Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea Babe-Bolyai
Geografie
Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare
Geografie
Licen
Planificare Teritoriala

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Infrastructuri teritoriale
2.2 Titularul activitilor de curs
Dr. Mth Csongor
2.3 Titularul activitilor de seminar Dr. Mth Csongor
2.4 Anul de studiu III
2.5 Semestrul 6
2.6 Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2 curs 2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 52
din care: 3.5 curs 48
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu individual 98
150
3.9 Total ore pe semestru
6
3. 10 Numrul de credite
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum nu este cazul
4.2 de competene nu este cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare
Sal dotat cu calculator/laptop, i videoproiector
a cursului
5.2. de desfurare a
Sal dotat cu calculator/laptop, i videoproiector
seminarului/laboratorulu
i

2
24
ore
30
20
40
4
4
0

profesionaleCompetene

transversale
Competene

6. Competenele specifice acumulate


1. Realizarea unei diagnoze teritoriale pe baza cercetrilor i fundamentarea politicilor de planificare
teritorial
2.

Folosirea TIC pentru prelucrarea datelor empirice si pentru analiza lor.

3.

Coroborarea informaiilor din diferite surse, cu caracter tiinific i de popularizare.

1.

Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip multidisciplinar, atitudine etic fa de grup,


respect fa de diversitate i multiculturalitate; acceptarea diversitii de opinie.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul are ca scop prezentarea principalelor repere teoretice ale geografiei
transporturilor, precum i rolului infrastructurii n funcionarea sistemelor
socio-economice.
7.2 Obiectivele specifice
Prezentarea modului de organizare i al mecanismelor de funcionare ale
sistemului de transport, precum i caracteristicilor fundamentale ale
diferitelor modaliti de transport rutier, feroviar, naval i aerian.
Analizarea sistemului de transport din Romnia identificarea problemelor
i prezentarea strategiei de dezvoltare al infrastructurii autohtone n detaliu.

8. Coninuturi
8. 1 Curs
1.

Rolul infrastructurii n funcionarea sistemelor socio-economice

2. Geografia transporturilor - noiuni de baz


3.
4.
5.
6.

Sistemul de transport
Calea ferat - apariia i istoria dezvoltrii cilor ferate
Calea ferat - caracteristicile de exploatare, rolul i importana
transportului feroviar
Cile navigabile i importana transportului fluvial i naval

7.
8.
9.

Reeaua rutier evoluia infrastructurii rutiere


Reeaua rutier importana i funcionarea sistemului
Importana transportului combinat

10. Procesul de dezvoltare al serviciilor de transport aeriene


11. Caracteristicile i problematica transportului urban
12. Politica de dezvoltare al infrastructurii n UE i Romnia

Metode de predare

Observaii

prelegere

2 ore

prelegere
prelegere
prelegere
prelegere

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

prelegere

2 ore

prelegere
prelegere
prelegere

2 ore
2 ore
2 ore

prelegere
prelegere
prelegere

2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
1.
Abonyin, P., J., (2003): Infrastruktra, Edit. Dialg Campus, Budapest-Pcs
2.
Bodocan, V. (2009): Transport and tourism, note de curs, Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca.
3.
Constantin, Veronica i Duca, M., (2011): Infrastructura rutiera - factor cheie n dezvoltarea durabila a
Regiunii Centru, document elaborat n cadrul ADR Centru.
4.
Doganis, R. (2006): The airline business, 2nd edition, Edit. Routledge, London - New York.
5.
Erdsi, F. (2000): A kommunikci (kzlekeds-tvkzls) szerepe a terlet- s teleplsfejldsben, Vol. I.,
VTI, Budapesta.
6.
Erdsi, F. (2004): Eurpa kzlekedse s a regionlis fejlds. Edit. Dialog-Campus, BudapestPcs
7.
Erdsi, F. (2005): Magyarorszg kzlekedsi s tvkzlsi fldrajza. Edit. Dialog-Campus, BudapestPcs
8.
Erdsi, F. (2009): Kelet-Eurpa kzlekedse. Edit. Dialog-Campus, BudapestPcs
9.
Horvth, F., Kubinszky, M. (2002): Az erdlyi vastptszet elzmnyei V. rsz, in: Mszaki Szemle, nr.
17/2002., Societatea Maghiar Tehnico-tiinific din Transilvania, Cluj-Napoca, 7-14 p.
10.
Ignat, D. (1989): Transporturile ieri i azi, Edit. Tehnic, Colecia tiin i tehnic pentru toi, Seria
Tehnic la zi, Bucureti.
11.
Mth, Cs. (2011): Traffic safety issues in Romania, in: Studia Universitatis Babe-Bolyai, Geographia,
2/2011, Cluj-Napoca, 167-179 p.
12.
Pop, P. Gr. (1984): Romnia. Geografia circulaiei, Edit. tiinific i Enciclopedic, Bucureti.
13.
Rodrigue, J-P, i colab. (2009): The Geography of Transport Systems, Second Edition, Edit. Routledge, New
York. (acces online integral: http://people.hofstra.edu/geotrans/)
14.
Surd, V. i colab. (2005): Amenajarea teritoriului i infrastructure tehnice, Edit. Presa Universitar Clujean,
Cluj-Napoca.
15.
Szab, Sz. (2008): A kzlekeds fldrajza//A kzti kzlekeds//A lgi kzlekeds, in. Vidki I. (red.),
Fejezetek Ipar- s Kzlekeds fldrajzbl, Edit. ELTE-Etvs Kiad, Budapesta, 209-310 p.
16.
Taaffe, E.J., Gauthier, H.L. (1973), Geography of transportation, ed. a II-a, Edit. Prentince Hall Inc.
Engelwood Cliffs, New York.
17.
Tlng, C. (2007): Transportation system, telecommunication networks and public services in Romania
between 1990 and 2000, in. Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography,
Volume 1, Issue 1, 2007, 55-66 p.
18.
Turnock, D. (2005): Romanias Railway Development 1950-1989: Changing Priorities for Socialist
Construction, in: Geographica Pannonica, Vol. 9, 2005, 32-43 p.
19.
Vlsceanu, Gh., Negoescu, B. (2004): Geografia Transporturilor, Meteor Press, Bucureti.
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaii
1. Indicatori cantitativi i calitativi de definire ale
expunerea, exemplificarea
4 ore
elementelor de infrastructur
2.

Acte normative relevante n domeniul


transporturilor

expunerea, lucrul n grup organizat, 12 ore


observaia dirijat

3.

Evaluarea proiectelor de dezvoltare ale sistemului expunerea, lucrul n grup organizat, 4 ore
de transport comunitar (TEN-T)
observaia dirijat

4.

Studiu de caz: transporturile n Zona Metropolitan expunerea, lucrul n grup organizat, 4 ore
Cluj-Napoca
observaia dirijat

5.

Prezentarea lucrrilor (eseurilor) de ctre studenii expunerea studenilor, evaluarea,


n care abordeaz tematici ce se leag strns de
conversaia euristic
partea teoretic al cursului

cte 10 minute/or de
seminar

Bibliografie:
Lege Nr. 363 din 21 septembrie 2006, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional, Seciunea I Reele de transport
Lege nr. 203 din 16 mai 2003privind realizarea, dezvoltarea i modernizarea reelei de transport de interes naional i
european
Hotrre nr. 1003 din data de 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului feroviar din
Romania n perioada 2001-2010
Ordin al M.T. nr. 43/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor privind ncadrarea n categorii a drumurilor naionale
Ordin al M.T. nr. 45/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea i modernizarea
drumurilor
*** Comisia European (2010), Carte verde TEN-T: Reexaminare a politicii n domeniu, Consiliul Uniunii Europene,
2010
*** Comisia European (2011), Mid-term evaluation TEN-T Programme (2007-2013)
*** Strategia de dezvoltare a Judeului Cluj 2007-2013
*** Strategia de dezvoltare a Municipiului Cluj Napoca

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

Coninutul disciplinei este n concordan cu abordrile problemelor n literatura de specialitate


Prin cunotinele nsuite de ctre studeni, acestea pot nelege funcionarea sistemului de transport,
avantajele i dezavantajele caracteristice ale diferitelor modaliti de transport, precum i problematica
extrem de complex al dezvoltrii acestui sector. Prin urmare studenii pot dobndii cunotine i abilit i pe
care pot valorifica ulterior n planningul teritorial i la elaborarea studiilor de specialitate.
cunotinele acumulate pot nlesni angajarea studenilor dup terminarea studiilor la companii
specializate n logistic

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5
Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere din
nota final

Evaluare scris n sesiunea de examene prob 70%


verificarea gradului de
sistematizare i utilizare a
scris
70%
noiunilor nsuite
verificarea gradului de
asimilare a terminologiei de
specialitate
verificarea gradului de
asimilare al cunotinelor
teoretice de specialitate
Activitatea pe durata seminariilor
10%
capacitatea de a calcula
diveri indicatori cantitativi
Evaluare referat de semestru (coninut, aspect, 20%
i calitativi
prezentare)
gradul de participare la
activiti, aportul individual,
seriozitatea
capacitatea de expunere i
coninutul referatului
semestru

10.6 Standard minim de performan


Cunoaterea aspectelor teoretice specifice geografiei transporturilor, nelegerea funcionri sistemului de transport,
cunoaterea caracteristicilor fundamentale ale diferitelor reele de transport, cunoaterea politicilor de dezvoltare n
domeniul transporturilor (pe nivel naional i TEN-T), capacitatea de a analiza activitile de transport i nivelul de
dezvoltare ale infrastructuri de transport ( indicatori, metode, prelucrarea datelor statistice), cunoaterea
terminologiei de specialitate. Prezentarea referatului semestru (tem aleas dup consultare) este obligatorie.

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

.......................

.............................................

.............................................

Data avizrii n catedr

Semntura efului catedrei

.......................

.............................................