francezi etc. Mentiondm: Receues du dr. F. V. Raspail (f. 3);
<Trad. din Lamartine, efectuate de I. Eliade-.Rddulescu (f. 18, 57, 123", 238));
<C. Boffin, Poesii nationale : Unirea (I. 19), Cintec oltenese (1. 19"), Cleicasul

(f. 20"), Spada (f. 21), Romania solidara (f. 21"), 0 tiganca cu pruncul sau
la statuia liberttitii din Bucuresti (f. 22), La Domnisoara.. . (f. 23), Cholera
ciocoilor (f. 23"), Chemarea (f. 24), Se nave sau se face omul (f. 25), Pedeapsa
cu moarte (f. 54), Alte poezii (f. 124); Taxa pentru citeva ingredienie medicale
(f. 26 39") ; Mic vocabular de botanica si de medicind (f. 40 47); Notiuni

de fonetica (f. 48)); Tabla lui Pithagora (f. 48") ; <Lunde anului dupd calendar
francez din, vremea Revolutiei (f. 49)); .,S'arade (f. 50" 53") ; Versuri traduse
din Lamartine de G. Crupenski (f. 59) ; <Poezii copiate din I. Eliade-Radulescu>.

www.dacoromanica.ro
Mentionam: Ruga pruncului
(f. 65"), Psalm 46 (f. 67"), Ingratul (f. 68"),

Catalogul manuscriselor romfinesti

207

Cintarea dracilor in ajunul potopului (f. 73"), Caderea dracilor (f. 75), Maciesul
si florile (f. 89"), Cintecul Ursului (f. 93"), Un muieroiu sio femee (f.118),Fotle
ci ceirbunele (f. 120"), Solcan (f. 163), Orologiul lui Carol V (f. 168), Vulturul
ci Bufa (1. 168"), Coada momitelor (f. 169"), Cioara privighetoare (f. 170"),
Areopagul bestiilor (f. 178"), Mustele i albinele (f. 180), Corbul si vulpea
(f. 181"), Seraphyta (f. 252), Sburcitorul (f. 254); Poezii coptate din N. V&Areseu (f. 72", 131"), I. Vdcdrescu (1. 83, 160"), C. Baleicescu (I. 97), V. Alecsandri (f. 130, 251"), Caruta postei (f. 135)), Gr. Alexandrescu (f. 135")
C. Conachi (f. 135"), Y. A. Aricescu (1. 138"), C. Negruzzi 1. 139), N. Nicoleanu
(f. 141), I. Feinufei (f. 143"), Y. Bolintineanu)(f. 157), I. Catina (f. 241
.

Ms. mai cuprinde numeroase texte (versuri siproza), copiate din: Lamartine,
Chat aubriand. V. Hugo s.a.
Textele sint scrise cu cerneala neagra si albastril. Daruit Vademiei Romane
de I. Diacu-Xenofont, la 9 febr. 1932.
5110 1768 (f. 93") ; 93 f. i 23 x 16 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1 12: Scrisoarea staretului Athanasie monahul, moldoveanul> ultra


staretul Paisie <Velicicovschi>.
2. F. 13 86"s: Reispunsul staretului Paisie catrei staretul Athan
3. F. 87 90: Raspunsul staretului Paisie ce au trimis ieromonah
e
.

ardeleanul, aflindu-se la Schitul Robaia al Mamdstirii Arges, carele au 1 t


trimis scrisoare cu rugaciune la staretul .Paisie, in Mandstirea Dragomirna,
ca sa-i trimita oameni pent! u indreptarea vietii de oboe.
4. F. 91 92"; <Oratie adresatd imparatesei Ecaterina a Rustei>.

Text fragm. Lipseste inceputid.


5. F. 93: <Legende privitoare la Vechiul Testament": Cuvintul arhangh lului
Uriil cdtre Ezdra>.
Insemnari: F. 90": S-au prescris de monahul Rafail, Mtn' folosul iubitorilor
de cetirea cartilor si a ascultatorilor".
F. 93": Aceasta car' icica s-au prescris de pre insisi slova si iscalitura acestor
stareti, din cuvint in ClIN I it, de mai micul mire monahi Ralail monah de la
sfinta Manastire Hurezii ; care, chip intimplare, vreun an de tile si eu, pea
tosul, rn-am aflat supt epistasiia acestui stint staret Paisie, fiind s iintia sa
venit din Sfitagora, la sfinta Manastire Dragomirna, in Tara Moldaviei uncle
aflind aceasta carlicica de prigonire la ucenicii sfintii sal am luaL iyvod ca
sa am pentru evlavia si neuitarea si dragostea ce am Cara acest sfint star
Paisie. Rafail monahul. Mart <far,' Li), 7276" ( 1768). Cf. G. trempel,
Copisti .

F. 1

p. 198-199.

12: Dintr-ale mele, aici iscAlit, Constantin" <.. . indescifrabil>.

F. II liminara: Aceasta carte (acest ins.) s-a gasit in comuna Stoiceni,

judetul Arges, de Const. M. Marinescu. 1 martie 1930".


Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontiLlurile i unele initiale snit scrise
cu rosu. Pecett inelare ale lui Rafail monahul la f. 1 si 13. LT aura veche 4n
piele. Daruit Acaderniei Romane de Presidentia Consiliului de Ministri, prin
N. Iorga, la 12 febr. 192.
5111

Sec. XIX (mijloc); 52 f.; 24 x 17,5 cm.

<Psaltichie>. Compozitii de: Petri' Lambadarie, loan protopsaltul, Dionisache


Moraitul, Daniil protopsaltul, Sinesie Sfetagoretul, Ilurmuz hartofilax.

insemnari: F. I lirninar: 1875, fevruare 13. Aceasta carte am daruit-o lui


dascalul Neculai de la Sfintulu Halarambie <sic>. Opre Petrovici".
F. I liminarav: I Aceasta carte iaste druita lui dascalu Costantin Ciuca.
11 Aceasta carte s-au daruit de subsernnatul Necolae sin preotul Niculae

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

208

Poalelungi, fiind cintdret la Sfintul Haralambie, dumnealni Constantin Oiled,


cintaret la Biserica Mavromol. 1891, martie".
Coperta a II-a interioard: Socoteli bdnesti.
Textul en cerneald neagrd. Titlurile, initialele i indicatiunile muzicale shit
scrise cu rosu si verde. Frontispiciu in penitit la f. 28. Initiate ornate la f. 2,25,46
s.a. Legaturd veche in piele. Cumparate la Anticariatul de Stat in anul 1965.

5112

Fost ms. 6086.


Sec. XIX (1867

1873); 29 f.; 33 x 20 cm.

F. 1v Catalogul Bibliotecei Societdtii Academice Rorndne. Cuprinde un inventar


al car( ilor ddruite i cumpArate in primii ani de existenta ai bibl. 0 eticheta

lipi t mai tirziu pe prima copertd precizeazd: Biblioteca Academiei Romne.


intiiul catalog de arti ddruite i curnpArate. 1867 1872".
in realitate existil mentiuni Mute si pentru anul 1873 (f. 27)
Textul cu cerneald neagrd. Legatura veche in carton.
5113 1845 (f. 1) ; 11 f. ; 24 x 19,5 cm.
F.1: Ertdciuni laoa meni morti, scrise prin mine Loan Cocorade, paroh local.
Merghindial <jud Fdgiiras> 4 mai 1845.
insemnari: F.9r v: Die 5.5.845.1. Cocorade, paroch".

Textul ru cerneal neagr. CumpArat de la Rodica Boca, la 30 dec. 1965.


Fost ms. 6087.
5114 Sec. XIX (cca 1878-1889) ; 23 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
29 x 21 cm.

<Theodor Serbdnescu, Versuri>. Mentiondm titlurile: Dedicatie (f. 1); Umbra


(f . 1v); Ma privestisi-mi spu.i plingind (f. 2)> ; <Duhul aprig al furtunei (f. 2")> ;
Un sdrutat (f. 3) ; <Bate vintul, bate tare (f. 3")> ; Privesc cerul in uimire
(f. 4)> ; Sonet F. 5); Lacrima (f. 5') ; <In raze d-aur, ce curg din soare (f. 6)> ;
<Oare ce spune cea psdricd? (f. 6)> ; <Te iubesc, cu cel mai mare (f. 6")> ;
Despiirtire (f. 7); Pesimism (f. 9) ; Asra (Din Heine f. 12); Lipsa (f. 13); Sonet,
in lb. francezd (f. 14) Voeu sterile, in lb. francezd (f. 14") ; Pe mare Ad Doram
(f. 15) ; Sonct (f. 16) ; Intilnire (f. 16") ; Absence, in lb. francezd (f. 17) ; Attente,
in lb. francezd (f. 17v) ; Cruciulita (1. 18) I ubita (f. 19v); De la iubita (f. 20v) ;
Poet si epicurieni (f. 21); Scleivie (f. 22) ; (Asi vrea sd tin in mind dalta (f. 22n> ;

Marea neagrd (f. 23). Cf. Th. Serbdnescu, Poesii, adunate si publicate de
T. G. Djuvara, insotite de studii asupra poesiilor lui Serbdnescu de D. C.
011anescu si T. G. Djuvara. Bucuresti, Ed. Socec, 1902, unde sint retiparite,
cele mai multe, dupa cum urmbazd: Umbra (p. 110); Md privesti (p. 61
Duhul aprig al furtunei (p. 292); Un sdrutat (p. 26) ; <Bate vintul .> , sub
-,

titlul: Dor de dus (p.37); <Privesc cerul. . .), sub ti tlul Ochii tdi (p. 32); Unde
esti? (p. 21) ; Sonet (p. 137); Lacrima (p. 53); In raze de aur (p. 103); Oare
ce spune cea pdsdricd (p. 48) ; <Te iubesc. . .), sub titlul: Md iubesti? (p. 128) ;
Despeirtire (p. 139) Pesimism, sub titlul; Intre viatd si vis (p. 187) ; Asra
(p. 180) ; Lipsa, sub titlul: Ca ieri si azi (p. 159); Pe mare: Ad Dorani
(p. 165) ; Sonet. Atit de trist am fost (p. 163); Intilnirea (p. 161) ; Cruciulita
(p. 194) ; De la iubita (p. 167) Poet si Epicurian (p. 141) ; Scldvie, sub titlul:

Lumea de la pol la pal (p. 151) ; <A vrea sd tin in mind dalta>, sub titlul:
Sculpturd (p. 279).

Textele slut scrise cu cerneld neagrd, pe hirtie de dimensiuni diferite. Cumparat


de la Eufrosina Soutzo, la 2 inn. 1932.
5115

1783 (f. 85); 85 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 9-176 (f. 1 84') ; 21,5 x

16,5 cm.
<Istoria lui Sindipa filosoful>. Lipseste inceputul i sfirsitul.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti .

209

tnsemndri: F. 85: Sfirsitul voroavei filosofului Sintipii cu fiiul impAratului

Chirr al impAratii Persii i cu vicleana muere carea s nevoia cu cuvinte lingu-

sitoare ca sd ia viiata fiiului imparatului, care rdminea diadoh impargii dupd


taicd-sdu Chiros. Brasov, 1783 fevruarie 25 de zile".
Insemnarea este, dupd toate aparentele, a lui Radu Duma, cdruia, cu multd
indulgent i-am putea atribui i copierea, foarte rapidd, a ms.

F.1: V. Sfetea".

Interiorul copertilor: tricercari de condei.


Textul cu cerneald neagra. i rAddcinie. Initiate ornate la f. 15, 22, 27' s.a.
LegAturd veche in carton si cotor de piele.
Ddruit Academiei Romdne de G. Bogdan-Duicd, la 3 iun. 1932.
5116

Sec. XVIII (a doua jurnState

12

f.; 32 x 21,5 cm.

(Miscelaneu religios>.
1. F. 1: I. Vial(' lui evanghelistul Marco, scrisd de Sofronie.
II. Viiaca lui Marco, din tilcuirea cea pre scurt a lui Dorothei, mucenicul f
episcopul Tirilor.

2. F. 1-62: A lui Theofilact arhiepiscopul Bolgariei, din Evangheliia lui

Marco tilcuire.
3. F. 63-122 : A sfintului pdrintelui nostru Andrei, arhiepiscopul Chiesariei

Cappadochiei, Tilcuire in Apocalipsis, adecd descoperirea stintului apostol


i evanghelist Loan Bogoslov. Aceastd ardtare iaste a tainelor lui Dumnezeu.
Tilcul Apocalipsului este precedat de predoslovii: A sfintului Ieronim (f. 63),
Predoslovie cdtrd sfintul Macarie, a sfintului pdrintelui nostru Andrei, arhiepiscopul Chesariei Cappadochiei (f. 63"-64).
Insemndri: F. 63, din Predoslovia cdtrd cetitori: Cu aceasta darn Invdtriturd,
Indemnindu-te i imbarbdtindu-te spre osteneald, pravoslavnicule cetitor,

cu cuviintd iaste s11 sdstie si aceasta ch Apocalipsul acesta de pe ellinie cu multh

osteneald 1-au tilcuit un cuvios presviter, anume Lavrentie Zizanie, om fiind


isrusit i invdtat in limba ellineased si slavoneascd i propoveduitor de cuvintul
lui Dumnezeu ..."
F. 11, wv: Aceastd sfintd i dumnezeiascd carte, ce sd chiiamd Theofilact
iaste al micu <sic>, zmeritului intre preoti, popa Radu Veicea ot Satu Lung

o am cumpArat de la sfiinta sa alesul intre preoti, parintele Gheorghie

Lebu ot Bolgarisechiu, la anul de la Hristos 1793".

F. 1 si 65: V. Sfetea".

'Textul cu cerneald neagrd. Titlurile, initialele si unele trimiteri marginate sint


scrise cu rosu. Initiale ornate la f. 105, 108, 116 s.a. Peceli inelare in fum la
f. 1,2 si 122. Legaturd veche in piele. Ddruit Acadeiei Romdne de G. Bogdan1117

Duicd, la 3 iun. 1932.


Sec. XIX (mijloc); 153 f.; 14,5 x 10,5 cm.
(Psaltichie romdno-greacd>. Compozitii de: Grigore Lambadarie, Visarion,
Petru Peloponisiotul, Daniil Protopsaltul, chir Calinic.
F. 67 alba.

Trisemnari: F. 89v: Aceasth carte este striinata. din nepurtarea de grije a celu
ce au" <text tdiat la legat>.

F. 33: Dumitrache Popovici".


F.5: lardsi al meu, pentru a doua oard. M. Vasilescu".

F. 11": Posesor adevdrat, Macarie Vasilescu. 1900 noemvrie 3.

Episcopia de Arges:".
F. 2: Am onoare a-mi cduta de interesul meu asupra acestui op de cintdri.
Rog pe onorabilii mei concetateni i amici, ca, chid vor avea o bund placere
de cintdri bisericesti i i-o voi da-o, sa nu ajung In stare jalnicd pentru acest

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

210

op, ci st mi-o inapoieze. Ca proprietarul a .estui op md subscriu. D. Nitescu.


1883, septemvrie 1".
F. 3: Aceastd carte este a mea fratele Eraclie Vasilescu, cldruit de s<fintt a>
sa pdrintele arhimandrit Veniamin Nitescu. 1899, 3 mai. F<ratele> E<raclie>
Vasilescu".

Textul cu cerneala neagrd. Unele titluri, iniia1e i indicatiuni muzicale sint


scrise cu rosu. Frontispicii in penitil la f. 92 si 106. Initiate ornate la f. 40, 45
58 s.a. CumpArat de la Anticariatul de Stat, la 17 apr. 1965. Fost ms. 6084.
5118 Sec. XIX (prima jumdtate); 177 f.; 21,5 x 15 cm.
(Psaltichie greco-romdnd>. Compozitii de: Petru Lambadarie, Grigore Lambadarie, Petru Vizantie, Iacov nrotopsaltul, Daniil protopsaltul, Gheorghe
Criteanul, Hurmuz.
Textul cu cerneala neagrd. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale sint
scrise cu rosu. Legatura veche in carton si piele. Cumparat de la Anticariatul
de Stat, la 29 dec. 1965. Fost ms. 6088.
5119 1844 (f. 4v) ; 261 f. + f. 16, 75 si 79 bis; numerotatie veche cu cifre arabe,
diverse 22,5 x 17 cm.
F. 4: <PsalticRie>. Inceputul cu Dumnezeu cel sfint, in trei fete inchinat tn

lucrarea acestui Stihirari, intru care sint stihirile praznicilor impdreitesti, adecd
slavele de seara la vecernie, la stihoaend, la hvalitii, la unele i cele de la 'litii
asemenea la sfinf ii cu polielee, cum si ule unora din sfintii ce au numai sla-)
voslovii, iar la sfirsit s-au pus i, docmaticile invierii; pentru trebuinta Semena-

riului sfentei Epi copii Arges, asdzat intr acest chip in anul 1810, de sfintita
sa parintele Ghelasie ieronzonahul din Da.sarobiia i al nostru invaporiu, precum sd obicinuie,te a se cinta in sfinta noa Ira soborniceasca bisericd a rdsdritului,
insd pre see rt si mai mull pentru buna lnlocmire a cuvintelor, cu patina oaresce

deosebire de melosul Anastasimatariului tipdrit si asdzat de pururea pomenitul


Macarie, dasctel el de musichie. Pentruca unit din copiii de preoti, ce sd adund
spre invdtatura intr-acest seminariu nu-i ajung firea glasului a lucra mai multe
sfarimari ci stricdri de glasuri. Al doilea, la bisericele de tard de multe ori nu
are eine asculta nici chiar cetirea. ba inca pt prin cele de la orase sd sevirsdsc,

sfintele slujbe cu multd grabere den pricina cd au rdcit, ba in a la unii au si

inghetat rivna spre dumnezeestile slujbe, incit cei mai multi pindesc vremea sd
mearga la bisericd pre la vremea heruvicului i altii pre la ch nonic, ca sd se
arate numai oamenilor cd au fost la biserica, iar nu lui Dumneze e. De aceia,
imbrdlisind ac t model de Stihirariu,l-am prescris in anul 1844, p ntru trebuinta

mea, loan fziul preotului Nica din satul cchei, judetul Oltului, Plas ade Sus.
nsem n5 ri : F. 261: I Acest Dw sastar este al mieu, subscrisului, cumparat

In doi galbeni, de la un frate seminarist de la satul Cuca <jud. Arges>.


Stefan Petrescu. 1858, dechemvrie 25". II Insemnare d zilele care sintdrd
rele, alese de inteleptul Solomon si numite pa fiecare lima".

F. 205: I: Slavd celui prea inall,

Carele mi-a ajutat


Cel in Treime prea sldvit
Garde bine a voit
Ca precum am inceput
De am si sdvirsit,
Din stihirile Triodului
Frumoasd dulceata postului.
Pomeneste-md, Doamne, cind vei veni
Intru impArattia ta a md invrednici,
De-a dreapta ta a stdrui,
Iar nu cu caprile de-a stinga a fi".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanegi

211

Stefan Petrescu".

1 extul cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile, inilialele si indicatiunile


muzicale slut scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 135, 205', 215 s.a.
Initiale ornate la f. 49v, 58", 59 s.a. Viniete colorate la f. 98, 101', 105 s.a.

Legatura veche in carton si cotor de piele. Cumparat de la Anticariatul

de Stat, la 26 mai 1965. Fost ms. 6093.


Sec. XVIII (a doua jumdtate ; 85 f.; numerotalie veche cu cifre arabe:
1-84 (f. 1 85); 15 x 10 cm.
<Miscelaneu de molitve si rugaciuni>.
1.F. 1 g: Orinduiald cum sa cade a incepe a ceti Psaltirea.
2. F. 4 46": Molitvele dintre cathisme.
3. F. 48 73": Slujba cdlugdrului, deosebi la chilie, in Nate zilele.
4. F. 74 81: Pomenic care datoriu iaste ceilugeirul sau mireanul in toate _Pale,
dupii sfirsitul pravilii chiliei sale, cu loam umilinta si osirdiia al citi.
5. F. 81 85": Rugdciune, in toate zilele, cdtrd Ndscdtoarea de Dumnezeu.
Insemndri: F. 81:
Si le fa vcinica pomenire 1 i popei Macarie, cdci au
scris acestea".
F. 58: Nicolai popa dascal ot Calul" <jud. Neamt".>
F. 1-7: Acestu dint Ceaslov este al meu i eine s-ar ispiti ca sal fure, s fie
bldstdmat di Dumnezeu si de toti sfintii".
F. 47' i interiorul copertilor: incercari de condei.
Textul cu ceEneald neagra. Titlurile, initialele i indicaiunile tipiconale snit
scrise cu roti. Frontispicii in penit la f. 1 si 48. Initiale ornate la f.1 si 2'.
Pecete inelard in fum la f.1. Legdturd veche in piele. Cuh,pdrat de la Anticariatul de Stat, la 23 nov. 1964. Fost ms. 6068.
6121 1826 (f. 1); 51 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-100 (f. 2 51); 20,5 x
5 120

15 cm.

F. 1: <loan 13arac>, Istoria preafruinosului Arghir fi prefrumoasei Eknii


cei mdiastre si cu pdrul de aur, adic o inchipuire supt care sti int. lege luare

Torii Ardealului prin Treiian chesariului, acum a doii ord de autoriul tndreptaid,
ru slobozeniia celor mai mari. 1826 ghenari 19. Gaerda Stroici <lectura numelui

incertd>. Copie dupd ed. de la Brasov din anul 1809. Cf. Bibl. Rom. Veche

III, p. 1, nr. 755.

Lipseste sfirsitul.
Textul cu cerneald neagrd. Ddruit Academiei Romdne de Marieta Vdsescu,
la 30 apr. 1931.
5122 Sec. XIX (sfirsit); 359 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2 354 (f. 2

359); 21 x 15 cm.

More si chiuituri din Bucovina, adunate de Simion Fl. Marian>. Mentionarn


litlurile: Durduleana (f. 2); Bolndvioara (f. 3 ; Ileana (f. 3"); Paduretele
puicutii (f. 4') ; Iana (f. 5); Bddita Fi copilita f. 6); Cucosul si gdina (f. 6" ,
Fata rumenild (f. 7); Toanta (f. 7') ; Pentru tine (f. 8); Petitoriul (f. 8') ;
Fata cu ndravuri (f. 10"); Lucrul rdu (f. 11); Nevasta lenesd (f. 11"); Mindra
mea (f. 12); Fata nestatornicd (f. 12v); Lelita din Valea Sacd (f. 13) ; Dund
reanca (f. 14) ; Dragd si ear dragd (1. 14') ; Fata de curie (f. 15) MoldovanuI
ungureanul (f. 15v); Fetele si logordtul (f. 16); Domnica (f. 17); Dragostile
(f. 17') ; Lelea cu rufele (f. 18); Truda mea (f. 18") ; Nevasta ca si o cruce
(f. 19); Mindra lenesd (f. 19v) ; Fata cu cdmese mindrd (f. 20) ; Catrinuta de la
Peatrd (f. 22) ; Ruginoasa (f. 22") ; Miselul satului (f. 23); Zis-a mindria
(f. 23') ; Face-m-asi tdlhariu (f. 24) ; Eu iubesc (f. 24") ; Fata ldudatd (f. 25 ;
Drdgutul cumdtritii (f. 25") ; Fectorul unguresc (f. 26); Ciobanul (f. 26) ;
Ciobanii (f. 30); Oitawww.dacoromanica.ro
(f. 30) ; Fost-am (f. 31 ; Minglierea nevestei (f. 31) ;

B.A.R. 4414-5920

212

Toanta slutet (f. 32); Nevasta potrivit (f. 32v); Mindra (f. 33); Fetele tatii
(f. 33v); Morilrita (f. 34) ; Sirbul i sirboaica (f. 34v); Alunele (f. 35) ; Asta-i

lelea (f. 35v); Horholina (f. 36); Pe cel deal (f. 36v); Fata scurtei-n picioare
(f. 37) ; Lelita cu cdmesoiu (f. 40); Supfirica (f. 41v); Mdrild-md (f. 42);

Erlita beilaioarci (f. 42v); Copila beildioarei (f. 43); Meirita-m-asi (1. 43") ; Hida
(1. 44'); Badea si mindra (f. 45) ; De-ar fi Moldova (f. 45") ; Vorniceasa (f. 46);

Nevasta bolnava (f. 47"); Feciorul fdlos (f. 48) ; Nevasta pacdtoasd (f. 48");
Fost-ai lele (f. 49) ; Arde cdrnesa (f. 49v); Vecina (f. 50) ; Mei dusei in tirg
(I. 50y); La Moldova (f. 51) ; Costantin (f. 51") ; Fata cu cdmasii mindrei
if. 52) ; Feciorul fudul (1. 52v); Fetele din satul nostru (1. 53) ; Nevasta, care-i
nevastei (f. 53v); Copilita baldioarti (f. 54) ; Femeea btrin (f. 54v); Chiuituri
din satul: Lisaura (1. 56) ; Tiseut (f. 61) ; Rus (f. 65); Udesti (f. 69) ; Securiceni
1. 79 ; Bosanct ((. 83)1; Zaharesti (f. 95) ; Liteni (f. 103) ; Stroiesti (f. 107);
Balaceana (f. 111); Toderesti (f. 121); Peirhaut (f. 125) ; Gura Solcii (f. 131);
Costina (f. 133) ; Patrduf (f. 135) ; Mitocul Dragomirnei (f. 137) ; Scheia (f. 139) ;

Buninti (f. 151) ; Ilisesti (f. 162) Brasca (f. 176); lildnastirea Homorului
f. 186); Capucodrului (f. 190); Capucirnpului (f. 192); Bdiesesti (1. 194);
Brdesti (f. 198); Berchisesti (f. 200); Corlata (f. 204); Dragoesti (f. 210);
Stupca (f. 216) ; Pirtestii de Jos (f. 228); Botusana (f. 232) ; Arbure (f. 234);
Cimpulung (f. 236); Bucsoaia (f. 240) ; Stiulbicani (f. 244) ; Vama (f. 248);
Cioccine,sti (f. 252) ; Vatra Dornei (f. 256) ; Cindreni (f. 258); Pilugani (f. 260);
V alea Putnei (f. 268); Radditti (f. 270); Freitauful Vechiu (f. 274); Frittduful
Nou (f. 276) ; Costisa (f. 280) ; Baca 0.. 284) ; Vicoctul de 'us (f. 286) ; Straja
f. 296) ; Plana (f. 300); Voitinel (f. 302) ; Galinesti (f. 308); Horodnicul de
Jos (f. 312); Voloveif (f. 316); Siretiu (f. 318); Crainicesti (f. 320); St. Onufrei
(f. 324) ; Opriseni (f. 330); Crasna (f. 234); Cupca (f. 33A); Cires (f. 344);
Ceahor (f. 348'); Mahn/a (f. 350).
F. 60, 68, 77"-78", 110, 120, 124, 106" 197', 203, 208"-209, 214"-215",
233, 239, 251, 259, 273, 278"-279", 282" 283', 319, 336" 337", 347 albe.

Ms. a fost publicat sub tillul de mai sus in col. Academiei Romdne: Din
viala poporului romdn Cul-geri i studii
IX. Bucuresti, 1910, 182 p,

Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la prof. Mihail Cdramsu, ginerele lui


Sim. Fl. Marian, la 5 iul. 1965. Fost ms. 6091.
6 1t:I 1821 (f. 1); 140 f. + f. 5 bis; 22,5 x 18,5 cm.
F. 1: 0/edit Cavsocalivitul), Infruntarea jidovilor asupra legiisi a obiceiurilor
for, cu dovediri din Sfinta Scripturd, atit din cea veche cit si din cea noao,
acum intiiu intru acestas chip tipeiritd in zilele prealuminatului i preaindltatului domn Alexandru Constantin Illoruz voievod, intru a dooa domnie a mdrii
sale in Moldavie, cu blagoslovenict si cu toatei cheltuiala preo..fintii sale Iacov
mitropolitul a toatii Moldavia, in .1c4i. la anii de la Hritos 1803, fevruarie,
8. Prescrisd de mine, smeritulintre preoti, popa Gheorghe Bobes, p<reot) in Turni-

sor <jud. Sibiu>. 1821, iulie in 4.


Text copiat dupil editia de la la:?i din anul 1803. Cf. Bibl. Porn. Veche, II,
p. 446 447, nr. 662.
Textul, cu cerneald neagrd. Titlurile, colontitlurile i iniia1eIe slut scrise cu
rosu. Cadran floral, colorat, la f.l. Frontispicii in penith la f. 31, 52 si 77.
Legaturd veche In carton si cotor de piele. Ms. a fost gray deteriorat de umezeala.

Cumpsrat de la Anticariatul de Stat, la 15 oct. 1965. Fast ms. 6085.


5121 Sec. XIX (mijloc) ; 52 f.; 21 x 17 cm.
F. 1: Gramatica rom<cineascd). Notiuni de morfologie.
Insemndri: F. 11 i 52: insemndri de datorii bnesti din anii 1860 i 1872
Textul, cu cerneald neagrd,
este scris In alfabet de tranzitie.
www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romaneti

213

Cump drat de la Dim. Simionescu-Simicel, la 25 nov. 1931.


5125 1807-1808 (f. 33, 22) ; 54 f.
f. 1 bis ; 20,5 x 14,5 cm.
<Miscelancu>.

1. FAr-v, 1 bie j 54r-v: Istorie pentru luare Tarigradului, cari fi Noul Rim
s-au chemat, ce s-au robit de Muhamet al (lode, impdrat al turcilor, la anul
1759 <sic.>. Text fragmentar.

2. F. 2-10: V iiafa si patimile sfinfilor mucenici Chin ci lulita. Dechemvrte 22.


3. F. 11, 13-22: Discoperire sfintei Leturghii ce s-au discaperit din dumnezeiascd strdlucire limbilor.
4. F. 22 25v: <V iefi de sling). Acest sfintu minunat Macari.

5. F. 25 26v: I ntrebdri i raspunsuri din poiatici.


6. F. 27 31' : <Legenda Duminecii>. Ipistolie.
7. F. 33-50'1: <Neofit Cavsocalivitul). I nfruntarea jidovilor asupra legii

ci obiceiurilor lor, cu dovediri Sfintei si dumnezdestii Scripturi, alit din ce vechi,


cit si din ce nod, acum intii intru acestas chip tipdritd in guide preluminatulut

ci preindlfatului domnului nostru Alecsandru Costandin Moruz voevod intru


a dooa domnii a mdrii sali in Moldaviia, cu blagosloveniia ei cu towel cheltuiala
preosfinfii sali chirio, chir I acov mitropolit a toatd Moldaviia, in las, la anii
de la Hristos 1803, fevruariia 8 zile. Incepul a scrii de la zi intli a lui ortornerie
de la 1807, oct <omvrie> 1.

8. F. 53: <Minunile Maicii Domnului>. Scurt fragment.


Text fragm. copiat dupd ed. de la Iasi din anul 1803.
Cf. Bibl. Rom. Veche II, p. 446-447, nr. 662.

F. 11"-12", 51-52v albe.

insemndri: F.31": I Si s-au scrisu aceasta Epistolii la veletu 1808, marLie 18,
clndu au fostu un foarte groaznic vicol i mari cumpana au fostu, intr-o gioi,

si la veletul mai sus ardtatu".

II Sh <sd> stii la ce veletu au fricut paretisis pdrintele mitropolitul Veniamin


Negel; i s-au facut vechil Mitropoliei pe phrintele Gherasimu, episcopul

Romanului, fdr voia preosfintii sale 1-au rinduit cneazu Prozorovski, leat

1808, fevruarie 25. Si parintele mitropolitt I s-au ashzat la o sdhastrii a SAcului,


imbrdcat in bland de oai i cu. chmesd de phru. Si dupd ce au agiunsu acolo,
apoi au trimis paretisis in scris boerilor divanului, cum si lui cneaz Prozorovski".

F. 32: Aceasta. sfintd Ipistolii foarti mind intalepciune arat pintru crestini,
cum sa phzascd credinta cei adevdrat a legii. i datori esti fiisticari provoslavnic <sic> crestin, mai ales pintru sfinta Duminicd, s o pdzascd i s o
cinstiascd, dupd cum scrii Sfinta Scripturd. 1828, iuni 5".
F. 22: Si s-au scris la anul 1808, fev<ruarie> 29".
F. 26: 1808, martie 8".
Textul cu cerneald neagrd. Frontispicii colorate la f. 22 i 27.
Initiale ornate la f. 13, 27 si 34. Vinieta. In penitd la f. 10".

CumpArat de ta. Dim. Simionescu-Simicel, la 25 nov. 1931.


6126 1803 (f. 95') ; 95 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, diversd ; 23 x 16,5
cm.
<Miscelaneu de literaturd monahald>.

1. F. 1-40': <Literaturd apocalipticd>. Cuvint pentru viitoarea judecata..


F.1, greit legata, trebuie asezat dupd f.4. Lipsete Inceputul i sflritul.
2. F. 41- 64": <Cuvintul starefului Paisie Velicicoeschi pentru ascultare>.
3. F. 65- 79: <1 nsemndri despre oarecari turburdri duhovnicesti ivite la
Schitul Vorona f i scrisori intervenite intre stareful Athanasie al Voronei fi

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

214

Paisie Velicicovschi pe aceasta termi>.


4. F. 79 v 95 v: <Cuvinte>. Cuprindere in scurt a preacuviosilor si de Dum<ne-

zeu> purtittorilor peirinfilor nastri, carii pentru sfinta si sfinfita rugaciune a


adeccl care cu mintea in inimci sit sevirsaste au scris.
Insemnari: F. 95 v: 1803, marLie 30, s-au ispravit aceasta carticica de scris".
Tcxtul cu cerneala neagra. Unele titluri, colontitluri i unele initiale sint
scribe cu rosu. Vinieta in penita la f. 95 v Cumparat de la Dim. SimionescuSimicel, la 25 nov. 1931.
5127

1793
1

1794 (f. 9 v, 85 v); 86 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri:

96 (f. 1-85); 22,5x 17,5 cm.

<Miscelaneu de slujbe i cintdri bisericesti>.


1. F. 1 83: Osmoglasnic, adecei opt glasuri i cataeasiile praznicilor, podobiile, seitelnile ineiiarii si alte multe cinteiri trebuincioase, rumdnestisi grecesti.

Intre f. 63 v 64, 65 v 66 textul prezinta discontinuitate, lipsind file.


67 v, 82 v 83 sint scrise in lb. greaca, cu caractere chirilice.
2. F. 83 v 85: Pashaliia pe 18 ani.
Insemnari: F. 9 v: 1793. Sfirsitul lui glas pervii" <sic>.
Filele 66

F. 60: 1794, mai 3".


F. 82: 1794, mai 17".

F. 83: Sfirsitul Osmoglasnicului si a catavasiilor si a altor cintari trebuincioasa la Utrine <sic) si la Liturghie i lui Dumnezeu lauda. 1794, mai 17".
F. 85 V: Aceasta carte ce sa chiiama Osmoglasnic i cu catavasiile praznicilor i podobiile glasurilor i sfitelnile invierii, rinduiala Utrenii, rum neste
3i greceste i rinduiala sfintii Liturghii, iarSi rumaneste si greceste, polieleul
cu psalmi alesi ci cii pripelele lor, a'sfintilor ce sa praznuesc i slavile hvalitelor la sfinti man i irmoasale veselitoare rumaneste i greceste si axioanele
praznicilor greceste, pashaliia pe 18 ani i nasteria i stirbiria lunilor, pina la
sfirsitul lumii i alte cintari trebuicioasii acestia toate s-au scris cii smerita
i pacatoasa mina mea, monah Ionichie Ratoni, la sfinta si vestita MAnastire
Agapiia, in egumeniia sfintii sale parintelui, chir Isachiia ermonah, la anii
1794, mai 20 iara de la zidiria lumii anii 7302; iara de la potopul a toata
lumia ani 5060; iara de la esiria israiltenilor ani 3471; iara de cind s-au inceput imparatie grecilor ani 2121; iara de la imparatie turcilor 926; iara de

cind s-au luat Tarigradul de la greci 341 ; iara de cind este tipografiia 341 <lectura cifrei nesigura> ; de cind s-au izvodit pravul de pusca 604; de chid s-au

izvodit pusca 581; de cind s-au impartit limbile 4422; de cind s-au inceput
limba rumniasca 1866; de cind s-au despartit biserica rasarituhn de apus
924 <sic> ; de cind au luat mosealii legia greceasca 806". Cf. G. Strempel,
Copisti
p. 126.
F. 86: I Aceasta carte ce sa chiiamd Osmoglasnic este legata de mine, peatosul cel de Mai jos iscalit. Si am dat pi chit s-au legatu sasazeci de parale.
1823, sept<emvrie> 20. Dionisie monah".
II Acest Osmoglasnic iaste a lui Iosaf dichiul din Manastirea Pionului. Si
mi 1-au lasat sa invati pi dinsu pina 1-oi
sti".

F. 86 v: La anul 1826, in luna lui ianuarie.16, ne-am apucat de invatat


eintari, noi, parintii din sfinta Monastire Hangul; glasurile i podobiile".
F. 1-3: Acistu Osmoglasnic si Catavasieriu <iaste> drept al meu. 1834,
iunie 12. Ierothei ieromonah din s<finta> M<Snastire> Slatina".
F. 1 liminara v, 86 si ultima fila liminara: Vasile Simionescu".
F. 69, 82: tneercari de condei.
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, colontitlurile, initialele i indicatiunile
tipieonale stilt scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1, 2 v, 10 s.a. Cumpa-

rat de la Dim. Simionescu-Simicel, la 25 nov. 1931.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romAriesti


5128

215

Sec. XIX (sfirsit)XX (Inceput); 297 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,

diversd ; 34 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, Monumentul de la Adamklissi. Insemndri, note, comunicdri,


studii, rapoarte, copii dupii inscriptii s.a., din anii 1891 1909). Printre
ms. se gdseste si cel al dr. Heinrich Bulle: .Rmisches Siegesdenkmal Ru
meinien), f. 194-196 v, comunicarea filcutd la Congresul arheologic de la
Bourges, la 12 iulie 1898: Le Mausolee d'Adamklissi (f. 227 245).
Cf. Gr. G. Tocilescu, Monumentul de la Adamklissi. Tropaeurn Traiani, pu
blicat in colaboratiune cu Otto Benndorf si George Niemann. Viena, 18,95.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd, albastrd i creion, pe hirtii de diferite
dimensiuni, in lb. romnd, german i francezd. Ms. constituit din hirtille

rdmase in urma mortli lui Gr. Tocilescu si trecute in col. Academiei Romane.
5129

Sec. XIX (sfirsit) XX(inceput); 329 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,
divers; 34 x 21 cm.
<Gr. Tocilescu, Monumentul de la Adarnklissi. Acte, rapoarte asupra lucrdrilor
i scipaturilor, scrisori i hirtii cu caracter contabil, contracte, inventare, desene,

studii s.a.>. Printre studii si rapoarte, cele in lb. germand semnate de Iacobi
(f. 29-58) si arhitectul Siegfried Theiss (f. 200 207), precum i cele ale
arhitectului V. Mironescu (f. 259-280). Mai multe f. sint albe.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd i albastrd, pe hirtii de diferite dimensiuni, in lb. romnd i germand. Ms. constituit din hirtiile rdmase In urma
mortli lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romaine.
5130 Sec. XX (cca 1908-1909); 306 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, divers;
34 x 21 cm.
<Gr. Tocilescu, Monumentul de la Adamklissi, Rapoarte asupra sdpaturilor,
scrisori si hirtii cu caracter contabil, inventare, studii i numeroase desene ci
fotografii documentare (f. 157-241)). La f. 243-306, file din agenda de Insemndri a lui Pamfil Polonic.
Textele slut scrise cu cerneald neagrd i creion, pe hirtii de diferite dimensiuni,
in lb. romn i germand. Ms. constituit din hirtille ran-lase In urma mortii
lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romane.
5131 (Sec. XIX (sfirsit)XX(Inceput); 281 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,

diversd; 34 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, Scipdturi ci semnaldri arheologice in Dobrogea; rapoarte adre-

sate lui Gr. Tocilescu, in special de Pamfil Polonic, cu privire la lucrdri de

depistdri arheologice, corespondenfd i inventare de materiale descoperite, procese verbale f.a.). Mai multe f. sint albe.

Textele slut scrise cu cernealti neagrd, albastr, creion; unele pagini Ant
dactilografiate. Ms. constituit din hirtiile rdmase in urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romne.
5132 Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 402 f.; 34 x 21 cm.
(Gr. Tocilescu, Sdpdturi i semnaldri arheologice tn jud. Constanta i Tulcea;

rapoarte adresate lui Gr. Tocilescu, rdspunsuri la chestionare arheologice, cores p.


oficiald i particulard in jurul unor descoperiri intimpldtoare, procese verbale,

decalcuri dupd inscriplii, inventare s.a.>.


Mai multe f. shit albe.
La f. 242: Gr. Tocilescu, Memorii asupra numismaticei antice a oraselor ponlice Istros, Callatis i Tomis.
La f. 249: Cultul Fi asociagunile civile si religioase in orasul Tomis. Mai multe
f.

slat albe.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

216

Textele sint scrise cu cerneala neagra, albastr i creion. Ms. constituit din
hirtiile ramase in urma mor(ii lui Gr. Tocilescu i trecute In col. Academiei
llorn ane.
5133

1900); 308 f. + f. 209 bis; numerotatie veche cu cifre

Sec. XIX (cca 1893

arabe, divers5; 34 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, Sdpdturi arheologice in Oltenia: Racovila-Copdceni, Rdddcinesti, Recica, Slaveni, Bivoldrie, Bumbesti gi Rcari. .Rapoarte, coresp. relevee,
desene. Majoritatea rapoartelor apartin lui Pamfil Polonic i Zay>.
Mai multe f.

sint albe.

Textele sint scrise en cerneal neagra i albastr. Ms. constituit din hirtiile
ramase in urma mortii lui Gr. Tocilescu si trecute In col. Academiei Romne.
5134 Sec. XIX (1897 1898 ; 72 f. + f. 60 bis; 33 x 20 cm.
<Or. Tocilescu, Sapdturi arheologice efectuate la Rdcari. Registru cu rapoarte
ale diriginfilor: Pamftl Polonic, Zay i N.M. ictefanescu>.
F. 44 V 47 V 53 67 v, 70 albe.
Textele slut serise cu cerneala neagra, albastr Ii creion. LegAtura veche
in carton. Ms. ramas in urma rnortii lin Gr. Tocilescu i trecut in col. Academiei Romane.
5135 Sec. XIX (1896 1899); 402 f. + f. 400 bis; 34 x 21 cm.
<Gr. Tocilescu, Sdpdturi arheologice efectuate la castrul roman Drobeta-Turnu
Severin. Rapoarte ale dirigintilor J. Falder, Pamfil Polonic, N.M. sckfdnescu,
coresp. ofictald cu diferite autoritdfi, in legaturd cu sdpdturile, situatit finan.

ciare s.a.>.

Mai multe f. sint albe.


Textele sint scrise cu cerneala neagr i albastra. Ms. consLituit din hirtiile
ramase in urma mortli lui Gr. Tocileseu si trecute in col. Academiei Ltornane.
5136 Sec. XIX (1897); 36 f.; 32,5 x 20,5 cm.
<ar Tocileseu, Sdpdturi arheologice la Turnu-Severin. Registru cu numele
i plata lucrdtorilor, linut de supraveghetorul N.M. 55tefinescu.
F'. 10 v 22, 23 24, 25 v-26 V albe.
Textul cu cerneala albastra. Legatura veche in carton. Ms. rmas In urma
mortii lui Gr. Tocilescu i trecut in col. Academiei Romne.
5137 Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 375 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,

diversa; 34 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, Setpdturi arheologice la Jidova (Muscel), Troianul (Teleorman), Purcdreni (Muscel) f.a., coresp. oficiald i particulard in legiturd cu
semnaldri arheologice s.a. Mentiondm rapoarte ale lui Pamfil Polonic>.
Mai multe f. sint albe.
Textele sint scrise cu cerneala neagra si albastra. Ms. constituit din hirtiile
ramase in urma morii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romane.
5138 Sec. XIX (sfirsit XX (inceput); 361 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,
diversa.; 34 x 21 cm.
<Gr. Tocilescu, Valuri dobrogene (de pe valea Carasu), moldovene (de la
Galati), studii arheologice gi tepografice, cu numeroase rapoarte, in special
semnate de Pamfil Polonic>.
Mai multe f. sint albe.
Textele slut scrise cu cerneald neagra i albastra. Ms. constituit din hirtiile
ramase in urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romane.
5139 Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 243 f.; numerotatie veche cu cifre arabei
diversa; 34 x 21 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romiinesti

217

<Gr. Tocilescu, Comunicdri, studii si inf. arheologice, unele dintre ele prezentate la Academia Romdnd, altele in brouillon, sau fragmentare s.a.).
Mentiondm:. Limes cis-alutanus si castelul Jidova de lingd Cimpulung (f. 3);
<Valuri exterioare i interioare (f. 22)); P. Polonic, Drumul roman Islaz.Resca (f. 36) ; P. Polonic, Drumul lui Traian <pc Olt) de la Ionestii Govorii
pind la &Ufa in Austria. Excursiunea aprilie 1894 (f. 49); P. Polonic, Brazda
lui Novae (f. 57) ; P. Polonic, Cercetarile prin interiorul judefului Dolj si a
liniei Dundrii de la Calafat pina la Giurgiu, de la 1 11 iunie 1898 (f. 73);
Cetdfile f i castrele romane din Oltenia si din judefele de munte ale Tdrii Roma,
nesti (f. 89) ; Un nou limes la stinga Oltului (f. 136) ; Nouvelles recherches et
fouilles archeologiques en .Roumanie. Communication faite a l'Academie des
nscriptions et Belles-Lettres de Paris, 27 octobre 1899 I. 150); Die Landwalle
in der Dobrugea (f. 165) ; Topografia antica a Dobrogiei (f. 184); Monumente
si inscripfiuni crestine descoperite la Tomis i Axiopolis. Un rescript al Impdratului Licinius, relativ la cultul eului ,Soare. Cum s-a chemat Celeiul in epoca
romand si unde trebue cantata, colonia Maim (15 decembrie 1906, f. 192);
Despre castelul roman Saalburg, castrul Carnuntum 0 i cercetarile asupra hmesului roman in Ggrmania si Austria (f. 214); la f. 242 243; Legenda lui Novae,
comunicatd de I . Comanescu din Adamesti, jud. Teleorman.
Inf. *i rapoartele semnate de P. Polonic cuprind numeroase adnotdri ale lui
Gr. Tocilescu.
Mai multe f. sint albe.
Textele, cu cerneald neagr i albastrd, sint redactate In lb. romand, francezd si germand. Ms. constituit din hirtiile ramase in urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romane.
5140

Sec. XIX (sfii*t) XX (inceput); 346 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,
diversd; 34 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, Scrieri istorice, comunicari facute la Academie, conf. s.a., unele

fragmentare). Mentiondm: <Sigilografia (f. 2)); Studii topografice asupra


campaniei din 1595 a lui Mihai Voda Viteazul f. 27); Monumente privuoare
la Burebista regele dacilor (f. 100); <I nscriplii de la Balcic (f. 105)); Negru
Vodd si originile statului muntean. Conferintd la Atheneul Roman (f. 130 ;
<Cetatea de la Cernavocki (f. 135)); <Cuvintare finutd la Ploesti despre monumental de la Adamklissi (f. 148)); Monumente antice ale Daciei inainte de
Romani (f. 167) ; Conf. finuta in cadrul AST REI (f. 222)); Proectul contelui
Andrssy (f. 225) ; <Cuvintare in Senat (f. 233)); Raport al lui Gr. Tocilescu
in Senat (f. 252) ; <Cuvint in Senatul universitar (f. 268)); Basilica de marmurd
<din Tomis), (f. 280) ; Art. politice (f. 288): ; Tara Romdneascd i in special
sistemul ei de apdrare in epoca romand (f. 301); Misiunea istoricd a romdnilor.
Discurs rostit in cadrul Ligei pentru Unitatea Culturald a Romdnilor (f. 317);
Discurs finut in legdturd cu granifele naturale ale statelor (f. 332)).
Textele sint scrise cu cerneald neagra. Ms. constituit din /liable ramase In
urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romane.
6141

Sec. XIX (sfirit) XX (inceput); 310 f.; 27 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, I nsemndri diverse cu caracter arheologic, folcloric, cursuri


universitare s.a.). Mentiondm:
copilul (1. 25 V); Chera Cheralina (f. 31 v),
Cintecul lui Traian (f. 109), Voinicelul Oleac (f, 112), Oancea (f. 114 v); Numismatica Daciei (f. 179); Monumente privitoare la Geografia i topografta

anticd a Daciei i Moesiei I nferioare (f. 189)); Romanismul la Dunarea de


Jos (f. 205); Traiansi Decebal (1. 219); Inceputurile provinciei Moesiei (f. 231);

Moesia si Dacia (f. 241); Originile crestinismului la Tomis (f. 26


mente privitoare la retzboqiele lui Domifian cu Dacii (f. 275 .

www.dacoromanica.ro

Alonu-

B.A.R. 4414-5920

218

Textele sint scrise cu cerneald neagr i creion. Ms. constituit din hirtiile
rdmase in urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romane.
5142

Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 462 f.; 34 x 21 cm.


<Gr. Tocilescu, Pisanii i alte inscripjii adunate de pe morminte, clopote,
icoane, odoare, ceir(i, mai ales din Bucuresti ci biserici ci mandstiri din Tara

Romdneascd si Oltenia).
Textele sint scrise cu cerneald neagrd, albastrd i creion. Ms. constituit din
hirtiile ramase in urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei
Romane.

Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 294 f.; 26 x 20,5 cm.


<Gr. Tocilescu, Pisanii si alte inscriptii adunate de pe morminte, clopote,
icoane, odoare s.a., de la raindstiri din Moldova si Oltenia).
Texte copiaLe i decalcuri in creion negru. Ms. constituit din hirtiile rtimase
in urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romane.
5144 Sec. XIX (sfirsit)XX (inceput); 310 f.; 34 x 21 cm.
5143

<Gr. Tocileseu, Cursuri de arheologie, istorie veche, depistdri arheologice, inventare f.a.>. Mentiondm: Inventarul materialului arheologic de la 11.uzeul
de Antichitdli (f. 1-56)); Curs de arheologie nalionala (f. 70); Stafiunea prehistoricd de la Mdgurele (f. 207); Statia preistoricd Sdrata Monteoru (f. 246);
Cetatea Lotrului (f. 259); Cetatea de la Grddistea (f. 284).

Textele sint scrise cu cerneald neagrd. Ms. constituit din hirtiile rdmase in
urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romane.
6146 Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 413 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,

diversd; 34 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, Cuvintdri funebre, conf. art. politice .a.). Mentiondm: <Cupint la inmonnintarea luir G. Ionescu-Gion (f. 1)); Cuvint la inmormintarea lui
's C. Stancescu (1. 25); <Cuvint la tinmormintarea lui Al. Papadopol-Callimachi

(f. 32)); Cuvintare la inmormintarea lui G. Lahovari (f. 51); la f. 63-67',


textul tiprit al cuvintdrii; <Cuvint la inmormintarea lui Gh. Chilu (f. 69));
<Cuvint la Inmormintarea lui Gr. Manu (f. 94)); <Cuvint la moartea lui N. lonescu (f. 105)); Mihai inainte de a fi damn (f. 109); <Originile Giurgiului
(f. 127)); 0 pagind din istoria lui Mihai yodel (f. 144); <Brdila i Tirgul
de Floci (f. 148)); Cetatea Gherghina de lingd Galali (f. 166)); <Istoria Banatului de Severin (f. 183)); <Conferinfd la Mdnd.stirea Dealului (f. 200)) <Cuvintare despre Mihai Viteazul, linutd la Atheneul Roman la 8 nov. 1904 (f.
214)>; Priviri peste hotare (f. 239); Istoria diplomaticd pind la rchboiu a regelui Carol (f. 250); Care trebue sd fie politica externd a Regatului RomAn?
(f. 272); Situagunea romanilor din Ardeal. Legea electorald. Procesele fi condamndrile (f. 279); De la frali. Conf. tinutd la Atheneul Roman la 21 dec.
1902 (f. 320); Cestiunea aromand (f. 378).
Citeva f. slut albe.
Textele slut scrise cu cerneald neagrd. Ms. constituit din hirtiile rdmase in
urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute In col. Academiei Romane.
5146 Sec. XX (inceput); 266 f.; 34 x 21 cm.
<Gr. Tocilescu, Conf. studii i materiale cu caracter biografic privitoare la
Vasile Boerescu).
Textele slut scrise cu cerneald neagrd i creion. Ms. constituit din hirtiile rlmase In urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romano.
5147 Sec. XX (inceput); 198 f. numerotatie veche cu cifre arabe, divers; 27,5 X
21 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfine#1

219

(Gr. Tocilescu, Conf. trad. i materiale cu caracter biografic si istorico-literar


privitoare la Carmen Sy lva>.
Textele sint scrise cu cerneala neagra. Ms. constituiL din hirtiile ramase In
urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romdne.
5148(I) Sec. XIX (cca 1877 1878); 338 1.; numerotatie veche cu cifre arabe, di
versa ; 34 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, Studii, extrase, insemairi. cu privire la via/a 0 opera lui D. Can/emir, din timpul cercetdrilor sale in Rusia, trimis de catre Societatea Academicd
Roman:1 pentru pregatirea unei ed. de opere ale marelui savant>. Mentionam:

ita Constantini Cantemiri (f. 3); V iala lui D. Cantemir (f. 26)>; Printesa
Maria Cantemir (f. 96) ; Genealogia Principilor Cantemiri (1. 127 ; Ms. lui
D. Cantemir (1. 180)); Istoria ieroglifLa f. 243).
Textele sint scrise in lb. romdna, germana, fruliceza, poloneza, rusit, cu cer
neald neagra i albastra. Ms. constituit din hirtiile ramase in urma mortii
lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romane.
5148 II) Sec. XIX XX (cca 1877 1906) ; 382 f. (f. 339 720) ; numerotatie veche

cu cifre arabe, diversd; 27 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, Studii, extrase insemndri cu privire la viala si opera lui D. Cantemir, din timpul cercetarilor sale in Rusin, trimis de catre Societatea Academicel
Ronidoci pentru pregatirea unei ed. de opere ale marelui savant>. Mentionam:
Descrierea Moldovei f. 339) ; Cartea sistemei sau starea religiunei mahomedane
(1. 381) ; <Loca obscura (1. 412)); De saclo sanclae scientiae indepingibilts imago
(f. 433)); Istoria imperiului Woman (f. 460 > ; Principele Dimitrie Cantemir.

Conf. tinuta la Atheneul Homan la 10 dec. 1906 (f. 477) ; Note despre (fi
din> Muzeul Rumianlev (1. 621).
Textele sint scrise in lb. roman:1'1, germand i franceza cu cerneald neagra,

51-15

albastra i creion. Ms. constituit din hirtiile ramase in urma mortii lui Gr. Toeilescii si 1r-cute in col. 1 ,demiei Flornne.
irsit); 136 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd; 34 x
21 cm.
<Gr. Tocilescu, Studii, conf. copii de texte (gin 0) privitoare la opera lui
Zilot Rominul>. La 1. 1 si 2 sint legate doua pag. de texte autografe ale serdarului *Lefan FAnuta, alias Zilot liornanul.
La f. 85 98 V, un extras din studiul lui Tocilescu: Din scrierile inedite ale
lui Zilot Romanul, publicat In Revista pentru Istorie, Archeologie si Filologie,
.

vol. VI (1891), p. 89-116.


Textul cu cerneald neagra si albastra. Ms. constituit din hirtiile ramase In
urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute In col. Academiei itomne.
5150

Sec. XIX (cca 1877 1880) ; 320 f.; numerotatie i paginatie veche cu cifre
arabe, diversa: 34 x 21 cm.
<Gr. Tocilescu, Studiu istoric asupra (Oranului roman, urmat ( f. 91 320 )
de copii dupii invoiehle agricole din anul 1877, de pe majoritatea mo04lor tdrit>.

Textele sint scrise cu cerneald neagra i albastrd. Ms. constituit din hirtiile
ramase In urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romdne.
5151 Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 367 f.; numerotatie veche cu cilre arabe,

diversa; 34 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, Note diverse fi copii de doc. relative la istoria ronuinilor, la


istoria Bucure0ilor, diverse mandstiri p.a.).
Mai multe f. sint albe.

Textele sint scrise cu cerneala nea4ra, albastrd si creion, in lb. romdna si sla k A
Ms. constituit din hirtiile ramase in urma mortii lui Gr. LK 1 sell i trecuLe
In col. Academiei Romdne.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

220

5152

Sec. XIX (sfirsit)XX (Inceput); 304 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,
diversd; 34 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, Note diverse si copii de doc. relative la istoria romdnilor f.a.>.

Mai multe f. slut albe.


Textele sint scrise cu cerneald neagrd, albastrd si creion,-In lb. romand si
slavd. Ms. constituit din hirtiile rdmase In urma mortii lui Gr. Tocilescu si
trecute in col. Academiei Homdne.
51,53 Sec. XIX (sfirsit XX (inceput); 449 f.; 27 x 21,5 cm.
<Gr. Tocilescu, Copii dupd doc. aflate in arh. Bistrifei si ale Sibiului, din
anii 1600 1658). Nu slut eopiate de Gr. Tocilescu.
Textele sint scrise In cerneald neagrd, In lb. latind, germand, si maghiard
5154(I) Sec. XIX (sfirsit) XX (Inceput); 225 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,
diversd; 225 f.; 27 x 21,5 cm.

<Gr. Tocilescu, Copii dupd doc. aflate in arh. Bistrifei, Brasovului fi Sibiului,
din anii 1471-1552). Note le si regestele sint scrise de Gr. Tocilescu.
Testele sint scrise cu cerneald neagri. In lb. latind si romAnd. Ms. constituit
din hirtiile rdmase In urma mortii lui Gr. Tocilescu si trecute In col. Academiei RomAne.
5154(11) Sec. XIX (sfIrsit) XX (Inceput); 302 f. (f. 226-527); numerotatie veche

cu cifre arabe, diversd; 27 x 21,5 cm.

<Gr. Tocilescu, Copii dupd doc. aflate in arh. SiVului, Bistrifei fi Brafovului,
din anii 1552-1600). Note le si regestele sint scrise de Gr. Tocilescu.
Textele sint scrise cu cerneald neagrd In lb. latind, germand si romAnd. Ms.
constituit din hIrtiile rdmase in urma mortii lui Gr. Tocilescu si trecute In
col. Academiei Rom Ane.
5155

Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 346 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,
diversd; 34 x 21 cm.
<Gr. Tocilescu, Copii dupd doc. aflate En arh. din Bucuresti, Brasov, Sibiu
si Bistrifa, din sec. XTI XVIII). Mai multe f. sint albe.
F. 113-122 cuprind scrisori ale tipografului Holzhausen de la Viena, din
anii 1896-1908, iar f. 125 241 shit coli tiparite cu corecturi ale lui Gr. Tocilescu, dinaintea mortii.

Cf. Grigore C. Tocilescu, 543 documente slavo-rometne din Tara Romdneascd


fi Moldova privitoare la legdturile cu Ardealul, 1346-1603, din arhivele oraselor Brasov fi Bistrifa, in text original slav, insofit de traducere romdneascd.
Bucuresti, 1931.

Insemndri: F. 113: Tocilescu. TipAritura la Holzhausen in Viena. Note.


Coala 69 este ultima pe care am vdzut-o la rpos. Tocilescu, eu putin Inainte de a muri. Actul de la n-rul 530 II tinea de mult pe loc. 0 copie cal-

chiatd a acestui act se afld aici, Impreund cu lAmuririle culese. ALT. Dumitrescu. 23 mai, 1911".

Textul, cu cerneald neagrd si albastrA, este scris pe Milli de diferite dimensiuni. Ms. constituit din hIrtiile rdmase /n urma mortii lui Gr. Toci-

5158

lescu si trecute In col. Academiei Romne.

Sec. XX (cca 1902-1904); 215 f.; 34 x 21 cm.

<Tr. Tocilescu, Dosarul cu actele inifiativei sale de a ridica un mausoleu pentru

asezarea capului lui Mihai Viteazul la Meindstirea Dealu). Mai multe f. slot
albe.

Textele slut scrise cu cerneald neagrA, albastrd si creion. Ms. constituit din
hirtiile ramase In urma mortii ha Gr. Tocilescu si trecute In col. Academiei
Romne.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romane#i


5157

221

Sec. XX (1901); 183 f.; 34 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, Excursia In Grecia, fticutd cu studentii. Descrierea excursiet,


dari de seam& discursuri, coresp. formulare, ecouri in presd f.a.).
Textele slut scrise cu cerneald neagrd, albastr i creion. Ms. constituit din
hirtiile rdmase in urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei
Romane.
5158

Sec. XIX (sfirsit); 239 f.; numerotatie veche cu (irre arabe, diversd; 34 x

21 cm.
<Gr. Tocilescu, Rapoarte qtiintifice, referate cu privire la valoarea unor lucrdrt,

viat universitard agitatd). Mention:Am: <Explicatii la referatul negatto al


lui I. Bogdan, cu privire la ms. unui manual de istoria romdnilor pentru clasa
IV secundard, adresat Ministerului Instructiunii publice (1. 1 172)); Crontce
inedite atingdtoare de istoria romdnilor, adunate ci publicate cu traduceri 9 t
adnotatiuni de loan Bogdan. Bucuresti, 1895. Recenzie (f. 173 194); <Ref;
rat pentru premiul Academiei la lucrarea lui I .C. Filitti Domniile romtlne
sub .Regulamentul Organic, pind la 1848" (f. 195 206 ")); (Referat la lucrarea
lui Al. T. Dumitrescu Alanii : migratiuni, graiu, credintd.. . Bucurestt,
1907 (1. 207-213)). Mai multe f. sint albe.
Textele shit scrise cu cerneald neagrd. Citeva pag. sint dactilografiate sau
imprimate. Ms. constituit din hirtiile rdmase in urma mortii lui Gr.Toei
lescu si treeute in col. Academiei Romne.
5159 Sec. XX (eca 1933); 19 f.; 22 x 16,5 cm.
F. 1: Ion Pillat, Scutul Minervei. Sonete. Miorcani, 4 10 august 1933.
Sint 18 sonete, cu text definitiv asezat pe pag. din dreapta i cu variante
asezate pe pag. din stinga. Cf. Ion Pillat, .Poezii, vol. III (1927
1941),
Ed. Fundatiei Culturale Regale, p. 639 656, unde au fost republicate.
Textul cu cerneala neagrd. Legstura veche fn carton. CumpArat de la Antica
riatul de Stat In anul 1964. Fost ms. 6075.
5160

Sec. XX (1941-1944); 47 f.; 23 x 19,5 cm.


F. 1 Ion Pillat, Umbra timpului. Versuri. Ed. noud, intregitd

i definitiva
Bucuresti, 1941. Mentiondm titlurile: Zodier (f. 3) ; In toamnd (f. 3 ) ; Umbr
pe iaz (f. 4 v); Ceas pierdut (f. 5); Cintec de vremelnicie (f. 6); Clntec f. 7 ;
Cra-ro-ra-ra (1. 7 v); Din ramele iatacului vechi (1. 8); 4n mort (f. 8 V); Elegte
(f. 9) ; Innoptare (f. 10) ; Pindd (f. 10 v ; Panta rhei (f. 11); Ceas tainic (1. 11 ;

Tipar (1. 12) ; Rod (1. 12 V); La iaz (f. 13); Amurg pe Prut (f. 14 ); Seard

la Sttnca (f. 15 v); Cintecul verii (1. 16); Legdnat cu tine (f. 16 v) ; I arnd itrzit
(f. 17 ); lnserare (1. 18) ; Sarpele casei (f. 18 V) ; Fratii (f. 19 v); La un poet
(f. 20); Vindtorul de himere (f. 20 V); Circ planetar (f. 21 v); Scamatorul (f. 22);
Horoscop (f. 23) ; Cintec I (1. 23 v); Cintec 1 I (f. 24): Cintec III f. 25 ; Roza
din urmd (f. 25 V); Soartd (f. 26); Suflet (1. 26 v); Zori (f. 27); Din Fluer Ciobdnesc : 12 cintece de dor si o baladd (f. 28) ; Cintece de dor, 1

12 (f. 29

34 v);

Stina pdrdsitd (f. 35); Ordinea poemelor (cuprinsul, f. 38-40); Toamnd


(f. 40 ") ; Regasire (f. 41 v); Unui cititor (f. 42 "); Oglindiri (f. 43) ; Narcis
(f. 44); lnserare (f. 44 v); Solie (1. 45); Zeu marin (f. 45 v); Prezentd (f. 46 ).
Cf. Poezii vol. III, Ed. Fundatiilor Regale, p. 733 778.
tnsemndri: F. 39 : Manuscrisul acesta a fost terminat de copiat la sfirsitul
lui septembrie 1941".
F. 47: Planul acestui volum manuscris a lost prlisit definitiv de autor In
folosul grupdrii, orinduirii i textului din Editia definitivd" a Poezillor
In 3 volume, luatd in Ed. Fundatiilor Regale, unde Umbra Timpului,cu 45
de poezii, pastreaza toate cele din editia originald, afdrd de ultimele 7, tre
cute la Balcic i primeste in plus, din Tdrm Pierdut : Clntec de vremelnicie"

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

222

Amurg pe Prut", Versuri", cele 4 Cintece pentru lumina", Stantele"


,I IX) i Tacere", precum i urmatoarele, inediLe ca volum: Seard la
Stinca", La iaz", Circ planetar", Horoscop"Cintec" (Coboara, dorule. ..)
Drumul din basme" i Credintr (I II). Cele 12 cintece i balada Din

fluer ciobeinesc ramin deci in afara, rezervate unui volum viitor ; de asemenea
poeziile: Ceas tainic", Cintecul verii", Leganat cu tine", precum i cele 9

de la Adaos, se vor incorpora volumului in pregatire: Drumul lduntric. Vinatorul de himere" trece la blade poezii: Grddina irttre ziduri (Editia definitiva-Fundatiile jlegale); La un poet", la Caetul Verde; iar Lui Nichifor
Crainic" ramine in afara. I.P. 14 marLie 1943. Pentru ordinea i textul Umbrei
Timpului a se vedea editia definitiva a Poeziilor in 3 volume, aparute in
Ed. Fundatiilor Regale, in vara 1944. Volumul III. I.P., 2 XL 1944".
Textul este scris CAI cerneala albastra. Cumparat de la Anticariatul de Stat
in anul 1964. Fost ms. 6076.

5161

Sec. XIX (cca 1840-1870); 30 f.; 39 x 24 cm.

iscelaneu de versuri satirice, patriotice si lirice>. Mentionam Litlurile: Cintec :


Suflet altu n-are / Chin astfel de mare (f. 1); Primdeard (f. 1 `I); <Al Moldovei
ghibaci sfat 1 La Cristesti s au adunat (f. 2)); Tara Romdneascd cdtre Moldova

(f. 3); Patria (f. 3 v); Reisunet la Hora Unirei de D.V. Alecsandri (f. 3 v);
Prince .3/rein (f. 4); Invaziile (f. 5); Apostrofd (f. 6); Mars cdzdcesc, datata
11 mart. 1854 (f. 7); Rdspunsul, semnata Dimitrie Donici, cu mentiunea in
ruse*te: trad. din anul 1858, august 30 (f. 9); <Amard o viatei cind piere i
se stinge, datata Iasi, 30 noiembrie 1867 (f. 10)) Sincera povatd data de actualii
colectivisti in 1870, aparuta in Ghimpele lui N. draanu la 23 iunie 1870 (f. 12);
Domnului Costin Catargiu : <I nsdmnat de maica fire si cu suflet inegrit (f. 14));

Plingerea omenimei suferinde in zioa de Sintul Spiridon (12 dech.), patronu


ospualilor din Moldova (f. 15) ; Legenda unei ciuperci (f. 17) ; Domntsoarelor
Evanghelina Cimara si Maria Sturza. Doind (f. 18); Elidee Mercilu? (f. 19);
C. Balcescu, Plingerile unui nenorocit (f. 20), Ornul (f. 21), Curtezanul (f. 21 v),
copiate din Curierul Romdnesc, 1844, p. 328, 347, 402 Lut IV wu Ghwa, fard
sfirit f. 22) ; <Omul e o taind, viiata lui un vis (f. 23)); <Lacrdmi secrete,
necunoscute 1 Suspin de lume nepriceput (f. 24)); <Inimi duioase, ce suspinati 1 Dupd dreptate, dupd amor (f. 25)); Satird: Ori acesta-i jurdrnintul 1
Ultra al !aril. Nmnitoriu (f. 26) ; Adio lui Halcinski (f. 27) ; Coroana cea regald.
Poesia de D.Dtm. Gusti (f. 28); Vara la lard. Poesie postumd de Alexandra
Depdrcitianu (f. 29).

F. 13 alba.
Textele slut scrise in alfabete diverse, pe hirtii de diferite dimensiuni, cu
cerneala neagra i albastra. Ms. constituit, din fragm. provenite din desmem-

5162

brari de volume heteroclite.


Sec. XIX (cca 1850 1870); 65 f.; 24,5 x 20,5 cm.
<I. Eliade-Radulescu, Versuri>. Mentionam titlurile: La un poet ecsilat (f. 1);
<Te las patrie, sotie (f. 3)); <Esti dulce ca viala si fiata fard tine.. . (f. 4));
Cavalerul Toggenburg. Balada (f. 6 17 v); Areopagul bestielor (f. 18); Un
fel de literaturd. Coada mimitelor <sic> (f. 23); < Versuri traduse din lb. italiand
37); Oracol la I. Flo(f. 24 27 ")); Hymnul Dracilor (f. 28, 31-33, 36
rescul (f. 29) ; <Pe clavele d'avoriu sar degetele tale (f. 38)); Esopu i Mdgarul
(f. 41); De unde vii, d'acolo (f. 43); <Bine-Alexandrikil Kleine Kinder Rilci
(f. 44)); <Atunci drum, drum la primejdiil, Drum pe aripa nedejdii (f. 45));
<Sd ed spuiu o istorie 1 Care unde-a fi, sd fie (f. 47 ") ; este versificat poves

tea in proza de la f. 46 V 47)); <Trad. din Divina Comedie" (f. 48-56


58

61)); <Tra2. din Fingal (f. 62 65 ")). La f. 40, 45 v-47, fragm. in proza,

La f. 36 un autograf A. de Billecocq.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti


F. 33 v 35 v, 56 V

223

57 v albe.

Textele sint scrise cu cerneald neagrd si albastrd. Ms. constituit din arh.
I. Eliade-Ftddulescu, intratd in col. Bibliotecii Academiei Romne in anul
1935. Fost ms. 6078.
5163 1855 (f. 1); 30 f.; 25 x 19,5 cm.

F. 1: <Teatru>. Bdtaea orbilor, sau Orbul ,si toeagul sdu. Comedie intr-un act
<de Varin i Laurencin>, tradusd de D. Alecu Manoli. 1855, noemvre. 1895.

Textul cu cerneald neagrd, este scris in alfabet de tranziLie. Cumparat de


la Aurelia Dinulescu, la 26 mai 1965. Fost ms. 6081.
5164 Sec. XIX (inceput); 190 f.; 23 x 16,5 cm.
F. 9: <Miscelaneu de cintdri bisericepi>. Irmologhion cu Dumnezeu, care cuprinde dogmati i toate irmoasele a opt glasuri i la prazdnice stapinevi p ale
Maicii lui Dumnezeu preste tot anul. Intre f. 168 v 169 textul prezintd discontinuitate, lipsind file.
F. 7 v 8 v albe.
Textul cu cerneala neagrd. Titlurile, colontiLlurile, iniLialele i indicatiunile
tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii in peniLd la f. 9 si 149. IniLiale
ornate la f. 63. 82, 132 s.a. LegAturd veche in piele. Cumparat de la Antica
riatul de Stat in anul 1965. Fost ms. 6080.
5165 Sec. XIX (sfirsit XX (inceput) ; 307 f. + f. 179 bis; numerotaLie veche cu
cifre arabe, diversd; 34 x 21 cm.
<Gr. Tocilescu, Miscelaneu de manuscrise cu caracter istoric, etnografic, geografic s.a.). Mentiondm: Th.D. SperanLia, Proect de lucrari privitoare la
lemba
istoria nationald (f. 2); Capra; insemndri i desene folclorice (f. 14) ;
Istorisire cuprinzind toate faptele, vitejiile ci rdzboaele prea streilucitului Mihail
voevod, domnul Ungrovlahiei, Transilvaniei i Moldovei pinei in ziva morpi
lui, de Gheorghe Palamed, scrisd i compusd pe cind era la curtea preastrdlu
citului duce de Gstrov, domnul, domn cneaz Vasilie, in anul- 1607, in luna decemorie 1.5. Copie modernd de Constantin Erbiceanu (f. 18 40 ; Aratare
pentru zidirea Monastirei Bisericani 1. 41 50 v)); <Plinius Secundus, Pane
giricul lui Traian. Lucrare de seminar f. 51 67) ; Feudalismul. Lucrare de
seminar; f. 69 este gresit legata (f. 69 78 v); Ceramica preistoricd. Tezd de
examen. (f. 79 87 ; Antichittile crepine si arheologia... dupa V. Prochorov.
Trad. (f. 89 95 v); Anttchiteilile din Torcello (insulil din lagunele VeneLiei,
f. 96 115); Studiu asupra provinciei romane Dacia, dupei monumentele epigrafice. Trad. din lb. francezd (f. 116 147); <I. Viicrscu1, Voiaj din podul

Mogwai pinei in figdnia Vladichi. Cdlatorie pe uscat i pe mare. Comedie


intr-un act si jumdtate, compusd de insw2i actorii acee?tii comedii. Bucuresti.
(f. 150 174); <I. Vdcdrescu, Satire la adresa lui I . Eliade-Reidulescu (f. 175

179)); Al. *tefulescu, Sf. Nicodim. Critica lucrdrii de seminar, fAcutd de


Elefterie Pictorian (f. 181 198) ; Culegere de compuneri populare, t i in 1/1
ci ciirti, editatd de Ministcrul Instructiunii Publice. Sofia, 1891 (f. 199 217 ;

<Gr. Tocilescu, Momentele de cdpetenie din istoria patriei. Conf. ms. autograf

(f. 219-238) ; Les Roumains de la Peninsule Balcanigue. Extras dintr o


carte nementionatd (1. 239 244 ; <Studii, art., memorii cu privire la Delta
Duneirii .,si Dundrea (f. 246 307)). Mai multe f. sint albe.
Insemndri: F. 148: Literare. I. Vdcdrescu. 1. Satira in forma de comedie
in contra colonelului I. Cimpineanu. Proza i versuri. 2. Doud satire in contra
lui I. Eliade-Radulescu. Versuri. Copie. (Din hirtiile lui Gr. G. Tocilescu).
Nota, Gr. Tocilescu, pe cind pregateam impreund manuscrisele pentru revista sa, mi-a declarat cd aceastd copie a fost scoas de un funcLionar bdtrin
de la Muzeu de pre un manuscris vechiu. In privinLa personagiilor din satira-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

224

comedie, el era de pdrere ca: d-nu Zi-i c-am scris bine, cd L taiu , sau
numai Domnu c te taiu este I. Eliade-RAdulescu, iar poetul > Gugorice poetul Grigorie Alexandrescu. La pArerea mea cd Domnul Spiresonvil un Frantez republican este scriitorul Felix Colson, Gr. Tocilescu
a ezitat s-mi r5spunz5 definitiv. Al. T. Dumitrescu. 9 maiu 1911".
Textele sint scrise cu cerneald neagra si albastra. Cele privitoare la Dunarea
*i Delt sint dactilografiate i litografiate. Ms. constituit din hirtiile ramase
in urma mortii lui Gr. Tocilescu si trecute in col. Academiei Romne.
5166 Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 222 f. ; numerotatie veche cu cifre arabe,
diversb; 29,5 x 21,5 cm.

<Diverse trad. dupei lucrdri istorice din lb. maghiarei, realizate pentru Gr. Tuci-

lescu>. Mentionilm: Monumentele Dietelor din Transilvania, cu introduceri


istorice. .. de Alexandru Szilagyi. 1597 1601. Budapesta. Academia Ungara
de Stiinte. Oficiul de editurd 1878. Sint fragm. privitoare la domnia lui Mihai

Viteazul. Trad. de Grigore Zane. (f. 1-102 ", 128-162); Gabriel Tgls,
Legeitura strategicd a castrului de la Risnov cu Cimpulung-Jidova (f. 105

117).

Studiul este precedat de o scrisoare fragm. a lui Tegls ciltre Gr. Tocilescu,
datatb 24 iulie 1904. Ungaria" lui Grigoriu Moldovan, de Andrei Veress.
Trad. de loan Rat (f. 118-127); G. lonescu-Gion si conferinta D-sale despre
Dusmanii lui Mihaiu Viteazul" <de Andrei Veress i trad. in lb. roman
de Gh. Vdt5san (f. 163-187)); F. 179-187 sint autografe A. Veress; f. 188
202 sint ocupate de Lextul Liparit al brosurii, aparuta ka Cluj In anul 1893,
avind, la f. 202 v, o dedicatie a lui Veress care Tocilescu ; Samuel Fenichel,
zeastica i alte sernne accadice pe gulerul mocanilor din Transilvania <trad.
de Andrei Veress (f. 204 222)).
Textele shit scrise cu cerneal5 neagra. Ms. constituit din hirtiile ramase In
urma mortii lui Or. Tocilescu si trecute in col. Academiei Romane.
5167 Sec. XX (inceput) ; 384 f.; paginatie v che cu cifre arabe: 1-751 (f. 1 384 ;

27 x 20,5 cm.

<Istoria Ardealului si a voevodului Mihai, 1595 1601, en doe. de Szadeczki


Lajos, prof. la Lniversitatea din Cluj. Timisoara, 1893). Trad. fcut pentru
Gr. Tocilescu, este datat (la f. 384 v): Bucurcsti, 17 oct. 1904, si semnata
Flore Todoran si E. Chinteanu.
Textul cu cernealS neagra. Ms. conslituit din hirtiile rmase in urma mortii
lui Gr. Tocileseu i trecute in col. Academiei Romne.
5168

Sec. XIX (chip 1875); 236 f.; 24,5 x 19 cm.

<Gr. Tocilescu, Cursuri si insemnetri de arheologie, istorie veche si lb. romanice,


precum si note despre D. Cantemir>.

Textele sint scrise cu cerneald neagra, albastra si creion. Ms. constituit din
hirtiile rdmase in urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei
Romne.
6169

5170

Sec. XIX (sfirsit); 33 f. ; paginatie veche cu cifre arabe: 1-63 (f. 2-33);

15,5 x 23 cm (format oblong).


<Schite cu subject arheologic, realizate in creion de dr. Wolfgang Reichel in
lunile mart.apr. 1896 pentru Gr. Tocilescu, cu insemndri in lb. germand>.
Textul cu creion i cerneald neagra. Din arh. lui Gr. Tocilescu, trecutA In
col. Academiei Romne.
Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 231 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,

diversa; 34 x 21 cm.

<Gr. Tocilescu, Studii, note, cerceteiri arheologice r i epigrafice, insofite de un


mare nr. de desene ci fotografii>. Mentionm: Monumente i reliefuri. Zeiteifi

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romfinesti

225

cldri pe monurnentele antice dunarene (f. 25); <Inscriplii din Dobrogea ci


Dundrea de Jos (f. 55)); <Inventare de material arheologic ci istoric, mai ales
din col. lui M. Kogillniceanu, ce urma sd fie achizitionat de Mire Muzeul de
Antichiteiti (f. 63 v)). F. 198-228 v, cuprinzlnd colaborArile lui Gr. Tocilescu
la Corpus I nscriptionum Latinarurn, slut litografiate.
Textele slut scrise cu cernealS neagrA, albastra i creion. Ms. constituit din
hirtiile rAmase in urnia morLii lui Gr. Tocilescu i trecute In col. Academiei
Romane.
5171 Sec. XIX (sfirsit) XX (incepul); 314 1% + f, 14, 15 si 16 bis; numerotatie
veche cu cifre arabe, diversa; 27 x 21 cm.
<Gr. Tocilescu, Cursuri universitare, note si studii, conf. s.a.>. Mentionam:
Domnia lui Vodd Cuza (f. 1); Societatea istorica de pe lingd Facultatea de Litere (f. 14 bis); Inceputurile principatelor Torii Romdnesti si Moldovei (f. 18);
Mircea vodi (1. 33) ; Cetatea Neamtului, sau Nemfisorului, de pe drumul vechiu
al pasului Giuvala (corn. Rucdr, jud. Muscel, f. 38); Noui documente romdnobulgare din Brasov (1. 65) ; Privire asupra isvoarclor de cdpetenie relative la
istoria principatelor TOni Romdnesti gi Moldovei (1. 73 ; <Despre Al. Odo
bescu (1. 89)); (Despre Braso ci doc. brasovene (f. 114)); Discurs <despre
G. Bari!) rostit la Sibiu in ziva de 23 aprilie 1904 1. 174); Theodor Mommsen.
Comunicaliune facutd <la Academie> la 5 decembrie 1903 (f. 184); N. Balcescu (f. 205) ; Despre izvoarele istoriei romeine (1. 211); Elementele ce au avut
oarecare inriurire asupra originelor noastre iuridice (1. 277) ; Cuvinte moldovenesti a cdror origine trebue cercetatd (f. 293).

Textele sint scrise cu cerneala neagra i albastrO. Ms. constituit din hirtiile
ra.mase In urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Rornne.
5172 Sec. XIX (sfirsit)XX (1nceput); 252 f.; numeroLatie veche cu cifre arabe,
diversd; 27 x 21 cm.
<Gr. Tocilescu, Note, insernairi, studii de epigrafie rornand, in special din
Dacia si Moesia, leqii despre epigrafia Daciei (f. 80), insemndri asupra ms.
slavo-romdne de la Biblioteca Imperiald din Viena (1. 156), note de gramaticd
provensald (1. 214) s.a.>.
Textele sint scrise cu cerneall neagrA, albastra i creion. Ms. constituit din
hirtiile Mmase in urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. \cademiei
Rombne.
5173 Sec. XX (1nceput ; 24 f.; 27 x 20,5 cm.
F. 1: I. Dragoslav, Neitdfleald Picd-Pard, poveste cu tile.
Textul cu cernealil neagra. IThruit Academiei Romne de Anton Opr scu,
la 17 sept. 1932.
5174

Sec. XIX (mijloc); 29 f.; pagina)ie veche cu cifre arabe, diversi; 21,5 x

17,5 cm.
<Miscelaneu literar i paremiologic>. Mentionam proverbe grupaLe pe teme:
Despre cusururi (f. 1); De-pre vorbire (1. 1 ; Despre minciuni (f. 1 v) ; Despre
neiravuri rele (f. 2); Despre fi ica lui Dumnezeu (1. 2); Despre prostie (1. 2 v);
Despre Inveigiturd (1. 3); Despre min are (1. 3 v) ; Despre belie (1. 3 v); Despre
iconomie (f. 4); Despre zgircenie (1. 4 v) ; Despre lOcomie si nemultumire (1. 4 v);

Despre judecatd (f. 4 v); Despre mojicie (f. 5); Despre imprumutare (f. 5);
Despre stdpin ici slugd (1. 5 v); Despre iuteald ci indareitnicie f. 5 v ; Despre
cdsnicie (f. 6); Despre cei ce pling pe copii (1. 7 v); Despre negot 1. 7 v ; De pre
Mudd (f. 8); Despre fageiduieli ci daruri (f. 8); Despre bdtrinefe (f. 9 ; Nicte
apologuri ce sint dictate de naturd Memo: corespondingi lesniceoasd, unde su-

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

226

fletul vorbeste sufletului si unde inima nu cautd niciodatd, a Imprumuta masca

duhului <= Epistolar (f. 11-13 v)>. La f. 23-29 un frag. de literatura romanticd (personaje Altidor i Eliza) trad. pentru izul lui epistolar.
F. 16----22

albe.

Textul cu cerneala neagra, esto scris in alfabet de tranzitie. Frag. provenind


din fostul ins. 2845, dezmembrat.
5175 Sec. XX (cca 1920-1925); 63 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa;
34 x 22,5 cm.
<Hortensia Papadat-Bengescu, Medievald. Piesa In 9 tablouri>. Cf. Hortensia Papadat Bengescu, Teatru. Ed. Ingrijita i prefatata de Eugenia Tudor.
Bucureti, Ed. pentru literatura, 1965, p. 223-306, 373-374.
Textul cu cernear neagra i albastra. Cumparat de la Elena Stamatiadi,
la 24 iun. 1965. Fost ms. 6089.
5176 Sec. XX (cca 1930); 75 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa; 34 X
21 cm.

<Hortensia Papadat-Bengescu, A dizut o stea. Drama In 3 acte>. Cf. Hortensia Papadat-Bengescu, Teatru
p. 127-222, 370-372.
Textul cu cerneala neagra i albastra. Cumparat de la Elena Stamatiadi,
la 24 iun. 1965. Fost ms. 6090.
5177 Sec. XIX (sflrit); 130 f.; 19,5 x 12,5.
F. 1: Aphorisme scoase din trecutul istoric i observate din vieata prezentd a
romdnilor de I. Cav<aler) de Puscariu. Tom. II. Titlul nu corespunde cu
continutul ms cleat partial. Acesta cuprinde in realitate o istorie a pamintului romanesc de la geto-daci i pina la patrunderea ungurilor In Transilvania.
F. 49 alba.
Textul cu cerneala neagra. Legatura veche In piele. Daruit Academiei Romane de pr. N. Runceanu de la Biserica Sf. Vineri-Hereasca din Bucureti,
la 20 sept. 1932.
5178

Sec. XIX (1844); 62 f.: 20 x 13 cm.

<M. Kogalniceanu, Note i insemndri de caldtorie din Austria si Galitia>.

F. 14 v-57, 58-60 albe.

La f. 57 o poezie de doua strofe a lui M. Kogalniceanu, copiata de Al. Papadopol-Calimah, cu urmatoarea mentiune: Unica poesie care au facut-o Kogalniceanu, cum singur mi-au spus de multe ori.
La f. 60 v-61 frisemnari relative la Mihai Sturza, Mr% importanta, scrise de
alta mina.
La f. 62 insemnare autografa a lui Kogalniceanu despre dou carti aparute
la Paris, relative la Petru cel Mare i la trad. In frantuzete a cronicii lui
Nestor. Cf. Mihail Kogalniceanu, Opere I. Beletristica, studii literare, culturale
si sociale. Ed. critic% publicata sub ingrijirea lui Dan Simonescu. Bucuresti
Ed. Academiei B.S. Romania, 1974, p. 487-497.
Textul este scris cu creion i cu cerneala neagra, in alfabet de tranzitie. Legatura veche In carton i cotor de piele. Provenienta necunoscuta.
5179 Sec. XIX (cca 1845); 91 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa; 37 x
21,5 cm.
<Miscelaneu juridic. Cuprinde pdrti din Condica civild a Moldovei, in curs
de elaborare,
din dispozitia lui Mihai Sturza, in copie la f. 1 2V>.
F. 24 v 25 0, 34 v_35 v, 46 v._ 47 v, 77 albe.

Textul, cu cerneala neagra, in mai multe variante, este scris in alfabet de


tranzitie. Din arh. familiei Rosetti-Balanescu. Intrata In col. Academiei Romane intre anii 1930-1940. Fost ms. 6106.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor romiinesti


5 180

227

Sec. XIX XX (cca 1883 1935); 34 f.; 34 x 21 cm.


<Miscelaneu de versuri>. Mentionam: A<lexandru> V<lahutl, Din prag

(1. 1)> ; poezia este datatd: Tirgoviste 1883. Noembre; Constantin A.I. Ghica:
Solilocul Nebunului (f. 3); Acorduri (f. 5); D. Nanu, Unei stele (f. 6); B. Nemdupa Heine (f. 10); de
leanu, Cintecul lebedei -(f. 8); Betie de dragoste
acelasi, trad. din: Lessing, Sdrutul (f. 11); Numele (f. 12) ; Raiul (f. 12

Mosia lui Tacit (f. 13); Vulturul i Bufnita (f. 13); Azilului de domnisoare
din.. : (f. 13) ; Pe mormintul lui Nitulus (f. 13) ; Pentru Lucinda (f. 14);
Faustin (f. 14) ; din Heine, (Va. Lillu (I% 15 17) ; din Goethe: Elegii romane
(f. 18 '20); Mignon (f. 21); Pastel rnarin (F. 22); Pompei p0 .Flerculan,um
(f. 23); Nr,rocul clipei (f. 25); Diietantul, Filosofiile, Izvor de tinerele, Flecarii
artei, Ciagtoarea (f. 27); Geniul cu faclia intoarsd (f. 28); din Lenau: Cei trei
figani (f. 29); V. Voiculescu, Chiromaniie (Intr-un amurg pe Negoi, f. 31),
datata: 1935, august; Perpessicius, Jurnal de Port (f. 32), datata Braila,
1921; La micul Capidon de bronz (f. 33); A. Cotrus, Sant bun i rdu (f. 34).
Textele sint scrise cu cerneala albasira si neagra, pe hirtii de diferite dimensiuni. Ms3 conslituit din achizitii fragm. din anii 1965-1972, precum si din
legatul I.E. Toroutiu.
5181 Sec. XIX (inceput) ; 21 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 21 (f. 1 21);
21 x 17 cm.
<B. P. Hasdeu>, 0 nevastd romdncd (Fragm. dintr-o opera postuma: Babusca
mea). Citit In Academia Romand. 7 MarLie 1903. Cf. An. Acad. Born. s. II,
torn XXV (1902 1903), Desbateri, p-. 103. Cf. si Bogdan Petriceicu Ha,?deu,
Scrieri literare, morale si politice. Tomul II. Ed. critica cu note si variante de
Mircea Eliade. Bucuresti. Fundatia pentru Literatura si Arta, 1937, p. 341
342.

Textul este scris en creionul. Din arh. B.P. Hasdeu, depusa la Academia
Romana de Iuliu Dragomirescu.
5182

Sec. XX (cca 1920); 20 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 14 (f. 1

20

21 x 17 cm.
<Ion I.C. Bratianu), Din aminitrile altora si ale mcle. Ms. autograf Ion Pillat.
Textul a fost dictat, probabil, nepotului siN de catre omul politic, cu corecturi ale acestuia. Titlul si f. 8 9 V, 12, 14, 16 si 19 slut scrise de Ion I.C. Bratianu. Cf. Cugetul Romdnesc. Revista lunara. Bucuresti I (1922), nr. 6, p. 513

523, unde a fost publicat.


Insemnari: F. 20: Ion I.C. Bratianu. Florica, 1920".
Textul cu cerneald neagrd. Din arh. Ion Pillat, intrata in col. Bibliotecii
Academiei Romdne 1ntre anii 1950 1965.
5183 Sec. XIX XX (cca 1870-1931); 22 f.; nuinerotatie veche cu cifre arabe,
diversd; 34 x 22 cm.

'<Miscelaneu literar>. Mentionam: < C. Negruzzi>, Alexandru Donici (f. 1 4);


<Simion Mehedinti>, De la Soveja pind la liceul din Focsani (f. 5 12) ; <Octavian Goga>, Discurs tinut in ziva de 4 decembrie 1931 la Academia Rorndnd,
pentru aniversarea de 90 ani a lui Jacob Negruzzi (f. 13 22).

nsemnari : F. 22: Bucuresti, 4 dec. 1931. Octavian Goga".


Textele sint scrise cu cerneala neagra. Ms. constituit din fragm. achizitio
nate In anii 1960-1965.
5184 Sec. XIX (cca 1854); 61 f.; 22 x 18 cm.

F. 3: Gramatica romdneascd <predatd hi Seminarul din Buzau in anii 18,53


1854).
Insemnari: F. 61: Sflrsitul etimologiei i lui Dumnezeu slava. 1854, maiu 3.
Ene Stroescu. Satul Domnit.a" <Jud. Rimnicu-Sarat>.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

228

F. 1: I De la bunicul meu, pr. Ene Stroie, protonotarie, zis Borcea, fost


preot la parohia Hacovita intN 1855-1900. Pr. Cost. Popescu. Racovita,
H. Sarat. 1937.
II Seminarul din Buzau. Gramatica romana, 1853-1854".
Textul cu cerneala neagr. Cu nparat de la I . Moldovanu, la 24 dec. 1969.
5185 Sec. XIX (inceput) ; 17 f.; 27 x 21,5 cm.
<Didahii macedo-romdne>. Text fragmentar. Cuprinde: <Didahie in Joia Mare
(f. 1)>; <Didahie la ziva Sfintului Antonie, ianuarie 17 (f. 6 v)> ; (Cuvintare
la oameni morli (f. 14)>.

Insemnari: F. 6 v: Beala de Sus <Jugoslavia>, 1908, M. Tacit".


F. 17 v: Insemnari gospodaresti in lb. greacd.
Textul cu cerneala neagra, este scris cu alfabet grecesc.
D truit Bibliotecii Academiei Romane de arh. Arghir Culina, fost lucrator
al Academiei, la 20 nov. 1965. Fost ms. 6092.

Sec. XIX (cca 1880) ; 27 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa ; 21 X
17 cm.
<M. Eminescu, Poezii>. Mentionam: Din Cdlin" VI (f. 1); Scrisoarea a V
(f. 5) ; Nu ma infelegi (f. 13) ; Renuntare (f. 17) ; Populare. Culegeri de versuri
populare (f. 21-23); Serenadd (de Victor Hugo, f. 25); Poezie in lb. germana,
copiata cu creionul. Inc.: Snit wann die Sterne Kreisen/ Am Hummelszelt..."
(f. 27). Dedesupt precizarea lui T. Maiorescu: Copie scrisa. de M. Eminescu".
F. 3 v_ 4 v, 19 v 20 v, 23 v_ 24 v alba.
Textele shit copiate cu cerneala neagra. Ms. constituit din autografe provenind
de la: Iacob Negruzzi (23 mai 1919), Marin Nicolau-Golfin (17 aug. 1950)
si I. Perieteanu (18 nov. 1958).
5187 Sec. XIX (mijloc) ; 131 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, cu greseli:
1
135 (f. 2 131) ; 22 x 16,5 cm.
5186

<Miscelaneu>.
I. F. 1-65 v,

68 70: Manual de aritmetica moldovineascd <copiata> de


Constantin Ciudin. FIusi, 1848.
2. F. 66-67, 97-100, 122-124, 126-129, 130-131 v: <Versuri copiate din
diferiti scriitori i versuril9opulare>. Mentionam: Stefan cel Mare si maica
sa do Bolintineanu (f. 66) ; Epitaful lui Nicu Ghica-Comdnescu. 15 ianuarie
1852 (f. 97); <Ci tot fugi iubito... (f. H)>; <Cindu-i noaptea rntunecatd 1 Sd

rveste alba lund (f. 98 v)> ; (Rdmdi sdndtoasd 1 Me-au zis si s-au-clus (f. 99 v)>;
<laid hora sd-nvirteste 1 Sub stejar la raddcind (1. 122)> ; Satird <Hop s-asa,
mdi moldoveni (f. 123 v)> ; Versul lui Napoleon (f. 126); Fabuld. Lupul no

mielul (f. 126 v); Boeritul (f. 127): Pentru mdrirea omului (f. 127 "'); Vorbire
intre scumpul i galantonul (f. 128) ; Toarnna (f. 128 v); <Tu-mi ziceai odatd 1
Cum cd pin-la moarte (f. 129)> ; Hiritisire copilului cdtrd al sdu pdrinte la
anul nou (f. 130) ; Cintecul Dorrinicdi, sora lui Toader a S dlariei (f. 130 V).
3. F. 79 v_ 93 v, 95 v_ 96: <Rugdeiuni cdtrd Maica Domnului s.a.).
4. F. 94 95 : V isul ce au volzut Niiscittoarea de Dumnezeu mai nainte de a
se rastigni Domnul nostru I isus Hristos.
5. F. 101-118 : <Relete medicale si gospoddresti>. Insdrnnare de cele ce sti
afla intru aceastd cdrticicd a doctoriilor.
6. F. 119-121 v: <Copie dupd manifestul moldovenesc din 28 mart. 1848>.
7. F. 124 v-125 v: <C. Negruzzi>, Refetd.
8. F. 129 v: <Zile bune ci rele>. 1 nsdinnare. Dumnezeu au poroncit prorocului
Moisi ca sd fereascd in aceste zile insdmnafi, nici o miscari sd nu sd facd.

F. 70 v-79, 116, 122 v-123 albe.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rom5nesti

229

tnsemndri: F. 1 v: I La anul 1849 april 25 (luni) au fost o ploai pe la 6 ceasuri sara, cu piqtrd a'd de mari de la 10 'Ind la 20 dramuri una. *i au Vinut
10 minuti ace ploai". Cf. I. Coth s, Ins nari..., p. 147.
II La anul 1849, iui ii 22, pe la 11 12 cea uri s-au cetit feral, nul mdrii
sali v dd Grigoriti Ghica ; i s ra au tInut lu i iie pind la 12 ceasuri, incepind de la 9 c asuri. *i a doa 7i, pe la 10 cea .uri s-au pornit la Constantinopoli, spre a liii incoronari". Ibidem, p. 60.
III La anul 1852, fevruarie In 19 yile am intrat In cantileria dohovnimstii
icasterii a Mitropoliei M Idivi i". I semnar a ccpistului.
F. 81 v-82: S-au tipdrit In s luta Monastire Neamtul, in Lipografia ce<a>
acum a trea oara din nou Licut't, la anul 1842 ian 'vie 5. *i pr scrisd d mine
la anul 1850, avgust 28. C. C'udin".
F. 83: Rugaciune catra preasfi la N scdtoare de Dumnezeu, preafolositoare
pentru tot crestinul. Talmacitil din gr c,st Iq romdneste. Iai, In Tipografia
sfintei Mitropolii. 1844. *i acuma de mine <scris> la 1850". insemi dri dupd
cdrtile de rucr iciuni folosite la copierea f. 79 v 96.

F. 97 '1, 129 v: Constantin Ciudin, 1849, iunie 16. Iasi".

Textul, cu cerneald neagra, este scris in alfabet de tranzitie. Provenienta


necunoscutd.
5188

Sec. XIX (cca 1834 1838); 86 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1

(f. 2-56); 20,5 x 16 cm.

121

<Misc laneu>.

1. F. 2-3, 4-10 v: <Legenda Duminecii>. Aceasta sf1nt6 Ipistolie ci au cdiut


intr-o pieatrd din cer, din trdsnit, In tam billcxfilor din Muntile Maslinilor...
2. F. 3 V, 67 V, 82 v-84: <Tabla lui Pitagora si alte elemente de aritmeticd>.
3. F. 11-13 V, 66 r-v: (Istorioare morale>. 'Inceputul pricinii zavistiei...
(.a.>.

4. F. 13 v-19 v: lnceputul intrebdrilor i reispunsurilor...


5. F. 20 ": <Apocalipsul Maicii Domnului>. Text fragm., fbr Inceput.
6. F. 21-28 Inceputul Catihisului, cu ajutoriul lui Dumnezeu.
7. F. 29-22: Tripesnic di,sdmni.
:

8. F. 32 "-38'v: lnceputul cinteirilor di ste. Lipse5Le sfirsitul.

9.

F. 39: <Preziceri. (Steaoa Titera?)>. Lipseste Inceputul.

10. F. 39 r-v: <Astronomie>. Inpdteiturd in scurt ardtdtoare pentru cele sapte


planete.
11. F. 39 v-40: (Relete gospoddresti>.
12. F. 40, 41 v-42 v, 44 r v: <Relete medicale>.

13. F. 40-41, 49 v-53: <Cakndar>. Pentri di a sd sti cite sdptdmini sint


dintr-o zi mare pird intru altd zi mare preste tot anul (s.a.>.
14. F. 43 v: <Tipic>. Psalmii ci sd zic la orici vreme di intimplare.

15. F. 44, 57 -58: <Tilcuiri rcligioase>.

16. F. 44 v-45 v: (Fabule>. Istorie omului lenes. (Dialog Entre greier si furnicd>.

F. 46-47 v: <Descintece pentru friguri si fapt>.


18. F. 47": (Retete de cerneald>.
19. F. 48: Retete morale>.
20. F. 48 v-49 v: <Istoria poamelor>.
21. F. 53 v-54 v: Stihuri scoasd di pre az-buche.
22. F. 55-59 v: <Versuri populare>: Dorul mieu i a dumitale... (f. 55);
(Oh, ticeiloasd lumi inseildtoare I Cu totul amdgitoare (f. 56)> ; Stihuri pentru
17.

clivititori (f. 58).

23. F. 60-66, 76 r-v: <Oratii la nuntd>.

24. F. 68 v-70 v: <Vicleimul>. .Rinduiala ci sd faci la umblare irodului.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

230

25. F. 71 72, 73-74, 85 v: <Epistolare. Formulare de socoteli, Merge, acte>.


26. F. 72 v-73: <Jocuri>. Vreo citiva comedii din let 1834.
F. 77, 79 v-82 albe.
1nsemnari: F. 66 v: Acesti tratasi di mini s-au soils, mai micul intre dascali ; cu mina da <ta>rina am scris si cu buza di lut am vorbit, ca s. fiu di
eu pominit, fiind dascal la Oncestii di Sus <Vaslui?>, ci sa numesc Macrestii.
1834, martie 15 am sfirsit di scris. Dumitrachi Popovici. *i am scris lui loan
Dobranici den Buhaesti <Vaslui>".
F. 1: tnceputul a multe feliuri de pricini, scoasa din alti carti, tiparnice si
istorii di mina, cum si leacuri i allele i vreo citeva comedii i istorii di a
Imparatului Theodosii, pentru pricina zavistii i pentru di a nu s tagadui
numile scriitoriului in veci. Amin. 1834, ghenarie 31. Dumitrachi Popovici
dascal in Macresti".
F. 3 v: Aceasta tabla invat a numara, din let 1834, fevruarie 15. Dumitrache Popovici, dascal".
F. 74 V. ... 1834, aprilie 4. loan Dobranici".
F. 86: I Sa sa stie ca acesti tretasi <sic> sintu a lui Mihai Dobraniciu, facut
pi drept slujba lui, cind au invatat La coala la un <indescifrabil> leat 1834".
II: Yncercari de condei.
F. 56, 59 v: Dumitrache Popovici, 1834, mai 12".
F. 83 v: 1838, martie 11".
F. 75 v: SA sa stie di cind s-au cutremurat pamintul la anu 1838, ghenar
11, marti spre mercuri la al 4 ceas din noapte, spre pomenire mucenitii Tatianii".
F. II liminara, 78-79, 84 V-85: Insemndri gospodaresti.
F. 78 v, 84 v: inset-if-IAA de stare civiM.
F. II liminara v: Az-buchile.

F. I liminara v: tncercari de condei.


Textul cu cerneala neagra. Unele initiale sint colorate. Frontispicii cc1Jrate
la f. 29, 55, 63 s.a. Initiate ornate la f. 32 v, 38, 40 v
Numeroase dasene,

naiv colorate, ca cele de la f. 43, 59 v, 67. Viniete colorate la f. 37 v, 48, 59 v


s.a. Daruit Academiei Romane de N. Iorga, in anul 1932.
5189 Sec. XX (cca 1910 1945); 75 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa:
23,5 x 17 cm.
<Miscelaneu literar>. Mentionam: <Emil Girleanu>, Vulturul (f. 1-5);
face parte din vol. Din lumea celor cari nu cuvintd, aparut in 1910; <Mihai;
Sadoveanu, Cuvint la tinceput de stagiune la Teatrul National din Iasi (f. 6

10)); Ion Pillat, Motivul popular fn literatura cult& Conf. tinuta la Univ.
Libera, in sala Fundatiei Carol. Miercuri 6 april 1927 (f. 11-19); Tudor
Teodorescu-Braniste, Examene (f. 21-25); Prostituirea scrisului (f. 26-28);
<George-Mihail Zamfirescu>, Miscarea teatrald in Romdnia (f. 29-34);
Perpessicius, Mentiuni critice: Mihail Sadoveanu, Anii de ucenicie. Cartea
Romdneascd (f. 35-43); Polca pe furate <de Mihail Celarianu> (f. 44-47);
Cezar Petrescu, Addpostul Sobolia, roman, Nationala Mecu, 1945 (f. 48-55)(1

George Lesnea, Tdlindciri din losif Utkin: Versuri, Cartea Romdneascd


(f. 56-63); De vorbd cu Perpessicius de Camil Baltazar. Interviu (autograf
Perpessicius), publicat In Universul Literar, ca i Mentiunile, In anul 1945.
(f. 64-75).
Textele sint scrise cu cerneala neagra i albastr. Ms. alcatuit din piese intrate
In col. Bibl. Academiei Romane pe diferite cai, in anii 1955-1966.
5190

Sec. XX (inceput); 188 f.; 27 x 21 cm.

F. 1: Catalogul manuscriselor romdnesti din bibl. Muzeului de Antichitali


din Bucuresti

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor rom5neti

231

Textul ct cerneald neagrd si albastra. Ms. constituit din hirtiile rdmase in


urma mortii lui Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romane.
6191 Sec. XX (inceput); 362 f.; 27 x 21,5 cm.
F. 1: Catalogul manuscriptelor slavone <din bibl. Muzeului de Antichitdii.
din Bucuresti. vol. I>.
Textul cu cervald neagrd. Ms. constituit din hirtiile rdmase in urma mortii
lui Gr. Tocilescu si trecute in col. Academiei Romane.
5192 Sec. XX (inceput); 345 f.; 34 x 21 cm.
F. 1: Catalogul rnanuscriptclor slavone <din bibl. Muzeului de Antichitdli
din Bucuresti. Vol. II>.
Textul cu cerneald neagrd i albastril. Ms. constituit din hirtiile rdmase In
urma mortii lin Gr. Tocilescu i trecute in col. Academiei Romane.
6193 Sec. XIX (prima jumilLate); 53 f.; 39 x 25 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 1-4: Povestire despre o revoltd antigreceascd din anul 1743>. Copie din
1862, (WO un fals pldzmuit, chip toate aparentele, de Antohi Sion. Cf. Ion
Neculce, Opere. Ed. crilica i studiu introductiv de Gabriel Strempel. Ed.
Minerva. Bucuresti, 1982, p. 62-63.
2. F. 8 r-v: <Contract dintre Veniamin Costachi, mitropolitul Moldovei i Mihail
Kogeilniceanu privind cedarea unei Orli a tipografiei Mitropoliei, datat 7
mart. 1640).

2. F. 11-31

<Zilot Romanul>, Domniia a treia a lui Alexandru

8upsl ce i s zicea"si Dracache. Pare a fi ms. orig.

vodd

4. F. 32-35v: <Cronici>. Istoriia voevodului Hangerli. Cf. Cronici f i povestiri

romdnesti versificate. Sec. XVIIXVIIi. Studiu si ed. critica de Dan Simonescu. Ed. Academiei R.S. Romania Bucuresti, 1967, p. 305.
5. F. 36-41 v: <Stolnicul Constantin Cantacuzino?, Istoria Tdrii Ronulnesti
dintru inceput>. Scurt fragm.
6. F. 42-47: Memuar despre staria Tdrii <Moldovet, semnat de vel logofdtul,
C. Sturza>.
7. F. 50 r-v: <Versuri>. Protestu damelor cdtre Empdratu Nicolaie.

8. F. 52-53: <Pornelnic>.
F. 4"-7 v, 9, 47 v-49 v, 51 albe.
Textele slut scrise cu cerneald neagra, partial in alfabet de tranzitie. Ms.
constituit din hirtiile rdmase in urma mortii lui Gr. Tocilescu si trecute tn

col. Academiei Romane.

5194

Sec. XIX (prima jumdtate); 11 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1 22


(f. 1-11 v); 23 x 18,5 cm.

<Manifestul unui prelat din Transilvania adresat romdnilor, probabil la 1848,


cu Endemnuri de a sprijini patria (Austria) care trece prin zile grele>.
Textul cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la Anticariatul de Stat, la 14 dec.
1964. Fost ms. 6071.
5195

Sec. XIX (prima jumdtate); 16 f.; 17,5 x 10,5 cm.

<Legenda Duminecii>. Lipseste inceputul.


Textul cu cerneald neagrd. Cumpdrat de la Chelaru Lucia, la 12 dec. 1964.
Fost ms. 6066.
5198 Sec. XVIII (inceput); 46 f.; 18,5 x 15 cm.
<Miscelaneu>.

I. F. 1-20 : <Inveildturile lui Vasile Macedoneanul cdtre fiul sdu Leon eel
injelept>. Text fragm., fArd inceput i sfirsit.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

232

2. F. 21-46 v: <Cronograf>. Text fragm., fard inceput i sfirsit, cu povestiri


din Cartea Facerii.
tnsemndri: F. 21 21 v: <Sti se stie de clod au perit soarile in zile mrii sale
Io Antiohi voevod, mercuri ameaza> let 7208 <= 1699> sept. 13. *i atunce
au luoat turcii Camenetei". Partea de inscriptie dintre paranteze a-disparut
odatd cu textul de la finele Invdtaturilor lui Vasile Mecedoneanul i inceputd
Cronografului. Ea s-a pastrat Iii transcrierea modernd lipita pe fila de la Inceputul ms. Asa s-a pastrat i inscriptia lui Constantin sin Simion Macovei,
care ar putea fi copistul nis.

F. 22-23: Si stie cind au venit impAratul Petru in Tara Moldovii de s-au


bdtut cu turcii la Stdnilesti. Let 7219 <-1711>, iunie 29".
23 v-24: Cind s-au batut Mihai vodit <Cu> nemtii. Let 7225 <= 1717),
ghenarie 15".
F. 24 v-25: Iar cind <a lost> foamete la Mihai Vodd. Let 7226" <=-1718).
F. 25 v: Iar cind <a lost> bilsugul, let 7227" < 1719).
F. 26: Iar cind au scos Mehai vodd vardretul. Let 7234" <-1726).

F. 26 v

27: Iar chid au mers Glegori von. Gheca la codru. Let 7235" < 1727).

F. 27 v: Iar clod <au venit> moscalii al doile. Let 7247" <=1739).


F. 28 r : tar cind an prildat tatarii parte de gios. Let 7265 <=1756), sept. 14".
F. 29: Iar cind <a fost >. cutremurul cel mare. Let 7245" <=1737).
F. 29 v 30: Iar cind <au venit> rnoscalii al triile rind in Moldova. Let '7277
<-1768), septemvrie".
F. 31 v: Iar <cind a venit> in Tara Moldovii domn Petru Aron". Insemncile
sint tirzii, scrise de aceiasi mind.
F. 2 v: Aceastd care iaste a lui Costantin Macovei. 0 lasatu aice s o scrii
Parthenie".
F. 1: Andrii Popdscu".
F. 21 v: insemnare de stare civild.
F. 37 v, 45: Incercari de condei.
Textul cu cerneald neagrd. Cumparat de la Eva Grigoriu, la 20 iul. 1964.
Fost ms. 6065.
5197 Sec. XIX (cca 1830 1840) 89 1. + f. 1 i 40 bis; 24 x 18 cm.
F. 1: Moralicestile dialogurtdespre givilizalie <sic> ale preainfeleptului filosof
si vestitului general al atenienilor Focion, compuse de tnecifatul franluz Mabli.

F. 2-3 v albe.
Textul cu cerneald neagrd. Cumprat de la Anticariatul de Stat, la 23 nov.

5198

1964. Fost ms. 6069.


1837 (f. 1); 57 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1-105 (f. 3-54); 31 X
21 cm.

F. 1: Legittire a preaindllatului i prea pravoslavnicului domn f i obldduitor a


toatd Ungrovlahia lo loan Gheorghie Caragea voevod, cu toalci cheltuiala dumnealor Costandinu Caracasu, dohtor si dumnealui Raducanul Clinceanul, biv
vel stolnic i dumnealui Dumitrache Topliceanul, biv vel slugeru, tipdritet tn
preveleghiiata tipografie ot Cismeao rciposatului intru fericire domn Mavrogheni

din Bucuresti. 1818. Acum s-au prescris de mind, in prdvalitle dumnealui


hagi Theodorachi, dd Antonie Radovici. 1837, iunie 29. Cf. Bibl. rom. Veche

III, p. 225-226, nr. 983.

Textul cu cerneald neagrd. Titlurile i initialele sint scrise cu rosu. LegAturd


veche in piele. CumpArat de la Anticariatul de Stat, la 23 nov. 1964. Fost
ms. 6070.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuseriselor rominesti


5199

233

Sec. XVIII (inceput); 207 f. ; numerotalie veche cu cifre chirilice: 2-80


(f. 1-79); 18 x 15 cm.
<Molitvenic>. Lipseste Inceputul i sfirsitul. Cuprinde:
<Molitva in> zioa intii, cind naste muere prunc. Lipseste Inceputul (f. 1

<Moliwa> la 40 de dzile (f. 4 v); Rugaciune cind leapadd muere pruncul (f. 7 v);
Rugdciune ce sd face and sd va intimpla foarte degraba sd i sd de celui bolnav
pricistanie (f. 9); Osfesianiia cea mica (f. 13) ; Moliwa cind sd citeste la fiestecare post (f. 26 v); Rugaciune la toatet neputinta (f. 27 V) ; Rugaciune celui ce
va sa sd calatoreasca in cale (f. 28) ;Rugaciune la impacare celor ce au fost trjordj-

bii (f. 28 v); Rugaciune la temeliia casii (f. 29); Rugaciune cind va sa Intre
cineva in case noao (f. 29 "); Rugdciune la vasul cel spurcat (1. 30); Rugdciune
de sd va intimpla sa cazd ceva spurcat in fintind (f. 32); Rugaciune pentru casd

ce s supdrd de duhurile cele rele (f. 33 '"); Rugdciunile, adica blestimul a marilui
Vasilie (f. 36) ; Molitvd de dezlegare de pacate (f. 51 V) ; Rugaciune de ertare la
tot bldstamul si afurisania (1. 54 "); <Rinduiala ispovedaniei (f. 58 ); Rinduiala
ce sa dzice a logodnii (f. 73); Rinduiala cununii (f. 78 v); <Rinduiala botezului
(f. 99 v)> ; Rinduiala pogrebaniei mirenilor (f. 125 v); Rinduiala pogrebaniet
pruncilor (1. 151 ") ; Rinduiala sfintului maslu (f. 165) ; lipsete

Ms. mai are intercalate, tirziu, la finele sec. XVIII: Catavasii la Stratente
< Intimpinarea> Domnului nostru I isus Hristos (f. 70 v-72 v) i Orafie
la nuntd .(f. 57 v).

Insemnari: F. 72 v: Insemnare de stare civila din anul 1794.


F. 84 v-85: Acestu sfintu Molivtenicu I-am cumparat iau dascalul Ion <leeturd incerta>. Si cini s-ar ispiti sa-1 furi sa. fie afurisit de tri sute de sfinti
parinti".
F. 130 v: Aceasta sfinta carte, Molitvenicu este a lui dascalul Ion si au dat
cinci lei si au luat. $i am scris..." <indescifrabil>.

F. 161-169: Acest Molitvenic este a preutului Dimitrie ot tinutul Nam


tului, la satul Strighilod (?) uncle sa praznueste hramul ierarhului Nicolai.
$i cini s-ar afla sa-1 fure sa fie afurisit i blastarnat di toti sfintii apostoli
de Maica Precista. Aceasta erei" <indescifrabil>.

5i

F. 196 v-195 V. Acestu stintu Molivtenicu este al mieu, cumparat de la


Manastire Bistritii dud. Neamt> i cine s-ar afla sa-1 fure sa fia a<furisit>".

F. 120 -121: <Antifon la Liturghia sf. Vasile cel Mare>.


F. 130: Insemnare gospodareasca.
iTextul, cu cerneald neagrd, imita tiparul. Titlurile, colontitlurile, initialele
5i indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu. Initiate ornate la f. 9 v, 13, 58 s.a.
Legatura veche in scoarte de lemn i piele, restaurata. Cumparat de la Eva

Grigoriu, la 20 iul. 1964. Fost ms. 6067.

5200 1812 (f. 1); 199 f.; 25,5 x 19,5 cm.

F. 1: <Ion Budai-Deleanu), Fundamenta grammatices linguae romaenicae seu


ita dictae valachicae usui tam domesticorum quam extraneorum accomodata.
Leopoli <Liov>, anno 1812. Cf. Ion Budai-Deleanu, Scrieri lingvistice. Text
stabilit de Mirela Teodorescu. Introducere si note de Ion Ghetie. Ed. Stiin-

tifica. Bucuresti, 1970, p. 41-99.


Textul cu cerneala neagra. Din bibl. Muzeului de antichitati. Trecut tn patrimoniul Aca4miei Rombne, la 10 febr. 1903.
5201 1802 (f. 61); 62 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-61 (f. 2-61); 21,5 x

15,5 cm.
<Exorcisme. Invalaturd i rugaciuni pentru cei ce se bintuesc de diavol, cu
blesternele sfintului Vasile cel Mare>. Lipseste Inceputul.

Insemnari: F. 61: I 1802".

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

234

II
cel mai pdcdtos decit toti s-au scris, Die zog<raf> ; ianuarie 11 s-au
sdvirsit".
',De
F. 61 v: I Aceastd carticicd este a sfintului Schit Gdvanele" <Jud. Arges>.

II Pentru izgonirea duhurilor celor necurate iaste alcdtuitri aceastd sfint

carte. Cine cu smerenie l cu credintri neindoita o va ceti, pre draci din oarneni
va izgoni.
Si

pentru aceasta, deaca nu sd va mindri, impArdtiia ceriului Dumnezeu

Ii va ddrui si in vci, cu toti sfintii, negrait sil va veseli".

F. 1: Aceasta carte sa sil dea in mina maicii Espidi ot Schitu liatesti",


<jud. Arges>.

Coperta I interioara, f. 1 : Concept de scrisoare familialil, In lb. greacd


nesemnata, din ian. 1822.
F. 62
coperta a Il-a interioard: Citate i extrase morale in lb. Oink cu
interpretari interlineare in neogreaca.
Textul cu cerneald neagrd. Unele tithiri, colontitluri, initiate si indicatiuni

tipiconale sint scrise cu rosu. LegAturd veche in piele. Cumparat de la Anticariatul de Stat, la 23 nov. 1964. Fost ms. 6058.
6202 Sec. XIX (mijloc); 62 f.; 37,5 x 24,5 cm.
<Miscelaneu de versuri romanesti i traduceri>. Mentionam: Vasile Pogor,
Carte ci am scris Domnului I. Medi, la 1836 martie 6 (f. 1) <V. Pogor, Cerere
in versuri catre mitropolit, pentru Gheorghe Buzdugan (f. 3)) ; <V. Pogor, Noul
Prometeu, incercari de trad. din lb. francezd (f. 3 v)); <V. Pogor, Thcercari
literate : unele sint transcrise cu creionul de Vasile Panopol, fiul natural al

lui V.V. Pogor, junimistul (f. 5-37 v)); Dintr-ale lui Alfonz de la Martin

<sic> talmacit : Suvenirul<de comisul V. Pogor, copie si original (f. 38-41 v));
<V. Pogor? Patriotul Vaculi (f. 42)); (Cr. Sion, Scrisoare omagiald in versuri,

adresata lui Alexandru Sturza-Miclausanu si datatli 24 ianuarie 1848, Iasi


(f. 44)); Or. Sion, Veneticul (1. 46); I. Sion, Ura (f. 48); G. Sion, Pluguforul
1857 (f. 49) G. Sion, Marsul Unirei (f. 53); <G. Sion, Buciumul roman
(f. 55)); G. Sion, Parul rneu alb (f. 56); Gr. Alexandrescu, Dnn, (f. 58); nu
este autograf ; I. Tilutul, Epitaf (f. 58); nu este autograf ; Cintec patriotic
(f. 58 v); Firea (satird, f. 59-62 v).
F. 4, 5 V-6, 19 v-21 v, 25, 36 v-37, 56 v-57 V albe.
Textele strit scrise u cerneala neagra. Ms. constituit din hirtii cumparate.
de la V. Panopol, prin intermediul Bdncii Nationale, in anul 1947.
5203 Sec. XVIII (sfirsit); 88 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 1-7 (f. 2
8) ; 20 x 15 cm.
Wctoih mic>. Lipseste sfirsitul.

Insemnari: Coperta a Il-a interioara: I Acest Octoih este a iui Gheorghie

dascalul".

II Incercdri de condei.
F. 45 v-46: .insemnari gospodaresti.
Textul, cu cerneald neagra, imita tiparut. Titlurile, initialele i indicatiunile

tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 1, 11 v ,21 s.a. IMtiale ornate la f. 21 v, 57 v, 66 s.a. Legaturd veclm hi scoarte de lemn i piele.
Cumparat de la Eva Grigoriu, la 20 iul. 1964. Fost ms. 6063.
5204

Sec. XIX (inceput); 67 f.; 17,5 x 12 cm.

<Miscelaneu romanesc i grecesc>.

1. F. 1-3 : <Istorioara morala>. Text fragm., fdrd inceput.

2. F. 4: Descintecul de brined.

3. F. 4-9 ; Cuvintul sfintului Vasilie, care au scos pre om de la deavol_


4. F. 10-14: <I ntrebdri i raspunsuri>.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

235

5. F. 15-25 v: <Floarea darurilor>. Text fragm., fr inceput si sfirsit.


6. F. 26: <Fragm. eshatologic>.
7. F. 26 ": <Versuri de dragoste>. In lb. greack
8. F. 27-30: <Citate i extrase cu continut filosofic in lb. elina, cu interpretari
interlineare in neogreaca>.

9. F. 34-45: <Hristoitia. Precepte morale in lb. elina, cu interpretdri interlineare in neogreaca>.

10. F. 46-49 v: <Sfatuiri moral-politice ale lui Vasile Macedoneanul catre

fiul sdu Leon cel .1ritelept>. Text fragm. in lb. greaca.

11. F. 51: <Bocete>. TexL fragm. in lb. greack


12. F. 51 v-52, 58, 63 v-64: <Exercitii aritrnetice>.

13. F. 52-53 v: <Exercitii gramaticale in lb. greacd ui vocabular greco-rorndn>


14. F. 54 = v, 63 r v, 65 " 66: <Cintece de stea>.

.15. F. 54 -55: <Oratii de nuntd>.


16. F. 55= v: Din Apocalipsisul sfintului loan Bogoslovul, pentru sfirsitul

lurnii.
17. F. 61 V 62: <Versuri populare>.
18. F. 52 v, 57 v, 59 v 60, 64, 66 v 67 v: <Epistolare>. Formulare de adrese

en caracter adruinistrativ privitoare la Jud. Mehedinti.


Insemnari: F. 15, 59 v, 60: 30 ianuariu 1820 Hristache Baciorianu" lecture
numelui incerta>.

F. 56 V: I. Insemnare de transporturi Mute la schela Cladovii" de locuitori


din satul Poroina <jud. Mehedinti> in anul 1819.
II. Fragment de rugaciune.
F. 58 v: Insemnare in lb. greacri de cite biserici, moschei, hanuri, finttni,
mahalale, crime s.a. se gasesc la Constantinopol.
Textele sint scrise cu cerneala neagra. Cumparat de la Anticariatul de Stet,
la 18 iul. 1964. Fost ms. 6056.
5205 Sec. XVIII (mijloc); 215 f.; 16 x 10,5 cm.
F. 1: Ohtoih. . . cu toate svtilnile i stihurile lor, scris. . . de mine dascalul
Munteanu Vasilie.
iulie 9. File este rupta pe alocuri. Lipseste sfirsitul.
Insemnari: F. 194: Sfirsitul lui 8 glas, prin osteneala dascalului Munteanu
Vasilie". Cf. G. *trempel,
p. 156.
F. 3 v 6 v: S-au scris de mine, robul lui Dumnezeu Petru Subici dascal
de la Chiuesti <Bihor?). i s-au dat pentru patru florinti. PIO atuncea nu

sa va lua, de la care s-au luat din mina mea, Petru Subici i sotia mie;
iubitului ucenic carele de la mine s-au deprins cu toata. invatatura, la care

eu Incas dau. Sau dat la Chiuesti, noembrie 11, in anul 1793".


F. 194 : Incercari de condei.
Textul, cu cerneala neagrk imita tiparul. Titlurile, colontitlurile, initialele
si indicatiunile tipiconale sint scrise cu rosu. Frontispicii colorate la f. 25,
48, 71 v s.a. Cumparat de la Al. Filimon din Tirgu Mures, la 14 dec. 1932.
5206

Sec. XVIII (mijloc): 210 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice: 6-218
(f. 1-210)- 20 x 15,5 cm.
<Molitvenic>. Lipseste inceputul. Cuprinde: <Molitva cind naste ferneia (f. 1)> ;
Molitva la 40 de zile (f. 3 v); Botezul pruncilor mici (f. 7); La esirea sufletului

(f. 27 v); intre f. 27 v-28 textul prezinta discontinuitate, lipsind file; Rin-

duiala pogrebaniei mirnilor (f. 33); Prohod la pruncii cei mici (f. 60 v); Cununiia mare (f. 72 ); Osvestaniia mica (f. 82 v) Osvestaniia cea mare, la Botezul

Domnului nostru I isus Hristos, Mintuitoriul nostru (f. 93); Cununiia a doa
(f. 105); Sfintele masle (f. 112) Rinduiala in Dumineca Duhului Sfintu

(f. 141 "); Ispovedaniia (f. 157); Molitva care sa face duper' osvestanie la oamenii
cei betegt (f. 158) ; Molitva la .Nasterea Domnului Iisus Hristos (f. 160) ; Molitva

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

236

la postul mate (f. 161 v). Molitva la Dumineca Florilor, la salcie (f. 162); Molitva la Paste, la oameni '(1. 162); Moliwa la pasha, carne, brinza, oao (f. 163 v);
Mol'tva la apostolii Petru si Pavel (f. 164); 11101.tva la bucate spurcat (f. 165);
Molitva la oameni, de toata spurcacian a (1. 165 v)- Moliwa la va.su spurcat
(f. 167 "); Moliwa clad sa spurca griu, sau faina, sau alte bucate (f. 168) Molited
la pirgd de poame (f. 168 v); Molitva la toata deputinta (f. 169); Molitvd la
blagosloveliia vinului (f. 169 v); Moliwd la lwlde (f. 170) Molitva dezlegdrii
la cel pristavit (f. 181); Rinduiala pentru ceia ce slut cu duhuri necurate <cu
blest nick sfintului V ailie (f. 182)); Molitva care sd citest de la duhovnicu
la fii cei de duhovnicie, de toate pacatele, dupd ce sd spovedste (f. 200); Molitva
la casa, noo, cind va intro Entr-insa (f. 204); Logodna spre cununie (f. 204 v).
Manuscrisul mai cuprinde:
F. 173 v-175 v: <Plingerile Maicii Domnului>. Cintec in ver s. pentru patimile
Domnului n stru I isus Hristos. Adaos ult rior.
F. 176-180 v: <Sinaxarul calor 12 luni>.
F. 208 215: Cintecul omului mort.
F. 210 v: Cintdri bisericepi. Scurt fragm.
Insemndri: F. 15-18 ": Acest Molitvenic ru 1-au datu chearu... popa

Dumitru la Dandu Pita i nu poate ceti pe elu. ,Mai bine 1-aru fi datu
la altu diecu, mai inviltatu".

Textul cu cerneald neagra i rdddcinie. Initialele slut scrise cu rosu. Frontispicii In penitd la f. 7, 60 v, 72 v s.a. Vinieta in penitd la f. 141. Cumparat de
la Al. Filimon din Tirgu Mures, la 14 dec. 1932.
6207 Sec. XVIII (prima jun-Mate); 127 f.; paginatie veche cu cifre chirilice, cu

lipsuri: 55-311 (f. 1-127); 19 x 15 cm.

<Liturghier>. Lipsesc primele 54 p. de la inceput, precum i pagini de la sfir-

sit. Din f. 9-10 nu se pdstreazd decit mici fragm. Intre f. 10 v-11 textul
prezint discontinuitate, lipsind file.
Insemndri: F. 46-67: Cu mila lui Dumnezeu i cu agiutoriu Maicii Precisti,
eu, Terghe Gabor Daghiseu (?) i cu sotu-sdu Ndstahie au cumpdrat aceastd
LAturghie rumnasca drept 3 florinti, pdntru sufletul fetei, a Titienii si
pantru a nost. *i am dat in beserecd ce noo sd hie pomand. Ori popd, ori
diiac, sau cineva din frati, sau alti cineva s o va da din beserecd sa hie aftirisit ; ce s ste in beserecd, pind unde va fi cu nume de la preuteasa lui popa
Hilip din Cuve <=Cuvin, jud. Arad?). Ai de la Hristos 1744, mesita aprilie 2
dzile",
F. 76 " : Cu afurisanie sd fie eine o va indeparta di la beserica din Batin
<jud. Somes?. Lectura Iocalit54ii incerta). Vladu Ion".
Textul cu cerneala neagra. Titlurile, initialele i indicatiunile tipiconale slot
scrise cu rosu. Initiale ornate la f. 57 si 115 V . Cumparat de la Al. Filimon
din Tirgu Mures, la 14 dec. 1932,
6208

1799 (f. 3); 201 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1 194 (f. 5-198);
23 x 16,5 cm.
<Miscelaneu de literaturd populard>.

1. F. 5-84: Cuantul Sandipii filosoful, tdlmdcit de pe limba sirieniased pe


limba eliniascd, iar mai pe urmd tlmdcjt <pc lb> moldoviniascd.
2. F. 85-108: Viiafa ci istorie intliul<ui> impdrat crestinesc, rnarili Costandin

<impdratul> Tarigradului.
3. E. 109-128 ": Istorie Troadii cetelli al <sic> Empdratului Pream.
4. F. 129-143 vi Impardlie lui Vasilie Machidon.
5. F. 144-154: Impdrdliia lui Leon cel pre Infdlept.
6.

F. 155-160 v: Istorie sfintului leronim, dascalul Bisericii mari, pentru

Iuda, vinzdtorul Domnului nostru I isus Hristos.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romaneti


7. F. 161

237

171: <Cronograf>. Murind Tiverie inipdrat statu ginere-setu, Ma-

orechie impdrat.

8. F. 171 V-175: <Pateric>. Pentru tutiun. Aceastd tnvdtaturd foarte de folos


si de usurare .,ufletului a fiisticdrue crestin carele va auzi, sau de va fi cdzut
intr-ace gresald, sd sa pdrasasca de tot.. . care invdtaturd este scoasa d pi linba
letiniascd pe linba rumdniascd, cu nevointa preosfintii sali pdrinttle Silevestru,
patriarhul Ierusalimului. Si s au lost dat si in tipari, sa sa tipariascd: ci mai
pe urm, indulcindu-sd 10, de acesti pricati, au poroncit frupdrafti ci domnii
sdscl strice acele tipare si set nu s mai tipariascd aceastclinedidturol, ce rarndne

dupii pohta Satanii.


9. F. 175 181: Cele 12 visuri a lui Sahanci impdrat.

182 v: Din Floare Darurilor. Scurt fragm.


11. F. 183 198: <Tilcuiri biblice din Vechiul si Noul Testament>.
12. F. 198 V: <Versuri la om mort>.
Ins madri: F. 3: Scr'su-s-au aceastd carte, anume Sandipa, hi zilile domnului
nostru Alecsandru Costandin Alecsandru Ipsilant voevod, intru intie domnie
a marii sale aici in Moldova,la anii de la Ilristos 1799, iulie 20.Toma Andrie".
10. F. 181 V

F. 84: Sfiriiul istorii intdleptului Sandipa astronom -a imparatului i a


filosofului irnparatului i a apti filosofi i a tiitoare muerii a irnpdratului
Chir persului. 1799, iuli 24 'rile. Toma Andrii<e>".
F. 143 v: Toma Andrii(c), iulie 28".
F. 171: Toma Andrii<e), iulie 29".
F. 198 v: Toma Andrie. 1799, august 4".
F. 199 v: Putin agiutori va lua tin bogat do la un sdrac, i putind laudd va
auzi un cinstit de la un invitat. Drept aceia i eu, tiind sdrcie bundtatilor
i al35:16mm invdtdturii, tuturor cu umilinta md rog, mice greald yeti afla,

indreptati cu duhul bli id ,tilor; nu puneti in ponos. Ca i,noapte o am fdcut o


in loc de zi. Toma Andrie".
F. 201 v: Odihnete. 1811 ghenar 20, am scris eu Toma Andrier. Copistul
mai semneazd la f. 4, 108, 154, 181 i coperta I interioard.
F. 200 v: Intr-aceastd isLorie am cetit i eu Ilinca Andrie. 1799 dechemvrie
23".
F. 1

2, 199 coperta a II-a interioard: Numeroase insemndri de cititori.


F. 2:1818, fevruarie 28 Nicoreti" <jud. BacIu>.
Coperta I intericard: Incercdri de comlei.
Textul cu cerneald neagrd. Frontispiciu stbigaci in penitil la f. 175. Initiale
stingaci ornate la f. 144, 155, 171 v .a.
LegAturd veche in carton i cotor de piele. Cumparat de la Anticariatul de
Stat, la 15 mai 1964. Fost ms. 6057.
6209 Sec. XVIII (cca 1778); 32 f.; 19 x 12 cm.
<Ikliscelaneu religios>.

1. F. 1-24: <Ceaslov>. Text fragm. Lipsete inceputul.


2. F. 24 v 32 V: <Cintece de stea: Trei crai de la rasarit (f. 24 v); in oras in

Vifleem (f. 27 v); Steaoa strilluceste 1 Si mdrturiseste (1. 29) ; Nunta din Cana
Galileii (f. 29 v); Ste despre rasdrit au stralucit f. 31)).

Insemn3.ri: F. 26: 1778".


Textul cu cerneald rbdacinie. Frontispicii stingace In peniyi la f. 2 i 6 .
Initiale stingace in penita la f. 4 v si 11. Din arh. G.T. Kirileanu, ddruitd
Bibliotecii Academiei Romdne in anul 1962. Fost ms. 6057.
6210 Sec. XIX (cca 1813); 66 f.; 22 x 18 cm.
<Miscelaneu>.

1. F. 4-7 v: Cuviret pentru Solomon si pentru muerea lui.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

238

2. F. 8'

17: <Apocalipsul Maicii Domnului>. Cuvint ined0tori. Cind as


intrat Precesta in tad set vazd muncile cite sint pre peimint, unde s muncesc

pdcdtosii.

3. F. 18 26 ": <Minunile sfintului Gheorghe>.

4. F. 27 V28: <Povestiri. Cind s-a pricit mintea cu norocul>.


5. F. 29 r <Molitvenic>. Urmare de rugdciune pentru izbeivirea celor ce pd-

timesc de inveiluiri si de asuprelele duhurilor celor necurate i rugelciune de bles-

teme asupra <acel> oras duhuri viclene. Text fragm., fara sfirsit.
6. F. 30 34: <Versul lui Adam cind l-a scos din rai>.
7. F. 34" 36 v: <Descoperirea celor 12 V ineri>. Rindul celor 12 V ineri mari.
Lipseste sfirsitul.
8. F. 37 38 : Impdreigia pomelor.
9. F. 39-44 ": <Vedenia lui Macarie>. Lipseste sfIrsitul.
10. F. 46 57: V iiata patriiarhului Avram.

11. F. 57" 58": Invdteiturei pentru terbac, scoasei de la Otesnic.


12. F. 59 1. : <Istorioard morald>.

13. F. 60 ": <Fragm. din psalmul 17>.


14. F. 62: Cind au descoperit Dumnezeu sfinta p i dumnezeiasca Leturghie lui
Arnfilog impdrat. Nu figureazd cleat titlul.
15. F. 64 " 65 ": <Cronologie. Mina lui Damaschin>.
16. F. 66 r
<Zodier pe lunile sept. ci oct.>. Text fragm.
F. 2"-3" , 24, 62 "---64 albe.
Insemnari: F. 60 ": loan Popovici Averchie". Este copistul manuscrisului.
F. 34: 1813, februarie, Die 17".

F. 2: Aceasta carte este a mea, a lu Ion Popovici".


F. 8: Scris-am eu Ion Geand, dascalul Predealului, foarte bine si frumos,
rindurile drepte, la anul 1823, fevruarie".
F. 45: Cetit-am i eu, pacatosul, loan Hamciu din Predeal In aceasta carte

si e frumos lucru. Joan Hamciu. Aprilie". Scrisa cu creionul.


F. 1 Ji 60: tnsemndri gospodaresti i Incercare de condei.
F. 1 ": Fragm. de rugaciune.
Textul cu cerneala neagra. Unele litere din titluri sint colorate. Frontispicii
colorate la f. 4, 33", 37 s.a. Initiale ornate la f. 30", 34 V, 46 s.a..Viniete in
penifa la f. 57 si 61.
Din bibl. lui loan Bogdan. Daruit Academiei Romdne la 4 iul. 1021.
6211

Sec. XVII (inceput) XIX (sfirsit); 59

<Miscelaneu>.

f.

(17 x 10 cm + 29 x 17 cm).

1. F. 1 3 v: <Cintdri bisericesti la Pasti>. Textul In lb. slava.


2. F. 4-25 ": Pravda de ispravd oameniloru i de toate pdcatele i gresalele.

F. 26 59: <Copie modernd cu caractere chirilice a Pravilei, efectuata de I. Bogdan, cu note marginale critice privitoare la texte similare slavon,sti si romeinesti>.
Cf. Vechiul drept rorndnesc scris. Repertoriul izvoarelor. 1340-1640. Intoc-

mit de Radu Constantinescu. Directia Generala a Arhivelor Statului. Bucuresti, 1984, p. 66. Ms. liii loan Bogdan din fondurile Academiei Romane
au fost sumar cercetate de Damian P. Bogdan: loan Bogdan si manuscrisele
lui din Biblioteca Academiei Romdne, in Raze de lumind VII (1935), nr. 1-2,
Bucuresti, p. 18 25.
Textul cu cerneald neagra, radacinie i creion. Unele initiale sint scrise cu
rosu. Ms. constituit din hirtiile ramase in urma mortii liii I. Bogdan si ddruite Academiei Romne, la 4 iul. 1921.
6212 Sec. XIX (sfirsit; 152 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversa; 27,5 X
22 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfine0i

239

<Joan Bogdan, Copii i studii dupd cronici slavo-rorndne>


1. F. 1 19: <Cronic.a moldo-polond, 13 52-1 564 Cf. Loan Bogdan, Cronice
inedite atingdtoare de Istoria Romdnilor. Adunate i publicate cu trad. i adno-

tatiuni. Bucuresti, 1895, p. 103-137.


2. F. 20-56: <Copii fragmentare relative la Tdrile Romdne, din cronici poloneze ci maghiare>.

3. F. 58 66: Letopisctul de la. Putna 1359 1 518>. Copie realizatd de P.

Cancel.

4. F. 65-107: <Macarie, episcopul Romanului, Cronica Moldovei, 1 50 4

1 551>. Copie de P. Cancel. Cf. loan Bogdan, Vechile cronici moldovenevi pind

la Urechia. Bucuresti, 1891, p. 69-89, 149-162, 198-212.


5. F. 107-128: <Azarie cdlugdrul, Cronica Moldovei, 1 551-1574). Copie de

P. Cancel. Cf. Loan Bogdan, Letopisetul liti Azarie. Bucuresti, 1909.


6. F. 129-145: <Copie dupd un cronograf slav prescurtat, cu lista patriarhilor
evrei, a impdratilor bizantini, a sultanilor, cu evenimentele petrecute in sec.
13

15>.

7. F. 146 152: Letopiset pentru domnii. Ardtare in scurt pentru domnii Mol
dovei. Trad. romneascd a Letopisetului de la Putnct. Cf. I. Craciun pi A.Iliep,
Repertoriul.
p. 47.
Textele shit serise cu cerneald neagrd si albastr. Ms. constituP lin hirtiile
eimase In urma mortii lui I. Bogdan si ddruite Acaderniei Roma , hi 4 iul.
1921.

5113

Sec. XIX (sfirsiI) XX (Inc-put); 268 f.; numerotatie veche cu cifre arabe:
2-268 (f. 2 268); 27,5 x 21,5 cm.

<Cronica lui C. Manase, de la facerea lumii !And la Nicefor Botaniates>. Copia

si note de Joan Bogdan. I.


Textul cu cerneald neagrd. Ms. constituit din hirtiile rdmase In urma morti
lui I. Bogdan si daruite Academiei Romne, la 4 iul. 1921.
6214 Sec. XIX (sfirsit) XX (Incepul) ; 164 f.; 36 x 29 cm.
<Cronica lui C. Manase. Text, trad. note i insemndri despre influenta lui
asupra cronografului lui Moxa, de loan Bogdan>. II.
La 1. 103 150' sint copiate scurte cronici slave, camparate cu cronograful
liii Moxa.
Textul cu cerneala neagra, albastrd si creion. Ms. constituit din hIrtiile rdmase

In urma mortli lui I. Bogdan si ddruite Academiei Romdne, la 4 iul. 1921.


5215(1) Sec. XX (inceput) ; 268 f.; 34 x 21 cm.
<Miron Costin, Letopisetul Tarit Moldovei de la Aron vodd pind la ,S'tefanild

Lupu (1595-16 61)>. Copie modernd in lb. latind, realizatd de Eugen Barwinski, dupd o trad. din sec. XVIII aflatoare la Biblioteca Muzeului Czar-

toryski din Cracovia. Cf. Miron Costin, Chronicon terrae Moldavicae ab Aarone
principe.
Trad. latind contimporand, editatd de dr. Eugeniu Barwinski.
Bucuresti, 1912.
Textul cu eerneald neagra. Ms. constituit din hirliile rdmase In urma mortii
lui I. Bogdan si &Amite Academiei Romane, la 4 iul. 1921.

5215(11) Sec. XX (inceput); 266 f.; 34 x 21 cm.

411P

<Miron Costin, Letopisetul Torii Moldovei de la Aron Vodd pind la ,Pefeinticl


Lupu (1595 1 6 61 )>. Copie modernd In lb. latind realizata de Eugen Bar-

winski, chip o trad. din sec. XVIII aflAtoare la Biblioteca Muzeului Czartoryski din Cracovia. Cf. Miron Costin, Chronicon.. . Vezi i I. Craciun pi
A. Ilie, Repertoriul. . p. 67.
La f. 240-266 se and un indice de persoane si locuri.
Textul cu cerneald neagrd. Ms. constituit din hirtiile ramase In urma mortii
lui I. Bogdan si ddruite Academiei Ron:Cane, la 4 iul. 1921.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

240

5216

5217

Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 268 f.; 34 x 21 cm.


<loan Bogdan, Regeste f i copii de doc. in lb. slava si rusd, din arh. poloneze,
din sec. 17 18>. La f. 219-228, copie dupri tratatul de la Lutk dintre D. Can-

temir si Pam cel Mare, din 13 apr. 1711.


Textul cu cernealil neagrA. Ms. constituit din hirliile rilmase In urma mortii
hii I. Bogdan si dAruite Academiei Romne, la 4 iul. 1921.
See. XIX (sfirsit) XX (incepist); 349 f.; numerotatie veche cu cifre arabes

diversa; 34 x 21 cm.

<loan Bogdan, Copii si trad. de cronici, note, extrase, doc. istorice F.a.). Mentionrun: Liste de domni din Tara Romaneasca f i Moldova, de la inceputuri

pina la mijlocul sec. XVI (f. 1-4, 348 349)); <Note si extrase din diferite

lucrdri cu privire la Vlad Tepes (f. 9 27 V)); <Povestiri slave si germane despre Vlad Tepes (f. 29-74)). Cf. I. Craciun si A. Dies, Repertoriul..., p. 144,
143, loan Bogdan, Vlad Tepes ,ci naratiunile germane f i ruse* asupra lui.
Bucuresti, 1896. <Copii si note la Invaldturile lui Neagoe Basarab catre fiul
salt Theodosie (f. 76-112 v)> ; <Copie slava dupd doc. craiului yStefan Uros II

de la inceputul sec. XIV, fdcutii de P. Cancel (f. 114-123)); <Liste de doc.


istorice (f. 127-132, 157-163). Sdmile meindstirilor din Moldova. 1742
(I. 166 240) ; <Lisle de mosii i proprietdti din jud. tdrii (f. 241 282));
< Lista de juzii Brasovului (f. 291-310)); <Copie dupd, catastih de scule gospoddresti (f. 311 321)> ; <Indici de nume ci locuri (f. 322-346 V)).
F. 5 8 v, 23, 28, 123 v-124, 132 138v, 141 v-146 v, 156, 164 v-165,
282 v

290 V, 347 albe.

Textele sint serise en cerneala neagra si albastrd. Ms. constituit din hirtiile
ramase in urma mor(ii lui I. Bogdan si &unite Academiei Romane, la 4 iul.
1921.

5218

Sec. XIX (sfirsit)

XX (inceput); 306 f.

cifre arabe, divers5; 34 x 20,5 cm.

f. 36 bis; numerotatie veche cu

<loan Bogdan, Note, extrase, trad., privitoare la istoria romdnilor>. Men(ionrim: <Despre cnejt f t morlaci (f. 1-8)); Nume romdncsti in pomelnicele strbesti (f. 9-13); Vlahii de azi din Dalmatia (f. 14-35); Isvoare sirbesti pentru
istoria romand (f. 36 bis-50) ; (Mesterul Alanole ii motivul sacrificiului in
legendele streine (f. 51 89)) ; Traian (f. 90 92); <Note filologice (f. 93 114 );
<Doc. sirbesti (1120 1428) si note penttu diplomatica sirbeascd (f. 115-158)) ;
Glagolitica (f. 159-178 v); <Note filologice, folclorice f i istorice (f. 179-3( 6 >.
Textele sint scrise cu (ernealrt neagrA, athastra i creion. Ms. constituit din
hlrliile ramase In urma mortii liii I. Bogdan si ditruite Academiei Rombne,
la 4 iul. 1921.
5219 See. XIX (sfirsit) XX (inceput) ; 371 f.; 28 x 22 cm.
<loan Bogdan, Note, extrase, transcrieri de doc., studii asupra pecetilor 0.0.>.
Men(ionam: <A otile asupra ms. f i cdrtilor vechi tiparite din bibl. imperiald
de la St. Petersburg (f. 1 63 v, 101 107)); <Insemnari despre doc. i pect(ile
ntuntenesti din arh. si bibl. rusesti (f. 64-83, 122 132)); <Copii dupla doc.
moldovenesti din sec. XV XVII (f. 84 99; 141 177)); <Cronica lui Ma
carie (f. 189-199)>; Cf. I. Bogdan, Vechile cronice moldovenesti pind la Urechia : Notite, regeste de doc. si insemndri asupra pecetilor gasite in arh. poloneze si rusesti (1. 200-371)).
Textele sint scrise cu cernealii neagril, albastr5 i creion. Ms. constituit din
hirtiile Mmase in urma mortii lui I. Bogdan si daruite Academiei Romilne,
la 4 iul. 1921.
5220 Sec. XIX (sfirsit XX (inceput) ; 336 f.; numerotatie veche cu cifre arabe,
diversd; 29 X 22,5 cm.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romanesti

241

<Loan Bogdan, Extrase, note, insemndri cit privire la diferite subiecte de istorie
si literature: veche). Mentionam: <Extrase din Ms . slavo-romdne, printre cari
si Codex .Neagoeanus (f. 1 54)); <Extrase cu privire la expeditia lui 1,1 (writ:
(1. 55 82)); <Note privitoare la instituliile romdnesti (f. 86 104 > ; <Note
cu privire la relatiile Tarii Romdnesti cu Brasovul, in vremea lui Mil ai 1 I
teazul v.a. (f. 106-213)); <Insemndri de dipkmaticd si de filologie slam
rormind (f. 214 229)); <Note cu privire la politica moderna rusea ca ir Illarea
Neagrd (f. 259-272)); <lnsemndri de istorie, sigilografie, filologie, (f. 273
336)).

Textele sint scrise cu cerneala neagra si creion. Ms. constituit din hirtiile
ramase In urma mortii lui I. Bogdan si daruite Academici Homane, la 4
iul. 1921.
5221

5222

Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 188 f.; 35 x 22,5 cm.


(Joan Bogdan, Coresp. primitd, copii de dor. din sec. 15 16 s.a. . Mentionam: scrisori de la I. Antonovici, I. Bianu, V. Bogdan, D. Dan, N. Densusianu, N. Docan, C. Giurescu, I. Urban-larnik, I. Nistor, I. Negruzzi, I). Onciul, Pericle Papahagi, Sextil Puscariu, P. Siren, Teodor Stefanelli, H. Tiktin, I. Tuducescu, Goetz, Gustav Meyer s.a.; <Un cintec malorusian despre
Stefan cel Mare. Art. ataograf de J. Jirecek (f. 75 76 v)>; <Copit insernndri
de doc. [acute de G. lonescu, seful Arhivelor Statului din Iasi (I. 77 104));
<Doc. In copie, din sec. 15-17, transcrise de diferite miini f. 113 184 ).
Textele sint scrise cu cerneala neagra, albastra i creion.
Ms. constituit din hirtiile ramase in urma mortii lid I. Bogdan si diruite
Academiei Roma.ne, la 4 iul. 1921.

Sec. XIX (sfirsit) XX (1nceput

90 f.; 29 x 19 cm.

<loan Bogdan, lndice de nume ci locur: la o lucrare nementionatd>.

Mai multe f. sint albe.


Textul este scris cu creionul. Din arh. lui I. Bogdan, daruita Acadimiei
Romne la 4 iul. 1921.
5223

Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput) ; 319 f.; numerotatie veche cu care arabe,
diversa; 22 x 18 cm.

<loan Bogdan, Cursuri de filologie slava. tinute la Universitatea din Bu uresti

intre anii 1894-1910).


Textul cu cernealk neagra si creion. Ms. constil nit, din hirliile rirnase In
urma mortii lui I. Bogdan si daruite AL ad miei Romane, la 4 iul. 1921.
6224 Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 236 f.; ntimerotatie veche cu cifr arabe,
diversk; 22 x 17 cm.
<loan Bogdan, Cursuri de filologie slava tinute la Universitatea din Bucuresti,
aproximativ Intre anii 1897 1916).
Textul cu cerneala neagra si creion. Ms. constituit din hirtiile raniase in urrna

mortii lui I. Bogdan si claruite Academiei Romane, la 4 int. 1921.


Sec. XIX (sfirsit) XX (ince] ut); 156 f.; numerotatie vcche CU cifre arabe,
diversil; 21 x 17 cm.
<loan Bogdan, Cursuri de paleo..6rafie shut] tinutw la Universitatea d:n Bucu
resti, aproximativ Intre anir 189S 1915).
Textul cu creion i cerneala neagra. Ms. co1 stituit din hirtiile rm r-e 1n
urma mo4ii lui I. Bogdan si daruite Academiei Romace, la 4 iul. 1921.
5228 Sec. XIX (sfirsit); 198 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversk ; 21 x
18 cm.
<Joan Bogdan, Cursuri de istoria popoarelor slave tinute la Univerutates din
Bucuresti, aproximativ intre Gni: 1896 1900).

5225

www.dacoromanica.ro

H.A.R. 4414-5920

242

Textul cu creion i cerneald neagra. Ms. constituit din Ittrtii le rlimasu tn


urma mortii lui I. Bogdan si daruite Academiei Romttne, la 4 ltd. 1921.
6227 Sec. XX (tnceput); 366 f. ; numerotatle veche cu. cifre arabe, diversd; 23 X
14 cm.

<loan Bogdan, Cursuri de istoria culturii i civilizaliei romanesti, linute la


Universitatea din Bucuresti En primul deceniu al sec. XX>.
Textul cu creion i corecturi cu cerneald albastr. Ms. constituit din lartiile
rdmase in urma mortii lui I. Bogdan si ddruite Academiei Romne, la 4 iul.
1921.

6228

Sec. XIX (cca 1888-1890); 251 f.; numerotatie i paginatie veche cu cifre
arabe, diversli; 22,5 x 17,5 cm.
<loan Bogdan, Note luate la cursul de paleoslavd a prof. Soboleski si la cel de

literaturd bulgard a lui P. Sircu>.


F. 75' 78 v, 130 132', 176 albe.
Textele stnt scrise cu creion negru i albastru i cu cernealI neagra. Ms.
constituit din hirtiile rdmase tn urma mortii lui I. Bogdan si daruite Acaderniei Romdne, la 4 iul. 1921.
6229 Sec. XIX (cca 1888-1890); 238 f.; 21,5 x 17,5 cm.
<loan Bogdan, Note luate la cursuri de gramaticd si lb. slave moderne. Printre
prof. audiati este amintit V. Iagic>.

F. 92-93 v, 147 148 albe.


Textele stnt scrise cu creion negru i albastru i cu cerneald. neagra. Ms.
constituit din hirtiile rdmase In urma mortii lui I. Bogdan si ddruite Aca-

5280

demiei Romner la 4 iul. 1921.


Sec. XIX (cca 1888 1890); 227 f.; 21,5 x 17,5 cm.
<Loan Bogdan, Note luate la cursurile de istorie anticd si arheologie linute de
V. Iagic i la cursurile de cliplomatica>.
Textele shit scrise cu creion i cerneald neagrd. Ms. constituit din htrtiile
rdmase In urma mortii lui I. Bogdan si ddruite Arademiei Romne, la 4 ill].
1921.

Sec. XX (Inceput) ; 295 f.; 28 x 21,5 cm.


<loan Bogdan, Copii dupd doc. moldovenesti dinainte de ;Stefan cel Mare.
Anii 1374-1432).
Textul cu cerneald neagra. Ms. constituit din htrtiile rmase tn urma mortii
lui I. Bogdan si ddruite Academiei Romne, la 4 iul. 1921.
6232 Sec. XX (tnceput); 209 f.; 28,5 x 21 cm.
<loan Bogdan, Copii dupe"' doc. moldovenesti dinainte de ,,Stefan cel Mare.
Anii 1433 1440).
Textul cu rerneald neagrd. Ms. constituit din htrtiile rdmase In urma mortii
lui I. Bogdan si ddruite Academiei Romdne la 4 iul. 1921.
-5233 See. XX (inceput); 195 f.; 28 x 21 cm.
<loan Bogdan, Copii dupd doc. moldovenesti dinainte de .Stefan cel Mare.
Anii 1441 1450).
Textul cu cerneald neagrd. Ms. constituit din htrtii rdmase tn urma mortii
lui I. Bogdan si ddruite Academiei Romd.ne, la 4 iul. 1921.
5284 Sec. XX (Inceput); 281 f.; 28,5 x 23 cm.
(loan Bogdan, Copii dupd doc. moldovenesti dintre anii 1451-1458).
Textul cu cerneald neagra. Unele file stnt itfmrimate.Ms. constituit din htrtii
rdmase tn urma mortii lui I. Bogdan si ddruite Academiei Romne, la 4 iul.
5231

1921.

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romfinesti


5235

243

Sec. XX (inceput); 233 f.; 28 x 22 cm.


<loan Bogdan, Copii dupd doc. moldovenesti dintre anii L508

1739). Cf. I. Bog-

dan, Sdmile mdndstirilor de lard din Moldova pe anal 1742. Bucuresti. 1914.
Textul cu cerneala neagra. Ms. constituit din hIrtii ramase hi urma mortii
lui I. Bogdan i daruite Academiei Romne, la 4 iul. 1921.
5236 Sec. XX (inceput); 285 1.; 21,5 x 17,5 cm.
<Joan Bogdan, Copii si lnsemndri onomastice dupd doc. muntenesti dintre
anii 1388 1628). Copiile stnt executale de mai multe mfini.
Textele stint scrise cu cerneala neagra i creion. ,Ms. constituit din hirlii ra-

mase In urma morii lui I. Bogdan si daruite Academiei Romne, la 4 iul.


1921.

5287

Sec. XX (inceput); 330 f.; 28,5 x 22,5 cm.


<Loan Bogdan, Copii dupd doc. cu privire la relatiile Tdrii Borndnesti cu
Brasovul>. Cf. I. Bogdan, Documente si regeste privitoare la relaittle Tarii
Romanesti cu Brasovul ci Ungaria in sec. XV fi XVI. Bucure0i, 1902.
Textele sint scrise cu cerneala neagra si creion. Ms. constituit din hirtiile
ramase in urma mortii lui I. Bogdan i daruite Academiei Romane, la 4 iul.
1921.

5238

Sec. XX (inceput); 260 f.; 34 x 21 cm.

<than Bogdan, Copii si regeste dupd doc. din sec. XV XVI aflate in .1rhivele
Brasovului, Sibiului si Bistritei>.
Mai multe f. shit albe. F. 234-260, cuprinzind o lista de doc. braovene sint
dactilografiate.
Textele sint scrise cu cerneala neagra, albastra i creion. Ms. constituil din
hirtii ramase in urma mortii lui I. Bogdan si daruite Academiei Romane,
lq 4 iul. 1921.
6239 Sec. XIX (sfirsit) XX(inceput) ; 439 f.; 35,5 x 22 cm.
<Copii dupd doc. relative la istoria Moldovei, din sec. XI V XVI, aflate in
arh. poloneze, cele mai multe cu trad. in lb. francezd si adnotdri ale lut loan
Bogdan>.

Cf. Documente privitoare la Istoria liorndnzlor, culese din arhive f i btblioteci


polone. Coordonate, adnotate de Ioan Bogdan. Cu trad. franceza... de I. Sku
piewski, In: E. Hurmuzaki, Documente..., vol. I III, suplernent 11, Bucureti, 1893-1900.
Textele sint scrise cu cerneala neagra, albastra si creion. Ms. constituit din
hirtii ramase in urma mortii lui I. Bogdan i daruite Academiei Romdne,
la 4 iul. 1921.
5240

Sec. XIX (sfIrsit)XX (Ineeput

444 f.; 35,5 x 22 cm.

<Copii dupd doc. relative la istoria Moldovei, din sec. X VI X VII, aflate in
arh. poloneze, cele mai multe cu trad. in lb. francezd ci adnotdri ale lut loan
Bogdan>.

as

Textele sint scrise cu cerneala neagra, albastra i creion. Ms. constituit din
hirtiile ramase In urma mortii lui I. Bogdan si ddruite Academiei Romdne,

la 4 iul. 1921.
5241

Sec. XIX (sfirsit)XX (inceput); 484 f.; 35,5 x 22 cm.


<Copii dupd doc. relative la istoria Moldovei, din sec. XVII, aflate in ark

poloneze, cele mai multe cu trad. in lb. francezd i adnotdri ale lui loan Bogdan>.

Textele sint scrise cu cerneala neagra, albastra i creion. Ms. constituit din
hirtiile ramase in urma mortii lui I. Bogdan si daruite Academiei Romdne,
la 4 iul. 1921.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

244

5242

Sec. XIX (,sfirsit) XX (inceput); 479 f.; 35,5 x 22 cm.


<Copii dupd doc. relative la istoria Moldovei, din sec. XVI XVIII, aflate
in arh. poloneze, cele mai multe cu trad. in lb. francezd ci adnotdri ale lui loan
Bogdan>. Filele 79 227 sint dactilografiate.
Textele sint serise cu cerneala neagrA, albastra si creion. Ms. constituit din

hirtii ramase in urma mortii lui I. Bogdan si daruite Academiei Romne,


la 4 iul. 1921.
5243 Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 317 f.; 35,5 x 2 cm.

<Copii dupa doc. relative la istoria Tdrilor Romdne din sec. XIV XVIII ,
aflate in cult. poloneze ci rusesti, citeva avind si trad. in lb. francezd ci adnotdri
ale lui loan Bogdan>. Mai multe f. shit albe.
Textele sint scrise cu cerneala neagra, albastra i creion. Ms. constituit din
hirliile ramase in urma mortii lui I. Bogdan si claruite Academiei Romne,
la 4 iul. 1921.

5244

Sec. XIX (sfirsit) XX (Inceput); 287 f.; 35 x 22 cm.

<Copii dupd doc. st regeste relative la istoria Tarilor Romdne din sec. XVII
XVIII, aflate in. arh. rusesti. Cele mai multe regeste sint scrise de Ioan Bogdan>.
Mai mulle f. shit albe.

Textele sint serise en cerneala neagra s,i creion. Ms. constituit din hirlide
ramase In urma mortii lui I. Bogdan si daruite Academiei Romano, la 4 iul.
1921.

5245

Sec. XIX (sfirsit)

XX (inceput); 415 f.; numerotatio veche cu cifre arabe

diversa; 21 x 16,5 cm.

<Trad. in lb. franceza dupd doc. relative la ist ria Noldovei din sec. XV XV II ,
in special din Scriptores Rerum Polonicarum", vol. V si VIII, cu anele adno-

tari ale lui loan Bogdan>.


Textele sint scrise cu cerneala albastra. Ms. constituit din Mail ramase In
5246

urma mortii lui I. Bogdan si dAruite Academiei Romane, la 4 iul. 1921.


Sec. XX (1933-1934); 320 f. + f. 284 bis; numerotatie veche cu cifre arabe:

1-314 (1. 2-320); 21 x 16,5 cm.


F. 1: Artur Gorovei, membru de onoare al Academiei R .mane, Aminttri.
Partea I. Cuprinde viat,a pina dupa. luarea bacalaureatului.
Tnsemnari: F. 2: Bucuresti, 7 august 1933, ora 9 seara".
Textul, cu cerneala neagra, este seris pe prima pagina a fil Ior. Legatura
veche in carttn cumparat de la Mircea Gorovei, la 22 dec. 1970.
5247 Sec. XX (1934 1937); 271 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2-258
(f. 3 271); 21 x 16,5 cm.
F. 1: Artur Gorovei, Amintiri. Partea a doua. Cuprinde evenimentele de
la inscrierea la facultate i pima la casatorie (1893).
tnsemnari: F. 2: 5 decembrie 1934".
F. 190: FolLiceni, 11 oetombrie 1937".
Textul cu cerneala neagra, este scris pe prima pag. a filelor. Legatura veche
in carton. Cumparat de la Mircea Gorovei, la 22 dec. 1970.

5248

Sec. XX (1935-1940); 390 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2


(f. 3-390); 21x 16,5 cm.

379

F. 1: Artur Gorovei, Amintiri. Partca III<-a>. Cuprinde evenimentele anilor


1893

1906.

F. 259 v-262 V albe.

insemnari: F. 263: Cotnari, 8 septembrie 1935".


F. 2: 11 decembrie 1937".
F. 275: Folticeni, 27 septembrie 1939".

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romane0i

24b

F. 390: FolLiceni. iulie 1940".


Textul, cu cerneald neagrd, este scris pe prima pag. a fileler. Leg5turd veche
In carton. Cumparat de la Mircea Gorovei, la 22 dec. 1970.
5249 Sec. XX (1940 1942); 503 1.; numerotatie veche cu cifre arabe: 2 487
(f. 3 503); 21 x 16,5 cm.
F. 1: Artur Gorovei, Arninti,i. Partea IV<-a>. Cuprinde orenimentele anilor
1907 1936.

insernndri: F. 2: Folticeni, 14 august 1940".

F. 503: Am ajuns cu Amintirile mele pind la sfirsituI anului 1936. Cu 1937


se 1ncepe o perioadd tristd pentru romni: domnia nefasid a gardistilor.
Am intrerupt orice activitate gazetdreascd; am scris numai la Cug t clar al
lui Iorga si, dacd voiu mai trili, voiu incepe un al cincilea volum. Folliceni,
26 noiembrie 1942. Aillhur Gorovei".
Textul cu cerneald neagrd si albastrd, este scris pe prima pag. a filelor. Legil
turd veche in carton. CumpArat de la Mircea Gorovci, la 22 dec. 1970.
6260 Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 364 4 ; 17 x 10,5 cm.
<loan Bogdan, Note istorie, diplomatice si onornastice cu privire la doc. tsto
rice cercetate i publicate>.

Textul cu cerneala neagrd, albastra si creion. Ms. constant din hirtii rdmase
in urma mortii lui I. Bogdan si druite Academiei Romane, la 4 iul. 1921.
6251

Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput) ; 381 f.; 17 x 10,5 cm.

<Loan Bogdan, Note istorice, diplomatice, onomastice i lingvistice dupd doc.


i lucrari istorice cercetate>. Mai multe f. sint albe.
Textul cu cerneald neagra i creion. Ms. constituit din hirtii rdmase in urma
6252

mortii,lui I. Bogdan si ddruite Acajlemiei Romane, la 4 iul. 1921.


Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput); 417 f.; 17 x 10,5 cm.

<loan Bogdan, Note istorice, diplomatice, onomastice, topografice ci lmgvistice


dupd doc. i lucrdri istorice cercetate>. La f. 109 ", o scrisoare scurtd a lui

D. Voinov adresatd lui I. Bogdan.

Textul cu cerneald neagrd i creion. Ms. constituit din hirlii rdmase in urma
mortii lui I. Bogdan si ddruite Academiei Romdne, la 4 iul. 1921.
5253 Sec. XIX (sfirsit) XX (inceput) ; 17 x 10,5 cm.
<loan Bogdan, Regeste, note istorice, onornastice i topografice dupd doc. tstorice cercetate i publicate>. Numeroase pagini sint scrise de alte mtini.

Textul cu cernealti neagrd. Ms. constituit din hirtii rdmase in urma mortii
lui I. Bogdan si ddruite Academiei Romane, la 4 iul. 1921.
6264 Sec. XX (cca 1937-1944); 30 f. ;15,5 x 12 cm.
<Magda Isanos, Versuri>. Mentiondm titlurile: Cina cea de tairra (f. I); Vico
nu se trdeste asa ca-ntr-un somn (f. 1 v, 26rv)> ; Iarbd (f. 3); Capricii (f. 5);
Murim. . ca miine (f. 6); Intilnirea-n noaptea de primcivard (f. 8); Rdtdcind
cu luna (f. 9) ; Gindeste-te, n-ar fi pleat. . . (f. 11) ; Cintecul desartdciunei (f. 13) ;
Stingdcie (f. 15) ; Strofele poetului bolnav (f. 16) ; Sunt sora ierbii (f. 20) ; Seri

soare (f. 22); Agonii (f. 24); Asfint it (f. 24 V); Imi place sd fiu ca un copac
singuratec (f. 25 v)>; <Zi calmd, asfintit ca o sterna (f. 27, 29 v)); Md gindesc
la rudele mele (f. 28, 30)). Cf. Magda Isanos, Versuri. Ed. Ingrijita si prefatatd

de Marin Bucur. Bucuresti, Editura pentru literaturd, 1954, unde sint pu-

blicate titlurile: arbd (p. 349); Capricii (p. 307); Murim. . ca miine (p. 305);
Intilnire-n noaptea de primdvard (p. 352); .Rdtacind cu /una (p. 353); Gindeste-te, n-ar fi pdcat. . . (p. 355) ; Clntecul desertdciunei (f. 357); Stingdcie
(p. 359); Strofele poetului bolnav (p. 360).

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

246

Textul cu cerneald neagrA i creion. Cumpdrat de la Anticariatul de Stat,


la 6 iun. 1966.
.5255

Sec. XX (inceput): 25 f.; 26,5 x 20,5 cm.

F. 2: <loan cavaler de Pwariu>, Doud documente privitoare la revolta boierilor


din Tara Feigara,,sului, in favoarea lui Mihnea vodd numit cel Rau. 1507-1510.

Comunicare tinutd la Academia Romnd In edinta din 25 iun. 1910 i publicatd in An. Acad. Rom., mem. sect. istorice XXXIII (1910-1911),p. 61-70.
tnsemndri: F. 1: Cele din urmd cloud manuscripte ale lui Joan 13-bcariu
la Academie. 25 iunie 1910, 6 maiu 1911", Scrisul este al lui I. Bianu.
Textul cu cerneald neagra. Depus la Academia RomAnd in anul 1912.
5256 1798 (f. 153 V) ; 225 f.; numerotatie veche cu cifre chirilice, cu lipsuri: 2-245

(f. 2-225); 23 x 17 cm.

F. 1: A fer<icitului pdrintelui nostru Ioan>a Damas<chin, Pentru credinta


4>. F. 1, 26, 73, 87, 180 sint rupte, iar Intre
f.:72" 73, 81 V 82, 85 '4' 86, 86 '1-87, 92 "-93; 108 V-109, 122 v-123,
129' 130, 136 v-137, 142 v-143, 143 v-144, 224 v-225 textul prezints
discontinuitate, lipsind file.
Insemndri: F. 153 ": 1798, ap<rilie> 30".
F. 225: Sfiritul cArtii a patra i a ceii mai de pre urind a Ioannului a Dacea pravoslavnicd. Cartile 1

maschinului, Pentru credinta cea pravoslavnicd. 1798, iunie 28.

i s-au prscris

aceastd carte a sfintului Ioann Damaschin. a doao oard de pre izvodul ce

s-au scos !nth de pre ellinica, grecesc, de mult pdcatosul Gheorghie shimonah".
Cf. G. trempel, Copisti. . , p. 82.
Textul cu cerneald neagrd. Unele titluri, colontitlurile i initialele slut scrise
.

cu rou. Din frontispiciul in penip de la f.1 nu se pdstreaza decit un mic

5257

fragm. Cumparat de la Nicolae Savulescu, cintdretul bisericii din ClucereasaMudel, la 15 febr. 1933.
Sec. XX (cca 1935); 273 f. ; 24,5 x 18 cm.
<Mircea Eliade, Huliganii. Roman. Vol. I>. A fost tipdrit in doud vol., sub
titlul de mai sus, in Bucureti, Ed. Nationala-Ciornei, 1935.

Insemndri: F. 1: Huliganii, Inceput la 1 iunie 1935".


F. 2: 18 noiembrie, romanul a fost sfirit".
Textul cu cerneald neagra. Ddruit Bibliotecii Academiei RomAne de
Cornelia Alexandrescu, la 13 mai 1974.
5258 Sec. XX (cca 1935); 227 f.; 24,5 x 18 cm.
<Mircea Eliade, Huliganii. Roman. Vol. II, pdrtile IIIII>.
Textul cu cerneald neagra. Ddruit Bibliotecii Academiei RomAne de
5259

Cornelia Alexandrescu, la 13 mai 1974.


Sec. XX (cca 1916-1944); 48 f.; numerotatie veche cu cifre arabe, diversd;
21 x 17 cm.
<Ion Pillat, Versuri, unele transcrise pentru a fi addogate, probabil, la ed.
de Definitive">. Mentiondm titlurile: Soldafi de plumb, semnatd i datatd:
Ion Pillat, dec. 1916 (f. 1); Porumbieii morfii (f. 2); Elegii marine : Primacard (f. 5); Poetul (f. 7); Krum Cuceritorul, cu mentiunea: De addogat la
Visdri pdgine", 2 poezii. I.P. (f. 10)'; Pe farm, semnatd i datatd: I.P., 23
oct. 1936, Bucure0i (f. 12); Intoarcere, cu mentiunea: De addogat la Casa
amintirii", 7 poezii, I.P. (f. 15); Lanterna magicd (f. 16); Tirziu de toamnd
(f. 17); La culesul viei (f. 18) ; A doua moarte (f. 19) ; Chiemare (f. 20); Dusmanii (f. 21); Veverita, semnatd i datatd: Ion Pillat, 22 mart. 1936. Bucureti (f. 23); Dionysopolis, semnatd i datatd: Ion Pillat, Balcic, 10 iun. 1936
(f. 24); I nsula, semnatd i datatd: I. Pillat, 22 sept. 1936. Balcic (f. 25);
Cintec, semnatd i datatd: Ion Pillat. Miorcani, 30 iul. 1937 (f. 26); Capre,

www.dacoromanica.ro

Catalogul manuscriselor romdnesti

247

semnatd. i datatd: Ion Pillat, 25 mart. 1941. Bucuresti (f. 27); Stela, semnatii

datatd: 1.10. 12 april 1941 (f. 28); Toamnd, semnall si datatd. Ion Pillat,
2 oct. 1941. Bucuresti (f. 30) ; Peste Veacuri, semnatd i datatd: Ion Pillat,
29 dec. 1941. Bucuresti (f. 32) Pribegia Die Wanderung (trad. din>
HOlderlin, semnat i datatd: isvorani, 21 iun.Bucuresti, 22 iun. 1943
(f. 33); Trei Imnuri tirzii Spate Hymnen de Holderlin ; Poetilor, sem
nat6 i datatd: Isvorani, 19-20 inn. 1943 (f. 40); Amintire (Andenken)
<trad. din> Holderlin, semnatd si datatd: 9 iun. 1943. Bucuresti (f. 44);
Interior <trad. din> Paul Valery, semnatd i datatd: 13 iun. 1944. Icvorani
<sic> (f. 47) ; Tablouri Parisiene <trad. din> Baudelaire (f. 48). Toate poeziile
si

au fost publicate in rev. in diferite culegeri, sau in ed. de Definitive".


Textele sint scrise cu cerneald neagra i albastrd, pe hirtii de diferite calitti
dimensiuni, pe prima pag. La f. 21, deasupra poeliei Dusmanii, un peisaj
in acuareld, semnat: Maria PiIlat-Brate i datat: 1921. Ms. constituit din
achizitii succesive de la Anticariatul de Stat, din anii 1957 1964.
6260 Sec. XX (1943-1944); 155 f.; numerotatie veche cu cifre arabe: 1-152
(f. 2-155); 21 x 16,5 cm,
F. 1: Artur Gorovei, Amintiri. V. Cuprinde evenimentele anilor 1937-1944.
Insemnri: F. 2: 7 dec. 1943".
F. 155: Blab 7 august 1944, ora 12 noaptea. Artur Gorovei".
Textul, cu cerneald neagra i albastrd, este scris pe prima pagind a filelor.
LegAturd veche in carton. Cumparat de la Mircea Gorovei, la 22 dec. 1970.
5261 Seg. XIX (1886-1889); 158 f. + f. 92 bis; paginatie veche cu cifre arabe,
diversk; 20,5 x 16,5 cm.
F. 1: Artur Gorovei, Jurnal. 1 ianuarie 1886-23 august 1889. I. In riali
tate se opreste la 26 dec. 1889.
Textul, cu cerneald albastr, neagra i creion, este scris pe hIrtii de diferite
dimensiuni. Legdturd veche In pinz. Cumparat de la Mircea Gorovei, la
20 febr. 1971.
5262 Sec. XIX (1890), XX (1903); 189 f.: paginatie veche cu cifre arabe, cu lip
surf: 1-361 (f. 2-189 v); 20x 16,5 cm.
F. 1: Artur Gorovei, Jurnal. 2 ianuarie 1890-1903, iunie 23.11.
Textul cu cerneald albastrd i neagra. Legaturd veche in pInza. Cumpdrat
de la Mircea Gorovei, la 20 febr. 1971.1
5263 Sec. XX (1903-1933); 214 f.; paginatie veche cu cifre arabe: 1 375 (f. 2

213 "); 20 x 16,5 cm.


F. 1: Artur Gorovei, Jurnal. 25 iunie 1903-29 decemvrie 1933. III
Textul cu cerneald neagra i rosie. F. 191-214 stnt deteriorate de umezeala.
Legdturd veche in pinza. Cumparat de la Mircea Gorovei, la 25 febr. 1971
5264 Sec. XX (1934-1946); 204 f.;paginatie veche cu cifre arabe: 1-506 (f. 2
504 v); 20 x 16,5 cm.
F. 1: Arthur Gorovei, Jurnal. 7 ianuarie 1934-31 martie 1946. IV.
Textul cu cerneald neagra i albastrd. Legdturd veche In pinza. Curnpdrat
de la Mircea Gorovei, la 20 febr. 1971.
5265 Sec. XX (1946-1950); 236 f.; paginatie veche cu cifre arabe, diversd; 20 x
16,5 cm.

F. 1: Artur Gorovei, Jurnal. 1 aprilie 1946-11 iunie 1950. V.


Textul cu cerneald neagra i albastr. Legdturd veche in carton. Cumparat
de la Mircea Gorovei, la 20 febr. 1971.
5266 Sec. XIX (cca 1877-1884); 53 f. + f. 28 bis; paginatie veche cu cifre arabe:
2
101 (f. 4 V-51 v); 18,5 x 14,5 cm.

www.dacoromanica.ro

B.A.R. 4414-5920

248

F. 1: Arthur P. Corovei, Suspine. Poezii. Mentiondm titlurile: To iubesc

(f. 4); La anul 1879 (f. 4 "); La CMciun (f. 5); Cersetorul (f. 6); Schimbarea
(f. 7 '); Te-a; dus (f. 8 v); Unei muritoare (f. 9 "); Erarn niultmit (1. 10 ");
Domnisoarei D... (1. 11); La... (f. 11 v); Sonet (r. 12); In luncd (f. 13);
Un glas (f. 14); Fatalitatea (f. 15 v); Catrd sfirsit (f. 16); <Eu.vdd cd a mea
viald (f. 16 ")); <Nu esti Inger, nu esti zind (f. 17)). La... (f. 17); De as fli
(f. 18); La moartea Vnei femei (f. 18 "); Ca lind idealul (f. 19 '); Odatd...

Acum (f. 20 v); La...

(f. 21) ; Durerea (f. 21 '); E furtund, ploaia cade


(f. 23)); In zadar tn astd lume (1. 24)); In v:s (f. 24 v); Unui nebun (f. 25);
Aceluiasi nebun (f. 25 '); Unul soldat rani, (1. 26); La an canar (f. 26 ');
Epigrarrul (f. 27 "); Amicei mele G.. . (f. 28) ; Intr-o noapte (1. 28 his) ; Unde
sant ? (f. 28 "); Du-te pdsdrica (f. 29); De ce? (f. 30); La timpul trecut (f. 31).

Intemnitatul catra o pdearicd (f. 31 "); Infrebare (f. 33) ; Buchetul tdu (f. 33 v);

Atunci... peace (f. 35); Trei lacrimi (1. 36) ; Ce vrern? (1. 37); Adio (f. 38);
Ginta jidand (f. 39) ; eschirnbarea (f. 41) ; hi jar (1. 42 '); Singuratatea (Din
Lamartine, f. 43) ; <Gindu-mi vesnic e la tine (f. 45)); Yrei sd pleei (f. 45 ");
Privind portretul tau (. 46); Azi te-am talzut (f. 46 '); Doi fericiti (f. 47 ");
La. . (f. 49) ; Valsul (f. 49 v); La anal 1884 (f. 51 v); Surore