Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

Nr 725 Incheiat astazi 01 iulie 2009


1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. DECARSON THERMO SISTEMS S.R.L., cu sediul social in Pitesti , str. Calea
Craiovei nr. 17, bloc E 3B., scara C, etaj VII, apartament 13, judetul Arges , inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului Arges, sub nr. J03/634/2007, cod fiscal nr. RO21438969, avand contul nr.
RO 92 TREZ 0465069XXX005592 deschis la TREZORERIA PITESTI, reprezentata de
DUMITRESCU CEZAR , cu functia de Asociat unic, in calitate de prestator, pe de o parte,
si
1.2. SPITALUL de recuperare BRADET ., cu sediul social in BRADET, comuna
Bradulet.,tel : 0248267755, fax 0248267787 judet/sector ARGES , inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului ------------, sub nr. -----------CUI nr. 4543972., avand contul nr. RO27 TREZ 0525 041X XX00 1194 deschis la TREZORERIA
DOMNESTI, reprezentata de dl : ing. CIOLANESCU ION, cu functia de MANAGER, in calitate
de beneficiar, pe de alta parte,
au convenit se incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea
urmatoarelor clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il reprezinta: Alte servicii de verificare si analiza tehnica (7120)
2.2. De asemenea, prestatorul se obliga sa efectueze si : SERVICII SPECIFICE
ACTIVITATII DE R.S.V.T.I
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de 6 LUNI incepand de la data de 01.07.2009 si
pana la data de 31.12.2009 , si poate fi prelungit pana la 30.04.2010, in cazul in care ambele parti
sunt de comun acord.
4. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul prestatiei lunare este de 595 lei (inclusiv TVA), pentru : 2 lift de persoane + 3
CAZANE APA CALDA-Centrala termica,
4.2. Pretul se va plati cu ordin de plata in contul prestatorului la data efectuarii prestatiei
(la termenul stabilit in prezentul contract ), astfel: 60 de zile de la data emiterii facturii
4.3. In cazul in care, anterior efectuarii prestatiei, vor interveni majorari de preturi care
afecteaza costul prestatiei:
a) prestatorul de servicii are dreptul sa majoreze pretul contractului, in raport cu
majorarea preturilor, cu obligatia ca prestatorul sa notifice in termen de 15 zile beneficiarului
hotararea sa;
b) beneficiarul, in termen de 5 zile de la data primirii notificarii scrise a prestatorului are
obligatia sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite continuarea
prestariii.
Daca beneficiarul nu raspunde la notificarea scrisa in termenul de mai sus, aceasta
este considerata o acceptare tacita a pretului.
4.4. Daca majorarea de preturi intervine in cursul executarii contractului, iar beneficiarul
nu accepta majorarea, va notifica in scris refuzul prestatorului, acesta avand dreptul la cota-parte
din pret echivalenta cu prestatia executata si la pretul convenit.

5. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Prestatorul de servicii se obliga:
a) sa presteze serviciile prevazute in anexa, conform prevederilor prezentului contract;
b) sa participle la toate verificarile si reautorizarile ISCIR la termenele scadente ;
c) sa emita lunar factura de plata pentru serviciile convenite .
5.2. Beneficiarul serviciilor se obliga:
a) Sa asigure prestatorului toate conditiile pentru prestarea acestor servicii de RSVTI
b) sa furnizeze prestatorului toate informatiile necesare si reale pentru a-si putea desfasura
activitatea de RSVTI
c) sa achite toate facturile prestatorului la timp
6. INCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei
instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la art.5 din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare
scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea
prezentului contract.
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;
sau
- in termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu
si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
6.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte parti, cu cel putin 30 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca
efectele.
6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.
7. FORTA MAJORA
7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a
fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de
10 zile. , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor
lui.
7.3. Daca in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune interese.
8. NOTIFICARILE INTRE PARTI
8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.
8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de
oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

8.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.
9. LITIGII
9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de
reprezentantii lor.
9.2. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa
instantelor judecatoresti competente.
10. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre
partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul
sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
10.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, din care 1 exemplar
la beneficiar, astazi 01.07.2009, data semnarii lui.

PRESTATOR
SC DECARSON THERMO SISTEMS SRL

BENEFICIAR

ANEXA LA CONTRACT SERVICII RSVTI


Nr. 725/01.07.2009
Din partea SC DECARSON THERMO SISTEMS SRL, dl.ing.Dumitrescu Cezar avand
autorizatie RSVTI serie PT 61, va presta efectiv servicii de RSVTI pentru beneficiar.
Serviciile incluse in acest tip de contract constau in :
a) identificarea i nregistrarea echipamentelor / instalaiilor din domeniul ISCIR, precum i
transmiterea acestor date spre nregistrare la Inspecia Teritorial ISCIR de care aparine.
b) supravegherea lucrarilor de ntreinere i reparaie a echipamentelor / instalaiilor din
domeniul ISCIR pe care le au n eviden, s fie efectuate cu respectarea prescripiilor tehnice
de ctre persoane juridice autorizate ISCIR.
c) supravegherea, dupa caz, a operatiilor de nlocuire a unor piese, echipamente sau instalaii
din domeniul ISCIR pe care le au n eviden, s fie efectuate cu respectarea prescripiilor
tehnice de ctre persoane juridice autorizate ISCIR.
d) supravegherea montajului i punerea n funciune a unor piese, echipamente sau instalaii
din domeniul ISCIR, pe care le au n eviden, s fie efectuate cu respectarea prescripiilor
tehnice ISCIR .
e) asigurarea exploatarii corecte i legal a echipamentelor/instalaiilor din domeniul ISCIR pe
pe care le au n eviden.
f) asigura existena instruciunilor de folosire ale fiecrui echipament/instalaie.
g) anunarea n caz de avarii sau accidente a Inspectiei Teritoriale ISCIR de care aparine.
h) anunarea a conducerii deintorului/utilizatorului de necesitatea opririi unor instalaii sau
echipamente ISCIR, datorit defeciunilor aprute sau datorit necesitii efecturii unor lucrri
de ntreinere, verificare, revizii, nlocuiri de piese sau reparaii capitale.
i) anunarea conducerii deintorului/utilizatorului de nerespectarea regimului de folosire al
echipamentelor sau instalaiilor ISCIR de ctre personalul de exploatare.
j) asigurarea nregistrarii evidenei instalaiilor/echipamentelor ntr-un registru cu urmrirea
efecturii verificrilor tehnice oficiale, fr de care acestea nu pot funciona.
k) asigurarea urmririi i pregtirii instalaiilor/echipamentelor pentru verificri tehnice oficiale
i , dupa caz, participa activ la efectuatea lor.
l) asigurarea urmririi realizrii n termen, a dispoziiilor date prin procese verbale de
verificare tehnic, de examinarea n mod regulat a registrului de eviden a funcionrii
echipamentelor/instalaiilor i de luarea msurilor pentru remedierea imediat a defectelor
semnalate.
m) interzicerea manevrarii instalaiilor/echipamentelor de ctre persoane neautorizate, atunci
cnd am cunotin de acest lucru.
PRESTATOR

BENEFICIAR