Sunteți pe pagina 1din 2
Repreducerea _interzis Standardelor de Stat este urmArits conform legit. Og g : Z : a z i | | oa i os » CZ, 526.9:626:181.9 REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD DB STAT x ROMANIA EDIVIE OFICIALA STAS 9824/0-74° 8 asundron TemeTaE ae CONSILIUL NATIONAL SEM Ra ee iNTAt TRASAREA PE TEREN A ‘Sl TEHNOLOGIE CONSTRUCTIILOR INSTITUTUL ROMAN - Casiticarea atfa-numeriet DE Prescriptii generale ace STANDARDIZARE Land surveys Mesurages ternestres Hasesmase vawepenn HAHECEHHE CTPOEHHM HA THIOULASKE Ode npeanueanns Trg SETTING OUT OF THE BUILDINGS | TRAGAGE DES GONSTRUGTIONS Genera provisions ales e “$3. Prescriptions 1. GENERALITATI 1.1. _ Prezentul standard cuprinde prescriptii generale de trasare pe teren a constructitlor proieé- tate de orice fel: civile, industriale, agrozootehnice, miniere de suprafaté, cai ferate, drumuri, lucrdti de art, rejele de conducte, canale $i cabluri, constructii hidrotehnice, huerdri de imbunatiiri funci- are, linii de inalt tensiune, funieulare, lucrari subterane ete. Prescriptiile specifice de trasare pe teren a constructiilor pe categorii de lucrari sint preva- zule in celelalte pirti ale STAS 9824, precum si in celelalte documente tehnico-normative In vigoare. 1.2, La trasarea pe teren a constructiilor proiectate se au in vedere elementele geometrice de legitura (distante, unghiuri, coordonate), care se stabilese prin profectul de execufie al constructiei proiectate, fafa de: — puncte ale rejelelor geodezice sau topogratice din zoni — puncte sau aliniamente ale constructiilor existente invecinate; — detalii invecinate cu caracter natural (arbori, stinci, maluri etc.) In cazul lucrarilor de organizare a santierelor elementele geometrice de legatura se stabilese de citre executant 1.3. Trasarea construcfiilor proiectate se face pe etape, fn urmatoarea succesiune —proiectarea trasdrii (proiectarea refelei de trasare gi intocmirea documenta\iei de trasare); aplicarea pe teren a refelet de trasa —trasarea pe teren a constructiilor — receptia lucrdrilor de trasafe pe teren a construcfiilor. OBSERVATIE. — In eazuri particulare (incinte Industsale ete), proiectarea trasirii ponte precedn Intoc- risen profectulat do execulfe a constructiel. 14. Trasarea lucririlor de! detaliu (ziduri, stilpi etc.), de regula, nu face obiectul standardelor pirfi STAS 9824. 1.5. Terminologia folosita in prezentul standard este conform STAS 7488-75. 2. PROIECTAREA TRASARIT 2.1. Prolectul trasirii se face pe baza urmétoarelor documentafii: — piesele desenate ale proiectului de execufie, care confin elementele geometrice de legatura; — documentatia topografica de baz’ folosita 1a intocmirea proiectului constructiei: planul de situaie, inventarele de coordonate x, y, z ale punctelor refelelor topografice (planimetrice gi nivelitice), deserierea punctelor refelelor topografice. 2.2. Proiectul trasirli se intocmeste pe planuri de situafie, 1a aceeagi scar cu aceea @ planului pe eare s-a Infocmit protectul de executie al constructiei respective. In cazul constructiilor mici si izolate (cabane turistice, cabane de vinitoare, popasuri, dru- muri de acces, lucréri secundare de stingere a torentilor si altele), a céror poziionare x, y, 2, nu este conditionata in mod riguros de existen{a unor construefii in apropiere, elementele grafice ale trasirii pot fi trecute direct pe planul proiectului de executie a constructiei, 2.3, La intocmirea proiectului de trasare trebuie asigurate preciziile impuse de tolerantele pre- Vazute in celelalte parji ale STAS 9824, pentru fiecare categorie de constructit. 2.4, Prolectarea refelsi de trasare 24.1. Refelele de trasare se proiecteaza in mod dezvoltat sau simplificat, in funclie de marimea gi complexitatea construcliei precum si de relieful si gradul de acoperire ale ferenului = em Data intedrié in vis INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Elaborat inifict fn — me Str, Edgar Quinet nr. 6 BUCURESTI 01.08.1974 Telex 01.13.12 STANTROM BUC. Revieuit tn — gees In cazul und+ constructii mici sau izclate, in lotul refelei de trasare sé pot folost numai ele- mentele geometricesde legiturd ° ardtate la pet. 1.2. 24.2. Refelele de trasare ale unor obiective complexe care necesita un grad mare de ocupare a tere- nului (evartale de locuinfe, zone industriale etc.) trebuie si fie legate la refelele de triangulatie din zon, 2 TRS graeme Intoemirea documentatiei de trasare 1, Documentatia de trasare trebuie si cuprinda urmatoarele piese: — planul de trasare (reteaua de trasare si constructiile proiectate); — clementele geometrice de trasare (distanfe, unghiuri, coordonate); —inventarul de coordonate ale punctelor refelei topografice sau ale refelei de trasare a constructiilor (dupa ca); —inventarul de coordonate ale puncielor caracteristice aferente constructiilor; — deserierea topograficd a punctelor refelei de trasare: = memoriul justificativ. 2.5.2. Planul de trasare si elementele geometrice de trasare (pet. 2.5.1.) se predau beneficiarului tonstructiei odatd cu proiectul de execute 3. APLICAREA PE TEREN A RETELEI DE TRASARE "3.1. Aplicarea pe teren a refelei de trasare se face prin metode care si asigure precizia necesari folosind punctele refelei topografice existente. 3.2. Punctele retelei de trasare se materializeazi pe teren prin marci si repere, conform preve- derilor celorlalte parti ale STAS 9824. OBSERVATIE. — Gonservarea mitcilor 41 reperelor do trasare vevine beneficlarulul sl exeeutantulut eon- struetiel 4, TRASAREA PE TEREN A CONSTRUCTIILOR 4.1. — Trasarea pe teren a axelor constructiilor si a punctelor care delimiteazi conturul acestora, precum si a punctelor ajutatoare (auxiliare) se face cu ajutorul aparatelor si procedeelor care asigura preciziile stabilite in preiectul de trasare. 4.2. — Materializarea pe teren a punctelor si axelor de trasare sau a punctelor ajutatoare se face prin stilpi, piche{i sau mareaje pe elemente ale constructiilor invecinate, conform prevederilor celor- Talte parfi ale STAS 9824. 4.3: Trasarea pe teren, dupa executareae i, trebuie verificata in ceea ce priveste incadrarea in tolerantele prescrise prin’ celelalte parti ale STAS 9824. 5, RECEPTIA LUCRARILOR DE TRASARE PE TEREN A CONSTRUCTIILOR 5.1. Receptia lucririlor de trasare a constructiilor proiectate consté din verificarea respectarii pe teren a prevederilor de 1a pet. 3 si 4 din prezentul standard, precum siaacelora din proiectul de trasare. Se interzice folosirea lucrarilor de trasare nereceptionate. 5.2. _ Receptia se face de citre beneliciar in prezen{a executantului constructiei gi, de la caz la caz, a proiectantului constructiei trasate. 5.3, Rezultatele recepfiei se inscriu intr-un proces verbal care trebuie si cuprinda: — enumerarea obiectivelor de constructii_trasate; —operaliile de recepfie efectuate: misuriri tineare, unghiulare, calcule etc.; - — deficienjele constatate fata de tolerantele prescrise aritindu-se care din acestea sint aeceptate de catre proiectantul constructiet ; — concluziile receptiei cu fixarea mésurilor de remediere si a termenclor respective. Elaborat de: Mintsteral Educatiel $1 Invijamintutut AML colshoratort ‘Institutet Politehnic Iasi sl Institutal Politebnic “Mrastitutal de construetii — Bucuresti ‘Thmigoara {n colaborare eu Directia de Fond Funclar Institutul Project Bucuresti din cadral Ministevutut Agelculturit, Industriel All- — Institutul de eareetar! $1 protectirl pentru industria rctare 91 Apelor lemmutet (CPL) ‘Reeponsablll pretectuta: Tnstltutl de cercetari constroofi gt economia construe- meetin partes D.F-F. ing. Mireen MIRAI, {lor INGERG) din partes TP. Tasl? ing. Gheorghe ‘Nistor 1 ing. — Institutul “de studil 51 proteetart hidroenergetice | Eugen Popa disPH) din partea LP. Timigoara: Ing. Eugenla Filimon nstitutal de stuait si proiectasi pentru constructt ‘Redactat tinal: inatitutal Remin de Slandardleare 4h instalatit de gospoasrie cominaia (ISPGC) Servieiul construct gi materiale de construct — Institutul de proteetael uzine ehinlce (IPUC) ‘ng. Camelin” Siveseu Waitara tehnicé Bucureg 1974 Wiparit 1a 08.08.1074 Edijia T— SOS} IIT e& LP. Vilaret @ GOI 2