Sunteți pe pagina 1din 23

Revista 22, Nr.

14 / 8-14
aprilie 2014

Erou f!r! voie


Daniel Cristea-Enache

Prin efortul institu!ional al


CNSAS "i prin cel, individual, al
unor cercet#tori fie ai dosarelor
altora, fie ai celor proprii,
cteva
dintre
cele
mai
importante volume din ultimii
ani au putut fi alc#tuite "i
publicate. Dup# Eu, fiul lor.
Dosar de Securitate de Dorin
Tudoran (2010) "i Zidul de
sticl!. Ion D. Srbu n arhivele
Securit!"ii de Clara Mare"
(2011), Dragul meu turn!tor

de Gabriel Liiceanu e o
asemenea
carte-reper.
Un
reper,
pe
de
o
parte,
bibliografic "i, pe de alta,
socio-cultural. Este preg#tit#
societatea romneasc# pentru
asemenea
c#r!i
care
o
confrunt# cu trecutul s#u nu
foarte ndep#rtat? Era, pentru
astfel de volume "i pentru un
proces al comunismului cu
institu!iile
sale
represive,
momentul
n
1990,
la
desp#r!irea noastr# formal#,
declarat#
"i
clamat#,
de
comunism?
Pentru cei care #i mai aduc
aminte (n de!finitiv, au trecut
24 de ani de atunci), 1990 a
stat sub filosofia lui acum nu-i
mo!men!tul. Pentru a fi evitate
r!zbun!rile #i noi!le abuzuri,
pentru a se face cu adev!rat
justi"ie, e nevoie s! mai
treac! timp, ntruct noua
societate nu se poate construi
pe r!!fu!ial!. Furia revolu"iei
tre!buie s! se sting! pentru ca
trecutul totalitar s! poat! fi

judecat, analizat #i in!ter!pre!tat.


S! nu ne gr!bim: tim!pul
acestei judec!"i va veni #i
judecata va fi f!cut! exemplar.
A tre!cut de atunci aproape un
sfert de se!col, un interval tem!poral suficient pen!tru ca ele!mentul reac"ionar s! accepte
le!gi!timitatea unui proces al co!munismului ce!rut de elementul
re!van!#ard. Dar, n!tre timp,
motiva"ia re!fu!zului, bloc!rii,
m!po!trivirii s-a redefinit #i s-a
accentuat
com!plet
diferit.
Acum nu mai este nevoie de
un proces al co!mu!nis!mului #i
de o de!con!spirare a delatorilor
Se!curit!"ii, n!tru!ct e prea
trziu. Chiar nu mai este cazul
s! fa!cem a#a ceva. Atunci,
imediat dup! 89, trebuia s!
l!murim aceste lucruri; acum,
ele n-ar face dect s! tulbure
so!cietatea romneasc!, s! n!vr!jbeasc!
oa!menii,
s!
introduc! linii de conflict care
vor di!sipa att de ne!cesara
pace so!cia!l!... $i pentru ce?
Pen!tru ni#te istorii vechi, care

nu mai in!te!reseaz! pe ni!meni.


A#a se face c!, pn! la urm!,
tot victimele sunt vinovate de
tulburarea lini#tii #i or!dinii
publice, n totalitarism, ca #i n
de!mocra"ie; #i tot cei ce
solicit! actul de jus!ti"ie sunt
privi"i ca ni#te perturbatori ai
echi!librului societ!"ii #i ai
somnului fo#!tilor activi#ti #i
securi#ti,
tor"ionari
#i
in!formatori,
nec!ji"i
cu
documente din ar!hivele CNSAS
ori cu condamnarea re!gi!mu!lui
comunist f!cut! de comisia de
exper"i condus! de Vladimir
Tism!neanu.
Dac! peste istoriile victimelor
to!ta!li!ta!ris!mului trebuie s! se
a#!tearn! t!cerea, apoi uitarea,
n final ignoran"a, cu ridicatul
ei din umeri, documentarea
cri!me!!lor #i abu!zurilor se cere
dublat! de o g!!l!gie de ga!lerie. Este nevoie de mult zgo!mot in!te!lectual #i de un circ
mediatic di!rect pro!por"ional
pentru ca omul care a f!!cut

r!ul s! fie c!inat, iar cel c!ruia


i s-a f!!cut r!ul, dac! mai este
n via"!, s! fie ri!di!cu!!li!zat. E
nevoie de mult! inventivitate
pen!!tru ca documentele s! fie
ignorate ori r!s!t!l!m!!cite. $i cu
ct avem mai mult zgo!mot,
mai mult circ, mai mult! in!ven!ti!vi!tate so!fis!ti!c! #i mai
mult! imagina"ie n a jus!ti!fica
totalitarismul, cu att "intele
de!con!spir!rii #i componentele
actului de jus!ti"ie au fost mai
bine atinse. Procesul este ire!versibil #i e meritul unor
intelectuali
pre!cum
Ga!briel
Liiceanu de a se fi zb!tut, do!u!
de!ce!nii #i mai bine, pentru
derularea
lui
de!mo!cratic!,
onest!, legalist!, pro!fe!sionist!.
Dragul
meu
turn#tor
e
confruntarea lui Liiceanu nu cu
trecutul altora, ci cu al s!u; #i
nu cu dramele unor fo#ti
de"inu"i po!li!tici, documentate #i
fic"ionalizate n c!r"i editate la
Humanitas, ci cu ava!ta!rurile
sa!le, de!terminate de stigmatul
do!sarului prost, de refuzul de a

intra n Partid, de so!li!daritatea


cu Noica #i, n ge!neral, de
ns!#i
ac!ti!vi!ta!tea
sa
profesional!,
n
co!n!tex!tul
Tezelor din Iulie 1971 #i al
rigidiz!rii dog!ma!tice n cmpul
institu"ional al fi!lo!sofiei. Este
#tiut c! strn!ge!rea, din nou, a
#u!ru!bului
ideo!logic,
dup!
vizitele asi!a!tice ale lui Nicolae
Ceau!#escu, cu fascina"ia res!im!"it! pentru mo!delul chi!nez #i
cel nord-coreean, a afectat
profund #i durabil filosofia,
psihologia,
so!ciologia,
po!litologia romneasc!, des!fiin!"ndu-le, aproa!!pe, n fondul lor
specific pentru a le nlocui cu
caricaturi mono-ideologice im!puse, de sus, ariilor pro!fe!sio!nale distincte. Literatura #i
istoria literar! au fost mai pu!"in afectate, de#i s-a n!cer!cat #i
n sfera lor o revenire la
realismul socialist #i la dog!matismul ce-l blinda.
Iat!
motivul
pentru
care
Liiceanu, atunci #i acum, n
secven"ele tra!versate n carte

#i n judecarea lor pre!zent!,


este obligat la postura eroului
f!r! voie. El a fost un suspect
nu att prin ce f!cea, ct prin
ce nu f!cea; nu prin disiden"!
f!"i#!, ci pri!n!tr-un eva!zionism
extrem de enervant pen!tru po!li!truci; nu prin gesturi publice,
ci
prin
lec!turi;
nu
prin
magisteriat (era prea tn!r), ci
prin discipolatul la un suspect
ca Noica; nu prin ac"iune
politic!, ci prin texte pur
filosofice.
De aceea, autorul se #i scuz!
c! este per!sonaj n aceast!
carte, pe care o scrie m!p!nnd-o cu documente, dar
cu di!fi!cul!ta!tea implicat! de
orice discurs des!pre tine nsu"i.
I-a fost, probabil, mai u#or lui
Ga!briel Liiceanu s! prefa"eze #i
s! edi!teze c!r!"ile unor de"inu"i
politici, em!pa!tiznd cu ei,
f!cndu-le dreptate sim!bo!lic!,
dect s! scrie, aici, despre sine
#i
des!pre
pro!ble!mele
personale. n a uns!pre!ze!cea
epistol! adresat! (dup! toate

regulile genului) celui numit,


tandru, dragul meu turn#tor,
autorul vorbe#te aproape jenat
despre
eroismul
s!u,
aruncnd cu au!to!acuze #i cu
diminu!ri voite, acolo unde
at!"ia martiri se victimizeaz!
#i se eroi!zeaz! ridicol: A" vrea
s# nu m# n!!e!lege!i gre"it.
Spunnd toate astea, nu mi
arog nici un nimb eroic. Eram
un biet individ cu memoria
traumatizat# de is!toria recent#
"i dotat cu acel minim set de
reflexe de adaptare necesare
unei ele!mentare supravie!uiri.
Devenisem
erou
prin
decupajul pe care-l operaser#
n via!a mea "i pe care-l
puseser# apoi n!tre coper!ile
unor dosare. Aveam dosar de
urm#rire pentru c# nevoia lor
de
eroi
negativi
m#
transformase
n
erou.
Altminteri, nu ofeream dect
semnele ext!erioare ale unui
comportament ct de ct
normal, o firav# colec!ie de
urme "i apuc#turi de fiin!#

liber#. Admit c# asta putea


p#rea, n cuibul cu vipere n
care c#zusem dup# terminarea
facult#!ii, ne!cuvenit de mult.
S#rea n ochi. Admit c# mica
mea normalitate ap#rea, pus#
pe un fundal social nepotrivit,
ca un pana". Admit c# ea nc#
mai putea genera o n!cle"tare
simbolic#: ntre lumea mental#
a interbelicului occidentalizant

pe
ca!re,
de"i
istoric
evacuat#, o in!te!rio!ri!za!sem din!tr-un reflex de ap#rare "i cea
nou#,
care,
n
"tiin!ele
umaniste mai ales, pur!ta
nsemnele unui
grobianism
avansat. n aceste condi!ii,
orice b#taie de arip#, orice
nevoie de "lefuire in!te!rioar#,
orice efort individual sistematic
n direc!ia unui lucru bine f#cut
erau vi!novate, jig!nitoare "i
ncadrabile n me!reu ne!ter!mi!nata lupt# de clas#. Sin!gurul
meu eroism n anii aceia era
c# ncercam din r#sputeri s#
m# port cu un firesc transistoric. Trebuia s# ies cumva

din timpul "i locul n care m#


aflam atunci. $i n-o puteam
face dect evadnd n tre!cut.
M# sim!eam burghez pn#
n m#!duva oaselor, dar asta nu
avea ni!mic co!mun cu o
ornduire anume, ci cu acel
set de valori pe care elita mo!dernit#!ii l selectase din tot ce
produsese mai bun civiliza!ia
occidental#. Asi!mi!la!sem spon!tan, prin simplul fapt c# res!piram n at!mosfera familiei
mele "i prin c#r!ile ci!tite
ncepnd din adolescen!#, un
com!por!tament pe ct posibil
nefal!si!ficat
de
exigen!ele
dublului limbaj. Su!bli!niez: pe
ct posibil. Pe ct posibil n ra!port cu im!punerile unui stat
totalitar. Dar acest pe ct
posibil, mpins la li!mita lui,
era su!ficient pentru a m#
colora
negativ.
n
lu!mea
ideologic# n care m# mi"!cam,
s#!rea n ochi s#-!i alegi prie!tenii dup# afi!nit#!i spirituale
sau de-aco!lo de unde soarta !ii scotea n cale (fo"ti con!dam!-

na!i sau necondamna!i politic,


evrei sau ne!evrei, germani sau
ne!ger!mani,
emi!gran!i
sau
neemigran!i, fo"ti le!gionari sau
co!muni"ti ilegali"ti la un
moment
dat,
se!curistul
Institutului de Is!toria Ar!tei, un!de aterizasem dup# 1974, a
venit la Ion Frunzetti (era
directorul ins!ti!tu!tu!lui) "i i-a
spus: Nu "tim cum s#-l n!ca!dr#m, to!var#"e director. La noi
apare, prin Noi!ca, pe lista cu
legionarii, iar prin Henri Wald,
pe lista cu evreii) (pp. 196198).
Din amplul fragment citat
deducem nu numai pozi"ia
moral! adoptat! de autor, ca
personaj al c!r"ii (eroul f!r!
voie),
ci
#i
necesitatea
andrisantului securist. ntr-o
asemenea carte nu se poate
face #i nu se poate scrie ceea
ce Gabriel Liiceanu f!cea #i
scria n volumele lui de
literatur! per!sonal!, ntr-o
scriitur!
preponderent
dia!ristic!, n care generalul e

f!cut s! se ex!prime prin


particular #i abstractul unor
valori, prin concretul ap!r!rii,
ilustr!rii #i mp!rt!#irii lor. $i
aici e vorba, fire#te, de valori
#i de ap!rarea lor, dar autorul
nu poate s! fie singur n
propria carte #i s! vor!beasc!,
tot singur, despre urm!rirea lui
informativ! #i mizeriile la care
a fost su!pus. Este necesar un
alt personaj pentru ca cel
dinti s! poat! lua distan"! de
el n!su#i. Ca atare, Jurnalul #i
Memorialistica, monologice #i
uneori monocorde, se a#az! pe
roluri
diferite
#i
pe
confruntarea lor sub ochii
cititorului. Acestuia i se ofer!
ce!le
dou!
tabere,
iar
personajul din seria vic!timelor
imagineaz! #i ap!r!ri ale
fo#tilor #i actualilor securi#ti.
Astfel c!, n Dragul meu
turn#tor,
Gabriel
Liiceanu
ncearc! att pudoarea #i jena
de a scrie despre pro!priile
avataruri, ct #i repulsia de a
vorbi de pe pozi"ia #i platforma

lucr!torilor
Se!curit!"ii
ceau#iste.
Un alt efect al c!r"ii este cel de
contrast. Sunt puse al!turi,
pentru a fi parcurse #i com!parate, extrase din rapoartele
#i dela"iunile n#iruite, la final,
ntr-o consistent! sec"iune de
Anexe (60 de pagini) #i mostre
din
scrisul
obiec!ti!vului
analizate
prin
lentile
de
vigilen"!
ideo!logic!,
agramatism #i incultur!. Ur!m!ritul #i urm!ritorii par de pe
planete
diferite.
Securi#tii
transcriu cum se pricep cuvinte
pe care nu le n"eleg, previn
asu!pra pericolului reprezentat
de David Ar!meanul (secolul V)
pentru ornduirea so!cialist!,
sunt
n
gard!
asupra
caracterului abscons, pentru
ei, al unor termeni fi!losofici
uzuali, iar stupoarea lor este
adn!c! #i definitiv! atunci cnd
obiectivul joa!c! table. E posibil
ca vorbele juc!torului de table
s! ascund!, de asemenea,
ceva?

Scena este antologic!, precum


multe din aceast! carte scris!,
cu materialul propriei vie"i, de
un autor complet. n versiunea
securistului,
tablele
din
realitate sunt nlocuite cu...
popicele, ceea ce ar revolta pe
orice
adev!rat
juc!tor
al
nobilului
joc
cu
zarurile,
indiferent de convingerile sale
politice: n cursul dimine!ii a
fost auzit# AURA discutnd la
telefon cu o prieten# probleme
de cosmetic# "i avnd treburi
(dac!tilografiaz#).
n
cursul
dimine!ii, GABI "i MARIUS au
fost auzi!i studiind "i apoi
f#cnd comentarii referitoare
la cul!tura greac#, discutnd pe
teme literare, despre traduceri
etc... La ora 19.04 vine GABI
nso!it de doi veri"ori de-ai lui
cu so!iile. Joac# cu to!ii popice
"i urm#resc emisiunea de la
televizor (p. 211).
Aceast!
monumental!
transcriere a unei nregistr!ri
din locuin"a familiei Liiceanu
(sute de ore de ascultare, ntre

noiembrie 1971 #i vara lui


1973, peste 50 de casete #i
benzi de magnetofon) este
corectat!, fic!"ional, de c!tre
fostul urm!rit, care i d!
cuvntul,
tot
fic"ional,
securistului pentru a restabili
dreptatea dublelor #i a mar!"u!lui. Acum securistul cap!t!
alur! #i reflexe de autor
profesionist: Se vedeau to!i
pa!tru de cel pu!in dou# ori pe
s#pt#mn#.
Doamnele
brfeau, se uitau la televizor,
preg#teau ceva de mncare, n
timp ce Gabi cu Doc jucau, cu
o verv# nea"!tep!tat#, cel pu!in
pentru un om care tra!du!cea
zilnic din greac# "i scria
articole
des!pre
Nietzsche,
table. Gabi, care n mod obi"!nuit avea un soi de umor grav,
de!rutant (mi-a trebuit un timp
pn# am n!ceput s# am acces
la el), complet diferit de al
doamnei Aura, sub!ire "i la
vedere tot timpul, Gabi, zic,
cnd ncepea s# joa!ce table,
intra ntr-o surescitare neo!bi"!-

nuit# "i-"i asalta adversarul,


n#ucindu-l, cu un torent de
vorbe desprinse, pare-se, din
folclorul juc#torilor de table din
Ol!te!nia.
Spunea:
Te-am
trimis la Dorigo la cr!n#!#rie!
(am n!eles dup# o vreme c#
Dorigo era numele unui
magazin de delicatese din
Caracalul interbelic). Sau: Te
fac mar!i, oameni spar!i! Sau
$a!se-doi. La gunoi! Sau:
Sim!i fiorii n!frngerii ntre
omopla!ii t#i schilavi? Vor!bele
astea "i altele de acela"i fel
aveau func!ia de a-l destabiliza
psihic pe ad!ver!sar. M#rturisesc
c#, pe de o parte, stilul cu
pricina mi-l f#cea deosebit de
sim!pa!tic pe Gabi, dar, pe de
alta, cum spu!neam, jocul de
table mi se p#rea oarecum ne!demn de el. Din cauza asta am
preferat s# trec de fiecare dat#
n transcrierile de benzi c#
joac# po!pi!ce. (pp. 210,
212). Efectul de contrast e
p!strat #i exploatat, la modul
savuros, de c!tre Gabriel Lii!-

ceanu. E inconceptibil ca un
cititor n grea!ca veche s! joace
table. El este sus!pect, prin
urmare, de dou! ori. O dat!
fiind!c! cite#te n greaca veche,
n loc s! apere ornduirea
socialist! de du#!ma!nii ei,
printre
care
#i
David
Armeanul; iar apoi, fiindc!
sus"in!torul f!"i# al aces!tui
du#man al ornduirii noastre
d! cu za!rul.
n alt capitol de experien"! #i
n alt! epis!tol! din carte,
Liiceanu va contura, cu o mn!
la fel de sigur! de scriitor, o
scen! grotesc! de la Institutul
de Filozofie, cu o #edin"!
targetat# (cum am spune azi)
a c!rui victim! a fost. Tn!rul
de 32 de ani este acuzat c! l-a
plagiat pe Noica; #i cu ct
acuza e mai sfruntat!, cu att
falia dintre cele dou! tabere (a
activi#tilor #i a profesioni#tilor)
se vede mai clar.
Primul care reac"ioneaz! la
infamie e Hen!ri Wald, nu doar
sus"in!torul tn!rului Gabriel

Liiceanu, ci #i un om de con!vin!geri politice sensibil diferite


de ale aces!tuia. ntr-un mod,
pentru
mine,
sem!ni!fi!cativ,
stnga #i dreapta, ca op"iuni
libere,
iar
nu
constrnse
totalitar, sunt aici strn!se una
n cealalt!, n fa"a abuzului co!mu!nist #i a lin#ajului public de
tip
stalinist.
Preliminariile:
tovar!#ul P. se ridic# n pi!cioare de la masa prezidiului
"i, cu o mi!n# grav#, spune:
Tovar#"i, a!i v#zut ce realiz#ri
deosebite a avut institutul nos!tru n anul care se ncheie. Din
p#cate, tovar#"i "i vocea,
potrivit modelului re!toric "tiut,
se ridic# dintr-odat# ame!nin!!#toare , din p#cate, zic,
exist# printre noi tovar#"i care
s-au ab#tut grav de la eti!ca
profesional#! Care tovar#"i, o
spu!nem pe "leau au pla-giat!. Con!ti!nuarea: Membrii
echipei de de!mas!ca!re (...)
s-au perindat prin dreptul unei
m#su!e pe care fusese instalat
un vraf cu c#r!ile lui Noica

avnd al#turi, timide, dou#


numere din Revista de filozofie
cu ar!ticolele mele. Citeau
bolmojit cte un frag!ment din
c#r!ile lui Noica, n care ap#!reau numele Don Qujote sau
fiul
risipitor,
"i
apoi
spuneau: A"a "i la Lii!ceanu.
(p. 273). Reac"ia lui Wald:
Cnd pledoaria demascatorilor
s-a n!cheiat, n sal# a izbucnit
scandalul. Hen!ri Wald s-a
ridicat n picioare "i a n!ce!put
s# vocifereze abundent. E o
ti!c#!lo!"ie!
striga..
Nici
autorului nostru nu-i e deloc
ru#ine s! admit! c! zbiera n!tru!na: Fratele fiului nu e
inven!ia lui Noi!ca! E n Biblie!
n parabola fiului ri!sipitor! Nave!i dect s# citi!i!.
Directorului Institutului i se
umfl! o ven! pe frunte #i el
suspend! #edin"a, l!sndu-l pe
tovar!#ul P., directorul adjunct
#i se!cretarul de Partid pe
Academie, f!r! obi!ectul muncii
de demascare. $edin"a se reia
dup! trei zile #i tn!rul acuzat

de pla!gierea magistrului s!u


ncepe s! citeasc! din Biblie:
Iar fiul lui cel mare era la
!arin#. $i cnd a venit "i s-a
apropiat de cas# a auzit
cntece "i jocuri. $i che!mnd-o
pe una din slugi, a ntrebat: Ce
sunt
acestea?
Iar
ea
a
r#spuns: Fratele t#u a venit "i
tat#l t#u a njunghiat vi!!elul cel
ngr#"at.... Moment n care
ace!la#i secretar de Partid a
tras (rememoreaz! scrupulos
autorul) literalmente un mu!get: Tovar####"i! E cu Biblia
printre noi! De ce oare,
tovar###"i? Pentru c# ast#zi e
ajunul Cr#ciunului? (p. 275).
ncepe iar scandalul, comparat
de ast! da!t! de Liiceanu cu cel
din O scrisoare pier!dut#, actul
III, directorul url# #i amenin"!
cu un superb umor involuntar
(dac# nu v# potoli!i pe loc,
chem de la Aca!de!mie!), astfel
c! sala se lini#te#te #i tn!rul
Gabriel
Liiceanu
prime#te
sanc"iune
pen!tru
nendeplinirea sarcinilor de

plan (!). Pentru ceva tot


trebuie sanc"ionat, da!c! totu#i
s-a dovedit c! fratele fiului ri!sipitor din Biblie e #i el n
Biblie...
Scena,
oscilnd
ntre
caragialian #i or!wel!lian, are o
ncheiere tipic autohton!. Du!p!
#edin"!, secretarul de Partid pe
Aca!de!mie, directorul adjunct, l
trage deoparte pe tn!rul s!u
coleg acuzat de plagiat #i-i
vorbe#te ca de la om la om, ca
de la spirit dmbovi"ean la
spirit dmbovi"ean: Acu!ma,
ntre noi, tovar#"u Liiceanu.
Du!mi!tale !i se pare corect ca
unul s# se spe!teasc# muncind
"i altul, care bate lumea "i nu
face nimic, s# fie primit la n!toarcere cu bra!ele deschise "i
s# se taie pentru el vi!elul cel
gras? (p. 276).
Pe cnd n c!r"ile anterioare
ale lui Gabriel Liiceanu din
afara
ariei
filosofice
particularul
era
f!!cut
s!
exprime generalul uman, aici
el este f!cut s! ilustreze, n

sec"iune
transversal!,
sistemicul totalitar. ntr-un fel
sau altul, gndirea liber! #i ac!tul
de
independen"!
intelectual! vor fi, n ceau#ism,
ca #i n dejism, ngr!dite, con!trolate, constrnse; dac! nu
siluite #i bat!jocorite precum n
nchisoarea lotului Noi!ca-Pillat,
atunci insularizate n corpusul
socio-cultural, pentru a nu crea
serii, pen!tru a nu c#tiga
adep"i. Unele dintre cele mai
frumoase pagini din aceast!
carte a anului 2013 fac
portretul #i des!f!!#u!r!!torul
existen"ial al unor mari prieteni
#i sprijinitori, mai vrstnici, ai
ex-tn!rului care nu i-a uitat:
de la fantastul Imre Toth la
serios-eficientul Walter Biemel
#i de la Constantin Noica la
Henri Wald.
n schimb, numele dragului
turn#tor #i al celorlal"i slujitori
benevoli ai epocii ceau!#iste nu
vor avea, din partea mea,
onoarea men"ion!rii. //

// GABRIEL LIICEANU Dragul


meu
turn!tor
(Editura
Humanitas,
Bucure"ti, 2013, 424 p).