Sunteți pe pagina 1din 50

MEMORIU JUSTIFICATIV

Infiintare ferma de legume in


spatii protejate prin construirea
de solarii si achizitionarea de
echipamente si utilaje specifice
PROIECT MODEL
Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Memoriului
Justificativ intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastra.

Solicitant:

[Denumire solicitant]
Adresa:
Reprezentant:
Tel./Fax:

[.................]
[.................]
[.................]

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

Foaie de capat
Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect

Nume

Sef de proiect

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Pagina 2/50

Semnatura

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati


- pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj1. Date generale................................................................................................................................. 4
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia......................................................................4
1.2 Scurt istoric al solicitantului....................................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................ 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................4

2. Descrierea proiectului..................................................................................................................... 6
2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................. 6
2.2 Elaborator.................................................................................................................................................. 6
2.3 Amplasamentul proiectului......................................................................................................................... 6
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei................6
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza......................................................................................................................................... 10
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor).......................................................14
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................14
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 18

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului.............................................................21


3.1 Total personal existent............................................................................................................................. 21
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :........................................................21
3.3 Responsabil legal.................................................................................................................................... 21

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect...................................................................................22


5. Durata de realizare (luni) si etape principale.................................................................................32
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte...35
7. Finantarea investitiei..................................................................................................................... 41
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei......................................................................42
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)......................................................................................... 42
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
...................................................................................................................................................................... 42
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)................................................44

9. Proiectii financiare si indicatori financiari......................................................................................45


9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare...............................................................46
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune..............................................................................48
9.3 Indicatori financiari.................................................................................................................................. 50

Pagina 3/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant:
Sediul social:
Cod unic de inregistrare:

[denumire solicitant]
[sediu social solicitant]
[cod unic de inregistrare solicitant]

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor
aspecte:

Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica;


Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;

Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0113 Cultivarea
legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si a tuberculilor, iar domeniul de interes pentru propunerea de
finantare este cultivarea in solarii a legumelor : tomate, castraveti, ardei gras si ceapa verde.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]
Denumire mijloc fix

Data achizitiei

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL

Valoare neta la data intocmirii


ultimului bilant
-RONNu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Pagina 4/50

Bucati

Memoriu justificativ

Nr.
Crt.

Amplasare
Judet/Localitate

[Se va completa
judetul
si
localitatea terenului
detinut de catre
solicitant]

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
TERENURI
Valoarea
Suprafata totala (mp) /
contabila
Regim juridic
Categoria de folosinta
- RON[Se va completa suprafata
terenului si categoria de
folosinta a acestuia]
2.700 mp / arabil

[Se va
completa
valoarea
inscrisa in
contabilitatea
solicitantului]

Pagina 5/50

[Se va completa regimul juridic al


terenului cu indicarea documentului
care atesta regimul juridic indicat]

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Infiintare ferma de legume in spatii protejate prin construirea de solarii si achizitionarea de echipamente si
utilaje specifice

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data intocmirii Memoriului Justificativ si cursul de schimb valutar utilizat in
cadrul proiectului.
Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Coordonate memoriu justificativ:
Data intocmirii Memoriului Justificativ:
Curs de schimb valutar:

06.05.2014
1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Infiintare ferma de legume in
spatii protejate prin construirea de solarii si achizitionarea de echipamente si utilaje specifice,
descarcat de la adresa de internet: www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)

[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si


oportunitatii investitiei
Tema proiectului
Proiectul de investitii are ca scop infiintarea in zona de campie a unei ferme de legume (tomate, castaveti,
ardei gras si ceapa verde) in spatii protejate (solarii) si achizitionarea de echipamente si utilaje specifice.
In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor echipamente si utilaje agricole:
Solar 5 buc.

Pagina 6/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

Motocultor cu plug 2 buc.


Prasitoare 2 buc.
Remorca 2 buc.
Motostropitoare 1 buc.
Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole Ferma de Familie, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii este
de 9,708 UDE fiind cuprinsa intre 2 si 50 UDE asa cum este prevazut in ghid.
Cultura

UDE/ha

Suprafata (ha)

Dimensiune ferma
(UDE)

Legume proaspete, pepeni,


capsuni - in sere si solarii

35,954

0,27

9,708

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol - legumicultura, sector ce face obiectul masurii 121
Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare.
Utilizarea mai buna a factorilor de productie se refera la utilizarea : fortei de munca, a terenului, a capitalului si
a progresului tehnic. Terenurile aflate in exploatare nu ar putea fi lucrate pentru a se obtine performante
maxime daca proiectul nu ar fi implementat. Implementarea proiectului asigura efectuarea unor lucrari agricole
de calitate la standardele cele mai inalte. Inlocuirea udarii manuale a terenului cu folosirea sistemului de
irigare creeaza o economie de timp pentru forta de munca si are avantajul ca lucratorii pot executa alte lucrari
specifice cultivarii legumelor . Echipamentele care se vor achizitiona sunt de ultima generatie, ceea ce denota
faptul ca beneficiarul doreste sa dispuna de utilaje care incorporeaza ultimele realizari in domeniul progresului
tehnic. Dimensionarea acestora s-a facut pentru a se putea lucra suprafetele de teren in conditii si in timpi
optimi. Concluzionand, proiectul asigura utilizarea cat mai buna a factorilor de productie.
Acest obiectiv va fi atins prin achizitionarea solariilor dotate cu instalatii de irigare prin picurare si a
echipamentelor agricole moderne si performante, care vor permite cresterea productivitatii muncii prin
obtinerea unor productii mai mari de legume pe o perioda mai extinsa de timp de-a lungul anului, in conditiile
exercitarii unui control al microclimatului in spatiile protejate, favorabil obtinerii culturilor dorite.
De asemenea, proiectul propus de ferma de familie va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale
Masurii 121, dupa cum urmeaza:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
o

Cresterea productivitatii muncii este asigurata prin introducerea sistemului de irigare prin picurare si
dotarea fermei cu echipamente performante, obtinerea unor productii mari de legume realizandu-se
prin posibilitatea aplicarii ultimelor tehnologii moderne de cultivare a legumelor in spatii protejate,
utilizarea optima a capacitatilor si factorilor de productie influentand pozitiv calitatea productiei.

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare


o

Achizitionarea de echipamente si utilaje nepoluante si respectarea fluxului tehnologic propus prin


proiect duc la indeplinirea obiectivului susmentionat, fiind in conformitate cu legislatia in vigoare pentru
Pagina 7/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole


o

Acest obiectiv va fi indeplinit prin obtinerea unei productii mai mari datorate atat conditiilor favorabile,
specifice spatiilor protejate si controlate, cat si exploatarii terenului pentru cultivarea legumelor pe o
perioada mai indelungata de timp. De asemenea, obtinerea unei productii extrasezoniere influenteaza
pretul de vanzare a legumelor care este mai ridicat decat cel din perioada normala de recoltare a
legumelor de camp.

Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
urmatoarelor obiective operationale:
Obiective de ordin tehnic
o

Utilizarea echipamentelor de ultima generatie care vor fi achizitionate pentru realizarea fluxului
tehnologic va avea un impact pozitiv asupra sigurantei in exploatare si conditiilor de munca din cadrul
intreprinderii. Reducerea timpului de executie al anumitor lucrari si efectuarea mecanizata a unor
activitati, conduc la o productivitate ridicata a muncii si eficientizarea intregii activitati.

Obiective de ordin economico-financiar


o

Reducerea costurilor de productie este generata de folosirea rationala a timpului si a resurselor umane
alocate pentru desfasurarea activitatii si reducerea la minim a pierderilor inregistrate pe parcursul
realizarii unui ciclu de productie. De asemenea, executarea concomitenta a unor faze din fluxul de
productie, cum ar fi utilizarea instalatiei de irigat in acelasi timp pentru irigarea si tratamentele
necesare culturii, duce la scaderea costurilor de productie.

Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor
pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei, in baza careia s-a elaborat proiectia contului de
profit si pierderi, a fluxului de numerar si a bilantului contabil.

Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la


cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.

Obiective de mediu
o

Echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de
mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului. Consumul de
combustibil si energie este minim conform specificatiilor tehnice ale investitiei.

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa
asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja
apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul
de productie.

Capacitatea de productie a fermei dupa implementarea proiectului va fi urmatoarea:


o
o
o

Tomate 9.720 kg/suprafata cultivata


Castraveti 6.480 kg/ suprafata cultivata
Ardei gras 2.430 kg/ suprafata cultivata

Ceapa verde 5.400 kg/ suprafata cultivata.

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele
din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna ____ din judetul ______ are potential mediu pentru cultivarea legumelor in spatii
protejate in zona de campie.

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect

Pagina 8/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Pentru infiintarea fermei de cultivare a legumelor in solarii, solicitantul urmeaza sa achizitioneze urmatoarele
echipamente si utilaje agricole:
Solariile sunt necesare pentru utilizarea cat mai profitabila a suprafetei de teren detinute de solicitant,
cultivarea pe o perioada extinsa din an a legumelor fiind avantajoasa datorita:
- cererii mari de legume proaspete pe tot cursul anului;
- productiilor mari ce se obtin in mediu controlat;
- posibilitatii de control a factorilor climatici.
Motocultorul echipat cu plug este utilizat pentru activitatile agricole de pregatire a terenului pentru cultivat,
dimensiunile reduse recomandandu-l pentru acoperirea lucrarilor pe suprafete mici. Este usor de manevrat si
transportat iar dotarea lui cu o roata frontala il face simplu de folosit si impins de catre utilizator.
Prasitoarea este utilizata ca accesoriu pentru motocultor si se foloseste la saparea si curatarea culturilor de
buruieni, la afanarea terenului pentru dezvoltarea sanatoasa a culturilor.
Remorca este utilizata pentru transportarea materialelor folosite in solarii si pentru transportul legumelor
recoltate.
Motostropitoarea este utilizata pentru tratamentul plantelor impotriva bolilor si daunatorilor. Presiunea de
lucru asigura o eficienta deosebita a tratamentelor printr-o pulverizare fina si uniforma a solutiilor.
Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si productivitati cat mai mari ale culturilor
propuse este necesara achizitonarea de utilaje performante, de ultima generatie. Implicit, prin achizitionarea
acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin
implementarea prezentului proiect se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv
reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei


Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare cultivarii legumelor in spatii
protejate.
Investitia care face obiectul prezentului memoriu justificativ are ca scop infiintarea unei Ferme de Familie
pentru cultivarea legumelor in solarii, investitia urmand a fi amplasata in localitatea________, judetul
_______, pe o suprafata agricola de 2.700 mp.
Romania isi propune sa adopte pe termen lung o pozitie favorabila fermelor mijlocii (20-100 de
hectare), fermelor familiale comerciale. Functionarea optima a acestor tipuri de ferme va conduce la o
ameliorare a productivitatii agricole si la o sustinere a dezvoltarii durabile a satului romanesc, pentru a nu mai
exista golul dintre exploatatiile de subzistenta si cele de dimensiuni foarte mari.
O dovada a importantei acestui tip de exploatatii este si faptul ca ONU a declarat 2014 ca fiind anul
fermelor de familie, acestea depasind 500 de milioane de unitati la nivel mondial, ceea ce inseamna 80% din
numarul total. In ceea ce ne priveste, Romania are nu mai putin de 850.000 de mici ferme cu suprafete
cuprinse intre 1 si 5 hectare.
Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot conserva
produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai important,
contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.
Din perspectiva capacitatii exploatatiilor agricole de a genera venit, situatia se prezinta similar, in sensul ca
mare parte a exploatatilor prezinta o capacitate redusa din acest punct de vedere. Astfel, conform studiilor
efectuate la nivelul anului 2010, exista inca un procent extrem de mare al fermelor foarte mici avand sub 2
UDE (94%) (Sursa: www.ier.ro , Sudiu SPOS Reforma Politicii Agricole Comune post-2013 contextul
perspectivei bugetare).
Conform noii tipologii comunitare de clasificare a exploatatiilor agricole aplicabila incepand cu anul 2010
(conform Reg. 1242/2008), exploatatiile agricole care se incadreaza in clasa I de dimensiune economica
(adica cele neclasificate si cele a caror productie standard are o valoare de pana la 2000 Euro) detin
Pagina 9/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
ponderea cea mai mare din totalul exploatatiilor agricole (73%), urmate de cele avand o valoare a productiei
standard intre 2000 si 4000 Euro (15,6%).
Nevoia de a realiza investitii tehnice in exploatatiile agricole care produc pentru piata (realizarea de capacitati
noi si/sau modernizarea activelor existente, achizitionarea de animale, investitii in plantatii, dotarea cu masini
si utilaje agricole performante s.a.) este fundamentata de cererea mare pentru produsele primare, proaspete,
care indeplinesc standardele comunitare de calitate.

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
La nivel sectorial
o

Este importanta realizarea investitiei pentru cresterea performantei fermei de familie, deoarece doar
obtinerea unei productii superioare si de calitate ii poate asigura competitivitatea si castigarea unei
cote cat mai mari de piata in cadrul sectorului de productie in care activeaza.

La nivelul pietei de desfacere


o

Obtinerea unei productii de calitate cu costuri reduse si implicit comercializarea acesteia cu un pret
atractiv pentru clienti, va conferi fermei de familie un avantaj competitiv fata de concurenta, preferintele
clientilor fiind influentate de raportul pret calitate al produselor, fapt ce se va reflecta pozitiv in
cresterea cifrei de afaceri a fermei de familie.

La nivelul fortei de munca


o

Solicitantul lucreaza exclusiv cu membrii familie sale, dar in urma implementarii proiectului va avea
posibilitatea sa angajeze 1 persoana care sa lucreze cu noile utilaje achizitionate. Astfel, va crea 1 nou
loc de munca stabil in mediul rural, pe langa zilierii necesari in perioada de varf a sezonului agricol.

La nivelul conditiilor de sol si clima


o

Achizitionarea solariilor dotate cu instalatie de irigare reduce dependenta activitatii beneficiarului de


conditiile de sol si clima deoarece va putea sa creeze microclimatul optim necesar culturii legumelor,
atat din punct de vedere al umiditatii solului cat si din punctul de vedere al temperaturii recomandate.

Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai
scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii
Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei
rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole
performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti.
Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante c are ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea
mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si
sol.
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:

Pagina 10/50

Memoriu justificativ
Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Valoarea Lei

Standardul la care
se face adaptarea

Termenul de
gratie al
standardului

Termenul de
realizare a
investitiei*

Nu este cazul
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a
solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata
suprafata fermei. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:
I.

Standarde pentru evitarea eroziunii solului


GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa
ramana nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei.
GAEC 3. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II.

Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol


GAEC 5. Nu este permisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III.

Standarde pentru mentinerea structurii solului


GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.

IV.

Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole


GAEC 9. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile
agricole.
GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care
nu sunt folosite in scopul productiei.

V.

Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor


GAEC 11: Se respecta normele legale privind utilizarea apei pentru irigatii in agricultura.
GAEC 12 :Este interzisa aplicarea ingrasamintelor de orice fel si a produselor de protectia
plantelor pe suprafetele de teren agricol care se constituie in fasii de protectie in vecinatatea
apelor de suprafata, a caror latime minima este de 1 m pe terenurile cu panta de pana la 12% si
de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic
adiacent cursului de apa.
GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea
pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura,
cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de
gospodarire a apelor detinuta de agricultor1.

Protectia impotriva eroziunii solului se poate realiza prin infiintarea culturilor agricole care ofera o anumita
protectie a solului, dar si prin utilizarea tehnologiilor agricole specifice.
Clasificarea plantelor in functie de protectia pe care o ofera solului se face in urmatoarele categorii:

foarte bune protectoare - gramineele (speciile de lolium si dactylis) si leguminoasele perene (lucerna,
trifoi, ghizdei);
bune protectoare - cereale paioase (grau, orz, ovaz, mei, iarba de Sudan etc.);
mediu protectoare - leguminoase anuale (mazare, mazariche, soia, lupin, fasole etc.);
slab protectoare - culturi prasitoare (porumb, floarea-soarelui, cartofi, sfecla de zahar, dovlecei, vita de
vie etc.).

Substanele periculoase utilizate n agricultur se regsesc n coninutul urmtoarelor produse/grupe de produse: biocide
i produse de protecia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de cretere), produse
de uz veterinar (medicamente, substane antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifiani, produse derivate),
azotaii i fosfaii din ngrminte i alte produse utilizate pentru dezinfecie, dezinsecie, deratizare i decontaminare n
ferm, n conformitate cu Lista de substane prioritare i poluani specifici prevzut n anexa nr. 1 la Programul de msuri
mpotriva polurii cu substane chimice, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 351/2005, cu modificrile i completrile
ulterioare

Pagina 11/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Pentru ameliorarea calitatii solului si refacerea stratului de humus, se va aduce un aport de ingrasaminte
organice, resturi vegetale, ingrasaminte verzi.
Riscul erozional poate fi semnificativ redus printr-un management agricol cat mai bun. Evitarea lucrarilor sau
reducerea numarului lor, lucrarea solului sau intrarea pe soluri umede sunt de o mare importanta. Pe solurile
susceptibile la eroziune, compactarea de suprafata reduce abilitatea, capacitatea solului de a absorbi apa,
aceasta determinand aparitia baltirii si intensificarea eroziunii. Aceste procese negative trebuiesc corectate
inainte de a semana cultura urmatoare.
Impotriva eroziunii solului se mai pot lua urmatoarele masuri:

acoperirea solului la suprafata cu vegetatie;


evitarea pregatirii unu pat germinativ fin care determina aparitia proceselor de degradare fizica la
suprafata: colmatarea spatiului poros si crustificarea;
deschiderea spatiilor destinate trecerii masinilor agricole pentru efectuarea tratamentelor chimice,
chiar si in cazul culturilor neprasitoare, vor fi deschise numai dupa rasarirea plantelor. Daca acest
lucru nu este posbil, se va incerca realizarea unui sistem de afanare superficiala, care sa contribuie la
reducerea compactarii zonei;

aplicarea mulciului vegetal, la suprafata patului germinativ imediat dupa semanat

Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.
Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de apa pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din
exigente de protectie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la
nivelul fiecarei exploatatii agricole.
Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni
realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul
tehnologic al unitatii agricole.
Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte
organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de
ingrasaminte minerale sau organice.
La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:

calculul anual al necesarului de elemente nutritive (in principal NPK), pentru fiecare cultura prin
aplicarea unor modele de calcul care sa tina cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de
culturi existent in unitate (anuale, pomi, vita de vie, pasuni, fanete) si de nivelul productiilor planificate;
stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, pe culturi si parcele de fertilizare, precum si a
dozelor de ingrasaminte chimice pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;
verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei intrarilor
si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu
recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurarii
solurilor de sub culturi cu NPK (sau si cu alti nutrienti) precum si pentru evaluarea riscului de poluare
a apelor cu nutrienti de origine agricola;
furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.

Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea


standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii,
reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.

Bugetul indicativ

Pagina 12/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Cheltuieli
Cheltuieli
Total
eligibile
neeligibile
Denumirea capitolelor de cheltuieli
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
0
0
0
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
0
0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
0
0
0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
0
0
0
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
0
0
0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
270
0
270
care:
3.1 Studii de teren
0
0
0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0
0
0
3.3 Proiectare si inginerie
0
0
0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
0
0
3.5 Consultanta
270
0
270
3.6 Asistenta tehnica
0
0
0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
1%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
27.220
0
27.220
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
27.220
0
27.220
4.1 Constructii si instalatii
0
0
0
4.2 Montaj utilaj tehnologic
0
0
0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
25.000
0
25.000
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
2.220
0
2.220
specifice
4.5 Dotari
0
0
0
4.6 Active necorporale
0
0
0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
0
0
0
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
0
0
0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
0
0
0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
0
0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
0
0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
0
0
0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
0
1.155
1.155
5.1 Organizare de santier
0
0
0
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
0
0
0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
0
0
0
5.2 Comisioane, taxe
0
1.155
1.155
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
0
0
0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
0,00%
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
0
0
0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
0
0
0
6.2 Probe tehnologice si teste
0
0
0
TOTAL GENERAL
27.490
1.155
28.645
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
Verificare actualizare
eligibila
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
0
0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
27.490
1.155
28.645
Valoare TVA
6.598
6.598
Total general inclusiv TVA
35.243
VALOAREA PROIECTULUI
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului
06.05.2014
Justificativ
Curs EUR
4,4420

Pagina 13/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Cheltuieli
Cheltuieli
Total
eligibile
neeligibile
Denumirea capitolelor de cheltuieli
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
LEI
EUR
VALOARE TOTALA
156.549
35.243
VALOARE ELIGIBILA
122.110
27.490
VALOARE NEELIGIBILA
34.439
7.753
Cheltuieli
Cheltuieli
Plan financiar
Total
eligibile
neeligibile
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
10.996
10.996
Cofinantare privata, din care:
16.494
7.753
24.247
- autofinantare
7.753
7.753
- imprumuturi
16.494
16.494
TOTAL PROIECT
27.490
7.753
35.243
Procent contributie publica
40%
Avans solicitat
5.498
Suma avans mai mica de 50%
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil
50%
din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor
fiselor masurilor)
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata


pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului.
Caracteristici generale ale pietei produselor
In ceea ce priveste productia de legume per total, in perioada 2006-2012, a suferit o scadere a valorii absolute
inregistrate, desi nu s-a constatat o constanta vis-a-vis de trendul general, existant unii ani mai productivi
decat altii. In anii in care piata legumelor a cunoscut o crestere, un aport important l-au avut importurile,
productia locala sustinand foarte putin aceasta crestere.
Raportandu-ne la principalele culturi, valoarea productiei acestora inregistrata in anul 2012 a fost cu 15% mai
mica decat cea din anul 2006. In valoare absoluta acest procent reprezentant 545.1 milioane tone. Principala
cauza a acestui fapt este dependenta intr-un grad foarte mare a agricultorilor de conditiile meteorologice.
Cultura de tomate
Conform datelor statistice obtinute, cele mai slabe productii de tomate au fost inregistrare in anii: 2012 (654
mii tone, cu 28% mai putin decat in anul 2011) si 2007 (640.8 mii tone, cu 23% mai putin decat in anul 2006).
Tinand cont ca anii 2007 si 2012 au fost
catalogati, la nivel meteorologic, ca fiind
ani secetosi putem concluzia ca cele
afirmate mai sus referitor la relatia climaproductie sunt argumentate.
Cea mai importanta crestere a fost de
27%, dar nu a fost si cea mai mare
productie inregistrata, a avut loc in anul
2008. Acest procent fiind pus pe seama
Pagina 14/50
Sursa: www.insse.ro

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
faptului ca baza de raportare a fost anul 2007, un an foarte putin productiv. Productia maxima obtinuta, pe
perioada de analiza, a avut loc in anul 2011. In acest an, s-au obtinut 911 mii tone de tomate, cu 18% mai mult
decat in anul 2010. An 2010, care nu a fost un an deloc nefast pentru productia de tomate, obtinandu-se 768.5
mii tone, practic unul dintre cei mai productivi anii din ultima perioada de timp.
Productia de legume, in Romania, a suferit si sufera in continuare foarte multe fluctuatii de la an la an. Acest
lucru fiind cauzat de lipsa unei strategii de dezvoltare a sectorului.
Cultura de ceapa
La fel ca in cazul tomatelor si-n cazul
productiei de ceapa la nivel national s-a
resimtit o scadere a valorii inregistrate in
anul 2012 fata de anul 2006. Astfel in anul
de la finele perioadei de analiza s-a obtinut
o productie de 337 mii tone, fata de 390.7
mii tone in 2006. In valoarea relativa,
scaderea a fost de 13%.
Cei mai neproductivi ani au fost anii: 2007,
respectiv 2012; ani in care s-au inregistat
valori sub 340 de mii tone. La polul opus
regasim anii 2008 si 2011, cand productia a
de 394.3 mii tone in 2011 si 395.6 in 2008.
Sursa: www.insse.ro
Raportul intre productia 2008 si productia
de ceapa din 2007, ne ilustreaza cea mai mare crestere, aceasta fiind de aproximativ 22%.
Cultura de castraveti
Conform datelor statistice, cele mai slabe
productii de castraveti au fost inregistrare
in anii: 2007 (132 mii tone, cu 15% mai
putin decat in anul 2006) si 2012 (146 mii
tone, cu aproximativ 25% mai putin decat
in anul 2011).
Desi anul 2010 a fost unul productiv,
obtinandu-se 172 mii tone, tot a avut loc o
scadere, cu 2% fata de anul 2009, in care
s-au produs 176 mii tone. Anul 2009 a fost
un an bun pentru culturile de castraveti,
fiind inregistrata a doua productie ca
valoare in perioada 2006-2012, dupa anul
2011.

Sursa: www.insse.ro
La fel ca in cazul mai multor culturi, anul
2011 a fost unul roditor. Factorul determinant, clima, a dus la o productie de 196 mii tone castraveti.
Cultura de ardei
Conform datelor statistice obtinute, cele mai
slabe productii de ardei au fost inregistrare
in anii: 2007 (184,9 mii tone, cu 21% mai
putin decat in anul 2006) si 2012 (203 mii
tone, cu 19% mai putin decat in anul 2011).
Altfel spus nu exista nici o noutate in ceea
ce priveste anii 2007 si 2012.
In perioada 2007-2011, productia a evoluat
de la minimul din 2007 de 184.9 mii tone
Pagina 15/50

Sursa: www.insse.ro

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
pana la maximul de 253,5 mii tone in anul 2011.
La fel ca si in cazurile multor culturi, seceta din anul 2012 si-a spus cuvantul. Astfel, productivitatea medie la
hectar a fost a doua cea mai slaba productivitate inregistrata, dupa cea din anul 2007.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect societatea vor utiliza ca materii prime principale seminte,
ingrasaminte, pesticide, combustibil, rafie, etc.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va realiza pe baza de comenzi adresate furnizorilor.
Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:
o
o
o

pret
termen de livrare
termene si modalitati de plata

nivelul calitativ al produselor


POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Valoare
aproximativa
-RON-

% din
total
achizitii

Ingrasaminte

1.856,00

41,69%

[adresa furnizorului]

Tratamente boli, daunatori

1.781,00

40,00%

[Furnizor 3]

[adresa furnizorului]

Motorina

692,00

15,54%

[Furnizor 4]

[adresa furnizorului]

Alte materiale

122,00

2,77%

4.451,00

100%

Denumire furnizor de materii


prime / materiale auxiliare /
produse / servicii

Adresa

[Furnizor 1]

[adresa furnizorului]

[Furnizor 2]

Produs furnizat si
cantitate
aproximativa

Total

Politica si piata de desfacere


Produsele obtinute de solicitant vor fi destinate consumului primar, deci vor fi comercializate in principal, in
piete agro-alimentare cu amanuntul sau en-gros.
Legumele produse ca urmare a realizarii proiectului, pot fi cumparate de diversi clienti, precum:

persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale,etc


procesatori ai produselor primare

agenti comerciali ai lanturilor de magazine si hypermarket-uri, etc

Rezulta asadar, ca legumele propuse spre cultivare de catre solicitant au gama larga de utilizare, putand fi
valorificate cu usurinta. Faptul ca pentru o cultura exista mai multi potentiali clienti, este un avantaj real
deoarece se reduce dependenta fata de un singur cumparator si astfel certitudinea veniturilor este mai mare.
Potentiali clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt
1
2
3
4

Client (Denumire si adresa)


[denumire client si adresa]
[denumire client si adresa]
[denumire client si adresa]
[denumire client si adresa]
Total vanzari

Analiza concurentei
Pagina 16/50

Valoare - RON 23.450,00


31.010,00
28.650,00
5.180,00

% din vanzari
26,56%
35,12%
32,45%
5,87%

88.290,00

100,00%

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Deoarece intreprinderea vizeaza piata locala, concurenta o reprezinta micii producatori locali care detin solarii
pe o suprafata agricola aproximativ egala cu cea a beneficiarului.
Desi concurenta poate fi mare pe piata locala, posibilitatile de valorificare a recoltelor sunt variate si ofera
oportunitati celor care obtin produse de calitate. In afara de cererea mare pentru legumele proaspete a
consumatorilor casnici mai sunt procesatorii de produse primare si lanturile comerciale care achizitioneaza
materie prima de la mai multi furnizori, fiind astfel loc suficient pe piata pentru cei care pot sa ofere un raport
calitate-pret bun.
Pentru a putea rezista competitiei solicitantul isi poate dezvolta o anumita baza de clienti, bazandu-se pe
calitatea legumelor produse de catre el. Tinand cont ca odata atrasi clientii si fidelizandu-i, acestia vor
recomanda la randul lor solicitantul, fiind atrasi noi clienti.
Principalii concurenti sunt:
Nr. crt.
Firma
Judet
....
[denumire firma]
[judet]
....
.........
......
....
.........
......
Chiar daca va ajunge la un nivel destul de ridicat pentru a intampina diverse impedimente din partea
concurentei intense, acest lucru nu ar trebui sa reprezinte un dezavantaj. Succesul va rezulta din seriozitatea,
constanta beneficiarului si calitatea produselor acestuia.

Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului cuprinde totalitatea actiunilor sale ce au ca scop principal satisfacerea unei
nevoi identificate in piata. In paralel, activitatea sa trebuie sa fie profitabila pentru a permite dezvoltarea fermei
si extinderea activitatii.
Politica de produs
Utilizand seminte de calitate si soiuri bune, solicitantul isi asigura primele conditii pentru a obtine o recolta de
calitate. Apoi, respectand toate cerintele in ceea ce priveste tehnologia de infiintare si intretinere a culturilor
(tratamente fitosanitare, cantitati optime de ingrasamant, perioadele in care se efectueaza lucrari, etc.), se
asigura si o productie ridicata la hectar, care poate fi valorificata pe piata.
Politica de pret
Avand posibilitatea de a-si comercializa productia mai multor categorii de clienti, solicitantul poate practica o
plaja mai larga de preturi, asigurandu-si astfel o baza sigura de venituri. In cazul in care se pierde unul din
clienti, veniturile sale sunt asigurate de ceilalti clienti, din domenii de activitate independente.
Politica de pret prevede si acordarea de facilitati pentru clientii fideli. De exemplu, reduceri de pret pentru
cresterea cantitatii achizitionate, pentru cei care incheie un contract, stabilesc cantitatea dorita si achita un
avans inainte de infiintarea culturii, pentru cei care platesc produsele intr-un timp foarte scurt (1-3 zile),
termene de plata, etc.
Acordarea reducerilor de pret si facilitatilor in mod ocazional este o strategie menita sa fidelizeze clientii si sa
creeze relatii stabile, pe termen lung. Desi in procesul de vanzare conteaza mai multe aspecte (calitatea
produselor, timpul de livrare al comenzilor, seriozitatea, etc.) pretul joaca un rol important in decizia de achitia
a clientilor.
Politica de promovare
Desi calitatea produselor, seriozitatea furnizorului, stabilitatea preturilor recomanda un producator pe piata,
este absolut necesar sa se realizeze si investitii in activitatea de publicitate. Aceasta se poate realiza prin
participarea la targuri de profil organizate in zona si in regiune prin care sa se faca cunoscute calitatile
produselor comercializate de beneficiar.

Pagina 17/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Obiectivele
urmarite prin
proiect

EG1 Proiectul respecta:

Cresterea competitivitatii exploatatiei se va realiza prin


achizitionarea solariilor dotate cu instalatii de irigare prin
picurare si a echipamentelor agricole moderne si performante,
care vor permite cresterea productivitatii muncii prin obtinerea
unor productii mai mari de legume pe o perioda mai extinsa de
timp de-a lungul anului, in conditiile exercitarii unui control al
microclimatului in spatiile protejate, favorabil obtinerii culturilor
dorite.

conformitatea cu obiectivul
general al masurii:
cresterea
competitivitatii
sectorului agricol printr-o
utilizare
mai
buna
a
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea
standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:
a)
Introducerea
si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea
productiei,
ajustarea
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b)
Adaptarea
exploatatiilor la standardele
comunitare;

Cresterea productivitatii muncii este asigurata prin


introducerea sistemului de irigare prin picurare si dotarea
fermei cu echipamente performante, obtinerea unor productii
mari de legume realizandu-se prin posibilitatea aplicarii
ultimelor tehnologii moderne de cultivare a legumelor in spatii
protejate, utilizarea optima a capacitatilor si factorilor de
productie influentand pozitiv calitatea productiei.

c)
Cresterea veniturilor
exploatatiilor
agricole
sprijinite;

d)
Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de
asociere.

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor

Nu este cazul

Acest obiectiv va fi indeplinit prin obtinerea unei productii mai


mari datorate atat conditiilor favorabile, specifice spatiilor
protejate si controlate, cat si exploatarii terenului pentru
cultivarea legumelor pe o perioada mai indelungata de timp.
De asemenea, obtinerea unei productii extrasezoniere
influenteaza pretul de vanzare a legumelor care este mai
ridicat decat cel din perioada normala de recoltare a legumelor
de camp

Nu este cazul

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala
se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
Obiectivele generale si
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice
obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei20 si
Proiectul propus spre finantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei, zona de amplasare a
investitiei in localitatea ____________ corespunde zonei
Pagina 18/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Obiectivele
Obiectivele generale si
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice
obiectivelor*
proiect
cu potential mediu.
b) sa demonstreze imbunatatirea
Prin implementarea investitiei se va inregistra
performantei
generale
a
imbunatatirea performantei generale a exploatatiei
exploatatiei agricole la data darii
agricole prin obtinerea unei productii cantitative si
in exploatare a investitiei:
calitative superioare datorita exploatarii terenului pentru
cultivarea legumelor pe o perioada mai indelungata de
timp si efecuarea mecanizata a unor lucrari specifice.
Obiective tehnice:
Prin achizitionarea utilajelor si echipamentelor moderne
- achizitia de tractoare, combine,
cu performante tehnice ridicate, se realizeaza executarea
masini, utilaje, echipamente etc,
lucrarilor specifice activitatii intr-un timp mai scurt si cu o
care
determina
cresterea
calitate superioara a lucrarilor, fapt ce conduce la
productivitatii
muncii,
cresterea productivitatii muncii la nivelul exploatatiei.
imbunatatirea calitatii produselor
agricole,
introducerea
de
tehnologii
performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;

- construirea si/sau modernizarea


Nu este cazul
cladirilor operationale care conduc
la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare;
- diversificarea productiei in
Indeplinirea acestui obiectiv se va face prin achizitionarea
functie de cerintele pietei,
sistemului de irigare prin picurare, astfel renuntandu-se la
realizarea de noi produse si
udarea si tratarea manuala a culturilor.
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economicoReducerea costurilor de productie este generata de
financiare:
folosirea rationala a timpului si a resurselor umane
- reducerea costurilor de
alocate pentru desfasurarea activitatii si reducerea la
productie si cresterea rentabilitatii
minim a pierderilor inregistrate pe parcursul realizarii unui
economice a exploatatiei agricole;
ciclu de productie. De asemenea, executarea
concomitenta a unor faze din fluxul de productie, cum ar fi
utilizarea instalatiei de irigat in acelasi timp pentru irigarea
si tratamentele necesare culturii, duce la scaderea
costurilor de productie.
- cresterea valorii adaugate brute
(VAB ) a exploatatiei agricole.

- cresterea viabilitatii economice.

Prin utilizarea in productie a utilajelor si echipamentelor


achizitionate prin proiect, se obtine cresterea valorii
adaugate brute a exploatatiei agricole, utilizarea factorilor
performanti de productie influentand pozitiv valoarea
productiei obtinute.
Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit
prognoza veniturilor si cheltuielilor pe o perioada de 5 ani
dupa implementarea investitiei.
Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de
exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesul de operare, respectiv exploatatia agricola isi
va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare,
demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul
perioadei pentru fiecare din cei 5 ani de analiza.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii
prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de
finantare.

Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;

Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate


prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de
mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact
negativ asupra mediului.

Pagina 19/50

Memoriu justificativ
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
- reducerea emisiilor de
amoniac (si a altor gaze), in
special in exploatatiile de crestere
a animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii
cerintelor fitosanitare, ecologice
etc.;

cresterea gradului de
utilizare a surselor de energie
regenerabila si imbunatatirea
eficacitatii folosirii acestora.

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Obiectivele
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivelor*
proiect

Nu este cazul

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor


metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure
siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte
normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si
de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a
produselor chimice utilizate in procesul de productie.

Nu este cazul

Pagina 20/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent
Total personal existent: 0 angajati
din care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :


Locuri de munca nou-create: 1 persoana, avand urmatoarea functie:

Lucrator agricol : 1 persoana.

Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de plantare/recoltare, se vor
angaja zilieri.

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 21/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea
tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie
fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(cu TVA)
Euro
Euro
Euro
1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
1
Solar
5
25.000
6.000
31.000
Total 1
25.000
6.000
31.000
2. Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1
Motocultor + plug
2
860
206
1.066
2
Prasitoare
2
140
34
174
3
Remorca
2
580
139
719
4
Motostropitoare
1
640
154
794
Total 2
2.220
533
2.753
TOTAL utilaje/echipamente/dotari
27.220
6.533
33.753
Nr.
crt

Denumire

Cantitate

Valoare
(fara TVA)
Lei

Lei

Valoare
(cu TVA)
Lei

111.050
111.050

26.652
26.652

137.702
137.702

3.820
622
2.576
2.843
9.861
120.911

917
149
618
682
2.367
29.019

4.737
771
3.195
3.525
12.228
149.930

TVA

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:
Solar: 5 buc
Caracteristici tehnice:
o Dimensiuni: suprafata 540 mp;
o Folia: simpla, triplu stratificata 0.10 - 0.12 mm
o Structura: Solarul are structura de rezistenta alcatuita din arcade care sunt dispuse la distante mici
una fata de cealalta (80cm 90cm) si se introduc in sol pana la o adancime de 50 cm. Distanta mica
intre arcadele solarului este foarte importanta pentru optimizarea structurii de rezistenta si pentru a
spori stabilitatea foliei pe solar, prevenindu-se astfel uzura timpurie a foliei cauzata de agresivitatea
vantului. La fiecare capat al solarului se monteaza cate 2 contravantuiri, care au rolul de a fixa si a
rigidiza intreaga structura.
o Sistemul de aerisire: Aerisirea se face pe ambele parti laterale, pe toata lungimea solarului, prin
ridicarea foliei. Atunci cand este vant puternic inchiderea solarului se face imediat si astfel solarul si
recolta sunt protejate.
o Sistemul de irigare prin picurare: Sistemul de udare prin picurare este recomandat pentru culturile de
vara cum ar fi: rosii, castraveti, ardei gras, etc.
Motocultor + plug : 2 buc
Caracteristici tehnice:
o Putere nominala min.5,5 CP
o Viteze 2 inainte, 1 inapoi
o Adancime de lucru max.25 cm
o Greutate 70 80 kg.

Pagina 22/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

Prasitoare: 2 buc
Caracteristici tehnice:
o Randuri de lucru 3
o Greutate 70 -120 kg
o Distanta intre randuri 30-70 cm
Remorca: 2 buc
Caracteristici tehnice:
o Sarcina utila max.500 kg
o Latime max.90 cm
o Bascularea pe spate
o Frana actionata la roti pe tambur.
Motostropitoare: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Presiune de lucru min.15 atm
o Capacitate cilindrica motor min. 25 cm3
o Greutate gol max.10 kg
o Capacitate rezervor 20-30 litri
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci
ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie
In vederea asigurarii unei productivitati ridicate la hectar, solicitantul va realiza rotatia culturilor, in functie de
compatibilitate si tinand cont de plantele premergatoare pentru fiecare cultura in parte.
o

Tomate se recomanda a fi cultivate dupa verdeturi timpurii (spanac, salata, ceapa si usturoi verde)

Castraveti - se recomanda a fi cultivati dupa leguminoase anuale si perene (tomate, ardei, varza,
ceapa, usturoi)

Ardei gras se recomanda a fi cultivat dupa dupa verdeturi timpurii (spanac, salata, ceapa si usturoi
verde)

Ceapa verde se recomanda a fi cultivata dupa legume perene (tomate, ardei, vinete) sau inaintea
tomatelor, ardeilor, castravetilor.

Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:

Plan de rotatie a culturilor


Nr
1
2
3
4

Denumire cultura
Tomate
Castraveti
Ardei gras
Ceapa verde
TOTAL

ha
An 1
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

An 2
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

Pagina 23/50

An 3
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

An 4
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

An 5
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Pentru utilizarea eficinta a suprafetelor detinute, inaintea cultivarii castravetilor se va cultiva ceapa verde
deoarece aceasta se recolteaza in martie-aprilie iar plantarea rasadurilor de castraveti se executa in
luna aprilie.
Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Descrierea fluxului tehnologic


In cadrul fermei vegetale se vor cultiva in cele 5 solarii cu suprafata totala de 3.780 mp, urmatoarele 4 culturi
de legume: tomate, castraveti, ardei gras si ceapa verde.

1. Tomate - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Pregatirea terenului
Aratura terenului se executa toamna dupa terminarea recoltarii anterioare a legumelor , la o adancime de
25 cm, si este urmata de nivelarea si afanarea solului. Pregatirea patului germinativ se face prin aplicarea
ingrasamantului organic (40-60 tone/ha) si prin fertilizare chimica cu ingrasaminte complexe.
Utilajele folosite in aceasta etapa sunt : motocultor, plug si remorca.
Etapa 2 Plantarea semintelor si semanatul rasadurilor in solar
Pentru producerea rasadurilor se seamana semintele cel mai tarziu in luna ianuarie, fiind necesare 60-65
de zile pentru obtinerea unui rasad bine dezvoltat si calit. Semanatul rasadurilor in solar se executa
manual, in luna martie, temperatura optima trebuind corelata cu conditiile de lumina. Se urmareste dirijarea
factorilor de cultura, prin udare, umbrire, fertilizari faziale sustinute.
La scurt timp dupa plantarea rasadurilor se leaga tulpinele pe araci pe sistemul de agatare a plantelor
existent in solar.
In aceasta etapa este foarte importanta utilizarea sistemului de irigare prin picurare pentru asigurarea
umiditatii optime a solului, astfel incat plantele sa se poata dezvolta normal.
Etapa 3 Lucrari de intretinere
Au rolul de a scurta perioada de coacere a culturii si constau in conducerea microclimatului, lucrari aplicate
solului si plantelor : prasitul culturii, erbicidarea solului, tratamentul fito-sanitar impotriva bolilor si
daunatorilor, carnitul plantelor.
Echipamentele folosite sunt motostropitoarea si sistemul de irigare care asigura erbicidarea solului
concomitent cu udarea culturii.
Etapa 4 Recoltarea productiei
Recoltarea se face manual incepand cu luna mai, facandu-se progresiv in functie de gradul de coacere al
fructelor.
Echipamentul utilizat in aceasta faza este remorca, cu ajutorul ei transportandu-se cantitatea recoltata la
locul de depozitare.

Pagina 24/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i achizi ionarea de echipamente i utilaje specifice

Fisa tehnologica a culturii - Tomate

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

Denumirea lucrarii agricole

Pregatirea terenului - arat,


fertilizare de toamna
Semanat seminte pentru
rasad
Plantat rasad
Legarea plantelor pe araci
Erbicidare
Tratament fitosanitar
Carnitul plantelor
Recoltare
Cost unitar total

Luna
in care se
executa
lucrarea

octombrie

Tomate

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
Cost
Cost
utilizat /
unitar Descriere unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
Motocultor, plug,
remorca

2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

375,00

ianuarie
martie
aprilie
aprilie
mai
mai
iunie

Motostropitoare
Remorca
-

5
5

50
50

5
3
-

50
50

5,40

380,40

90.000,00

0,00

Pagina 25/50

3. Materii prime si materiale

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material utilizat

UM

0,00

ingrasamant
organic natural
+ chimice

0,00

seminte

250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
150,00
900,00

sfoara
erbicide
solutii complexe

TOTAL

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

kg

6450

6.450,00

6.825,00

kg

0,8

600

480,00

480,00

0,00
320,00
250,00
450,00
0,00
0,00
7.950,00

250,00
570,00
250,00
455,40
250,00
150,00
9.230,40

kg
kg

80
100
1

4
2,5
450

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
2. Castraveti - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare
si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Pregatirea terenului
Pregatirea solariilor pentru cultura incepe din toamna dupa desfiintarea culturii anterioare. Solarul se
curata de resturile vegetale si se fertilizeaza cu 60-70 tone/ha gunoi de grajd si cu ingrataminte chimice.
Toamna terenul se mobilizeaza adanc la 28-30 cm iar primavara se marunteste cu sapa.
Utilajele folosite in aceasta etapa sunt : motocultor, plug si remorca.
Etapa 2 Plantarea semintelor si semanatul rasadurilor in solar
Producerea rasadurilor se face in sere inmultitor datorita cerintelor ridicate fata de temperatura a
castravetilor, la sfarsitul lunii februarie. Semanatul rasadurilor in solar se executa manual, in a doua
decada a lunii aprilie. Reusita culturii este conditionata de dirijarea factorilor de mediu si in primul rand a
temperaturii. Deoarece plantele de castraveti sunt foarte sensibile la curenti reci, aerisirea se va face cu
atentie si numai dupa ce temperatura din exterior creste peste 15 160C. In interiorul solarului trebuie
asigurata o temperatura de 24 250 C.
Plantele se dirijeaza pe sfori pe vericala pana la sarma spalierului existent in solar.
In aceasta etapa este foarte importanta utilizarea sistemului de irigare prin picurare pentru asigurarea
umiditatii optime a solului, astfel incat plantele sa se poata dezvolta normal. Umiditatea atmosferica fiind
ridicata in solarii, plantele de castaveti intalnesc din acest punct de vedere conditii favorabile.
Etapa 3 Lucrari de intretinere
Au rolul de a scurta perioada de coacere a culturii si constau in conducerea microclimatului, lucrari aplicate
solului si plantelor : prasitul culturii, erbicidarea solului, taieri de fructificare, fertilizari repetate, saptamanale
cu ingrasaminte organice si minerale complexe, tratamentul fito-sanitar impotriva bolilor si daunatorilor,
carnitul plantelor.
Echipamentele folosite sunt prasitoarea, motostropitoarea si sistemul de irigare care asigura erbicidarea
solului concomitent cu udarea culturii.
Etapa 4 Recoltarea productiei
Recoltarea se face manual incepand cu luna iunie, prelungindu-se pana in penultima decada a lunii iulie
facandu-se progresiv in functie de gradul de coacere al fructelor.
Echipamentul utilizat in aceasta faza este remorca, cu ajutorul ei transportandu-se cantitatea recoltata la
locul de depozitare.

Pagina 26/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i achizi ionarea de echipamente i utilaje specifice

Fisa tehnologica a culturii - Castraveti

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la


hectar)

Nr. crt.

1
2
3
4
5
6
7

Denumirea lucrarii
agricole

Pregatirea terenului arat, fertilizare de toamna


Semanat seminte pentru
rasad
Plantat rasad, legat
plante
Erbicidare
Tratament fitosanitar +
fertilizare
Prasit
Recoltare
Cost unitar total

Luna
in care se
executa
lucrarea
octombrie

Castraveti

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

Motocultor, plug,
remorca

375,00

Descriere

Cost
unitar
(lei/ha)

2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

februarie
aprilie

50

mai
mai

Motostropitoare

5,40

iunie
iulie

Prasitoare
Remorca
-

150,00
530,40

0,00

60.000,00

3
3
-

Pagina 27/50

50
50

3. Materii prime si materiale


Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

ingrasamant organic
natural + chimice

kg

8550

8.550,00

8.925,00

0,00

seminte

kg

150

600,00

600,00

150,00

sfoara

kg

40

160,00

310,00

0,00

erbicide

kg

766

766,00

766,00

0,00

pesticide,erbicide

kg

350

350,00

355,40

0,00
0,00
10.426,00

300,00
150,00
11.406,40

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire material
utilizat

0,00

150,00
150,00
450,00

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

3. Ardei gras - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare
si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Pregatirea terenului
Aratura terenului se executa toamna dupa terminarea recoltarii anterioare a legumelor , la o adancime de
25 cm, si este urmata de nivelarea si afanarea solului. Pregatirea patului germinativ se face prin aplicarea
ingrasamantului organic (50-60 tone/ha) si prin fertilizare chimica cu ingrasaminte complexe.
Utilajele folosite in aceasta etapa sunt : motocultor, plug si remorca.
Etapa 2 Plantarea semintelor si semanatul rasadurilor in solar
Semanatul semintelor are loc in ianuarie-februarie si dureaza 60-70 zile pana la obtinerea rasadurilor.
Plantarea rasadurilor se face in luna martie-aprilie, cand solul are cel putin 14 0C. Microclimatul este dirijat
prin inchiderea si deschiderea solarului, aerisiri laterale. Udarile se fac la intervale scurte, prin picurare.
In aceasta etapa este foarte importanta utilizarea sistemului de irigare prin picurare pentru asigurarea
umiditatii optime a solului, astfel incat plantele sa se poata dezvolta normal.
Etapa 3 Lucrari de intretinere
Au rolul de a scurta perioada de coacere a culturii si constau in conducerea microclimatului, lucrari aplicate
solului si plantelor: prasitul culturii, erbicidarea solului, tratamentul fito-sanitar impotriva bolilor si
daunatorilor, carnitul tulpinilor plantelor cu 40-50 de zile inainte de terminarea culturii.
Echipamentele folosite sunt prasitoarea, motostropitoarea si sistemul de irigare care asigura erbicidarea
solului concomitent cu udarea culturii.
Etapa 4 Recoltarea productiei
Recoltarea se face manual incepand cu luna mai, facandu-se progresiv in functie de gradul de coacere al
fructelor. Recoltarea se incheie in lunile septembrie-octombrie.
Echipamentul utilizat in aceasta faza este remorca, cu ajutorul ei transportandu-se cantitatea recoltata la
locul de depozitare.

Pagina 28/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i achizi ionarea de echipamente i utilaje specifice

Fisa tehnologica a culturii Ardei gras

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la


hectar)

Nr. crt.

1
2
3
4
5
6
7

Denumirea lucrarii
agricole

Pregatirea terenului - arat,


fertilizare de toamna
Semanat seminte pentru
rasad
Plantat rasad
Prasit
Fertirigare
Tratament combatere boli
daunatori
Recoltare
Cost unitar total

Luna
in care se
executa
lucrarea

octombrie

Ardei gras

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
Cost
Cost
utilizat /
unitar Descriere unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
Motocultor, plug,
remorca

2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

375,00

februarie
aprilie
aprilie
mai

Prasitoare

iunie

Motostropitoare

5,40

iulie

Remorca
-

530,40

2
2

150,00

50
50

0,00

2
-

Pagina 29/50

50

3. Materii prime si materiale

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material utilizat

0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
-

45.000,00

100,00
300,00

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

ingrasamant
organic natural +
chimice

kg

9850

9.850,00

10.225,00

seminte

kg

360

360,00

360,00
100,00
250,00
950,00

solutii complexe
solutii combatere
daunatori
-

kg

950

0,00
0,00
950,00

kg

325

325,00

330,40

0,00
11.485,00

100,00
12.315,40

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
4. Ceapa verde - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in
continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Ceapa verde este solicitata de consumatori primavara si pentru ca ocupa terenul o perioada mai scurta de
timp, se va cultiva anticipat culturii de castraveti.
Etapa 1 Pregatirea terenului
Infiintarea culturii are loc toamna, cu 3-4 saptamani inainte de venirea inghetului. Pregatirea patului
germinativ se face prin aplicarea ingrasamintelor si prin fertilizare chimica cu ingrasaminte complexe.
Utilajele folosite in aceasta etapa sunt: motocultor, plug si remorca.
Etapa 2 Semanatul arpagicului
Semanatul arpagicului se executa manual la o adancime de 2-3 cm, in luna februarie.
In aceasta etapa este foarte importanta utilizarea sistemului de irigare prin picurare pentru asigurarea
umiditatii optime a solului, astfel incat plantele sa se poata dezvolta normal.
Etapa 3 Lucrari de intretinere
Lucrarile de intretinere constau in udari repetate, dupa ce timpul a inceput sa se incalzeasca primavara, o
fertilizare faziala cu azotat de amoniu, combaterea buruienilor si daca este cazul si aerisiri in zilele
calduroase.
Echipamentele folosite sunt motostropitoarea si sistemul de irigare care asigura erbicidarea solului
concomitent cu udarea culturii.
Etapa 4 Recoltarea productiei
Recoltarea se face manual incepand cu luna martie-aprilie.
Echipamentul utilizat in aceasta faza este remorca, cu ajutorul ei transportandu-se cantitatea recoltata la
locul de depozitare.

Pagina 30/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i achizi ionarea de echipamente i utilaje specifice

Fisa tehnologica a culturii Ceapa verde

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la


hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Ceapa verde

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

Motocultor, plug,
remorca

375,00

Descriere

Cost
unitar
(lei/ha)

2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Pregatirea terenului

noiembrie

Plantare

februarie

50

100,00

Fertilizare

martie

50

100,00

Tratament combatere
boli daunatori

martie

Motostropitoare

5,40

aprilie

Remorca
-

380,40

Recoltare
Cost unitar total

0,00

0,00

50.000,00

0,00

Pagina 31/50

3
-

50

150,00
350,00

3. Materii prime si materiale


Denumire
material
utilizat
ingrasamant
chimic
arpagic
azotat de
amoniu
solutii
combatere
daunatori
-

TOTAL

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

6731

6.731,00

7.106,00

kg

2000

8.000,00

8.100,00

kg

150

1,6

240,00

340,00

kg

570

570,00

575,40

0,00
15.541,00

150,00
16.271,40

UM

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i


achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

5. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).


Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 32/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i achizi ionarea de echipamente i utilaje specifice

Grafic de implementare Anul 1

Cheltuieli NEELIGIBILE

Cheltuieli ELIGIBILE

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL AN
1

400

400

1.200

41.947

41.947

120.911

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

400

37.017

37.017

41.947

41.947

120.911

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

37.017

37.017

37.017

111.050

4.931

4.931

9.861

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

37.417

42.347

42.347

122.111

96

96

96

288

8.884

10.068

10.068

29.019

8.884

10.068

10.068

29.019

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8.884

8.884

8.884

26.652

1.184

1.184

2.367

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Pagina 33/50

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli neeligibile
TOTAL
- achizitii de active fixe corporale
- achizitii de active fixe necorporale
- cresterea investitiilor in curs
- dobanzi si comisioane aferente creditelor
bancare aferente proiectului
TVA
Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i achizi ionarea de echipamente i utilaje specifice
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
0
0
466
466
0
0
466
466
0
0

Luna 8
0
466
0
466
0

Luna 9
0
466
0
466
0

Luna 10
0
466
0
466
0

Luna 11
0
466
0
466
0

Luna 12
0
466
0
466
0

TOTAL AN
1
0
5.131
0
5.131
0

10.630
52.977
52.015
496
0

466
466
0
0
0

466
466
0
0
0

10.630
52.977
52.015
496
0

466
466
0
0
0

466
466
0
0
0

466
466
0
0
0

34.438
156.549
149.930
1.488
0

466

466

466

466

466

466

466

466

5.131

10.163

10.163

29.307

Luna 8
0
0
0
0
0

Luna 9
84.694
0
0
0
0

Luna 10
0
0
0
0
10.163

Luna 11
0
0
0
0
0

Luna 12
0
9.456
0
0
0

TOTAL AN
1
122.111
48.844
34.439
73.266
29.307

Luna 1
0
0
0
0
0

Luna 2
0
466
0
466
0

Luna 3
0
466
0
466
0

Luna 4
0
466
0
466
0

Luna 5
0
466
0
466
0

0
0
0
0
0

466
466
0
0
0

466
466
0
0
0

9.446
46.863
45.901
496
0

466
466
0
0
0

466

466

466

8.980

Luna 1
0

Luna 2
0

Luna 3
0

34.439
73.266
0

0
0
0

0
0
0

Luna 4
37.417
0
0
0
0

Luna 5
0
0
0
0
0

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
0
0
24.422
14.967
0
0
0
0
0
19.143

Pagina 34/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general,


insotit de devizele pe obiecte
Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul
APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect,
identificate in baza.

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
1,200
0,270
0,288
1,488
0,335
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
1,200
0,270
0,288
1,488
0,335
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
111,050
25,000
26,652
137,702
31,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
9,861
2,220
2,367
12,228
2,753
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
120,911
27,220
29,019
149,930
33,753
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
122,111
27,490
29,307
151,418
34,088
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli NEELIGIBILE
Pagina 35/50

Memoriu justificativ

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
5,131
1,155
0,000
5,131
1,155
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
5,131
1,155
0,000
5,131
1,155
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
5,131
1,155
0,000
5,131
1,155
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 36/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Cheltuieli TOTALE

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
1,200
0,270
0,288
1,488
0,335
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
1,200
0,270
0,288
1,488
0,335
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
111,050
25,000
26,652
137,702
31,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
9,861
2,220
2,367
12,228
2,753
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
120,911
27,220
29,019
149,930
33,753
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
5,131
1,155
0,000
5,131
1,155
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
5,131
1,155
0,000
5,131
1,155
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
127,242
28,645
29,307
156,549
35,243
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 37/50

Memoriu justificativ

Nr.crt
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
0,000
0,000
0,000
0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii
- total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
8. obtinerea acordului de mediu
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si
auditului energetic
Organizarea procedurilor de achizitie
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii
de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de
executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii

Pagina 38/50

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,270

0,000
0,288

0,000
1,488

0,000
0,335

0,000

0,000

0,000

0,000

1,200

0,270

0,288

1,488

0,335

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1,200

Memoriu justificativ

Nr.crt

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru
0,000
0,000
0,000
0,000
verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
TOTAL
1,200
0,270
0,288
1,488
0,335

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014
CHELTUIELI NEELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE
Nr.crt
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

4,4420

Specificatie
Organizare de santier
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
Comisioane, taxe
comisionul bancii finantatoare
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 39/50

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000

5,131
5,131

5,131

din data
de

06.05.2014

Mii lei
0,000

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
1,155
1,155

0,000
0,000
0,000

0,000
5,131
5,131

0,000
1,155
1,155

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
1,155

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
5,131

0,000
0,000
0,000
0,000
1,155

TVA

Memoriu justificativ

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz obiect 1
Achizitii echipamente si utilaje
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
0,000
0,000
0,000
0,000
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
111,050
25,000
26,652
137,702
31,000
Utilaje si echipamente de transport
9,861
2,220
2,367
12,228
2,753
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
120,911
27,220
29,019
149,930
33,753
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
120,911
27,220
29,019
149,930
33,753

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ:


[Se va completa cu numarul de oferte estimative de pret obtinute pentru compunerea bugetului indicativ]
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului
justificativ, dupa Anexele C.

Pagina 40/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 35.243 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 10.996 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Plan financiar
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finantare pentru completarea
necesarului de finantare din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

Cheltuieli eligibile
Euro
10.996
16.494
16.494
27.490

Pagina 41/50

Cheltuieli
neeligibile
Euro

Total
Euro
10.996

7.753

24.247

7.753

7.753
16.494
35.243

7.753

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 35.243
Valoarea eligibila (Euro): 27.490
Valoarea neeligibila (Euro): 7.753 Euro, include:
comisioane bancare si costul creditului: 1.155 Euro
valoarea TVA: 6.598 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat


valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 septembrie 2015.
In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de
prognoza este octombrie 2015 septembrie 2016.

Pagina 42/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii i achizi ionarea de echipamente i utilaje specifice

Grafic de implementare Anul 1


Denumirea capitolelor de cheltuieli

L1

L2

L3

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:


1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

L4

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L5
L6
L7
L8

L9

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

Pagina 43/50

L10

L11

L12

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Solicitantul va avea in exploatare 5 solarii cu suprafata totala de 2.700 mp, cultivate cu tomate, castraveti,
ardei gras si ceapa verde. Suprafata aferenta fiecarei culturi se va pastra in fiecare an de operare, dar se va
realiza o rotatie a culturilor pe teren tinand cont de compatibilitatea intre culturi, astfel incat sa se obtina o
productivitate maxima si sa se evite epuizarea resurselor din sol. De asemenea, pentru ca ceapa verde
ocupa terenul o perioada mai scurta de timp, se va cultiva anticipat culturii de castraveti in 2 solarii.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
ha
Nr
1
2
3
4

Denumire cultura
Tomate
Castraveti
Ardei gras
Ceapa verde
TOTAL

Productivitate
(kg/ha)
90.000,00
60.000,00
45.000,00
50.000,00
-

An 1
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

An 2
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

Pagina 44/50

An 3
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

An 4
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

An 5
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

9. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale


(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:

Valoarea totala a investitiei propuse este de 156.549 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.

Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.
Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea legumelor in solarii.
Capacitatea fermei vegetale va fi de 2.700 mp.
In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse: tomate,
castraveti, ardei gras si ceapa verde.
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si
punerea in functiune a utilajelor achizitionate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana
la primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima
cerere de plata.
Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului
pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)


Nr
1
2

Denumire echipament
Solar
Motostropitoare
TOTAL

Valoare de
intrare
(lei fara TVA)

Valoare
amortizabila
(lei fara TVA)

Durata de
amortizare
(ani)

111.050,00
2.842,88
113.892,88

66.630,00
1.705,73
68.335,73

6
6
-

Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
11.105,00
284,29
11.389,29

Pretul de vanzare al productiei a fost stabilit ca medie intre preturile din anul 2013, practicate in timpul
sezonului de vara si preturile din perioadele extrasezoniere (primavara timpurie si toamna tarzie) astfel:

Pagina 45/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Lei/kg
Pret
Cultura
Pret vara
Medie
extrasezon
Tomate
1,50
6,50
4,00
Castraveti
2,00
6,00
4,00
Ardei gras
2,00
4,00
3,00
Ceapa verde
2,50
3,50
3,00

Deoarece productia obtinuta in cadrul exploatatiei fermei de familie este destinata consumului primar,
mentionam ca 60-70% din productia anuala obtinuta in solarii se vinde in perioadele extrasezoniere 2.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare


INCASARI
Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 34.439 lei.
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 73.266 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:
Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie

Anul 1 de prognoza

Anul 1 de implementare

Anul

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

16.494
73.266
7,64
72
12

EUR
LEI
%
luni
luni

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.221
1.221
1.221
1.221
1.221
1.221
1.221
1.221
1.221
1.221
1.221

0
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
459
451
443
435
428
420
412
404
396
389

0
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
1.688
1.680
1.672
1.664
1.656
1.649
1.641
1.633
1.625
1.618
1.610

www.fermierul.ro

Pagina 46/50

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
73.266
73.266
73.266
73.266
73.266
73.266
73.266
73.266
73.266
73.266
73.266
73.266
72.045
70.824
69.603
68.382
67.161
65.940
64.719
63.498
62.276
61.055
59.834

Memoriu justificativ

Anul

Luna

Anul 5 de prognoza

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
TOTAL

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Sold la
Rata
Dobanzi si
Total plati
sfarsitul
rambursata
comisioane
catre banca
perioadei
LEI
LEI
LEI
LEI
24
1.221
381
1.602
58.613
25
1.221
373
1.594
57.392
26
1.221
365
1.587
56.171
27
1.221
358
1.579
54.950
28
1.221
350
1.571
53.729
29
1.221
342
1.563
52.508
30
1.221
334
1.555
51.286
31
1.221
327
1.548
50.065
32
1.221
319
1.540
48.844
33
1.221
311
1.532
47.623
34
1.221
303
1.524
46.402
35
1.221
295
1.517
45.181
36
1.221
288
1.509
43.960
37
1.221
280
1.501
42.739
38
1.221
272
1.493
41.518
39
1.221
264
1.485
40.296
40
1.221
257
1.478
39.075
41
1.221
249
1.470
37.854
42
1.221
241
1.462
36.633
43
1.221
233
1.454
35.412
44
1.221
225
1.447
34.191
45
1.221
218
1.439
32.970
46
1.221
210
1.431
31.749
47
1.221
202
1.423
30.528
48
1.221
194
1.415
29.307
49
1.221
187
1.408
28.085
50
1.221
179
1.400
26.864
51
1.221
171
1.392
25.643
52
1.221
163
1.384
24.422
53
1.221
155
1.377
23.201
54
1.221
148
1.369
21.980
55
1.221
140
1.361
20.759
56
1.221
132
1.353
19.538
57
1.221
124
1.345
18.317
58
1.221
117
1.338
17.095
59
1.221
109
1.330
15.874
60
1.221
101
1.322
14.653
61
1.221
93
1.314
13.432
62
1.221
86
1.307
12.211
63
1.221
78
1.299
10.990
64
1.221
70
1.291
9.769
65
1.221
62
1.283
8.548
66
1.221
54
1.276
7.327
67
1.221
47
1.268
6.106
68
1.221
39
1.260
4.884
69
1.221
31
1.252
3.663
70
1.221
23
1.244
2.442
71
1.221
16
1.237
1.221
72
1.221
8
1.229
0
73.266
19.358
92.625
0

Pagina 47/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice
Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar
nerambursabil primit de la finantator.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: contributiile fiscale datorate de
intreprinderea individuala. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii sunt determinate conform
legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net lei/an


Nr

Denumire plata

TVA
Contributii fiscale datorate de
Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

2
3

An 1
implementare
0
1.392
0
1.392

Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 139.190 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor


Nr
1
2
3
4

Denumire cultura
Tomate
Castraveti
Ardei gras
Ceapa verde
TOTAL

ha
An 1
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

An 2
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

An 3
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

An 4
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

An 5
operare
0,108
0,108
0,054
0,108
0,378

Ceapa verde se va cultiva anticipat culturii de castraveti in 2 solarii, astfel se vor obtine anual doua culturi
diferite pe aceiasi suprafata.
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare


Nr
1
2
3

Denumire cultura
Tomate
Castraveti
Ardei gras

Productivitate
(kg/ha)
90.000,00
60.000,00
45.000,00

Pret vanzare
(lei/UM)
4,00
4,00
3,00

Pagina 48/50

UM

Subventie

kg
kg
kg

790,68
790,68
790,68

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

Ipoteze incasari operare


Nr
4

Denumire cultura
Ceapa verde

Productivitate
(kg/ha)
50.000,00

Pret vanzare
(lei/UM)
3,00

UM

Subventie

kg

790,68

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
Valorile aferente subventiilor utilizate in calculele efectuate au fost preluate din informatiile publicate pe siteul AgroRomania-Comunitatea Agricultorilor3.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de implementare.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 4.451 lei,conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu
Justificativ).
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor


Nr
1

Functie
Lucrator agricol
TOTAL

Nr. persoane

Salariu brut
(lei/luna)

1
1

900,00
-

Contributii asigurari
sociale si de sanatate
(lei/luna)
252,00
-

ha
Total plati aferente
salariilor
(lei/luna)
1.152,00
1.152,00

Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si
contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


N
r
1
2
3

Denumire plata
TVA
Contributii fiscale datorate de
Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

lei/an

An 1
operare
15.760

An 2
operare
15.760

An 3
operare
15.760

An 4
operare
15.760

An 5
operare
15.760

5.547

5.609

5.670

5.732

5.793

4.787
26.095

4.957
26.326

5.126
26.556

5.295
26.787

5.465
27.018

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative si impozit pe
terenul agricol, centralizate in tabelul urmator:

Alte plati

Nr

Denumire plata

Cheltuieli administrative

Valoare
(lei)
200,00

lei
Luna efectuare
plata
PLATA LUNARA

http://agroromania.manager.ro/articole/subventii/la-ce-subventie-pe-suprafata-ne-asteptam-in-2014-15799.html

Pagina 49/50

Memoriu justificativ

nfiinare ferm de legume n spa ii protejate prin construirea de solarii


i achiziionarea de echipamente i utilaje specifice

Alte plati
Nr
2

Denumire plata
Impozite si taxe
TOTAL

lei
Luna efectuare
plata
mai
-

Valoare
(lei)
11,07
211,07

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Anul
UM

Total an
1

Total an
2

Total an
3

Nr.crt.

Specificatie

Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA

LEI

127.241

Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani

ANI

1,0122

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa


fie mai mare sau egal cu 1.2

Rata de actualizare

Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva

LEI

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa


fie pozitiv

LEI

Total an
4

Total an
5

4,28

4,59

120.728

146.153

Valoare

Numeric

3,55

3,77

4,01
8%

Pagina 50/50

763.491
49.785

72.544

96.192