Sunteți pe pagina 1din 3

Celemaiimportante 26 de modificari din noul Cod de procedura fiscala

(sinteza)
Incepand de la 1 ianuarie 2016, sanctiunileaplicate in cazulmajoritatiicontraventiilor se
reducpentrupersoanelejuridice care nu se incadreaza in categoriacontribuabililormijlociisimari, la
nivelulceloraplicabilepersoanelorfizice, potrivitNoului Cod de procedurafiscala, publicat in
MonitorulOficial. Vedetimaijos o sinteza a principalelormodificaripe care noi le-am considerat a fi
celemaisemnificative fata de legislatiacurenta.

a)

niveluldobanziiscade de la 0,03% la 0,02%/zi de intarziere;

b)

nivelulpenalitatii de intarzierescade de la 0,02% la 0,01%/zi de intarziere;

c) pentruobligatiilefiscaleprincipale nedeclaratesaudeclarateincorect de entitatesistabilite


de organul de inspectiefiscalaprindecizii de impunere, se vadatora o penalitate de nedeclarare
de 0,08/zi;

d) aplicareapenalitatii de nedeclarare nu inlaturaobligatia de plata a dobanzilor, ci doar a


penalitatii de intarziere;

e) in situatia in care obligatiilefiscaleprincipalesuntstabilite de organul de inspectiefiscala ca


urmare a nedepuneriideclaratiei de impunere, se vaaplicadoarpenalitatea de
nedeclarare, fara a se
maiimpunesisanctiuneacontraventionala pentrunedepunereadeclaratiei;

f) in cazulobligatiilordatoratesineachitatebugetelor locale se datoreazamajorari de


intarziere, nivelulacestorascazand de la 2% la 1%/lunasaufractiune de luna;

g) introducereaprincipiului "in dubio contra fiscum", conform


caruiadacadupaaplicarearegulilor de interpretareprevazutemaisus,
prevederilelegislatieifiscaleramanneclare, acestea se interpreteaza in
favoareacontribuabilului;

h) introducereaunor termene de 2, 4 sau 6


lunipentrusolutionareacererilorcontribuabililor (se aplicainclusivrambursarilor de TVA);

i) extinderea situatiilor in care un contribuabil poate fi declaratinactiv, ceeaceinseamna


ca ii suntaplicabileprevederile din Codul fiscal privind efecteleinactivitatii, respectiv nu pot fi
dedusecheltuielilesi TVA aferentaachizitiile;

j) modificarea termenului de prescriptie, in sensul ca acestaincepesacurga de la data de 1


iulie (in loc de 1 ianuarie) a anuluiurmatorceluipentru care se datoreazaobligatiafiscala, ceeace
duce la o extindere a perioadei in care organul fiscal poateefectua o inspectiefiscala;

k) perioadasupusainspectieifiscale incepe de la sfarsitulperioadeicontrolate anterior, in


conditiileincadrarii in termenul de prescriptie,pentrutoticontribuabilii, nu doarpentruceimari;
prevederea conform careia la contribuabilii care nu intra in categoriacelormariinspectiafiscala
se efectueazaasupracreantelornascute in ultimii 3 anifiscali a fostabrogata;

l) durata efectuariiinspectieifiscaleestestabilita de organul de inspectiefiscalasipoate fi de


180, 90 sau 45 de zile, in functie de categoria de contribuabil la care se refera;

m) contribuabilul are dreptulsaisiprezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la


constatarileorganului de inspectiefiscala, in termen de celmult 5 zile lucratoare de la data
incheieriiinspectieifiscale (anterior, termenul era de 3 zilelucratoare);

n) durataefectuariicontroluluiinopinatestestabilita de conducatorulorganului de control, in


functie de obiectivelecontrolului, si nu poate fi mai mare de 30 de zile;

o) contestatiaformulata se depune in termen de 45 de zile de la data


comunicariiactuluiadministrativ fiscal, sub sanctiuneadecaderii (anterior, termenul era de 30 de
zile), iarcontestatorulpoatesolicitaorganului de solutionare competent sustinereaorala a
contestatiei;

p) suspendarea executariiactuluiadministrativ fiscal inceteaza de


drept sifaranicioformalitatedacaactiunea in anulareaactuluiadministrativ fiscal nu a
fostintrodusa in termen de 60 de zile de la data comunicariideciziei de solutionare a
contestatiei;

q) insituatia nesolutionariicontestatiei in termen de 6 luni de la data


depuneriicontestatiei, contestatorul se poateadresa instantei de
contenciosadministrativ competentapentru anulareaactului. La calcululacestuitermen nu
suntincluseperioadele in care procedura de solutionare a contestatieiestesuspendata;

r) reducereaamenzilor aplicabilepersoanelorjuridice care nu se incadreaza in


categoriacontribuabililormijlociisimari la
nivelulceloraplicabilepersoanelorfizicepentrumajoritateacontraventiilor; de exemplu,
nedepunereadeclaratiilorfiscaleva fi sanctionataastfel: pentrucontribuabiliimijlociisimari,
amendava fi intre 1.000 lei si 5.000 lei;, iarpentrupersoanefizicesialtepersoanejuridice,
amendava fi intre 500 lei si 1.000 lei;

s) certificatul de atestarefiscala se emite in maximum 3 zilelucratoare de la data


depuneriicererii, fata de 5 zilelucratoare cat se prevedea anterior;

t)

se introducprevederisuplimentareprivindstabilirea raspunderii in solidar:

- atragerearaspunderii in solidar cu debitorulpentruanumitepersoane, prevazute la art 25,


privesteobligatiilefiscaleprincipalesiaccesorii ale perioadeipentru care acestea au avutcalitateace
a stat la bazaatrageriiraspunderiisolidare;
- raspunderea acestorpersoane se stabilesteprin decizieemisa de organul fiscal competent
pentrufiecarepersoanafizicasaujuridica in parte, insainainteaemiteriideciziei, organul fiscal
trebuiesaefectuezeaudiereapersoanei,aceastaavanddreptulsaisiprezinte in scrispunctul de
vedere, in termen de 5 zilelucratoare de la data audierii. Decizia de atragere a
raspunderiisolidareemisa faraaudiereapersoaneicareiai s-a atrasraspundereaestenula;

u) modificareatarifelor de emitere a Solutiilorfiscaleindividuale anticipate de la


echivalentul in lei al sumei de 1.000 de euro, la cursulcomunicat de BNR in ziuaefectuariiplatii,
astfel:

- tarifuleste de 5.000 euro, la cursulcomunicat de BNR pentruziuaefectuariiplatii,


pentrucontribuabiliimari;
- tarifuleste de 3.000 euro, la cursulcomunicat de BNR pentruziuaefectuariiplatii,
pentrucelelaltecategorii de contribuabili/platitori.

v) organul fiscal central renunta la stabilireacreanteifiscalesi nu emitedecizie de


impunere in situatia in care creantafiscalaprincipalaeste mai mica de 20 de lei; in situatia in

care decizia are ca obiectmaimultetipuri de creantefiscaleprincipale, plafonul se


aplica totalului acestorcreante;

w) regulile de compensare se aplicasisumei negative a TVA solicitata la rambursare


de reprezentantulunuigrup fiscal; astfel, aceasta se poatecompensa cu obligatiilefiscale ale
membrilorgrupului fiscal, in urmatoareaordine:

obligatiilefiscale ale reprezentantuluigrupului fiscal;


obligatiilefiscale ale celorlaltimembriaigrupului fiscal, la alegereaorganului fiscal central.

x) introducereaunorprevederi cu privire la modalitatea de stabilireadobanzilordatorate in


cazulimpozitelor administrate de organul fiscal central pentru
care perioadafiscalaesteanuala;

y) masurileasiguratorii pot fi luatesiinainte de emitereatitlului de creanta, insadacatitlul de


creanta nu a fostemis sicomunicat in termen de celmult 6 luni de la data la care au
fostdispusemasurileasiguratorii, acestea inceteaza de drept; in cazuriexceptionale,
acesttermenpoate fi prelungitpana la un an, de organul fiscal competent, prindecizie. Organul
fiscal are obligatiasaemitadecizia de ridicare a masurilorasiguratorii in termen de celmult 2
zile de la implinireatermenului de 6 lunisau un an, dupacaz, iar in
cazulpopririiasiguratoriisaeliberezegarantia;

z) precizareafaptului ca stabilireacuantumuluitranzactiilorpentru care contribuabilul are


obligatiaintocmirii dosaruluipreturilor de transfer, a termenelorpentruintocmireaacestuia, a
continutuluidosaruluipreturilor de transfer, precumsi a conditiilor in care se solicitaacestavor fi
aprobateprinordin al presedintelui ANAF.