Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE PENTRU DESCHIDEREA

PROCEDURII SUCCESORALE
I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI
Numele, iniţiala tatălui şi prenumele
CNP

Actul de identitate CI Seria: Nr. Emis de:


Domiciliul:

II. ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE DEFUNCTULUI – AUTOR AL SUCCESIUNII


Numele, iniţiala tatălui şi prenumele
CNP

Ultimul domiciliu:
Data decesului:
Locul decesului:
Nr. nominal de rol unic Registrul agricol: volumul…… poziţia nr……...

III. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A MOŞTENITORILOR(SUCCESIBILILOR) PREZUMTIVI AI


DEFUNCTULUI
Nr. Numele şi prenumele Calitatea Domiciliul ALTE
crt. MENŢIUNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV. BUNURI IMOBILE ALE AUTORULUI SUCESIUNII


A. TERENURI AMPLASATE IN INTRAVILAN
Nr. Adresa terenului Categoria de Suprafaţa ALTE
crt. folosinţă m.p. MENŢIUNI
1.
2.
3.
4.
5.
B. TERENURI AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Nr. Adresa terenului Categoria de Suprafaţa ALTE
crt. folosinţă m.p. MENŢIUNI
1.
2.
3.
4.
5.
C. CLĂDIRI
Nr. Adresa clădirii sau locul Tipul clădirii Suprafaţa Valoarea Anul ALTE
MENŢIUNI
crt. amplasării clădiri construită impozabilă realizării
desfăşurată clădirii
1.
2.
3.
4.
5.

Menţiuni:

Data …………………. Semnătura

…………………………………