Sunteți pe pagina 1din 45

MEMORIU JUSTIFICATIV

PROIECT MODEL
Ferma de legume in camp
= 1 HA =

Solicitant:

Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala


Adresa: Comuna Stejaru, Judetul Tulcea
Reprezentant: Popescu Gheorghe
Tel./Fax: 0722.000.000

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Foaie de capat
Memoriul Justificativ a fost elaborat de: Popescu Gheorghe Intreprindere
Individuala
Echipa de proiect

Nume

Sef de proiect

Popescu Gheorghe

Pagina 2/45

Semnatura

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati


FERMA DE FAMILIE
-pentru proiecte fara lucrari de contructii i/sau montaj1. Date generale ....................................................................................................................................... 4
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia .......................................................... 4
1.2 Scurt istoric al solicitantului ............................................................................................................ 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului............................................................................................. 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului............................................................ 4
2. Descrierea proiectului ......................................................................................................................... 4
2.1 Denumirea investitiei...............................................................4
2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.) ................................................................ 4
2.3 Amplasamentul proiectului ............................................................................................................. .5
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei ... .5
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de
mediu,sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului /
standardelor la care se adapteaza ...................................................................................................... 9
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia
deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) ......................... 11
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru
valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului........................................ 11
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
Implementarea proiectuluI................................................................................................................ 15
3. Date privind forta de munca si managementul proiectului ........................................................ 19
3.1 Total personal existent ..............................................................................................19
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei ............................................... 19
3.3 Responsabil legal .......................................................................................................................... 19
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect .......................................................................................... 19
5. Durata de realizare (luni) si etape principale ........................................................................................ 24
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe
obiecte ...30
7. Finantarea investitiei ............................................................................................................................. 34
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ............................................................................. 34
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro).............................................................................. 34
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si
activitati ....34
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) ...................................... 40
9. Proiectii financiare si indicatori financiari ...................................................................................... 40
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare ................................................ 41
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune ....................................................................... 42
9.3 Indicatori financiari ............................................................................................................................ 45

Anexe C
Anexa C1 Prognoza incasarilor si platilor varianta cu proiect An 1 implementare
Anexa C2 Prognoza incasarilor si platilor varianta cu proiect An 2 implementare
Anexa C3 Prognoza incasarilor si platilor varianta cu proiect An 3 implementare
Anexa C4 Prognoza incasarilor si platilor varianta cu proiect Anii 1 5 de implementare
Anexa C5 Indicatorii financiari pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, inreprinderi
familiale, persoane fizice

Pagina 3/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

1. Date generale
1.1.

Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia


Denumire solicitant: Popescu Gheorghe
Sediul social:
Comuna Stejaru, judetul Tulcea
Cod unic de inregistrare: 68596213
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: G24/267/2014

1.2.

Scurt istoric al solicitantului

Intreprinderea Individuala Popescu Gheorghe a fost infiintata in anul 2014, conform OUG nr. 44/2008
care aplica in nume propriu. Pana in anul 2014 nu a desfasurat activitati generatoare de venit.
1.3.
Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de
la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)
Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala are ca domeniu principal de activitate
legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor - cod CAEN 0113.

Cultivarea

1.4.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea
regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL

Nr.
crt

Amplasare
Judet/Localitate

Comuna Stejaru
Judetul Tulcea

Valoare neta la data


intocmirii ultimului bilant
-LeiNu este cazul

Bucati

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

TERENURI
Suprafata totala (mp)
Valoarea
/ Categoria de
contabila
folosinta
- Lei-

10.000 mp/arabil

12.500 lei

Regim juridic
Proprietate Popescu Gheorghe
Intreprindere Individuala
conform Contractului de
vanzare cumparare nr. 83 din
28.01.2014

2. Descrierea proiectului
Denumirea investiiei

2.1

Ferma de legume in camp


2.2

Elaborator (coordonate de identificare)


-

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispozitie de MADR
pentru Ferma de legume in camp

Pagina 4/45

MEMORIU JUSTIFICATIV
-

2.3

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Popescu Gheorghe, reprezentant al Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala


Data intocmirii Memoriului Justificativ: 14.05.2014
Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4637 lei (curs BCE din data de 14 mai 2014)
Amplasamentul proiectului (regiunea, judeul, localitatea)

Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Judetul Tulcea, Comuna Stejaru


2.4
Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii
investitiei.
Tema proiectului:
Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi propune infiintarea unei ferme de legume in camp
deschis pe o suprafata de 1 ha si achizitionarea de masini si utilaje agricole cu nivel tehnic ridicat,
caracterizate printr-o productivitate marita si un randament superior. Se urmareste ridicarea nivelului
calitativ si cantitativ al lucrarilor agricole executate ceea ce va conduce in final la rezultate economicofinanciare superioare.
Tipurile de legume cultivate in camp sunt: ardei, vinete, morcovi si varza.
Prin proiect se urmareste achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:
Motocultor cu freza de pamant
Plug reversibil
Cultivator
Atomizor pulverizator
Instalatie de irigat prin picurare - fertilizare
Prin realizarea investitiei, obiectivele urmarite de Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala sunt in
concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:
Obiectiv general:

Cresterea competitivitatii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai


buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a
standardelor comunitare.

Prin infiintarea fermei de legume in camp deschis pe o suprafata de 1 ha si dotarea cu utilaje si


echipamentele necesare realizarii in conditii optime a tehnologiei de cultivare a legumelor, Popescu
Gheorghe Intreprindere Individuala va avea o crestere a competitivitatii ca urmare a atingerii unui nivel
ridicat cantitativ si calitativ al productiei obtinute si in final obtinerea unor rezultate economico-financiare
superioare datorita urmatorilor factori:
Realizarea unor productii ridicate: ardei - 30.000 kg /ha, vinete - 30.000 kg/ha, morcov - 36.000 kg/ha
si varza - 66.000 kg/ha;
Cresterea productivitatii culturilor legumicole datorita randamentelor sporite a noilor masini si utilaje
cat si a a sistemului de irigatii prin picurare propuse a se achizitiona;
Obtinerea unor produse legumicole de calitate superioara, care indeplinesc standardele in vigoare ca
urmare a achizitionarii de echipamente performante si implicit a posibilitatii practicarii tehnologiilor
performante;
Noi oportunitati de crestere si de ocupare a fortei de munca la nivel zonal care va conduce la
utilizarea mai eficient a capitalului uman autohton;
Indeplinirea standardelor nationale si a standadelor comunitare prin implementarea sistemelor de
calitate care asigura o functionare corecta a organizarii comune de piata a sectorului de legume
proaspete.
Asigurarea standardelor de calitate a legumelor proaspete este necesara pentru atingerea si
mentinerea nivelului de calitate dorit la un pret de cost optim determinat prin aspectul comercial,
caracteristicile vizuale (prospetime, forma si culoare) si caracteristicile de conditionare (sortare,
ambalare, ectichetare si prezentare), asigurandu-se astfel protectia consumatorilor.

Pagina 5/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Obiective specifice:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
Obiectivul proiectului de investitii consta in dezvoltarea productiei de legume in camp deschis pe o
suprafata de 1 ha la Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala prin achizitionarea de masini si
utilaje agricole performante, caracterizate printr-o productivitate marita si un randament superior care
vor conduce la:
Cresterea productiilor agricole datorita aplicarii si dezvoltarii de tehnologiilor performante de
cultivare a legumelor in camp, executarii verigilor tehnologice in timp optim si de buna
calitate;
Reducerea consumului de carburanti la unitatatea de suprafta prin utilizarea de masini si
utilaje agricole noi si performante;
Diversificarea productiei de legume cultivate in camp deschis a Intreprinderii Individuale;
Cresterea veniturilor Intreprinderii Individuale prin obtinerea unor produse legumicole cu
randamente sporite si de calitate superioara, care indeplinesc standardele de calitate in
vigoare;
Cresterea competitivitatii economice si a capacitatii de accedere pe piata a Intreprinderii
Individuale;
Valorificarea optima a potentialului agricol al zonei
Localizarea Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala in zona I - cea mai favorabila pentru
cultura legumelor, cu suprafete de teren fertile, cu posibilitati de exploatare intensiva si
rationala, justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unor productii legumicole
crescute si de calitate superioara.
Cresterea performantei Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala pe calea modernizarii
exploatatiilor agricole contribuie la stimularea dezvoltarii zonei agricole in care este
amplasata prin cresterea numarului de locuri de munca si diminuareea somajului.
Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare
Obiectivul va fi indeplinit prin achizitionarea de utilaje si echipamente performante, prin respectarea
fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul
sanitar-veterinar si de mediu avand ca scop final obtinerea unor productii crescute de produse agricole
legumicole, in conditii de eficienta economica sporita. Prin proiect, vor fi respectate toate verigile fluxului
tehnologic, astfel:
Efectuarea lucrarilor solului in perioadele optime prevazute in tehnologie cu un consum redus de
carburanti care sa asigure conservarea fertilitatii solului si cresterea productiei si sa previna
degradarea solului.
Optimizarea metodelor si epocilor de administrare a ingrasamintelor prin reducerea consumului de
energie si cresterea ponderii ingrasamintelor complexe care se pot aplica concomitent cu alte lucrari:
irigarea, combaterea buruienilor, bolilor si daunatorilor.
Optimizarea conditiilor de crestere a eficacitatii erbicidelor, pesticidelor si substantelor de tratament si
de reducere a reziduurilor poluante ale acestora in functie de cultura, caracteristicile solului si factorii
agrotehnici (asolament, fertilizare, irigare etc).
Perfectionarea tehnicilor de irigare corespunzator cerintelor de reducere a consumurilor energetice
prin folosirea sistemului de irigare prin picurare.
Proiectul de investitii al Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala nu creaza probleme de poluare
intrucat utilajele si echipamentele agricole prevazute a se achizitiona inregistreaza consumuri reduse,
iar pierderile de combustibil si lubrifianti sunt practic inexistente.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole.


Implementarea proiectului va insemna pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala cresterea
productiei si a eficientei economice pe unitatea de suprafata cultivata de 1 ha prin obtinerea unor
venituri de aprox. 73.950 lei/an din comercializarea legumelor, in conditiile in care exista o crestere a
cererii pentru produsele legumicole proaspete de origine autohtona.
Obtinerea de profit a Intreprinderii Individuale va permite in continuare sustinerea programelor de
investitie si ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei de legume la cerintele pietei.

Obiective operationale:
Obiective de ordin tehnic
Utilajele si echipamentele agricole prevazute a fi achizitionate vor fi folosite in fluxul tehnologic, care
cuprinde lucrarile menite sa creeze conditii cat mai favorabile pentru cresterea si dezvoltarea
plantelor legumicole si obtinerea unor recolte cat mai ridicate pe unitatea de suprafata de 1 hectar.

Pagina 6/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Folosirea in conditii optime a tehnologiilor de cultura specifice culturilor legumicole in camp conduce
la cresterea productivitatii Intreprinderii Individuale datorita randamentului sporit al utilajelor si
echipamentelor achizitionate si orientarea catre valorificarea in conditii de eficienta ridicata a
produselor legumicole obtinute.

Obiective de ordin economico-financiar


Obiectivul in plan economico-financiar se concretizeaza prin faptul ca in urma achizitionarii cu
utilajele si echipamentele propuse in cadrul investitiei se va asigura cresterea productiei de produse
legumicole. Astfel, in conditii normale de piata, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi va
putea vinde produsele (ardei, vinete, morcovi si varza), marindu-si cifra de afaceri si implicit devenind
viabil economic.
Efortul economic solicitat pentru alocarea resurselor si efectuarea lucrarilor, in vederea realizarii unor
productii cat mai mari la unitatea de suprafata cu consumuri energetice cat mai reduse, costuri
unitare scazute si profit sporit va conduce la cresterea rentabilitatii economice a Intreprinderii
Individuale.
Cresterea viabilitatii economice. Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi propune sa se
dezvolte ca o intreprindere agroalimentara moderna, valorificand superior resursele vegetale
legumicole, provenite din productie proprie. Astfel, Intreprinderea Individuala se va ocupa de
cresterea coeficientului de eficienta a capitalului propriu, a profitului si a cifrei de afaceri, sa practice o
ofensiva de crestere a cotei de piata, sa asigure o politica financiara prudenta, menita sa
rationalizeze cheltuielile si sa realizeze preturi competitive, sa obtina un nivel ridicat de calitate care
sa corespunda exigentei consumatorilor. S-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de
5 ani dupa realizarea investitiei.
In anexa C la cererea de finantare sunt prezentati indicatorii economico-financiari obtinuti in urma
realizarii prognozelor, indicatori care respecta limitele impuse de programul de finantare.

Obiective de mediu
Indeplinirea cerintelor fitosanitare prin practicarea si respectarea verigilor tehnologice specifice
culturilor legumicole in camp, tehnologii care asigura siguranta alimentara a consumatorilor, respecta
normele de mediu prin protejarea apei, solului si evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor
chimice utilizate in procesul de productie.
Utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin
normele de mediu astfel incat noua investitie nu are un impact negativ asupra mediului.

Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute
standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii n exploatatii agricole din Programul
SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004, comuna Stejaru, din judetul Tulcea are potential
ridicat pentru cultivarea legumelor termofile si criofile. Astfel, productia obtinuta in zona cu potential
ridicat pentru legumele ce fac obiectul proiectului de investitie este:
Nr.
Crt.
1
2
3
4

Legume

Potential agricol Comuna Stejaru kg/ha

Ardei
Vinete
Varza
Morcov

30.000
30.000
66.000
36.000

Dimensiunea economica a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala este de 3.94 UDE.


Justificarea achizitiilor propuse prin proiect:
Motocultorul poate fi folosit pentru pregatirea terenului (lucrari de arat, afanat si aerisit in profunzime,
maruntit) pe suprafete pana la 5-6 ha de teren agricol. Prezinta avantajul unui control al tuturor functiilor:
tractiune, viteza de deplasare, actionarea accesoriilor de lucru. Este dotat cu freza de pamant pentru
lucrarile de afanare si aerisire a solului, incorporarea ingrasamintelor in sol, combaterea buruienilor,
pregatirea patului germinativ prin maruntirea solului in repetate treceri. Se poate adapta cu o gama larga
de accesorii cu care se asigura acoperirea tuturor lucrarilor care sunt prevazute in tehnologiile de
cultivare a legumelor prevazute in proiectul de investitii.
Plugul reversibil va fi utilizat pentru lucrarile de arat in vederea pregatirii lucrarilor de primavara. Se
caracterizeaza prin faptul ca are trupita dubla, pentru rasturnarea brazdei pe dreapta si respectiv pe
stanga fata de sensul de avans.

Pagina 7/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Cultivatorul se va utiliza la spargerea crustei si la maruntirea superficiala a solului, in vederea usurarii


rasaririi plantelor sau pregatirii insamantarii. Cultivatoarele sunt utilaje agricole folosite pentru
amestecarea solului, fie inainte de plantare sau de a elimina buruienile si pentru aerarea solului dupa ce
cultura a inceput sa creasca. Destinatia principala este distrugerea crustei ce se formeaza prin repetate
prelucrari cu plugul la 28-30 cm. Distrugerea crustei este importanta pentru o buna aerisire a solului si
permite trecerea apei in straturile de adancime formand hidrorezervoare pentru culturi in perioadele
secetoase.
Atomizorul pulverizator se utilizeaza pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare. Poate fi folosit pentru
erbicidare totala sau folosind duze speciale si pentru administrarea fungicidelor si insecticidelor.
Instalatia de irigat prin picaturare - fertilizare. Achizitionarea acesteia este oportuna, avand in vedere
schimbarile climatice tot mai nefavorabile. Avantajele instalatiei sunt:
dozeaza exact apa necesara in diferite etape de dezvoltare a culturilor si in functie de tipul de
cultura irigata, eliminandu-se in acest fel pierderile;
fiecare planta in parte poate primi cantitatea optima de apa in functie de necesarul de moment;
consumul de apa pentru irigatie este mai redus cu 20-40%, datorit uniformitatii si randamentului
ridicat (90-96%) si reducerii pierderilor prin evaporatia din sol si aer.
irigarea fertilizanta sau fertirigarea consta in administrarea ingrasamintelor o data cu apa de
irigat, metoda care sporeste eficienta ingrasamintelor chimice, prin marirea gradului de
solubilizare, reducand in acelasi timp si pericolul aparitiei bolilor criptogamice (mana, fainarea,
rugina etc)
Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect de infiintare a fermei de legume, se va
putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
Fundamentarea necesitatii investitiei:
In present, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala nu detine in proprietate utilaje si echipamente
agricole necesare infiintarii si intretinerii unei exploatatii legumicole de 1 ha.
Pentru realizarea in bune conditii a etapelor tehnologice ale exploatatiei legumicole si evitarea costurilor
suplimentare cu inchirierea utilajelor, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala solicita acest sprijin
financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje si echipamente agricole.
Factorii social-economici de care legumicultorul a tinut cont in alegerea investitiei sunt:
Apropierea de piete de desfacere interne constituie un factor determinant pentru practicarea
legumiculturii atat in imediata apropiere a orasului Tulcea cat si in interiorul limitelor
administrative, pe suprafete variate atat ca marime cat si ca tip de proprietate;
Asigurarea fortei de munca in perioadele de varf, sectorul legumicol putand sa absoarba o mare
parte din forta de munca disponibila; Necesarul de personal se stabileste in functie de productia
estimata a se obtine si de tehnologiile culturilor legumicole.
Culturile legumicole asigura o rentabilitate ridicata, datorita capacitatii mari de productie si a
posibilitatilor favorabile de valorificare pe pietele autohtone cat si materie prima pentru industria
conservelor;
Posibilitatea alegerii metodei de irigare (picurare) se face in functie de tipul de amenajare a
perimetrului irigat, de caracteristicile biologice ale culturilor legumicole (distanta intre randuri,
talia, adancimea de semanat etc). Pentru stabilirea perioadelor optime de irigare la fiecare planta
legumicola se are in vedere stabilirea intervalelor intre udari in functie de fazele critice pentru
apa. Prin administrarea in conditii optime a sistemului de irugare prin picurare se pot obtine
sporuri de productie foarte mari.
Oportunitatea investitiei:
Asigurarea cresterii economice durabile este o prioritate la nivelul judetului Tulcea, prioritate care poate fi
realizata prin implementarea unor politici eficiente de stimulare a activitatii investitionale si dezvoltarii
regionale.
Oportunitatea investitiei pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala apare si pe fondul realizarii
campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume proaspete, realizat in
media, consum care a inregistrat o crestere a produselor legumicole in stare naturala.

Pagina 8/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

In ultima perioada, pe baza cresterii consumului de produse legumicole autohtone in stare proaspata in
detrimentul produselor provenite din import, Intreprinderea Individuala Popescu Gheorghe prin potentialul
sau si prin potentialul zonei in care se afla amplasata are posibilitatea pozitionarii produselor sale pe piata
la nivel zonal pe termen lung, valorificand superior resursele vegetale legumicole provenite din productie
proprie, marindu-si cifra de afaceri si implicit devenind viabila economic. In acelasi timp, planificarea si
dimensionarea personalului necesar procesului de productie se face in functie de nevoile productiei
prognozate a se obtine, folosind forta de munca disponibila in zona.
Concluzionand, putem spune ca oportunitatea invetitiei pentru Popescu Gheorghe Intreprindere
Individuala implica o serie de obiective de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea
economiei la nivel local si regional, prin cresterea rapida a pietei produselor legumicole datorate tendintei
generale a consumatorilor de a utiliza produse naturale.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala
Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de
recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale
solicitantului.
2.5
Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la
standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea
standardului la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la indeplinirea
standardelor specifice).
Obiectivul investitiei propuse este infiintarea unei ferme legumicole in camp pe o suprafata de 1 ha si
dotarea acesteia cu masini si utilaje agricole noi si performante necesare tehnologiei de cultura a
legumelor.
Achizitia de masini si utilaje agricole are drept scop cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii
produselor legumicole, folosirea tehnologiilor performante si imbunatatirea conditiilor de munca. Pe
intreaga perioada de executie a proiectului nu se genereaza deseuri, proiectul presupunand doar achizitia
de echipamente agricole in scopul cresterii rentabilitatii in exploatare cu reducerea la minim a poluarii.
Echipamentele agricole propuse a fi achizitionate au parametrii de functionare performanti, emisiile de
poluanti rezultati se incadreaza in standardele si nomele tehnice de protectia mediului, asigurandu-se
functionarea la parametrii optimi si verificarea tehnica periodica a acestora. Alimentarea cu carburanti se
va face cu respectarea tuturor normelor de protectia mediului. Astfel, protejarea mediului inconjurator
este asigurata prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respective reducerea emisiilor in aer, apa si
sol.
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va
prezenta sub forma tabelara:
Investitia/utilajele
care se realizeaza
pentru adaptarea la
standarde

Valoarea Lei

Standardul la
care se face
adaptarea

Termenul de
gratie al
standardului

Termenul de
realizare a
investitiei*

Nu este cazul
Proiectul vizeaza infiintarea unei ferme de legume in camp pe o suprafata de 1 ha in comuna
Stejaru, judetul Tulcea

Pagina 9/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Bugetul indicativ
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Masura
Denumirea capitolelor de cheltuieli

121
Cheltuieli
eligibile
EUR

Cheltuieli
neeligibile
EUR

Total
EUR
4

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din


care:

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului


1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
care:
3.1 Studii de teren

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

3.3 Proiectare si inginerie

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

3.5 Consultanta

3.6 Asistenta tehnica


Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:

0
0
0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
3%
8,308
0
8,308
8,308

8,308

4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)


4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari

8,308

8,308

4.6 Active necorporale

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:

Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului

Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei

Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1

Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2

Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

306

306

5.1 Organizare de santier

5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 Comisioane, taxe

306

306

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

Procent cheltuieli diverse si neprevazute

TOTAL GENERAL

8,308
306
8,614
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila
0
0

Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE

8,308

Valoare TVA
Total general inclusiv TVA

10,607

Pagina 10/45

306

8,614

1,994

1,994

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

VALOAREA PROIECTULUI

Data intocmirii Studiului de


Fezabilitate/Memoriului
Justificativ

14.05.2014

Curs EUR

4.4637

LEI

EUR

VALOARE TOTALA

47,349

10,607

VALOARE ELIGIBILA

37,084

8,308

10,264
Cheltuieli
eligibile
4,154

2,299
Cheltuieli
neeligibile

VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)

Cofinantare privata, din care:

4,154

- autofinantare
- imprumuturi

4,154

TOTAL PROIECT

8,308

Total
4,154

2,299

6,453

2,299

2,299

2,299

10,607

4,154

Procent contributie publica

50%

Avans solicitat

2,077

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

50%

Suma avans mai mica de


50% din ajutorul public

2.6
In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia
deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri) conform prevederilor
fiselor masurilor.
Nu este cazul.
2.7
Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru
valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Caracteristici generale ale pietei produselor

In Romania, cultivarea legumelor in camp constituie o activitate traditionala care se extinde datorita
fertilitatii naturale a solurilor si diversitatii climatice mai ales in zonele de sud, sud-est, vest, Moldova,
Dobrogea si centrul Transilvaniei. Marimea suprafetelor cultivate plaseaza Romania pe locul cinci in
ierarhia tarilor producatoare de legume din Uniunea Europeana.
Clasamentul tarilor producatoare de legume, dupa marimea suprafetelor
Tara
2003
Turcia
945.9
Italia
489.4
Spania
388.0
Franta
287.9
Romania
287.1
Sursa: Eurostat

2004
922.2
499.8
397.1
275.4
244.5

2005
920.2
494.7
397.9
263.5
174.0

2006
886.0
477.6
358.4
254.5
199.7

2007
856.0
497.0
345.4
251.4
167.5

2008
870.0
456.2
337.6
244.6
178.5

2009
0
284.4
254.8
0
176.9

2010
0
487.6
326.9
1,620.6
172,487.0

- mii ha 2011
1,083.0
0
316,005.0
0
176,141.0

In anul 2012, Romnia a importat 431.424 de tone de legume, fa


de 330.481 de tone n 2010, n timp
ce exporturile au atins 63.150 de tone, comparativ cu 88.759 de tone, n 2010.
In perioada 2007-2012, producia de legume a fluctuat foarte mult nregistrnd un minim de 3,16 milioane
tone n 2007 i un maxim de 4,17 milioane tone n 2011. n 2012 productia a fost de 3,53 milioane tone
(sursa: INS-tempo online). Produciile medii la hectar n perioada 2000-2011 au avut o evoluie oscilant,
cu o tendin uor cresctoare n ultimii trei ani (sursa: cadrul national strategic pentru dezvoltare durabila
a spatiului rural romanesc 2014-2020-2030).

Pagina 11/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Productiile totale de legume, cu toate ca au avut evolutii fluctuante de la an la an, au urmat un trend
ascendent. Astfel, conform datelor Institutului National de Statistica (INS), la vinete (64 mii tone) si ardei
(185 mii tone), dupa minimul inregistrat in anul 2007 productiile totale au ajuns in anul 2012 la 126 mii
tone la vinete si 207 mii tone la ardei. Acelasi lucru se observa si la varza, productia totala inregistrand un
minim in anul 2002 (821 mii tone), urman ca pana in anul 2012 acesta sa urmeze un trend crescator.
Evolutia productiei de legume in perioada 2002-2012
Culturi
Vinete
Varza
alba
Ardei
Sursa: INS

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-mii tone
2011
2012

2010

122

131

150

98

101

64

154

169

144

160

126

821

1019

919

1009

1106

893

965

1002

981

1025

988

197

249

237

204

279

185

239

246

243

254

207

Evolutia productiei de legume in perioada 2002-2012


2000
1500
1000
500
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vinete

Varza alba

Ardei

Sursa: INS
Preturile de valorificare stabilite de piata in baza cererii si ofertei, sunt in general remuneratorii, in
conditiile asigurarii calitatiii si livrarilor ritmice, la termenele optime.
Evolutia preturilor principalelor legume in perioada 2004-2012
Culturi
Varza de
toamna
Morcovi
Ardei gras
Vinete
Sursa: INS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

lei/kg
2012

1,14

0,64

1,42

1,26

1,11

1,4

1,01

1,39

1,54

1,94

2,01

2,25

2,26

2,25

2,32

2,39

2,2

1,58

2,54

2,92

2,07

2,64

2,12

2,39

2,44

1,63

2,45

3,21

2,18

2,13

2,04

2,15

Legumicultura prezinta importanta atat pentru economia nationala si cea agricola in special, cat si pentru
agentii economici implicati: producatori, procesatori, comercianti. Aproximativ 60 % din productia
romneasca de fructe i legume este comercializat n piee rneti organizate n centrele urbane i la
poarta fermei. Nu poate fi fcut o cuantificare exact a cantitatilor de legume care sunt comercializate
prin aceste canale. Se estimeaz c mai mult de jumtate din cantitatea de legume i fructe
comercializat este vndut unui numr mare de intermediari. In acelasi timp, aparitia marilor lanturi de
magazine a dus la schimbarea preferintelor consumatorilor catre produse sortate, ambalate si etichetate
care respecta principiile calitatii si sigurantei alimentare, fapt ce conduce la reducerea procentului din
productia comercializata la poarta fermei in favoarea pietei organizate.
Preferintele de consum ale populatiei scoate in evidenta o crestere a ponderii legumelor in dieta zilnica a
populatiei. Cu toate acestea, consumul total de legume ramane inferior recomandarilor nutritionistilor cu
toate beneficiile pe care un astfel de consum le are asupra sanatatii, fiind o sursa importanta de vitamine,
minerale, microelemente si un factor de prevenire a obezitatii prin reducerea aportului energetic al
alimentatiei.

Pagina 12/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Diversificarea ofertei de legume nu implica automat o crestere a consumului. Aceste aspecte, dar si cele
legate de calitatea organoleptica, pret, fac dificila estimarea consumului de legume, mai ales in contextual
concurentei cu alte produse alimentare si al lipsei de cunoasterte si informare in randul consumatorilor.
Cu toate acestea, consumul de legume pe cap de locuitor este la un nivel rezonabil. Se manifesta o
tendinta de crestere, de la 151,1 kg n anul 2001, la circa 230 kg in prezent. Astfel, consumul pe cap de
locuitor este de circa 1,3 ori mai mare decat cel din Bulgaria i de 1,7 ori mai mare decat in Ungaria.
Datele statistice indica faptul ca principalele legume produse in Romania, in ordinea cantitatii, sunt
cartofii, urmati de varza, rosii, sfecla-de-zahar, pepeni, ceapa si castraveti si ardei.
Avand in vedere faptul ca legumicultura reprezinta un domeniu de activitate de productie si economica in
judetul Tulcea, caracterizat printr-un inalt grad de intensivitate si constituid o sursa importanta de venituri
pentru populatia judetului, apare oportuna fundamentarea necesitatii realizarii proiectului de investitie al
Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala. Solicitantul propunandu-si infiintarea unei ferme legumicole
in camp (ardei, vinete, varza si morcovi) pe o suprafata de 1 ha, poate sa asigure imbunatatirea calitatii
sectorului legumicol la nivel judetean, oferind consumatorilor legume proaspete, cu o valoare alimentara
ridicata.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime

Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala urmareste ca prin activitatea de aprovizionare sa se asigure


materiile prime si materiale necesare activitatii propuse prin proiect, in volumul si structura care sa
permita realizarea obiectivelor generale ale fermei, in conditiile unor costuri minime si a unui profit maxim.
Astfel, se vor achizitiona ca materii prime principale ingrasaminte chimice, substante fito-sanitare,
carburanti, material biologic (material saditor) etc, iar ca materiale auxiliare ambalaje (ladite, saci),
consumabile, etc.
Materialul biologic (rasaduri, seminte) va fi achizitionat de la societati specializate, autorizate pentru
producerea si comercializarea acestuia. Receptionarea materialului biologic se va face cu atentie astfel
incat sa corespunda din punct de vedere cantitativ si calitativ.
Selectarea furnizorilor se va face cu atentie pentru asigurarea calitatii materialelor si asigurarea conditiilor
optime de obtinere a acestora. Alegerea materiilor prime i materialelor se va face conform perioadei de
folosin a acestora, avnd n vedere raportul calitate/pre si distanta urmarindu-se condiiile optime de
livrare, in timp util. Manipularea si pastrarea produselor aprovizionate se va face conforma Normelor de
Protectia Muncii specifice.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de
Valoare
Produs furnizat si
materii prime/materiale
Adresa
aproximativa
cantitate aproximativa
auxiliare/produse/servicii
-LeiIngrasaminte, fertilizanti,
Tulcea,
S.C. Fertilizant S.R.L.
erbicid, insecticid, fungicide
2.312
jud. Tulcea

Tulcea,
Motorina pentru lucrari
S.C. Carburant S.R.L.
480
jud. Tulcea
mecanizate 76 l
S.C. Material biologic
Tulcea,
Seminte 1.5 kg - si rasaduri
30.563
S.R.L.
jud. Tulcea
legume 84.000 fire
Tulcea,
Ladite plastic - 600 buc.,
S.C. Materiale S.R.L.
1.328
jud. Tulcea
saci rafie 1.950 buc
TOTAL
34.683

% din
total
achizitii
6.6%
1,3%
88,3%
3,8%
100%

Politica si piata de desfacere.

Piata de desfacere o reprezinta marile piete ale judetului Tulcea, piata tinta fiind formata din
consumatori in cea mai mare proportie din mediul urban, populatia de la sate consumand
preponderent legume din productia proprie.
Produsele legumicole ale Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala sunt destinate tuturor
consumatorilor indiferent de varsta, care doresc o alimentatie sanatoasa bogata in vitamine si minerale.

Pagina 13/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Clientii vor fi atat personae fizice cat si persoane juridice. Conform datelor statistice in Romania consumul
de fructe si legume pe cap de locuitor este de aproximativ 120 kg/cap de locuitor fata de media din UE
care este intre 180-200 kg/cap de locuitor.
Potentialii clienti ai Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala:

Nr.crt
1
2
3
4

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Valoare
Client (Denumire si adresa)
-Lei Piete agroalimentare - judetul Tulcea
19.500
SC Supermarket SRL- Tulcea, judetul Tulcea
20.200
SC Super Market SRL - Tulcea, judetul Tulcea
15.300
SC Conserva SRL Tulcea, judetul Tulcea
18.950
73.950
Total vanzari

% din vanzari
26 %
27 %
21 %
26 %
100%

Analiza concurentei

Concurenta este reprezentata de alti producatori locali dar si de importatori de legume. Popescu
Gheorghe Intreprindere Individuala are avantajul unor culturi locale, gustoase si autentice in timp ce
importatorii de legume au avantajele hibrizilor perfectionati genetic, fapt ce reduce pierderile la recolta. In
acest fel vor obtine un pret mai bun, sau, in functie de politica de pret, un profit mai mare.
Principalii concurenti din judet ai Intreprinderii Individuale sunt:
Nr.crt.
1
2
3
4

Firma
S.C. Legume-fructe S.R.L.
S.C. Ecologic S.R.L
Ionescu Ion PFA
Asociatii de producatori legume si fructe

Judetul
Tulcea
Tulcea
Tulcea
Tulcea

Avand in vedere existenta pe piata de legume proaspete a mai multor firme producatoare specializate in
producerea si comercializarea legumelor in stare proaspata, pe termen lung, viziunea Intreprinderii
Individuale se orienteaza catre obtinerea de produse autohtone care sa aiba capacitatea de a fi
competitive, performante pe aceeasi piata tinand cont de nevoile consumatorilor care isi manifesta
opiniile pentru produse si servicii de calitate.

Strategia de piata

Activitatea Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala este orientate spre economia de piata iar
adoptarea unei strategii de piata reprezinta un important obiectiv. Strategia de piata a solicitantului
stabileste obiectivele pe termen mediu si lung si este orientate spre cresterea competitivitatii produselor
sale legumicole in stare propaspata, sub raportul pret calitate, pozitia concurentei si comportamentul
consumatorilor.
In conditiile Comuna Stejaru judetul Tulcea, aflata in Zona I de favorabilitate, strategia de piata are in
vedere satisfacerea consumului de legume propaspete conform prevederilor standardelor de calitate si
comercializare (prospetime, calibru, forma, culoare, etc), pentru populatia locala pe termen scurt si pe
termen mediu si lung la nivel regional, la orizontul anului 2015.
Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza:
Evitarea strategie de supravietuire si adoptarea strategiei de concurenta.
Strategia de produs are in vedere comercializarea produselor legumicole la o calitate superioara,
prin selectarea produselor pentru consum direct in stare propaspata care sa respecte toate
standardele de calitate. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre
valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistreze pierderi.
In perspectiva, preturile de valorificare medii anuale pe speciile legumicole cultivate de Popescu
Gheorghe Intreprindere Individuala corelate cu rata inflatiei si alti factori exteri, vor avea o
tendinta de crestere. Prin achizitionarea utilajelor propuse prin investitie se urmareste cresterea
rentabilitatii si plasarea Intreprinderii Individuale intr-o pozitie competitiva pe piata.
Strategia de promovarea are in vedere obtinerea fidelitatii consumatorilor pentru produsele
legumicole obtinute care sa ofere o calitate constanta astfel incat prin seriozitate si respectarea

Pagina 14/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

obligatiilor contractuale sa isi asigure cresterea clientelei si dobandirea de catre clienti a


obiceiului de a cumpara regulat produsele Intreprinderii Individuale.
2.8
Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite
in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma
tabelara:
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
EG1 Proiectul respecta:
- conformitatea cu obiectivul
general al msurii:
cresterea competitivitatii sectorului
agricol printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de
productie
si
indeplinirea
standardelor
nationale
si
a
standardelor comunitare
- i cu cel puin unul din obiectivele
specifice:

a)
Introducerea
i
dezvoltarea de tehnologii i
procedee
noi,
diversificarea
produciei, ajustarea profilului,
nivelului i calitii produciei la
cerinele pieei inclusiv a celei
ecologice, precum i producerea i
utilizarea de energie din surse
regenerabile;

Obiectivele
urmarite
prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste


atingerea obiectivelor
Prin infiintarea fermei de legume in camp deschis
pe o suprafata de 1 ha si dotarea cu utilaje si
echipamentele necesare realizarii in conditii
optime a tehnologiei de cultivare a legumelor,
Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va
avea o crestere a competitivitatii ca urmare a
atingerii unui nivel ridicat cantitativ si calitativ al
productiei obtinute si in final obtinerea unor
rezultate
economico-financiare
superioare
datorita urmatorilor factori:

Realizarea unor productii ridicate: ardei 30.000 kg /ha, vinete - 30.000 kg/ha, morcov 36.000 kg/ha si varza - 66.000 kg/ha;

Cresterea
productivitatii
culturilor
legumicole datorita randamentelor sporite a
noilor masini si utilaje cat si a a sistemului de
irigatii prin picurare propuse a se achizitiona;

Obtinerea unor produse legumicole de


calitate superioara, care indeplinesc standardele
in vigoare ca urmare a achizitionarii de
echipamente performante si implicit a posibilitatii
practicarii tehnologiilor performante;

Noi oportunitati de crestere si de


ocupare a fortei de munca la nivel zonal care va
conduce la utilizarea mai eficient a capitalului
uman autohton;

Indeplinirea standardelor nationale si a


standadelor comunitare prin implementarea
sistemelor de calitate care asigura o functionare
corecta a organizarii comune de piata a
sectorului de legume proaspete.

Asigurarea standardelor de calitate a


legumelor proaspete este necesara pentru
atingerea si mentinerea nivelului de calitate dorit
la un pret de cost optim determinat prin aspectul
comercial, caracteristicile vizuale (prospetime,
forma si culoare) si caracteristicile de
conditionare (sortare, ambalare, ectichetare si
prezentare), asigurandu-se astfel protectia
consumatorilor
Obiectivul proiectului de investitii consta in
dezvoltarea productiei de legume in camp
deschis pe o suprafata de 1 ha la Popescu
Gheorghe
Intreprindere
Individuala
prin
achizitionarea de masini si utilaje agricole
performante, caracterizate printr-o productivitate
marita si un randament superior care vor
conduce la:

Cresterea productiilor agricole datorita


aplicarii
si
dezvoltarii
de
tehnologiilor

Pagina 15/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha


performante de cultivare a legumelor in camp,
executarii verigilor tehnologice in timp optim si
de buna calitate;

Reducerea consumului de carburanti la


unitatatea de suprafta prin utilizarea de masini si
utilaje agricole noi si performante;

Diversificarea productiei de legume


cultivate in camp deschis a Intreprinderii
Individuale;

Cresterea
veniturilor
Intreprinderii
Individuale prin obtinerea unor produse
legumicole cu randamente sporite si de calitate
superioara, care indeplinesc standardele de
calitate in vigoare;

Cresterea competitivitatii economice si a


capacitatii de accedere pe piata a Intreprinderii
Individuale;

b)
Adaptarea exploataiilor la
standardele comunitare;
c)
Creterea
veniturilor
exploataiilor agricole sprijinite;

Valorificarea optima a potentialului agricol al


zonei

Localizarea
Popescu
Gheorghe
Intreprindere Individuala in zona I - cea mai
favorabila pentru cultura legumelor, cu suprafete
de teren fertile, cu posibilitati de exploatare
intensiva si rationala, justifica efectuarea
investitiilor in vederea obtinerii unor productii
legumicole crescute si de calitate superioara.

Cresterea
performantei
Popescu
Gheorghe Intreprindere Individuala pe calea
modernizarii exploatatiilor agricole contribuie la
stimularea dezvoltarii zonei agricole in care este
amplasata prin cresterea numarului de locuri de
munca si diminuareea somajului

d)
Sprijinirea
membrilor
grupurilor de productori sau ai
altor forme asociative n vederea
ncurajrii
fenomenului
de
asociere.

Nu este cazul

Implementarea proiectului va insemna


pentru
Popescu
Gheorghe
Intreprindere
Individuala cresterea productiei si a eficientei
economice pe unitatea de suprafata cultivata de
1 ha prin obtinerea unor venituri de aprox.
73.950 lei/an din comercializarea legumelor, in
conditiile in care exista o crestere a cererii pentru
produsele legumicole proaspete de origine
autohtona.

Obtinerea de profit a Intreprinderii


Individuale va permite in continuare sustinerea
programelor de investitie si ajustarea profilului,
nivelului si calitatii productiei de legume la
cerintele pietei
Succesul proiectului de infiintare a fermei de
legume, va asigura o sursa constanta de venituri
pentru membrii familiei.

Pagina 16/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale
generala se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si obiectivele
specifice
EG2 - Proiectul s fie n acord cu:
20
a) potenialul agricol al zonei i

b) s demonstreze mbuntirea
performanei generale a exploataiei
agricole la data drii n exploatare a
investiiei:
Obiective tehnice:
- achiziia de tractoare, combine,
maini, utilaje, echipamente etc, care
determin
creterea productivitii
muncii,
mbuntirea
calitii
produselor agricole, introducerea de
tehnologii
performante,
mbuntirea condiiilor de lucru;

- construirea i/sau modernizarea


cldirilor operaionale care conduc la
asigurarea
conformitii
cu
standardele comunitare;
- diversificarea produciei n funcie
de cerinele pieei, realizarea de noi
produse
i introducerea de
noi
tehnologii .
Obiective economico-financiare:
- reducerea costurilor de producie i
creterea rentabilitii economice a
exploataiei agricole;

Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se


urmareste atingerea obiectivelor*

Conform Studiului pentru determinarea


zonelor cu potential, a zonelor geografice
si marjelor brute standard unitare pentru
proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii
in exploatatii agricole din Programul
SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna Stejaru, judetul
Tulcea are potential ridicat pentru
cultivarea legumelor.
Prin implementarea investitiei se va
inregistra obtinerea unor produse cu o
calitate sporita, ceea ce semnifica
imbunatatirea performantei generale a
exploatatiei agricole.

Utilajele si echipamentele agricole


prevazute a fi achizitionate vor fi folosite
in fluxul tehnologic, care cuprinde lucrarile
menite sa creeze conditii cat mai
favorabile pentru cresterea si dezvoltarea
plantelor legumicole si obtinerea unor
recolte cat mai ridicate pe unitatea de
suprafata de 2 hectare.

Folosirea in conditii optime a


tehnologiilor de cultura specifice culturilor
legumicole in camp conduce la cresterea
productivitatii Intreprinderii Individuale
datorita randamentului sporit al utilajelor si
echipamentelor achizitionate si orientarea
catre valorificarea in conditii de eficienta
ridicata a produselor legumicole obtinute

Pagina 17/45

Nu este cazul

Nu este cazul

Obiectivul in plan economicofinanciar se concretizeaza prin faptul ca in


urma achizitionarii cu utilajele si
echipamentele
propuse
in
cadrul
investitiei se va asigura cresterea
productiei de produse legumicole. Astfel,
in conditii normale de piata, Popescu
Gheorghe Intreprindere Individuala isi va
putea vinde produsele (ardei, vinete,
morcovi si varza), marindu-si cifra de
afaceri si implicit devenind viabila
economic.

Efortul economic solicitat pentru


alocarea
resurselor
si
efectuarea
lucrarilor, in vederea realizarii unor
productii cat mai mari la unitatea de
suprafata cu consumuri energetice cat

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha


mai reduse, costuri unitare scazute si
profit sporit va conduce la cresterea
rentabilitatii economice a Intreprinderii
Individuale

- creterea valorii adugate brute


(VAB ) a exploataiei agricole.
- creterea viabilitii economice.

Obiective de mediu
- reducerea emisiilor duntoare cu
efect de ser i o mai bun gestionare
a deeurilor rezultate din activitatea de
producie;
reducerea emisiilor de amoniac
(i a altor gaze), n special n
exploataiile de cretere a animalelor
prin respectarea standardelor sanitarveterinare, de igien i de bunstare a
animalelor;
asigurarea respectrii cerinelor
fitosanitare, ecologice etc.;

Nu este cazul

Popescu Gheorghe Intreprindere


Individuala isi propune sa se dezvolte ca
o intreprindere agroalimentara moderna,
valorificand superior resursele vegetale
legumicole, provenite din productie
proprie. Astfel, Intreprinderea Individuala
se va ocupa de cresterea coeficientului
de eficienta a capitalului propriu, a
profitului si a cifrei de afaceri, sa practice
o ofensiva de crestere a cotei de piata, sa
asigure o politica financiara prudenta,
menita sa rationalizeze cheltuielile si sa
realizeze preturi competitive, sa obtina un
nivel ridicat de calitate care sa
corespunda exigentei consumatorilor.

Pentru demonstrarea viabilitatii


economice
s-a
intocmit
prognoza
incasarilor si platilor pe o perioada de 5
ani dupa realizarea investitiei. Pe baza
acesteia a fost elaborata proiectia
contului de profit si pierderi, a fluxului de
numerar si a bilantului contabil.

Elaborarea fluxului de numerar


pentru
activitatea
de
exploatare
demonstreaza ca nu se vor inregistra
sincope in procesul de operare, respectiv
Intreprinderea Individuala isi va putea
sustine fara probleme activitatea de
exploatare, demonstrand disponibil de
numerar pozitiv la sfarsitul perioadei
pentru fiecare din cei 5 ani de analiza.

In anexa C la cererea de finantare


sunt prezentati indicatorii economicofinanciari obtinuti in urma realizarii
prognozelor, indicatori care respecta
limitele impuse de programul de
finantare.

Nu este cazul

Pagina 18/45

Nu este cazul

Indeplinirea cerintelor fitosanitare prin


practicarea si respectarea verigilor
tehnologice specifice culturilor legumicole
in camp, tehnologii care asigura siguranta
alimentara a consumatorilor, respecta
normele de mediu prin protejarea apei,
solului
si
evidenta
tratamentelor
fitosanitare si a produselor chimice

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha


utilizate in procesul de productie.

creterea gradului de utilizare


a surselor de energie regenerabil i
mbuntirea
eficacitii
folosirii
acestora.

Nu este cazul

3. Date privind fora de munc si managementul proiectului;


3.1

Total personal existent : 0 angajati


din care personal de execuie: 0 angajati

3.2

Estimari privind forta de munc ocupat prin realizarea investiiei:


Locuri de munc nou-create: 1 persoana, cu functia de muncitor in ferma

Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, Intreprinderea Individuala va angaja zilieri.
3.3
Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala), relevante pentru proiect

Numele si prenumele: Popescu Gheorghe


Data si locul nasterii: 28 iulie 1970, Stejaru, judetul Tulcea
Functia in cadrul organizatiei: Administrator
Studii:
Perioada: 1990 1995
Institutia: Facultatea de horticultura
Domeniul studiat: Agricol
Dimploma obtinuta: Inginer
Experienta profesionala:
Perioada: 1995 2014
Angajator: SC Legume Fructe SRL Tulcea
Functia ocupata: Inginer horticol

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, numarul, valoarea si


caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a
constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie
fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si/sau prognozata.
Nr.
crt

1
3
5
6
7

Denumire/Tip
utilaj/echipament

Numar
bucati

Valoare fara
TVA
Total cu TVA
TVA
-Lei-Lei-LeiUtilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
20,939
Motocultor 12 CP cu freza
1
16,886
4,053
1,041
Plug reversibil
1
839
201
1,644
Cultivator
1
1,326
318
2,297
Atomizor pulverizator
1
1,852
445
Instalatie de irigat prin picurare
1
20,064
16,181
3,883
+ fertilizare
37,084
8,900
45,985
TOTAL

Descrierea masinilor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :
Motocultor cu freza: 1 buc
Caracteristici tehnice :
- Motor diesel 12 cp;
- Greutate 132.0000 kg.
- Freza de pamant 80 cm
- Adancimea de frezare 30 cm
Plug reversibil: 1 buc
Caracteristici tehnice:
0
- Plug rotativ 180
Cultivator: 1 buc;

Pagina 19/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Caracteristici tehnice:
- 5 ancore
- Latime de lucru 30-60 cm;
- Greutate 60 kg.
Atomizor: 1 buc;
Caracteristici tehnice:
- Putere motor 4.2 CP
- Capacitate rezervor solutie 14 l
- Raza orizontala 14.5 m
- Greutate 12.2 kg
Instalatie de irigat: 1 buc;
Caracteristici tehnice:
- pompa dosatoare se conecteaza la sursa de apa si la un rezervor de
fertilizare;
- reductor presiune pentru mentinerea unei presiuni constante in
microstropire si picurare;
- Filtru;
- Conductele de polietilena;
- Racord tub picurare simplu sau cu robinet;
- Dop tub picurare: se foloseste pentru capetele tuburilor cu scopul de a
inchide tubul;
- Carlig fixare tub picurare: se foloseste pentru fixarea tuburilor aflate la
suprafata.

Fluxul tehnologic:
Obiectivul proiectului de investitii propus urmareste infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp,
pe o suprafata de 1 ha, amplasata in comuna Stejaru, judetul Tulcea.
Produsele legumicole care fac obiectul proiectului sunt: ardei, vinete, morcovi si varza toamna.

Tehnologia culturii de ardei - suprafata cultivata 2500 mp:


A. Plante premergatoare si sortimentul
bune premergatoare pentru ardei sunt: plantele leguminoase, cucurbitaceele, bulboasele,
varzoasele
sortimentul de ardei: ardei gras si gogosar, ardei lung, ardei iuti
B. Lucrarile de pregatire a solului:
Nivelarea terenului se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator.
Aratul terenului se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug reversibil.
Aratura va fi adanca, la 28-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp.
Fertilizarea culturii (de baza), sub aratura de toamna se vor aplica cca. 300 kg/ha
superfosfat si 100 kg/ha sulfat de potasiu.
Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor (150 kg/ha azotat de amoniu) si
erbicidelor, mobilizarea solului cu ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va
realiza manual prin aplicarea de produse specifice culturii de ardei (1,2l/ha preemergent),
produse care se incorporeaza in sol.
C. Asigurarea materialului biologic (rasad)
Cultura de ardei se realizeaza prin rasad, care va fi achizitionat de la furnizori autorizati
pentru producerea si comercializarea rasadurilor.
La infiintarea culturii de ardei in camp Intreprinderea Individuala va folosi numai rasaduri
obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 60.000 plante/ha.
D. Lucrarile de intretinere
Completarea golurilor in cel mult 4 - 5 zile dupa plantare. Se realizeaza manual cu rasaduri
din rezerva pastrata la plantare, rasad de aceeasi varsta si soi.
Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic intre randuri, cu ajutorul cultivatorului achizitionat prin
proiect si 2 prasile manual pe rand. Lucrarile se executa pentru combaterea buruienilor
necontrolate de erbicid si afanarea solului.
Fertilizarea faziala se executa in 2-3 reprize, cu ingrasaminte complexe aplicate radicular sau
foliar la start si in cursul fructificarii. Fertirigarea se executa cu ajutorul instalatiei de irigat prin
picurare la care se monteaza o pompa dosatoare conectata la sursa de apa si la un rezervor
de fertilizant. Se aplica produse specifice culturii de ardei - in irigatie prin picurare 1,3 g/l.

Pagina 20/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Irigarea culturii de ardei imediat dupa plantare pentru prinderea rasadurilor.


Irigarea se executa regulat (10-12 udari) cu norma de 350 m3 apa/ha se va realiza cu
ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect. Numarul udarilor variaza in
functie de precipitatiile atmosferice.
Combaterea bolilor si daunatorilor: se refera in principal la prevenirea ofilirii plantelor
(verticillium, fusarium) sau putrezirii tulpinii (rizochtonia solanii), atacul de paduchi ai frunzelor
si paianjenul rosu comun. Se folosesc substante de combatere specifice de la furnizori
autorizati. Combaterea bolilor si daunatorilor se realizeaza cu ajutorul atomizorului
pulverizator achizitionat prin proiect.
E. Recoltarea
Pentru consumul in stare proaspata legumele se recolteaza manual, la maturitatea de
consum, se sorteaza, se ambaleaza n ladite si se valorifica n cel mai scurt timp.
Productia este de cca. 30 t/ha.
Pentru recoltarea manuala Intreprinderea Individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

Tehnologia culturii de vinete - suprafata cultivata 2500 mp:


A. Plante premergatoare si sortimentul
Bune premergatoare pentru vinete sunt: castraveti, ceapa, varza, mazarea si fasolea pentru
pastai si boabe, radacinoasele.
Sortimentul de vinete: timpurii (110-120 zile), semitimpurii (120-130 zile), semitarzii (peste
130 zile)
B. Lucrarile de pregatire a solului:
Nivelarea terenului se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator.
Aratul terenului se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug reversibil.
Aratura va fi adanca, la 28-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp.
Fertilizarea culturii (de baza), sub aratura de toamna se vor aplica cca. 300 kg/ha
superfosfat si 100 kg/ha sulfat de potasiu.
Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor (150 kg/ha azotat de amoniu) si
erbicidelor, mobilizarea solului cu ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va
realiza manual prin aplicarea de produse specifice culturii de vinete (1,2l/ha preemergent),
produse care se incorporeaza in sol.
C. Asigurarea materialului biologic (rasad)
Cultura de vinete se realizeaza numai prin rasad, care va fi achizitionat de la furnizori
autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.
La infiintarea culturii de vinete in camp Intreprinderea Individuala va folosi numai rasaduri
obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 48.000 plante/ha.
D. Lucrarile de intretinere
Completarea golurilor in cel mult 4 - 5 zile dupa plantare. Se realizeaza manual cu rasaduri
din rezerva pastrata la plantare, rasad de aceeasi varsta si soi.
Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic intre randuri, cu ajutorul cultivatorului achizitionat prin
proiect si 2-3 prasile manual efectuate pe randul de plante. Lucrarile se executa pentru
combaterea buruienilor necontrolate de erbicid si afanarea solului
Fertilizarea faziala se executa in 2-3 reprize, cu ingrasaminte complexe aplicate radicular sau
foliar la start si in cursul fructificarii. Fertirigarea se executa cu ajutorul instalatiei de irigat prin
picurare la care se monteaza o pompa dosatoare conectata la sursa de apa si la un rezervor
de fertilizant. Se aplica produse specifice culturii de vinete - in irigatie prin picurare 1,3 g/l.
Irigarea culturii de vinete imediat dupa plantare pentru prinderea rasadurilor.
Irigarea se executa regulat (8-10 udari) cu norma de 400 m3 apa/ha se va realiza cu
ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect. Numarul udarilor variaza in
functie de precipitatiile atmosferice.
Combaterea bolilor si daunatorilor: se refera in principal la prevenirea ofilirii plantelor
(verticillium, fusarium) sau putrezirii tulpinii (rizochtonia solanii), atacul de paduchi ai
frunzelor, gandacul din colorado si paianjenul rosu comun. Se folosesc substante de
combatere specifice de la furnizori autorizati. Combaterea bolilor si daunatorilor se realizeaza
cu ajutorul atomizorului pulverizator achizitionat prin proiect.
E. Recoltarea
Pentru consumul in stare proaspata legumele se recolteaza manual, esalonat pe masura ce
fructele ajung la maturitatea de consum, se sorteaza, se ambaleaza n ladite si se valorifica
n cel mai scurt timp.
Productia este de cca. 30 t/ha.
Pentru recoltarea manuala Intreprinderea Individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

Pagina 21/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Tehnologia culturii de morcovi - suprafata cultivata 2500 mp:


A. Plante premergatoare si sortimentul
Bune premergatoare pentru morcov sunt: solanacee, cucurbitacee, leguminoase, cereale.
Sortimentul de vinete: timpurii (90-110 zile), semitimpurii (110-130 zile), semitarzii (130-150
zile), tarzii (peste 150 de zile)
B. Lucrarile de pregatire a solului:
Nivelarea terenului se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator.
Aratul terenului se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug reversibil.
Aratura va fi adanca, la 28-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp.
Fertilizarea culturii (de baza), sub aratura de toamna se vor aplica cca. 400 kg/ha
superfosfat si 100 kg/ha sare potasica
Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor (150 kg/ha azotat de amoniu) si
erbicidelor, maruntirea si modelarea solului in straturi cu ajutorul frezei achizitionate prin
proiect. Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de produse specifice culturii de
morcov (0.8-1l/ha preemergent), produse care se incorporeaza in sol.
C. Asigurarea materialului biologic (seminte)
Cultura de morcovi se realizeaza numai prin seminte, care vor fi achizitionate de la diversi
furnizori autorizati pentru comercializarea acestora.
Samanta trebuie sa aiba o germinatie si puritate buna, sa fie dezinfectata (3-4 g la 1 kg
samanta) iar pentru eliminarea lucrarii de rarit aceasta trebuie sa fie drajata (seminte de
forma regulate, cu avantaje importante pentru semnatul de precizie, reducerea cantitatii de
seminte necesare pentru unitatea de suprafata si elimienrea pierderilor din cultura).
Norma de samanta - 2,5-3 kg/ha samanta drajata n teren bine pregatit la o adancime de 1,21,5 cm
D. Lucrarile de intretinere
Tavalugirea semanaturii cu tavalugul neted.
In cazul formarii crustei sau aparitiei buruienilor se realizeaza o prasila oarba.
Prasitul culturii de 4-5 ori manual intre randuri, pentru combaterea buruienilor necontrolate de
erbicid si afanarea solului.
Irigatul dupa semanat, se repeat la 2-3 zile, cu norme de 80-100 m3/ha, pentru asigurarea
umiditatii necesare rasaririi plantelor.
Irigarea se executa regulat - se aplica 4-5 udari cu o norma de 300 m3 apa/ha irigarea se
va realiza cu ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect. Numarul
udarilor variaza in functie de precipitatiile atmosferice.
Fertilizare suplimentar se face la 30-40 zile de la rsrire cu 100 kg/ha azotat de amoniu i
dup 3-4 sptmni se repet fertilizarea cu azot i 100 kg/ha sare potasic.
Pentru combaterea bolilor si daunatorilor se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe
masura ce plantele se dezvolta. In cazul n care nu se folosesc produse sistemice,
tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor. Se folosesc
substante de combatere specifice de la furnizori autorizati.Combaterea bolilor si daunatorilor
se realizeaza cu ajutorul atomizorului pulverizator achizitionat prin proiect
Principalele boli care apar mai des la cultura de morcov sunt: putregaiul umed, alternarioza
morcovului, fainarea, putreegaiul alb, septorioza, iar dintre daunatori, pagube importante
produc: viermele sarma, paduchele verde al morcovului si larvele de musca morcovului, care
sapa galerii prin radacini, degradandu-le calitatea.
E. Recoltarea
Recoltarea se realizeaza manual cu furca sau cazmaua. Plantele se aduna in gramezi, se
curate radacinile de pamant si se pastreaza in spatii special amenajate pana la livrare.
Productia este de cca. 34 t/ha.
Pentru recoltarea manuala Intreprinderea Individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

Tehnologia culturii de varza - suprafata cultivata 2500 mp:


A. Plante premergatoare si sortimentul
Bune premergatoare pentru varza sunt: radacinoase, bulboase, cartofi timpurii, mazare de
gradina, bostanoase, solano fructoase.
Sortimentul de varza: extratimpurii (90-100 zile), timpurii (100-120 zile), semitimpurii (120-140
zile), semitarzii (140-160 zile), tarzii (160-180 zile)

Pagina 22/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

B. Lucrarile de pregatire a solului:


Nivelarea terenului se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si cultivator.
Aratul terenului se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug reversibil.
Aratura va fi adanca, la 28-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp.
Fertilizarea culturii (de baza), sub aratura de toamna se vor aplica cca. 400 kg/ha
superfosfat si 100 kg/ha sare potasica.
Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor (150 kg/ha azotat de amoniu) si
erbicidelor, mobilizarea solului cu ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va
realiza manual prin aplicarea de produse specifice culturii de varza (1,2l/ha preemergent),
produse care se incorporeaza in sol.
C. Asigurarea materialului biologic (rasad)
Cultura de varza se realizeaza prin rasad, care va fi achizitionat de la furnizori autorizati
pentru producerea si comercializarea rasadurilor.
La infiintarea culturii de varza in camp Intreprinderea Individuala va folosi numai rasaduri
obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 54.000 plante/ha.
D. Lucrarile de intretinere
Completarea golurilor in cel mult 3 - 4 zile dupa plantare. Se realizeaza manual cu rasaduri
din rezerva pastrata la plantare, rasad de aceeasi varsta si soi.
Fertilizarea suplimentara se executa la 3-4 saptamani de la plantare cu cca. 150 kg/ha azotat
de amoniu si 100 kg/ha sare potasica
Prasitul culturii de 2 ori mecanic intre randuri, cu ajutorul cultivatorului achizitionat prin proiect
si 2 prasile manual efectuate pe randul de plante. Lucrarile se executa pentru combaterea
buruienilor necontrolate de erbicid si afanarea solului.
Irigarea culturii de varza imediat dupa plantare pentru prinderea rasadurilor.
Irigarea se executa regulat (6-8 udari) cu norma de 400 m3 apa/ha se va realiza cu
ajutorul sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect. Numarul udarilor variaza in
functie de precipitatiile atmosferice
Pentru combaterea bolilor si daunatorilor se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe
masura ce plantele se dezvolta. In cazul n care nu se folosesc produse sistemice,
tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor. Se folosesc
substante de combatere specifice de la furnizori autorizati.Combaterea bolilor si daunatorilor
se realizeaza cu ajutorul atomizorului pulverizator achizitionat prin proiect.
Principalele boli intalnite la varza sunt: mana si hernia verzei, iar dintre daunatori, pagube
importante produc: puricii cruciferelor, plosnitele verzei, musca verzei, paduchele cenusiu al
verzei, buha verzei si fluturele alb al verzei.
E. Recoltarea si valorificarea
Recoltarea se face n luna octombrie-noiembrie, dupa primele brume care grabesc maturarea
capatanilor, prin taierea capatanilor la o singura trecere si adunarea n gramezi sau direct n
mijloacele de transport.
Productia este de cca. 60 t/ha.
Pentru recoltarea manuala Intreprinderea Individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).

Plan de productie:
Plan de cultura pe o perioada de cinci ani:
Cultura
Suprafata
An 1
cultivata (ha)
kg
Ardei
0.25
7.500
Vinete
0.25
7.500
Morcov
0.25
9.000
Varza
0.25
16.500
TOTAL
1
40.500

An 2
kg
7.500
7.500
9.000
16.500
40.500

An 3
kg
7.500
7.500
9.000
16.500
40.500

An 4
kg
7.500
7.500
9.000
16.500
40.500

An 5
kg
7.500
7.500
9.000
16.500
40.500

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza urmatorilor parametrii tehnologici de productie:


Parametrii tehnologici de productie
Suprafata totala cultivata
Productivitate medie la HA
Productie totala

Ardei
2,500
30,000
7,500

Pagina 23/45

mp
kg/ha
kg/an

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Parametrii tehnologici de productie


Suprafata totala cultivata
Productivitate medie la HA
Productie totala

Vinete

Parametrii tehnologici de productie


Suprafata totala cultivata
Productivitate medie la HA
Productie totala

Morcov

Parametrii tehnologici de productie


Suprafata totala cultivata
Productivitate medie la HA
Productie totala

Varza

2,500
30,000
7,500

mp
kg/ha
kg/an

2,500
36,000
9,000

mp
kg/ha
kg/an

2,500
66,000
16,500

mp
kg/ha
kg/an

5.
Durata de realizare (luni) si etape principale
Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Se vor evidentia investitiile referitoare
la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.
Durata de implementare a proiectului de investitii
Primirea ajutorului FEADR
Esalonarea transelor
Primirea ajutorului FEADR

1 an (12 luni calendaristice)


2 transe de plata
pe durata de executie a proiectului proportional cu
nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza in termen de 90 de zile de la
depunerea Cererilor de plata

Pagina 24/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Graficul financiar (lei) de implementare a investitiei: Ferma de legume in camp


Denumirea capitolelor de cheltuieli
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia
mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
- total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie
in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie
in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in
exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

L1

x
xx

L2

x
x

L3

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

L11

L12

x
x

Pagina 25/45

GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: FERMA DE LEGUME IN CAMP


Denumirea capitolelor
de cheltuieli
Capitolul 1. Cheltuieli
pentru obtinerea si
amenajarea terenului total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru
obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru
amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu
amenajari pentru
protectia mediului si
aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli
pentru asigurarea
utilitatilor necesare
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli
pentru proiectare si
asistenta tehnica total, din care:
3.1 Studii de teren

3.2 Obtinerea de avize,


acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si
inginerie
3.4 Organizarea
procedurilor de
achizitie
3.5 Consultanta

Categoria
de
cheltuieli
Eligibile
Neeligibile

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MEMORIU JUSTIFICATIV
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli
pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si
lucrari de interventii total, din care:
4.1 Constructii si
instalatii
4.2 Montaj utilaj
tehnologic
4.3 Utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale cu montaj
(procurare)
4.4 Utilaje si
echipamente fara
montaj, mijloace de
transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari

4.6 Active necorporale


B - Cheltuieli pentru
investitii in
culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari
de pregatire a
terenului
Subcapital 2 Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
18,542
4,450
22,992
18,542
4,450
22,992
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
18,542
4,450
22,992
18,542
4,450
22,992
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
37,084
8,900
45,985
37,084
8,900
45,985
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

18,542
4,450

0
0

0
0

0
0

0
0

18,542
4,450

0
0

0
0

0
0

37,084
8,900

Total

22,992

22,992

45,985

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pagina 27/45

MEMORIU JUSTIFICATIV
de intretinere plantatie
in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari
de intretinere plantatie
in anul 2
Subcapital 5 - Instalat
sistem sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte
cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de
santier

5.2 Comisioane, taxe

5.3 Cheltuieli diverse


si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli
pentru darea in
exploatare - total, din
care:
6.1 Pregatirea
personalului de
exploatare
6.2 Probe tehnologice
si teste

TOTAL GENERAL, din


care:

-achizitii de active
fixe corporale
-achizitii de active
fixe necorporale
-cresterea investitiilor

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,364
1,364
0
0
0
0
1,364
1,364
0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Eligibile

18,542

18,542

37,084

Neeligibile

124

124

4,574

124

124

124

124

4,574

124

124

124

10,264

Total

124

124

23,116

124

124

124

124

23,116

124

124

124

47,349

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

18,542
4,450
22,992
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

18,542
4,450
22,992
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

37,084
8,900
45,985
0
0
0
0

Pagina 28/45

MEMORIU JUSTIFICATIV
in curs
- dobanzi si
comisioane aferente
creditelor bancare
aferente proiectului
TVA

Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0

0
0
0
124

0
0
0
124

Total

124

Total

Luna 1

Surse de finantare
Incasare ajutor financiar
nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha


0
0
0
124

0
0
0
124

0
0
0
124

0
0
0
124

0
0
0
1,364

124

124

124

124

124

1,364

4,450

8,900

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 1

9,271

18,542

0
0
0

0
0
0

0
0
4,450

0
0
0

0
0
0

10,264
18,542
8,900

0
0
0
124

0
0
0
124

0
0
0
124

0
0
0
124

0
0
0
124

124

124

124

124

124

4,450

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

9,271

10,264
18,542
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
4,450

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Pagina 29/45

Devizele investiiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe


obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile
pe elemente.

6.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului:


Ferma de legume in camp
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4.4637
lei/euro
din data de 14.05.2014
Nr.
Crt.
1
1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1

5.2
5.3

6.1
6.2

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
2
3
4
5
6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajarea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajri pentru protecia mediului si
aducerea la starea initiala

0.000

0.000

0.000

Mii Euro
7
0.000
0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0.000
0.000
0.000
0.000
Taxe pentru obinerea de avize,
0.000
0.000
0.000
0.000
acorduri i autorizaii
Proiectare i engineering
0.000
0.000
0.000
0.000
Organizarea procedurilor de achiziie
0.000
0.000
0.000
0.000
Consultant
0.000
0.000
0.000
0.000
Asisten tehnic
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 3
0.670
0.150
0.161
0.831
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
0.000
0.000
0.000
0.000
Montaj utilaj tehnologic
0.000
0.000
0.000
0.000
Utilaje, echipamente tehnologice i
0.000
0.000
0.000
0.000
funcionale cu montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de
37.084
8.308
8.900
45.985
transport
Dotri
0.000
0.000
0.000
0.000
Active necorporale
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 4
37.084
8.308
8.900
45.985
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0.000
0.000
0.000
0.000
5.1.1. Lucrri de construcii
0.000
0.000
0.000
0.000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii
0.000
0.000
0.000
0.000
antierului
Comisioane, taxe, cote legale, costuri
0.000
0.000
0.000
0.000
de finanare
Cheltuieli diverse i neprevzute
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 5
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de exploatare
0.000
0.000
0.000
0.000
Probe tehnologice
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 6
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL GENERAL
37.084
8.308
8.900
45.985
Din care C+M
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.186
0.000
0.000
0.000
10.302
0.000
0.000
10.302
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
10.302
0.000

Intocmit: Popescu Gheorghe


Data: 10.06.2014

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului:


Ferma de legume in camp
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4.4637 lei/euro
din data de 14.05.2014
Nr. Crt.
1
1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1

5.2
5.3

6.1
6.2

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
2
3
4
5
6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajarea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajri pentru protecia mediului si
aducerea la starea initiala

0.000

0.000

0.000

Mii Euro
7
0.000
0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0.000
0.000
0.000
0.000
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri
0.000
0.000
0.000
0.000
i autorizaii
Proiectare i engineering
0.000
0.000
0.000
0.000
Organizarea procedurilor de achiziie
0.000
0.000
0.000
0.000
Consultant
0.000
0.000
0.000
0.000
Asisten tehnic
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 3
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
0.000
0.000
0.000
0.000
Montaj utilaj tehnologic
0.000
0.000
0.000
0.000
Utilaje, echipamente tehnologice i
0.000
0.000
0.000
0.000
funcionale cu montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de
0.000
0.000
0.000
0.000
transport
Dotri
0.000
0.000
0.000
0.000
Active necorporale
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 4
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0.000
0.000
0.000
0.000
5.1.1. Lucrri de construcii
0.000
0.000
0.000
0.000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii
0.000
0.000
0.000
0.000
antierului
1.364
0.306
0.000
1.364
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finanare
Cheltuieli diverse i neprevzute
0.000
0.000
0.000
0.000
1.364
0.306
0.000
1.364
TOTAL CAPITOL 5

0.000

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar


Pregtirea personalului de exploatare
0.000
0.000
0.000
0.000
Probe tehnologice
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 6
0.000
0.000
0.000
0.000
1.364
0.306
0.000
1.364
TOTAL GENERAL
Din care C+M

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.306
0.000
0.306

0.000
0.000
0.000
0.306
0.000

Intocmit: Popescu Gheorghe


Data: 10.06.2014

Pagina 31/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului:


0.000
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4.4637
lei/euro
din data de
14.05.2014
Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor


de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
3

TVA

Mii Euro
4

Mii lei
5

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
6

Mii Euro
7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului


1.1
1.2

Obinerea terenului
Amenajarea terenului

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

1.3

Amenajri pentru protecia mediului si


aducerea la starea initiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0.000
0.000
0.000
0.000
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i
0.000
0.000
0.000
0.000
autorizaii
Proiectare i engineering
0.000
0.000
0.000
0.000
Organizarea procedurilor de achiziie
0.000
0.000
0.000
0.000
Consultant
0.000
0.000
0.000
0.000
Asisten tehnic
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 3
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
0.000
0.000
0.000
0.000
Montaj utilaj tehnologic
0.000
0.000
0.000
0.000
Utilaje, echipamente tehnologice i
0.000
0.000
0.000
0.000
funcionale cu montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de
37.084
8.308
8.900
45.985
transport
Dotri
0.000
0.000
0.000
0.000
Active necorporale
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 4
37.084
8.308
8.900
45.985
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0.000
0.000
0.000
0.000
5.1.1. Lucrri de construcii
0.000
0.000
0.000
0.000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii
0.000
0.000
0.000
0.000
antierului
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
1.364
0.306
0.000
1.366
finanare
Cheltuieli diverse i neprevzute
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 5
1.364
0.306
0.000
1.366
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de exploatare
0.000
0.000
0.000
0.000
Probe tehnologice
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 6
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL GENERAL
38.448
8.614
8.900
47.346
Din care C+M
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1

5.2
5.3

6.1
6.2

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
10.302
0.000
0.000
10.302
0.000
0.000
0.000
0.306
0.000
0.306
0.000
0.000
0.000
10.607
0.000

Intocmit: Popescu Gheorghe


Data: 10.06.2014

Pagina 32/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN DEVIZUL GENERAL

Nr.crt
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile


4.4637
n mii lei / mii euro la cursul BCE
lei/euro
Valoare
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Organizare de santier
0.000
0.000
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

din data de
TVA
Mii lei
0.000

14.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.306
0.306

0.000
0.000
0.000

0.000
1.364
1.364

0.000
0.306
0.306

cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii pentru


controlul calitii lucrrilor de construcii

0.000

0.000

0.000

0.000

cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului,


urbanism, i pentru autorizarea lucrrilor de construcii

0.000

0.000

0.000

0.000

prime de asigurare din sarcina autoritii contractante

0.000

0.000

0.000

0.000

alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n condiiile legii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.306

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
1.364

0.000
0.000
0.306

cheltuieli conexe organizarii de santier


Comisioane, taxe
comisionul bncii finanatoare

1.364
1.364

cota aferent Casei Sociale a Constructorilor


Chletuieli diverse si neprevazute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli neeligibile

1.364

Intocmit: Popescu Gheorghe


Data: 10.06.2014
DEVIZUL obiectului: DO1 Achizitie utilaje ferma legume in camp - cheltuieli eligibile
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor


de cheltuieli

4.4637

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro

din data de

TVA
Mii lei

14.05.2014

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro

PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


1

Terasamente

0.000

0.000

0.000

0.000

Construcii: rezisten (fundaii, structur de


rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare,
compartimentri, finisaje)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

37.084

0.000
8.308
0.000
8.308

0.000
8.900
0.000
8.900

0.000
45.985
0.000
45.985

0.000
10.302
0.000
10.302

37.084

8.308

8.900

45.985

10.302

3
4
5
6
7
8

Izolaii
Instalaii electrice
Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare.
PSI, radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I

0.000

PARTEA II - MONTAJ
1

Montaj utilaje i echipamente tehnologice


TOTAL II

0.000

PARTEA III - PROCURARE


1
2
3

Utilaje i echipamente tehnologice


Utilaje i echipamente de transport
Dotri
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL
III)

37.084

Intocmit: Popescu Gheorghe


Data: 10.06.2014

Pagina 33/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Fundamentarea bugetului indicativ:


Valorile estimate pentru achizitia de bunuri :
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative
de pret (3 oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la memoriul justifivativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul
Memoriului justificativ, dupa Anexele C.
7. Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de 10,607 euro ajutorul public nerambursabil este de 4,154 euro:
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii
se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bancii Central Europene
www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ.
Curs Euro / leu 4.4637 din data de 14.05.2014
Cheltuieli eligibile
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finantare pentru
completarea necesarului de finantare
din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

Euro
4.154

4.154
4.154
8.308

8.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei

8.1

Valoarea total (euro): 10,607


Valoare eligibila (euro): 8,308

Cheltuieli
neeligibile
Euro

2.299
2.299
2.299

Total
Euro
4.154

6.453
2.299
4.154
10.607

Valoarea neeligibila (Euro): 2,299, include:


Comisioane bancare si costul creditului (Euro): 306
Valoarea TVA (Euro): 1,993
8.2
Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si
activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada ianuarie 2015 decembrie 2015.
In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este ianuarie 2015, iar primul an de prognoza
este ianuarie 2015 decembrie 2015.

Pagina 34/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Graficul financiar (lei) de implementare a investitiei: Ferma de legume in camp


Denumirea capitolelor de cheltuieli
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia
mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
- total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie
in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie
in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in
exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

L1

x
xx

L2

x
x

L3

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

L11

L12

x
x

Pagina 35/45

GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: FERMA DE LEGUME IN CAMP


Denumirea capitolelor
de cheltuieli
Capitolul 1. Cheltuieli
pentru obtinerea si
amenajarea terenului total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru
obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru
amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu
amenajari pentru
protectia mediului si
aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli
pentru asigurarea
utilitatilor necesare
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli
pentru proiectare si
asistenta tehnica total, din care:
3.1 Studii de teren

3.2 Obtinerea de avize,


acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si
inginerie
3.4 Organizarea
procedurilor de
achizitie
3.5 Consultanta

Categoria
de
cheltuieli
Eligibile
Neeligibile

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MEMORIU JUSTIFICATIV
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli
pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si
lucrari de interventii total, din care:
4.1 Constructii si
instalatii
4.2 Montaj utilaj
tehnologic
4.3 Utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale cu montaj
(procurare)
4.4 Utilaje si
echipamente fara
montaj, mijloace de
transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari

4.6 Active necorporale


B - Cheltuieli pentru
investitii in
culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari
de pregatire a
terenului
Subcapital 2 Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
18,542
4,450
22,992
18,542
4,450
22,992
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
18,542
4,450
22,992
18,542
4,450
22,992
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
37,084
8,900
45,985
37,084
8,900
45,985
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

18,542
4,450

0
0

0
0

0
0

0
0

18,542
4,450

0
0

0
0

0
0

37,084
8,900

Total

22,992

22,992

45,985

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pagina 37/45

MEMORIU JUSTIFICATIV
de intretinere plantatie
in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari
de intretinere plantatie
in anul 2
Subcapital 5 - Instalat
sistem sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte
cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de
santier

5.2 Comisioane, taxe

5.3 Cheltuieli diverse


si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli
pentru darea in
exploatare - total, din
care:
6.1 Pregatirea
personalului de
exploatare
6.2 Probe tehnologice
si teste

TOTAL GENERAL, din


care:

-achizitii de active
fixe corporale
-achizitii de active
fixe necorporale
-cresterea investitiilor

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
124
124
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,364
1,364
0
0
0
0
1,364
1,364
0
0
0
0
0

Total

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Eligibile

18,542

18,542

37,084

Neeligibile

124

124

4,574

124

124

124

124

4,574

124

124

124

10,264

Total

124

124

23,116

124

124

124

124

23,116

124

124

124

47,349

Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile
Total
Eligibile

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

18,542
4,450
22,992
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

18,542
4,450
22,992
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

37,084
8,900
45,985
0
0
0
0

Pagina 38/45

MEMORIU JUSTIFICATIV
in curs
- dobanzi si
comisioane aferente
creditelor bancare
aferente proiectului
TVA

Neeligibile
Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0
0

0
0
0
124

0
0
0
124

Total

124

Total

Luna 1

Surse de finantare
Incasare ajutor financiar
nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha


0
0
0
124

0
0
0
124

0
0
0
124

0
0
0
124

0
0
0
1,364

124

124

124

124

124

1,364

4,450

8,900

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 1

9,271

18,542

0
0
0

0
0
0

0
0
4,450

0
0
0

0
0
0

10,264
18,542
8,900

0
0
0
124

0
0
0
124

0
0
0
124

0
0
0
124

0
0
0
124

124

124

124

124

124

4,450

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

9,271

10,264
18,542
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
4,450

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Pagina 39/45

8.3
Capaciti de productie rezultate ca urmare a investitie (n uniti fizice)
Pentru demonstrarea cresterii viabilitatii economico-financiare, conditie obligatorie pentru
imbunatatirea perfomantei generale a exploatatiilor agricole, se vor completa Anexele B (pentru
persoane juridice ) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si
intreprinderi familiale).
Prin implementarea proiectului, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va infiinta o ferma de
legume cultivata in camp pe o suprafata de 1 ha in comuna Stejau, judetul Tulcea.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
Cultura
Suprafata
An 1
An 2
An 3
cultivata (ha)
kg
kg
kg
Ardei
0.25
7.500
7.500
7.500
Vinete
0.25
7.500
7.500
7.500
Morcov
0.25
9.000
9.000
9.000
Varza
0.25
16.500
16.500
16.500
TOTAL
1
40.500
40.500
40.500

An 4
kg
7.500
7.500
9.000
16.500
40.500

An 5
kg
7.500
7.500
9.000
16.500
40.500

9.
Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele
C pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice
Proiectii financiare pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi
familiale (Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari

Precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare


Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 47.349 lei (inclusiv TVA), conform detalierii
bugetului prezentata in capitolele anterioare;
Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de implementare (12 luni)
si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei;
Perioada de implementare incepe cu luna ianuarie 2015 si se finalizeaza in luna decembrie
2015;
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului
propus;
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza;
Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea legumelor in camp;
Capacitatea fermei de legume va fi de 1 ha;
In anii 1-5 previzionati veniturile Intreprinderii Individuale vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor
legume: ardei, vinete, morcovi si varza;
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar
FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face
dupa receptia si punerea in functiune a utilajelor achizitionate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata
si pana la primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din
valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va
recupera la ultima cerere de plata.

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR C

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


INCASARI:
Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este
necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 10.264 lei.
Capitolul Subventii contine valoarea subventiei pe suprafata de 1 ha de teren agricol detinuta
de beneficiar. Valoarea anuala a subventiei este de 142 Euro, respectiv 634 lei.
Incasari din subventii

UM

Cantitatea anuala

Subventie
Ha
Total incasari din subventie

Valoare unitara
lei/um
634.0

Incasari anuale
lei
634.0
634.0

Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Capitolul Credite contractate cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 18.542 lei.
Tablou de rambursare a creditului
4,154
18,542
8
72
12

Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie

Anul 2 de
prognoza

Anul 1 de prognoza

Anul 1 de implementare

Anul

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

EUR
LEI
%
luni
luni

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309

0
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
122
119
117
115
113
111
109
107
105
103
101
99
97
95
93

0
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
433
431
428
426
424
422
420
418
416
414
412
410
408
406
404
402

Pagina 41/45

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
18,542
18,542
18,542
18,542
18,542
18,542
18,542
18,542
18,542
18,542
18,542
18,542
18,233
17,924
17,615
17,306
16,997
16,688
16,379
16,070
15,761
15,452
15,143
14,834
14,525
14,216
13,907
13,598

MEMORIU JUSTIFICATIV

Anul 5 de prognoza

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
TOTAL

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha


29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
18,542

91
89
87
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
16
14
12
10
8
6
4
2
5,133

400
398
396
393
391
389
387
385
383
381
379
377
375
373
371
369
367
365
363
361
358
356
354
352
350
348
346
344
342
340
338
336
334
332
330
328
325
323
321
319
317
315
313
311
23,673

13,289
12,980
12,671
12,361
12,052
11,743
11,434
11,125
10,816
10,507
10,198
9,889
9,580
9,271
8,962
8,653
8,344
8,035
7,726
7,417
7,108
6,799
6,490
6,181
5,872
5,563
5,254
4,945
4,636
4,327
4,017
3,708
3,399
3,090
2,781
2,472
2,163
1,854
1,545
1,236
927
618
309
0
0

Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil


primit de la finantator.

PLATI :
Capitolul credite contractate se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de
investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului
contractat, astfel in anul de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda
aferenta acestuia, conform centralizatorului de mai sus.
Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, - Achizitii fixe necorporale,
inclusiv TVA in valoare de 45.985 lei.
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
INCASARI:
Prin implementarea proiectului, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va infiinta o ferma de
legume cultivate in camp, pe o suprafata de 1 ha in comuna Stejaru, judetul Tulcea.

Pagina 42/45

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Incasarile din activitatea de cultivare legume in camp reprezinta incasarile aferente vanzarii productiei
obtinute: ardei, vinete, morcov si varza.
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola se prezinta astfel:
Nr.
Crt.

Categoria

Pret in
LEI/UM

UM

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

Vanzari fizice previzionate


1

Ardei

2.3

kg

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Vinete

2.3

kg

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Morcov

2.0

kg

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Varza

1.3

kg

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

Vanzari valorice previzionate


1

Ardei

2.3

LEI

17.250

17.250

17.250

17.250

17.250

Vinete

2.3

LEI

17.250

17.250

17.250

17.250

17.250

Morcov

2.0

LEI

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Varza

1.3

LEI

21.450

21.450

21.450

21.450

21.450

Incasari din
activitatea agricol

73.950

LEI

87.750

73.950

73.950

73.950

Subventii contine valoarea subventiei pe suprafata de 1 ha de teren agricol detinuta de


beneficiar. Valoarea anuala a subventiei este de 142 Euro, respectiv 634 lei.

PLATI :
Capitolul credite contractate se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat pentru anii 1-3 de
implementare.
Plati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor realizate de Intreprinderea
Individuala pentru activitatile din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 34.683 lei, reprezentand:
costuri cu materii prime: rasaduri, material de sustinere, fertilizanti, tratament boli si daunatori,
ambalaje, etc.
costuri cu carburant necesar pentru operatiunile mecanizate.
Aceste plati sunt centralizate in tabelele de mai jos:

Materii prime, materiale

Materii prime si materiale pentru ardei


Carburant pt pregatit teren-arat sol 28-30 cm
(toamna)
Carburant nivelare,intretinere sol,prasit
(cultivator)
Carburant preg. pat germinativ, modelat sol
(primavara)
Fertilizare de baza + fertilizare pregatit pat
germinativ
Erbicidare
Rasad
Tratamente boli+daunatori

Plati
totale
anual
e
LEI/U
M

UM

Consumuri unitare

Consumu
ri anuale

Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM

2l/h (1 ha in aprox 10 h)

6.3

32

10

6.3

63

6.3

25

l
l

1.6 l/h (1 ha in aprox


5h)
1.8 l/ha (1 ha in aprox 9
h)

kg

fertilizanti

263

263

l
buc
l

1.2l/ha
63.000 fire/ha
Tratamente

1
15,750.00
1.00

73
0.60
86.00

73
9,450
86

Pagina 43/45

MEMORIU JUSTIFICATIV
Ambalaje
Subtotal Materii prime si materiale
Materii prime si materiale pentru vinete
Carburant pt pregatit teren-arat sol 28-30 cm
(toamna)
Carburant nivelare,intretinere sol,prasit
(cultivator)
Carburant preg. pat germinativ, modelat sol
(primavara)
Fertilizare de baza + fertilizare pregatit pat
germinativ
Erbicidare
Rasad
Tratamente boli+daunatori

Subtotal Materii prime si materiale


Materii prime si materiale pentru morcovi
Carburant pt pregatit teren-arat sol 28-30 cm
(toamna)
Carburant nivelare,intretinere sol,prasit
(cultivator)
Carburant preg. pat germinativ, modelat sol
(primavara)
Fertilizare cultura
Erbicidare
Samanta
Tratamente boli+daunatori

boli+daunatori
ladite

150.00

1.50

225
10,217

2l/h (1 ha in aprox 10 h)

6.3

32

10

6.3

63

6.3

25

1.6 l/h (1 ha in aprox


5h)
1.8 l/h (1 ha in aprox 9
h)

l
l
kg

fertilizanti

237

237

l
buc

1
12,750.00

73
0.60

73
7,650

1.00

86.00

86

buc

1.2l/ha
51.000 fire/ha
Tratamente
boli+daunatori
ladite

150.00

1.50

225
8,391

2l/h (1 ha in aprox 10 h)

6.3

32

10

6.3

63

6.3

25

kg
l

1.6 l/h (1 ha in aprox


5h)
1.8 l/h (1 ha in aprox 9
h)
fertilizanti
1 l/ha

1
1.5

450
195

kg

3 kg/ha

0.75

450
130
7,150.0
0

l
l

Tratamente
boli+daunatori
saci

Ambalaj
Subtotal Materii prime si materiale pentru
Morcovi
Materii prime si materiale pentru varza
Carburant pt pregatit teren-arat sol 28-30 cm
(toamna)
Carburant nivelare,intretinere sol,prasit
(cultivator)
Carburant preg. pat germinativ, modelat sol
(primavara)
Fertilizare cultura
Erbicidare
Rasad

buc

Ambalaj

5,363

0.75

210.00

158

375.00

0.90

338
6,622

2l/h (1 ha in aprox 10 h)

1.6 l/h (1 ha in aprox


5h)
1.8 l/h (1 ha in aprox 9
l
h)
kg
fertilizanti
l
1 l/ha
buc
54.000 plante/ha
Tratamente
l
boli+daunatori
buc
saci
Total plati cu materii prime si materiale

Tratamente boli+daunatori

6.3

32

10

6.3

63

6.3

25

1
0.75
13,500.00

450
115
0.60

450
86
8,100

0.75

210.00

158

600.00

0.90

540
34,683

Capitolul Alte plati cuprinde sumele aferente:


- Cheltuielilor cu apa pentru sustinerea desfasurarii activitatii solicitantului, in valoare de
2.250 lei/an.

Apa

UM

apa

Consumuri unitare

mc

buc

Ambalaj

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Consumuri anuale
per ferma

500 mc/ha
1,500
Total plati cu apa

Pret unitar (TVA


inclus)
LEI/UM
1.5

Plati totale anuale


LEI/UM
2,250
2,250

Cheltuielile cu personalul angajat, in valoare de 18.000 lei/an.


Personal

muncitor ferma

Nr. pers.
1

Pagina 44/45

Costuri salariale lunare,


inclusiv contributii la
asigurari sociale
1,500

Plati totale
anualeLEI/UM
18,000

MEMORIU JUSTIFICATIV

FERMA DE LEGUME IN CAMP 1 ha

Alte plati pentru desfasurarea activitatii agricole, in valoare de 4,850 lei/an


Plati totale
anuale
LEI/UM
700
1,150,
3,000
4,850

Alte plati
Cheltuieli cu asigurarile
Cheltuieli administrative
Cheltuieli terti (plata zilieri)
Total alte plati

Alte plati include impozite si taxe locale, contributii fiscale datorate de Intreprinderea
Individuala, TVA, impozit pe venit net.
Alte plati (Impozite si taxe) sunt centralizate in tabelul de mai jos:
Plati totale anuale
LEI/UM

Impozite si taxe
Impozite si taxe
Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de
Intreprinderea Individuala
TVA
Impozit pe profit
Total impozite si taxe

640
1,607
6,942
339
9,528

Categoria impozite si taxe locale se refera la impozitele pentru teren si constructie;


Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala au fost estimate la
5,5% pentru CASS (Contributii pentru Asigurari Sociale de Sanatate) si 31,3% pentru CAS
(Contributii la Asigurari Sociale).
Intreprinderea Individuala este platitoare de TVA, cota de impozitare fiind de 24% conform
legislatiei in vigoare.
Pentru calcularea impozitului pe venit net (16%) s-a tinut cont si de amortizarea cladirii si a
echipamentelor achizitionate.

9.3 Indicatori financiari


INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane
fizice
Total an 1

Anul
Nr.crt
.
1
2
3
4
5
6

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

3.55

3.83

UM
Specificatie
Valoare
Valoare investitie(Vi)= valoarea
totala a proiectului fara TVA
Durata
de
recuperare
a
investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
numerar (RAFN) - trebuie sa fie
mai mare sau egal cu 1.2

LEI

38,446

ANI

3.0354

Numeri
c

2.93

3.11

8%

Rata de actualizare
Valoare actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la
sfarsitul perioadei - trebuie sa fie
pozitiv

3.32

LEI
LEI

54,532
9,752

Pagina 45/45

10,266

11,075

12,184

13,589