Sunteți pe pagina 1din 1

CURS 10

Supervizarea centrati pe problema

in

puse
lnterventia in asrstenta social5 este drrectionatd ?n tnare nrasltr-d. de accentele
procesul de supervizare, datoritd procesului paralel generat de supervlzare'

Exacerbarea laturii adnrinistrative

supervizdrii directioneaza asistenlii sociali excesiv

spre acest aspect al interventiei. existdnd riscul transfortndrii lor in birocrati' care se
rzoleazd treptat de clienti. se concentreazd nrai mult asLrpra docurnentelor, dosarelor'
ptrnct de
documentelor lustificative neglil6rrd latura rnterventrei propriu-zrse Din acest
pentru
vedere, existd doua orientari principale ale modului cum este vizutd interventia
centratS
schin-rbarea situatiei clientult-ri. ca reflexie a rrodului de supervtzare'supervizarea
pe problerna gi supervizarea apreciativa

Supervizarea centrati pe problerna urrniregte iclentificarea problernelor cu care se


confrr-rnta asistenturl social in rezolvarea cazului. diagnoza problemelor clientilor serviciilor

sociale, analiza cauzelor problernei gi gisirea solutiitor pentru eltminarea acestora. Daca
supervizorul gi supervizatul se centreaza pe cauzele problemei, lucrtt vizibil at6t din modul

interventiei desf6gurate in functie de agteptdrile


supervizorului. focalrzeazd atentia asistentului social pe trectrt, pe momentele aparitiei 9i
dezvoltarii acestei situatli care reprezinta problema de rezolvat Discr-rtirle dirrtre supervizor
gt asrster:tul social sunt dirilate de intrebari ce genereazd rSspunsuri cauzale. de

realizirir supervizirii. c6rt

gi al

identificare a motivelor pentru care clientul se afl6 intr-o anurnitd situatie a cauzelor ce au
determinat aparitia problemei gi a explicatiilor privind modul cum pot fi eliminate cauzele
generatoare

ale practicir socrale cauzele sunt diverse gi uneori drficil de identificat


deseori aceste cauze nu rlar pot fi rnodificate gi strpetvtzarea are rolul de a sprijini
asistentul socral in identificarea solutiilor la situatiile prezente (nefiind posibila inlSturarea

in

mr.rlte situatir

cauzelor. solutia lor se concentreazd aslrpra arneliorarii ..sirnptomelor"). Din acest punct de
vedere. supervizarea este directronata spre identificarea efectelor problemei 9l a solutiilor

lor Chiar daci sLlpervlzarea este cer-rtrata pe solu!ii, punctul de plecare


reprezinta tot problema De aceea, irrdiferent de modul de abordare a

pentru diminr-rareA

at analizei

il

problemei, ,,punctele slabe. limitarile. problenrele, lipsr-rrile 9i eqecr.rrile au rimas filtre prin
care majoritatea practicienilor din dorlenir.rl socral vdd clientii servicrilor pe care le ofer5"
(Cohen,

1999 460)

4r