Sunteți pe pagina 1din 58

Qristina BERqlh

Qetavian ST[NhEfUh

ANALTzA nanrEMATrcA
Prohlerne gi aplicattii ln MAFTE

Editura POLI'I'EHNICA PRESS

BUCURESTr,20ll
ii

Copyright @,2A17, Editura politehnica


Toate drepturile asupr? acestei

edilii

,*,

press.
r"r..-*t"

editurii.

PrefagH

Adresa: Calea Grivifei, nr. 132


78122, Sectorl , Buc,:regti
:

Este un truism
Referenli SriinliJici: conf.dr. Theodor
conf. dr. Radu URSIANU

STIHI

r-----*--.rDescrierea cin
Btbii;i;;;i N;fi"rgi-" R;;;fi--.^-*
"
I
BERCIA, CRTSTINA
Analizd, matematici: probleme gi aplicafiilin
MAPLE /
^.
:Cristina
Bercia,
.

iPress, 201

Ocravian Srinagita.

ISBN: 978-606-5tS-272_4

,I. SGua$ilA, Octavian


l

:51:004.43 MAPLE

Copefta, o)rc"p" i,Andreea sTAICIl


Redactor: Daniela Magdalena DAVID
Coperta:

Adriana BUTMALAI

Bun de trpar: 05.09.2011


ISBN : 978,6A6-515-27 2-4

duil;il;;ffi;l;;;"'

ci rnatematica nu se poate invd,la dec6,t rezorvircr exercilii

gi problt:me bine alese. gradate ca dificurtate.


ilustrdnd rezultatere t,eoretice gi
conceptele de lrazd.

In uiti'rul 1,imp, s-a trecut la o compa,ctare masi.r,d a Analizei


in prim.l semestru ar anului I qi s-a propus o prograrnx
'ratematice
noud. culegerea
de
fat5, incearcd sd orienteze seminariile pe leclii
birre
cu o"serectrie
ilguroas{ a exercitriiior, elimi.6.nd extrar,agangele gi"i..u*s"rise,
problemere'p.ea ain"ilu.
Aceasta, deoarece pentru stude*{ii viitori iigi'eri
natematica'u este un scop
in sine, ci ei trebrrie sr qtie sd calcuieze, sd estimeze. sd
aplice c'.rnoqiirrl"re

cdp5tate la disciplineJe tehnice de bazd.


In acelagi timp, am cd,utat sd apropiem Anariza matenraticx
de ,tilizarea,
calculatoarelor' prin adoptarea siste'rurui tyApLE
ca mediu a. progr;u.o
pentru calcule rrumerice. dar mai ales simborii,e, p;.in
eorrrerrzi care si,rt-etizeazd
programe intregi. siste,rnur tr4ApLE are trei
ctmponente: nucleul (scris i'
lirnbajui c), biblioteca avantr diverse pachete de programe
gi interfala cu cal_
culatolul. I{APLE are multe instrumente pentru ca,l,:ului
a* nr.rit". lniegrui"
defi-nite qi integrale irnproprii, dezvoltdri in serie, reprez,entdri
gr:afice, !ntegrale curbilinii, integra,le rnultiple etc., toate
ibrnrind un acljuvan-t ar Analizei
malematice.

Lectiile de se*ri'ar sunt in numdr de 14 corespunzdtor


cu numdrul de
cursrrri de pe semest'rl I al anului I. Acestca cupri'd
riste de probleme cu
rezolvi-r'i complete sau cu_ indicalii cre rezoivare qi
o alti. catego.ru
.a.f orrrr_r.i.
La sf6rgil;ul lucr6"r'ii arr' da,t doud modere de srrbiet:te
de examen"rr
qi o listd de
20 de i'trebdri perrtru care studenlii sunt i'r,itati
sd. caute .b"prrrrr, disp'nand
de curroq{;inlele de A'ariz5, rnatematici doba'dite
in liceu gi iacultate.

C*prins
I" Recapitulare

a cunogtintelor de liceu

2 $iruri qi serii

de mrmere reale gi cornplexe

I
t4

3 $iruri gi serii de func{ii. Serii de puteri


4 Formula lui Taylor. Serii Taylor. Serii Fourier

29

5 Spatii rnetrice

38

6 Curbe

gi normate

gi suprafete. Reprezent5ri grafice

23

46

7 F\rnctii de rnai multe variabile

51

8 Derivate

o{

par$iale de ordin superior

I Functii implicite. Extreme cu legdturi

61

10 Integrale irreproorii. fntegrale cu parametri

66

11 Elemente de arraliz5 funclionalX

74

12 Integrale

curbilinii. Forure diferen[iale

13 fntegrale duble gi
14 fntegrale de

triple

suprafa![. Formule integrale

77
87
100

Modele de subiecte de examen

t.L4

Bibliografie

Lt7

,E;

rs

Lec[ia

Recapitulare a cunogtinlelor
de liceu
1.

Fie o

lim (a"

n-lfrc'

0;1,a lR. Calculati

* a-")

JTlo"

Pentru ce valori ale lui

a,

este infinit5? Card nu exist5. linrita?

Rezolvare: n-+oo
lima' : {
liqr a-n :
a) l, ,,-+oo

m,
0,

dac5o,>1

dac5. -1<n<1
. Agadar, pentru
<
nu
exist6,,
dac5
o
I
-1
0; pentru 0 < a I l, lim a-n : oo. Dacd a < -1. subgirui
n-+oc

:
termenilor de rang par, azn + a-2n
? "o * 0 co. Cel al termenilor de rang
impa,r, n2n*t-po-(2n*1) -+ -oo*0 : -oo. Aqadar pentru a ( -1, qirui admite

subqiruri cu limite diferite qi limita nu exist[. -Aceeagi conc]uzie este pentru


f
pentru a (0, 1) U (1, oo)
*,
-1 < a ( 0.deci jggk" +a-n):
penrru
,rexistd,.
a,( 0
t

111' lim rz rio 1. b) S[ se ara.te c6. lim sin n nu existd.


n-+oo
n 7,-+oo n.
c) Sd se caiculezu,l$ *i2(n{F + n+t).
/
Rezolvare: a) Pentru prima utilizdm criteriul cleqtelui, -* S sinn
rL-ft
qi limita va fi 0. Al doilea qir este de forma *i, iu, iim E33 : 1 pentru
2. a) Aflali lim

r1-+oo

rr, -+

b)

0.

Dacd on

sinn.

-i

rezultd

sinrz

qi lirn an : l, ar rezulta Lgn a'a2 : l, deci sin(n +2) -

0, deci 2sin1cos(n*1) -+ 0 qi astfel cosn -+ 0. Curnsin2 n+cos2 rL: 1,


: I. Pe de alt5 parte, an+2 * an 121, adicH, 2sin(n * 1)cos L -+ 2l

12

nt rezulta t : #,rJeci l, - \cont,radictie.


+
"*n.
c; ,in21rir/FT
-nn*ntr): sin2 n(r/F +-n + t-n) : sin"(tt
-r 1.

qi sin(rr, +

1)

10

LEC:|IA I

3.

S6 se calculeze

lirnita

e IR\{O, -1}.
lndicalie: q * g' + ... * s'

"'*(E

lfr'-)

;disculiedupi

: "n:+ perrtru q * l. Linrita'a fr ega\d. cu


0,
pentru
n t rn ..r, q < -1
lir' 11.-r : J
.PentruQ:l,iimitaeste].
iJ'&"s'"-t - \ r, pentru
-l< q<I
4. Fie sn :.1

a) Sb se arate

* * * **... +1, n > r.


s2,i
"d -"i , i, V,l2 r; b) Afla.tri tim s,..

clacd,

*, *r"]f:

si

oo.

> /+ ], adevd,rati

croar

R,.f("): S:g.

5. Fie func{ia.f R 4
'

a) SE se traseze

.bti;;;

e'*2

graficul;

b) Sd se calculez

ln 2 este punct de inflexiune.


b) I'tegrala se transfor'rd intr'-una ralionald
cu substitu

r : ln' $

re

1f

@)d'n

Iffiot.

Desfd.cand

\ia eE: t *)

f'aclia in fr.acsii si'rpre.

oblineli u*lolr"u integralei,t*rro lo a}?).

6. Fie ,f

r (0, oc) -+ R,

a) Sd se catcuteze

(o)

'5':

{ I

sinrp\e ca\cul6rn qi integrala

1 \1"

I-

..r)1,:;il-;*,

[-;*

*+ry ror prin

{(;

ch') o"=

la graficul lui / intr-un punct p(ro,/(ro)) este //(a6).


Dreapta tangentd este paralelX cu dreapta U : Jn c6,nd //(c6) : 3. Utii*u
<;cuatie capdtd, forma
: B-f 4. trcuatria nu are solu{ii'pe'(0, oo) penrru
F#:iJ"

cE

membrul stang este mai rrric decdt 1, iar cel drept mai mare ca
!.
7. cite soiulii au ecualiile tg n : t gi respectiv sin r : i1 inte6,alul
fi

(-r,n)

Irrdica{ie: Utilizali

graficele functriilor f (*): tgr qi g(r): r. pe (_t,t)


exist6 un singur punct de interseclie, z:0, dreapia,ll: r fiind tarrguoia l.
graficul lui / in origine. Pe restul intelraluiui cerut cele doud, funclii ui *"rorr*
opuse. A,;adar tg r : ir are solulie unicd r : 0 pe (-r, r).
In ceea ce priveqte ecualia siuz :
fr se poate folosi aceeagi metod5, a graficului
sau se studiazd variagia func{iei h(x): sinn
f . Ob{inein

* -irl*n "
r,(")

-q3

1
I E \(-) /-1t-\-f
7r

rt e (-r,_i), rz:0, rB.e ($,").


Fie A < q < L, p > 0. S6 se arate cd ecualia r: p* qsinre are o
solulie rmic6 situatb in interr.,ahil p f g] .
[0,
b) cate solulii reale are ecuatria 14 4r * rt:0 ? Disculie dupx rn e lR.
IL b) Dacx nz > 3, nicio solu(ie; dacd rn: J, r == l solu(ie unicd,; dac5, nz < B,
dou[ solu!ii.
qi deci sunt 3 solulii.

8.

a.)

9. a) ce inseamnd in lirnbaj e cd un gir cle nurnere reale (e,)


la 0 ? Da,r: cd lim r,. * x ?

b) Si se a,rate c5, clac5


"J$gr,,,

b) Existx sau nu tangente la graficul rui

Rezolvare: a)

in tractu

desfacere

-G,+rp) - 1 -

convergnt,

##
S:;ftr-i qi r: 'f ,6,10*,
k:i

: (1 - #, * (#- $t + + +

" .tI t @) dr.

rndica{ie: a) studiali rnonotonia lui cu ajutlrul


cd
/ este srrict crescdtoare pe tR. Apoi /-tim /a,rt : l;iclerivatei. veli obline
_-il
a."i
,In,f("j
dreapta u : I este asimptotd orizontard
spre c",, iu, g:
f, este asimptotd
orizorrtalS' spre
-oo' Afla{i intervalele de convexitate ale func{iei.
punctul

11

Lr) Pa,nta tangentei

Rezolvare: a) s2,,.
+ #,r+... +
+
b) trste e'i'ident cd qirur (sr)'Jsi" rjii",
crescitoi. na"x esie qi rnd,rgi'it, atunci
confonn teoremei lui \\/eierstrass (srr) are lirnitx
qi
finitd. Dacd nu este
n5.rginit superior, atunci
cxj. Aqa.dar li.n"rr"
:
sr,
/ existb in a.prbele
nlg1",,,
cazuri. J-recenr la limitd, in infta]itatea a)

1",:,#

LECTIA i

(ti - C*F)

pararele

ei

c' dreapla u :

de'i'e astfel sumd

Jn

"rerescopic;d,',

: N, atunci
,Xn=\ter

nu

este

oo.

Indicalie: a) Existd a > 0 astfel i'c6.t pentru orice Ar, existd n ) N


incat flc'l ) e. Respecl,iv fe > 0 asifel incat Vl/, fn > N a. i. x,-Ze.
::try
b) Fie s ) 0 fixat: existd .|y' .= .|y' (e) a.i. vn > N. xn ) .
Atunci, notdnrl g, :
ql+x)+..'rgzl.
a\rem pt, n )" Ar, gr, - ci*...*crv*?rr,+r*...*r, : {r*...*c^*+e(n-*$
D1i fi" >
arbitlar, olttirrcm Un ) x:.

;';--.;;-;,-;#'fi"0".,rrffi;;;m, J;

12

LECTIA

(2n+rl
tintre8j) . Sd, se determine infA, sup,4,
{-"+Z l"nrin A, max,4. Acelagi lucru pentru A :{ (-ty'1!J1l
, > , irrtreg}
10. a)Fie,4:

b) Fie .4 mulqimea ternreniror unui qi,

*r. s#r.larate
"e,i^i)
b,*+ este",,tr
strict crescxtor, aqadar

Indica$ie: a) $irul ,r,


rninorant, inf,A:
: -

e a.

cel mai mare

gi acesta est,e gi minimur lui A.


$irul are iimitd.,
:
2,
qi
fiind
crescdtor,
rezultd, r:x cer mai rnic majorant, sup.4 : 2.
*!go"
Dar valoa,rea 2 nu o atinge, astfel cd. maxA nu exist5.
$irul b,, : (-1;nsiln este alternant. iar Jip.b" :0. Observ5m cd sinl )
d,1

t * > T"

sinf, > *

pentru n

similar, oblinem sup br,

3,

: ry.

a""i?Io, : -sint. Cu un argument

b; rie : r'deci &std A,'a.i. vn, z ,M, rn ) :vs.Atu'ci inf .4


t,nr-r) deci inf :4. este urrul din termenii qirului.
11' a) s5, se afle punctele de extrem local pentru

f (r):
b)

- elns:

/ :

Aflati qrn ./(r) qi nrax f (r);


oe(u,coJ
r[l.eJ

c) Care numdr este mai mare,

a:

min(rs, n!.,...,
(0,

*) *

R,

|
rle.sau b

: er ?

Indicagie: a) Tabelul de varialie al funcliei

este

LECTIA

13

Dar lcf < 10 gi rezultX inegalitatea cerut5.


In general. dac6 / : fa,bl -+ lR este rieri'abilx 9i existd A,I > 0 a.i.
Vr eln.bl, atunci lf @) - /(y)l < ttdlr -Ul,yr,s e[a,b].
14. Fie "f,9 t lR -+ lR. doub funcgii de clasd Cr astfel inc6,t //

s':-f

-g; /(0):g(0) :1. NotXnF(e) : f(")2+g(r)2.

o;

g,g,/(r)

: /(1) - 1;

c) Ne ocup5,m mai int6i cle inecua{ia ec

re pentru

r)

0 care este echivalentd

prin logaritmare cu r ) e ln a. Folosim apoi varialia funcfiei


/ (r) : n _e ln r
de la punctul a) qi oblinern ed /(") ) 0, vr (0, co).
agadar inegalitatea

r ) elnr este adevdra.ti


12. 56 se arate

pentru orice numbr pozitir,. inclusiv

cd.: v'e

Indicafie:

> 0, ln * >

*- |

fr:7i.

se studia.zd varialia functrlein/(r) : ln x


se oblin e x
punct de minim absolut, iar min (*) 0, deci (n) - lqi
f
=
f
20,-Vr (0,oo).

13. Fie

J:

\\\r - d,,\r,,U

[0,101

qi

Ft : -2F ? # : -2 care prin integrare \,a rla ln lFl :


F(r)l: s-z'+C sau, cupr C este arbitr-ar, se rescrie F(x) :
ce-2*,c lR. Dar f"(0) :2, rentlt6. c:2.
:0, dar F(r) : f (*), + s(r)z,, deci Jim /(r) :,l$A(") : O.
b)
A*,F'(u)
15. Sd se calculeze 7(")10; pentru .f(r) :
;*
rndicatie: se desface .f in fraclii simple, f (n) =;(*
- #l observXm cX
derivata de orice ordin a unei frac(ii simple de forma E(r) :
# r* poate deduce. Astfel, E'(r): -C#;8,,(r'):
8,,,\r):
-Cfo,...,6r(')1c) :
#d";
(-1)"t"*}iot qi se demonstreazS, prin induclie nratematici. Se obtrine derivata
(-l)nn! (-]t
deordin n,, f(n)(n)t2 \G-- lFrl - f;1:1"n-).1
16. Fie l"(u) : e'2 ;r jR. Sd se arate cd pentru orice n ) 1 existd un
polinom Pn degrad n astfel irrc6t,F (')(") : pr{n)F(n), pent.uirice u e IR qi

Indicafie:

a)

-2"^+ C, de unde

determine o relalie de recurenlb intre pn_t, p,,, pnl-1.


Se cunoaqte formula lui Leibniz pentru derivata de

ordin rr a unui produs de funclii, (f

@):

: _/ *

Indicaliez F'(r) :2re".

e este punct de minim local,

o)"gH,L, f

lft(r)l < M,

a) Sd se deterrnine o relalie intre F qi F/ gi sX se deducd F.


b) Sd se catculeze j1g(/(z) - g(r)).

sE se

+++
deci o

R, f (*) = nsirr. S[se arare.X\ib)*f(u)\ S

\0,r$\. Genua\\r,are.
Indicatie: Se apLcb iormrilalui Lagrange pe intervalul de capete * gi g. Se
ghseqte un c intre r gi 37 a. i. f(r) - /(gf) : f'(c)(s - y) cdreia. aplic6,ndu-i
modulul, se \ra scrie l/(r) - /(s)l : lcccsc J- sin cl. lx - gl < (l"l + 1) l" - yl .

(r)g(r)),", - I

gn

/n-k) 1r;9(e)(r). tbm

,t:0
folosi induclia matematicX dup6 n pentru a demonstra formula deriratei F(tr).
Astfel avem de ardtat cx, dac5, forrnulele iui F', Ft', ...,-p(n) sunt arlev5ra,te,
atunci qi cea pentru p(n+l) este adevXrati. Peltru aceasta se aplicd formula
lui Leibniz lui F/. Veli obline pn+t (") : 2npn_{r) t2rpn(r).

LtrcTIA

n, )_ 4. Dar ultimul qir tinde la 0, deci an 1 0; h) Se poate folosi criteriul


c\eqte\ui sau cu regu\a"\u\ L'\ldpital pentru tur,qii.
U.,

)t*e : )*d*,

j) In 4,.,,: n,ln(1 - t)-qi

Lecgia z

$iruri

Si serii cle humere reale

folosirn

lirn
J

Care au linrii;X? Care dintre acestea,


'ronoto'e? care sunt r'f,.rginite?
sunt con.st)rgente?

2.

care di'tre gi.rrile urmdtoare converge


qi care diverge? Aflali limita
fiecdmi qir convergent.
a) 4,,

: q!#; b) an -

f3:,2;i

c) an

- ?+"(?t-;

: n*lffiJ; t) an Jy; E) a, :
:
St,
i) an : (r - I),,;k) on: (,s;)'.
e)

a,

d)

tr)

a,,:

an

l+_v?rT.

: #;i) *:t:' WTF.

r'dicafie: a) cu criteriur cir:Eterui,

obtrinem rimita 0, deci convergent;


b) se dd
factor Con:un forlat 8", la nunldrbtor
qi numitor,
Gt; U U, Iim a," *,
c)
"orr*+(.-2)" esre suma dintre u'qir
'et'gent;
tirrd" F,fr; i_rr1l
I^r are lirnitd (avancl doux s;ubgiruri
"*.e
de rimite air".it";, deci (o,r) nu
are lirnit5
qi va fi di'ergerrt;

an:

"*"

d) Limita ertu

.Je tip
* gi se'a Ju n ru.tor cornun forlat.
tip oo - oo. a*rprificb.m cu conjugata expresiei
gi
*+=F * *; rill"t#';: t+bndeci 1,, > 0 qi

en -) 2 ; e) Lirnita fiind de
rezultd an:

;Tfu,:
,: (1 +bn)n - 1+ ctlb*+clui+...+
deci b,, -+ 0,

iar

(i

-+

i; s) lr"[

bn,R,ezultd,

: #*io
14

n> c\b?sau b- a

^[!
.t#' ll;ir;Jfi

fl6:

'\1vn

care dintre girurile ,rmdtoire sunt.

o\ ^ : (-1)"
n* 1-.
N;
l,) an : vi7 - n;
c) 0n : tn
:' :" - r;T1,tr
r'dica[ie:
a) Nu este monoton, dar limita este
0 (rotosina ..itLiur cleqtelui),
deci este conver.gent. Orice qir
convelgcnt este mlrginit; b) a",+r _
an ) 0,
Vn, deci este strict c.esc'torl n2 _
,, -.+ cc, rez,ltd a,, are li'rita, oo qi este
nenr''rginit, deci di'ergent; c) an+t*
orr ( 0, vrz, creci este strict descrescdtorl
J11"" :0, deci mdrginit qi convergent.

+1211"

*a;

t"gui. lui L'I{Opital pentru limita de tip

$,

Din aceste e.';e'rple relineli urmdtoarele limite rnai generale:

qi complexe
1'

1, a

t11r1#:0,4>1
n

lim

4 :0

t'l
-) x,

lim^(l

q rn)* :

"

clacd,

r,, -> 0

3. Se se calculeze linritele urrn5toarelor giruri:

nn: f hlz'* 3"); b) ,,, : sn, discutali itupd a e C cA'd qirul este
conrrergenti c) zn: Tt(trns a g C.
I'dicatie: a) Folosirn reg,la l,i L'H6pital; se obline limita ln3; b) zrr:
rr, * 'i'gn, cu e'??. gr. qiruri reale, este cortvergeut e rn jgr' sunt conver.gente
Ai jgr"
= ,,1$",, + dSXU". Fa,cern apel la forma trigonometric[ alnui
numSr complex, o: lol(cosd *'isin g) + an :
loln (cosru0 * zsin n0). Dac6
a)

lol < 1, atunci o,n -+ 0. Dacd lol 21, atunci o,,l nu este convergelt; c) pentr*
na" -+ 0 <+ iol < 1, iar rran este divergent 1*
lol > t, rezultx cx qirul de
numere corlplexe este coilrergent doar peutru
1 gi limita este 0.
<
lo.l
4. sd se afle funcliile /(r)
fip
ei s7(r)
cd'

: lirn.ffi

fndicafie:

Discutd,m duph,

valoarea limitei. Obser vam

L-tgk#-*"a
("' )"

o pen-

",1o"

tru ez < 1, iar

("")'.;r^-

oo pentru e,

>

7..

Se

obline ff(t
(r):

1f2, x <0
If3,, r:O
!D,

r>a

s(z) : fi* i;ffifiq. Apoi :x2n . -+ 0 pent l"l


-+oc)
,2n
m
r
este definitd,
nln pentru l"i t 1. In afara iui r J -1LunLcle :;
Se rescrie

16

LECTIA

{ t, l"l >r
s@):l l/r,r:I
l. #r, l"l <

LECTIA

,,611yg1g,)rt5

c)

\- t tt-+ ak + a
n-+@L
k.:+6ft+J'
Rezolvare:
ri* f 1,, (r:!)(t1jl) _
r:*
- nj?t
:",rg
it *,lt; sJ
k,',
: n-+oo
lim 6I@j):h5.
n+D

*:

hrrffi#ffi-

li:

*)
ii

:Fa& : >: (
""

vergetrtS,

iu, I o,

,''- _---

:3.

- 1)"'
rL' t

Fiind dbtd seria

'i,
ar.

E attnt.s,,.

i # -#

*lJL,

(Ln

: I*

clacd,

1_

*I_+

1, deci

io,:

e con\rergentd, atunci

Jy*l*rt : j*#ffi

tor\ergeNi, (C). Yen\ru caril Ee\era\, ,

1 ++ lol

a,,:.*(p;,$" - p,,.*r) qi surnaeste


este s,, : t (t #rp ) * *; c) utilizdnr

generaleste

. girul sumelor parliale

,\.:,qirescrierr'

.E"-T#s:E
n=0
n:r 6*ry*uE c_\n*r,pr,+

a)rn:,:f

zTt- .'
l

T
,l-l
iil

r.

rndicalie: a) rn la limitd._ rn ) 0 $i

a.

&.
i--

.:j

:-.;

'|;

I'S*H -

folosirn apoi un

,si

;fAl?Fl:
10.

,.:

=+

1)

:i

ii!-,
t
:1,.

tr

".it"rfi,>luficient

"159("-6)2"ftr:0

(1

f lnr) pe [3,oc). Vetri g5^si


E nh;; d) JILr" : 0

de converg"r,trXl>3u criteriul raportulli.

1.+ seria este c.

SX se ar.ate cd:

<\n (r +

qlru\'Jrr

l) .

!,,,vrr, e N*

i-

0,57 ).
oo
(:1)'+r
iii) Folosirrd acest qir, s[ se calculeze \1r
n

{::

i*
4t

ii
tt
.::
s

n:1

.F
.R

1*

fi:

Sll

.'$rtt

E*

/ir) :

u*t" D, la fet esre qi

: f + \ + \ + ... + h - \nn este convergent, str'rct d.escresc6tor


Q\ ^{r, (0,,1).,\ru )- 2. \L\rni\a q\ru\u\, 1 se rrurneq\e cons\anta\ui Eu\et si

i\

{i!

il,. Dac[,

0, deci seria est,e D; b) Apricx,m criteriul comparaliei

Jgi? :

f (*) > /(3) > 0.) Cum

e;

!;

L
1r

t<1

obline studiind .rariatria fturctriei

a1

#
{

h"r)1

*f

,i

qi seria armonic[
+ 0, deci
p, * ""
F, ""
aceeagi natur5,, adicd, sunt D: c) rn > 0, v; > 1 qi pur,em folosi criteriut
comparatiei. Astfel. pentru n ) J.
#;a > f . luttima inegalitate se poate

,*)

11:

lim an:

-+ seria e divergent5.

raporrurui,

l
tn -

,.1-

?l_+oc

n:0

;ij

$
g

n=0

C,

oc

n=U

:,:'.

K:U

natura

E.or,,
n)o

cc

oc
: S
-r- r,
/-1 l-1r!
\n-t)t , -- f ,u: Fo65, *e * 5e:7e.
9. Care este natura seriei L*^',

n
t:

I
==

{; b) Termemrl

"telescopic5"

tii

> 1, seria este C. Dac5,, > 1 ++ lol < l, seria este divergentd
(D). Dac[ a : 1 =+ I r{' c:are este C pentru p < -I , altfel este D. Da,cd.
a: -1 + I(-1)"2P, serie alternantd qi conform criteriuiui lui Leibniz este
,<

t:

It=O

Obselvbm c5. lirn an

sena, e

*.

.uriu

seriilor:
b)
"/ t
Gene'atizar" )- {;
J:-,
\- (tttn)*
,n
7r'
? a,. c) fil
f,.tr2" + B;'
Rezol.r."e: a) Terrn*r,,,i ,*.r"ral este a, (lt lJ.i. aplicd criteriul necesar
de convergen{5,:
l
Sd se studieze

b) Forosim

)c

:"#:

,i

N{ai general, seria geornetricd

gi devine sumd "teiescopic6,,. Obtrinerll

u) >--(1

il

n:O

.r

\a o
gente, atunci qi suma/diferenla este convergentd gi /r^
t, /2n -*I 3n -r\-

ii

.}

co'vergentd ++ lol

L,

tll
:i'.

;)": ,-*fl# * f o*,,*,"*,* -"

E$:te
b)ra,,:I -1r + r;[,1-+ i'(,,
4
">o ;
7.

li

it* ,i,I (_"+i, iar qirur surneror

b)f .,_d2n+Dit ")f "qj+j2

t *-+;

r,are este o serie geornetricd de ralie .


E^ fr
f
n)0
Aqadar prirna serie este C. Analog pentru
# DacS doud serii sunt conver-

'l{:i
,F:

-+ 0. cum L < L =+seria

s5, se a,rate cd urmH,toarele serii sunt convergente gi sx se afle suma

Rezol'are: a) E^ +
n.)0

#:

s'rla seriei dacd ace.rstu


a)1-1n1-1"...; Ge'era,lizarr--'' 1 "onu*rg"-'

JIL#

\fffi:

"J.$

n)0

,.+

r:

fiecdreia:

-!::

sd se afle forrnula termenului general ai seriei,


apoi al qirul'i surnelor.
parliale' caiculali

generar al seri&

doar c6.nd np -+ 0, adicX pt. p < 0.

cu criteriul rSddcinii.

8.

&

6'

Rezolvare: a)-rermenul

17

e convergentd

b. ,sd se calculeze lim

parliare

t8

LECTTA

LECTTA

Rezolvare: i) o modaritate de a ard,ta rlubla


irregalitate este sE folosiru
n".,., f., b,-T r
R
lnr $i rezrr\tx ..:
t
EX"':il-:Yt\":*..
'--ii"l
(",-o'l
S'
?.', -T' "ri
$ =:"il\"(1+i).
r(")
- ilir
i:.,;t' -'''i.'J\n+r)
ll TiY".-:

\ ;

:
i*

ll

ii t,
n1ll,,:lrl;"i.lli* -

Re,to11are: a) So\os\rn cr\\er\ri,Le\bn\z pen\,ru seri\ u\ernan\e,, tr\nd, ile tOrUrA

il* ;;;;,;;-+0i"."."*"x*,,r."resrec.seriamodu\e\or,_Er#^
j,'""0*,-*.* g: ] Toqi*oro.*criteriuruicomparaliei,arimir',
*r* ":"
##i:.i:1m;llJ;.J,1',J#;*m,;H,**-i*j::,:,:..*
",u"':':"i;fi'i"lui n-f-:*
t; aa1;T:,gftinup
tj'r;;
J)'

ddm valori

uroL'I urarglrlrrea' qirului,


folosim'inegutitegitu
r'u'a,f,agtte
+ < r"i fi""'

'ffi
*

.*,.;;;;;:$
i".iti;,*1mf'";,",*tJ#*1ffi*$;;;;J:-*i#f 1?;
* < lng - l

r.jl:i:;;;;*J,filHjin+:Tiii

,.

=-r- sr

) :

a,u ace,

F:":*l"i-=;,^", ilT"-1"'11"i111-ll':r?i,':'r",::-':

*:::'fm,,*:l;:*l"H:"::":::::"::i:l,Sj'; :i,";:l
cum rHPr <

* ei E fi es'le c' rezur'i'

--$ o**:A:*f#:'^:*ara!iei
: *fr
;*l+:l ;pri#,'*
ljjll.l;,."f)l.3tz"t=,i)'-ti ] liil-1i_if,_,':j':l;"-, $
"rrjLg#rl ;l
#t{*tft a*,""*y1,,':i,* :*l;fl*rk:i:n;
*
:ti li+ l*1,
::H
- ^* $ l, ij
"-;:aT:i*0,
+ -1r
S'HA-1':i"4iK;iGf'1""*o***,.rr-# l,:,:lT--'*':'**1,"':1":.*aralieilarimitdh
,r'
tt|!,,1t+"ti.t"f1*lt$:!1,:irT:":J;ff#,;
$;"li*J:"
= 1-z!+ *-*+...i^i_ _*f:'1"',*? conversent ia areeaqi
timird. fi

Norim da

1=f

")f a;:fraort-.*;A, o >


p--^t--

se

rescrie.c,

tin;tg

qi

jf

pentru o S

menur general

j;

esre,-

b) Este evid

- f =,

r"l#;oentru

<as

r'

"""iu

ai'*"gu T""-

r,tr"fi**:'"bF*mn*r;:i,.T:;Hu,'TilT
.v*r*::i:T[1{,=:Tlr:']'l,i},.'il" ff"';
11';-".
4<l,seriaesteD,t*o*i".']ir"'=*,*fT*estec;dacd
c, urtteriul ra,podului

"

este necoucl

",

sese sr'udieze convergenla sexiilor:


-

Fr #_, ar ! ffi,

o,"t,

;J;,*""rl

"l

"l

-' \I#-, - r' b1


z'

^zJ,2n

lrrr,, jl'

1+nln"'.
n2

'

(criteriur comparaljei ra lim*d); b),c),d) divelsenr.

$;.?i;"Jlill]."u",.",o*",eseIiisuntcouvergenteqisdseaflesumele
R,f-

Asada.r"rimt+on*t,,r@
este D

tt.

ff
$

=r#_=:
coroiarafrffiR.,u

={;.
g ;i*;';,;".r**,"i";';l;i=;

ffl;:il:Ti:lTi:{'..fl':TiT:::,,,
o.

Rezolr'are: a) TermenuJ
general
tblosim crireriui comparatiei
la

Atunci

;"A*
$ b);!,"(3r
r;ceneralizare

R:9

-*
$ .:1":',H-,",-.- ::,3,r_L
T,::-,:ij,:J"u".,*",".,,,..1, .lImim'
$
$
tt'sdsestabileascdnaturaseriilor:

#ffio;{,;y.; -i-#F#;: " $ t fi+--",;J.gi;';!


"r'
$
c

g^-_

t6.

Aceeai ceriDtd peDtru:

orF#,
*u

*5

LBCTIA

*r*'

n>2

R: Toate sunt convergenl,e: a) cu criteriul comparaliei; b)


; b cel aJ raportului;
c) criteriul Raabe-Duhanrel.

17, care din seriile alternante urmitoare

2n*1

d D(-1)n+r.IL-L!;
3n,
n)l

b)

Indicalie: lt * t"l S lo",+rl < t0-u.

este absoiut convergentX,

zg. s[secalculeze fotosind a,Iaple: .)

I(-t)"*r#:n(n
(n + r.)
l\'

cu 20 de zecimaie exact,el

n)1,

t*,(r':-1);
$; b) 1.
19. I)iscutati converge'la

"-'7r3

R,: a,)

<lup6,

t (#)"t a,b, c, d :' o


rrl i*=r; a)o
n)l
a)

Rr pentru a

a) Dacd seria

r r,,

R: pent::u p

este convergentx,

n).1

b) DacS

D on

n).I
despre

(,o"

n)1

21. Fie

.6

n)0

1'

1968329

gi E b, este divergentd,

ce pute[i spune

1270080
d)

sun(k^2/(k! ),k=1.

i or:

,4 Si

n=0

b,

sn

B,

5.,436563656
e)

f : =x-)x^x;

f::r-+rt

\$,,\),, st se arb\e

r[

I (-1)" a'
lui Leibniz'(or, > 0, or
.22. Fie

\s

s,,,\

nlllr*r*ea

S\,q"\

.t.

o serie alternantH, ce

ca

\H\

evalf i10l (%) ;

: i or, Iiind necesard o evaruare a

Ilac[r, seria are

.infinity)
2e

on o serie couvergentX de numere reale. Peni,ru calculul


aproxi-

mativ al sumei sale s, se ia s

sum(1/n^2,D=t..fi));

E- anbn poat,e converge, dar snma, sa este diferitd de AB.


n)1

21566490 1 5328606

c)

"rZf

**\.

b)

) I, seria este AC:

n:0

erorii absolute \,

a)

0.57

S k ,vn ood.u

'

f-deriv : =diff (f (x) , x) ;

f -deri,u

:: r' (\n(r) + 1)
A\nQ) + 4

indeplineqte condiliile criteriului

n)0

-+ 0 ), deci convergentd. Se poate ardta cX eroarea

a)

cu 10 zeci-

prirnitiva
/(r) : n' in n : 2i f) "E

c, seria este C

rn ) 0,vn N, ce se poate

c) Dali exemple de doud. serii geometrice cu surnele


care sd arate

Rezolvare:

esre conrrergentd

a br)

,t, $;

- 7r *5); g)
"J[ *2 m *ar.

R: pentru a < e; seria este C

t1ffi' a)o,pR
pentru 0 < p ( 1, seria este SC.
L

")

valorile pararnetrului:

.)

n)l "7

tyr#;#'

JiL(1 {"+ + *+...+* -hrn)

.)

R: Dclar a) este AC, celelalte sunt semiconvergente.


18. sd se a.fle sumele prinieior do'd serii de ia exerciliul
anterior.

afirma despre

al

male exacte; e) derirrata funcliei

") n)1

20'

21

de 10-3.

este semiconvergentd, gi care clivergentd?

absolutd in calculul aproximativ al sumei sale este cel mult egal5 cu modulul
primului termen omis. Caiculali sumaseriei 1- $,+ # - $+... cuoeroare

")i-li',
n)l

n>L

LECTIA

6.772588722

funcliei

LECTIA

22

f)

e)

24. Folosind
carcurali

ln(3)

Lec{ia 3

26

- I

6.9986217
l\rlaple, descompu'eli
fraclii simple

i'

("):

$iruri Ei serii de functii. Serii


de puteri

r-*s. Apoi

i11#"r,Y ,Wjrr"*

Indicatie:

J5" In(2)
e -i
1

'i*.iI:'
:IE

0.3735507281

25. Folosind lt4aple, reprezentali grafic punctele (r,on) pentru primii


50 de termeni ai

pentrrr

giruiui

a,,: ffigi

afla{i a56, apoi

bn: i/03

Rezolvare:

-liiq i/t.

Aceleaqi cerinle

:i-+i

''rF;
.,:!ii'
';riFi,.

1. Sd se afle limita girurilor de funclii urmltoare qi sd se studieze tipul


convergentei, punctuald (PC) sau uniformS, (UC):
a) f"(r): sE-13c, n Nn, r [o,b]; b) f*(n) : sn,,r e [0, L/2],, n N, apoi

pentru r e [0,1]; c) f"(n):nn(! - n2)n, n


d) /" (c)
n N, c e [0,1].

: ffi,

:
,IlL/" (r) 0 : ,f (r) ; Evalu5m
qirui e,, : sup.l/, @)- /(")l : rgp
S ,1 - 0 pentru n -+ oo,
l"#l
'"
ce[o,b]
n[a,bl'
Rezolvare: a) Folosind criteriul cleqtelui,

a$adar

UC.
In -+ I

b) Pe intervalul [0, 1/2],

f"- f este ,. :
)' plots ldisplay]

(gr1, gr2)

N, fn:[0,1] ---+ lR.;

]ry1*f"(*)

lup..2"

lrefo,L/2]

: 0 : f (r), iar qirul maximeior difererrlelor

: (i)" -+ 0. Agadar i*ys "f pe 10, IIZ).pe cel

l{"Jtl - / (r)l nu poate fi ficutb oricdt de mic5, + },,"j / ti nu UC.


c).Pentru Vr e (0, 1], t -- lc2 e
,n
[0,1) =+ (r * ,r)" 3 0, i* /, (0) :0, agadar

- J:11 f"(") : o,vr e [0, r].


calcul5m e,, : slp-.
l"f, (r) - f @)1. Afldm puncte de maxim pentru lf^ - fl :
r[o,1]
l"; fl@): n(1 -&2)n-tlt * (zn+L)n2l: 0 =+ , :
ffi ca,re esre
punct de maxirn globai. Asrfel, n :
:
k (#)
#r(t - #)"
/(a')

23

LECTIA

24

jlg

Dar

(t

- rt=)n :

u-i:+ rn -|

co.

Cum e,, -+, 0, rezultb cd qirul de func{ii are doar convergenlX punctuald;
a) _!t:^/' (r) : 0 pentru r [0,1), iar f^(I) = ], cleci limita este /(c)
-+oc

{ 9',^ r e [0' 1) observxm cd fnsunt func{ii;continue


'?

LECTIA

ItlZrx=Ivuuurr<L'L'vaJnrrrEPvlurrjtu'ltJ

pe [0,1], dar

mai este, deci nu are loc transferul de continui[;rte de la girul /r, la limita
R,ezultd, cd pe [0, 1] convergen{a girului este do$}[ounctual6.

.)

.frj*
f,

armonicd alternantd deci C; b) l-U2.co); d) (*,r); e) (0,rrc).


7. Sd se studieze dac5, seriile de frrlclii urrn:itoare sunt uniform convergente: t) f
pe IR; b)
* 1) pe IR.
{

la+#nl

#,Vu

nu

menul general,

este C. R,ezultx,

lggs n(*)

:jrlg lt"k-*rc+r; :

1;

Apoi ter-

- ") < (+)",

iar

seria; (;)'urtu

C. Rezulr5, serie de

I1"'-t;' : *"-r,

in ambele cazuri. Dar en('-r)

serie convergentd pt;. cd. 0

< e-n

< e"-1 <

pe (-oo,0] gi conf<irm criteriului lui

\\ieierstrn"ss, seria de functii este UC, in schinrb pe (0,1) qiml sumelor pzrrliaie
nu este IIC.

sa,

Rezolvape: Utiliz6,nd criteriui rad[cinii qi not6,nd cu an to*erml general


alseriei,
1 =+

esre

n=0

F, "#r"

lrl <

E;i

oo

9. Ardta{i

-+ l"l . cum

"r'(1

funclii UC; b)

Sd se afle limita qiruriloi de iunclii urrn6toare qi sd se stutlieze tipul


con'ergenlei, punctualH (I']C) sau uniformd (UC):
a) /,(r):
#,,t N, r [0,r] cur ) 0fixat; b) f"(") - rn+.-xn,n [0,1].

+ ,,\,I;l

uniforrnd. Ast-

de convergen!5

k:0

4.

n2n -+ 0 pentru r? -+ oo

"or1r,"

n)o

cate tinde la 0, deci f*'5 0. Exerci{iui atrage


a,tentia cd uniform convergenta uuui qir de funclii nu implicd qi convergenla
girului derivatelor.

\/W:ffi:#.

TLU

c[seriadefunclii este UC pe]R; b) l#cos(run+t)l S #,V" tR, Vn N*.


Acelagi criteliu ne dd UC pentru qirul de funclii.
8. Sd se afle suma seriilor de func{ii gi sd se studieze tipul convergenlei:
u) I("" - ,"+t) pe [0, tlz]; b)
| e"t"-rl gre (0, 1) , respectiv pe (-oo,0l.

Indicafie' l/,(r)l S ;[

I) l"l < L +

f.-

r : *1 se obline seria

n)1

Indicafie: a) suma seriei

Cazul

obline (-1,1) ; pentru

lR, Vn e N, iar seria de nr.

)
3. Fie f"(*) :
hsin2nr, z lR., n 7. Ardta{i cE qirul (/,r) este uniform
convergent pe R, dar (f i) nu este nici mdcar punctual convergent.

R: a) y", VS ot b) La fel.
5. Sd se afle mullimea cie convergen{5 a seriej de func{ii

se

Rezolvare' a; Folosirn criteriuf t,ri W"iurrtrul",

fn@)d,r. Explicalia std in tipul de convergen!5 al qirului de funclii


s6,

raportului

-- r- t-*rL- a- t

zi#D -+ |. Asad*,|55.fr f,@)d,n4

/ gi nu UC (vezi exerciliul anteiior), ca,re face posibil ca integrala


comute cu iimita.

o1,'h

8r,,",

R: a) Cu criteriul

r"r,

PS

,1)

r*(H)"'

/.

f"(r):n,r(l-*2)n, nN, .r",,:[0,1] ---+R. SXsearate


I /,
f"(n). care esre.explicalia?
"lgg
Ii t^@)a" : tfiz"(1 - *')" d,r. Cu schimbarea de variabil6

r-12:t* Ii f*@)ar==t]*or:

I,*(fi)",

o)

nu

f"@.)d,a

Rezolvare:

^-2n

6. Aceeaqi cerin!6 pentru: u) I(-1)n+t!-,

2. Fieqirul

.5,,1$6

ar6tali

cX

c5,

seria

t q#t

n)l

este convergentd,

este continud pe [0,o]

vr

qi.i f @)dx:2

lR.

. Daca /

i ,---L:.
n7, Qn-t)r'

Indicalie: Se eratd cd seria este UC pe lR qi in conseci"t5 f

I i

este suma

0 n:l

"t*i,*a"

j''iya": '-F'*.
n=t 0
n=l
i
:
Cazul II) [r[ > 1 + nzn -+ oo pentru n -] oo + lim tflo]: Iim
--ELr0. Aflali iutenalul de convergen[d pentru seriile de puteri rea]e:
$
;5;vr*nr- '*;"rr1[t+fi
i
1 * seria este AC qi in acest cazi
c)ET-",-",L1-t,"-'t'
tt. 9o* \t\>
s'\-rf este D. Agadar
-rlr2
u.to D, iar Pt' tr : -1
Cazul III) r : I =+
:
cr, : t+:1, ia,
Rezoh,are: a) Seria de puteri
| l
li*l
"rr*,Fr"':i;'ctl
?
mullimea'de convergen![ este R\ {+U '
:

seria este AC

ioazr

ft

i4

j:
i:

E
g
r--+-.--..

b)LI#i

iiril
',t

LECTIA

26

27

LECTiA

fi

'''l
:'t

,,1:l

,ll

i'il
rii

1g.

n+r -+ I : I +
=*,

este
Raza cle convergen!5, este R: lll:1rt"g"'(-t,1)
dorneniul de convergent[ al seriei de puteri. In r : 1 se obSine seria alternant6"
corrvergerrtE,. ln r : -1 se ob\ine seria armonlcb divergentE"

Er+
p (-.;) .-Deci intervahrl de convergen\[ este (-1, 1.]. Diu teorema,
Pe V [a, b] q (-tl 1) seria este uniform convergentd,.

"', *' lif I :


gent5 pentru
b)

O"i" : *i

-rl < fi -

a"

<

,R <+

-+ 0 =+

JR

fi:

tui Abel

convergen![ Pentru

=+

." lfl <

15.

gi suma seriilor de puter:i:

Se pornegte

tot

se ob{ine

")ie+#1
n=0
f
"1 _rr2n"
";;.

/7\/r-oon:l
(71r)':

GjET, pt. lul <

Indicatie: Seria lui

gr

0 qi g(0) : 1.

n:L

I^
tt,:0

(hrn-+t

este R

rl)1

n'ffi

i.e#

n:1

b)

r:n
\zn.:l n(n*l\ -

t rlx)n:.r'-:-=-.
\r-r'l'ecindtate

precizAnd domeniul de convergentd:

a)

+ l[(" *2)cr+z*cn)r"+r:0<+ cr:0 qi (rz*' 2)cn+z*c,-:g,Vn,


) 0.
/
"r n.:0
La aceast5 relalie de recurenlE. a coeficie'lilor se aclaugd co.dilia g(0) :
1 ++
c0 : 0 gi ccieficienEii sunt astfel unic deterrnina{i.

f(n): #
18.

R:

**

de

IR

R: (-i,1)

R:-rnl1 +rl

f #;if"
i t" + 1)(n )- 2)nn,

f rn+zo";* ori qi apoi afl6m


r,a O ?,1) Se caut5 sulna seriei de put-

b)

/(") :

Irolosind \{aple sX se reprezinte

c) /(") : arctg.?.

in

acelaqi sistem de coordoner,te


cAliva termeni ai qimlui de func{ii f"(r) : nr(I - r,2)", fn : [0, 1]
--r R
pentru n:2;10;50; 100. Curn sunt maxinele acestora in raport cu rz?

a originii

0, sau printr-o transla{ie a indicelui,

IlS.Suma

Am demonstrat iirtr-un exerciliu anterior


iv
'ai

f,r'S

!1;
r\.r
:fi:

,:$

1im /n (")

- 0,Yr e [0,1] qi
diferenlelor l/r,(u) - 0l

0. Pornind de la gra,fic, ardtali cd maximele


in ce mai mari cu c6,t n cre$te.
R.eprezenta.li acum in acela,qi sistem de coordonate c6,1iva terrneni ai qiruhii
de funclii f"(r): t'X*, ln :10,1]
IR. . Aceeagi intrebare in legXtur5
srrnt din ce

,lr

cd,

cu maximele.

-i

'*\
I

! ffi pornind de la Fo"" qi integr6.rrd termen cu termen. A.poi, pentru


*: -* se gilseqte suma seriei numerice, Ztn(t).
L7, Sd se dezvolte in serii de puteri centrate in 0, functiile urrnd,toare,

eri

obline* i nzjn-t :

pe o

r:

i,r!

r!

derivA.nd terrnen cu terrneu seria geometricd,


oo_oo

::l

tll

n:U

Calcul5,rn urai int6,i suma seriei <ie puteri

irt

'1
rl

2.

Folosind serii de puteri, sE se calculeze sumele urmdtoarelor serii de

Indicalie: a)

poate fi dc:rivatd terrnen cu termen qi inlocuind in ecualie

se obEine Y,,rucnnn-t +oo

: f-"n*n
n:a

\+ - = h i^(-t)"
n=U

b)

i o+S

"=t

* rA:

,rl

seriilor de puteri qi domeniile de convergen[d:

") n:0

:
pt. lcl <lqioputem
"" *,

gi inrnul{ind cu rr, rezuit5

12. s& se determine o func{ie a@)

(r) =

") ,}]
d) (,:os fi)+#

n'nffi

numere:

valoarea seriei pentru


de la. seria geometricd,,'Eo

deriva termen cu terrnen pe dome'iur de con.rergeul6.

astfel incAt A'

SX se c;alculeze sumele

1i!

oc

1+1#h(1 -a);
b)

(-1,1)
R,, (-1, *)

R:

')o

r,

de

1- r*n2 - "': #*,["[ ' t

l"l < 2. Aqadar ra,za de convergen{d

p {#
"l n)l
E #*"
d n)L

i_ ""-t : t'=, con'ergentd


cdnd lrf < 1 gi o integrim termen cu terrnen d" ,r;;l ori. Astfer,
J f rn-ld,.t: :
t
lIr"-rdr: -ln(t -r) +C * f
- -h(1 - r) +C;pentru o:0
obtrinem C:a+f I*a*:-ltn(1
- r)d,n* i.#ft :_lrln(1 _r)
la

1 4+

outeri:

Rezolvare: a) Pornim de la seria gu3*etricx

f;drl: * + (1 - r)ln(1 - n) . ImpXrlinct

/ (') = #'

in 0 qi raza

14. Sd se determine domeniul de convergentil pentru urm6toarele serii

c) Este o serie de puteri centratd, in c : 3 cu coeficien{ii


; :'ft. pentru aflarea razei de.convergenlX folosim criteriril raportului gi ft
rr.d*
,:,j{L#,+g' - *, i*. dorreniul de cornergenl5 este l"-il < ="{,
R,'B:6.
adicd. (-3' 9) . In capetele irrte^,a,lului, seria este diverge'tx.

+J

serie de puteri centratd'

in care putem tace o substitu\ie. Astte\, scriem J

Seria de pureri este co'ver=+ Dome'iul de convergenld este JR.

S' ti se determine dorneniile de converger]!5


a)
b)
P, ffiri);
8,,*".

in

lndicalie: Fo\osimseriageo:metricS"alternantd

rc.

\--n

SX se afle dezvoltarea

i;:l
ril

'l

::l

LECTIA
J

--

3-

ii'!

Jii
laq
.,1;I'

(") : 0, Vr [0,1] s; U o. Ardtatri ci


"f,
If"@) - 0f sunt din ce in ce rnai mici cu c6t ncreqte.

Am demonstrat cE jgg/"
maximele diferen[elor

fl
,ii;,
i}lt!
lpt.
::ii

fndica{ie:

ft
ffi

{+

-8
:8!

w=

sin !00*_x) / 1001


(

LecIia 4

.s,l

s.
Et

{i

&
lis

,?ti.

,ii;

-iJ,

el

Formula lui Taylor. Serii


Taylor. Serii Fourier

r$$

;]1t

+;
ir:i

L.

;+

#
&
sl

se deter:mine polinomul "Iaylor de ordin 2 pentru

SX,

punctul a

0 gi apoi in punctul

a:

f(*): *sinc

in

r:

r12.

di.

si

it.
+i

t:A

'J
'r:
$..

ffi
*l
s
;f.
'd
Sii

'iJ

:*

.?fi,;

rr!

.{4.

!&.

%,
.1&

i4

,9.
&1

i:K

Rezolvare: Polinomul Tal,lsy de ordin

: f (") + 4P l" - + tP
iar pentru a: r/2,T2(*): r12* (.x este T2

(")

cL)

2.

Sd se dezvolte in serie
razei de con'r,-ergent6:

corespunzdlor lui

t* * d2.

pentru

in jurul lui

a:0, Tz(*):

r12) - ("la)@ nl2)2 .


Taylor funclia / in jurul lui z : a, cu precizarea

/(r) :ffi;31 1a:!;b) /(") :t"/1*,1a:01 c) /(r):*s,a:0;


a) /(") : 12 *2n -3 + e*-ria : 1.
Rezolvare: a) Fiind funclie ra$ional5, / se des,:ompune in fraclii simple,
a)

/(,):+(* #)
! e C*

pe o vecindtate a lui

r:1Ire

care

/(r):

f lr"l(rxc-l)'.

iel

i:

n2,

culXm deri'atele de ordin

(*)" :

n pentru fiecare fra,clie

(*)(') :

,,*o;:

Astfel,

(#)'

Cal-

(#)(") : (-r)" G#"o.


Analog, (*)(") - (-1)"*#* + y@) (1) : (-l)'rrrlrf,
- a#rrl *
f (r) - I (-1)" tr"+ - r"!rtt" - 1)"
n:0

-dry'

6ufi'

-ffo'-

oo

Raza de convergen\E" este


b)

/ (") : |[h

de ordin n

R: )S$$,:

t.

n)-ln (1 - r)] dehnit5, pentru l"l < 1. Calcul5m derivatele


:ln (1 * n) * gt (") : 1{; "u,t" este fraclie simpl6, a.i.
(r)
ientru
(1 +
g

LECTIA

30

LECTTA 4

(") : (-f)'*t Sl#,


-SS, r )_ 1. J(r) _
(n- 1)! + (n--1)!l# +
i[(--t)'+'+ 1]*

derivatele de ordin superior au forma anterioarS,, g(")


ia,r penrr** h.(r) : \n(1 *r), ob\inern frt*) (r) :

,i^tg#)*

ii.lr-l)'+r

gi raza de convergen{d, este E

(-1,1)

1, iar

se rescrie

k=0

:ii

<+

lrl <

s-a oblir*rt aurrroflilea in serie Ta'lor. iar raza de convergenld


este

:a.$

ff*:
;f,r

1. Astfel

n-a:

*;

1.

cdut6m dezvoltareain
pentru

r:t*1gi oblinern f :t2il/iJ-.au"a*


jurul lui f :0. Rezultd f :t2 +4t+
i #,vala6ild
(r

-1)2 +

de conrrergenld este oo.

4(* -1) +,.!o +,

iar raza

:: dezvolte in serie Mac-Laurin funclia. /, precizAn4 domeniul cle


convergentS:
: 1};z; l) /(r) : 1,.(r#) ; c) f (r): ch o; d)
']e) {(."1
/(r) : sin2 r;
f (n): -+:.
v I-t.
Rezolvare: a) se cere dezvoltarea in serie Taylor i' ju.rl lui
0 a lui /(r) :
# Putem utiliza se'ia geometricd pentru i-*, - fl
< r. p""i
n=O ".',lrl
f (r): (1 ;r)
i^ rs, - n:0
f "r'*r. oo*"oi'tle co'vergenld fiind
i"u': nZ_.0
a n:0
.
(-1,1)

sij

r.$

.*:.
jl3:
i{1.

+
,$
:#i
rx:
;f

,#'

it

dLn

lir

,5*

Ji:

,w
FT

i^(--t)" nn -2ni (-r)",r2,. Arr

tot la seria geometricd rd*bJlx pentru pf


(a doua dezvoltare)<+
oo

l"l

pentru

(t

apelat astfel

iJtorima dezvoltare) qi
ltr2l < 1
< 1. Dezvoltarea lui // se rescrie f,(r):
i *rn -

-Ait + 2 (--l)el n2k+t. seria

k:0

cle puteri oblinutd, cu domeniul de convergenlx

0.

l*$r?a

a R \ N, con'ergent5 pentru lrl < t,

$
l;

:*.
t4
:q.

E
#
,gQ

**:

s
w

- r')-i :1* E (-*X-i-t)t(-i*"+r) Gr\":1+ i !J\ffi*t*2,.


rl:1
4' sa se afle o*]"",r*ua in serie Mac-La'rin a fu'c{ie i f (*): tg r.
n: #;. Dezvoltd,riie lui sinr si cosr in jurul lui 0 sunt

Rezolvare: tg

:::;

,:5

+l

/'(r) : d; - #:

0 =+ C

!*, +o-(o - Q(a- 2)", +...


"* +*21
a - -] , substituirn r ct -r2 qi oblinem
+tr)" :

(1

i-F^\

r'{

b)

coso: i^f-t)" ffi,,v* IR. Dar sin2r:


oblinem f t-l : +- +,[ (-_1), z2n{2#,Vo e ]R.

e) In seria binomiald, cu

i-tir

sd

substitulie

:Sl
,r$

"#-

3.

determind ;;riind c6 J(0)

:u,.!

d+)

t IR. Revenind la n, f (n) :

qi cu

*.

d) Putem utiliza dezvoltdrile cunoscute ale func.liilor el"merrtare,


in acest caz
e vorba de func{ia exponenliald. Cum 4cestea sunt in
iurul lui 0, este indicat

sdfacern substitulia

se

d) $tirn dezvoltarea

,*;

^L-

it-tl"o3'convergentxpentru l"rl

+C. Constanta

: f #k=0

funcliei exponenliale in jurul lui 0 qi oblinem e,

c) o serie de puteri centratd, in 0 este unic determinat5, pe o vecinxta,te


a
lui 0, aqadar fdr5, sd facem a-pel la formula lui ra,vlor, putem
folosi seria geo_
metricS alternantx,
r*n2 -... : +;, l"l < 1 . FX,c6'd substitulia * i rt,

#:

*, (-1)l'l#

rezultd J@)

c) Cosinusul iriperbolic este ch

2k+l
.L' "zr+r
li:0

se obline

se poate integra termen cu termen gi

r = l(r" + e-r). \iom utiliza dezvoltarea


*e-,: i # * i G1]F :
n:0
2 f # : zi ,*. Dezvoltd,rile sunt valabile o, :k.
n:0rn:2h

oo

,trn
St
f (") : t
n=7,n:2k*-1,

,a

_ $

tf

31

sinr

: i^

a lui r :

-1)"

cosn

F,

(-1)'##.

c,.r'.

f e c*pe o vecinxrate

in serie Taylor.in jurul lui r : G, f (x) : ao *


atn*azr2*asr3*...a.i. (, -*+#
*arn*_azr2*a3rs+...) :
r* fo^3 + fi_5 - ... i ao*atn+ (:r - 12 ){"0
?) + (a3- +) rB + (aa- ff + ffi) *n
+(or. ? + #)"u+'... - *-#*+;-...
Identificanj"oen.ien{ii,obse^,d,m
A,

#+,

se dezvoitfl

cx seria diir membrul drept are-doai'puteri impare deci


a0

aa:Alazk:0,Vk.
Apoi a1 : 1, o3 :
+

* az:

=+

-* : *' a5: T-

fti + * :,, *, q.a.m.d.


tr: r+ f + &rE +-...peo'Jeci.,xiutu"ul.rr'f
:
5' 56 se calculeze limitele folosind dezvoltdri lirnitate:
") jggry#qs
U) faJfE;n'Cz (disculie dupX a e I{
).
Deci tg

O.

R'ezolvare: a) Este suficient

folosim dezvolt6ri limitate

de ordin 3, in jurul
r:0.
sinr: - S + o(r3) sau sin n::E- + O(*n), iar (arcsinr),:
$
"
#,
(arcsin *)" :
: (t - *r)-i + Sr2 (t _ rr)-g . motaua

lui

sE

f*!-,g,(arcsinn),,,

LtrCTrA 4 j

LECTIA

33

t
13

b) WTTT

"'jii
: 1 * * - +.t o(ro),
isy W:A ;

puteri, intergrala comut5, cu suma gi oblinem

* + _ ++

o(16)

fi +AE - {;F : + + C)(no),agadar limira esre egal5* firap


f o, o(1 . In orice alt caz iimita nu existS. bau

\ ,'lt, ;:;
6. care este eroarea pentru

=+

infiniti.

este

aproxim.area pd,tra.ricd, a lui er pe intervalul


(-0, 1;0, 1) ?
Rezolvare, f (r)
= Tz(r) este aproxirnarea pdtraticx, pri' poiinonrul
lor de grad 2, in jurul lui i:' : 0 qi dacx prrrr"rrr in evidenld restul rayde or_
din 2 se va scrie .f (") : /(o) + /,(0) E 4_
;f,,(0)o, + Rr(ri,cu lR2 (r)l S
eo'r,.0,13

lrrp-/"'(r) ,19.F -

lrj<0,1

.- #
6000'

7. Estimati eroarea de aproximalie

$+ n= 1+ t - +pentru l"l < *

6.

Jui sin tr

\tr+t-

f * + + R2(r), cu l,R2(")l s S

4Qu

n=0

sup 3r81"fr+ir)s

lrl<0,1

-1\n
^,/

1)!(2r
ffi5''T'Seriaestea1ternantX.Dac5,retinemprimiinter-

I:0.3312.
10. Folosind formula lui Ta.r,lor f(r+ h)

s[

11.

Se cere

se calculeze

natura seriilor numerice

Indicalie:

rndicafie: Pe o vecinxtate .I a lui 0, sin t : tr.* + R+(r), termenul


#
de gradul 4 fiind nul. Restul la polinomul Ta;,lor cle o"rdin
a Lrti lna (r)l S
(") 11 < 5' 10-4. ultirna inecualie ae'uine
. 10-4 sau
.
5
<
S

lrl

::?/tt'

v0;06. ,
9'

[ "t\* o*.

Jr

'\n\roilute$\

I : I'lt Y34*
o "
,^

Astfel

j
Itt -oo, It
It,
Sl

;a- r,h+ o(#). D* r'-+oo


-qlry*l7
foloseqte dezvoltarea

| -f
=n'

It"*-1-1-*i,
n2n
'">t

lui e'.

+0,

deci seria

(1-"o,

nll

])
n'

. a<iic5 este converger:t5,. Pentru a doua serie se

Seria este C.

12. 56 se dezvolte in serie F'ourier functiile:

a)

/ t (-n,nl -r R, f (") : o qi prelungitH

:Ztr,

prin periodicitate cu perioada

Deduceli din seria oblinut5 sum.a seriei de numere

i h#

fr:0

/(t) : *, -r 1r 1r ; T:2zr . Folosinrl seria, ardta,li f #: *.


"5,
Rezolvare: a) Fie / , R -+ IR. prelungirea prin periodicitate ilt:; Graficul
"
este

trasat in figura 4.1.

t = + : t. f

Rer,o\''tue:

...

b)

Folosind dezvolt5ri in serie in jurul originii, sH se calculeze


cu o eroare
ri3

de 10-5,

1- cos" : ,i (-1)**t6, Vr IR. Rezult5 cX 1- eosl :


k=1

are aceeagi natur5, ca qi

.u

folosind dezvoltS,ri limitate qi criteriul de comparatie la limitH,.

m666.

8. Pe'tru ce
ale lui r putem aproxima f'nclia si'z prin , _
'alori
oeroa.ree<5.10-4?

: f(") + It.f'(r) + $ f"t

sin47" qi cos61o cu aproxi;rralie de 10-3.


Indicatie: Pentru primul nr. folosirn dezvoltarealui sinr in jurul.lui.r: t.
Restul la polinomul Taylor de grad n este lR* (")l <
@h(ft)"*t < 10-3. Se
obline n: I qi sin 47" - * * *A - 0,731. Anaiog, cos61" - 0.484.
cu rest convenabil,

,r
= pentru lrl < tg-3. Apoi

estimare a erorii absolute.

meni pentru un calcul aproximatir', eroarea in modul va fi mai micd dec6,t


al (n * 1) -lca termen. It"*1fr6Til#o < 10-5 pentru n, ) 2 gi r,'aloarea
aproximatir'5, a integralei se obtrine din suma primilor doi termeni ai seriei,

Indicatie: Pe o vecinXtate a lui 0, rillq : n * Rz(c). iar restul la poli_


nomul Taylor de ordin 2 este lnz (r)l S
+ S $.f Si aceasta din urmd, este o

Analog,

\----

(-1

/: i: (*1)' j#*dr:

su\ \n\egru\t, dezrro\\aret \u\ s\nr, \n \ruu\ \u\ 0.


*
n2n
': 'lrt
fl n:o t-tl" dtfr4r. Fiind vor]ra de serie de
i1

este neted5. pe porliuni, d.eci

f se dezvoltX, in serie Fourier.


: (2k-{- L) n .k eV', c\eci f (") :
co
CT m J este tunctie
B'+ I cL,,cosns *brrs\r.rur',\r * ()k+1)n''lc a'n' '

Puncte\e de discontinurtate. sunt de torma s

,*n"[to,.

:]

i,rcosnnd'n=o,vn

o'

:t5

I,ECTIA

34

LECTIA

n, u) i, r", o)

t$

sn,

"L#'-+

* .te, {ezro\are'a\irn\\a$' a'\u\ i\t\ = U*

o=0.
Su cere dezvoltarea

frt

*4+*2+"2r;
c) Funclia f (")

* #|f

R::iilfi;ll?,,
f(r) :

Figura 4.1:

f ,rinnrd,u: *[rsinnrdn: f 1-'"q,," tl *


Ieffda,) :
le';er)" ++#s l?:i(*r)'*1 ..Deci /(*) -:r i a+=sinnr:

sin

f : { f,r,-, :='rI *i:'*r-

$+*- *+ ... :

-7(

f @)dr:

,:ritolrrrru-

+.

Rezurtd

7@): #

*i. $.ou nr,vr

]R.

qi

pentru

+:#*i#.

a)

/(r)

b) /(')

: r# - #,a:0;
* ;d:D, a: z

in jurul lui

c) f

(n):

r:

a,,

cu preci zarea

J#,a:0

d) /("):e-r",0:0.
14' sH se afle dezvoltH'ile in serie Mac-Laurin
ale funcliilor cu precizarea
razei de
;

convergenl5:

a)

f(a):#

c)

/(r) - -#F=
V !_ZI

rr)

a)

jurul lui

r-

1?

n'ite.

/("):shr:e,i

/(") :

r) ln(1 1 r).

funcliei f

(r) :

arcsin

r,

sd. se

,'r. ?r
tt:$-1.
1

ierrnen

(-1)'
S
- n:u
lr- nt.(Zn*l\'

" -

Sd se estimeze eroarea absolutd

* r + * +$

pu,rtru

l"l < *;

b) sin n

- t- t' + $

pe*t,,u

l"l < i;

in urrndtoareie ftrrmule aproximative:

r- 1 + i - &"' pentru |rl < i


2L, Afiali dezvoltarea in serie Fburier pentru prelungirea pri:r periodicitate a lui /:
c) {T +

/(r) :

:rn R:

:t+?,L*!ffitr,r{kn

/(r)
{( ?, ; : [;itl
q*
D.
r/-\
-ntr,' z:>e (-r,o]
:j:&L .,"r,
t).f(r) : { ,_}
rL'
Ltt
R: J/(r)
T
r =2n
\'!',
),,
_',"'
"#"
(o'
rl
r
e
( -t- )
n=l
a)

rr1

(1 +

rl3
tn(tJr) dr, J :
:
aproxinragie I
[ "-"d*.
/
1nJ
00
(-1)" un ,lrl < 1, se integreazd
Indicalie: Dezvoltarea 1fu :
E
cu termen qi se ob{ine dezvoltarea lui In(1 1- n) + /: f {##-'
t:0'
20.

13. sxee dezvorte in serie Taylor func{ia

J(r) =

18. Afl6 aproximarea patraticd a, lui f(*) :rsinr in julrl lui r : 0.


1.9. Folosind dezvolt5,ri in serie Tal4or in jurul originii, sX se calculeze cu

a) ee - I

n:1

razei de convergen{d.:

1 exista qi sunt

R,-*.

$ 1232...(2n-l)2

fr, suma seriei cdutate.

flo",.*rrr, a
Coeficienlii sunr an:
HI ,n*a
* t_rclcosnnd,s: *i"r"orir]'or:
'o

,r$ry

,|,#qffii

oo: *

R,-t

calculeze suma seriei

b) Limitele laterale fa(-"):


fr(n) gi deci preru'girea
lui / pe lR este fu'clie contin'x. cum esie firnctie/pri'periodicitate a
parr pe (-tr,tr) +
/
bn :O,Vn ) 1 qi ,f se dezvoltd. astfel:
:
.l@)
+
V" re.
rr

r, r,, r,, in

1 pentru

- it" - \2 + o(.(r- 1)4).

12. Folosind dezvoltarea in serie de puteri

t=Zf t=#sinff.

r:Eseobline

o-u dezvoltare limitata de ordin 2 in

a)r,ryqf#;
b)

"FL,

Pentru

r:

1"6. SX se _tlalculeze lirnit'ele folosind dezvoltdri limitate:

bn: *

]imitatb de ordin 3 in iurul lui

'*qiL

\uru\ \ui

36

LECTIA

c)f(x):1"1,-2<rSZ T:4

R:

/(e)

^m

t-;9 ,A e6hp

cos

(4Sbr.

za.
22. Lrava
Dac5, (f
a esre
este o sotutle
solulie slmpta
simpli pentru ec,uatia
u.,rrrtiu*7t)
l(r) :: 0 cu / deri_
labil5r$r cs ales in vecinbtatea lui cr, atunci gi.rl (zrr) dehnii prin
-.*
n ) 0 este conrergent c5tre o. Iblosirrd acest fapt, sd, se "r11

ffi,

""

rezolve cu

aproxirnalie ecua.liile n3 + x

== 0;

Bx

- L:

si:rc.

Indicatie: Cu Ntfaple, se real.izeazd un program care sd, genereze prigrele elemente ale girului (cr,) pornind de exemplu de la:16 : 0 peltru prima
ecualie.

LECTIA

,1 (

p:=unapply(p,x)

p:: r -)

,,/5 4

ri,,> 8,
21 4 /:.
- i' - + * ;.,/5,,* -i), *; ('-

e1:=eva1f(p(Pi15.));

fl'

e1 ::0.7264391981
e2: =evalf

(f (Pils. ) ) ;
e2

::

0.726542528I

0.0001033300

26. Dac4" ??'10 este masa de repaus, rn masa qi t,viteza unei particule, se qtie
cinetic5 a part,iculei este E mc2 rnsc2 (c fiind viteza luminii).
energia
cd
forrnula
nt.: nto(I #)-,t,, s5, se aratr: cd E t*ou' + !nrs$.
Folosind

23. s5 serearizeze cu l'4aple dez''ltarea limitatd a lui (r):sin3rcosr


,f
in jurul lui 0 pAnX la ordinul 5. Si se reprezinte grafic p. r"utuqi sistem
cle
coordonate, ,f $i polinomul Ta1'lor corespunz5tor cle graci 5. pe o ve.inbtate
a
originii. Estimati din grafic inter:valul pe care polinomll aproximeaz6 ,,bine,,

fuuclia in jurul lui


Indicatie:

0.

aprorl:: 3a: - 6rlj +!

",

+ 0(16)

ytol's-l::3r 'v&-b'
- 6:l:3 +? r3

24'
Taylor

Fie .f(r) ts ,b e (*E,i) . sx se c*lcureze cu I\{aple porino'rul


" tui -ralorile (?,r(f
T de gradul- 3 in jurul
f
fi si
) cu g ,".irrrul* exacte.

Indicatie:

.f ::, tan

fr,4,

r,*

r,

--I-l+

?r\,4V3,
* -T\r--it *lnt'
I)

-\f +o(r -f-t


')T

p.:f

. r{ -T .4\/3(r:E)- *

("

7l

.^

t'

LEc'rIA

5
2

r) : p, l*t * yll 'Yx'?t R2' este o


r 0'
{esdn\s[" tsn$.tfr,[in (t$\ $ de ra'26' >
il\s\,an\ir, q\ st" se de\erNrne\\\4"
n*oolt.tel d,(r,,g) - t s si = !i,, pen\rrr, r, : \',,X., uil\d.1 = 1.\negt\t\u\eU
triungtuu\ui se bazeaz6. pe o proprietate a modu\u\ui, \rr - Ut * gi - zi\ S
*
l*t yil + lAu - z.1l,Yi pe care le insumXm.
Mulqimea B((0, 0). r) : {@t, nz) . Rrl d((*r, rz),, (0,0)) < r}. C6urXm aqadar
mullirnea punctelor P(*t,r2) din plan care verificd l"rl+ l*zl < r. ExplicitAnd
g.

Lec[ia

SX se

arate cd pe IR2, aplica{ia d(r,

modulele, oblinem patru caz:uri de studiat corespunzd,toare celor patru cadrane. De exemplu, in cadranul II inecualia devine -rr * rz < r. punctele
reprezintd serniplanul situat de aceeagi parte cu o a dreptei -frt * fr2 : r,

Spa$ii metrice qi normate.


Submullimi particulare.
Rezolvdri de ecuatii

restriclionat la cadranul II. Din reuniunea celor patm cazuri se ob{ine pd,tratul
din figura 5.1 qi acesta este "bila", vecinbtate a originii in rnetrica dat6.

1. Si se arare c6 aplicalia d,(r,a) : ,liOr-a)2,, Vx,y iRn, r :


l, -'_1

(rr,nz,...,rn)

este o distanl5 pe IR'.


Rezolvare: d este pozirivd, se an'leazx cdnd

d(y,

r)

fi : a, este simet ricx : d,(r.g) :


irieeatit.t*uJri*gt ,,rl-U @,45 dk
li l+ afu,z) devine

qi

i*o

rb=1

"-'

- 'o)'

ft=L

{"*

- yr)' + T, @r - ,r)' e+ f (rr - ,o)' .


,-_1

Figura 5.1:

"il,)

4. DacSx
sd se

;)

(p"

Pentru x,U IR se noteazd, d(x,,g1


Care din ele reprezintX o distan!6 pe R ?

Rezolvare: d(r,a)

) l" -

yl,

v)

l2r_zal; d(n,ry

- 2l* - al. cum l* - al este distanla

IR, este de asemenea o

: l2r*al.

eucridian' pe

/:x -+R

este o apiicalie bijectivd,


este o distan{d,.pe X.

qi rezultd

IR.,

r:

a.

: {/: [o,b] -+ Rl / c<,'tinu6]sedefinegted,(f ,g):


l/(r) - g(n)|. Arbtali cd d este o disranli numitd disranla

5. Pem'ili'rea colo,b]
19p.
e'[a,bl

distanld,. cealaltd aplica{ie, d, nu verificd,


toate axiomele distanlei, anume cea de a fi simetri c6: dl(x,il
* ,t (a,r), aqadar
doar d este o metricX pe IR .
38

este o mullime nevid5,gi

d(r,y) : lf@) - ffu)1, pentru r,A X,

Indicalie: d(n,a): 0 {+ f (r) : /(g). Aici irte[.'in* ipoteza de bijecti'i-

ta1,e

2,

arate cX

"rrp."*rr-.

Refornrulali convergenla unui gir de funclii

(f*)

c, Co

Indica(ie: fn -+

-+ 0

.r+

in

C0 [a, b] ++

d(f,,

f)

fa,bl.

sup lf''@)

o[o,b]

-/(r)l + 0

40

rA 5

LECT

pentru

6.

??

e ln -+ "f pe [c. b] unilbrm

-+ oc

sH se calcurezu

Indicafie: Limita

"l$("(f

convergent.

)",ffiffi)

in

se face pe componente pe

lirnita qirului complex, $i.


7- Fie r,, : ((1 + *)",FJ)
distan!5, minim5 de puncttrl

i" n'.

R".

,lggffi i'c.

Se obline (0,

Fentru ce a e

IR.

$)

lL.

i*

lim on se aflx la

(I,e-")?

R: Distanla este 11 - e-"1 JV;4 iar minimul le obline pentru o : 0.


8. Fie .4 o rnultime gi M(A) : {f : ,4 -+ R | / m5rginfti} spaliu rnetric relativ la distanta, supremurn

l"f (r) - s(r)l .SX se determine


:El
distanta dintre funcliile f (:c): re-s | 1gi 9(r): g pe A: [0,2]. Aceeagi
intrebare pentru functiile fi (") : sins Qi gr(") : cosr pe,4
- [0,ur].
Indicatie: d(f ,g) :
ti Studiem varialia funcliei pe [0,2].
*
l*e-'
::i
i
se anuleaz5 in r : 1 care este punct de maxim cu maximul
f ' (r) : e-'(1 j32 +r atuvvrw\Jta/t, deci")d(.f ,d:2 2 *| r.1. Un
vrru@ruulDrlrl.rt.a'r
caicul sirnilar rrutlitu\JtlgIJ:
ne di d(h,st): Jr.
/(t):
)9. SH se arate cd llrllr, - m!4l*,1 p. lR.2 este o normd,, unde s : (*r'rz).

d,(f

,n)

In spa{iul normat
gi raza r.

i=l12
(R2, ll.ll.") sd, se reprezinte

bila

deschisH,

centratd in (0,0,r

ri"ll"":0<+fffil"ol :0<+si:0,Va<+ r:01


ll"rll* : l"l ll"ll* . Inegalitatea triunghiutui llr + yll* < ll*11."+ liyll* rezulrd,
din lr1 * gl < l"rl + lgrl qi deci ll.ll* este nornrx. "Bila", ca, ue"inb,tate a
originii este B((0,0),r) : {LqR'lll"ll* < ri. lnegatirater ll"ll* < r este
Rezolvare: licll"" > 0qi

echivalent6 cu

lral I

(-r,") x (-r,r).

r,i - TZ qi deci "bila" in no::rna datd. este pxtratui

Fie,4: [0,n]. Pe muilimea X a funcliilor


de{inesc ll/ll : supl/(r)l {ii ll/llr : [ 6611a*.
1.0.

continue

/:,4 -r lR se

,rAJ

a)

Sd,

b)

S5 se calculez*

se arate cd se oblin dou5, ,rorrfle pe

ll"'ll

{.f X,lf @) -cos"l < }}.


Care dintre urmdtoarele aplicalii sunt contraclii pe mullinrile X indicate? a) /(z) : Isin r,, X :lR ; b) f(r) :lnr, X : [e,oo); c) /(r) - #8,

B(cos,

rR2 oi

4L

il: {t e X, ll/(r)-cos"ll < +i:

Iit ; d) J'(r,

il : (t,#), X:

lR2

f este contraclie pe X dac5, fcl [0.1) a.i. d(f(n),f(y)) <


g;"1
Cd,(n,a),Vr,a X.Inegalitatea este echivalentH "" l"Bt l* - yl,
="
1trf,Yr
(Lec{ia
1),
problemei
dac5,
13
X,
Vr,y e IR. Conform
l/'(t)l
Indicafie: a)

atunci l.f@)-/(s)l < hflr-al,Vr,y X. hr acest caz, f'(x): ry S+,


deci putem alege C : Ll2 qi aplicalia este conl,raclie. b) {'@1 :1 < }, deci
costanta de contraclie este j. c) Inegalitatea
l* - al pentru
lrfu - #rl

*rclevine

a:

l*Pl

<2C l"l

<+

l+n2 >2lC

/ mr e contraclie.
d) Cu distanl,,a euclidianX., inegalitatea d(f (r, a), f (x' , a') ) <
pentnt C subunitar, deci
f;_---=;--

serescrie

l@=# +@4y SC\/6-n'j, + 'iT:W

.llcosll , ilcosll, gi bila B(c,rs, t12) in cele doud, norme.

Indicafie: I\{ultrimea funcliilor continue pe A formeazd spaliu vectorial. Se


,verifi$, axiorne\e noTme\, De exemp\u,,
g
\\f\\ - 0 <+ f (*) = 0,,\r A e J rlx
I
r
: / ,,n, rd,r - II costdr : 2. Apoi rnullimea
etc. llcosllt:
J
Jlcosrldr
,t
i'2

d((r, y), (r' , a'))

siarelocpt.

C:t/2.

L2. Folosind principiul contracliei, sE se rezolve cu aproxirnalie de 10-2


13+6r*2:0; b) r'5+5r--l:0; c) c-e-'-r.

ecualiile: a)

Rezoivare: a) \tlembrul st6ng al ecuatiei este functie crescitoare. Obsen'Xur


iqi schimb6 semnul. Rezultd c6 pe acest interval ecuatia
are solulie unicd,. Rescriind ecua{ia in fo::ma r: g(s), unde p(r) : +,

cd pe

I0,ll2l functia

putenr aplica principiul contracliei, aplicalia rp : l0,Il2l -+ [0,1/2] avdnd


constanta de contraclie C : I/8. FormX,m girul r,ra1 : Q(frn) gi IuXm z0 : 0.
DeterninXm N minirn a.i. $a1*0,*t) < 10-2. Oblinem u: Il3; Nmi' : 2,
de unde solulia ecualiei cu eroa.rea absolutd. dat5,, este 12 : 1/3 - 11L62 =
0,32.

b) 0,19; c) 0,27.
1"3. S5, se arate c5, urm6toarele norrne pe

nG-

lrnl ,

R'

sunt echivalente:

li"ll.": mgll&l si norma euclirlian5 llrllz:

(*t,,12,...rfrr).

X:

"

care nupoate a'i'ealocVc e R

Indicafie: Porniud de la inegalitatea la'rl S


cx llrll."

r:

f"n
L lr;l , se deduce
f/E
"f S i:t
v r:l

sb' se

reprezinte bi\a d.esctris6 cerrtratb

15.Caiculalilirnitelegiruri}orgisumeleserii}or:

Ag

unde

s ll"ll, s ll"llr qi apoi ll"ilt s n lirll.".

L4. ln spaliu\ nornrat (R3,\\.\\*)


qi raza r.
(S,,0.,0)
\n

,)

l?z,?

ll"llt :

fffi,#l

in

IRz

R: (o,o)

LECTIA

(t#,

b) ;g.

W,

ffi)

in p3 o, (+, -t,

") r #; i' - -1; disculie dupd a c


ol

F. o#r;

R:

ffi,

convergentd

Rezolvare: Pentru Z e C

de puteri

l'l < $ ===+ ,frn,3nzn == fr-p.

(Jr)"-r.J

Fr"

#E;,

: dry,

Dorneniul de con'ergenl5 este discul din

lrl < *, centrat in 0 qi de razX ].

Pentru a cloua serie, se face substitu(ie

7in

vzgC.

: fl *
n:0

""

*) E #r,,i b) E L#;c) D
n)t
n:l "

n"+:i1z_ i),,,

"Zt
rndicatie: a) seria este de forrna
pr"nr",
conversenld esre

fi

"lgL,

qi se ol:lin e e.,

r,

Irnl : ,\5;?##+, : ,lggdf-\ n '

".e
1; pYttl< 1; d) lrl < z.

i,l< 5; c) ,R :
L8' Sd se determine domeniul

lz +

puteri cornplexe:

a)
",t

fr

z* g;"

rtl-I

- g'

/_J1 2.A.6.....(2nl \'-r)


e
n=l{''_,\or./r

le.

d)'rErn-z\zl
I *til;.

de convergenld

b)
_t

fr

zr

],

iar

Al lrl < }}.


.R.

5 qi domeniul este discul

peltru urrn6toarele selii

de

r.4.7.,...(.3n--2)-371

(3n)!

pe mul6irnea N* ,e dufi,.eqi- aillt"t"


*
,u se arate
l*
tn : n, n ) 1 este qir cauchy, dar nu este convergent.
se contrazice
astfel criteriul general al lui Cauchy?

)o',,^:

cx girul

*l

Rezolvare: d(*n,nn+p):
s *,vp,n 2 r. Rezuitx c6
* - #l :
f
d(*n,rn+p) -r 0 pentru r, -+ *, vl qi deci
"(hestu gir cauchy. presupunem
prin absurd.gd (ql) este co'vergent la r N*. Atunci tr(rn,n)

I *o

0 pentru

rez,ltx I'ii. it.uiai bu"i


l* - -+ o pt. ,? -| oo: de
gilul nu e convergent. Criteriul general al ''de
lui Cauchy are loc pentru distanla
,1

|l

U,,)2 ,Vr,U S este o distan\[ qi

(*),,>r

, b:

s[

se deternrure dislan\a dintre

(A;|*D)'>t.

T;_
: VF
- 1.

21. L{ullirnea punctelor (r,a) din pla,n defigr}td de lal S 1,lgrl 2, este
mul6ime deschisd sau inchis6? Aflali interiorul s5u lqi frontiera. Este compactd,
dar conex6?

Irrdicalie: NotXm A: {(",y)l ltl < 1,lyl < 2}. In plan, este de fapt
rnullimea [-i,1] x l-2,2] care este inchis5,. IrttA : (-1, 1) x (-2.2) , iar

frontiera lui A cste dreptungtiiul cu la,turile paralele cu axele de ecuatii :r :1,


2, U : -2. It'{ullimea este compactd pentru c5, este inchis5 gi
rnd.r-ginit5., de asemenea e conex6 pentru cX orice dou5, puncte din A pot fi
unite printr-o linie poligonalb, inclus5 in .,4.
22. Aceleaqi intreb5ri pentru multrirnea punctelor din spa{iu ce verific6

ecualiafr+A*z:1.

IR. , f (*,U,2): r+A *z qi atunci


n+A-f z:1este B: f*1(1). Cum / este

Irrdicalie: Puterndefini,f ,lR3 +


nrullinreapunctelor planului

centra,td irr origine. R.aza de

domeniul pe care seria e convergentd este


{z e
b) seria este de forrna D
* i)"; se obline

girurile o:
(*,.,

r : -1, a :

1-7' SX se determine domeniul de convergen{d, punlru seriile


de puteri com-

plexe:

Rz d(a,b)

co
,fn:0 t" : fg,lzl < 1 :+ )l (3r)" :
n:U

$. DerivS.nd termen cu termen, ob{i'em

planul cornplex de ecualie

oc

,r:1 '-'

rr')1

l"l <

pt. o2+b2 >

16. s5, se determine domenirrr de conr.,ergen{6 qi sqlna seriilor


penir" i # t

complexe T,-nTnzn. Dar

g)

Hz fi,con'ergerlt5 pt. l*l >

1R

disculie dupd a, b

LECTIA

continud,, va intoarce mulgirnile inchise tot in inchiqi. {1} este inchisX, rezultE
planul este mullinre inchisd. El nu este rn6rginit, deci nu va fi compact.

cE qi

: 6 pentru cb orice punct al s5,u nu e centru al unei bile iucluse in


+ FrB : F\ IntB : B. B este conex6.
23. Fie X: IR qi A: [O,t) u [2,3]. SX se determine 7, IntA qi frontiera

Irft,B
B

Fr,4.

24, SX se determineA, IntA qi Fr,4 pentru X : IR2, in cazuriler a; A


{(",y)l ey > 0}; b) /: {(*,il| 12+y2. a}; c) A: {(",il| l"l + lvl S 2};
d) A: {(*,a)l l"l < 1,s e Q}.
Rezolvare: a) I\4ultimea .A este forrnatd din c;adranul I gi III, except6,nd
axeie. Este rnullirne deschisd., deci A: IntA, iar 7: {(r, ill rV > 0}, FrA

din axe. b) A este discul centrat in O qi de raz5 2, mullime


inclrisd. Frontiera va fi cercul de ecualie u2 + U2 : 4. c) O astfel de rnullime
a fost determinat5 in problema 3, figura 5.1. d) Se cunoaqte c5, mullimea
Q este densb in R, adicd Q : Ire. Dar Q nu are puncte interioare. Astfel,
este formatd

7 : [-1,1] x R; IntA: @.
25. Care din multirnile urrnXtclare sunt desch.ise, inchise sau
spaliile metrice indicate?

a) [1,2]; Q; (0,1) u (2,4) in X

compacte in

44

LECTIA

b) [1,2] x[1,4];

[0, 1)

+a2 +
") {r2

<I}:

z2

rndicatie: b)

zxz

<a}; {(r, *r,*r)l c e IR} in X:R3.

t/ -2+2J5,

_----.-----_t

o relea de puncte in plan qi este mullime inchis5,,


ar'6nd complementara deschis6, dar nu este mhrginiid, deci
nici compactd.
Multime compact5 este dreptunghiul [t,Z) x
[1,4].
c) {n2 +y2 + z2 S 1} este bila de cuntnio qi t;x'tl mullirne inchis5,,
compact6.
A doua mullime- de puncte din spa$iu este desc{risX pentru cX, luAnd funclia
continuS, / t R3 -+ IR , f (r,y,r) : 12 *
preirnaginea
a,,; ea
/-t((1,4)). orice funclie r:ontinudi,intoarce" iesctriqii'eprezintd
in deschiqi. ca figurd
geometric5,, este portiunea cuprinsd, intre doi cilindri cu
axa Oz , an,dnd ce...,
curile bazei de ecualii t2 + y2 : I, 12 + y2 : 4.

nern5,rginitd,.

ecualiil a:* ,t
: I\ z=t3

ecualiile:

Care din urrn5,toarele mullimi din spa,liu srrnt deschise qi care ilchise?

Argumentali.

d) l1,zl ,{l[z,J] x

e)u-s+Hl:b

[3,4]

f) l"l (1, lyl <1, lzl >1.

din rnultimile de ra problemere 26 gi 2T sunt compacte qi care


l

R: 26)9),j) si 27)d) sunt compactel nu sunt conexe 26)i),ZT)f).


29. Rezolva.r'ea ecuadiilor in l,{aple:
a)

eqr\ : =T.^

2-x\)=)*v,^

?.+x'.

solve(eqn,txl);

tr

=.

-I-,'./3), {r = -t

/5}

:: {r, < 4, I {
{*:

u) lrl ,lsl,lrl < r


b)c+y*z<-I
c)c*A+z(1,r,A,2)0 ,

{r:0.78615}
1

30. R,ezolvali ecualiile

f)*>a
g)t<rz+y2<4
h)g> *2,lrl<2
i) *2 - a2:I'
j) ft-a+110,r*a-tS0,g>0.
R: i\{ultrimi deschise sunt a),c).f),h) 9i incirise e),S),i) j).

conexe?

) r,r

ineq

pla,rr sunt descrise de

a)Br2+2g2<6
b)">0,y>0
c)ry<L
d) 1< r12,3<a <4
e)r?y

Gare

c) 12 <4,,g2

iR qi este mullime

inegalit[li. Care sunt


multrimi deschise qi care sur:J inchise? Argumenta.li eventual geometric
qi afla{i
frontiera qi interiorul fiecXreia in parte:

28-

{r :0.786i5}

( r:t

cur'i:d, de

26. Urmdtoarele mul(imi dirr

27,

2r

este

ultinra nulgime este o


inchis5, dar

b)

x(1.a);ZxZinX:R2;
{7 <12 f-a2

LECTIA

i) 5r -

sin

U2,

-A + 3, 1 < y,

r +.y :
A

de la problema 12 cu

r; ii) 6r :

cos

r.

<

3}

S}

l\{aple.

Aceea,qi cerinlb,

pentru

LECTIA

47

( *:r(u,r;)

Ecuatiile pa.rametrice ale unei suprafele (in spaliu) sunt

Lec[ia

Curbe qi suprafefe.
Reprezent5ri grafice
Crirbeie plane pot fi reprezerrtate

B) parametric

(A

b)'

-R2

hf ,0 e [O,n],t,

-[0, Z"l.

(
I
[

*:.Rsind cosg
U: Rsindsing
: Ecosd

6.1)." Acestea verificd

"2

(r,y):0,

"f :

este cercul de razS

t r interval.

{;=;gi

longitudinea lui

-'

A) prin ecuatiecartezian6 de forma f


o)t +

9:

reprezintd, ecualiile parametrice ale sferei (vezi figura


ecua{ia cartezianS.
+ A2 * z2 : R2.

multrirne deschisS,);

(a,u) e D c IR2.
Exemplu: Fie sfera s cu centrul in o qi de raz[ R. un punct
rlf e s
este unic determinat de doux coordonate, fie a,cestea g :
colatitudinea lui
A.[ qi

Exeurplu: (*

( g:g@,rJ
\ ,= z(u,u)

A-+ R (cu A C IR.2


gi centru (a, b).

reprezenta,nd coordonatere punc-

tului curent al curbei ca func{ie de parametrul t;


(1

Exemple: 1) Fie p(r,t,At),q (sz,a) e IRz. Funclia 1, [0, l] -+ IR2, .y(t) _


are imaginea in plan, segmentul [p, q]
ecua{iile parametrice de

- f) p*tq

rorma

2)

{;=li

",

: ji ;:i:;:

I , [0,2n] -r

lR2 ,,

,r e ro, q

I *:nt1-t(*z- *)
t y:h*t(.az-a)

++

lU): ("0*ficost,Uo*rRsint)

cul de centru (ro.,yo) gi razd. ,R. Intr-adevdr,


sunt ecuafrile pglq:mg$ce a'jg cer;cului,
cartezianX, (s - *il' * fu - Eil' : R2.

c) in coordonate polare, printr-o

cle

ecualie de forma p

coordonatele punctului curent al curbei fiind

are imaginea cer-

{L :.:
g:

t, obtrinerr

p (0)

46

,0

-I

ecuatria

inrenal,

0,"|'0
psin?

curbele din spaliu sunt definite de ecualiil.e parametrice

f ,Iinterral.

Aqadar existd mai multe modalitdtri echivalente local


de reprezentare a

suprafe[elor in spaliu:

! *:ro*Ecosf ,t e [0,2T]
I Y:90 -l- Rsint

unde eliminAnd

Figura 6.1:

( r-r(t)
\ u : u$)
t z:z(t)

e"t""t-tn.e
$J:selgze*"r.
r:,; ecualie carlg4g.nl

esteun-Gffi

(ecua{iile rlepi'd de doi parametri);


0, (x,A, r) e U c lRb , unde U

impl&itd F (,r,A,z)

C)

_,
este
unTualj:carteziatexpligitd
deschis conex. ciancut tui

D - pr,oas vezi figura


iar parametrizarea. este datd. de
(adicd

f (n,y)-t ,@,il D.
Az*Bu*Cz*D:
^ "uT"*olu:.
avand
normala lf (A, B,C).

z: f (r,a), (r,A) e D ctR2, unde D


/ esre o supra.fala s proiectauile p.

6.i). r

'ectorut

"oy
Ei a pot fi consideragi pa.r.ametri,
ae pop,,gi u ? @,a) :'*:l ;
;

;i

'"i"j'

0 este ecualia generald

(iniplicitd) a planului

Pentru graficd, comenzile Maple sunt grupate


in pachetui plots, prot(...)
pentru grafic5 2D gi plot3d(...) pentru
3D. pent', g.#.u
2D, comanda
vv'^'euua uE
'
e
este
> plot(f, h, v, opfiune);

unde

'

este expresia funcliei, h este domeniul de varialie


al varia,bilei inde-

'

48

LECTIA

LECTIA

49

4. un "nor de date" in plan se reprezirrtb prin liste. sx se reprezinte


puncteie M(O;2), l/(-1,3:0,7), P(1;8, Z), e0,7;0. b).
Indicatie:

I ili;J?

rfr

I,rT;;A;

;2.;')i:;=i

1:

?a?li

gi;llol,r,;?;ilior

Dat:d nu se precizeaz{" style:POINT, punctele sunt unite prin

5.

curbele date in coordonate polare

,se

i=e=zo )

linii fr6nte.

reprezintd de exemplu prin

coman<la

polarplot(r, teta:interval, opliune);


curba p: sin20,0 [0.22-]. Idern pentru

SX se leprezinte
0 e [0, n].

pendente x; v este domeniul lui 3,:f(5), iar opliunile sunt de


tipul grosirne,
culoare, linii intrerupte etc.
g
I

> plotSd(expr, x:a,..b, y:c..d);


unde expr :expresia, funcliei f(*,_v), a..b:domeniul de varialie aI variabilei
x,

c..d:domeniul de varialie a,l variabilei 1,.


1. Tbasati graficul.lui /(r) : r2t/2 *

curba de ecua{ie U
-

Indicatie:

#,r

cos t3,,

n [-2,2]. Idern pentru

0.

6. S5 se reprezinte gra,fic curbele Ct: A : 12 *Zsinr2, r t1[-t, t];


U: Tg, r ellfS,oc); Ce : A : *sin j, r e [O.i;i].
7. Se se reprezint^e grafic curbele C1 : r : te-t, U : et,t e [-1.8];
C2: x: ffi, y:
t e [1,m).
8. SA se reprezinte grafic curba planX datd irnplicit printr-o ecualie
forma f (r,A): 0, (r, lt) e la,b] x [c, d]. Cornantla este
> implicitplot(f(x,y), x:a..b,)':...d) ;
Curba r:ste 13 -Tr2 *3U2:0 pentru fr,,A e [-6,6].
Cz :

&,

de

Indica{ie:

2.

se pot trasa pe aceia,qi sistem de c.oordonate mai multe grafice


sirnultan prin comanda
> plot([f(x),g(x)].x:a..b);
sH se traseze simulran graficeie funcliilor (*) :;h,
g(r) : Hf pentru
f
r [0,100].

fndicatier

cos40,

Indicatie:

Figura 6.2:

Pentru 3D,

p:

9. sx se reprezinte grafic foliul lui Descartes de ecua{ie fr.3 + aB * Bry 11,


lenrniscata lui Bernoulli: (r2 + A2), : n2 gr2, melcul lui pascal de ecuatrie in
coordonate polare: p : I* cos d. astroida de ecua$ie cartezian5, ,2/3 yrz13 : 1

(sau parametrizatd: o: cos3 t., A: sin3f, f [0,22i] ) qi curba r: e-u *U,


i0,oo) ( cu ecualiile parametrice o: t4- e-a,A:t; i e [O,oc) ).
10. Fie o suprafat5 proiectabii5 pe planul r,()y^de ecualie z : f (*,A) ,
@,A) e [a,b] x [c,d]. Pentru f (r,a) : re.-*z-a2, @,,y) [0,2] x 10,'S1

reprezentati grafic suprafa{a.

3. Pentru
comanda

curbe
)e ctate
clate pa'rametric'
pa.rarnetric, wu
cu tuLtclv""'
ecuatiile

este

> plot(\(r),g(t),t-u..bl, h, op\iune)i


S[ se re$edn\e tur\a: $ = tosXt,, U = nnbti
, - $ *t, u -)S -t -)l t e\-\,3\.
Indicatie:

: f tt\
{ r
e
\ ,: niij 't [a'b]'

Indicaiie:

1.1. Pentnrsuprafa\adat6,parametric

\0,2\. Nna\og pe*ru

conanda

>

{':f

(u'"^)

{ u: g(r,r)
\ z -- h(u,t)

,,u

[o,,bl,r-r

e [",d1,

esfoe

plot3d (lf ( u,r), g(u,.'

h(o,.'),u:a''b,v:r: "d) i
r: ?.tcos ltrU:' usinu, z:L) lnupentru u ln'Ztrl

SXsereprezintesuprafala:
qi u [0,2].

lrl
d

x
5

:!

LtrCTIA 6

t!
'i

il

Indica(ie:
axes=BO]f,ED);

L2. Ob\ine\i reprezentLrile:


t=0 , . Pi , s=-pi . . pi )

Lec[ia

Prirna suprafatx este datd. prin ecuatie carteziand.,


cea de a doua,, parametl.ic.
13' sa se reprezinte grafic z: cosnsingr, r,,u
[*zn.2zrJ.
Analog pentru
z : 12 * a2, # [0. z], aZ
[-1,1].

L4.

Sd se reprezi'te suprafala: fr : r'cos ?_,, :


usin rr, z : u2 pentru
U
u [0,2] qi 0' [0, 2n].
15. a) Presupunem cd la orice moment t, un ruol_ril
se afld in punctul de
abscis5 t(t) * e-2t cost. Sd se determine
nornentul la, care viieza este maxim6.

b) Un mobil

se deplaseazd pe

punct,l (2,1) qi ordonata lui


despre abscisa lui?

R: Cleqte cu

celcul 12 +',oz: b; la un moment dat se a.flH,


in
cu viteza 3 cmfs. ce se poate spune

F\rnctii de mai multe


variabile. Continuitate.
Derivate partiale.

descreqte

1.

s5, se afle dorneniul maxim de defirri{ie

.(PTF=;b) f(x,il :tn(a- i"l); d l@,y,r)al:fuircliilor":


ffi.'

1,5 cm/s.

d) ,f("t,

c) Un capitai depus la o ba,nc5, cu dob6nda compusd


d,To, sedubleaz' in
r: ani. Si se reprezinte grafic curba a: r(d).
Caz particular d:5.

rndicatie: Dacx, ,,4 este suma iuilial depusd, dupx primur


an capitalul este
A(L + d/rcq,, dup5 al doilea ara /(r
+ d'/rc;) + et, + dlrcqd/rc|:
+
g.a.m.ct. Se obline
ft + a1rc01- : 2. Atunci
: ::Afi{firfimq
2di100)2
&gr se reprezint{, graficul in"",,u1iu
planul dor.
d) cu ajutorul unui tun se trage spre un
"obiectiv punctual,, M aflat la distanla
orizontald D' Yiteza' inilialx a proiectilului
este u0. sa se deterrnine unghiul
a de irrclinarg fa{x de orizontard,, c e (0,r/2),.,in
trebuie sE se tragd
pentru a lo.iri obiectivul.
"ur.
'

Indicatie: Pu'ctul curent

(*,il este situat pe paraboia g ctgo


ffio +
tgzo). Aceasta trebuie sfl treacx prin punct'l
(D,0). se obline ecua{ia
sin2o =
frD. Dacd ufi > gD, ecriatria are doufsotrigii.

n2,ns,ra):

a) u'-.'o'
f (r,il :

E#ffi=i

{(r,il| a > lrl}; d) {("r ,l,2,rst*a) Rnl", * ,z+ rs I 1it}.


2. Fie,f,e:R2 \ i(0,0)) -+ tR, (r, il: ##; s(n,il:
"f
&.

R: b)

Exisrd

: (0.0) ?
Ai -+ (0,0) ;^rrr, Un # 0. Alegem Utt : ftrrr, k
*n ) 0 gi calculXrn -f (r:,r, krn) {;$ ..". depinde de k. Agadar alegand dou6
valori distincte pentnr /c se oblirriimite diferite pentru (x.,k*n). R.ezultb,
f
c5,(c,g)-+(0,0)Iim f (n.u)
' '" nu existd,. o astfel cle limit5 se numeqte limita lui / irr
limitele funcliilor in a
Rezolvare: Fie (r,r,

IR.,

punctul (0,0) dup5, direclia dreptei g: kr. Este evident c6, dac6 o funclie
arn limitS, intr-un punct, atunci aceea est,e qi limitp dupd, orice direcgie, rru qi

reciproc.

Pentru funclia g are loc inegalitatea

:
lim lrl
lg@,il| < lrl , iar (c,gr)-+(0,0)
'
(r,9) : 0.
'

aqadar cu criteriul clegtelui rezultd

"U ,",rlTto

0.

,019

afle lim --g*


dac6 existd,.
(r,9)-+(o,o) t/ x2lyz r'1-l ----b) Fie a IR.. Poate fi prelungitd, f (r,il :
# prin continuitate in punctul
3. a)

(n,,0)

Sd se

Rezolvare: a) Limita

se

rescrie lim

(r,E)-+(0,0)

-t

I
I
I
f,

51

fi

Ia
H

,J

*!
'.,!

il
.L

F..)
.tr'

LltCTlA

b) Daci'

af o *

I,ECTIA

9. Fie fk,a):' :

kr. Atunci f (r,kr): ii=: S si


lt:lf @.k:r): $ vaA"finau a" f,
adici de dilec:trie, in consecinld, limita nu existi. Deci / mr poate fi prelungit[
prin continuiiate in punctele ia,0) .
4. Se se studieze t;ontinuitatea nincliiior:

a:

a)

r(r,0,:

,z"':'

t fn' ',:,i;: iil|l

Rezolvare: a)
< l"utl -t
l##l
:
(*,g)
0.
Cuur
/(0.0)
,_ -liT^
(r,y)-+(t).Lr)
^.,f

a penrr.u

(,,il: ;.""*'
{

;b) /

(*,a)

0, rezulth cd

-,

(0,0),

H:-rn:.*T#-

X:Z

11. sx

aqadar

/ e;ste continu[ pe R2.

b) Punctele in r:are studieur linriha sunt de fonna (20.0) .

,",rjllo,u,rsin|

l* (;g.r Q,at):

. iar

nu exis:;b lirnita in (0.0) qi

:
(",
J:l ftgir v))

s5, se cerceteze

Din defini{i.,

prin continuitate Pe R"2?

(0.0'

: Ji,lelizuut j
lllf,;;,5:0; ff io,o; :
j :

g.

,i
i
I

=T,fr. rorrgi u.u'a.ri.,at5 in (0. r))


/ nu e co'tinud rrrfo.
7
dupx
(sr,-*z).
Astfel. #$.0) :
lsfei;l{ge :11*i(r-"r_.r"r)^_
mdtg : $ n"rrrru sz l0 qi dupd, direclia versoruluj (sr,0) : (1,0),
# io, tl) : lslg?q : 0. Aqadar / are gi deri'are par{iaie in (0,0)
tX.
(r,,a,r) - 2*'y - gz2.Calculdrn deri'ata lui dupX direclia
/
rttur,{ in punctul
s^-- I,i,5,-ij
o: (L.1,2').
lirnitd in (0,0) =+

orice direc:lie s

: R2

-i

R.

i:-tr

r)r(,il:1st'l-at' r*a
I U' .t=U
e) r\iscon\\nriE

r -.11.
p.rrt.* (,,a)

in !r,s,t) ,rr

I
1

,i

0;

':.

:
\

|e1ltrare'^,#: +ra-;H:2r2
ffir,,)'r+ff(o)ss_t.

15. Fie iunc\rr\e

dncon\uiu[in ptrncte\e drepter

8. Fie /{r.rl : 4,rdp

/i'0,0). fiind produsul dirrtre

#O:

d)
linr.01,,-::'(f,'*-4
-' (r.y)l*to
@'+u')rz az

R, u\$) ton\,urueib)p)'hstrin\\nriein (0,t);

Indicalie:
l5/s.+-l@ : J1,drc*r?=Ia]:
13. s,{ se arate cE / nu e continud in (0.0) . dar are derir,ate clupd
orice
direc{ie in (0. 0) ; / (e,.y') :
(*, y) * (0,0) $i / (0,0) = 0.
#,
Rezolr,'are: Fie doub gir.uri dubie care tind la (0, B) (rn,An) :
(*,*) qi
,
@L,vL): (#,*) * "f l*,",e,) :
-+ N,; f (x,,,a,.') :] si cieci / nu are

( rinLt!', r+o
(*,il+Q,o)
., -*:;. (*'il+Q'{
:{;T'
::3, ,b),\,,/(r.il:{[L 0,F4' (r, s) : (0.0)
*--r.;
c)/(r,r):{A' f:'ll ii8;l]] ; ,r) r(r,i) {Hi*,
cosJ, r:a
ru]A
:t;;I r. ';,X';;

+ y2.1sin *+F: 0

t@,y)

a).r(r,r)

\ o, ,
e)f(r,r)

ff:tt'*'ri",*o +i\.

L2, sx se caiculeze de'ivata. dupr! direciia s in punctur o,#(a).'ride


- gr2 *y2, s: (].1\it,tir,5; gi a: (t,1),por-nind cle la defini1ie.

-l

c)
linr +4"' (r,,i,j;ir,,0)"J-y'

R: a) 0,b) nu exist5.c) 0,i) cc.


7. Sd se studieze continuit.atea func{iilor /

r(#

1i,r, /(o'v)-.l(o'E -- iirqg sin


!
A-+0
a-ru

cx

existenla lirlitelor gi dacr existd sd se calculeze:

b)
lirn =f*,
' {r.s)-+(0.0)*'-a'

J.r;

o fu'c1ie cu limita 0 gi urra'rbrgirritd =+ .f este coniinrrd.

diferite. deci limita funcdiei mr exist5.

6.

-Cl

con'inux qi admite deii'ate parliale in (0.0):

,r"" +,y2) sin;rn! , @.il + (0, o)


k,il : {I U'
(,r,y): (0,0)
r,,olTio.o

Indicatie: Sepot a,legedouSqimri dinR.2 : (il,,,,ll.n) = (2lrz.Iln) Si (r,", yL) =


(.Sfn,7frz) care ti'd la (0,0), dar Jft:,,.un) :
l; .ft.:,.r',,a!,,) : I runt ti*rrte

a)
lim 4t"
' (r..y)-+10,0)''-a"

") #:yer+e -rn(y

se arate cd rf e

Rezolvat'et

pentlu cX e -+ 0, iar sin este mhrginit5. Dac5. ro * r). atr:rrci limita nu existd
f
uentru cH }irn sin ]Y nu existd. ----r
Deci / este continud pe r(2 \ { ("0,0)l t,0 I a}.
U+0

5.. Ar5,ta!i cd pentru f(r,a) =


ffi

OJ

y(0sau u} 12
{ o' 0.
-'
Ardta6i c6limita lui / in (0.0)
y < *r''
t,.
dc-a lungul orich.rei directii 3/ : kr este 0, dar lirnita funcliei
in (0,0) nu exist5.
derir,'atele par{iale in punmui curent ale lui: a)
,,.10". !.,"r::*tt
,'f lr,A,z):
e;Iniib) f (.*,9,.2): ry+yz2 *arctg.. fur); c) f (*,il : yer*a'+|n
(y'_4
Rezolvare' u)
r' z + e^*.2 ?il"=, -"4"1il; _ +;i:'"
.#: "* (-4)
i_
ffi,::"Itn;: {':...?i 1"x."ol #':'r,""* ==,\ zz * r#;:

oo.

,.,r},j?" ,n,#: "';tga#:


0, r'om. arXta ci lirnita nu existd, calculAnd linrita dupd o direclie

Dacd o :

$,0) '

Se poate prelungi

,it,r)

_g_
r-;:-;
\/:t.+A.

0.

j (".u) :
)

I
(r, u) :

(r,y)

-,';H:

I *gO'
u,
\

(0,0)

-2'az, iar

$ (a):.#(o)",

*
i

(1'') + (:'0)
(*,g)

: (0,0) Er

tii

(0,0)

.f
til
..,..,-H

LECTIA

54

LECTIA

- 'p(ry,n2 +gz -^")'


gtfr + ("' - s') '&:
*rfua*arate c6,
21.

a) Sil se s\,udieze c,ontirrlitatea'r

b)

S6"

se arate

.6 H"

%{

in orice punct ilin R2i

"*i*t6

c) Calculali #(o,o), Vs.


16. SX se calculeze derivatele par:tiale ale lui I- (r,A) : g (2r2 - ftAz)
in (1,0) unde g este funcgie derivabil5 (de o singurd rariabild,) gi sd se afle
diferenliala hii F, d,F' (1, 0).
Rezolvare: Notdm n:2r2 - na2tBf
ar -a2 +
(t,o)

#,tzl

dF (r,o)

17.

(r,0]

:4#e);

: # Q,o)

: ##: H:

H -2ra; ffi (r,o; :-ra e)#(1,0) :-0.


d,r +
ffi 0,0) d,y : 4st (2) dr.

ti) f

{r,g: JT:F -F
: 1/FTf, sin f; in (0, i')
in (e,1,e)

c) f (r, s)
e)

/(r, ?),2):lnreA"z'

e) f @,u, z)
in (1,1).

12+y2z+rln(y*a) in (1,1.1).

d) f (r,a): arctg #
f) f (r,!J,z): e"+a'sin2 z
lr)

/(c,9)

arctg

Frtn

R: a)

-48';1.02;-236 c) 1;0 u) * + I;e * 1;1 S) 2 * In 2;512;Sl2 h) 0,1; -0,2.


afle diferenliala fiec6rei funclii in punctul curenl;.
I-8. a) SX, se arate c[ / admite derivatd dup6 orice direclie in punctul

b)

: f (r,a):{
I

SH se afle clerir.atele

c) Afla[i derivata lui

R:

fu,
o,

a,)

Q,o)

l(o,o)
\',Y)
(r,a): (o,o)

parlia,le de ordinul
dupd clireclia

sls2; b) o;0

;4 H(1,0)

"

punctut (1,0)

+.

ffi

Se

Q,1)

HH
: H (3,e) 2rl6.u;:12,r; + H $,") "'-altu,y,:,r*i : f*"(u,4";""

"ffi1s,"y.
20. Se d5. z: nuf (rz -g?) , unde
de clasd Cl. 56 se arate

cd,

r,g2ft

este o funclie cle o singurd var-iabil5

#:
*:

Rezolvarei z : z (n,y) qi not5m LL: fi2 - 'g2 + *


0z-:
ffi *f (") + raf' @) ft. nu, H :2*; "&: -zu
Rezult6 ra2# +
8i : @at v rta) f fu) + f' (u)
.ra (n2

y2)

"ty7;?;

@)

("'t + y')

".

".

af (") + naf,

(r'yt .2r -

n3s2

@)

#;

.2a)

t\

@,U) cu proprietatea cE oricare ar fi


omogend de grad p, r'erifica

t IR., f (tr,ty):tPf (r,il,Yr,A numiti funclie

*H+uH:pf(n,il.
23. Inlocuind
sa, sd se afle

funclii

cregterea. unei

24.

DacX

u: u(n)

si u

desclrisd din lR, s5, se calculeze

: J;'+

(r)
") f
,r

c)
d)

(*,,a, z)-

k:

(ro,yo,zs) prin diferenliala

b) \AotsTT. eF
o(r) sunt functii derivabile pe o multime
in functie de u qi tr:
b) /(") : arctg 3.

25. SX se afle cierivateie parliale ale funcliei


t)2 + 92 in funclie de cele ale lui /.

z: f (u,r), unde u : x*A,

de dou5, variabile ^irldependente

H# * H#t ffi: H#

r, g. Regula " lantului"

Hft.

arate cli funcliile urmd,toare verific[ ecuatiile date


este func(ie derivabil5 de o singur'5, variabilS).

SX se

* ay),

z: f (r2 +u2) ,

o,# +Uffi

:a

a*- *ffi:o

r(#) , *#+aH:ffi
":({F+V-,) pgi-%:t

e:

e) z

a)

:
ft

u2

Inrlicalie i z va depinde

b)

cu aproximatie:

a) 1,002 . 2,0032 . 3,0043

pf

(tnp+q,

: n" f (#),

27.

* *ru# : (*, + a2)

tr4ai general, sd .se arat,e cd o funclie

d5 F (r,il : g (*,^- a! ,e"-u1, cu g C1(R2). Calcula{i


# e,D .
Rezolvare: Notdur cu ?.r : ,2 -U'qi ?.r =, er-9. Atunci r.egula ',lantrului; pentru
derivareaofunc{iilor de mai mr-rlte variabile se va scrie
*
ff : HW +

19.

'f

z: {FTF(lns - lnr), *H + a#: ,

(Atentrie! /
a) z f (bn

este diferen{iabilH' Sd' se

: (*' -v2) hr ffi, "k * a# : z,

26.

I in (0,0) .

P("'')

22. se se arate c5 lrmH,toarele func$ii verificb ecuatia specificatx:

a) z

devine

:
" (4,])

unde
o'

H :'H* + HH : aH + zrffi; H : H,H * H# :


*H + zu$; H : W# + H# : -ztff +' Inmullind fiecare derivatfl cu
-,
y') :0.
coeficientul prezent in ecualia datX., obtrinlm
"r# - r"H (*' - H
compuse, rezuttd:

S5, se

(o,o)

Se d5, g

{ou[" \a,I\tb{e Ei
to$$\}\ele\n\re. tu'rc\'u 9 de
Rezokaxe.. Brrnc\ra g es\e o
+
- trectlre {e\te\trur\u\\\e
tunctia cu dou6" cornponen\e $'t) = \*l
de derivare a tunclrilor
lanluluj
regrrla
g(f,a,r). Cu
independente =+ g

b)

calculeze derivatele parliale ale urrndtoarelor funclii in punctul


curent gi punctele specificate.
a) f (r, u, z) : 2r2yz3 - Srga z5 - 2xy2 z in (1,2, 1)
SX se

"8i

?: y"i +*rj t-*u?,

Rezolvar e: a) Not5,m -d
-.) -) -J
.--+
:
rot'tJ

rrffi:

?zz unde n e fixat.


rotorul rlrpn6toat'elor c6,mpuri vectoriale:
u)"t': @'+rz\:i? +@2 -uz)l .

Sd se calculeze divergenla qi

lJt{

aaa
mNa;
P A R

: Pi +ai+R?, div ? :
(an

\at

+H +# :

-#)r-r#-%:)i*(# -ffi)r

o qi

LECTIA

28.

Folosinrl lrifaple, sir se arate r:d

(adic5 div

?:

? : frH*$

0) qi irota(ional in R3 \ {(0,0,

"rt"

t)}

solenoidal

Indicagie:

tl

LecIia
:- l.x. y, zl

Derivate partiale de ordin


superior. Extreme locale

n::yFqgzqp"

",.-lL@' + r+ zzl{t1z)' (r2 +

u.-l-

ttz

)._ 3r2
('::-rfit4*
yo!

a2

zz)(3/i)', (*2+A2+22)(3i2)

at

Baz

322

O{A- nf,n - %Fn

:: r.2 + u2 + z2

> rot:=curl(v,r);

1.

SX se arate c6,

{J-2ffi*g#:o
Rezoh'are,

f ln,y) : ftJr+a + a@+a)

H: !/iTA+ffi
^t

+a;

?# =.

verificd ecuatia

+ fnt :
ffi+r*2a afel\

B -y u .eLe(#l: rfu*W: +7;+7


' atr*r)f t oxos \Ecl ffi-i@ril-t+t;#:& (H) : -r(.+a)-E *2 + Ecualia
as

rot

::

[0, 0, 0]

verificatS.

- ra+ !- f si o: (1,2). Calculali hessiana


diferenrriala de ordinul II in punctul curent.
R.zol'are, H : a - i, - i, H : n * ft, #,u, : #* :1-F 4:
2.

Fie / (r,g)

B2l
2.
._--.
*3
oa' : -$.
v"
ol.TaI

,:(?

iar FIy (1.2)

d'f (*,a)

ff @'a)'z

ffi

{a*)'

l,tatricea hessian6 este Ht@,a)

Hf (")

qi

:(fuffi)
\ a;at
6F

1*)
+zffiaraa + {# @il'

(d'r)'+ z (r

* #)

drd,s

de Ia defini{ie. cX (0,0) este punct de minim local


s2 *A2,d,ar nu qi pentru g(r, A):A2 -12.

3. SX se arate pornind

pentru

f (r,il:

0: /(0,0) gi originea devine punct de


: *il < 9(0,0) == g pentru n *o qi g(0,9) :

Rezoh'are: Intr-adevhr, .f(r,g) >

miniur global. Apoi 9(.2,0)


existd, puncte
A2 > g(0,0) pentrvg * 0. Deci in orice vecindtate a originii.
unde ia va\ori mai mari gi puncte und"e ia valori mai rnici d,ec6,t in origine'
Astfel originea nu este punct de extrem local pentru g'
4. Aflali punctele de extrern local pentru .f : lR2 -+ lR'
57

LECTIA

:2r3 - 6nA + 3gz


\r) f (r,g) : c'U (o - ic - g) unde a > Od.oo\.r."e: a) f e C* gf condi\ir\e necesare de exttem s'tlrrt S : H :

* I ; :l,l :i puncbe}ecritice M, (0,0) ;M2 (1,1)


penrru ry'l hessia'aeste Hr (^,r,) :
('* W )lr, : (:; ;t ) lr, =
{ ffi :T*.?;t,
( i. ;t ) +

tieci

(0, O) este

punct

0;42 :

-36 <

( l', ;t ) =+ Ar : t2 > 0;
L2'6 - 36 > 0, aqadar (1,1) este punct de rninim local.
:
b) Punem condi6iile necesare de extrem,
-''; { ffi 2 o- [' \a - 2n- gl : 0
d[ Hr Qvt2):

[ ff:o

qi se obqin punctele critice ($, fi) ; (0, o) ; (o, 0) ; (0, 0)


Ilessiana lui / in punctul curent,

/ B'-f- a2l \

t "("-r-Za):o

n-.

W,

\## /-2",f ):(;'!r@+a)\;:(r+Y))=*


\

ur (3,3) : (:fl

-g

_+ )areminoriiAl:

-{e (0,42:

/-r^
_;

-^\
0- )areminoriiAr: -2aK0,Az:*a2 <0=+ (0,a)
este punct ga. La fel este qi (a,0) pentru cX / este simetricd in o qi gr.
Hr (0,,0): (
: fi ) *" urinorul Az: -.a2 <0=+ (0,0) este tot punct qa,
a,gadar / admite un unic punct de exirem.
5. SA se calculeze laplacianul funcltiei u: f (r) , , : yGFW + i,
Rezolvarez LL_ u(r,a,z) este o compunere dintre / funclie de o variabilS. qi
r de trei i,ariabile * .t,, : W + W + #.
H : f' @ H : f' (r)
- f' (r)?t H : f' (r) H : f' (r)
(_

ffi*
ffi;
#":l'iv fu:
B?: f"(,,)*ffi+ f'(r)=# D* # - f =+ f#: f"(d?7+
f, (r)t{ Ei # : f,, @iX + f, (r)t#,{# : f,, (,) # * f, ?)t#.
(r),
oblinem A,u: f"
+

InsumS,nd,

6.

S5, se

##

f (r,y)

{r)

?f'

calculeze aproxinrarea pS,tratic5 a

lui f

(*,il :

ra in jurul lui

in

punctul curent:

ff (1'2) (v - 2)+
!.,q

Diferenliala de ordin

II in punctul curent

este

\- -

\ $ - r\

H - g#-\iS _ t!\nri

a@-r)sa-2. #e : ,a-r(L*ylnr);
- 1 * 2(* * 1)+ +(n - 1)' + (c - t)(y - z).
d2l

: #

W:
@r)'

nurr'2x

+Zffidndy +

taU)'gi inlocuind derivatele parliale in punctul (L,2), rezult6

a2

1t,21

Zdndy.

7. Sd se calculeze derivatele partiale de ordirrul II in punctele indicate:


a) f (r,a) : (*' + at)arctg f in (1, 1)
R, $ * 1;0; t - I
in (3,5)
b) / (", v) :ln(2rv)
R: -$; $;o
c) f (r.,a) :5ra2 - 7*2u * 823 in (o,b) R: 48a - L4b;10b - tfia;L}a.
d) / (", y) : (*2 + a\2 in (r, y)
R: t}n2 +4g2;8r1; I2y2 +4r2;
e) f (n,U,z):ln(r*g+z) in(n,g,z)
R: Toatesunt-(rf a*z)-2.
8. a) SE se calculez" #&r#&t{# pentru f (r,a,z) : arcsinf , pe
domeniul fr,U,2 t 0,5 a 1
*' ,,
!'" ,
R: jz--=:
(r2 -a2 z2)E'

ef > o=+

($,fr) punct de maxim local.

Hf (0,") :

Aflfim derivate\e par\ia\e

2@s)2

A2 :

Hr:
, I W.

1)
Rezolvare: .f (r, a) = f(1,2) + H(t',2)(* - +
-l (H (r,r) (" -"if ; %$ tr,?itl - zY + ?ffi

ffi

0.

qa.

Pentru I12 un calcul sirnilar ne

59

(1,2) qi d2 f (L,2).

o) f (",g)

Idinorii diagonali sunt Ar

LEc'l"lA

@z-azz2)i' (*_az zz\i

b) Aflati
pentru f :e-,us\nz.
_
Rz e-,u (*A 1)cos z
c) Aflali {Jt
pentru "f sin (2r + il .
9. Sd se calculeze diferenliala de ordinul II a funcliilor:
a) f:e"+a2
Hz d2 f : e' (d,n)2 + 2(dy)2
b) u: ry*gzlzr
Rz d,zu:2(dgdy*dydz*dzdn).
1-0. SH, se calculeze laplacianul fuucliilor, dac5, qi p sunt de clas5 C2.
"f
Apoi sX se afle f Ai p dard" z este funclie armonicX.

#{r,,#u,

ffi

a)

b)

z:p(*2 +a2)

z: f ("il,
11.

S5 se calculeze

- f (u,u), u :

frz

R: Az: utp"(u)*4v,fu);u- n2 +y2


R: Az : f"@a)(*2 +a2).
laplacianui lui z, dacd / este de clas6, C2 :

a2,u

na

Az:nu#+8uffi+"#+4H.
L2. Sd se arate cd funcliile date verificd ecua[iile specificate:
a) u : nf (n+ s) + ag @ + il ;
S? - 2#gi + {iV : o
R:

b)

u:

13. Utilizd,nd formula lui Taylor,


a) calculali aproximarea p5tratic5. a lui /(r, IJ)
diferen[iala de ordin II in (1,0), d2l(1,0).

e3's in jurul

lui (1,0)

qi

LECTIA

R: /(r,v) = 1 +3y.+ *[c(" -t)y+ea2)si dzf(1,0; 6d.xdy+e(dy]2


f (r,i)-: "'siny in jurul lli (b,Oj panX la poliinom Tarvlor
gradul
de
III.
R: / (c, y) = y * ny * t G"tU - at)
c) sd se afle aproximarea liniard a lui t*,y): r ccs
/
A*Asinr in jurul lli (0, n)
gi sd se estimeze eroarea absolutd pe domeniul D
: l"l s o, or; ly - a-f < 0,01.
R: / (r, u) = kr - 1)r; eroa.rea absor.utx a aproximirii tir,i*. u t,ri ir,
I 3u.uj
lui(o1,oz)p.Deste lplS #(*-orl* ly_o,r'i)r,A{: sup l"%l
b) sd se dezvolte

'eDJQi'i<2!o''
s 2,02.1g-t
f (n,y,z): r - x:y+Bsinz in jurul lui (2,1,0)
qi o estimare a erorii absolute pe doureniul D:
lr_Zl< 0.01;
-ri 0,01;
'-:tdIy _Il(
lef <o,ot.
se obline

lEl

d) afla{i liniarizarea funcliei

R: / (r, a', z) = 3r - 2y * 3z - 2: eroarea absolutx a aproximErii liniale


a, lui
f pe D, in jurul 1ui,(a1, az,os) este 16r < Y Q" - o.rl * la - ozl * l" -rrtir-,
,lf
_^s.up l#hl. nezurtx lE'i s 0,000e.

: rD,l<i,j{3
14. sa

a)

b)

Iv'L7v&J |

'

se determine punctele

(n,a,z): 12 +2y2 * 422 -2*y - aa) R: iz" r.nlz).e lR


/(f,a,z):r+a* z*e-s*s-z R: {r +y,+z-0;}.
15. Aflali punctele de extreur local pentru
f
a) (r, y) : ry - *r,- q, -- 2, 2y 4- 4
R: (_2, _2) pu'ct de maxim
"f
b) f (.*,U) :1 * e-"-a'
*'(fb])J]ilil'
"i r @,;;:,n
d) / (r, a) : *au-t#
R: (1,1) , (-1, -r) pu'cte de maxim;
(1, -1) , (-1, 1) puncte de urinirn
e) /(;r, y) : xa+ * +
i, (r,y > 0) R: (r/2,4) minim
f) f (*,y):ratn(rz+a2)
* 0/viu,I/",,6) minim
pl { !", a,r): (*, + a2 . 1) e-"'.
R: (0,0,0) minim
tr) / (r, uuz) : 4ryz - *n - aa 24
(1, 1, l) nraxim.
R:
-'
16. Sd se determine hessiana funcliei. f (r,y) :'(r2 + y2)e*x2-a2,
/
:

+aI

Indicatie:

legS.turi. SchiurbHri de
variabile.

U,

z) -: Br2 + Zyi +

\1 . $e tere g\ht\ru\ sillruie\ei r =

A2

: tg t irr ecualia, diferenlial5


y" (r) + 2n (L + *r) a' @)* y (z) : s.
Rezolvare: \bm tra,nsforma ecualia diferenlialb, trecd.nd de la r,-ariabila
r, --+ t prin schirnbarea de coordonate r (.t) - tg t (bijectiv5,, cie clas6 C1
1.

c) f

/(r,

Rrnctii implicite. Extreme cu

d)

folosind Maple; idern pentru

critice ale functriilor u'm5,toare:

Br3 * y3 - 4rs
R: (0, o);ef Z,t/S)
f(*,il:@*y)e-,2-a2 *, (+r,=ryt)

f (r,a):

LecIia

+ 6*,r."

(t +

SX se efectueze schimbarea de r.ariabild a:

1212

pe un deschis). Not6m y (n) : a @ (t)): 0 (t) .


Aff5.m culn se vor schimba derivatele in raport cu noua variabilX.
4E# 4fi cos2 t. Agadar regula cu care se vor calcula
a' (r)

: # : ## :

f; : fi

t
y" (r): * (#) : *(#"n.,r) cos2r : (#.os2r - 2sintcc,st$) cos2r.
Ecualia inilial5 <levine in variabila t : (1 + tg2t)2 cos3 f (n#
2flrsin t)+
""rt ztst (1 +tg2t)ff.os2t+a(t) = 0 <+ i" (t)+f (r):0.
2, Ce devine ecualia
z: z(r,y) trecfind la coordonate
"ffi -AH:0,
polare
r--*-- { ":P"'?*! I
derivatele de ordin superior este

t Y:Psind

"

Rezolvare: Funclia

(r,,y)

cos2

(r (p,0) ,y (p,0))E

ffi:doiffi## * ##: ff cos o + ffisino


n ftft - -psinoft * ocosoft
ffi :

#f

fu,0)

k,Bi din sis\emu\ preceden\, in tune.\re :" B Ei E Pltru


ob\\n; H : "o*0R - Y% ., lar $r.-.-:'0RJ,*ruF
7
cie derivare
derivatelor de ordin mai urare se vor folclsi folmulele
# ==;;*:*#,i* #:ut,, e#* ;''#

Nflb.m
*ou

ft

+T

to\osrnd Map\e. sb,

se deterrnine, daca existX puncte de cotx, uraxirnS, sau minim6.

61

ca\curu\

LBCTIA

62

LECTTA e

(ti"effi + ry#) : psing (r"*rffi - Yffi) *


++z:
(p).o
J
%l:o,.Yp,0
J eCl tulcgearbi\rarL* z(r,g): f \* +f),,

#(r,t)

Ecua{ia clevine: pcos0

Ce devine expresia E : (o, + *r),U,,


rariabilX :x : a. sh (t) unde a IR '!

(r) * ryt

(r)

a" @) : *(#) = #(#r*6)

"*"

"*6
: fty"#6 - ##&.

*#?;mt) *"n

4. tansformati ecua{ia (z *
abilele u

ln

JFTF

gi u

Rezolvare: Not5,m iu i1u,o)

bianultransfo''driiesre

#*:l

+ F,P, : ##*
ft : ffi*Intocuim
in ecualie

5.

6.

*r#+zH-

*"(l,a) w

"trff*Hri

w,

,tr

11"

1n,a) ;1)

: 1) (*,il

vari_

date de

0.

A:

.taco_

-1 r0.

"

** -

dup|, schimbarea de

*'M'%
"K; :ffi *-ff:t
!i
K:
ou1i.,"*

rg.

: :*u,
*+aY'

.E

unde A : A (z) , dac5,

49J
p.\o
)

: f (u,r) care satisface ecualia lui Laplace a2f -r


6L-z
tt2u +, D2u : O.
##:ocuu:*';a3
Tu,u : ny rezvltd cE u satisface ffi
K#
9. sx se arate cb inrr-o vecinxtate a lui (1, 1, 1) u.,ru1iu impticita F (n,y, z)
=
'"@,i)
r'az+rn(bgz)*L: 0 defi.negte funclia z:,
qi s6'se afle
a2a

8. Ardtati cx pentru w
t

In ce puncte sistemul definegte z


de ordin

ale acestor ftinclii

in

: z(c) qi a : y(c)

(1, 1,0)

(e.1)

? sx,se calculeze cler.ivatele

pot explicita

z:

0 qi se poare

unui astfel de punct

(r) Si A: y@).
Derir'5.m ecua{iile (9.1) in raport cu r; =+ 21 4- z * rzt (")
+ gz * rz,yt (") +
rgz' (r) : 0 qi 2n + 2yyt(r) + 2zzt (u): 0. Sistemul este liniar in raport cu
derivatele qi obtrinern 7t - 2*strg+"y2=f2z + z,(t) *
-1; A,(I): _t.
se

t r:;"*;

R:

Ir'+nz*r'gz-r
\ "t+a2+"2:2

12+xcuo If o # ro(rl-aE-ao)#
l;l?
aplica teorema flrr"triito. implicite,'adicd in vecindtatea

'

H: ffi,

condi(ie devine

in coordonate polare (p,0).

Sd se transforme expresiA diferentr iald

ocoso
,P:Pts)'

: I qi u :

i:-:
i:+i
rii:

existE local o unicd funclie z (n,a) care verific5 ecuatria datx,. punctul
1i, t, r;
verificx aceastx condilie. $tiind acum c6. z: z(n,,a) in ecualia iniliald, de_
riv6,m par{ia} in raport cu rD + A* 2.3 +Jz2ffin _2AH:0 +
pentru punctul A't (L,1,1) rezult|
#lno: -1.
1L. Se dX sisiemul de ecualii funciionale:

Rezolvare: Fie Fr (r,U, z) : 12 +rz*ryz- 1 si Fz(n,U, z) : * +y2 + z2 _z


$i (ro, ao,zo) o solulie a sisternului (9.1) a.i. p$W (ro,go,"o)
f 0. Ultima

u:0.

Sd se transfclrrne ccualiile:
dacd se trece la var:iabilele u

b) ecrralia lui Laplac. # +


{#
" :O
H,#"ifui"p:o

7.

trecela

l:l"TF *V l:

zrffi: ffi

( r:

(#"*

O",..1.frifX. f"tr_.iu.er,

il "tft.: O'# :,

R:

rnrocuim

r.ii

Ce devine ecualia *3rrtr (") + rA, @)


variabild r: et '!

R'*,?

(a2ch2t)

y)k-@-il8;:O,dacdse

arctg c i

legile anterioare care repre:t":U

K?-fu

E:

(t)g#:#.

D: t(r'g,z\ryz >0) domeniul lui F. F(1'1,1) :0, iar


r! +\\ur*l -2 +t, F eck \D),,k Z\ + S\V t\ [$ qr
.

"

deri'atele in .E qi {inem cont, cd ch2t sh.2t: L +


-

(1,1).

S\r,r.,r) U eY (1) qi o funclie unicX z: f (*,A) Ck,l :V -+ U cu .f (1,1) : 1, iar


F (r,y, f @,aD : 0, V (n,g) e lr.
Derivdm partial in raport cu r in ecualia implicitd, lindnd cont cd,
z : f (r,il g . z@,'il qi rezult5: yz + rak + * + *# : 0 +
H : -i,Y (x,il I,i In particular, # e,1) : -1."
Deriv5,m in raport cu y aceea{i relalie qi.btrine'r rz+nyfr+ +
i Ift:o *
H: -; ai # (1, r) : -1.
10. Afl,ati # i" (1, 1, 1) dacx ecua\ia ry * z3r 2yz: 0 defineqte z ca
funclie de doud variabile independente r,y.
Rezolvare: Notdrn F(r,,A,z) : ny * z3r - 2A-z; l'(1,1,1) : 0. T.eorerna
funcliilor implicite a,firmx c6 in punctele in
0, adicd zz2x _ 2a # o,
"ure ff I

dup!, schirnbarea de

Rezolvare: Not5m i(t):A@O); unde r(t): a.sh(t).


cum se
schimba derir,'atele in raport cu noua variabilx?
y'(n) : 'or
#: ## : ## : ## Aqadar r"*,riu cu care se vor calcula
derivatele de ordin superior este

ff

flezolvarui"Fie

VJ e Cr.

3.

qi

Afla{i fr dac:E,
ln z : lt * u defineqre z ca tunclie de
_a)
"":ft;t";r li.12. In
ce puncte ecua,lia
impiicit5, defineqte z : z (r,il?
^9.
R: 9z
or - --zAz-l
b) Ecualia l-n-A2
-sinry:0 defineqte y* lA@).' Aflali y,(r) in punctul
(0,1) . R: -1
i-'
13. a) Ecualia irnplicitd Zr2 +A2 gg: 0 ,lefineqte furrc{ia g : g(r) pe o
vecindtate a l'i (1,2) . SX se calculeze,gt qi gtl in acest punct.

64

LECTIA

J-

,ii

LECTIA

b) Sd se calculez

k,ff tentm funclia

z (r,

aate impiicit prin rela{ia

{f 1

#+a2+23+32:0.

L4. R.elalia ar*bg*cz: f ("2 +A,+rr), e Ci, defineqteirnplicit


"f
z : z (*,g). Sd se arate c6" (bz - cy) K + @ - az) #o : oO - bx.
15. Relalia ?(r + i,y * i) :0 cu rp e c1 define"ste e : z (r,y) implicit.
SX se arate cd rffi + a# : 2 - na:

16. se d6 sistemul de ecualii implicire

rn

puncte sisternul defineqte z gi u, ca funr:lii de

{:r-ii1*U"*:u!:r.
r si gr? Aflali #, #, H, W.

ce

L7. a) Se cer punctele oe extrem local ale funcliei y(r) dxl, implicit prin
relalia n3 + as - 3ry : 6.
b) Aceea,qi cerinlX pentru zi,r,y) definitd implicit prin ecualia 12 +2y2 + z2 4z * 3: 0. Dati interpreta;:e geometripd problemei.
R: a) (W, W) punct de maxim; Refrezintd p:lrrctul cu ordonata maximd
local, de pe curba dat5.
b) (0,0, 1) punct de rninim locai; (0,0,3) maxim local. Sunt puncte de cot6
nraxim6, respectiv minimd. situate pe suprafata, resirectivS,.

L8.

SX se

deterrnine extrenrele lui

: r*A* z cu legS,tura ryz :

/ (*,A,

8.

extrern

( aF-aF- aF
I a; - W -6;:o

d2F(2,2,21

,
-(drdy * dsdz * dzdn).
Diferenliem legdtura :+ d(rgz) :

nAdzlp.z,z)

0 in (2,2,2) ++ yzda * xzdy*


: - (h *,ty) qi inlocuim in diferenliala de ordin II.
: *ldndy - (d, + d,il21: (d,r)z + (,ty)z * d,nd,y > 0.

dz

Rezutrd d2F (2,2,,2)


Aqadar (2,2.2) este punct de ninim.

19. Afla\i

extreme\e tunc\iei

f (*'g)

r,!) t.
Rezolvare: luncga\uilagrange
tru care

aflx,m punctele

es\e

13

* !3 cu lega\ura 12 + U2 = 2,

F \",U) '= T3*!3 +)W +


f 0F - BF -{)
verificS'

critice. Acestea

\F ; F;,"r,
,,

2) pen-

t o ++

-:. { .,flf
I A':=4

*2r.\-o

l;;"+;;;:;
["'+a2:2,r,U]g

-?'o :+}:-g; :,:a:l


A,

ordi'II pentru,\ - -$. Astfel *3G,,t):


- Bl(r,r) :'A; ffi(i, i; : o + Difllerritutuo"
ordin II a lui F in (1,1) pentru ,l : -i esre d2f'(1,1) : 3(d.r)2 * 3 (dy)2 este
pozitiv definitd qi deci (1,1) este punct de minim local pentru / cu iegdtura
calculxm derivatele parliale de

6r

g;

3-l,r,r,

W(1, t)

6y

dat5,.

20. Sd se determine punctele de extrem cu legdturi perntru funcliiie urmdtoare, folosincl multiplicatorii Lagrange:
a) f(r,a):x2*E2 ctlegbtura n*y-I'

(*',U,2): r -2y t2z ctt legitura 12 +2g2 + z2 :Ii


l@,U,z):r-fy* z culeg5turileg.2 +y2 + z2:L,**2y*2z:L.
R: a) (I/2,rlz) punct de minim; b) (-#,
miniml (-A,-#,h)
b) f
c)

h,-h)

(-3,$, $) rninim; (1,0,0) maxim.


")
21. a)a.flati
extremele funcliei f (",0:3n-y*6
,
(^-rG ,E) punct cle minim, (ur\,1) ou,,"t

maximr

1
b) Aflali cel mai apropiat qi cel mai'dep5rtat
interser:lie a planului n

R: In (1,0,0)

") lui
Rezolvare: Folosirn metorla multiplicatorilor
Lagrange. Funclia lui Lagrange este lI (*,y, r) : n * y + z * \(*yz- 8) . Scriern condilia necesar[ de

f 1+)Yz:o
1-l)'rz:0
.*
- Ji 1+)rU:0 r*[
:-i
-lf ":a:z:2
lcyz:8
xYz:8
I
A5adar (2,2,2) este punct critic pentru ) : -1.
f#: gF -: g#:o;ffi - \z;#&: xv;{# -.\v +

Jr2

* A* z:

pe cercul t2 +y2

:4

de maxim.
puncte de origine pe curba de

1 cu cilindrul 12 *.A2 : I.
atinge minimul funcliei f : 12 + A2 + z2:
se atinge tnaximul.

, (0, 1,O).se

t" (-;b, -h,\+',/t)


22. a) Aflati maximui qi minimul absolut pentru f (x,il : 2 * 2r a 2y _
^
pe domeniul triunghiularmlrginit de drepteleo:0,
,2-y2
A:0,A:g-r.
R:mmrf:A;min/:--61.
b) Aflali punctele de extrem absol't pentru f (r,y)
- (4r-r2) cosy pe
donreniui dreptunghiular 1 1 r { J, lAl S
i.
,R: mu:/:4 se atinge in (2,0), iar rnin/ :
+, in punctele (e,*i),(f ,*i) .
I 2 3 4
Ii
23. Se dau punctele Pt(rt,yi),i : L4
S5. se
r
1
J
4
U
At
afle ecrratia dreptei L , U : an * b cu g,ropri6latil ca
la G (a,b) :
4

D fuu -- afri i=1


de regrr:sie a

b)2 atinge valoarea

lui

minim6. Dreapta obqinut6

Gauss asociatX tabelului de

val:ri dat.

se

numeqte dreapta

LBCTIA i0

f) I -- It *

\.

Pr\ma, es\e de \\p \\,, cea\a\\[" &e \\P


J (")

Leclia

10

rntegrale improprii: rntegrare


cu parametri. F\rncfiile
Gamma qi Beta
i
1. S5 se studieze conver.gen{a integralelor:
-

. r*

dn

t') ft

d.r

r*

f2,

;ffi
dr

[*

deciinr.g,{lu

i:i

(t"

rb th

.lr:R;,:Hr/:

b) Punctul sirrgular al funcliei

-i

d.r q rt

d,r

/ F';.'J' #a l,'Jffi;;u)

i4f-l+d:';
" Ju w+a;g J,
Rezolvare: a)

H)1,--, :

este

;F

: JIL arctg rlS :

ft
Jo

;3nversenl;,
gent5.

d) lntegrala

r :

figarctg

oo, aqaclar este di'ersentii

*$L #?:

1 irentru

:i

b:

conver_

tipui II, (din functie nerndrginitX cu punctul


singular
0). Folosind criteriul practic de convergenfi,
:
r p".tru
ilj?#
<
1,
a,qadar
este
conrrerge:ntH,.
t

grala este convergentd.

o",rrr,, o

[2

( 1, deci inte-

"-*

liqi

tip I,

o=3

,lgg""

u5f,;s'

f*

dr

d.r

nrr,

-l-rc--t'+'+tt
1,

a)

11.,

sin.

1. Cum

rz

este

Jr;ffi*J,
#:It*-I2,prima
improprie de tip Ii (din funclie
:

fiind

*,

nem6rginitd),lirn/(r)
tlI

iar a doua este improprie de tip I. ,I este convergentd dacd \ qi 12 sunt con(x l)" o=i
*:
1
vergente. Pentru 11 &\m 1i* '* - , il .
r-+i
s)l
c>l
o=2
este convergentx. Pt. -I2 &r,m
r, a, > 1 gi deci 12 este

"tffg;i#=

2. a) Este
b)

o integral5

cu

1..tr)Ir

convergentd integr-ala 7

isin( rz)d,r ? Dar

tg

irnproprie dintr-o func{ie cornplexx de forma

funclii reale, este

convergentS, cdnd

sunt convergente. Ce puteli spune despre

f0

t - *T
o uL"#Otclac6
\/t

sin1r21ar

!i"@) +i,a(r)ld,n,

partea reald,, relpectir, imaginard


"0""

Rezoh'are: a) cu schirnbarea de r.ariabiid. z2


integrala devine

este de

Tfu

dx
\z
f*
E)t:
J,
;m:
integrald

de convergen$ penlru

c-+0+'lci';-' vcl-ro

0, anume

conrrergentd.

11 este

r'rrrintugrutu rezultd

r*

Pentnr 12 care este irnproprie de


convergentd gi deci / este C.

u67'

z = I =+ [' . O, ,: li'r [, _0, :


_ Jor_:rz i,]ilo1_j'

:
'
e) lirnH=*
-u lim (1 + r;-* (r +, r2)-*
-zr-* :
*
nE
{t
;?i
q

- Tfi;

convergentS.

dr

c) hitegrala este de tipulJ (pe intenzal


nemdrginii). Folosind criteriul practic

cle

> 0. Ap\ic[m criteriu\ practic

gularitatea fiind in ,r

a<

dacd ambele surtt convergente

I7: d 1ffA,I2:
fu,tr: {\ 1ff",
0 t*'*

12,

d*

="

t + 2rdr

este C. Folosim criteriul

d.t

e dn: #,

lui Abei pentru

integrale improprii ale funcliilor cu seru.n rariabil, t ,4 sin f are semn variabii
prirnitir'[ a sa este m6rginitd.; s $) :
descreqte qi tinde la 0 pentru

qi orice

t -+ oo. Aqadar
ooloo

co

oo

!1

II *at
v!

f (t)g@at:

ft

este C =+

/sin(r2)d* : f sin(r2)du+ ! sin(r2)dn


091

este convergentd.

este corrvergentd, prima fiind inte-

gral6 definit5..

b) Utilizxm formula
oo

!0

oo

cos(r2)dr +

i,

lui Euler:

Rezult6

|0 "or'd,r:

sin(r2)dr. Partea imaginarX a fost studiatd. Analog, cu

LECTIA io
criteriul lui Abel

se deduce gi convergenla

3. Sd se studieze convergenla

-r)dr;

a)'Jo/tl,,1r

b)

ft i'#4a*; c)'Jt i'-.L,


rlfi'5-2sj'

Jo t/1,-nl

l, #*, l:,'.#h, { ;ffigr

JIg
7i
f ) li,o
'r
;:A- "e(t;;F " : ,

\21ro

:
]rrn(nn(r - D - Jo
[^' O * :t
]po.t:
,Al
]iS(, - 1)ln{1 - r) - r -r.
- t'
r.:r
este pozitir,5 si integrala este improprie de tip

sinsularitat";

(1

"*l_
r! arcsirrr : ;

irt,

"TlL 5

- ")" H
\/.r-t'

6stu finitd penrru

a: j

II cu r

"-+i+

tip II

r{@rTTlt;:ll

: 1 < f. integrala este convergentX.


t
Cu substitulia, Iui Euler /$ +TG -T-

fiind finitd pentru

$l

tz

+l

t'-J

- 1)

t (r

tlh :

n intervalul de integrare.-io,'"peln cu t

.fndtf"dt
integra\a devine
J__fr._t
substituim tg

i*nrolri.

rezultd

(t2

__

Jo

a')

4
o

x-?r.

cos:D

, *"tuuc\ia

cos

(t +

T*

r) : -

cost $i

fiind par6. Apoi

deci integrala este eottvergentd

t, arrem ,

f sirrfi,i-

/o*

ffffFr*

(a:3, tip I). Cu

Int

- jr'sintdf : ln --L

sinbrdr,a

0; in

particul ur,

fo*

"i

e-o,dtr,a.) 0;

,,

oblinern t/s

d.:r

R,f -arcsing b)

#*,

R: r

fr*
\/3

1,

- I'

{ruurtirulia

R: lntegrala

e divergentS", dar

t.

Calcula,tri
rcos

J,,

Fr(r) pentru func{ii}e :

v4&

R: -1;

integralelor qi cea irr valoare principalb (*,.p.),

n, Integrala e diverge'td,

ffi,
t l*ffi'l0.
F(r) :

l,'ffia.;

: t6;, : (+ - +-r #)l:

Se se stu<lieze convergenla

4 lrt

a)

fr

+ln

se studieze convergenla gi s6 se calculeze:

fr'

7.

[ ,[*0.,

l"'r#n

\f*qi

ilI#,*;
I:;h,R'#
g:#dr:

.u

;*dt

studieze convergen[a, qi sX se caiculeze:

a.#; b) Fa,cem substirulia t :

l,

6'
aqadar trebuie sX tra"nslat5m cu

J_*,TTrrd*:

f : [ - ln 2; d) Integrala este convergentd ,si egalX cu


: t); e) dii,-ergentd cu singularitate in r : 0.

;[*

"

,')l'-,:

lnr

Iar

3)z

l; #

(-n,n),

fo*

, fl

-8r

limitele cle.integrare clevin 1fi, rcspectiv oo. obtrinern integrala,


,
--dt2 arctg
n Zarctg vT.
d) Facem substitulia t,g 6 u,, tr

SA se

5. Si

df

l.i----lr

4.

=:

tn (1 +

,|,*;*pa'; d) !,t#,

c)

("-l)"

f cosf d,t

Jo-

u)

ri.+ftl

si oblinem

aladar integrala converge. Cu schimbarea de variabild,

s : 1 singularitate. Lirnita lirn

substitulia arctrg

este iruproprie de
cu

I:,ff*a,:
ut"t8

J*

:r)dn

ffi

69

valori diferite ale limitei). Deci integrala este di'ergentd,


dar observdrn ci, in2r
tegrala este converge'td in se'sul l-ar.rii principale. adir :aLp' [*

Rezolvare : a) Ar.dnd punctul singular r

b) Funclia

10

2x
./*
2r
lim lf -=idr:
^" (l
') J-,"T -spd'r:'sl-)')o J-r,
t + ,\l_..
- -linr ln
) t-7 :
I + *'
e'eiJoo
1 J_.2
: Jim llr^''
.,Jiit "' 1 + 4 care ilu existd (luAnd t : 2e qi apoi 1 : 3e oblinem

pXrlii reale.

gi sd. se calculeze:

ti- /rt,r1t

LECTIA

""J@rJt",F

:10,fi]

*R;

dar v.p.:g

in v.p.

e convergenra qi egal6,

LECTIA

b) F(r) :
c)

F(r):

rbx-

1*r ) 0
Pentru |tl < i'
,:
dhect,
Rezu\\b. i\*\-: r hrcs\1,r t C. Cons\u$u C se de\egi11ut cu\qu\A,"nd'

(t + t,t - !t\ dt, I C1 (W') I


J". e
1b

.|. f

(t)\r-t\dt, f

ffiat+u,t*)/(r,b(r))*
h - tre*ffi d,t- "csinrsinr -

Jsinr

f (") : |
Jo

\t\ - t brcs\\t,.

: \0,0,\ -+

fI "p

ercosr cosr.

tJ. A's\te\ I

B. Fie

: /: f @,t)dt+ Ft(n): i::'


a(r)
a(
rcosr

a'(r)f(r,a(n)). Oblinem F' (r) :

([) -

eCo (\o,,b\),,r eR.

77

10

deoarece

r ,- o\

Rezorvare: a) F(z)

b) ru (")

LECTIA

10

9 (f) sin (*

f" (r)+ f

: t- l#(t + r,t - *) - #r(t + r,t - *l]at+

contlnu6". SE se ara\e

- t)df

satisface relaliite

c[ J : \U,o] + R deflmt[

prrn

(r):a@), f (o) :0,

/'(o)

: o.

t O. Calculali

J ar.

+bg (br * n,br - c) - atp (an 4- r;ar - n) .


c) Explicitdnd modulul suntem nevoili sd studiem trei cazuri

I)

Dacd

crblinern

n ) b, atunci F (e;) : l- f
Ja
F' (r)

fo

Ja

(t)

dt:

const.

Ul (z

- t)dt

I(rn) :
:

qi cu regula de derivare

Rezolv'are: Deoarece

:1" t",t Jrir"""t,or, l"l < l.


l'(1 + rcost) *
,rrn

t--,t "*t

i"(t t#os-?

r*

mzsin2

r)

dc,

rn

(m): zrln(nz * 1)*C. Dar: /(1) -

-"titf

r1t

cost
_
t' (") :
dt unde facem scirirnbarira
Jo E *",o. ,trn,,
2du
at:
qi ob[inem

de varia,bild

tg

t
Z

t + uz,

\h -

n2'

u,

dx,

fo* "-F*sin,lr

R:

d,

u'

t [* "'nn
Jo
arctg ff; f (a,0) : $.
12. Calculali, folosind funcliile iui Euler:

derir,and in raport cu o. Apoi afla!


.I

0.

0, deci

rtn2*C:0

B > 0. calcuiali integrara,

d,*.

il l,

e-" d.r;o)

6 *ro*,
d'x
rx; d'r
d)
*-'-'Jo
[' r21yP-- *2ar;
"'Jo&
"\ l* @'@";'r)Jo rt;P'

lrt #;
i) J(p,d : I: @ -

- il.f(@:r'
lir-o

i-1. Fie 1 (a,, il :

r*e-,n th.m,n N; c)

r) I(p,n):

s)

se poate prelurrgi prin continuitate in t,


f (*,t) - 6.
Obtinem : (-1,1) x [0,?r] -+.R continuS., cu derirata par{iald in raport cu
"f
parametrul r continud, a4adar .I (r) este derivabil5.

func{ia

ur(cos2

*,

II) Dac6 n{a,atu'ci F'(r): fu rol&-r)dtgira(") : - f f (t)at:


Ja
Ja
coust.
III) DacX r[a,b] ,arunciF(r) : ['f (t)(r--t)dt* fo f ft)(t- r)rlt.
Ja
J,
fr
fb
It'(r): I f(t)dt+f(r).(r-r)- | f(t)dt-f(*).(r-"): Ifr f(t)dtJa
J,
.
Jo
7b
I f@at
J,
8. Folosind derivarea in raport cu parametrul, calcula{i
r (r)

R: 1/ (*) : #-i ei I
I('m) :nlnru#.

qi

fo'

o)p(b*s;o dx,

Rezolvare: a) Cu schimbare

a 12

loi

sinp*lrcose-r nd.r,p,s >

{tnr"*rala

0;

a, p,q > _r.

t oblinem

[*

u-r'd,r,

::fr* t-ie-tdt.r* 1n-1u-t4r- r(p),


lo*
"Xlo.,
$

lot

Euler-poisson).

'

vvlr*

: [* J="-rdt :

"-,!:,

]i 6 :

b) Facem substitulia trn : y pentru a pune in evidengd func{ia f. Avern


u : y* , d,n : f,a* -t aa ,qi integrala devi'e
* '!r- y*# -t "-o a, : *, ( -#

1l

ol

,/r - rtan : ,i
Jr'
fo'

(r

- dL a, :

lo'"3-r

1r

- ,)8-, ar.
j
t:

--_^-_*,i'j

72

LECTTA i0

Dar

r(3)

0b,,q):

2t -- 2-:8

ffi+$

t,

qi ale funcliei

d) Cu substitulia n: a1/i,,

dr:

dr

tP

integratei este p

anume

t(p+.i) *pt(p), r (i)

gdsirn

ffid.u,

fo"

: O.

f (1)

A,
,irr(po)' Pentru P e (0' 1)'
f)

f(p)f (r - p) :

ra :

eare duce

t (0,1) i'

il* t*atqi integrara


devine i
il : i_.T* : ir(i)'r(1 + i) :
f'ri,r*1,'u;0*:ffi,:;-i1*t
trril .,.(i) : *r,+? : v,

- t*, ax : it-|"dt,
*,'
=+
l,':. - t)-i o, : |s(+,;) :
!r'
h) g : sin2r, r e
[0, t] *y [0, 1],dy : Zsinreosad,r,sinr =
\/i, cosr :
Jf] si integrata devine r(p,,q) : i ,E-r g-.il.-, tla :
/ot
*u (t'i)
Agadar
,
S).Cr substitulia n7.: t, x

*6

lot

,ioo-, rcosq-t rd,n :

qi este convergentd pentru orice p, q

i)

ffiAt

qi integrala devine J(p,q)

|O (yr,I)

(b

in

(0,

a)p+q*t

- (b - c,)P+e+t F b + I,q * t).


13.

Sd se arate c5,

pentru

n,

(10.1)

> 0.

Transformarea care dr:ce intervalul (4, b)

R: a)

l,

(1

11-e1z at

c) Cu tra,nsformarea

'ariab

iIE, 17

: fr7,

ar2:

y ob[inem

N*, l(rr *

tr1

m)

este

t _ ffi

J #F* :
: U\$A{i.

d,fi =

I- ##, *)

< r; U

=*

'

,2nu-o,'d*, e )0, n

N*; r)

"[r'tgord,r,lol

Facem schimbarea de

fo' lr-n"

fo*

si'62 cos|xd,nlI

'

lr,

fo*

#,

sinznrd,r,nNI*.

qi oblinem

1.3.....(2n--r)

rz
: i{T pentru n -* 0;
-r"+l/+t-YG Pentru
e)r- -t-" t:frt(*,*+t).
8) rn - *?
converse penrru 0 <
-> I : *p (T,1 - X) :*k,
# < r.
i) in formula (10.1) ludrnp- 1: a,
,_.
e-1 -:.* qi oblinem !
cosf '

gi 1

dt

r (0, m) . Ob{in em Ar|d,r -

I #t q l, ffir, q

l, -9- o I,' #,n,m


D

la punctrit c).

utilizAnd formula complementelor,

Foiosim schimbarea de variabild

r*

: f* r-*

;* 5

")

,zt/az _Tza* _

J, Wff + A J, fl;d" care este funclia Btp, q)' : Jn


[* -;:-----:=t=dt
,+4,
(L+s\i
(l
a *Y+q**'
:_
t -*" + p + q : 1, iar integrata ,,rt"
.,i'Uifl'rrl
:
i:A$lr;
f(6)f(*
"g*iJ
3l rf*l 7r : 2n
T

14. Sd se reducd Ia integrale Euler qi


sX se calculeze

(,, g) =

. A.m foiosit proprietblile func[iei

+ I' u* 6 - q+ d,u carea fost calcuiatd


E

10

f7

I nP-l (l - x)o-r d,n - 0 (p, q), deci valoar-ea.


Jo
r(g) r(8) _ 12(r+*)
_ *r,(i) 7t

_\

LEC',lrA

ip@+i,il:#'=J?-!

l*
iit
i.:j
::iit

LECTIA

75

11

',ir

'rt
'!1

iii
il
rll

=,

(r#li

* /,,*,,0,J

,I

:2(*rq+*#)

ii

-ii
:li-ri
t'i

z.

Fie L2

\ I,

tJ:R -+R\ l* fdd,t <

oo). S[ se dea exernp\u de o

. trt \ Lz;
rrrdicalie, f (t): -l-, o(t\ : I t/t/l' t e (0, i]
B. Fie v
, I [0,1] -+ iR. sx se arare c6
;1 ";;";"r:,-,Il:..,,"*
< f ,g r:
f (t)g(t)dt, defineqte un produs scalar pe spa{iul I,,: Cft,r1.
Jo
4- Fie Iz : Iite[X] mullimea polinoamelor cu coeficienli reali de grad cel
mult 3. se defineqte produsul scalar prin ( p,Q ):
,rt rn (t)cJf. sx, se
func{ie .f e L2

Lecgia 11

Elemente de anal ird,

func[ional5. Spalii Hilbert.


Baze ortonormale

qi au o

run.{t?

Ju

ortonormeze qinrl I, t,tz,t3 prin procedeul Gram-Schmidi.

5.

g) Daca r{^este un spa{iu Hilbert real qi u,a r{, sr se arate


- ,ll2 : z(llull2 +llrllt).
b) In spaliul V : Clo,,,l, inzestra.t cu norma ll"ll : sup lu(r)l , sd se arate
.
llu

l-. Pentru f e Lr: {/:

F:

IR

-+

ol /*'
J

lf (t)ldt < oo},

se

defi'egre f'nclia

-c,<,

lR --)

c, li(a,) : {* l$)"_i'tdt. s6 se arare cE F


J-m

ca integralX improprie cu parametrul reai

/(t):{fi', ,;j;','l
Rezolvaret

lf tt)e-t"ttl :

qi nrodrrlul este 1.

Dar

[*
J-x

l.f

u,r

gi sd se calculeze F(*,,) pentlu

(i)l pentru cd t,' fiind

Vtlld,t <oo,

este bine definird,

rear,

e-tut

co$r.r.rf

i sirrarf

adicx este convergentd, rezuitd

cE, qi

integrala din funclia complexd este convel'gentd,. deci funclia F(c^;) este bine
definit5, Vr.r e jR.
Pentru expmplul dat, / -Ll_petrtru cX este nul6 in afara unui interval compact.
oolt

F(cu)

: ItUl"-iut,Jy: [ft1"-n.ror:
J
.l '|,

011

lrr-ru-'':t47n

lrrn-,a,

Deci F (ar)

f
:2 I tcosu{"dt:

+I
J
0

rela{ia de la punctul a) nu axe loc gi cleci r}orma


produs scalar.

tu-i.rd.t.

74

cd

nu provine dintr-un

:1 u, - u,u- u l:{ u,u - u > * 1 1t,,u- ?r ):


b) Pt. u(r) : c2 gi t,(c) : rn, sup lu(r) u(r)l:
sup lr(r) + u(r)l _
.
*, c[0'r]
[0'n]
ll"ll'-

1,t1,,,u^

2r2 giegalitatea a) nu are roc.ce

6. Fie 12 spaliul vectorial real al girurilor n


L^"7 ( oo, x:n lR. S5 se arate cd lu6,nd 1 n,A
un produs scalar qi cd, vectorii e1 : (1,0,0, ...); e2
OC'

(*n)n o pentru cale


oo

L *nqn, se obline
n:0

(0,0, 1,0,...);... formeazd o bazd ortonor:nal5 in /2.


7. S5, se dezvolte in serie Fourier funclia f , (*n,nl _+ R, /(i) :
#,
prelungit5, prin periodicitate cu perioada,2n, pe R. Aceea,qi problenrd
pentru

8.
f (t) :

s5, se dezvolte

in

serie Fourier de cosinus funclia

/ :

[0,

n] -+

sint, preluugitd prin paritate la [-zr,zr] qi apoi prin periodjcitate

perioada 22", pe

IR,

cu

IR..

Indicalie: Prelungirea prin paritate a lui /

.!

r"o;"'rllfl

cd

Indica(ie: a) llu - rilz

f(t):t-#

-oo

*-*tn1t*tt

+ ull2 + ll"

este

t e n]
/(t) : { t-1,), te [0,
1. /(-r),
[-2r,0)

.lt
:l

iar

/(t): T +f

n:l

9.

o,,cosnr, unde a,.

: + i f ,t)cosrtdt
"

!_

dezvolte in serie Fourier de sinus funclia /


prelungitd prin irnparitate qi apoi prin periodicitate cu
Idem pentru /(f)_ cost. f e ((),rj.
Sd. se

Indicatie:

Prelungirea, prin inrpari',ate este


oo

iar/(t):Ibnsinnurt,
n=1
1

=2

.f

(t)sin rntdt.

T),unde

b,..

/(r1 =

r_r'rr(_r,

r [0,1]
d

-1

/(t)

sin n'wtd,t

[-i,0)

Lec{ia Lz

Integrale curbilinii. Forme


diferen{iale

1.

Sd se reprezinte grafic curbele urmS,toare qi sX se indice o reprezerrtale

paramef,ricX:
a)

y:

fl

n2i3

12

+r, r e [0,2]; b) * +y2 :4;


- azle (" > o).

c) 12 +y2

yz/e

Indicaqie: a) Ecuatiile parametrice pot fi


scrie

d) x2 *4g2:1'

-4r:0;

f r:t
I o: * +t

t [0,2]; c) Se re-

(r -2)2 i-y2 : n o {' :?*2cosf ,t e la,2nl;


I Y:2sinl
', {

t e l0,2rl.

2.

SX se calculeze

I: I

ryd,s, (C) : 12 * A2

:9, r,y ]

;:;T:,

'

0.

t
Rezolvare: Pararnetrizarea sfr:rtului de cerc din primul cadran este (C)
| * : i] cost

t ;:;;1;;

? rn urr. r-\:r^-^-r:^^: rezultd


-^relaliile si
,t!
[o,i] Diferenliem -^r^!::r^

dr : -3sintrlt,

: l@FT@f. Oblinem
dr: /-3ri"t)' + (3"* ,yar qirezultd I:l 27 costsint,lt:27 "it'l: : +
lo
u
, r:cos t
3. ti6 se calculeze iungimea elicei cilindrice pr t U: sint ,t e [0,2n1.
\ z==t
Rezolvare: d,r : - sintd,t, dU : costtl,t,, d,z : d't'
t + tat : ""fr'dt gi lungimea elicei este
Rezult6 d,s : Jiift 1"r*
l(E) : frdt : [i" ,/zdt: znJi.
dy

:3costd;.

Elernentul de arc este ds

LECTIA

4. Sd se calculeze urmx.toarele integrale curbilinii de speta I


f
a) I :
e,uds, unde (C) rU : f,t e\-\,\.
J
e""of.,".re.. d.g :2rd,r qi cls : J(doT +16y : fillp6".

tEcTIA

12

12

79

pararnetrice rescriem sistemul

.,.!u_-r
z*' +rt
(' :

7t

I : | -r*z{t + 4r2d,r:0 pent.u c5 integrantur este funclie impard.


J_r
b) f :
*y)ds unde 1 este conturut OAB : l}Alu [AB] , ,4 (1, 1)
IrO
B (2,0)
Rezolvare: I : It*Iz (aditi'irate), /r Iyool@ a- il d,s.Iz:
.[vn]@ + y) d,s
.
Segmentul [OA] are ecualia U : r,tr [0,lj qi'ecualiile parametiice
:
{ ;: | ,, u[0, r], iar ds \6W : ,/idt==+ /, : 2t.Jrdt: \/2.

Ob{inem dr

tABt
d,r

c)

{;=\iil

: d,-t, dg : *dt:+

/: |

,co:ads,

8:_J:,' ,t 10,11 ---} {;=l:: ,t


6ls

,D,dt

unde

a\r:

(c) ,

ft Z.rtat:

Jo

{ ;=i_:::?,

Zt/Z===+

10,11

.F

5' calculali

lungimea curbei

(p,d) este da.td de ecualia

Rezorvare:

ceea ce

e)

/:

t(c):

"Jo

Rezolvare: curba (c)

este cercul de interseclie al sferei

centru O (Q,0,0) qi razb 1 cu planul

r + ,y:

fo'" t
r2r

'

*, + a, *

z2

: L cle

0. pentru construirea ecualiilor

cos4

sin2 tdt,

(c)

reprezentare in coordonate polare

0,. Di,,

;:ifi,;,Tj

(p'(0)cosd
(p,(0) sin d

(d,y)2

0.

outri.,"*

- p(o) sino) do,

p(d) cos e\ ae.

:f

p'(0): *asind otr[inern

(r", + 1).

..;;':lz2:r .
unrre r"l ,
l*rar"ras,
{

lr"

{n@)2 t- (p,(o)12ae
rcprezint5 formula eiementului de arc in
coordonate polare.

I(C) _

costd,t gi

"c5rei
p: aif i.o,
0),0 e[g,hr],a )

t-ru

Deoarece

:;

sin2 tdt

I:"+

l@r)' +

e',dt:f
lr'

-1rEr* sinarcos2 td,t:


t:,
r
ft "innrcos2 t4t:1r(3)r(8)
'r-t/ _
Jo
2 l(4) --n

Deci

,r"")' or: Sr""l, lo'

d,z

z sin'f/cos2t+siT2td't:

J-- ,

o: :
{ dy
t -

\*=fr:o*t
=t *. \'s - -Scost te\-ri,n\
I z=sint

unde in ultima egalitate am folosit paritated.


integrantului. Inte'gionxm sd
folosim integrale euleriene qi facem transla{ia
t :1t + f . Dar cos (u + :
t)
- sin u qi sin (" + il: cosu, deci

t e [0,6] .

(r:.

t+22

hsin tdt.
fn cos2 t cos2 f

f :3r,8.

il : tEE:il este contirrur pe IR x [0,2] . Din ecualiile


curbei (c) oblirrem u e [0,2] , r: IR. aqadar Inr (c) c IR x
[0,2] qi purem
calcula integrala. Deoarece dr : (l cos t) dt gi dg : sin trJf oblinlm
,
Rezolvare:

\!:-r

: -ftsintd,t, a,a :
r, :

lr'

-r

o,2sin20+a 2(1+cot
r2n

1;10':2a I

Jo

ObservAnd cd, pentru 0 e (0,a.)


avem cos
f < 0, integrala de.i,ine

"or

(c)

: r"

I" "o,f,ao - ro f,'" "orf,oo: aolin ll"r_4asin }lr_" : *

LECTTA

12

LECTIA

12

81

l,

1r
6. Caleulali integrala curbilinie de spega a tlc,ua
.I : f t . d?. t =
J1
-+ /,
.-:+
, ^-+
.-;+
^
r--),
L tz
k , unde "y7: ABU[BC]. Arcul
J -1n*a)
o),h,:
ArculTE
ZE
estesfertul
este
sferrul decercde
de cerc de
:-:,:,:t^r-,\i.f,
ecualie
n2 + yz : I din figura t2.1,, Aii, o, o)
=^lEy[Bc]. , r tti r, of ,c (0,0, t) qi sensul

este de

la Ala

( dr: -asintdt.
t ;;: b;';';;t:"'

qi ob{inem
i

I :

C.

:
8.

f21t

JO
f z7l

J,

[*(acost* bsin*)osint *
lab(2 cos2 r

sd se calculeze

(2a,cost

- sin2 t) - (o'+

Ito *

l)d,.r

t
imagine portiunea din parabolay

- bsint)bcost]dt:

b2) sin f cos

n2dy, unde

r] d,t :

abrr.

este curba caxe are ca

- n2 -L, cuprins6 intre .41(1,0) qi A2(-L,O),


la Az.
Rezolvare: DacX ludm abscisa r drept para,rnetru, atunci A : 12 - 1. Deci
inlocuim dy : zrdr gi cum primul capdt este la n : l gi ultimul la r :
-1
(Figura L2.2), vom scrie
parcursd de ia

lr-'

r4.1

(*, +

zrz) d"r

:-

Figura 12.1:

:
l:r(,, + 2rs) dr - (',:. +)l'-,

3'

Figura 12.2:

7. Calculali circulalia cAmpului vecrorial t _


@ +U) | + (2x _ y)*i aou
e
lungul curbei C: !t2,y2
:
*
l, parcursfl in sens direct (trigononretnd.
F iT
Reno\''{Nel Ecuu$\\e luurue\rne

I:

It
CC

a?

u\e e\\pse\

I @*y)d,r + (2r - a)du.

*"

\t :i[ll,

t e \s,rn\,

9.

da

2a*U- o*r' . unde c este curba simplH, care axe ca


JCt =!Limagine porliunea din cercu\ *3 + u2 * 2o,g : 0' o ) 0, pentru care r * u 2 0,
pr\unr\ cap6,\ t\nd A\o,,-o).
qi raza R : o'
Rezolvare: cercul-rz + (y + o)" - o2 are centruf (0' -o)
bisectoare' este
doua
a
de
mdrginit
cu'rba c situatH. in semiplanul fi + y ) 0,
calculali
'

reprezentatd in figura 12.3'

82

LECTTA

12

83

12

TECTIA

Figura 12.J:
paramer,rizarca

Figura 12.4:
i,a fi

{;=1lTr"_,"r,

tSt:

z,

de unde

2,

arctg u, dt

_r+

-t'
1

:t:.::::.:T:yi{::ca,mpurui
"3m
c^r.o
l^ A lt n nt
r,LA,(!,.0,0),
a,i6, i,

}ff H." ;lf


ta,,arl

'( r-l-t
,{rr=,; "
\ r:u

I r:t

in fiecare parametrizaret
[0,IJ. Astfel,
unde

d : y} _r
1

4)

,:

Rezolvar ez P(n,y)

"i+,?
tn sensul de

cre_u

,{ ;:;

IArAz)

az

-3r2, e@,a) * 2ny u,

# :

2a deci c6,mpul

! .: (r' - 3"') 7 + z*gj este conservativ qi integrala nu depilde


drurn' Alegem drurnul
cel mai simplu cle parametriiatcare unegte capetele
A(2,7) gi c(1,3), format din segmente paralele cu axere z A -+ B (r,L) -+
c
de

[ABr

,{;=i'

, {t;r=':

[1,2]

\ , {;::l ,e [r, , { i; ::,


: Id.a?.
a?: [.' (r -- rf) o, *
s1

_f

IABI

gda*zd,U*nd,z: It*Iz*Is,
b)

| ad:+zrly**d"-Jof't

vectorial

F'rosind ec' a{i'e

[":f

.f

(2,r)

( x:1

[1.A,]

1,3)

a)/: I t,*s"r) d,n*Zrsdy;

*i,:r_"

(r:0

,{;=i_,

-l': -*.

specificate:

rl,'i,r?ii;ii

*i,puti","onjrri""il
:jin, 1i"i"lgura

t.ar.q"l

I Deci

O*.i

ffi.

vecroriar

parametrice ale unui :j:l-:Jf


segment in
"?

'l

-f

o,1

l,'(r.#;p)0,:_n*,_

fjl:l:

_,r*I'(&**b)rh:

1"1

11

[o, g]

r:

la. I'

te

(mtrffi )o,:/'(,*;,*,*k -,)*

':I'
Not5nr

curbei

I:

It

tBCl

I y*-:da-$arpe

care nu intersecteaz[ planul

orice curbd care u'eqre

z:0.

Rezolvare: Verificb,m condilia

"at

_p?

fr'

2td,t:74.

A(-1,8,1) cu.B(2,6,3),

+ei +n7 =;,Ui

r-S su)
+;J _ik

84

LECTTA i2

LECJL,\

12

depirrde de drum. Se alege drumul format dfur segmente paralele cu axele

r:ru

care trece

prin (rs,yo) -+ (r,gc) -+ (t:,y). Deci

f @,tt) _

/.",

P (t,yo'tdt

l:,Q

@,t)

*:

/,'o(t,

r rt:c

(i 13+e3f)l./ lt:ro +rt2lt:=a:lra_


,r:vo 3

+ ail dt +

ln,

Zntdt:

I e ^
i"3*nYz-nog\

Fbrrna generaid a poten(ialului va fi f (r,g) : **, + xy2 +.C.


L3. SA se calculeze urm6toarele integrale curbilinii de spela I:

I : [ @'
\Y + y2) d.s,lABlfiind

a)

',1

Figrrra

12.5:

sd fie cdmp irotalional pe un domeniu


pimplu eonex

"

ffi :

::?" ;:::*"il, T,",':T,'

Am velificat astfel

"

b> a.
R: F :

r)

nriro-i.i

#":' kT T #:'

ry

A^ .

C(_1,3,8)

,: -r,

f ,:

[AC], { ,:?,

J[l

pului;": i;:';\l7T
Rezolr,are:"an
Domeniul .le
poterrliarut

definilr"e lsie

AP
?

este conser'atiy qi affI,m


-l

'tf

tr\x[rnunlu\r\

#;7.o"'u'uutiv

R:

(r;,y)

: t t
J

R: 1 :

(12.1)

C:alc,,

tqi

I
I
I

cd,

+
u

r l-lt
I tr l)'ti1
e
{ x:acosf.

,yF-- - *zdrass4r*(*,
|c

+a:2)dz,C

:1;:;:r:l;j
I t:bt

^!

2
t + azbtcos2 t + a2b\, dt - T-Jor6.
iJl 1*tftttsin2
\
z

( :r:

et.

[ **"*

r,uds

*cgzrlz, C,

\\
\

(eo,uo)

\, : "tt. t e \0,\i
J
\ z:tlD,
C
b) I raa *2gdr, c : Y :sinr' r e [o' $]
t-

a)

\l

cbre se anu\eazl,

::o:
{ "gt = 2sint't'

du-u

n.

16. Calcularri:

.d.rr,integrald, care qtim

[o.zi]

lo,6] ,a,b>0.

*gradf.

f fi:ocoszL, ,-:
/e

Ecua.liile parametrice (!rv


ale euruur
curbei ou'u'
sunt:

OO

O:asinf, tei},2irl;
I z:bt
I

ds

rf.
scalar.

acost.

'i;:"."rr,'

I : | '* z"ort td,t:


r-t

(c,u)

r
Jrads'(c)

, : F.

u'potenlial

: 2* (at * ot)

( t:

- ssin1y'1 +?;oF;dt qi /:0.


L4. Calculali ci'culalia cimpului vectorial rl : ,5 -;27 +
"/,
iungul ct:rbei C care este arcul de elips5 ,'++:1,r
> 0.

qi sd se determine

\*t,,ur\ arbttt"r \np\anq\ as[nr uce\po\enga\

in (rs,go) . Dir. (L2.I) rezultX

c)
R:

ai:7;F2u)'

Agadar

ds

Sd se verifice cX, urmdtor:ul

tEa"'

: lP aP6L oblinern %E"r"ts ry;

R:

--+

l,

te [1,:]l; [CD]:l;=;'' re iB,6l;


[r_r.
( r:J,
( r==t,
! -r ,{a:6, re[-1 2]; t- = 133 r(' -1 dr.. P
lDBl
J, trdt+ i, B " J-rurit:7
I l: u,
12.

!! (*'+ "')

integraie nu depinde de drum.


Alegem un drum forrnat
din segmente paralele cu a*ele de
coordonate /(*1jr, ,; _+
cd,

D(-1,6,3) -+ 8(2,6,g).

l.4B)

lp$;a'

:' -.;,'#:

segmentul de dreaptd cu A(a,a). B(b, b) qi

.,

jit

=t,.t{.

.t

t
,,

t!
'!
i

LECTTA

c) circulalia

campului

? :

C :9.lr2 -1. U2 : g,r,g )_ O.,

(*2

12

a2)? + ("t + uz) 7 a"-u lu'gul curbei

al

f t* + s) d'c -gd'g, c este c*rba sirnp\6"inctris6 tormat6" din arce dir-r curbe\e
, ! 8", frU = 2, a =2r, situat5 in seraiplanul r
) 0;
E I 2ryd'n - *2da',unde o(0, 0), A(2,1), in dou6
situalii : 1. pe segmentur

[OA);

R:a)

Lecfia

drumul [oB]u IBAI, B(2,0);


1irr"

5-"-t-]

1g

Integrale duble

d)

c+ oA in io
y: If , r e [t,z]; OB : :2x,u e .
_2t12 _-T-;
]=!.
[0,lJ Obline
metrizarealrriloal,y.,,-r
j Am
:
-:;^'^,
:) : i:'ru:"".*u'rui [oA]" r:'i, ; :ir,';1 ;;t51
BA:

1. Fie D

' '?!'
',uo,'(i:?: ;: ;,1 r : -4
17' ;!;:i:,t i'prearabil

t.)
|e*zolvare;

e to'zt

constatancr

cx viroarea integrarei nu depinde


de drum,
Ie unegte punctele date:

se calcureze integralele curbilinii


pe orice curbS

(a2"'d,x

* 2ye,d,y), A(o,z),

B (2,0)

[0,

z] x [r,3]. Catculafi

sX

rQ+r)ctx-a0+v)dy;

II

3a2) drd,y.

Integrara pe domeniu drefrtunghiular se itereazd


astfel
,c
.>

{({("+3az)ds)d*

(2,-1)

b)

triple

sr

I a* j@+sy2)d,y: j
- 0t

@a+y')li=ia"

{r" + zT - n - r)d,* : (*, + z6n)l; : b6.


2. Sd se a.fle aria domeniului D iimitat de curbele : &; :
A
*, r :2.
Rezolvare: D este domeniul haqurat din figura rg.t. A
D""rte domeniu proiectabil
pe or. va trebui sd, determindm intenatut
a,l variabilei r,
f,

[a,b]

curba care

(-t,t;
B

.f

*2a, + {ida

- z,/Zd,z,

A (0,0, a) ,

B(_2,

1, b)

R: a) -a;b) {t; .)_z _ r}v|o.

#t;":;il#i'jff:,limdtoarele

a) 7 (*,s) :
b) ? (r,a, r)

(Br2

2xa +

cs.mpuri sunt conservati'e


qi sr se deter-

ar)7'- (r, Zxr+-r R,,2\ J '

os- 1 I
: tyz
i
*irl)'.-v
@r "ri
2a, f (r,,y)=or- r2ai.ra2 *aB+c;ce
#
W=
-^-?"j
l::l
b) f (*,A, z)

= !n2y22z + C'.

oo

lnr.t"

dd forrna diferenlial6" w

R: p(c,y1 =fi+C.

: #d* *
#or.Determinali

func{ia

R
rp

dacd

F'igura 1B.1:
md'rgineqte inferior domeniui, de ecua{ie
perior domeniul, A : p2(r) . Inte^,alul

.y:

g1

(")

[a, a1 este

BTi

qi cea care m6rgineqte su_

proieclia lui D pe Oc, deci

rEcTrA

LECTIA

13

13

perrt,m a afla dornerriul

niuhri D

p2

Deci Dt

,-ln?'

D' introducem coordonatele polare in ecuatia

[0,

"o"2

R] x

t-

[0,

p2sin29

zr]

md,rginit de

!AB?,

A (_L,o), B (1;o),

p2 S R2

4:t Pe [o,R]

+ 0 pe int 1)'. Integrala devine

qi det J

Jlrlpd,o:

Rezolvarer considerxm D domeniu proiectarr'


pe o37 (Figura r3.2).

< p2

llr,,"o'(''rs20+sin2a)1aet

(0, 1)

lo'"

ot

pdp=-- ireP2l;:
Io" "p?

Rezolvare: Folosim coordonateie

sunt curbere care m',rginesc ra st6nga,


respectir, la dreapta, <iomeniuJ.

0e

, qi introclucA,ndu-ie in inec':atia

[0,2n]

"

(r"'- t)

5.';: ( L, >
r: apcos?
polare generalizar"

b) Calcula{i aria domeniului limitat de elipsa

AC i ll : r*7-=)s :U -7:rll(A)
CB : V:-fr+l:;
r=.1 _y_rhz(a)

dome-

oblinem p2 S l, deci p e [0, 1] .


Jacobianul transformdrii

a',b

0'

O,
t ; :;;;;;
^,^:,
t
domenitrlui D : \ +
b t

D(r,il lacose -alsindl- abPto


:"ffi:
I ;*; b;":;;;" l:

derJ

pe interiorul domeniului Dt

Aria D
Figura, 13.2:

proyD:

7l
I: I'*

b.

ffrdr;dE

catcula

&t

[0, 1] , deci

rl-s

x [0,2n]

llr,,.rropd,0

lo'"

o,

oueao: znob(|.
fr'

ryd,rd,g. unde D este dome'iul mdrginit de

il ll

: ""'

t ry

L,

unde

D, r, + a2

*'* E** 1 :

,,:f ;i,il l:

de

\a coordo-

o.
!

I
I

I
:i=j,{.

.ua'au

0 cu

ri :2,r2: }, deci at:

. (Figura 13'3)'

Proieclia pe Or este [],2]


D estem5rgilit ilferior dua - w@):
Atunci

R2,.a > o.

. oblinem

uz:2.

= pS\n()

\h\e\epo\ure\u.:,,:W:

Aflb,m punctele de interseclie ale curbelor, rezolvA,nd sistemul

e ,^
I "+A'=512

0:

[*=Pcoso cu
^.. p^\Z t.' 0
\t,,Zn\ tace \tecereu

#"K#:
{ *o: t

(..+)l"=,_, oo: j2(r_a)dy:r

a. a) SX se calcutez" ,,".a,ritu)ooraonare p.lare

ffr",'*r',irdy.

[0. 1]

I'_,'(1+ay)o*:

Rerohar*,
''Eo'LYct\Et

J,*

J,

I lisuperiordeg

* pz(r): t**'

q\-*")*
t
",*:
a":ffi-u'
I;

: t\r(; -4'-; i'l

1,

90

LncTrA

13

LEOTIA i3

91
I
J

Figura

', // r/ildrd,y,u'de D : a )

1S.3:

rt,a S xz,r

o.

Figr.rra 13.5:

Rur'ol.a"e: LuXm D domeniu


inter,

te^,arui (0,

),

;;;J:? iil;:*,ryf":.? I :,rlli, #?TJ;{.

Afldrn pe

'l
:

,."'f

ll .a'+

05

a')

funclie de

drdy:

I' l,f

")

cu schimbarea

polare,calculali

o<o<b.

,:

qi c'rbele vor fi.:

o*

fo' Q**:.,6-n4
6'

o:s

gr

de

-+)

natelepolare

.['
:*'t
:I
: Jo^
[^' Ji (:.'- 3"nr,1 **-\3 B* ) d,, - !fi.
rodrds

ll

@'

o,

==

l;

uwo,

I'

(,,; ?0,,)l',:_* :

a') d,rdy,D esre domeniul mdrginit


de g _ 12

Rezolvare: Rezolv''d sistemul

0,n _.a2

cu cere dou'. ecualii,


afldm punctere de intersec_

lie (Figura 13'5)' Apoi projl*


mXlgineqte inferior z :;,
ri

l;t D pe o*'"rru^10,r1.
";;;;gte superior ,lomeniril.

curba a

n2

Pcosd
I gr*:: 'psin1
L

,P

care defineqte nour dornegiu,


coordonatele polare este

Deci

*.

zentat

in figura, 13.6. Introducem co'rdo_

f ,'P,u]-

sin(a_i)

care il clefinesc pe

** (pelg,bl
tr ,rl+,'+j
=o

.D, arvariabileror p $i d. JacobL"u, ,fJ."n-,r,u


p. Deci pentru'f'(*)y.

:"ffi,""""

ffi -

:lf tocosd,psi'd)

##luoo,

:lrr

b) cu o schirnbare de variabild adecvatd,


a * y) dndy,'nde D ,

ll

: Ji.

I' (*,, , *l: r.:

2 0,9 e [0, 2tr)in inecuagiile

oo:

p, (*)

- {(x,illo, 1,2+a, <br'a> n},


llJ7Tfrd*ay,D
D

1p2<62
Dsiob[ine^{"1
) --i--v'* sind]cosd

0.

*:

a,)

n2,

rariabil5 de la coordonate carteziene la coordonate

Rezolvare: Domeniul este repre


Figura 13.4:

c'+

q (*) _

{, ;:;

!'

o,

l"u

p2d,p:

sd se calctrleze

*"

+l',:

,.b': o'

i:

!ii

ii

ii

i
I

,,l

92

LECTTA

LECTIA

13

13

: *f
sl, r_r_)
\ L*u111lu:,

7. Sd se calculeze integrak:le dubie:

il lJ" (1 -r) (7-*y)d.rd,y,D:0( r1L,0.is(1:


D

,,

ll ffio"oa, D:

[0,1]

x [o.r];

Figura 13.6:

Rezolvare: r)

este definit

schirnbaiea, de varia,uil"

o"

r i ! :'v

+=j:}

[ ;:'

Rezult6 (u,u1 Dt :11,4] x [1,b]

^, fDi

1/nydrd,y.D este rndrginit de dreaptele

, ll
D

;qd,nd,g,D este m5rginit de dreapta lJ

il J J {rA '- y2d.nd,y, D este patrulaterul

ceea ce sugereazS.

b
( ,:
l*u
t|

c(fo,z),D(2,2);
ld"d,y,unde D este dat d,e 12 *
-)

ll
rf

L,u
I u:1+u

")

JJarcsinr/r*ydrd,y,

t5

R: a) *; u) r

d)
e)

unde

az

r* y .-L:0,U:
Iqi

parabol a y

r:
/

.[ot

u;

o*

f)

:2\/2 - J5-

1;

lo'-' ,rrud,a:3

cu r,6,rfurile A (1, 1) , B (5,I)

:= D (", y) : I th -,rfu ) _: _

ffifr: I H.#' *t I obli'em


,: li$.^ou: l,na,, l,\ firyo,:/'u2du l,';u:
Deoarece det.r

i
!

i
1

I
I

I
I

i
I

!a

+;lii:.
.

=,i=F',.ii1ii,

- ztt S 0,r ) 0;

*A:

")
lrt

,:
*1/2

*,
(r -

*)ui'a*: ,)t0(;,;)

I,

: lf

; g) Cercul

: ff,

*, +u, -Za

: ,,
lr"*
iOO
11
fl-a
rl-y
h) I : I Oo l' ' ur"sin JiT yd,r, und.e I ' u."sin ,/i 4ar
J-t J-a
J-u

fi;

a:21

D este mXrginit de r*A:0. r

Domeniu proiectabil pe Oa, 1

are cerrtrul (0, 1) 9i raza R

Figura 13.7:

fl, s

Y--L,U:L.
t.

{ryd,y;

ft

t ( r t u<4

L 's#

* f.:

I,'

r7

2zarcsin

Jo
8. S[

U ll
D
,r

fo'

Oy

r'+a=uz

ud,u: . otti""^,:t.

se calculeze folosind coor<lonatele polare

rn(r2 +a2) d,rd,y,unde D este mErginit cle n2

.lJ @'
It

1. Oblinem

- *' -

u2)

rlrd,y,unde D

+a2:4

n2'r a2 S a2,u S0;

$i 12

+y2 =g;

LECI'IA

94

d*dv,unde
") .f/ ("'+ a')
: -"
R.: a)^J, .r
Jl" ou'p"do

l, o, 1," @' .) r
'{

p2) pd.p

: n2

+ v2 s2o*,o >

J;

p\n prtp -= z.'

: lonn

12. Calculali

0;

Qr,,3

p\ane\e

{rl

delimitat

r0g (s\gura r3s)

"o,ti;';;;';:7:r,r,

ei/: l::,0,

u: na,o:f;,.4riaD:irn-r)rr,

10. carcu t"t,

/ : [ [ [ , 'o"o'o- .r, unrle


-' este
--' tetraedrul
----- f]
(1 + r * y * z)3'
J

0.,! S,,z - iJ q\ 1, + ! z = \.
Rezohare'. Q es\e domeniu in\ergrafi.c prorec\abi\ pe

d,e

- A\nz - i),

l,'""""'puap:}non

9. Sd se calculeze aria domeniului limitat de'curbele


rU: p, nA: e, A: atr) A: br,0 < p ( g, 0 < a=< b;

R:

LECTIA 13

13

=1-x-I

lll #,

fr

[0.

r] x

[0,

r] x

[0, 1]

Rezolvare: Transforrndm integrala in integrale iterate:

r - f/l
Cl

:
:

fr'

#:

o;
lo'

tG7-a + , +

o*

!r'

o*

I"' 6t,

fo'

**,

o,

l,'

t1,""='"*

l,

z#

Figura 13.8:

- J;+s+r)

o,

sd. se

transfo'ne inregrala tripl6

(*,a, z) d.ndyd,z

-o

: ll

o"o,

[" o, JtYo,

-"52-*,

fn r(,,a,2)d.2.

Jo

[0,

:0,

1],0 < y <

iar superior de

- rt) : prroa? gi Cl este m6rginit


ABC:z:I-r-y.Deci

inferior

lllo f (r,a,z)d,rdydz i, integralS

iteratS, dacii f,) este cilindrul limitat de n2 * A2 : a2, z :0,


h>0.
Rezolvare: [2 este domeniu iuterglafic proiectabil pe nOg.
D = pttoafl : { ln,y) lr, + A, 1 ot} .
Cilindrul este rn6rginit inferior de planrtl z : p(*,A) : 0 qi superior
z -- tl; @,g) * h. Astfel,

I : III
o

{(*,A)1" e

3r ru:l
-. c (r*a *t)uiir=oo":
: i2J,fr r.l(r+ a +2)'
= 1!r' [t,+s)B -2@+z)&+(r+1) s]0,:* (ut - 2i,,4 + tzr/2)

11.

de fata AOB : z

lo"

, (r,y, z) d,z

de

B,a >

0.

Rezolvare: suprafa{a
figura 13.9).

,' = # (*'+

r)l,^2

{{*,0,

a2)

,")

* u' <

,rSo)

0 este un con (reprezentat in

Baza conului situatX in planul z : a este


discul ,2 + A2 ( fi2, deci
D {(",y)l *2 + a2 S nr}. I,' este mS,rginit inferior
de srrprafala

Pr*oyv

1l
I

96

Figura 1J.10:

Figura 13.g:

lateraldaconului.
,:

E\/'t2 +

r:ffa*aa
Da;=-

y2, suierior de planul z

zrtz:

Rezolvare: o fiind

;{b' '-fr (,, + u\] a,ay

v at parabok,itlutui z :

Rezolvare: Interseilia paraboloidului


cu sfera ne
"" d6:
"*' zr +

gi obtrinem cercul de ecualii- z

**'7

"*

o' :

n2

* a2 Eisferei

z_ S :

0,

e,,

U [1e;t:v - @'* r')]dxdv -

ff-\5.t, !*':huo=^n,
Sfectulnil

a)

p e [0,1J.

lfu 0r
l6i
6a 5c
lfu
iJo 9s
d0 0s.
Eo
- Il0z
-p2sin0*ApeInt(n,),
0z Ai
Ax,

Qi

re

D(x,y, z) _

.i

:2, *, + yr:-;:
Aqadar Pr,o,,v :^.D
!"'*ar'szl.bo,'*rriul este proiectabii pe planul
rOg (Figura-13.10), tl: Oj"{-Ung::fl
inferior de "e: p(r,A): n2
+A2
superior dp z : ,lt (*,y) :
\tr:F:V. OUgi"*,
t'rol(v)

sferice

(Jd e. [0, r],p


[0,Zzr],

care introduse in inecualia dome'iului, tiuc la condilia p2 <


Jac,rbianul transformErii

r:tI*o, lo*t#)prtp:"y
,, |n;.";f'j?::"jt:'t

in o, putem utiiiza coordonatele

( *: psinlcos(p,
: psinlsinp,
I a z : pcos9, p )
I

a2

frY'x'+uz
qi trecem la coordonate poiare.
Oblinern

cornun

sfera cu centrul

(p,0, p)

a. Deci

/: lll (*'r-y'+ r')d,rrlsd,z,unde f,i: {(",y,2)ln2+y2


a

.t

D(u.u.w)

t'

::ir:
ri

l6p 6e

li,J:

l:

.i,

i:'i

'i.''
'r

Irt

unde f,)/

lt,'

i.

lr

,,,
.
'
..
,.

t,
i,,
t,

{l:
1.
j

i,,,.

:, lXt,,.

t,',

,,,:

o sc\iurbaTe conr'el')abi\ir de va,riabi\e ca)cda,li

,,

{,1

b)

/:

{(p,0,rdlp

lfl*p2

rfr
JIJ

[0,lJ,delo,rJ ,P

p2 sin0dpd0d9:

[0. zn]] . Oblinem

77

I
JO

p4 d,p

J?T7d,nd.yd,z,unde I/

==

. /"rin oae. ['"


Jo
Jo

{(r,

v,

z)lr2 + a2 {

Rezolttart: I)omeniul I'l este interiorul unui con circul.ar.

cu fiecare

Sch\rnbarea d.e variahi\e

'1

"*.*

[', :t :ll?,

22,0

S zS /,}.

Deoarece interseclia

trrecualiile domeniului

(p,

e,z).

p)-0, e e\o,zr,\.

z:zt

+"2 Sr}.

d.r:!n.

pla' z : const. este cerc, vom folosi coordonatele cilindrice

i;ril
{,

6e

ne conduc

^ { !'rir'ln,

*-

t l:ft,r#

99

LECTIA

7t intergrafic proiectabil

care definesc un domeniu

V'
und,e D

I:

\O,Znl

: l(p,p,r)\(p,z)

de paraboloidul

t:

zsd"

e D,O S p a z\',

: i ,,.
l,^ l:

/ll

lfl

(*' +

a2) zd'z,,uude

rszd,rd,sd,z, unde

L[r{o*a,:

: :*l'," +t:: !,hn

unde

z2

este corpul

m'rginit

:2.

I :

fo"''

ou

ilf.],ioa

o*

{*2 t- a2 s't}.

ul"o''

(p2sin g)

dp:

],in2 ol'o'': *ou.

18. Calcula[i integraiele triple:

") JJJ tF+yza*d,ydz,{'!.:12 *u2 4

,,
O

llle
II
c)

R:

,
a';

O2 + szld*dsd,z,

lcosrDcos

ll

o*0,

a"au

l;-'-'

S r,,0 S! Sn

c'bul:

'o

e2,z} a,:r2 *a2 + zz 14o2,a}

a.

. ,, y,z { r.

y coszd,rd,grlz, undee : c, a, z )0,r* * z Kn


a

fon*='4 tFqo, -

)5o,n("

rsd,ud,ydz,unde

cosocossrcoszdz, unde

- r\ q\ ob$nen t :\.

(tetraedru).

- u.n) , D : rz + yz I

s6. se

ca\cu\eze :

Ir ,*2 +y2 1r,,0 S z 1L,n,u

0;

(r'+u2)a,r,Iydr, unde O este situat irr primul octant

(*,,a,rt 0),

C,

+ V, : 1,, t:2 * A2 : 4 gi planele z : 0, z :


r:0, r:
o lll z (r2 +a2 + z2)d'rdvrlz,unde I/ , *2 +a2 + 22 1a.,r,g,z ) 0.
este mdrginit de ciiindrii *2
y;

\,

Folosim coordonate cilindrice: p e [0,1];r1r e 10,$l,z e


[0,1];I:
Folosind coordonatele ciiindrice c : pcos<p,y : psin g,z : z, crt

p e [1,2],

{t: 12 *y2+12 <a2,r,s,z}e.

[pBsin2dsinrpcospc.sd.

,, lil

*. Ul

;]

In"''

Ill

lr

[0,

l0 3

F,")

porliunea

I],

3,o nuu de cenrru o qi razd,a siruatx, in primul


octant. deci
I; ?. ::t"
o se transrbrmd in domeni;ffffi;;?ib, ;il
:":?:1To'o1ll";t""::,
e
e
. oblinem
o.
[0,

1: { !

zr,t"

t11'02 qi sfera xz +az {


":J4:e-F

,:

u) 3; c)

19. Fo\os\nd. o schimbare de var\abi\e,

(*, +a2)zdrdyd,z,

llD o"o,r2+A2
I

17. Aflati

\0, h]. Deci

: ! l,* t, l:
R: 'l :

pe plnnul variabilelor (g, z)

lllr,,pz,tpd,ed,,: /!rd,e:dz fo' orao:

16. Calcutali

13

e Pr/4,n l}l, z

p [0,a);0,p I0,
6], oblinem

10,1]

I:

, obli*em

&ou.

Cu coordonate
Tu , ")

sferice,

LECTTA

14

101

vorn obfine domeniul parametriior D : d e


fo, l"l, p e

a? a?

(Rcos 0cos,p)2

ET ;:

[0, zzr.]

. calculHm

+ (Ilcos 0sine)z + (-nsind)2:

R2cos20+R.2sin2d:R2

a? al :

Leclia L4

-E'sin

6,

(-r?sindsinrp)z

a?

G:

0cos?sinrpcos g + R2 sindcosdsingcosrp:

E{ i

a? :
;;

* (Rsi'

0 cosp)z

R2 sinz 0

do: \/EG-Fd,7dg: Rrsinld,gdtp gi


i' integrald dubld O* y * z) d,o :
II
* ft cos 0) R2 sinbdid,e :

Deci elementul de suprafa!5, este

putem transforma integrala de supraJald,

Integrale de suprafa{H,
Formule integrale
1.

Sd se afle aria suprafe{ei ,5 " decupatd" de cili;:d rul 12

g
d
I lrrOsin cos I + Rsin sin
rtr /2
r2r
- ot Jo o, Jo (sin2 d cos tp * sin2 g sin rp * sin d cos 0) de : R3
(rir,' o sin rp - sin2 d cos rp * -'#U)l'ol'r" *:
lo"''
r,o

din conll

Rezolvare: Dacd porliunea de nrprafald,s are er:ualia explicitd z :

f (r,a),

22: r2*y2,zla.
(,,y) e D

crR2 qi

f ecl,aru'ci Aria(s):

Az

,l (H)'

. (H)'o*oo.

Portiunea de suprafald ,g este suprafala corricdird"rginitx de plalul z :


1 gi
este proiectabil5 pe roy. S'are ecualia z:
l), unde D
JFW,(*,y)
reprezinfx proiectia pe ro_.y a suprafe{ei, fiind discrrl de ecuatrie *2'+ y2 <
I

+ffi*ffi;#:##.

Aria(.e)

Jl t/zara,y: rt/i.

2. Calculan,
z 20.

ff

JJ(r+g
,s

'

["/' "rrr20d,0
Jo

milrginitfi, de planul z

: t @, + g2), k. :
Ilrg +F *ed,rdy :

suprerfelei este z

.4ria,s :

rf

Az + zz = RJ,

=',Rsin 0"rr-9? {-Rsin 0sinq-f *,Rr:osB? c, condilia cosd


100

0.

'

: rI

do

^9 *sstu

*,,

zz,

' vl

A.

:+(uffi - 1)
fr' or/TTFoe
Fr {,.(',?J',2)@ * v + z 1 r,n,y,z > 0}.
o,

suprafala unui tetraed.ru tridreptunghic OABC (vezi fig.

#.tr. lIGfu

oAB '

H:

Io'"

U A; +fr,'5

13.8). Integrala este

-r z)d,o,uude S este suprafa,la: 12+

:2.

Rezcrlvare: Intersecgia paraboloidului cu planul z : 2 dx cercul frz +


az : 4,
z:2 (Figura 14.1). Deci D : pr'oyf: {(r,il1*2*y2 --4}. Ecualia

Rezolvar.,

de raz[ R cu cent,ru -n 0 cu z 0, dec\ io\os\nil


coordonatele sferice, reprezentarea parametricd. a lui 5 este dat5, de vectorul de

-- -n#!9s 2 21"'' -: nRt.


zlo
3. Aflali aria porliunii de suprafafd. ^g din paraboloidtr 12 * a2 :

tr1s

4' calcular"

Rer-,o\lruu S es\e sen\ste'ia


pozilie

oAc'

' -- '

!Jo;#,,y

!Jc*;r

Fa\a OAB are ecua\ia z : 0., (",g) e [c e \0, q.,0 S g S I


- "] qi d.o : d,rd,g.
Fa\a OAC ate ecua\iaU : 0,, (*, r) e {r e \0,1],0 S z 5= t si do : dr,dz.

"}

FataOBC areecualia r.:0,(a,r) e {y e [0,1],0 < z 1L -g] gi do:dqdz.


Fa\a ABC are ecualia, z : | - n - g, (n,y) PrroaABC : OAB Qi

LECTTA

102

14

103

LECTIA 14

..-

!*0........,.

Figura 14.1:

r+

I:

(x)' . @)'d,*dr:

!I#n
=

trecere la coordonate poiare.

r/Si*aa.

r:

!!## . lJfh. !!"ffiu


'!J##" (r.i/l(r#ili:

:,

fo'

o,

fo'-'

#S+

:' l,' ##o* 5'

Figura 14.2:

lo'

(vT

*t)

a*

: (n-')

fi - rr,

d,o

t:

1/1 g

4ezJ@araa

gi integra'lai se transformd intr-o integralH, clubl5. Aceasta


se calculeaz5 prin

Il (,, +

,*o

I pt lt
Jo

ur)

v|T[@Tmdrdy

4p2d,p

: zn IrR ps lET +pzap.


Jo

JT + 4F :

r, de lrfa" o,

: i (t, - t), o,io :

,- [JnnF t2 -rtor:r'(r:- t\ l*
t"J,
r a, s\b B/1,

f,tdt,

: # (t + (oR2 - r) (r + +n'y't')
6. sd se calculeze , :

0z^02
:
6; 2*,

aa

Cu scirimbarea de variabild

(f * *,)

unde s este porliunea din paraboloidul


ll "0",
*' * y2 rn5rginitd^cle iitinarrt *, + a, : R2 (Figura j4.2).
1:
Rezolvare: ,S:
": fi2 *a2,,(*,y) D: prros,g:i(", a) l*, *y2 < Rr j.
Aqadar
c,alculali ^t

: I
Jo

I o* lo'-' ,#*fr:

#i:.'

"0"
U
trro

suprafala couicS, t : {F

ll

@y

yz

* zr)do, unde ,s este por{iunea din

.9

+f

decupatd. de cilindrul fi2 + y2

Zan.

Rezolvare: Ecualia cilindmlui se rescrie (* - o), * A2 : a2, deci are axa cle
simetrie ce trece prin (4,0,0) rii este pa^ralel6. cu Oz, astfel inc6,t cilindrul

.,ura

s din con (Figura 14.8, pentru a : 1).


Ecualia lui S este z : rFTF,,iar D : ptrous j
{(", il la2 * yz < 2ar}

decupa o porliune mSrginitb

qi

do:

deci -I
lare a

:
-

&)'d*dr: ffia*d,a:
/r * (#),.
ff
,E

pcos

Jv,d.sd,a,

tecand la coordonate po{#TP)


JJrQo @
0,a: psinl, oblinem p2 <2apcosg, deci p e l0,2acos 0l,iar 0
+

+ r)

dnds.

104

LECTTA

14

LECTTA

14

os(?) : o

- *^ l,

: R4

105

lo"

o,

s:n^ 0d0

Io'"

I+

(Rs sins dcoslr

Rssins dsin:r,p

lr* (cos3,p * sin' p) de -

2trRs

J?2 cos2

l;

0) sintdtp

*)i.". +: g

-cos"*
B. Calcula[i fluxui cAmpuiui t : *r1' + azi + @, + or)t
superioarH, a suprafu{ei,5 : z : fr2 * a2, z 1 L.
fo",,nneae. (sin,

pe fala

Rezolvare: Versorul normalei corespunzdtor fe{ei superioare gi elemerrtul de


suprafatX sunt

. 0"-l ori . )
_+ _+
-+
k --2r i' *2a j'
* _ -6; I - ffi t t- tt
d.o :
{rr AFtw ,
r + (H)' ;
rWY
.lv*-::-..--

F'igura 14.3:
irrdeplineqte condilia cosd

I :

.:0.

adic5 A e

[-r/2,{,12].

Rezurtd,
Aqaclar

os(?)

'
rn /2
r2acoso
lii
(p2
d,0 I
J2 I
cosl
sinl
+ p2 (di)!d + sin 0)) pdp:
\r
J-ni2 Jo

ils,st

.fiao

/t

+ +r2T@a"ay.

ffid'

0\
f" /2 /
: n- J_^,r{,,.'"0sine
* cosg + sin , X,ltr^
)ot:
-4 rp=24

qaa

cos

Ji ["/' 1.o"ud) sin d * cos5 d + cosa 0 sin|) d0 J-r/2'

AaatT

l::rcoss

7. calculali fluxul
a sferei n2 +y2

z2

0,r0

: non{i

cArnpului

I"u r(r - sin2 d)2 cos vae - #**.

t : ,?? + yz'i + ,-t

prin fala exterioard

R2.

Rezolvaret itt cazul sferei date, versorul normalei exterioare


.

--l

--r

7. ri'*ai+2il
;?
tt:E:--:R---'

este

-l

Figura 14.4:

Fluxul c6.mpului cerut este

os(?)

ili
ss

fiao

ll t1!:
(

Ecualiile parametrice ale slerei sunt

g [0,2nJ', gi d,o :

S:

R2 si.a 0r10d9' r\qadar

,:.Rcos0

@2

U
unr\e

r-Rs\n0cosp

\ p: R.s\n0s\ns
[

[1

"'a"

,g \t,r,\,,

D:

+u2)(t-zrz

-az) *u
o":

- ll
,

JT+WTW
pr"grS

(*, +y2)(L_2x2 _zy2)dxdy

: [*.,U)\"t +gt Sr\

ob\inem

,:

n2r

Jo

ae

rl

. Trecl,nd

in

coordonate po\are

o3(t-zp')do--;rJo

LECTIA

106

-fi
9. Calcula,{i fluxul cAmpului

- ')i

(v

* ('-"1^7

:
srrpra,ta\a S care este ta\6 exterioarb" a srrptafe\ei c,orrice S : Z

oSzSh.

("+rJ
l:;r......:L'
nt \Vr, + yt

Ilezolvare: S areoor*a'\ot : I
perrlru (*,y,

")

('

14

107

14

( *:

;{ytitt
U"''
-)
+ gt

"

ue\$.,o,\,,re\0,,t"i..
R:

(,rr,.')

(0,0,0) , qi eleuientul de suprafa.lE d,o : rta*ag.

ucosrT *

ll

,o'

lo"

ou

i)

lo'"

Obginem

12. Calcuiali: a)

a)0;
ff
b) I I t/*' *
JJ

s
planele
unde D

I _
:

= {(r, u)lr2 + a2 S h2}.

F
G

aAa?,-

J,

(sind

cori o) d0 .

Jo'

zo2d.p:

0(p- pcosl)-p(cosd-sin

0))p,tp

o.

10. Calcula{i aria suprafelei :

S ; z:

"1/FTP, mS,rginitii de planul z: h, (o,,/i > 0).


R: "4rias :
,/t q- azaxdy, unde D : @,y)l*2 +r,
. ,r,ur:
{
[D
=,5}
" t/L *

a2.

d'tl

ou

du

4t'

|
-J_
II

{"{tauau

,1/rz atar:,r2

r@

a-.a)do.

S:

(rv7 n+ h (o + Gt+
{(c, a,z)lr

fiincl suprafala conicd,

o,
r',a'

* a*

a*a

1)) .

a,n,u,z> 0},

,
cuprinsS, intre

h;

- irazt/F +F
-d :
L3. Aflali fluxul cd,rnpului vectorial
*? + A? + zl ,prin ,S care
este fala lateral5. exterioarS, a cilindrului")
12 + A2 : a2,-h S z I h
b) ? : rzi +v'i +
,prin ,s, suprafala exterioar5, a tetraedrului limitat
"21
de planele r:0, U:0,
z:0, t *2y * 3a: 1.
( *: acosd
R: a) "9: { U: asinl ,d e [0,2tr).2 [-h, h];I :4na2h; b)
*.
l,=,,
14. Aflatri circulalia cd,mpului vectorial ? (r3 - S*az)i +@rry a\ j
-

de-a lrrngul curbei C inchise parcursS, pozitiv din figura L4.6, C fiind sferlul
7F completat cu razele OA qi OB, uncle OA:1 Ei m(;47) : ,0.

de cerc

nh2

gi z

^9

ctu

R: a) d,o: vEdrdy,f : $aa;


A--ro
:6r+Fdrd.y, I
b) S: ,:
;v/r2 + a2, do:

Deci

o,
0 p)*sin
fo'" foo ko"d(psin f2n
rh

z:0

y2do,

lls

'

-)

a? _-1
a?
0u 0u-a? a?
_._-n

do

usintl *uli
E

Figura 14.5:

?rcosu

ff
este dat5 pa'rametlic {'u:tt,slnu
Calculali
-*----- 5 JI JI zdo, unde 5
z:'t)

11.

Vr" *

tl*,

LECTIA

108

IECTTA

Rezolvare: Curba C :FrD

r+

LECTIA

@,il =

3*rv

_ ar,

109

pozitiv in figura 14.6, adic6l6sdrn

este orientatd,

domeniul D la stAnga atunci cAnd parcurgem curba.

"
P(r,Y) = r3-3,rU',

14

AP

An @,a)

(u,a)

-Gxy

6ra

I : III

s (02

z2) rtctrd,vrrz

Il'

flroro,

fo"

,.0' .t

z2

p) dp

ll,(+, *) o*0,:11"'" av, l, z.d,z:*"nu.

sunt contir-tue pe D.

l-6" sa se a.fle circulalia cA,rnpului vectorial t :


-ai + "i de-a lungul
frontierei suprafe{ei S:n2 +y2 + 22:L, t}A,t ) 0, orientatddgpfinormala
exterioarS, Ia sfer5..
Rezolvare: ,5 este partea din sferd situat6. in primul octant, iar frontiera sa
este curba iuchis5. {FCA din figura 14.2. Utilizim formula lui Stokes,

d .a?

ll

Q=FrS

,,,ral fia"

Figura 14.0:
Aplicdm formula Green-Riemann 6
J

,a* * Qcia:

ll w-H)**
D

qi obtinem

t: lJ r2rydrd,y.

Figura 14.7:

pcos|

p-e

[0,t] .Deci
Tr^
-'*- [t '-y-psino ==* I tJfrtr,lou;\tl
-\

TrecA'd Ia coordonate polare

,:

fo'

,,

l::

r2pssi' ocasad,o:

e#',(-Try)|]..t:

]coszdo

15. Anuai fluxul carnpului vecrorial t : ,f? + ari + ,st prin fala
: t2 * y2 : 22, z) 0 limitat de z : h.
Rezolvare: P : fiS,e : Uj,Il: z3 S^i-S: F,r(I,') , cuV , *2 +A2 1 22,

( z!

tr,.

Aplicxm rormura lui Gaus.

.ff

? .fi*,ao

= lll (dir?i a*aya,

t=
+ tu2 + r*) arasaz. Trecem \a coordonate ci\inJJ,[ lrf
V
drice (p, p,2\, V', (p,z) e D : [0,2tr]xt0'14, 0 < p 1 z cu detJ : Q'

q\ ob\\nem

--l --l
L.lk

-+

exterioard, a conului S

\iersorul norrnald exterioar[ in punctul curent

allui^9esteff:ffi
IJJJ

--+

aaa6E6, 2l . Aqadar
: r'i' + a i' -f z li , iayrott : m
-tJn 0

lle"ty
ss
?rroyS

tao

ll

e sectoruL de cerc

2zdo.

AOB, Cum,9 are ecua,tia explicitd z

(*,g) AOq, rezultd, c[ elementul


uo

: { (kf - (AJ *r
.

Aqadar
of,rr

d? -,

d,rd,g

_ 1fT:r2 :f,

de suprafa\E" se calcu\eaz[

#dcdu

lJ"ffid*dv

2Aria(Aoq

:;.

r:,ir.'fJ.

,":{.
lt'

LECTIA

110

14

LECqIA

I
I*
I

L7. calculali t"- ildr* da, unde c : F'rD, iar D mdrginit de


f
*2+U2:2r,U:OcEi!:r.
Rezolvarez 12 *A2 :Zr i-- (" - l)t *y2 :1 4==+ n:I*
rE:F.
cea mai simpib metodb este sd folosim formula Green-Riemann gi sd considerXm domeniul D (Figura 14.8) proiectabil pe Oy; prsoD -:
[0,1],
u:4)t (y) : y mdrgineqte domeniul la stAnga, iar c: ,hz(il: l +
JT_F
la dreapta.

111

14

0 e [0, T], p e [0,2ei] cu det J

siud' Deci

p2

\,
i

I -,
:

JJJ",\p,i*ocosrp

' lo"

ae

lo'"

: t_ [" o,
2 Jo

noo

["

ps\n$s-\\p + pcos0) & S*gilpmilp

or,/" i*"t'd

(cos p

sin p) + sin

r2tr

J,

(sin20(cos,p*sin,p) *sindcosd)

sin d cos od,o

cos|)'p3dp

dg:

o.

Jo

calculali/:

19.

trirrnghiul

z)dy+(y-*)dz,unde
f O-s)dn*("cu vArfuri #Tp,0,0) , R (0, b, 0) , C (0,0, c) , a,b,c ) 0.

ABCeste

Rezolvare:

igura 14.8:

Figura 14.9:

'^.:

fl,W-#)**:

( +t/re
lo'

r) o,

o*:
lf,d'rds- fo'or/o'***
"

: *rI-

formula lui stokes,

calcula{i cu formula Gauss-ostrogradski fluxul campului t _ *ri


+
A'J + z'k ltrin ^S fa{a exterioard. a sferei *2 +A, * z2: a2.
Rezolvare: P : *2, Q : A2, R: z2 gi,g:l) (V)
iy : u2 +yz +22 < a2.Oblinern

,_rt*.

t:

lllt/

Qx + Za + Zz) d,nrtyd,zgi rrecem ta coordonate sferice (p,0,

? : (z-ili

Fie

p),

problema 15-lec(ia 13). Dorneniul i' uoilc' coordcrnate este


rrt : p e

(r,ezi
[0, a],

+ @-

z)j *to-")?.

t:

Atunci

{(r,s)

unde

este irreriorul triunghiului

t'lrot
s
t +t* t:.1 *?. z : c(I-Z-#)
l0 S n 1-d,0 S a< a 1r - f)}

Elernentul de suprafagd este do


--+

* -:7

+ E7

+T, rot -d--,:,

v,-&-f6z

Cu

oJu,

?.fido,

ABC, situat in planul


AOB

: { a.a?.

: ffi
/-+

(7

+$d,rd,a,

7 + 7). outin"*

ei pr*ouS

1L2

LECTTA

'G.;.t)ffi=:,
"
Vt+_+fu

/I(;.
id's

IJ

: ,
*

ttt"

ca

ab)

20. Calculali cu formula

Aria (AOB't

:
_[o'

o,

l,:"

: bc * ca *

GreenRierrrann:

C:FrD,iar.D::r2 Sa < v6..


Rezor'ar u, I r,r,r) - aP @,a):
Ar
W
ob!inem
(r + ze) o,

l,

.-l-

f
c

(, -

e,+r)a,au

yr) dr

n2 '+ y2

J=

rd,y,, und,e

2y. Domertiul D este in figura 13.5.

: lo (a + s,r1l,',=:r* :

Rezolvare:

R: ryz.

integrala curbilinie de spe{a a cl)ua, fo}osind formula lui

+
fr -:nfrt"r (*"tr +z)au * rstzd,z, 'nde I

R2 , z

a axei Oz.

: r qi este pa]:curs in sens direct

este cercul

in raport cu direclia, pozitirr6

t@,A,2): p'l +qi +nl , p = -!t/sr2,e: irrr+2,

Srgura \{.10:
Cercul

din pla,nul z =, I este frontiera discr-rlui ,5

pr,oyS: {(r', il1"2 +a2 3 n2}

si are normala

N:

-d

It'rrot

.l ao :

r,
| frt + yz zz)d"o,

pe care o trarrsformd,rn in integrald, dubi6 (

ab.

3aa.

22. Calculali
stokes:

113

t:

2'1-ju forrnula^Gauss-Ctstrogradsk!, calculatrlrHuxul cArnpului r,.ectorial


--*
rr =n'i *Y' j +zt k, prin S falaexterioarS, acutrului
[0.a] x [0,a] x [0,oJ.

R:

14

Folosind formula lui Stokes oblinem

I:

LECTTA

14

z:r,(*,y)eD=

l
i
I

I
3

.-.i;:r3;

-.s:#u=

==

D:

prroyS

IL@' + u2) d,e'd,y -- t*.n

LECTIA

115
14

Lr+'

: t'

$ #
I
3. Se cer punctele de extrem ale lui /(r' Y)
de maxim'
punct
miuiml
de
punct
lntr,"O)
R: (-rE, -.r/2)
# +\P
1#',t'1',iZ\'
4. ca\cu\a\i

lll*r*tlgd,z,unde$:
sI

n'*.

examen

20 DE irurnpeAnr LA CARE STUDENTTI SUNT


rNVrrATr sA nAspuNDA

1. Enunlul formulei lui


C'+1.

Taylor pentru furrclii de o singurX variabilH., de

clasd

2. S[
r (r,il:

t f*

*'

3. SA se determine
(#,.#) -l (

t R2

-+

IR.

ei apoi sd se carcureze

4. sdsecalculez"")
t e [0, 2n]; (a> 0 fixat)

punctedemaximrocar,t*

(*,-*)

$Ae-rz-v2
nt

Iea-ilrtr*nds,r, { ;=:[l _:l?',


este cloruerri'l 1

<

u2

+a2 <g.

L. Ce sunt nurnerele reale?


2. $titi ce inseamn5. fa.ptul c5, e gi zr sunt numere transcendente ?
3. Exist6 o bijeclie intre doud intervale deschise (a,b) qi (c,d) 7
4. De ce numerele complexe nu se aqazd pe ax5 ?
5. De ce nu exist5, inegalit6li intre puncte din R', fl. > '2 ?
6, Pentru z C., avem ,/P:lzl?
?. Existd giruri rnonotone de mrmere cornplexe ?
8. Se pot sau nu considera extreme pentru func{ii cu ralori complexe ?
9, Afirmatia "Eu mint" are sa,u nu valoare de ader'5r ?
10. Fie seria, S :2*22 +23 +...+ 2"+... Atunci 25:22 a2e +24...
deci ,9 - 2 + 2,9, de unde ,S - -1. Unde este greqeala ?

11. trxistd. serii convergente care nu sunt absolut convergente ?


I-2. Care este importa,nta, seriilor de puteri ?
13. Care este semnifica,lia dezvoltS.rii Ta14or sau Fourier ?
14. Cunoa,gteli interpretarea frzic{. a deriratei pe o direc{ie gi in particular

a derir,a.tei partiale ?
15. Care este deosebirea dintre Analiz5, qi Algebrd ?
1-6. $tia{i cd seriile Fourier reprezintd un exernplu de conversie analogic-

digit:rld

Rr

(-#,#)

l!

ffe,r; qiff(r, r).

} qi $j(r, r) : -*.
f (r,il :

1:

prurctele de extrem local ale funcliei

h,-h)
puncte de rninim local.

b)

funcliei

l:,,1] i3, Sl
coritinud p" IR2 \ {(0, o)}; #0,r)

R:

este

se studieze corrtinuitatea
(12

"hd'ndv,unde
a) I = -2a2r;
b) /: Zzrln3.
2

20.

|l(+)

k e N,

. DacX

t: t.'

n:2lt,kN, r:1!i;$:!
TT4

lT,iardac5"n

:2k*r,

Cunoaqteli interpretarea fizic{" a divergentei unui cdmp de r,ectori

intr-un punct

1. Enunlul formulei Green-Riemann.


2. Sb se calculeze ff r"e-*'dn,n N cu ajutorul func[iiior lui Euler.
R:

17. Care este semnifica{ia fizici a formulei Gauss-Ostrogradski


L8. Cunr se poate discretiza calculul unei integrale curbilinii ?

19.

Subiectul

\*

(o>o)

Modele de subiecte de

Subiectul

cu dac6'

Reflectatri la ieg5,tur:ile iutre Ana,liza mal,ematicd qi Analiza numericd


sau metode aproximative (norme, aproximE,ri, convergen!5, raporl;ul intre entitXti continue gi entit6{i discrete).

Ilihliografie
f1] Flcrndor, P., Stdnflgild,, A.

- Lectii de an'ali,zd,

matematicd'. Fditura

A11,

Bucure"sti, 1998.
t,,21

Stbn5qilX, O. -Ana,li.zd,Iin'iard, gi geometri,e, Edit,ura

i3l St6nd.qild, O.

-Analizd,liniard,

ALL, Bucuregti,
i4l

Itfatemati.ci speciale (voi. I qi II)' Editura

2001.

Flondor. D., l)onciu. N. -.4lgebrd, gi anlizd" mat'ematied", Culegere. de prohleme, Vol. 2, trditura Didactic5, ;i pedagogicS., Bucureqti' 1979.

l5l Tlromas George


[6]

gi'

All. Bucureqt;i, 2000.

8., Jr. -Calculus, the 10th edition, Addison Wbslel',

2003.

Bercia, C. -Probl,eme de analizd' ntatematicd, Eklitura Printech, Bucureqti,


2003.

[7] Opriqan, Gh., Toma, A., Anton, O. -E:r'erci[i'i, d,e anali.z6,


Editura Prindecir, Bucureqti, 2005.
[B] Opriqan, Gh., St6,n5,qilX, O. -Analizi matemu'ti'cd'
Printech, But:ureqti, 2006.

117

reald,

gi complexd',

tn 1l lec[i'i, Editura