Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL $COLAR .

JUDETEAN DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;
0351/,107395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396

MlNlSTERUL EDUCATIEI ~I
_CERCETA!Ul ~TllNTIFICE

E-mail: isjdoli@isi.dj.ed11.ro Web: zvww.isj.dj.cd11.ro

NOTA NR,fjCI

;-2.S'. oJ,!j, OA)

Catre toate unitatile de lnvatamant din Craiova ~i judet, care vor intra in evaluarc
externa in cadrul proiectului ,,E _sistem Calitate"

In ata~mnent ve[i gasi documentele solicitate unita\ilor ~colare in timpul evaluarii


exteme ~i un model de agenda a vizitei,
Succes!

M!NlSTERUL EDUCAT!El SJ
CERCETARII STIINTii'ICE'

INSPECTORATUL SCOLAR ,JUDKfEAN DOL,J


Sir. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Crniova, Tele/on 0251/420961:
03511407395 (407397)Fax: 0251/421824, 03511407396
E-n1ail: ;.Vdolj@isj.dj.edu.ro H'eb: lV1v1F. isj.dj.edu.ro

Nr. .......... / ............... ..

AGENDA VIZITEI
Unitatea Colara: ____ _
Adresa: ------~
"E sistem Calitate"
pentru unitiitile ~colare din Regmnile Sud-Muntema
Interval orar
9-9.30

~i

Sud-Vest Oltema,ID 141294


Activitatea

ActivitiiJi de prezentare:
-prezentarea Echipei

de consiliere a proiectului "E sistem

Calitate" pentru unitaJile

~colare

~i

Sud-Vest Oltenia, ID 141294

din Regiunile Sud - Muntenia

~i

a obiectivelor propuse de Echipa

de consiliere pe parcursul vizitei.


Consultarea documentelor solicitate furnozorului de educa\ie ~'

9.30-12.30

discujie cu echipa manageriala, cu membrii echipei CEAC


Lucrul ln echipapentru:

1. Selectare

domeniu/lndicator/Descriptor

<:le

acreditare

sau

rcferin\a/Tema pentru autoevaluare


- Domeniul: A. Capacitate institu\ionala
- Domcniul: B. Eficacitate educa\ionala

I - Domeniul: C. Managementul calita\ii


I 2. Diagnoza nivclului de realizare
I 3. Judecarea nivelului de realizare
II

4. Identificarea punctclor tari


5. Crearea grupului de lucru

~i a punctelor slabe

~i

dezbaterea rezultatelor

6. Modificarea $1 optimizarea proiectului de dezvoltare

~1

planurilor opera(ionalc
7.

Desl'i!~urarea

activiti\(ilor de dezvoltare

8. Reaplicarea instrumentului de autoevaluare pentru eviden\ierea


progrcsului

14.30

-t Discu\ii finale cu -rncmbrii Comisiei de evaluare ~i as1gurare a


I

l calita\ii, rcsponsabil ii de am curriculare, membrii


I
I n1anageriale.
f-----------------'-15.00
i Complctare proces- verbal, lnchiderca vizitei de consilierc

_______________ ]_

echipei

---------------------~

MINISTERUL EDUCAT!El )I
CERCETARll ~Tl lNTI ti CE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ


Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiovo, Tele/on 02511420961;
03511407395 (407397)Fax: 02511421824, 03511407396
E-n1ail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: 1v\v1v. isj.dj.edu.ro

Documeute

~colare

pregiititc sprc a fi prezentatc:

- Raportul procesului de autoevaluare 2013-2014


- Plan de imbunatatire 2014-2015
-PAS
- Dosarul CEAC
- Dosarul cu politici

~i

proceduri

- Dosarul cu fi~ele de observa\ie a leqiilor


- Dosar cu chestionare

~i

feed-back elevi, piirin\i, profesori,agen\i economici

- Registre de PV Consiliu Profesoral, Consiliul de Administratie


- Dosar cu

CD~,

CDL. Dosarul cu op\iunile elevilor privind pachetele de

CDL-uri/CD~-uri

- Dosar cu perfec\ionarile
- Date privind traseul profesional al absolventilor
- Date despre reten\ie, progres
- Dosar cu parteneriate

~i

- Oferta educationala a

~colii

~i

succese ale elevilor, procese de autoevaluare

conven\ii de colaborare

- Dosarul privind elevii cu CES


- Portofolii ale elevilor ~i ale profesorilor
-Dosare de catedra sau arii curriculare
- Dosar cu participare la Olimpiade

~i

concursuri

- Cataloage, Condici de prezenja, Eviden\a actelor de studii


- Dosarul Comisiei de sanatate

~i

securitatea muncii

- Dosarul managerial

Director unitatc de invatamant,

Expert Consilier Calitate,

Prof.

Prof.

I
!

INSPECTORATUL $COLAR .IUDE[EAN DOL.l


Str. Ion ivfaiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 02511420961;
03511407395 (407397)Fax. 02511421824, 03511407396
E-mail: i5jdolj@isj.dj.edu.ro Web: www. isj.dj.edu.ro

l>.UNISTERUL
EDU CATIE!
NATIONALE

MINlSTERUL EDUCA[IEI
$1 CERCETARII $TINTIFICE

"E sistem Calitate"


pentru uuitatile ~cola re din Regiunile Sud - Muntenia
ID 141294

~i

Sud-Vest Oltenia

DEMERSUL DE AUTOEVALUARE
PRIVIND "EVALUAREA SI ASIGURAREA INTERNA A CALITATII IN
UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR"
Unitatea de !nva\famant (denurnire, localitate, jude\): .......................................................................... .
Nr. tel.:............................................................
Nr. fax: ............................ :....................... .
E-mail: ............................................................ Web: .................................................................. .
Data ~i ora vizitei: .................................................................. ..

DEMERSUL DE AUTO EV ALU ARE:


1. Selectare domeniu/Indicator/Dcscriptor de acrcditarc sau rcferinta!Tema
autoevaluare
- Domeniul: A. Capacitate institu\ionalfa
- Domeniul: B. Eficacitate educa\ionalfa
- Domeniul: C. Managementul calita\ii
2. Diagnoza nivelului de realizare
3. Judecarea nivelului de realizare
4. Identificarea punctclor tari ~i a punctelor slabe
5. Crearea grupului de lucru $i dezbaterea rezultatclor
6. Modificarea ~i optimizarca proicctului de dezvoltare ~i a planurilor opera(ionalc
7. Desfii~urarea activitiitilor de dezvoltare
8. Reaplicarea instrumcntului de autoevaluarc pentru evidcnticrea progrcsului

pentru

DOCUMENTE SOLICIT ATE DE A.R.A.C.I.P. UNITATILOR DE INVATAMANT


PREUNIVERSITAR IN DIFl<~IUTE ET APE ALE EV ALUARII EXTERNE, CONFORM
LEGISLATIEI SPECIFICE A CALITATTII
----~

--------------------~----~

Dovezi I eviden\e
-

I-

Proiectul de dezvoltare institu\ionala -PDI I plan de ac(iune al ~colii -PAS


Planuri opera\ionale
Oferta educa\ionala
Lista dotarilor disponibile
Lista cu fondul de carte propriu
Stat de fimc(ii
Regulamentul de ordine interioara
Lista protocoalelor, acordurilor de colaborare ~i a parteneriatelor incheiate de
unitatea de inva\arnant, pc ultirnul ciclu de lnvfa\Cirniint I Protocoalcle de
colaborare cu diforite institu\ii, Parteneriate, cu unita\i de invfa\arniint similare din
\ara ~i din strfainatate
Contract educa\ional

_,1\rgun1entarc

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN DOLT


Str. Ion lvlaiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 02511420961;
03511407395 (407397)Fax: 02511421824, 03511407396
E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www. isj.dj.edu.ro

I
!

]\HNISTERUL
EDU CATIE!
NATIONALE

MINISTER UL EDUCATIEI
$1 CERCETARIJ $TINTIFICE

- Situatiile privind rezultatele elevilor la examenele de finalizare a studiilor,


performan\ele ob\inute la concursuri ~i olimpiade ~colare, respectiv situatiile
privind inser\ia absolven\ilor pe pia\a foqei de munca, dupa caz
- Oferta curriculara
- Lista obiectelor de inventar ~i a mijloacelor fixe aflate in proprietatea unita\ii de
inva\amiint
- Lista planurilor de inva\amant ~i a programelor scolare
- Lista cadrelor didactice
- Declara\ia - angajament a ficcarui cadru didactic care urmeaza sa desra~oare
activita\i de inva\amant in unitatea ~colara respectiva
- Acte privind inspectiile ~i controalele efectuatc in unitatea de inva\amant pe
ultimul ciclu de inva\ami\nt, conform registrului de procese - verbale de inspeqii
- Autoriza\ia sanitara de funqionare, vizata pe anul in curs
- Aviz PSI, daca este cazul, conform legisla\iei in vigoare
- Autoriza\ia de funqionare din punct de vedere al sanata\ii ~i securita\ii in munca
- Regulamentul CEAC
- Decizie privind desemnarea membrilor CEAC
- Strategia CEAC
- Raportul anual de evaluarc interna a calita\ii -RAEi
- Proceduri opera\ionale care sa su\ina Sistemul de control intern/managerial
- Proceduri de autoevaluare institutionala
- Proceduri de evaluare sistematica a asteptarilor educabililor, parintilor si altor
beneficiari relevanti
- Proceduri de de evaluare sistematica a satisfactiei personalului
- Proceduri de comunicare intcrna, decizie si raportare
- Proceduri de comunicarc externa cu beneficiarii educatiei, cu institutii si
angajatori
- Proceduri de identificare si de prevenire a perturbarilor majore
- Proceduri de control al documentelor si al inregistrarilor
- Proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire si imbunatatire a calitatii
- Procedura de informare regulata a elevilor si parintilor privind progresul realizat
si rezultatele scolarc
- Proceduri de colectare regulata a feed-back ului din partea elevilor ~i a altor
factor! interesati interni si cxterni
- lnstrumente de monitorizarc si cvaluare interna specifice unitatii de invatamant
(ghiduri de interviu, chestionarc, instrumente de analiza cantitativa si calitativa)
- Docurnente privind progresul in dotarea cu echipamente, materiale, manuale,
auxiliarele curriculare, biblioteca/centrul de documentare si informare (GD!)
- Evidenta activitatii de pcrfectionare si formarc continue) a personalului
/participarea cadrelor clidactice la programe si activitati de dezvoltare profesionala
- Portofolii de progres ale clcvilor (fise I documente de cvaluare, indicatori de
perforrnanta, lucrari /tcste I procluse ale activitatii)
- Portofoliile cadrelor didacticc (planificari calendaristicc, proiectele activitatilor de
invatare, lista manualelor si a auxiliarelor curriculare utilizate, instrumente de
evaluare pentru elevi, seturi de bareme de not8:rc ale testelor / lucrarilor elevilor)

I
i

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN DOLi


Str. Ion ivfaiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 02511420961;
03511407395 (407397)Fax: 02511421824, 03511407396
E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www. isj.dj.edu.ro

MINISTERUL
EDU CATIE!
NATIONALE

MINISTERUL EDUCATIEI
$1CERCETARI1$TINTIFICE

- Procedura privind accesul la informatiile de intcres public


- Formulare tip - Cerere, solicitare infonnatii de interes public; Reclamatie
administrativa; raspuns la ccrere; raspuns la reclamatie administrativa
- Registru pentru iregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la
informatiile de interes public
- Contracte de munca
- Decizii de numire pe post
- Fise de post
- Fise anuale de evaluare a activitatii
- Decizii de incetare a raporturilor contractuale
- REVISAL (partea care poate fi imprimata)
- Scheme orare pe nivel de stucliu
- Orarul unitatii de tnvatamant
- Planul de scolarizare
- Registrul de procese-verbalc
- Documente scolare
Acte de studii
- Graficul activitatilor extracurriculare
- Organigrama .
Echipa de consilierc prin prczentul demcrs de autoevaluare va aduce la cuno~tinta
urmatoarele date:
- Comisia de consiliere este formata din ___ . _ persoane ~i esle necesara o zi pentru efectuarea
vizitei.
- Inti\lnirile cu personalul unita\ii au loc in ziua de ............ .
- Membrii echipei de consiliere vor oferi feed-back conducerii unita\ii de inva\amant
preuniversitar pe toata durala vizitei pentru a verifica validitatea aprecierilor, pentru a da unitatii
posibilitatea de a furniza mai multe dovezi ~i pentru a o ajuta sa l~i imbunata\easca calitatea ofertei
educa\ionale.
- La sfaqitul vizitei, expertul consiliere calitate. ofcra feedback directorului, responsabilului cu
asigurarea calitatii ~i allor factori interesa\i (mcmbrii Comisiei pentru Evaluarea ~i Asigurarea
Calitatii, alte cadre didactice, pfll'in\i, etc).
- Domeniile in care va fi ncvoic de informatii suplimentare vor fi precizate la fa\a locului
- Planul de imbunata\ire propus de unitatea de invatamant preuniversitar pe baza raportului
procesului de autoevaluare va fi modificat corespLmzator in cazul Jn care constatarile expertului
consiliere calitate impun acest lucru.
- Va rog sa luati 111Usuri pentru a asigura disponibi!itatea personalului $i a docu1nentelor necesarc pe
parcursul vizitei noastre $i sa stabili\i o propunere de progran1 pentru vizita pe baza detaliilor prezentate 111ai
sus. Daca aveti lntrebari 111 privin\a continutului acestui plan de vizita, va rog sane contactati.

EXPERT CONS!LIERE CALITATE,


Prof. ........................................................ .
Semnatura ........................................................ .
Data: ........................................................ .
Telefon de contact: ................................................ .