Sunteți pe pagina 1din 2
Tre eroe Re eae Us ree oN RU) } at MANAGEMENTUL DURERII iN Aas Bea “Suremeoues Peta ea eee et neat sac renter cer MNT Clasificarea Clasiicarea dureriin cancor in functe de timp (dura): Clasificarea dureritin cancer in ot Usoara— VAS <4 Cronica P co Modocaté VAS 4 <7 Durorea do puso (durorea breakthrough) Sovera—VAS =7 Pasii in abordarea durerii Evaluarea depind a dures initerea tralamentului dureri primal Wai @ ‘examen fai. Reevalsarea duvets ratamentull la fecare adresare repeat La flecare viité evaluarea Vizeazé: Confort pacentului nivel analgeziei) Efectele secundare datrate ratamentuli cu opiide, ‘Salut funcional (ies psino-socia). Respectarea planulul de ratament cu opioid, “Tratamentd conform scari OMS de tratare a durer cu indica pentru durerea’ La pacing cu speranta de via imtat’, cind multe investiga de screening sau de pot avea influenfrelevanta asupra managementuii simplomelo. Evaluarea durerii > Setace La ntervalestabilte dup injereaplanului de tratament. (Cu ocazia fea raport despre o durere nou La conversa dela un opioid a atu La interval corespunzatoare dupa fecare intevenije medicamentoass sau nemedicamentoasé, cum ar fla 15 ~ 30 minute dupa administra Darentealé a opioduli Principiile programului OMS de ugurare a QUre ij Este ese evaluarea multidimensional a sever dure ‘Setnoepe cu medicament pov sca gradi de dure, bazinu-se pe rezutat examina ‘Aralgoza esto indeata mad sstomate, conform farmacochnebl gfome: medicamertoase “Trebue prescrea medica pent pusedl due. Laxatvele sunt necesare i ebue presorse la marea majorlate a pacing care pemesc opie CCorandgezicele rebuilt n considerate les confor pul dre Peracetamall glsauantifamator nestor (AINS) rebue ulzala toate vepele sic analgerce,numel daca nusunt containgicate. Clea oa de adintrare a edcamertalor este cea mal reconandals In durerea conic in cance. Opioid puemic elect este Marina, Scala vizwal analog: (VAS) (ONNS) Instuctun: se marcheaz pe Inia de mai jos cR de psec est durerea. (8 | 10 ‘Scala ratoi numerice (NRS = numerical rating scale). Instuctiuné: pe o scalé de fa 0 fa 10 se marcheaza cit de puteicd este durerea. fara durore 04 5 6 7 8 9 10 _durorwinsuportabilt ‘Scala descrierl verbale. instucjun: care este cuvintu care descrie cel mai bine durerea. Fara Usoar.—Moderati = Sever. Insuportabild ° (13) 4s) 73) (10) Scara OMS cu schema incluziva pentru tratamentul durerii in cancer bp Durere > Durerea persisti sau se amplifici > Durerea persista sau se amplficd ere) Se et oe Sede Sea Sed ee er See een ANS) eee Tratament anticancer accio unde este postil sau potivitracioterapi, Yatament chimoterapic,intewenie chiurgical. Terapie local peritu durerileregionale: ex. boca de nery, infervenie chirugicala, suport fiz. ‘Alte modal de terapie: ex. faoterapie, pholerapie “Tratament ale ator aspecte ale suernfei care pot cauza sau agrava durerea: fica, pshologica, social, culturala sau spriualé ‘Treptele de analgezie si medicamentele corespunzatoare| or ry eet eee mc) Tee eo) Opioid usoare (ex. Coseina,Diidrocodina, Tamas) sau Paraostamol si AINS| eee ee eee eS ‘Admir trarea Morfinei si analogilor ei Doza nifala | Paconicare primes Morin parertoral Pacioni care primesc Codeins: sa inmullosa total de maf de Mornay im sau slecu2, “Sa impare daza de Codeind (ma) la 6 peniu atarea dazsi de selmpare la pentru area dozeila 4.0, Morina2, x: Morind 10mg, dm sau sila 4 or (60mgi2) => 120mg2i Ex: Codeind 60mg pola 4 ore (360m) => Moring 10mg pila 4 ore Morina paros sau 20 mg io 4 ore ~ Pcie cae nu au prt ae ono: Pacienl care primesc Oxoodon ‘Seincepe cu 10 mgpe a4 ore dacd pacentul este mal nd de 65 an ‘Aceeasidaza de Oxicodon (mal) ¢ Morin oa Dacé pacientul ae peste 65 de ani sau are insufciena renala, se 6x: Oncodon 101mg pola oe => Marina 10mg la oo, Incope cu mgplo ln 4-6 ore. Frocvenia Stila dare, except find: pactenfi slo hist sau cuinsuferrenal;__ paclenicare au drere sever doar pe timp nop Dora de ora 02.0 |) Se evil adrinisvarea numal dacd pacieniul doar acine gnu se Fezeste cu dure gu de conte Durerea de puseu "Ese Vaal Gu 0 dvi de Morir in pis, orc este nevi, dar nu mal deveme de 1 or de a doza precedent de Morin adranisra (breakthrough) | Daza este acceasi cu daza de Morin a 4 ore (16 cn doza zhi) Dureea incident | Esto rata la fl ca durerea de puseu, dar so adminseaz cu 30 minuto Thalia de Todor care dacangeaza durerea ‘Austinie dozei | Daca prima sau prinele daze produc sedareintnsd, daza se reduce cu 80% po opeioadé de ast. _ Diet su ale do Sou fa cava parses ce psa) pod arabe Sab sau doc, se res dra 50% (pen dzae © Este neoesaro evident a dozelor de puseu pentusjstareauteroar a doze! de Morin Total del de pasou (iglan va precadent eo aunt cu tll dozer fe (n/n ua precedent pent aflarea nol daze zinc. Nova doz zinica obignua (a2) se imparts a6 pencu larea not doze acminisrae 4 ore. [Convertirea pacientului la compusi de morfina cu eliberare continual Cire eonrlul deni ese realat pin ullzarea conlinudin aceiagi doz uaa hid “Transferarea pacontui dela ilzarea Morini ce ‘ra ind urloarea daz do medleament cu elborae| za inj scent care prrmasc Marin oy elbeare medal, eclije saucomarmale —Pacenfleare primase Codeln ‘aceiagl doza ca da Morne! (mai) ‘se imparts daza fala pent 24 de ore de Codeind a8 Gx: Morin amesios 0 gla 4 or => Morin cu lborare contin 300 mye Penta se cbine daza toll de Morin © Pacing care primase Morina parenteral Ex:\Codena 60 mg plo la 4 or Inseamnd 360 mal => se inmulese doza parenteral total pe 24 de ore cu 2, penta a objne __Morna.u elberar ont 45 ma. oa oal la, __Pacienticarenu pimesc opode: Ex: Morin 20 mg Wim sau sl la 4 ore Inseam 120 mg/l => Moving cu | —-selzeaza ial eoliia de Morin cu elbrare ‘ldorare conta 240 mga. imedata. > Paseni care prmesc Oxcodon aceiag daz casi doza Morne (maz, ‘Bx: Oncodan 10 mg po la 4 ore inseam 60 mas! => Morfna cu elberare contd 60mg Puseul dureros | Se vatoazd cu Morin cu elborare medal, cote sau Comprma, ba fecare aan a puseull dureros, (breskenrough) ‘za ese administra lad ore, acca oireme dn deza de 12 ore sau‘o gesie in doza de 24. de ore 15c: Morina cu eltorare contin 20 ma/72 or (sa 40 ma/24 de oe) este ochwvalnt cu 7 mg la 4 or = doza de Morin cv eiberaro inedats ‘pont puseutdureros este do 7 mg. 2: Marina cuelberare conde 100 ma/12.ore (sau 200 mey24 de or) esl ehivalenté cu 33mg lad ore => ‘za de Moin celberor iecaté pent puseu dures este de 30 mg. 3 Ex: Marina cu eberare continu 300 ma/'2 ore (sau 60 mg/24 or) fests echvalnt ou 000mg a4 ore => doca de Mein cu elborae med prin pusoul dueros esl do 100g. Durorea incident | Este vat ae ca crea brakthough (puseu dere) ‘Alustrile dezsi | Este nacesardo evden adozeor de puss penn austere dezee ‘all dozoiperu puso (ra) so adc lal doze fx (ge) pent fre nol dows adminsratola 24d [Echivalenta aproximativa a analgezicelor orale fata de Morfina *] Pore ero "Se mutipics dza de opioid cu potona pentru a determina doza echivalort de Morin sua “in fincfe de sevetiatea cue g de coza, desea cele! prelingt lace vst! sla cm cu csi renal TRAMADOLUL esi relat mal potent peorl dato bocsponiiat nae rata de echivalent cu Morina parenteral este 1/10 “METADONA, 0 daza unca de 6 mg ese ecwaler cu 75mg de Moin occur, dato fapula cd Urpul de maa plasmale este hing dalor aah ‘ent un specu lrg de receptor n admiisae repeat, potena el este mult mal mare dec cea prezentat antec. * Datel procuestrlr Gn Marea Brtane 3 Germania, Constpatja: so rnesterecventla medicaba de rnd, Uri laxavelegisau amet de scaun sun uz in mod regula Somneleia: ial De obicelaceste simptome diminueaza In 27 2le, pnd cind orgarisul se adapteaza schimibari daze. rfl cresterea diate! somruli se poate dalora dianuan durer crest capactali de somn Greats: ocazional, grea cu au seiniiesc iil Gros se reduce de obicel, 23 ae, pind cin organismal se adaptoazefechui medicament Criteriile de spitalizare Durorea neat, ~ Siabilea doze apimale de analezioo h cazurle oil, ‘Apicarea melodolo’invazve de tare a dure _Complicable dezvotao ca rez l alc metodelerinvazivede tatament a Gur ‘Abrevirle foloste in document: ‘INS - artriaratoare nestriciene plo ~ per os Ud — ransdermat m= riramuscule Sle —subcutanst \VAS ~ Visual Analogue Scale (scala enalog vzualé uit pnts Wineavenes sf sublingual aprocerea irtensitil due) SN rt pen ee Seep ewe ene senna poy