Sunteți pe pagina 1din 10

ncurajarea activit !

ilor turistice
M sura
Articole care stau la Articolele 52 (a)(iii) i 55 ale Regulamentului (CE) Nr. 1698/2005.
Punctul 5.3.3.1.3 din Anexa II a Regulamentului (CE) Nr. 1974/2006
baza m surii
Codul m surii

313

Motiva!ia sprijinului
Turismul rural, ca "i component a turismului na!ional n ansamblu, este un sub-sector cu
poten!ial deosebit de dezvoltare, reprezentnd astfel o alternativ! ocupa"ional! pentru for"a de
munc! rural!, o modalitate de diversificare a activit!"ilor economice din mediul rural i un factor de
stabilizare a popula"iei rurale. Dezvoltarea acestuia poate contribui la atenuarea dezechilibrelor
ap!rute ntre diverse zone, constituind i o surs! de cre tere a veniturilor popula"iei rurale.
Peisajul natural, specific Romniei, ofer! posibilit!"i excelente pentru practicarea turismului rural,
aspect ce permite recreerea n decorul mediului rural, experimentarea unor activit!"i inedite,
participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de atrac"ie care nu sunt
disponibile n zonele urbane.
Un segment important al turismului rural romnesc este reprezentat de agro-turism47, dat! fiind
prezen"a unui num!r ridicat de gospod!rii agricole, localizate n zone cu valoare peisagistic! ridicat!
unde sunt p!strate tradi"iile i obiceiurile str!vechi. Avnd n vedere necesitatea reorient!rii unora
dintre aceste gospod!rii c!tre activit!"i non-agricole i de ob"inere a veniturilor suplimentare,
agroturismul poate fi o bun! alternativ!.
Agro-turismul este n general practicat de micii proprietari din zonele rurale/gospod!riile rurale, ca
activitate secundar!, implicnd n mod activ femeia. Prin aceast! form! de turism se ofer!
posibilitatea turi tilor de a reveni n mijlocul naturii, asigurnd acestora confortul fizic i spiritual,
precum i accesul la buc!t!ria autentic! specific! fiec!rei zone.
Urm!rind evolu"ia turismului rural, se observ! c! la nivelul anului 1996 exista un num!r de 61
pensiuni turistice rurale, cu o capacitate de cazare de 332 de locuri; la nivelul anului 2004 acestea au
ajuns la un num!r de 892, cu o capacitate de cazare de 9405 locuri, iar la nivelul anului 2005, n
spa"iul rural, num!rul pensiunilor turistice a ajuns la 956, cu o capacitate de cazare de 11151 locuri,
ceea ce reprezint! un poten"ial considerabil la nivelul acestui sub-sector. (Sursa INS 2005)
Construirea de noi structuri de primire va fi f!cut! acordnd o aten"ie deosebit! investi"iilor al c!ror
obiectiv principal l reprezint! calitatea. Acest aspect poate fi indus de c!tre disponibilitatea resurselor
financiare aduse n "ar! de emigran"i sau de c!tre alte resurse disponibile, care n general au fost
orientate prea pu"in, pn! acum c!tre investi"ii/pia"! i mai mult c!tre mbun!t!"irea standardului de
via"! i a locuin"ei.
n general, turismul rural nu este dezvoltat conform cererii pie"ei turistice interne i interna"ionale;
infrastructura turistic! existent! nu r!spunde pe deplin cerin"elor turi tilor din punct de vedere
cantitativ i calitativ al spa"iilor de cazare i a locurilor de recreere, confruntndu-se n prezent cu
dificult!"i sub aspect tehnic, financiar i educa"ional. Aceast! situa"ie necesit! m!suri de sus"inere i
impulsionare a dezvolt!rii acestui sector, n mod deosebit, promovarea i marketing-ul turismului
rural care sunt slab dezvoltate i acoper! doar anumite zone.
Activitatea de turism va fi orientat! c!tre zonele rurale cu poten"ial turistic, precum i asupra
posibilit!"ilor de dezvoltare a activit!"ilor recrea"ionale care s! se adreseze turi tilor. Recreerea n
zonele rurale poate fi ob"inut! prin desf! urarea activit!"ilor sportive, plimb!ri n aer liber, odihn!,
Agroturismul este o activitate practicat de membrii unei gospod rii agricole ce presupune mbinare a activit !ilor agricole cu serviciile
turistice n interiorul acesteia "i este caracterizat prin oferirea caz rii "i asigurarea par!ial a hranei din produse ob!inute n propria
gospod rie, precum "i implicarea turistului n activit !ile gospod re"ti, constituind o solu!ie complementar de suplimentare a veniturilor
din agricultur , cu efecte pozitive att de natur economic ct "i social .
47

304
Programul Na ional de Dezvoltare Rural! 2007-2013 versiunea a III-a

vizionarea de spectacole cu caracter tradi"ional i participarea la s!rb!torile locale bazndu-se pe


folosirea resurselor din zonele rurale i contribuind la adoptarea unui mod de via"! activ i s!n!tos.
Prin Programul SAPARD, respectiv prin M sura 3.4 Dezvoltarea !i diversificarea activit "ilor
economice care genereaz activit "i multiple !i venituri alternative au fost sus"inute investi"iile
pentru turismul rural !i alte tipuri de turism (ecvestru, montan etc.), acestea de"innd cea mai mare
pondere n totalul investi"iilor sus"inute prin aceast m sur . Astfel, raportul de monitorizare din
martie 2007 arat c n intervalul august 2002 - septembrie 2006, au fost contractate 727 proiecte pe
turism cu o valoare de aprox. 64 milioane Euro, din care 121 au fost finalizate. Din totalul
proiectelor contractate au rezultat aproximativ 13.000 locuri de cazare iar cele 121 proiecte
finalizate au creat aproximativ 726 de locuri de munc .
Sus!inerea infrastructurii "i a serviciilor turistice este necesar! din dou! motive: unul pentru
crearea i promovarea unui turism competitiv n spa"iul rural, iar cel de-al doilea pentru nfiin"area
unor re"ele locale de promovare i furnizare a acestor servicii, cu implicarea activ! a popula"iei rurale,
n special a femeilor i a tinerilor.
Turismul rural, mai mult dect alte tipuri de turism, este orientat spre auto-conservare astfel nct
dezvoltarea acestuia s! nu aib! un impact negativ asupra mediului. Tocmai din acest motiv, sprijinul
ac"iunilor din aceast! m!sur!, vizeaz! prioritar respectarea i promovarea principiilor de dezvoltare
durabil!. n acest context, extinderea ariei ofertei specifice, stimularea zonelor cu poten"ial turistic
ridicat va fi atent monitorizat!, n timp ce, vor fi respectate n mod obligatoriu, m!surile de protejare a
mediului.
Obiectivele m surii
Obiectivul general
Dezvoltarea activit!"ilor turistice n zonele rurale care s! contribuie la cre terea num!rului de locuri
de munc! i a veniturilor alternative, precum i la cre terea atractivit!"ii spa"iului rural.
Obiective specifice
Crearea i men"inerea locurilor de munc! prin activit!"i de turism, n special pentru tineri i
femei;
Cre terea valorii ad!ugate n activit!"i de turism;
Crearea, mbun!t!"irea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice;
Cre terea num!rului de turi ti i a duratei vizitelor.
Obiective opera!ionale
Cre terea i mbun!t!"irea structurilor de primire turistice la scar! mic!;
Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic!;
Crearea facilit!"ilor recrea"ionale n vederea asigur!rii accesului la zonele naturale de interes
turistic.
Domeniul de aplicabilitate "i ac!iuni prev zute
Sprijinul prin acesta m!sur! vizeaz! investi"ii n spa"iul rural48:
a) Investi"ii n infrastructura de primire turistic!;
b) Investi"ii n activit!"i recrea"ionale;
c) Investi"ii n infrastructura la scar! mic! precum centrele de informare, amenajarea de
marcaje turistice, etc.;
d) Dezvoltarea i/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.
48

Spa!iul rural cuprinde totalitatea comunelor ca unit !i administrativ teritoriale, mpreun cu satele componente n conformitate cu
defini!ia men!ionat n Capitolul 3.1.1.

305
Programul Na ional de Dezvoltare Rural! 2007-2013 versiunea a III-a

Descrierea tipului de opera!iuni acoperite


Prin aceast! m!sur! pot fi acoperite urm!toarele opera"iuni:
Pentru componenta a):
i. Construc"ia, modernizarea49, extinderea i dotarea structurilor de primire turistice (structuri
agro-turistice i alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-ntreprindere)
avnd pn la 15 camere:
Pentru investi"ii n structuri de primire turistice altele dect cele de agro-turism, nivelul
de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie s! ating! standardul de
calitate50 de minimum 3 margarete/stele;
Pentru investi"iile n agro-turism structura de primire turistic!, nivelul de confort i
calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie s! ating! standardul de calitate de
minimum 1 margaret!.
n cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permis! doar modernizarea i
extinderea structurilor de primire turistice.
De asemenea, vor fi sus"inute investi"iile de racordare la utilit!"ile publice, achizi"ionarea de
echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile dect bio-combustibii, ca parte
component! a proiectelor.
Pentru componenta b)
i. Investi"ii private n infrastructura turistic! de agrement independent! sau dependent! de
structura de primire turistic! precum spa"ii de campare, amenaj!ri de tranduri i piscine,
achizi"ionare de mijloace de transport tradi"ionale pentru plimb!ri, trasee pentru echita"ie
inclusiv prima achizi"ie de cai n scop turistic (cu excep"ia celor pentru curse i competi"ii) i
asigurarea ad!posturilor acestora (ca parte component! a proiectului), rafting etc.
Pentru componenta c)
i. Construirea, modernizarea i dotarea centrelor locale de informare n scopul promov!rii,
prezent!rii i vizit!rii turistice;
ii. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din
spa"iul rural, conectate la sistemele regionale i na"ionale;
iii. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice51 de utilitate public! etc.;
iv. Investi"ii legate de refacerea n scop turistic a vechilor trasee de cale ferat! cu ecartament
ngust, a amenaj!rilor complementare acestora (ex: construc"ii, plan nclinat etc.),
recondi"ionarea echipamentelor i utilajelor;
v. Investi"ii legate de nfiin"area i amenajarea de trasee tematice (ex: drumul vinului, al
ol!ritului, cioplitorilor n lemn etc.).
Pentru componenta d):
i. Elaborare de materiale promo"ionale precum prima editare a materialelor n scopul promov!rii
ac"iunilor turistice: bro uri de prezentare, panouri de informare etc.
Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de ac"iuni, vor fi
sus"inute cheltuielile cu achizi"ionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv
achizi"ionarea n leasing a acestora, costurile de instalare i montaj i costurile generale legate de
n cazul moderniz rii unei structuri de primire turistic aceasta va presupune n mod obligatoriu cre"terea nivelului de confort, cu cel
pu!in o margaret /stea.
50 In conformitate cu Ordinul 510/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu
modific rile "i complet rile ulterioare.
51 Definite conform Ordinului 510/2002, cu modific rile "i complet rile ulterioare: refugiile turistice sunt structuri de primire turistice, situate
n locuri izolate "i greu accesibile, de regul , la altitudini mari, avnd o capacitate redus , un grad minim de confort "i un num r redus de
personal de deservire. Acestea nu se clasific .
49

306
Programul Na ional de Dezvoltare Rural! 2007-2013 versiunea a III-a

ntocmirea proiectului precum taxe pentru arhitec"i, ingineri i consultan"i, studii de


fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor i autoriza"iilor
necesare implement!rii proiectelor, a a cum sunt ele men"ionate n legisla"ia na"ional!, achizi"ia de
patente i licen"e, n limita unui procent de 10% din valoarea total! a proiectului, iar pentru proiectele
care nu prev!d construc"ii n limita a 5%.
Criterii de eligibilitate
Micro-ntreprinderile, att cele existente ct i start-up52 trebuie s! fie nregistrate i s!- i
desf! oare activitatea propus! prin proiect, n spa"iul rural;
n cazul investi"iilor n agro-turism, beneficiarul/membrul gospod!riei agricole trebuie s!
desf! oare o activitate agricol! n momentul aplic!rii;
Beneficiarul trebuie s! demonstreze viabilitatea investi"iei;
Micro-ntreprinderea s! nu fie n dificultate53 ;
Structurile de primire turistice rurale vor fi n conformitate cu normele de clasificare
prev!zute n legisla"ia na"ional! n vigoare;
Pentru investi"ii noi, modernizare i extindere n cazul structurilor de primire turistice rurale,
altele dect cele agro-turistice, nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect
trebuie s! ating! standardul de calitate de minim 3 margarete/stele;
Pentru investi"ii n structuri de primire agro-turistice se va respecta defini"ia agro-turismului
dat! n cadrul acestei fi e, iar nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect
trebuie s! ating! standardul de calitate de minim 1 margaret!;
n cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permis! doar modernizarea
i extinderea structurilor de primire turistice;
Construc"ia, modernizarea i extinderea cl!dirilor trebuie s! respecte prevederile PUG;
Construc"ia, modernizarea i extinderea cl!dirilor trebuie s! respecte/p!streze arhitectura
specific! local!;
Pentru investi"iile noi n structurile de primire turistice, suprafa"a de teren aferent! structurii
de primire turistice (inclusiv n structuri de primire agro-turistice) trebuie s! fie de cel pu"in
1000 mp54; n vederea evit!rii supraaglomer!rii i a fragment!rii excesive a peisajului natural;
Angajament din partea beneficiarului c! va introduce obiectivul investi"ional n circuitul
turistic;
Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect s! fac! dovada de"inerii de aptitudini
manageriale/marketing sau n acord cu activitatea propus! prin proiect (experien"!/cursuri de
formare profesional! absolvite - cel pu"in nivel de ini"iere, cursuri de calificare etc.) sau s! le
dobndeasc! pn! la efectuarea ultimei pl!"i;
Beneficiarul trebuie s! prezinte toate avizele i acordurile necesare investi"iei respective,
Beneficiarul trebuie s! prezinte avizele/autoriza"iile de mediu55 necesare investi"iei, s!
respecte dup! caz cerin"ele de mediu specifice investi"iilor n perimetrul ariilor protejate;
Beneficiarul trebuie s! dovedeasc! dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaz! s!
realizeze investi"ia sau dreptul de folosin"! pe o perioad! de cel pu"in 10 ani;
Beneficiarul trebuie s! declare pe propria r!spundere c! va asigura cofinan"area proiectului;

52

Nou nfiin!ate
Firme n dificultate, definite conform prevederilor Liniilor Directoare Comunitare cu Privire la Ajutoarele de Stat pentru Salvarea "i
Restructurarea Firmelor n Dificultate (Community Guidelines On State Aid For Rescuing and Restructuring Firms in Difficulty) publicate n
OJ C244, 1.10.2004, p.2;
54 Suprafa!a construit + suprafa!a terenului din jurul construc!iei.
55 Conform protocolului ncheiat cu Ministerul Mediului "i Dezvolt rii Durabile, orice investi!ie realizat prin PNDR va fi ncadrat de c tre
MMDD care va solicita, dup caz, un studiu de impact asupra mediului.
53

307
Programul Na ional de Dezvoltare Rural! 2007-2013 versiunea a III-a

Beneficiarul care i propune o activitate generatoare de profit, trebuie s! declare pe propria


r!spundere faptul c! suma total! a ajutorului public nerambursabil accesat de c!tre acesta nu
dep! e te 200.000 Euro pe o perioad! de pn! la 3 ani fiscali.
Cheltuieli neeligibile
Impozite i taxe fiscale;
Costuri opera"ionale, inclusiv costuri de ntre"inere i chirie;
Comisioane bancare, costurile garan"iilor i cheltuieli similare;
Achizi"ionare de echipament second hand;
Investi"ii realizate de fermierii care au activitate de baz! pescuitul i/sau acvacultura;
Achizi"ionarea cailor pentru curse i competi"ii;
Cheltuieli generate de activit!"ile de cre tere a cailor;
Achizi"ionarea de teren/cl!diri;
Achizi"ia de mijloace de transport pentru uz personal;
Achizi"ia de vehicule pentru transportul rutier de m!rfuri pentru a presta servicii de transport
n numele ter"ilor i de mijloace de transport pentru persoane, ca i activitate principal!;
TVA, cu excep"ia TVA-ului nedeductibil, n cazul n care este n mod real i definitiv suportat
de c!tre beneficiari, al"ii dect persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din
Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
Costuri de schimb valutar, taxe i pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate
contului euro APDRP;
Contribu"ia n natur!;
Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobnzi, prima de asigurare
etc.;
Costuri realizate nainte de aprobarea proiectului, cu excep"ia studiilor tehnice, a planurilor de
afaceri i a studiilor de fezabilitate;
Costuri privind nchirierea de ma ini, utilaje, instala"ii i echipamente.
Beneficiari
Micro-ntreprinderile56 ;
Persoane fizice (nenregistrate ca agen"i economici) - care se vor angaja ca pn! la data
semn!rii contractului de finan"are s! se autorizeze cu un statut minim de persoan! fizic!
autorizat!57 i s! func"ioneze ca micro-ntreprindere;
- Comunele prin reprezentan"ii lor legali conform legisla"iei na"ionale n vigoare, precum i
asocia"iile de dezvoltare intercomunitar!58 realizate doar ntre comune i nfiin"ate
conform legisla"iei na"ionale n vigoare;
- ONG-uri.
Beneficiarii m!surii, a c!ror cerere de finan"are a fost selectat!, sunt eligibili pentru schema de
garantare pentru IMM-uri cu finan"are din PNDR.
Un beneficiar care a ndeplinit condi"iile de eligibilitate i de selec"ie prev!zute n aceast! fi ! este
considerat c! ndepline te condi"iile prev!zute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.
-

56

A"a cum sunt definite n Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 "i n legisla!ia na!ional n vigoare Legea 346/2004 (avnd mai
pu!in de 10 angaja!i "i o cifr de afaceri anual net sau active totale avnd o valoare de pn la 2 milioane Euro). Statutul de microntreprindere poate viza un beneficiar care de!ine cel pu!in statutul de persoan fizic autorizat .
57 Conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice "i a asocia!iilor familiale care desf "oar activit !i economice n mod
independent, cu modific rile "i complet rile ulterioare.
58 Conform Legii 215/2001, asocia!ii de dezvoltare intercomunitar sunt structuri de cooperare cu personalitate juridic , de drept privat "i
de utilitate public , nfiin!ate de unit !ile administrativ-teritoriale (n cazul de fa! doar ntre comune) pentru realizarea n comun a unor
proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice.
308
Programul Na ional de Dezvoltare Rural! 2007-2013 versiunea a III-a

Intensitatea sprijinului
i. Pentru investi!iile n interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public
nerambursabil va fi de pn la 100% din totalul cheltuielilor eligibile i nu va dep! i valoarea de
200.000 Euro/proiect;
ii. Pentru investi!iile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de
pn! la:
70%59 din totalul cheltuielilor eligibile i nu va dep! i 70.000 Euro/proiect n
cazul proiectelor de investi"ii n agro-turism;
50%60 din totalul cheltuielilor eligibile i nu va dep! i 200.000 Euro/proiect
pentru alte tipuri de investi"ii n turismul rural.
Beneficiarii acestei m suri vor primi tratament egal f r discriminare pe criterii de vrst , sex,
ras , origine etnic , apartenen! politic sau religioas etc.
Prevederi privind ajutorul de stat
Orice sprijin pentru investi"ii generatoare de profit acordat prin aceast! m!sur! se va face conform
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a art. 87 i 88 al
Tratatului privind ajutorul de minimis , Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea total! a
ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de c!tre un beneficiar nu va dep! i plafonul
maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar).
Acest plafon se aplic indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urm rit !i
indiferent dac ajutorul acordat de Statul Membru este finan"at n totalitate sau par"ial din surse de
origine comunitar .

Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea "i monitorizarea acord rii ajutoarelor
potrivit regulii de minimis61
Acordarea i monitorizarea sprijinului prin aceast! m!sur! se face pe baza declara iei pe propria
r!spundere a beneficiarului, n conformitate cu art. 3, alineatul (1) al Regulamentului Comisiei (CE)
nr.1998/15.12.2006 de aplicare a art. 87 !i 88 al Tratatului privind ajutorul de minimis, Jurnalul
Oficial L 379/28.12.2006, iar MADR, n calitate de furnizor de ajutor de minimis va "ine eviden"a
acestor ajutoare n conformitate cu art. 3, alineatul (3) al aceluia i regulament i potrivit prevederilor
art. 6 din Ordonan"a de Urgen"! a Guvernului nr. 117/200662 privind procedurile na"ionale n
domeniul ajutorului de stat i a prevederilor Regulamentului pus n aplicare prin Ordinul Pre edintelui
Consiliului Concuren"ei nr. 175/200763 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.
n cazul n care beneficiarul acceseaz! n paralel pentru acela i proiect sprijin acordat n cadrul
programului prin fondurile de garantare pentru garan"ii bancare, ajutorul total cumulat acordat
acestuia nu poate dep! i cuantumul prev!zut n cadrul m!surii.

59

Intensitatea sprijinului public nerambursabil pentru micro-ntreprinderile din regiunea Bucure"ti-Ilfov va fi cu 10% mai mic dect n
celelalte regiuni ale ! rii, n conformitate cu harta regional privind ajutoarele de stat.
60 Idem 59
61 Detalii potrivit Cap. IX Ajutoare de stat
62 M.Of. 1042 din 28.12.2006
63 M.Of. 436 din 28.06.2007
309
Programul Na ional de Dezvoltare Rural! 2007-2013 versiunea a III-a

Criterii de selec!ie
Pentru componenta a), b) :
i.

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi"ii similare
n ultimii 3 ani;

ii.

Proiecte din zone cu poten"ial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest
punct de vedere;

iii.

Proiectele care prin activitatea propus! creeaz! mai mult de un loc de munc!/25.000 Euro
investi"ii;

iv.

Proiecte derulate de femei/tineri cu vrsta pn! n 40 de ani la data depunerii proiectului;

v.

Proiecte integrate, care combin! ac"iuni din componentele: a), b), c) sau d);

vi.

Proiecte care au n componen"! i investi"ii de producere a energiei din surse regenerabile


utilizate n scopul desf! ur!rii activit!"ii turistice;

vii.

Proiecte care prev!d prin activitatea propus! p!strarea i promovarea culturii tradi"ionale prin
achizi"ionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradi"ionale de marc!, n vederea
amenaj!rii structurilor de primire turistice;

viii.

Proiecte de investi"ii n agro-turism ai c!ror aplican"i nu au beneficiat de sprijin pentru


investi"ii prin m!surile Axei 1.

Pentru componentele c) "i d):


i.

Proiecte incluse ntr-o strategie de promovare la nivel na"ional/regional/jude"ean sau local (de
tip LEADER);

ii.

Proiectele care acoper! o zon! omogen! alc!tuit! din cel pu"in 3 comune i n care exist!
minim 15 ac"iuni/investi"ii de turism;

iii.

Proiecte care contribuie la promovarea tradi"iilor culturale.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate n acord cu criteriile de selec"ie mai sus men"ionate. Sistemul
de selec"ie este prev!zut la subcapitolul 5.2.4. Procedura de selec"ie.
Descrierea angajamentelor
Beneficiarii acestei m!suri pot solicita Agen"iei de Pl!"i plata unui avans n cuantum de pn! la 20%
din ajutorul public pentru investi"ii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006
privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind acordarea
sprijinului pentru dezvoltare rural! din FEADR, iar plata este condi"ionat! de constituirea unei
garan"ii bancare sau a unei garan"ii echivalente, corespunz!toare unui procent de 110% din valoarea
avansului.
n cazul beneficiarilor publici, Agen"ia de Pl!"i poate accepta beneficiarului drept garan"ie, un
angajament scris, emis de c!tre autoritatea ierarhic superioar!, prin care aceasta se angajeaz! la plata
sumei de garantare n cazul n care nu se ndeplinesc condi"iile n care a fost acordat avansul.
Garan"ia depus! se elibereaz! numai n cazul n care Agen"ia de Pl!"i stabile te c! suma cheltuielilor
efectuate care corespund sprijinului public pentru investi"ii a dep! it valoarea avansului.
Pachetul de acte normative, pentru creditarea i garantarea investi"iilor, care este n vigoare pn! n
anul 2009, n special pentru asigurarea cofinan"!rii proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat
Programul Fermierul, a constituit principalul instrument pentru cre terea absorb"iei fondurilor de
pre-aderare.

310
Programul Na ional de Dezvoltare Rural! 2007-2013 versiunea a III-a

Criteriile "i liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE


Demarcare FEADR FEDR (PNDR POR)
Interven"ia FEADR vizeaz!:
- Investi"iile realizate de micro-ntreprinderi n infrastructura de primire turistic!,
infrastructura recrea"ional! din spa"iul rural, cu excep"ia investi"iilor din sta"iunile balneoclimaterice;
- Centre locale de informare i promovare turistic! din spa"iul rural;
- Investi"ii publice n infrastructura turistic! la scar mic cu respectarea plafonului stabilit
prin m!sur!.
Interven"ia FEDR vizeaz!:
- Investi"ii n infrastructura turistic! n spa"iul urban;
- Investi"ii n infrastructura turistic! n sta"iunile balneo-climaterice indiferent de teritoriu
rural sau urban;
- Centrele na!ionale de promovare turistic!;
- Investi"ii n infrastructura la scar mare n spa"iul rural, cu respectarea costului total al
proiectului, de minim 1.500.000 Euro.
Demarcare cu alte m suri PNDR
! Prin M sura 312 sunt sus"inute investi"ii productive n sectorul non-agricol, exceptnd
activit !ile de turism sus"inute prin M!sura 313;
! Prin M sura 322 sunt sus"inute investi"iile n infrastructura public de ap!/ap! uzat!,
precum i infrastructura recrea!ional de utilitate public pentru popula"ia rural!, iar prin
M sura 313 sunt sus"inute investi!iile de racordare a structurilor de primire turistice i a
infrastructurii recrea"ionale la utilit!"ile publice, ca p r!i componente ale proiectului;
! Prin M sura 125 sunt sus"inute doar investi"iile de racordare a fermelor situate n
extravilan, la re"elele publice de alimentare cu ap! i canalizare, n scopul dezvolt!rii i
adapt!rii agriculturii iar n privin"a silviculturii investi"iile constau n corectarea toren"ilor n
bazinele hidrografice.
Coeren!a interven!iei PNDR (Axa 3) cu interven!ia POS DRU:
Investi"iile sus"inute prin M!sura 313 din PNDR, sunt completate de interven"ia POS DRU privind
orientarea, consilierea i traning-ul n domeniul antreprenorial i non-agricol acordat locuitorilor din
mediul rural, n special a acelora care provin din agricultura de subzisten"!.

Finan!are
Alocarea financiar! a m!surii pentru perioada 2007-2013 este:
Cost total:
Cheltuieli publice:

837.265.806 Euro
544.222.774 Euro, din care 9.540.000 Euro reprezint! alocarea
financiar! aferent! schemei de garantare pentru IMM-uri.

311
Programul Na ional de Dezvoltare Rural! 2007-2013 versiunea a III-a

Anvelop financiar pe componente de investi!ii


Componente
a) investi"ii n infrastructura de
primire turistic!;
b) investi"ii n activit!"i
recrea"ionale;
c) investi"ii n infrastructura la
scar! mic! precum centrele de
informare,
amenajarea
de
marcaje turistice etc.;
d) dezvoltarea i/sau
marketingul serviciilor turistice
legate de turismul rural.

Anvelop! financiar!
65%

Alocare indicativ!
544.222.774

17%

142.335.187
125.589.871

15%
25.117.974
3%

Angajamente tranzitorii
Nu este cazul.
Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE
Tipul
indicatorului

Indicator
Num!rul de noi activit!"i turistice sprijinite
mp!r"ite dup! tipul de ac"iune:
" infrastructura recrea"ional! i de primire turistic!

Realizare

"

infrastructura la scar! mic! precum centrele de


informare turistic!, amenajare marcaje/trasee turistice

"

dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural

Volumul total al investi"iilor


mp!r"ite dup! tipul de ac"iune
" infrastructura recrea"ional! i de primire turistic!
"
"

Rezultat

Impact

infrastructura la scar! mic! precum centrele de


informare turistic!, amenajare marcaje/trasee turistice
dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural

Num!rul suplimentar de vizite turistice


mp!r"ite pe num!r de nnopt!ri, num!r de turi ti pe zi
Cre terea valorii ad!ugate brute non-agricole n investi"iile
sprijinite (mil. Euro)
Num!rul brut de locuri de munc! create mp!r"it pe categorie de
gen i vrst!

#inta
2007-2013
7.665
5.369
1.794
502
837.265.806
686.557.961
125.589.871
25.117.974
7.665.000
268
38.327

Cre terea economic! (mil. Euro)


din care contribu"ia M!surii 313

368
215

Crearea de locuri de munc!


din care contribu"ia M!surii 313

58.117
30.662

Valoarea indicatorilor a fost calculat la nivel de ax


312

Programul Na ional de Dezvoltare Rural! 2007-2013 versiunea a III-a

Indicatori adi!ionali
Tipul
indicatorului

Realizare

Rezultat
Impact!

Indicator
Num!r de ac"iuni turistice n infrastructura recrea"ional! i de
primire turistic!
mp!r"ite dup! tipul de ac"iune:
" ac"iuni de agro-turism
" ac"iuni de turism rural
" activit!"i recrea"ionale
Num!r de structuri de primire turistic! care i diversific! gama
de servicii turistice
Cre terea ocup!rii n sectorul secundar i ter"iar n mediul rural
din care contribu"ia M!surii 313

#inta
2007-2013
5.369
2.041
1.905
1.423
1.184
4,42%
2,52%

313
Programul Na ional de Dezvoltare Rural! 2007-2013 versiunea a III-a

S-ar putea să vă placă și