Sunteți pe pagina 1din 32

No. 136.

Marti 20 5eptembre 1905

TN EXEMPLAR : 25 BANI

6 Octomtre

REGATUL ROMNIE

MONITORUL OFICIAL
PRETUL ABONAIIENTULUI

IN RECOIL ROBANIEI
PUPIL ABONDIENTIILUI PENTRU STRAINETATE

'20 lei pe 6 luni; 10 lei pe 3 Incl.


Primariile rurale 36 lei pe an.

40 lel pe

60 lei pe an; 30 lei pe 6 lum.


Abonamentele se pot face la biuronrile postale.

Abonamentele fncep din ItJio di a fie-rtirel Ina

PRETUL PUBLICATIUNILOR
PRETUL PUBLICATIUNILOR
Pub licatinnile judiciare pana la 50 linii. 5 lei
DIRECTIA GENERALA A MONITEULUI OFIC1AL TI IMPRNERIEI SUM
Publicatiunile judetelor comunelor urbane,
mal lungi de 50 linil, 16 lel.
50 banf linia; iar ale comunelor rurale, 20 Mai linia.
ori-ce alte acte introduse In ele se platesc deosebit.
BUCURESCI
Anunciurile handler. societatilor de asigurare si a
ca si publicatiunile, dupa lungime.
diferitelor asedaminte particulare, etc., 50 banl Unix.
Citatlunile de hotarnicie
bani linia.
Anunciurile particulare, 30 bant linia de 30 litere.
Abonamentele incep la Intaift a fie-ctrel Inni, fart a trece dintr'un an financiar
Desbaterile
parlamentare
se vind ea 10 bani exemplarul.
Se primesc anunciuri cu abonament. - Exemplarele de Monitor i de Desbateri din anif financiari trecuti se vInd
cu 50 bard fie-care.

Sulevardu Elisa beta

SUMAR
PARTE OFICIAL - Ministerul cultelor pi
instructittnei publice: Decrete relative la Iranvindere de imubil si primire de legat.

Ministerul de interne : Jurnale ale consiliulul


de ministri relative la functiuni si vindere de teren.
Ministerut de rsboill Prescurtri de jurnale
relative la concediI.
Ministerul de finance : PrescurtArI de jurnale
relative la functiunI.

Ministerut lucrtirilor publice : Prescurtirl de

Mrnale relative la demisiune i functiuni.


Decisiunl ministeriale relative la functiunl, elevi
inapoere familiilor si stergere de la gimnasiul de 91' de militari Craiova, elevI admisi la scla
de marinN, functiunl, autorisare i intrebuintarea
de manuale didactice franceze si germane.
PARTE NEOFICIALA - Comunic6r1 relative la

acordare de concedi si C. F. R. - Telegrame


Expositiunea generalN romn" din '1906 - Multurnirl- Buletiu meteorologic-Cotele apel Dunrel.

AnunciurY ministeriale, ludiciare, administrative


particulare - Cota oficialA a cerealelor.

comune se oblig de a plti sus disei biserici


pentru imohilul expropriat, situat pe strada

Trgului-din-Afar, sum de lei 7.000 si in


condititle artate in acea transactie.
Art. III. Ministrul Nostru secretar de Stat
la departamentul cultelor i instructiunei publice este insrcinat cu aducerea la indeplinire
a dispositiunilor presentului decret.
Dat in Gastein, la 29 August 1905.

M. Vldescu.

Bueuresci, 19 Septembre
MINISTERUL CULTELOR

SI INSTRUCTIUNEi PUBLICE
CAROL I,

Prin gratia lui Dumnede i vointa


Rege al Rominiet,

a toti, de fat si viitori, seineitate:


Asupra raportului ministrului Nostra secretar de Stat la departamentul cultelor si instructiunei publice sub No. 15 069;
Vednd jurnalul consiliului de ministri cu
No. 8871905, incheiat in sedinta sa de la 2 1

lulie 1905,
Am decretat i decretm :
Art. I. Sus c,llsul jurnal se aprob.

Art. II. Se autorisi epitropia bisericei parohiale Mavrodolu, din Pitesct, de a incheia
cu primria comunet Pitesci transactia votat
de consiliul comunal in sedinta sa de la to
Martie 1905, si prin care primria numitet

No. 4.190.

CAROL I,
Prin gratia lui Dumnedeu
nal, Rege al Romniet,

La toti de fat

PARTE OFICIALA

CAROL

Ministrul cultelor
instructiuneI publice.

vointa natio-

vtori, saneitate:

Asupta raportulut_ministrului Nostru secre-

tar de Stat la departamentul cultelor si instructiunei publice sub No. 15.070 ;


Vdnd jurnalul consiliului de ministri cu
No. 886/905, incheiat in sedinta sa de la 21
lulie 1905,
Am decretat si decretim :
Art. I. Sus disul jurnal se aprob.
Art. II. Se autoris epitropia bisericei parohiale Sf. Apostolt, din Craiova, de a vinde
d-lui Stefan Z. Gerota pentru suma de 6.000
lei, imobilul din strada Alexandru Lahovari,
lsat acelei biserizt de ctre defunctul Marin

CAROL I,

Prin gratia lui Dumnedeu


nal, Rege al Romniei,

vointa natio-

La top de tap i viitori, seintitate :


Asupra raportului ministrului Nostra secre-

tar de Stat la departamentul cultelor si instructiunet publice sub No. 15.068 ;


Vednd jurnalul consiliului de ministri cu
No. 888/905, incheiat in sedinta sa de la 2 1
Iulie 1905,
Am decretat si decretm :

Art. L sus 4isul jurnal se aprob.


Art, II. Se autoris epitropia bisericet parohiale Sf. Dumitru, din comuna Brza, jadeTUI Dolj, a primi pentru acea biserica, legatul
de 20 stnjeni pmint din mosia Horezul Poenari, lsati numitei biserici de cAtre defuncta
Clucereasa Stanca Sandulache, si in conditiunile artate in acel testament.
Art. III. Ministrul Nostru secretar de Stat
la departamentul cultelor i instructiunet publice este insrcinat cu aducerea la indeplinire
a dispositiunilor presentului decret.
Dat in Gastein, la 29 August 1905.
Ministrul cultelor
instructiunel publice,

M. Vlddescu.

CAROL
No. 4.192.

MINISTERUL DE INTERNE

Popescu.

Art. III. Ministrul Nostra secretar de Stat


la departamentul cultelor i instructiunei publice este insircinat cu aducerea la indeplinire
a dispositiunilor presentului decret.
Dat in Gastein, la 29 August 1905.
Ministrul cultelor
instructiunel publice,

M. VIAdescu.

Jurnale ale consiliului de miniqtri


Consiliul ministrilor, in sedinta sa de astd4i,

CAROL

7 Septembre 1905, lund in deliberare referatul sub No. 52.421 al d-lui ministru secretar de Stat la departamentul de interne ad interim;

No. 4.191,

In baza art. II din inaltul decret regal


No. 4.143 din 5 August 1905;

www.digibuc.ro

Pe baza art. 26 din legea asupra organi


srei politiet generale a Statului,
Decide :

Art. I. D. Const. M. Morlova, licentiat in

7 Septembre 1905, luand in deliberare referatul No. 52.419, al d-lui ministru secretar
de Stat la departamentul de interne ad interim;

Pe baza art. II din inaltul decret regal

sanctiunei ultericbre a M. S. Regelui, in func-

No. 4 143 de la 5 August 1905 ;


In conformitate cu dispositiunile art. 26
31 din legea asupra organisrei politiei aenerale a Statului,

Trgoviste, in locul vacant.


Art. II. D. ministru secretar de Stat la departamentul de interne ad interim este insarcinat cu executarea acestuf jurnal.

General G. Mann, General Iacob Laho vari, Ion N. Lahovari, M. Vlddescu, A. A.

Bdril.
No. 4.155.

Consiliul ministrilor, in sedinta sa de astdi


7 Septembre 1905, lua.nd in deliberare reftratul

sub No. 52.013 al d-lui ministru secretar de


Stat la departamentul de interne ad interim;
Avhd in vedere dispositiunile art. II din
maltai decret regal No. 4.143 din 5 August
1905;
Pe baza art. 26 din legea asupra organisarei politiei generale a Statului,
Decide :

Art. I. D. Eugenia Parvulescu, absolvent


de gimnasiil, este numit in functiunea de subcomisar cl. III in poliia orasului Corabia, in
locul vacant
Art. II. D. ministru secretar de Stat ad interim la departamentul de interne este insdrcinat cu executarea acestuf jurnal.

General G. Mann, General Iacob Lahovari, Ion N. Lahovari, M. VIddescu, A. A.

Bdrii.
No. 4.152.

Consiliul ministrilor, in sedinta sa de astacit, 7 Septembre 1905, lua.nd in deliberare


referatul sub No. 52.015 al d lui ministru
secretar de Stat la departamentul de interne
ad interim;
In baza art. H din inaltul decret regal
No. 4.143 de la 5 August I90 5 ,
Pe baza art. 26 din legea asupra organisaret politiei generale a Statului,
Decide:

Art. I. D. Gheorghe Tampeanu, elev guard


de artilerie cl. Il, este numit provisori si sub
reserva sanctiunei ulterire a M. S. Regelui,
in functiunea de sub comisar cl. 111 in politia
orasului Curtea-de-Arges, in locul vacant.

Art. II. D. ministru secretar de Stat la


departamentul de interne ad interim este insarcinat cu executarea acestui anal.

General G. Mann, General Iacob Lahovari, Ion N. Lahovari, M. Vldescu, A. A.


Bdrki.
No. 1.153.

MINISTERUL DE RESBOI

Consiliul ministrilor, in sedinta sa de astli,

drept, estf numit provisori si sub reserva


punea de comisar cl. HI in politia orasului

20 Septembre 1905

M0N-ITO-11M alma

4722

Decide :

Art. I. Sunt numip i inaintati provisoria


si sub reserva sanctiunei ulterire a M. S.
Regelui in politia orasului Braila :
D. I. Bahl, sub-comisar cl. IH, in functiunea de sub-comisar cl. II, in local vacant, si
D-nii I. Alexievici i Paraschiv Antonescu,

actual agent special de siguranti, cari a


reusit la examenul de capacitate, in functiuprimul in locul
nile de sub-comisari cl.
d-lui I. Bala', inaintat, si al douilea in locul
d-lui I. Mitulescu, trecut in alt post.
Art. II. D. ministru secretar de Stat la departamentul de interne ad interim este insarcinat cu executarea acestui jurnal.
General G. Manu, General Iacob Lahovari, Ion N. Lahovari, M. Vldescu, A. A.

Prin jurnalul consiliului de mitnstri sub


No. 1.128 de la 7 Septembre 1905 in unna
referatulul d-lui ministru secretar de Stat la
departamentul de resboia No. 10.117, s'a
aprobat maiorului. Orleanu Alexandou, din
regimentul 5 artilerie, un concedit de un an
in tra i strainatate pentru interese personale, trecendu-se in acdasi timp, pe 4iva de
Septembre 1905, in positie de disponibilitate pentru concedi mai mare de sse luni,
conform art. 12 din legea asupra positiei
oficerilor.

Prin jurnalul consiliului de ministri sub


No. 1.127, in arma referatului fcut de acela d. ministru, s'a aprobat sub-locotenentuhit Garleanu Emil, din regimental Cantemir
No. 12, un concedia de an an pentru interese
personale, cu incepere de la 16 Septembre
a. c., treandu-se tot-d'o -data, pe aceiast di, in
positiunea de disponibilitate, conform art 12
din legea asupra positiunei oficerilor.
MINISTERUL DE FINANCE

Bdrtt.
No. 1.157.

Consiliul minitrilor, . in sedinta sa de astadi, 7 Septembre 1905, luInd in deliberare


ministru de interne No. 21.616;
referatul
relativ la autorisarea comunei urbane Tecucia

Prin jurnalul consiliului de ministri sub


No. LI 22 din 7 Septembre 1905, dupd propunerea facut prin referat de d. ministru se-

cretar de Stat ad interim la departamentul

de a vinde direcpunei generale a creditului


agricol Casei centrale a bancilor populare

financelor,s'a incuviintat, sub reserva sanctiunei ulterire a M. S. Regelui, numirea d-lui


Nicolae Rosa ca impiegat in servicial exterior al vamilor, in locul d-lui I. Dusescu,

terenul vechiului spital, proprietatea comunei,

inaintat.

pentru suma de 35.000 lei, conform votalui


emis de consiliul comunal in sedinta de la
Iunie a. c.;
Ve4nd expunerile din sus disul referat;
Conform art. 86 din legea pentru organisarea comunelor urbane si pe baza dispositiunilor luate prin malta1 decret No. 4.143 din
5 August a. c.,
Decide:

Art. I. A probt, sub relerva sanctiunei ulterire a M. S. Regelui, sa se vinda de comuna


urbana. Tecuciti directiunei generale a creditolui agricol i Casei centrale a bancilor populare terenul vechiulut spital al acelei co-

mune, pentru suma de 35.000 lei. rmnnd


ca banii st fie intrebuintap pentru spitalul
%Anton Cincu. din localitate.
Art. II. D. ministru secretar de Stat la departamentul de interne este insarcinat cu exe.
cutarea acestuf jurnal.
General G. Mann, General Iacob Lahovari, Ion N. Lahovari, M. Vladescu, A. A.

Bdrii.
No. 1.151.

www.digibuc.ro

Prin jurnalul consiliulnt de ministri sub


No. 1.123 din 7 Septembre 1905, dupa propunerea facut prin referat de acelasi d. ministru, s'a incuviintat, sub reserva sanctiunet
ulterire a M. S. Regelui, numirea, pe diva de
Septembre 1905, a d-lui loan Dumitrescu,
impiegat clasa I in servicial exterior al vmilor, ca taxator in acelasi servicit, in local
d-lut C. Turtureanu, demisionat.
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE

Prin jurnalu '. consiliului de ministri sub


No. 1.1 9 8 din 14 Septembre t,9o5, dup. pro-

punerea facut prin refera,t de d. ministru


secretar de Stat la departamentul lucrrilor
publice,s'a primit demisiunea d-lui conductor

clasa I Aristotel L. Anagnoste, sub reserva


sanctiunei ulterire a M. S. Regelui, pe liva
de t Septembre 1905, din postul de conductor ce ocupa, in servicial tell* judet,n,
tot-d'o-data este trecut, pc aceiasi di, in cadrul
de disponibilitate al corpuhu tehnic.

20 Septerabre 1905

MONITORIJL OFICIAL

Prin jurnalul consiliului de ministri sub


No. 1.199 din 14 Septembre 1905, dupa.
propunerea facuta prin referat de acelasi d.
ministru, d. conductor clasa HI, Maximilian
Iliescu, actualmente aflat in disponibilitate,
este nurnit, sub reserva sanctiunei ulterire a
M. S. Regelut si pe qiva de 16 Septembre
1905, fl postul de conductor in servicinl tehnic judeten, si tot o-clata este rechemat, pe
aceiasi di, hi cadrul de activitate (cadrul ordinar) al corpulut tehnic.

Prin jurnalul consiliului de ministri sub


No. 1.197 din 14 Septembre 1905, dupa propuiierea facuta prin referat de acelasi d. ministru, J. Polieni Alexandru S., actual impie-gat definitiv clsa I in serviciul administralinnet cilor ferate, este inaintat, sub reserva
sanctiunet ulterire a M. S. Regelui, pe 4ita
de 16 Septembre stil non 1905, in posml de
controlor clasa I in aceiast administratiune.
MINISTERIA.LE

Prin decisiunea d-lui ministru de interne cu

No. 53.597 din 17 Septembre 1905, d. Dimitrie Popovici este numit in functiunea de
copist in cancelaria prefecturet judetulut Tecucin, serviciul adrinnistrativ, in locul d-lut
Ion Kogalniceanu, demisionat.

Prin decisiunea aceluiasi d. ministru cu


No. 7.405 din 13 Septembre 1905, d. A.

Maracineanu. actual revizor de vite la cercurt connunale din judetul Constanta, se transfen). la cercul Ferbinii-Dridu, din judetul Ilfov,
in locui dim Gh. Dumitrescu, demisionat.

Prin decisiunea aceluiasi d. ministru cu


No. 17.321 din 6 Septembre 1905, sub-

chirurgul Marin fri este numit in postul vacant de agent sanitar al cereulul Mirosi, din
judetul Teleorman.

Prin decisiunea aceluias1 d. ministru cu


17. s 2 din 9 Septembre 1905, agentulsanitar C. Giirdescu este numit in postul de
agent sanitar al cerculut Ciod.nesci, din judetul lifov, in locul d-lui Spiru Petrovan. demiNo

17.322 din 6 Septembre 1905. agentii


sanitari Al. C. Ionescu si I. Popescu, de la
comuna Fu lga si cercul Boldesci, judetul Pra-

hova, sunt transferatt unul in locul celui-alt.


Prin decisiunea aceluiast d. Ministru cu
No. 17.506. din 9 Septembre 1905, persnele notate mat jos sunt numite in poSturile
de agenti-sanitari, din judetul Olt, dupa CUM
urmezi. :

Sub-chirurgul In D. Constantinescu la

Smarandeseu Marin provisori la cercul


Chilia,

Prin decisiunea aceluiast d. ministru cu


No. 17.5 1 I dirt 9- Septernbre 1905, subchirurgul Dinu Stan, actual agent-sanitar al
cercului Petrosita, i agentul-sanitar Constantin

Draghiet, actual agent-sanitar al cercului Picior-de-Munte, din judetul Dambovita, aunt


transferati unul in locul celui-alt.

dile,

Decidem:

Prin decisiunea aceluiasi d. ministru cu

No. 17.59 2 din so Septembre 1905, subchiturgul Teodor Passa, actual agent-sanitar
al cerculut Cosmesci din judetul Tecuci, este
transferat in postul de sub-chirurg al spiti-dulilt rural Cincu, din aeelasi judet, in locul sub
chirutgului D. N. Gheorghiu, care va fi chemat in alta functiune.

Art. I. Stint admist elevi in gimnasiul de


fit de militari Craiova, pe 4iun. de 16 Septembre, urmtoril elevi :

Clasa I-a
Cu plata

Protopopescu Aurel.
Radulescu P. Paul.
Oprescu Nicolae.

Prin decisiunea celuiaSi d. Ministru cu


No. 17.670 din 12 Septembre 1905, persnele notate mai jos sunt transferate i numite
in posturile de Incise i agenti sanitati din
judetul Prahova, dupa cum urmza :
Paraschiva Mitican, de la comuna Fulga,
la cercul Tomsani, in locul msei E. Con-

Fard pla ta

Miliaescu A. Aurel.
Olanescu Cicerone.

Clasa II-a
Cu plat

Costovici Dumitru.

stantinescu, lasata in disponibilitate


Olimpia Draguclainescu, de la cercul Salciile la comuna Fulga;

Clasa
Cu plata

Vasilescu Anton.
Stoenescu C. It\licolae.

Drghici Cioropina, de la cercul Strainbeni, la urbea Slanic, post creat din Doti;
In N. Cosmoiu la cercul Strambeni.

Clasa
Cu plata

Prin decisiunea aceluiasi d. ministrn cu

Sutescu Victor.
Solacolo Henric.

No. 17.308 din 6 Septembre 1905, d-na


Sofia lonescu este nmita in postul de mse
a cercului Amaru, din judetul Buzn.
Prin decisiunea aceluiasi d. ministru cu

No. 17.311 din 6 Septembre 1905, d-na

Art. II. D. comandant al gimnasiulut de


fit de militarl Craiova este insarcinat cu aducerea la indeplinire a decisiunei de fat.
Data la 15 Septembre 1905.

Ministru, General G. Manu.


No. 278.

Ana Vasiliu este numita in postul de mse a


comunel Oltenesci, din judetul Falcin.
Prin decisiunea aceluiasi d. ministru cu

No. 17.320 din 6 Septembre 1905, d na


Maria Lungu, actuala mse a cerculut Cezieni, din judetul Romanati, este transferata.
dup cererea sa, in aceiasi calitate la cercul
Ripi, din judetul Bacat.

No. I7.505 din 9 Septembre 1905. d-na D.


Popescu este numita in postul vacant de msa
a cerculul Isvrele, din judetul Prahova.
Prin decisiunea aceluiasi d. ministru cu
No. I 7.514 din 9 Septembre 1905, msa
Efrosina erbancscu de la cercul Popesci, si
rri.p. Victoria Tomescu de la cercul Vartescoi,

judetul Ramnicu-Sarat, stint transferate lina


in locul alteia prin consimtimint reciproc.

cercul Potcva;

Avend in vedere vacantele ivite in gimnasiul de fit de militart Craiova prin respingerea elevilor siabi de constitutie, precum
acelora ce nu s'ail presentat in termen de 8

sionat.

Prin decisiunea aceluiasi d. ministru cu

Prin decisiunea aceluiasi d. ministru cu

4723

Prin decisiunea aceluiasi d. ministru cu

No. 17.515 din 9 Septembre 1905, d-na


Mitra V. Stroie, actuala mse a cerculuI Lita,
din judetul Teleorman, este transferat in ace-

iai

la cercul Magurele, din acelasi

judet.

Prin decisiunea aceluiasi d. ministru cu


No. 17.516 din 9 Septembre 1905, d-sra
Elena Eugenia Golin este numita provisoria
in postul de tinse a crcului BlageSci, din it-detul Baca.

www.digibuc.ro

Avnd in vedere raprtele gimnasiulut de


fii de militart Craiova cu No. i.o58 si LI 15,
prin care inaintzd procesele-verbale ale comisiunei medicale ce a fost instituita in con-

formitate cu art. 9 din regulamentul acelut


gimnasin, din care resulta ca din elevii noui
primiti 110 an aptitudini fisice urmatorit elevi
din clasa I: Visinat D. Aurel, Cinici i eonida,

Pdunescu Gheorghe, Dtirnitrescu Anton


Corbuleanu Mihail,
Decidem:

Art. I. Se inapoiazi familiilor lor pe 4iva


Septembre, urintorit elevi din anul I:
Visinat D. Aurel, Ci&ei Leonida, Punescu
Gheorghe, Dumitrescu Anton si Corbuleanu

de

Mihail, pentru neaptitudini fisice.

Art. II. D. comandant al gimnasiului de


fit de miliiari Craiova este insarcinat cu aducerea la indeplinire a decisiunel. de Etta.
Data la 15 Septembre 19o5.
Ministru, General G. Mama.
No. 279.

Avnd in vedere raprtele gimnasiulut de


fil de militari Craiova cu No. 1.061, 1.088
I2, relativ la cererile de retragere din
snob" a elevilor Popescu Mihaia i Stefanescu
Virgiliu, din clasa I, si Dumitrescu N. Dumi-

tru, din clasa IV, precuM si a nepresentrei


in termen de 8 4ile a elevilor Nasdravanu
Stefan si Vasiliu Hariton,

4124

Decidem:

Art. I. Se sterge din contrlele gimnasiului de fii de militari Craiova, pe slim de


Septembre a. c., pe elevit Popescu Mihai
Stefanescu Virgiliu, din clasa I, i Dumitrescu
N. Dumitru, din clasa IV, ca fiind retrasi dupa

cererea familiei, iar a elevilor Nasdrivanu


Stefan si Vasiliu Hariton, din clasa I, ca nepresentati In termen de 8 dile.

Art. II. D. comandant al gimnasiului de


de militari Craiova este insarcinat cu aducerea la indeplinire a decisiunei de fata.

Dat la t5 Septembre 1905.


Ministru, General G. Mann.
No. 280.

Avnd in vedere vacantele de elevi fari


plata in gimnasiul de fii de militart Craiova,
Decidem:

Art. I. Se numesce elev fr plat in gimnasiul de fit de militari Craiova, pe diva de


Septembre a. c., elevul cu platl Gheorghiu
George din clasa I a acelui gimnasin.
Art. IL D. comandant al gimnasiului de
fit de militart Craiova este insarcinat cu aducerea la indeplinire a decisiunei de tali.
Data la is Septembre t9d5.
Ministru, General G. Mann.
No. 281.

io) Ciocan Dumitru ;


r) Hoffman Gheorghe ;
12) Popovici Constantin ;
13) Buzagiu Mihail.
Art. II. D. comandant al marinet este insarcinat cu executarea acestei decisit.
Data. la 13 Septembre 1905.

p. Ministru, General I. Culcer.


No. 277.
Prin decisiunea d-lui ministru de finance cu

No. 58.874(905, d. Al. Zugravescu, seful


sectiei administrative din administratia finan-

ciari Valcea, este autorisat a constata contraventiunile la legea asupra taxelor de timbru i inregistrare in conformitate cu legea
instructiunile relative.
Prin decisiunea d-lut ministru al lucrarilor

publice cu No. 15.150 din 16 Septembre


1905, d. conductor clasa HI Maximilian Ili-

escu este atasat, pe ijiva de 16 Septembre


1905, in postul vacant de conductor la serviciul tehnic al judetulut Teleorman.

Decidem :

Art. I. Este numit elev in anul I al sad


de artilerie genin, conform art. 13 din regulamentul acelei sclet, pe 4iva de i Septembre 1905, tinrul lonescu Teodor, absolvent de ken.
Art. II. D. comandant al saelor de artilerie i geni este insarcinat cu aducerea la
Indeplinire a decisiei de fall.

Dat la to Septembre 1905.


p. Ministru, Colonel Toplicescu.

D. Dr. Constantin Chiricescu, administratorul Casei bisericei autocefale ortodoxe romane, este autorisat a incuviinta i aproba
cheltueli in numele nostru, a rezolvi tte cestiunile, a semna corespondenta, precum si ordonantele de plati privitre pe acea administratie, in limitele creditelor ce ne surd deschise
prin budget $ i osebite legi, in conformitate cu
dispositiunile legei asupra contabilitatet gene-

rale a Statului.
Data la i8 Septembre 1905.

Ministru, Ion C. Grditeanu.


No. 22.040.

No. 269.
Avnd in vedere art. 8o din regulamentul
sclelor marinei, precum i resultatul dobandit la concursul de admitere in scla de marina, de sub-mecanici si sub-maestri militari
in anul curent, inaintat pe ling1 raportul comandamentulut marinet No. 3.828 din 3 Septembre a. c.,
Decidem;
Art. I. Se admit ca elevt in anul I de stu-

dia al sae de marina., de sub-mecanict si


sub-maestri, pe sliva de 15 Octombre 1905,
tinerii mai jos notati in numft de 13, care la
concursul pnut in sliva de 3 Septembre a. c.
an obtinut media satisfactre :
I) tefanov Gheorghe;
2) Burghelea Grigore ;
3) Filipovici Gheorghe ;
4) Moisoiu D. Gheorghe ;
5) Rusu Mihail ;
6) Anghelescu Vasile;
7) Bidescu Gheorghe ;
8) Dicu Alexandru ;
9) Secuianu Tratan ;

5. C. A. Krger : Naturlehres, clasa I si


Il secundar.
6. A. Sattler : Leitfaden der Physik und
Chemie", p. clasa II, III si IV secundara.

7. E. Franke : *Chemie der Khe*, p.


clasa V-a.
8. I. Baumann's : *Naturgeschichte", cl. I
secundara.

9. Der gute Ion S. Krist, II, III si IV secundard.


o. Mythologie der Grechen und R-

mer, cl. II, III, IV si V.


Praktische Aufsatzlehre fr Elementarschule, Dr. Sommer, clasa IV primard.
12. *Lesebuch fr die Unterklassen der
Volkschulen".
I 3. Lesebuch far die Mittelklassen".
14. Kleine Literraturkunde, Alex. Schopp-

ner, bearbaitet v. Karl Zittel".


15. Kleine Grammatik der deutschen
Sprache nebst einem Abritz der deutschen Metrik
Poetik fr hheren Schulen.
16. Kurzer Abriss der Kunstgeschichte",
M. V. Neusee.

b) Carli didactice franceze


Not, ministrul secretar de Stat la departamentul cultelor i instructiunei publice ad interim,
Decidem :

Avnd in vedere regulamentul sclelor de


artilerie i geni, precum i raportul No. 1.285,

20 Septembre 49(]6

MORITORUL OFtCtIt

1. J. Beldel. *L'anne enfantine de lecons


de chosese.

2. Dupuis. Premires lecons des choses


usuelles".

3. M. Guyau. L'anne preparatoire de


lecture courante.

4. M. Guyau. L'anne enfantine de lecture courante".


5. G. Bonnier. *Elements de Botaniques .
6. J. H. Fabre. *Physique lmentaire".
7. Paul Poir. Notions de chimie".
8. M. Purchat. Le foblier des coles".

c) Carti didactice engleze


i. Frederik A. Lanig: A. History of. english literature".

2. Pinoks History of. England, pentru


cl. III si IV secundara.

Not, ministrul secretar de Stat la departamentul cultelor i instructiunei publice,

Art. II. Se interslic pentru tot-d'a-una ormatrelor manuale didactice din institutul

Avnd in vedere raportul delegatului insarcinat de Not cu cercetarea cartilor fran-

S-ta Maria, strada Pitar-Mosu, din Bucuresct :


a) Geistleck Geographie, pentru cl. III secundara.

ceze si germane din institutul de fete S-ta Ma-

ria, din strada Pitar-Mosu din Bucuresci,


tinnd smi si de avisul consiliului permanent,
Decidem:

Art. I. Se autorisa intrebuintarea in insti-

tutul de fete S-ta Maria, din strada PitarMosu din Bucuresci, a urmatrelor manuale
didactice fanceze si germane:

a. Ceirti didactice germane


1. M. W. Neusec : Deutsches Lesebuch".

IH Tell pentru clasa III, IV si V secundara.


2. Dr. L.' Kelln er. *Deutsches Lese-und Bil-

dungsbuch", III, IV si V-a secundara,


3. A. Winter *Deutsche Grammatiku, I,
II, III, IV, V secundara.
4. Dr. I Buschman : Abrigs. der Poetik in
Aufsatzlehre., clasa V.

www.digibuc.ro

b) Crti didactice pentru cursul primar


i. C. A. Krueger : *Geschichtsbilder".
2. Geistleck Geographie fr Volkschu!en.
3. Heinrich Vogel : *Naturgeschichte" .
4. A. Charpentier : Premires notions
d'histoire de France".
5.

Lehrbuch der Geographie", von Da-

niel.

Art. III si cel din unn.-D. director al invetamintulut profesional si particular este insarcinat cu aducerea la indeplinire a acestel
decisioni.

Data la 15 Septembre 1905.

p. Ministru, Sabba .t.efnescu.


No. 10.383.

4725

MONITORUL OFICIAL

20 Septembre 1905

D. G. Macedonescu, profesor la gimnaziul

PARTE NEOFICIALA

incal din Bucuresci, i conductorul so-

Bueuresci, 19 Septembre

functionz& pe Bag acel gimnaziii din initiativa d-sale Incil din anul 1901, pundnd
la dispositiunea directiund sus lisulul gimnaziti suma de leI 100 din fondul acelei societtl, pentru cumprare de artI i haine
la elevil sfirad i merituol din acel gim-

MINISTERUL DE JUSTITIE

Ina lta Curte de casaiie i de justitie, prin


incheierea ce a pronuntat in camera de consifin a sectiunilor unite, a acordat un concedi de 15 ile, cu Incepere de 1a15 Sep-

tembre 1905, d-luI consilier George Stoicescu.

cietgeI de lectur Al. Odobescua, care

naziii, ministerul aduce multumirile sale

Elena Iordache Cretu, din comuna Biluseni, le! 100.


Gheorghe Bobiteanu, din comuna Dingeni, lei 50.
Durnitru G. Rotaru, din comuna
lel 50.
Ion Bijac, din comuna Tonsesci, le 50.
George Bobiteanu, din comuna Dngeni,
leI 50.
Dumitru Codan, din comuna ZIAtunia,
leI 50.

d-lui G. Macedoneseu, pentru acstA faptA


laudabili.
1905, Septembre 19.
No. 54.109.

Vasile Burlea, leI 50; Haralam Grosu,


lei 50; Gheorghe BucAtaru, lei 20, tot!

COMITETUL CENTRAL
de sub patronaglul

lei 100.
Vasile TimofteI, din comuna Zlitunia,

din comuna Buimceni.

Gavril Morug, din comuna Fntnele,

TELEGRAME
(Serviciul privat al Monitorului)

M M. L L. REGELE g REGINA
pentru

Budapesta, 18 Septembre. - Oficial.Se public& decisiunea regal& prin care se


amnistiazd toty. functionarii cAilor ferate aI
StatuluI, fiind condarnnati sat acusall pentru greva din 1904.
Sofia, 18 Septembre.-Comisarul turc a

oferit ieri un dine in onrea exharculuI


bulgar; a 'I luat parte la acest linen i memToaste
bra sinodului, precum
cldurse a fost schimbate intro exharcul
comisarul turc.

Petersburg, 18 Septembre. -0 telegram& din Tchita slice cA, in statia Dalinor


Manciuria s'a constatat cas de cium.

Berne, 18 Septembre. - D. Tittoni venind din Baden-Baden a sosit aci

dup&

amiail, si a fost primit la gall de cAtre


personalul legatiuneI Italiene; mai trli
d. Tittoni a fcut o visit& preedinteluI fe-

deratiunei Ruchet; sra a plecat pentru


Italia.

(Agenfia rometncil.

MINISTERUL LUCRIRILOR PUBLICE


Guile ferate romAne

Se aduce la cunoscinta general c taxele pentru traficul cu statiunea Burdujenl, despre care tratzA publicatiunea
No. 36.470/10.683 C2 din 7 August a. c.,
inserat in Monitorul Oficial al RomnieI

No. 97 din 31 Iulie (13 August) a. c., se


vor maI aplica pan& la noul dispositiuni.
Ad. No. 49.626114.443 Cl2.
Bucuresd, Septembre 1905.

0-* .
EXPOSITION& GENERAL/ RONINI DIN 4906

Comisariatul general

Se face cunoscut persnelor interesate


ci nu se va maI da curs nicI uneI cererI
care nu v a purta timbrul fiscal, conform
legeI.

Comisarul general, Dr. C. I. Istrati.


1905, Septembre 17.
No. 519.

lel 20.
Ion a Marandei Hriscu, din comuna Dor-

nesci, lei 50.

AJUTORUL INCENDIATILOR I INUNDATILOR

Tabeli de ajutrele acordate de comitet, victimelor


incendiilor intimplate tu diferite localititl ale

Orel si al ciror nume se arati ma! jos:

Judeful Breilla
Marin

Spanachi, din oraul BrAila ,

lei 100.

Judeful Buzft

Judeful Argq
Ion Mateescu, din comuna Titesei, lei100.
Vasile Popescu, din comuna Bascovu-

FleFI, lei 100.


Judeful Baceiti
Anton al ZmarandeI, din comuna Bogdana, lei 60.
Ion Boia, din comuna Agftu, lei lei 60.
Vasile PintileI, Casandra Olariu, Mendel
Hairnson, Ghit Titeiu, Durnitru Chiria,
Costache Mihili, Maria C. Zota, Ion C. al
Catrinel, Alecu Lovin, Nicolae Trofor, Cristea Ciobanu, Dumitru Teodor, Iancu Taslmanu, Catrina MafteI, Ili& Baku, Vasile
V. Busuioc, GhitA Nour, Grigore Ciolovic,
Tache Lovin, Ioje Scripcaru, Iosub Balan,
Dimitrie D. Catani, Stefan Lovin, Ion I. al
CM, Gheorghe C. Al. Catrind, Costache al
Catrinel, din suma de 2.240, acordat de
cornitet pentru aceti 26 locuitorI din comuna Moinesci, crora le-at ars casele, d.
prefect le va distribui suma ce va crede de
cuviinti, tinnd sma, atat de valrea dau-

nelor pricinuite, cum i de gradul de scipiticiune la care sunt redtql.


Ion V. lancu, din comuna Siucesci, lei 40.

Dimitrie Mititelu, din comuna Garleni,

le 20.
Alecu Popa i Sofia, sotia sa, din comuna
BacAn., lei 50.

Vasile Bitci, lei 30; Gh. Jercut, lei 30;


Ion Borhan, lei 30 ; Ion Bit* leI 30 ; Costache Vrabie, Id 30 toil* din comuna Parincea.
Dochita Andriut, din comuna Cornnesci, lel 40.

Judeful Botoani
Gheorghe Florescu, din comuna Costesci,

lei 40.
Ion Grosu, din comuna oldinesci,lel 50.

Reveica Manole Proeopie, din comuna


Fintnele, leI 40.

www.digibuc.ro

Gheorghe R. ZAinescu, din comuna arnga, lei 50.


Costantin I. Bcianu, din comuna Robesci, lei 50.
Dumitru L. Mroiu, lei 30 ; Caloian N.
Caloenescu, lei 30, din comuna Lipia.

Judeful Constanfa
comuna Cara-Omer,

Genea loan, din


lei 100.

Judeful Covurluiii
Costache Petrescu, lei 100; Vasile V.
Gheorghiu, lei 100; Teodor Ganciu, lei 50,
totl din orasul
Ion Andronic, lei 30; Vasile Valache, lei

30; Gavrili Benea, le! 30; Ion Neagu, lei


30; Anton I. Neagu, lei 30, George I. SArbu,

leI 30, toff din comuna Msticani.


Safta SprAnceani, le! 40 ; Paraschiva
Ciprioti, lei 40; Safta Mihalache Ion, lei 30,
tte din oraul Galas!.

Judeful Dmbovila
Ion Petre Stancu, din comuna Crovu,
leI 100.

Judeful Dorohoiii
Ion Toasci, din comuna Manolsa ,
lei 100.
Alexandru G. Cohal, din comuna Ibinesci, leI 40.

Vasile Urmuz, din comuna AvrAmeni,


lei 40.
Ion C. ManoilA, din comuna BroscAuti,
lel 50.

Vasile Balcan, din comuna Cordireni,


lei 40.
Nicolae Ispas, din comuna Stubieni,
leI 100.
Ion Floca, lei 40; Iordache C. Balahuri,
leI 40, ambii din comuna Bivolu.
Nicolae Grecu, din comuna Buda, le 40.

4726

20 ,Septembrc UK

MONITORUL OFIMAJ,

)1arinca 1. Oborocianu, din comuna Piliputi, lei 20.


Nicolae Holovaci, din comuna Hudesci,
leI 100.
Ion Tulin', lei 50; Gvril Glbiu, lei 50,
ambii din comuna Hudesci-Mari.
Vasile I. al Milidesci, din comuna Manolsa, lei 50.

Profira G. Ion a Mariei, din comuna


Broscuti, lei 40.
Ion Lipcaliuc, din comuna Lozna, lei 40.
Birjaru, lei 100; Bercu Veis, lei 30;
Arn Pietraru, lei 30; Emilia Ab. Hrecesiu,
lei 60; Bercu Lupu Birjaru, lei 30 ; Iosub

Credinciosu, lei 30, top din comuna Dorohoid.

George I. Tomsa, din comuna Zvorstea,


lei 100.
Margareta Jacob Vild, din comuna Mihileni, lei 50.
Ion Nichifor, din comuna Oroftiana, lei 40.

George Pavel, din comuna PA ltinisu,


lei 50.
Maranda Dumitru G. Agachi, din comuna
Zamostea, lei 30.

Vasile Ungureanu, din comuna Sindriceni, lei 50.


Vasile G. odriing, lei 100; Stefan Ion
G. Roseu, lei 100, ambii din comuna Buda.
Vasile C. Costasiu, din comuna Darscu,
lei 100.
Judetul _Ed loin

Vasile Popeseu, lei 50; G. V. Popescu,

lei 50; Dumitrachi Radu, lei 50 ; G. C.


Chiper, lei 50; Ion V. Antohi, lei 50, tot!
din comuna Podoleni.

Judeful Gorj
Petre Popescu, din comuna Surupati,
lei 30.

Constantin urupreanu, din comuna


Boia, lei 5,0.

Judetul falomita
Manea Cristea, din comuna Tonea, lei 50.

Judetul Ias
Vasile Ion Neamtu, din comuna GrneleCaprei, lei 50.
Alecu Hacinc, din comuna Holboaca,
leI 50.

Alexandru Priscaru, lei 50; Ion Pisan.


II lei 50; Gh. Ursache, lei 5Q; Vasile AMA,
lei 10, top din comuna Bivolari.
Mode Beane, din comuna Bresci, leI 8.
Niculae Mandache, lei 100; George Rileanu, lei 80, ambii din comuna Hermeziu.

Nicolae Rmbu, lei 200; Ion al Anitei,

Teodor Mihalache, din comuna

Judeful Ilfov
George Marin Toma, din comuna ignesci-Crevedia, lei. 50.
Ioana Vduva, din comuna Lipia-Bojdani,

lei 100.
Radu Vlad, din comuna Brezia, lei 50.
Nicu Bdit, din comuna ButurugeniPrise., Constantin N. Musat, Neacsu Lcute, Stan Cretu, Florea Nicolae Moldoveanu, toti din comuna Grdinari-Flcoianca,

Stan Ion, George Ion, ambii din. comuna


Buturugeni-Pris., 420 lei sum care se va
distribui de cAtre d. prefect dup cum va
bine chibzui.
Pentru 46 locnit,ori din comuna Vrsci,
cgrora le-ad ars recolta de grad. Suma care

se va distribui de d. prefect dup cum va


bine chibzui, lei 1.400.

Judeful Mehedinti
Nicolae I. MihaI, din comuna Rocsoreni,
lei 50.

C. Muraru, din comuna Lupsa, lei 30.


Ion Ana Vduva, din comuna Ponoarele,
lei 30.
Marina N. Tomescu, din comuna Closani,
lei 30.

Vasile Vasilescu, din comuna Bltati,


lei 30.

Dumitru Stnculescu, lei 50 ; Damian


Stanculescu, lei 50, ambii din comuna Piria.
P. Udidescu, lei 40 ; Nicolae Bdescu,
lei 30; Ion Briloi, lei 30 ; G. Grecu, lei 20;
Maria B. Buricea, lei '15; Ana P. Volintiru,
lei 15, totI din comuna
Petru Puiu, din comuna Adunati-Teiu,
lei 50.
Ghit Rosu, din comuna Smadovita,
lei 50.
Ion Dumitru Cotu, din comuna Fantanele, lei 60.
Judeful Museel
Ion Nit Arsene, din comuna Vldesci,
lei 50.
Ion George eandru, din comuna Godeni,
lei 50.
Nicolae N. Catrinu, din comuna Dragoslavele, lei 50.

Judetut Olt
Preotu In Barbilian, lei 100 ; Gheorghe
I. Barbilian, lei 8Q; Grigore Vpiculescu,

lei 80; Marin V'oiculescu, lei 100; Ion Hadn


Dragomir, lei 60 ; Lache Ion Radu, lei 50;

Constantin I. Radu, lei 60 ; Ionit Stan,


lei '100 ; Ion Gran, lei 1QO ; Zinca C. Po-

Ion Vornicu, din comuna Roscani, lei 20.


Nicolae Novae, lei 20 ; Maria Gavril a

pescu,lei 30 ; Ion C. Popescu, lei 100 :;


Marin Ciocrlan, lei 100 ; Nita Paraschivescu, lei 40; CosticA Nicolescu, lei 100;
Costaehe Gheorghescu, lei 100 ; Nae Constantinescu, lei 100 ; Radu Dumitrache,
lei 100; Vasile Ra.clulescu, lei '100 ; Iancu

Sofiei, lei 80, ambii din comuna Crnele-

B. Drgoescu, lei 10Q, toti din comuna

Caere!.

Alimnesci.

lei 100, ambii din comuna Movileni.


Maria P. Filote, din comuna ippte,

lei 30.

Du mitru Alexarn lrescu, lei 20; Gheorghe

Voiculescu, lei 30 ; Dumitru Nit, lei 30 ;

lei 1(30.

'

www.digibuc.ro

Marin Dumitru Popa Ghit, lei 30 ; Ion


Costache, lei 20; Vasile Nitu, lei 30; Mihlu Vrlan, lei 30 ; Ifie Fl. Dumitrescu,
lei 30 ; Pie Dumitrescu, lei 50 ; Costache
Gheorghe, lei 50; Gh. Alexandrescu,1630;
Bica Fl. Erie Vduva, lei 30; Ene Oprea,

lei 20; Stan tefan, lei 30; Radu Ene,


lei 30; Florea Burciu, lei 30; Badea Alexandrescu, lei 20, tritI din comuna Optasi.

Jucletul Putna
Alexandru Bujor, lei 100; Voica Gr.
Marin, lei 60, arnbii din comuna Nnesci.
Maria Teodoru, din comuna Focsani,
lei 200.
Preotul N. I. Mihail, din comuna Naruja,
lei 300.
Ranuticu-SArat
Neculae Negotu, din comuna Farane,
lei 1.00.
Ion Cndea, din comma Skkozia lei '150.

Judetul Roman
Fl6rea Petra a Vdanei, din comuna
Mircesci, lei 50.
Arteni I. Arteni, din comuna Mogosesci,
lei 50.
Costache G. Mosneagu, din comuna
Cotu-Varnesu lei 50.

Neculae Musca, din comuna Galbeni,


lei 100.
Vasile Codreanu, din comuna Dulcesci,
lei 40.
Costache Tudose, lei 80 ; Maria Ion
Mercu, lei 40; Vasile G. Tiron, tel 50, tot!
din comuna Stnita.

Judeful Sucva
.Vasile Const. a Marincutei, din comuna
Miroslovesci, lei 100.

Gostache N. T. D. Ungureanu, din coinuna Boria, lei 50.


Costache Ion Calistru, din comuna Dolhasca, lei 80.

Vasile G. Zabulic, din comuna Lespezile, lei 50.

Casandra Dumitru C. Ilie, din comuna


Fntna, lei 50.
Manolache Mache Gojocaru, din comuna
Miroslovesci, lei 50.

George Petre Rusu, din comuna Dolhasca, lei 50.


Neculae Durnitru Cojocaru, din comuna
Rdseni, lei 50..
Vasile Ion Constantin, din comuna Drgnesci, lei 30.
Vasile Sptaru, din comuna Videsci,
lei 20.
Zoita Neculae Curpun, din comuna Liteni, lei 100.
Mariuca Niculae Teoder Iaca, din comuna
Carasi, lei 50.
Ion D. Zet Andronache, lei 80; Costache

20 Septembre 1905
I. G. Chiariu, lei 80; Ion G. Chiariu, leI 80,
toti din comuna Pascani.
George V. St. al Sofiei, lei 50 ; Costache

Ion a NichiteI, lei 1.00 ; Dumitru Durac,


lei 150, toti din comuna Miroslovesci.
George C. Rosca, din comuna Dr Aga"nesci, lei 40.
Catinca D. Damian, din comuna Liteni,
leI 50.

Judetul Tecucin
Mihalache Dumbrava, din comuna Colonesci, lei 80.
Maria D. Porghicl, din comuna Motoseni,

lei 50.

Judetul Teleorrnan
Neacsu Stan Coadd, lei 30 ; Ion Badea
Dragnea, lei 50 ; C lin Burcea, lei 20 ;
Marin C. Patrin, lei 30 ; Ion I. Giugulea,
lei 10, toll din comuna Merisani.
tefan Ilie, din comuna Frurnsa, lei 30.

Paraschiv M. L. Iolcanu, din comuna


Ciurari, leI 50.
Badea Tarboc, lei 30; Petcu Sande, lei 30;
Marin Boboc, lei 15 ; Iosif Bann, lei 30 ;
Iancu M. Satan, lei 30; Stan Do hre, lei 15;
Ilie B. Popescu, lei 10 ; Panne T. Parca,
lei 15; Lied Tudor, lei 10 ; Tder Ristea,
lei 15; Tnase Dumitru, lei 10; Ivan Perciu,
lei 15; Tudor Paim, lei 30, top.' din comuna
Branceni.

Stan Dorobantu, lei 50 ; Mihalache Fl.


Dinu, lei 40 ; Nae Oprea Butculesceanu,
lei 40 ; Lambe I. Diaconu, lei 30 ; Petre
Crstea Cldraru, lei 30; Marin Mgreatd,
lel 30; Florea Dinu, lei 30 ; Maria Florea
Diaconu, lei 30; Ghit Toca, lei 30; Anghel
Oprea Butculesceanu, lei 30; Niculae Duddfi,
lei 30; Petrache Tone, lei 25; Stoica Neap,
leI 25 ; Stana Nstase Diaconu, lei 25 ;
Vasile Florea Dinu, lei 20 ; Gheorghe N.
Duda.% lei 15 ; Pandele S. Telease, lei 30 ;
Tnase Matei Zidariu, lei 30, top din comuna
Rosiori-de-Vede.

Judetul Tulcea
Emilian Ciobotaru, din comuna
lei 50.

Judetul Tutova
Iorgu Cobzaru, din comuna Orgoesci,
lei 50.

Andrei Jugdnaru, din comuna Schein,


leI 50.
George I. Anastasie, din comuna Ciortesci, lei 50.
Ilie Stavarache, din comuna Parpanita,
lei 50.
Judetul -Victsca
Pentru 29 locuitorI din comuna Negreni,
cdrora le-ad ars recoltele, lei 870, sunad pe

care d. prefect o va distribui dupd cum va


bine chibzui.

Preotul C. Prundeanu, lei 100; Ilie Ionit


Tnase Radu, lei 100; Const. Ionit Tnase
Radu, lei 100; Durnitru G. Tornescu, lei 60,
toll din comuna Prundeni.

Bravul, leI 300.


Total lei 18.390.
MINISTERUL AGRICULTURE!,
INDUSTRIEL COMERCIULUI I DOMENIILOR
INSTITUTUL ilETEOROLNIC DIN BDCURESCI
STAREA GENERALA. A ATMOSFERE1

Luni, 2 Octotnbre 1905 st. n.

In cursul dilei de erI timpul cam noros

vint in mare parte a treI. Pe unele locuri i cu deosebire in Oltenia a plouat puTemperatura cea mai ridicat pe peste

4i -1-32 la Giurgiu, iar cea mai coborith


de peste npte -F9 la Flticeni, TrguFrumos si Ruck..
Astdi cerul mai mult noros, timp
destul de calduros pretutindeni.
Barometrul mult coborit, a fost stationar
in Moldova, iar in restul trei a mai descrescut cu 2 la 3 mm.
A plouat la : Brlad 1 mm., R.-Vleea
1 mm., Govora 5 mm., Tirgu-Jid 3 mill.,
Turnu-Severin 10 mm. i Baia-de-Ararnd
2 riam.

Direct.iunea serviciului hydraulic

Directiunea general a serviciului inchi-

sorilor centrals
Conditiun! generale pentru darea in intreprindere
a hranel, gazului i kapunului necesar arestatilor
din inchisorile centrale pe timp de un an.

Pentru seineitog
Art. 4. Se va da, in tte dilele, de fie-care
doua, bine cptd i frd miros; iar in cas cnd

va fi respins painea, constatatd cd nu intrunesce conditiunile cerute i antreprenorul nu va aduce irnediat alta, de bun calitate, directorul inchisoreI va putea cumpra,
in contul antreprenoruluI, chiar jimbl sad
ori-ce alt fel de pdine, dac nu va gsi in
grab tt cantita tea trebuincis de pine.

Art. 2. Se va da in tte dilele de post


cte 190 gr. fasole uscatd, de ,bund calitate,
de individ, pe di, sad 300 gr. cartofi, sad 2
fire de praz, cu 10 gr. unt-de-lemn comestibil si 20 gr. orez, sa eke o jumtate
varzd acrd, mare, iar cand va fi inijlocie cte
3 sferturi, de individ, pe di.

Distribuirea provisiunilor in dilele de


dulce se va face in modul urmdtor
Lunea carton, Marlea carne, Mercurea
fasole, Joia carne, Vinerea fasole sad praz
cu unt-de-lemn i orez, SArnbta i Duminica carne.
Iar in posturi de dou orI carton', de dou
orI fasole, de done ori praz cu unt-de-lemn
orez i o-dat varz acr.
In lilele c-nd se va distribui praz cu untde-lemn i orez se va da, pentru intrga populatie din inchisre, numai done' kgr. cp
pentru stinsul unt-de-lemnului, iar in dilele
cand se va da varz acr. se va suprima cu
totul ratia de zarzayat, de cpb. i de sare.
Varza acr se va da numai in postul CrdciunuluI si al PasceluI, praz cu unt-de-lemn

Cota ape! in raport


PORTURILE

T.-Severin. .
Calafat . . .

Bechet .

. .

Surupatele, lei 200.

Galatl. .
TuIcea

cu et agiul
Observatil
In 4iva de
19 Sept.

tofi de la 1 Iulie pn la 15 Aprilie al

dilele de LunT, Mercuri i Vineri

i in pos-

0.65
0.59
0.45
0.59
0.45

Crescere

tul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel fasole


sad linte in aceiasI cantitate de 190 gr., in
mod alternativ, ast-fel in cat sd nu se dea
aceleasi fel de legume done file una dup
alta.
pilele de post de peste an sunt :
Lunea, Mercurea i Vinerea, apol Vote
lilele postuluI mare al Pascelor, ale postu-

042

ScAdere

luI Sfintilor Apostoll Petre si Pavel, ale

In Ohm de
18 Sept.

0.57
0.57
0.43
0.57
0.44
0.43
0.40
0.48
0.50
0.23

pand la sfirsitul postuluI de Pasce, iar carDe la 15 Aprilie pn la 1. Iulie, ct este


lipsd totald de vazd acrd, praz, iar car toll
in noua lor recolt se va da arestatilor in

Tabioit de cotele apelor Dundrei

Pusesci, lei 50.


lije si Victor P. Verigeanu, din comu na

Judetul Vasluift
Iordache Scntoiu, din comuna Drgu-

MINISTERUL DE INTERNE

orez se va da numaI de la 1 Noembre


MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE

T.-Mgurele
Giurgiu . . .
Oltenita . .
Cernavodd
G.-Ialomitei

Elisabeta C. I. Brndeanu, din comuna

ANUNCIUR1 MINISTERIALE

individ, ate 950 gr. pdine de calitatea a

Prefectura Capitalei
Dobrita Ion, strada S-ta Vineri, lei 100.
Chiriachita Andreeseu, sosua Mihaid-

Mihalache MO, din comuna Srbi, lel 30.

Judetul Vlcea

4727

MONITORUL OFICIAL

I)

0.37
0.44
0.46
0.22

'

7)

Sfintei Maril (Adornairea), ale CrciunuluI,


diva ajunului botezului Mntuitorului, diva
tdierei capului Sfintului ln si liva Crucei
(Inltarea Sfintei Crud.).
Art. 3. Se va da, in dilele de dulce, cte 190

or. de individ, Came de vacd, iar in lunile


Iunie i Iulie se va da, cte o-dat pe

seni, lei 40.

www.digibuc.ro

4728

siptmina, carne de miel; carnea va fi de


vita sanatsa, de bun ealitate si prspt.
pilele de carne cunt : Martea, Joia, Sambate i. Duminica, afara de posturile prescrise de religiune.
Art. 4. Pentru gtitul mandrel' se va da
pe fie-care ate 50 gr. de individ cap& de

bun calitate, ate 15 gr. sare, in One le


cnd nu se va da varza acr si cate un ardeig rosu sail verde de individ, iar sarea se
va preda n bulgari.
Pe Wag& aeestea se vor mO da cte dou
kgr. de zarzavat felurit pe li la suta de inexceptandu-se lilele in care se va da
varza acra ; zarzavatul va fi compus din

morcovl, patrunjel, pastarnac, telina, cartoff, sfecla, leustean, etc.


De asemenea se va mO da pentru preparatul borsuM, la inceputul fie-caret lunI,
ate 65 kgr. Wile de grafi calculat la suta
de arestatl.
Art. 5. De srbtorile CraciunuluI se va
da tutulor arestatilor cate treI decilitri de
individ vin bun ; iar de S-tele Pan!, pe
lingi yin, li se va da si ate dou ou roii
de individ. La prima qi a CrAciunuluI antreprenorul este obligat a da arestatilor
carne de pore, de bur& ealitate, in aceeaI
cantitate de 190 gr. si ate 1/4 de captina
de varza acra, mare.

si Duminica ; iar in filele de Lunt, Mercuri

se predea, in fie-care diminta, la orele 6

si Vinerl ate 190 gr. pesce sarat,bine conservat ; antreprenorul va putea da si pesce
preispat, de buna calitate, dace va voi, fr&
a fi obligat la acsta.

cel maI tarlifi.

Pentru bolna ei

Art. 8. Hrana arestatilor bolnavi se va

fl

Adormirea MOM Domnulift, la 15

August ;

g) Inltarea Domnului, Jol la 40 file


dupa Pasce ;

h) Pogorarea DuhuluI Stint sai S-ta


Treime, Duminica si LunT, la 50 oile dupri
Pawl;
Duminica Pascelor, a caret serbare con-

tinua 3 slile, adica : Duminica, Lunt si


Mart!.

Asemenea in lilele de hart, si anume


prima sptmn dupa. Craciun i Pasce, se
va da arestatilor si Lunea carne, iar Mercurea si Vinerea post.
Art. 7. Se va da cate190 gr. pesce sarat
in 4ilele hotarite a se malice pesce, si anume:

la Buna-Vestire, adica la 25 Martie, si


atuncl cnd acsta i nu va cadea in sptmina patimelor, la Duminica Floriilor si la
Schimbarea la Fata, adica la 6 August ; ase-

menea in sptmana alb a postului Pascelu! se va da arestatilor brnza eke 190 gr.
de individ, in oilele de Jot, Martl, Samht

Art. 15. In cas cand alimentele ce se vor


preda atat pentru arestatil sntoI, cat i
pentru ceI tolnavi, precum si gazul i s
punul nu vor fi de burg calitate, directorul
inchisorel este in drept a le respinge, iar
antreprenorul este dator a educe altele in

da pentru call amen! bolnavI se vor afia internatI in infirmeria inchisoreT, dup proscriptiunile mediculut curant al inchisorel,
in marginele instruetiunilor consiliului sa-

locul lor ; contrarifi se va cumpra in contui


antrepriseI, de orl unde i eu ori-ce pret.

niter superior, pentru tratamentul ce se


di bolnavilor din spitalele rurale. (Art.
161 -182).
/Trawl pentru dirigini, 'egistrator,
eopigi i gardieni
Art. 9. Antreprenorul va fi dator a da

114 proces-verbal de care director, impreuna

pentru dirigintI, registratorf, copitI ci gardienil inchisoret retie indoit& a unul ares-

tat, tot cu pretul oferit pentru fie-care in(livid in parte, iar plata se va face de ctre
directiunea inchisorel respective, din sum
ce se va popri fie-cruia din lfa sa.

Pentru gaz
Art. 10. Antreprenorul va fi da ter a preda

la inceputul fie-careI lunl gazul necesar,


pentru o lun, transportat cu a sa cheltu-

Art. 6. In cas cand una din srbtorile ial si depus in vase la magazia inchisoreI,
marI (praznice impratescI), prevlute in dup cererea directoruluI ; cele din urm
regulament de Sf. Sinod al Romania din vase din luna irnpliniret termenulul contracanul 1874, ar cadea inteuna din Iilele sap- tulul nu se vor libera antreprenoruluI de
tmanale de post (dad de timpul posturi- cat dup definitive lichidare a contractuluI.
lor obicInuite), in acele stile se va da carne
arestatilor.
Praznice imprtesei in care lile este admis a se da ca hran carne cunt :
a) Nascerea NfiscatreI de Dumneleti, la
8 Septembre ;
bi Intrarea in Biserica, la 21 Noembre ;
ef Nascerea Mantuitorelut, la 25, 26 si
27 Decembre;
Botezul Doinnului, la 6 Ianuarie ;
Intampinarea Domnulul, la 2 Februarie ;

20 Septembre 1905

MONITORUL OFICIAL

Art. 11. Gazul va trebui sa fie petrolefi,

de hula calitate si bine rafinat, potrivit


art. 3 din regulamentul asupra fabricatitmei

si vinlrei produselor destilafuneT petroleuluI, sanctionat prin inaltul decret regal


cu No. 3.820 din 1 Decembre 1892, cu modificarile introduce prin decretele No. 2.386

din 8 Iunie 1893 si No. 4.344 din 22 Decembre 1893 ; contrari se va respinge,
cumprandu-se altul, de orI unde si cu orI-

ce pret, in contul antreprenorula


Pentru seipun

Art. 12. Antreprenorul va fi dater a


preda, in fie-care lun, dupa cererea directoruhif inchisorel,
cantitate de spun

va fi trebuincis pentru splatul rufelor


arestajilor ; acest sapun va fl de bung calitate si bine useat ; contrari se va respinge,
cumprndu-se altul, de orl unde si cu orice pret, in contul antreprenorului.

Dispositiuni generale
Art. 13. Antreprenorul va fi dator a avea
in magazia sa, care va fi in apropiere de incbisre, aprovisionari de producte pentru
o Inn& ;
in casul cnd se va revisui de

director acst magazie si nu se va gsi


aprovisionarile fcute (afar% de paine si
carne), se vor cumpra in contul antreprenoruluI, fr curs de judeeat.
Art. 14. Site articolele de hran lilnic
se vor preda directiuneT inchisoret din ajun
pentru (Ana urmtre, rmnind ca numaI
carnea de la 15 Martie la 15 Octombre s

www.digibuc.ro

Respingerea alimentelor si a celor-lalte


articole se va face prin dresarea cuvenitu-

cu cel-alt personal al inchisoreI i de medicul curant, de va fi fat.


Art. 16. Antreprenorul, lipsind de la inchisre, este dator a lase un representant
al sail, pe care '1 va face formal cunoscut
directiunel InchisoreI, spre a fi recunoscut
la predarea alimentelor si in corespondenta
relativ la executarea contractuluI; directiunea general& ins va avea dreptul a dispune inlocuirea imediat a acestuI reprosentant, la eas de purtare incorect.
Art. 17. Beni! cuvenitl antreprenorulut
pentru alimentele predate i se vor plti in
luna urmatre ; iar pentru gaz i sapun dup
expirarea fie-crui trimestru, prin mandate
ce se vor emite asapra tesaurului public,
pe temeiul incredintarei data de directorul
inehisorei.

Art.18. In cas de abatere din partea antreprenoruluI de la conditiunile prevlute


acsta, directiunea general& a inchiso-

rilor este in drept a resilia contractul, fr


somatiune, curs de judecata sail punere in
intariiere si a procure alimentele in regie,
contul garantieI antreprenorulut, i, in
eas de insuficient, va rmane rspunltor
eu averea ea de daunele causate Statulut.
Art.19. Dac, la data incheiereI contractulut, se vor gsi alimente in magazia in-

chisoret, antreprenorul este obligat a le


cumpara, dupd pretul care s'a platit de Stat,

iar suma banilor i se va scade din primul


mandat emis pentru alimentele predate.
Art. 20. Taxele de timbru, de inregistrare si a patenteI, precum si orl-ce alte
contributiunI si taxe catre Stat, judet si comuna sunt in sareina antreprenorulut
Art. 21. Spre a fi admisl la licitatie, concurentiI vor depune,
cu oferta inscris si sigilata, reeepisa ell-card casierit,

prin care s se constate ca a consemnat


pentru hrana o gararitie provisorie de lei
800, pentru gaz leI 200 si pentru sapun lei
100; iar garantia definitiva pentru hrana i
sapun va fi de 10 la cut din valrea totala
a an trepriseI, calculata la facerea contractulul,pe numrul indiviillor affatl in inchisre ; iar pentru gaz tot 10 la sut asupra
costuluI luI pe numrul luminilor ce s'ar
gasi c functionz la data contractarel.
Cnd oferta depusd va fi generala pentru
Vote articolele puse la lieitatie, garantia
provisorie va fi numal de 1.000 lel.
Art. 22. Dupa inceperea
deschiderea prime oferta, altele nu se vor
maI admite ; asemenea si aceI ce nu
vor

20 Septembre 1905

4729

MONITORUL OFICIAL

consemna garantia si se vor presenta cu ea


in natur vor fi exclu si. de la licitatie.

tie provisorie lei 5 la sut din suma devi-

vinde la licitatie efectele reformate notate

sulul ; cunoscnd cd, cea definitiv va fl de

mal jos.

Art. 23. Ofertele se vor primi separat

'10 la sut din suma resultatii la licitatie.


Se pune in vedere d-lor concurenti

Licitatia se va tine in localul cazarmei


Cuza, strada 13 Septembre, orele 10 a. m.
Concurentii spre a fi admisi la licitatie,
vor depune o garantie de 100 lei.
Efectele ce se vind vor :
150 kgr. panza" alb, provenita de la rufaria reformata (gulere, betelisi de camsi,
ismene, cravate, batiste, stergare, obiele,
etc.); 100 kgr. petearie de ln, provenite
de la haine reformate (gulere i betelii de
la mantale, tunici, pantaloni, bluze, capele,
flanele, etc.) ; 127 flanele reformate, 300
perechl pantaloni seri reformati, 200 capele
reformate, 405 perechi galne ln refor-

pentru cte o inckisre; concureatil vor avea


hi vedere c garantia provisorie cea deftnitiv M.' fie depus. pentru fie-care in parte.
Art. 24. Directiunea general reserv
dreptul de a aproba din ofertele ce i se vor

art. 72-83 din legea contabilittei puMice.

No. 31.918.

1905, Septembre 17.

presenta, in total sad numal in parte, din

-In diva de 22 Octombre 1905, orele

articolele puse la licitatie,dup cum va gsi


c '1 convine, frt ca ofertantul s IAA re-

101/2 a. m., se va tine licitatie public, cu


oferte inchise, la Eforie, bulevardul
beta, pentru arendarea muntilor Negrasu,
Fundurile, Zilistea i Treisteni, din judettil
Prahova, pe period de 10 san 15 ani, cu incepere de la 23 Aprilie 1906.
D-nii concurenti, spre a lua parte la licitatie, vor trebui s depun garantie provisorie lei 3.000.
Supraoferte nu se primesc.
Conditiunile speciale, precum i ori-ce
informatilmi, se pot lua la serviciul bunurilor Eforiel in dilele i orele de lucru.
Licitatia se va tine conform art. 72-83
din legea contabilittei publice.
No. 31.932.
1905, Septembre 17.

fuza acsta, sad a cere de a se adjudeca


asuprl totatitatea articolelor scse la
pentru care se pte da oferte separate
pentru fie-care articol pus la licitatie.
Art. 25. Ofertele earl se vor constata ca
nu sunt in conformitate cu conditiunile pre
vdute prin acsta nu se vor tine in sm.
Art. 26. Persna asupra creia se va adjudeca antreprisa este datre ea, in termen

de 5 dile de la notificare, s se presinte


pentru a incheia euvenitul contract, aducend
clele timbrate necesare, chitantele de plata

contributiei si a patentei ea antreprenor,


conform art. 18 din legea asupra patentelor, precum i recepisa de consemnare a
ori-chrel casieriI generale, ca a complectat
garantia definitivh; neexecutarea aces tel.
conditiunI atrage dupd sine perderea garantieI provisoriI, in folosul Statului, fr nici
un fel de contestatie din partea ofertantului.
Art. 27. Antreprenorul nu pdte ceda sad
transmite contractul incheiat cu d-sa, sub
niel un cuvint, fr consimtimintul prealabil al directiunei generale a inchisorilor.
Art. 28. Supraoferte nu se vor primi.
Art. 29. Coneurenfl vor mai avea in vedere i disposifunite art. 72 -83 din legea
asupra contabilittel publice.
No. 8.458.
1905, Sep tembre 15.

-Se face cunoscut cd, in diva de 12 Oc-

tombre a. c., la orele 10 a. m., se va tine


licitaie publick, cu oferte sigilate, la acest
directiune general, in localul sn din strada
Brezoianu No. 19, pentru vindarea hrtieI
inrunte, a cartnelor de tot felul si de tte
mrimile si a maculaturei ce se aft in depositul atelierului de cartonat de la inchisrea Vcresci, i ce va mai resulta pe
timp de un an de la data contractrei.
Licitatia se va tine in conformitate cu conditiunile prevdute in publicatia No.5.883,

inserat in Monitorul Oficial No. 73 din


2/5 Iulie 1905.
No. 8.484.

1905, Septembre 16.

Eforia spitalelor civile


In diva de 5 Octombre 1905, orele 10 V2
a. m., se va tine, la Eforie, bulevardul Eli-

sabeta, licitatie public, cu oferte inchise,


pentru darea in intreprindere a construirei
in lemnrie de brad a unel magazii de bucate la mosia Gologanul din judetul Ilfov.
Devisul flind in sum de 2.847 lei, 73
bani.

Supraoferte nu se primesc.
Conditiunile se pot vedea la serviciul bunurilor Eforiei, in ori-ce li i ore de lucru.
D-nii concurenti, spre a putea lua parte
la licitatie, vor trebui s depun ca garan-

MINISTERUL DE RESBOIC

Regimentul 6 artilerie
De re-ce la licitat;a tinut in dim. de 15
Septembre a. c., pentru aprovisionarea carnei si a zarzavaturilor necesare regimentu-

lui, pe timp de un an, cu incepere de la 1


Octombre 1905 pand la 4 Octombre 1906,
nepresentndu-se nicl un concurent, se
aduce la cunoscinta amatorilor ea, in diva
Octombre a. c., orele 10 dimineta, se va
tine o noua licitatie public, in cancelaria
acestui regiment pentru aprovisionarea furniturilor sus indicate.
Doritorii cari voesc a lua parte la licitatie, se vor presinta in sus ardtata ii, fiind
insotiti de garantia necesard de 10 la sut
din valrea total a camel i zarzavaturilor
aprovisionate pe timp de un an, si care este

aproximativ de 25.000 lei pentru carne


13.000 lei pentru zarzavat.
No. 2.577.
1905, Septembre 16.
Regimentul Vlcea Ro. 2
La licitatia tinut in diva de 15 Septembre a. c., relativ la aprovisionarea cu carnea

necesar trupei regimentului, pe timp de la


1 Octombre 1905 pn la 1 Oetombre 1906,
neresultnd preturi avantajse, se publicd
spre cunoscinta generald eh', in diva de 4
Octombre a. c., orele 10 a. m., se va tine,
in acest scop, din noii o licitatie.
Conditiunile i caietul de sarcine se pot
vedea, in orI-ce qi de lucru.
Concurentii vor fu insotiff de garantia de
10 la sut.
Dispositiunile legeI contabilitteI publice
sunt aplicabile.
No. 2.601.
1905, Septembre 16.

Regimentul Mihal-Vitzu No. 6


Se face cunoscut spre sciinta amatorilor

cd, in dim de 10 Octombre 1905, se va

www.digibuc.ro

mate g. c., 81 m. 340 cm. galon tricolor g. c.,


1.000 perechi carmbi de cpute'reformate,
700 perechi opinci reformate, 400 fete pern

reformate, 500 crciafuri reformate i alte


obiecte de diverse, care se vor vedea in diva
licitatiei.

Batalionul i vntort
In diva de 5 Octombre 1905, se va tine
licitatie public pentru aprovisionarea zarzavatulul necesar trupei de la 1 Noembre
1905 pan la 30 Septembre 1906.
Concurentii vor fi insotiti de garantiile
prevdute de legea contabilittei generate.
Caietele de sarcine se pot vedea in fiecare di, la cancelaria corpulul, de la orele

8-12 a.

No. 1.662.

1905, Septembre 15.

-In diva de 5 Octombre 1905, se va


tine licitatie public pentru aprovisionarea

carnei necesard tropei, de la 1 Noembre


1905 prl la 30 Septembre 1906.
Concurentii vor fi insotiti de garantide
prevdute de legea contabilittei generale.
Caietele de sarcind se pot vedea in fiecare di, la cancelaria corpului, de la orele

8-12 a. m.
No. '1.662.

1905, Septembre '15.


MINISTERUL

AFACERILOR STRA.INE
Capitnia portului Isaccea
Prindndu-se de pe Dunre i aflndu-se
depositate in acest port dou grindl de brad
fr mrci sad numere, avnd dimensiunile
urmtre:
13 m. 90 con. lungime i 1 rn. 20 cm.
grosime cireumferint;

45 m. 90 cm. lungime si 1 m. 15 cm.


grosime circumferint.

Avnd in vedere art. 43 din regulamentul navigaliunei i porturilor, se aduce la


tunoscinta pgubasilor cd, in termen de 3
luni de la data acestuI avis, sa' se presinte
la acest oficid, cu acte in regul, proland
proprietatea lor, spre a li se libera ; cci
in cas contrarni i dup expirarea acestui

termen se vor vinde la licitatie in folosul


Statului.
No. 164.

1905, Septembre '15.

4730

20 Septembre 1905

MONITOREL OFICIAL

MINISTERUL DE FINANCE

DIRECT1UNEA DATORIEI PUBLICE $1 A PENSIUNILOR


DATORIA PUBLICA

Tab loft de numerelc titlurilor de renta Ole amortisabila din 1890, imprumutul de lei 274.375.000,
eite la sorti la tragerea de la 18 Septembre (1 Octombre) 1905

Valre nominal lei 4.002.000

A 30-a tragere.

200 titlurl de 5.000 lei


197656 198257
19767:3 198261
197675 198313
197686 198359
197773 198485
197804 198600
197811 198608
197846 198711
197678 198731
197893 198742
197954 198775
197978 198780
197996 199011
198155 199032
198222 199097

199161
199484
199538
199612
199719
199798
199856
199948
199976
200145
200186
200314
200399
200408
200501

200558
200577
200640
200685
200691
200748
200924
200979
201105
201222
201275
201304
201417
201435
201459

201510
204543
201622
201679
201709
201712
201739
201768
201875
201987
202032
202104
202105
202129
202157

202176
202237
202391
202457
202524
202584
202775
202807
202950
202998
203312
203401
203420
203444
203504

203516
203618
203679
203765
203766
204264
204380
204388
204389
204460
204477
204576
204646
204668
204818

204847
204939
205017
205025
205053
205090
205128
205165
205169
205208
205284
205372
205480
205517
205539

205569
205675
205711
205790
205853
205881
205882
206040
206068
206183
206220
206386
206421
206429
206573

206591
206658
206686
206728
206744
206749
206756
206796
206910
207061
207136
207161
207286
207309
207363'

207380
207473
207631
207651
207692
207716
207780
207955
208096
208120
208123
208165
208307
208413
208466

208491
208493
208582
208588
208810
208856
208907
209000
209060
209120
209156
209468
209677
209723
209899

210043
210075
210149
210169
240264
210344
210409
210428
210444
210539
240587
210655
210662
210790
210828

210963
211002
211009
211047
241191

Tab loii de numerele titlurilor de renta

amortisabila din 1891, imprumutul de lei 45.000.000,


qite la soli, la tragerea de la 18 Septembre (1 Octombre) 1905
Valre nominal lei' 339.000

A 30-a tragere.

17 tithiri de 5.000 lei


32995
33033

324351

32926

33380
33447

331571
333291

33525
33848

34036
34052

34241
34433

344981
345701

34647

42 titluri de 2.500 lei


27032
27156
27186

27229
27312
27378

27381
27616
27774

27778
27805
27977

28312
28516
28655

28729
28896
29075

29094
292291
292651

29273
29307
29585

29798
29872
30317

30395
30634
30935

31089
34111
31542

315801
316841

31686

31775
31857
32011

32167
32177
32247

'lab loft de numerele titlurilor de renta 4% amortisabila din 1894, imprumutul de lei 120.000.000,
efite la sorti la tragerea de la 18 Septembre 11 Octombre) 1905
A 22,4 tragere.

Valre norainalb, lei 771.500


39 titluri de 5.000 lei
86654
86752
87009

87187
87279
87400

'

87534
87731
87797

87837
87866
88186

88394
88485
88610

88714
88926

89050
89262

89018.

89301

90093
90110
90120

90620
90681
90876

90955
90986
91150

94246 .91783
91557 91795
91711 91856

94905
91954
92048

83219

83910
84089
84062
84432
84597
84634
84640

86163
86345

93 titluri de 2 500 lei


72310
72431
72915
73104
73642
73796
73924

74227

75719

76256

74517
74535
74644
74953
75339
75460

75721
75762
76015

7'6380

76075
76195
76255

76484
76501
76903
76973
76974

77015
77077
77115
77164
77311
77556

77612

77691
77772

77952
78120
78584
78745
78770

78858
78913
78928
79236
79446
79946
80144,

80204
80228
80534
81.197
81.242

81349
81597

www.digibuc.ro

81672
84775
81951
81999
82196
82390
82463

82656
82765
82798
82963
83007
83085
83177

83372

83377
83573
83637
83685
83905

84946
85101
85131
85978
85984

86132
86144

MINISTERUL AGRICULTUREI,

INDUSTRIEI, COMER,OIULUI
DOMENIILOR

Se wince la cunoscinta d-lor amatori, c


in Ohm de 27 Septembre viitor, orele 1:0 de
dimineta, se va tine in localul ministerului,

la directiunea agriculturei, o nou


pentru confectionarea hainelor elevilor de la fermele model si pepiniere, in
numr aproximativ de 80 costume haine
de iarn, compuse de haing. i pantalon, 80

mantale de postav, 80 cciuli, 80 perechi


de cisme.

Conditiunile in care se va face acst


furnitur sunt deja pubhcate in Monitoryl
Oficial No. 11$ din 27 August 1905.
Modelele de haine, mantale, cciuli
cisme se pot vedea in bite dilele i orele
de lucru la minister.
1905, Septembre 17.
No. 64.805.

-Se wince la cunoscinta general 6, in


diva de 15 Octombre 1905, incepnd de la
orele 10 a. m., se va tine licitatiuee public,
prin oferte sigilate, In localul ministerului
domeniilor, la Craiova i lasi, in localul pre-

artte, precum si a celer spiicile prevdute mai jos.


Se adaogd la art. 54 din conditiunile generale de arendare, publicPte bi Monitorul

0 ficial No.1.10 din 18 Au,gust 1901, urmtorul articol:


Art. 54 bis. Axendasul, prin subscrierea contractulni, se consider ca accept in
totul clausa c pentru ori-ce contraventie

la ori-carl din conditiunile generale ale


contractulni, constatat de agentii ministerului, impreung cu autorittile locale, sumele prevdute la articolele respective, 6
se implins6 de Stat prin legea de urrnrire ca i arenda, i 6 si plata unor ase-

menea sume intr hotrit indiscutabil


prevederile art. f 7 din conditinnile generale".
La art. 64 se adaog urmtorul articol
Art. 64 bis. ,,Arendasul este dator s alterneze culturile, asa ca s nu semene pe
acelasi loc doui an! d'a rindul aceiasi plant
tmn".
La art. 97 se adaog urmtorul articol
Art. 97 bis. vArendasii vor putea face

cu cheltuiala lor lucrri de diguri

rri tontra innndatiunilor, ins& mama! dup


prealabile studii tehnice verificate i apro-

fecturilor de judet, pentru arendare mo- bate de minister si numal dac ministerul
iilor Statulni. pe periodul 23 Aprilie 1906

Ora la 23 Aprilie 1916.


cas cnd nu se va putea termina licitatiunea in diva indicatd mai sus, se va continua si in diva urmtre pnd la terminarea definitiv a licitatiunei.
Depunerea ofertelor se va face in modul
urmtor :

Se va incepe cu cea d'intin mosie din


lista publicat ma! jos pentru fie-care din
centrele Bucuresci, Craiova i Iai, si se va
continua dup ordinea numeri6 a mosiilor

rul va putea fixa pentru fie-care cas in


parte".
Articolele maljos notate din ace1ea1 conditiuni e modi0.6 precum urinz :
Art. 4. Arendasul primesce mosia in starea in care se afl la punerea sa in posesie,
adie in momentul cnd i se va precla mosia.

n'are drept s cr nici un fel de inbunttire san de reparatii ori construQtil


de ecarete, chiar car! cad dup lege in sar-

Pentru fie-care mosie se vor face trei

cina proprietarulni.
El Ware drept de despdgubire sa scAd-

strighri, lsndu-se un interval nitre o stri-

mint din arend pentru ori-ce lipsuri san

gare i alta, dup care, declarndu-se in-

stricciuni provenite din ori-ce imprejurri

chis depunerea ofertelor, se va proceda


la deschiderea lor, i resultatul se va constate printeun proces-verbal incheiat con-

chiar si din fapta arendasului care a fost


mai inainte, si in casul chiar cnd a pltit

In cas de a se depune veri-o ofert tardiv, se va constata acsta in procesul-verbal


si se va inapoia oferta fr a se deschide.

Textul art. 72-83 din legea contabilittei generale a Statului va fi afisat in sala
de licitatiune.
Concurentii sunt datorl a depune de o-dat

cu oferta o garantie provisorie, in numerar san efecte publice, in valrea indicati


in dreptul fie-crei moiL
Concurentii pot presenta i recepi.se de
la Casele Statului, prin care s se constate
.

va gsi cu cale s aprobe asemenea lucrri


anume sub conditluni speciale ce ministe-

inscrise.

form art. 12 din regulamentul de licitatiuni.

consemnarea garantiei pentru acst licitatiune.


Arendarea se face pe termen de 10 an!,
inceptor de la 23 Aprilie 1906, si pe baza

regulamentului de licitatiuni, publicat in


Monitorul Oficial No. 268 din 21 Decembre 1894 si a conditiunilor generale de arendare, inserate in Monitorul Oficial No. '110

din 18 August 1901, ei modifiearile mai

47,34

gONITORTIL oVICIAL

20 Septembre 190,5,

veri-o despgubire pentru fapta lui,


Asemenea el n'are drept de despgubire
sail scdmint din arend nici pentru nee-

put de dinsul inainte de intrarea sa in popentru causele indicate in


sesia
aliri. III al art. 4 de mai sus, cum si pentru
ori-ce caus in general, decurgnd din contractele de arendare ale mosiei, sail virtutea calittei sale de arendas, pan ce nu
va plti mal inti Statului tte sumele ce
ar datora, potrivit contractului de arendare.
Numai achitndu-se ast-fel fao de Stat,
arendasul pte porni sail continua procesele respective; iar in cas de cstig pentru
arendas, ministerul va executa imediat dispositiunile sentintelor definitive i irevocabile, In marginile legilor financiare.
Art. 65. Arendasul este dator a lsa
fie-care an spre odihn o a patra parte din
suprafata prnintuldi de artur al rnosiei.
In calculul suprafeteI pmintului arabil,

prin urmare i al ptrimei de lsat spre


odihn, nu vor fi coprinse locurile arabile
supuse obisnuit innecciunei, sail cari ali
fost inundate in mod exceptional in cursul
anului in care are s fie lsat ptrimea,
sad earl sunt cultivate exclusiv cu gradinrie.

Nu se va putea lsa spre odihra acelasi


pmint in curs de 2 san mai multi ani consecutivi, ci se va preschimba in fie-care an,
asa 6 in curs de patru arg tot pfirnintul
arabil s fi rmas nelucrat un an.
In cas cnd arendasul n'ar cultiva dup
cum are drept o porOune de pmint arabil,
acea portiune nu va infra In anul urmtor
in calcultil suprafetei pmintului arabil,
nip! al ptrimei de lsat spre odihn.
Arendaii moiilor cu o suprafat arabild

ma! mare de 1.00 h. ail facultatea, sa

de a se conforma intocmai disposifunilor


art. 65 din conditiunile generale de arendare, publicate in Monitorul Oficial No.110
din 18 August 1901, asa cum e modificat
mai stis si art. 66 din acelen! conditiuni,
dacd nu voesc a se conforma acelor
mentionate articole, ei pot s sct din rotatiunea obligatorie o parte san chiar ted
ptrimea, 1116 numai In casul cnd o vor

semna cu lucern i cu conditiune de a


mentine sernntura pe unul i acelasi loc
5 ani; iar In al cincelea an lucerna s se
sparg pentru a se muta aiurea; iar a treia

xecutarea obliggiunilor arendasulul ce a

Cs s fie ingropat sub brazd.


In casul cnd nu tt patrimea se smn
cu lucern, ci numai o parte, se scerte afar
mea arabil, (art. 65), in ultimul an al din rotatiune i se permanetisz pentru 5
arendrei, i chiar cncl vechiul arendas ani cu cultur de lucern, acea parte va.fi
n'ar ingclui pe noul arendas de a face ar- considerat in calculul ptrimei de odihnd
turile in tmna care precede intrarea sa in, ca suprafat indouit in fie-care an.

fost mai inainte, precum, de exemplu,cnd


acest din urin n'ar lsa spre odihnd Stri-

posesia

Acsta nu,prejudec dreptul ce ar avea


arendasul dupd principiile generate de drept
contra fostului arendas pentru faptele WI%

Art.17. Arendasul nu va putea, niel in-

tr'un ca, s intente proces ministeridui,


pentru ori-ce cause decurgnd din contrac-

tul sn, saii in virtutea calittei sale de


arendas, pn ce nu va plti mal 'Maid
tte sumele ce ar datera Statului, potrivit
contractului de arendare.
Tot asemenea Arendasul nu va putea con-

tinua in nici un cas veri-un proces lacg-

www.digibuc.ro

In casul cnd numai o parte din ptrimea de odihnh se smn si se permanetisz pen tru 5 an! cu lucern i dublul el
calculat nu atinge cuantumul total al p-

trimei, restul de hectare Ong la acest


cuantum al primei se perte cultiva in modul urmtor :
a) Cu leguminkse bisanuale, ca trifoiul,
permanetisnd portiunea respectiv pentru
2 ani i ultima cs s fie ingropat sub
brazd; portiunea cultivat ast-fel va fl con-

siderat. dubla In calculul ptrimei ca


pentru lucern;

4732
b) Cu leguminse anuale, ins Oa% a se
tine sm in calculul pAtrimel ca suprafat
indouit i cu obligatiune de a urma rota-

tiunea cerut de conditiunile generale de

sus, vor fi supusi la despAgubirea prevdsluti

nituri ale Mittel si zoneT el, vor apartine

de art. 76 de mai sus.

exclusiv serviciului pescAriilor.


De asemenea la tte aceste mosii ale Sta-

Art. 82. In cas cfind taurii nu se vor gAsi


in flintA, sad nu vor fi in conditiunile men-

arendare.
Arend*); mosiilor mai mici de 100 hec-

tionate mal sus, arendasul va fi dator a ti


infiinta sad inlocui, in termen cel mult de

tare teren arabil sunt obligati sA facA

o lunA de la data instiintArei ce i se va face


de minister prin administratia local.
Dadi arendasul nu se va conforma obli-

culturA expresA de lucern, care s presinte

jumtate din optimea suprafetei cultivate si


s permanetiseze cultura de lucern pe acelal loc 5 ani; iar in al cincilea an lucerna
s se spargai pentru a se muta aiurea; iar a
treia cs sA fie ingropat sub brazd.
Arendasul care nu se va conforma acestel dispositiuni, va plti Statului, conform
art. 71, o despAgubire conventionalA de 50
131 de fie-care hectar ce trebuia semnt cu
lucerna.
Art. 67. Ori-ce cultur regulat de trifoi, lucerna sad spartet, va fi considerati

ca representnd o intindere indouit din

patrimea de lsat spre odihn, fr ins s


pt da veri-un drept arendasului asupra
jumttel din pAtrime, care (jumdtate) in

ori-ce cas trebue s rman necultivatA,

spre odihn.
Art. 71. Arendasul care se va abate de
la dispositia coprins in art. 64 bis, precum

acela care nu va lsa ptrimea prescris


de art. 65, sad care ar cultiva-o in tot sad
in parte, in alt mod de cum prescrie

art. 66, va plti Statului o despAgubire


conveational de 50 lei de fie-care hectar,

iar acsta despAgubire se va implMi de la


arendasi, ca i arenda, prin legea de urmrire, dup actele de constatare a contraventiunilor la contract, incheiat de .agentii ministerului impreun cu autorittile locale.
Art. 76. Nu este permisa spargerea niel
until fel de teren inerbat-fanete, islaz sad
ori-ce denumire ar purta asemenea terene

inerbate in diferite regiuni ale

20 geptembre 1905

MONITORUL OFICI1L

trei-de

cat eu autorisatia prealabil a ministerului


si sub conditiunile speciale pe care ministerul le va putea fixa pentru fie-care cas in
par te.

Acst autorisare se va putea da numai


in casurile cand acele terene sunt de pi-6sta
calitate, sail cand nu sunt utile pentru mentinerea i fixarea solului pe cste.
In nicI un cas, ins, nu se va putea admite spargerea terenelor inerbate cari ar
ocupa o suprafatA mai mica' de o optime din
intinderea arabilA a mosiei.
In cas de abatere, arendasul va plAti Sta-

tului pe fie-care an, pan la expirarea contractului, ate 50 lei de fie-care hectar.

Arendasil cari ail dobandit autorisatia


tninisterultd de a sparge o porfune de fant sad islaz, sunt obligati ca anul urmtor spargerei- s inlocuiasca cel putin jum-

gatiunilor sale, nici dupit trecerea acestui


termen, ministerul va fi In drept a cumpra
taurii necesari din garantia arendasului
arendasul va fi dator a plAti suma ce a costat, impreun cu cheltuelile, fAr ca suma
total si trcA peste 500 lei pentru un taur.
Pentru complectarea garantiei, dupi cumprarea taurilor, arendasul va fi urmArit cu
legea de urinfirire.

Art. 122. In cas cnd arendasul n'ar depune la timp garantia definitivA, in eas cand

el n'ar plti la termenele fixate castiurile


arendei si ale accesoriilor, in fine, in cas
cand el n'ar plti cel mult panA in termen
de 3 lunT de la darea in debit despAgubirile conventionale sad amenlile prevNute
pentru abaterl de la obligatiunile stipulate
prin conditiunile de fata, pe langi procentele i despAgubirile conventionale recunoscute StatuluI prin s;lisele conditiuni, ministerul este in drept a resilia contractul de
arendare.
Acst resiliere are loc in dou moduli :
sad prin prealabilA rearendare a mosieI in
contul arendasului, i atunci resilierea contractului are loe din momentul confirmArei
adjudecatiunei, sad prin deposedarea imediatA a arendasului de minister, pe cale administrativA, i atunci resilierea are loc din
momentul deposedArei.

La art. 87 din eonditiuni se adaugA urmAtorul aliniat :

Arendasul este Ina dator ea acolo, wide


cu ocasia vinlrei mosieI s'ad reservat terenuri pentru impAdurit, s inconjre eu sant
acele terenuri ell a sa cheltuialA, fArA niei
o despAgubire din partea Statului sad sciOmint din arend.
La art. 99 din conditiuni se mai adaug
urmAtrele aliniate :

Arendasul este obligat a intretine


garlele in bun& stare, precum si a ingriji ea
in niel un cas sA se scadi nivelul apei din
bltY la mal mult de un metru ;
b) Inchiderea lacurilor, bltilor ijepcilor
in alte locuri de cat cele obicinuite, precum
deschiderea de garle nont, nu se pte face

de cat cu autorisarea ministerului, dati


dupi o prealabilA constatare ;
c) De asemenea arendasul este obligat ca

la sfirsitul fie-drul an si inainteze mini-

se vor mai cere niel un spor de arend

steruluY date statistice in priyinta productiunei pesciriilor ce vor fi pe


In cas de neconformare va pliti Statului
cate 500 lei.

pentru intrga suprafat autorisat de minister caz cu caz a fi spart.


In caz and arendasil, sub pretext a vor

blti exploatate in regie de minister, se reservi pe sma servieiului pesciriilor intrga

face lucernArie, ad obtinut autorisatia spar-

balt cu o zon de 50 metri imprejur de

gerei si in al douilea an se va constata cli


pu s'ad conformat dispositiunilor de mai

la nivelul apei, ori earl ar fi el.


Atat ghta, stuful, cat i ori-ce alte ve-

tate din portiunea spartA cu lucernrie,


creat pentru ate 5 ani, i tu schimb nu li

La tte moiile Statulul, pe cari se afli

www.digibuc.ro

tului se reservi exploatarea lutului, nisipului i carierelor pe srna serviciului minelor.


Se atrage atentiunea concurentilor asupra acestor dispositiunT, cari fac parte integranti din conditiunile generate de arendare.
Coneurentii, pentru arendarea mosiilor al
cirul period expiri la 23 Aprilie 1906, vor
avea in vedere cA, conform jurnalului con-

siliului de ministri No. 159, publicat in


Monitorul Oficial No. 283 din 18 Martie
a. c., in vra anului agricol 1905-1906,
pitrimile vor fi cultivate cu porumb, i, prin

urmare, arendasii periodului 1906-1916


nu vor mai avea drept si call de la arendasii cari es din mosie ea si le puni la disposife la 1 Iulie 1905 pitrimile, cum se
prevedea in art. 58 din conditiunile generate de arendare, publicate in Monitorul
Oficial No. 62 din 18 Iunie 1900.
Daci,panti la data confirmrei arendArei
mosiei pe 10 ani s'ar face ;i aproba de minister niscare-va inchiriei i invoeli cu lo-

cuitori or! alte persne, sad s'ar ara ceva


pe sma Statului, pentru asigurarea veniturilor pe anul agricol 1906-1907, arendasul este dator si respecte aceste inchirieri
invoeli

i si pltsci costul arturilor

acute pe sma Statului, cum si costul sepe acele arAturi,


preturile din localitate, cost stabilit in urma
unei constatArI ce se va face de un delegat
al ministeruluI, in unire cu arendasul si remiMelor puse

presentantul sti.
De asemenea va mai pliti i cheltuelile
de administratie ce necesiti asigurarea veniturilor pentru anul 1906-1907.
Ori-ce oferti, care prin continutul ei va
cAuta si schimbe intru cat-va condifunile
generale, cu modificArile i adogirile artate mai sus, se va considera ca nul i neaveniti.
Adjudecatiunea unet mosii nu pte avea
loc de cat numai atunci, cand se vor presenta cel putin cloud oferte.
Supraoferte nu se primesc.
Se recomandi concurentilor ca ofertele
si fie redactate conform modeluluI arAtat
mai jos.

OFERTA
, domiSubsemnatul
, judetul
ciliat in
declar ci la licitatiunea de all
pentru arendarea mosiilor Statului pe pe-

riodul 190 .. -19 ..., ofer pentru mosia


, din judetul
arendi anualti,
suma de lei
plus accesoriile, conform conditiunilor generale de arendare.
Acsti ofertA o fac in deplini cunoscinti
a conditiunilor generale de arendare, publicate prin Monitorul Oficial.
(Semnitura).
1905, Septembre 10.
No. 64.494.

morrromm

Septembre 4966
Tab lo de mosii1e Statuha ce se arenda prin
publica In Oiva de 15 Octombre 1905,
pe periodul 1906--(916.

blti nu se va putea face de cat prin anumite locurI, carI se vor fixa de administratia
pese.riilor.

4'733

a se arenda cu contract separat, afar de


terenele date scellei de agricultur, hipodromulul j fr terenele rezervate sag cedate pentru alte trebuinte, fosti a monastirel Cotroceni; se va mal plti salariul la

6) Arendasul nu va avea nieT un drept de


I. Moii1e ce se arendza la Bufolosint
asupra constructiunilor ce se afi
curesci, in localul ministerului do- prin
un confinist; garantia provisorie 9.000 lei.
meniilor.
7) Arendasul este obligat de a face podurI

Judetul Argeq
1. Cremenari-Flmnda, cu vadul de tre-

cere peste Olt, fosti a schitului dintr'un


lemn, se vor mai plti salariile la 2 pdurari; garantia provisorie 700 lei.
2. Cureaua-Scheiul, fost a monastirel
Horezu, se vor mai plti salariile la 2 pdurarl; garantia provisorie 400 lei.
3. Dobresci, fosti a episcopieI Rmnic,

se vor mai plti salariile la 2 pdurari


garantia provisorie 800 lei.

4. Flesei, prtile rmase, fost a mitropolieI, se vor mai plti salariile la 3 pduraft ; garantia provisorie 400 lei.

5. Jiblea, partile rmase, fosti a monastireI Cozia, se vor mai plti salariile la
5 pidurari; garantia provisorie 600 lei.
6. Rsritul i Apusul-Vatra-SchituluiCotmeana, fr 227 hectare, 2.100 m. p.,
parcelate in loturi mid, cari ad a se da in

posesia cumprtorilor in teunna anuluI


curent, fost a monastirei Cozia ; se vor maI

plti salariile la 18 pdurari; garantia provisorie 6.000 lei.


7. Slitioarele, fost a monastirei Cozia,
se vor mai plti salariile la un confinist
2 pdurari; garantia provisorie 600 leI.

fudetul Buz
8. Negosina, fosti a episcopiel Buzd,
se vor maI plti salariile la 2 pdurarI; garantia provisorie 2.000 lei.

Judeful Covurlui
9. Bdlanul, fr dreptul de pescuit in
Dunre, Prut, ate lacurile i bliIe aflate
pe acst mosie, i fr locurile de che-

restele (schele), cari se reserv a se exploata separat, fost a MitropolieI, se vor


maI pliti salariile la un confinist i un pdurar; garantia provisorie 9.000 lei.
Conditiuni speciale.- 1) Arendasul este
obligat a respecta o zona. de 50 metri imprejurul fie-areI bli, jepci sag grle, ori
care ar fi nivelul apelor, nefiind permis psunatul pe acsta zon.

2) Statul este in drept si astupe sag s


deschidd garle ori i eand i ori unde va
crede necesar, precum si de a face ori-ce
alte lucrri necesare aducerei sad oprireI
pesceluI, fr ca arendasul sa." peit pretinde
verl-o despgubire.

3) Statul are dreptul la terenul necesar


pentru construirea de cherhanale, cu dependintele i ori-ce instalatiuni de peserii,
ori-unde va crede de cuviint.

4) Arendasul este obligat a rasa liber


trecerea, att pe terenul de psune, ct
pe restul moiei, tutulor pescarilor, eimenilor de servicid i functionarilor administratiuneI bltilor, precum si a ori-ce persne
invoite de administratia pescAriilor ;

5) Trecerea vitelor peste &le sag prin

peste grlele existente astdi, precum


peste acele garle ce ar urma s se maI fac
din nog, ast-fel ca vitele s nu fie nevoite
a trece prin ap.

8) Arendasul n'are voie a tine obor de


vite sag tarle in apropierea grlelor i jep-

cilor uncle nu va permite administratia


pesarillor.
Judeful Dtimbovita
10. Cobia, fosti a monastirel Mislea, se
vor maI plti salariile la un confinist si 2
pfidurari ; garantia provisorie 400 lei.
11. Negoesci-Rincaciovul i Viisdra, Ortile rmase, foste ale monastirilor Winchciovul i Mislea, se vor mai plti salariile
la 3 pdurari ; garantia provisorie 400 lei.

Judetul lalomita
12. Cfilrasii-Vechi, prtile rmase fr
balta de pe acst mosie, care se reservi pe
sma Statului, pentru a se exploata separat,
Mx% terenul supus inundatilor, in suprafat ea de (.384 hectare, si Mil 2 hectare
teren din corpul mosieI, care se reserv
pe sma serviciuldi peseAriilor, fosta a mo-

nastirei CldrusanI; se va maI plti salariul la un pddurar


4.000.
Condifie specialei. - 1) Arendasul este

obligat a lsa liber o zon de 50 metri


imprejurul bittilor si a grlelor de alimentare, orI-care ar fi nivelul apelor ; iar
psunatul vitelor pe acst zon este cu desvirsire oprit ;

2) Statul va fi in drept a astupa sag a


deschide grle ori-unde va crede necesar,
precum ori-ce fel de luerri pentru aducerea pesceluI, sa pentru oprirea WI de a
esi din beta ;
3) Statul va avea dreptul la ori-ce teren
de care va avea trebuinti pentru construetiuni de cherhanale, cu dependintele lor,
sag ori-ce alte instalatiuni in ori-ce parte a
terenului inundabil al mosiei;
4) Arendasul este obligat a lsa fiber&
deschidere de drumuri pe terenul de pisune
si

in Oa intinderea terenului inundabil

pentru pesetiriI, elmenii de servicid i func-

tionarii administratiuneI pescariilor Statului ;

5) Trecerea vitelor prin balt nu se va


putea face de at prin anumite locuri, cari
se vor fixa de administratie ;
6) Tte ecaretele ale aii servit la exploatarea blteI ca cherhanale, ghetriI sad orice alte instalatiunl speciale pescuituluI, rmn in posesiun ea administratiunei peseriilor.

Judeful Ilfov

13. Heristrul, impreuna cu elesteul


partea Statulul, gut de mr care urmzfi.

www.digibuc.ro

Conditie specialei. - Directiunea scedei

centrale de agricultur are dreptul a lua


ori-ce cantitate de ghiat, numaI pentru
necesittile scale, din ori-ce punct al elesteulul.
Asemenea scla are dreptul de adpat,
scaldat in elested si de psune pe marginea
elesteului pentru vitele sale, neavnd arendasul drept asupra marginei riverane cu
mosia Herstrad, reservat
14. Mra, de pe mosia Herstriul ; garantia provisorie 500 lei.
Conclitie specialei.-Arendapl este obligat a face Vote reparatiunile la mri
gaz, pe care le va tine in stare bun de functionare i pe earl le va preda la finele con-

tractuluI iarsl in stare bun.


15. Kira cu elesteul, in suprafat ca de
5 hectare, de pe mosia Wira-Sracd; garantia provizorie 300 leI.
Condifie specialei. -Arendapl este obligat a face bite reparatiunile la mr i zgaz,
pe earl le va tine in stare bun de functionare si le va preda la finele contractuluI
iarsi in stare bun.

Judeful Olt
16. Ciorca sad Profa, fost. a Mitropoliei,

se vor maI plti


i un
padurar ; garantia provisorie 600 leI.
Conclitie speciald.- Arendau1 este obli-

gat a face cu a sa cheltuial, fr niel o


despgubire din partea ministeruluI, 3.834
metri liniari sant, prin punctele ce se vor
indica de silvicultorul respectiv.
In cas contrarid va plti un led de metru liniar.
17. Drjnsca, fost. a MitropolieI; se va
mai pa-Li salariul la un pdurar ; garantia
provisorie 600 lei.
18. Siracul-Ciomgesci, fost a monastireI Cozia; se vor mai plti salariile la 2 pdurarI; garantia provisorie 600 lei.
19. Sca-Vatra-Schitului, prtile rimase,
fost a monastirei Cozia; se vor maI plti
salariile la 4 pdurarl; garantia provisorie
1.300 lei.

Conditie special . - Arendasul nu va


putea sub nicI un motiv si oprsci adiparea vitelor agentdor silvici aI StatuluI la
fntnele i grlele afiate pe vile Papcea
Gugu in dreptul uncle a locurile destinate pentru cultur sag de psune.
Judeful Prahova
20. Tesila, cu muntii, prtile rimase in
urma vindrei in loturi, fr muntele Popurile, care urnaza a se arenda separat,
fost a monastireI Mrgineni ; se vor maI
plti salariile la 7 pdurarb ; gararrtia provisorie 3.000 lei.
21. Vrbila, en trupurile, prt.ile rimase
in urma vindrei, fir viile cu otasnit, date
debit, fost a monastirei Mrgineni; se vor

MOMORUL OFICIAL

4734

mai phiti salarille la 2 pdurarl ; gararrtia


provisorie 700 lei

31. Vatra-Monastirei-Strehaia, prtile


rrnase, impreun ou terenele din pdurea

22. Vitinra i Srari, *We rernase,


foste ale Mitropoliei, monastirelor Horezul
Radu-Vod, se vor mai pia ti salariile la
4 pdurari; garantia provisorio 700 lei.

Brtila-Cotoroaia, arendat ear contract separat ; se vor mai plti salariile la un


confinist si 2 pfidurari; garantia provisorie
2.000 lei.

Judetul Putna

Judeful Vale ea

23, Inconjurtrea Monastirei Mera ; se


vor mai plti salariile la 9 padurarI ; garantia provisorie 3.000 lei.
24. Precistanul, fost a monastireI Mera;
se va mal plti salariul la un pildurar; garantia provisorie 500 lei.

32. Glimnesci-Gura-Vdei, fr bfrile


Calimnesci i. Cficiulata, cu locurile afec-

Judeful Rtimnicu-Sarat

poeni exterire ; Islazul-Crciumei, LuncaCarcociu, Posta-Vecho i Lotrisorul.

25. Vatra-Schitului-Dedulesci, impreun

cu bunurile mici arendate en contract separat 0716 la 23 Aprilie 1906, fr 10 hectare teren, ce se reserv a se arenda cu con-

tract separat invttorului sclei ; se vor


mai plti salariile la 3 piidurari ; garan ia

provisorie tow lei.


Judeful Teleorman
26. Locul balciului cu o mril pe el, de
pe mosia Bahlovinesci-Cialnesei, pe plan
b,, in suprafatA ca de 12 hectare, 2.504 in.
p.; garan0a provisorie 1.000 lei.
Taxele ce arendasut este in drept a percepe de la Mehl, sunt acele prevedute cu
anunciul No. 4.845, publicat in Monitorul
fleial No. 234 din 23 lanuarie 1898.

II. Mosiile ce se aren&za", la Craloya, in localul prefecturei judetalui.

tate pentru trebuintele tor, fost a monastireI Cozia; se vor mai plti salariile la 9
pdurari; garantia provisorie 700- lei.

Gonditiuni speciale. - Arendasul are


drept a psuna vitele nurnal in urmtrele

Vitele ce se vor introduce la psune in


aceste poenl nu vor fi mai multe de 6 la
hectar.

Pentru &Verse lucrri de impdurireschimburi de teren sa alte trebuirrte, Sta-

tul ia ort and terenul din folosirrta arendasulul, care hail va fl despgubit conform
art. 11 din conditiunile generale de arendare.
33. Costesci, cu trupurile, prtile rmaSe,
fr. muntele Schinteia, arendat cu contract
separat, fost a monastirel Bistrita; se vor
mat plti salariile la 2 pdurari ; garantia
provisorie 400 lei.
Gondifie- speeiala. - Arendarea acestei
mosii se face car dreptul pentru arendas de
a introduce vita la psune in poenile externe
pdurei i golurile raturtilor, fr a aduce
veri-un prejudicin pdurel.
34. Romani, cu trupurilei,partile rmase;
garaMia provisorie 500 lei.

Judeful Dolj
27., Secuiul, fost a monastirel Bucoce se arendzh la Iasi, .
vtul; se vor mai plitti salariile la 3 pduin locale prefetturel judetule.
rari; garantia provisorie 800 lei.
Condifie special.-Arendapl este obliJudeful Bacan
gat a face cu a sa cheltuial, fr . nici o
35. Inconjurtrea Monastirei Bogcland,
despgubire din partea ministerului, 3.000
metri liniari pat pe hotarul loturilor si al prtile rmase, se vor mai plti salariile la
mosiei Calopru, larg la gur de 1 m. 50, un confmist si 3 pdurarr; garantia provisorie 500 lei.
la fund 0 m, 80 si adnc del m. 50.
36; Plopul, fostt a monastirei Tazlu ;
In cas de neconformare se va plti un
se vor mat ptti salariile la 3 ptclurri; gateal de metru.liniar.
rantia provisorie 700'1et.
28: Zavalul, prtile rmase, fr, supraJudeful Botasani,
fetele schimbate cump6rtoril or loturilor
No. 90-98, fosta a monastirel Sadova ; se
37. Inconjurterea Morrastireli Cosuta,
vor mai phiti salariile la 3 pdurari; garan- *tile rmase, irripreun Cu iazul car nuira,
900 lei.
ia
arendat cu osebit contract parl, la 23. Aprilie 1906, kirk- viile cu otasnit, date in deJudetul Gorj
bit; se va mat plti salaraut la un- pdnrar;
29; Baia.de-Fer, cu muntit Znoaga, Cw- garantia provisorie 800 lei.
talinul, Micaia i Pisaul-Boerului,, prtile
38: Feredini, prtile' rernase, in folosinta
rmase, fost a monastireI Horezu ; se vor Statarlui, fost a, monastireI Nnattu ; garanmai plti salariile la 2 pdurari ; garantia tia provisorie 500; lot
proviserie 300 lei.
Judeful Dorohoi
Judetul Mehedinti
39. Cordreni i ipoteni, prtile r30: Bistrita i Erghevita, pfirtile rrnase, maseo fr locul cutlet dim Cordreni, pe
far* vale cu otasnita, ale cgror venit se in- plan b7 cedat clci pentru gndin, fosti a
cask de Stat prin administratia financiard, monastirei Doljesci ; se va mai plti salafoste aleinonastirel Tismana; se vor mai riul la un pdurar ; garantia provisorie
plti salariiie hu 2 pidurari; garantia provi- 600 lei.
40, Suharuk prtile rlrnase, fostft a
soriw1.000,lei.

www.digibuc.ro

20

ptembre 1905

monastirei Teodoreni; se va mai plti sala-

riile la
600 lei.

2 pdurart; garantia

proviSerie

Judeful Flciu
41. Bunesci i Brddicesci, prtile rmase

in urma vinprei a 205 hectare, vindute


fr locul cu ecaretele in care se aft& instalat scla de meserii ain corriuna Bunesci,
fost ale episcopiei Husl; se vor mai plti

salariile la 8 pdurari ; garara provisorie


2.500 lei.
42. Vicoleni i Copceana, prtile rmase, fost a monaStirei Agapia; se va mai

plti salariul la un pdurar; gararrtia provisorie 2.200 lei.

Judetul 40,
43. Buciumi, fr 25 hect., 0,340 m.
vindute, fost 'a monastirei Dancu ; se vor
mai plti salarble la 6 pdurart ; garaMia
provisorie 1.000 lei.

44. Inconjurdtrea Monastirei Socola ;


se va mai plti salariul la un confinist; garantia provisorie 2.000 lei.
45. pte-Chneni, fr 50 hectare, 1,229
m. p., vindute in loturi, fost a monastirei
Sf. In-Gur-de-Aur; se va mai plti salariul la un confinist ; garantia provisorie
400 lel.

Judetui Sucva
46. Boganesci, prtile rmase, fost a
monastirei Rsca; se vor mai plti salarille
la patru pdurari ; gararrtia provisorie lei
2.500.

47. Dolhesci, 'Art& rnrase, fost a


monasthei Probota; garantia provisorie lei
1.200.
48. Platonesci-Manolea, riie rmase,
fost a monastirei Rasca ; se von mai plti
salariile la 3 pdurari ; gararrtia provisorie
800 lei.

Judeful Tutava,
49. Floresci, prtile rmase, fost mbnastiret Flonosci; o vor mai pin salmi&
la 10 ptialurari; garantia provisorie1.500lei.

50. Hlresei, phi& rmase, fost a


monastirei Rchitsa ; se vor mat plti salarble la 5 phdurari ; garaatia proviSorie'
800 lei.
51) Schitul-Ottoesci, prtile rrnase, im
preun eu lotul mic No. 61, fest a norms-

tiret Nnatu; se va mar plti salvia l un


pdurar; garantia provisbrie 400 lei.

52. Schitul-Pdrvesci; se vor maI plti


salarille la 2 pdurari; garantia provisorie'
400 let.

53. endresci, *tile rmase, fost a


monastirei Rchitsa; se- vor me' plti slariul la un pdurar ; gararrtitr proviserie
500 lei.
MINISTER UL

LUCRRILOR PUBLICE
Cane ferate romne

Chitanta de cautiune No. 12.869 din


21 Martie 1905, liberat de casa central

20 Septembre 1905

MONITORUL OFICIAL

C. F. R., pe suma de la 434, banI 75, si


pe numele The Central Iron C-o din Birmingham, se declari de anulath, i prin
urmare Mr nicI o vabire, in minile orsicul s'ar afta, valrea el fiind deja rambursett.
No. 5.071. 3 1905, Septembre 28 st. n.
MINISTERUL CULTELOR

INSTRUCTIUNEI PUBLICE
Ministerul, in conformitate cu art. 69 din
legea asupra invtmintuluI secundar si superior, adueela cunoscinta general eh sunt
vacante urmittrele catedre universitare :
1) Catedra de chimie agricol de la faciatatea de sciiMe din BucureseI;
2) Catedra de chimie technologich de la
facultatea de sciinte din Buourescl;

3) Catedra de chimie anorganich de la


faeultatea de sciinte din BucurescI;
4) Catedra de istoria dreptuluI public si

privet de la facultatea de drept din flucurescl;

Acest imobil se compune dup cum ur-

inz :
Un lac viran, situat in strada Justitiei
No. 37, acest ores Baehr% megiesit: la Nord

cu strode. Justitiei, la apus cu drumul ce


desparte wept de Wina trgului., la Sud
cu loeul viran al d-lui Sindilariu 0 la Nord
cu Costache Autonescu, iu mrime la fath
de 20 stnjenI i lungimea 311/1 stenjeni,
Asupra acestuI irnobil uu exist nicl o
sarcin ipotecar alta de cat aceia in baza
chreia se urrnresee imobilul pria presenta
publicatie.
Vin4area i adjudecarea sus mentiona-

tutu! imobil se vor face, in pretoriul tribunauluT jud. Baca, in diva de 20 Decembre 4905, orele '11 diminta.
Pretul acestuI imobil, artat de d, credi .
tor pria cererea sa, date tribunaluldi i ,de
la care se vor incepe strigarile, este de lei
1.000 ; iar couditiunile vindarei sunt cele
legale.

Sunt somatl toti aceia cari ar pretinde


verI-un drept de chirie sau arena, de ipotech sa privilegi, ca, inaintea adjudeca-

5) Cateir de limba i literatura german de la fecultatea de litere di Bu-

tie!, 4 arate tribunaluluI pretentiunile

curesel;

sm.
No. 243.

6) Catedra de terapeutich expoimentai


de la facultatea, de nitedicin din Bueuresci;

7) Ca tedra de istaria dreptuldi public si


privet de la facultatea de drept din Iasi;
8) Catedra de limbile slay ice de la facultatea de litere din JasI;
9) Catedra de literature romn de la facultatea de litere din Iall;
10) Catedra de terapeutie de la facultatea de medicin din Iasi'.

lo

ANDEURI JIIDICIARE
LICITATIUNI

Tribunalul Bacati
D. Ernest C. Gheorghin, de profesie inginer-baspector-silvic, domiciliat in Bucu-

resci, aleea Blanc B, pe baza actuluI de


ipotee, autentificat de tribunalul jud. &ail sub No. 7.065/900, inscris la No. 841,
vol. I, din 13 Inlie 1900 0 investit ea formula executorie la No. 366 din 21 Noembre

1902, a cerut tribuitalului jud. &air, prin


petitia inreg. la No. 17.285 din 20 Iuniie
1905, punerea in vindare, cu lieitatiune
publich, a imobiluluI dotal, proprietatea
d-nei Aglaia I. Liciu, fr profesie, d,omici-

liat in, orasul Bacha, care cu autorisatia


sotulul sa Ion I. Liciu i in urma autorisaiei
de tribunalul Bac, prin jurnalul
No. 7.035 din 11 Iulie, s'a imprumutat de
la d. Ernest C. Gheorghiu cu suma de 1.000
lei capital, pe timp de douI ani, de la data

actuluI de ipotea i cu procente couven


tionale de 18 la suth pe an, cari a rrnas
neachitate de la 13 Iulie 1900 pin la achitare,, si care cerere de punere in vindare a
fost incuviintath de tribunalul jud. Bee.%
prin jurnalul No. 7.060 din 28 Iunie 1905.

lor ; sub pedps de a nu li se mai tine in

4735

sus artatuluI titlu executor, care a fost


notificat mostenitorilor, conform art. 39$
din procedure civil, cu notificarea No. 2.065
din 20 Noembre 1904,0 care cerere de pu-

nere in vind,are a fost incuviintat de tribunalul judetuluI Bach prin jurnalul cu


No. 6.818 din 21 Iunie 1905.
A.cest imobil se compune du$ cure urmzh. :

In sectia Brtesci, comuna BrIrsnesci,


plasa Orsa, judetul Backa, este o mosie a
crel suprafat total este de 438 fed, divizath in fret }map, i anume : 1) 25 feld
de pdmint, situat in sectia Brtesci, comuna

Barsnesci, judetul Baaa, la locul numit


,In Galianu i megiesit la rshrit err proprietatea d-lui Iorgu Sion, la apus cu pmintul bisericel de Brtescl, la miaz-npte

cu pmintul locuitorilor fostI clcasI de


BrtescI si la miadh-di cu proprietatea comuneI Tg.-Ocna ; acest phmint este parte
fang, parte artur si parte imas ; 2) Dou

We! i jurntate pmint, situat in satul


Brtesci, comuna Barshnesci, judetul Bead; megiesindu-se la Nord cu drumul satuluI, la Sud cu sosua ce trece prin mijlocul satuluI Brhtesci, la apus cu propriettile locuitorilor Alecu Munteanu i Stefan

1905, Septembre 12.

- D. doctor Scarlet Glaeorghiu, de profesie medic, donaiciliat Lu commie Tg.-Ocna,

judetul Bac, pe baza actuluI de ipotech


autentificat de tribuualul judetului Back.'
sub No. 1.518/900, inscris la No. 150/900
investit cu formula executorie sub No. 415

din 1901, prin care act defunctul Gh. Bo-

risav se imprumutd de la d. Dr. Scarlet


Gheorghiu cu suma de 30.000 lei capital,
pe termen de douI ant de la data autentifichrel actuluI i cu procente de 8 la slit& pe
an, pltibil din sse in sse lunl cu anticipatie, a cerut tribunalulul judetuluI
prin petitia inregistrath la No. 17.294 din
20 Iunie 1905, punerea in vindare, cu heitatiune publich, a imobiluldi ipotecat d-sale,
anume : mosia BrAtesci, situath in comuna
Birsfinesci, plasa Orse,judetul Bacf pro-

prietatea mostenitorilor defunctuldi Gh.

Gavril Rus, iar la rsrit, incepnd de la


Nord spre Sud pnd in dreptul porteI, cu
drumul satului ce vine de la del la vale,iar
de la piri in jos cu grdinele locuitorilor din
sat. Aceste dou i jumtate flci parnint
stint ingrdite cu gard de jur imprejur, avnd

pe el urmetrele cldirI: cti in centru i in


partea de la del o casd pe temelie de piatr, construit de barne, tencuit i vruit
pe din afar i acoperit cu indril, ay-6nd
iii partea din jos urmtrele camere : patru
oclkI, apoI un antret, din sus de antret &Ira
odel, acestea fiind destinate pentru locuinta
proprietaruldf, dusumite cu scAndurI pe jos,
cu bagdadie pe sus, cele patru oclI din jos
zugrvite, iar antretul cu cele dou odgi din
sus vruite, cu us! i ferestre duble; in fata
antreului un coridor de scanduri, la fata

in partea sudicg ceardac, podit pe jos cu


scanduri de brad, apoi din odaia din fund

din partea de din sus a antretului spre Nord


Borisov, si anume: d-na Elena Gh. Borisov, sunt trei cdmrI ; iar in rind, eu ele, spre
vrluv, solia defunctuluI Gh. Borisov, si
Sud, o latring cu dou cabine, la captul
calitate de tutrice a minorilor
copiI r- camarei o bucatrie i acst odaie in parmasl de la defunctul sail sot Gh. Borisov, si tea de din jos se aflg un zemnic de piatra
anume : Caton, Cornelia, Veturia, Silvia si d'asupra un hambar.
Ofelin, ct si personal si in calitate de usuIn fata apartamentelor destinate pentru
fructuar i detintre a avereI rmash pe proprietar se afl o mic gradinita pentru
urine def. el sot Gh. Borisov, precurn i ca flori. In partea de din sus a acestei clgdiri
curatare a fiicel sale emancipate d-s6ra Lu- deosebit se afi o casd de barne, acoperit
cretia Borisov, at si a &Orel Lucretia Bo- cu scandurI, in stare prst, putin mai in
risov, emancipath si push sub curatela ma- sus de acst casi si in directia de la del la
meI sale Elena Borisov; se mentionzi lush vale se afl un grajd de 'Arne, lipit cu lut
c d-s6ra Lucretia Borisov este cstorit pe temelie de piatra., acoperit cu dranit,
astdI cu d. advocat Filip Ciurapciu, ambele podit cu gri4 de brad pe jos, pod pentru
domiciliate alit in urbea Tg.-Ocna, judetul fan, ca pentru sse ea!, i o ur pentru
plasa Dernanesci, cat si in Iai, ju- trei trsuri sub acelasi acoperinaint; putin
detul Iai, strada Adamache No. 2, pentru mai la vale o casa cu dou WM, construita
plata sumeI de 30.000 lei capital, cu pro- de barne, lipit eu lut, vgruit i acoperita
centele conveutionale de 8 la sut pe an, cii sindrild; tot in acesta directie, mat la.

socotite de la 22 Iunie 1901 Vera la achitare, ce numitiI mostenitorI datoresc in baza

www.digibuc.ro

vale in grading, sunt dou surI construite


de lenane de brad, ruinate, i mai la vale

4186

IVielistitORUL OFICAL

20 Septembre 4066

de acestea o cash pe temelie de piatr, eon-

veri-un drept de chirie sag arend, de ipo-

struit de brne, 1ipit cu lut, vruit


i un
acoperit cu tabl, av6nd dou6 od
antret, nelocuit. Incepnd din prtile de

3.500 lel ; iar conditiile vindrei aunt cele

tea sa privilegiii, ca, inaintea adjudecatieI, s arate tribunalului pretentiile lor ;

legale.

din jos a caselor destinate pentru proprietar, la o mic distant pe linia apus-rsrit,

sub pedps de a nu li se maI tine in srn.


No. 245.
1905, Septembre 12.

se afl o sue de scndurl, pe temelie de pia-

-D. Dr. Scarlat Gheorghiu, de profesie

tra, acoperit cu sindril, lung de 30 metri

medic, domiciliat in comuna urban Trgu-

lat de 6 metri, apr6pe nou; iar sub ea, in


tt lungimea, se afik un becid de piatr, bol-

Ocna, judetul Bac, pe ban actuluI de

tit, cu uo de scandurI de brad; la o mic


distan, mal la vale, se afl, in linie paralel,

dou6 cosare de nuele pe stlpi de stejar


grse, sub un singur acoperimint de sindril, lungI de 20 metri i largi fie-care de

ate un metru i jumtate, avnd intre ele


un spatig de 4 metri jumtate lgrgime, podit pe jos cu sanduri i inchis la fati cu
doug portI de scnduri; la fundul cosarelor,
sub acelasl acoperimint, se afl' o magazie de

scndurl, lung de 6 metri i larg de 8


metri, servind pentru conservarea masinebor. In fala caselor marl in ograd se 0 o
f6ntng de piatr cu rt cu dou6 ciuturI,
cu WA de fer dublu in stare bung. In partea de din jos a sureI cosarelor si a caselor
mari se afl loc arabil, vie bine lucrat,
pomi roditori; de la deal de casa mare si pe
din sus de grajd Ong in gardul ogrAdei de
la vale este loc arabil, iar pe dinuntru de

jur imprejurul gardului se afl porn! roditori ;

3) Trupul mare al mosiei, a erui suprafat este 411 fad, ale cruI megiesiI aunt :

la rsrit i apus proprietatea d-lui Iorgu


Sion, la mia.46.-npte mosia StatuluI Berzunt i locurile stenilor din sectia Albile,
comuna Brsnesci, si la mialg-di locurile
stenilor din Brtesei i rtzesia bisericeI

ipotec, autentificat de tribunalul judetuluI


sub No. 1.421/96, inscris sub
No. 221/96 si investit cu formula executorie No. 128/902, pe baza cruia defunctul

Sunt somatl tot! aceia car! ar pretinde


veri-un drept de chirie sag arend, de ipotec sad privilegiii, ea, inaintea adjudecati.
unei, s arate tribunalulul pretentiunile lor,
sub pedps de a nu li se mai tine in smNo. 249.
1905, Septembre 12.

tea, a cerut tribunaluluI judetului Bac,


prin petitia inregistrat la No. (7.284 din
20 Iunie 1905, punerea in vinlare cu heitatie publia a imobiluluI ipotecat d-sale,

-D-na Ana Caufman, vduv, domiciliat


in orasul Bacd, pe lng obligatiunea autentificat de tribunalul Baedii sub No. 768
din 4 Februarie 1893, investit cu formula
excutorie sub No. 100 din 5 Martie 1905,
prin care defunctul Solomon Caufman s'a
imprumutat de la sotia sa Ana Caufman,
din averea eI parafernal, cu sum de leI
12.067, banI 75, care se va plti la Meetarea sa din viat i pe timpul cat va tri
s pltsed un procent de 5 la sut pe an,
pltibil din 6 in 6 luni, prin anticipatie, a
cerut tribunalului Bacg, prin petitiunea

situat in comuna urban. Trgu-Ocna, plasa

inregistrat la No. 17.812 din 28 Iunie

Baegg.

Aleeu Rebegea, pe cnd era in vit, se


imprumutase de la d. Dr. Sc. Gheorghiu
cu suma de 4.000 lei capital, cu procente
de 1 1/4 la sut pe lun, pe timp de treI
ani, cu incepere de la data actulul de ipo-

Drmnesci, judetul }hag, strada Rducanu, proprietatea mostenitorilor defunctuldi Alecu Rebegea, i anurne : Ion V. Re-

begea, din comuna Ibnesci, jUdetul Tutova ; Safta Topald, vduv, nseuti Rebegea, Ilinca I. N. Luca, voluvg, Constantin
V. Rebegea i Gh. V. Siriac, totI domiciliai
comuna Ibnesci, judetul Tutova,

urmritI pentru plata sumeI de 4.000 lel


capital, eu procente de 1 1/4 la sut pe
lun, socotite de la 1 Maig 1904 pand la
achitare, plus cheltuelile de urmrire,
mentionndu-se e titlul executor s'a incunosciintat mostenitorilor def. Alecu Rebegea, conform art. 397 din procedura civil,
cu ineunosciintarea No. 4,255 si care cerere de punere in vindare a foA ineuviin-

1905, punerea in vinlare, cu licitatiune public, a imobilulu I situ at in acest oras Bacg,
strada Backii-Piatra-N6mtu, rmas pe urma
defunetului sti sot Solomon Caufman, ast641
represintat prin mostenitorii s6I, i anume :
Lazr Caufman, comerciant, domiciliat in
comuna Panciu, judetul Putna, Iancu Svartz
Ilie Svartz, ambil comerciantI, domiciliatI
in Bacgii, Reiza Goldman, sotia d-lui Ianeu
Goldman, ambil domiciliatI in Baciti, Hie
Caufman, comerciant, domiciliat in comuna

Plopana, judetul Tutova, Henta Svartz


sotul WI' Leib Svartz, comerciant, domiciliat
in Bacg, Maier Caufman, comereiant, domiciliat in comuna Plopana, judetul Tutova,

Perla Has, vacluv, domiciliat in comuna

Brtesci, coprindnd pe ea ca 50 fldi loc


Plopana, judetul Tutova, earl nu at' fost urarabil, 17 fild fnat, 240 flci pdure, in OVA de tribunalul judetului Bac priri mtorI, in calitate de mostenitorI, a achita
etate de 12 anI, de esent fag si stejar, 4 jurnalul No. 7.059 din 28 Iunie 1905.
d-neI Ana Caufman suma de 12.067 lei,
Wei pdure btrn stejar si fag, la locul
Acest imobil se compune din :
75 banI, capitalul, eu procente legale de 5
numit Runcul CalulUi, si 100 flci tufis
TreI rinduri de case situate in comuna la sutg pe an, socotite de la data creantei
imas. Iar pe pgriul Chirica se afl o mirk' Trgu-Ocna, strada Oborulul, fost Rdupn la numgrtre, plus eheltuell de
de ap cu o piatr, in stare de a functiona. canu No. 13, plasa Drmnesci, judetul urmrire si care cerere de punere in yinMosia se afl la o distant de o org. de Bacdg, compuse ast-fel :
dare a fost in euviintat de tribunalul judeTrgu-Ocna, fiMd legat cu orasul prin
1) 0 casi de vltucI in colt, servind
tuluI Bacii prin jurnahil No. 7.058 din
sosea de prund.
de en:4mA, acoperit cu sindril i o sur 28 Iulie 1905.
Asupra acestei mosii exist urmtrele de sciinduri, acoperit cu tabl. ;
Acest imobil se compune dup cum ursareinI, i anume :
2) 0 cas arsd de foe, din care a rrnas mzd: o cask situat in orasul Bac'g, strada
1) Ipoteca inscris la No. 150/900, pe nurnaI peretii
Bacg-Piatra-N6mtu No. 12, fost No. 11,
suma de 30.000 leI, in favrea d-lui dr.
3) 0 cas de zid, invelit cu tabl, avnd compus din maI multe camere, atenansele
Scarlat Gheorghiu, in ban ereia s'a pus alipit o bucatrie si la spate despre apus si tot locul lor, construite de zid, acoperite
in urmrire,
un chiler, tte inteo ogradidesprtite intre eu tabl, megiesite: la Nord cu imobilul
2) Ipoteca inscris. la No. 4/905, pe ele prin zaplazurI, rnegiesite la Sud i apus d-luI Ion Gavrilescu, la Sud cu imobilul
suma de 49.000 le!, in favrea d-lui Iancu cu medianul i strada OboruluI, iar in cele d-lul Smil Herscovicl, la apus cu strada
Enescu, din T6rgu-Oena, constituit att alte prti cu Gh. V. Stoleru, Chitic Hies, Bacg-Piatra si la rsrit eu strada
asupra mosieI Brtesci, ct i asupra altor Const. Tinlinschi i Iancu Ionescu.
Asupra acestuI imobil exist urmtreIe

imobile din Trgu-Ocna.


Vindarea i adjudecarea sus mentionatelor imobile se vor face, in pretoriul tribunaluluI judetului Bac, in diva de 20 De-

cembre 1905, orele 11 diminta.


Pretul acestor imobile, artat de d. creditor

prin cererea dat tribunaluluI si de la care

se vor incepe strigrile, va fi suma de


25.000 lel; iar conditiunile vindreI sunt
cele legale.
Sunt somas! totT aeeia earl* ar pretinde

Asupra acestui imobil nu exist nicI o


sareing ipotecark de ct aceea in baza creia se urmresce.
Vindarea i adjudeearea sus mentionatuluI imobil se vor face, in pretoriul tribunalului judetului Bacg, in diva de 20 Deeembre 1905, orele 11 diminta.
Pretul acestul imobil, artat de d. creditor prin cererea dat tribunaluluI si de la
care se vor incepe strigrile, va fi suma de

www.digibuc.ro

sarcinI :
1) Ipoteca inseris la No. 89/90, pe suma

de 20.000 leI;
2) Ipoteca inscris la No. 70/95, pe suma
de 10.000 leI, ambele ipoted constituite in
favrea societte! credituluI funciar urban
in Bucuresci,
3) Ipoteca inscris la No. 80/902, pe
suma de 4.342 leT, 80 ban!, in favrea Statulul pentru plata taxeI de inregistrare la
averea de succesiune i acea inscrisi la
(Supliment/

Septembre 490N

No. 7/905, pe surn de 15.534, 20 banl,


idem.

Vindarea i adjudecarea sus mentionatu-

lul imobil se vor face, tri pretoriul tribu-

nalulul Bacd6 n diva de 20 Decembre


1905, orele 11 a. M.

Pretul acestul imobil, artat de creditre, prin cererea sa data tribunalulul, si de


la care se vor incepe strigrile, va fi suma
de 15.000 leI; iar condiSiunile vinOreI sunt
cele legale.

aceia cari ar pretinde


Sunt sdnati
veri-un drept de chirie sa arena., de ipotea sad privilegi, ca, inaintea adjudecalie, s arate tribunaluluI preterrtiile lor ;
sub pedpsd de a nu li se maI sine in sell*
1905, Septembre 12.
No. 234.

Tribunalul Tutova
Firma comercial Fratii Thenen, din Galati, prin procuratorul lor d. Leon Ehrlich,
comerciant, domiciliat in orasul Brlad, autorisat cu procura autentificatd de tribunatut Covurluid, la No. 1.752/904, in baza
obligaiune ipotecare inscris la tribunalul
Tutova sub No. 193 900, investia cu formula executorie No. 364/903, prin care d.
Nicolae Hngu, plugar, domiciliat in comuna Liesci, plasa Ghidigeni, judatul Tutova, se recunsce dator d-lui Max Schildhaus,

fost domiciliat in Brlad, cu suma de lei


3.888, pe care se oblig a-1 rspunde in
termen de douI anI de la data obligafei
pentru care va plti un procent de unu la
sut pe lund, pltibil prin anticipalie din 6
in 6 (uni, iar pentru sigurarrta plSei capitaluluI si a procentelor, constitue ipotecd
in imobilele : 100 prdjinI vie cu crama,
(Iou case de locuinS4 i treI trupurI de pd-

mint, tte situate pe teritoriul comunel Liesci, din plasa Ghidigeni, judetul Tutova,
a cerut tribunalului. Tutova, prin petiSia
inregistrat la No. 11.709 din 8 Iunie 1905,

punerea in vindare, cu IiciLaie palled, a


imobilelor descrise ma! sus, avere a debitoruldf Nicolae Hngu, spre satisfacerea fir-

meI FratiI Thenen, cu suma de 3.083 leI


capital, ce maI are a lua in baza obligafei
citate, cut procent de unu la sut pe lun,
datorite cu incepere de la 12 Decembre
4903, pn la achitare, obligatie venit in
proprietatea d-lor prin cesiune de la d. Max
Schildhaus, cu aclul de cesiune autentificat

de tribunalul Tutova sub No. 663/901, si


n otificat debitoruluI cu notificatia No. 7.011

din 21 Julie 1901, osebit cheltuelile de urmrire.


Aceste imobile dupd delimitarea fcut
la fata loculuI, se compune din :
1) 100 prjinI cu vie, avend o cram
porn! roditorI i neroditori la locul numit
Greceanu, megiesit : la rsrit cu Ion Brasoveanu Iordache Chitic, la apus cu un
drum de comunicatie, la miadd-npte cu

Ilinca P. Vasiliu si la miadd-di cu un drum


de comunicatie i cu Grigore Chitic.
2) Sse prjinI loc, situat in vatra comu-

neI Liesci, avnd pe ele dddite o cash de


specula cu pivnit, constructie de vltucI
acoperit cu tabld, loc care se rnegie-

MOXITORVL OPICtIt
sesce : l rsrit cu Ileana Jardianu si Costache Iosif, la apus cu orfanil defunctului
Gh. David, la mial-npte cu drumul principal de comunicatie din sat si la miadd-di
cu orfanil defunctului Gh. David.

3) 40 prjini loc siliste tot in vatra satuluI Liesci, avdnd cldit o cas cu dou
&in i o said, constructie de vltucI, acoperit cu indri1, o pivni, un hambar de
scnduri, un loc de povarnd i un cosar de
fabricat rachi, cu livede de porn! roditori,
megiesit : la rsrit cu un drum de comunicaf e i cu Dumitrache Gh. Hngu, la apus

cu rpa bdtrnd si la miad-rOpte tot eu


Dumitrache Hngu si la miadd-di cu Dumitrache Gh. Bors.
4) 30 prjinI loc arabil in Sarina Liesci,
megiesit :

la rsdrit cu Petrache Bara, la

apus cu Anton D. Bors, la miadd.-npte cu


gardul SarineI Liesci si la miadd-di cu Ion
P. Mugu.
5) 40 prijinI loc arabil in Chercez, megiesit : la rsrit cu NicolaI Hrisoveloni, la

apus cu rpa btrnd, la miadd-npte cu


Sava Palade si la miadd-di cu Gheorghe
Chitic.

Tte aceste imobile sunt situate pe teritoriul comuneI Liesci, plasa Ghidigeni, judeSul Tutova.
Asupra acestor imobile, dup cum reiese
din raportul dat de d. grefler, potrivit

art. 505 din procedura civil, exist urmtrele sarcinl :

1) LeI 1.12, banI 54 datoritf StatuluI,


dupd cum result din adresa administrafei
financiare Tutova No. 3.216/905, si
2) Lei 3.888 cc actul inscris la No.193
din 1900, datoriSI d-luI M. Schildhaus, iar

din actul autentificat la No. 663/901 result e acst creant s'a cesionat d-lor
FratiI Thenen i pentru care se face urrnrirea.
Vindarea i adjudecarea sus mentionatelor imobile se vor face, in pretoriul tribu-

naluluI Tutova, la 5 Ianuarie 1906, orele


11 diminta.
PreSul acestor imobile, artat de procura torul fume! creditre prin cererea fcut

(gupliment)

sutd pe an, patite pentru anul imprumutuluI la facerea actulul, iar in casul cnd
nu ar fi urmtor cu plata la expirarea acestul an, vor curge aceleasl procente de 15
la sut pe an, pand in momentul achitreI
definitive, iar pentru asigurarea sumo! imalte cheltuelI
prumutate, procente
plat de advocat, constitue ipotecd partea

sa indiviz din mostenirea rmasd de la


def. sea tat dr. C. Codrescu, care consti din
un rdrul de case din orasul Brlad, desp. I,
cu locul i atenansele; mosia Ghermnesci,
din comuna Banca, judetul Tutova, cu trupurile i denumirile ei, in intindere de 850
Wei i o \TM situati in raionul bdilor Sidnic, judeSul Bac, comuna Trg-Trotus,cu
-0-Le dependinSele, ipotecd care pentru irno-

bilele de la punctul 1. si 3 se va inscrie in


rangul al III-lea, i pentru imobilul de la
punctul 2 in rangul al II-lea, si care parte
indiviz represint a cincea parte din citata
avere, a cerut tribunaluluI Tutova, prin petitia inregistrat la No. 13.906 din 11 Iulie
1905, punerea in vindare, cu licitaie publicd, a imobiluluI casele situate in acest
eras Brlad, desp. I., cols strada Belvedere,
cu strada Aurit, i anume a cincea parte
din disul irnobil, avere a debitoruluI Constantin Codrescu, acum defunct si representat prin succesoriI sI i anume minora Cecilia C. Codrescu, representat prin tu tri-

cea legal d-na Cecilia Dr. Codrescu, veduv, domiciliat in orasul Brlad, si care
e in calitate de succesrd a defunctuluI el
frate Costici Codrescu, spre justificarea

d-luI Theodor G. Emandi, cu suma de


20.000 leI, capital, cu procente conventonale de 15 la sut pe an, de la 18 Noembre 1899, plind la achitare, conform citatuluI titlu executor, venit in proprietatea
sa prin cesiune de la d. Alexandru I.Lipate,
bancher, din BucurescI, cu actul de cesiune
autentificat de tribunalul Ilfov, seclia de
notariat, la No.3.1.73/904, osebit -bite cheltuelile de urmrire.
Acest imobil i anume partea indiviz a
succesrel def. C. Codrescu, dup delimitarea fcutd. la &ta loculuI, se compune din:
A cincea par te din imobilul casele eu tot

tribunaluluI si de la care se vor incepe locul lor, coprins sub ingrditura actual,
strigrile, este de leI 3.083.
Sunt somas! toti aceia cari ar pretinde
veri-un drept de chirie sail arena', de ipoteed sail privilegiil, ca, inaintea adjudecaSiei, sh arate tribunaluluI pretenVile lor;
sub peclps de a nu li se maI Sine in sm.
No. 237.
1905, Septembre 15.

-D. Theodor G. Emandi, advocat si proprietar, dorniciliat in orasul Brlad, in baza


actuluI de ipotec autentificat de tribunalul
llfov, sectia de notariat sub No. 10.423/95,
inscris la tribunalul Tutova sub No. 200195,

si de tribunalul Bacii la No. 209/95, investit cu formula executorie sub No. 737
din 1896, prin care Constantin C. Codrescu,
acum defunct, s'a imprumutat de la d. Ale-

xandru I. Lipate, bancher din Bucuresci,


cu suma de 20.000 leI, pe termen de un
an de la data actuluI, cu procente de -15 la

www.digibuc.ro

situatd in orasul Brlad, desp. I, sub No. 9,

colt strada Belvedere cu strada Auritd,


compus din 4 incperi i un antret, construCfe zid masiv, acoperit cu tabl ; la
acest corp de ddire stint alipite dependinele compuse din 3 incdperi ce serv de siifragerie, spldtorie i buctrie, avnd la
fala un paravan de sticl ; in curte e un
gra jd, butcrie i magazie, tte sub un acopermin t, construe-Oa de crimid, acope-

ritd cu tab% o grdin cut pomI neroditori,


iar la prta curse! e o csut mic cu dou

incperi, ce serv pentru locuirrta portaruluI, constructia de cdrmidd acoperit Cu


tabld, imprejmuirea intreguluI imobil este :
felele despre strada Belvedere si Aurit, en
grila j d e scndurf, iar partea despre miad -di

eu zaplaz de scndurI; iar *megiesiile sun t :

la rsrit cu casele d-lui Lan I. Lupu, la


apus cu strada Belvedere, la Sud, cu ale-

MONITORUL OFICIAL

4738

d-lor Ignat Tustanovschi si tefan Fur-

pivnit, cu tot locul, ingrdit cu scnduri

nescu si la Nord cu strada Aurit.


Asupra portiunel indivize din acest imobil care se urmresce, duph cum reiese din
raportul dat de d. grefier, potrivit art. 505
din procedura civil, nu existh nici o sar-

care se megiesesce: la rsrit cV proprietatea

cin; iar din adresa administraVei financiar

Acest imobil este situat in orasul Brlad,


strada Grei No. 25.
Asupra acestui imobil, dup cum reiese
din raportul dat de d. grefier, potrivit
art. 505 din procedura civil, nu mai exist

Tutova No. 3.597/905, resulth ch acest


imobil datoresce Statulul suma de le 41,
bani 20.
Vindarea si adjudecarea sus mentionatului imobil se vor face, in pretoriul tribunalului Tutova, la 5 Ianuarie 1906, orele 11
di minta.

Pretul acestul imobil, artat de d-nu cre-

ditor prin ,cererea fcuth tribunalului,


de la care se vor incepe strigrile, este
de lei 3.000.

Sunt somati toi aceia cari ar pretinde


veri-un drept de chirie sa arend, de ipotech sa privilegi, ca, inaintea adjudecash arate tribunalului preteiitiunile

d-lui Gh. Adam, la apus cu proprietatea


d-nei Th. Alexandrescu, la miadd-npte cu
Nestor Melinte, si la miadh-di cu strada
Grei.

and sarcin, afar de acsta, pentru care


se face urmrirea, lush din adresa administratiei financiare Tutova No. 3.161/905,
resulth ch se datoresce StatuIui ca foncier
suma de lei 32, bani 92.
Vindarea i adjudecarea portiunei indivize din citatul imobil a d-lui Gheorghe I.
Grigora, se vor face, in pretoriul tribuna-

lului Tutova, in qiva de 5 Ianuarie 1905,


orele 11. diminta.
Pretul acestui imobil, adic portiunea in-

20 Septembre 1965

mercial, cu No. 1.0.984/905, se publich


spre cunoscinta general, ch, in diva de 27
Septembre 1905, de la orele 11 a. m. inainte, se va vinde cu licitatie publie, la localitate, strada elari No. 8, intregul activ
mobiliar al falimentului M. Moni, compush
din haine barbtesci, mobilier de prvlie,

etc., 0 altele, anume specificate in inventarul dresat de d. jude-sindic, licitatia incepndu-se de la sum de lei 18.000.
1905, Septembre 17.
No. 17.795.
Dosarul No. 2.286/905.
Comisariatul de politie al circumscriptiei 10 Bucuresci
Conform adresel d-lui jude al ocolului II

din Bucuresci cu No. 10.312/905, se public spre generala cunoscinth ca, in Iliva
de 26 Septembre 1905, se vinde, prin heitatie publick averea mobil a d-lui Ticu
Lazdr, din calea Mosilor No. 329, urmrit

in baza crtei de judecath No. 2.306 din


divizA a d-lui Gheorghe I. Grigoras, araat 1903, spre desph.gubirea d-lui Vi to Ferentz.
de d. Leon Ehrlich, procuratorul firmei
Vin4area se va efectua pe piata din Terin srnh.
creditrei Frati Thenen prin cererea fcuth gul Moilor, incepnd la orele legale.
No. 239.
1905, Septembre 15.
tribunalului si de la care se vor incepe striNo. 2.931.
1905, Septembre 14.
- D. Leon Ehrlich, comerciant din ora- grile, es te de 1.000 lei.
Comisariatul de politie al circumSunt somali toti aceia cari ar pretinde
sul Brlad, in calitate de procurator al firmei
scriptiei 18 Bucuresci .
Frati Thenen, comercianti, dmiciliai in veri-un drept de chirie sari arend, de ipoConform adresei d-lui jude al ocolului I
orasul Galai, cu procura autentificat de teed sa privilegi, ca, inaintea adjudecatribunalul Covurluill la No. 1.752/904, in tiunei, s arate tribunalului pretentiunile din Bucuresci cu No. 11.3991905, se pubaza actului de imprumut inscris la tribu- lor ; sub pedpsii de a nu li se mg tine in blich spre generala cunoscinl c, in diva
de 26 Septembre 1905, se vinde, pninlicitanalul Tutova sub No. 20/901, investit cu sm.
1905, Septembre 15.
formula executorie la No. 4/905, prin care
No. 241.
lie publich, averea mobil a d-lui Bogdan
Vasiliu, din calea Dorobantilor No. 122,
d. Gheorghe I. Grigoras, muncitor, domiciCorpul portdreilor tribunalului Ilfov
compus din mobil de cash i altele, urmEat in orasul Brlad, s'a imprumutat de la
In ban adresei eu No. 5.461/905 a rit in baza actului de imprumut, autentid. Max Schildhaus, fost domiciliat in Berlad,
cu suma de 1.000 lei, pe termen de un de tribunalului Ilfov, sectia de notariat, se pu- fled la No. 240/903, spre despgubirea
la data obligatiei i cu procente de unu si blich spre cunoscinta general& ch., in diva d-lui I. Stoicescu.
Vindarea se va efectua pe piata S-ta Viun sfert la sut pe hind, pltibil prin an- de 26 Septembre 1905, de la orele 11 a. m.
ticipatie din 6 in 6 luni, asigurnd plata ca- inainte, se va vinde, cu licitatie public, la nee., incepdnd la orele legale.
pitalului si a procentelor cu ipotech in pri- localitate, strada tefan Mihileanu No. 47,
No. 6.808.
1905, Septembre 17.

lor; sub pedps de a nu li se mai tine

mul rang in prtile indivize ce are in o


cash cu locul ei si atenanse duph stptinirea
actual, situat in orasul Brlad, desp.
rmase motenire de la def. ski printe Ion
Grigoras, a cerut tribunalului Tutova, prin
petitiunea inregistrat la No. 11.708 din 8

Iunie 1905, punerea in vindare, cu licitatiune public , a portiunei indivize din


acest imobil, avere a debitorului Gheorghe
I. Grigora, care are drept la dou prti din
trei, spre satisfacerea firmei Frati Thenen,
cu suma de mai sus, cu procen Le de unu
un sfert la suth pe lun de la 12 August
1902 panil la achitare, ce are a hia conform
citatului titlu executor, care e venit in
proprietatea firmei*Fratii Thenen, prin cesi-

une de la d. Max Schildhaus, cu actul de


cesiune autentificat de tribunalul Tutova
sub No. 663/901, si notificath debitorului
cu notificatia No. 7.011/901, deosebit tte
cheltuelile de urnahrire.
Acest imobil, dup delimitarea fAcuth la
fata locului se compune din :
O. cash constructie la fat de chrmid,
iar in cele alte prff de vltuci, acoperith
parte cu schnduri, parte cu sindril, avnd

dou odhl si o sal la fath, 0 3 odi in dos,


iar ca atenanse un grajd de scanduri si o

fost strada Linistei, averea mobil urmrith


a d-lui Carol si Gherghina Mller, compus
din o consol cu oglind cu rarn de lemn
de mahon i plach de marmorh, i altele,
anume specificate in procesul-verbal de ur-

mrire, pentru desphgubirea d-nei Louisa


Righetti.
1905, Septembre 17.
No. 17.811.
Dosarul No. 167/905.

-- In baza adresei cu No. 23.036/905,


a tribunalului Ilfov, sectia IV, se public
spre cunoscinta general ch, in diva de 26
Septemhre 1905, de la orele 11 a. in. inainte, se va vinde cu licitalie publich, la loca-

litate, calea Victoriei No. 113, in localul


ligei culturale, averea mobil urmrith a
d-lul Natan Kohn, compus din un iatac
compus din un armoar cu 3 usi cu oglindl
bizotate, 2 paturi, etc., si altele, anume
specificate in procesul-verbal de urmriri,
pentru despgubirea d-liff Ion N. Lahovari.
No. 17.819.
1905, Septembre 17.
Dosarul No. 994/905.

--In baza adresei cu No. 1.439/905, a


sindicatulul faliment. tribunalului Ilfov
0 a jurnalului tribunahilui Ilfov, sectia co-

www.digibuc.ro

Comisariatul de pol4ie al circumscriptief 19 Bucuresci


Conform adresei d-lui jude al ocolului
VI din Bucuresci cu No. 13.569/905, se
publich spre generala cunoscinl ch, in diva
de 24 Septembre 1.905, se vinde, prin licitatie publich, averea mobil a d-lui P. Ciorneanu, din strada Frumsh No. 21, compus din mobil de cash i altele, urmrit

in baza chrteI de judecath No. 1.045/905,


spre despgubirea creditului funciar urban
din Bucuresci.
Vindarea se va efectua pe piata S-ta Vi-

neri, incepend la orele legale.


No. 10.008.
1905, Septembre 17.

-Conform adresei d-lui jude al ocoluluI


VI din Bucuresci cu' No. 13.570/905, se
public spre generala cunoscint c, in 4iva
de 24 Septembre 1905, se vinde prin licitatie publich averea mobil a d-lui S.Pachtar,

din strada Frumsh No. 38, compush din


mobil de cash, i altele urmrit in baza
chilei de judecath No. 2,008/905.
Vim;larea se va efectua pe piata Sf. Vineri, incepend la orele legale.
No. 10.014.
1905, Septembre 17.

20 Septembre 1905

Comisariatul de politie al circumscriptdei 24 Bucurescl


Conform adreseI d-luI jude al ocoluluI III
din BucurescI cu No. 5.758/905, se publicA
spre generala cunoscintA c, in diva de 24
Septembre 1905, se vinde, prin licitatie publicd, averea mobild a d-lui V. Lupescu,
din bulevardul Elisabeta No. 58, cornpus
din : un bufet mare de stejar, o pianin, un
divan de stejar, o jumtate garnitur mobad etc., si altele, urmArit in baza chrteI
de judecatd No. 1.746/905, spre despdgubirea creditulul funciar urban din Bucuresci.

Vindarea se va efectua pe piata Sf. Viincepnd la orele legale.


1905, Septembre 16.
No. 9.499.

Comisariatul de politie al circumscriptdei 29 Bucurescl


Conform adrese! d-luI presedinte al tribunalultd Ilfov, sectia III c. c., din Bucu-

,resci, cu No. 23.760/905, se publie spre


generala cunoscint cd, in diva de 29 Septembre 1905, se vinde, prin licitatie public, averea mobild a d-luI Zissu M. Dion,

din strada erban-Vodd No. 64, compus


din mobilier de cask i altele, urmritd in
baza sentinteI No. 6021904, spre despdgubirea d-lui M. Kurtzman.
Vindarea se va efectua la localitate, incepnd la orele legale.
1905, Septembre 16.
No. 4.850.

Curtea de apel din Bucurescf, sectla I


CITATIUM

No!,

primul-presedinte al Curtei de

apel secta I, in virtutea art. 71 din procedura civil, chemdm pe d-na Elena C. Dia-

mantopoulos, domiciliatA in Athena, Grecia, strada Socrate No. 14, s vin, in diva
de 5 Noembre 1905, orele 11 a. m., la Curtea de apel din Bucuresci, sectia I, spre inttisare in apelul fcut de d-sa i altii contra sentinte! cu No. 10/85, a tribunalului
Ilfov, sectia comerciald ; conunosand cd,
dacd nu va rspunde la strigarea pricine!
sale, in iiva il orele sus arAtate, se va da
hotrire in lipsd, potrivit arL 148 din procedura civil.
1905, August 31.
No. 13.133.

-No!, primul-presedinte al Curtei de apel,


sectia I, in virtutea art. 71 din procedura
eivild, chemm pe d. C. B. Diamantopoulos, sot, pentru autorizare , domiciliat in
Athena, Grecia, strada Socrate No. 44, sd
vind in diva de 5 Noembre 1905, orele 11
a. m., la Curtea de apel din Bucuresci, sec-Oa I, spre inflisare in apelul fcut de d-sa
altiI contra sentinte! cu No.10/85, a tribunaluluI Ilfov, sectia comercial ; cunosand cd, dacd nu va rspunde la strigarea
pricinel sale in diva i orele sus arAtate, se
va da hothrire in lips, potrivit art. 148 din
procedura civil.
No. 13.136.

-No!, prim-presedintele CurteI de apel


din BucurescI, in virtutea art. 71 din

4739

MO1ITOR-01 OVICIAL

procedura eivild, chemdm pe d-na Anastasia Gh. Wayas, cu domiciliul in Geneva, rue Pepinre No. 11, Elvetia, sd vin

in 4iva de 5 Noembre 1905, orele 11 a.


m., la acst Curte de apel, sectia I, spre infatisare in apelul fcut de d-sa i altii con-

tra sentinteI cu No. 10/85, a tribunalutuT


Ilfov, sectia comerciald; cunosand cd, dacd
nu va respunde la strigarea pricinei sale, in
diva i orele sus arfitate, se va da hotirire
in lipsd, potlivit art. 148 din procedura
civil.
1905, August 31.
No. 13.139.

-NoI, prirn-presedintele Curtel de apel,


sectia I, in virtutea art. 71 din procedura
eivild, chemrn pe d. Gheorghe Wayas, sot,
pentru autorisare, domiciliat in Geneva,
rue Pepinire No. 41, s vin in diva
de 5 Noembre 1905, orele 11 a. m.,

la Curtea de apel din BucurescI, sectia I,


spre infatisare in apelul fAcut de d-sa
altii ; cunosand c, dacd nu va rspunde la
strigarea pricineI sale, in liva i orele sus
artate, se va da hotrire in 1ips, potrivit
art. 448 din procedura civild.
1905, August 31.
No. 13.142.
- No!, prim-presedintele Curse! de apel,
sectia I, in virtutea art. 71 din procedura
civild, chemrn pe d-na Ecaterina Christu
Athanasiu, domiciliat in comuna Cavalla,
din Macedonia (Turcia), sd vin in diva de
5 Noembre 1905, orele 11 a. m., la Curtea
de apel din Bucuresci, seetia I, spre nftisare in apelul Meut de d-sa contra sentinteI cu No. 10/85 a tribunalului Ilfov,
seetia comerciald ; cunoscnd

dacd nu va

rspunde la strigarea pricinei sale, in diva


orele sus ardtate, se va da hotrire in
lipsd, potrivit art. 148 din procedura civil.
4905, August 31.
No. 13.145.

- NoI, prim-presedintele CurteI de apel,

sectia I, in virtutea art. 71 din procedura


civild, chernAm pe d. Athanasie Christu
Athanasiu, dorniciliat in comuna Cavalla
din Macedonia (Turcia), s via., in diva de
5 Noembre 1905, orele :11 a. m., la Curtea
de apel din Bucuresci, sectia I, spre inftisare in apelul Meut de d-sa i alii contra
sentinteI cu No. 10185 a tribunaluluI Ilfov,
sectia comerciald; cunosand c, daed nu va
rspunde la strigarea pricineI sale, in diva
orele sus arAtate, se va hotrire in lipsd,
potrivit art. 148 din procedura civild.
1905, August 34.
No. 13.148.

Tribunalul Ilfov, sectda II civilocorectional


D. Marin Ilie, cu domiciliul necunoseut,

este chemat la acest tribunal, in diva de


20 Septembre 1905, orele 11 diminta,
spre a se cerceta ca inculpat-oponent intr'un proces corectional ; avnd in vedere

cd, de nu va fi urmAtor, se va judeca in


lips.

No. 40.097.

- D. N. N. Lorenti, cu domiciliul necu


noscut, se eitzd la acest tribunal, in diva
de 23 Septembre 1905, spre a rspunde ca
debitor in apelul Mcut de G.rSaropulos con-

tra cdrteI de judecatd cu No. 318/905 a


judecdtorief ocolului Oltenita ; cunoscnd

cd, de nu va fi urmAtor, se va judeca in


lipsd.

No. 27.102.

1905, August 22.

Tribunalul Illov, sectia III civilocorectional


D. Nae Teodorescu, cu domiciliul necu-

noscut, este chemat la acest tribunal, in


diva de 21 Septembre 1905, orele 11 dimi-

nta, spre a se cerceta ca contestator intr'un proces corectional ; avnd in vedere


e, de nu va fi urmd tor, se va judeca in lips.

No. 23.347.

1905, Septembre 10.

Tribunalul Ilfov, sectia IV civilocorectionala


Noi, presedintele tribunalului Ilfov, sectia

IV civilo-corectionald, in virtutea art. 71


din procedura civild, chemdm pe d. Marin
Velicu, cu domiciliul necunoscut, sA vind in

diva de 23 Septembre 1905, orelell a.m.,


la tribunalul Ilfov, sectia IV eivilo-corectional, spre infAtisare in procesul pentru di-

vort, ce i s'a intentat de cAtre reclamanta


Nastasia Marin ; cunosand cA, dacd. nu va
rspunde la strigarea pricineI sale, hr diva

orele sus artate, se va da hotrire in


lipsd, potrivit art. 148 din procedura civil.
Paritu I este dator ea, pAnd in termen de
15 dile, inainte de qiva fixatd pentru infdtisare, s depun, prin grefa acestift tribunal, la dosarul cause!, copiI de pe actele
cu earl se slujesce, certificate de dinsul ea
intoemaI cu originalul.

Dac actele cu care se servesce vor fi


serise in limb strind sad cu litere vechT,
pAritul va fi dator sd le traduc i sd le
serie cu litere latine.
1905, Septembre 43.
No. 1.210.

-NoI, prim-presedintele CurteI de apel,


sectia I, in virtutea art. 71 din procedura

Tribunalul Bacii
D. Ion Verga, fost cu domiciliul in

civild, chemm pe d.Dimitrie Christu Atha-

nasiu, domiciliat in comuna Cavalla din


Macedonia (Turcia), s vin in diva de 5

iar acum necunoseut, este citat a se pre-

Noembre 1905, orele 11 a. m., la Curtea de


apel din BucurescI, sectia I, spre inttisare
in apelul fAcut de d-sa i altiI contra sen-

31

bate! cu No. 10185 a tribunalului Moir,


sectia comercial ; cunoscnd cd, dac nu va

rspunde la strigarea pricineI sale, in diva


orele sus arAtate, se va da hotdrire in
lips, potrivit art. 148 din procedura civild.
No. 13.151.

www.digibuc.ro

sinta in camera acestuI tribunal, in liva de

Octombre 1905, orele 11 diminta,

spre a se asculta ca iriculpat in procesul corectional intentat contra sa pentru abus de


incredere ; la neurmare se va procede conform legeI.
No. 33.448.

-D. Ion PAdureseu, fost cu domiciliul


in comuna Balabancea, judetul Tulcea, iar

MOXITORM OnCiAl

4746

acum necunoscut, este citat a se presinta


In camera acestui tribunal, in diva de 7
Noembre 1905, orele 11 diminta, spre a
s asculta ea inculpat in procesul corectional intentat contra sa, pentru abus de
incredere ; la neurmare se va procede conform legei.
No. 33.350.

--D. Imbria Sobo Domocos, fost cu domiciliul In comuna Valea-Arinilor, , judetul

Haan, iar acum necunoscut, este citat a


se presinta in camera acestui tribunal, In
diva de 9 Noembre 1905, orle 11 diminta, spre a se asculta ca inculpat in proce-

sul corectional intentat contra sa pentru


atentat la pudre; la neurmare se va procede conform lege.
No. 33.359.

Tribunalul Brila, sectia II


D. Ene P. Gheorghe, cu domiciliul necunoscut, se citzd ca, in diva de 3 Noembre
1905, orele 11 a. in., s se presinte inaintea
acestui tribimal spre a fi fat la transformarea amendei in inehisre ; con trari se
va jifileca in lips, conform legeI.
1905, Septembre 15.
No. 43.361.

- D. Gh. R. Chicus, cu domiciliul necunoscut, se citzd ea, in diva de 3 Noembre


1905,.orele 11 a. m., s se presinte Maintea acestuI tribunal spre a fi fat la transformarea amendeI in inchisre ; contrari
se va judeca in lips, conform legei.
1905, Septembre 15.
No. 13.362.

Tribunalul Buzn
Noi, presedintele tribunaluluI

in virtutea art. 71 din procedura civil,


chernm pe d-na Elisa Catz, fost cu domi-

ciliul in orasul Buz, iar acum necunoscut, s vin in diva de 15 Noembre 1905,
orele 11 a.m., la tribunalul Buz, spre infatisare 10 procesul pentru divort, ce i s'a
intentat de sotul sri, Herscu Catz, Wrbier,

diva de 22 Noembre 1905, orele 11 diminta, la tribunalul Dolj, sectia 1H, spre inftisare In procesul pentru pretentiT, ce i
s'a intentat de ciitre reclamantul d. Vasile
D. Athanasescu, de profesiune doctor chimist, domiciliat in comuna Craiova, strada
Bucovtului No. 9 ; cunoscnd c, dace' nu
va rspunde la strigarea pricinei sale, in
diva i orele sus arAtate, se va da hotrire
in lips, potrivit art. 148 din procedure civile.

Trimitem sus numitului parit, impreun


cu acsta, un exemplar de petitie.
Paritul este dator ca pn in termen de
15 dile inainte de diva fixat pentru inftisere, s depun, prin grefa tribunalului ju&lulu! Dolj, sectia III, la dosarul cause!,
copii de pe actele cu earl se slujesce, certificate de dinsul ca intocmaT cu originalul.

Dac actele cu carI se servesce vor fi


scrise in limba strin sail cu litere vechI,
paritul va fi dator s le traduc i s le
scrie cu litere latine.
1905, Septembre 12.
No. 267.
Petitia d-lul Dr. V. D. Athanasescu atre d. presedinte al tribunalulul Dolj, sectia III.

Domnule prepelinte,
Subsemnatul, doctor Vasile D. Athenasescu, chimist, domiciliat in Craiova, strada
Bucovt No. 9, la 1 Martie st. n. 1905 am
incheiat cu d-nii Alfred Klein et C-nie, fabricanti de produse chimice, din Caronge,
langA Geneva (Elvetia), un contract prin
care sus numitii se obliga intro altele a'niT
furnisa bite produsele farmaceutice, prevqute in pretul curent alturat la contract,
de cea mal bun calitate i conforme cu
cele pantentate, iar :m hide toram a nu
itna procure aceste produse din tr sari strA-

innate.
Pretul produseler primite trAuia s fie
achitat de mine la receptie in cambii cu
seadenta dup doini
PrOdusele ce am primit nefiind indi de la

domiciliat in comuna Buz, jur1eul Buz;


cunosand c, dacd nu va rspunde la stri-

inceput conforme cu cele patentate, iar

orele sus ar-

chiar falsificate, am anuntat pe sus disa

tate, se va da hotrirea in lips, potrivit

cas c i le pui la dispositie, cerdnd


restitue cambille in sum de 3.909 leI
25 ban!, eel dedesem pentru parte din acele
marfuri, i s m ie achitat pentru (.080
lei si 15 ban!, cu care se complecta suma
de 4.989 lei si 40 ban!, valrea tuttilor mrfurilor ce primisem.
In loc de a ridica mrfurile si a iini inapoia acele cambii, am fost amenintat cu un

garea pricineI sale, in diva

art. 148 din procedura civil.


1905, Septembre 15.
No. 415.

-D. Dumitru Nicolae Sre Cucu, din comuna Mruntisu, judetul Buzil, este citat
ca, in qiva de 5 Decembre 1905, orele 10

dirninta, s se presinte inaintea acestui


tribunal, spre a fi ascultat ca inculpat ; cunoscdnd 6, in cas contrarifi, se va judeca
conform legei.
No. 31.282.

unele din ele, cum de exemplu piramidonul,

proces.

Tribunalul Dolj, sectia III comercial


ei de notariat
NoI, presedintele tribunaluldi Dolj, sectia III comercial si de notariat, in virtutea
art. 71 din procedura civil, chemdm pe
d. Alfred Klein et C-nie, fabricanti de pro-

Ast-fel stand lucrurile, v rog respectuos


a me chema in judecatA comercialA cu sus
numita firm, pentru ca fat de dinsii s hotriti cele ce urmz :
4) S declares! resiliat prin culpa sa contractul existent intre no! ;
2) SA anulati urmtrele cambii ce i-am
dat pentru parte din marfa primit, i anme:

duse chimice i farmaceutice, domiciliap in


Caronge, MO Geneva (Elvetia), s vine, in

bani, cu scadenta la 17/30 Maid 1905 ;

a) Cambia in valre de 740 leT i 70

www.digibuc.ro

2 Septembre 1065

I)) Gambia iii valre de lei 1.508 si 65


banT, cu scadenta la 22/15 Iunie 1905 ;
c) Cambia in valre de 1.659 si 90 ban!,
cu scadenta la 9/20 Iulie 1905 ;
3) SA fie condamnatA a imi restitui aceste
cambii sub o pedps de 200 lei pentru fie-

care di de intardiere de cand sentinta ce


yeti pronunta va rmne definitivA ;

4) SA fill socotit ca achitat de suma de

(.080 lei, (5 banT, pentru care n'am dat


polit i cu care se complectz valrea
mrfurilor primite;
plti 20.000 lei,
5) SA fie obligate
daune ce mi-a causat prin imprejurarea c
furnisandu-mi mrfurile de prstA calitate

falsificate, nu numai c m-a impedicat


de a realise beneficiile la care aveam dreptul, dar m-a fcut sA perd o mare parte din
clientele ce aveam;
6) SA-mi pltscA 1.000 lei cheltueli de
judecat i executare.
In sprijinul cererei ce fac, declar c voi(i
depune la grefa tribunalului, cu 15 dile 'Ma-

inte de inftisare in original si traducer!


oficiale, actele de care m voi servi.
Firma parit domicilind in strintate,
citarea v rog sA bine-voisi a se face atat pe
cale diplomaticA, cat i potrivit ultimului
aliniat al art. 75 din procedure civil.
AlAturez o copie pentru parit i hrtie
timbrat in valre de 20 lei.
Primiti, v rog, asigurarea dsosebiteI
mete stime i consideratiuni.
Dr. V. D. Athanaseseu, chimist.

Tribunalul Ialomita
NoT, presedintele tribunalului Ialomita,

in virtutea art. 71 din procedura civil,


chemm pe d-na Tudora I. TigAnil, fost
cu domiciliul in orasul ClrasI, strada
Grivita No. 26, iar acum dispArutA, s vin,

in dine de 14 Octombre 1905, orele 11 a.


m., la acest tribunal Ialomita, spre inflisare in procesul pentru divort, ce i s'a intentat de sotul s Ion I. Tignild, sergentmajor din reg. 5 Ialomita No. 23, din orasul Clres1; constatnd c, dace' nu va
rspmide la strigarea pricinei sale, in diva
orele sus arAtate, se va da hotdrire in
lipsA, potrivit art. 148 din procedure civilA.
No. 192.
1905, Septembre 13.

-No!, presedintele tribunalului Ialomita,

in virtutea art. 71 din procedure civilA,


cheinAm pe d. Gheorghe Marin, de profesie
tinichigiii, fost eu domiciliul in comuna
Ceacu, acest judet, iar acum necunoscut,
s vin, in diva de 11 Noembre 1905, orele
11 a. no., la acest tribunal Ialomita, spre
infAtisare in procesul pentru divort, ce i s'a

intentat de solia sa Constantine Gheorghe


Marin, de profesie menajer, domiciliat
in comuna Ceacu, judetul Ialomita ; consta-

-Land c, dac nu va respunde la strigare


pricineI sale, in diva i orele sus artate, se
va da hotrire in lips, potrivit art. 148
din procedure civil.
No. 197.
1905, Septembre 13.

20 Septembre 4905

Tribunalul Neam0
Noi, presedintele tribunalului Nnitit,

(lin procedure civil,


chemm pe d. Dim. G. Florescu, spre a
asista pe sotia sa Maria, cu domiciliul necunoscut, s vin, M qiva de 6 Octombre
1905, orele 41 a. m., la tribunalul Nrntu,
spre inflisare la contestatia fcut de Moise
nirer de a i se anula urmrirea exercitat
de def. Ioan A. Teohari, asupra until imo-

in virtutea art.

7-1

bil din Nmtu a MI Moise nirer ; cunosand c., dac nu va rspunde la strigarea pricinei sale, in diva i orele sus ailtate, se va da hotrire in lipsi, potrivit
art. 148 din procedure civil.
Cu copie de pe con testatie.
1905, Septembre 13.
No. 77.
Petitia &WI Moise nirer ea"tre d. presedinte al
tribunalulul Ntn.tu.

Domnule prqedinte,
Subsemnatul, Moise nirer,- comerciant,
domiciliat in Trgul-Nmtu, fac contesta-tie

la urmrirea imobiliar ce mi Se face prin


afiptut portreilor tribunalului Nmtu la
No. 3.415 din 7 Maiii 1905, cu termen de
vindarea imobilelor mele de care vorbesce,
la 6 Septembre 1905, pentru indestularea
creditorului men Ion Teohari err suma de
3.600 lei cu procente de 12 la sut pe an
cheltuelile de urmrire.
Motive le contestatiei sunt :

1) Obligatia nu era exigibil la data punerei a in urmrire, precum i niel astdi


nu se putea investi cu formula executorie
nici (led a se incepe urmrirea pe baza ei ;
2) Nu datorese de cat. 1.500 lei din capital si procentele la acstri sutn, deci in cel
mai r cas nutnai pentru acst surn s'ar
putea face urmrirea.
Probe neexigibilitta o fac prin instrsi
obligatia ce se AA in dosarul urmrirei cu
No. 4.008/904 al acestui tribunal.
Prob c mi datorese de cat 1.500 lei o
fac prin chitantele defunctului crediter dintre care una pe 2.000 lei din 16 ctombre
4903, iar cele-alte pe sumi maI micI prin
Iuare de marf din magazinul
Temeiurile de drept inni sunt in art. 1.023,

1.024, 1.143, urm. 1.276 urm. din codul


civil, 525, 526, si 530 si 227 din procedure
civil.

V rog a cita de urgent pentru un termen partite pentru c tribunalul s binevoiasc a anula urmrirea pentru primul
motiv sai in cel mai r cas a se reduce urmrirea nurnai la 1.500 lei.
Cer 1.000 lei daune i cheltueli.
In locul defunctului creditor I. Theohari,
v rog a cite pe succesorii s direct:I fii dr.
Chiriac Teohari, cu domiciliul in Bucuresci,
Ion Teohari, din Roman, tefan Teohari
si Constantin Teohari din Trgul-Nmtu,
Mihai Teohari din T.-Nnrtu, i pe fiica sa
Maria Teohari din Tg.-Nmlu.
V rog a-II chema pe top la interogator in

persain pentru a rspunde asupra chitantelor de care m .servesc i asupra tutulor


celor-alte puncte din contestatie.

4741

MONITORUL OFICIAL
Anexez copie de pe somatia din 10 Docembre 1904 si de pe chitantele do care

in servesc.

Anexez 6 copil de reclatnatie pentru


pariti.
Declar cii 'rni alegdomiciliul in Piatra-N.
la d. advocat Gh. Gh. Vsescu, in strada
Alexandru-cel-Bun.
Anexei 3 Ole de cAte 20 lei, si 2 lei
pentru interoga tor.
Primiti stima mea.

Moise &irer.
Tribunalul Prahova, sectia I
D. Ivan Cristea, din comuna Ploesci, Ion
Bob, acum necunoscut, este citat ca, in diva

de 31 Octombre 1905, orele 11 a. m., sh


vin la acest tribunal spre a fi cercetat ca in-

culpat, pentru art. 309, alM. V din codul


penal ; cunosand c, nefiind urmtor, se
va judeca in lips, conform legei.
1905, Septembre 13.
No. 39.770.

Tribunalul Rmnicu-Sdrat
D. Alexandru Petru, fost servitor la d.
M. Gherghiceanu, din orasul R.-Srat, iar
acurn cu domMiliul necunoscut, se citz
prin acsta ca, pentru diva de 5 Octombre
1905, orele 11 a. m., s se presinte la acest

tribunal ca inculpat pentru faptul prev6dut i penat de art. 239 din codul penal ;
contrari se va procede conform legei.
'1905, Septembre 15.
No. 17.595.

Tribunalul Sucva
presedintele
tribunalului Sucva,
Noi,

in virtutea art. 71 din procedura civil,


chemrn pe d. Ion PetrovicI, ru domiciliul

in comuna Suave, ducatul Bucovina, imperiul Austria, s vin, in diva de 6 Octombre 1905, orele 41 a. m., la acest tribunal,

spre a se judeca ca tutrice minorului Grigore Z. Mafis, in procesul intentat de Efro-

sine O. Anton pentru bani; art. 151 din


procedure civil aplicat ; cunoscnd c, dac

nu va rspunde la strigarea pricinei sale, in


diva i orele sus artate, se va da hotrire

in lips, potrivit art. 148 din procedure


civil.

No. 84.

1905, Septembre '10.

Noi, presedintele tribunalului

in virtutea art. 71 din procedure eivil,


chemin pe d. Cristea Gin, domiciliat in
comuna Suave, ducatulBucovinei, imperiut

Austriei, s vin, in diva de 6 Octombre


'1905, orele 11 a. m., la acest tribunal,
spre a se judeca ca tutore minorului Grigore Z. Malls, in procesul intentat de Efrosina O. Anton pentru bani; art. 151
din procedura civil, aplicat ; cunosand c,

dac nu va rspunde la strigarea pricinei


sale, in qiva i orele sus artate, se va da
hotrire in lips, potrivit art. 148 din procedura civil.
No. 85.

1905, Septembre 10.

JudecOtorul-sindic al tribunalulul Nrntu


NoI, judecktorul-sindic al tribunaluluf
Neamtu, in virtutea legei com'erciale, chemaul pe falita Haia Bolhaver, cu domiciliul necunoscut, sa vin, in diva de 26
Septembre 1905, orele 11 a. m., la tribu-

nalul Neamtu, spre inftisare la cererea


facut de Isac Schvartz, de a fi admis la
pasivul falimentului Haia Bolhaver ; cu-

necunoscut, s vin, in 4iva de 27 Sep- noscdnd c, dac nu va rspunde la strigalembre 1905, orele 11 a. rn., la tribuna- rea pricinei sale, in diva i orele sus ardtate,
lul judetului Sueva, spre inflisare in pro-

cesul pentru divort, ce

s'a intentat de

cAtre reclamanta Eiisabeta I. Petrovici, domMiliat in comuna Pascani; cunoscnd c,

se va da hotrire in lipsfi, potrivit art. 148


din procedura civil.
1905, Septernhre 13.
No. 64.

deck' nu va rspunde la striorea pricinei

Judecatoria ocolului IV Bucuresci

tisare, s depun prin grafa tribunalului

D. Dona Ion, cu ultimul domicilin in str.


Traian 30, acurn necunoscut, este chemat
te acst judectorie, in diva de 26 Septembro 1905, la orele 9 si jumtate ditninta, spre a se cerceta ea inculpat ; avnd
in vedere CA, de nu va fi urmtor, se va

sale, in iva i orele sus ar Late, se va da


hotrire in lips, potrivit art. 148 din proce lura civil.
Pritul este dator ea, prin in termen de
15 dile, Mainte de diva flxat pentru infdSueva, la dosarul causei, copii de pe actele
cu earl se slujesce, certificate de dinsul ca
intocmai cu originalul.
Dad, actele cu cari se slujesce vor fi serise
in limb strini sa cu litere vechi, pritul

va fi dator s le traduc i s le scrie cu


litere latine.
1905, Septembre 13.
No. 20.

jucleca in lips.
No. 6.366.

-D. Iordan Nit, cu ultirnul domicilin in

strada Brurnrei No. 7, iar acum necunoscut, este chemat la acst judectorie,
in diva de 26 Septembre '1905, orele 9 i

jumtate diminta, spre a se cerceta ca

Tribunalul Tecucin
D. Mihalache Ciobotaru, cu domiciliul

reclamant ; avnd in vedere c, de nu va fi


urtuAtor, se va judeca in lips.
1905, August.
No. 6.368.

Octombre 1905, orele 10 diminta, s se


presinte la acest tribunal ea inculpat pen-

domiciliii in strada Manu-Cavalli No. 15,

necunoscut, este citat ca, in diva de 1


tru furl. ; la neurmare se va aplica legea.
1905, Septembre 13.
No. 16.543.

presedintele tribunalului Tecuciii,

in virtutea art. 71 din procedura civil,


chemm pe d-na Olga C. Wink domiciliat

www.digibuc.ro

-D. Gheorghe Ion, dis Teslaru, cu ultimul

iar acum necunoSeut, este chemat la acst


judecdtorie, in diva -de 26 Septembre 1905,
orele 9 si jumtate .dimin&ta, spre a se cerceta pa inculpat ; avnd in vedere e, de
nu va fi urmiitor, se va judeca in lips.
1905, August.
No. 6.368.

4742

- D. Mendel David, eu ultimuIdomicili


in strada Golesci No. 1.7, iar acurn necunoscut, este chemat la acst judecAtorie,
in diva de 28 Septembre 1905, orele 9 i.

jumtate diminta, spre a se cerceta ea,


contravenient ; avnd in vedere cd, de nu
va fi urmAtor, se va judeca in lips.
No. 6.361.

MONITORITL OFICIAL

citat ca, in diva de 30 Septembre 1905,


orele 10 diminta, s se presinte in localul
acesteT judechtoriI, pentru a fi ascultat ea
inculpat pentru contraventie ; considerAnd
c, nefiind urm tor, se va judeca conform
legeI.

No. 25.084.

Judectoria ocolului Gilort,


judetul Gorj

- D. Isac Marcu, cuultimul dornicilid in


calea VAcArescI No. 82, iar acum necunoscut,

este ehemat la acst judecAtorie, in diva


de 28 Septembre 1905, orele 9 si jumtate
diminta, spre a se cerceta ca parte child;
avnd in vedere c, de nu va fi urrnfitor,
se va judeca in lipsA.
No. 6.361.

Judeatoria ocolului Babadag,


judetul Tulcea
D-na Elmas Ghiulseit Aslan Bari, vkluv,

fost cu domiciliul in comuna Tocsof, iar


acum necunoscut, este citatA a se presinta
inaintea acestel judecd.toril, in diva de 29
Septembre 1905, orele 10 ante-meridiane,
spre a fi ascultat ca pArit, a respunde
la interogator, in proces civil ce are car Misac Sarian, pentru pretentil; en un duplicat

de actiune : cunoscnd ca la neurmare se


va precede conform legel.
No. 23.221
Petitia d-lul M. Sarian dare (1. judeciitor ai ocolultd Babadag.

D-na Maria Ilie Cornea, fost cu domiciliul in comuna Pojaru-de-Jos, iar acum necunoscut, este citatii ca, in diva de 21 Octombre 1905, orele 10 dimint,a, s se presinte la acSt judectorie ca reclamant in

procesul penal ; nvenind se va judeca in


lips.

Judectoria ocolului Giurgiu


D. Ion Gh. VAcaru, fost din comuna Arsache, este citat a se presenta la acst JudecA torie, in diva de 10 Octoinbre 1905, orele

10 diminta, ca inculpat ; la neurmare se

micilid sag resedint cunoscut, pentru a


se vedea obligat
preda act de vindare
in reguld, prin tribunal, pentru vindarea a
9.300 m. ptrati de cultur, situat in comuna Tocsof, parte ce i se cuvine si care i
s'a recunoscut de tribunalul mahometan
din Tulcea in urma imprtirei averei re"mas pe urma defunctului sii sot, Aslan
Bari, dupe cum void dovedi cu actele care
nie servesc in proces, i pe care teren, adic
partea sa indivis, mi 1-a vindut mie, dupA

cum se vede din alAturatul certificat sub


No. 25/904, eliberat de sus disul tribunal,
fr a-mi preda act, si pentru care v rog,
Ca la termenul ce vetl bine-voi a rum, s fie

condamnat a-mi preda actul de vindare,


iar in cas contrari, cartea de judecat ce
vei bine-voi a o pronunta s tie loc de act
de vindare, dup ce se vor plti timbrele,
taxa de inregistrare cuvenit fisculuI la
actul ce urma
preda si a eruI valre este in surnA de leI 100, pe care i-am
inumerat-o la incheiarea. conventieL Cer
chemare pAriteI la interogator. Cer cheltuell de judecat si timbre.
Cu stimA, M. Sarian.

Judecdtoria ocolului I Buzi.i.


D. Ion Sre, fost din comuna PAnt,
iar acum cu
necunoscut, este

smile fcute pentru operatiunile sale comerciale.


In dovedirea actiunel, v rog a incuviinta

citarea parituldi la interogator; ye mai rog

a incuviinta ca pAritul si se citeze la ultimul domicili i prin Monitorul Oeiat.


AlAtur copie.

Cu stim,
S. Suici, T.-Severin.

Judecdtora ocolului Voinesci,


judetml Dmbovita
D. Gg. Nit Tudorache, fost din comuna
cut, se eitz prin acesta ea, in diva de 24
Septembre 1.905, orele 10 a. m., si se pre-

sinte la acst judeatorie ca incolpat in


procesul de distrugere cu Neculae erban,
din comuna Gemenea ; cunoseend Ca, in cas
contraria, se vor disposa cele legale.
1905, Septembre 13.
No. 24.674.

va procede conform legeI.

No. 30.214.

- D. Ion Ibimis, fost din comuna Arsache, este citat a se presinta IA acst judecAtorie, in diva de 10 Octombre 1905,
orele 10 diminta, ca reclamant ; la new.mare se va procede conform legel.
No. 30.215.
Judecdtoria ocoluluf Herta,
judetul Dorohoit

Subsemnatul, de profesie comerciant, din


pe d-na Elmas Ghiulseit Asian Bari, viiduv,
de profesie casnicA, fost cu dorniciliul in comuna Tocsof, plasa Babadag, acest judos, iar
acum affatd in strinAtate (Turcia), faril do-

bAndA de la data intentiireit actiuneT, plus


cheltuell de judecat.
Acst surn mi se datorz pentru cyan-

Pietrosita, iar acurn err domiciliul necurros-

No. 18.902.

Domnule judeditor,

comuna Tocsof, chem in judecat civild

1905, Septembre.

20 Septembre 1905

D. Vasile Alex. Jacob Stredie, cu domiei-

liul necunoseut, este citat a se presenta in


camera acestei judecatoril, in diva de 26
Septembre 1905, orele 1.0 diminta, ea inculpat pentru furt ; la neurmare se va
aplica legea.

No. 22.405.

1905, Septembre13.

JudecAtoria ocolulul II Ploesci


D-na Veta lui Ungureanu, din Ploeid,
strada Lint ari, iar acorn cu domiciliul necunoscut, este citat ca, in diva de 5 Octombre 1905, orele 10 dim inta, s vin la
acest judecdtorie spre a fi cereetati ca inculpat ; nefiind urmtre se vor face cele
legale.

No. 28.173.

Judectoria ocolului T.-Severin


Primit la 30 August 1905.
Se citz prtile pentru diva
de 3 Noernbre 1905, orele 10
diminta.

Judeator, Ar. Marinescu.


Se admite chemarea la interogator.
Ar. Marinescu.
Petitia d-lul S. Saici care d. judeciitor al ocolulul
T.-Severin.

Domnule judector,
Actionez.in. judecat pe d. Peter PopovicI, comerciant, fost cu domiciliul in Turnu-

Severin, iar acum necunoscut, pentru a fi


obligat la plata sumo! de 1.436 leI, cu do-

www.digibuc.ro

-D-lor Dumitru Costaehe Mote i &aria


Dumitru C. Motke, fosti cu domieiliul in
cornuna Mnesci, iar acum necunoscuti, se
eitz prin acsta ca, in diva de 24 Septembre 1905, orele 10 a. rn., s se presinte la
acstii judecitorie ca inculpati in procesul

de btae cu Mihai Tinase, din aceia0 cemun ; cunoscnd c, in cas contrari, se


vor disposa cele legale.
1905, Septembre 13.
No. 24.679.

-D-lor Mihai Tinase i Patina M. Tdnase, fosii din coinuna Minesci, iar acorn
co deniiciliul necunoscut, se eitz prin acsta ea, in liva de 24 Septembre 1905,
orele 10 a. m., s se presinte la acest judechtorie ca reclamanti in procesul de btae cu Dumitru C. Motc i alta, din comuna Mnesci ;.cunescnd ea, hi cas eontrari, se va disposa cele legate.
No. 24.682.

1905, Septembre '10.

Judectoria ocolulul Zimnicea,


judetul Teleorman
D. Costea Ivan, co doiniciliul necunoscut,

este citat ea, in diva de 29 Septembre


1905, orele '10 dimineta, sil se presinte la
acst judectorie pentru a se cerceta ea
inculpat pentru delict silvie ; contrari se
va urma conform legei.
No. 17.617.
1905, Septembre 14.
-D. Niculae Gheorghe, cu domiciliul necunoscut, este citat ea, in diva de 29 Septembre 1905, orele 10 dimineta, sii se presin te la acest judecatorie pntru a se cerceta ca inculpat pentru delict silvic ; contrari se va orma conform legei.
No. 17.618.
1905, Septembre 14.
MANDATE DE ADUCERE

Judecatoria ocolulul Giurgiu


In numele legei si al M. S. RegeluT,
NoI, judecAtorul ocoluluI Giurgiu,
Mandm i ordonAna tutulor agentilor

fortei publice aduc inaintea acestei judec.torii pe Dumitrascu Iacob, din comuna

Trestenicu-Popesei, pentru diva de 3 Octombre 1905, orele 10 diminta, spre a fi


cercetat ca martor inteun proces de furt.
Cerem la tort depositarii puterei publice
a da ajutor, la cas de trebuint, pentru executarea acestul mandat.
No. 30.500.

- In numele legei si al M. S. Rego lit!,


Noi, judeatorul ocolului Giurgiu,
Mandrn i ordonm tutulor agouti [or for-

tei publice s aducfi inaintea acestei judectorii pe Florea Gargarea, fost din comuna
Arsache, pentru liva de 10 Octombre 1905,
orele 10 dimineta, spre a fl cercetat ca martor intr'un proces de insultii.
Cerem la MI depositarii puterel publice
a -da ajutor, la cas de trebuintd, pentru execu tarea acestui mandat.
No. 30.216.

- In numele legei si al M.S. RegeluI,


No!, judechtorul ocolului Giurgiu,
Mandm

i ordonm tutulor agentilor

fortei publice sti aduc inaintea acestei judecAtorii pe Gogse Nun, fost din comuna
A rsache, pentru diva de 40 Octombre 1905,
.orele 40 diminta, spre a fi cercetat ea martor inteun proees de insult.
Cerem la top depositaril puterel publice
a da ajutor la cas de trebuint pentru executarea acestui mandat.

tenciarului VAciirescl a primi i retina pe


sus numitul si a face s i se execute sus citata pedps, a ciiriti termen se va calcula
.de la incarcerare i la expirare se va lib9ra.
Dat la 13 Tunic 1905.
No. 17.495.

-In n umele lege1 si al M. S. Regelul,

rectional, care condamn pe Niculae FAOrsanu, roman, din comuna Bucuresci, calea

Mosilor No. 286, judetul Ilfov, major, de


profesiune ran* la cai, la inchisre pe timp
de 2 luni, pentru furt, delict prevdut si pedepsi t de art. 309, alin. III din codul penal;
Mandm i ordonm directorului peni tenciarului Vcresci a primi i retine pe sus
numitul si a face s i se execute sus citata
pedps, al cArei termen se va calcula de la
incarcerare si la expirare se va libera.

Oat la 12 Iulie 1905.


No. 20.938.

Parchetul tribunaluluI Govurluiti


In numele logel si al M. S. Regelul,
Noi, primul procuror pe lang tribunalul
Covurluia,

Vdend sentinta corectional No. 439,

pronuntat la 13 Aprilie 1904, de atre


tribunalul Covurlui, sectia II, contra numitului Filip Davidsohn, de an! 36, de profesiune fotograf, i domiciliat in GataI, str.
Roman, circumscriptia II, condamnat la 5
lei amend in folosul Statului, pentru de-

lictul de insult, cu aplicatia art. 28 din


codul penal ;
Vlnd alturatul proces-verbal No. 1.119

Parchetul tribunalului Ilfov

incheiat de agentul de urmrire, prin care


se constat insolvabilitatea numitului inculpat, se transform amenda in inchisre
corectional pe timp de o di ;
Ordonm directorului arestului a primi
retine pe numitul condamnat tot timpul
aratat mai sus, care se va calcuia de la in-

de o lun, pentru furt, deliet prevdut


pedepsit de art. 309, alin. III din codul
penal ;
Mandm i ordonm directorului peniten-

ciarului Vcresel a primi i retine pe sus


nurnitul si a face sa i se execute sus citata
pedps, a crul termen se va calcula de la
incarcerare si la expirare se va libera.
Dat la 13 Iunie 1905.
No. 17.494.

- In numele legeI i al M. S. Regelui,


Noi, prim-procuror al tribunalului Ilfov,
in virtutea sentintei No. 2.163 din 17 Decembre 1904, a acestui tribunal, sectia III
corectional, care condamn pe Fritz Ianos,
4is Tiretki Ianos, ungur, fabrica de here Op-

ler, din comuna Bucuresci, judetul Ilfov,


major, de profesiune viziti, la inchisre pe
timp de o lun, pentru tinuire, delict prevdut i pedepsit de art. 53 si 54 din codul
penal ;
Mandm i ordonrn directorului peni-

si reline pe numitul condamnat tot timpnl


artat mai sus, care se va calcula de la incarcerare, liberndu-1 la expirarea condam-

natiunei, de nu va fi retinut pen tru alte


cause.

Dat la 23 Iulie 1905.


No. 433.

Parchetul tribunalulul Olt

Noi, primul-procuror al tribunalului Ilfov,

in virtutea sentintei No. 336 din 16 Martie 1905, a acestui tribunal, sectia IV co-

MANDATE DE ARESTARE

In nurnele legei si al M. S. Regelui,


Noi, prim-procuror al tribunalului Ilfov,
in virtutea sentintei No. 2.163 din 17 Decembre 1904, a acestui tribunal, sectia III
corectional, care condarnn pe Feyer Andras, ungur, fabrica de bere Opler, din comuna Bucuresci, judetul Ilfov, de aril 24,
de profesiune servitor, la inchisre pe timp

4743

MONITORUL OFICIAL

20 Septembre 1905

carcerare, liberandu-'I la expirarea condam-

natiund, de nu va fi retinut pentru alte


cause.

Dat la 19 Iulie 1905.


No. 376.

-In numele legei si al M. S. Regelui,


No!, primul-procuror pe lang tribunalul
Covurluid,

Vdnd sentinta corectional No. 273,


pronuntat la 9 Martie 1905, de care tribunalul judetului Covurini, sectia I, contra lui Leonida Goldstein, de profesiune costrada
misioner, i domiciliat in

S-tu Spiridon No. 17, condamnat la 2 an!


de dile Inchisre, pentru delictul de abus
de Incredere, prevlut i pedepsit de art. 323
si 320 din codul penal;
Vdnd art. 24 si 193 din codul de procedurii criminali :
Cerem ca orl-ce agent al forte! publice si
prind i si condue pe condamnat la aresindeplini petul central Galati, spre a
dpsa ;

Ordonm directorului arestului a primi

www.digibuc.ro

In numele legeI i al M. S. Regeliff,


No!, proeurorul tribunalului Olt,

In baza art. 193 din codul penal si in


tqn-reiul

sentintei tribunalului

Olt sub

No. 788, pronuntat in audienta de la 6


Aprilie 1905, prin care condamn pe Maria
Borelu, fost servitre la Fella de agriculturi

Striharet, din comuna Cireasovu, judetul


Olt, iar acum cu domiciliul necunoscut, la
inchisre corectional pe termen de 1 an de

dile, pentru ci a comis faptul de furt, prevdut i pedepsit de art. 309, alin. III din
codul penal ;
Cerem ea ori-ce agent al forte! publice s
aresteze i si conduc pe sus numita la
inchisrea central din Craiova ;
Mandim i ordonina directorului adestei
inchisor! a primi i retine pe sus numita la

disul penitenciar pe timpul determinat mai

sus si calculat de la incarcerare, cand la


expirare se va libera, de nu va fi detinut
pentru alte cause ;
Cerein ca ori-ce depositar al fortei pu-

Mice si dea ajutor, la cas de necesitate,


pentru executarea presentului mandat.
Dat la 31 August 1905.
No. 3.894.

Parchetul tribunalului Teleorman


In numele legei si al M. S. Regelui,
Noi, procurorul de pe laugh' tribunalul judetului Teleorman,
In baza art. 193 din codul de procedur
criminali,

In temeiul sentintei penale No. 3.444 a


acestuI tribunal, pronuntati in audienta de
la 8 Decembre 1904, prin care condamn
pe individul Gheorghe Munteanu, minor, de
profesiune servitor, domiciliat in T.-Miigu-

rele, a suferi inchisre corectionali pe termen de 15 dile, pentru ch.' a cornis faptul
prevlut i penat de art. 248 din codul penal;
Cerem ca ori-ce agent al forte! publice
s aresteze i si conduc pe sus numitul
temnita din T.-Mgurele ;
Mandm i ordonim directorului acestei
inchisori a primi i retine pe sus numitul la
disul, penitenciar pe tot timpul determinat
ma! sus si calculat de la incarcerare ; iar la
expirare se va libera, de nu va fi detinut pen-

tru alte cause;


Cerem ca ori-ce depositar al forte! publice si dea ajutor, la cas de necesitate, pentru executarea presentului mandat.

Dat la 6 Aprilie 1905.


No. 2.262.

Judeatoria ocolului I Buzti


In numele legeI si al M. S. Regain!,
Avnd in vedere cartea de judecat pe-

nali No. 636/904, pronuntat de acst

4744

MONITORUL OFICIAL

judecitorie, prin care individul Radu Simionescu, nakelar, fost din orasul Buzt.1, iar

acum cu domiciliul necunoscut, este condamnat la plata sumel de lei 10, amendA in
folosul comunei Buzti ;
Avnd in vedere c prin procesul-verbal al
agentului de urmrire, circumscriptia I Bu-

zii, sub No. 46/905, se constat c condamnatul este insolvabil, conform art. 30 din
codul penal, transformArn amenda in 2 Vile
inchisre poliVenscA i in baza art. 163
din procedura penalti,
Mandana

i ordonlim tutulor agentilor

fortei publice ca si prinVA

s conducA

pe numitul in arestul din penitenciarul


Buzti ;

Cu executarea presentului mandat este


insircinat d. politaid al orasului Buz6ti i d.
director al 4isului arest a primi i detine pe
numitul in arest pAni la expirarea osAndel,

calculat de la incarcerare, cnd se va libera, dac nu va fi detinut pentru alte fapte.


Dat la 4 August 1905.
No. 21.061.

Judecdtoria ocolului Oltenita


In numele legei si al M. S. Regelui,
Noi, Eugeniu Nitescu, ajutor-judeator
de pace Oltenita, judetul Ilfov, avdnd in ve-

dere cartea de judecati No. 92 din 1904,


pronuntat de noi la 14 Ianuarie i rmasfl
definitiv, prin care s'a condarnnat Berta
fostA din urbea Oltenita, plasa Ottenita, judetul Ilfov, iar acum necunoscut, a
plAti amenda de lei 10, in folosul easel urbei Oltenita, in virtutea art. 385, alin. IX
din codul penal ;
Vlnd actul de insolvabilitate ;
Vlnd art. 30 din codul penal,
Mandm i ordonam tutulor portreilor
agentilor puterei publice, a aresta si con-

duce la arestul politieI Oltenita pe Berta


Riti pe timp de 2 oile ;
Mandm i ordonAna custodelni Vise inchisori a primi si a avea sub paz pe numi-

tul Berta Riti in tot timpul determinat


prin cartea de judecatA mal sus enuntati ;
Invitfim pe toti depositarii puterei publice ca, la cas de necesitate s dea mn
de ajutor pentru executarea acestuia.
Dat la 16 Iulie 1905.
No. 15.048.

Judectoria ocolului I Ploesci


In numele legel si al M. S. Regelui,
judeatorul Ocolului I Ploesci,
In baza art. 193 din codul de procedur.
penalA,

In temeiul crtei de judecatA No. 1.188,

pronuntat in audienta din 16 Septembre


1903, prin care Ion Andreiti, vizititi, major,

domiciliat in Ploesci, strada Bucur, este


condamnat s pltscA lei 10 amendA, in
folosul fiscului, pentru e a cornis faptul de
lovire, in temeiul art. 238 din codul penal, 0

In temeiul procesului-verbal dresat de


noi, prin care se transform acst amend
in doui Vile de inchisre pentru cas de insolvabilitate ;

Cerem ca ori-ce agent al fortel publice sh


aresteze i s conduck pe numitul la ternnita din Ploesci ;

Mandm i ordonin directorului acesteI


inchisori a primi i retine pe sus numitul la
Visul penitenciar pe tot tirnpul de 2 Vile,
determinat mai sus si calculat de la incarcerare, cnd la expirare 11 va Libera, de nu
va fi detinut pentru alte cause;
Cerem ca ori-ce depositar al fortei pu-

blice s dea ajutor, la cas de necesitate,


pentru executarea presentului mandat.

Dat la Mai 1905.


No. 13.970.

-ln numele legei si al M. S. Regelui,


Noi, judecAtorul ocolului I Ploesci,
In baza art. 163 din codul de procedurti
penal,
Avnd in vedere cartea de judecat penal. cu No. 1.607, pronuntat de noi la 21

Octombre 1903 si rmas definitiv, prin


care Iosif Zilberstein, croitor, domiciliat in
Ploesci, strada Tudor-Vladimirescu, este
condamnat sA sufere o lun de Vile inchiOre pentru cA a comis faptul prevNut de
art. 238, 299, combinat cu 40 din codul
penal ;
Cerern i ordonAm tutulor agentilor forteI publice s aresteze i s conducA pe sus

numitul condamnat la arestul din judetul


Prahov a ;

Mandm i ordonAm directorului acestei

inchisori a primi i detine pe sus numitul


Iosif Zilberstein la isul arest, pe tot timpul determinat mai sus si calculat de la incarcerare, cnd la expirare 11 va libera, de
nu va fi detinut pentru alte cause ;
Invitrn pe toff depositarii al fortei publice
s dea mn de ajutor, la cas de necesitate,
pcntru executarea presentubif mand.a t.
Dat la Maifi 1905.
No. 14.725.

Judecitoria ocoluluf Rosiori-de-Vede


In numele legei si al M. S. Regelui,
Noi,judecAtorul ocolulifi Rosiori-de-Vede,

judetul Teleorman,

In baza art. 193 din procedura penal;


Avnd in vedere crtile de judecatA penale No. 593 si 2.116/904, prin care Ionit
Zamfirescu, din Dobrotesci, este condamnat
la 10 lei amendA comunei ;

Avnd in vederea adresa No. 1.086/905,

insotit de procesul-verbal No. 18/905,


din care se constat cA numitul este insolvabil ;

VVnd art. 30 din codul penal, transfor-

mna amenda de lei 10 in o i inchisepre;


MandAm i ordonAm tutulor ageMilor
fortei publice a pune mna pe sus nurnitul
condamnat i a-I conduce si inchide in arestul judetului Teleorman;
Ordontim asemenea directorului acestei

inchisori a primi, inchide si reline pe numitul condamnat pe tirnpul arAtat mai sus
0 la expirare it va libera, de nu va fi detinut pentru alte cause.
Dat la 6 August 1905.
No. 41.129.

www.digibuc.ro

20 Septembre 1905

Judeatoria ocoluluf Sulina,


judetul Tulcea
In nurnele legal si al M. S. Regelul,
Noi, judectorul ocolului Sulina.

Avnd in vedere cartea de judecat a


acestei judeatorii No. 338 din 3 August
1904, rmas definitiv prin care Andreas
Liveratos, domiciliat in comuna Sulina, este
condamnat si plAtscA 5 lei a mend, in folosul easel comunale, cu aplicatia art. 385,

alin. IX din codul penal, pentru faptul de


contraveMie ;
Avnd in vedere procesul-verbal, incheia t

de agentul de urmrire, prin care se constath cA nurnitul este insolvabil ;


Avend in vedere cA dup art. 30 din codul penal, amenda in asemonea cas, urmz
a se inlocui prin inchisre de o di, socotit a
5 lei o li de inchisre.
Mandm i ordonm tuturor portreilor
agentilor puterei publice, a pune mAna
pe nurnitul condamnat 0 al conduce la arestul preventiv din Tulcea.
Ordonim directorului Visei inchisori a-'1
primi i detine pe numitul condamnat pe
tot timpul determinat i calculat mai sus,
cnd il va pune in libertate dac lin va fi
detinut pentru alte cause.
Dat la 11 Februarie 1905.
No. 861.

Judecatoria ocolului Tulcea


In nurnele legei si al M. S. Regelu,
Noi, judecitorul ocolului Tulcea,
Avnd in vedere cartea de judecat penal No. 143 din 8 Februarie 1905, rmas
definitiv, prin care individa Maria S. Teodorof, servitre la N. Griman, domiciliati in
Tulcea, strada Decebal, este condamnat s
pltescA in folosul comuneI suma de lei 5
amend, cu reserva art. 30 din codul penal,
pentru faptul de contraventie ;
Avnd in vedere procesul-verbal incheiat de cAtre agentul de urrnrire, prin care
se constat c condamnata este insolvabilA ;

Avnd in vedere c, aupA art. 30 din


codul penal, amenda in asernenea cas urmg a se inlocui prin inchisre;
Vdnd i art.193 din procedura penal
Mandm i ordonAm tutulor agentiloa
forteI publice a pune maina pe condamnat,
Maria S. Teodorof 0 a o conduce la peniten
ciarul TnIcea spre a '0 face osnda de o li Ordonrn directorului penitenciarului:
Tulcea de a o primi si a o detine, comptand

osnda de la data privireI sale de libertate, cnd o va libera, dac nu va fi detinut


pentru alte cause.
Dat la 20 Iulie 1905.
No. 11.286.

Portdrelul tribunalului Ilfov


furnal No. 10.984.
1905, Septembre 17.
Avnd in vedere adresa No. 1.415/905
a d-lui judecAtor sindic al falimntului M.
Mony, prin care ar tnd cA falitul nu a

putut obtine de la creditori votarea unui

20 Septembre 1905
concordat, cere a fi autorisat a procede la
lichidarea activulul lisului faliment ;
Avnd in vedere cd, dupd dispositiunile
art. 803 din codul comercial, sindicul trebue s procd, sub privigherea tribunalului
si sub directiunea judecAtorului-comisar, la

5 (Ale ofertantilor; c, prin urmare,si-a reservat cu drept cuvint dreptul de a aprecia

lichidarea activului falimentului, lie asi-

din ofertanti, la licitatia arendrei farinaciei, a intentat minorului G. Stoenescu


altora proces pentru despdgubiri i darea
contractului de arendare a farmaciei, cum
pentru restituirea unui plic sail a pretin-

gurAnd i incasAnd creaatele, fie procedAnd

la vinOarea averei mobile si imobile ;


Avnd in vedere c activul falimentului a
fost expertisat prin actele de expertis atasate la dosar, in care se arat cil activul
compus din avere mobild i imobild se urea

la suma de lei 40.365, haul 45 ;


Wend sidispositiunile art. 808 si urmdtorii din codul comercial ;
Pentru aceste motive,
Tribunalul,
Ordond lichidarea activului falimentului
M. Mony

Autoris pe d. judeator-sindic a scte


in vinlare activul mobiliar al lisului faliment, prin licitatie pubficd, i prin intermediul corpului de portArei, in olitua de 27
Septembre 1905, la localitate, licitatia incepndu-se de la suma de lei 18.000, fixatd
de tribunal, precum i activul imobiliar,
prin tribunalul Ilfov, sectia de notariat, cu
paza formelor pentru minori; licitatia Meepndu-se de la suma de lei 7.800, fixate de
expert.

Cudalbu, Iulian Teodorescu.


p. Grefier, S. Niculescu.

AVIS

Nol, subsemnatii membri in consiliul de


familie al minorilor rrnasi de la defunctul
Mihail Stoenescu, adunndu-se la onor. tribunal II fov, sectia III civilo-corectionald,

9 Septembre 1905, spre a delibera asupra


cererei de distituire din tuteld a d-lui D. P.
Voinescu, i asupra urmtrelor cereri ale
epitropului D. P. Voinescu, ne-am intrunit
sub presidintia d-lui C. MArculescu, si am
luat in unanimitate urmtcirele decisiuni :

Avend in vedere cererea de destituire


din tuteld a actualului epitrop D. P. Voinescu, solicitat de fosta tutrea Joana Stoe-

nescu, cerere de destituire asupra cdreia


suntem chemati a ne pronunta, cum si cererea tutorelui de a fi autorisat s angajeze
avocat i sA continue procesul ce a intentat
d. Victor Georgescu contra minorului G.

Stoenescu si a d-lor Sever Tipeiu si Th.


Vasiliu;

Avnd in vedere explicatiunile date


actele presentate de epitropul D. P. Voinescu;
Avend in vedere cd inchirierea farmaciei,
la Corna de otel, a defunctului Mihail Sto-

enescu, avere a minorului G. Stoenescu


a d-nei Eleonora Th. Vasiliu, s'a fAcut dupd
publicatiuni i in urma unor oferte de hei-

taie;

Avnd in vedere cd in conditiunile de licitatie cari s'aii semnat de top concurentii,


se aratA c acea licitatie e provisorie
adjudecarea defmitivd, adicd arendarea se
va comunica de cAtre epitrop in termen de

4745

MONITORUL OFICIAL

el ca administrator care dintre ofertanti


presintA cele mai mari garantii materiale
si morale ;
Considerand cd. d. Victor Georgescu, unul

sei valori ce conOnea plicul;

CA minorul unnz deci a fi apd rat de


advocat in acest proces.

In ce privesce cererea epitropului de a


continua comerciul de droguerie al minorilor :
ConsiderAnd c minora Eleonora M. Stoe-

nescu, mdritndu-se cu W farmacist Th.

tract, asa ch d. Russu s platescd in loc cl

6.000 lei anual, cum sund cohtractul de


vim)are, sd pttsc cAte 7.000 lei anual
pAn la achitarea ratelor intdrliate ;
Avend in vedere c acst ingdduiala de
platd evit urtnriri de procese i pretul
este garantat cu privilegiul vinitorulul ;
Ca in atard de acsta, gradul de rudenie
a debitoruluI cu defunctul i inlesnirile ce
in tot-d'a-una in vita ii a tacut debitorului
N. Rusu, defunctul, ne autoris cd fat de
crisa prin care a trecut comerciul, s" incuviintam ca tutorele s acorde acsta. ingduial i odalitate de plaid debitorului
pentru ratele ntriate, mentinend in totul

contractul de vinlare al farmaciel in tte


clausele sale.

Pentru aceste consideratiuni, eonsiliul,


decide urmtrele :
Autoris pe epitropul D. P. Voineseu, ea

Vasiliu,

constituit dot prin actul dotal


autentificat la No. 4.669/905, de trib.
Ilfov, s. notariat, partea ei succesoral care

impreund cu satul minrel emancipate si


administratorul dotei Th. Vasiliu, :4 continue coMerciul de droguerie in strada

este jumtate din averea rmas de la defunctul M. Stoenescu, in care avere figurz i drogueria din strada Academiei
No. 2 ;

Academiei No. 2, a defunctului Mihail Stoeneseu.


Conducerea i administratia drogueriei o

va avea d. farmacist Th. Vasiliu, sub pri-

CA administratorul i sotul dotal Theodor

vegherea epitropului D. P. Voinescu, d. Th.


Vasiliu, Rind un orn cu cunoscinte speciale

Vasiliu tine, in ce privesce partea sotiei


sale, s continue comerciul de droguerie;
Ca, in urma explicatiunilor date de epitropul D. P. Voinescu si a celor date de cd-

tre Th. Vasiliu, consiliul s'a convins c o


lichidare a drogueriei nu este posibild fr
ca sd nu piard mal mull de jumnate din

in materie, are si administratia averei dotale a sotiei sale minre emancipat Eleonora Th. Vasiliu, cdreia, i se cuvine jum;
tate din droguerie, ast-fel ea' d. Th. Vasiliu,
presintii pentrU consilifi i pentru tutore
cele mai marl garantii de capacitate, 'price-

valrea mrfurilor din droguerie ;


CA de si din avisul consiliului de familie

pere i solvabilitate.

din... omologat de tribunal, prin sentinta


No. 209/905, sectia 1H, s'a incuviintat lichidarea comerciului de droguerie, totusi
fatA de paguba imens la care sunt expusi

Consiliul respinge cererea de destituire a


epitropului D. P. Voinescu i it mentine in
tutel.

minoril printr'o lichidare;


Consiliul gsesce c este preferabil a se
ineuviiMa continuarea comerciului de droguerie ;
CA minorele Gheorghe Stoenescu este
ourantat in cas de continuare a comerciului prin aceia cd sotul Theodor D. Vasiliu,

administratorul averei dotale consimte a


continua comerciul pentru partea sotiei
sale ce este in drept a o administra;
C dar, este in interesul minorului G.
Stoenescu si a minorel emancipate Eleonora

Th. Vasiliu de a continua comerciul de


droguerie a defunctului Mihail Stoenescu,
din strada Academiei No. 2, avnd d. Th.
Vasiliu administratia i conducerea comerciului minorilor sub privegherea tutorelui
D. P. Voinescu.

Avnd in vedere cererea d-lui tutore D.


P. Voinescu, de a fi autorisat sil acorde
d-lui Ni tolae Russu, ingduiala de a achita
ratele intiliate datorite din pretul farmaciei din Alexandria, succesiunei M. Stoenescu, pe baza actului autentificat de tribunalul Teleorman No. 510/98 i transcris

la No. 463/98, in rate de cAte 1.000 lei


anual pentru ratele intArqliate, sumA care
se va addoga la ratele anuale fixate in con-

www.digibuc.ro

Autoris pe epitropul D. P. Voinescu sa


pltscil advocat cu suma de le11.500 pena

tru aprarea minorului G. Stoenescu, in


sus vorbitul proces, care este pendinte Maintea tribunalului Ilfov, sectia comerciald.
Aprobd arendarea farmaciei fcutd de d.

D. P. Voinescu, cu contract in reguld in


numele d-lui farmacist Theodor Vasiliu,
Rind autorisat de d-sa ca sot dotal, prin
procurd autenticA si in numele minorului
Gh. Stoenescu, arendare fAcutd in persna
d-lui Sever Tipeiu, farmacist, care a presintat fat de tutore si de noi consilierif cele
mai multe garantii morale i materiale,

chiar fall de cei-alti concurenti earl ati


ofertat sume mai marl' de ct cea data
de d-sa.

1. AutorisA pe epitropul D. P. Voinescu


ca s plAtesca din succesiune lei. 1.000
anuald-nei Joana Stoenescu, muma defunc-

tului Mihail Stoenescu si lei 200 anual


d-nei Nasta Vasilin, mAtusa decedatului
Mihail Stoenescu, drept pensie alimentar.
2. Mai autorisd pe epitrop sA plAtescd.
d-lui Petre DrdgAnescu, vechi functionar
in droguerie i om de afaceri al defunctului

4746
M. Stoenescu, din partea minorilor 10 1.000
si

din partea d-luI Theodor Vasiliu lei

1.000, ca plata serviciilor fAcute drogueriel.

3. Consiliul mal autoris pe epitrop a


plti suma de lei 3.000, i anume : suma
de lei 1.200, in numele i pentru minorul
Gh. Stoenescu, iar altI lei 1.200 pentru
Eleonora Vasiliu, onorariul expertilor dr.
N. AngheIescu i farmacist Victor Thringer, numitl de onor. tribunal Ilfov, sectia
III, pentru a face inventariul estimativ al
averel minorilor si 600 lei cheltueli pentru

Subsemnata, Joana Stoenescu, In urma


explicatiunilor date de ctre (I. D. P. Voinescu, tutorele i fat de hotrirea consi-

liului din care fac parte ginerile mett C.


Mrculescu i nepotii mel, retrag i renuut

sA instrineze fra alt formalitate drogueria;

la cererea de destituirea a tutorelui D. P.


Voinescu, i consimt ca minorul Gh. Stoenescu, s locuiasc la mama sa Maria Gh.

CA sotul, conform art. 1.242 din codul


civil, are administratiunea averei dotale in

Ion escu.

foana Stoenescu.
9 Septembre 1905.

Maria G. Ionescu, mama minorului


George Stoenescu, aderez cu total la acest

leveze cu preferint suma de lei 2.000,

Gre fa tribunalului Ilfov, secOa III

avis.

Maria G. Ionescu.
p. Conformitate, Al. Conslantinescu.
Bucuresci, 9 Septembre 1905.
civilo-eorectionald
Presenta copie, find conform ou originalul, se legaliszh.
Grolier, I. Georgescu.
(L. S.)

aflat in imobilul din strada MihaiVod


No. 20, ce i se cuvine ca parte de inoste- G re fa tribunalului II fov, sectia comercialei
n ire din activul easel defunctului Mihail
Acest avis s'a trecut in registrul de orStoenescu, avnd nevoe de aceste mobile
pentru locuinta sa ; iar cea alt jurntate se (line la No. 244, si in eel de transcriptiuM
va incredinta cu inventar estirnativ d-nei la No. 205 din 16 Septembre 1905, se viMaria G. Ionescu, mama minorelui in pitstram.
6. Dispune ca minorul Gh. Stoenescu s

locuiasc la mama sa d-na Maria G. Ionescu si a f trimis in striintate, find obligat d. tutore a ingriji ca s i se pltse
regulat cheltuelile de invthinint i cele-alte.
7. Autoris pe d. tutore D. P. Voineseu
a primi de la d. N. Russu, pentru minorul

Gh. Stoenescu, peste partea de 3.000 lei


anual prevdut in contractul de vindare,
incA cte 500 lei anual ca rate intArdiate,
iar lei 3.500 anual va depune d. N. Russu
la Casa de depuneri
consemnatiuni, pe
nurnele d-nei Eleonora Th. Vasiliu i reci-

Maria G. Ionescu, 1-a constituit dot jum-

tate din averea indiviz rmas de la defunctul M. Stoenescu, ca facultatea de a


putea, cu singurul consimtimint al sotului,

facerea inventarului.
4. Autoris' pe d. epitrop s remit d-nei
Eleonora Th. Vasiliu, bijuteriile continute
in inventariul care s'a evaluat de d. expert
G. Nicolau, bijutier, la suma de lei 4.000,
urmnd ea minorele Gh. Stoenescu s pre-

partea sa din valrea bijuteriilor al activului succesiunel la imprtla averel.


5. Autoris pe d. epitrop a remite d-nei
Eleonora Th. Vasiliu, jumtate din mobilier

20 Septembre' 1905

MONITOR IJL OFICIAL

lz spre a fi publicat in Monitorul Oficial,


conform legel.
(Urinza semnAtura gretierului).
Dos. 1.9441905.

1905, Septembre 12
No. 5.690.
Tribunal ul,
Avend in vedere avisul consiUuluj de familie al minorului Stoenescu err data 9 Sep-

tembre 1905 i conclusiunile d-lui procurer Robescu, pentru omologarea avisului;


Considernd c prin acest avis s'a inlturat cererea de destituire din tuteld a actualului epitrop d. P. Voinescu i reclamanta

timpul csAtoriei;
Considernd ch continuarea comerciului

este un act de adrninistratiune in specie;


CA este admis in drept, c se Ote lucredinta conducerea comerciulul, continuat in
interesul minorului, unel persne cu cunos-

cinte speciale, sub privegherea tutorului


(Dumitrescu art. 13 p. 316); e ast-fel find
conclusiunea avisului este intemeniat
comerciul va continua in sensul artat in
avis in interesul minorului ;
In ce privesce punctele 1, 2, 3, 6, 7 din
a visul sus vorbit :
Adoptnd motivele din avis, este loc a se
omologa avisul i asupra acestor capete de
cerere;
In ce privesce punctul 4 eu privire la bij uterii i punctul 5 referitor la mobilier,

tribunalul, pentru a se pronunta in cunoscint de caus, numesc un prealabil expert,


din oficifi pe (I. George Nicolau, care va de-

pune jurmint i va expertisa att bijuteria coprins in inventar, cum si mobilierul;


Considerand c'd Eleutherie G. Ionescu,
membru din consiliii, a fost amendat cu lei
40; cA justificnd causa nevenirel este loc
de a f dispensat (jurnalul No. 5.482 din 12
August a. c.);
Pentru aceste motive,
Tribunalul, in numele legel,
Omolog avisul consiliului de familie al
ininorulul G. Stoenescu, cu data 9 Septem-

bre 1905, in ate punctele, afar de cererea de darea bijuteriilor d-nei Eleonora Th.
Vasiliu i darea unel prti de mobilier in
VastrIlrea i spre folosint mamei minora-

lul Maria G. Ionescu.

pisa de depunerea acestor bani se va inrnna d-lui Theodor Vasiliu, solul i admi-

in cerere de destituire, d-na Joana Stoenescu, atilt oral, inaintea tribunalului in ca-

Numesce expert pentru evaluarea hijat ri1or i a mobilierului pe d. G. Niculau,

nistratorul dotei.
Decide ca epitropul s prirnsch dobAnda
de 5 0/0 de la 1 Septembre 1906 la ratele
intArdiate ; jumtate din aceste procente revenind minorului Gh. Stoenescu, iar cea-

mera de consili, cum si inscris, pe avisul


depus, renunt la cererea de destituire
consimte a remne tutore d. P. Voinescu;
Considernd c in contra minorului s'ati
intentat de ctre d. Victor Georgescu dou

presentarea actului de expertiz.


D.. expert se va pronunta inaintea nstr spre a depune legiuitul jurmint.
Dispensz de amend pe d. Eleutherie

alt jurntate d-lui Th. Vasiliu ca venit al

procese la tribunalul comercial, pentru care


s'a format la acel tribunal dosarul No. 1.437
din 1905 si No. 1.8381905, dupA cum s'a
dovedit cu copia actiunilor i citatiile presintate de epitrop si este in interesul minorului de a fi apArat, ast-fele cA conclusiunile avisului sunt juste i intemeiate asupra acestor dou puncte enuntate;
Considernd cA consiliul de familie a au-

dotei.

8. Fiind-c d. Theodor Vasiliu, conducetorul i administratorul drogueriel, voesce,


in interesul conducerel comerciului, s angajeze ca diriginte pe d. Ion MArculescu,
care, in timpul vietei defunctului M. Stoe-

nescu, a condus drogueria, care cunsce


clientela;
Consiliul autoris pe epitropul D.P. Voi-

nescu s angajeze ca diriginte in numele


minorului pe d. Ion Mrculescu, de acord cu
d. Th. Vasiliu, i in plata muncei i servi-

ciilor ce va presta s 'I acorde o parte din


beneficii.

Facut i deliberat, astdi 9 Septembre


1905.
C. Meirculescu, N. Russu, Th. Vasiliu,
Ceipitan Greceanu,Eleutherie G. Ionescu,
Const. C. Meirculescu.

torisat pe tutor d. P. Voinescu, cu continuarea comerciului de drogherie din strada


Academiel No. 2, sub firma M. Stoenescu,
in interesul minorului, impreun cu d. Th.
Vasiliu, sotul minrel Eleonora, emancipatA

prin cstoria sa cu d. Th. Vasiliu, avnd


conducerea d. Vasiliu sub privegherea epitropulul;
Con sidernd cA prin actul dotal, autentifeat la No. 4.669/905, minora orfan Eleo-

nora Stoenescu, cu asistenta mamei sale

www.digibuc.ro

unhand a se pronunta tribunalul, dup

G. Ionescu.
Dat in camera de consrlifi 41, 10 Sep-

tembre 1905.
T. Magheru, G. Pherichide.
Grefier, I. Meildeirescu.

Greta tribunalului Nov, sectia iII civiloLcorectionald

Preserita copie, find conform cu originalul aflat in dosarul No.1.6001904, se legalisezd.

p. Grefer, I. Georgescu.
Gre fa tribunalului Rf ov , sectia comerciald

Acest jurnal s'a trecut in registrul de


ordine la No. 244 si in cel de transcriptiuni
la No. 205 din 16 Septembre 1905, vidndu-se spre a fl publicat in Monitorul Oflcial, conform legel.
Grefier, Niculescu.
Dosarul No. 4.944/905.

20 Septembre 1905

Ion Ioneanu, casier-contabil, delegndu-se

SECHESTRE

Corpul portireilor tribunalului Ilfov


Prin jurnalul tribunaluluI Ilfov, sectia de

notariat, cu No. 7.853/905, s'a ordonat si


prin procesul-verbal datat 15 Septembre
1905 s'a desfiintat urmrirea de venituri
generale, infiintat asupra imobilului situat
in Bucuresci, strada Berzei No. 53, in urma
adresei acestul tribunal cu No. 3.894/905
avere a defunct. Cleopatra Ionescri, nascuta
Vardala, aI in posesia d-lui Capitan Ion P.
Ionescu.
Se publia despre acsta, conform art. 491
din procedura civil, spre generala cunos-

ciat.
No. 17.834.

1905, Septembre 17.

Comisariatul de politie al circumscriptiel 13 Bucurescl


Conform adresei d-lui jade al ocolului V
din Bucuresci cu No. 18.332 din 13 Octombre 1904, se public& spre generala cunosurmrit veniturile generate ale
cint, c
imobilului d-lui Gheorghe Stanciu , din
strada Colentina No. 76, acsta Vilna la
concurenta surnel de lei 1.105, cu procente,

plus 60 cheltueli de judecata, prevduti in


cartile de judecat No. 1.707 si 1.993/904,
acsta pentru despgubirea d-lui inginer G.
Muntean.
1905, Septembre.
No. 2.928.

Judectoria ocolului Cdmpu-Lung


Extract dupa actul constitutiv al societatel cooperative de credit sit economie sub denumirea de
banca popttlarri .Viitorul, din comuna CmpuLung, mahalaua Bughea-de-Sus, judetul Muscel.

1) Se infiintz in comuna C.-Lung, mahalaua Bughea-de-Sus, o societate coopera-

tiv de credit si economie sub denumirea


de banca' popular Viitoruhl, cu sediul in
mah. Bughea-de-Sus.
2)%Scopul societtei e de a inlesni credi-

tul pentru mernbrii el, procurandu-le, prin


iniprumuturi sad scontare de polite, capitalurile necesare pentru gospodria, meseria sad comerciul lor, de a fructifica economiile lor.

3) Suma capitaluluT subscris este de lei

d-nil Bucur I. Stoica i Preotul Ion Ioneanu pentru a cere autentificarea actului
constitutiv la acst judec torie.
5) Durata societtei este nelimitat.
Acest extract s'a format in 3 exemplare,

din care unul s'a afisat la usa acestei jadecatorii, al douilea la usa politiei orasului
Campu-Lung, iar al treilea exemplar se public prin Monitorul Oficial, conform art. 5
din legea bncilor populare.
Fcut la 13 Septembre 1905.
(Urmza semnatura judecatorului si a
grefierului).

--------

Conform art. 5 din legea asupra bncilor


populare stesci si a easel lor centrale, s'a
depus la acst judecAtorie i s'a autentifi-

cat, in qiva de 3 Septembre 1905, actul


constitutiv

statutele societtei coopera-

tive ,Desteptarea,, cu sediul in comuna


Urzica, care in resumat coprind :
1) Societatea cooperativa prt numire

de -Desteptarea si are sediul in comuna


Urzica ;

2) Capitalul cu care s'a inscris membri


societtei se urc la cifra de 2.480 lei, iar
suma varsat in total este de lei 267, adicA

tratie ales pe 3 ani, reinoindu-se in fiecare an '4/3 din numrul membrilor i cari

sunt in numer de 6, si anume Radu Iv-

Ivan; censori: Gr. Barbu Popescu, Lin Predescu, Ni Preda, Marin Gh. Dinu, Toma
Iancu Stroe i Ptru Marin Pslii ; iar ca
casier-contabil Alexandra I. Bjnescu ;
11) Statutele societtei nu pot fr modificate de cat in urma unei convocAri a astirnrei generate, facutd cu cel putin o lun,
mai inainte de diva fixat pentru intrunire,
spre a se lua o hotrire valabild in acst privint se cere presenta a 2(3 din numrul membrilor inscrisi i o majoritate de
3/4 din nuinrul voturilor membrilor presenti ;
12) Dobanda ce se va lua la sumele impru-

tot-d'o-dat cii nici unul din membri asociati nu a vrsat mai putin de cat a 10-a
parte din capitalul err care s'a inscris;

rea gefieral.
13) Statutele societblei s'air votat i apro-

3) Scopul societtei este de a inlesni creditul pentru membri ei,procurandu-le, prin


irnprumuturi sad scontare de polite, capitalurile necesare pentru gospodria, meseria
sad comerciul lor si (le a fructifica economiile lor ;

4) Operatiunile ce societatea va putea


face sunt :

a) A primi economiile mernbrilor spre


fructificare ;

1)1 A primi depunerile in acelasi scop de


la nesocietarI;

c) A contracta imprumuturl cu autorisat'm easel centrale, daca va fi admis a lu-

art. 39;

4) Societatea Viitorula este compus

7) Fondul de reserv al societtei se va

alegndu-se in consillul de administratie

forma din :

d-nil : Bucur I. Stoica, presedinte activ; Ron

a) Din 10 la sut asupra beneficiilor nete


anuale ;
b) Din prisosul dividendelor ;
c) Din taxa de inscrieri ;
(1) Dn dobandile fondului de reserv.

Petre I. Pepenel, supleantl; iar Preotul

mare de 5.000 lei ;


1.0) Organele societitei sunt:
Adunarea general, consiliul de adminis-

mutate se va fixa in fie-care an de aduna-

acum la constituire din 29 mebri fondatori,

canu i Gh. I. D. Bugheanu membri ; Ion


Gh. C. P. Nit, Ion N. Radu .s! Niculae P.
ain, censori; Gh. D. Bortoi, Ion N. Rolea,

tteI nu pte fi mai mica de 20 lei si mai

a 10-a. parte din capitalul inscris, observand

e) A sconta sireesconta efecte comerciale;


5) Durata societtei este nelimitat;
Q) Capitalurile societtei se formza din
partile sociale varsate de membri si din donatiuni; societatea nu pte functiona de ciit
avnd eel putin 20 membri ;

Mo-

Femeile mritate trelme s aiM autorisatiunea sotului lor;


9) Partea fie-cruia vrsat in casa socie-

membri: Vasile Ridulescu, Florea Marin


Grecu, Nicolae P. Radu i Ilie Meitru R.

d) A acorda imprumuturi membrilor


nesocietarilor cad se aft& jni conditiunile

I. Ruareanu, vice-presedinte; Bucur I. Pe-

8) Membri in societate nu pot fi de cat


persna majore i fr deosebire de sex.

Extract dupa aclul constitutiv i statutele societatel


cooperative .Desteptarea., cu sediul in comuna
Urzica.

cra cu aces-O.' cas;

nare dup voint..

solvare a societtei ;

nescu, presedinte de onre; Nieolae G.


presedinte; I. Nicolain, vice-presedinte; iar

constituire a 10-a parte, in sum de tel 250,


urmnd ca restul, pan la complectarea capitalului subscris, s se verse treptat pe &care tuna.; iar dup ce acest capital subscris
va fi complect vrsat, fie-car dintre asociatii actual:I vor putea s
mrsca pana

la suma de 5.000 lei prin cotisatiuhi lu-

nitre eI membrii societtei neputnd avea


pretentiune asupra lui, de cat in cas de di-

Judectoria ocolului Corabia

2.070, din care suing s'a vrsat acum la

penel, Vasile N. Bugheanu, Gh. I.

4747

MONITORUL OFICIA1

Acest fond constitue proprietatea exclusiv a societttei, servind pentru operatiu-

www.digibuc.ro

bat in adunarea general din luna August


1905.
Judeceitoria ocolului Corabia
Presentul extract, fiind conform cu dispositiunile actului constitutiv si a statutelor
societtei cooperative, ell numele de 1Desteptarea, cu sediul in comuna Urzica, se
atesta de nol.
(Urmzd semnaturile judecatorului si a
grefierul ui).

Judecatoria ocolnlul
judetul Ialomita
Extract dupa aciul constitutiv al societatef cooperative de credit si economie cu numele .Viitorul Tranulul., din comuna Reviga.

1) Se infiintz in comuna Reviga, judetut Ialomia, o societate cooperativ de credit si economie stscii sub numele de
Viitorul Tranuluiu.

2) Societatea ,Vitorul Tranuluiu este


compus la constituire din 42 membrii so-

cietal, iar consiliul de administratie se


compune din 9 membri, i anume : tefan
Mitrnescu, ,Cociu Pavelescu, Marin SM.nescu, Iosif Milea, Nicolae Dragomirescu,

Constantin R. Turcu, R. N. Condeescu,


Lica Ivan si Stan Jipescu, iar censori din
trei membri actionarii anume : Preotul I.
Anghelescu, Matei Zaharia si Ion Muta, si 3
supleanti, i anume : Ghitit Stneseu, Filip
Alexandru i Calinache Popescu.

4748

20 Septembre 1905

MONITORUL OFICIAL

3) Societatea Viitorul Tranulula


4) Scopul societtei este de a inlesni
creditul si a le procura prin imprumuturi
mernbrilor sl capitaluri necesare pentru
gospodria lor si de a fructifica econo-

principal in Park and Woodend Mills Schaw,


in comnna Crompton, cornitatul Lancaster,
din Anglia, si cu o sucursalif in Romania,
cu sedinl In Bucuresci, strada Viilor No. 50,
11 al cArei scop este de a exercita afaceri re-

miile bor.
5) Capita lul care a subscris membrii fon-

lative la industria bumbacului i altor pro-

menaj, necesare spitalului rural Urlati pe


anul financiar curent, anume prevdute in
lista d-lui intendent respectiv.
Se public despre acsta spre cunoscinta
(1-lor amatori, cari, in artata di, orele 10
diminta, urrnz a se presenta la concurent, preparati de cuvenitele garantii pro-

rinse i materil fibraise si in general Dri-ce

visorii.

are sediul in comuna Reviga.

datori. este de 3.8-10 lei, iar suma vrsat e


de 381.
6) Durata .societtel este nelimitatii.
.Judeca(oeia ocolului,

judetut Ialornita
Presentul extract fiMd conform actului
constitutiv, depus
autentificat de acst
judectorie sub No. 157/905, se certifica

A. Crompton & C-ie Limited", cu sediul

fel de afacerl industriale

cornerciale in
legturfi cu scopul societtei i avnd ea
procurator pentru afacerile sucursalei. pe d.
Otto Lindenmeyer, err procura legalisat la
ministerul afacerilor strine sub No. 1.673
din 1905.
No. 12.868.
1905, Septembre '19,

de noi.

(Urinz semnatura judeca torului


grefierului).
Extract dupfi actul de societate intervenit intre S.
M. Zveifel i mo!;:tenitoril defunctel Carolina
Golden berg.

1) Mostenitorii detunctei Carolina Goldenberg din firma social S. M. Zveifel &


C-ie, in mime colectiv, cu contractul de societate autentificat de tribunalul notariat la
No. 3.013/905, de o parte, si S. M. Zveifel

de alt parte, s'a format de comun acord


urmtorul act de lichidare, autentificat de
onor. tribunal Ilfov, sectia de notariat, sub
No. 7.480 din 13 Septembre 1905.
Rote mostenitrele ale Carolinef Goldenberg (le comun acord i cu d. S. M Zweifel, in cpnformitate cu dispositiunile legei
comerciale, a numit lichidator al societtel
S. M. Zweifel & C-ie pe d. Ferdinand Froimescu, domiciliat in strada Brancoveanit
No. 12; pe bing drepturile ce 'I acorila legea ca lichidator, i se mai acord cele mal
intinse puteri de la data de 13 Septembre
1905, avnd dreptul a represinta societatea
att in proeesele pendinte, cum si cele ee
s'ar mai intenta in viitor.
3) Va putea d. F. Froimescu, lichida torn!,

a face ori-ce transactiune, incasnd ori-ce


creante, lichidand tot pasivil i activul, dnd
numind maul sail mai multi ad-

vocati pentru apararea intereselor fostel


firme S. M. Zweifel & C-ie.

Elena Rubens, menajer, eu autorisatia


rnarital, M. Rubens, comerciant.

Bertha Rubens, menajeril, cu autorisatia


Th. Rubens, amploiat comercial.

Antoaneta Zweifel, menajer, cu autorisatia marital, 8. M. Zweifel, comerciant.


Gre fa tribunalului ilfov sectia comercialit
Acest extract din actul de lichidare, trecut in registrul de ordine la No. 245, in cel
de transcriptiuni la No. 206 din 17 Septeinbre 1905, vizndu-se spre a fi publicat.
Grefier, P. H. Biilteigesm.
Dosarul Ne. 848/905.

Tribunalul Ilfov, sectia comercial


Se certificA ca in registrul firmelor sociale, la No. 68/905, s'a inscris firma
&

Tribunalul Prahova, sectia I


Se public spre cmioscinta generala
in baza jurnalului acestui tribunal cu

No. 5.855/905; s'a inscris in registrul de


firme individuale, sub No. 99,905, firma
comerciantului Costic Niculescu, cu emblema ,La Carmen Silva", cu comerciul de
manufactur i galanterie, cu sediul in
Ploesci, strada Lipscani, fr sucursal',
procurator si asociat, cstorit cu actul dotal autentic la No. 2.002/905.
No. 39.789.
1905, Septembre 13.

- Se public spre cunoscinta general


c, in baza jurnalulul acestui tribunal en
No. 5.853/905, s'a inscris in registrul de
firme individuale, sub No. 98905, firma
comerciantului Ioan I. Ticu, cu comerciul
de buturi spirturise i mruntisuri, cu sedin l in comuna Comarnic, fr asociat
procurator si cstorit, frill act dotal.
No. 39.792.
1905, Septembre 13.

Se publie spre curtoscinta general


cii, in baza jurnalului acestui tribunal cit
No. 5.854905, s'a inscris in registrul
firme individuale, sub No. 100/905, firma
comerciantului loan G. Drgulin, cu comerciul buturi spirtu6se i brutrie, cii
sediul in comuna Posesci, fr sucursa hi,
procurator si asociat i cstorit, fril act
do ta I.

No. 39.795.

1905, Svtembre

Tribunalul Teleorman
Se publie spre generala cunoseinta ca
tribunalul, prin jurnalul No. 6.136 din 2
Amust 1905, a dispus inscrierea firmei coinercial individual:a a d-nei Lina Iancu

Miu hi registrul respectiv No. 3.736/905,


cu sediul principal in comuna Seaca, cu
comerciul de buturi spirtuelse cu amnnatul, frir sucursal, fr procurator sail
asociat, castorit, dar fail act dotal, carte
nu scie.
No. 25.533.

1905, August 9.

No. 5.963.

1905, Septembre 15.

Prefectura jupetului Tecuciti


Se aduce la cunoscinta doritorilor,caprninturile bisericesci mai jos notate se scot

in licitatiune public de arendare pe un


period de 5 ani, inceptori de la 20 Octombre 1905.
Licitatia va fi oral& si se va tine la resedinta fie-crei primrii, pe teritoriul erora

este situat pmintul, inaintea unei comishin! compus din primar, perceptor i epitropia bisericel creia apartine terenul.
Terrnenul de licitatie se fixz la 2 Octorribre 1905, orele 10 diminta.
Concurentii, pentru a fi admisl la licitatie,

depune o garantie provisorie de 5/


pentru fie-care falce eau heetar, iar dup
aprobarea in mod definitiv a resultatului Ii-

citatiei vor complecta garantia definitiv


pn la cel putin jumtate din pretul arendei pe un an.
Supraofertele se vor primi numai in termenu! si
conditiunile regulamentului de
aplicatiune al legei pentru infiintarea sfintei
biserici autocefale ortodoxe romne.
Pminturile bisericesci ce se scot in licitatie de arendare sunt :
1) 5 hectare pamint, apartinnd bisericei
Sfmtilor Petru si Pavel, din catuna Chicera,
comuna Motosani ;
2) 5 hectare pmint, apartinnd bisericei
din ctuna Baicani, comuna Motosani;
3) Terenul din comuna Godinesci, catuna
Poeni.
1905, Septembre
No. 4.554.

VITE PRIPASITE, PERITE SI FURATE


Prefectura judetului Olt
In nptea de 2-3 Septembre a. c. s'a
furat locuitorului Costache Dina, din comuna Coteana, acest judet, o iapti del7
in Or negru, ccma in drpta, brg in frunte,
urechea stng spintecat, cda retezat
mult, pecingins pe sub burt i cu pr
alb, pete albe pe spinare de sea; o iap de
6 ani, in pr negru, cma in drepta, urechia stang spintecat, o pat alb& la gt in
partea ating4; i lui Matel Dumitru o iapri
de 4 ani, in pr
cma in
drpta putin in stnga, urechile infurcite,
pete miei albe de sea in spinare; o iap de
2 aril', prul vint, e(Sma in drpta putin la
stnga, urechia drpt infurcit, o =sea.

ANIINCIURI ADMINISTRATIVE

tura .de lup sub burt, lng tap, i un


carlan de un an, negru, inspicat cu alb,

Prefectura judeplui Prahova

cma tuns, ambele urechi infurcite i stea


in frunte.

Servieiul judetn
In diva de 30 Septembre curent se va
tine la prefectur o nou licitatie publicA
pentru furnitura obiectelor de rufrie

www.digibuc.ro

Se publie de acsta pentru aflarea vitelor i prinderea furului.


1905, Septembre 12.
No. 7.362.

Septembre1905

4149

MOXITORUL OPICIAL

ANUNCIURI PARTICULARE
Der*.du-se libretul de pensie al minorurului Constantin Niculescu cu No. 2.227
il declar anulat i frd valre la ori-cine se
va afla.
Caliopi Niculescu.

eq.nd livretul CaseI de economie cu


No. 34.554, in valre de leI 3.190 si
p
recepisele Casel de depunere centrale cu
No. 73.496/902 a 1.000 leI i cea cu
No. 21.736/903 a 1.000 lei., le declar anulate si fra valre la ori-cine se vor afla.
Constantin Grigorescu.

Qubsemnatul, pergAnd livretul de concediat, din regimentul 6 rosiori, contingentul 1900, II declar nevalabil la ori-cine
s'ar gasi.

Constantin V. Tudoran,

SOCIETATEA ANONIMI
PENTRU

EXPLOATARE DE PDURT Si CHERSTRAE CU VAPOR


(Mar inainte P. & C. Goetz &
CONVOCATIUNE

Conform art. 35 din statute, d-nil actionari sunt chemati a se intruni pentru a 22-a adunare general ordinar la 11124 Octombre 1905, orele 2 p. m., hi BucurescI, la biuroul societtei, aleea Carmen-Syl va No. 3.
Ordinea gileI va fi cea urmtre:
1) Raportul consiliuliff de administrafune asupr mersuluI afaceritor in anul al 22-lea de exploatare, de la 1 Main 1904 pn la
30 Aprilie 1905 stil no i comunicarea bilarrtului;
2) Raportul comitetuluI de revisuire asupra socotelilor i bilantulul pe aceiasi perid propunerea in privinta descrcarei de
dat consiliului de administratiune ;
3) Propunerile consiliului de administratiune privitre la intrebuintarea beneficiulul;
4) NouI alegeri in consiliul de administratiune, dupa. '14 si 15 ale statutelor ;
5) Alegerea comitetuluI de revisuire compus din 5 censori si 5 suplearrtl, conform 43 ale statutelor ;
6) Hotrirea privitre la'retributiunile consiliului de administralitme, conform 24 al statutelor ;
7) Propunerea consiliului de administratiune privitre la preschimbarea i complectarea statutelor ;
8) Propunerea consiliuluI de administratiune privitre la autorisarea vingrei domeniilor societatel in conformitate cu 43 al
statutelor.
D-nii actionari earl, in temeiul art. 35 din statute, ail dreptul de vot i earl doresc a asista la adunarea general, stint rugati s
depun titlurile lor cet mult pan la 27/10 Oetombre 1905, la una din bancile urmtre:
La Banca National in Bucuresci, la Deutsehe-Bank in Berlin, la sucursala BanceI trilor austriace din Paris, la Casa de banc
Dutsclaka C-nia Viena, sail la casa de schimb a societteI anonime Mercur la Viena, la Deutsche-Vereinsbank in Frankfort p/M.,
la banca comercial ungar din .Pesta, sa la banca russca" pentru comerciut exterior, sucursala Odessa, la Odessa.
Consiliul de administratiune :
Presedinte, Grigore Triandafil.
Bucuresel, 1912 Oclombre 1905.
AVIS. --- Anunciurile cail vor fi publicate in giare fira autorisatiunea tustra nu vor ti platite de societate.
MINISTERUL DE INTERNE

Directiunea generald a telegrafelor


postelor i telefnelor

Se aduce la cunoscinta generala,


eh' unittile de trupe care vor cona-

Batalionul 9 vantori ;
Regimentul 8 artilerie, compus
din 4 bateril din acel regiment;
Compania 6 de sptori, din re-

gimentul 2 geni, una ambulant

pune corpul IV de armat, ce in divizionara.


Brigada I de rosiori, format din:
tmna anului curent va executa
manevre regale, vor urmtrele :
Divisia VII (Corpul de Est), cornpus din : Brigada 13 infanterie,
la rindu-1 format din :
Regimentul Cantemir No. 12;
7 Rahova 25;
Bateriile I si II montate
Bateria IV obusiere din regimentul 4 artilerie.

Brigada 14 infanterie, format


din :

Regimentul Stefan - cel - Mare


No. 13;
Regimentul Roman No. 14;
Batalionul 4 vanatorY ;

Regimentul 1 rosiori ;

Octombre stil vechia a. c. la Botosani.

Divisia VIII (Corpul de Vest),


compus din :
Brigada 15 infanterie, format la
rindu-i din :
Regimentul Rsboeni No. 45;
Bacil No. 27;

6
Bateriile 3 si 4 montate din reBrigada II de rosiori, format gimentul 4 artilerie.
din :
Brigada 16 infanterie, formata

Regimentul 2 rosiori.
4

din :

Regimentul Sucva No. 16;

0 baterie cAldrt" din regimen8 Drago 29;


Batalionul 8 vntori ;
tul 2 artilerie.
Aceste trupe se vor gsi in zona
Regimentul 12 artilerie compus
de operatiuni a manevrelor regale din 4 bateril din acelasi regiment;
0 baterie obuziere din regimencu incepere de la k0 Septembre
pn . la inclusiv 25 Septembre stil tul 2 artilerie ;
vechiil a. c., pe teritoriul dintre TerCompania 7 saptori din regigul-Frumos-Ceplenita-Hrldii, iar mentul 2 de geniii ;
Una ambulant divizionar.
de la 26 Septembre i Ong. la 1
11

www.digibuc.ro

20 Septembre 1905

MONItORUL ()PIMA

4750

de operartiuM a manevrelor regale


de la 20 Septembre i pnti la 24
Septembre stil vechi a. c., pe teritoriul dintre Liteni-Veresci-Dumbrveni-Bucecea; iar de la 25 Septembre diminta i p'nh la 1. Octombre stil vechiu a. c. la Boto-

Brigada 3 roOori, formath din :


Regimentul 3 roOori;
5

Brigada 4 chlra1, formath din :


Regimentul 7 chlrai;
9

Bateria 5 de artilerie chlrth din


regimentul 4 artilerie ;
0 baterie chlrth din regimentul
3 artilerie.
Aceste trupe se vor ghsi in zona

ani.

Prin urmare, orl-cine ar avea de

mandate postale, cum i mesagerii,


fie oficiale, fie particulare, adresate

militarilor care contzh in aceste


trupe, satt orY-chrei alte persoine
care ar face parte din mentionatele
corpuri de trupe, pe lngh numele
destinatarului i corpul din care
face parte, vor indica pe acele corespondente cu litere mai aparente

expediat in intervalul artat mat


sus corespondente de posth urh,

cuvintele: La Manevrele Regale .


No. 39.357.

9,

1905, Septembre 28 st.n.

COTA OFICIALA A CEREALELOR


Vagime

nilrfFaulel

Hectolitri

Gr. unul
Pretul
hec. In pe suta k.
kgr.

Fein]

Observatiunl

Vageone

mgrfel

Hectolitri

La i Banl

Grail

2
1

1
1
1

Orzic

,,

mold. .

taiat

10 20
9 55

11
12 15
11 75

,,

,,

'1

60
59
70
72.300
68.500
76
74.700
75
42.500
72

601/2

59
72

731/2

10
12
1
1
1

Orz

11/2
11/2

Ov6z

'1

Secara
Orz. .

Gran .

------

,,

Grail

--

12 071/2
12 221/2

Secar
. .

711/2
731/2

10
4

Orz

--

1
1

Secaril

Orz .

1
1

Gran .

Orz.
Ovez

Grail .

6
Secaril
.

1
1
1

Gran .

Drz .

1
1

Secara

Ovz .

Drz

11
3
3

Rap. slb. .
Gran . . .

1
1
1

Ov6z

Brenda, 17 Sep embre 1905.


14 15
Vagon
76112
,
75
13 60
13 50
74
14 85
80
,
73
13 20

75
72
75
69
621/2

77
79

--

--------

45.700

--

69

--

75
78

75.500
72
71

70
61

73.500
78.500
75.500
71

70.500
41.500
58.500
71

76.500
41.500

.
Mauazie
Vagon
,,

,
,

12 75
13 621/2
14 10
12 75
14
12
10 50
14 45
10
10 60
13 80
14 50
13 75
13 45
12 05
11 90
10 10
13 65
14 65
14 25
12 10
12
10 25
9 90
11 90
12 75
12 25
13 80
10 15

--

Orz mold.
Grail . .
Secarii .

,,

*
,,
,,

11/2

secar. .
Secara . .
Gran . . .

Gran .

Secara
Gran .

3
2

97

,,

'

1
1
1

Ovz .

'1

RapiVi salb.

Gran .

Secara

3
3

1
1

Orzica
Orz. .
Gran .

7
2
3

Oyez

,,

Gran secar.

Oyez

Grail

Orz.

,,

,,

,
,,

,
,,

,,

,,

2
3
2
11i.,

Orz .
Grail .
Orzica
Orz. .

,,

,,

Colza defec .

,
,

1
1

,
,,

131/4

Ora
Grail

,,

14 20
14
13 45
'10 15
12 05
'10 10
-10

0 v6z

3
3
3
1

Orzica

Grail .

Orz.

Gr .
,,

,,

www.digibuc.ro

5
3
11/2
11/2

---

--------

-----------

Gr. unul
hect. in
kgr.

44
57

80.500
72.500
57.500
71.500
72

77.500
77.800
67
78
69

74.600
72.300
74
76.100
59.600
80.200
71
60
59
42

77

69.800
68
66
59
73.700
74.600
75
41

72

49
43
73.500
74.600
61.500
61

64
65
6.300 75.200
7.350 77
3.700 66
6.435 80.300
1.834 79
10.800 78.500
7.100 75.600

Pretul
pe suta k.

Observatiunl

Lel I Ban!

10 30
9 75
15 20
12 15
9 70
13 25
12 50
12 20
14 35
14 35
21 25
14 55
11 95
'13 60
13 40
13 50
13 70
9 20
'14 85
12 75
10 05
10 -'10 30
11 25
14 30
12
11 70
11 80
10 05
13 60
13 771/2
13 771/2
10 25
'12 80

Vagon

Magazie
Vagon
,,

,
,,

,,
,,

*
*
*

,,

..,

,,

,,

,,

--

lep

20
13 20
10 15
10 15
11 30
11 50
14 25
14 40
IA 20
15 25
15 10
15 20
14 30

Vagon

13
11
11

lep
Vagon

,
lep

,
,

,,

lep Sulina

20 Septembre 1905

4751

MONITORUL OFICIAL

I INDUSTRIE DIN BUCURESCI

CAMERA DE COMERCIC

COTA OFICIALA ABURSEI PE DlUA DE 19 Septembre (2 Octombre) 1905

EFECTE
impr. 1892
din 1893
. 1894 Internii.

51/4

,
.

.
.

. 50
. 274
0
45
. 120
90
0
. VO

5o/0
51/4

finprumutul de 185 miIi6ne din 1903_


. 321/4 . Intern

.
.
.

40/0

4%

.
.

41/0

4./0

93112

Aprille-Octombre

4%

1905

4O/0

Obitgatiile comuneI Bucuresci 1895.

--

1903.

Obligatiile ereditului iudetn ei comunal.

5%,

lanuarie-lulle
Maid-Noembre
Februarie-August

51/4

Ianuari e -tulle

1031/2

103

104
931/.

1031/2

1001/4

Obligatille societiitel Letea

4%

5%
5"/0

Divid. tn

92

11535

Bence National& a Romniel


. agricold.

Bank of R-nia L-tet


Banes de scont din Bueurescl

7 50

35
37

$ i reasigurare Patria..

8
IA
7

.
*Generale.
*
Letea purt&tor
. fondator
. priori tate

.
.

Francis.

Berlin

Germania

Viena

Belgia

Holanda

Elvetia

3 luui

99 95

500 .
200 .
200 .
500 .
200 .
200 .
200 .

.
.
.
.
.

.
.

--

.
.
.

300
150

ff

100 221/4

-_
--

160 15

---

Inchelate

105 05

103

99 95

--

-_
-

3050

850
210

90
go
90

--

---

SCONTURI SI AVANSURT

7241/2

OBSE 0 VATIUNI

5%
6%

58/,o

MONETE

Oferlte

Cerute

Incheiate

--

20.10

--

----

Napoleon
Cor6na german& (marca)

20.1.5

Cor6na austriac de hfirtie


Ruble de I:Artie

--

845
724
920
207

.--

--.

123 35

---

105 1211,

--

155

--

95
95
95

-- - Banco. Nationalti,
scont
. evens pe dep.
-- Casa de dep. ay. pe dep.
-_
-

100 20 221/,

123 321/4

----

25 20

-_

--

-_
----

3050
304

855
726
925
210

726 727

932
192

o
w

Cerute

--

725 726

,,

981/4

3070
396

--

.-

96

-1E6

100,05

94214

393 3951/4

156
860

25 221/4

123 35

--

. .-

.
.
.
.
.
.

Ofer te

123 321/4

1021/4

-_

CURSUL

--._
--

cek
cek
3 lunl
cek
3 lunl
cek
31unI
cek
31uni
cek
3 lunl
cek
3 lunl
cek
3 lunl
cek
3 luni
cek

Paris

140 .
500 ,
200 .
200 .
100 .
200 .

CURS PRECEDENT

SCHIMB
Londra

Wm

450 . vrsat 325

30
24
8
24

Goetz & C-ie

--

500 lel intreg versat...

-- r

50
40
16

Act. soc. pent. Indust. textil, de prioritate


T
.
.
,9
9
. ordinare
. . pentru fabr. uleiulul veg. Phenix

-_

9.11/2

men

91

VALREA

71/4
'This

pentru furniturl militare ei tneataminte ,


romitni de tricotaie
. metalurgic& romni.
Act. Soc. pentru exploatare de padur1 foet P. & C.

01. sad 150 teI vOr

10

. Marmorosch Blank & Co


Societatea de asigurare .Dacia-Romfinia...
.
.Nationa1a
.

--

100

98112

cu ter-

-_

---

--

10011.
1021/4
961/4

gate

91

--

98 271/4

men

912/4

911/4

991/4

--

93,4

912I,

102 521/4

nominal&

trecut

ACTIUM

"

Maid-Noembre

6%

pentru Industria teatilA

eu bent

931/4
931/4
931/4
931/4

93314

INCHEIATE

cu ter-

NIA

941/4
931/2
931h,
931/4

LEPRUIEUTURI DE SOCIETITI

Scrisurl funcre rurale


.
.
. urbane Bucuresel
,
, Iasi

9284

03112

--

913/

Martle- -Septembre

41/4
41/4
41/4

1898 cony.

men

eu bent
gate

--

-_
--

.
, ....
Maid-Noembre

4/2
40/a

40/0

convertit&

93112

INPRIAUTURI DE ORAE 1 JUDETE

CERUTE

ell ter-

gata

----

----

Aprilie-Octombre
Deeembre-Iunie.
lanuarle-lulie
,
.
.
-

50/,

1889.
1890.
1891.
1894.
1896.
1898.

seria A. td B. 100 mil. 190

men

AprIlie-Octombre....
fanuarie-Iulie

504

Rental amortIbRit din 1881-1888

cu ban!

IMPEUMUTURI DE STAT 'MAINE

cu tor-

cu lia
gate

Cup 6 nelor

OFER1TE

CURS PRECEDENT

SCADENTA

Doh Anda

1.05 I/I

1.05 1/4

2.651/4

2.66 li,

Aur contra argInt

MRFURI SI PRODUSE AGRIOOLE SI MINIERE


F E L II L

Gran nod

..

.
,

.. ........

,
.

Greutatea
unnl hectolitru In kgr.
71/72
72/73
73/74
74/75
75/76
76/77
77/78
78/79
79/80
80/81
81/82

Ora nod

75
60/65

Oyez nod
Secarit
Etapitii naveta
colza

41/45
70/74
64/65
64/65

in

Madre
Porumb nod

--

66/68

Corpurl

straine
la Eye

__

--

3-4
--

---

P RETIIL

CANTITATEA

Heat.

Kgr.

-----

8n/g ce

1.400
3.500

Oferite
Hectollt. 100 kgr.
12/12 10
ION

-_

90/11 t
922/go
960/88
982/to 1B

810 /90

89/0 11

12122/ a so

9"/45

1280/23

13/1440

1320/54e
130/2260

1074/0 .2

110Aa

1380/22 Kt
1.3804890

1121/48

13./14

614/8.

8rl/66

1210/14 40
1242/226o

10,8/45
1048/%

Cerute
Hectolit. 100 kgr.

104A0

1180/n (16

1111/122,
e 22/t240
424in go

945/22
9.22/3001
1041/21,

1210/1280

00'9/68

132/10 ao

101848

130/ia BO
1388/237o

1088/uog

11804

1370/a se

615/69

1011/ao

105No

4,22/71

4 070/6

784/8 go

TrN 20

1P0/33

1321/a

1110/5
2070/200

13,8/66

1380/2494

214)/96

131.'1449

trah, is

2050ho

---

4.135/j8 d

www.digibuc.ro

2080/1,0
2110/70

--

263%0

120%3
131u so

4A0 60

--

Incheiate
Hectolit. 100 kgr.

OBSERVATIIINI

Gait
..

_
..-_

10 14 1/4

9 711/2
--

..,

---

--..-

M6ra

Gara

Gant
Gera

-5,

475'2

MONITORL OFICI1L

M.) Septeintffe 40.1

MINISTERUL DE INTERNE
Directiunea general

nMonitorulul Oflaial i Imprimeriel Statului


Se face cunoscut c, in depositul acestel Directiuni, se gsesc de vinOare urmtrele imprimate cu preturile aci notate :
a

L. B.

I. LEA CRTI, BEGIN AMENTE I ALTE PUBLICATIUNI

Lege si regulament pentru organisarea comunelor rurale


din 1904

administrarea teatrelor, concertelor, etc

asupra procedurel electorale


n

Ghidul stradelor Capita lel


1905
Legea si regulamentul pentru organisarea meseriilor, in limba
romnii

1903

si regulamentul pentru organisarea meseriilor, in limba

germanii
si regulamentul pentru asel)area si adrninistrarea imposi-

Lege pentru modificarea legeT de procedurii civil

Colectiune cu desbaterile Corpurilor legiuitre o formulare


Lege asupra taxelor de timbru si inregistrare

si regulamentul pentru incurajarea industriel nationale

pentru politia rural

si decrete organice de resortul justitiel


n
n

n 1902

50

1901
1900
77

50

6
25
15
25

rural

1887
1868
1899

n 1864

30

si regularnentul pentru constatarea, perceperea i urmrirea veniturilor comunale


1887
n

1889

ficat
in 1900
pentru tocmelile de lucrrl agricole
din 1893
sanitar
1898
n pentru alegerea consiliilor comunale
n 1887

modificarea legel comunale


n
It
organisarea Dobrogel, in limba franceg
n 1880

n
n
n
n
n
german

If
n
pentru servitorI s'i regulamentul de aplicatiune
n

n o regulamentul asupra clerulul mirean si epitropitlor bisericescl, precum si legea seminariilor cu ultimele modificrl
n 1900
n asupra jandarmerie/ rurale ,i regulamentul de aplicatiune 1893

minelor cu ultimele modifidtrI


1900
n drurnurilor din 1868, cu moditicrile aduse prin legile
posterire si regulament
1887

si regulamentul pentru organisarea serviciulul central al


ministerulul de interne
n
1898
n
si regulamentul pentru organisarea serviciulul exterior al
ministerulul de interne

n
Constitutiunea si legea electoral
1884
Codul comercial si regulamentul de aplicare cu modificrile

1902
Regulamentul si decisiunea ministerulul de interne asupra examenulul de aptitudine si capacitate pentru funcn

77

77

tiunea de inspector comunal si secretar la comuna rural


n

si programa sclelor profesionale de fete gradul I.


pentru administrarea Casel de ajutor si retragere
la pensiune a sergentilor de orase

71

instructiunel ciclistilor in armat

it
77

sclelor secundare
consistoriilor eparhiale si seminariilor, etc
pentru industriile insalubre
asupra contabilittel judetene
legel minelor
pentru costumul clerulul, al studentilor in teologie si al elevilor seminaristi
de ordinea si disciplina studentilor universitarl

1904
1902

II. ACTE CVILE

----

25

15
10

Un registru a 20 cede, pentru declara VI de cstoril

1903
1901
n

1894
n

1895
n

1899

40

31
45

numal pentru nscuti

cistoriti
25 T
n
n
morti
101 n
n
n
nscutl
n 101

cistoritl
n 101 n
n
n
morti
n 50 buletine de nascere,
pentru cornunele rurale

25 n

70 n

25 n

20 n
n
20
30 0 condic
n
It

20
75
30

idem

n 50 certificate de astoril

50 autorisatil de hamormintare
n 100 buletine de nascere
n
100 certificate de csitoril
n
100 autorisatir de inmormintare

77

urbane

77

0 cl extracte de acte civile

3
1

12
12
2
2
4
4
4

05

Un registru pentru strilinil supuI romfinl de

50

71

77

50
60

100 file

77

77

/7

8
12
4

72

altor State

100
200 n
300 n

1.000 n
de strainil carl vin pentru scurt timp in trli si locuesc
n

8
12

vremelnic in comune, de 100 file


Un exemplar buletin nominal (fle volant)

n
esirea
n
)7 200
20

25 Condicit cu 100 bilete de legitimatie


n
40
n 100 exemplare bilete pentru vin4area vitelor pe 1904
20 Registru de chitantl cu mate a 100 file, model lit D.

jurnal de casil
50 n

n E.

recapitulatil veniturl
100

F. p. I.
n
n
30
cheltuell n 100 /7
n
F. p. II.
n
cu matcrt p. ord. de plat n 150 n
n
n G
n
n
de partide n

20
n 50 n
n
nH
n
n parti4l, n B. a 25 Me, safi 200 chitante
Condic de transport, de 60 file

----

01
4 10
4 10

70 Registru de intrarea hrtiilor, a 200 file

20

50

2 50
12

III. CONDICI SI REGISTRE COMUNALE

70

- 20
- 20

50

70

------

2 50

asupra priveghillrel sanitare pentru alimente si


bduturi
n 1895
pentru liberarea certificatelor de provenient si
de sanktate pentru animate si pentru produse animate brute

17

50

pentru instrinarea bunurilor Statulul si rscumprarea

embaticurilor
de expropriere pentru caus de utilitate public, modi-

)7

39

tulul asupra buturilor spirtuse


Colectiune de legl ale invmintulul secundar, etc.

si regulamentul pentru organisarea meseriilor, in limba


francez

50
50

L. B.

Regulamentul pentru aplicarea legel asupra invtihnintuluf primar $ i normal-primar


din 1897
25
pentru facerea si executarea hotrniciilor
1898
20
n
chimistl sanitarl (chimistl expert
II
15
n
caile ferate de interes local
n
n
10

numirea profesorilor si maestrilor secundari

n
25
pentru numirea docentilor, agregatilor si profesorilor universitarl
1899
50
Desbaterile Adunrel Constituante din anul 1866, imprimatii
in 1882 10
Tabloul parochtilor urbane si rurale din tr
din 1894 1 70
Indicator al comunelor urbane si rurale din Regatul Romniel 1896 1 55
Igrena popular de Dr. Argesanu
1903 10
Carnet de cote
n 1895 2 75
Tabele kilometrice, indicfind distantele de la o comun la alta n 1892 12 40
Taxa medicamentelor, editie nou, modificat
n 1900
Modificarea taxelor unor medicamente din taxa medicamentelor
in vigre
n 1903 50
Specimenul literar, coprinsind cugetrile unel regine
1889 5
Cugetrile unel regine, format medalion

1
Analele parlamentare ale Romniel aprute pn in present, in nurnr de
19 volume, un volum
3

5
2

--

1 40

2
2
2 60

30
2

90
idem
- 20 Idem,
100
1 30
NB. Aceste imprimate nu se pot expedia la autoritelli said particulari de act dupd ce se va primi costul lor numal prin
mandat poptal. Cererile particularilor din provincie trebue s prte timbru legal de 30 bent, spre a se putea inregistra
Iormet. Pentru pachete si adresele ce emanci de la acstei directittne nu se platesce nimic oficiuluj potal. Afard de imprimatele
notate mai sus, nu se mai afla de vinpre de cat registrele, condicile cu sup qi imprimatele relative la legea servitorilor, cari
se atIci publicate in Monitorul Oficial No. 116 din 24 August 1899, la pag. 4032.

1897

IMPRIMERIA STATULUL

DIRECTOR GENERAL

www.digibuc.ro

VINTILI C. A. ROSETTI.

S-ar putea să vă placă și