Sunteți pe pagina 1din 136

Edi\ie revizuit[

Manualul a fost aprobat pentru reeditare prin ordinul Ministrului Educa\iei al Republicii Moldova nr. 674 din 9 august 2010.
Manualul este elaborat conform curriculumului disciplinar =i finan\at din sursele Ministerului Educa\iei al Republicii Moldova.
Acest manual este proprietatea Ministerului Educa\iei al Republicii Moldova.

+coala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manualul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anul
de folosire

Numele
=i prenumele elevului

Anul
=colar

Aspectul manualului
la primire

la returnare

}nv[\[torul va controla dac[ numele elevului este scris corect.


Elevul nu va face nici un fel de ]nsemn[ri ]n manual.
Aspectul manualului (la primire =i la returnare) se va aprecia: nou, bun, satisf[c[tor, nesatisf[c[tor.

Comisia de evaluare:
Lucia Cotorobai, nv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic, Cobusca Nou[, Orhei
Tatiana Rusuleac, lector superior, doctor ]n =tiin\e, UPS Ion Creang[, Chi=in[u
Svetlana Dragalina, nv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic Orizont, Chi=in[u

Toate drepturile asupra acestei edi\ii apar\in Editurii Prut Interna\ional.


Reproducerea integral[ sau par\ial[ a textului sau a ilustra\iilor din acest manual este posibil[ numai cu acordul scris al editurii.
Redactor: Tatiana Rusu
Corectori: Nadia Bulmag, Elena Burinschi
Copert[: Sergiu Stanciu
Prezentare grafic[: Irina Oleinik
Paginare computerizat[: Marina Uraeva, Zoe Ciumac
Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi, 2014
Editura Prut Interna\ional, 2014
Editura Prut Interna\ional, str. Alba Iulia nr. 23, bl. 1A, Chi=in[u, MD 2051
Tel./fax: 74 93 18; tel.: 75 18 74; www.edituraprut.md; e-mail: editura@prut.ro
CZU 51(075.2)
U-85
ISBN 978-9975-54-150-3

Modulul 1.
Pozi\ie. Direc\ie

La izvoarele matematicii

Identic. Diferit

Ce este identic? Ce este diferit?

Ce nu se potrive=te? Ce s-ar mai potrivi?

Felicitri

Num[r[ figurile care au:


form[ identic[;
culoare identic[;
form[ =i culoare identic[.

Tot at]t. Mai pu\in. Mai mult

Compar[, apoi egaleaz[ ]n dou[ moduri diferite.

Deseneaz[:
tot at]tea

mai multe

mai pu\ine

Cine seam[n[, culege

Ce s-a schimbat?

Ordoneaz[ succesiv.

Elimin[ ceea ce nu se potrive=te.


Nume=te grupul r[mas.

}}n care grup au r[mas cele mai multe obiecte?


Dar cele mai pu\ine?

10

Reprodu.

Deseneaz[:
]n st]nga un p[trat;
deasupra un triunghi;
]n interior un cerc.

Deseneaz[:
tot at]tea

mai pu\ine

mai multe

Reprodu =i continu[.

JOC

Copiaz[.
Completeaz[ pentru a ob\ine desene identice.

11

19

1
3
45

2
4

5 4
2 1

1 6
? 5

? 4

? 2
? 3

? 1

< < <

> > >

10

Cine seam[n[, culege

Al c]telea? A c]ta?

10

2
4

6
4

10

10

Modulul 3.

Boboceii prind aripi

Opera\ia de adunare

36

4 1 5
TERMEN

TERMEN

SUM{

1
2

21

31

41

11

M[re=te cu 1.

Tot at]t

Model:

=i ]nc[ 1.

516

Explic[ leg[tura dintre numerele vecine.

37

DESC{ZUT SC{Z{TOR DIFEREN|{


(REST)

6 1 5

Opera\ia de sc[dere

38

41

31

21

2
3

51

61
4

M[re=te cu 1.

Mic=oreaz[ cu 1.

Modele:
T at]t
Tot

f[r[ 1.

312

=i ]nc[ 1.

Tot at]t

314

Explic[ leg[tura dintre numerele vecine.


0

39

Adunarea =i sc[derea cu 1

1
0

10

Calculeaz[. Traseaz[ drumul fiec[rei ma=inu\e pe


exerci\iile cu r[spunsuri identice. Folose=te rigla.

1 7
1 4

7 1
1 0

9 1
0 1

1 0
8 1

6 1
6 1

1 2
1 2

1 9
1 9

1*12
1*10
2*11
2*13

1*3 4
3*12
4*13
4*15
9 * 1 10

9 10 * 1

5
0

5 copii

40

JOC

1 10
1 10
61*5
67*1
78*1
9 8 * 1

10

1 4
1 4

4 1
1 6

6 copii

0
1

Explic[ =i calculeaz[.

Modele:

=i ]nc[ 1.

Tot at]t

Tot at]t

f[r[ 1.
3

3 1
Cu 1 mai pu\in

Cu 1 mai mult

3 1

6
7
8

5*51
5*51

10

41*4
41*4

31*3
31*3

M[re=te cu 1 numerele 2 4 8 9 .
Mic=oreaz[ cu 1 numerele 3 5 9 10 .

Ce observi?
Cum se schimb[ r[spunsurile ]n fiecare coloan[?

2 1
3 1
4 1
5 1

1 9
1 8
1 7
1 6

10 1
9 1
8 1
7 1

3 1
4 1
5 1
6 1

Cine afl[ mai repede ce v]rst[ are fiecare dintre


cei doi prieteni?

Cu\u
a ]mplinit ieri
o s[pt[m]n[.

Miaunic[
va ]mplini m]ine
o s[pt[m]n[.
41

Adunarea cu 2

Termen
Termen

20

12

21

22

22

32

23

42

24

52

25

62

26

72

27

82

28

Sum[

2 ...

Transcrie numerele 5 1 4 2 8 0 6 3 .
M[re=te cu 2 fiecare num[r. Scrie numerele ob\inute.
2 4
2 8

2 9
2 3

10
2 2

1 2
1 2

10

02

32

42

62*8
25*6

7*28
9*42

32*23
27*72

Sc[derea cu 2
0
1
2
3

52

Desc[zut
Sc[z[tor
Diferen\[
(Rest)

4
5

10 2

92

82

72

62

10

52

42
32
22

Transcrie numerele 3 7 9 10 5 2 4 6 .
Mic=oreaz[ cu 2 fiecare num[r.
Scrie numerele ob\ inute.

M[re=te cu 2 numerele ob\inute. Ce observi?


24
28
25
52*5
52*5

8
3
8

6
1
7

20
5 3
5 4

72*72
82*82

22
22
6 5

32*31
92*82
43

Adunarea =i sc[derea cu 2

3 2 1

4 2 2

2 1

2 2

5 2 3
2 3

Calculeaz[ analog: 6 2; 7 2; 8 2; 9 2; 10 2.

72
27
92

32
23
52

5
2

2
5

2
2

Erau
Au plecat
Au r[mas

5
2

7
2

2
2

Calculeaz[. Explic[ schimbul de bani.

2 lei

2 lei

10

Erau
Au venit
}n total

2 8
28
9 8

26
26
2 2

44

4*22
4*26

8 * 2 10
8*2 6

75*2
79*2

20*2
02*2

mic=oreaz[
cu 1

m[re=te
cu 2

3
5
0

3
4

1
7
9

0
6
8

2
8
10

4 2 <

5 2 * 5 2

71

Termen Termen Sum[

... 2
42

<

Desc[zut

10

Sc[z[tor

Rest

... 2

1 ...

10

8 2 * 8 2

2>

6 2 > 6

3 2 * 3 2

... 1

... 3

... 1
... 2

... 2

2 ...
... 1
45

Adunarea cu 3

Termen

4 3 Termen
Sum[

30

13

31

23

32

33

33

43

34

53

35

63

36

73

37

Transcrie numerele 2 5 1 3 7 0 4 6 .
M[re=te cu 3 fiecare num[r. Scrie numerele ob\inute.
3 6
3 9

3 3
4 3

3 2 8
1 6
3

10

03

46

Sc[derea cu 3
0
1
2
3

Desc[zut 7 3 Sc[z[tor
Diferen\[

10 3
5

93
6

83
7

73
8

63
9

10

53
43
33

Transcrie numerele 6 9 10 8 4 7 3 5 .
Mic=oreaz[ cu 3 fiecare num[r.
Scrie numerele ob\inute.

M[re=te cu 3 numerele ob\inute. Ce observi?


31
34
36

58
03
33

342
333
323

?
47

Adunarea =i sc[derea cu 3

5 3 2

4 3 1
3

6 3

Calculeaz[ analog: 7 3; 8 3; 9 3; 10 3.

13
23
33

3
3
3

3 7
37
34

3
4
5

34
35
36

3 3
33
30
}n total

10

Au r[mas

3 3
7 2
10 3
27

9 2
6 1
2 4
3 6

?
8 3
2 5
10 1
82

4 3
9 3
3 2
9 0

48

5*38
5*32

3*30
3*36

47*3
41*3

53*2
58*3

2
6
0

m[re=te
cu 2

mic=oreaz[
cu 3

10
7
4

4
8
2

5
6

5
9
3

7
8

7
3

4 3 * 4
4 3 * 4
40*4
Termen
Termen

3
5

Avea
A dat
I-au r[mas

5 3 * 5 3
7 3 * 7 3
3 3 * 3 0
6
3

3
7

0
3

8
3

Sc[z[tor

10
3

8
3

3
3

Diferen\[

3 ...
53

9
2

3 > 3 1
3 < 3
2 3
Desc[zut

Sum[

10
3

10

3
4

Avea
A primit
}n total

... 2

... 3

... 1
... 3

... 3
49

Probleme de aflare a sumei

Relu are 5
Ri\a are 2

.
.

C]te

}NTREBAREA

TERMEN

SUM{

Mirela are

=i

. C]te lalele are ]n total?

TERMEN

10

CONDI|IA

au ]n total?

50

Care este condi\ia problemei? Care este ]ntrebarea?


Completeaz[ schema =i rezolv[ problema.

R. ...
Al. ...

l.
l.

? l.

Rezolv[ problemele.
1
2

Ana are 6 nuci. Maria are 2 nuci. C]te nuci au la


un loc?

}n

erau 7 c[l[tori. Au urcat ]nc[ 3 c[l[tori.


4

C]\i c[l[tori s]nt acum ]n

. Am mai pus

erau

}n

=i 3

}n curte erau 2

Formuleaz[ ]ntreb[ri. Rezolv[ oral problemele


ob\inute.

10

Compune\i =i rezolva\i probleme dup[:

imagine

schem[

Mari ... 3 n. ? n.
Mici ... 5 n.

exerci\iu

63

3 9
3 6
3 3

7 10
4
3
4
3

3*25
3*21
3*36

02*2
42*2
32*1
51

Adunarea =i sc[derea cu 4

44

84

0 4

4 4
5 4
6 4

8 4
9 4
10 4

5 4 1
4 1

6 4
4 2

7 4
4

Calculeaz[ analog: 8 4; 9 4; 10 4.
Cite=te ]n diferite moduri, apoi calculeaz[.
7 4
6 4
4 5
4 1
2 4
5 4
9 4
8 4

10 4
3 4

10

... 4

1 4
2 4
3 4

4 4
5 4
6 4
7 4

52

}n clas[ erau 5 copii. Au mai intrat 4.


C]\i copii s]nt acum ]n clas[?
Modifica\i una dintre datele problemei, astfel
] nc]t r[spunsul s[ fie un num[r:
cu 1 mai mare;
cu 1 mai mic.

9
4 6

10
4 8

4 1
4 6

4 5
4 3

<8
4 > 5
6 4

5 4 * 8
10 4 * 5
0*44

4 4 * 9
0 4 * 4
5*84

Rezolv[ problemele.

8
9

10

}n cutie s]nt 4
=i tot at]tea
C]te
s]nt ]n total ]n cutie?

Completa\i prin cuvinte potrivite.


Rezolva\i problema ob\inut[.

}n arena circului au ie=it 2 lei =i tot at]\ia tigri.


C]te animale s]nt la un loc?
Pe lac plutesc 3 lebede =i tot at]tea ra\e.
C]te p[s[ri s]nt ] mpreun[?

Completeaz[ lan\ul.

10

1
3

1
5
3

1
7
1
4

3
6
2
8
4

6
3
4
7
2
3
10

53

Adunarea =i sc[derea cu 5

5 0
0 5

51
15

52
25

53
35

55

6 5 1
5 1

54
45
10 5

7 5

8 5

5 2

Calculeaz[ analog: 9 5; 10 5.
Formuleaz[ ]ntreb[ri. Rezolv[ problemele ob\inute.

}n cutie erau 2

Maria are tot at]\ia

Ion a pus ]nc[ 5

56
5 8

8 3
51

50
0 5

10 5
9 5

27
4 5

55
5 5

Ce zi a s[pt[m]nii este ast[zi?

10

Ana are 5

54

P]n[ la aniversarea
mea au r[mas 5 zile.
Ce zi a s[pt[m]nii
va fi?

De la aniversarea
mea au trecut 5 zile.
Ce zi a s[pt[m]nii
a fost?

0
1
2

3
3

m[re=te
cu 5

6
5

3
10 4
5

Termen Termen Sum[

3
5

5
7
9

5
7 4
3

Desc[zut

10

Sc[z[tor

Diferen\[

10

7
6 5
5

10
9 5
8

9
5
4
6
5 4
4

3
5
8
3
3 2
1

7
5
2
3
4 5
5

1
5
6
3
2 4
5

6
5
1

Formuleaz[ =i rezolv[ probleme.

... 4
... 5

... 5
... 3

Crea\i probleme asem[n[toare despre activit[\i


preferate ]n timpul liber.
55

Probleme de aflare a restului

}n co= erau 7
a luat 2?

. C]te

au r[mas dup[ ce Nina

Ordoneaz[ consecutiv evenimentele descrise ]n


problem[. Explic[ schema =i rezolvarea problemei.

CONDI|IA

10

}NTREBAREA

DESC{ZUTUL
6

SC{Z{TORUL

DIFEREN|A (RESTUL)

Ce rest a primit Ion din 5 lei,

Avea
...
de 3 lei? A cheltuit ...
dac[ a cump[rat un
Explic[ =i completeaz[ schema.
Rest
...

Rezolv[ problema.
56

lei
lei
lei

3
5

Calculeaz[ ]n lan\.
Cite=te calculele folosind expresiile m[resc cu,
mic=orez cu.

7
8
9

10

}n co= erau 10 mere. Aricel a m]ncat 2 mere.


C]te mere au r[mas ]n co=?
Nina avea 7 lalele. I-a dat mamei 3 lalele.
C]te lalele i-au r[mas?
Nicu avea 6 nuci. Mama i-a dat ]nc[ 3 nuci.
C]te nuci are acum Nicu?

Rezolv[ problemele.

Compune\i =i rezolva\i probleme dup[:

imagine

schem[

Avea
...
A cheltuit ... 2 lei
Rest
... ? lei

Rezolv[ problemele.

}n curte erau 5 copii. C]\i copii s]nt acum ]n


curte, dac[:
1) au mai sosit 2 copii? 2) s-au dus 2 copii?
57

Adunarea =i sc[derea cu numerele p]n[ la 5

4 3
2 4
8 3
9 5

1 3
8 2
10 3
1 4

3 4 * 2 6
5 3 * 9 2
8 5 * 6 4

2 5
10 5
6 2
9 3

4 4 * 0 4
5 0 * 10 2
10 4 * 1 5

3 7 * 5 5
8 4 * 2 2
6 5 * 1 1

Corecta\i problemele lui N[t[flea\[, apoi


rezolva\i-le.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8 4
9 4
3 3
9 2

10 9 8 7 6 5 4
4
5

0 1 2 3 4 5 6
4
5

58

10 4
1 6
7 2
4 0

}ntr-un brad cre=teau 5 mere coapte =i tot


at]tea mere verzi. C]te mere erau ]n total?
La cin[ s-au servit 4 banane. 8 dintre acestea
au fost m]ncate. C]te banane au r[mas?
Ri\a avea 9 alune. Ea l-a servit pe Relu cu
3 alune. C]te alune are Ri\a ]n total?

Completeaz[ lan\ul.
Cite=te fiecare opera\ie ]n diferite moduri.

Creeaz[ un lan\ asem[n[tor pentru colegul de


banc[.

3
5
1

4
3
1

10
0

1
2

1
1

3
4

5
3

5
2
9

9
10

9
3

8
4
1

VARIANTA 2

C]te mere s]nt ]n total ]n co=,

. C]te au
}n co= erau 10
r[mas dup[ ce Ana a luat 2?

VARIANTA 1

8
9

10

Reprodu, apoi continu[.

]n

n\
a
l

10

.1.0. 6
...
...
...
...
...

JOC

=i 3

Ca
lc u
le
4 az

dac[ s]nt 7

59

Probleme de m[rire a unui num[r cu c]teva unit[\i

}n co= s]nt 5
, iar
C]te
s]nt ]n co=?

s]nt cu 2 mai multe.

Nuci ... 5
}NTREBAREA

CONDI|IA

Mere ... ? , cu 2 mai multe


Rezolvare:

Tot at]t

=i ]nc[ 2.
5 2 (m.)
R[spuns: mere.

Ri\a are 6 , iar Relu are cu 4 mai multe.


are Relu?
C]te
Acu=or are 3 , iar Ghimpu=or are cu
are Ghimpu=or?
5 mai multe. C]te
=i Cron\ are tot at]\ia.
Ron\ are 5
C]\i
au iepura=ii ]n total?
Compune\i probleme asem[n[toare.

10

Rezolv[ problemele.

Cu c]t mai multe? Cu c]t mai pu\ine?

60

Formuleaz[ ]ntreb[ri =i rezolv[ problemele.


1

Pe mas[ s]nt 2

=i 5

.
2

Nina avea 8

. A m]ncat 3

Nicu are 4

, iar Ion are cu 4 mai multe.

.
3
4
5

m[re=te
cu 5

mic=oreaz[
cu 5

25 35 45 55
10 5 9 5 8 5 7 5

10

Cum se schimb[
r[spunsurile ]n
fiecare =ir?

Ce observi?

Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ imagini.

Radu a modelat un p[trat, form]nd fiecare latur[ cu


1 be\i=or. Alina a luat cu 1 be\i=or mai pu\in dec]t Radu.
Ce figur[ poate modela Alina?
JOC

Modela\i c[su\a.
Muta\i 1 be\i=or, astfel
]nc]t Ron\ s[ se afle de
cealalt[ parte a casei.
61

Adunarea cu 6, 7, 8, 9

6 1
6 2
6 3
6 4

1 6
2 6
3 6
4 6

7 1

1 7

7 2

2 7

7 3

3 7

Dac[ schimb[m
ordinea termenilor,
suma nu se schimb[.

Schimb[ ordinea termenilor =i calculeaz[:

1
1
1
1

10
9
8
7

2
2
2

10
9
8

3
3

7
6
5

are acum fiecare aricel?

Acu=or avea 3.
Mama i-a dat ]nc[ 6.

Ghimpu=or avea 10.


I-a dat mamei 4.

Cum poate achita cump[r[tura fiecare copil?

C]te

10
9
Ce observi?

10

1 8 ; 2 8 ; 1 9 ; 0 6 ; 0 7 ; 0 8 ; 0 9 .

2 lei

62

Dana

6 lei

7 lei
Dan

3 lei

2
3

mic=oreaz[
cu 5

m[re=te
cu 7

2
3

10

6
7

Crea\i =i rezolva\i probleme dup[:

8
9

imagine

10

condi\ie

}n cu=c[ s]nt 4

exerci\iu

2 7

=i cu 6 mai mul\i

Cum se schimb[ r[spunsurile ]n fiecare coloan[?


C

28
27
26
25
2 6 6
2 6 < 6
2 6 > 6

7 3
6 3
5 3
4 3

6 1
7 1
8 1
9 1

7 1 1
7 1 > 1
7 1 < 1

4 2
4 3
4 4
4 5
8
8

8
<8
9 > 9
63

Probleme de mic=orare a unui num[r cu c]teva unit[\i

Dan are 9
, iar Ana are cu 2 mai pu\ine.
are Ana?
C]te
Care este condi\ia problemei? Care este ]ntrebarea?

Dan ... 9 c.
Ana ... ? c., cu 2 c. mai pu\ine
Rezolvare:
Tot at]t

f[r[ 2.
9 2 (c.)
R[spuns: castane.

Ri\a are 9 alune, iar Relu are cu 3 mai pu\ine.


C]te alune are Relu?

10

Rezolv[ problemele.

, iar

are cu 6 mai multe.

Nicu are 4

Agenda

cost[ 10 lei.

Caie

este cu 5 lei mai ieftin.

C]t cost[ caietul?

cost[ 2 lei.
7 lei mai scump[. C]t cost[ rigla?

C]te ma=inu\e are?

Compune\i probleme asem[n[toare.

64

JOC

este cu

Cu c]t mai mul\i? Cu c]t mai pu\ini?


1
2
3
4
5
6
7
8

Formuleaz[ ]ntreb[ri =i rezolv[ problemele.

Nicu a cump[rat un

de 4 lei.

de 2 lei =i un

10

Emilia avea 10 lei. A cump[rat

de 8 lei.

Nina are 7 ani, iar Marin este cu 3 ani mai mic.

2
4
3

m[re=te
cu 6

mic=oreaz[
cu 4

8*19
8*17

7*29
7*25

68
6 8

6*39
6*33

5*49
5*41

26
2 6

51
15

9
9

5
4
65

Sc[derea cu 6, 7, 8, 9

7 6 1

9 6

8 6

6 1

6 2

10 6

6
87
97
10 7

Calculeaz[ analog:

98
10 8

10 9

9 6

9 8

9 7

7 5

8 7

10 6

10 9

6 3

10 8

8 6

8 5

8 4

95

10 7

73

76

10
10
9

88
76
10 7

8 9 9
7 9 8
10 9 7

Rezolv[ problemele.

N[t[flea\[ =tia 9 poezii,


dar a uitat 6. C]te poezii
mai \ine minte?

Ion =tia 2 ghicitori.


A mai ]nv[\at 8. C]te
ghicitori =tie acum?

10

6 7 7
6 8 7
9 8 6

9 lei

Ana

A cui cump[r[tur[ este cea mai scump[?

Doru

Dan

6 lei

8 lei

Cine a primit cel mai mare rest din


66

10

Mic=oreaz[ fiecare
num[r cu 6; cu 7.

10 7
10 8
10 9

88
87
86

97
87
77

10 6
96
86

Cum se schimb[ r[spunsurile ]n fiecare coloan[?


C

6
7

10
7

7
2

6
4

2
8

Erau
Au venit
}n total

8
8

9
6

Erau
Au plecat
Au r[mas

10

Crea\i =i rezolva\i probleme dup[:

imagine

at tot
]t
ea

... 8
... ?, cu 6 mai pu\ine

schem[

8
7

4 6
0

67

Adunarea =i sc[derea p]n[ la 10

1
6 2
4
10
5 4
9

1
6 2
4
4
3 7
3

8
3
4 10
6
8 2
4

7
5 2
8
5
10 8
6

5
9 5
2
7
3
9

8 3
2 ...
... 4
... 6

10

1 ...

1 3

... 4

... 6

1 4

8 ...

10 8

68

9 6

0
1

M[re=te cu 3 numerele 1 4 5 7 .
Mic=oreaz[ cu 3 numerele 4 7 8 10 .

Ce observi?

b) 10 5

c) 2

6 10

a) 2

Cum se schimb[ numerele ]n fiecare =ir?

Rezolv[ problemele.

a) }n cutie erau 8 . Mirela a luat 2 .


C]\i
au r[mas?
b) La s[niu= erau 3 copii. Au mai venit 3.
C]\i copii s]nt acum?
c) Pe brad s]nt 5 =i cu 2 mai multe .
C]te s]nt?
d) Ana a confec\ionat 7
, iar Dan cu 3

8
9

10

mai

pu\ ine. C]te


a confec\ionat Dan?
Modifica\i fiecare problem[, astfel ]nc]t s[ se
rezolve prin alt[ opera\ie.
G[si\i toate perechile de numere p]n[ la 10:
a) a c[ror sum[ este 3 8 2 ;
b) a c[ror diferen\[ este 4 7 9 .

9 3

6 2
2 5

5 4
8 6

7 2

re E

Rezolv[ un exerci\iu. Urm[torul exerci\iu trebuie


s[ ]nceap[ cu num[rul ob\inut.

\ii ci

rc
xe i

69

ul
rc a

Cine seam[n[, culege

4 3
2 7
9 6
2 6

8 5
9 2
1 7
5 4

7 1 3
2 8 1
9 5 4
2 3 2

10 3
0 3
10 2
10 1

M[re=te cu 2 numerele 8 5 2 6 .
Mic=oreaz[ fiecare r[spuns cu 4.

6*39
8*26
01*1

Termen

Termen

Sum[

1
4
10

5*3>5
7*2<7
6>6*3
Desc[zut

Sc[z[tor

Diferen\[

3
5
5

Crea\i =i rezolva\i probleme dup[:

a) imagine

b) condi\ie

are 8 ani.
este cu 3 ani mai mic.

c) ]ntrebare C]te carioci au r[mas ]n cutie?

10

3*25
6*42
97*2

d) exerci\iu

70

4 4

VARIANTA 2

VARIANTA 1

2) M[re=te cu 7 numerele:

diferen\a numerelor 5 =i 3;
suma numerelor 8 =i 2.

suma numerelor 4 =i 3;
diferen\a numerelor 6 =i 4.

1) Scrie =i calculeaz[:

3) Mic=oreaz[ cu 6 numerele:
9

10 6

10

4) Completeaz[ cu numerele care lipsesc.

9 10
6 8

9 5
82

6 10
5 9

8 3
91

5) Rezolv[ problema.

Ana are 6 nuci.


Ea ]i d[ lui Nicu 2 nuci.
C]te nuci ]i r[m]n Anei?

502

652
?

ul
rc a

842

8810
?

514

333

234

re E

\ii ci

rc
xe i

Ana are 6 nuci.


Nicu are cu 2 nuci mai multe.
C]te nuci are Nicu?

731

932

375

1023

987

71

Modulul 4.

}n \ara fulgilor de nea

325

3 2

235

523

532

Scrie analog dou[ adun[ri =i dou[ sc[deri pentru


fiecare caz.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Leg[tura dintre adunare =i sc[dere

72

a) 2 8

b) 3 6

c)

d)
5 2

6 2

Alege\i alte 3 numere potrivite =i proceda\i


analog.

mic=oreaz[
cu 2

m[re=te
cu 2

0
5
8

3
4

A\i observat? Adunarea =i sc[derea s]nt


opera\ii inverse.

Calculeaz[, apoi f[ proba prin opera\ia invers[.


6

10 6
10 4

6 10
4 10

42
24

24
42

94
95

49
59

43
34

34
43

10

35
58

11

53
85

12

Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ exerci\ii =i imagini.

13

c) 10 3
d) 10 7

14

a) 3 7
b) 7 3

15

Sc[z[tor

Diferen\[

5
4
5

18
19

9
4

17

4
7

Desc[zut

16

Termen Termen Sum[

VARIANTA 1

VARIANTA 2

6 1 7

2 6 8

20

Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele:

73

Efectueaz[ opera\iile succesiv.


547
2 4 1
634
268
5 2 6
962
7 2 3
9 3 1
10 4 5

852
941
4 2 4

Rezolv[ problemele.

a) }n curte erau 3 copii. Au mai venit 6, apoi au


plecat 2 copii. C]\i copii s]nt acum ]n curte?
b) }n autobuz erau 10 c[l[tori. La sta\ie au cobor]t
4 =i au urcat 2 c[l[tori. C]\i c[l[tori s]nt acum?
Crea\i =i rezolva\i probleme asem[n[toare
dup[ exerci\iile:
632 ;
965 .
Calculeaz[, apoi f[ proba prin opera\ia invers[.

4 3
86

3 6
92

2 8
10 5

9 1
70

Calculeaz[ ]n lan\.
Verific[ relu]nd opera\iile ]n sens invers.

a) 2

b) 10

8 1 4

9 5 1

7 1 5

1 3 3

6 4 2

6 0 1

10 4 3

4 1 4

4 3 0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Adun[ri =i sc[deri succesive

9 7 6

8 2 3

10 9 7

74

0
1
2
3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
4
5
6

Oricum am asocia termenii,


suma r[m]ne aceea=i.

7
8
9

Calculeaz[ asociind termenii ]n moduri diferite.


1 4 5
352
0 5 3
2 3 2
513
6 2 2

10
11

Rezolv[ problemele.

18
20

d) 2 2
1 2

19

4 * 3 * 3 10
5*1*4 0

17

8 * 2 * 4 10
4*3*2 5

c) 3 2
1 3

16

b) 5 0
1 2

15

a) 2 1
4 3

14

Calculeaz[ suma numerelor.

13

Crea\i =i rezolva\i probleme asem[n[toare


dup[ exerci\iile:
172 ;
333 .

12

a) Pe raft erau 2
,3
=i 4
. C]te juc[rii
erau ]n total?
b) Fiecare dintre cei trei iezi are c]te 2 mere. C]te
mere au iezii la un loc?

5*2*1<4
4*1*5>9
75

Numerele naturale de la 11 p]n[ la 20

unit[\i

zeci

unit[\i

zeci

unit[\i

unspre
sprezece
zece

doispre
doi
sprezece
zece

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

zeci

76

treispre
trei
sprezece
zece
Ce numere s]nt reprezentate?

0
1
2

Z U
?

Z U
?

Z U
?

20
un.

z.

un.

z.

13

Z U
?

Z U
?

Z U
16

7
8

1 z. 1 un.

1 z. 4 un.

1 z. 0 un.
9

un.
2

1 z.

un.
6

z. 4 un.
1

11

1 z.

10

1 z. 1 un.

17

19

15

10

20
b)

14
15

Face\i schimb a)
de bani.

11

13

13

12

Ce indic[ fiecare cifr[ ]n scrierea numerelor?

16
18
19
20

JOC

C]te

17

Ana a modelat un p[trat, iar Ion a modelat un


triunghi. Ei au format fiecare latur[ cu un be\i=or.
C]te be\i=oare le-au r[mas din 10?

?
77

Compararea =i ordonarea numerelor de la 0 p]n[ la 20

Numere:
un.
z. un.

de dou[ cifre

16

17

18

19

20

de o cifr[

5>3

11 < 12

15 > 13

13 * 12
16 * 9
15 * 19
11 * 13

10 * 14
10 * 20
18 * 10
12 * 17

20 * 8
20 * 14
17 * 20
19 * 14

> 15
< 15

17 > 1
17 < 1

1
1

3 * 13
16 * 6
17 * 11
12 * 19

10

11

12

13

14

15

1<2

78

1
1

> 1
< 1

4
3

11

10

12

14

11

13

10

12

16
15

18

20

17

19
2

17

19

12

14
3

15

18

16

13

12

15

19

16

11

20

18

10

8
4

13

14 15

10 11
5
6

Ordoneaz[ cresc[tor numerele 11 1 10 0 16 6 .


Ordoneaz[ descresc[tor numerele 17 15 8 20 2 10 .

7
8

20

18

8 10
14

11
12

16

10

17 16
14

2 4 6

11 12
13 14

13
14

Cum pute\i ordona obiectele?


20 lei

15

11 lei

13 lei

8 lei

16
17

12

18 * 3

un.

9 * 19
20 * 12

19

z.

2) 18 * 16

1 z. 4 un.

18

1)

20

3) Completeaz[ cu numerele vecine.


18

10

19

4) Scrie ]n ordine descresc[toare numerele

12

10

2 18 20

.
79

10 3 13

10 3

3 10 13

13 3 10

13

13 10 3

10 4
4 10
14 4
14 10

a) 2

10
17

10
12

17 3
10 13

9 10
10 9
19 10
19 9

80

15 5
15 10
10 5
5 10

16 10
16 6
6 10
10 6

Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele:


1
11

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Z U ZU. ZU U Z. ZU Z U

Crea\i =i
rezolva\i
o problem[
dup[
imagine.

b)

1 10
13
3

15
10

c) 18 8
10

5 14
5 4

10
10

8
1

mic=oreaz[
cu 2

m[re=te
cu 10

6
2

3
2
0

8
6

12
10

13

10 lei

C]t au cheltuit
copiii ]n total?

5 lei

Copiii aveau c]te 15 lei. Ce rest prime=te fiecare?

10

Rezolv[ problemele.

15
16
17

18 10
5 10

18
19

Desc[zut

17 13 18

Sc[z[tor

10

20

Sum[

4 10 10
10 9 1

14

Termen

10 9
14 4

13

Termen

7 10
12 10

12

Calculeaz[, apoi f[ proba prin opera\ia invers[.

10 8
11 1

11

a) Un penar cost[ 19 lei. C]t cost[ albumul, dac[


este cu 9 lei mai ieftin dec]t penarul?
Modifica\i problema dup[ exerci\ iul:
19 lei 10 lei lei.
b) Alina a cump[rat un plic de 3 lei =i o ilustrat[ de
10 lei. C]\i lei a cheltuit?
Crea\i o problem[ asem[n[toare dup[
exerci\ iul: 10 lei 10 lei lei.

Diferen\[
81

Probleme de comparare prin sc[dere

17

18

19

20

Cu c]t mai mult? Cu c]t mai pu\in?

}ntr-un ansamblu s]nt


12 fete =i 10 b[ie\i.

Cu c]t s]nt mai multe


fete dec]t b[ie\i?

CONDI|IA

}NTREBAREA

Fete ... 12
B[ie\i ... 10

cu ?

Rezolvare:

12 10 2 (fete)
R[spuns: S]nt cu 2 fete mai multe dec]t b[ie\i.

10

11

12

13

14

15

16

Prin ce
opera\ie
ai aflat?

82

}n scuar cresc 19 tei =i 9 brazi.


Cu c]t s]nt mai pu\ ini brazi dec] t tei?
Cu c]t s]nt mai mul\i tei dec]t
brazi?

0
1
2
3

M[re=te cu o zece numerele 9

0 10 6 .
4

Mic=oreaz[ cu o unitate numerele 10 20 11 1 .


5
6

}n familia lui N[t[flea\[ s]nt 4 persoane.


Servind ceaiul la dejun, el a adus:

7
8

5
9

14
15
16

cost[ 10 lei, iar


cost[ 20 lei. Cu
c]t este mai scump[ pasta de din\i dec]t periu\a?

13

b)

12

a) Ana are 7 ani. Maria are 17 ani. Cu c]\i ani este


mai mic[ Ana dec]t Maria?

11

Rezolv[ problemele.
Formuleaz[ ]ntrebarea fiec[rei probleme ]n alt mod.

10

a) Ce obiecte a adus mai multe dec]t trebuie? Cu c]t?


b) Ce obiecte a adus mai pu\ine dec]t trebuie? Cu c]t?

17

cu ? m.

b) dup[ condi\ie

}n co= s]nt 14

=i 10

20

Mari ... 10 m.
Mici ... 20 m.

19

a) dup[ schem[

18

Alc[tui\i probleme ]n care s[ se ]ntrebe Cu c]t...?:

c) dup[ exerci\iu 15 5
83

17

18

19

20

ZU U ZU. ZU U ZU

15 2 13
15 3 12

Adun[m unit[\ile ]ntre ele.

Sc[dem unit[\ile ]ntre ele.

14

3
3

15

12

13

14

15

16

13 2 15
2 13 15

5 12
12 5
17 5

Rezolv[ problemele.

13 2
2 13
13 2

3
3

13
17

2
2

18 4
14 4
4 14

19 7
12 7
7 12

a) Ron\ are 3 morcovi, iar Cron\ are 16 morcovi. C]\i


morcovi au iepurii ]mpreun[?
b) Relu are 3 alune, iar Ri\a are 16 alune. Cine are
mai multe alune =i cu c]t?
Prin ce se aseam[n[ =i prin ce se deosebesc
aceste probleme?

9
8

2
2

10

11

16

4
4

84

12
13

16
18

15
11

19
14

15
18

16
13

10

11

12

2
3

b) 19

a) 14

18 1
18 2
18 3

15 5
16 5
17 5

3 14
3 15
3 16

14 3
14 4
14 5

Cum se schimb[ r[spunsurile ]n fiecare coloan[?

17
18
19

... 10
... 6
... 3
... ?

16

b) Erau
Au urcat
... 6 ?
Au cobor]t
Au r[mas
... 8
... 4

15

a)

14

Compune\i =i rezolva\i probleme dup[ scheme.

13

18 5 10
15 4 11
12 6 13

12

4 11 3
1 13 5
4 14 2

11

19 5 2
14 3 2
17 5 1

10

12 3 4
15 2 7
16 3 4

Fulgu=or a f[cut 15 bulg[ri de z[pad[.


Fulgu\a a f[cut cu 4 bulg[ri mai
.

Continu[ problema, astfel ]nc]t s[ se rezolve prin:


a) adunare; b) sc[dere.
Rezolv[ problemele ob\inute.

20

13 4 * 14
18 4 * 16
14 1 * 15

12 4 * 10 6
15 2 * 4 10
17 7 * 1 11

3 13 * 18 10
16 4 * 2 12
18 6 * 19 3
85

16

Apoi scad unit[\ile:

10 3

15 10 5

532

15 12
10 2
7 4
17 4
17 14
9
19
19

16 14
10
9 6
19 6
19 16
4
4
14

7
17
17

18 15
6 2
16 2
16 12
2
2
12

8 3
18 3
18 13
3 3
13 3
3 13

a)

b)

11 lei

c)

}n ce caz a primit cel mai mare rest?


Dar cel mai mic rest?

13 lei

Creio
colo ane
rate

Dan are 15 lei. Ce rest prime=te ]n fiecare caz?

10

11

12

14

Mai ]nt]i scad zecea:

13

15 13 ?

15

17

18

19

20

ZU ZU U

86

14 12 * 16 14
18 6 * 18 16

19 17 * 19 10
15 11 * 17 13

14 lei

0
1

Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu


numerele: a) 13 4 17 b) 18 2 16 c) 12 7 19

2
3

Rezolv[ problemele.

7
8
9

10
11
12
13
14

8 11 10
18 11 10
18 1 10
18 1 11

15 3 12
15 13 2
5 13 12
15 12 13

16 14 11
16 14 1
6 4 11
16 11 14

a) La s[niu= s]nt 12 fete =i 18 b[ie\i. Cu c]t s]nt mai


pu\ine fete dec]t b[ie\i?
Formuleaz[ ]ntrebarea problemei ]ntr-un alt mod.
b) Alina a citit 14 pagini. Mircea a citit cu 4 pagini
mai mult. C]te pagini a citit Mircea?
Schimb[ un cuv]nt din condi\ie, astfel ]nc]t problema s[ se rezolve prin sc[dere.
c) Pe malul Oceanului Antarctic erau 15
. Au
mai venit 3, apoi au plecat 11. C]\i au r[mas?
Modific[ problema dup[ exerci\iul: 15 13 7 .

15

2)

are 15
=i 3 .
Cu c]t are mai pu\ine
pere dec]t mere?

20

are 2
=i 14 .
Cu c]t are mai mul\i
morco vi dec]t ridichi?

9 10
16 6
12 10

14 5
3 13
18 2
17 16

19

2)

1) 10 8

18

2 10
13 3
18 10

12 5
6 13
16 4
19 12

17

1) 10 4

VARIANTA 2

16

VARIANTA 1

87

Aflarea unui termen necunoscut

\ i ob s e r v a t

15 3 12
15 12 3

Dac[ sc[dem din sum[ un termen,


ob\inem cel[lalt termen.

16

17

18

19

20

12 3 15
3 12 15

10

12

Termen

Termen
Sum[

Termen

15

14 19

Sum[

1
11

4 15
16 17

10

11

12

13

14

15

Termen

Pe pervaz s]nt 4 glastre cu violete =i c]teva cu


cactu=i. }n total s]nt 15 glastre.
C]te glastre cu cactu=i s]nt?

88

CONDI|IA

... 4 g.

15 g.

... ? g.

}NTREBAREA

Rezolvare:
15 4 11 (g.)
S

R[spuns: 11

Rezolv[ problemele.

18
17
19
16

Alc[tuie=te =i rezolv[ probleme dup[:

10
11

... ? lei 18 lei


... 15 lei

a) schem[

4
13
12
6

16
18
17
19

2
11
5
13

Afl[ termenii necunoscu\i. Comenteaz[.

a) }n curte s]nt 18 copii. C]te fete s]nt, dac[ b[ie\i


s]nt 16?
b) Nicu =i Corina au la un loc 19 c[r\i. C]te c[r\i
are Corina, dac[ Nicu are 11?

12
15

17

12

10

12

14

13

18
19

19

15

17

b)

16

Calculeaz[ ]n lan\.
Verific[ relu]nd opera\iile ]n sens invers.

a) 12 6

14

}n acvariu s]nt 11 pe=ti aurii =i


c]\iva ro=ii. }n total s]nt 14 pe=ti.

13

b) condi\ie

20

JOC

Modela\i barca. Muta\i


2 be\i=oare, astfel ]nc] t
barca s[-=i schimbe
direc\ia de plutire.
89

M[surarea masei. Kilogramul

20

Prin c]nt[rire afl[m masa corpului.

19

1
kg

2 kg
1 2
kg kg

un kilogram

15

16

17

18

7 kg

C]ntarul este ]n
echilibru.

C]ntarul nu este ]n
echilibru.

Masele s]nt egale.

Cine este mai greu?

10

11

12

13

14

1
kg

Cum este c]ntarul?

Cine este mai greu


=i cu c]t?
Cine este mai u=or
=i cu c]t?

Formula\i =i rezolva\i probleme.

12 kg

? kg

17 kg

19 kg

4 kg

? kg

? kg

18 kg

16 kg

b)

Numi\i toate animalele din imagini ]n


ordinea cresc[toare
a maselor.

c)

a)

90

Crea\i =i rezolva\i
alte probleme
despre masele
acestor animale.

Adunarea =i sc[derea p]n[ la 20


0

17 13

18 1

14 10

2 15

3 13

14 2

7 10

18 14

7 10

19 15

19 3

10 6

12

19

13

17

Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele: a) 4


b) 15
c)
13

Desc[zut

16 16 16

Termen

14

10
14 14

Sc[z[tor

Diferen\[

Sum[

13 16

Termen

12
3

14
16

2<
3>

12

12 14 * 2
19 18 * 1

11

11 * 1 10
17 * 2 15

10

15 * 3 12
16 * 2 18

> 10
< 6

15
11

13

< 15
> 13

14
15

Formuleaz[ ]ntreb[ri =i rezolv[ problemele.

16
17

a) Mama a cur[\at 14
, iar Nicu a cur[\at cu
10 mai pu\ini.
b) Tata a cump[rat 3 kg de
=i 15 kg de
.

18

12

19

14

20

15
18

mic=oreaz[
cu 13

13
16

91

ZU U 20. 20 U ZU. 20 ZU U

Am o zece =i 6 unit[\i.
20

16 4
19

10 6 4

91
19 1

82
18 2

73
17 3

64
16 4

5 5
15 5

19
11 9

28
12 8

37
13 7

46
14 6

5 15

13

14

15

16

17

18

Mai completez o zece.


}n total s]nt 2 zeci.

5
4

10

11

12

10

Am 2 zeci.

20 4

10 10 4

Dintr-o zece scad 4 unit[\i.


R[m]ne o zece =i 6 unit[\i.

92

10 1
20 1

10 2
20 2

10 3
20 3

10 4
20 4

10 5
20 5

10 9
20 9

10 8
20 8

10 7
20 7

10 6
20 6

10 5
20 5

20

18
19

16
17

14
15

12
13

10
11

3
4

12 20
11 20
4 20
3 20

14 20
13 20
5 20
2 20

Afl[ termenii necunoscu\i. Comenteaz[.

5
6

Descoper[ regula,
apoi completeaz[
fiecare =ir.

7
8
9

Rezolv[ problemele.

10

a) C]inele c]nt[re=te 18 kg, iar motanul 2 kg.


C]t c]nt[resc ei la un loc?

11

cost[ 20 lei.

b)

12

13

C]t cost[

este cu 4 lei mai ieftin[.

14

c) }n sal[ s]nt 17 scaune =i 20 de copii. C]te scaune


mai trebuie?

15

1) 16 3

19
20

12 8
6 14
5 12
20 5
18 4
20 15
19 17
2) }n curte s]nt g[ini =i
ra\e, ]n total 20 de
p[s[ri. C]te g[ini s]nt,
dac[ ra\e s]nt 11?

18

14 6
7 13
3 13
20 2
17 5
20 12
18 16
2) }n co= s]nt mere =i pere,
]n total 20 de fructe.
C]te pere s]nt, dac[
mere s]nt 8?

17

1) 12 4

VARIANTA 2

16

VARIANTA 1

93

Cine seam[n[, culege

Ce numere s]nt reprezentate?

U
Z

Z U

Ordoneaz[ cresc[tor numerele 4 18 14 11 .


Ordoneaz[ descresc[tor numerele 10 1

17
20

12
11
10
9
8

19
12

Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele:

a) 16

18 ; b) 3

17 14 ; c) 5

15 20
20.

Alege\i alte 3 numere potrivite =i proceda\i


analog.
Citi\i fiecare exerci\iu ]n diferite moduri.
Descoper[ regula,
apoi completeaz[
fiecare =ir.

0 20 .

Cine arat[ cel mai mare num[r?


Cine arat[ cel mai mic num[r?

13

14

15

17

Nume=te vecinii fiec[rui num[r.

16

18

19

20

Z
U

94

12 3 4
4 11 3
15 4 1

3 2 15
16 3 1 15 12 11
13 4 5 4 12 16 6 14 3
20 8 4 13 7 10 20 15 11

0
1

Erau

Avea

Au urcat

A cheltuit

S]nt

17

20

I-au r[mas

16 lei

20 lei
12 lei

10 lei

? lei

? lei

15

13

5
7

14 3

b)
6

Observa\i desenele. a)
Ce afla\i calcul]nd:
14 3 ;

Care num[r este mai mic


=i cu c]t:

11
12
13

18 sau 13; 12 sau 17?


16 sau 12; 11 sau 19?
Creeaz[ probleme conform acestor ]ntreb[ri:
a) despre b[ie\i =i fete; b) despre ma=inu\e =i p[pu=i.

10

Care num[r este mai mare


=i cu c]t:

14

Doru are

. C]\i lei are fiecare fat[?


15
19
20

JOC

Deseneaz[ covora=ul urm[tor.


G[se=te mai multe variante.

18

Nume=te copiii ]n ordinea cresc[toare a sumelor


de\ inute.

17

Dac[ a= cheltui 3 lei,


atunci
a= avea tot
a
Ada
at]t
a c]t are Doru.

16

Dac[ a= mai avea


3 lei, atunci a= avea
Ana
ttot at]t c]t are Doru.

95

12 16 * 4
20 16 * 4

18 * 2 2 * 18
18 * 2 < 18 * 2

Corecteaz[, apoi rezolv[ problemele lui N[t[flea\[.


a)

c]nt[re=te 20 kg, iar


este mai mare =i cu c]t?

are 8 kg. Cine

b) Am cump[rat o carte de 15 lei =i un caiet. Am

pl[tit ]n total 12 lei. Care este pre\ul caietului?

c) Eu am prins 15 pe=ti. Ion a prins cu 17 pe=ti mai


pu\in. C]\i pe=ti a prins Ion?

4 14
3 15
5 10 15 17
6 16 16 19 18 8 5 12
10 20
18 20
10 10 14 20

a) suma numerelor 10 =i 9;
b) diferen\a numerelor 16 =i 14.
Dup[ exerci\iile ob\inute, creeaz[ probleme despre
iepura=i =i morcovi.
Observa\i aranjarea numerelor ]n fiecare vagon.
Descoperi\i numerele care lipsesc.

Scrie =i calculeaz[:

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

14 17 * 3
20 17 * 3

96

13
11 14

15

19 18
17
15
13

0
2
4

12
8
10

VARIANTA 2

VARIANTA 1

18 16
18 6

5
10

15
17

4 14
18
10

2) Completeaz[ cu numerele care lipsesc.

6 13
12 7

15 12
15 2

2 16
14 3

1) Calculeaz[.

10

4 15 19

3) Scrie toate adun[rile =i sc[derile


posibile cu numerele:

17 3 14

11

C]te nuci are Ana, dac[


Dan are 6?

13

C]te nuci are Dan, dac[


Ana are 3?

12

4) Ana =i Dan au la un loc 18

14

. Cron\ are 19

Cine are mai pu\ini


morcovi =i cu c]t?

16

Cine are mai mul\i


morcovi =i cu c]t?

15

5) Ron\ are 15

17

825
?

20

171610
?

18157

735

ul
rc a

1534

1154

9716

6213

19

\ii ci

re E

18

rc
xe i

101012

16114

15211

20310

97

Modulul 5.

Vine, vine prim[vara

Numere formate din zeci

1 zece

zece

2 zeci

zeci

Z U

Z U

Z U

0
dou[zeci

10

0
20

treizeci

zeci

patruzeci

30

zeci

Z U

Z U

=aizeci

40

60

10 zeci

S Z U
1
o sut[

98

0
100

Model:

Comenteaz[ dup[ model.

2<3

10 * 20
30 * 50
60 * 40

80 * 100
100 * 90
50 * 50

60 <
0 < 40
70 >
0 > 50
0 < 30 < 0

20 < 30

0
0

Ordoneaz[ cresc[tor, apoi descresc[tor numerele:

a) 4, 5, 2, 8, 6, 10;

b) 40, 50, 20, 80, 60, 100.

}n vacan\[ copiii au fost ]n vizit[ la bunici.

a) Dana d[dea de m]ncare la p[s[ri. C]te p[s[ri


aveau bunicii, dac[ erau 11

,1

=i 8

b) Dan =i bunicul au jucat 20 de partide de =ah. Dan


a c]=tigat 4 partide, iar bunicul a c]=tigat restul
partidelor. De c]te ori a ie=it bunicul ]nving[tor?
Creeaz[ =i rezolv[ probleme despre activit[\ile
tale ]n timpul vacan\ei.
10 20
40
60
80

100 90
60
40

70
90

30
50

Reprodu, apoi continu[ p]n[ vei ob\ine 30 de triunghiuri. C]te p[trate s-au format?

a)

b)

Coloreaz[ frumos desenele ob\inute.


99

Z Z. Z Z

30 20
3 zeci 2 zeci

20 40
40 20
60 20
60 40

50 20
5 zeci 2 zeci

24
42
62
64

80 50
80 30
30 50
50 30

85
83
35
53

70 30 7 3
30 70 3 7
100 70 10 7
100 30 10 3

Afl[ termenii necunoscu\i. Comenteaz[.

40
60
20
10
100

80
90
30
100

20 50
60 80
10 70
80 100

Erau

10

Au ]nflorit

10
50

}n total

Erau

20

10

40

20

S-au topit

10

10

30

70

Au r[mas

30

Formuleaz[ ]ntreb[ri =i rezolv[ problemele.

a)
b)

c]nt[re=te 90 kg, iar


mai u=or.
cost[ 50 lei, iar

este cu 60 kg

cost[ 40 lei.

c) Pe stadion s]nt 100 de copii. 60 s]nt b[ie\i.


20 60 * 40
100 60 * 40

100 50 * 50
0 50 * 50

90 > 90 * 10
90 < 90 * 10

100 bani 1 leu

Calculeaz[. Explic[ schimbul de bani.

a) 80 bani 20 bani
b) 1 leu 50 bani

c) 50 lei 10 lei
d) 100 lei 30 lei

Crea\i =i rezolva\i:
probleme dup[ aceste exerci\ii;
exerci\ii asem[n[toare.
101

Aflarea desc[zutului necunoscut

15 3 12
18 11 7
D

Sc

\ i ob s e r v a t

Desc[zut
Sc[z[tor

12 3 15
7 11 18
R

Sc

Dac[ adun[m restul cu sc[z[torul,


ob\inem desc[zutul.

90 50 100
30 10 50

Rest

Desc[zut
Sc[z[tor
Rest

60 30 20
20 40 80

Pe o s]rm[ de telegraf st[teau la sfat


r]ndunele.
10 r]ndunele =i-au luat zborul.
Pe s]rm[ au r[mas 20 de r]ndunele.
C]te r]ndunele erau ini\ial pe s]rm[?

D
Sc
R

102

Erau
... ? r.
A
Au zburat ... 10 r.
Au r[mas ... 20 r.

CONDI|IA

}
}NTREBAREA

Rezolvare:
20 10 30 (r.)
R

Sc

R[spuns: Erau 30

Rezolv[ problemele.

a) C]te mure avea Martinel, dac[ a m]ncat 20 =i i-au


r[mas 80?
b) De la parcare au plecat 30 de ma=ini. C]te ma=ini
au fost ini\ial, dac[ au r[mas 40?
Afl[ numerele necunoscute. Comenteaz[.

40 20
50 30
b) 40 90
20 80
a)

Sc

10 90
60 40
50 100
70 100

Forma\i =i rezolva\i exerci\ii.


D

Sc

40

30

10

90

Rezolv[ problemele. Nume=te cu termeni matematici


numerele care se ]ntreab[ ]n probleme.

a) }n v]nzare erau 50 kg de biscui\i. C]te kilograme


de biscui\i au r[mas, dac[ s-au v]ndut 20 kg?
b) Dinu a cump[rat o carte la pre\ul de 30 lei =i
a primit rest 20 lei. Cu ce bancnot[ a achitat
cump[r[tura?
c) O carte =i o p[pu=[ cost[ ]n total 100 lei.
C]t cost[ cartea, dac[ p[pu=a cost[ 40 lei?
Desc[zut

100
Sc[z[tor 50 40
Diferen\[
30

Termen

10

Termen

80
90 100

Sum[

103

Numerele de la 21 p]n[ la 100

2 zeci =i 1 unitate

3 zeci =i 6 unit[\i

Z U
21
Z U
36
dou[zeci =i unu

treizeci =i =ase
zeci =i

unit[\i

Z U
63
=aizeci =i trei

Scrie cu cifre numerele reprezentate.

Z
U

Z
U

39
z.

Z
U

8 z. 2 un.

71
un.

z.
3

5 z.

un.

un.
z. 7 un.
6

4 z. 8 un.

9
z. 9 un.

Ce indic[ fiecare cifr[ ]n scrierea numerelor?


27
72
94
49
55
80
100
104

Ce numere formate din zeci =i unit[\i se pot scrie cu


cifrele: a) 5 =i 3; b) 7 =i 8; c) 4 =i 0?
38

47

82

65

30 8
7 40
82 2
8 30
40 7
82 80
38 8
47 40
80 2
38 30
47 7
2 80
Compune\i exerci\ii asem[n[toare.

65 60
65 5
5 60
60 5

10 20 8
40 2 20
8 30 20
30 40 5
70 5 10
4 60 30
Crea\i dup[ unul dintre aceste exerci\ii
o problem[ despre juc[rii de 3 feluri.
36
2 z.

4 un.

z.

5 z.

55
un. 9 z.
un.

Erau

z.

2 un.

un.

z. 7 un.
8

25 kg

S-au
consumat 20 kg 40 kg 60 kg
8 kg 40 kg
Au r[mas

Mari

20

Mici

}n total

10

30

37

Comenta\i folosind terminologia matematic[:


D

Sc

105

Compararea =i ordonarea numerelor de la 0 p]n[ la 100

10

11

12

13

15

21

22

30
42
51
60
70

35

65
74

81
90

47
56

71
83
92

49
58

67
76

85
94

29
38

44

63

18

27

53
62

8
17

24
33

40

79
87
98

99

100

numere pare

numere impare

Un num[r par poate avea cifra unit[\ilor 0, 2, 4, 6 sau 8.


Un num[r impar poate avea cifra unit[\ilor 1, 3, 5, 7 sau 9.
Scrie toate numerele:

a) de la 36 p]n[ la 41;
b) de la 87 p]n[ la 78;

c) cuprinse ]ntre 40 =i 50;


d) cuprinse ]ntre 100 =i 90.

Scrie toate numerele pare: a) de la 0 p]n[ la 20;

b) de la 88 p]n[ la 100; c) cuprinse ]ntre 60 =i 50.


Scrie toate numerele impare: a) de la 43 p]n[ la 23;

b) cuprinse ]ntre 0 =i 20; c) cuprinse ]ntre 85 =i 75.


106

20 * 20
27 * 24
25 * 28
23 * 42

70 * 70
73 * 79
76 * 74
7 * 75

41 > 4
53 < 5

3
9

80 * 50
81 * 53
84 * 52
88 * 8

> 36
< 93

87 >
34 <

7
4

60 * 90
63 * 92
64 * 94
60 * 16
4 <
6 >

2
9

Ordoneaz[ cresc[tor numerele 38


38, 31
31, 83
83, 18
18, 3.
Ordoneaz[ descresc[tor numerele 52
52, 25
25, 17
17, 70
70, 100
100.
Calculeaz[. Nume=te vecinii fiec[rui num[r ob\inut.

50 1

24 4

90 9

2 40

53 3

44 40

3 50

30 5

9 20

20 20

Scrie ]n ordine cresc[toare toate numerele mai mici


dec]t 100, care:

a) au cifra zecilor 7
c) s]nt scrise cu cifre identice
b) au cifra unit[\ilor 7 d) au suma cifrelor egal[ cu 4
Subliniaz[ numerele pare.
1) 24

z.

7 z. 8 un.

4) Scrie ]n ordine cresc[toare numerele


32, 85
32
85, 40
40, 8, 17
17.

72 * 39
7 * 48

5) 30 3

un.

2) 54 * 59

86 * 36

3) Scrie vecinii num[rului:


a) 44; b) 80.

77 70
4 40
55 5
107

ZU U. ZU U

25 3

28 3

20 5 3

20 8 3

Adun[m unit[\ile ]ntre ele.

62
16 2
26 2
45
14 5
24 5

Sc[dem unit[\ile ]ntre ele.

73
17 3
37 3
85
18 5
48 5

52
15 2
55 2
44
14 4
44 4

93
29 3
69 3
76
27 6
67 6

88 1
88 1

27 2
27 2

64 3
64 3

3 35
4 44

35 3
44 4

45 4
45 4

36 3
36 3

94 4
94 4

73 2
73 2

33 3
33 3

35 * 4 31
35 * 4 39

65 * 3 68
65 * 3 62

2 * 54 > 54 * 2
86 * 3 < 86 * 3

R]ndunel a prins 26 de insecte, iar R]ndunica a


prins 3 insecte. C]te insecte au prins ]n total?
Cine a prins mai multe insecte? Cu c]t?

108

20 22 24

5 10

100 98 96

50 45 40

26
12 6
32 6
52 6

28
12 8
22 8
72 8

73
17 3
27 3
57 3

5 5
5 15
5 45
5 95

10 2
20 2
30 2
40 2

10 4
20 4
30 4
80 4

20 5
30 5
50 5
100 5

20 7
30 7
70 7
100 7

Afl[ numerele necunoscute. Comenteaz[.

a) 25
4
b)

27
45

20 100
2 100

3 33
2 27

Sc

40 60
4 46

Rezolv[ problemele. Nume=te cu termeni matematici


numerele care se ]ntreab[ ]n probleme.

a) Nicu a cump[rat un album de 9 lei. Ce rest din


a primit?
b) Dana a cump[rat o ilustrat[ de 8 lei =i a primit rest
92 lei. Cu ce bancnot[ a achitat cump[r[tura?
c) O carte =i un pix cost[ la un loc 89 lei. C]t cost[
cartea, dac[ pixul cost[ 4 lei?
62 5

80 1

70 6

70 3

3 76

2 62

4 63

2 77

68 4

69 2

74 5

2 68

77 7

65 5

100 30

69 5
109

M[surarea capacit[\ii. Litrul

Nume=te =i descrie lichidele din imagini.

Ce lichide mai cuno=ti?


}n ce vase se pot p[stra lichidele?

Cantitatea de lichid
cu care se umple un vas
exprim[ capacitatea vasului.

1
1 litru

a) Nume=te vasele ]n ordinea cresc[toare a capacit[\ilor.


10 l

100 l

b) Ce afli calcul]nd: 10

25 l

3l

; 25 5

5l

l sau kg ? D[ exemple asem[n[toare.


3

de mere

de lapte

de ulei

de sare

Un bidon are capacitatea de 30 .

a) O g[leat[ are capab) Un butoi are capacitatea cu 20 mai


citatea cu 20 mai
mic[. C]t[ ap[ ] ncamare. C]t[ ap[ ] ncape ]n g[leat[?
pe ] n butoi?
Creeaz[ probleme asem[n[toare despre alte vase.
110

Aflarea sc[z[torului necunoscut

853
642

835
624

Sc

\ i ob s e r v a t

Sc

Dac[ sc[dem restul din desc[zut,


ob\inem sc[z[torul.

100 90 58 100 60 76
Sc[z[tor 10 2
44 9 32 20
Rest
4 5 40 70 3 21 7 50
Desc[zut

Relu avea 27 de nuci.

C]te
C nuci a m]ncat,

Sc

dac[ i-au r[mas 4 nuci?

Avea
... 27 n.
A m]ncat ... ? n.
I-au r[mas ... 4 n.

Rezolvare:
27 4 23 (n.)
D

Sc

R[spuns: Relu a m]ncat 23 de nuci.


Rezolv[ problemele =i comenteaz[.
R

Sc

a) Pe s]rm[ erau 35 de r]ndunele. C]te =i-au luat


a
zborul, dac[ au r[mas 3?
b) }n butoi erau 30 de must. C]\i litri a b[ut S[til[,
dac[ au r[mas 5 de must?
c) Dan a cump[rat un penar. A achitat cump[r[tura
cu
=i a primit rest
. C]t cost[ penarul?
111

Aflarea numerelor necunoscute ]n adun[ri =i sc[deri

30

40

50

70

77

72

80

Afl[ numerele necunoscute. Comenteaz[.

a) 2
8
b)

27
90

30 50
5 95

c) 46
29

Avea
A cheltuit
Rest

3
2

8 100
30 60

Sc

20 80
42 5

Sc

20 lei

90
40

? lei

6
9

100 lei
i

? le

7 le

3 le

? lei

43 lei

70 lei

C]t cost[ ]n total cump[r[turile copiilor?


}n ce bancnote a putut primi rest fiecare?
a) }n scuar cresc 26 de
ar\ari =i 3 stejari.

b) }n autobuz s]nt 35 de
maturi =i 4 copii.

Ce afli calcul]nd:

26 3
112

; 26 3

35 4

; 35 4

Formeaz[ =i rezolv[ exerci\ii.


T

80

Sc

33

77

Sc

Rezolv[ problemele. Nume=te cu termeni matematici


numerele care se ]ntreab[ ]n probleme.

a) La =coala din poian[ ]nva\[ 12 , 5


=i 3
.
C]\i elevi s]nt ]n total?
b) C]\i crenvur=ti erau pe mas[, dac[
a =terpelit
4 =i au r[mas 26?
c) Corina mai are de citit 30 de pagini dintr-o carte
cu 90 de pagini. C]te pagini a citit?
Crea\i =i rezolva\i probleme dup[:

Fl[m]nzil[ a m]ncat 5 kg de
a) condi\ie }n lad[ au r[mas 23 kg de

A cheltuit ... ? lei


I-au r[mas ...

Termen
Sum[

23
7

c)) iimagine
i

b) schem[
Avea
...

1) Termen

?l

20 l

Desc[zut

1
95 100

Sc[z[tor

2) Nicu a cump[rat o

18 l

Rest

69 30
6
5
3 55

. Din 26 lei i-au r[mas

2 lei. C]t cost[ mingea?


113

ZU Z. ZU Z

23 40

63 40

20 3 40

60 3 40

6 zeci =i 3 unit[\i

2 zeci =i 3 unit[\i

Adun[m zecile ]ntre ele.

Sc[dem zecile ]ntre ele.

45 10
45 20
45 30

20 32
30 32
50 32

83 30
83 60
83 80

97 40
97 70
97 90

a) 32 5
32 50

14 6
14 60

48 3
48 30

78 5
78 50

b) 3 43
30 43

5 45
50 45

65 2
65 20

99 6
99 60

Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ exerci\iile


scrise cu verde.

114

43

93

93

43

20 87
87 20

15

30

15 30

Rezolv[ problemele.

a) Un tren are 25 de vagoane. 3 vagoane au fost


duse la repara\ie. C]te vagoane au r[mas?
b) }n avion s]nt 87 de c[l[tori. 10 dintre ei s]nt copii.
C]\i maturi s]nt?
c) C]te persoane c[l[toresc cu vaporul, dac[ 60 au
ie=it pe punte, iar 30 au r[mas ]n cabine?
2
20
33
2
20

4
40
55
4
40

3
30
66
3
30

Ce afli calcul]nd:
40 kg

a) suma maselor;
b) diferen\a maselor?

54 kg

57 4 * 57 40
20 44 * 20 4
73 7 * 3 37
61 5 20

38 50 5
?

30 2 10

83 40 6

ul
rc a

49 1 11

86 60 4

re E

\ii ci

rc
xe i

60 39 * 69 30
100 50 * 10 5
20 2 * 90 2

115

ZU ZU. ZU ZU

Z U

Z
U

Z U

Z
U

25 43 ?

68 25 ?

Adun[m

Sc[dem

zecile ]ntre ele =i unit[\ile ]ntre ele.


a) 23 4
23 50
23 54
b) 46 2
46 30
46 32

52 5
52 20
52 25
44 4
44 40
44 44

79 2
79 40
79 42
85 3
85 30
85 33

36 2
36 10
36 12
98 6
98 70
98 76

Cite=te ]n diferite moduri. Calculeaz[ ]n coloni\[.

64 21; 21 64; 85 21; 85 64.


Alc[tuie=te exerci\ii asem[n[toare.
Calculeaz[. F[ proba prin opera\ia invers[.

45
24

18
30

45
3

96
2

43
20

57
37

Ieri, pe r[zor erau 37 de lalele ]nflorite. Ast[zi s-au


ofilit 15 dintre ele, dar au ]nflorit altele 26. C]te lalele ]nflorite s]nt ast[zi pe r[zor?
Modific[ problema dup[ exerci\iul:
45 24 39 .
116

Descompune ]n diferite moduri numerele 35 75 90 ,


folosind: a) bancnote; b) monede.

50 61 72

44 66 88

Scrie un =ir de 6 numere, pornind de la 40:


a) cresc[tor din 2 ]n 2; b) descresc[tor din 2 ]n 2.
38
T

79
T

56

Sc

92

64
D

Sc

100
24

73 23

32

Sc

Sc

41 23

5
?

85

42

59

31

97

65

32
39

Erau
... ?
Au plecat ... 5
Au r[mas ... 24

Erau
... 34
Au zburat ... ?
Au r[mas ... 32

14
12

99

... ?

95

12 34

... 52

24 67

25 13
D

88

22
76

98
99

100
117

M[surarea lungimii. Centimetrul. Metrul

1 cm

un centimetru
0

10

20

30

40

50

60

70

80

100

90

100 cm 1 m
O sut[ de centimetri formeaz[ un metru.
cm sau m ?

Coada

are lungimea de 5

are ]n[l\imea de 2

Distan\a dintre doi st]lpi este de 3

are ad]ncimea de 12

L[\imea
este de 20
.
Trunchiul stejarului are grosimea de 1

1 cm * 1 m
1 m * 1 cm

3 cm * 5 cm
3 cm * 3 m

100 cm * 1 m
100 m * 1 cm

Observ[ pixul cu care scrii. Estimeaz[ lungimea lui,


apoi m[soar[ cu rigla. Ai estimat bine?

Procedeaz[ analog cu alte rechizite =colare.


118

Cum po\i ordona obiectele dup[ lungime?

14 cm

18 cm

m sau kg , sau

20 cm

3 cm

10 cm

l ? D[ exemple asem[n[toare.

de bomboane

de s]rm[

de stof[

de f[in[

de suc

de chefir

Robo\elul are ]n[l\imea de 24 cm, iar p[pu=a este


cu 14 cm mai ]nalt[. Ce ]n[l\ime are p[pu=a?
Schimb[ un cuv]nt din enun\, astfel ]nc]t problema s[ se rezolve prin opera\ia invers[.
Doru =i Ana =i-au dat ]nt]lnire pe
un pod. P]n[ la locul ]nt]lnirii Doru
a mers pe pod 16 m, iar Ana a
mers cu 6 m mai pu\in.
Ce distan\[ a parcurs Ana pe pod
p]n[ a se ]nt]lni cu Doru?
Ce lungime are podul?
Lungimea panglicii este de 45 cm. Ana a t[iat o
bucat[ de 12 cm. Ce lungime are bucata r[mas[?
Modifica\i una dintre datele problemei, astfel
] nc]t s[ ob\ine\i o lungime:
a) cu 2 cm mai mare;
b) cu 2 cm mai mic[.
119

Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100

72 26
99 3
100 6
42 50
79 36
21 32
30 33
99 26
42 55
97 11
79 4
2 62
85 32
75 10
52 25
2 87
Cum se schimb[ r[spunsurile ]n fiecare r]nd?
Calculeaz[. Alc[tuie=te exerci\ii asem[n[toare.

a) 23 6
6 23

29 6
29 23

b) 40 51
51 40

91 51
91 40

L]ng[ havuz ciugulesc firimituri 25 de porumbei =i


cu 12 mai pu\ine vr[biu\e. C]te vr[biu\e s]nt?
Schimb[ un cuv]nt din condi\ie, astfel ]nc]t problema s[ se rezolve prin opera\ia invers[.
Termen
Termen
Sum[

24 45
6
52
85 79

76 95
Sc[z[tor
2
14
Diferen\[
35 14
Desc[zut

Crea\i =i rezolva\i probleme ]n care s[ se ]ntrebe:

a) diferen\a datelor;

32 kg

JOC

120

12 kg

42 l

b) suma datelor.

30 l

56 lei

Descoper[ ]n fiecare
desen 6 p[trate =i
12 triunghiuri.

42 lei

}n iaz locuiau 34 de broa=te.


C]\i mormoloci s-au transformat ]n broa=te,
dac[ acum ]n iaz s]nt 45 de broa=te?
Modifica\i una dintre datele problemei, astfel ] nc]t r[spunsul s[ fie un
num[r: a) cu 1 mai mic;
b) cu 10 mai mare.
Descoper[ regula =i completeaz[ fiecare =ir.

a)

25

30

35

b)

80

75

70

Crea\i =i rezolva\i probleme dup[ imagini.

a)

b)

?m

51 m

38 m

VARIANTA 1

78 m

26 m

?m

VARIANTA 2

Calculeaz[ ]n coloni\[.

35 42
48 23
56 16

16 72
39 34
87 60

64 25
76 43
62 12

13 85
49 47
68 30
121

M[surarea timpului. Ceasul


24
23
22
21

De la o diviziune p]n[ la urm[toarea pe cadranul ceasului:


orarul se mi=c[ timp de 1 or[;
minutarul se mi=c[ timp de
5 minute.

13
11

12

10

14

3
8

15

20

7
19

16

60 min. 1 or[
24 ore 1 zi

17

18

ora 10

12 ore

ora 22

p]n[ la amiaz[

ora 12
amiaz[

dup[-amiaz[

Ce or[ este: a) p]n[ la amiaz[; b) dup[-amiaz[?


1

11

3
4

8
6

C]t timp a durat drumul?


a)

b)

5
1

c)

d)
3

122

M[surarea timpului. Calendarul

a) Nume=te anotimpurile =i lunile corespunz[toare.


b) A c]ta lun[ din an este septembrie; martie;
februarie?
c) Care este luna ]nt]i; a =asea; a dou[sprezecea?
Calculeaz[ c]te zile are fiecare anotimp.
Care anotimp este cel mai scurt?
C]nd a fost fiecare ]n vizit[ la doctorul Aoleu?
Nume=te data =i ziua s[pt[m]nii.

Mai
L
6
13

M
7

V S

9 10 11 12

a)

a fost cu o s[pt[m]n[
mai devreme dec]t
.

b)

a fost cu o s[pt[m]n[
mai t]rziu dec]t
.

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

a fost cu 2 zile ] nain-

c)

27 28 29 30 31

tea

Ordoneaz[ succesiv ]n an s[rb[torile.


Ziua
Independen\ei
Republicii
Moldova

S[rb[toarea
M[r\i=orului

Limba noastr[

Dragobetele

27 august

1 martie

31 august

24 februarie

Observ[ calendarul anului curent =i nume=te


zilele corespunz[toare ale s[pt[m]nii.
Ce s[rb[tori mai cuno=ti? Pe ce dat[ au loc?
123

Cine seam[n[, culege

}n clasa I A s]nt 12 fete =i 8 b[ie\i.


}n clasa I B s]nt 10 fete =i 11 b[ie\i.
Ce afla\i calcul]nd:

a) 12 8
b) 10 11

; c) 12 10
; d) 8 11

; e) 12 10
; f ) 11 10

;
?

Rezolv[ =i compar[ problemele alc[tuite de copii.

}n cantina =colii s]nt 20 de mese.


Scaune s]nt cu 60 mai
multe dec]t mese.

Mese s]nt cu 60 mai


pu\ine dec]t scaune.

C]te scaune s]nt ]n cantin[?


Formula\i probleme asem[n[toare care s[ se
rezolve prin sc[dere.
Pe lac au ]nflorit 16 nuferi galbeni
=i 12 nuferi albi. Cu c]t s]nt mai
mul\i nuferi galbeni dec]t albi?
C]\i nuferi au ]nflorit ]n total?
47
2
68

3
14
67

3
2
57

38
1
22

9
34
35

7
4
25

Dup[ ce N[t[flea\[ a sp[lat 20 de farfurii, au r[mas


doar 12 farfurii. C]te farfurii a spart ne]ndem]naticul
N[t[flea\[?
Modific[ problema, =tiind c[ s-au spart 11 farfurii =i au r[mas 15 farfurii.
124

Erau

14

20

Au cobor]t

Au urcat

10

S]nt

Avea

10

10

A primit

10

A dat

15

I-au r[mas

Compune\i =i rezolva\i probleme dup[ imagini.

a)

b)
35 kg

cu ? kg

18 l

32 kg

c)

d)

100 m

?m

8l

?l

70 m

95 m

?m

50 m

Creeaz[ =i rezolv[ oral probleme despre


cump[rarea obiectelor din imagini.
i

14 le

50 lei

25 lei

Ce dat[ =i ce zi este ast[zi?


Pe ce dat[ =i ]n ce zi a s[pt[m]nii este ziua de na=tere
a fiec[ruia?

Ieri, Doru a spus: M]ine este ziua mea!


Poim]ine va fi ziua de na=tere a Nadinei.
Alalt[ieri a fost ziua de na=tere a Mihaelei.
125

Adev[rat sau fals?

A
85 2 87
85 20 83
85 22 63

72 22 50
100 30 70
100 7 30

53 42 > 53 42
76 23 > 76 23

86
6
8

3
24
54

54 31 < 54 32
62 42 63 43

Dac[ m[rim num[rul 56 cu 23, ob\inem:


a) 33;
b) 79;
c) 97.

a) Capacitatea unui vas poate fi m[surat[

cu strecur[toarea.
b) Pentru a m[sura talia, se folose=te rigla.
c) 1 kg de pene c]nt[re=te tot at]t c]t 1 kg de fier.

1 m < 100 cm
1 cm < 1 m

10 m > 1 m
15 cm > 5 m

Corecteaz[ problemele lui N[t[flea\[, apoi rezolv[-le.


a) Clo=ca a scos 20 de pui. 23 s]nt negri, iar ceilal\i
galbeni. C]\i pui galbeni s]nt?

b) }n cote\ s]nt 35

=i cu 10 mai pu\ini

C]\i
s]nt ]n cote\?
c) Bunica a copt pl[cinte. Nepo\ii au m]ncat 12
pl[cinte =i au mai r[mas 15. Cu ce erau pl[cintele?

Cine descoper[
mai multe
deosebiri?
126

Modulul 6.

Culegem roadele ]nv[\[rii

}n ce situa\ii folosim numere naturale?

AVIZ PENTRU SERVICII


Telefon:
Pompierii 901
Poli\ia 902
Ambulan\a 903
}n ce caz formezi
aceste numere?

022 77 93 18

Tip servicii

Suma

Abonament
Convorbiri locale
Acces operatori internet
Total:

24 lei
15 lei
50 lei
? lei

97

94

Destinatar

Ion Moraru
r. 2, ap. 35
bd. Dacia n
D 2038
Chi=in[u M
Moldova
Republica

Afl[ codul po=tal =i scrie


adresa ta.

48
49

98
Locatarii c[ror apartamen
apartamente
au primit scrisori?
Ana trebuie s[ ia
o pastil[ la fiecare
4 ore. }ncepe la ora
6 diminea\a. C]te
pastile va lua p]n[
la ora 6 seara? La
ce or[ va lua fiecare pastil[?

34 35 36 37

Azi, Dan a citit 6 pagini =i


a ajuns la pagina 48. De
la ce pagin[ a ]nceput s[
citeasc[ azi?

99 96

Da\i exemple de alte situa\ii ]n care se ]nt]lnesc numere


naturale.
127

Unde ]nt]lnim forme geometrice?

a) Cu 4 be\i=oare de aceea=i lungime =i 4 bilu\e


de plastilin[ poate fi modelat un p[trat.

A
F

b) Cu 3 be\i=oare de aceea=i lungime =i 2 bilu\e


de plastilin[ poate fi modelat un triunghi.

c) Cu 2 be\i=oare de aceea=i lungime poate fi


modelat un cerc.

a) Ce se ob\ine?

b) De c]te culori
este nevoie?

}n cutie erau 20 de be\i=oare de aceea=i lungime.


Alina a luat 4 be\i=oare, iar Doru a luat 3.

a) Ce form[ geometric[ poate modela fiecare?


b) C]te bilu\e de plastilin[ ]i trebuie fiec[ruia pentru a uni be\i=oarele?
c) C]te be\i=oare r[m]n ]n cutie?
Cine descoper[
mai multe
deosebiri?

128

Cum =tim s[ folosim numere naturale?

Ce numere s]nt reprezentate?

Z
U

U
Z

18
47

32
21
56

100

10

Z
U

U
Z

a) Scrie ]n ordine cresc[toare


91
numerele din interiorul p[tratului.
b) Scrie ]n ordine descresc[toare numerele din exteriorul
cercului.
1

Subliniaz[ numerele care au cifra zecilor 1.


}ncercuie=te numerele care au cifra unit[\ilor 1.
a) Afl[ suma numerelor cuprinse ]ntre 19 =i 22.
b) Afl[ diferen\a vecinilor num[rului 55.

10 21 32 43
66 55 44

25 20

Ghici ce numere s-au mascat!

a) S]nt cel mai mic num[r natural.


b) S]nt al cincilea num[r natural.
c) S]nt cel mai mare num[r de dou[
cifre cu suma cifrelor 10.
Crea\i ghicitori asem[n[toare pentru
colegi.
129

Cum =tim s[ folosim opera\ii aritmetice?

Scrie =i rezolv[ exerci\iile din tabele.


Termen Termen Sum[

24
44

4
10
44

14

Desc[zut

60 20

Sc[z[tor

40

Diferen\[

25
12 32

Scrie toate adun[rile =i sc[derile posibile cu numerele:

a) 4

12

16 ; b) 60 100 40 ; c) 77

42 35 .

Alege alte 3 numere potrivite =i procedeaz[


analog.
18 14 * 4
18 20 * 2

30 35 * 5
30 25 * 5

86 99 * 13
86 73 * 13

23 45 * 45 23
82 16 * 82 17
34 43 * 43 43

84 62 * 84 63
95 32 * 95 34
48 26 * 49 27

M[re=te cu 25 numerele 5

10 22 .

Mic=oreaz[ numerele ob\inute cu 1.

42
3

15
70

32
46

28
4

25 30 35
100 95
130

84
20

99
57

33 44 55
80 75

80

40

Cum =tim s[ cre[m =i s[ rezolv[m probleme?

N[t[flea\[ a compus probleme. Unde a comis gre=eli?

a) Am fost cu tata la pescuit. Eu am prins cu 4 pe=ti


mai mul\i dec]t tata. C]\i pe=ti am prins?

b) Degetul meu mijlociu are lungimea de 5 cm, iar cel


mare are 6 cm. Care deget este mai lung =i cu c]t?

c) Am g[sit ]n buzunare 10 pietricele =i 8 cuie.


Unde mi-e batista?

Creeaz[ =i rezolv[ probleme pornind de la: C


C
C}}RR
RR
CONDI|IE

Dana a rupt c]teva dintre


cele 14 lalele de pe r[zor.
Au r[mas 11 lalele.

Pe r[zor au ]nflorit 28
de flori. 14 s]nt narcise,
iar restul lalele.

}NTREBARE

C]te mere s]nt ]n co=ul al


doilea?

C]te mere s]nt la un loc ]n


cele dou[ co=uri?

R E Z O LVA R E

34 5

(c[l[tori)

38 34

(c[l[tori)

R{SPUNS

}n livad[ cresc cu 30 de
meri mai mul\i dec]t pruni.

}n livad[ cresc cu 30 de
meri mai pu\ini dec]t pruni.

131

Cum ne descurc[m la cump[r[turi?

a) Nume=te pre\ul fiec[rui produs.


4 lei
Calculeaz[ costul total.
b) Cum ai putea achita cump[r[tura?
c) Ce afli calcul]nd:
15 lei 5 lei lei; 3 lei
5 lei
3 lei 3 lei lei?
Iaurt

20 lei 50 lei

Avea
A cheltuit
Rest

14 lei

? lei 50 bani

? lei

40 lei

O c[l[torie cu troleibuzul cost[ 2 lei. Ion


circul[ zilnic cu troleibuzul p]n[ la =coal[
=i ]napoi.
}i ajung
lei pentru
o s[pt[m]n[?

Ajung 57 lei pentru a cump[ra?


a)

15 lei

b)

50 bani

c)

25 lei
40 lei

18 lei

52 lei

32 lei

Pre\uie=te: scump, ieftin, potrivit.


90

lei

20 lei
10 lei

ei

l
100

Ce
nu po\i
pre\ui
]n
bani?

B[ie\ii vor s[ cumpere c]te o ma=inu\[ la pre\ul de


30 lei. C]\i lei are fiecare b[iat?
Dan: N
Ion: }mi
Nu-mi ajung 5 lei.
} r[m]n 5 lei.
132

Cum ne pricepem la m[sur[ri?

Ce or[ a fost cu 3 ore ]n urm[?


Ce or[ va fi peste 3 ore?
Ce faci tu la aceste ore?
ei

90 l

100 lei
F{IN{
20 kg

5 OREZ
kg ? kg

}n ce situa\ii este
nevoie de asemenea
m[sur[tori?
Efectueaz[ acelea=i
m[sur[tori.

Care sac este mai u=or =i cu c]t?


Care sac este mai ieftin =i cu c]t?

cu 8 mai
pu\in dec]t
2

cu 7 mai
mult dec]t
?

C]t[ ap[ consum[ zilnic fiecare? }n ce vase se pot


p[stra asemenea cantit[\i?
De unde poate bea ap[ fiecare?
De ce =i cum trebuie protejat[ apa ]n natur[?
Da\i exemple de alte situa\ii ]n care ave\i nevoie s[
m[sura\i: timpul; lungimea; masa; capacitatea.
133

C]t de iste\i am devenit?

Afl[ numele fiec[rui copil.

Fundi\a Anei nu este ro=ie.


Fundi\a Danei nu este galben[.
Fundi\a Mariei nu este verde =i
nici ro=ie.
Dan nu st[ la mijloc.
Nicu st[ ]n st]nga lui Dan.
Andrei nu st[ l]ng[ Dan.

Cu c]t... ?

0 ani
3 kg
50 cm

5 ani
20 kg
1m

7 ani
25 kg
130 cm

Ce figur[ geometric[ se poate ob\ine?

134

20 ani
85 kg
2m

CUPRINS
Modulul 1. La izvoarele matematicii
Evocare
1. Pozi\ie. Direc\ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Identic. Diferit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Tot at]t. Mai pu\in. Mai mult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4. Cine seam[n[, culege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Modulul 2. Toamna se num[r[ bobocii
Numerele naturale de la 0 p]n[ la 10
1. Num[rul =i cifra 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Num[rul =i cifra 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Rela\ii de compara\ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Num[rul =i cifra 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Num[rul =i cifra 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Num[rul =i cifra 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Numerele de la 1 p]n[ la 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Num[rul =i cifra 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Num[rul =i cifra 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Num[rul =i cifra 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Num[rul =i cifra 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Num[rul =i cifra 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Num[rul 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Cine seam[n[, culege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
33
34

Modulul 3. Boboceii prind aripi


Adunarea =i sc[derea p]n[ la 10
1. Opera\ia de adunare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Opera\ia de sc[dere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Adunarea =i sc[derea cu 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Adunarea cu 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Sc[derea cu 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Adunarea =i sc[derea cu 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Adunarea cu 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Sc[derea cu 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Adunarea =i sc[derea cu 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Probleme de aflare a sumei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Adunarea =i sc[derea cu 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Adunarea =i sc[derea cu 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Probleme de aflare a restului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Adunarea =i sc[derea cu numerele p]n[ la 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Probleme de m[rire a unui num[r cu c]teva unit[\i. . . . . . . . . . . . . . .
16. Adunarea cu 6, 7, 8, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Probleme de mic=orare a unui num[r cu c]teva unit[\i . . . . . . . . . . . .
18. Sc[derea cu 6, 7, 8, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Adunarea =i sc[derea p]n[ la 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Cine seam[n[, culege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36
38
40
42
43
44
46
47
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

135

Modulul 4. }n \ara fulgilor de nea


Numerele naturale de la 0 p]n[ la 20. Adunarea =i sc[derea
1. Leg[tura dintre adunare =i sc[dere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2. Adun[ri =i sc[deri succesive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
3. Numerele naturale de la 11 p]n[ la 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4. Compararea =i ordonarea numerelor de la 0 p]n[ la 20 . . . . . . . . . 78
5. Z U ZU. ZU U Z. ZU Z U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
6. Probleme de comparare prin sc[dere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7. ZU U ZU. ZU U ZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
8. ZU ZU U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
9. Aflarea unui termen necunoscut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
10. M[surarea masei. Kilogramul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
11. Adunarea =i sc[derea p]n[ la 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
12. ZU U 20. 20 U ZU. 20 ZU U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
13. Cine seam[n[, culege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Modulul 5. Vine, vine prim[vara
Numerele naturale de la 0 p]n[ la 100. Adunarea =i sc[derea
1. Numere formate din zeci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2. Z Z. Z Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3. Aflarea desc[zutului necunoscut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4. Numerele de la 21 p]n[ la 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5. Compararea =i ordonarea numerelor de la 0 p]n[ la 100 . . . . . . . 106
6. ZU U. ZU U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7. M[surarea capacit[\ii. Litrul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8. Aflarea sc[z[torului necunoscut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
9. Aflarea numerelor necunoscute ]n adun[ri =i sc[deri . . . . . . . . . 112
10. ZU Z. ZU Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
11. ZU ZU. ZU ZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
12. M[surarea lungimii. Centimetrul. Metrul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
13. Adunarea =i sc[derea p]n[ la 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
14. M[surarea timpului. Ceasul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
15. M[surarea timpului. Calendarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
16. Cine seam[n[, culege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
17. Adev[rat sau fals?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Modulul 6. Culegem roadele ]nv[\[rii
Recapitulare =i sistematizare la finele anului =colar
1. }n ce situa\ii folosim numere naturale?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
2. Unde ]nt]lnim forme geometrice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3. Cum =tim s[ folosim numere naturale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4. Cum =tim s[ folosim opera\ii aritmetice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5. Cum =tim s[ cre[m =i s[ rezolv[m probleme? . . . . . . . . . . . . . . . 131
6. Cum ne descurc[m la cump[r[turi?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
7. Cum ne pricepem la m[sur[ri? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8. C]t de iste\i am devenit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

S-ar putea să vă placă și