Sunteți pe pagina 1din 5

Capitolul 8.

Hehoiu

1. Nehoiu vedere general`, 1911.

2. Nehoiu vedere general`. Copera\ia Nehoi, Foto


Hight-Life, Bucure]ti, Cal. Victoriei 8.
Buz`u

57

3. Nehoiu vedere general`. Editura Socec & Co.

4. Nehoiu vedere Panoramic`, 1909. Ed. Socec & Co.

Buz`u

58

5. Nehoiu Fabrica de cherestea Goetz, vedere general`.

6. Nehoiu Cantina Societ`\ii, 1912. Ed. A. Mayer & Stern.

Buz`u

59

7. Nehoiu 1924. Fabrica de cherestea a Societ`\ii Anonime, fost` Goetz & Co.

8. Nehoiu Cantina Fabricii, 1924. Depozitul }araga, Bucure]ti.

Buz`u

60

9. Nehoiu Hotel Nehoiu, proprietate Tomescu. Ed. Libr`riei la invalidul


din R`sboiu T. Kegla, Moine]ti, Atelier Hight Life, Bucure]ti.
Buz`u

61