Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
FIA DISCIPLINEI

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Informatic
Departamentul de Informatic
Informatic
Licen
Informatic/Liceniat n Informatic


2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei

PROGRAMARE ORIENTAT-OBIECT
PROF. DR. DOREL LUCANU
PROF. DR. GHEORGHE GRIGORA
LECT. DR. MDLINA IONI
*
2 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56 din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti ...................................

2
28
ore
14
14
28
-
4
-

2.2 Titularul activitilor de curs


2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 An de studiu
I 2.5 Semestru
* OB Obligatoriu / OP Opional

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

56
116
5


4. Precondiii (dac este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competene

Introducere n programare
Programare procedural, partea imperativ a limbajului C++


5. Condiii (dac este cazul)
5.1 De desfurare a cursului

--

5.2 De desfurare a seminarului/


laboratorului

Prezena obligatorie la laborator

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenii vor fi capabili s:
C1. Explice sintaxa i semantica instruciunilor limbajului C++
C2. Descrie prin diagrame UML sisteme software de nivel elementar i mediu ca dificultate
C3. Utilizeze conceptele de POO i abloanelor n proiectarea sistemelor software
C4. Analizeze cerinele unui sistem software de nivel elementar i mediu ca dificultate
C5. Scrie cod C++ pornind de la specificaia scris n UML a unui sistem software

CT1. Combinarea cunotinelor de modelare OO cu cele de programare OO.
CT2. Dezvoltarea capacitatii de a modela cu concepte OO diverse domenii de aplicaii practice.
CT3. Capacitatea de a utiliza modelele UML ca mijloc de comunicare cu clienii din aceste domenii practice.


7.1 Obiectivul
general

Iniiere n programarea orientat-obiect la nivel abstract utiliznd UML i la nivel concret utiliznd limbajul de
programare C++.

7.2 Obiectivele specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenelor specifice acumulate)

O1. Cunoaterea conceptelor de clase, obiecte, ierarhii de clase, polimorfism, clase abstracte, interfee, clase
parametrizate.
O2. Modelarea n UML la nivel introductiv.
O3. Cunoaterea limbajului C++ (ISO Standard), cu accent pe reprezentarea claselor, obiectelor, i a relaiilor
dintre acestea.
O4. Cunoaterea celor mai utilizate abloane de proiectare.
O5. Utilizarea Bibliotecii standard de tipuri generice (STL).8. Coninut
Observaii

Curs

Metode de
predare

1.

Introducere in POO

Expunere

2.

Conceptele de clas i obiect n C++

Expunere

3.

Parametrizare + STL (partea I)

Expunere

4.

Ierarhii in C++

Expunere

8.1

(ore i
referine
bibliografice)


5.


Polimorfism in C++

Expunere

6.

Exceptii in C++

Expunere

7.

Modelare OO

Expunere

8.

Evaluare parial

Portofolii,
Interviu

9.

Proiectare (partea I)

Expunere

10.

Proiectare (partea II)

Expunere

11.

Proiectare (partea III)

Expunere

12.

Proiectare (partea IV)

Expunere

13.

STL (partea II)

Expunere

14.

Programare avansata in C++

Expunere

Bibliografie

H. Schildt: C++ manual complet, Teora, 2000
D. Kaler, M.J. Tobler, J. Valter: C++, Teora, 2000
Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language, Adisson-Wesley, 3nd edition, 1997
Bruce Eckel : Thinking in C++, 2nd Edition
*** : Online C++ tutorial
Donald Bell. UML basics: An introduction to the Unified Modeling Language
SGI Standard Template Library Programmer's Guide


8.2

Seminar / Laborator

Metode de
predare

Observaii
(ore i
referine
bibliografice)

ncapsularea (izolarea detaliilor implementrii): private, protected, pu


blic, Atribute i metode: la nivel de instan (pointerul this)
Atribute i metode: la nivel de clas
Metode constante , Apelul i returul prin referin , Controlul
iniializrii: constructori i destructori, Alocarea memoriei, Spaii de
nume.

Experiment, Lucru
individual, Metode
interactive

Idem

3.

Fluxuri de intrare/ieire, Polimorfism static, Utilizarea STL: vector.

Idem

4.

Relaia de compoziie, Relaia de motenire, Ordine de apel constructori.

Idem

5.

Liste de iniializare, Vizibilitate membri, Redefinire metode.

Idem

1.

2.


6.

Utilizare STL: list, string, stack

Idem

7.

Early binding, late bilding, Metode virtuale.

Idem

8.

Design paterns, Parametrizri, Excepii. Evaluare teme.

Idem

9.

Proiect

Idem

10.

Proiect

Idem

11.

Proiect

Idem

12.

Proiect

Idem

13.

Evaluare proiect

Interviu

14.

Evaluare proiect

Interviu

Bibliografie


9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor profesionale i
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninutul disciplinei este coroborat cu tematica concursurilor pentru ocuparea posturilor n companiile IT.


10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

10.4 Curs

- abilitatea de a modela i
proiecta OO un sistem simplu
- abilitatea de a transforma o
diagrama UML in cod C++
- capacitatea de a nelege i
explica un cod C++
- calitatea formulrii
rspunsurilor

Test scris

50%


- abilitatea de a construi
programe POO care rezolv
probleme de nivel simplu i
10.5 Seminar/ Laborator
mediu
Evaluare 3 teme, 1 proiect
50%
- abilitatea de a aplica abloane
n gsirea soluiilor
- calitatea programelor scrise
10.6 Standard minim de performan
Pentru promovare trebuie ndeplinite simultan urmtoarele criterii:
40% din punctajul maxim la test (nelegerea i manipularea conceptelor OO la nivel de nceptor)
40% din punctajul total maxim la evalurile temelor i proiectului (dezvoltare de programe OO pentru probleme
simple)
50% din punctajul total maxim
Notele se stabilesc conform cu crteriile ECTS

Data completrii
Titular de curs
Titular de seminar
15 februarie 2014
Prof.univ.dr. Dorel Lucanu
Lect. Dr. Madalina Ioni
Data avizrii n departament
Director de departament

S-ar putea să vă placă și