Sunteți pe pagina 1din 15

28.01.

2014
NOTIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTUL INFORMATIONAL PREMISELE
CONSTITUIRII RAMURII DE DREPT INFORMATIONAL

1 premisele constituirii dreptului informational


2 obiectul de studiu al dreptului informational
3 notiunea de drept informational
4 metoda de reglementare a raporturilor juridice informationale
5 principiile dreptului informational
6 locul si rolul dreptului informational in sistemul de drept al rm
Elena vasiu drept informatic
Elena vasiu afaceri in format electronic

SUBIECTUL 1
Dreptul informational este o institutie juridica ca sia inceput evolutia odata cu aparitia mijloacelor de
transmitere a informatiei de la persoana la persoana,drept rezultat a impactului pe care la avut
informatia asupra dezvoltarii sociale,culturale,tehnologice si intelectuale a omenirii. Evolutia dreptului
informational trece prin mai multe etape de dezvoltare si anume prima etapa este asimilata cu prima
revolutie informationala aparitia alfabetului,atunci cind a fost posibila fixarea pe un suport material a
ideilor,cunostintelor pe care oamenii le-au acumulat intro anumita perioada de timp. Fixarea informatiei
pe suport material a facut posibila
transmiterea acesteia de la o generatie la alta.
A doua etapa a evolutiei raporturilor informationale dateaza cu aparitia tipografiilor dispozitiv ce a
permis ca informatia fixata pe suport material sa poata fi multiplicata,odata cu aparitia tipografului
considerabil sau largit cercul de persoane care au obtinut acces la cunostinte si date,cu toate acestea au
mai existat carente la capitolul acoperire informationala.
A treia etapa a evolutiei dreptului informational se datoreaza aparitiei telegrafului,telefonului si
televiziunii datorita acestei dezvoltari tehnologice societatea a beneficiat de date furnizate si difuzate in
mod operativ prin intermediul mijloacelor de informare in masa,telefonului ce leau permis sasi
solutioneze pront problemele curente. Aparitia acestor tehnologii a facut posibila o schimbare calitativ
buna a vietii sociale prin obtinerea de date operativ complet ,eficient .
A patra revolutie si transformare a raporturilor juridice informationale se datoreaza aparitiei la mijlocul
secolului trecut a tehnicii de calcul precum si a sistemelor si retelelor informationale,aceasta etapa de
1

dezvoltare dreptului informational continua si pina in prezent,ia a generat instituirea unei noi orinduiri
sociale ce a schimbato pe cea post industriala
si a instituito pe cea informationala. Societatea informationala este cadrul social in cadrul carora se
aplica normele dreptului informational,societatea informationala reprezinta o noua orinduire sociala la
baza careia la toate nivelele de luare a diciziei sta informatia,iar procese,e de producere trec printrun
proces de reformare si au la baza informatia si cunostintele. Pina nu demult informatia a constituit
obiect al raporturilor juridice civile insa ea urma sa imbrace o anumita forma,insasi informatia in sine nu
putea fi obiect a unei tranzactii. Tot in aceeasi ordine de idei nu era posibil de vorbit despre dreptul de
proprietate a unei persoane sau intitati juridice asupra informatiei indiferent de ce forma imbraca
aceasta.

SUBIECTUL 2
Obiectul de reglemetare a dreptului intermational poate fi definit din 2 puncte de vedere:
- din punct de vedere obiectiv obiectul dreptului informational reprezinta o totalitate de relatii sociale ce
apar,se modifica si se sting in procesul acumularii,prelucrarii,sistematizarii,actualizarii si arhivarii
informatiei. Din definitia data se pot deduce urmatoarele categorii de relatii sociale informationale:
relatii sociale ce apar in procesul colectarii informatiei,relatii sociale ce apar in procesul sistematizarii
informatiei in raport cu un anumit obiect sau contur informational,relatii sociale informationale ce apar
in domeniul utilizarii produsului informational sistematizat,relatii sociale informationale ce apar in
procesul solicitarii si obtinerii informatiilor solicitate,relatii sociale legate de accesul neautorizat la
sistemele si retelele informationale,furtul si denaturarea informatiei dintrun sistem
informational,precum si utilizarea neautorizata a informatiei .
Din punct de vedere material obiectul dreptului informational este constituit din :
-Informati ca obiect primar
-Produsul informational ca obiect complex ce apare in rezultatul prelucrarii informatiei
- Sistemele si retelele informationale adica mijloacele tehnologice si de program prin intermediul carora
se sistematizeaza,stocheaza,actualizeaza si transmite informatia

SUBIECTUL 3
In literatura juridica de specialitate sau conturat doua opinii potrivit uneia dintre acestea dreptul
informational nu constituie o ramura de drept desinestatatoare ci reprezinta o institutie juridica,drept
argument a acestei ipoteze este faptul ca dreptul informational imprumuta metoda de reglementare de
la ramurile de drept traditional atit de la ramurile de public cit si de la ramurile de drept .... Ca normele
juridice ce reglementeaza raporturile sociale informationale nu au un caracter sistematizat insa se
regasesc in diverse acte normative intrun capitol separat ce se refera la relatiile cu conotatie
informationala care au aparut si sau dezvoltat in mare parte in ultimul deceniu,din alt punct de vedere
sustinut de catre savantii rusi dreptul informational apare ca o ramura complexa desinestatatoare
2

necesara in cadrul unei noi orinduiri sociale si care utilizeaza procedee si metode de reglementare
juridica imprumutate de la ramurile de drept traditionale.

Dreptul informational poate fi definit ca o ramora de drept complexa compusa dintrun ansamblu de
norme juridice ce reglementeaza relatiile sociale ce apar in procesul colectarii prelucrarii sistematizarii
informatiei in cadrul schimbului prin intermediul retelelor informationale
cu date la nivel national si interstatal precum si relatiile sociale din domeniul afacerilor financiar si
bancar realizate prin intermediul sistemelor si tehnologiilor informationale. Dreptul informational este o
ramura de drept complexa deoarece in continutul acesteia se regasesc norme juridice ce in mod obisnuit
urmau a fi atribuite sau dreptului civil sau dreptului bancar sau dreptului fiscal,insa datorita
modalitatilor de realizare si anume cu ajutorul sistemelor retelelor tehnologiilor informationale capata o
caracteristica distincta, o particularitate ce necesita o reglementare aparte,iar in urma acestui proces
apar noi norme jurodice care si constituie dreptul informational

Locul si rolul dreptului informational in sistemul de drept al rm DESINESTATATOR


RAPORT Acceptiunile notiunii de informatie ( informatia ca materie,ca obiect a raportului juridic
informational,ca produs,ca obiect al circuitului civil) ACASA

04.02.2014
SUBIECTUL 4
METODA DE REGLEMENTARE- Procedee juridice ce influenteaza raporturile sociale din domeniul
informational si le ridica la rang de raport juridic, in acest sens teoria dreptului informational cunoaste
mai mult tehnici si anume mijloace sau pirghii cu caracter permiv,mijloace sau pirghii cu caracter
imperativ,mijloace de reglementare jurica cu caracter prohibitiv si mijloace de reglementare cu caracter
de recomandare.
CARACTERISTICE PENTRU DREPTUL INFORMATIONAL- este metoda de reglementare juridica specifica
ramurilor de drept public si anume cea imperativa in care subiectii raporturilor juridice se afla pe pozitie
de subordonare,in cadrul acestor raporturi juridice informationale satutul prescrie subiectilor
raporturilor juridice informationale un anumit comportament de la care acestia nu pot deroga. Totodata
este de mentionat in cimpul de reglementare juridica a dreptului informational se includ si relatiile
sociale in care subiectii pot dispune in limite legale de propriul comportament sau pot opta in favoarea
unei anumite actiuni sau inactiuni,in cadrul acestor relatii juridice informationale statul apare de pe 2
pozitii:
1 - fiind cea de regulator a relatiilor sociale-informationale
2- ca subiect cu drepturi egale a acestor relatii
3

METODA DE REGLEMENTARE JURIDICA DESCRISA este specifica ramurilor de drept privat si este
definita ca metoda dispozitiva. In corespundere cu cele mentionate putem concluziona ca drept metoda
aparte a dreptului informational este metoda mixta de reglementare juridica care cuprinde in sine atit
procedeile specifice metodei imperative cit si cele specifice metodei dispozitive.

In literatura de specialitate este vihiculata o idee potrivit careia o metoda de reglementare juridica
specifica dreptului informational este metoda de reglementare juridica autoritara in care statul apare ca
autoritate ce prescrie un anumit comportament subiectilor raporturilor juridice informationale,chiar si
in cazul raporturilor juridice in care partile apar pe picior de egalitate statul apare ca o autoritate ce
limiteaza comportamentul deliberativ al subiectilor.

SUBIECTUL 5 PRINCIPIILE DREPTULUI INFORMATIONAL


Principii- idei prin intermediul carora se tin de la recunoasterea a unor valori supreme la promovarea
drepturilor si libertatilor omului,la instituirea unei ordini juridice democratice.
STIINTA DREPTULUI INFORMATIONAL- are la baza tre categorii de principii:
- principii generale - adica cele principii care sunt specifice intregului sistem de drept
- principii interamurale - principii ce sunt specifice unor anumite ramuri de drept
- principii specifice ramurii de drept informational

LA PRIMA CATEGORIE - poate fi enuntat principiul ce sta la baza intregului sistem de drept si anume
principiul legalitatii,in corespundere cu acest principiu toate persoanele implicate in relatiile juridice
informationale trebuie sa actioneze in corespundere cu legea,acest principiu poate fi abordat sub 2
aspecte:
1- rezida in respectarea legii
2- rezida in respectarea erarhii actelor juridice
Tot in cadrul acestui principiu se contine si obligatia subiectilor de a actiona in corespundere cu
interesul public general

- principiul egalitatii - in corespundere cu acest principiu toate persoanele sunt egale in fata legii
independent de nationalitatate,rasa,gen,religie,etc.

- din a doua categorie de principii poate fi enuntat principiul actionarii subiectilor cu buna credintapotrivit acestui principiu toate persoanele urmeaza sasi exercite toate drepturile si obligatiile juridice
fara a urmari sau accepta incalcarea drepturilor si libertatilor unei alte persoane
- principiul adevarului - adevarul izvoraste din realitate,deci trebuie de cautat pe ce se fundamenteaza
ceea ce se invoca a fi adevarat,in cadrul proceselor de colectare,prelucrare si furnizare a informatiei
subiectii urmeaza sa tina cont de :
- veridicitatea informatiei
- excluderea non-adevarului
- pleritudinea informatiei
- excluderea delaturarii informatiei

- principiul transparentei - in cadrul colectarii,utilizarii si difuzarii informatiei detinatorii de informatii si


sisteme informationale actioneaza asigurind totodata o transparenta maxima a proprii activitati cit si a
activitatilor conexe in cadrul carora sunt utilizate informatiile colectate .

- principiul respectarii vietii private - in procesul colectarii de informatii cu privire la persoana detinatorii
informatiei urmeaza sa actioneze cu diligenta colectind numai acele informatii care le sunt permise prin
acte normative si utilizindule numai in scopuri bine determinate fara a duce atingere sau fara o
ingeninta din viata privata a persoanei sau in detrementul persoanelor fizice,juridice si a societatii.

04.02.2014
REGLEMENTAREA NORMATIV JURIDICA A RESURSELOR INFORMATIONALE
1 conceptul de resursa informationala,categoriile resurselor informationale
2 resursele informationale de stat,categoriile resurselor informationale de stat
3 notiunea resurselor informationale private
4 particularitatile integrarii resurselor informationale de stat
- legea nr 467/XV din 21 martie 2003 cu privire la resursele informationale de stat si informatizare
- legea nr 982/XIV din 11 mai 2000 cu privire la accesul la informatie
- legea nr 241 din 16 noiembrie 2007 cu privire la comunicatiile electronice
- legea nr 420 din 22 decembrie 2006 cu privire la activitatea de reglementare tehnica
- hotarirea guvernului nr 632 din 8 iulie 2004 despre aprobarea politicii de edificare a societatii
informationale in rm
- hotarirea guvernului nr 733 din 28 iunie 2006 cu privire la aprobarea conceptiei guvernului electronic
- hotarirea guvernului nr 844 din 26 iunie 2007 cu privire la aprobarea conceptiei portalului
guvernamental
- hotarirea guvernului nr 726 din 2005 cu privire la aprobarea conceptiei sistemului informational
integrat geografic

SUBIECTUL 1
Resursa informationala- reprezinta o omogenitate a informatiei documentate din sistemele
informationale automatizate organizata in corespundere cu cerintele legislatiei in vigoare.

Teoria dreptului informational cunoaste 2 categorii de resurse informationale:


- resurse informationale de stat - din punct de vedere latosenso reprezinta un ansamblu de informatii
acumulate prelucrate,sistematizate din contul banilor publici. In sens ingust resursele informationale de
stat reprezinta o gama integrata de informatii reprezentata ca banci de date,crearea si folosirea carora
tine de competenta autoritatilor administratiei publice. In conformitate cu legea rm cu privire la registre
nr 71 din 22.03.2007 subiectii raporturilor juridice
din domeniul resurselor informationale de stat sunt:
1 proprietarul registrului
2 posesorul registrului
6

3 detinatorul registrului
4 registratorul si subregistratorul
5 furnizorul datelor din registru
6 beneficiarul datelor din registru
In conformitate cu art 23 a legii cu privire la informatizare si resursele informationale de stat,ministerul
tehnologiei informatiei si comunicatiei indeplineste in numele guvernului functia de posesor al
resurselor informationale de stat de baza. In conformitate cu art 12 al legii cu privire la registre si
hotaririi guvernului rm nr 625 din 22 mai 2008 guvernul rm a atribuit intreprinderii de stat ... functiile
detinatorului si administratorului de resurse informational de stat de baza. Registratorul si
subregistratorul sunt persoane investite cu atributii de inregistrare a informatiei in sistemele
informationale,actualizare a ei si sistematizare in scopul crearii unui produs informational calitativ.
Unicul proprietar al resurselor informationale de stat este statul, iar beneficiar sunt persoanele fizice,
juridice, precum si autoritatile publice centrale si locale

- resurse informationale private- sunt resursele informatia continuta in care este


acumulata,prelucrata,actualizata si stocata din contul mijloacelor banesti private sau proprii. Persoanele
juridice autorizate in limitele legii de a crea o resursa informationala pot colecta o anumita categorie de
informatii in limite strict determinate in autorizatie si pot crea un produs informational care este
furnizat populatiei,persoanelor juridice si chiar statului contra cost. La categoria resurse informationale
private pot fi incetate resursa informationala privata paginile de aur.

SUBIECTUL 2
Resursele informationale de stat se divizeaza in:
-resurse informationale de baza- din acesta categorie fac parte:
Registrul de stat al populatiei
Registrul de sta al unitatilor de drept
Sistemul informational national geografic
Registrul de stat al populatiei reprezinta un sistem integrat unic de evidenta automatizata a cetatenilor
rm,cetatenilor straini,persoanelor fara cetatenie,cetatenilor straini domiciliati temporar sau permanent
pe teritoriul rm si cetatenilor rm stabiliti cu traiul permanent sau temporar cu traiul peste hotarele tarii.
Registrul de stat al populatiei este destinat colectarii,stocarii,actualizarii si analizei datelor referitoare la
persoanele fizice care si reprezinta obiectul inregistrarii,cu prezentarea informatiei organelor
administratiei publice,altor persoane fizice si juridice. Registrul de sta al unitatilor de drept reprezinta un
sistem integrat,automatizat de evidenta a tuturor structurilor si entitatilor care au statu de unitati de
drept cum ar fi organele administratiei publice,intreprinderile,organizatiile social politice,asociatile
obstesti,partidele,asociatile profesionale,cultele religioase,etc. registrul de start al unitatilor de drept
7

este destinat pentru colectoarea,stocarea,actualizara si analiza datelor cu privire la unitatile de drept si


sunt furnizate organelor administratiei publice centrale si locale in scopul ridicarii nivelului eficacitatii
procesului de administrare. Sistemul informational geografic reprezinta un sistem integrat unic de
colectare,stocare si prelucrare a informatiei despre obiectele geografice naturale si tehnogene la
interactiunea cu datele altor sisteme informationale de baza care constau din:
Sisteme informationale geografice departamentale
Si teritoriale
Unificate de inportanta statala, integrate in baza unui sistem unic de indentificare si codificare a
obiectelor de evidenta pe teritoriul rm. sistemul informational national geografic a re menirea de a
prezenta informatia sub forma de model de teren din spatiu cu posibilitatea modelarii situatiei si analizei
spatiale pEntru a obtine o informatie primara obiectiva despre obiectele cu potential natural,despre
resursele tarii,despre intensitatea demografica a tarii,despre pozitionarea persoanelor fizice si unitatilor
de drept in raport cu un anumit punct geografic concret,informatia din aceasta resursa este furnizata
autoritatilor administratiei publice pentru sporirea teminicirii calitatii si eficientei deciziilor
administrative.

- resurse informationale departamental -

- resursele informationale teritoriale -

Refistrul de stat al transporturilor reprezinta un sisitem informational autorizat unic ce reprezinta


informatia tehnica,economica si juridica privind mijloacele de transport auto,tractoare,masini si
mecanisme speciale de constructii rutiere,echipamente agricole,remorci,nave maritime,agregate
stationare si mobile care functioneaza in baza motoarelor de ardere interna,carute,precum si datele cu
privire la detinatorii acestora. Registrul de stat al trensporturilor contine si estocheaza informatie cu
privire la fiecare mijloc de transport in parte,dreptul de proprietate si alte drepturi patrimoniale asupra
mijloacelor de transport precum si cu privire la titularii acestor drepturi.

18.02.2014
Sistemul informational cadastru a fost elaborat in vederea realizarii legii rm cu privire la cadastrul
bunurilor imobile.sistemul informational cadastru reprezinta l totalitate de informatii sistematizate cu
privire la bunurile funciare,imobile si date cu privire la dreptul de proprietate si alte drepturi
patrimoniale asupra acestor bunuri. Cadastrul bunurilor imobile este divizat in:
- cadastru general- reprezinta un sistem unic multifunctional de inregistrare de stat a bunurilor imobile
si a drepturilor asupra acestora,precum si a valorii de estimare a lor

- cadastre specializate- include date sistematizate despre bunurile imobile in functie de particularitatile
lor naturale si in raport cu alte caracteristici stabilite de legislatie,drept exemple de cadastre specializate
sint cadastrul apelor,cadastrul silvic,cadastrl urbanistic,etc...
Un alt sistem informational este sistemul informational automatizat de evidenta a infractiunilor
a cauzelor penale si a persoanelor care au comis infractiuni,acest sistem a fost elaborat in baza legii rm
nr 216 din 29 mai 2003. Sistemul informational automatizat de evidenta a infractiunilor reprezeinta o
totalitate de resurse informationale si tehnologii,mijloace tehnice de program,metodologii aflate in
interactiune si destinate pastrarii,prelucrarii si utilizarii informatiilor cu caracter criminal. In cadrul bancii
centrale de date precum si asigura evidenta unica a infractiunilor, in cadrul sistemului informational
nominalizat sunt stocate urmatoarele date:
- date cu privire la infractiuni si persoanele care le-au comis, precum si cu privire la pedepse ce au fost
aplicate acestora
- date cu privire la cauzele penale si cu privire la actiunile de urmarire penala
- date cu privire la persoanele aflate in cautare
- date cu privire la persoanele detinute si acelor ce se afla in institutiile penetenciare
- date cu privire la persoanele eliberate din locurile de detentie
- alte informatii utile necesare in activitatea de zi cu zi a organelor de urmarire penala si organelor
operative de investigatie

SUBIECTUL CONCEPTUL INTEGRARII RESURSELOR INFORMATIONALE DE STAT


Integrarwa resurselor informationale de stat reprezinta un proces tehnologic de interactiune dintre
resursele informationale in cadrul schimbul informational si al interactiunii electronice. Integrarea
resurselor informationale de stat asigura eficienta luarii deciziilor si eficienta activitatii autoritatilor
administratiei publice,asigura administrarea si controlul eficient al realizarii proceselor interne.
Integrarea resurselor informationale de stat este de citeva tipuri:
- dupa factorul teritorial:
1 integrarea centrala- in cadrul acestei integrari autoritatile administratiei publice de resort creaza
resursa informationala si asigura interactiunea dintre propria resursa si alte resurse informational
centrale
2 integrarea locala- in cadrul acestei interactiuni resursa si baza tehnologica este creata de organul
administratiei publice locale

- dupa forma de interactiune:

1 integrare neautomatizata- asigurarea integrarii resurselor impnformationale de stat realizata fara


aplicarea metodelor automatizate de sistematizare,pelucrare,pastrare si transmitere a
informatiilor,adica are loc transmiterea fizica a datelor de la o parte la alta
2 integrare automatizata- prelucrarea datelor si transmiterea acestora are loc cu ajutorul metodelor
automatizate

- dupa accesibilitate:
1 interactiune deschisa- accesul la datele continute in resursa informationala au toate persoanele
2 interactiune inchisa- in cadrul integrarii resurselor informationale de stat cu accesibilitate limitata
accesul la informatia din resursa este strict reglementat de legislatia in vigoare spre exemplu date cu
privire la imobilile,terenurile ce se contin in sistemul cadastrul pot fi furnizate numai persoanelor
autorizate prin lege de a obtine astfel de informatii

- din punct de vedere al factorului administrativ:


1 interactijne interdepartamentala- se asigura accesul la informatiile la resursa informationala de stat
prin intermediul bazei tehnologice a doua sau mai multe autoritati ale administratiei publice
2 interactiune intradepartamentala- sistemul de informatie are loc in cadrul unui organ al administratiei
publice

- dupa factorul tehnologic:


1 interactiune la nivel informational - reprezinta prestarea uneia si aceeasi resurse informationale la
doua sau mai multe sisteme utilizind o gama de servicii pentru lucru cu resursa informationala
2 interactiune la nivel de serviciu - reprezinta asigurarea prelucrarii,pastrarii,transmiterii,securizarii
resursei informationale prin utilizarea paginilor web si interfetelor
3 interactiune la nivel procesual - reprezinta oferirea accesului la procesele interne aplicate fiecarui
sistem cu scopul participarii in ele
4 interactiune la nivel de furnizare a informatiei populatiei - reprezinta procesul de asigurare a informarii
curente a populatiei cu privire la rezultatele activitatii organului administrarii publice

- dupa factorul organizatoric:


1 integrare fizica- reprezinta determinarea transmiterii,primirii si pastrarii resurselor informationale fara
aplicarea mijloacelor automatizate

10

2 integrare logica- reprezinta determinarea unei structuri unice a informatiei si a unei ordini de integrare
unifornizate in scopul inlaturarii,dublarii evidentei si asigurarii unei interpretari si completari unice a
informatiei
3 integrare juridica- reprezinta delimitarea regulilor si responsabilitatilor participantilor la procesul de
jntegrare a resurselor informationale
4 integrare tehnologica- reprezinta fixarea infrastructurii tehnice si de program si delimitarea arhitecturii
ce asigura securitatea procesului de interactiune

- dupa obiectul integrarii:


1 integrarea datelor - reprezinta determinarea unor forme unice de date jntegrabile in corespundere cu
programele aplicative care utilizeaza datele din bazele de date
2 integrarea aplicatiilor - reprezinta asigurarea integrarii jnterfetelor de program si a tehnologiilor
utilizate
3 integrarea proceselor - reprezinta integrarea cerintelor exacte ce asigura interactijnea informationala
dintre doi participanti
4 integrarea reprezentarilor - consta in elaborarea unei interfete unice utilizate de toate organele
administratiei publice
5 integrarea la nivel de retele de telecomunicatii- delimitarea retelelor compatibile,necesare pentru
integrarea informationala la diferite niveluri

Resursele informationale de stat trebuie sa alcatuiasca un complex integrat crearea si utilizarea carora
intra in competenta organelor administratiilor publice,in cadrul integrarii resurselor informationale
urmeaza a fi asigurate urmatoarele particularitati:
- obiectivitatea
- plenitudinea
- autenticitatea Ad
- caracterul adecvat
- accesibilitatea
- actualitatea

11

25.02.2014

1 Dreptul la informatie
2 Drepturi si libertati.... temeiuri si prescriptii
3 Reglementarea jur a dr la acces la informatie
4 Semnatura electronico digitala ca institutie a dr informational
5 Protectia dr dde acces la informatie

1dreptul la informare ,exprimare si autor asupra informatiei,si dr la protectia informatieie cu caracter


privat .
Dreptul de a fi informat reprezinta prerogativa individului de a se informa despre societate in care exista
exemplu: situatii politica cataclizme etc.
Dr la exprimare - dr persoanei de a se documenta informa cu referire la anumite circumstante ...ne
exprimam in limitele legii adica pina la neincalcarea dr alterol persoane...ea poate genera doar
raspunder materiala

12

11.03.2014
Limitele dr de access la informatie

1reglementarea juridica a relatiilor juridice informationale din domeniul secretului de stat


2reglementarea juridica a relatiilor informationale din domeniul secretului comercial si de serviciu
3reglementarea juridica a relatiilor informationale din domeniul datelor cu caracter personal
4raspunderea juridica pentru divulgarea datelor ce constituie secret de stat,comercial,de serviciu,si
datelor cu caracter personal

SUBIECTUL 1

Norma jur ce reprrezinta fundamentul de reglementare a relatiilor sociale din domeniul circulatiei
informatiei publice este prevederea constitutionala cu privire la abilitatea fiecarei persoane de acauta
obtine ,utiliza si difuza in mod liber a informatiilor oficiale
Informatiile adica datele ce aduc atingere securitatii de stat ordini publice bunelor moravuri vietii
private a persoanei sunt limitate in circuitul informational piblic
Limitarea circulatiei informationale poate fi realizata doar in temeiul unei legi organice.
Categoriile de date accesul la care este limitat sunt strict reglementate de o lege organica si sunt:
- secret de stat , comercial,de serviciu,si datele cu car personal
Legea care reglementeaza relatiile informationale din domeniul secretuluimde stat este in legea Rm cu
privire la secret de stat prin informatii ce constituie secret de stat intelegem datele
protejate de stat din domeniul militar,economic,tehnic,stiintific,date din domeniul politicii externe,date
operative de investigatie divulgarea carora poate aduce atingere securitatii de stat.
Secretul de stat este supus unui regim juridic special in dependenta de nivelul de secretizare si cercul
de persoane investite prin lege cu dreptul de acces la aceste informatii,astfel sunt date ce constituie
secret de stat sub regim deosebit de secret,secret si secretizare redusa.
* la categoria secret de stat se atribuie informatiile care in virtutelile legii rm cu privire la secret de sta
obtin statutul de informatii secretizate,iar desecretizarea lor poate avea loc in doua conditii:
1 in baza unor acorduri si tratate internationale ratificate de parlamentul rm prin care starul sia asumat
obligatia de a desecretiza si a face publice date dintrun anumit domeniu

13

2 in cazul in care au disparut circumstantele de fapt care au servit drept temei pentru securizarea unei
anumite informatii

3 in cadrul expirarii unui anumit termen,iar securizarea in continuare a acestei informatii numai este
justificata

Desecretizarea informatiilor ce constituie secret de stat are loc numai in baza unei legi organice.

Informatiile care in mod obisnuit ar putea constitui ca obiect de reglementare juridica a legii cu privire
la secretul de stat insa se refera la o calamitate naturala cu impact asupra intregului teritoriu tarii sau a
unei regiuni,date din domeniul unui impact ecologic de proportii,date prin care sunt incalcate drepturile
si interesele unor grupuri de persoane,date cu privire la privarea dreptului de proprietate a
persoanelor,precum si date cu privire la criza financiara ce afecteaza intreaga populatie nu pot constitui
obiect de reglementare a legii cu privire la secretul de stat.

SUBIECTUL 2
Legea organica ce reglementeaza relatiile informationale din domeniul circulatiei datelor ce constituie
secret comercial
Legea rm cu privire la secretul cemorciale

Secretul de serviciu sunt datele protejate prin intermediul unor legi ce reglementeaza activitatile in
care circula date ce constituie secret de serviciu iar difuzarea lor este limitata.
-Legea rm cu privire la avocatura
-Legea rm cu privire la notariat
-Legea rm cu privire la activitatea operativa de investigatie
-Codul de procedura penala

Secretul comercial il reprezinta datele cu caracter economic,financiar,tehnologic,investitional,


de proiectare,informatii ce constituie nonhau divulgarea carora ar putea aduce prejudicii
materiale,economice si de imagine unei intreprinderi. Persoana ce administreaza informatii ce
constituie secret comercial este denumita operatorul secretului comercial,informatia atribuita de catre
un agent economic sau de catre o intreprindere ca fiind secret comercial se contine in actele normative
14

interne ale intreprinderii,iar drepturile si obligatiile operatorului de secret comercial sunt prevazute
intrun acord special incheiat intre administratia intreprinderii si operatorul informatiei ce constituie
secret comercial.
Unele informatii ce constituie secret comercial pot fi utilizate si de catre alte persoane decit operatorul
secretului comercial,iar relatiile juridice dintre aceste persoane si intreprindere sunt reglementate de
contractele individuale de munca sau acorduri aditionale la aceste contracte si declaratiile fiecarui
angajat prin care se obliga de a nu divulga anumite informatii. Cercul de informatii trebuie sa fie strict
delimitate iar cele care nu au fost in mod expres plasate sub regim de secret comercial au un circuit
general deschis

Nu pot constitui secret comercial informatiile:


- care se contin in actele de constituire ale intreprinderii si anume genurile de activitate pe care le
desfasoara agentul economic,adresa juridica a intreprinderii si datele de contract, datele cu privire la
fondatorii intreprinderii si cotele cu participare la fondare intreprinderii,

- statutul intreprinderii, datele furnizate de catre agentul economic inspectoratului fiscal,datele ce se


contin in declaratiile vamale,informatiile care ar putea duce atingere activitatii altor agenti economici,
statului drepturilor si intereselor legitime ale persoanei.

Reprezinta datele din domeniul avocaturii,notariatului,activitatii de ancheta si activitatii operative de


investigatii divulgarea carora ar putea duce atingere drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor
fizice,juridice cetateni ai rm si cetatenilor straini

SUBIECTUL 3

15

S-ar putea să vă placă și