Sunteți pe pagina 1din 1

Z E R D A H E R R IA a b ian !

G u k : la n g ile o k, e m a ku m e o k, g a zt eo k , n e ka z a ri et a a rra n tz a le o k, ez g a ita s u n a k d it ug u n p e rt so n o k ,


la n g a b e o k, p e n t sio d u n o k , m ig ra tz a ile o k, e ko lo g is to k , s e xu d is id e n te o k , m e n p e ko a u t o n o mo o k , ik a sle o k …
g a u r e g u n in d a rrea n d a g o en b e s te la k o ere d u e k o n om ik o et a so z ia l b a te n a ld e eg i te n d u g u . E g u n e z e g u n ,
g u re h err ia a u rre ra a te ra t ze n a ri g a re n o k , E u sk a l H e rria e ra ik itz e ko a u ke ra a ld a rrika t ze n d u g u e t a
za n p a k e ta n o i n a rr itu rik o e rl a zio rik b aim e n d u ko e z d u e n et a a rra z o i so z ial , a d in a , s e xu a u k e ra , g e n e ro ,
a rra z a e d o ja to rri a rra z o ie n g a tik in o la ko d is krim in a zio rik o n a rtu k o e z d u e n M u n d u b a t en era ik u n t za ri g u re
e ka r p en a e g in n a h i d io g u . A sm o h a u mo d u p a rt eh a rt za ile b a t e a n era m a n n a h i d u g u p ra k tik a ra ; h e rrit a rr a k
a k tib a t u z e t a in p lik a tu z , a u zo la n a in d a rt u z et a a ld a k e ta sa k on b a te k in k o np r om e zu a rg ia d u t en Mu n d u k o
b e st e h er ri b at zu e k in e lk a rla n a b u lt za t u z. B es t el a ko e re d u h o n e n d e fin i zio a d in a mik o a iz a n b e h a r d u e la
u s te d u g u e ta d e n b o ra n z eh a r e g o k it u b eh a r d e n a . O ra in g o z, zile g ia e t a b eh a rre z ko a d e la u s te d u g u la ko ,
h u rre n g o a ex ig it ze n d u g u :

G U T X IEN EK O A K : E K O N O M IA R E N D E M O K R A T IZ A Z IO A E TA SU B IR A U T Z A
D E M O K R A T IK O A
G au r e gu n in da rr ea n d ag oe n e red ua re n a ld ake ta sako n b at a ha lb ide tzeko , e gu ne z eg un he rr i
h au au rre ra ate ratze n d ug un ok espa rr u e kon om iko eta so zial ea n e re , er ab akia k ha rtze ko
a uke ra i zan be ha r du g ula uste d ug u.

N A H I D U G U N A L D A K E T A R EN A R D A T Z A K
· La n p ro du ktib o e ta bir pr od uktoi bo ar en ba na keta
· O nd asu na re n b an ake ta
· E kon om ia ren de m o kra ti zazio a
· E kosiste m a re n g ara pe n d em o kr atiko a

H A R R EM A N E T A N J A R T Z EK O :
· W eb o rri a: w w w .h err a- ab ia n.o rg
· H e lb id e el ektro ni koa k:
o O ro kor ra : h er ria ab ia n@ gm a il.com
o B ilb o: bil bo he rr ia ab ian @ g m ai l.com
o D o no sti a: d on ostia ab ia n@ g m a il.com
o G aste iz: he rri a.ab ia ng astei z@ gm ai l.com
o Iru ñe a: ir un err ia kale ra @ gm ail .com
o T o lo sa : tolo sald ea ko he rri aa bi an @ gm ail .com

Asanbladak: Aldaketarako abiapuntua


Bilbo: Martxoak 26 Alde Zaharreko La Bolsa Eraikinean, 19.30

Gasteiz: Martxoak 25, General Alava kaleko Luis de Ajuria Aretoan, 19.30

Donostia: Martxoak 29, Anoetako CRAJ Eraikinean, 19.00

Iruñea: Martxoak 25, Burlatako Kultur Etxean, 19.00

Tolosa: Martxoak 24, Bonberenea Gaztetxean, 19.30