Sunteți pe pagina 1din 12

METODOLOGIE din 6 mai 1998 de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfasura

activitati de imbunatatiri funciare, in scopul participarii acestora la licitatiile pentru adjudecarea studiilor de
teren, a proiectarii si executarii lucrarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica din domeniul agricol,
organizate potrivit legii
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 16 iunie 1998

Comenteaza legea

CAP. 1
Dispozitii generale
1. In conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) si ale art. 14 alin.
(1) din Regulamentul de aplicare a <>Legii imbunatatirilor funciare nr.
84/1996 , aprobat prin <>Hotararea Guvernului nr. 611/1997 , studiile de
teren si proiectarea pentru amenajarile, respectiv lucrarile de
imbunatatiri funciare de utilitate publica, si executarea lucrarilor din
amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica se fac, in
conditiile legii, de catre persoane juridice atestate.
2. Adjudecarea studiilor de teren si a proiectarii pentru amenajarile,
respectiv lucrarile de imbunatatiri funciare de utilitate publica, precum
si a contractului privind executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare de
utilitate publica se face potrivit legii.
3. Prezenta metodologie are la baza prevederile art. 13 alin. (2) si (3),
ale art. 14 alin. (2) si (3) si ale art. 33 alin. (17) si (18) din
Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare, aprobat prin
<>Hotararea Guvernului nr. 611/1997 , si are ca obiect stabilirea
procedurii de atestare de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei a
persoanelor juridice care efectueaza studii de teren si elaboreaza
documentatii tehnico-economice pentru amenajarile/lucrarile de imbunatatiri
funciare din domeniul agricol, precum si a persoanelor juridice care
executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul agricol.
4. Prevederile prezentei metodologii au scopul de a asigura cadrul
organizatoric necesar si reguli unitare pentru atestarea capacitatii
persoanelor juridice care pot participa la licitatii, pentru adjudecarea
studiilor de teren, a proiectarii si, dupa caz, executarii de lucrari in
domeniul imbunatatirilor funciare din domeniul agricol, potrivit legii.
CAP. 2
Activitatile si lucrarile de imbunatatiri funciare pentru care se pot
atesta persoanele juridice
5. Activitatile pentru care se pot solicita si emite atestari in domeniul
imbunatatirilor funciare sunt:
a) efectuarea de studii de teren si de laborator, aferente:
- studii topografice;
- studii geotehnice;
- studii hidrologice si hidrogeologice;
- studii pedologice;
- alte studii specifice;
b) elaborarea documentatiilor tehnico-economice la proiectarea
amenajarilor/lucrarilor;
c) executarea de lucrari de constructii-montaj pentru amenajari de
imbunatatiri funciare noi sau de modernizare-reabilitare.
6. Amenajarile/lucrarile de imbunatatiri funciare cu constructiile,
instalatiile si dotarile aferente, pentru care se pot solicita si emite
atestari, sunt cele prevazute la art. 3 din Regulamentul de aplicare a
Legii imbunatatirilor funciare si la <>art. 86 si 101 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991 , republicata, cu modificarile ulterioare, conform

anexei nr. 1 la prezenta metodologie.


CAP. 3
Organizarea si functionarea comisiei de atestare, atributii
7. Comisia de atestare a persoanelor juridice prevazute la pct. 4 este
numita prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei pentru o
perioada de 2 ani. Comisia este formata din minimum 9 specialisti din
cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si din unele unitati
superioare de specialitate, de cercetare si de proiectare, de executie si
exploatare de profil. Comisia de atestare poate fi ajutata, in cadrul
lucrarilor sale, dupa caz, de consultanti tehnici pe probleme specifice,
convocati la solicitarea presedintelui acesteia.
(1) Membrii comisiei de atestare isi pastreaza calitatea de angajati ai
unitatilor de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce
decurg din aceasta calitate.
(2) Comisia de atestare este condusa de un presedinte, specialist in
domeniul imbunatatirilor funciare, din cadrul Ministerului Agriculturii si
Alimentatiei.
(3) Membrii comisie de atestare nu vor face parte din componenta comisiilor
de licitatie pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectarii si
executarii lucrarilor de imbunatatiri funciare din domeniul agricol.
(4) Lucrarile comisiei de atestare se desfasoara in cadrul Centrului de
Perfectionare a Personalului din Agricultura Privata Bucuresti - Baneasa.
(5) Secretariatul comisiei de atestare se asigura de catre Centrul de
Perfectionare a Personalului din Agricultura Privata Bucuresti - Babeasa,
sub indrumarea directiei de specialitate din cadrul Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei.
(6) Comisia de atestare functioneaza legal, in prezenta presedintelui si a
minimum 6 membri.
(7) Hotararile comisiei de atestare se iau cu votul a cel putin 5 membri
din numarul celor prezenti. Voturile se inregistreaza nominal in procesulverbal al sedintei.
(8) In cazul in care un membru al comisiei de atestare inregistreaza
absente nemotivate la mai mult de doua sedinte consecutive, se considera ca
activitatea acestuia este necorespunzatoare si presedintele comisiei va
sesiza conducerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, pentru
inlocuire.
(9) In functie de volumul lucrarilor, comisia de atestare isi va stabili un
grafic de sedinte adecvat si se va intruni ori de cate ori va fi nevoie,
astfel incat sa nu se produca perturbari in activitatile de imbunatatiri
funciare.
8. Presedintele si secretariatul comisiei de atestare au urmatoarele
atributii principale:
(1) Presedintele:
- aproba graficele cu programarea sedintelor comisiei;
- urmareste desfasurarea activitatilor secretariatului comisiei;
- conduce lucrarile sedintelor de analiza a solicitarilor de atestare
prezentate de persoanele juridice si de persoanele fizice;
- semneaza, in conformitate cu hotararile comisiei de atestare,
certificatele de atestare sau, dupa caz, comunicarile de respingere
motivata a cererilor de atestare;
- urmareste prezenta membrilor comisie de atestare la sedintele acesteia si
propune ministrului agriculturii si alimentatiei inlocuirea celor care
inregistreaza absente la doua sedinte consecutive;
- informeaza, trimestrial, conducerea Ministerului Agriculturii si
Alimentatiei despre modul de desfasurare a activitatii comisiei si despre
hotararile luate;
- intocmeste, anual, un raport asupra activitatii comisiei de atestare, pe
care il prezinta conducerii Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, pana
la data de 15 ianuarie a anului urmator.
In lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de catre
vicepresedinte, cu exceptia semnarii certificatului de atestare.

(2) Secretariatul:
- primeste si inregistreaza cererile-tip de atestare, insotite de
documentele necesare;
- intocmeste graficul de sedinte ale comisiei de atestare si programeaza
persoanele juridice pentru interviu;
- convoaca membrii comisiei la sedinte si comunica persoanelor juridice
data de prezentare pentru interviu;
- intocmeste procesele-verbale ale sedintelor comisiei;
- comunica persoanelor juridice hotararile comisiei de atestare;
- pastreaza documentele comisiei de atestare.
9. Comisia de atestare, in totalitatea ei, raspunde de desfasurarea
corespunzatoare a lucrarilor, avand urmatoarele atributii principale:
- examineaza cererile si documentatiile prezentate pentru atestare de catre
persoane juridice;
- hotaraste eliberarea certificatelor de atestare celor care indeplinesc
conditiile si criteriile de atestare, cu votul majoritatii absolute a
membrilor ei;
- hotaraste respingerea cererilor de atestare celor care nu intrunesc
conditiile si criteriile de atestare.
10. Membrii comisiei de atestare au, fiecare in parte, urmatoarele drepturi
si obligatii:
- sa participe la sedintele comisiei, cu drept de vot direct in adoptarea
hotararilor acesteia;
- sa semneze procesele-verbale intocmite la fiecare sedinta, pe baza carora
se vor formula raspunsurile la cererile de atestare prezentate de persoane
juridice;
- sa solicite consemnarea in procesele-verbale ale sedintelor a opiniilor
si punctelor de vedere divergente fata de hotararile adoptate.
CAP. 4
Criteriile si conditiile de atestare
11. Atestarea persoanelor juridice se va realiza pe baza unor criterii si
in conditii care sa garanteze capabilitatea acestora de a efectua
activitati de imbunatatiri funciare, corespunzatoare celor pentru care
solicita atestare, cu respectarea prevederilor legale.
12. Criteriile pe baza carora se va face atestarea sunt urmatoarele:
a) calitatea de persoana juridica autorizata pentru activitati in domeniul
imbunatatirilor funciare;
b) informatiile generale despre persoana juridica: denumirea si sediul,
numarul si data inregistrarii la registrul comertului, capitalul social,
obiectul de activitate si experienta in domeniul imbunatatirilor funciare
si in alte domenii prevazute in obiectul sau de activitate;
c) existenta sau lipsa sanctiunilor contraventionale sau penale pentru
faptele prevazute de legile nr. 2/1987, nr. 11/1991, nr. 81/1993 si nr.
84/1996;
d) posibilitatea asigurarii cu personal de specialitate necesar efectuarii
de activitati de imbunatatiri funciare, pentru care se solicita atestare
(studii, proiectare si executie);
e) dotarea tehnica cu utilaje si echipamente de lucru specifice pentru
realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
f) situatia economico-financiara din ultimul an, pe baza de bilant, a
persoanei juridice solicitante, confirmat de autoritatea competenta,
potrivit prevederilor legale.
13. Conditiile minime obligatorii pentru obtinerea atestarii de catre
persoanele juridice sunt urmatoarele:
a) personalitate juridica dovedita prin copie de pe certificatul de
inmatriculare la registrul comertului;
b) obiect de activitate si experienta in domeniul imbunatatirilor funciare,
dovedite prin:
- extras din statut, certificat de registrul comertului, din care sa
rezulte ca au in obiectul de activitate lucrari prevazute in anexa nr. 1;
- situatia principalelor lucrari realizate in ultimii 5 ani (studii de

teren si de laborator, documentatii tehnice, lucrari executate);


- documente privind calitatea lucrarilor realizate;
c) dovedirea bonitatii prin:
- asigurarea cu personal de specialitate;
- dotarea proprie cu instalatii si utilaje specifice pentru desfasurarea
activitatii, gradul de utilizare a acestora in contractele antreprenoriale
directe si in contractele de inchiriere;
- baze proprii - sectie de productie, productie industriala, ateliere de
intretinere si reparatii pentru utilaje si echipamente;
- contracte perfectate pentru realizarea de lucrari in domeniul
imbunatatirilor funciare, in anul in curs;
d) dovedirea ca nu au fost sanctionate penal sau contraventional, prin:
- avizul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare ca nu au fost
sanctionate in ultimii 2 ani pentru eventuale nerespectari ale prevederilor
<>Legii nr. 84/1996 ;
- declaratie scrisa, pe propria raspundere, ca nu au fost sanctionate penal
sau contraventional pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals,
uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare si luare de
mita sau pentru alte abateri prevazute de <>Legea nr. 11/1991 privind
combaterea concurentei neloiale;
e) depunerea la secretariatul comisiei de atestare a cererii-tip, insotita
de documentele prin care se dovedeste ca sunt indeplinite conditiile
prevazute mai sus si ca s-a achitat tariful stabilit pentru atestare.
CAP. 5
Procedura de atestare
14. Persoana juridica care doreste sa obtina atestarea pentru a participa
la licitatii in domeniul imbunatatirilor funciare va inainta
secretariatului comisiei de atestare din cadrul Centrului de Perfectionare
a Personalului din Agricultura Privata Bucuresti - Baneasa cererea-tip de
atestare, insotita de documentele prin care sa demonstreze ca indeplineste
conditiile obligatorii la pct. 13.
Din cererea-tip si din documentele insotitoare trebuie sa rezulte clar
activitatile mentionate la pct. 5 si indicativele amenajarilor/lucrarilor
de imbunatatiri funciare, prevazute in anexa nr. 1, care se vor supune
atestarii.
15. Prezentarea incompleta a documentelor prevazute in prezenta
metodologie, inregistrarea si/sau prezentarea de date eronate sau false in
documentele care insotesc cererea de atestare sau neprezentarea
documentelor si informatiilor necesare atrag dupa sine respingerea cererii
de atestare sau, dupa caz, anularea certificatului de atestare emis.
16. Comisia de atestare isi desfasoara lucrarile in urmatoarele etape:
a) analizeaza cererile si documentatiile prezentate de persoanele juridice;
b) discuta, in plen, cu imputernicitii fiecarei persoane juridice, in
vederea formarii unui punct de vedere bine documentat;
c) dezbate, in plen, fiecare caz in parte si ia hotararea de eliberare a
certificatelor de atestare sau, daca este cazul, de respingere motivata a
cererilor.
17. Comisia de atestare este obligata sa hotarasca si sa comunice fiecarei
persoane juridice decizia adoptata, in termen de maximum 15 zile de la data
dezbaterii purtate in plenul sau.
18. Perioadele de lucru, stabilite potrivit graficului de sedinte aprobat
de presedintele comisiei de atestare, precum si programarea persoanelor
juridice pentru interviu se va afisa la sediul Ministerului Agriculturii si
Alimentatiei si al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare si se vor
comunica celor interesati de catre secretariatul comisiei de atestare.
19. Prezentarea persoanelor juridice pentru interviu la comisia de atestare
se face la data stabilita.
(1) Imputernicitul persoanei juridice prezentate pentru interviu, in cadrul
comisiei de atestare, va prezenta, la cererea comisiei, actul de identitate
si imputernicirea emisa de conducerea persoanei juridice pe care o
reprezinta.

(2) In cadrul interviului imputernicitul persoanei juridice va prezenta, la


solicitarea membrilor comisiei de atestare, originalele documentelor
anexate la cerere, pentru consultare.
(3) Neprezentarea persoanei juridice la comisia de atestare la data, locul
si la ora anuntate pentru interviu atrage dupa sine reprogramarea acesteia.
(4) In cazul in care persoana juridica nu se prezinta nici la noul termen,
comisia procedeaza la respingerea cererii de atestare.
20. Concluziile analizelor efectuate si hotararile adoptate de catre
comisia de atestare se consemneaza in procese-verbale semnate de toti
membrii prezenti.
(1) Procesele-verbale se scriu intr-un registru special, care se va pastra
in conditii de siguranta la secretariatul comisiei si se va arhiva la
sediul Centrului de Perfectionare a Personalului din Agricultura Privata
Bucuresti - Baneasa.
(2) In registrul cu procesele-verbale se inscriu datele de baza privind
persoana juridica, precum si hotararea comisiei de atestare cu privire la
eliberarea certificatului de atestare sau, dupa caz, de respingere motivata
a cererii de atestare.
21. Membrii comisiei de atestare poarta intreaga raspundere pentru
hotararile luate.
22. Certificatele de atestare se intocmesc conform modelului prevazut in
anexa nr. 7.
(1) Certificatele vor fi numerotate in ordine curenta si se vor consemna
intr-un registru special de evidenta, care se va pastra, in conditii de
siguranta, la secretariatul comisiei de atestare si se va arhiva la sediul
Centrului de Perfectionare a Personalului din Agricultura Privata Bucuresti
- Baneasa.
(2) Certificatul de atestare da dreptul persoanei juridice sa participe la
licitarea lucrarilor de categoria celor pentru care a fost atestata.
(3) Valabilitatea certificatului de atestare este de 3 ani, cu conditia
obtinerii vizelor anuale si cu posibilitatea de a fi revizuit sau anulat,
in acest interval, in cazurile in care persoana juridica respectiva se afla
in situatia de a nu mai indeplini conditiile si criteriile de atestare.
Aceasta situatie se sesizeaza de catre organele abilitate de lege pentru
controlul tehnic sau financiar, de catre alte persoane juridice atestate,
precum si de catre persoanele abilitate de Ministerul Agriculturii si
Alimentatiei si se aduce la cunostinta comisiei de atestare, care are
obligatia de a analiza cazul, in mod operativ, in sedinta extraordinara.
(4) Editarea certificatelor de atestare se face prin grija Centrului de
Perfectionare a Personalului din Agricultura Privata Bucuresti - Baneasa.
23. Tariful pentru obtinerea atestarii se stabileste diferentiat, pe
activitatile prevazute la pct. 5, de catre Centrul de Perfectionare a
Personalului din Agricultura Privata Bucuresti - Baneasa si se aproba de
catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Persoana juridica care
solicita atestarea plateste tariful, in numerar, la casieria Centrului de
Perfectionare a Personalului din Agricultura Privata Bucuresti - Baneasa
sau prin ordin de plata la prezentare in contul 5009/9163974 - Trezoreria
sectorului 1 Bucuresti.
24. Dupa expirarea termenului de 3 ani de la eliberarea certificatului de
atestare, persoana titulara poate solicita prelungirea valabilitatii
atestarii.
Tariful pentru prelungirea valabilitatii certificatului de atestare
reprezinta jumatate din tariful pentru atestare, recalculat.
CAP. 6
Dispozitii finale
25. Nominalizarea membrilor comisiei de atestare si ai secretariatului
acesteia se aproba de catre conducerea Ministerului Agriculturii si
Alimentatiei si se reactualizeaza, ori de cate ori este cazul, la
propunerea directiei de specialitate.
26. Regulamentul de functionare a comisiei de atestare, precum si
conditiile de evaluare a solicitantilor se stabilesc de catre aceasta.

27. Persoanele juridice care desfasoara, in prezent, activitati in domeniul


imbunatatirilor funciare si doresc sa obtina atestarea in conditiile
prezentei metodologii vor prezenta cererile de atestare in termen de 60 de
zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
28. In termen de 6 luni de la publicarea prezentei metodologii in Monitorul
Oficial la Romaniei, la licitatiile organizate pentru adjudecarea studiilor
de teren, a proiectarii si executarii de lucrari de imbunatatiri funciare
se vor putea prezenta si persoanele juridice care nu au obtinut atestarea
in conditiile prevazute de prezenta metodologie.
29. Nerespectarea, in orice mod, a prevederilor prezentei metodologii
atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara legala.
ANEXA 1
------la metodologie
--------------Amenajarile/lucrarile de imbunatatiri funciare pentru care se emit atestari
de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei persoanelor juridice care
pot desfasura activitati de imbunatatiri funciare
1. Indiguirile si regularizarile cursurilor de apa
Cuprind, dupa caz, urmatoarele lucrari:
- indiguiri, calibrari si reprofilari de albii, taieri de coturi,
derivatii, consolidari de maluri, acumulari temporare, cantoane,
constructii pentru asigurarea pazei si sigurantei in exploatare, cu
montajul instalatiilor aferente.
2. Amenajarile de irigatii
Cuprind, dupa caz:
a) lucrari pentru captarea apei: prize cu pompare si/sau gravitationale,
puturi forate, conducte, bazine de aspiratie si de refulare, aparari si
consolidari de maluri, lucrari pentru dirijarea curentilor de apa, cu
montajul instalatiilor aferente;
b) lucrari pentru aductiunea si distributia apei: canale, conducte, noduri
hidrotehnice, stavilare, constructii de traversare si subtraversare, statii
de pompare, bazine de aspiratie si de refulare, consolidari, captuseli, cu
montajul instalatiilor aferente;
c) lucrari pentru amenajarea interioara: canale si conducte ingropate, care
alimenteaza cu apa instalatiile de irigatii si, dupa caz, montajul
agregatelor de pompare mobile si al instalatiilor aferente, lucrari de
nivelare a terenului;
d) montajul instalatiilor de irigatii si al agregatelor de pompare mobile,
pentru aplicarea udarilor;
e) lucrari pentru evacuarea apei in caz de avarii: canale, conducte,
deversoare, stavilare, cu montajul instalatiilor aferente;
f) lucrari pentru alimentarea cu energie electrica, pentru automatizare si
dispecerizare si alte asemenea, cu montajul instalatiilor aferente;
g) cantoane, constructii pentru asigurarea pazei si sigurantei in
exploatare, stationare hidrogeologice, drumuri de exploatare, cu montajul
instalatiilor aferente;
h) lucrari si masuri pedoameliorative prevazute la art. 3 alin. (6) din
Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare, aprobat prin
<>Hotararea Guvernului nr. 611/1997 .
3. Orezariile
Cuprind, dupa caz:
a) lucrari pentru captarea apei: prize cu pompare si/sau gravitationale,
conducte, bazine de aspiratie si de refulare, aparari de consolidari de
maluri, lucrari pentru dirijarea curentilor de apa, cu montajul
instalatiilor aferente;
b) lucrari pentru aductiunea si distributia apei: canale, conducte, noduri
hidrotehnice, stavilare, vanete, constructii de traversare si de
subtraversare, statii de pompare, consolidari, captuseli, cu montajul
instalatiilor aferente;

c) lucrari pentru colectarea si evacuarea apei: canale, conducte, lucrari


de traversare si de subtraversare, consolidari, stavilare, cu montajul
instalatiilor aferente;
d) lucrari pentru evacuarea apei in emisar: statii de pompare, bazine de
aspiratie si de refulare, conducte, constructii de subtraversare
consolidari si aparari de maluri, cu montajul instalatiilor aferente;
e) drumuri de exploatare;
f) lucrari pentru amenajarea interioara: lucrari de nivelare a terenului,
digulete, rigole si canale de contur;
g) montajul instalatiilor de irigatii si al agregatelor de pompare mobile,
pentru aplicarea udarilor;
h) lucrari pentru alimentarea cu energie electrica, pentru automatizare si
dispecerizare, cu montajul instalatiilor aferente;
i) cantoane, constructii pentru asigurarea pazei si sigurantei in
exploatare, cu montajul instalatiilor aferente;
j) lucrari si masuri agropedoameliorative, prevazute la art. 3 alin. (6)
din Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare.
4. Amenajarile de desecare si de drenaj
Cuprind, dupa caz:
a) lucrari pentru amenajarea interioara: lucrarile de nivelare si de
modelare a terenului, canale provizorii de colectare si de evacuare a apei,
drenuri orizontale, drenuri verticale, cu montajul instalatiilor aferente;
b) lucrari pentru colectarea si evacuarea apei: canale, drenuri colectoare,
drenuri verticale, conducte, lucrari de traversare si de subtraversare,
statii de pompare, bazine de absorbtie si de refulare, noduri hidrotehnice,
consolidari cu montajul instalatiilor aferente;
c) lucrari pentru evacuarea apei in emisar: statii de pompare, bazine de
aspiratie si de refulare, conducte, subtraversari, consolidari si aparari
de maluri, cu montajul instalatiilor aferente;
d) lucrari pentru alimentarea cu energie electrica, pentru dispecerizare si
automatizare, cu montajul instalatiilor aferente;
e) cantoane, constructii pentru asigurarea pazei si sigurantei in
exploatare, drumuri de exploatare, stationare hidrogeologice, cu montajul
instalatiilor aferente;
f) lucrari si masuri agropedoameliorative, prevazute la art. 3 alin. (6)
din Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare.
5. Amenajarile de combatere a eroziunii solului
Cuprind, dupa caz:
a) lucrari pentru amenajarea versantilor/terenurilor in panta: nivelareamodelarea terenurilor, captari de izvoare, drumuri cu caracter
antierozional, canale, debusee, terase, cleionaje, praguri, caderi,
consolidari, lucrari de traversare si de subtraversare, drenuri, cu
montajul instalatiilor aferente;
b) masuri agrotehnice pentru protectia solului: sisteme de culturi pe
curbele de nivel, in fasii si in benzi inierbate, asolamente de protectie;
lucrari agropedoameliorative, prevazute la art. 3 alin. (6) din
Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare;
c) lucrari pentru stingerea formatiunilor torentiale/ameliorarea
torentialitatii/combaterea eroziunii de adancire: nivelari-modelari si
umpluturi cu terasamente, canale de nive, plantatii silvice, imprejmuiri,
taluzari, ziduri de sprijin, caderi in trepte, instalatii de curent rapid,
consolidari, cleionaje, gardulete, traverse, praguri, baraje, casoaie,
gabioane, canale de evacuare in emisar, lucrari de traversare si de
subtraversare, cu montajul instalatiilor aferente;
d) lucrari pentru ameliorarea terenurilor afectate de alunecari: canale de
evacuare a apei, drenuri, captari de izvoare, impaduriri, imprejmuiri,
ziduri de sprijin, contrabanchete, lucrari de modelare-nivelare a
terenului;
e) lucrari pentru stabilizarea/ameliorarea nisipurilor miscatoare/de
combatere a eroziunii eoliene: lucrari de nivelare-modelare a terenului, de
desecare, de drenaj, de irigatii, plantatii de protectie si de livezi,
imprejmuiri, drumuri de exploatare, lucrari si masuri agropedoameliorative
si agrotehnice specifice, prevazute in Regulamentul de aplicare a Legii

imbunatatirilor funciare, si altele asemenea;


f) cantoane, constructii pentru paza si siguranta in exploatare, cu
montajul instalatiilor aferente.
6. Lucrarile si masurile agropedoameliorative
Cuprind, dupa caz: lucrari de nivelare-modelare a terenului, scarificari,
afanari adanci, rigole si santuri de scurgere a apei, araturi in benzi cu
coame, drenuri cartita, udari de spalare a saraturilor, aplicarea de
amendamente si ingrasaminte, defrisari, scoateri de cioturi.
7. Amenajarile silvice
Cuprind, dupa caz: infiintarea perdelelor forestiere pentru protectia
terenurilor agricole, a lucrarilor de imbunatatiri funciare si a
plantatiilor antierozionale, precum si urmatoarele lucrari: lucrari de
pregatire a terenului, plantari, imprejmuiri.
ANEXA 2
------la metodologie
-------------COMPONENTA
comisiei de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a
desfasura activitati de imbunatatiri funciare

Presedinte:

- specialist in domeniul imbunatatirilor funciare din


cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

Vicepresedinti:

- un reprezentant al Ministerului Agriculturii si


Alimentatiei si un reprezentant al Regiei Autonome a
Imbunatatirilor Funciare

Membri:

- un reprezentant al Ministerului Agriculturii si


Alimentatiei
- un reprezentant al Regiei Autonome a Imbunatatirilor
Funciare (director general, director)
- un reprezentant al Institutului de Studii si Proiecte
pentru Imbunatatiri Funciare (inginer proiectant gradul I)
- un reprezentant al Institutului de Cercetare si Inginerie
Tehnologica pentru Irigatii si Drenaje (cercetator
principal gradul I)
- un reprezentant al unei institutii de invatamant superior
de specialitate (profesor)
- un reprezentant al executantilor de lucrari si
imbunatatiri funciare

Consultanti pe probleme specifice:


- specialist din activitatea de studii
- specialist din activitatea de proiectare
- specialist din activitatea de executie a lucrarilor de
imbunatatiri funciare
- specialist din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si
Amenajarii Teritoriului
- specialist din cadrul Centrului de Perfectionare a
Personalului din Agricultura Privata Bucuresti - Baneasa
Secretariat:

ANEXA 3
------la metodologie
--------------

- un secretar coordonator
- 2 membri.

Persoana juridica ................


Nr. .......... din ...............
CERERE
pentru obtinerea atestarii privind capacitatea de a desfasura
activitati de imbunatatiri funciare
(Persoana juridica) ....................., cu sediul in .................
str. .......... nr. ..........., judetul ............., telefon ...........
fax ..................., inmatriculata la registrul
comertului ................. cu nr. .............. din .............,
reprezentata de ......................, avand functia de ..................
solicitam, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) si ale art. 14
alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare,
aprobat prin <>Hotararea Guvernului nr. 611/1997 , eliberarea
certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua ...../ (studii,
proiectare, executie, conform cap. II si anexei nr. 1 din prezenta
metodologie)/.........................................., in domeniul
imbunatatirilor funciare, in conditiile reglementate de legislatia in
vigoare.
Anexam la prezenta cerere documentele prevazute de metodologia aprobata
prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 30 din 6 mai
1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. ........./............... .
Data ............. .............................
(Numele, prenumele, semnatura
conducatorului autorizat, stampilat)
Domnului presedinte al comisiei de atestare
ANEXA 4
------la metodologie
--------------

Persoana juridica ................


FISA
cu privire la asigurarea cu personal pentru activitatea de ................

| Categorii de | Numarul de persoane cu atributii de: |


| personal |-------------------------------------------|
| | conducere | executie |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Ingineri (profesia) | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Tehnicieni (profesia) | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Economisti | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Juristi | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Maistri (meseria) | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Muncitori calificati (meseria) | | |

|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Muncitori necalificati | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL: | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
Data completarii ............... ..........................
(Semnatura autorizata, stampila)
ANEXA 5
-------la metodologie
--------------

SITUATIA
dotarii cu instalatii si utilaje specifice pentru
desfasurarea activitatii ....................

| Nr. | Denumirea si | Anul | Starea tehnica | |


| crt. | marca instalatiilor |fabricatiei| (gradul de uzura) | Observatii*)
|
| | si utilajelor | | | |
|------|----------------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | |
|------|----------------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------*) Se va mentiona daca asigura realizarea de lucrari la nivelul de
calitate propus.
NOTA:
Se pot inscrie si performantele tehnice ale utilajelor.
Data completarii ............... .................................
(Semnatura autorizata, stampila)
ANEXA 6
------la metodologie
--------------

Persoana juridica .............


SITUATIA
privind activitatile desfasurate in domeniul imbunatatirilor
funciare in ultimii 5 ani

| Nr. | Anul | Amenajarea/| Capacitatile | Valoarea | Alte | Observatii*)|


| crt. | | lucrarea | |- milioane |elemente | |
| | | | | lei - |specifice| |

|------|------|------------|--------------|------------|---------|------------|
| |199 ..| | | | | |
|------|------|------------|--------------|------------|---------|------------|
| |199 ..| | | | | |
|------|------|------------|--------------|------------|---------|------------|
*) Se va mentiona daca activitatea desfasurata: proiectare si/sau
executare.
Data completarii ............... .................................
(Semnatura autorizata, stampila)
ANEXA 7
------la metodologie
-------------ROMANIA
MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
Comisia de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a
desfasura activitati in domeniul imbunatatirilor funciare
CERTIFICAT DE ATESTARE
Nr. .............. din .............
Comisia de atestare, constituita in baza Ordinului ministrului agriculturii
si alimentatiei nr. ............... din .........., potrivit prevederilor
Regulamentului de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare, aprobat prin
<>Hotararea Guvernului nr. 611/1997 , a analizat dosarul cererii de
atestare nr. ........... din ......... a ...../(persoana
juridica)/......................, cu capitalul social ...../(felul
capitalului social)/........., cu sediul in localitatea ...............,
str. ................... nr. ...........,
sectorul/judetul .................., infiintata prin ........./(felul
actului, numarul, data emiterii)/........................... si
inregistrata la registrul comertului cu numarul ................. .
Atestam ca, la data emiterii acestui certificat, ..../(persoana
juridica)/................. indeplineste conditiile prevazute de
Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare, aprobat prin
<>Hotararea Guvernului nr. 611/1997 , si metodologia de atestare, aprobata
prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 30 din 6 mai
1998, si are capacitatea tehnica si profesionala de a efectua ....../
(studii, proiectare, executie in domeniul imbunatatirilor funciare, conform
cap. II si anexei nr. 1 din prezenta
metodologie)/.................................... in conditiile legii.
Prezentul certificat este valabil pana la data de .............., se
vizeaza anual si poate fi revizuit sau anulat, in acest interval, in cazul
in care se constata ca titularul nu mai indeplineste criteriile si
conditiile atestarii.

Directia
imbunatatiri funciare,
protectia mediului

Centrul de Perfectionare
a Personalului din Agricultura Privata
Bucuresti - Baneasa

Director,

Director,

Presedinte,
...............................

(Numele, prenumele,
semnatura, stampila)
VIZA ANUALA
Data ............................
L.S. ............................

Data ...............................
L.S. ...............................

Modificari intervenite:
.................................
.................................
.................................

Modificari intervenite:
....................................
....................................
....................................

Data ............................
L.S. ............................

Data ...............................
L.S. ...............................

Modificari intervenite:
.................................
.................................
.................................

Modificari intervenite:
....................................
....................................
....................................

Data ............................
L.S. ............................

Data ...............................
L.S. ...............................

Modificari intervenite:
.................................
.................................
.................................

Modificari intervenite:
....................................
....................................
....................................

Data ............................
L.S. ............................

Data ...............................
L.S. ...............................

Modificari intervenite:
.................................
.................................
.................................

Modificari intervenite:
....................................
....................................
....................................

-------