Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 5

Supervizarea externi
Supervizarea externa

se refera la situatia in care organizatia apeleaza la

persoana din afard pentru a conduce procesul de supervizare Ea poate

periodicd sau temporara Supervizarea este asigurati


organizatie

confrdentialitatea datelor

obtinute in procesul de supervizare. Supervrzorul extern treburie sd

fi permanentd,

pe baza unui contract intre

gi supervizor. care prevede in mod obligatoriu

domeniul de interventie

aibi

experienta in

asisterrtilor sociali supervizati gi indeplinegte toate functiile

supervizarii. Supervizarea externa este, in prinopal, utilizatd pentru supervizarea de grup


deoarece prezenta unei persoane din afara organizatiei structureazd diferit grupul.

$i in cazul supervizdrii externe putenr vorbi de avantaje gi dezavantaje. Organizatia


care decide sa apeleze la supervizare externi ar putea lr.ra in calcul urmdtoarele avantaje
(Cojocaru, $1 , 2005: 135 -136)

1.

costurile perrtru supervizarea externi sunt rnai scdzute in comparatie cu cea


interna:

2.

superuizorul extern poate aduce

in organizatie perspective diferite gi rnultiple

privind interventia asisterrtilor sociali:

3.

supervizorul este mai putin implicat

in organizatre, mai detaqat gi neutru,

inclusiv fatd de cultura organizatiei in care actiorreaza,

4.

asistentii sociali pot avea mai multa incredere in supervizor in ceea ce privegte

informatiile pe care i le ofera acestuia,

5. supervizorul nu indeplinegte unele dintre atributiile specifice managen-rlui,


6. rapoartele de supervizare gi recomandarile externe pot constitui resurse
importante pentru imbunatatirea activitdtii:

7. cregterea eficientei activitdtii asistentilor sociali prin urmarirea

planurilor

individuale stabilite in cadrul procesului de sr.rpervizare;

8.

supervizarea externd asigura conditii mar bune pentru indeplinirea functier


sale terapeutice;

oportunitatea unet evaluirr obiective a personalulur supervizat,

10.monitoi,rur", permanenta

standardelor

de calitate 9i a

obiectivelor de

performantd pentru fiecare asisterrt social in parte etc


Supervizarea externi are gidezavantaje, dintre care putem aminti:

instabilitate crescutS in ceea ce priveqte relatra organizatiei cu sirpervizorul extern,


colaborarea cu acesta fiind dependentd de sr-rrsele de finantare.

2.

supervizarea externd poate

fi un servrciu terrrporar care nu este permanent la

t3

dispozitia supervizatilor.

3.

supervizorul extern intervine pentru atenuarea conflictelor mai ales

in situatie

de

criza, acesta nu poate lucra pentru prevenirea acestora;

4-

supervizarea externS participA rnai putin la adaptarea contrnua a serviciilor sociale


oferite la contextul social in care se desfSgoar6 activitatea asistentilor sociali;

5 riscul supervizdrii de a oferi solutii qabton. din cauza tendintei de generalizare a


experientei.

fo